สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 79 เงิน 20 1. นางสาวนรินทร  เทพโภชน์
2. นางสาวนวลักษณ์  สำราญภูมิ
 
1. นางสาววยุรี  วงศ์สมศรี
2. นางสาวพรพิพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 8 1. นายณัฐชนน  เนื่องไชยยศ
2. นายนัฐวุธ  สิงห์พานิชย์
3. นายปรมี  สอนเพ็ง
 
1. นางสุทิศา  อารามพงษ์
2. นายไกรเพชร  เจริญศิริ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงคุณัญญา   เพ็ชรศรี
 
1. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 27 1. เด็กชายอภิชาติ  หลักศิลา
2. เด็กหญิงอรอนงค์  สาโทรัตน์
 
1. นายกรินทร์  ทองธวัช
2. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมิชนก   พรพิเศษ
 
1. นายกรินทร์  ทองธวัช
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 43 1. นายพิทักษ์   ยุทธมนตรี
2. เด็กชายอนาวิล   โลเด
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์   ทุมมา
 
1. นายกรินทร์  ทองธวัช
2. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 18 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ดาทุมมา
2. เด็กหญิงจิรัชญา  กานพรหมมา
3. เด็กหญิงฉัตรวิศา  แก้วศิริ
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พันสำอาง
5. เด็กหญิงณภัทร  เพ็ชรคำ
6. เด็กหญิงณัฎฐิรัตน์  ยศพล
7. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แสนคำ
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนสีลา
9. เด็กหญิงนันท์นพิน  ศิริสุรักษ์
10. เด็กหญิงนันท์นภัส  สีระ
11. เด็กหญิงศิริวรรณ  อุปฮาต
12. เด็กหญิงสุธิศา  ศรีวิชา
13. เด็กหญิงอทิตญา  โคตรชุม
14. เด็กหญิงอัยลดา  สุดงูเหลือม
 
1. นางนภธร  อัครธรสกุล
2. นางจรัลรัตน์  ถาบุญกิจ
3. นายเตชิต  แก้วมณี
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 32 1. นางสาวชญานิศ  นุ่มสุข
2. เด็กหญิงชุดา  ประวะเสนัง
3. นางสาวพัชรีภรณ์  แก้วกล้า
4. นางสาววริศรา  หลาบหนองแสง
5. นางสาววริศรา  ผ่องแผ้ว
6. นางสาวศศิกาญ  ชวลิตศิริเศรษฐ์
7. นางสาวศศิวิมล  ไชสงค์
8. นางสาวศุภรัตน์  ศรีเสาร์
9. นางสาวอภิญญา  ประดับเขตร
10. นายอภิรักษ์  เลพล
11. นางสาวอริสรา  เหล่าสะพาน
12. นางสาวเกศยา  พรมเกษ
 
1. นางนภธร  อัครธรสกุล
2. นางจรัลรัตน์  ถาบุญกิจ
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 76.2 เงิน 30 1. เด็กชายภูริพัฒน์  มูลฉวี
2. เด็กชายภูสิทธิ์  แก้วสกุล
3. นายวศิน  ภูมิบ้านค้อ
4. เด็กชายวัชระ  สมทอง
5. เด็กหญิงสุพัชรี  คำสุทธี
 
1. นางสุภาณี  คงกระโทก
2. นายอดิเทพ  พลบำรุง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.8 ทอง 10 1. นางสาวบุญสิตา   บุญสุข
 
1. นางสุทธิรัตน์   ภู่ระหงษ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง 6 1. เด็กหญิงนันทิชา  ธัญญา
2. เด็กหญิงสุทธิดา   ศรีแก้ว
 
1. นายลิขิตพันธุ์  อมรสิรินันท์
2. นางกนกพิชญ์  จิตตภานันท์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 33 1. เด็กหญิงชลดา  จันทร์ประเทศ
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  บาระกุล
3. เด็กหญิงอริศรา  สะริยานนท์พินิจ
 
1. นายพิเชษฐ์  ใจชัยภูมิ
2. นางญาณิศา  เครือวรรณ
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง 16 1. เด็กชายนันทพัทธ์  จันทร์โฮง
 
1. นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ่
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 76 เงิน 17 1. นางสาวกุลธิดา  ยมศรีเคน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ทองยศ
 
15 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.8 ทอง 20 1. นางสาวกุลธิดา  ยมศรีเคน
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ปลัดศรีช่วย
 
1. นายนิกร  สีกวนชา
2. นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ่