รายชื่อทีมชนะ อันดับที่ 1-3 ระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงอารยา  แสนโคตร
 
1. นางสาววราภรณ์  ไชยอุบล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. เด็กหญิงปวีร์กร  ฮึกเหิม
 
1. นางสาวปุญญาภา  วันดี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายวัชรินทร์  โพธิ์ทอง
 
1. นางมุกดา  เสนาฤทธิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาววิชุดา  ศรีวงษา
 
1. นางพิมล  ภูใบบัง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวจณิตตา  สีเขียว
 
1. นายภัคพงศ์  พิมพ์ไพศาล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวฌัชฌา  การเพียน
 
1. นางขวัญเรือน  กมลธรรม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกุลธิดา  พลชามาตร์
 
1. นางสุกัญญา  ขาวงาม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวบัณฑิตา  คุณาจารย์
 
1. นางสาวชญาดา  ทับภูมี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นางสาวพรรณธร  สมัยกลาง
 
1. นายปรีชา  ขอวางกลาง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวสุพรรณิการ์  เทินกระโทก
 
1. นางณษมา  นิยมพล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายชนสรณ์   ต่ายสวัสดิ์
 
1. นายจตุรงค์  สอดเสน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายวีกฤต  ดรชาม่วง
 
1. นางมลฤดี  บิดร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงโสภิษฐ์นภา  คำมา
 
1. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพจมาน  สุจริต
 
1. นายชัชวาลย์  โชตมลทิน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงสุภัสษร  กองพร
 
1. นางสราพร  บุดดาแพน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายณัฐพงค์  วิจิตขะจี
 
1. นางสาวเมธาวี  ขันตี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวภัทรสุดา  พ่อค้าช้าง
 
1. นางสาวรัญชน์ชยารัตน์  เครือหมื่น
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นายปิยะพงษ์  ภักดีแพง
 
1. นางสาววราพร  ศรีเสน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เหล็กอยู่มะดัน
 
1. นางนิภาวรรณ  ภูมิทน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายนันทกร  ศรีน้อย
 
1. นางสุมามาลย์  โสดา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงลักขณา  สุพรรณ์
 
1. นางวิรารรณ  ยกพล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. นายสัณหวุฒิ  ชราโรจ
 
1. นางสุชีรา  กันอุปัทว์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวสิรินันท์  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวอรรุจี  สอสูงเนิน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายสาธิต   พวงจันทร์
 
1. นายสุทธิพงษ์  ปินะถา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  แผงสี
2. นางสาวอุบลวรรณ  แสนคำ
 
1. นางปราณี  วโรพัฒน์
2. นางสุนิสา  สำราญวงษ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกอร  เทียมเมฆ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   แสงสว่าง
 
1. นางธนพร  วงศ์กมลาไสย
2. นางสุณีภัสร์  คำมะลุนพัฒนะกูล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  เหมะธุลิน
2. เด็กชายสุรธัช  บุตรเพ็ง
 
1. นายคคนันท์  ศรีผุย
2. นายณัฏฐากร  นิลเขต
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายธีรณัฐ  อุปสีดา
2. นายอลงกรณ์  ศิลาพล
 
1. นายพงษ์พัฒน์  สมณะคีรี
2. นางสาวพุชณารินทร์  ศิรินุภาสกุล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  บุรุษ
2. นางสาวทิษฏยา  ศิริพันธ์
 
1. นางสาวกิติยาพร  เนื้ออ่อน
2. นางชนัดดา   วงศ์สุวรรณ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวนุสบา  พรหมอารักษ์
2. นายรัฐกิจ  กาดำดวน
 
1. นายรัตนะ  ธนวัชรสันติ
2. นายณัฐพล  ชารีรักษ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงนพรัตน์  สูญราช
2. เด็กหญิงปนัดดา  ก้อนเทียน
 
1. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงญาณาธิป  สุทธิประภา
2. เด็กชายศุภกร  อินทรวรรณ์
 
1. นายธีรเดช  ว่องงามอนันต์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กชายจุฬารัฐ  ปาระวงษ์
2. เด็กชายนิกร  วังหินกอง
 
1. นางเพ็ญศรี  เรืองศรีใส
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวจุไรรัตน์  ฉูดกระโทก
 
1. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 99.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายธีระชัย  แท่นนรินทร์
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวรัตนาภรณ์  สาภิราช
 
1. นางสาวอ้อมเดือน  แซ่อุ่น
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายนิพัทธ์  จันทรพรหมเดช
 
1. นายธวัตรชัย  เดนชา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายกฤษฏ์  สุวรรณไพบูลย์
 
1. นางสาวกุลภัสสร  ศิริพรรณ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กชายปรเมษฐ์  แสงสารพันธ์
 
1. นางสาวนันทน์ธนัตถ์  โสชาลีร์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายเต็มชนน์  พันธะเสน
 
1. นายวิทูร  สังขกุลมาลา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวอริศรา  จรูญธรรม
 
1. นายนิรันดร  เพชรคำ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายสุทธเมธ  ลิมานนท์
 
1. นายสวัสดิ์  จันทมนตรี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงปุณญภรณ์  เทพมุสิก
2. เด็กหญิงรัชวลัญช์  อุณเวทย์วานิช
3. เด็กหญิงสิรัชชา  บุญศักดิ์ดี
 
1. นายพัฒนพงศ์  สมคะเน
2. นางนารีรัตน์  สมคะเน
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายชิษนุพงศ์  วอทอง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุภาพ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สืบเสน
 
1. นายฟ้าคำรณ  กมล
2. นางสาวธนวรรณ  นัยเนตร
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงตวงพร  เคหาบาล
2. เด็กหญิงพัชรพร  ดวงหล้า
3. เด็กหญิงอุ่นรัก  ครุนันท์
 
1. นางสาวปภัสรา  แถลงกัณฑ์
2. นางอรุณรัตน์  ชมวงศ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายพิทักษ์พงษ์  พรมบ้านสังข์
2. นายภาณุวิชญ์  ศรีเกษ
3. นายอัครพล  คณะมะ
 
1. นายรณยุทธ  นิลโคตร
2. นางสิริพร  ภูหัวดอน
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายชณชล  หมั่นคง
2. นางสาวพิชญาภา  จิตแสง
3. นายพิสุทธิ์  มุ่งทองหลาง
 
1. นางสาวอริยา  อุ่นใจ
2. นางสาวประภัสสร  เพชรสุ่ม
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายธนภัทร  คุณธรรมลิขิต
2. นายธีรธร  แก่นชูวงศ์
3. นายภูมิภิเษก  ชัยมณี
 
1. นายพรชัย  ทุมพัง
2. นายวรวัฒน์  ชาญนรา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  นาสุอินทร์
2. เด็กหญิงรวิพร  คำฮัง
3. เด็กหญิงรักลดา  รักชาติ
 
1. นางสาวสุนิจ  วิลาศรี
2. นางสาวทัศพร   ประดับเพชร
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายจิรายุ  สมลือแสน
2. เด็กหญิงรติรส  ผายพิมพ์
3. เด็กหญิงอรจิรา  แสนตา
 
1. นางสาวอุษณี  ชาติพหล
2. นางสาวลลิตา  ชาวกะมุด
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวปวีณรัตน์  บุญทรง
2. นางสาวอนัญลักษณ์  สมคิด
3. เด็กชายเจษรินทร์  จิตวรวิสุทธิ์
 
1. นางศรินทิพย์  นามศรี
2. ดร.ศิรินนภา  นามมณี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. นายศุภณัฐ  ปราบมนตรี
2. นางสาวสิรินทรา  สุวรรณเพ็ง
3. นางสาวไพจิตรา  นนทการ
 
1. นายจักรพล  สร้อยสิงห์
2. นายณัฐพล  แสวงหา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวณัฐนันท์  พุทธสอน
2. นายณัฐิวุฒิ  วิเศษศรี
3. นายปฏิภาณ  นิลพันธ์ุ
 
1. นางพัชราภรณ์  จันปัดถา
2. นางสาวสุมาลี  ไกลเมือง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวปนัดดา  ฝาละมี
2. นายประดับศักดิ์  ใฝ่สีทา
3. นางสาวเขมวิกา  แดงรามัน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  จำเริญ
2. นางสาวชิตกมล  ทิพกุล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายกฤตรัฐ  มูลมณี
2. เด็กชายพิชาภพ  เงยวิจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถวิล  มูลมณี
2. นางสาวนุชรี  นิยโมสถ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ชิณศรี
2. เด็กชายปราเมศ  กกกระโทก
 
1. นายฉัตรชัย  เพ็งพาส
2. นางสาวรติกร  พงษ์ศรี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายธีรภัทร  ตรงเมธีรัตน์
2. เด็กชายปัญญากร  แก้วอนันต์
 
1. นายกล้าณรงค์  ม่วงภูเขียว
2. นางอัศวีนา  ม่วงภูเขียว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายปุลวัชร  ทัดเทียม
2. นางสาวพิมพ์ชนก  สุภาพ
 
1. นายรังสรรค์  จันธิมา
2. นางรุ่งนภา  ผลเกิด
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายชนะชนม์  สนหอม
2. นายไชยกานต์  จันศิลา
 
1. นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี
2. นายเฉลิมพล  คนชุม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาว พรรณพร   ไตรศิวะกุล
2. นางสาววิสาขา  สุขเหลือ
 
1. นางสาวพิมพ์รติ  พูนพัฒนสกุล
2. นางทัศนีย์  ชื่นยง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายนันทกิตติ์  สำเภา
 
1. นางประณาลี  ยงพรหม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. เด็กชายพัสสน  ศรีโสภาพ
 
1. นางสาวยุวดี  ไชยนิจ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายพิชชากร  โวงประโคน
 
1. นางสาวศิรินาถ  สุมหิรันต์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวอานาปานัส  จินรัตน์
 
1. นายอภิสิทธิ์  บึงไสย์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวมนัญญา  สาโก
 
1. นางภคมน  ภูมิชูชิต
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายธารไท  เบิกประโคน
 
1. นายยุทธนา  ปรังประโคน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรนภา   ขวัญถาวร
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   มิ่งขวัญ
 
1. นางศิริญญา   กองแก้วจินดา
2. นายภาณุวัฒน์   ศรีโนนยาง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายสุภัทรชัย  ติดมา
2. เด็กชายเศรษฐศิริ  วิภาวิน
 
1. นายไพริน  เสียระหัง
2. นายเดชศักดา  ตาวะสุข
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงกัญยรัตน์  โชติชื่น
2. เด็กหญิงวิลาสีนี  หงษ์จันทึก
 
1. นางโชติกา  ศรีขันธ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิรวัลย์  ราชดา
 
1. นายวิทยา  โมฬา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  ยางนอก
 
1. นางสาวอัญชลี  อัยจักษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  กลมขุนทด
 
1. นางสาวิตรี  ไมตรีแพน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงพิชญา  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวณัฐพร  ประจักษ์สูตร์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีขวาชัย
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  เสริมเปล่งศรี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญพร  แพงกัลยา
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  ยุบลแมน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. นางสาวประกายเดือน   สีหา
 
1. นายศราวุธ  มูลชัย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายสัญญา  ศรีธรรม
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ยอดดี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงพะไล 1. นางสาววาริน  ทานอก
 
1. นายวาทิตย์  คำสิงห์นอก
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงทองนพคุณ   พัฒนชัยวงษ์คูณ
 
1. นางนิลุบล  สวัสดิผล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายนฤสรณ์   เกลี้ยงพร้อม
 
1. นางสาวปรียา   เปจะยัง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงอภิสรา  คำเชียง
 
1. นางสุภัทธา  โพธิ์หล้า
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงปกิตตา  เกรียงเกษม
2. เด็กหญิงลภัสรดา  แย้มสุวรรณรัตน์
3. เด็กหญิงวีรินทร์  บรรจงปรุ
 
1. นายสกล  ดุริยศาสตร์
2. นางปาริฉัตร  นริศยาพร
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงกชกร  คล่องแคล่ว
2. เด็กหญิงกรเกศ  จิรัปปภา
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สนิทนวล
 
1. นายสุพรม  ปัททุม
2. นางสาวณัฐกชนันท์  ทองคำ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยภัทร  ขาวงาม
2. เด็กชายธนภูมิ  พิศวง
3. นายสุเมธ  โสรกนิษฐ์
 
1. นางแว่นแก้ว  พิงคานนท์
2. นายธิติ  ไชยวัฒน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายชูเกียรติ  ปัชชุนาภรณ์
2. นายณัฐพงศ์  กลกิจสุวรรณ
3. นางสาวอัญชิษฐา  สืบวัฒนพงษ์กุล
 
1. นางอรอุมา  สำรวมจิตร
2. นางจงเจตน์  ปิตาทะสังข์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวชนิสรา  ชนาเทพาพร
2. นายปรเมศ  พลดงนอก
3. นายภูริช  กัญจนานภานิช
 
1. นางสาวศิวพร  เทพจั้ง
2. นายณัชทัต  ลิมป์เศวต
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวภัทรภรณ์  ถึงแสง
2. นางสาววีร์ลักษิกา  อะโน
3. นางสาวอนัญญา  พุดสีเสน
 
1. นางสาวสิริรักษ์  เขียวละออง
2. นางสมจิต  อินทรชาติ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงน้ำพระทัย  สมกำลัง
2. เด็กหญิงปพิชญาดา  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงศิริกร  จันทร
 
1. นายสุเทพ   แพทย์จันลา
2. นางหทัยรัตน์  ชัยจันทร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงฟาติมา  สายบัว
2. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์หนองแวง
3. เด็กหญิงสิริจรรยา  สอนหอม
 
1. นายนราธิป   ประสมบูรณ์
2. นางชนม์สิตา  มุกดาหาร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ว่องไว
2. เด็กหญิงนัทธมน  ญาณบุญ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  นรทีทาน
 
1. นายธงชัย  แซวจันทึก
2. นางอาวาวีน  หลั่งน้ำสังข์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายกัลยกฤต  งามแฉล้ม
2. นายธนวุฒิ   ชูชื่นกลิ่น
3. นายภูริต  ลอวีระอมรพันธุ์
 
1. นางสาวนภาพร  พิศวง
2. นางสาวเกษดาพร  จันทร์แสน
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวทัศวรรณ   ละลอกน้ำ
2. นางสาวปณิดา  รัตนบุตร
3. นางสาววิชุดา  มโนรินทร์
 
1. นางน้ำทิพย์  ศรีแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวพัฒน์ธมนต์  วงศ์วาณิชกุล
2. นางสาวสิตา  เชิดชูธีรกุล
 
1. นายยุรนันท์  ทรวงทองหลาง
2. นางสาวกีรติกา  มีสุข
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายณัฐภัทร  ประชุมวงษ์
2. นายปภพ  สมนอก
3. นายศักรินทร์  พิมพร
 
1. นายวรวุฒิ  ศรีโพธิ์
2. นางสุภาวัลย์  บุญใส
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  นิลารัตน์
2. เด็กหญิงรุ้งทิวา  ภูกองไชย
3. เด็กหญิงวรรณิษา  แก้วดี
 
1. นางพัชรี  ศิลแสน
2. นายชัยวัฒน์  ประทุมอ่อน
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายอภิวัฒน์  หารษาวงษ์
2. เด็กชายแผ่นดิน  ศรีพลัง
3. เด็กชายโฆษิต  หล่อศิวาวชิรสุข
 
1. นางชีวารัตน์  ชาระมาตย์
2. นางสาวรัชนีกร  ตุ้ยศักดา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวณัฐธยาน์  ทานาแซง
2. นางสาวพรทิพย์  จาบวิหค
3. นางสาวภักตร์ศิธร  หาญรุก
 
1. นายพิสิทธิ์  ภาษี
2. ว่าที่ร้อยตรีปักษา  จันเหว่า
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายคุณานนต์  รัตนโกเศศ
2. นายสรชัช  วรสาร
3. นายเมธา  สัตนาโค
 
1. นายธีระวุฒิ  จันทะพันธ์
2. นางมีนารัตน์  วงศ์เสน่ห์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายณัฐกานต์  ผลผาเลิศ
2. นางสาวณัฐธิชา  ประภาษพงษ์
3. นางสาววิภาพร  ธนสีลังกูร
 
1. นางสาวจรูญลักษณ์  วรโคตร
2. นางอารีวรรณ  ธาตุดี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวณัฐรัตน์  เชื้อวังคำ
2. เด็กหญิงวทันยา  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงอารดา  คำลือไชย
 
1. นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด
2. นางสาวมาลัยพร  คำมุงคุณ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธงธานี 1. เด็กหญิงปิยพัทธ์   นันตะราม
2. เด็กชายพีระจักร   พลายชนะ
3. เด็กหญิงสุภาวดี   กำสมุทร
 
1. นางศิริลักษณ์  เพริดพราว
2. นางสาวเบญญาภา  สุระภักดิ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายธนกฤต  สมบูรณ์
2. นายวิธวินท์  ไผ่แก้ว
3. นางสาวสุวิจักขณ์  ผายทอง
 
1. นายศราวุฒิ  เลี้ยงเสรี
2. นางสาวนกอร  ศรีวิลัย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกนกอร    คำปลิว
2. นางสาวนวรัตน์   บุญสิทธิ์
3. นางสาวสิรินทิพย์   บุญตา
 
1. นายธัชกร  สุริยวงศ์
2. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวชุติกาญจน์  สุริยะศรี
2. นายนทีกานต์  คงเมือง
3. นางสาวแก้วใจ  อุทัยดา
 
1. นายพงศธร  ศรีอาจ
2. นางสาวกัณธิมา  กระเดา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธงธานี 1. นางสาวกนกพร   หอมลา
2. นายณรงค์เกียรติ  สีกองเสน
3. นายอรรถกร   นุ้ยจุ้ย
 
1. นางศิริลักษณ์  เพริดพราว
2. นายสุบิน  แสงสระคู
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงวีรยา  ชัยโคตร
2. เด็กหญิงอนัญญา  แก้วคำแพง
 
1. นางบุญเต็ม  สุวรรณา
2. นางเนาวรัตน์  รู้บุญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฎฐา  เขจรนาท
2. เด็กชายวัฒนา  สุนสุข
 
1. นายวรายุทธ  จันทร์ศรีชา
2. นางสุภาพร  จิตะรักษ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กชายนิติกรณ์  เหล็กดีเศษ
2. เด็กชายภานุกร  มติยาภักดิ์
 
1. นางตะวัน  พันธ์ขาว
2. นางสาวนารียา  คงดี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวชนกนันท์  สมบูรณ์
2. นายไชยวัฒน์  ไชยสุระ
 
1. นายสหชัย  สุวรรณการ
2. นางสาวศุภดา  สว่างโคตร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายธีรพล  บุญทศ
2. นายเอกรัฐภูมิ  พละหาญ
 
1. นายธนบัตร  กองแก้ว
2. นางสาวขนิษฐา  ปิตฝ่าย
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐฐาพร  ดวงชัย
2. นางสาวเจียระไน  เครื่องพาที
 
1. นายวิชัย  ลาลุน
2. นายสมศักดิ์   วันสุดล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายธีรโชติ  จำปาเล็ก
2. เด็กชายนพรัตน์  หลักทอง
 
1. นายปรีใหม่  วังวงค์
2. นายปิโยรส  หารปรี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายปัตพงศ์  กิ่งจันมน
2. เด็กชายสิทธิโชค  สุขภูวงค์
 
1. นางสุพรรณณี  จันทเขต
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายชนินทร์  แก้วพิมาย
2. เด็กชายธนกฤต  สุขแจ่ม
 
1. นางไกรศรี  คำมา
2. นายปรีชา  ชมกลาง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายศุภรัตน์   เกตุนันท์
2. เด็กชายแก้วขวัญ   ลิ้มพานิชย์
 
1. นายปรีใหม่  วังวงค์
2. นายภัทรพงศ์   อาจวิชัย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1. นายนพรุจ  ชิณโคตร
2. นายวันเฉลิม  มะธิปิไข
 
1. นายวีรพันธุ์  จิตรมานะ
2. นายชูชาติ  บุญบรรลุ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ช่วยนา
2. เด็กชายกีรติ  ชมกว้าง
 
1. นายบัญชา  ชุมหิรัญ
2. นายนพพร  โพสุวัน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายศราวุฒิ  เค้าโพธิ์
2. เด็กชายโสภณ  แสนแก้ว
 
1. นายวีระศักดิ์  เวียงสมุทร
2. นายสายชล  ลือคำหาญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายชนนท์  ดอกสันเทียะ
2. นายรัชพล  สร้อยสระน้อย
3. นายวันเฉลิม  สุดกระโทก
 
1. นายสาโรจน์  จ้องสละ
2. นายศรัณยู  เมืองกระจ่าง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายจิตรภาณุ  สำลี
2. นายณัฐวุฒิ  ติงสะ
3. นายภูมิพิพัฒน์  ยงเพชร
 
1. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังดี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายคิตติชัย  อิ่มตะคุ
2. นายชัยประสิทธิ์  กรงกลาง
3. นายอนันตฉัตร  เอื้อเฟื้อกลาง
 
1. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
2. นางพรพิมล  เรืองบุญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวปราณปริญา  วันริโก
2. นางสาวภัทรจิรา  ศรีลาพร
3. เด็กชายศุภจักร  บันลือ
4. นางสาวสิรินดา  เดชคำภู
5. นางสาวเหมวรรณ  เสนาพันธ์
 
1. นางแสงจันทร์  คาดสนิท
2. นายนรัญ  มณีนิล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อาษาศรี
2. เด็กหญิงปัทมา  โคตรอาษา
3. เด็กหญิงภัทราพร  สมบัติกำไร
4. นางสาวสุภนิดา   บุ้งจันทร์
5. เด็กหญิงเปี่ยมบุญ  ป้องแก้ว
 
1. นางสาวศศิธร  พลหาญ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ  สุจันทา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงญาณิศา  อาจทุมมา
2. เด็กหญิงปทุมมาศ  แพงดวงแก้ว
3. เด็กหญิงพรรณภัค  ยะภักดี
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เกตุสิงห์
5. เด็กหญิงวริศริยา  บัวประชา
 
1. นางสาวอาจรีย์  ฤทธิวงศ์
2. นายทศพล  สิงห์คำมา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวณริศราวรรณ  จันทรัตน์
2. นางสาวณัฏฐนันท์  แก้วคำ
3. นายณัฐกิตต์  จำปาจีน
4. นางสาวมัณฑนา  สีนวนจันทร์
5. นายศุภกฤต  เชิงชวรัตน์
 
1. นางพชรมน  วิริยะ
2. นางสาวเพลินจิตร  โพธิ์กระจ่าง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวจุลาวัลย์   วิษาพรม
2. นายทรงพล   วีสี
3. นางสาวรสิตา   บัวเขียว
4. นางสาวลัดดาวัลย์   น้อยวรรณะ
5. นายศาสตรพล   ตะโหนด
 
1. นางพิมพ์วิมล   พลภูมิชัย
2. นายณัฐวุฒิ   ละออเอี่ยม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวกุลจิรา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  วงศ์งาม
3. นางสาวณัฏฐ์สินี   ศรีลาแก้ว
4. นางสาวนุชวรา  จันทร์สวาท
5. นางสาวอดิศา   ทานุมา
 
1. นางวรัชยา  กาญจนาภา
2. นางอุไรวรรณ  ทองอุ่น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวธยานี  ลีทอง
2. นางสาวพรนภัส  สุริยภูมิ
3. นางสาวรวินณิภา  อุปรีย์
4. นางสาวฤตรีรัตน์  มูลศิลป์
5. นางสาววริยา  ฝ่ายรีย์
 
1. นางสาวชุลีกร  คำหล้า
2. นางระยิ้ม  อ่อนสุระทุม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงจุฑาณัฐ  สว่างบุญ
2. เด็กหญิงต้นข้าว  สมบัติเพิ่ม
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ไชโยธา
4. นางสาวพรรณจินันท์  ภูผาดาว
5. เด็กหญิงพัตรพิมล  นันผ่อง
 
1. นายนรากร  สุทธิอาจ
2. นายประชา  มาชัยภูมิ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกนกพร  หงส์ศิริ
2. เด็กหญิงชลธิชา  มีรัตน์
3. เด็กหญิงธีรธาร  แสนละเอียด
4. เด็กชายรัฐศาสตร์  พรรณกนกศักดิ์
5. เด็กหญิงลัคนา  ปิ่นทอง
 
1. นายปราโมทย์  แหวนเงิน
2. นายไพศาล  หวนคนึง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวนรินธร  ผ่านวงศ์
2. นางสาวปิยดา  กุลาอิ่ม
3. นางสาวพิชามญชุ์  ไชยพิเนตร
4. นางสาวสุวนันท์  ศรีมุงคุณ
5. นางสาวอัชริญา  เที่ยงตรงจิตร
 
1. นางนิภาภรณ์  อินทสิทธิ์
2. นางสาวจุฑามาศ  หลักคำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกนกรดา  ศรีเทพย์
2. นางสาวกฤษติกา  จีระศิริโชติ
3. นางสาวนภสร  ช่างนิรันดร์
4. นางสาวพิมมาดา  แก้วขาว
5. นางสาวไปรญา  หวังถนอม
 
1. นางระยิ้ม  อ่อนสุระทุม
2. นางสาวฉัตราภรณ์  รักษาภักดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวกรรณ์ลดา  บุญเมฆ
2. นางสาวจิราวรรณ   บุตยา
3. นายณัฐพงษ์  ปราบราบ
4. นายวัชรพล  ศาลางาม
5. นางสาวอารียา  ชาภิรมย์
 
1. นางสาวศุภภา  สุวรรณวงษ์
2. นางสาวกรรณิกา  พรมเขต
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  แก้วกระจาย
2. นางสาวนิลาวรรณ  สายชุมดี
3. เด็กชายอนันตการ  ทานิน
4. นางสาวอรัชญา  บุญตา
5. นางสาวอินทิรา  หาญกล้า
 
1. นายณัฐภูมินทร์  กฤษณา
2. นายเวียงชัย  สวัสดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายณัฐกันต์   อดิศักดิ์สดใส
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ถนอมสุข
3. เด็กชายนวพล  บุญศรี
4. นายภูกมล  สุขสวัสดิ์
5. เด็กหญิงศิวะพร    กวิศราศัย
 
1. นางสาวกุลญาดา  พรนิคม
2. นางสาว เพชรสุดา   ศรีปลัดกอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  อุปสีดา
2. เด็กหญิงธนัชชา  ภาวัง
3. เด็กชายพงศกร  ต้อนรับ
4. เด็กชายพงศธร  มั่นคง
5. เด็กหญิงเกษราภรณ์  มาตทวงษ์
 
1. นายศักดรินทร์  ขามธาตุ
2. นายศิวะ  จวบสมบัติ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. นางสาวจิรประภา  ชาวผาตั้ง
2. นายนิชนันท์  จันทวงษ์
3. นายภูวดล  ศักดิ์ซ้าย
4. นายศักดิ์สิทธิ์  สังวรณ์
5. นางสาวไอรดา  ใจหาญ
 
1. นายมานะ  กองสุวรรณ์
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  คณะมะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 97.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. นายกิตติพล  พลลาภ
2. นายทนงศักดิ์  สายแวว
3. นายรณยุทธ  อินธิจักษ์
4. นางสาววริสรา  ค้ำจุล
5. นางสาวแพรพลอย  ไวแสง
 
1. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต
2. นางสาววิชุดา  เชื้อตาอ่อน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวจิตตกานต์  เนืองชัยยศ
2. นางสาวชนาภรณ์  ฮวดสี
3. นางสาวธีรตา  ถาวร
4. นางสาวพิมพ์นิภา  ลอยลม
5. นางสาวสุภาพร  ทะสุนทร
 
1. นายอุไทย  โกยชัย
2. นายนพัตธร  กรวยทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวชนัญชิดา  คำพินิจ
2. นางสาวชลพินทุ์  บำเพ็ญเพียร
3. นางสาวฐิติรัตน์  บัวกอ
4. นายณัฐพล  สายพงษ์
5. นางสาวนารีรักษ์  เลิศล้ำ
6. นางสาวปฐมาวดี  ดวงสีดา
7. นางสาวปนิตา   สมาธิ
8. นางสาวพรพิมล  เหมือนสวรรค์
9. นางสาวมาริษา  นนทะพันธ์
10. นางสาวรัชฎาภรณ์  พรหมโวหาร
11. นางสาววิลัยพร  วงษ์นิล
12. นางสาวศศิประภา  น้ำหวาน
13. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์อุดม
14. นางสาวอนิตศรา  ศรีพิพัฒน์
15. นางสาวอภิญญา  ดาราโพธิ์
16. นายอภิวัฒน์  นาติชาติ
17. นางสาวอรุณี  พลแก้ว
18. นางสาวอารยา  อุตะมะ
19. นางสาวอุไรวรรณ   จ่าแท่นทะรัง
20. นายเนติกร  ภักดิ์ใจ
 
1. นายธีรโชติ  ชาติดำดี
2. นางสาวพิไลพร  อ่อนคำ
3. นางศลิษา  ลาหนองแคน
4. นายสันติ  เพ็งแจ่ม
5. นางนุชนาท  อารีย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นางสาวกมลวรรณ  ติราวรัมย์
2. นายกฤตนันท์  ศรีจันทึก
3. นางสาวชญาดา  เครือสูงเนิน
4. นางสาวณัฐพร  พาขุนทด
5. นายทัศพล  สุภี
6. นายธนทัต  คงฤทธิ์
7. นางสาวนันทิตา  เคียงสูงเนิน
8. นางสาวประสมทรัพย์  อินอ่อน
9. นางสาวพานทอง  กฤษะกะ
10. นายภัทรพล  สถิตสุข
11. เด็กหญิงมัณฑณาพร  งามดี
12. นายยอดสกุล  โอกาวา
13. นายราชสีมา  จัดงูเหลือม
14. นางสาววรรณทณีย์  ว่องวิทยา
15. เด็กชายศิริวัฒน์   พรหมพันธ์ุใจ
16. นายสมพร  ทองอ่อน
17. นางสาวสุภาวศิณี  ปักกาโร
18. เด็กชายอธิชา  ดุริยชาติ
19. นางสาวอลิษา  จารึกกลาง
20. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  โตสูงเนิน
 
1. นายนฤชล   ทุมโคตร
2. นางบังอร   ชูศรียิ่ง
3. นางสาวกรกนก   ดีมิตร
4. นางสาวณกมล   ราชสารี
5. นางรัชฎาภรณ์  สิงห์เดช
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกานต์ธิดา  ตันนารัตน์
2. นายคุณานนต์  ธงภักดิ์
3. นางสาวจิตติมา  จันทำ
4. นางสาวจุฑามาศ  หาญเสมอ
5. นางสาวชลลดา  ดวงแก้ว
6. นางสาวณัฐพร  ภูลสวัสดิ์
7. นายตะวัน  สวัสดิมงคล
8. นายธนวันต์  บุญค้ำจุน
9. นางสาวนภาพร  เวียงคำ
10. นางสาวนิภาวรรณ  ประจำ
11. นายปฎิภาณ  สาลพล
12. นายพงศ์ดนัย  ทองทวี
13. นางสาวพรรณิภา  แก้วพวง
14. นางสาวพิมพ์วรีย์  มะณู
15. นายสหรัฐ  สิงห์แก้ว
16. นางสาวสุพรรษา  ปามุทา
17. นางสาวอริยาภรณ์  ยะโส
18. นางสาวอารยา  จำเนียร
19. นางสาวเขมจิรา  บุญพบ
20. นายเจษฎาวุฒิ  สายหล้า
 
1. นางรัตตินันท์  อารยะสิทธินนท์
2. นางณัฐรดา  สาลี
3. นางสาวศิริพร  มีดี
4. นายสถิตย์  ประสาร
5. นางสาวเมธาวี  พาลาเลิศ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวชนิตา  คำแพงศรี
2. นายชลพรรช  ลีเวียง
3. นายณัฐกร  ศรีวิพัฒน์
4. นายทนงศักดิ์  จวบศรี
5. นายทนุพงษ์  หงส์ทัพ
6. นางสาวธนพร  เพ็งบูโฮม
7. นางสาวธัญชนก  พรมผิว
8. นายธัญธร  พรมศักดิ์
9. นางสาวปวันรัตน์  นวลน้อม
10. นางสาวปาณิสรา  พงษ์สพัง
11. นายภัครภูมิ  เรืองฤทธิ์
12. นางสาววิตรตรา  พิลากุล
13. นายวีรภัทร  ศรีกุตา
14. นายวีระยุทธ  ขัวอั้ว
15. นางสาวศิริลักษณ์  จิตรหมั่น
16. นายสิทธิพล  นิธิกุลประเสริฐ
17. นางสาวสุกัญญา  อยู่สูงเนิน
18. นางสาวอารียา  จันทร์สุริวงค์
19. นางสาวเขมิกา  มูตยะ
20. นางสาวเพ็ญนภา  สุริยันต์
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ชูไตรรัตน์
2. นางสาวอารียา  บุตรทา
3. นายทนงศักดิ์  แต่งสุวรรณมีโชค
4. นายคุณาธิป  จำปานิล
5. นายจิรายุทธ  จุลยโชค
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายกฤตภัค  บ้วนนอก
2. นางสาวคอร์เนเลีย  คอนนี่ โบไดท
3. นายจิรยุทธ  รวยกระบือ
4. นางสาวชุติกาญจน์  ผลนา
5. นายณัฐชนม์  ณ วงศ์
6. นางสาวดารารัตน์  แสนคำ
7. นายทรัพย์ทวี  เพ็ญการ
8. นายทักษิณ  แก้วประเสริฐ
9. นายธนากร  บุญแต่ง
10. นายธรรมสรณ์  ประจิต
11. นางสาวประภัสสร  แก้วประเสริฐ
12. นางสาวปวีณา  ชูสูงเนิน
13. นายมงคลลักษณ์  ลาดหมื่นไวย
14. นางสาววิลินดา  สุริยะ
15. นายศดานันท์  พรมน้ำ
16. นางสาวสงกรานต์  ลิ้มปิยินทรากูล
17. นางสาวสวรรยา  จางนอก
18. นางสาวสายฝน  คบทองหลาง
19. นายสิทภีร์  มีนิสสัย
20. นายสุริยน  อาจศึก
 
1. นายบรรเลง  รักษ์มณี
2. นางสาววีณา  วัดกลาง
3. นายพงษ์เพชร  นามขันธ์
4. นางสาวสกุลรัตน์  แสงแก้ว
5. นางสาวสุจิตรา  กาสสกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นายกรเทวัญ  เพียขันทา
2. นางสาวกัญญารักษ์  พันธ์คง
3. นางสาวกัญนิตา  ดุลนะราย
4. นายฐานทัพ  บุรินรัมย์
5. นายณัฐพงศ์  รพิตระกูล
6. นายณัฐวุฒิ  สุโพธิ์
7. นายดนุพล   บุญจันทร์
8. นายธีรภัทร์  เอการัมย์
9. นางสาวน้ำทิพย์  อะรัญ
10. นายพีรพัฒน์  กำแก้ว
11. นางสาวมลธิดา  วันภักดี
12. นางสาววรรณษา  วิวาห์สุข
13. นายวราเทพ  ปุลันรัมย์
14. นายวศิน  ปะทิรัมย์
15. นายสิทธินนท์  คชเลิศ
16. นายสิทธิโชค  พรมจรรย์
17. นางสาวสุภัศรา  นามโคตร
18. นางสาวอัจฉราพร  ประสงค์สุข
19. นายเจษฎา  อดุลย์รัมย์
20. เด็กชายไตรภพ  นพกุล
 
1. นายทรงเกียรติ  ปุริโส
2. นายรังสิมันตุ์  เชือนรัมย์
3. นายศุภกิตติ์  บุญเชิด
4. นางวีรินทร์  คู่โนรัมย์
5. นายวิศิษฐ์  เทพทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ภูหัวไร่
 
1. นางกนกอร  ตามะลี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงศิริธิดา  ไพศาลสุวรรณ
 
1. นางวงศ์ดี  คุณมาศ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวชมพูนุช  ศรีทอง
 
1. นางสาววาสนา  บรรลือ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวสิริกร  สอนสุระ
 
1. นางวัลลภา  สุขบรรเทิง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายกฤศ  พุทธิเฉลิมชัย
 
1. นางแก้วตา  นามสร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวชุติมา  อยู่ยืน
 
1. นางสาวปิยะดา  คุ้มสุวรรณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายธนกฤต  มาลาหอม
2. เด็กหญิงธีราพร  พันธุ์ยุรา
 
1. นายวัลลภ  ปุยสุวรรณ์
2. นายศักดิ์ดนัย  สวัสดิ์ผล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายคามิน  ชลิตอมรบุญ
2. เด็กหญิงวิภาวี  แสงดอก
 
1. นางนันทยา  พรหมกูล
2. นางวิภา  เมืองสอน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกุลนิดา  ระวิพันธ์
2. เด็กชายพุทธิพงศ์  พิสิทธิ์
 
1. นางปาลรวี  พึ่งตาแสง
2. นายอนุวัฒน์  หลักหนองบุ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวปาริชาด  อ่อนสุระทุม
2. นายเจษฎา  นูศิริหาญ
 
1. นายฆนรุจ  สุทธิแพทย์
2. นางสุนีรัตน์  สุทธิแพทย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกุลธิดา  นาแก้ว
2. นายพิชิต  แสงจันทร์
 
1. นางสุนทรี  ผิวจันทร์
2. นางจิติมา  หาระสาร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวธัญณิชา  ธนินทรวรกุล
2. นายภาณุวิชญ์  บุนนาค
 
1. นางผัสนี  พานพรหม
2. นางปัทมา  ชลเทพ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พันนาขา
2. นางสาวจิราพร  คำภู
3. เด็กหญิงชนัญชิดา   สุนทนันท์
4. นางสาวฏิมากานต์  จันทะแจ่ม
5. เด็กหญิงธนพรรณ  ปาณาราช
6. เด็กหญิงนริศรา  ธาตุวิสัย
7. นางสาวสุจิรา  พุฒเขียว
8. เด็กหญิงสุธาศินี  ธรรมรักษ์
9. เด็กหญิงสโรธิชา  รัตนภูมี
10. นางสาวอาทิตยา  ขาวเขียว
 
1. นางกาญจนสุดา  ไชยเพ็ชร
2. นางสาวยุพิณ  ผิวขาว
3. นางสาวนัฐพร  เสาสิน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุสเณย์
2. นางสาวชนม์นิดา  โชติรักษ์
3. นางสาวชุติมา  มูลชาติ
4. เด็กหญิงปริมประภา  ศรีปัดถา
5. นางสาวปิ่นสุนทร  สืบสุนทร
6. เด็กหญิงพลอยชมพู  อรรคฮาตจันทร์
7. เด็กหญิงภัคจิราภรณ์  ทัศดอน
8. เด็กหญิงรังษิยา  อุทัยใจ
9. เด็กหญิงสุกันญา  โหวดนอก
10. นางสาวอาริญา  ขำแก้ว
 
1. นางประภาพร  แพงพะเนาว์
2. นางปราณี  เทียงทำ
3. นางสาวนันทนัช  วิเชียรเพริศ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวณัชชา  สอนสมนึก
2. นางสาวณัฐวลัย  กออุดม
3. เด็กหญิงปภาวรินท์  นรสาร
4. นางสาวปวีณา  สอนสมนึก
5. เด็กหญิงพัชราภา  พลเหตุ
6. นางสาวภาณุมาศ  วรดี
7. นางสาวมาระดี  บัวระบัติ
8. เด็กหญิงศิโรรัตน์  นิวงษา
9. นางสาวออมสิน  ทุ่มโมง
10. นางสาวเขมิกา  หนองกุ่ม
 
1. นางเพ็ญศรี  จิ่มอาษา
2. นางวาศนา  อัคราช
3. นางสาวชมพูนุท  สมบัติศรี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวกานติมา  แสงงาม
2. เด็กหญิงณชญาพร  พวงแก้ว
3. นางสาวณัฐภรณ์  โยชน์ไธสง
4. เด็กหญิงธนัญชนก  บุญชู
5. นางสาวธัญธร  โพธิ์ศรี
6. นายปริวัฒน์  สำราญรื่น
7. นางสาวปัทมน  นามฝาง
8. นางสาวพิมพ์ญาดา  ยางหงษ์
9. นายภัทรพล  ดีมาก
10. นางสาวเกศกนก  น้อยพลี
 
1. นายก้องเกียรติชัย  ทบวงศรี
2. นายพิสิทธิ์  น้อยพลี
3. นางเบญจรัตน์  ใจภพ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 97.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เวียงนนท์
2. เด็กหญิงปานไพลิน  เสริฐศรี
3. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณ
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  เวียงนนท์
5. เด็กชายมานิตย์  สัจเขต
6. นางสาวศิรประภา  เอี่ยมภูงา
7. นางสาวอรพิณ  ศิริเวช
8. นางสาวอาภา  ชูชื่น
9. นายเจษฎา  เวียงนนท์
10. เด็กชายเฉลิมชัย  เจริญยิ่ง
 
1. สิบเอกทักษิณ  ศรสุทธิ์
2. นางจิรภา  สบายดี
3. นางศุภรัตน์  ไชยวงศ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1. เด็กหญิงกันติยา  ยี่สุ่น
2. เด็กหญิงชลดา  ศรีเจริญ
3. นางสาวญาณิศา   ศรีทอง
4. นางสาวพิมพ์ดารินทร์  บ้งชมโพธิ์
5. นางสาวมงคลรัตน์  วงษ์สิงห์
6. นางสาวรุ่งทิวา  บุญมา
7. นายศราวิน  ศรีรงค์
8. เด็กหญิงศรุตา  สิงหะ
9. นายศิวกร  เขื่อนขันธ์
10. นายอรรคพล  เขื่อนขันธ์
 
1. นางน้ำฝน  อินทะสร้อย
2. นายพงษ์พัฒน์  กุลวงศ์
3. นางสาวพธู   แสงสว่าง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายทรงพล  ล้วนขาว
2. นายปัญญา  เหมาะดี
3. นายพชรพล  พิมพ์เพราะ
4. นายภานุพงศ์  บุดดา
5. นายวีระชน  สุขสงวน
6. นายศิริวัฒน์  พระเทพ
7. นายอธิวัฒน์  งามสุข
8. นายอัครนนท์  นนทศิลา
9. นายอโนชา  ชมชื่น
10. นายเจริญศักดิ์  แก้ววิเศษ
 
1. นายเอกภพ  บุดดา
2. นางไพวัลย์  กรุงพิทักษ์
3. นายวิทยา  เอลาวัน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกนกพิชญ์   จันทร์มาลี
2. นายจักรกฤษณ์  พันธพัฒน์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพ็งแจ่ม
4. เด็กชายทวีศักดิ์  กาแก้ว
5. นายธีระพัชร  จันทำ
6. นายนพณัฐ  พันธพัฒน์
7. นางสาวศิริลักษณ์  มงคลศิริ
8. นางสาวอรทัย  คล่องใจ
9. นางสาวอรปรียา  จันทำ
10. นางสาวอาริสา  ศรีวิลัย
 
1. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
2. นายจรัส  ศิริเลิศ
3. นายวัฒนา  ศรีจักร์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวคัมภีรพรรณ   เทียมทัศ
2. เด็กหญิงจุฑามณี   พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงชลธร   ลอยหา
4. เด็กชายชลันธร   เสริมทรัพย์
5. เด็กหญิงชัญญา   ทุมดวง
6. เด็กหญิงธัญสุดา   เรือนแก้ว
7. นายธีรนัย    ภูอ่อน
8. นางสาวปวีณา  ดูลา
9. เด็กหญิงศิริตุลา   หอมจำปา
10. นายเอกอาทิตย์   หอมจำปา
 
1. นางทิพพาวรรณ   สมหมาย
2. นายพละชัย   ปราสาทศรี
3. นายปรีชา    สีคำแท้
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สังฆกาโล
2. เด็กหญิงช่อชนก  ไชยคำภา
3. เด็กหญิงนภัสสร  สองสี
4. เด็กชายปรัชญา  เจริญมูล
5. เด็กหญิงปิยะฑิดา  ลาดชัยภูมิ
6. เด็กหญิงปิยะดา  สุธรรมมา
7. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ชอบกล้า
8. เด็กหญิงสุกัญญา  หงษ์คำดี
9. เด็กหญิงสุจิตรา  ใสหนองเป็ด
10. เด็กหญิงอลิชา  หอมรื่น
 
1. นายนพรัตน์  ลันทูล
2. นางสุธิกา  ฝาชัยภูมิ
3. นางวิไลลักษณ์  เพลินจันทึก
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายกรภัทร  ป้องทัพทัย
2. เด็กชายณัฐพล  ถาวร
3. เด็กชายธนภัทร  หาญยิ่ง
4. เด็กชายธนากร  ปังอุทา
5. เด็กชายพัสกร  แซ่เติ๋น
6. เด็กชายภราดร  นุโยก
7. เด็กชายยุทธนา  หาผล
8. เด็กชายศิริศักดิ์  ศรีสอาด
9. เด็กชายอดิศร   พุฒซ้อน
10. เด็กชายเอกภพ  นูพิมพ์
 
1. นางพัชรี  สาแก้ว
2. นายมรุพงศ์  ภิรมย์ตระกูล
3. นายพิษณุ  ใจกล้า
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิศ  เกษพอง
2. เด็กชายชาคริต  มณีทอง
3. เด็กหญิงฐิตาพร  แพทย์มด
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ดวงดี
5. เด็กหญิงปารวีย์  หาญเสมอ
6. เด็กหญิงพรรณิภา  ไชยพันธ์
7. เด็กหญิงพัชรพร  พรมไชยวงค์
8. เด็กชายสุทธิพัฒน์  นวลศิริ
9. เด็กหญิงเจนจิรา  สมบัติวงศ์
10. เด็กชายเนติภพ  ใสกระจ่าง
 
1. นางสาวณัฐรดา  ศิลาชัย
2. นายวิรัตน์  ศรีพลกรัง
3. ว่าที่ร้อยตรีบดินทร์  วงศ์เลิศ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. นายณรงค์ยศ  ทาต้อง
2. นายณัฐพล  สืบนุสสรณ์
3. นายทรนง  เบ้าทุมมา
4. นายธีระวัฒน์  ยศสกุล
5. นายนพรัตน์  พระไตรราช
6. นายนิเวช  วงศ์แก้ว
7. นางสาวปัทมา  พจนา
8. นางสาวอรนภา  ศรีเทพ
9. นายอัฐพงษ์  หาหวย
10. นางสาวเพ็ชราพร  ไชยมัชฌิม
 
1. นายประสาน  เบ้าทุมมา
2. นางวิไลรัตน์  เบ้าทุมมา
3. นางอรวรรณ  โยธะการี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 94.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. นายคฑาวุธ  พรพรม
2. นายธนากร  ล่ำสัน
3. นายธีรพงศ์  ยืนยาว
4. นางสาวปายศิริ  พระอุส่าห์
5. นายพงศธร  กูร์ณา
6. นางสาวพัชราภรณ์  ข่ายมณี
7. นายภคินทร์  ขวัญยืน
8. นางสาวสุกัญญา  จันทเอก
9. นายสุพล  ยานะรมย์
10. นายอานนท์  บุญสุข
 
1. นางศศิธร  โคตรคันทา
2. นางตุลาพร  ประดับศรี
3. นางนิรมล  ขาววงษ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นายกิตติชัย  หน่อสีดา
2. นางสาวชลธิชา  ภูจอม
3. นายณัฐภูมิ  เขียวรัมย์
4. นายธนากร  คันทะนาค
5. นายพงศกร  ปริกาถานัง
6. นายภัทรกร  ฤกษ์จันทร์
7. นางสาวภัสราภรณ์  วงศ์จอม
8. นายภานุวัฒน์  ไผนอก
9. นายภานุวัตร  ดีโสภามาส
10. นายอนุพงศ์  ดวงดี
 
1. นายอัครพลชัย  คาดหมาย
2. นายประดิษฐ์  พินิจดวง
3. นายวรพงษ์  พั่วคูขาม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. เด็กชายอัมรินทร์  นันทอินทร์
2. นางสาวอารียา  แหลมกีก่ำ
 
1. นายภาสกร  ภูช่างทอง
2. นายบุญทัน  ทาบรรหาร
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายวณัฎฐนนท์  รือหาร
2. เด็กชายสมัชชา  ดวงปาโคตร
 
1. นางพรทิพา  ศรีวงษ์
2. นายภูริวรรฒก์  สุขแสน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายคณาธิป  พิเศษ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญหล้า
 
1. นายวิชิต  เหล่าสพาน
2. นางสาวกุสุมา  บุญคำ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวปานเนตร  สำรวมรัมย์
2. นางสาววริศรา   แฉล้มชาติ
 
1. นางสุมาลี  อุ่นจิตต
2. นายธงชัย  ทองคำ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายสหวรรธก์   ปัตลา
2. นายอนุชา   รัตนวงค์
 
1. นายกิตติกร  พันธ์สุวรรณ
2. นางสาวจุฑาภรณ์   ไปนาน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำม่วง 1. นายกันตพงศ์  ปรีดี
2. นางสาวอนัญญา  ฤทธิ์ลัน
 
1. นายประกาศิต  ฉายจรัส
2. นายณสัณห์หฤษฎ์  รักชนะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กชายทัชทิว  แสนศรี
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 1. เด็กชายเกียรติชาย  พุ่มจันทร์
 
1. นายศักดิ์ชัย  เเฝงวงค์คำ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  แสงสุกวาว
 
1. นายวิทยา  หวานอารมย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายพิพัฒน์  เสนาซุย
 
1. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายสราวุธ  ชาวดร
 
1. นายชัชวาล  เจริญชนม์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายทินกร  ทินกระโทก
 
1. นายนาวา  โขนกระโทก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงชลนิภา  รัตนาธิวัด
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงปนัสยา   ชิดสระน้อย
 
