สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.83 ทอง 31 1. นายกิตติวัฒน์  ระวัน
 
1. นางสาวมณฑกานต์  สิงห์สวัสดิ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง 28 1. นายกิตติวัฒน์  ระวัน
 
1. นางจินดา  มีฤทธิ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงวรรณพร  คำดำ
2. เด็กหญิงวิชญาดา   เงาใส
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์  อายุวงค์
4. เด็กหญิงสุพิชยา  หอมจิตร์
5. เด็กหญิงสุภัสสร  ยานะบุตร
6. เด็กหญิงอัมพร   อุตพันธ์
 
1. นางมาริสา  พงษ์ธนะพิสิษ
2. นางสาวกาญจนา  จิตใจกล้า
3. นางกันต์กมล  อุปมัย
 
4 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84 ทอง 8 1. นายวรวุฒิ  บุญตา
 
1. นางสาวมณฑกานต์  สิงห์สวัสดิ์