สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 48 1. นางสาวธินันทา  แก่นลา
 
1. นางสุภรัตน์  ยิ่งดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 58 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  ศรีวรรณะ
 
1. นางคำนวน  ไชยะเดชะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาวธัญธร   ตะบองทอง
 
1. นางสุรัชนา  โพธินาแค
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 70 เงิน 31 1. เด็กหญิงเกวลิน  สังสัมฤทธิ์
 
1. นางสุวคนธ์  พลลพ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 43 1. นางสาวปริชาติ  กันตรง
 
1. นางสาวรพีพรรณ  บุญเย็น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 41 1. เด็กหญิงฑิตยาพร   สมจันทร์
2. เด็กหญิงลักษ์คนากร   คำแสนหมื่น
 
1. นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสิมมา
2. นางสาวเนตรนภา  ไชยสิทธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 82 ทอง 15 1. นางสาววรนุช  กำลังดี
2. นางสาวสันทราย    ทาตะวัตร
 
1. นางเนติมน  มีศิริ
2. นางขวัญชีวา  ศิริมา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 87.49 ทอง 15 1. เด็กหญิงพาทินธิดา   ชัยศรี
2. เด็กหญิงหญิงชณัญญา   สร้อยพาบ
 
1. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
2. นางอรนุช  นามเขียว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 94.04 ทอง 10 1. นางสาววารุณี   ศรีบุรี
 
1. นางสาวปาจรีย์  นามวงศ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 50 1. เด็กชายชนวีร์   ประจันทร์
 
1. นางสาวจิตร์สิริ   ไกรรักษ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 20 1. นายเป๊ปซี่  อธิโคตร
 
1. นางสาวอลิชา  สมบูรณ์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรนันท์   กลมพันธ์
2. นางสาวปานตะวัน    พลเสนา
3. เด็กหญิงอารียา   วันเจริญ
 
1. นางกุนทินี  อรจันทร์
2. นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงชีวาพร  ขันทอง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริจันทร์
 
1. นางสาวรักษมล  รักพรม
2. นางพิศมัย  บุดดี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 67 ทองแดง 46 1. นางสาวพิมพ์ปฏิภาณ  พิมพ์น้อย
2. นางสาวภัทรพร  กอไธสง
 
1. นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง
2. นางสาวมัณฑนา  องอาจ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 53 1. เด็กชายอดิเทพ  ประสงค์
 
1. นายทวีพงษ์  ประพันธ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 97 ทอง 4 1. นายนราธิป  เกตุพงษ์
 
1. นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78.48 เงิน 39 1. เด็กชายชยณัฐ   จูมสิมมา
2. เด็กชายธนาธิป   ช่างเจรจา
 
1. นางธนพร    สำลี
2. นางสาวดวงเดือน   ดวงดี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 83.03 ทอง 24 1. นายณัฐธร    กันทอง
 
1. นางธนพร    สำลี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 70 เงิน 42 1. เด็กชายโกเมศ   ประกอบผล
 
1. นางธนพร  สำลี
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 23 1. นางสาวจุฑากานต์  ผิวทน
2. นางสาวปิยปราณ  วงษ์แสวง
3. เด็กหญิงสุวิชญา  ชินตะวัน
 
1. นางสาวแก้วตา  พรมบุตร
2. นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 48 1. นางสาวจิรัชฏาพร  ไชยนิล
2. นางสาวศศิกานต์  ทองเหลือ
3. นางสาวศศิธร  เลื่อนฤทธิ์
 
1. นายสมาน  เรืองศรีตระกูล
2. นางสุทธาอร  โคตรมิตร
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 27 1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  จารึกธรรม
2. เด็กหญิงณรรฎฐกมล  แก้วคำสอน
3. เด็กหญิงสุวิมล  นวลดั้ว
 
1. นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 11 1. นางสาวทักษพร  เรณู
2. นางสาวสุธาสินี   ธิปประโคน
3. นางสาวอภิชญา  เวชทัพ
 
