รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวนุสบา  พรหมอารักษ์
2. นายรัฐกิจ  กาดำดวน
 
1. นายรัตนะ  ธนวัชรสันติ
2. นายณัฐพล  ชารีรักษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ภูหัวไร่
 
1. นางกนกอร  ตามะลี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1. เด็กหญิงกันติยา  ยี่สุ่น
2. เด็กหญิงชลดา  ศรีเจริญ
3. นางสาวญาณิศา   ศรีทอง
4. นางสาวพิมพ์ดารินทร์  บ้งชมโพธิ์
5. นางสาวมงคลรัตน์  วงษ์สิงห์
6. นางสาวรุ่งทิวา  บุญมา
7. นายศราวิน  ศรีรงค์
8. เด็กหญิงศรุตา  สิงหะ
9. นายศิวกร  เขื่อนขันธ์
10. นายอรรคพล  เขื่อนขันธ์
 
1. นางน้ำฝน  อินทะสร้อย
2. นายพงษ์พัฒน์  กุลวงศ์
3. นางสาวพธู   แสงสว่าง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจัสมิน  เฟลเทน
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เจริญราษฎร์
2. นางสาวกฤติญาภรณ์  รันศรี
3. นางสาวชนิดาภา  บุญเชิญ
4. เด็กชายธนกฤต  ศรีเพ็ง
5. นายธนพล  ชนะเคน
6. นายธเนศ  ทีระฆัง
7. เด็กชายพลวัต  สมตน
8. นางสาวพัชรินทร์  ลำพองชาติ
9. นายภูชิต  หงษ์รัมย์
10. นางสาวมิรัญญา  บุญเทียม
11. เด็กชายยลินธร  เหมธร
12. นายยุทธนา  เชียงนวน
13. เด็กหญิงวิภารัตน์  เกษรมาลา
14. นางสาววิลาสินี   ศรียาภัย
15. เด็กหญิงศศิธร  สาระปา
16. นายศิรศักดิ์  แก้วกู่
17. นายศุภชัย  อึ่งพอง
18. เด็กหญิงสุชญาภรณ์  แสนแก้ว
19. เด็กชายสุทธิภัทร  อ่อนทุ่งใหญ่
20. เด็กชายอรรถชัย  วงษาเทียม
21. นางสาวอรอนงค์  วะสุรี
 
1. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
2. นายราเชน  ศรีสรรค์
3. นายสุรศักดิ์  วงศ์กาฬสินธุ์
4. นางจันทิมา  วงศ์กาฬสินธุ์
5. นายไกรศักดิ์  อนุญาหงษ์
6. นางสาวรุ่งทิพย์  สุธรรมวิรัช
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกมลชญา  พรมบุตร
2. นางสาวกมลลักษณ์  นามมัน
3. นางสาวกฤษณ์มนต์  ฉัตรวดีเลิศชัย
4. นางสาวชญามน  แสงสีดา
5. นางสาวณัฐณิชา  หาญมนตรี
6. นางสาวธัญวรรณ  คำเหลา
7. นางสาวนางสาวชุติกาญจน์  วรสุวิทย์
8. นางสาวศุภานัน  ผางจันทะ
9. นางสาวอรชพร  จิตรจักร
10. นางสาวเพชราพร  เคนคม
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวนรินทร  แผงวงค์
4. นางสาวเพ็ญนภา  พัดเปี้ยมา
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงจิรสุตา  สมตน
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สายวร
3. เด็กหญิงธิดา  ว่องไว
4. เด็กหญิงนิภาพร  วงศ์มณี
5. เด็กหญิงพาณิภัค  วิจันทร์
6. เด็กหญิงวรรณรยา  โพธิ์เนียม
7. เด็กหญิงวรรณษา  โจ่ซิว
8. เด็กหญิงศิริประภา  จันทปัน
9. นางสาวศุภาพิชญ์  บัวชุม
10. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เมืองโคตร
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวนรินทร  แผงวงค์
4. นางสาวเพ็ญนภา  พัดเปี้ยมา
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกมลชญา  พรมบุตร
2. นางสาวกมลลักษณ์  นามมัน
3. นางสาวกฤษณ์มนต์  ฉัตรวดีเลิศชัย
4. นางสาวชญามน  แสงสีดา
5. นางสาวชุติกาญจน์  วรสุวิทย์
6. นางสาวณัฐณิชา  หาญมนตรี
7. นางสาวธัญวรรณ  คำเหลา
8. นางสาวศุภานัน  ผางจันทะ
9. นางสาวอรชพร  จิตรจักร
10. นางสาวเพชราพร  เคนคม
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวนรินทร  แผงวงค์
4. นางสาวเพ็ญนภา  พัดเปี้ยมา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทธิสาร
2. เด็กหญิงณัฐพัชร์  มีสี
 