1. นายฐนปพัฒน์  เครื่องกลาง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจันทัปปภา  พงษ์ศิริจันทร์
 
1. นายอุเทน  โขดสันเทียะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาววันสุข  กนกคุณ
 
1. นางขนิษฐา  หอมสิน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายพิชนุพันธ์  โทนุบล
 
1. นางสาวชลดา  สิงหกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกาญจนา  ยังคง
 
1. นายชรินทร์  มหานาม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. เด็กชายปกรณ์  ทะนะไชย
 
1. นายวรวัชชากรณ์  สางาม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นกพรม
 
1. นายประภาส  พงษ์นาคินทร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายเดชายศ  ยศติวงศ์
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวดรุณี  เสากลาง
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายธนบูรณ์   อยู่เย็น
 
1. นางสาวกนกวรรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวจิราภา  เกียรตินอก
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายขวัญตระกูล  คำมี
 
1. นางสาวแคทลียา  ปักโคทานัง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เหมศิริวรากุล
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงศศิพร  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายเจษฎา  บุญมี
 
1. นางสุวคนธ์  โรปรัมย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นายพงศกรณ์  กางกาน
 
1. นายชัยกร  แพไธสง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายธนากร  หิรัญเขว้า
 
1. นางประภัสสร  คิดบรรจง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณิกา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  อนุเคน
2. นางสาวสาธิกา  ชูเลิศ
 
1. นายสนธยา   เสียงใส
2. นางสาวสุพรรณิกา  มหาเสนา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุสุมาลย์  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงอาทิติญา  รู้สุข
 
1. นายประกาย    พยุงวงษ์
2. นางวิไลวัลย์  สุกใส
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 1. นายวิตติวัต  แสนสวาท
2. นางสาวหยกมณี  มาคะวงค์
 
1. นายวิเชียน  มาตราช
2. นางสาววิสณี  สีนนตรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายภูมิชนก   พรพิเศษ
 
1. นายกรินทร์  ทองธวัช
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวฐิติพร  พิทักษ์ศฤงคาร
 
1. นางจิราภรณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร  หล่มเหลา
 
1. นายสถิต  วิเศษสัตย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายธนาธิป  นาฉลอง
 
1. นางสาวกนกวรรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวนพเก้า  หุยวัน
 
1. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายวัชชรินทร์   เดชยศดี
 
1. นางสาวพรไพลิน  สินไชย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จารุวงศ์
2. นางสาวศุภกาญจน์  วานิชชัง
3. เด็กชายสุกฤต  ประจุดทะศรี
 
1. นางสาวจีรภรณ์  ศรีมุงคุณ
2. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายจักริน  จันทเขต
2. นายพีระวัฒน์  ศิริวัง
3. เด็กชายวณัฐพงศ์  กุลเสนชัย
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายชัชพงศ์  ผมทำ
2. เด็กชายณัฐกิตต์  สมน้อย
3. เด็กชายธนกร  สังสุดชา
 
1. นายวรุฒ  สีภา
2. นายคมเพชร  กองอาสา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายพงษ์เจริญ  ดอกแขมกลาง
2. นายศราวุฒิ  สีทาป
3. นางสาวสิริธิดา  คำสะไมล์
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
2. นางสาวจีรภรณ์  ศรีมุงคุณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายทักษิณ  แวงวรรณ
2. นายธีรภัทร  พิมพ์ทอง
3. นายสุกฤษฎิ์  อังคะลา
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
2. นายรัฐพงษ์  ฐานไชยยิ่ง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายกฤษฏา  โคตะมา
2. นายณัฐพงศ์   ทองทัศนีย์พร
3. นายรชานนท์  จำนงค์นอก
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
2. นางณัชชา  ศรีแสนปาง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  วงษ์หาจักร์
2. นายธนวัฒน์  ทิจันทุง
3. นายนลธวัช  แสนบุตร
 
1. นายจิรติ  พุฒพันธ์
2. นางสาวชุติพันธุ์  เรืองใสส่อง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายชนาธิป   จงสำราญ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  พัตตาสิงห์
3. เด็กชายญาณพล   พลเยี่ยม
4. เด็กชายพชรดนัย   พลซื่อ
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิเชียรดี
6. เด็กชายวิศวะ  พลเยี่ยม
 
1. นาย ธนวรรธก์  แสนศักดิ์
2. นายโกมล   วรามิตร
3. นายภิเษกพล  พลเยี่ยม
4. นายมนัส  โพธิจักร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กชายชลภูมิ   ใจโสภา
2. เด็กชายนพรุจ    อุบลทิพย์
3. เด็กชายวรมันต์   เนื่องบุญมา
4. เด็กชายวีรภัทร์   เจียมบุรเศรษฐ
5. เด็กชายศิริวัฒณ์   อุดมศักดิ์
6. เด็กชายสันติกานต์   ดะนุชนาม
 
1. นายณันฐสรณ์  บุญวัน
2. นายนิทัศน์  สายสังข์
3. นายกายวัฒน์  สมวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายธนวัฒน์   ลืมพิศ
2. เด็กชายประสิทธิ์โชค   โตแย้ม
3. เด็กหญิงพัชริดา   อินทนูจิต
4. เด็กชายพัทธดนย์   อาศิราอริญชัย
5. เด็กชายวสันต์  จารุนิภา
6. เด็กชายสิรวิชญ์   อิ่มสะอาด
 
1. นายสมาน  แสนสุภา
2. นางอรไท  เขียวลือ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายณัฐพงศ์   ยาสาชัย
2. นายตุลกุล  ชารีพร
3. นายตุลธร   ชารีพร
4. นางสาวรัตฐิยา   โคตรวงศ์
5. นางสาวรัตนา   ถิถา
6. นายสุริยันต์   ขันธรรม
 
1. นายเจษฎา   งอยจันทร์ศรี
2. นายบดินทร์  นารถโคษา
3. นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฝางวิทยายน 1. นายธนากร  มูลคำ
2. นายปรมี  แย้มสรวล
3. นายภาคภูมิ  เนื่องชมภู
4. นายรัฐธรรมนูญ  กาบบัวศรี
5. นายวโรตนม์  ชาริดี
 
1. นายอัจฉริยวุฒิ  ทองวรรณ์
2. นายสุทธิพร  จันทบิล
3. ว่าที่ร้อยตรีอุดม  เกตุแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวขาว 1. นายจิตรดิลก   ราชเเสนเมือง
2. นายฐิติศักดิ์   โมลาขาว
3. นายพันทลักษณ์  ชมศิริ
4. นายศิวนาถ   ลัทธิ
5. นางสาวสุดารัตน์   เอกบุตร
6. นายอรรถพงษ์   แสงเพ็ชร
 
1. นายณัฐพล  อุปัญญ์
2. นายศิริพงษ์  โครตวิถี
3. นายสุริยันต์  อรัญวาส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุตรราช
2. นายกฤตพัฒน์  พลศรี
3. เด็กหญิงจินดามณี  หอมสมบัติ
4. เด็กหญิงจิรัญญา  สานะมะ
5. นางสาวจิราภร  ไอยรา
6. เด็กหญิงณิชกานต์  ยุยคำภา
7. นายธนภูมิ  พิมพ์กลม
8. เด็กหญิงธนัญชนก  คำตา
9. เด็กชายธนากร  เนื่องแก้ว
10. เด็กชายธนินพิตย์  ภูนา
11. นายธีรภัทร  โคงัน
12. เด็กหญิงนธิศรา  อสุรินทร์
13. นางสาวนภสร  พรมสาขา
14. นางสาวนิศากร  เขจรรักษ์
15. นายประมวลศักดิ์  สุขรักษ์
16. นางสาวปิยพร  อุตรธรณ์
17. เด็กหญิงพรชนก  นนคนเมือง
18. นางสาวพัดชาภรณ์  ไผ่ป้อง
19. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมหา
20. นายพีระภัทร์  รัตนมาลี
21. นายภูวดล  ชูอิ่ม
22. นายมีคาร์  จันทรา
23. เด็กหญิงรัตนากร  พรมเมือง
24. เด็กหญิงวนิดา  จุลฑา
25. นายวีระภัทร  บุตรพรม
26. เด็กชายศรันยู  อุ่นคำ
27. นางสาวสริดา  ประสงค์สุข
28. เด็กหญิงสุทธิกานต์  เสสชัง
29. นางสาวหงส์หยก  วรไวย์
30. เด็กหญิงหทัยชนก  ดิสา
31. เด็กชายอชิร  โสดาดวง
32. เด็กชายอธิชา  สีอ่อน
33. เด็กชายอนุชา  ปึกสุวรรณ
34. เด็กหญิงอินธิรา  พลดวงนอก
35. นางสาวเกศรา  คำทอง
36. เด็กชายโพธิวัฒน์  บุตรเอื้อ
37. นายไชยวุฒิ  ปักกาโส
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
2. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
3. นายอัษวนนท์  ชัยบิน
4. นายธนาวุฒิ  ศรีเทพ
5. นางสาวรมย์รวิน  เชื้อพันธ์
6. นางสาวแพรวพรรณ  เรือกิจ
7. นางสาววิชุลดา  พันจำปา
8. นางยุภาพร  ศรีโคตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. เด็กหญิงกันตนา   อินทนพ
2. นายจิรภัทร  วงเวียน
3. นายจุลภัทร  การสำโรง
4. นายชานนท์   ผลกลาง
5. เด็กชายฐิติวัฒน์   ขอนโคกสูง
6. นางสาวดวงกมล   รุ่งรัศมี
7. นายทวีพร   ขุนอินทร์
8. นายธนดล   หาญกิ่ง
9. นายธรณ์เทพ   ทิพย์โสภณ
10. นายธีรภัทร   เดชวงศ์
11. นายนราวิชญ์  แจ่มทองหลาง
12. นางสาวนฤสรณ์  คำศรี
13. นางสาวบุญสิตา    เหล็กหมื่นไวย
14. นายปฏิพล  ดีพิมาย
15. นายปรัชญา  พัฒนะ
16. นายปรเมษฐ   เหลาดี
17. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขกล้า
18. นายภัทรนิษฐ์   เจนตะคุ
19. นายรัชชานนท์  พรามตา
20. นายรัชชานนท์   ม่วงกลาง
21. นางสาววราภรณ์  ปั้นศิริ
22. นายวัชรินทร์   อาจสูงเนิน
23. นางสาววินีพร   ชัยฤทธิ์
24. นางสาวศศิกานต์   ทรงผูกจิตต์
25. เด็กชายสรยุทธ  เลิศแสงธรรม
26. เด็กหญิงสิริญาภรณ์   กุลวรวานิชพงษ์
27. นายสุทธิชัย   สมุทรโคดม
28. นางสาวสุนิสา   แมงเกษม
29. นางสาวสุพัตรา   สนตาเถร
30. นางสาวสุภนิดา   อ่อนสีจาน
31. นางสาวสุรีรัตน์  ชีโพธิ์
32. นายหริวงศ์   วิริยะประทีป
33. เด็กหญิงอภิษฎา  กวดสันเทียะ
34. นายอภิสิทธิ์    ไทยประสงค์
35. เด็กหญิงอมรรัตน์  ใจชอบสันเทียะ
36. นายอวิรุทธิ์   สีคาม
37. นายเตชิต  วงศ์สุวรรณ
38. นางสาวเปรมกมล  สระปัญญา
39. นายเรวัตร   โสดา
40. นายเอกราช   รุมฉิมพลี
 
1. นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
2. นายปิยะพงษ์  พึ่งชัยภูมิ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทศพรแอบเพ็ชร
4. นางสาววาสนา  แข็งรัมย์
5. นายวัชระ   โสภา
6. นายสานิตย์  ตันสูงเนิน
7. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกนกอร   แสงงาม
2. เด็กหญิงกิตติยาพร   กุลกิจ
3. นางสาวขนิษฐา   สู่สุข
4. เด็กชายขัตติยะเมธี  จ่าน้ำเที่ยง
5. นางสาวจงกลพรรณ    สวัสดิ์เอื้อ
6. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จำปาอ่อน
7. นางสาวจิราพร  พนมเขต
8. นางสาวชลธิดา   เพียงตา
9. เด็กหญิงชลัลยา  สัตยรักษ์
10. นางสาวฐิติญาดา  นันทวงศ์
11. เด็กหญิงฐิติรัตน์   รัตนมาสถิตย์
12. นางสาวธนิดา   เสี่ยงสาย
13. เด็กหญิงธิดาภรณ์    ถึกจรูญ
14. นางสาวธิดารัตน์   มนตรีวัน
15. เด็กหญิงนันทกานต์  ประสาร
16. นางสาวนิรมล  เจริญเขต
17. นางสาวนิรุชา   นวลนุกูล
18. นางสาวนิลเนตร  อินพรหมมา
19. นางสาวนิศารัตน์   ศรีบุญเรือง
20. นางสาวปรัชมน  ภักดีล้น
21. นางสาวปัทมาวดี   นิลผาย
22. นางสาวปิยะพร  จรรย์นัย
23. นางสาวพัชจิมาพร  เพ็งนาม
24. เด็กหญิงพิชชาภา   ทองแจ่ม
25. นางสาวพิมกนก   ทักเทียมหัด
26. เด็กชายภาคิณ  อินทวรรณ์
27. นายภาณุสร   เศษวงศ์
28. เด็กหญิงรุ่งนรี   ปุรณะ
29. เด็กหญิงสิริวิมล  อันทะไชย
30. นายสุทธิพร   แดงอินทวัฒน์
31. นางสาวสุรภา  ทิณรัตน์
32. นางสาวสุรางคนา   กัลยา
33. เด็กหญิงอธิษรา    สีเเสง
34. นายอภิวัฒน์   ชาลีผาย
35. เด็กหญิงเกษวรรณกาญจน์    สุระชัย
36. นางสาวเบญจญาณีย์   จันทรโฮม
 
1. นายอดิเทพ   บุรีมาตร์
2. นายศราวุธ   อำนาเรือง
3. นางวชิราภรณ์   เฉลิมแสน
4. ดร.นพดล   เทียมเมืองแพน
5. นายนราวิชญ์   เพชรวิชิต
6. นายพัสกร   บัณฑิตย์
7. นายกิตติพัฒน์   ปรินทอง
8. นายอนุรักษ์   ใจสมัครรัก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ มั่นยืน  
2. เด็กชายกรภัทร์ เกื้อรัมย์  
3. นายกันยา กางรัมย์  
4. นายคมชิต รอดเกิด  
5. นางสาวจีรนันท์ จัดไทย  
6. นางสาวชลธิชา เพชรมาก  
7. นางสาวณัฐธิดา พรมศรี  
8. นางสาวณัฐนรี  ศรีแก้ว
9. เด็กหญิงธารวิมล ดีราชรัมย์  
10. นายปฏิภาณ นุชาญรัมย์  
11. นางสาวปฏิมารังสรรค์ นิยอนรัมย์   
12. นางสาวปนัดดา บุญทวี  
13. นางสาวปาริฉัตร รอบคอบ  
14. เด็กหญิงปิยฉัตร พิศเพลิน  
15. นางสาวปิยภัทร ละอองดี  
16. เด็กหญิงผาณิดา สมสวย  
17. นางสาวพินทุ์พัชชา อนันต์นพชัย  
18. นางสาวภัทรพร นุสุวรรณรัมย์   
19. นายภาณุพงศ์ พานิชรัมย์  
20. เด็กชายรวินทร์ ประคองสุข  
21. นายรัฐสิทธิ์ เการัมย์  
22. นางสาววรรณษา สายสุด  
23. นางสาววรรณิดา ประจันบาล  
24. นางสาววรัญญา สมพริ้ง   
25. เด็กชายวัชรพล พิรุณรัมย์   
26. เด็กหญิงศศิวัญย์ แป้นศิริมงคลกุล  
27. นายศิริชัย ทองโอภาส  
28. นายศุภสร กาดรัมย์  
29. นายสิทธินนท์ จะชนรัมย์  
30. นายสุธิวัจน์ เพ็ชรเลิศ  
31. เด็กหญิงสุภิตา เจนรัมย์   
32. นายอนวัช ศัลย์สญชัย  
33. เด็กหญิงอนันทิตา   คงแสนคำ
34. นายอัครพล  สุวรรณโชติ
35. นางสาวอัมพวัน พันธ์ศรี  
36. นางสาวอาทิตยา กลีบม่วง  
37. เด็กชายอานนท์ เการัมย์  
38. นางสาวอารีญา อานันท์  
39. นายเอกภพ ฤกษ์ชัย  
40. นางสาวโสภิดา แพนไธสง  
 
1. นายธนพล สิงห์มนัส  
2. นายอมรชัย มาแก้ว  
3. นางสาวชุดาภา เชื้อแก้ว  
4. นายอดิศร มีชื่อ  
5. นางสาวเกตุศิริ ผลเจริญ  
6. นายพิทยา ตรวจมรรคา  
7. นายประกิจ วรเลิศ  
8. นายปรัชฐาภัทร   เปลี่ยนศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกนกพรรณ   วิชิต
2. นายกรณ์ธนัช    บุญนะรา
3. นางสาวกฤติยาณี   บริบูรณ์
4. นางสาวกัลยณัฐ   รศพล
5. นางสาวกานต์ธืดา  พูลทอง
6. เด็กหญิงกานต์พิชชา  พละศักดิ์
7. เด็กหญิงกานต์สิริรัตน์  สุดสังข์
8. นางสาวขนิษฐา   ดีใจ
9. นางสาวจิตรตรา   โพธิ์อุดม
10. เด็กหญิงชญานุตน์   เรือนรส
11. นายชัยวัฒน์   ทาระ
12. นายณรงค์ฤทธิ์   พันธุ์ชาติ
13. นางสาวณัฐชยา  วงษ์วัง
14. นางสาวณัฐญาพร   แสนแสง
15. เด็กชายณัฐพงศ์   โพธิ์มูล
16. นายณัฐพล    เพียรอุสาหะ
17. นายตะวัน  วิลา
18. เด็กหญิงถาวรีย์  นิยม
19. เด็กชายธนโชติ  กิ้นบูราณ
20. เด็กหญิงนันทิกานต์  นิลเพ็ชร
21. นายปภาวริณ  มะปราง
22. เด็กหญิงปัญฑิตา  วงศ์ทอง
23. นางสาวปิยากร   ศรีบุญเรือง
24. นายปิยเวช    สาดา
25. นายป้อมเพชร   น้ำหวาน
26. เด็กหญิงพรรัตนา  แพงบุญ
27. เด็กชายพัชรพล  บุญขาว
28. เด็กชายภณฐกร    สุวรรณ์
29. เด็กชายภูมิภัทร   โสระชาติ
30. เด็กชายยศวัฒน์  ศุภโชคธนาทรัพย์
31. นายรพีพัฒน์   พวงจำปา
32. เด็กชายวีรวัฒน์   สิมมา
33. นายศตวัฒน์   ในทอง
34. เด็กชายศรุต  จารุกุลธนดล
35. นางสาวสมัญญา   นลินประดิษฐ์
36. เด็กหญิงสิรินภา  โสดาพรม
37. นายสุวิชัย   สาดา
38. เด็กชายอนุกูล  พลคำ
39. นางสาวอารรีรัตน์   ดิษฐ์ประสพ
40. เด็กหญิงอารีรัตน์  สารพล
 
1. นายรณกร  สุวรรณ์
2. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
3. นายอุดมกานต์  แพงอก
4. นายสุรวุฒิ  อายุวงศ์
5. นางสาวชนัญชิดา  นันทา
6. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
7. นายไกรลาศ  ผุดผา
8. นางยุพยงค์  บำรุง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นางสาวกนิษฐา  จงรวยกลาง
2. นางสาวกมลวรรณ  บัวราช
3. นางสาวกันฐยา  กลิ่นขจร
4. นายคมน์กฤตย์  วงศ์ตะบองทอง
5. นางสาวจิติมา  วรรณศรี
6. นายจิรวัฒน์  กองสืบยศ
7. นางสาวชญาดา  ยะสูงเนิน
8. เด็กหญิงณิชาภัทร   รัตนวิกล
9. เด็กหญิงธนพร  ชาญสูงเนิน
10. นายธนพล  เทียนโคกกรวด
11. นายธนวัฒน์   อุ่นละมัย
12. นางสาวนลินนภา  สมตุล
13. นายปกรณ์  นัยวิกูล
14. นายปรเมศร์  นิพิมาย
15. เด็กหญิงปิยธิดา   ม้าวิ่ง
16. นายพงศธร  เทพวิจิตร
17. นายพชรดนย์  แสงแก้ว
18. นางสาวพนิดา  มัจฉาชาติ
19. เด็กชายพลากร  อินทนนท์
20. เด็กหญิงพิชชา   เยียสูงเนิน
21. นางสาวพิมพ์ชนก  อินทะสอน
22. นายพีร์ชยุตม์  พงษ์ติยานนท์
23. เด็กหญิงภัทราวดี  เลื่อนสูงเนิน
24. นายภานุเดช  พัฒนะแสง
25. เด็กหญิงภินัดดา   จิตต์กระโทก
26. นายภูมิพัฒน์  สาคร
27. นางสาวรวิศรา  สืบจะบก
28. นางสาวลลิตา  ดินตะสุวรรณ
29. นางสาววรรณวิสา  การินทร์
30. นางสาววาสนา  รักพร้า
31. นายวิรุฬห์  พงษ์ใหม่
32. เด็กชายศุภวุธน์  ปราณีตพลกรัง
33. เด็กหญิงสัตตวิริยา  กันทะสอน
34. เด็กหญิงสุลักษณา   น้อมกล่อม
35. นายสุวิทย์  ตุ่นสระน้อย
36. เด็กชายอรรถนนท์  ปราณีตพลกรัง
37. เด็กหญิงอรอนงค์  พงษ์ใหม่
38. นางสาวเกวลิน  บุญยรัชนิกร
39. เด็กหญิงเกศินี   เต็มฟรอม
40. นางสาวโพธิดา  มาเทศ
 
1. นายศักดิ์ชัย   จริตธรรม
2. นางสาวพนิดา   บุญทรัพย์
3. ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ  แห้งขุนทด
4. นายสุรัช  พจน์ฉิมพลี
5. นายบุญร่วม  รานอก
6. นางแสงอรุณ   ตรีกลาง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายอัมรินทร์  สมพงษ์
 
1. นางสาวอาริตา  วงศ์บา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายธีรภัทร  แก้วละคร
 
1. นางนิตยา  ฉิมวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายบุญธฤทธิ์  ลีตี
 
1. นางสาวกาญจนา  จ่าแสนชื่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นายอัดธนนท์  กุดวงค์แก้ว
 
1. นายทองพูล  พันธ์เลิศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. นายอัตพล  มีศรี
 
1. นายธนายุทธ  มุสิกสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายธนากร  กำเนิดหล่ม
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวตรียานุช  บุตรภักดี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงเกณิกา   ผาอินทร์
 
1. นายเอกกรานต์  อินทร์ตาแสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. นางสาวณัฐชา  คำแดงไสย์
 
1. นายพินิจ  สุพรรณโน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาววรรณวิภา  ถาโคตร
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวจิราวรรณ  ซุนเฮงกุล
 
1. นางสาวปาณิสรา  บัวชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. นางสาวชนกเนตร  พรมชาติ
 
1. นายสุธิศักดิ์  สมศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 1. เด็กชายปฏิภัทร   หงษ์สิงห์
 
1. นางคุณัญญา  พาชอบ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายธัญพิสิษฐ์  จันสมุทร
 
1. นายสุรชัย  ทองทิพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายอัมรินทร์  สมพงษ์
 
1. นางสาวอาริตา  วงศ์บา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นายบารมี  รสหอม
 
1. นายปัญญา  มีฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพีรวัส  สุทธิประภา
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายฐากูร  ปัสสาคร
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวรุจิกาญจน์  วีระพงษ์
 
1. นางสาวกศินันท์  วิกยานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ  อุปฮาด
 
1. นายลิขิต  สืบสำราญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณิกา 1. เด็กหญิงชยาดา  เกศศรีเจริญ
 
1. นางสาวลำพูล  ศรีบันดิษ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวปริยาพร  รัตนวงค์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวปภาวดี  มุขธรรม
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวสุภาพัฒน์  ดีนารัมย์
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายกิติพงษ์  แต่งประกอบ
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายโชคติกาล  แซ่ฟอง
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายศาตนันทน์   สาธุภาค
 
1. นายสมปอง  สาระ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายภาสกร  เจริญสุข
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายพลอธิป  ทองดี
 
1. นางสาวสุปราณี  สีเขียว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายวรพล  บุตตะ
 
1. นายสามัคคี  ศรีชาติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจัสมิน  เฟลเทน
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กหญิงยูรินยูริ  เซกิกุชิ
 
1. นายจิตติวิทย์  พิทักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. เด็กหญิงโศภิตา  ศรีวิชา
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นางสาวแพรไหม  ภูดิสพันธุ์
 
1. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวจิดาภา  อุบลรัตนประทีป
 
1. นายอัชฌา  จันทร์สุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๖ 1. นางสาวกชนันท์  กิ่งดอนนอก
 