1. นางมลิวัลย์  เลาหสูต
2. นางสาวเสาวลักษณ์   หล้าสิงห์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงดลพร  แก้วปุม
2. เด็กหญิงศศิรารัตน์  พรมเกษ
3. เด็กหญิงสาริศา  ใจเครือ
 
1. นางวรรณกร   คำอุดม
2. นางลัดดาวัลย์  บัวเพ็ญ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกอร    คำปลิว
2. นางสาวนวรัตน์   บุญสิทธิ์
3. นางสาวสิรินทิพย์   บุญตา
 
1. นายธัชกร  สุริยวงศ์
2. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 13 1. เด็กชายธนภูมิ  ตองอบ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  สูงสุด
 
1. นางจิตติมา  ใจเครือ
2. นายกิตติ  กาสา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 48 1. นางสาวณัชญาภรณ์  ทองพูน
2. นายธีรศักดิ์  ปัญญา
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
2. นางนิภาพร  ยุพา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิตรภาณุ  สำลี
2. นายณัฐวุฒิ  ติงสะ
3. นายภูมิพิพัฒน์  ยงเพชร
 
1. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังดี
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญจณัฐ  นาคสังข์
2. เด็กหญิงจงกล  วงศ์ใหญ่
3. เด็กหญิงชลิตา  ด้วงทอง
4. เด็กหญิงนภัสร  พรรษาวนัส
5. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวอัณศา  เขียวดี
2. นางทัศนี  ศิลบุตร
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง 21 1. นายจิรายุ  บึงไกร
2. นางสาวณัชชา  สุริวงค์
3. นางสาวปภาดา  เสนาภักดิ์
4. นายวิทยา  คงสิม
5. นายอมรเทพ  อ่อนผิว
 
1. นางพัทธยา  ชุมสงคราม
2. นางสาวเมธิญา  วรรณจู
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง 44 1. เด็กหญิงกมลวัลย์   การะเกษ
2. เด็กหญิงชนกวนัน  ทองทิพย์
3. เด็กหญิงนรินทิพย์   อิสระภาพ
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  วงษเกษ
5. เด็กหญิงอุษณีษ์  เลิศวรสิริกุล
 
1. นางสาวไอรดา  วงวาน
2. นางสาวลลิดา  โสดามุข
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.8 ทอง 17 1. นางสาวพรนภา  เตรียมชัย
2. นางสาวพิยะดา  พงษ์วัน
3. นายพีระพงษ์  วอทอง
4. นางสาวศิรประภา  คำเเก้ว
5. นายเชิดชูตระกูล  ภูมลี
 
1. นายเกษมสันต์   แพงมา
2. นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78.6 เงิน 38 1. เด็กชายคงกระพัน   คงกลาง
2. เด็กชายธีรภัทร   ประสิทธิ์
3. เด็กชายบวรนันต์  ตะบองทอง
4. เด็กชายพัทธดนย์  โคตสีสา
5. เด็กชายรวินท์  ประทีปทอง
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน
2. นางอรวรรณ  หลอมทอง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 74.5 เงิน 40 1. นางสาวกนกวลัย  แสนแวด
2. นายกิตติศักดิ์  ชาลีกุล
3. นายจักรวรรดิ  บุสบัน
4. นายชิษณุชา  อำไพ
5. นางสาวชุติณีษ์  กองมี
6. นายธนวัฒน์  ดอกมะเดื่อ
7. นายธิติวัฒน์  ทารมย์
8. นายธีรภัทร  ยอมพันธ์
9. นายนันทพงค์  มณีพงษ์
10. นายประภากร  บุญร่วม
11. นางสาววิจิตรา  ดวงศรี
12. นายอนวัช  แสงสว่าง
13. นางสาวอรัญญา  เนียมมูล
14. นายเจษฎา  บุดสีนนท์
15. นางสาวเพียงพอ  ศรีราตรี
 
1. นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด
2. นายปกรณ์พล  พวงพันธ์
3. นางสาวพวงผกา  วันศรี
4. นางสาวจันทร์นภา  สายทอง
5. นางสาวจิตสุภา  เถาว์คำ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 36 1. เด็กหญิงผกายมาศ  สารภาพ
 
1. นางสวภัทร  หอมหวล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง 52 1. นายธีรศักดิ์  ละมูล
 
1. นางสิรินุช  สุขกาย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.1 ทอง 35 1. นางสาวกัลยรัตน์  แก้วงามสอง
2. นายเขตโสภณ  สืบวงศ์
 
1. นางกัญจนา  ฝักแต้
2. นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.2 ทอง 42 1. เด็กหญิงฉัทชนัน  ทองบ่อ
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญชาลี
3. เด็กหญิงณัชชานิษฐ์  สุวรรณศิลป์
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดวงแก้ว
5. เด็กหญิงบัณณิตา  สีหะบุตร
6. เด็กหญิงบุณยลดา  จูมสิมมา
7. เด็กหญิงพรนัชชา  บุญเลี้ยง
8. เด็กหญิงลดาวัลย์  กิ่งแสง
9. เด็กหญิงศศินา  ดวงศรี
10. เด็กหญิงเอวิตรา  บุดดา
 
1. นายคำภา  ดำพะธิก
2. นางชลัญธร  ดำพะธิก
3. นางสาวปนัดดา  ทองวิลัย
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พละศักดิ์
2. เด็กชายพรหมพิริยะ  บุญมา
 
1. นางสุวภัทร  ศรีนวล
2. นางอาภาภรณ์  ถิตย์รัศมี
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นายณัฐกมล  คำสุข
2. นายบารมี  สายพันธ์
 
1. นางสาวสาคร  คุมมินทร์
2. นางวิภาษณีย์  เกิดนอก
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. นางสาวพรชิตา  โพธิ์ขาว
 
1. นายพชรพล  ทินบุตร
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95.2 ทอง 4 1. นางสาวณัฐพร  วงศ์ไชยา
 
1. นายพชรพล  ทินบุตร
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 33 1. เด็กหญิงเมธาวี  ชูมี
 
1. นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง 44 1. เด็กหญิงกฤตพร  ทองลือ
2. เด็กหญิงอภิญญา  พงศ์พนาพิพัฒน์
 
1. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
2. นายพชรพล  ทินบุตร
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 7 1. เด็กชายสิรดนัย  เวชสุวรรณกิจ
 
1. นายวิเชียร  สืบวงศ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 34 1. นายพีระพัฒน์  หาระไชย
 
1. นายวิเชียร  สืบวงศ์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 22 1. เด็กชายชัยพัฒน์  พิมพ์โพธิ์
2. เด็กชายธิติ  ชาลีหอม
3. เด็กชายอดิศักดิ์  กุนหอม
 
1. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
2. นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.5 ทอง 37 1. เด็กชายกรวิชญ์  คงบำรุง
2. เด็กชายธนวัต  บุสะวะ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเรือง
4. เด็กชายพรชัย  ขุขันธ์เขต
5. เด็กชายสะราวุฒิ  มาดำ
6. เด็กชายอภิชัย  ยิ่งกำแหง
 
1. นายณัฐพล   ธรรมสัตย์
2. นายสมเกียรติ  ประสมศรี
3. นายปฏิภาณพงศ์  ยอดสิงห์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.25 ทอง 4 1. นายณพนัสชัย  อุ่นทรัพย์
2. นายนนทวัตร์  นนทะบุตร
3. นายบุญสม  ทุ่มโมง
4. นายพงศภัค  ลำเจียก
5. นายสรวิศ  อารีพงศ์
6. นายสิริชัย  ฑีฆะ
 
