สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัชรินทร์  โพธิ์ทอง
 
1. นางมุกดา  เสนาฤทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88.2 ทอง 6 1. นางสาวเสาวลักษณ์  พุทธาผ่าย
 
1. นางสาวจิรัฐยาพร   หมื่นจร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 47.8 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงปนัดดา  วรรณคำ
 
1. นางสาวรัชนีกร  วงศ์สะอาด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 13 1. นางสาวพรรวษา  เฉื่อยไธสง
 
1. นางสาววิริพร  อามาตย์สมบัติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงเมธาวดี  พิจารโชติ
 
1. นางสาวภิรพร  พิสสาพิมพ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 33 1. นางสาวธนิษฐา  ศรีบุญเศษ
 
1. นางไพจิตร  บุญสุวรรณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83.4 ทอง 16 1. เด็กหญิงณัฐธิชา   รสหอม
 
1. นางสาวพิกุล  ทองภู
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 74.2 เงิน 18 1. นางสาวอมลวรรณ  ไชยมาตร์
 
1. นางจริยาภรณ์  ตามบุญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 43 1. นางสาวปิยะนุช  ปรีดิลก
2. นางสาวอรวรรณ  ยะปะพัน
 
1. นายสาทิตย์  ผาบชมภู
2. นางสาวธนภร   ภูกองชนะ
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงกฤติยา  ข่วงสิมมา
2. เด็กหญิงพัทนันธ์  นาใต้
3. เด็กหญิงอธิติยา  วิชัยหาญ
 
1. นายมัณฑนกร  พูนขุนทศ
2. นางสาวพัชรินทร์  บูชาอินทร์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 44 1. นางสาวกรรณิกา  พงษ์พรรณา
2. นายทักษิณ  สิงห์สุธรรม
3. นางสาวสู่ขวัญ  คำเงิน
 
1. นางรุ่งฤดี  ศิริบุรี
2. นางสาวมัลลิกา  เปรมลาภ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง 12 1. นางสาวนันทิชา  สร้อยโพธิ์
 
1. นางสาววิยดา  แก้วใส
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 18 1. นางสาวกัลยา  อามาตรสมบัติ
2. นายจิรธาดา   บัวใหญ่รักษา
3. นายวัชรินทร์  แจ่มแจ้ง
 
1. นางวราฤทธิ์  ขวัญพรม
2. นางสาวนครราช  เทียนเพ็ชร
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงยุวดา  สาคร
2. เด็กหญิงสุปรียา  แก้วใส
3. เด็กหญิงเนติยา  มุ่งผล
 
1. นางดารุณี  มานะศรี
2. นายณัฏฐพัทร  แสงทอง
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนาภา   ชูศรีพัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  วงสุวรรณ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  โชติราษี
 
1. นางศุภรัศมิ์   เพ็ญสุข
2. นางจิราภรณ์   อันทะนัย
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.44 ทอง 21 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  น้อยชนะ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงศ์สะอาด
3. เด็กหญิงสาลินี  หลานวงษ์
 
1. นางสาวสุรัสวดี   วัณณกุล
2. นายคุณานนท์  พิณพงษ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง 53 1. นางสาวกรรณิการ์   อ่อนน้อม
2. นายปวรนันท์  วงษ์ฉลาด
3. นางสาวโยษิตา  เกษมพร
 
1. นางสาวละมุล  ต้นกันยา
2. นางสาววิรงรอง  ทองเทพ
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 37 1. นางสาวธรณิศ  ภูชุม
2. นางสาวปรานปรียา   อิภิโช
 
1. นางสาววาสนา  สอดศรี
2. นางสาววิชชุดา  แสงนาค
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 36 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สะละตุ้ย
2. เด็กชายธนภัทธ์  นามรินทร์
3. เด็กหญิงธัญสุดา  ซุนขวัญ
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  เวชกามา
5. นางสาวสุพรรษา  มณีภักดี
 
1. นายธันยวัตร  แก้วสุข
2. นางภัสดา  วงษ์ชารี
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 39 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยศโสภณ
2. เด็กหญิงณัฐชา  นาคอุบล
3. เด็กหญิงปริศนา  ศรีไชยพล
4. เด็กหญิงพรพนิต  ภูจิตร
5. เด็กหญิงแพรววนิต  ศิริปี
 
1. นายชัยยศ  นามวงค์ชัย
2. นางสาวอภิญญา  บางจันทร์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.6 ทอง 27 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฝ่ายเพ็ชร
2. เด็กหญิงธัญชนก  ตั้งใจ
3. เด็กหญิงภัทรา  นิลดี
4. เด็กหญิงวจิรา  ยาโสภา
5. เด็กหญิงสิริณา  มาหา
 
1. นางสุวลักษณ์  เรืองวิเศษ
2. นายสุริยา  นามไพร
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 29 1. นางสาวอินทิรา  ไชยศรีหา
 
1. นางสาวสมพิศ  จังอินทร์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงปรัชญ์โมไนย์  คันทะสอน
2. เด็กชายเจสัน  พิชิตภูมิ มาตย์ดก
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ชุมแวงวาปี
2. นางสาวชลิดา  ชาติมนตรี
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 14 1. นางสาวพรชิตา  สิงห์สุธรรม
2. นายอธิราช  ต้นกันยา
 
1. นางสาวศิลายุ  ชาบัณฑิตพุฒ
2. นางสาวปรินทร์ทิพย์  ตรีศาสตร์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงชลิตา  ไชยพิเดช
2. เด็กหญิงชลิสรา  ภูโคกค้อย
3. นางสาวฐิตาภา  ศรีแก้วน้ำใสย์
4. เด็กหญิงณัฐวดี  ช้างทองแดง
5. เด็กหญิงธมนวรรณ  อินทร
6. นางสาวปริยากรณ์  โลหากาศ
7. เด็กหญิงปรีญานุช  สีทานวล
8. นางสาวภักดีพร  โคตรภักดี
9. เด็กหญิงสิริมาภรณ์  สิริสกุลยวด
10. นางสาวสุชาวดี  พันธ์ชาติ
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ชุมแวงวาปี
2. นางสุรีพร  สวัสดิ์วงษ์
3. นางสาวโสภิดา  หงษ์ลอยลม
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.2 ทอง 46 1. นางสาวชนิกานต์  กล้าเงิน
2. นางสาวชลธิชา  มุงคุณคำชาว
3. นางสาวญาณิศา  ติวสร้อย
4. นางสาวณัฐธิตา  แก้วเบ้า
5. นางสาวพัชรนันท์  วงษ์เชียงยืน
6. นางสาวภัทรมล  ผาวัง
7. นางสาวมนัสนันท์  พวงชะบา
8. นางสาววรรณวิลัย  วีระกูล
9. นางสาวสุกัญญา  แซ่ล้อ
10. นางสาวสุพรรณิการ์  วุ่นสน
 
1. นางสาวศิริเพ็ญผกา  อินทรปัญญา
2. นางสาวอาจารียา  อ่อนสะอาด
3. นางสาวกันยารัตน์  บุญหล้า
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 80.7 ทอง 23 1. เด็กชายกฤษชนะ  ดีชัยชนะ
2. เด็กชายจีรพัฒน์  จันทร์โนนแซง
3. เด็กชายจีรวัฒน์  อดทน
4. เด็กหญิงชลธิชา  ทองเฟื้อง
5. เด็กชายฐิติพงศ์  ขจรวรกาญจน์
6. เด็กหญิงนฤมล  มูลคำ
7. เด็กชายสมิธ  รับสมบัติ
8. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย   ลักษณดี
9. เด็กหญิงสิริราชย์  อุตส่าห์
10. เด็กหญิงสุภนิดา  วงศ์แสนสุข
 
1. นายเฉลิมพล  สิมลี
2. นายเกรียงไกร  วันสืบ
3. นายนัฐพงษ์  ใขกันหา
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 41 1. นางสาวพรชิตา  บาริศรี
2. นางสาววนิดา  อุดตะกะ
 
1. นางสาวศิริเพ็ญผกา  อินทรปัญญา
2. นายวิษนุ  พรมนัส
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 49 1. เด็กหญิงเมธาพร  พันภักดี
 
1. นางวิณมล  สมเหล็ก
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 47 1. เด็กหญิงกฤษฎ์ศิรินธร  สืบวงศ์แสง
 
1. นางวิณมล  สมเหล็ก
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง 7 1. เด็กหญิงญาโณทัย  สิงธมาศ
2. เด็กหญิงนพธิรา  โพนนามอินทร์
 
1. นางวิณมล  สมเหล็ก
2. นายเอนก   พรมสา
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 34 1. นางสาวอุไรวรรณ  สมภาร
 