1. นางสาวสมนภัทร์  เนตรเขียน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กชายศตนันท์  เคทุ่ม
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายกฤตยชญ์  โมลี
 
1. นายสุกฤษฎิ์  อัครวิชญ์กุญธร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กชายปองพล  นามตาแสง
 
1. นายติณณ์วัชร์  เนื่องขันตี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายอภิกิจ  ลาทอง
 
1. นายชาคริต  นาดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายสันติ  ปาปะสา
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายภัคพสุตม์  จิตต์พิสุทธิ์สิริ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสิชัญญา  เหเตโชดม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกานต์หทัยชนก  ขอผลกลาง
 
1. นายสิปปภาส  เชษฐาวิรุ่งโรจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงเนตรนรินทร์   อ่ำศรี
 
1. นายณัฐวัฒน์   พลซา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวภิชชาพร  หอมขุนทด
 
1. นายกฤษฎา  กองสวรรค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวพิยดา  คำแพง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวณัฐชยา  สัมฤทธิ์นอก
 
1. นางสาวสุวิมล  ซื่อสัตย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กชายกฤตย์   เพ็งลี
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์   สารโภค
3. เด็กชายจุฑากรณ์   มังคละแสน
4. เด็กชายชัยวุฒิ   โพธิ์พระ
5. เด็กชายณรงค์ชัย  แก้ววิเศษ
6. เด็กหญิงณัฏฐนันท์   สิทธิจันเสน
7. เด็กหญิงณัฐสินีย์   เดชขันธ์
8. เด็กชายธนบูลย์   ฐานุไกรพัฒน์
9. เด็กชายปิติพัฒน์   ลิ้มประเสริฐ
10. เด็กหญิงปุณยนุช   พานสมัน
11. เด็กหญิงวรดา  นามสมบูรณ์
12. เด็กชายวรวลัญธ์   แก้วบุญเรือง
 
1. นายสราวุธ   ใหญ่นอก
2. นายจรูญ  เชื้อวังคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกรวิกา  พิมวงศ์
2. เด็กหญิงกัลยากร  โชคสถาพร
3. เด็กหญิงขวัญชนก  อบเทศ
4. เด็กหญิงพงษ์สุภา   สรณาคมน์
5. เด็กหญิงมาริษา  บุญมี
6. เด็กหญิงลลิตา  ค้าขาย
7. เด็กหญิงวันวิสาข์  พิมพ์เงิน
8. เด็กหญิงวิรัลยุพา  นิ่มหิรัญวงษ์
9. เด็กหญิงสิริกิติยา  ผาบจันทร์สิงห์
10. เด็กหญิงสุภัชรี  สวนนิมิตร
11. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เกิดจันทร์สว่าง
12. เด็กหญิงอรปรียา  นันทอนันต์
 
1. นายอภิวุฒิ   มินาลัย
2. นายพิพัฒน์  ถิ่นพังงา
3. นายปิยพัทธ์  วิชัย
4. นางสาวนาฏอนงค์  ประพิณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวกรวิภา  ปานทะเล
2. เด็กหญิงคณาทิพย์   ธาตุทำเล
3. นางสาวจุฬาลักษณ์   พละแสน
4. นางสาวชัญญานุช   เหล่าชัย
5. นางสาวณภัสมณฑ์  ใจซื่อ
6. นายณัฐพงศ์   บุตรสาวะ
7. เด็กหญิงนิชาภา   ทองสุริยะ
8. เด็กหญิงพรไพลิน   สังข์แสงใส
9. เด็กหญิงพิทยาภรณ์   เวียงสีมา
10. นางสาวสุชาวดี  ศรีธงชัย
11. เด็กหญิงหทัยชนก   เวฬุวนารักษ์
12. นายอภิเชษฐ์   พังพี
 
1. นางสาวนพรัตน์  ทรัพย์เย็น
2. นายอภิชาติ  ศรีปาน
3. นายสมชัย  สุวรรณไตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกานต์มณี  เสฐียรโกเศศ
2. นางสาวชนัญชิตา  ชินาการ
3. นางสาวธนาภา  แตงอ่อน
4. นางสาวธันย์ชนก  ธรรมดา
5. เด็กหญิงปาณิสรา  อาจปรุ
6. นางสาวพรนัชชา  บอกสันเทียะ
7. นางสาวภัทรดา  แนวทองหลาง
8. นางสาวภาพิมล  เสาวคนธ์
9. นางสาววิชญากร  ทองฝาก
10. นางสาวศศิวิมล  อาจปรุ
11. เด็กหญิงสิรพร  จงกล
12. เด็กหญิงเวธินี  กาญจนนพวงศ์
 
1. นายอภิวุฒิ   มินาลัย
2. นายพิพัฒน์  ถิ่นพังงา
3. นายปิยพัทธ์  วิชัย
4. นางสาวนาฏอนงค์  ประพิณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกชนิภา  บัวศรี
2. นายกานต์ดนัย  ดอนอาจทัน
3. นางสาวคุณัญญา  เขื่อนอำคา
4. นางสาวณัฐชา  ประดับดี
5. นายนรวิชญ์  เนื่องไชยยศ
6. นายภานุพันธุ์  สาขามุละ
7. นายรัฐภูมิ  จันท์นันท์
8. นายศิวกร  ตาเทพ
9. นายสิทธิศักดิ์  สัพโส
10. นายสิทธิเดช  เด่นทรายมูล
11. นายสุริยา  อนุยัน
12. นายโสภณวิชญ์  ก่ำจำปา
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
2. นายรัฐภัทร  จันตะเภา
3. นายจักรี  วงศ์อักษร
4. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายกฤตธนกร  หัสพิมพ์
2. นายจารุวัตร  ไชยพิเดช
3. นางสาวณัฐพัจ  สารแสง
4. นางสาวดาวดารา  เหลาพันนา
5. นางสาวนนทิยา  พรมอ่อน
6. นายนภัส  คุณอุดม
7. นางสาวพุธิตา  ลาภบุญ
8. เด็กหญิงภาวินี  พันภักดี
9. นายภาษกร  ดำเนินผล
10. นายภูดิท  ถิ่นวงษ์เกอร์
11. นายสุริเยชินท์  สุริยะโชติกุล
12. นายอศิวรา  นามวงศ์
 
1. นายจิตริน  เทศแก้ว
2. นายสมชาย  คำหล้า
3. นายมวลชน  เทศแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายกมลวรรธน์  ตุลยวัฒน์
2. เด็กชายกฤษฏา  วงษ์ป้อง
3. เด็กหญิงกษมา  ผุยขันธ์
4. เด็กหญิงกัญญ์วรา  กลางประพันธ์
5. เด็กชายคณิศร  ทาเเก้ว
6. เด็กหญิงจิราพัชร  ดีอุดมจันทร์
7. เด็กหญิงชนิสรา  ธีระนันท์
8. เด็กชายชัยวัฒน์  สันดุษิต
9. เด็กหญิงชาลิสา  บำรุงจิตร
10. เด็กหญิงฐิติชญา  มีตราสิทธิ์
11. เด็กชายณัฐกิตติ์  สีอ้วน
12. เด็กหญิงณัฐชยา  สุชาดา
13. เด็กหญิงณัฐวดี  สุวรรณเกษม
14. เด็กหญิงดรุณี  กล้าหาญ
15. เด็กชายธรรมธาดา   ศรียะ
16. เด็กหญิงธันยา  ธรรมมิยะ
17. เด็กชายนพวิทย์   วิริยะเลิศพล
18. เด็กหญิงนภสร  ศรีกระบุตร
19. เด็กหญิงนริสา  คลังกลาง
20. เด็กหญิงปริยากร   สุริยะ
21. เด็กหญิงปารมี  ภาโส
22. เด็กหญิงพชรอาภา  ศรีแก้ว
23. เด็กหญิงพัชรดา  ทองดี
24. เด็กหญิงพัชราภา  ภูมิโคกรักษ์
25. เด็กหญิงพิมลทิยา  เจริญเเสน
26. เด็กหญิงภัทรามาศ  งอสอน
27. เด็กหญิงมีนา   อ้วนศิริ
28. เด็กหญิงรัญชิดา  แซ่ลิ้ม
29. เด็กหญิงรัศมีดาว  เดชบุรมย์
30. เด็กหญิงวนัชพร   สีโต
31. เด็กชายวิษณุ  วุฒิจักร์
32. เด็กหญิงสรนันท์  บุสดี
33. เด็กชายอดิเทพ  ดาสมกุล
34. เด็กหญิงอนุรดี  อยู่ศิริ
35. เด็กหญิงเมธาพร  ศิริกันรัตน์
36. เด็กชายเอกพัฒน์  เศวตะพุกกะ
37. เด็กหญิงเเพรวา  บุตรดีศักดิ์
38. เด็กหญิงโศภิสรา  ศาลางาม
 
1. นายประวิตร  บุญประคอง
2. นางขวัญชนก  บุญประคอง
3. นางอภิญญา  บุญโท
4. นายสันติภาพ  ชมภูเวียง
5. นายภานุพงษ์  นามรุ้ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สารภาพ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  เทพนม
3. เด็กชายกฤษฎา  หมื่นกล้า
4. เด็กหญิงกัฑภฉา  โพชัยพัช
5. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  อ่ำกลาง
6. เด็กชายจตุรวิทย์  นันทบุตร
7. เด็กชายจิรบูรณ์  บุญภา
8. เด็กชายจิโรจ  จันทร
9. เด็กหญิงชนิกา  บุตรไชย
10. เด็กหญิงฐปิตา  สุขโนนจารย์
11. เด็กชายธนกฤต  สติมั่น
12. เด็กชายธนาธิป  สำคร
13. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ช่วยสุข
14. เด็กชายธีระพงศ์  ปราบภัย
15. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุษบา
16. เด็กชายนิติธร  สระโสม
17. เด็กหญิงบุษราลักษณ์    โพธิ์ภัคดี
18. เด็กหญิงปนรรฐพร​  บุญเกิด
19. เด็กชายปวรุตม์  สมคณะ
20. เด็กชายปัณณวิชญ์  เยรบุตร
21. เด็กหญิงปาณิกดา   นาคสินธุ์
22. เด็กชายปุญญพัฒน์  สกุลไทย
23. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  การะเกษ
24. เด็กชายพีรณัฐ  นกแก้ว
25. เด็กชายภาสกร  ใจเรือง
26. เด็กชายภีระภัทร  แว่นระเว
27. เด็กชายภูมิระพี  ภูมิวงศ์
28. เด็กชายรัชชานนท์  สายพันธ์
29. เด็กชายวชิรวิทญ์  มัฆวิมาลย์
30. เด็กชายวชิรวิทย์  นาใจนึก
31. เด็กหญิงวราศิณี  วสุพิมพ์สกุล
32. เด็กชายวสุ  พัฒนพันธุ์
33. เด็กหญิงศรุตา  ตั้งปัญญาเวชสกุล
34. เด็กหญิงสรัญญา  ดงสิงห์
35. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่เตียว
36. เด็กหญิงสุชาวดี  แซ่เตียว
37. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีบุญเรือง
38. เด็กหญิงสุภาพร  หมายสุข
39. เด็กหญิงเชิญขวัญ  วุฒิธรรมสาร
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นางศลัญญา  ขันทอง
3. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย
4. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
5. นางเณศทิชาภา  สวัสดี
6. นางสาวชิลาพัชร์  นีลธัญนันท์
7. นายศราวุธ  ทิพย์รักษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โพธิ์ไทร
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อุปมัย
3. เด็กชายจีรภัทร  ธุระสิทธิ์
4. เด็กหญิงชนม์ชนก  มงคล
5. เด็กหญิงชนาพร  ท้วมแก้ว
6. เด็กหญิงชนิสรา  หิตายะโส
7. เด็กชายชัยมงคล  วังสาร
8. เด็กชายชัยวัฒน์  สุจชารี
9. เด็กหญิงณิชารีย์  แสงพิมพ์
10. เด็กหญิงดวงใจ  ปัดทุม
11. เด็กหญิงดาวฤทัย  สุภาดี
12. นางสาวทิฆัมพร  แคนมี
13. นางสาวธนิดา   ประจิมทิศ
14. เด็กชายธนเดช  วาตรีบุญเรือง
15. เด็กชายธวัชชัย  ลาวัลย์
16. เด็กชายธีรภัทร  ใจซื่อ
17. เด็กหญิงนวพร  ดรรักษา
18. เด็กหญิงนิทรากร  กองแก้ว
19. นางสาวบุษมาส  วันบัวเเดง
20. นายปราโมทย์  มุ่งร่วมกลาง
21. เด็กชายปวริศ  สุภนัก
22. เด็กหญิงปิยะพร  ยะถา
23. เด็กชายพงศกร  ปะรินทร์
24. เด็กหญิงพัสสรีพร  ประกายสี
25. เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมกันหาชัย
26. เด็กชายภูรินินทร์  อ้นแสน
27. เด็กชายยศวัจน์  เกตุเสนา
28. เด็กชายวุฒิชัย  พาโคกทม
29. เด็กหญิงศิริพร  ปักเหนือ
30. เด็กหญิงศิริพร  เชื่อนิจ
31. เด็กชายศุภกร  ช่างปัน
32. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนบุดดา
33. เด็กชายสุปวีร์  มะธุเสน
34. เด็กชายอนุชา  ปุเรโต
35. เด็กหญิงเกศราวรินทร์  มัชปะโม
36. เด็กหญิงเพ็ญณภัทร  พรรณาภพ
37. เด็กชายเศรษฐพงศ์  เหล่าสิทธิ์
38. เด็กชายไพโรจน์  บุญโรจน์
 
1. นายเอกบุรุษ  สุคันธรังษี
2. นายสราวุธ  สระมูล
3. นายพิษณุย์  ดาทอง
4. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกรกนก  ละม่อนพร้อม
2. นางสาวกฤติยากรณ์  สุทาวัน
3. นายกฤษณพงษ์  สิมศรี
4. นายกวีรพัชร์  เบ็ญจรูญ
5. นายกันต์พงษ์  พลเยี่ยม
6. นายจรัสพงศ์  คงผาสุข
7. นายจิรทีปต์  ผาสุข
8. นางสาวญาณินี  อ่อนเกษ
9. นางสาวฐิติญาดา  สุตะพันธ์
10. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณวงค์
11. นายตริมีซี  รัมภูษา
12. นายถิรายุทธ์  คำเสียง
13. นางสาวทวินันท์  ใบงาม
14. นางสาวธัญมน  บุญมา
15. นางสาวธันยนันท์  วุฒิวรเศรษฐ์
16. นางสาวประกายดารา  พันธ์คำ
17. นายประดิษฐ์  จันทูล
18. นายปราบชัย  ศรีผกาแก้ว
19. นางสาวปาระมี  ปริสัจจนันท์
20. นายพชร  เจริญชัย
21. นายพลพรรธน์  สีลาลาด
22. นายพิเชษฐ์  มันตา
23. นายภัณฑไชญพัสฒ์  จิวตระกูล
24. นางสาวภัทรมน  ทะนงค์
25. นางสาวภูริชญา  สายสิญจน์
26. นางสาวภูวรรณ  ผลบุญ
27. นางสาวรัตนาภรณ์  สีหะวงษ์
28. นางสาวราชรัตน์  สีหบุตร
29. นางสาววรรณพร  พูลแก้ว
30. นางสาวศุภศร  สมบัวคู
31. นายศุภษร  แก้ววงษา
32. นางสาวอารียา  ยางงาม
33. นางสาวฮานีล มาฮามุด  ดีบาน
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง
3. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง
4. นายวีระชัย  สายโส
5. นายปิยวุฒิ  พวงแก้ว
6. นายศตวรรษ  ไชยพัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวกษพร  เที่ยงธรรม
2. นางสาวกานต์พิชชา  ภูภักดี
3. นายคุณานนท์  ฤทธิ์ศร
4. เด็กชายจิรภัทร  ทองสุกนอก
5. นางสาวจิรารัตน์  แสนเจริญสุข
6. นางสาวชนนิชา  จึงเจริญ
7. นางสาวชนิสรา  ธรรมดี
8. นายชยพล  แพงขวา
9. นายญาธิป  อนันตกาล
10. นายฑีนฤทธิ์  สุวรรณราช
11. นายธนกฤต  จอมสมสา
12. นายธนาธรณ์  แสนเลิศมงคลกุล
13. นางสาวธวัลยา  ภูชาดึก
14. นายธิษณชน  บุณย์ศุภา
15. นายธีรวัจน์  วงศ์ภัทรคุณากร
16. นางสาวนภสรณ์  ศิริปาณี
17. นางสาวนภัสกร  พจน์ไพเราะ
18. นายนิติภูมิ  จันดี
19. นางสาวปาณิสรา  ศุภกิจจารักษ์
20. เด็กหญิงพรรณพรรษ  วัฒนากุล
21. นางสาวพรรณวษา  เปล่งเมืองปัก
22. นางสาวพิชญาภา  สุปัญญา
23. นางสาวพิชารดา  รุดชาติ
24. เด็กหญิงพีรชญา  สุปัญญา
25. นายพุฒิพงศ์  จารพิมพ์
26. นางสาวภคนันท์  สาก้อน
27. นายภคพล  บุญชัย
28. นางสาวภควดี  สุวรรณกุศล
29. นางสาวมนัสนันท์  ต่างกง
30. นางสาวยศวดี  สุโพธิ์
31. นายศิรวิชญ์  ศรียศ
32. นายศิรวิทย์  สมบูรณ์
33. นายศิริพงศ์  ศรีสุขา
34. นายศิวกร  อุดมชัย
35. นายสิริพงศ์  สอนนวล
36. นางสาวสุภัสสรา  พานนนท์
37. เด็กหญิงอลิชา  มังโส
38. นายอังกฤษ  ทองเจริญ
39. นางสาวอัญชิสา  อ่อนประเสริฐ
40. นางสาวเพียงฟ้า  เกษทองมา
 
1. นายทศพร  สุปัญญา
2. นายเสริมชนม์   ดวงไพชุม
3. นายยุโรจน์  วงษ์ฤทธิ์
4. นายอัครพล  เดชะพหุล
5. นายสมมาตร  คำเพิ่มพูล
6. นายฐิติกร  ปฐมชัย
7. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายกฤตภพ  ศรีประย่า
2. นายกิตติพงษ์  เถาลุน
3. นายจิรวัฒน์  ชินอาด
4. นายจิระพัฒน์  ชาลาด
5. นายจีรพงษ์  ปิ่นประยูร
6. นางสาวชุตินันท์  ช่างปัน
7. นางสาวณัฏฐา  มูลพงษ์
8. นางสาวณัฐวรรณ  จันทวงศ์
9. นายธนพล  จันทิชัย
10. นายธนพัฒน์  แก้ววิเศษ
11. นางสาวนิศารัตน์  แวงดงบัง
12. นางสาวบัณฑิตา  พรมลี
13. นางสาวปิยฉัตร  ประทุม
14. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
15. นางสาวพิยะดา  มาตราช
16. นางสาวภัทราวดี  สีสมเตรียม
17. นางสาวภาณินี  มูละสิวะ
18. นายมงคล  ปองไป
19. นายมงคล  อามาตร
20. นางสาววราพร  พันธากูล
21. นายวัชราดล  ทองภูธร
22. นายวัทธิกร  มะธุเสน
23. นางสาววิภาดา  สุวรรณวงศ์
24. นางสาวศศิกานต์  ปักกาเต
25. นางสาวศศิธร  หนันดี
26. นางสาวศิริรัตน์  ไทยโส
27. นายศิวกร  อำพินธ์
28. นางสาวศุภกานต์  พันธุวาปี
29. นายศุภโชค  วรรณปโพธิ์
30. นายสันติ  ปาปะสา
31. นางสาวสิริยากร  สังเจิด
32. นายสุริโย  ปทุมทอง
33. นางสาวเกตุแก้ว  ดอนขันธ์
34. นางสาวเยาวลักษณ์  ไปป่า
35. นางสาวแพรวา  แก้วสีขาว
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
2. นายพิษณุย์  ดาทอง
3. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
4. นายเอกบุรุษ  สุคันธรังษี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายเจตนิพัฒน์   พิมพ์ประจิตร์
 
1. นางสาวนภาพร   ชนะชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายภัณณิพงค์   ศรประสิทธิ์
 
1. นางรุจีวรรณ   อาจกมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กชายอนุสรณ์  กลับใจ
 
1. นายสาธิต  ไทยเครือวัลย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายณัฐภัทร  อันทพิระ
 
1. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวภัทราพร  กิขุนทด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายกรกฎ  พรหมเวฬุพัฒน์
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายนันทภพ   ยืนยิ่ง
 
1. นางสาวนภาพร   ชนะชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายธีรนัย  จันทรประทักษ์
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายสุริยะ   แสนน้ำเที่ยง
 
1. นายกวีศิลป์   สำเร็จรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายสุระพงศ์   แปวสูงเนิน
 
1. นายกวีศิลป์   สำเร็จรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายปรเมศวร์   กลางมงคล
 
1. นางสาวนภาพร   ชนะชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาววรากุล  แวววุฒินันท์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงณิศวรา  ศรีสะอาด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายนันทภพ   ยืนยิ่ง
 
1. นางสาวนภาพร   ชนะชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงอาจารีย์  นครังสุ
 
1. นายธนภัทร   เพ็ชรนอก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวภัทราพร  กิขุนทด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวศรัยฉัตร  ฉัตรรัตนพงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายจักรพันธ์   ทองคู่
 
1. นางสาวจิตรลดา  ศรีเมือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายพีรพัฒน์   อ่อนมณี
 
1. นางสาวนภาพร   ชนะชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายนิติพงษ์  สีมาวงษ์
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายปรเมศวร์   กลางมงคล
 
1. นางสาวนภาพร   ชนะชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายกฤษฎา  เหกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  ไทยบุรีรัมย์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  ไฝ่จิตร
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. นายพงษ์พิพัฒน์  โพธิบุตร
 
1. นางสุรีย์พร  เขียวขำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เกรยรัมย์
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายจิรภัทร  พลศักดิ์
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธีรภัทร  บุตรเทศน์
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายณฐกร  เลิศจันทึก
 
1. นางสาวนวภัทร  สมานพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ไข่มุกข์
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรศยา  เรืองเจริญวานิชย์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กชายภราดร   พนมเขต
 
1. นางสาวกานดา  สุขนุ่ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายกิตติคุณ   บุญจริง
 
1. นางรุจีวรรณ   อาจกมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายทักษิณ  เกษจรัล
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายพิศุทธิ์  อาศัยสุข
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. นายพงษ์พิพัฒน์  โพธิบุตร
 
1. นางอิสรีย์รักข์  อภิอารยาวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายณัทภัค  สินนอก
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
 
1. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายวีระวัฒน์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายทัตธน  นวลสังข์
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวอรววรณ  เพชรเกษม
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชัญญชิตา  โรจนจำรัส
 
1. นายสิทธิเกียรติ  ชาวไทย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปานระพี  วิลาศ
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วะทันติ
 
1. นางสุพัตรา  สุกัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวชุติกาญจน์  บำรุงภักดิ์
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวพรพิมล  หนูกระโทก
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายภูผา  นามจันโท
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายภูริต   ตรีวิเศษ
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. เด็กชายอานนท์  เสียงล้ำ
 
1. นายนราธร  ยืนยั่ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายชัยยุทธ์  พิริยกุล
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายบูรพา  โพคำทุย
 
1. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวเขมจิรา  แดนตะโคตร
 
1. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายณภัทร  ขอพิมาย
 
1. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงมลธิดา  พลอยกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงณัฐพร  สีหะวงษ์
 
1. นางสาวจิตรลดา  ศรีเมือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงทัตธิยา  ถิ่นนอก
 
1. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายอชิรปวีร์   พรหมนิมิตร์
 
1. นางรุจีวรรณ   อาจกมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวปิยะนาถ  คูหา
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์
2. นายทัตธน  นวลสังข์
3. นายธีรภัทร์  กิ่งคำ
4. นางสาวพรวลัย  พรมประดิษฐ์
5. นางสาวพิรญาณ์  ศรภักดี
6. เด็กหญิงลักษณ์ฉัตร  บำรุงกิจ
7. นายวชิระ  พัวจรัสรุ่งสกุล
8. นางสาวอทิติญาภรณ์  ศรีสุนนท์
9. นายไววิทย์  อัศดร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
2. นายสิทธิเกียรติ  ชาวไทย
3. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายกิตติคุณ   บุญจริง
2. นายณัฐวัชร์  บุญชู
3. เด็กชายนิกร  หน่ายแจ้ง
4. เด็กชายบุญคลัง  บุญจรัส
5. นายปรเมศวร์  วนะรมย์
6. เด็กหญิงวรางคณา   ร่มโพธิ์
7. เด็กชายสุทธิชัย   ศุภอรรถกร
8. นายอชิรปวีร์   พรหมนิมิตร์
 