1. นายณัฐพล   ธรรมสัตย์
2. นายสมเกียรติ  ประสมศรี
3. นายวัชรินทร์   หอมคำ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.4 ทอง 19 1. นายณัฐิวุติ  กิ่งเกษ
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.6 ทอง 8 1. นางสาวปาริฉัตร  มะลัยไทยสงค์
 
1. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 41 1. นายเกียรติศักดิ์  ชื่นจำปา
 
1. นางพัทธยา  ชุมสงคราม
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87.2 ทอง 11 1. เด็กชายคณากร  ขุขันธ์เขต
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  พงศ์ชาติ
3. เด็กชายชยุตม์  ศรีลา
4. เด็กชายธนบัตร  วันศรี
5. เด็กชายธนภัทร  กล้าวาจา
6. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยศรีษะ
7. เด็กชายธนากร  ประจญ
8. เด็กชายธีรศักดิ์  เลิศวิไล
9. เด็กชายนิรวิทธ์  อุดด้วง
10. เด็กชายภูเบศ  ศิริโชติสกล
11. เด็กชายสิรวิชญ์  ธรรมสัตย์
12. เด็กชายอภิรักษ์  ทองพูล
 
1. นายวัชรินทร์   หอมคำ
2. นายณัฐพล   ธรรมสัตย์
3. นายปฏิภาณพงศ์  ยอดสิงห์
4. นายธนกร  ทิพย์มณี
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 18 1. นางสาวกุลธิดา  ศรีษะมุข
2. นายคชภัณฑ์   ปรึกษาดี
3. นายจิรวัฒน์  รักษาพล
4. นายนนทวัตร์  นนทะบุตร
5. นายนพเก้า  อุตสังข์
6. นายบุญญวัตต์  อ่ำประเสริฐ
7. นางสาวปาริฉัตต์  วรรณทวี
8. นายพชร  หิรัญเรือง
9. นายยสินทร  ชินทอง
10. นายสรวิศ  อารีพงศ์
11. นายสิริชัย  ฑีฆะ
12. นายเทพชัย  พรหมนิ่ม
 
1. นายวัชรินทร์   หอมคำ
2. นายณัฐพล   ธรรมสัตย์
3. นายปฏิภาณพงศ์  ยอดสิงห์
4. นายธนกร  ทิพย์มณี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 71.4 เงิน 26 1. เด็กหญิงกฤติญดา  จันทาทอง
2. เด็กหญิงกฤติมา  ล่ามสมบัติ
3. เด็กชายกฤษฎิ์  ชื่นสงวน
4. เด็กชายกันตินันท์  ทินวงศ์
5. เด็กชายฉัตรพิชัย  แซ่เตีย
6. เด็กชายชาโลมอน  คันธประทีป
7. เด็กหญิงชิดชนก  จันทรสนิท
8. เด็กหญิงชุติมา  พันธ์วิไล
9. เด็กหญิงญาณิศา  วันศุกร์
10. เด็กชายณภัทร  ฐิติสมบูรณ์
11. เด็กชายณัฐกิตติ์  เสริฐศรี
12. เด็กหญิงณัฐญดา  นามวงศ์
13. เด็กหญิงณัฐฐาศิริ  อินทะพันธ์
14. เด็กหญิงณิชาภัทร  งามแสง
15. เด็กหญิงธนัชพร  แดงดี
16. เด็กชายธีธัญญ์  พลพวก
17. เด็กหญิงนลิน  โกศล
18. เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทะพันธ์
19. เด็กหญิงปทิตตา  เรืองสิทธิ์
20. เด็กหญิงประภาสินี  นามโคตร
21. เด็กหญิงปวิขญา  แก้วพิกุล
22. เด็กชายปัณภพ  มาสู่
23. เด็กชายพชฎ  มหาแก้ว
24. เด็กหญิงพชธกร  คำศรี
25. เด็กหญิงพัทธวรรณ  จันทร์ทิพย์
26. เด็กชายภานุเดช  มงคลแก้ว
27. เด็กชายรัชชานนท์  ไชยพร
28. เด็กชายรัชพล  วิทจิตร
29. เด็กชายรัชพล  วิทจิตร
30. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก่นวงศ์คำ
31. เด็กชายลัทธพล  ภักดีล้น
32. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พันธ์ห่อ
33. เด็กชายวิชชากร  ชัยปัญญา
34. เด็กหญิงวิภาวนี  บุญมา
35. เด็กชายสนธิ  นะรุน
36. เด็กหญิงสุธารัตน์  สิงคะ
37. เด็กชายอภิศักดิ์  ศรีโพนทอง
38. เด็กหญิงอริชา  วิลามาศ
39. เด็กหญิงอริสา  วิลามาศ
40. เด็กหญิงอรุณทิพา  วิวาสุขุ
 
1. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง
2. นางสาวฐาปนี  ฤกษ์ดี
3. นายณัฐพล   ธรรมสัตย์
4. นายธนกร  ทิพย์มณี
5. นางสาวเมษา  เพ็งชัย
6. นางสาวลดาวัลย์  สัตยาพันธุ์
7. นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
8. นางกุนทินี  อรจันทร์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81.92 ทอง 20 1. นางสาวกรกนก  บุญเล็ก
2. นางสาวกรรทิมา  อร่ามเรือง
3. นายชัยธวัช  พรหมแก้ว
4. นางสาวฐิตินันท์  กาลพัฒน์
5. นางสาวฐิติวรดา  ไชยพล
6. นางสาวณชาภัทร  ทาวงษ์
7. นางสาวดวงยิหวา   จำปารัตน์
8. นายธนภาค  ขัติยะ
9. นางสาวนภสร  พรมแดง
10. นางสาวนัฐธิดา  วารี
11. นางสาวนิติลักษณ์  สะอาด
12. นายประกาศิต  เป้ทุ่ง
13. นางสาวปราณจิตราเทพ  ตั้งพิทักษ์ไกร
14. นางสาวปวีณรัตน์  สะอาด
15. นางสาวปิยวรรณ  จันทร์จิตร
16. นายพันสธร  ยอดสิงห์
17. นายพีรภัทร  ตะริวงค์
18. นางสาวภริตา  ใจเครือ
19. นายภัทรพล  หนองเหล็ก
20. นางสาวรัตติกาล  สัตพันธ์
21. นางสาววริศรา  คำแสนราช
22. นางสาววัชรินทร์  ประสิทธิ์
23. นายวิศิษฎ์  หอมคำ
24. นายศุภวิชญ์   ดุษฎีกุล
25. นางสาวสุทธิณี  สิทธิพันธ์
26. นางสาวสุปรียา  แก้วสาลี
27. นางสาวสุภลักษณ์  โคตรชัย
28. นางสาวสุภลักษ์   โพธิเศษ
29. นางสาวอุ่นไอรัก  อินทร์ชื่น
30. นายเกียรติศักดิ์  พันนา
31. นายเจษฎาภรณ์  บอกประโคน
32. นางสาวเณติยากร  โพธิ์วัง
33. นางสาวเสาวลักษ์  เนตรสาร
 
1. นายวัชรินทร์   หอมคำ
2. นายธนกร  ทิพย์มณี
3. นายปฏิภาณพงศ์  ยอดสิงห์
4. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง
5. นายณัฐพล   ธรรมสัตย์
6. นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์
7. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา
8. นางสาวบุษยภัค  ธรรมสัตย์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81 ทอง 18 1. นางสาวธัญชนก  เกี่ยวศรีกุล
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. เด็กชายณฐพงศกร  พลชา
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 1. นายเกืยรติภูมิ  ปะนามะทัง
 
1. นายปฏิภาณพงศ์  ยอดสิงห์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 11 1. เด็กชายณฐพงศกร  พลชา
 
1. นายปฏิภาณพงศ์  ยอดสิงห์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80.67 ทอง 15 1. นางสาวอรดา  ฝาใต้
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 82.66 ทอง 17 1. นายเพชรายุธ  สีนวน
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุปาญญ์  สุขศิริ
 
