รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นางสาวพรรณธร  สมัยกลาง
 
1. นายปรีชา  ขอวางกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวสุพรรณิการ์  เทินกระโทก
 
1. นางณษมา  นิยมพล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กชายปรเมษฐ์  แสงสารพันธ์
 
1. นางสาวนันทน์ธนัตถ์  โสชาลีร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาว พรรณพร   ไตรศิวะกุล
2. นางสาววิสาขา  สุขเหลือ
 
1. นางสาวพิมพ์รติ  พูนพัฒนสกุล
2. นางทัศนีย์  ชื่นยง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงพิชญา  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวณัฐพร  ประจักษ์สูตร์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงทองนพคุณ   พัฒนชัยวงษ์คูณ
 
1. นางนิลุบล  สวัสดิผล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงปกิตตา  เกรียงเกษม
2. เด็กหญิงลภัสรดา  แย้มสุวรรณรัตน์
3. เด็กหญิงวีรินทร์  บรรจงปรุ
 
1. นายสกล  ดุริยศาสตร์
2. นางปาริฉัตร  นริศยาพร
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวพัฒน์ธมนต์  วงศ์วาณิชกุล
2. นางสาวสิตา  เชิดชูธีรกุล
 
1. นายยุรนันท์  ทรวงทองหลาง
2. นางสาวกีรติกา  มีสุข
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายชนนท์  ดอกสันเทียะ
2. นายรัชพล  สร้อยสระน้อย
3. นายวันเฉลิม  สุดกระโทก
 
1. นายสาโรจน์  จ้องสละ
2. นายศรัณยู  เมืองกระจ่าง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นางสาวกมลวรรณ  ติราวรัมย์
2. นายกฤตนันท์  ศรีจันทึก
3. นางสาวชญาดา  เครือสูงเนิน
4. นางสาวณัฐพร  พาขุนทด
5. นายทัศพล  สุภี
6. นายธนทัต  คงฤทธิ์
7. นางสาวนันทิตา  เคียงสูงเนิน
8. นางสาวประสมทรัพย์  อินอ่อน
9. นางสาวพานทอง  กฤษะกะ
10. นายภัทรพล  สถิตสุข
11. เด็กหญิงมัณฑณาพร  งามดี
12. นายยอดสกุล  โอกาวา
13. นายราชสีมา  จัดงูเหลือม
14. นางสาววรรณทณีย์  ว่องวิทยา
15. เด็กชายศิริวัฒน์   พรหมพันธ์ุใจ
16. นายสมพร  ทองอ่อน
17. นางสาวสุภาวศิณี  ปักกาโร
18. เด็กชายอธิชา  ดุริยชาติ
19. นางสาวอลิษา  จารึกกลาง
20. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  โตสูงเนิน
 
1. นายนฤชล   ทุมโคตร
2. นางบังอร   ชูศรียิ่ง
3. นางสาวกรกนก   ดีมิตร
4. นางสาวณกมล   ราชสารี
5. นางรัชฎาภรณ์  สิงห์เดช
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. เด็กหญิงกันตนา   อินทนพ
2. นายจิรภัทร  วงเวียน
3. นายจุลภัทร  การสำโรง
4. นายชานนท์   ผลกลาง
5. เด็กชายฐิติวัฒน์   ขอนโคกสูง
6. นางสาวดวงกมล   รุ่งรัศมี
7. นายทวีพร   ขุนอินทร์
8. นายธนดล   หาญกิ่ง
9. นายธรณ์เทพ   ทิพย์โสภณ
10. นายธีรภัทร   เดชวงศ์
11. นายนราวิชญ์  แจ่มทองหลาง
12. นางสาวนฤสรณ์  คำศรี
13. นางสาวบุญสิตา    เหล็กหมื่นไวย
14. นายปฏิพล  ดีพิมาย
15. นายปรัชญา  พัฒนะ
16. นายปรเมษฐ   เหลาดี
17. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขกล้า
18. นายภัทรนิษฐ์   เจนตะคุ
19. นายรัชชานนท์  พรามตา
20. นายรัชชานนท์   ม่วงกลาง
21. นางสาววราภรณ์  ปั้นศิริ
22. นายวัชรินทร์   อาจสูงเนิน
23. นางสาววินีพร   ชัยฤทธิ์
24. นางสาวศศิกานต์   ทรงผูกจิตต์
25. เด็กชายสรยุทธ  เลิศแสงธรรม
26. เด็กหญิงสิริญาภรณ์   กุลวรวานิชพงษ์
27. นายสุทธิชัย   สมุทรโคดม
28. นางสาวสุนิสา   แมงเกษม
29. นางสาวสุพัตรา   สนตาเถร
30. นางสาวสุภนิดา   อ่อนสีจาน
31. นางสาวสุรีรัตน์  ชีโพธิ์
32. นายหริวงศ์   วิริยะประทีป
33. เด็กหญิงอภิษฎา  กวดสันเทียะ
34. นายอภิสิทธิ์    ไทยประสงค์
35. เด็กหญิงอมรรัตน์  ใจชอบสันเทียะ
36. นายอวิรุทธิ์   สีคาม
37. นายเตชิต  วงศ์สุวรรณ
38. นางสาวเปรมกมล  สระปัญญา
39. นายเรวัตร   โสดา
40. นายเอกราช   รุมฉิมพลี
 
1. นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
2. นายปิยะพงษ์  พึ่งชัยภูมิ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทศพรแอบเพ็ชร
4. นางสาววาสนา  แข็งรัมย์
5. นายวัชระ   โสภา
6. นายสานิตย์  ตันสูงเนิน
7. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นางสาวกนิษฐา  จงรวยกลาง
2. นางสาวกมลวรรณ  บัวราช
3. นางสาวกันฐยา  กลิ่นขจร
4. นายคมน์กฤตย์  วงศ์ตะบองทอง
5. นางสาวจิติมา  วรรณศรี
6. นายจิรวัฒน์  กองสืบยศ
7. นางสาวชญาดา  ยะสูงเนิน
8. เด็กหญิงณิชาภัทร   รัตนวิกล
9. เด็กหญิงธนพร  ชาญสูงเนิน
10. นายธนพล  เทียนโคกกรวด
11. นายธนวัฒน์   อุ่นละมัย
12. นางสาวนลินนภา  สมตุล
13. นายปกรณ์  นัยวิกูล
14. นายปรเมศร์  นิพิมาย
15. เด็กหญิงปิยธิดา   ม้าวิ่ง
16. นายพงศธร  เทพวิจิตร
17. นายพชรดนย์  แสงแก้ว
18. นางสาวพนิดา  มัจฉาชาติ
19. เด็กชายพลากร  อินทนนท์
20. เด็กหญิงพิชชา   เยียสูงเนิน
21. นางสาวพิมพ์ชนก  อินทะสอน
22. นายพีร์ชยุตม์  พงษ์ติยานนท์
23. เด็กหญิงภัทราวดี  เลื่อนสูงเนิน
24. นายภานุเดช  พัฒนะแสง
25. เด็กหญิงภินัดดา   จิตต์กระโทก
26. นายภูมิพัฒน์  สาคร
27. นางสาวรวิศรา  สืบจะบก
28. นางสาวลลิตา  ดินตะสุวรรณ
29. นางสาววรรณวิสา  การินทร์
30. นางสาววาสนา  รักพร้า
31. นายวิรุฬห์  พงษ์ใหม่
32. เด็กชายศุภวุธน์  ปราณีตพลกรัง
33. เด็กหญิงสัตตวิริยา  กันทะสอน
34. เด็กหญิงสุลักษณา   น้อมกล่อม
35. นายสุวิทย์  ตุ่นสระน้อย
36. เด็กชายอรรถนนท์  ปราณีตพลกรัง
37. เด็กหญิงอรอนงค์  พงษ์ใหม่
38. นางสาวเกวลิน  บุญยรัชนิกร
39. เด็กหญิงเกศินี   เต็มฟรอม
40. นางสาวโพธิดา  มาเทศ
 
