รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายธนบูรณ์   อยู่เย็น
 
1. นางสาวกนกวรรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายธนาธิป  นาฉลอง
 
1. นางสาวกนกวรรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายพลอธิป  ทองดี
 
1. นางสาวสุปราณี  สีเขียว
 
4 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวณัฐชา  ขุนบุญ
2. นายบูรพา  นุยภูเขียว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สีหาแสน
2. นางวรรณธิดา  กำเนิดบุญ