1. นางสาวเมษา  เพ็งชัย
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 20 1. นางสาวทัชชกร  พวงพันธ์
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง 11 1. นางสาวขวัญจิรา  ปัทมจิรายุวัฒน์
2. เด็กชายณฐพงศกร  พลชา
3. นางสาวทัชชกร  พวงพันธ์
4. นางสาวธัญชนก  เกี่ยวศรีกุล
5. นายนิติภณ  พรรษาวนัส
6. เด็กชายพิชฌากร  สาอุด
7. เด็กชายองอาจ  ฝาใต้
8. นางสาวอรดา  ฝาใต้
9. เด็กชายอลงค์กฏ  พชพสิทธิ์
10. นายอโนชา  การะเกษ
11. นายเกียรติภูมิ  ปะนามะทัง
12. นายเพชรายุธ  สีนวน
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
2. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
3. นายปฏิภาณพงศ์  ยอดสิงห์
4. นางสาวเมษา  เพ็งชัย
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน 51 1. เด็กชายณภัทร  เหลืองงาม
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ถ่อสูงเนิน
3. เด็กหญิงบุณยอร  พิมาทัย
4. เด็กชายภิรมย์  จำพันธ์
5. เด็กหญิงสุภาพร  เปรียบเทียบ
6. เด็กชายสุรพัศ  ศรีปัญญา
7. เด็กหญิงหทัยภัทร์  คณะเมือง
8. เด็กชายอนุชา  กุลบุตร
9. เด็กหญิงอรนันท์  ครองใจ
10. เด็กชายเจษฎา  รอบโลก
 
1. นางราตรี  ชาติดร
2. นางปุณยนุช   ประเสริฐสิทธิ์
3. นางสาวชนิดาภา  พิทักษ์
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง 20 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุญเลี้ยง
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  สายงาม
3. เด็กหญิงณัฐวรา  แทนเครือ
4. นางสาวดวงนภา  พิมพ์พัฒน์
5. นางสาวธิดารัตน์  พิทักษ์
6. เด็กหญิงนภารัตน์  สินชู
7. นางสาวนิศมา  หินลาด
8. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีวะรมณ์
9. เด็กหญิงพรนภัส  วงษ์อนันต์
10. นางสาวพรพิชญา  ชาลี
11. นางสาวภัณฑิรา  ถิระโคตร
12. นางสาวศศิธร  วงษ์อนันต์
13. เด็กหญิงศิริวิภา  สุขอินทร์
14. เด็กหญิงสุพัตรา  เฟื่องบุญ
15. เด็กหญิงอภิญญาวรรณ  พงษ์พันธ์
16. เด็กหญิงอรวิมล  คืนผล
 
1. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
2. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
3. นางรัชกร  ชะนะนิล
4. นายวิทยา  คำพันธ์
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 19 1. นางสาวจันจิรา  ธานี
2. นางสาวจีรนันท์  บุญโสภณ
3. นางสาวฐาปณีย์  ยุบลรัตน์
4. นางสาวณัชรินทร์   บริสุทธิ์
5. นางสาวธนัญญา  เครือบุตร
6. นางสาวธนาพร  ธนะนู
7. นางสาวพัชรินทร์  บุญเติม
8. นางสาวพิชชาพร   พรอุไร
9. นางสาวมณีญา  จามะรีย์
10. นางสาวรัตติกาล  โคตรวงค์
11. นางสาวรุ่งอรุณรัตน์  เชื้อวงศ์
12. นางสาววรินดา  หาวรรณ์
13. นางสาววิจิตรา  สร้อยสน
14. นางสาวศิโรรัตน์  สุนทรประยูร
15. นางสาวสุทัตตา  แก้วเปี้ย
16. นางสาวไอรดา  พิมพ์รัตน์
 