1. นายเอนก   พรมสา
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 38 1. เด็กหญิงนวพรรษ  จำลองเพ็ชร
2. เด็กหญิงประกายวรรณ  แสนบุญ
3. เด็กชายโภคิน  บุตรตะ
 
1. นายฉัททันต์  วิโย
2. นายเอนก   พรมสา
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 32 1. นายธนากร  อันไกรฤทธิ์
2. นายธนากร  บัวใหญ่
3. นายสมชาย  ฆารสว่าง
 
1. นายฉัททันต์  วิโย
2. นายเอนก   พรมสา
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.8 ทอง 10 1. นางสาวกันตพร  แสนเศษ
2. นางสาวกัลยา  ละปู่
3. เด็กชายกุศล  บุระพันธ์
4. เด็กชายจักรี  นาเมืองรักษ์
5. เด็กชายจิรพัฒน์  มากมี
6. เด็กชายฉัตรชัย  พันธฤทธิ์
7. นายฐิติพงษ์  แก้วหย่อง
8. นายทินกร  จันทบุรี
9. เด็กหญิงนฤชล  ปันทะนา
10. นางสาวนาฏศิลป์  วิศรุตเวสสะภู
11. เด็กหญิงปภาดา  พิรุณ
12. เด็กหญิงประติภา  เหล่าพิมพ์
13. นายปรเมษฐ์  ลุนดาพร
14. นางสาวปวีณา  ภูลายขาว
15. เด็กหญิงปาลิตรา  เบ้าเรือง
16. เด็กชายพงศกร  พิมพ์วิเศษ
17. นางสาวพัทธ์ธีราภา  ศรีสุภักดิ์
18. นายพันธนากร  สุทธิวรรณ
19. เด็กหญิงพัสนันท์  ปาติสัตย์
20. เด็กชายพีรวิชญ์   บุระพันธ์
21. เด็กชายพีระพัฒน์  ภูมิสายดร
22. นายภาณุวิชญ์  พรมธิดา
23. นายรัฐศาสตร์  แสนแก
24. นายวรพล  พุทธวงค์
25. เด็กหญิงวรัญญา  ชัยณรงค์
26. นางสาววริศรา  วรรณสุทธิ์
27. นางสาววิลาสิณี  ศรีชมชื่น
28. นายวิศรุต  ศิริทองจักร
29. นายวุฒิชัย  แสนสง่า
30. เด็กหญิงศศิปรียา  วังงาม
31. นางสาวศิริลักษณ์  มาตสมบัติ
32. เด็กชายสุชาติ  หงษ์วิชา
33. เด็กชายสุทธิภัทร  กุดั่น
34. เด็กหญิงสุรีรัตน์  วิเวศน์
35. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีจักร
36. เด็กหญิงอภิญญา  พิเมย
37. เด็กชายอภิวัฒน์  รัตนประภา
38. นางสาวอรจิรา  ทอดภักดี
39. เด็กหญิงอุรัสยา  ชัยฤาชา
40. นายเกียรติศักดิ์  เพ็งวิชัย
 