1. นายสัณฐิติ  ทองน้อย
2. นางสาวศศิวิมล  โพธิ์แก้ว
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวธนัชพร  เมืองสำนัก
2. นางสาวมัลลิกา  นาคประเสริฐ
 
1. นางสาวชนากานต์  อินทจักร์
2. Mr.Keisuke  kimura
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกฤตชนันท์  กันทะจันทร์
2. นางสาวนริศรา  แก้วกิ่ง
3. นายพงศกร  บัวคำนิล
4. นางสาวมาลินี  จันทระ
5. นายศุภวิชญ์  อัศวพัฒนากูล
 
1. MissZhao  Huiyun
2. นางสุพร  สิงห์ศรี
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกุลณัฐ  คงอยู่
2. นางสาวนงนภัส  ศรีฟอง
3. นางสาวนริศรา  พิมพงษ์
4. นางสาวนาตาลี  ฮาร์เทียส
5. นางสาวบัวชมพู  นาบุญ
 
1. นางสาววิจิตรา  ภาอำนวย
2. นางสาวนฐมน  ศังขานนท์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายครองพล  ต้นศรี
2. เด็กชายศิวรักษ์  เพียรเจริญ
 
1. นางสาวรัดดาวัลย์  เขื่อนคำ
2. นางสาวทิพวรรณ  จันทรโกมลวัฒน์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวมัณฑนา  อ่อนพินา
2. นางสาวเพชรไพลิน  วงศ์ศิริ
 
1. นางสาวศศิธร  บุญชวลิต
2. นายอธิณัฏฐ์  โกษาแสง
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงกันเกรา  กีฬา
2. เด็กหญิงนัฐฐิชา  แก้วมาลา
 
1. นายศิริพงษ์  โคกมะณี
2. นางทศพร  โคกมะณี
 
16 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 1. นางสาวณัฐณิชา  รักษาพล
2. นางสาวนิศากร  จันทร์แดง
3. นางสาวสุภาสินีย์  นินทรา
 
1. นางอุษณา  ป้อมลิขิตกุล
2. นางฤดี  อุปรินทร์
 
17 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวชุติกา  สอนพิมพ์
2. นางสาวนฤมล  วังมั่น
3. นางสาวนาตาชา  สนับช่าง
 
1. นางสาวจิรัชญา  กองสุข
2. นางสาววิมลสิริ  กันทาธรรม
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกัญญารัตน์  วงศ์วัฒนชัย
2. นางสาวธมลวรรณ  ดีโย
3. นายนฤพนธ์  สีเงิน
 
1. นายฤทธิชัย  แสนกลาง
2. นางสาวพจนา  พงษ์สิทธิศักดิ์
 
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1. นายธนาโชค  นิลภูมิ
2. นางสาววราภรณ์  อุรัง
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
2. นายชัยวิชญ์  เข็มปัญญา
 
20 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  พรมศรี
 
1. นายทัตพล  ดีสิงห์บุญ