1. นางรุจีวรรณ   อาจกมล
2. นายธาราริน  มีทรัพย์
3. นางสาวจิตรลดา  ศรีเมือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวขัตติยา  ประเสริฐ
2. เด็กชายณัทภัค  สินนอก
3. เด็กหญิงดรุณี  ปัญญะ
4. นางสาวปิยะนาถ  คูหา
5. เด็กชายรพีภัทร  ป้องคำแสน
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธฺ์ิงาม
7. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ไข่มุกข์
8. นางสาวอารียา  พิมพ์นาค
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายกฤษฎา  เหกระโทก
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ชัยจังหรัด
3. นายญาณวุธ  ยวงกระโทก
4. เด็กชายธีรนัย  จันทรประทักษ์
5. เด็กชายธีระพงษ์  คงน้อย
6. เด็กหญิงนันท์ธิภา  เเย้มจอหอ
7. เด็กชายนิติพงษ์  สีมาวงษ์
8. เด็กชายนิธิโรจน์  มั่นเจริญวงศ์
9. เด็กหญิงพรรณทิพย์  อาลัยดี
10. เด็กหญิงมลธิดา  พลอยกระโทก
11. เด็กหญิงม่านฝน  โพธิ์บุญ
12. เด็กชายวชิตะ  ตุ่นจะโป๊ะ
13. นางสาวอรวรรณ  เพชรเกษม
14. เด็กหญิงอัฐภิญญา  วชิรมโนสุข
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ชาญสิ้น
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
2. นายพิทักษ์  เนื่องกระโทก
3. นางอภิญญา  ลาภรัตน์
4. นายศราวุธ  ศรีหาบุญทัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงจุฑามณี  สุขมี
2. นางสาวชนกภัทร์  ไชยปัญญา
3. นายชินวัฒน์  อรัญทม
4. นายทศพร  ใจดี
5. เด็กหญิงทิวากร  ปรางสุข
6. นางสาวปทิตตา  บุดดาวงศ์
7. นางสาวปภัสสร  ไขแสง
8. นางสาวปภัสสร  ไชอุดม
9. นางสาวปานไพลิน  บุญเกิด
10. นางสาวรัตนภรณ์  ปางสุข
11. นายศักรินทร์  วิเศษวงศ์สกุล
12. นายสิทธินนท์  คงบัว
13. นางสาวสุมินทรา  สุขโจ้
14. นางสาวเพชรดา  พิลาแดง
15. เด็กหญิงเรืองริน  ศรีเทศ
 
1. นางธันยมัย  มลัยไธสง
2. นายยศสรัล  มลัยไธสง
3. นายเลิศณรงค์  ธรรมเที่ยง
4. นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายกิตติคุณ   บุญจริง
2. นายจักรพันธ์   ทองคู่
3. นายชัยพล   ประสพสุข
4. เด็กชายฐิติวัฒน์  เคนเหลา
5. เด็กชายบุญคลัง   บุญจรัส
6. นางสาวประภัสสร  สายพิมพ์
7. นายปรเมศวร์  วนะรมย์
8. นางสาวปัทมพร  บุตรวัง
9. นางสาวภัทรวิมล   พลราษฎร์
10. เด็กชายรัชชานนท์   บันทอน
11. นายศุภกิตต์   เมษาดี
12. เด็กชายสิรวิชญ์  บรรณา
13. เด็กชายสุทธิชัย   ศุภอรรถกร
14. นายอชิรปวีร์   พรหมนิมิตร์
15. นายเอื้ออังกูร  นาสารี
 
1. นางรุจีวรรณ   อาจกมล
2. นายธนวัฒน์  บุตรทองทิม
3. นายวราวุฒิ  เรืองบุตร
4. นายอนุวัฒน์  บุตรทองทิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายฌนิวัฒน์   แสงศรีจันทร์
2. เด็กชายธนาดุล   นิตอินทร์
3. เด็กชายนันทภพ   ยืนยิ่ง
4. เด็กชายปรัชญา   ศรีทอง
5. นายปรเมศวร์   กลางมงคล
6. นายปุรเชษฐ์   สมสะอาด
7. นางสาวพรบุรฉัตร   บุญลา
8. เด็กชายพีรพัฒน์   อ่อนมณี
9. เด็กชายพีระพัฒน์  ไชยชนะ
10. นางสาวรัตดาวรรณ   แก้วอาษา
11. เด็กชายอิทธิกร   เมธาสิงห์
12. เด็กชายเจตนิพัฒน์   พิมพ์ประจิตร์
 
1. นายกิตติคุณ  เกลี้ยงเกลา
2. นางสาวนภาพร   ชนะชัย
3. นางสาวธันยนันท์  กาทอง
4. นางศิริกานต์   ศรีไหม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวกรรณิการ์  สิทธิวงศ์
2. นายกึ่งพุทธกาล  รักษาชนม์
3. นางสาวจิรัชญา  กัดโกนา
4. นายณัฐภัทร  อันทพิระ
5. เด็กหญิงทัตธิยา  ถิ่นนอก
6. เด็กชายพัชรินทร์  พิทักพงษ์
7. นางสาวยุวัฒน์ฑิตา  จำลอง
8. นางสาววดี  อิทธิกุล
9. นางสาวสุณิชา  พรหนองแสน
10. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญครอง
11. นางสาวเพชรรัตน์  โม่ทอง
12. นางสาวเมธาวี   พัสกุล
 
1. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
2. นายเวชยันต์  ศรีชัย
3. นางสุธปรียา  เกาะม่วงหมู่
4. นางสาวปาวีณา  แพนชัยภูมิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายกนก  แสงจันทร์
2. เด็กชายชลสิทธิ์  สีหบัณฑ์
3. นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์
4. นางสาวณัฎฐาภรณ์  วงศรี
5. เด็กชายธนาพันธ์  นิยม
6. เด็กชายปวีณ  จิตรโภคา
7. นางสาวพรวลัย  พรมประดิษฐ์
8. เด็กหญิงพีรณัฐ  โมทะจิตร์
9. นางสาวศรัยฉัตร  ฉัตรรัตนพงศ์
10. นางสาวอทิติญาภรณ์  ศรีสุนนท์
11. นายเดชชาย  วหาวิศาล
12. นายไววิทย์  อัศดร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
2. นายสิทธิเกียรติ  ชาวไทย
3. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
4. นางกนกอร  มูลสาร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายจตุพล  วงค์อินทร์
2. นางสาวจตุรพร  วงศ์กีรติจินดา
3. เด็กหญิงชนากานต์  หรรษาวงศ์
4. เด็กชายณดล  สว่างสุข
5. เด็กชายทศพร  พิมพ์นอก
6. เด็กชายธีรเมธ  ขอเงินกลาง
7. เด็กชายปฏิภาณ  หิ้วพิมาย
8. เด็กชายปรมินทร์  วาจาสิทธิ์
9. เด็กหญิงพรทิพย์  น้อยบุ่งค้า
10. เด็กชายพิพัฒน์  ทวนมะเริง
11. เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีสูงเนิน
12. เด็กชายภูธาฎา  การพันธ์
13. เด็กหญิงมัทนาวดี  เรียงอาจ
14. เด็กหญิงรัตนาพร  รัตนารักษ์
15. เด็กหญิงรัตนาพร  ศรีพยอม
16. เด็กชายวุฒิภัทร  บัวเมือง
17. เด็กชายศุภฤกษ์  คล้ายโอภาส
18. นายเขตตะวัน  พันธศรี
19. เด็กชายเดชดนัย  เดียงสา
20. นางสาวแพรวา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวสุภาพร  เมืองไทย
2. นางสุรีพร  กลิ่นศรีสุข
3. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
4. นางมธุริน  ขันติโชติ
5. นางสาวยุวธิดา  ปักโคทานัง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เจริญราษฎร์
2. นางสาวกฤติญาภรณ์  รันศรี
3. นางสาวชนิดาภา  บุญเชิญ
4. เด็กชายธนกฤต  ศรีเพ็ง
5. นายธนพล  ชนะเคน
6. นายธเนศ  ทีระฆัง
7. เด็กชายพลวัต  สมตน
8. นางสาวพัชรินทร์  ลำพองชาติ
9. นายภูชิต  หงษ์รัมย์
10. นางสาวมิรัญญา  บุญเทียม
11. เด็กชายยลินธร  เหมธร
12. นายยุทธนา  เชียงนวน
13. เด็กหญิงวิภารัตน์  เกษรมาลา
14. นางสาววิลาสินี   ศรียาภัย
15. เด็กหญิงศศิธร  สาระปา
16. นายศิรศักดิ์  แก้วกู่
17. นายศุภชัย  อึ่งพอง
18. เด็กหญิงสุชญาภรณ์  แสนแก้ว
19. เด็กชายสุทธิภัทร  อ่อนทุ่งใหญ่
20. เด็กชายอรรถชัย  วงษาเทียม
21. นางสาวอรอนงค์  วะสุรี
 
1. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
2. นายราเชน  ศรีสรรค์
3. นายสุรศักดิ์  วงศ์กาฬสินธุ์
4. นางจันทิมา  วงศ์กาฬสินธุ์
5. นายไกรศักดิ์  อนุญาหงษ์
6. นางสาวรุ่งทิพย์  สุธรรมวิรัช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  มนสีสุข
2. นางสาวกนกวรรณ  กัลปพฤกษ์
3. เด็กหญิงกรกมล  มนสีสุข
4. นางสาวชนาพร  ดวงสนิท
5. เด็กหญิงชุตินันท์  เสือเคน
6. เด็กชายธนายุทธ  ประทุม
7. นายพงศกร  สบายใจ
8. เด็กหญิงพรพิมล  นนทการ
9. เด็กหญิงพรสุดา  สีมันตะ
10. นางสาวภัทรสุดา  สานเสนาะ
11. เด็กหญิงวรินทรา  ประพันธ์พัฒน์
12. เด็กหญิงศศิธร  ทองรอง
13. นางสาวสิรีธร  ดายี่
14. เด็กหญิงสุภาพร  ทวีสุข
15. เด็กหญิงสุภาวดี  สีสาน
16. เด็กชายสุรเชษฐ์  อินเฟย
17. นางสาวหทัยชนก  ร่วมรักษ์
18. เด็กหญิงอนันติยา  ประทุม
19. เด็กหญิงอังคณา  โชติสวัสดิ์
20. เด็กหญิงเกศฎาภรณ์  แก้วสุพรรณ์
21. เด็กหญิงเปรมกมล  บังศรี
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
2. นายกฤษฎา  หล่าบรรเท่า
3. นางอภิรดา  บุญวานิตย์
4. นางอรุณรัตน์  จันทรสอน
5. นางสาวอาภาภรณ์  คำภา
6. นายวันชัย  ยศม้าว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายก้องเกียรติ  ละโป้
2. นางสาวจิรัชญา  แสงวงค์
3. นายณัฐวุฒิ  คำควร
4. นางสาวธัญชนก  กถาวีวร
5. นายธีรวัฒน์  ไกรจุมพล
6. นางสาวปารีณา  ดวงผุยทอง
7. นางสาววันสิริ  ชำนาญไพร
8. นางสาววิรดา  ครองยุติ
9. นายวิศวะ  การสอน
10. นายศราวุธ  เดชราช
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
3. นางสาวสุดาวรรณ์   จันทร์กลิ่น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ตรองจิต
2. เด็กชายกิตธิศักดิ์  ตั้งชาติ
3. เด็กหญิงชลดา  สุขปานกลาง
4. เด็กชายธนบดี  วงศ์สุภา
5. เด็กชายธารี  ตุ่นกระโทก
6. เด็กหญิงบงกช  ขุราษี
7. เด็กชายภานุพงศ์  มหาเสนา
8. เด็กชายภานุภณ  มีโพธิ์กลาง
9. เด็กหญิงสิริธาร  แผ้วกระโทก
10. เด็กหญิงอรณิชา  ระวังสำโรง
 
1. นางนิยม  พื้นทะเล
2. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
3. นางสาวยุคลธร  แก้วทองคำ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกิตติธรา  พลทองมาก
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ลุ่มนอก
3. เด็กหญิงตติยา  บ่อกลาง
4. เด็กหญิงธัญวรรณ  จันทร์สา
5. เด็กหญิงนริศรา  อาชุมไชย
6. เด็กชายพีรพัฒน์  ประจันทศรี
7. นายภานุวัฒน์  ปะริวันตา
8. นายสรสิชญ์  ฝอฝน
9. เด็กชายสิรดนัย  บัวโรย
10. เด็กชายเจตนิพัทธ์  อาชุมไชย
 
1. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
2. นางสาวหทัยชนก  ธารณะกลาง
3. นายณัฐเมศร์  ศิระบวรพจน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวขิมญารัตน์  พรมสีหา
2. นายณัฐพงษ์  พิมพากุล
3. นางสาวณัฐริยา  อ่อนจิตต์
4. นายธนากร  สีชมพู
5. นายธนาวุฒิ  บัวคอม
6. นายปรานต์  ปรัตเถ
7. นายพงษ์ศธร  เหรียญทอง
8. นางสาวพรรษกร  อ้นน้อย
9. นางสาวมุกตาภา  เข็มเพ็ชร์
10. นางสาวสโรชา  ประณีจิตต์
 
1. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
2. นางสาวกนิฏฐา  ธนุการ
3. นายกัมปนาท  ภานนท์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกัณฐิกา  จันทชิต
2. นางสาวจันจิรา  คำภู
3. นายฐาปกรณ์  โพธิ์คำ
4. นายธีรศักดิ์  สุขดี
5. นางสาวพรชิตา  สุวรรณโถง
6. นางสาวพิมชนก  เดชผล
7. นางสาววัลย์ลดา  เป้าจันทึก
8. นายวิธวัฒน์  สมรัตน์
9. นายศิรสิทธิ์  สมบูรณ์พร้อม
10. นายไชยวัฒน์  วงก่ำ
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
3. นางสาวสุดาวรรณ์   จันทร์กลิ่น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวจตุพร  ดาทุมมา
2. นายจิรสิทธิ์  คำสีแก้ว
3. นายณัฏฐนันท์  โสดา
4. นางสาวทิพย์มณี  หล่ำแขก
5. นายธนากร  มาพระลับ
6. นางสาวธิชานันท์  สาทา
7. นายศุภวัฒน์  ไชยศรี
8. นางสาวสุกัญญา  บำรุงชาติ
9. นางสาวอิศรียา  เทพาศิริ
10. นายเรืองศักดิ์  คำสุก
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
3. นางสาวปวันรัตน์  จันทร์ศิริ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กหญิงชนากานต์  กลางเมือง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขแจ่มใส
3. เด็กหญิงปวริศรา   จันทีนอก
4. เด็กหญิงสิริกร  วุฒิสิงห์ชัย
5. เด็กหญิงสุทธิดา  โสภักดี
6. เด็กหญิงเยาวภา   สุขสมมนัส
 
1. นายภูเบศ  ขาวศิริ
2. นางสาวพนิดา   บุญทรัพย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวกนกภรณ์  งิ้วโสม
2. นางสาวชนกพร  โพธิ์ละคร
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  ฤาไกรษี
4. นางสาวปริยาภัทร  แง่มสุราช
5. นางสาวพิมพ์วลัญช์  จูมจันทา
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อ่อนสะอาด
 
1. นายณธกร  นันทะวงค์
2. นางสุคนธ์ทิพย์  อันเกรียงไกร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มือขุนทด
2. เด็กหญิงกานต์วรี  สังข์อินทร์
3. เด็กหญิงคีตกานต์  ภาพยนตร์
4. เด็กหญิงสุชาดา  ไทยยินดี
5. เด็กหญิงสุนิตา  สนิทชัย
6. นางสาวอภิญญา  เพชรรัตน์
 
1. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
2. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
3. นางสาวธชาษร  รงรองเกษม
4. นายจิรกิตติ์  พิภักดี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวจิดาภา  สมศรีโย
2. นางสาวณัฐนันท์  นาคแก้ว
3. นางสาวนวรินทร์  หาญสุริย์
4. นายปัญญาวัตร  สุปันโน
5. นางสาวพินทุสร  ศิริคำกร
6. นางสาวสุวนันท์  ผิวแดง
7. นางสาวอารยา  เด็งแพร
 
1. นางสาวอรกัญญา  มีทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกมลชญา  พรมบุตร
2. นางสาวกมลลักษณ์  นามมัน
3. นางสาวกฤษณ์มนต์  ฉัตรวดีเลิศชัย
4. นางสาวชญามน  แสงสีดา
5. นางสาวณัฐณิชา  หาญมนตรี
6. นางสาวธัญวรรณ  คำเหลา
7. นางสาวนางสาวชุติกาญจน์  วรสุวิทย์
8. นางสาวศุภานัน  ผางจันทะ
9. นางสาวอรชพร  จิตรจักร
10. นางสาวเพชราพร  เคนคม
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวนรินทร  แผงวงค์
4. นางสาวเพ็ญนภา  พัดเปี้ยมา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกนกรัตน์  พิมพ์จันทร์
2. นางสาวจณิสตา  หมายสุข
3. นางสาวธิดารัตน์  ชูชีวา
4. นางสาวสุธารจ  สุทธิศิลป์
5. นางสาวเปรมฤดี  ช่วงศรี
6. นางสาวไอรยา  อัตตวิริยะสุวร
 
1. นายสมบัติ  จันทร์ตรี
2. นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย
3. นางสาวจิตตราพร   พยัคฆชัยวรกุล
4. นายปองวิชญ์  ศรีพิริยกุล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กหญิงคณาภรณ์  คมคาย
2. เด็กหญิงจิราภัทร  พรมสาร
3. เด็กหญิงนภสร  พุทธเมฆ
4. เด็กหญิงปณัฐฐา  เสนาะเสียง
5. เด็กหญิงฟ้าพราว  ดีอยากได้
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มานุจำ
7. เด็กหญิงศุภรัตน์  เจตนาดี
8. เด็กหญิงอรัญญา  กองสิน
 
1. นางดวงมณี  นิ่มปรางค์
2. นายรัฐมนูญ  รัตวาลย์
3. นางสาวรุจีสวัสดิ์  ส่งเสริม
4. นางสาวณัฐฐาภรณ์  สุริยา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อยู่คง
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วรรณประเสริฐ
3. เด็กหญิงกัลยา  จันทร์เหลือง
4. เด็กหญิงจิตรลดา  ตันจัน
5. เด็กหญิงจิระดา  ป้องกัน
6. เด็กหญิงดานา  ปายทาน
7. เด็กหญิงลลิตา  คูณผล
8. เด็กหญิงอุษณีย์  บุญทศ
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตามวัน
 
1. นางสาววราพร  แก้วใส
2. นางสาวสิรินยา  โพธิ์ผาง
3. นางสาวเจนจิรา  พุทธาสมศรี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงจิรสุตา  สมตน
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สายวร
3. เด็กหญิงธิดา  ว่องไว
4. เด็กหญิงนิภาพร  วงศ์มณี
5. เด็กหญิงพาณิภัค  วิจันทร์
6. เด็กหญิงวรรณรยา  โพธิ์เนียม
7. เด็กหญิงวรรณษา  โจ่ซิว
8. เด็กหญิงศิริประภา  จันทปัน
9. นางสาวศุภาพิชญ์  บัวชุม
10. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เมืองโคตร
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวนรินทร  แผงวงค์
4. นางสาวเพ็ญนภา  พัดเปี้ยมา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกมลชญา  พรมบุตร
2. นางสาวกมลลักษณ์  นามมัน
3. นางสาวกฤษณ์มนต์  ฉัตรวดีเลิศชัย
4. นางสาวชญามน  แสงสีดา
5. นางสาวชุติกาญจน์  วรสุวิทย์
6. นางสาวณัฐณิชา  หาญมนตรี
7. นางสาวธัญวรรณ  คำเหลา
8. นางสาวศุภานัน  ผางจันทะ
9. นางสาวอรชพร  จิตรจักร
10. นางสาวเพชราพร  เคนคม
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวนรินทร  แผงวงค์
4. นางสาวเพ็ญนภา  พัดเปี้ยมา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกรรณิฌา  ราชธา
2. นางสาวขจิตฐาภรณ์  ลากุล
3. นางสาวจิดาภา  สมศรีโย
4. นางสาวณัฐนันท์  นาคแก้ว
5. นางสาวณัฐริณีย์  ด้วงพันนา
6. นางสาวพัชรินทร์  หลักกลาง
7. นางสาวพินทุสร  ศิริคำกร
8. นางสาวสุวนันท์  ผิวแดง
9. นางสาวอาทิชา  พร้อมพรั่ง
10. นางสาวอารยา  เด็งแพร
 
1. นางสาวอรกัญญา  มีทอง
2. นางสาวอภิญญา  จรทะนา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  วิรุณพันธ์
2. นางสาวจารุวรรณ  อาบสุวรรณ์
3. นางสาวจิดาภา  สมสา
4. นางสาวจีระนันท์  พุชโก
5. นางสาวจีระนุช  พุชโก
6. นางสาวปนัสยา  จันดาเบ้า
7. นางสาวปัญจรัช  ทองภู
8. นางสาวศิริบูรณ์  ธิพิมภา
9. นางสาวศุจิพัชร  ทานะ
10. นางสาวสุณัฏฐา  คำภา
11. นางสาวสุธีรัตน์  สุระวิชัย
12. นางสาวอทิติยา  บุญนาวา
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  พุทธเสน
2. นางวิยะดา  พีรัตน์
3. นางสาวกรรณิการ์  ปีนะโพ
4. นางสาวจิณจุฑา  นามแสงผา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ศาลาน้อย
2. เด็กชายชนาธิป  นาชัยเวียง
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นันทะเขต
4. เด็กชายณรงฤทธิ์  หารัญดา
5. เด็กชายณัฐกฤษณ์  สุราฤทธิ์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกษโสภา
7. เด็กหญิงนันทิมา  ปาทา
8. เด็กหญิงพัชริดา  แย้มยวน
9. เด็กชายภัทรพงษ์  ควรไชย์
10. เด็กหญิงวทันยา  สีเขียว
11. เด็กชายวิบูรณ์  เลิงฮัง
12. เด็กชายศักรินทร์  โพธิหล้า
13. เด็กหญิงสุเมธี  โคตรปารี
14. เด็กชายเยาวราช  นันทาสี
15. เด็กหญิงแพรชมพู  พลรักษา
16. เด็กหญิงโสภิตนภา  ว่องไว
 
1. นายวุฒิศักดิ์   มานะศรี
2. นางวัชราภรณ์  ทาชาติ
3. นางสาวภัตรา   สิงขร
4. นางสาวเจริญขวัญ   รัตนวงษา
5. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงศ์   จิรวัฒนานันต์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กุลสุวรรณ
2. เด็กหญิงจิรสุตา  มณีอนันต์
3. เด็กหญิงจิลพร  มงคล
4. เด็กหญิงชาลิตา  ฝางแก้ว
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญพร
6. เด็กหญิงธัญรดา  หอมบานเย็น
7. เด็กหญิงพรชิตา  นาเมืองรักษ์
8. เด็กหญิงพรพรหม  ซิงห์
9. เด็กหญิงภัทรพร  กล้าดี
10. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ทุมกองแก้ว
11. เด็กหญิงสุภนิดา  กอหาญ
12. เด็กหญิงอรัญยพร  หมุนลี
13. เด็กหญิงเบญญาภา  สิงหาเทพ
 
1. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
2. นายกีรติญา  ธุลี
3. นางสาวสุวรรณิกา  พุ่มจันทร์
4. นางสาวจันทิมา  ภูสนาม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงขวัญรัตน์  ไผ่ฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดาพร  อุดมรัตน์
3. เด็กชายณัฐพล  สมระกาศ
4. เด็กชายณัฐพล  ศรีสมบูรณ์
5. เด็กหญิงธนพร  ล้ำสัน
6. เด็กหญิงปพิชญา  ดวงกระโทก
7. เด็กหญิงพัณณิตา  วันวิชิต
8. เด็กหญิงมานิตา  เคหาวิตร
9. เด็กชายวีรชน  เหล่าแสง
10. เด็กชายศุภณัฐ  ผายวงษา
11. เด็กชายสุรชาติ  สมสุข
12. เด็กชายสุรนาท  รัตนพลแสน
13. เด็กหญิงอภิญญา  ลีปา
14. เด็กหญิงอัจฉราพร  ภูเทพคำ
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจตินัย
2. นางสาววีรนันท์  เจตินัย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  บัญโสภา
2. นายกิตติพิชญ์  เลิศสงคราม
3. นายจักรกฤษ  ทรงคาสี
4. นายชัชวาล  แก้วทา
5. นางสาวณัฐพร  คุณาปฐม
6. นายธนาธิป  วังไฉล
7. นางสาวธิดารัตน์  ศรีสมบัติ
8. นายธีรภัทร  ภูคองตา
9. นายบดินทร์  ทับซ้ายขวา
10. นายบูรพา  วรรณพราหมณ์
11. นางสาวประภัสสร  ไชยอยู่
12. นางสาวพรนภา  สาราพิมพ์
13. นางสาวพิยดา  ไมยกิจ
14. นายอธิชา  รัตนะ
15. นายอนุชา  คาดีวี
16. นายุสุทธินัย  ข้อลา
 