1. นายสุนันท์  บุญหล้า
2. นางสมควร   หาจันดาห์
3. นายณัฏฐพัทร  แสงทอง
4. นายคุณานนท์  พิณพงษ์
5. นางสาวนภาพร  ตาดี
6. นางสาววิชชุดา  แสงนาค
7. นายวราวุธ  สร้อยพิมาย
8. นางสาวศิริเพ็ญผกา  อินทรปัญญา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 27 1. เด็กชายกุลภัสสร์  กาสี
2. เด็กหญิงคัชรินทร์  อนันทะวัน
3. เด็กชายณัฐชัย  ไชยสินธ์
4. เด็กหญิงพิชามญธุ์  สาระบัว
5. เด็กชายภวินท์  ชารี
6. เด็กชายยศกร  บุญนำ
7. เด็กชายรัชชานนท์  แก้วเจ็ดคำ
8. เด็กหญิงศรุตา  แฝงจันดา
9. เด็กชายศักรินทร์  มูลละม่อม
10. เด็กชายอธิพงษ์  บัวพัฒน์
11. เด็กชายอัครพนธ์  พรมมานนท์
12. เด็กชายโกมินทร์  แสงจันทร์
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
3. นายทศวรรต  มรรครมย์
4. นางสาวรจเรข  เหลาลาภะ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 84.8 ทอง 7 1. นายธนวัฒน์  พลนางเครือ
2. นายนรากร  ปรีชาวนา
3. นายปรเมศ  กันสีชา
4. นางสาวปัชฏิมา  ภูสง่า
5. นางสาวภัทรินทร์  สิงห์แดง
6. นางสาวมัณฑิรา  พฤฒิสาร
7. นางสาวรัชนีกร  รัตนพลแสน
8. นายวีระพงษ์  ฉายเนตร
9. นายศศินพล  สมภาร
10. นางสาวศิรินาถ  มูลละมาตร
11. นายอภิสิทธิ์  พันธไชย
12. นายเด่นศักดิ์  รัตนทิพย์
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นายทศวรรต  มรรครมย์
3. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
4. นางสาวรจเรข  เหลาลาภะ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 76 เงิน 20 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ชัยเดช
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 78 เงิน 11 1. นายชินวัตร  มองเพ็ชร
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82.67 ทอง 14 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงมาตย์
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81 ทอง 18 1. นายกฤษฎา  โพนขัน
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 1. เด็กหญิงพรวลัย  น้อยสุข
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นายชินวัตร  มองเพ็ชร
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82.33 ทอง 13 1. เด็กหญิงธนพร  พรมกุดตุ้ม
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87.67 ทอง 8 1. นายกฤษฎา  โพนขัน
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กชายกนกพงศ์  โคตรทัศน์
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายกนกพงศ์  โคตรทัศน์
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83.3 ทอง 5 1. เด็กชายสรยุทธ  ศรีลาเฮียง
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงกวินทราดา  นุตตะละ
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชินวัตร  มองเพ็ชร
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.33 ทอง 5 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีลารัตน์
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  วงค์ชารี
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.25 ทอง 4 1. นายวุฒิชัย  ดีรักษา
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายกณวรรธน์  มั่นคง
2. เด็กชายกนกพงศ์  โคตรทัศน์
3. เด็กหญิงกวินทราดา  นุตตะละ
4. นายณัฐภัทร  แสนกั้ง
5. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีลารัตน์
6. เด็กหญิงปาลีรัตน์  ลังชัย
7. นายวุฒิชัย  ดีรักษา
8. เด็กชายสรยุทธ  ศรีลาเฮียง
9. เด็กหญิงเขมจิรา  สมตา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
3. นายทศวรรต  มรรครมย์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87.9 ทอง 6 1. เด็กชายกณวรรธน์  มั่นคง
2. เด็กชายกนกพงศ์  โคตรทัศน์
3. นายกฤษฎา  โพนขัน
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงมาตย์
5. เด็กหญิงชนิสราพร  โพธิ์ศรี
6. นายณัฐภัทร  แสนกั้ง
7. เด็กชายธนกร  ยุงทอง
8. เด็กหญิงธนพร  พรมกุดตุ้ม
9. เด็กชายธนพัฒน์  พลสมัคร
10. เด็กหญิงพรวลัย  น้อยสุข
11. เด็กชายรณกร  แสนคำ
12. นายวรากร  มุงคุณคำชาว
13. เด็กหญิงวิจิตรา  ชัยเดช
14. นายวุฒิชัย  ดีรักษา
15. เด็กชายสรยุทธ  ศรีลาเฮียง
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย๋
2. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
3. นายทศวรรต  มรรครมย์
4. นายคิริเมขล์  โพธิยา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง 11 1. เด็กชายกณวรรธน์  มั่นคง
2. นายกฤษฎา  โพนขัน
3. นายชินวัตร  มองเพ็ชร
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุวรรณ์ตรี
5. นายณัฐภัทร  แสนกั้ง
6. เด็กหญิงธาณุมาส  โคตรสุโพธิ์
7. เด็กหญิงธารทิพย์  ไชยสีดา
8. นายวรชาติ  ศรีวารี
9. นายวรากร  มุงคุณคำชาว
10. นายวุฒิชัย  ดีรักษา
11. เด็กหญิงเขมศรัญญ์  ธนัสไกรเกียรติ
12. เด็กหญิงเปรมพัชร  ศรีโนนโคตร
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
3. นายทศวรรต  มรรครมย์
4. นายคิริเมขล์  โพธิยา
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 31 1. เด็กหญิงรัชดาพร   โพธิ์ศรี
 
1. นางประมวญจิตต์   พันธุ์เสือทอง
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.4 เงิน 38 1. นางสาวภรณี    ลีเฮือง
 