1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
2. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
3. นางรัชกร  ชะนะนิล
4. นายวิทยา  คำพันธ์
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 28 1. นางสาวอิสราลี   ปิยะพันธ์
 
1. นายจิระวัฒน์  ศรีสุข
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  สมบัติ
2. เด็กชายทรรศนกร   ตรองจิต
3. เด็กหญิงนภาวรรณ  เตชาดิศัย
4. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทรกรณ์
5. นายเลิศอนันต์  สัพพวิญญูชน
 
1. นางสาวลดาวัลย์  สัตยาพันธุ์
2. นายธวัชชัย  พานแก้ว
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.4 ทอง 33 1. นายคฑาวุธ  นามสุข
2. นางสาวชนัญธิดา  พันธ์สว่าง
3. นางสาวธนภรณ์  แผ่นงา
4. นายพุฒพงศ์  อ้วนศิลา
5. นางสาวอภิสรา  สถิตพิพัฒน์
 
1. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
2. Mr.Eddie  Meriz Dy
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 86 ทอง 18 1. นางสาวกฤษณา  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  แถบทอง
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 78.67 เงิน 27 1. เด็กหญิงสุวดี  มะณีจันทร์
2. เด็กหญิงไหมทอง  ปรางทอง
 
1. นางสาวเมธาวี   สกุลวรวิทย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 61.83 ทองแดง 43 1. นางสาวธิดารัตน์  โมคทิพย์
2. นางสาวสุฑากานต์  อุทธา
 
1. นางสาวเมธาวี  สกุลวรวิทย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.33 ทอง 31 1. นางสาวกนกวรรณ  เจือกโว้น
2. นางสาวชนนิกานต์  ศรีสุข
3. นายธนาวุฒิ  แวงวรรณ์
4. นางสาวนันทิยา  คำโสภา
5. นายอนุเทพ  สุกุล
 
1. นางสาวเมธาวี  สกุลวรวิทย์
2. นางสาวนัยนา  บุญกัณฑ์
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 76.5 เงิน 19 1. นายกฤตภาส  ลินลาดแก้วพวง
2. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีคำภา
3. นางสาวจุฑามณี  บุญสถิตย์
4. นายชญานนท์  ยะประโคน
5. นางสาวณัฐฐินันท์  กาประสิทธิ์
6. นางสาวพนิชยนาฎ  ยุวบุตร
7. นางสาวพัชรินทร์  โมระอรรถ
8. นางสาวพิชญ์สุดา  แสงหิรัญ
9. นางสาวภัทธิญาภรณ์  แก่นจันทร์
10. นางสาวโสภิตา  จำปาทิพย์
 
1. นายวิทยา  คำพันธ์
2. นางจารุวรรณ  น้อยพลาย
3. นางสาวชนิดาภา  สุทธิทักษ์
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่ตั้น
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   บุญช่วย
3. เด็กหญิงมานิตา  สะเทือน
 
1. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
2. นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสิมมา
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 24 1. นางสาวธนวรรณ   บรรพตาธิ
2. นางสาวฟ้าใส  วงษาบุตร
3. นางสาวสายชล  เคารพ
 
1. นางอรนุช  นามเขียว
2. นางสาวปาจรีย์  นามวงศ์
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงฐิตาภา  พารา
2. เด็กหญิงฐิติยา   สมพงษ์
3. เด็กหญิงเฉลิมพร   โยคะสัย
 
1. นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์
2. นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฬารัตน์   พิทักษ์
2. นางสาวพิชชานันท์   อาจชัยธร
3. นางสาวพิชญ์ฌานันท์   อ่อนพั้ว
 
1. นายเชิดศักดิ์  บุญยัง
2. นางสาวลำไพ  ยางงาม
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 74 เงิน 22 1. นางสาวกุลธิดา  เสนสุข
2. นางสาวเบญญทิพย์  เบิกบาน
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นางสาวณภาย์  ทนงค์
 