1. นายศักดิ์ชัย   จริตธรรม
2. นางสาวพนิดา   บุญทรัพย์
3. ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ  แห้งขุนทด
4. นายสุรัช  พจน์ฉิมพลี
5. นายบุญร่วม  รานอก
6. นางแสงอรุณ   ตรีกลาง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นางสาวแพรไหม  ภูดิสพันธุ์
 
1. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกานต์หทัยชนก  ขอผลกลาง
 
1. นายสิปปภาส  เชษฐาวิรุ่งโรจน์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกรวิกา  พิมวงศ์
2. เด็กหญิงกัลยากร  โชคสถาพร
3. เด็กหญิงขวัญชนก  อบเทศ
4. เด็กหญิงพงษ์สุภา   สรณาคมน์
5. เด็กหญิงมาริษา  บุญมี
6. เด็กหญิงลลิตา  ค้าขาย
7. เด็กหญิงวันวิสาข์  พิมพ์เงิน
8. เด็กหญิงวิรัลยุพา  นิ่มหิรัญวงษ์
9. เด็กหญิงสิริกิติยา  ผาบจันทร์สิงห์
10. เด็กหญิงสุภัชรี  สวนนิมิตร
11. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เกิดจันทร์สว่าง
12. เด็กหญิงอรปรียา  นันทอนันต์
 
1. นายอภิวุฒิ   มินาลัย
2. นายพิพัฒน์  ถิ่นพังงา
3. นายปิยพัทธ์  วิชัย
4. นางสาวนาฏอนงค์  ประพิณ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกานต์มณี  เสฐียรโกเศศ
2. นางสาวชนัญชิตา  ชินาการ
3. นางสาวธนาภา  แตงอ่อน
4. นางสาวธันย์ชนก  ธรรมดา
5. เด็กหญิงปาณิสรา  อาจปรุ
6. นางสาวพรนัชชา  บอกสันเทียะ
7. นางสาวภัทรดา  แนวทองหลาง
8. นางสาวภาพิมล  เสาวคนธ์
9. นางสาววิชญากร  ทองฝาก
10. นางสาวศศิวิมล  อาจปรุ
11. เด็กหญิงสิรพร  จงกล
12. เด็กหญิงเวธินี  กาญจนนพวงศ์
 
1. นายอภิวุฒิ   มินาลัย
2. นายพิพัฒน์  ถิ่นพังงา
3. นายปิยพัทธ์  วิชัย
4. นางสาวนาฏอนงค์  ประพิณ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวภัทราพร  กิขุนทด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาววรากุล  แวววุฒินันท์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงณิศวรา  ศรีสะอาด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวภัทราพร  กิขุนทด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  ไทยบุรีรัมย์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรศยา  เรืองเจริญวานิชย์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายพิศุทธิ์  อาศัยสุข
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวพรพิมล  หนูกระโทก
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายจตุพล  วงค์อินทร์
2. นางสาวจตุรพร  วงศ์กีรติจินดา
3. เด็กหญิงชนากานต์  หรรษาวงศ์
4. เด็กชายณดล  สว่างสุข
5. เด็กชายทศพร  พิมพ์นอก
6. เด็กชายธีรเมธ  ขอเงินกลาง
7. เด็กชายปฏิภาณ  หิ้วพิมาย
8. เด็กชายปรมินทร์  วาจาสิทธิ์
9. เด็กหญิงพรทิพย์  น้อยบุ่งค้า
10. เด็กชายพิพัฒน์  ทวนมะเริง
11. เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีสูงเนิน
12. เด็กชายภูธาฎา  การพันธ์
13. เด็กหญิงมัทนาวดี  เรียงอาจ
14. เด็กหญิงรัตนาพร  รัตนารักษ์
15. เด็กหญิงรัตนาพร  ศรีพยอม
16. เด็กชายวุฒิภัทร  บัวเมือง
17. เด็กชายศุภฤกษ์  คล้ายโอภาส
18. นายเขตตะวัน  พันธศรี
19. เด็กชายเดชดนัย  เดียงสา
20. นางสาวแพรวา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวสุภาพร  เมืองไทย
2. นางสุรีพร  กลิ่นศรีสุข
3. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
4. นางมธุริน  ขันติโชติ
5. นางสาวยุวธิดา  ปักโคทานัง
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ตรองจิต
2. เด็กชายกิตธิศักดิ์  ตั้งชาติ
3. เด็กหญิงชลดา  สุขปานกลาง
4. เด็กชายธนบดี  วงศ์สุภา
5. เด็กชายธารี  ตุ่นกระโทก
6. เด็กหญิงบงกช  ขุราษี
7. เด็กชายภานุพงศ์  มหาเสนา
8. เด็กชายภานุภณ  มีโพธิ์กลาง
9. เด็กหญิงสิริธาร  แผ้วกระโทก
10. เด็กหญิงอรณิชา  ระวังสำโรง
 