1. นางนิตยา  สิงห์สุธรรม
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88.4 ทอง 40 1. นายชาคริต   ชาวเหนือ
2. นางสาวบุณฑริกา   บุญเรือง
3. นางสาวรุ่งอรุณ    พิมพ์เสนา
4. นายศิวา   สาชำนาญ
5. นางสาวสุภาวิณี    มุงคุณคำชาว
 
1. นางสาวนันทิยา   สีแก้วรัตนะ
2. นางสาวนิตยา  หอมทอง
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิภา  เหล่าลาภะ
2. นายไกรวิชญ์  เมืองลี
 
1. นางสาววิภาดา  ลาปะ
2. นางสาวกานติมา  มุนติเก
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.67 ทอง 16 1. นางสาวกชกร   บุตตะวงศ์
2. นางสาวจีรนันท์   นามคุณ
 
1. นางสาวจิรัชญา   สีสุพัฒน์
2. นางสาวณาตยาณี   บุตทนุ
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.67 ทอง 13 1. นางสาวทองพญา  ภูขีด
2. นางสาวเกษสุดา  เบียดนอก
 
1. นางสาววิภาดา  ลาปะ
2. นางสาวกานติมา  มุนติเก
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง 7 1. นายณัฐนันท์   มาตสีหา
2. นางสาวนิศราวรรณ   สังแก้ว
 
1. นางสาวณาตยาณี   บุตทนุ
2. นางสาวนรินทร์ทา    เนื่องมัจฉา
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.66 ทอง 6 1. นายกริช  พลราช
2. นายศิริโรจน์  อุทัยสาร
3. นางสาวศิลาพร  ศรีทำเลา
4. นายสิทธิพร  สว่างศรี
5. นางสาวเพ็ญวิภา  ริมไธสง
 
1. นางสาววิภาดา  ลาปะ
2. นางสาวกานติมา  มุนติเก
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 61.67 ทองแดง 15 1. นางสาวรุ่งนภา   เหล่าราช
 
1. นางสาวณาตยาณี   บุตทนุ
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง 5 1. นายจิรวัฒน์  รัตนวงษ์
2. นายณัชชานนท์  ทองศรี
3. นายปราโมทธ์  ทะแพงพัฒน์
4. เด็กชายพงศ์เทพ  รุ่งเรือง
5. นายพชรพล  อุสาย
6. นายพิชญ์ศรุต  ศรีพันะ์ชาติ
7. เด็กชายมีทรัพย์  โมกข์งาม
8. นายวิศวะ  รัตทิพย์
 
1. นายอวตาร  บริบูรณ์วัฒน์
2. นายมีชัย  ศรีโนนยาง
3. นายสุหัชชา  พิมพ์เนาว์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.7 ทอง 50 1. นายณัฐวุฒิ  ไชยแสน
2. นายนนทวัช  แสบงบาล
3. นายภูวนาท  ทิพฤาตรี
4. นายสิทธิพงศ์  ทิพฤาตรี
5. นายอภิสิทธิ์  ก้านจักร
6. นายเอกพล  ยศพล
 
1. นายอวตาร  บริบูรณ์วัฒน์
2. นายมีชัย  ศรีโนนยาง
3. นายสุหัชชา  พิมพ์เนาว์
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 34 1. เด็กหญิงณัฐพร  คงเจริญ
2. นางสาวพรธิดา  คะพันธ์
3. เด็กหญิงรัตติยา  ชารีแสน
4. นางสาวอัญรินทร์  พิมพ์พัฒน์
5. นางสาวเขมิสรา  บุญศิริ
 
1. นางสาวจิรัฐยาพร  หมื่นจร
2. นางสาวมาเรียม  ดาโอ๊ะ
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81 ทอง 42 1. นางสาวกัลยกร  มั่นคง
2. นางสาวจุฬารัตน์  ทองนำ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  อาจวิชัย
4. นางสาวมัณฑนา  ราชเสนา
5. นางสาววรรณวิไล  ดวงจันทร์
 
1. นางลิขิตรา  พลเยี่ยม
2. นายศิขริน  แสนทา
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 70 เงิน 47 1. เด็กชายธนวัฒน์  อาจดวงดี
2. เด็กชายวิชญพงศ์  ภูชมศรี
 
1. นางสาวศรัญญา  แก้วหาญ
2. นางณัฐภัสสร  เพชรธนกุล
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 45 1. นายชนาธิป  เคนทรภักดิ์
2. นายนโม  ปานเรียนแสน
 
