รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญพร  แพงกัลยา
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  ยุบลแมน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. นางสาวประกายเดือน   สีหา
 
1. นายศราวุธ  มูลชัย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. เด็กชายปกรณ์  ทะนะไชย
 
1. นายวรวัชชากรณ์  สางาม
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นาย เจษฎา   เรือนนา
2. นางสาวจิรัชญา   หินสองกอง
3. นางสาวปาเกียว   รัตนะโคตร์
4. นางสาวพิมพ์ชนก   หลวงโป้
5. นางสาวอนงค์รดี   แก้วสำราญ
 
1. นางอังคณา  เมตุลา
2. นายชาติชาย  หินสองกอง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ตะลาด
2. เด็กหญิงณัฐภัส  จิตมาตย์
3. เด็กชายต่อลาภ  อุดหลุน
4. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ดีโคตร
5. เด็กหญิงสุดาพร  ผิวบาง
6. เด็กหญิงอารยา  คำเสนาะ
 
1. นายทศพล  ศรีสาระ
2. นางพาฝัน  วรกา
3. นางสาวชนากานต์    พิมพรัตน์