1. นางนิยม  พื้นทะเล
2. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
3. นางสาวยุคลธร  แก้วทองคำ
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กหญิงชนากานต์  กลางเมือง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขแจ่มใส
3. เด็กหญิงปวริศรา   จันทีนอก
4. เด็กหญิงสิริกร  วุฒิสิงห์ชัย
5. เด็กหญิงสุทธิดา  โสภักดี
6. เด็กหญิงเยาวภา   สุขสมมนัส
 
1. นายภูเบศ  ขาวศิริ
2. นางสาวพนิดา   บุญทรัพย์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงชุตินันต์  สุขพงศ์จิรากุล
 
1. นางชนม์นิภา  เนตวงษ์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงกฤตพร  หอมกำปัง
2. เด็กชายรัฐรวี  ธูปอ่อน
 
1. นางสาวรินภัทร  บุตรศรีภูมิ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายมนัส  พันมะณีย์
 
1. นางสาวรินภัทร  บุตรศรีภูมิ
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวนันทิชา  ฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์
2. นางสาวสิริยากร  สุนทรวีราทักษ์
 
1. นายชาญณรงค์  เอกนลินสุนทร
2. MissQiao  Yan
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวสุรภา  ติยะไทธาดา
2. นางสาวอาณา  แย้มพุทธคุณ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมศร
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวชญาดา  วิวัฒนยรรยง
2. นางสาวณัชชา  ผาสุขนิตย์
3. นางสาวสุญญตา  แถมวัฒนะ
4. นางสาวสุพิชชา  ศิริพานิช
5. นางสาวเกศิณี  วิลสัน
 
1. นายไกรพล  แก้วกัน
2. นางสาวอรวรรณ  เทียนธวัชกุล
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวณัฐชยา  ไกรสำโรง
2. นางสาวณัฐฑิตา  อาจจะบก
3. นางสาวปรารี  อาสาชัย
4. นางสาวภัทรานิษฐ์  สมานมิตร
5. นางสาววรัญญา  พิทักษ์วาปี
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมศร
2. MissMI SOOK  LEE
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวแพรวา  สุทธิรักษา
 
1. นายชาญณรงค์  เอกนลินสุนทร
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวพิมพ์ผกา  คูณกลาง
 
1. MissMI SOOK  LEE
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติญา  อินกลาง
2. เด็กหญิงณัฐชา  พุทธา
3. เด็กหญิงณัฐวิมล  อ่อนโคกสูง
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ภาโส
5. เด็กหญิงวรนันท์  บรรพกลม
 
1. นางสาวอภิรดี  จันทน์หอม
2. นางปราณี  เดชบุญ
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวกัลยา  คึขุนทด
2. นายณรงค์ชัย  สุขศรี
3. นางสาวอรปรียา  อาบสุวรรณ์
 
1. นายพิศนุกรณ์  โพงขุนทด
2. นางสมคิด  พืชทองหลาง
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายนัยพินิจ  กิจเนตรี
2. นายภูบดินทร์  เพชรไกร
3. นายเขมณัฐ  หมากกลาง
 
1. นายสมภพ  สมดี
2. นายสุคนธ์  ใจทน
 
41 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นายสุรชาติ  ขัดโพธิ์
 
1. นายพิชยุชย์  ธีรปรีชาวิศว์