1. นางสาวอรทัย  ไพรสว่าง
2. นายสุระ  น้อยสิม
 
72 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 34 1. เด็กชายธนากร  น้อยเสนา
2. เด็กชายวัชชิระ  นามวงษา
3. เด็กชายเกริกเกียรติ  บุตรชาติ
 
1. นายธีรวัฒน์  เขจรสิทธิ์
2. นางสาวชญาณิทิพย์   เขจรสิทธิ์
 
73 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 77.8 เงิน 21 1. นายฐากูร  ไกยสา
2. นายภาณุ  ไชยจอกเกี้ย
3. นายภูวดล  แสงไสย์
 
1. นายธีรวัฒน์  เขจรสิทธิ์
2. นางสาวชญาณิทิพย์   เขจรสิทธิ์
 
74 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 74 เงิน 30 1. เด็กชายต่อตระกูล  อินธิศร
2. เด็กชายธนโชติ   บุญเกลี้ยง
3. เด็กชายภัทรชัย  พลโรม
 
1. นายธีรวัฒน์  เขจรสิทธิ์
2. นางสาวชญาณิทิพย์   เขจรสิทธิ์
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 34 1. เด็กหญิงณัฐชา  สุขเสนา
2. เด็กหญิงทอฝัน  สีระขันธ์
3. เด็กชายธนาวุฒิ   มากมณี
4. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แฮดหมั่น
5. เด็กชายพีรพงศ์  แก้ววิเชียร
6. เด็กหญิงวิภาดา  อุปนันท์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยคำภา
2. นางสาวนิตกรณ์  ศรีพิมพ์สอ
3. นางสาวศันสนีย์  รัตนถา
 
76 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87.4 ทอง 17 1. เด็กหญิงสาลี่  พวกพระลับ
 
1. นางสาวอิงกานต์  ประวรรณะ
 
77 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเอกรักษ์  พิลาเคน
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
78 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 85 ทอง 15 1. นายธวัชชัย  แสนโคก
 
1. นายทศพร  พลธรรม
 
79 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 92.36 ทอง 11 1. นายธนโชติ  สายสมคุณ
 
1. นางสาวนวลนลา   สำเภายนต์
 
80 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายก้องกิดากร  จำบัวขาว
2. นายจิตตินันท์  กวนศรีรักษ์
3. นายฉัตรชัย  ภูสมพงษ์
4. เด็กหญิงฐิติวรดา  เทพปฏิมาพร
5. นายณัฐวุฒิ  มูลสมบัติ
6. นายทนงศักดิ์  แสนสีมนต์
7. นางสาวธนพร  แสนเพ็งเคน
8. นายธนโชติ  สายสมคุณ
9. นายธวัชชัย  แสนโคก
10. นายธีรพงศ์  โคตรโยธา
11. เด็กหญิงนันทิชา  ประสานพวง
12. เด็กหญิงพรนภา  สีคุณ
13. นายภูวนาจ  ปะวะเค
14. นายภูวนาถ  เลิงภูบัง
15. เด็กหญิงยุพาพร  ต้นกันยา
16. นายรุ่งอรุณ  จันทร์ปัญญา
17. นางสาววชิราภรณ์  ทิพย์เสถียร
18. เด็กชายวชิราวุธ  กุลบุตร
19. เด็กหญิงวาสนา  ซาวัด
20. นายศุภกิตติ์   พิมูลขันธ์
21. นางสาวสาริณี  ราชบัวศรี
22. นางสาวสุดารัตน์  คำเมือง
23. นางสาวสุทธิดา  แสงรูจี
24. นายอดิรุจ  บุตรกุล
25. เด็กหญิงอนัญญา  จันทฤทธิ์
26. เด็กชายอนุชัย  ฤทธิยา
27. นางสาวอรอุมา  แสนฤดี
28. นางสาวเกวลิน  จันทะดี
29. เด็กหญิงเจ้าฟ้า  ศรีสุพัฒน์
30. นายเอกรักษ์  พิลาเคน
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
3. นางสาวนวลนลา  สำเภายนต์
4. นายวีระวัฒน์  พลชัยมาตย์
5. นายภูมิศักดิ์เสรี  สาสีดา
6. นายอริญชย์ธรณ์  สุครีพ
7. นายนายวชิรวิชญ์  มิ่งแม้น