1. นายวุฒิศักดิ์   มานะศรี
2. นางสาวภัตรา   สิงขร
3. นางวัชราภรณ์  ทาชาติ
4. นางพัชรินทร์   ไชยสาร
5. นางสาวเจริญขวัญ   รัตนวงษา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกรรณิการ์  ทับแสง
2. นายคมสัน  ดวงคำ
3. นายจิรวัฒน์  วงหาญ
4. นายจีรยุทธ  เพชราชัย
5. นายต้นน้ำ  สมคะเณย์
6. นายทศพร  บุตรพรม
7. นางสาวธัญวรัตม์  ยาษาภา
8. นายนันทชัย  ภูตีกา
9. นางสาวพรปวีณ์  จันทร์เต็ม
10. นางสาวพีรพิมล  สุ่นสา
11. นางสาวรัตนาปราณี  สร้อยแก้ว
12. นางสาววนัชพร  อภัยภักดิ์
13. นายวัชรพล  พระคุณเลิศ
14. นางสาวสุภชา  ทับศรีรักษ์
15. นางสาวอรทัย  ในจิตร
16. นางสาวอาภาพร  ปัสสาพันธ์
 
1. นางนาฏจารีย์  วงษ์สิรภัค
2. นางสาวเทพี  มณีกุล
3. นางวิทิตา  นามมนตรี
4. นางสาวกนกวรรณ  จินนะคำ
5. นายเจษฎา  ชื่นตา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นายจักรินทร์  นานอก
2. นายจีระศักดิ์   พิชัยคำ
3. นายจุลจักร  ถมมา
4. นายธราเทพ  ลิ้มเจริญ
5. นายธีรภัทร์  อาสนาทิพย์
6. นายธีระพล   สรรพ์สมบัติ
7. นายธีระเดช  เวียงจันทร์
8. นายนพกร  กันหาชัย
9. นายพลกฤษ  วงศรีดา
10. นายภราดร  พลทัศสะ
11. นายภูริภัทร  บัวนาค
12. นายภูวนาท   พลทา
13. นายฤทธิชัย   วงศ์สาย
14. นายอนุวัฒน์  สงคราม
 
1. นายเปรมชัย  เยาวโภชน์
2. นายวรภพ  สุขสุทธิ์
3. นายอภิรักษ์  ชารีตุ้ม
4. นายกฤษณะ  สกุณี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กชายญาณภัทร  สวาสดิ์นา
2. นายธนายุทธ  บุญฮวด
3. นายรัทธภูมิ  วงษา
4. นายศุภณัฐ  วงศ์โชติวนิช
5. นายไกรฤกษ์  วรรณนิยม
 
1. นางสาวศุภลักษมี  เภาพานต์
2. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จำปี
2. นายกวีวัฒน์  มีพิษ
3. นายธีรวุฒิ  สาลการ
4. นายนัฐวุฒิ  ปุมสีดา
5. นายภัทรพล  มีพิษ
 
1. นางสาววิษณุพร  ศรีเมือง
2. นายพิชิต  แดงเรืองรัมย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นางสาวกัลย์สุดา  ปลีนารัมย์
2. นางสาวสรวงสุดา  ไชยรส
3. นายสันติ  ปูภะบุญ
4. นางสาวอัญธิกา  แผ้วพลสง
5. นายเดชอุดม  ภักดีนันท์
 
1. นายปริญญา  ดลเสมอ
2. นางกรรณิกา  แต้มฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ชัยศรีจันทร์
2. นางสาวเกศรินทร์  เหล่าวงษา
 
1. นายเสกสรรค์  ใจดี
2. นางจารุดา  ใจดี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวฑิตฐิตา  คำนา
2. นายพัฒนพงศ์  ปิดสายะ
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
2. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายศรายุทธ  สาสิงห์
2. เด็กหญิงศุทธินี  พันธุ์กิจ
 
1. นายรพีพงษ์  วงศ์ภูธร
2. นางนิชานันท์  สีหาอินทร์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายพลภัทร  องอาจ
 
1. ดร.สุวิวัชร  สมมาตย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงชุตินันต์  สุขพงศ์จิรากุล
 
1. นางชนม์นิภา  เนตวงษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงธีร์สุดา  ภิบาลจอมมี
 
1. นางสาวกุลธิดา  มูลตรีแก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายรัชชานนท์  ขนทอง
 
1. นายอนุชิต  จันทป
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวนภัส  สุยะ
 
1. ดร.สุวิวัชร  สมมาตย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายกีรติ  ปาฐวงศ์
 
1. นางปญรจน์  นาจอมเทียร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์   ชูวังวัด
 
1. นายชยุตม์   โล่ห์คำ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  สหายา
 
1. MissJocelyn P.  Decapia
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐพร  จิรกุลสมโชค
 
1. นางสาวอาทิตยา  มวลเมืองสอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1. นายราเมศวร์   สมพมิตร
 
1. นางนุจิรา   ประทุม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวสิรินดา   อุทธสิงห์
 
1. นางสุนทรี  อภิวัฒน์ปุญญบาล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  ไชยสอาด
 
1. นางสุรีย์รัตน์  คุ้มดี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กชายญาณพัฒน์  บุภักดี
2. เด็กหญิงนฤภัทร์  วิเศษสุด
3. เด็กชายวิศณุ  ทองกุล
4. เด็กหญิงสุวีรยา  แสงท้าว
5. เด็กหญิงอารียา  โรด้า
 
1. นายจารุตม์  หาญอาษา
2. นางสาวพรณภา  คิดกล้า
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงตติยาพร   ทองเหลือง
2. เด็กหญิงปภาวี   ธนธรรมสถิต
3. นางสาวพรชิตา   สายแวว
4. นางสาวพิมพกานต์   คุ้มครอง
5. นางสาวอาจรีย์  ศิริโชคมงคลชัย
 
1. นางจิตติมา   แท่งคำ
2. นางวรวรรณ   คุ้มบุญ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายณัฐพล  สมบัติ
2. เด็กชายทรรศนกร   ตรองจิต
3. เด็กหญิงนภาวรรณ  เตชาดิศัย
4. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทรกรณ์
5. นายเลิศอนันต์  สัพพวิญญูชน
 
1. นางสาวลดาวัลย์  สัตยาพันธุ์
2. นายธวัชชัย  พานแก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายชัชพงศ์  สำโรง
2. นางสาววิภารัตน์  สีดา
3. นางสาวศิโรรัตน์  สุขสุทธิ์
4. นายอรรณนพ  ท่าพิมาย
5. นางสาวเมธินี  วิไธสง
 
1. นางสาวกัลยา  ไตรศรีศิลป์
2. นางอุทัยวรรณ  นามกระโทก
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายกรณ์ดนัย    พันธุ์นิยม
2. นางสาวจันทร์ธิมา   วรกา
3. นางสาวนุชริน    บรรณบดี
4. นางสาวศิรภัสสร   ทองสิทธิ์
5. นายเกริกประกาย  อินไชยา
 
1. นางสาววาสนา   วิเจดีย์
2. นายประทุมเทพ  อ้วนทา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายจอช  นิโคลาส แม๊กโตโต
2. นางสาวศิริภิญญา  แวงชัยภูมิ
3. นางสาวสรชา  คงชื่นจิตร์
4. นางสาวสุมาลี  แอลเลน่า โบแลม
5. นางสาวอรัญญา  ธงวาด
 
1. นางจิตติมา  เตมินทร์
2. นางรุ่งนภา  นาคหมื่นไวย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายปวีร์  สีดามาตร
2. เด็กชายอินทฤทธิ์  จารีต
 
1. นางสายเพชร  ศรีหะ
2. นางมณีอมรินทร์  พีรพิชญกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงกฤตพร  หอมกำปัง
2. เด็กชายรัฐรวี  ธูปอ่อน
 
1. นางสาวรินภัทร  บุตรศรีภูมิ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  พงษ์พันธ์
2. เด็กชายศราวุธ  โอดจันทึก
 
1. นายสนาญชัย  วงษ์ชาลี
2. นางพรรณเพ็ญ  ขวางกระโทก
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายศุภกฤต  ริมจันทร์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายมนัส  พันมะณีย์
 
1. นางสาวรินภัทร  บุตรศรีภูมิ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายกีรติพัทธ์   สุขอุดมจิรัฐ
 
1. Mr.Christopher  Rudd
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงมารีอา  ส่งสุขรุจิโรจน์
2. เด็กหญิงสาริศา  ไตรรงค์จิตเหมาะ
 
1. นางสาวสาวิตรี  วังตะเคน
2. นางสาวอติภา  มาลาสาย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายพีรภัทร  บริสุทธิ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  โยงรัมย์
 
1. Mrs.Liu   hong ying
2. Mrs.Zhang  yi hua
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงอุษณีย์  วงศ์ประทุม
2. เด็กหญิงเพลงพิณ  ภูเงินช่อ
 
1. นางสาวจิรนุช  บุตราช
2. นายภาณุกานต์  ทศลา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายนพชัย  กุลชาติ
2. นางสาววิภารัตน์  ใครบุตร
 
1. นางสาวจิรนุช  บุตราช
2. นางสาววีนัส  วงค์ศรีดา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวชมนวรรณ  จันทวัฒนานนท์
2. นางสาวปิยะธิดา  คามะนา
 
1. นางสาววณิชชา   สุทธิวงศ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวนิภา  เหล่าลาภะ
2. นายไกรวิชญ์  เมืองลี
 
1. นางสาววิภาดา  ลาปะ
2. นางสาวกานติมา  มุนติเก
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทธิสาร
2. เด็กหญิงณัฐพัชร์  มีสี
 
1. นายสัณฐิติ  ทองน้อย
2. นางสาวศศิวิมล  โพธิ์แก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชัญญา  พงศ์จรรยานุกูล
2. เด็กหญิงพิมญาดา  ฉ่ำมณี
 
1. นางสาวพิชญาภร  หลานวงศ์
2. นางสาวมณีรัตน์  ทองดอนใหม่
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปริมฐิตา  สมัย
2. เด็กชายอัฏฐวัฒน์  หงษ์สมบัติ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  อมรเดชากุล
2. MissChifuyu  SHINGAKI
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวธนัชพร  เมืองสำนัก
2. นางสาวมัลลิกา  นาคประเสริฐ
 
1. นางสาวชนากานต์  อินทจักร์
2. Mr.Keisuke  kimura
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายธนยศ  แก้วจำลอง
2. นายธราดล  อนันตะภูมิ
 
1. นางสาวบุษบัน  รอดรังษี
2. นายเฉลียว  ปราบพารา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวทัศนีย์  วัลลา
2. นายภาสกร  แก้วกล้า
 
1. นางสาวกนกกาญณ์  สุรันนา
2. นางสาวกลีบกุหลาบ  เครือวัลย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวนัยรัตน์  วิเชียรซอย
2. นางสาวเพชรรัตน์  หอกกิ่ง
 
1. นางจิราเจต  ศิริพานิช
2. นางสาวนันทิยา  โพธิ์สิงห์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวนภัสกร  โพธิ์คำ
2. นางสาวอริสา  แก้วกลมรัตน์
 
1. นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์  อุปภา
2. นางสาวประไพ  พาหา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวพรนภัส  กุมภวาปี
2. นางสาวสุภัสสรา  เร่งมีศรีสุข
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ปะตินัง
2. MissKim  Jumin
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายธีรภัทร์  รัตนติสร้อย
2. นางสาวศรัญญา   โบรานินทร์
 
1. นางสาวสุนิสา  บุตรกัณหา
2. นายตั้งปณิธาน  ลับไผ่
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาววิมลวรรณ  ปัญญาเหลือ
2. นางสาววีราภรณ์  มุ่งสุข
 
1. นายธนากร  กายสง่า
2. นางสาวโสภิดา  ผู้สมเก่า
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวทิพย์ภเนตร  กัณหา
2. นางสาวผุสวดี  อิสสรานนท์
 
1. Mr.Patrice  Virte
2. นางสาวมนทกานต์  เพ็งเหล่างิ้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายชาญนฤบดินทร์  โสดาอิ้ง
2. นายฐิติพล  ศรีสงค์
 
1. นายณัฐวุฒิ  รัตนภิรมย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายบุญญฤทธิ์  หวานรอบรู้
2. นายภูธเนศ  แสงฟ้าม่วง
 
1. นางตุลยพร  นาครทรรพ
2. นางสาวกฤติกรณ์  โพธิ์กลาง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 80.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวกฤตพร  ศรีสนาม
2. นางสาวกิติญา  ด่านโอภาส
 
1. นางสาวพรพิชชา  หลักคำ
2. นางศุภาพิชญ์  หลักคำ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นายสนธยา  พิเมย
2. นางสาวอรปรียา  โสภา
 
1. นายณัฐชัย  เพชรสุวรรณ
2. นางสาวรัชดาพร  ศรีบุญเรือง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกนกนภัส  ผลบุญ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  แดงสำราญ
 
1. นางนฤมล  ไพยรินทร์
2. Mr.Zhai  Jingxu
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวนันทิชา  ฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์
2. นางสาวสิริยากร  สุนทรวีราทักษ์
 
1. นายชาญณรงค์  เอกนลินสุนทร
2. MissQiao  Yan
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายนิติธาดา  สุภา
2. นางสาวศิริรัตน์  เรียนไธสง
 
1. นางชวนิตา  คำสอนทา
2. นางสาวณัฐิยา  พาที
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  มูลศาสตร์
2. นายศรายุทธ  ชูธนกร
 
1. นางสาวน้ำอ้อย   เจียมรัมย์
2. นางพิลาวัลย์  ปาเส
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายกฤต   ร่านบ้านแพ้ว
2. นางสาวภัทรา   อินทะเสย์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  จันทริมา
2. นางสาวเกษศิริน  สากระจาย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุนันทา  ทรัยกูล
2. นางสาวอรัญญา  สินมา
 
1. นางจิราเจต  ศิริพานิช
2. Mr.Oh  Minwoo
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวอธิติยา  ได้ทุกทาง
2. นางสาวอภิรตา  นุชารัมย์
 
1. นางสาวอัญธีรารัศ  จอมเป็ง
2. นายเสน่ห์  บุญศรีรัมย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวสุรภา  ติยะไทธาดา
2. นางสาวอาณา  แย้มพุทธคุณ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมศร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวชัญญานุช  ขวัญถาวร
2. นางสาวอักษราภัค  ตระกูลดี
 
1. นายนเรนทร์ฤทธิ์  พุทธศรี
2. นางสาวนลพรรณ  เหลี่ยมไทย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาววราภรณ์  เพ็งทอง
2. นายอภิวัฒน์  อินทรีย์
 
1. นายธนากร  กายสง่า
2. นางสาวโสภิดา  ผู้สมเก่า
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกฤษณา  ง้าวชัยภูมิ
2. นางสาวจิรัชญา  บุญคง
 
1. นางสาวธันยนันท์  ถ้ำกลาง
2. นางสาวอนุธิดา  พัฒน์มะณี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกฤตชนันท์  กันทะจันทร์
2. นางสาวนริศรา  แก้วกิ่ง
3. นายพงศกร  บัวคำนิล
4. นางสาวมาลินี  จันทระ
5. นายศุภวิชญ์  อัศวพัฒนากูล
 
1. MissZhao  Huiyun
2. นางสุพร  สิงห์ศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวธันวาพร   สำโรงแสง
2. นางสาวนันทิกานต์   ญาติปลื้ม
3. นายรชต   ศรีชัย
4. นายวีรภัทร   พุทธสวัสดิ์
5. นางสาวอินทุอร   ฤกษ์ใหญ่
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   ไชยปัญญา
2. MissYan xi  He
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกฤติยาณี  ภู่กำชัย
2. นายปาฏิหาริย์  ศรีวิเศษ
3. นางสาววริศรา  จันทะฝ่าย
4. นายวัฒนชัย  ไชโย
5. นายศรานุชิต  อ่อนโยน
 
1. นางสาวปิยสิริ  หินลาด
2. ว่าที่ร้อยตรีพีรวิชญ์  ศรมณี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายจีระเดช  เพียปลัด
2. นางสาวธิดารัตน์  สิมลาโคตร
3. นางสาวประณยา  จิตติอาภา
4. นายรัตชมนต์  กระต่ายอินทร์
5. นางสาวเจตสุภา  วานิชชัง
 
1. นางฉมาพันธ์  สำเภาแก้ว
2. Mr.Hidehiro  Kobayashi
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายกายสิทธิ์  ชูเชื้อ
2. นางสาวจิรัชญา  ศรีโนนลาน
3. นายชัยนรินทร์  รุ่งแสงนิธิวัฒน์
4. นางสาวศรัญญา  สมดอกแก้ว
5. นางสาวศุภรัตน์  จงวัฒนารักษ์
 
1. นายอำนาจ  เส้นคราม
2. MissChifuyu  SHINGAKI
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายธนาธิป  วรไวย
2. นางสาวพิมพกานต์  คณะมะ
3. นางสาววรางคณา  อุทรส
4. นางสาวสุพัชชา  กันหามอม
5. นางสาวอภิชญา  ขูลิลัง
 
1. นางสาวนรินทร์  วงศรีเทพ
2. MissKAORUKO  DEGUCHI
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวจิตติมา  โพสาธรรม
2. นางสาวนันทิยา  สอนพรม
3. นางสาววรางคณา  ลูกเงาะ
4. นายวุฒิชัย  แก่นท้าว
5. นางสาวอารียา  พูนประโคน
 
1. นายวัลลภ  แก้วปัญญา
2. นางอรวัสน์  มุลมณี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวชญาดา  วิวัฒนยรรยง
2. นางสาวณัชชา  ผาสุขนิตย์
3. นางสาวสุญญตา  แถมวัฒนะ
4. นางสาวสุพิชชา  ศิริพานิช
5. นางสาวเกศิณี  วิลสัน
 
1. นายไกรพล  แก้วกัน
2. นางสาวอรวรรณ  เทียนธวัชกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายชัยธวัช  สุรพล
2. นางสาวพลอยประภา  เวชประสิทธิ์
3. นางสาวศิรภัสสร  สมศรี
4. นางสาวอัญสุดา  หาบุญมี
5. นางสาวอารีรัตน์  ทัศธรรม
 
1. นายตั้งปณิธาน  ลับไผ่
2. นางสาวสุนิสา  บุตรกัณหา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวชนกนันท์  ควินรัมย์
2. นางสาวณัฐกมล  วิศรียา
3. นางสาววนัสนันท์   องอาจ
4. นางสาวศันสนีย์   ดาวเรือง
5. นางสาวอริสา   โขพิมพ์
 
1. นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์  อุปภา
2. นางสาวมลิสา  พรหมพิทัก
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวจอมทองพรรณ  สามัตถิยะ
2. นางสาวนันทิยา  ภารถวิล
3. นางสาวประภาพร  ราชคาม
4. นางสาวศิริกานต์  ปรีชาสมบัติ
5. นางสาวอลิศา  จันทกลม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ปะตินัง
2. นางเกศิณี  กิจสาลี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวณัฐชยา  ไกรสำโรง
2. นางสาวณัฐฑิตา  อาจจะบก
3. นางสาวปรารี  อาสาชัย
4. นางสาวภัทรานิษฐ์  สมานมิตร
5. นางสาววรัญญา  พิทักษ์วาปี
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมศร
2. MissMI SOOK  LEE
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกวิสรา  แสงบุตร
 
1. นางสุนิสา  ประสิทธิ์นอก
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวแพรวา  สุทธิรักษา
 
1. นายชาญณรงค์  เอกนลินสุนทร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวพิมพ์อร   ห่อทรัพย์
 
1. นางภัคศรัณญ์   กัลปพฤกษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายกานต์  หอมหวล
 
1. Mr.Kazuhiko  Matsuo
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพิชญุตม์  สาผิว
 
1. นางกาญจนรัตน์  โต๊ะถม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวพิมพ์ผกา  คูณกลาง
 
1. MissMI SOOK  LEE
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวศิริยากร  มาตราช
 
1. นางสาวสุหัธยา  เงินขาว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาววชิราภรณ์  หันจรัส
 
1. นางจิราเจต  ศิริพานิช
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. เด็กชายปัญญา  แก้วเหลี่ยม
2. เด็กชายภัทรชัย  ทองแก้ว
3. เด็กชายภูวนาท  จาบทอง
4. เด็กชายรัชพล  แซ่ตั้ง
5. เด็กชายวีรวัฒน์  เสริมวิเศษ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองมาน
7. เด็กชายเจษฎากร  การุณ
8. เด็กชายโกสินทร์  งามเลิศ
 
1. นายบุญเลิศ  เมชบุตร
2. นางอรุณีย์  มนต์ดี
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์  มนต์ดี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. เด็กชายกรวรินท์  ปัดถาวะโร
2. นายณัฐกิตติ์  สำราญ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   แสงสมุทร
4. นายดนุพร  ชาวดร
5. นายปรีชาพร  พรมสอน
6. นายวายุ  เวียงวงษ์
7. เด็กชายวิทยา  ชำนาญ
8. เด็กชายอรรถวิท  พรมสมบัติ
 
1. นายวัฒนา  แข่งขัน
2. นายสุปัญโญ  คำมุงคุณ
3. นางวรารัตน์  จิตรชื่น
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายฑีรทัศน์  คำภิคนนท์
2. เด็กชายณัฐภุมิ  บุญขาว
3. เด็กชายบารมี  เพชรล้วน
4. เด็กชายปกรณ์ลัมย์  สมคณะ
5. เด็กชายพงษ์ศิริ  ประวัติพงษ์
6. เด็กชายพชรพล  ศรีภักดี
7. เด็กชายภัสมัญช์  คำขาว
8. เด็กชายไกรศร  แก้วคำ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ท้าวด่อน
2. นายบุญเย็น  สาระชาติ
3. นายอัศวยุช  พลสิทธิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายชัยณรงค์  พันธุ์ศิริ
2. นายนครินทร์   ชนะงาม
3. นายบำรุง   พยอมหอม
4. นายศิวัช   ประโนรัมย์
5. นายสิริยากร   ดีอ้อม
6. นายเด่นชัย  คิดชนะ
 
1. นายจรูญ   ชัยยิ่ง
2. นายนฤดล  คงนุรัตน์
3. นายไพบูลย์  หัดรัดชัย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายชลทิต  วรพงษ์
2. นายธีรภัทร์  มุศิริ
3. นายปิยวุฒิ  ลาพันธ์
4. นายวัชระ  วิลาศรี
5. นายสุรชาติ  เจริญสุข
6. นายเกียรติศักดิ์  ภาอาษา
 
1. นายสุชาติ  ธุระพระ
2. นายนิกร  โสรินทร์
3. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นายกิตติศักดิ์  อัครสานีย์
2. นายธนพล  คุณวงค์
3. นายวทัญญู  แวงวรรณ
4. นายศรัณยู  เกตุนันท์
5. นายอมรเทพ  พันธ์คำ
6. นายอำพันธ์ยุทธ  เหนือโพธิ์ทอง
 
1. นายทนงศักดิ์  เอี้ยวเฮง
2. นายนายชนะกร  นาตรีชน
3. นายไวพร  ดาบพิมพ์ศรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกชกัญญษร  แสงธนหิรัญ
2. นางสาวกนกวรรณ  อินทร์สุระ
3. นางสาวฐิตินันท์  พลแก้ว
4. นายธีรภัทร  ธงชัย
5. นางสาวนภาพรรณ  ปราบอภัย
6. นายนิรัตน์  สมสนิท
7. นางสาวภัทรชญา  ศรีกุล
8. นายวีระวัฒน์  จำปาขีด
9. นางสาวศิริญาดา  จิลบุตร
10. นางสาวอรปรีญา   ศรสันติ์
 
1. นายทศพร  มนตรีวงษ์
2. นางสาวจารุวรรณ  ธนวาที
3. นางสาวพิไลพร  อ่อนคำ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกวิสรา  ศรีธรรมสาร
2. นางสาวคณิตา  พันธ์พิบูลย์
3. นางสาวชุติมา  สีนากุง
4. นายทินภัทร  ภูนาเหนือ
5. นางสาวนิชาภา  จันทร์พวง
6. นางสาวพัชราภรณ์  อำภวา
7. นางสาววิจิตรา  เฉิดละออ
8. นางสาวสุพัชญา  สุขใจ
9. นางสาวอภิสรา  สร้อยณรงค์
10. นายอภิสิทธิ์  อาจเดช
 
1. นายสฤษดิ์  ศรีพนมยม
2. นายวันเฉลิม  ศรีกุตา
3. นางวิไลลักษณ์  ศรีพนมยม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวฉัตรสุดา  ทิพชรา
2. นายธนรัฐ  ดีชื่น
3. นายธนาทร  ปินะพัง
4. นางสาวนฤมล  ราชสีหา
5. นางสาวปนัดดา  เทือกมูล
6. นางสาวพรธิภา  ปุยละเทิม
7. นายศุภากร  ปิดตาทะสา
8. นางสาวสิรีธร  พิมพา
9. นางสาวเจนนิสา  พันสมบัติ
10. นางสาวโศรญา  บุบผาเต
 
1. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย
2. นายจักราวุธ  สาตารม
3. นางสาวสุพัตรา  ปิดจะยัง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  คนสันต์
2. นางสาวพลอยมณี  กั้งกระโทก
3. เด็กชายภูริภัทร  คำสีทา
4. เด็กหญิงศิริญญา  ลานภูเขียว
5. เด็กหญิงเมทิตา  ไชยแก้ว
 
1. นางสาวณฐมน  วันสืบ
2. นางเครือวัลย์  พนมหิรัญ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติญา  อินกลาง
2. เด็กหญิงณัฐชา  พุทธา
3. เด็กหญิงณัฐวิมล  อ่อนโคกสูง
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ภาโส
5. เด็กหญิงวรนันท์  บรรพกลม
 
1. นางสาวอภิรดี  จันทน์หอม
2. นางปราณี  เดชบุญ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงชนมน  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  ชนะวงศ์
3. เด็กหญิงอรไพลิน  ยางงาม
4. เด็กหญิงเบญจรัตน์  จิตคติ
5. เด็กหญิงเปมิกา  จันทะศิลา
 
1. นายฉัตรดนัย  พูลเจริญพาณิชย์
2. นางสาวพจนีย์  โนนกอง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นาย เจษฎา   เรือนนา
2. นางสาวจิรัชญา   หินสองกอง
3. นางสาวปาเกียว   รัตนะโคตร์
4. นางสาวพิมพ์ชนก   หลวงโป้
5. นางสาวอนงค์รดี   แก้วสำราญ
 
1. นางอังคณา  เมตุลา
2. นายชาติชาย  หินสองกอง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกุลณัฐ  คงอยู่
2. นางสาวนงนภัส  ศรีฟอง
3. นางสาวนริศรา  พิมพงษ์
4. นางสาวนาตาลี  ฮาร์เทียส
5. นางสาวบัวชมพู  นาบุญ
 
1. นางสาววิจิตรา  ภาอำนวย
2. นางสาวนฐมน  ศังขานนท์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกรองกาญจน์  กุดั่น
2. นายชาญชน  เจริญมายุ
3. นางสาวณิชารีย์  สีเสน
4. นายยุทธภูมิ  สง่าประโคน
5. นางสาวรัชนก  นานประโคน
 
1. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวพนิดา  ผาทอง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงฏติยาภรณ์  อุลทอนพันธุ์
2. เด็กหญิงธฤษวรรณ  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงวันวิษา  พิเนตรเสถียร
 
1. นางกฤษณา  ขันสาลี
2. นางสายพิณ  เยื้อนจันทึก
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงธนวันต์  พิมพา
2. เด็กหญิงนันทิพร  ไชยศรีทา
3. เด็กชายรัธพงษ์  ดอกแก้ว
 
1. นางสมพร  กสิพันธ์
2. นางสมพร  นวลรักษา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  เบ้าคำ
2. เด็กหญิงดารุณี  บุญทิสา
3. เด็กชายธีระวุฒิ  ทองพิมพ์
 
1. นางปนัสยา  กุลการี
2. นางสาวนภาจริน  สุขอ้วน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายนิธิ  พรหมเทศ
2. นางสาวลลิตา  ศรีมาบุตร
3. นางสาววรินทร  คนซื่อ
 
1. นางคันที  โสมชัย
2. นางพวงผกา  ภาวะบุตร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวกัลยา  คึขุนทด
2. นายณรงค์ชัย  สุขศรี
3. นางสาวอรปรียา  อาบสุวรรณ์
 
1. นายพิศนุกรณ์  โพงขุนทด
2. นางสมคิด  พืชทองหลาง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. นายชวัลวิทย์  บุญช่วย
2. นายทวีรัตน์  พรมตา
3. นางสาวศศิธร  โพธิราช
 
1. นางภัสนันท์  เขียวอ่อน
2. นางไพเราะ  ชินวงค์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  พงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ฦาชา
3. เด็กหญิงลาวัลย์  ศรีทองอนันต์
 
1. นายแสงทอง  อุ่นแก้ว
2. นางสาวสุภาลักษณ์  หอมวงษ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกัลยกร  กัลยา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ได้ดี
3. นางสาวศรัณย์พร  พีระพลพันธ์
 
1. นางสาวมนัญญา  สิมมา
2. นางสาวสุรางค์ทิพย์  สุขพูล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. เด็กหญิงจุลีลักษณ์  จอมหงษ์
2. เด็กหญิงนิตยา  ปลื้มจิตร
3. เด็กหญิงศศิธร  แดนพันธ์
 
1. นางยุพาพร  ชุมแสง
2. นางสุภาพรรณ  แสงวงศ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวณัชชา  สายบุตร
2. นางสาวพรรณภัค  จัตุรภัทร
3. นางสาวพิยดา  กมลรัมย์
 
1. นางสาวสุรางค์ทิพย์  สุขพูล
2. นางมณี  นรสาร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจุฬารัตน์   พิทักษ์
2. นางสาวพิชชานันท์   อาจชัยธร
3. นางสาวพิชญ์ฌานันท์   อ่อนพั้ว
 
1. นายเชิดศักดิ์  บุญยัง
2. นางสาวลำไพ  ยางงาม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวกุลปริยา  สุดสังข์
2. นางสาวนุชจรินทร์  บุญตา
3. นางสาวอุษณา  เทาศิริ
 
1. นายคำดี   ภักพวง
2. นายยศธนา  คำศรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายปรัตถกร  หอมหวล
2. นายศิริวัฒน์  จันทร์เก
 
1. นายดุษฎี  ศรีสองเมือง
2. นายพัชรพล  สิงห์ชุม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  ทาก้อน
2. นายอภิวัฒน์  ใจแก้ว
 
1. นางสาวสุพิชญ์ชญา  หิรัญกวิณพงศ์
2. นายสมบัติ  ใจทน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. นายสรายุทธ  รัตนขันแสง
2. นายเจนณรงค์  เกิดบางแขม
 
1. นายเจนรบ  โกรธา
2. นายนิรันดร์ศักดิ์  ประโคทัง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  รุ่งเรืองศิลป์
2. นายศุภกร  สิบทัศน์
 
1. นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร
2. นายธนกฤชช์  โยมไธสง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายวัชรพล  ตรีสัตยกุล
2. นางสาววิลาสินี  ใจภักดี
 
1. นายพิทักษ์  ภูมิดอนมิ่ง
2. นางสาวเบญจพร  จันทรโคตร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายธรรมฤทธิ์   ผิวทน
2. นางสาววิมลศิกานต์   สีคำ
 
1. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
2. นางวาสนา  เกษียร
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กชายวัสยศ  ภูถาดถม
2. นายวิสาฬ  สมีงาม
3. นายสรัล  มีแก้ว
 
1. นางสาวรมิตา  พิมพะไสย์
2. นายวิทูลย์  ดอนพรทัน
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายพีรากร  ศิริสำราญ
2. นายภูวฤทธิ์   สายบุตร
3. เด็กหญิงเรวดี  ม่วมกระโทก
 
1. นางสาวนพวรรณ  สอดทรัพย์
2. นายปิติภูมิ  กีรติธร
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงญาณาธิป  รัชตะวิไล
2. เด็กหญิงญาตาวี  พูนเม็ง
3. เด็กชายพงศกร  ศรีวิชา
 
1. นางเนตรชนก  แสนทิพย์
2. นายวรนนท์  ทันอินทร์อาจ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายณรงค์ศักดิ์  ทาแน่น
2. นายพงศกร  จันสนิท
3. นายเดชาวัฒน์  ร้อยดา
 
1. นายนพคุณ  สืบเลย
2. นายกิจวัฒน์  แสนศรีระ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. นางสาวทิพย์นภาลัย  พฤกษวัน
2. นายพลกฤต  อนงค์ชัย
3. นางสาวลลินธร  ชาติสันติกุล
 
1. นายนรินทร์ อนงค์ชัย  อนงค์ชัย
2. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายณัฏฐไตร  ไพสานต์
2. นายณัฐฐากร  สินอำนวยผล
3. นายธนธรณ์  เกษร
 
1. นายวฤธ  อุมารังษี
2. นายขจรศักดิ์  นกแก้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกัลปพฤกษ์  ติยะจามร
2. นายรเณศ  แสนเทพ
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นายทัพเทพ  คงวิเชียร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกนกวรรณ  อินทอง
2. นายดังดล  พงศ์วัฒนโรจน์
 
1. นายเฉลิมยศ  สูงชัยภูมิ
2. นายคฑาวุธ  พึ่งภูมิ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวพลอยชมพู   รุ่งพิสิฐไชย
2. นางสาวสุภัสสรา  ไพกุล
 
1. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
2. นายจิตรภณ   บูรณ์เจริญ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงฐิตินัดดา  ประภาธรรม
2. เด็กหญิงพรรษนันท์  จันทร์เมือง
 
1. นางสาวทิพนาถ  พระนคร
2. นางสาวสิริรัตน์  ไชยวงษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงขวัญธนา  ธนาคุณ
2. เด็กหญิงชนกนันท์  วรสาร
 
1. นางนิภาภรณ์  วรสาร
2. นางสาวนภาพร  อัยวรรณ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงตวงทอง  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวสาวิณี   สตารัตน์
2. นายสังเวียน  ไสว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงนิภาพร  ไชยสุรินทร์
2. นางสาววรษา  ลี้สยาม
 
1. นายประกาศิต  วงษ์แวง
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  ผ่านแสนเสาร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวรุ่งนภา  ประเสริฐจิตต์
2. นางสาวเมธิณี  พิลาล้อม
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ถือศิล
2. นายพุทธิทรง  บุญทวี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงปวริศา  ผิวงาม
2. เด็กหญิงพินทุสร  ศรีระษา
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
2. นางสาวพรธิดา   ศาลางาม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายพงศธร  จันทร์โสม
2. เด็กชายเอกรินทร์  บุดดาหลู่
 
1. นางอิงอร   ผลจันทร์งาม
2. นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายฐิรวัฒน์  คำภักดี
2. เด็กชายพีรภัทร  ถินคำเชิด
 
1. นายณัฐพล  ไสยสาลี
2. นางสาวอนุสรา  แสนพาน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายครองพล  ต้นศรี
2. เด็กชายศิวรักษ์  เพียรเจริญ
 
1. นางสาวรัดดาวัลย์  เขื่อนคำ
2. นางสาวทิพวรรณ  จันทรโกมลวัฒน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายพชร  ทวงจันทึก
2. นายวรพงษ์  หมั่นวงษ์
 
1. นายยุทธนา  บุญพุฒ
2. นายนุกูล  บุญหาญ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. นายรณชัย   ศรีวงษ์ราช
2. นางสาวสิริเกศ   สืบแสน
 
1. นายสถาพร   วงศ์จิรานุวัฒน์
2. นางสาวปาริฉัตร   วงษ์เจริญ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวภัทรวรรณ  ไชยสงคราม
2. นายสรบุญ  ดอกแก้ว
 
1. นายจำนงค์  ดงเที่ยมสี
2. นางปัญจรัศม์  แซ่ตัง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงพีรชญา  ช่างไชย
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  แว่นรัมย์
 
1. นายธวัฒชัย  รัตนะวัน
2. นางสาวดุจลดา  กองพันธ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กชายนภัสกร  ดีสองชั้น
2. เด็กชายสรยุทธ  ทองทิพย์
 
1. นางอมรรัตน์  ผดุงรัฐ
2. นางกรรณิการ์  พงษ์โสภณ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงถิรนันท์  ตาแสง
2. เด็กหญิงวาสนา  สีลาด
 
1. นายอัครชัย  โพนสัย
2. นางสาวสุจิตรา  สมอเขียว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวรตา  มหัทธนศักดิ์
2. นายศิวกร  ยวงแก้ว
 
1. นายวีระยุทธ  พิมวงษา
2. นายกฤษฎากร  แก่นดี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายธราดล  พลภูงา
2. นายศุภกฤต  บุตรสีมาตย์
 
1. นายนิมิตต์  การะดี
2. นายวิระ  โกสุมาลย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวชญานิน  มารัตน์
2. นางสาวนัฐชา  บุญธิมา
 
1. นางมะยุรี  สมบูรณ์
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวปิ่นภัสศร  ดาบทอง
2. นางสาวศิรภัสร  เติมกล้า
 
1. นายสมหมาย  หลอมประโคน
2. นางทิวาพร  หลอมประโคน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวมัณฑนา  อ่อนพินา
2. นางสาวเพชรไพลิน  วงศ์ศิริ
 
1. นางสาวศศิธร  บุญชวลิต
2. นายอธิณัฏฐ์  โกษาแสง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวพละพร  แสงรัตน์
2. นางสาวสุธีมนต์  วงษ์จันทร์
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงกันเกรา  กีฬา
2. เด็กหญิงนัฐฐิชา  แก้วมาลา
 
1. นายศิริพงษ์  โคกมะณี
2. นางทศพร  โคกมะณี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชพร  กาหลง
2. เด็กชายศักดินนท์  ธาตุชัย
 
1. นางซ่อนกลิ่น  กาหลง
2. นางสาวธิดารัตน์  ภัทรยศพงศ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  คลองโนนสูง
2. เด็กชายระพีพัฒน์  ฉายกิ่ง
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งชนะชล  กองสมบัติ
2. เด็กชายณัฐภัทร  เหลาเพ็ง
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทพันธ์
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  ยืนนาน
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นายเจนศักดิ์  ดวงมณี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงพนัชกร   แม่นผล
2. เด็กหญิงลักษิกา   พูนประโคน
 
1. นางปานรวี  มั่นยืน
2. นางกิรณา  แม่นผล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. เด็กชายชินกฤต  บัวบกหวาน
2. เด็กชายวิษณุ  สุปัญญา
 
1. นายศิรวัฒน์  ศรีหาคำ
2. นางมาลัยรัก  สุปัญบุตร
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรบือ 1. เด็กชายธวิชา  น้อยลา
2. เด็กชายภูริภักดิ์  กุลโยธี
3. เด็กชายยศกร  บัวมาศ
 
1. นางสาวนัชชา  ศรีเกิน
2. นายจีรวัฒน์  ไมยะปัน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายกันตพงศ์  ชมภูศรี
2. เด็กชายพสธร   จันโทศรี
3. เด็กชายภูริทัต  พุทธกุล
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงจันทร์
2. นางเบญจวรรณ์  จุลดาลัย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายณัฐพล  จำปานนท์
2. นายธีระวัฒน์  แก้วโท
3. นายไตรภพ  สัจธรรม
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายดารากรณ์  อัปกาญจน์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายธนากร  ยงโสภา
2. นายรุ่งเกียรติ  ชินภักดี
3. นายไพโรจน์  คำทอก
 
1. นายภัทร์ภูมิ  เหมบุรุษ
2. นายตฤณวัฒน์  พลเยี่ยม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นายทนพล  มีภาพ
2. นายธนดล  สายศิลป์
3. นายเอกอานนท์  วงค์ราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายจักรกฤษณ์  บุตตพักตร์
2. นายวราโชติ  อินคุณ
3. เด็กชายสรวิชญ์  วันเสน
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นางพิไลพร  สวัสดิ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายณัฐกิตติ์  นามชู
2. นายพุฒิเมธ  โพธิ์สาขา
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ผ่องสนาม
 
1. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
2. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายกอบศักดิ์  โชคสวัสดิ์
2. เด็กชายชนาธิป  ไชยนาม
3. เด็กชายพนมพร  พรหมพัฒน์
 
1. นายไวกูณฐ์  ชูมา
2. นายสันติ  ศรีคุณแก้ว
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. นายนภสินธุ์  บุญมาลี
2. นายวสุรัตน์  ดาวัลย์
 
1. นายศรีเพชร  แพงศรี
2. นายจักรกฤช  ดิษฐบรรจง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๗ 1. นายจุลจักร  อร่ามเดชจินดา
2. นายศรนารายณ์  บัวลอย
3. นายศริยา  อุทะบุตร
 
1. นายศุภวิชญ์  สุขศรี
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ไชยสิทธิ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายพีรวัฒน์  สันหนัง
2. นายวิทยากร  ลุนสูงยาง
3. นายอนพัทย์  พยัฆกุล
 
1. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
2. นายจันทรารัตน์  แจ่มเพชรรัตน์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  สุระ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยศรีษะ
3. เด็กชายภูรี  หนองขุ่นสาร
 
1. นายมงคล  สีเหลือง
2. นายกิติศักดิ์  บุญจูง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายจีรพัฒน์  บัวกฎ
2. เด็กชายระพีพัฒน์  แดนดงเมือง
3. เด็กชายเนติธร  ศรีอำนวย
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวศศิธร  โสวงษ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายจตุรงค์  ราชิวงค์
2. เด็กชายศุภกฤษณ์   โรจนวัชร์
3. เด็กชายสุภธิษณ์  ศรีชาติ
 
1. นายเดชอุดม  ไชยวงศ์คต
2. นายรอบรู้  ด่างเกษี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นายณัฐนันท์  กมลผาด
2. นายมนูวิทย์  นาเมืองรักษ์
3. นายรักษ์พงศ์  รักพุทธะ
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวศศิธร  โสวงษ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายฑีฆายุ   แก้วสูงเนิน
2. นายปุณยวัฒน์   เจริญท้าว
3. นายเมธา   วรพันธ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นางสาวณิชากานต์  เย็นเหลือ
2. นายธนวัฒน์  ทัดสันเทียะ
3. นายวัชรศักดิ์  พอวังดอน
 
1. นายสุเมธี  เกษร
2. นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายธนภัทร  สังฆคาม
2. เด็กชายพลอนันท์  มัดหา
3. นายวีรวัฒน์  บัวกฎ
4. เด็กชายสุพัชรวิชญ์  นาห้วยล้อม
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นายวัชระ  บัวศรี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. เด็กชายจตุภูมิ  ทองศิริ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  คิดดีจริง
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วันโชค
4. เด็กชายศุภโชภ  จันทร์อิ่ม
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายกิตติภพ  โสภา
2. เด็กชายชนาธิป    งอยกุดจิก
3. เด็กชายพชร  เจริญกิจกุล
4. เด็กชายภูริทัติ  รอดภัย
 
1. นางสาวเนตรชนก  แสนทิพย์
2. นายอดิศักดิ์  แสนทิพย์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นายธนาดล  เคณาพิมพ์
2. นายนราธิป  ทดสอน
3. นายประวิทย์  ชัยรินทร์
4. นายศิรศักดิ์  สมเสมียน
 
1. นายนิวัฒน์  ด้วงเคน
2. นายอนุชา  บุญแสนแผน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายธนวัฒน์  เติมภักดี
2. นายธีรพล  ภูกองไชย
3. นายประวิทย์  วรรณทวี
4. นายภีรภัทร  เกลี้ยงรส
 
1. นายศรายุทธ  เสนาวัง
2. นางนริศรา  ดอนพรทัน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายคมเคียว  แสงใส
2. นายณัฏฐพล  กันทะถ้ำ
3. นายณัฐวุฒิ  ภู่อ่อน
4. นายภูมินทร์  ยุตะวัน
 
1. นายทัศภูมิ  เขียวอยู่
2. นายวิทธวัช  พลอาวุธ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายศักดิ์สิธร  เสียงใส
2. เด็กชายสุริโย  นามรักษ์
3. เด็กชายอนุชา  พาสุพรรณ์
 
1. นายศักดา  บุตรน้อย
2. นายพัฒนศักดิ์  พสุนนท์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นายพงศกร  กองสุข
2. นายวีรพล  มุลทุลี
3. นายสรวิชญ์  พาเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
2. นายสุวัสดิ์  แสงสุข
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กชายธีรเดช  แกล้วกล้า
2. เด็กชายวัชเรนทร์  ทองเหลื่อม
3. เด็กชายสรรค์ติชัย  ศรีหาวงศ์
 
1. นายวิจักษณ์  ทองเพชร
2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายนิติศาสตร์  สีมารัตน์
2. นายศุภกิจ  พิมพ์ไกรดี
3. นายเกรียงศักดิ์  ศิลาเณร
 
1. นายประยงค์  คมขำ
2. นายสุรพล  พุทธคู
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายนัยพินิจ  กิจเนตรี
2. นายภูบดินทร์  เพชรไกร
3. นายเขมณัฐ  หมากกลาง
 
1. นายสมภพ  สมดี
2. นายสุคนธ์  ใจทน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายชิราวุธ  ภาภักดี
2. นายนฤพล  คงศรี
3. นายภาณุพงษ์  ปัญญาละ
 
1. นายทัดเทพ  ลาภบรรจบ
2. นายวัฒนพงษ์  พรนิคม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติมน  สิงห์สุวรรณ
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ประเชิญสุข
3. เด็กหญิงพิมพากานต์  คืนดี
 
1. นายอรุณศักดิ์  ศรีมาคำ
2. นางปิยวดี  ปัฐพี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1. นางสาวพรชิตา  คำมูล
2. นางสาวพัชรา  ภูกาสอน
3. นางสาวมาริษา  สมศรี
 
1. นายพัชรพงศ์  ขันขวา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะมาศ  วงศ์แสน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. เด็กหญิงรณิษฐา  วงษา
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  เฉวียงวาศน์
3. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  คงเสมา
 
1. นางกิติราภรณ์  จันทะวัน
2. นางกิ่งแก้ว  ศรีบุตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวกุลจิรา  สุตะภักดิ์
2. นางสาวฐิติพร  มีหิริ
3. นางสาววิจิตรา  เติมบุญ
 
1. นายเพ็ง  ศุภเสถียร
2. นายวนัฐธพงษ์  พึ่งเพ็ง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกชกร  ไกรวิเศษ
2. นางสาวศริณภรณ์  โพธิ์ภักดี
3. นายเกียรติศักดิ์  ศรีนารักษ์
 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นางสุภาภรณ์  มนิระพงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวจารุวรรณ  บัวทอง
2. นางสาวจิรัชยา  ประกอบแก้ว
3. นางสาวพรทิพย์   ศรีมุงคุณ
 
1. นางกนกภัทร  ศักดิ์ศินานนท์
2. นางสาวจิราพร  รวมวงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  วัฒนะภัทร์
2. เด็กชายณัฐศักดิ์  เขียวดี
3. เด็กชายธัชพล  วงษ์ชมพู
4. เด็กชายปราณนต์  แป้นประโคน
5. เด็กชายศรายุทธ  วันนา
6. เด็กหญิงสิริรัตน์  ขำโสภา
 
1. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
2. นายวิวรรธน์  ม่วงนางรอง
3. นางสาวณิชกมล  อุทัยดา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ตะลาด
2. เด็กหญิงณัฐภัส  จิตมาตย์
3. เด็กชายต่อลาภ  อุดหลุน
4. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ดีโคตร
5. เด็กหญิงสุดาพร  ผิวบาง
6. เด็กหญิงอารยา  คำเสนาะ
 
1. นายทศพล  ศรีสาระ
2. นางพาฝัน  วรกา
3. นางสาวชนากานต์    พิมพรัตน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกัลย์สุดา  วิจารย์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เนตรวงค์
3. นายจิตรเทพ  โสสีสุข
4. นางสาวฐิติพร  นามมนตรี
5. นายธนกฤต  มุณีชัย
6. นายสิทธิพร  กุมภาษี
 
1. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
2. นางสาวพวงชมภู  สาระโภค
3. นางพรพิมพ์  กิริยะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นายกฤตนัย  ช่างเหล็ก
2. นางสาวจิราพร  ภูมิพัฒน์
3. นายนพรัตน์  บุญร่วม
4. นายภานุพงศ์  อายุวงค์
5. นางสาววิไลวรรณ  ปรางมาศ
6. นางสาวสุวิชชา  พงษ์ชาติ
 
1. นางสาวจินตนา  คงเสนะ
2. นางเสาวภา  พรหมทา
3. นางสาวจันจิรา  จงรักษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวนางสาวแคทรียา  วรรณมหินทร์
2. นางสาวปนิดา  เอ็นสุข
3. นายพงศ์พิพัฒน์  ศรีโพธิ์งาม
4. นางสาวรัชฎาภร  สิทธิศรีจันทร์
5. นางสาววิภาวรรณ  บุญยอม
6. นายเจษฎา   หลู่ดอนบม
 
1. นางปราณี  เมืองหนองหว้า
2. นางสุวรรณ  ถาพร
3. นางสาวอรวรรณ  ดวงเกตุ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวปรีชญา  นิลเพชร
2. นางสาวพรรณภัสษา  เทาศิริ
3. นางสาวพัชราพร  ลาวเมือง
4. นางสาวยุภาวดี  เบ็ญมาศ
5. นายรัฐพงศ์  เบ้าทอง
6. นายเจตริน  ทองเพ็ชร
 
1. นางสาวทิวารัตน์  ชาลี
2. นายบุญเลิศ  พลชลี
3. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนิรชา  คุณปัญญา
2. เด็กหญิงพรนภา  ไขลายหงษ์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทรังษี
 
1. นางปัญจพร  แสนภูวา
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ช่างดำ
2. นางสาวลลิตา  ปาปะไพ
3. นางสาวอรกัญญา  จันโท
 
