รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  กลมขุนทด
 
1. นางสาวิตรี  ไมตรีแพน
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวณัฐธยาน์  ทานาแซง
2. นางสาวพรทิพย์  จาบวิหค
3. นางสาวภักตร์ศิธร  หาญรุก
 
1. นายพิสิทธิ์  ภาษี
2. ว่าที่ร้อยตรีปักษา  จันเหว่า
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สังฆกาโล
2. เด็กหญิงช่อชนก  ไชยคำภา
3. เด็กหญิงนภัสสร  สองสี
4. เด็กชายปรัชญา  เจริญมูล
5. เด็กหญิงปิยะฑิดา  ลาดชัยภูมิ
6. เด็กหญิงปิยะดา  สุธรรมมา
7. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ชอบกล้า
8. เด็กหญิงสุกัญญา  หงษ์คำดี
9. เด็กหญิงสุจิตรา  ใสหนองเป็ด
10. เด็กหญิงอลิชา  หอมรื่น
 
1. นายนพรัตน์  ลันทูล
2. นางสุธิกา  ฝาชัยภูมิ
3. นางวิไลลักษณ์  เพลินจันทึก
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายเดชายศ  ยศติวงศ์
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวจิราภา  เกียรตินอก
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายธนากร  หิรัญเขว้า
 
1. นางประภัสสร  คิดบรรจง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายภัคพสุตม์  จิตต์พิสุทธิ์สิริ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายณัฐภัทร  อันทพิระ
 
1. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงทัตธิยา  ถิ่นนอก
 
1. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวกรรณิการ์  สิทธิวงศ์
2. นายกึ่งพุทธกาล  รักษาชนม์
3. นางสาวจิรัชญา  กัดโกนา
4. นายณัฐภัทร  อันทพิระ
5. เด็กหญิงทัตธิยา  ถิ่นนอก
6. เด็กชายพัชรินทร์  พิทักพงษ์
7. นางสาวยุวัฒน์ฑิตา  จำลอง
8. นางสาววดี  อิทธิกุล
9. นางสาวสุณิชา  พรหนองแสน
10. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญครอง
11. นางสาวเพชรรัตน์  โม่ทอง
12. นางสาวเมธาวี   พัสกุล
 
1. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
2. นายเวชยันต์  ศรีชัย
3. นางสุธปรียา  เกาะม่วงหมู่
4. นางสาวปาวีณา  แพนชัยภูมิ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายจอช  นิโคลาส แม๊กโตโต
2. นางสาวศิริภิญญา  แวงชัยภูมิ
3. นางสาวสรชา  คงชื่นจิตร์
4. นางสาวสุมาลี  แอลเลน่า โบแลม
5. นางสาวอรัญญา  ธงวาด
 
1. นางจิตติมา  เตมินทร์
2. นางรุ่งนภา  นาคหมื่นไวย
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกฤษณา  ง้าวชัยภูมิ
2. นางสาวจิรัชญา  บุญคง
 
1. นางสาวธันยนันท์  ถ้ำกลาง
2. นางสาวอนุธิดา  พัฒน์มะณี
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  พงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ฦาชา
3. เด็กหญิงลาวัลย์  ศรีทองอนันต์
 
1. นายแสงทอง  อุ่นแก้ว
2. นางสาวสุภาลักษณ์  หอมวงษ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายณัฏฐไตร  ไพสานต์
2. นายณัฐฐากร  สินอำนวยผล
3. นายธนธรณ์  เกษร
 
1. นายวฤธ  อุมารังษี
2. นายขจรศักดิ์  นกแก้ว
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกนกวรรณ  อินทอง
2. นายดังดล  พงศ์วัฒนโรจน์
 
1. นายเฉลิมยศ  สูงชัยภูมิ
2. นายคฑาวุธ  พึ่งภูมิ
 
16 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นางสาวชุติกาญจน์  ไม้สันเทียะ
2. นางสาวบังอร  สุวรรณโค
3. นายอภิวัฒน์  เขตบำรุง
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวสมฤดี  หวังเติมกลาง
 
1. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายเพชร  วงศ์ศิลป์
 
1. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน