สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัสสน  ศรีโสภาพ
 
1. นางสาวยุวดี  ไชยนิจ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 28 1. นางสาวสุกัญญา  หงส์สิงห์
 
1. นางสาวกุลปริยา  เพ็งพลา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 77.25 เงิน 43 1. เด็กหญิงนีรชา  อุดมพร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์   โคตะโน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงจิรานุช  ปัญจะการ
2. เด็กหญิงสุนิสา  พละหงส์
3. เด็กชายเทพเทวัญ  สุพร
 
1. นางสุมาลี  คำขูรู
2. นางสาวอรอุมา  กุลพิพิธ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 76 เงิน 19 1. นางสาวพัทธนันท์  ปิยนารถ
2. นางสาววิไลลักษณ์  มูลศรี
 
1. นายคำสัน  แน่นอุดร
2. นางสุระณีย์   ติสองเมือง
 
6 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 72 เงิน 34 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชารีวรรณ
2. นางสาวจงกลณี  จันทะล่าม
3. นางสาวเกศชนก  มังสุลัย
 
1. นางจิราภรณ์  มุริกา
2. นางสาวรุ่งระวี  พุดสีเสน
 
7 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 88.8 ทอง 21 1. นายอรรถวิทย์  จิตไทย
 
1. นายโชคชัย  สาระรัตน์