1. นายสมพงษ์  บุญญะ
2. นางพรพิศมัย  บุญญะ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤตนพรัตน์  สุริยวงศ์
2. เด็กหญิงสร้อยทอง  สัพโส
3. เด็กหญิงสุชารัตน์  จิตรีเมศ
 
1. นางมณีวรรณ  สุวรรณโน
2. นางจีราวัฒน์  วิชนา
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 1. นางสาวณัฐณิชา  รักษาพล
2. นางสาวนิศากร  จันทร์แดง
3. นางสาวสุภาสินีย์  นินทรา
 
1. นางอุษณา  ป้อมลิขิตกุล
2. นางฤดี  อุปรินทร์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. นางสาวจันทิมาพร  พูนกอก
2. นางสาวปราณี  นามมีแว่น
3. นางสาวสุกัญญา  รัตนศรี
 
1. นางสาวอนุรักษ์  สะตะ
2. นางสาวพรพิมล  ปุ๊ดทา
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นางสาวกิตติญา  คำงาม
2. นางสาวชลธิชา  เม็ดอำมาตย์
3. นางสาวสุพัตรา  ลิ้นแก้ว
 
1. นางปิยวดี  สิงห์ทองไชย
2. นางสาวจิราภรณ์  พลราชม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีวิทยา 1. เด็กชายกิตติภูมิ  สอนกล้า
2. เด็กชายธนภัทร  การงานดี
3. เด็กชายสุธางกูร  แสนอินต๊ะ
 
1. นายอดิศร   บุญล้ำ
2. นางสาวธนภัทร  เปรียบนาน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนิดา  พลเยี่ยม
2. นายธีรวัฒน์  ไปพรม
3. เด็กหญิงศศิกานต์  เขียวโคตร
 
1. นายสมพร  มาตย์คำจันทร์
2. นายพงศกร  โสรถาวร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กชายพงศธร  คำพรมมี
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  พงษ์เซียงซา
3. เด็กหญิงอาริศรา  ด้วงคำจันทร์
 
1. นายวุฒิภัทร  เพชรเวียง
2. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวขวัญศิริ  นากร
2. นายภูมินทร์  มั่งมา
3. นางสาวสุธารักษ์  ทิพย์เหม่ง
 
1. นายทวี  พาเมืองพล
2. นางวิภาพร  พาเมืองพล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นางสาวพรรณษา  วิเศษคำใส
2. นายรัฐชดาพร  ชื่นใจ
3. นางสาวอัญชลี  พลเสนา
 
1. นายอานนต์  นาคจันทร์
2. นางโอรัตน์  หอมสมบัติ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจีรนันท์  ศรีเฉลิม
2. นายอรรคราธร  ศรีเคนา
3. นางสาวเนตรนภา  ภูศิริต
 
1. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
2. นางนวล  เกนวิถี
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงชลนาท  สงยิ้ม
2. เด็กหญิงนิสิตตา  ปะลา
3. เด็กหญิงหทัยชนก  โคมน้อย
 
1. นางธาริณี  หินโน
2. นางสาวนิริญดา  วรรณสิงห์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐวดี  แสงแก้ว
2. นางสาวดารุณี  มูลจันทร์
3. นางสาวรินลณี  คุ้มสุวรรณ
 
1. นายสมพงษ์  บุญญะ
2. นางพรพิศมัย  บุญญะ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงพิราอร  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงสริญญา  อาฆราช
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  ไกรสูญ
 
1. นางสาวโสทิน  สุธรรม
2. นางสาวชญาณิศา  เชื้อคมตา
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวชุติกา  สอนพิมพ์
2. นางสาวนฤมล  วังมั่น
3. นางสาวนาตาชา  สนับช่าง
 
1. นางสาวจิรัชญา  กองสุข
2. นางสาววิมลสิริ  กันทาธรรม
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวพรทัศ  ชื่นนอก
2. นางสาวลลนา  ดีเรือก
3. นางสาวเบญจมาศ  อาชุ่มชัย
 
1. นางสาวภัสสร  แสงวน
2. นางสาวสุภาวดี  สิงห์ทอง
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นางสาวจิตรดา  จันปุก
2. นายดุสิต  ดอกบัว
3. นางสาวมัลลิกา  นารีนุช
 
1. นางปณพร  พรมหล่อ
2. นางนิพิชญ์ฐพร  แสงวงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงปิยพร  แก้วมา
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์  เบี้ยกระโทก
3. เด็กหญิงอริศรา  แพทย์เสลา
 
1. นางประทุมรัตน์  ไพรสันเทียะ
2. นายสมศักดิ์  สกลจะโปะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  คนไว
2. นางสาวกนกพร  โพธิ์ไทรย์
3. เด็กหญิงจันทนิภา  อินสองใจ
 
1. นางปราณี  สุขรี
2. นางสาวชุติมา  พ่อชมภู
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงนิศากร  บุญหนัก
2. เด็กหญิงวรัชญา  แก้วกา
3. เด็กหญิงศิวาภรณ์  กองทา
 
1. นางสาวเครือวัลย์  เทพจันดา
2. นางสาวชนนพร  แก้วจันทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  ปัตถาวะโร
2. นางสาวมัชฌิมา  รักจันทร์
3. นางสาววรรณฤดี  ลิบกระโทก
 
1. นางสาวธารินี  มิ่งวงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. นางสาวจุฬาภัทร  ศรีเสริม
2. นายชาติชาย  สำราญ
3. นางสาวดารณีพร  คำบาล
 
1. นายประจักษ์  ติมรัมย์
2. นางอมรวรรณ  ศรีนา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นายจัตตุพล  สุวอ
2. นางสาวมัลลิกา  นารีนุช
3. นางสาวสุนารี  มาตรขาว
 
1. นางปณพร  พรมหล่อ
2. นางสาวนิพิชญ์ฐพร  แสงวงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กหญิงปฏิมาพร  แมนสถิตย์
2. เด็กหญิงวรรณิษา  ปัญจะทุม
3. เด็กหญิงสุธารัตน์  สารจันทร์
 
1. นางจรี  พลคำ
2. นางทิวาพร  ลือโน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายทวีชัย  มายอด
2. เด็กชายประดิพัทธ์  โพธิ์ชัย
3. เด็กหญิงสิริวิมล   อุดมญาติ
 
1. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
2. นางอรวรรณ  แสงรุ่ง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ปัตะสี
2. เด็กหญิงบุษกร  โพระกุ
3. เด็กหญิงสุภารมย์  ภารไสว
 
1. นายธนากร  พิมพ์สิม
2. นางอมรรัตน์  พิมพ์สิม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกัญญารัตน์  วงศ์วัฒนชัย
2. นางสาวธมลวรรณ  ดีโย
3. นายนฤพนธ์  สีเงิน
 
1. นายฤทธิชัย  แสนกลาง
2. นางสาวพจนา  พงษ์สิทธิศักดิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกัลยาณี  พาพอน
2. นางสาวนรินธร  ปัดไพ
3. นายเจษฎาพร  พิมพ์สระ
 
1. นางศศิวรรณ  แสนตรง
2. นางสาวนฤมล  ศรีภู
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายธีรวัฒน์  ไชยยะ
2. นางสาวภัทรวดี  แสนวงษ์ไชยา
3. นางสาวอารยา  อินนา
 
1. นางสาวธารินี  มิ่งวงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เสาะสมบูรณ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สายสั้น
3. เด็กหญิงชฎาพร  สอนจำปา
 
1. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
2. นายสุรพล  พุทธคู
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญยาณี  สาลี
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ไชยศรีษะ
3. เด็กหญิงปนัดดา  ผาสุข
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกานติมา  สุคำภา
2. เด็กหญิงฐิติพรรณ  แสนบุญมี
3. เด็กหญิงสุชานันท์  นามี
 
1. นางสาวพิกุลแก้ว  ยะไชยศรี
2. นายเลิศศักดิ์  คู่สูงเนิน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติญาดา  ชิมชม
2. นางสาวนภสร  พนมศร
3. นางสาวภัทรวดี  นามมนตรี
 
1. นายสุรพล  พุทธคู
2. นางสุปราณี   พลพันธ์งาม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายธรรมรงค์  เสวะนา
2. นางสาวปวันณา  ตติยรัตน์
3. นางสาวอารียา  คำปาบู่
 
1. นายปรีดา  เดชศิริ
2. นางอัมพวรรณ์  กาญจนัษฐายี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวสกุลแก้ว  จันทะไข่สร
2. นายสุทธิพงษ์  บรรณศรี
3. นางสาวสุพัตรา  ชาตรีสาย
 
1. นางสุดใจ  ใจสว่าง
2. นายสิทธิชัย  ใจสว่าง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  กล้าเชี่ยว
 
1. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 1. เด็กหญิงทิวา  ก้านทองหลาง
 
1. นางประทุมเมศ  ช่วงชิต
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ภูวานคำ
 
1. นายสุริยา   ทรงเดชกล้า
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  อิ่มบุญสุ
 
1. นางสาวณัฐริกา  อุปพงษ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายนัฐพงษ์  สุดไชย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชำนาญกอง
 
1. นางสาวพุทธธิดา  รักษ์สิริอังกูร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กฤษทอน
 
1. นางวีนัสชนันต์  รันทร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายเกริกพล  แก้วพวง
 
1. นางธนิดา  แก้วพวง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายทินกร  หิงทอง
 
1. นางนงลักษณ์  สุวรรณเทน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1. เด็กหญิงชไมพร  หมวดเหม็น
 
1. นางสาวภาพตะวัน  ทิสอนงัว
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพนสำโรง
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 1. เด็กชายประสิทธิ์  แผ่นงา
 
1. นายสมบัติ  มงคลสาร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายรัชตะ  อยู่สุข
 
1. นางสาวกุลปรียา  หาญมนตรี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงพุทธิดา  ดอนโสม
 
1. นางสาววาทิณี  ศรีธรรมโม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กชายพงศธร  วงศ์สีดา
 
1. นางประไพ  อัฒจักร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กชายกมลวร   ชะตารัมย์
2. นางสาวธนิดา   สิทธิเดช
3. เด็กชายธีรวัฒน์   จันทร์เหลือง
 
1. นางสาวไพศาล   สุนทรา
2. นางสาวฉัตรวิไล   ชิตชม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  คำเอี่ยม
2. นางสาวสุพิฌชา  อินทิรักษ์
3. เด็กหญิงไอรดา  สมพา
 
1. นางสาวดวงนภา  สุพรรณ์
2. นายอธิวัฒน์   อัตตโน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. นางสาวจิรัฐดา  จำเริญภัก
2. นางสาวประภาพร  ฤาเรืองฤทธิ์
3. นางสาวสุดารัตน์  อ่อนสี
 
1. นางพัชรี  อุปพระจันทร์
2. นางสาวกัลยา  นารถภักดี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวณัฐพร    รัตนพล
2. นางสาวนฤมล  สืบเชื้อ
3. นางสาวนิภาพร    ผ่านเมือง
 
1. นางณัฐชนันท์พร   ศรีมะโรงนาม
2. นางสาวรื่นฤดี   ผันผาย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนเทพ 1. นายณัฐชนน   ดวงเดือน
2. นางสาวมยุริน   พันธ์สุข
3. นางสาวใบบุญ  ธรรมคุณ
 
1. นายปรีชา   สีตะแกะ
2. นางรุ่งนภา  นันทวิสุทธิ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นางสาวชุติกาญจน์  ไม้สันเทียะ
2. นางสาวบังอร  สุวรรณโค
3. นายอภิวัฒน์  เขตบำรุง
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงนุชจรี  ศรีชัย
 
1. นางสาววราภรณ์   ไชยอุบล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงภัทรวดี  พรมลุน
 
1. นางจิรพรรณ  บั้งทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  ทองหลำ
 
1. นางสาวฤชุกร  ตรุณจันทร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. เด็กหญิงวัทน์สิริ   ผาโคต
 
1. นางเพชรมณีย์  ศรีจันทร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 1. นายเศรษฐศิริ  อุปทุม
 
1. นางสาวมัทธนา  นนจันทร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เรืองมณีนพ
 
1. นางสาวปัทมน  สิงห์ชฎา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงล้อมเดือน  เมฆไส
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กชายกฤตภัค  โคตรนาแก
 
1. นางสาวทัศนีย์  จันทรเนตร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิติญา  ยงยืน
 
1. นางพัชรินทร์  ไชยสาร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 1. เด็กหญิงอารียา  สุระดะนัย
 
1. นางพจนีย์  อัตรสาร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณรัศมี  สุพล
 
1. นายธนาวิท  แสนสุขใส
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงรตา  ช้างน้อย
 
1. นางสาวรัชนีกร  การกระสัง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายอัครวินทร์  ซ้ายสุพรรณ
 
1. นางจิตรยา  ชื่นชม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กชายชาคริต  เถียรกิตติพงศ์
 
1. นางสาวจิตรลดา  มีคุณ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  คุณาคุณ
 
1. นายเกรียงไกร  บุตรพรม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กชายภานรินทร์  แดงน้อย
 
1. นางตุ้มทอง  กล้าหาญ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวสุดารัตน์  เพียรโคตร
 
1. นางสาวสกาว  สีนาง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. เด็กชายสิทธิชัย  เรียงมูลตรี
 
1. นางภาพิชมนทน์  บุญนอก
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวจารุวรรณ  หลงน้อย
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. เด็กชายพชรพล   บุราณหิต
 
1. นางนงลักษณ์  เศวตวงษ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  อุ่มสาพล
 
1. นางสาวณัฐริกา  อุปพงษ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 1. เด็กชายมีโชค  บัวลอย
 
1. นายไพฑูรย์  แจ่มพันธ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวิภา  บังผาจาน
 
1. นายประดิษฐ์  โพธิ์แสง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพิลัยลักษณ์  พ่อศรีชา
 
1. นางสาวสุธารัตน์  รัตนโคตร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นายชินาธิป  ประเปีย
 
1. นายภูเบศวร์  พิทยาวัฒนชัย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิสาชล  สุริยวงศ์
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายจิรายุ  คำสุข
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  แก้วม่วง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายศิลากรณ์  กุลสันเทียะ
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 1. เด็กชายคามิน  เขื่อนแก้ว
 
1. นายภัทรวัฒน์  บุวรวงศ์เสาร์แก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กชายรพีภัทร  นนทะศิริ
 
1. นางชลธี  ชัชวาลวิบูลกิจ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวจินตนาภรณ์  โกสิงห์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  พรมวัง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายอภิรักษ์  ใจกว้าง
 
1. นายสมชาย  วงศเพชรศรี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวศศิธร  กอกกระโทก
 
1. นางสาวสกาว  สีนาง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวชฎาภรณ์  นิสา
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นางสาวธนปัตติยา  กำริสุ
 
1. นางมนัสกุล  กำริสุ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นายวรวิทย์  หล่มตาล
 
1. นายภูเบศวร์  พิทยาวัฒนชัย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวศศิกานต์  แหวนวงศ์
 
1. นางสาวผ่องพรรณ  อุปถัมภ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวสมฤดี  หวังเติมกลาง
 
1. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายภีรวิทย์  ศรีชัยปัญหา
 
1. นายเฉลียว  ดอนกวนเจ้า
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 1. นางสาวปรางสุดา  บุญแสน
 
1. นายกาญจณพัฒน์  แหล่งสนาม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร 1. นางสาวอนุตรา  ชาติหวาน
 
1. นายวีระชัย  ศรีสมเกียรติ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายนัฐพงษ์  พื้นผา
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นายสุรชาติ  ขัดโพธิ์
 
1. นายพิชยุชย์  ธีรปรีชาวิศว์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นายปิลันทน์  สะตะ
 
1. นางลักขณา  อัฐนาค
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายเพชร  วงศ์ศิลป์
 
1. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กชายวิษณุ  เสนนอก
2. เด็กชายอภิสิทธ์  การบรรจง
 
1. นางสาวปิยะนุช  โทนะหงษา
2. นางจารุณี  หอมทอง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงบังอร  บุญประกอบ
2. เด็กหญิงวธิดา  จันทวงศ์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นางจิราพร  สอวิหก
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1. นายธนาโชค  นิลภูมิ
2. นางสาววราภรณ์  อุรัง
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
2. นายชัยวิชญ์  เข็มปัญญา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวณัฐชา  ขุนบุญ
2. นายบูรพา  นุยภูเขียว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สีหาแสน
2. นางวรรณธิดา  กำเนิดบุญ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พิมานรัมย์
2. นางสาวนันทกา  เหิมฮึก
 
1. นางรัติยวรรณ  ครองศิลป์
2. นางสาวศิริขวัญ  ทองไทย
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  พาหา
2. นางสาวอรัญญา  พาสว่าง
 
1. นางสาวพิริยา  แสนเสนา
2. นางสาวนิชุดา  ปาปะกาย
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  สุระ
2. นายพีรพักตร์  บุญยัง
 
1. นายเพ็ง  แซ่กัง
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. นางสาวสิริพรรณ  ปุญญา
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชิดน้อย
 
1. นายสิทธิชัย  ยอดมาลี
2. นางสาวสุที   คำลือชา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายพัชรพล  งอยผาลา
2. เด็กชายศักดิ์ดา  ดวงกุลสา
 
1. นายโรจนวุฑฒิ  เถิงนำมา
2. นางสาวทัศณีย์  ตองตาสี
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวแพรพรรณ  ฉายรัศมี
 
1. นายเจษฎา  ฉายถวิล
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายเจษฎางค์   แจ่มจำรัส
 
1. นายวิทยา  เอื้อการ
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายธีระ  พรหมมา
 
1. นายอัษวนนท์  ชัยบิน
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายอภิรัตน์  มาค่าย
 
1. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายธนาธิป  ทองมงคล
 
1. นายไพฑูรย์  พุ่มกำพล
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 91.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นายชาคริต  ชินโชติ
 
1. นายต้อม  นีระมนต์
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กชายนัทธพงศ์  วรวงษ์
 
1. นายอิทธิศักดิ์  บัวจันทร์
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวสุกัญญา  จันทะเเพง
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กชายแดนไกล  วังภูสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเนติพงศ์  วุฒิพรม
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายเอกรักษ์  พิลาเคน
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายโยธิน  วิชัยวงษ์
 
1. นางสาวบัวรีย์  นนทะเนตร
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายกฤตภาส  ปัตลา
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บรรณารักษ์
 
1. นายอิทธิศักดิ์  บัวจันทร์
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กชายศิริชัย  ชมชิด
 
1. นายอภิศักดิ์  บุบพิ
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 94.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายกุลิสร์  สินธุบุญ
 
1. นายประดิษฐ์  แสงใส
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายอาณาจักร  มาลัยพวง
 
1. นายทิวากร  ธรรมมา
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 93.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวรุ่งทิวา  คำนาก่วม
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายพีรพล  ไพจิตร
 
1. วิจิตต์  บุญมี
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  โพธิ์ศรี
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามชัย 1. นายวรโชติ  กีเทพ
 
1. นางสาวกรรณิกา  ขันทอง
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  พรมศรี
 
1. นายทัตพล  ดีสิงห์บุญ
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 97.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายภานุวัฒน์  สีชุม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายภราดร  ตรางา
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 96.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายณัฏฐกิตติ์  วงษ์หาแก้ว
 
1. นายวรวรรษ  บุญแสนแผน
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 96.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกรรณิการ์  ทับแสง
2. นายคมสัน  ดวงคำ
3. นายจิรวัฒน์  วงหาญ
4. นายจีรยุทธ  เพชราชัย
5. นางสาวชญานิศ  ราษฎร์ชิต
6. เด็กหญิงชรินรัตน์  คุณสุทธิ์
7. นายชัยวัฒน์  จันทิบุตร
8. นายต้นน้ำ  สมคะเณย์
9. นายทศพร  บุตรพรม
10. นายธนากร  รักสะอาด
11. นางสาวธัญวรัตม์  ยาษาภา
12. เด็กหญิงธาริดา  วรสาร
13. เด็กหญิงนพวรรณ  สีนวน
14. นายนันทชัย  ภูตีกา
15. นายนิติกร  ละคร
16. นายนิลมังกร  ศรีหล้า
17. นางสาวพรปวีณ์  จันทร์เต็ม
18. นางสาวพีรพิมล  สุ่นสา
19. นางสาวรัตนาปราณี  สร้อยแก้ว
20. เด็กชายวชิรพงษ์  ศิริโสม
21. นางสาววนัชพร  อภัยภักดิ์
22. นายวัชรพล  พระคุณเลิศ
23. นางสาวสุภชา  ทับศรีรักษ์
24. นายสุรชาติ  คณาวัน
25. นายอดิศร  ส่องใส
26. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุวรรณไตรย์
27. นางสาวอรทัย  ในจิตร
28. นางสาวอาภาพร  ปัสสาพันธ์
29. นายเจษฎา  จารุสาร
30. เด็กชายไทโย  แสนโท
 
1. นางนาฏจารีย์  วงษ์สิรภัค
2. นางสาวเทพี  มณีกุล
3. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
4. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
5. นายศราวุธ  เพ็งวัน
6. นายเจษฎา  ชื่นตา
7. นางสาวกนกวรรณ  จินนะคำ
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายก้องกิดากร  จำบัวขาว
2. นายจิตตินันท์  กวนศรีรักษ์
3. นายฉัตรชัย  ภูสมพงษ์
4. เด็กหญิงฐิติวรดา  เทพปฏิมาพร
5. นายณัฐวุฒิ  มูลสมบัติ
6. นายทนงศักดิ์  แสนสีมนต์
7. นางสาวธนพร  แสนเพ็งเคน
8. นายธนโชติ  สายสมคุณ
9. นายธวัชชัย  แสนโคก
10. นายธีรพงศ์  โคตรโยธา
11. เด็กหญิงนันทิชา  ประสานพวง
12. เด็กหญิงพรนภา  สีคุณ
13. นายภูวนาจ  ปะวะเค
14. นายภูวนาถ  เลิงภูบัง
15. เด็กหญิงยุพาพร  ต้นกันยา
16. นายรุ่งอรุณ  จันทร์ปัญญา
17. นางสาววชิราภรณ์  ทิพย์เสถียร
18. เด็กชายวชิราวุธ  กุลบุตร
19. เด็กหญิงวาสนา  ซาวัด
20. นายศุภกิตติ์   พิมูลขันธ์
21. นางสาวสาริณี  ราชบัวศรี
22. นางสาวสุดารัตน์  คำเมือง
23. นางสาวสุทธิดา  แสงรูจี
24. นายอดิรุจ  บุตรกุล
25. เด็กหญิงอนัญญา  จันทฤทธิ์
26. เด็กชายอนุชัย  ฤทธิยา
27. นางสาวอรอุมา  แสนฤดี
28. นางสาวเกวลิน  จันทะดี
29. เด็กหญิงเจ้าฟ้า  ศรีสุพัฒน์
30. นายเอกรักษ์  พิลาเคน
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
3. นางสาวนวลนลา  สำเภายนต์
4. นายวีระวัฒน์  พลชัยมาตย์
5. นายภูมิศักดิ์เสรี  สาสีดา
6. นายอริญชย์ธรณ์  สุครีพ
7. นายนายวชิรวิชญ์  มิ่งแม้น
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 94.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  วิพายา
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  กิติศรีวรพันธุ์
3. เด็กหญิงกัลยกร  วิพายา
4. นางสาวชวัลลักษณ์  แพงเกษ
5. นางสาวฐิติยา  พิมสุข
6. เด็กชายณัฐพล  ประทุมชาติ
7. เด็กหญิงณัฐริกา  ปานพูล
8. เด็กหญิงทักษพร  สิงห์สถิตย์
9. นายธนบดี  จันดาผล
10. นายธนาทร  คำไล้
11. นางสาวธนาภรณ์  สนองเดช
12. เด็กชายธนาภูมิ  สนองเดช
13. เด็กชายธีรพัฒน์  ดวงดี
14. เด็กชายธีรวัฒน์  ป้องกัน
15. นางสาวนรินรัตน์  ปานพลู
16. นางสาวนันทนา  พาโฮม
17. นายปฏิภาณ  ทองดวง
18. นางสาวปณิชสา  จันทวรรณ์
19. นางสาวพรทิพย์  หัวดอน
20. เด็กหญิงมยุรี  ราคาแพง
21. นายรัชชานนท์  โพธิฟันเรือ
22. เด็กชายวีรชัย  ศรีแก้ว
23. เด็กชายศรีรัตน์  สารวงษ์
24. นายศักดิ์ดา  ชัยสงค์
25. เด็กชายศิริชัย  ชมชิด
26. นางสาวสิรินทิพย์  ปานกรด
27. นายสุธี  คัฒมารศรี
28. นางสาวอารีรัตน์  สารวงษ์
29. นางสาวเจนจิรา  พลนิกร
30. นายเจษฎาภรณ์  แสงขาน
 
1. นางสาวศรีสุดา  บุญมาศ
2. นางสาวปาริชาติ  อะวะตา
3. นายธรรมนูญ  วิระพันธ์
4. นางสาวปริณดา  ศรีนามหวด
5. นางสาวชุติมา  ผิวสวัสดิ์
6. นายอภิศักดิ์  บุบพิ