82 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72.25 เงิน 31 1. นางสาวกานต์ชนก  เขมรทอง
2. นายธนกร  ศุภกุลธนันท์
3. นางสาวรัชนี  ยอดสิงห์
 
1. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
2. นางสาวปาลิตา  หลอมทอง
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 57 1. นายตรีภัทร  กล้าวาจา
2. นายวิชยุตน์  วิจิตรธำรงศักดิ์
 
1. นางสาวปาริตา  ดวงงาม
2. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กชายพิชิตพล  คำหอมกุล
2. เด็กหญิงภัทรวดี  น้อยพลาย
 
1. นางมณีกานต์  บุญเสริม
2. นางสาวศิริรัตน์  แก่แสง
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 43 1. เด็กชายกิตติวรา  กองทอง
2. เด็กหญิงนัทธมน  สีคำ
 
1. นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
2. นางสาธิดา  ดวงศรี
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 30 1. นายปิติภัทร  คำดี
2. นายพูลสวัสดิ์   ทัดเทียม
 
1. นางสาธิดา  ดวงศรี
2. นางลินดา  แก้วพิกุล
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 16 1. เด็กหญิงมานิตา  มีกำปัง
2. เด็กหญิงศุภิสรา  จันทะไข่สร
 
1. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
2. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 12 1. นางสาวศศิกานต์  บุญโต
2. นางสาวสิริยากร  แสงส่อง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง
2. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 93 ทอง 5 1. นายภาคภูมิ  สุขชาติ
2. นางสาววริยา  รังสิปิยกุล
 
1. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
2. นางสาวปาริตา  ดวงงาม
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 75.13 เงิน 32 1. เด็กชายเด็กชายธนพล   มรรคสันต์
2. เด็กชายเด็กชายนราวิชญ์    สระแก้ว
 
1. นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
2. นางสาวกาญจนา   ชัยชาญ
 
91 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 79 เงิน 14 1. นางสาวปริศนา  อิมพิมพ์
2. นายภิรมย์พร  สุริพล
3. นางสาวศิริลักษ์  วงค์เสน
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นางมลิวัลย์  เลาหสูต
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84.6 ทอง 55 1. นายกฤษกรณ์  เพชรดี
2. นายนครินทร์   เฮงยู
3. นายอนุชา  สร้อยผาบ
 
1. นายจรูญศักดิ์   สมสุข
2. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
 
93 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 37 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  ศิริผลา
2. เด็กชายอดิเรก  ประสงค์
3. เด็กชายอภิศักดิ์  คำประเสริฐ
 
1. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
2. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
 
94 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.8 ทอง 33 1. นายกิตติพงศ์  นะวะคำ
2. นายชัชรินทร์  รักเกียรติ์
3. นายนัชพล  สุภิวงค์
 
1. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
2. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 30 1. เด็กหญิงนงนภัส  หาญชัย
2. เด็กหญิงพรนภา  นวนแย้ม
3. เด็กหญิงศศินิภา  เพ็งกระจ่าง
 
1. นางรวงทอง  คุณสวัสดิ์
2. นางณญาตา  โสพัฒน์
 
96 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.4 ทอง 20 1. เด็กหญิงกัญญา  ศรไชยญาติ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ครองชัย
3. เด็กหญิงสุดา  กิ่งก้าน
 
1. นางรัชนี  ต้นโพธิ์
2. นางธิดา  เคนวัน
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญยาณี  สาลี
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ไชยศรีษะ
3. เด็กหญิงปนัดดา  ผาสุข
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง 7 1. นางสาวกุลธิดา  ลาพันธ์
2. นางสาวผ่องพิลา  ศิลาคำ
3. นางสาวศรินยา  ศรแก้ว
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
99 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 86.2 ทอง 20 1. เด็กชายนิรุจ  สีขาว
 
1. นายทองพูน  ทุุมโยมา
 
100 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 83 ทอง 41 1. เด็กชายมนัญชัย  เสนปอภาร
 
1. นายอนุชา  บุญเย็น