สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 57 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา  ดวงหงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิพัตรภรณ์   ผ่านชมพู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวฌัชฌา  การเพียน
 
1. นางขวัญเรือน  กมลธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 39.2 เข้าร่วม 46 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชญาดา  ชัยพัฒน์
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  โหน่งกดหลด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 35 โรงเรียนเซกา 1. นางสาวณัฐกานต์  บุตรเวทย์
 
1. นางนิยากร  ศิริคำกร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 44.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงเพชราภรณ์  ไวกล้า
 
1. นายสุทธิรักษ์  วารินทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวโสภิตนภา  แสงกล้า
 
1. นางทิพวัลย์  แก้วกันหา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 71 เงิน 28 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงเขมจิรา  บุตรทีจักร
 
1. นางสาวภัทราธร  บ่อทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 49 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวปีย์รดา  ฉิ่งวังตะกอ
 
1. นางกิติยา  ชาวหนอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 51 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงตะวัน  อ่อนโก้ก
 
1. นางสาวกัณฐมณี  มีทา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 52 โรงเรียนเซกา 1. นางสาวปาณิสรา  ลักขณานุกูล
 
1. นางสาวมิลตรา  ศรีวิชา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  มุทุวงค์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  มณีรัตน์
 
1. นางสาวจันทิพา  มีชัย
2. นางสาวทวินันท์  ชาติชำนิ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง 17 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายธีรภัทร  หลักทอง
2. นางสาวรมิตา  ถนอม
 
1. นางสาวจีรนันทร์  มังครัตน์
2. นางสาวภัทราธร  บ่อทอง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90.21 ทอง 8 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แสงชัย
2. เด็กหญิงลลิตรา  ธรรมประโยชน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตตรา  จันทะบาล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิพัตรภรณ์   ผ่านชมพู
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95.91 ทอง 8 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นางสาวศศิธร  ผลสุข
 
1. นายอำนาจ  ทองอร่าม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 35 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายพงศพัฒน์   สุพร
 
1. นางรัตติกาล  จารุจารีต
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายกฤษฎ์  ธิติชยาพงษ์
 
1. นางมณีวรรณ  วิภาวิน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 56 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คล้อยสวาท
2. นางสาวศศิกานต์  ลุนอุบล
3. นางสาวโสภาวดี  เจือทอง
 
1. นางวรรษชล  ภูลวรรณ
2. นางสาวทัศภรณ์  ศรีจันดี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 79.6 เงิน 12 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาวพัชรินทร์  กลางท่าไคร้
2. นางสาวอารยา  วงษาศิล
3. นางสาวเนตรชนก  อุผา
 
1. นายฟ้าสว่าง  ไชยเชฐ
2. นายเชวงศักดิ์  มาตะวงค์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 27 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทศศะ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เว้นบาป
3. เด็กหญิงวรัชญา  พระสว่าง
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  โยธาสม
2. นางสาวสุลาวัลย์  กลางแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 49 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวชลิดา  กรมลคร
2. นางสาววรางคณา  ถนอมดำรงศักดิ์
3. นายโชคทวี  สีสมพันธ์
 
1. นางพูลศรี  พลหงษ์
2. นางดอกแก้ว  สิงห์เผ่น
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  คำหวาน
2. เด็กชายณัฐนนท์  ลอยหา
 
1. นางสาวณัฐวดี   วันตา
2. นางสาวสิรินภา  วะชุม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75.75 เงิน 27 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายชัชพงศ์  บรรเทา
2. นางสาววริศรา  ไชยต้นเทือก
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  สีพา
2. นางสาววัฒนะ  ใบแสน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายอนันต์สิทธิ์   จันทร์ชัย
 
1. นางสาวสุธาสินี  เต่งภูเขียว
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง 8 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวกัลยากรณ์  จันทร์ฤทธิ์
 
1. นางสาวสุธาสินี  เต่งภูเขียว
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายสุภัทรชัย  ติดมา
2. เด็กชายเศรษฐศิริ  วิภาวิน
 
1. นายไพริน  เสียระหัง
2. นายเดชศักดา  ตาวะสุข
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 87.25 ทอง 14 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นายศิริพงษ์  แดนดงยิ่ง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ลำพอง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 49 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายวสุธร  ราชวงษ์
 
1. นายนครินทร์  พรมกลาง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวนันท์นภัส  ผดุงจันทร์
 
1. นายเดชศักดา  ตาวะสุข
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 72 เงิน 37 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วคูณ
 
1. นางสาวสุลาวัลย์  กลางแก้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 37 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  พลพันธ์
2. เด็กหญิงนิสรา  ยุ่งพรมมา
3. เด็กชายภูวเดช  ไกยเดช
 
1. นางสาวเพ็ญรัตน์  ศรีพรหม
2. นายทรงศักดิ์  สิงหนสาย
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 38 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  ธิติชยาพงษ์
2. นางสาวญาณิศา  เข็มมาหอม
3. นายศิริศักดิ์  วงศ์เทพ
 
1. นางสาวไข่มุก  มูลมี
2. นางสาวพิมพิลาลัย  รักษ์โคตร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กหญิงลักขณา  ไชยรัตน์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จักรเสน
3. เด็กชายเด่นดนัย  คลีล้วน
 
1. นางกิติยา  ชาไมล์
2. นางสาวมาริษา   ชมภูราษฎร์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 54 โรงเรียนเซกา 1. นางสาวกฤษณัญญา  จันทร์โคตร
2. นางสาวญาณิศา  พิมพิลา
3. นางสาวณัฏฐชา  ภานุวัฒนโชค
 
1. นางนภัสรา  พลวิวัฒน์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ทะลา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   กุลรัตน์
2. เด็กหญิงสุชาวดี  เสาะสมบูรณ์
3. เด็กชายเจริญชัย   พลคราม
 
1. นางปนัดดา  บริจาค
2. นายชูวิทย์   ธรรมจิตร
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 32 โรงเรียนเซกา 1. นางสาวณัฐวดี  ชนะดี
2. นายวุฒิศักดิ์  ลีพรม
3. นางสาวสุพัตรา  แก้วลาย
 
1. นายพลกฤษณ์  กั้วสิทธิ์
2. นางสาวสุมิตรา  เจียมไพเราะ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.24 เงิน 44 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจูเรีย  โรสซี่
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  ฮังกาสี
3. เด็กหญิงสรัลชนา  วรรณพรามณ์
 
1. นางสาวปวีณา  ดรบัณดิษฐ
2. นายชัยพัฒน์  นนทจันทร์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.8 ทอง 26 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวจิตติภัทร  คำสา
2. นายศุภกร  โสดารัตน์
3. นายอนพัทย์  เคณาภูมิ
 
1. นางสาววิยะดา  เกษมสานต์
2. นายสุรชัย  สดไธสง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 61 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายพัชรพล  กองแก้ว
2. เด็กหญิงอิทธิพร  สิงห์แก้ว
 
1. นางสุภาพ  รัตนชัย
2. นายยรรยง  ลอยหา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 60 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายพิศิษฐ์  ร่างเจริญ
2. นางสาวระรินทิพย์  สุขรักษา
 
1. นายยรรยง  ลอยหา
2. นางสุภาพ  รัตนชัย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 45 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. เด็กชายศุภวุฒ  พันธ์วิริยะกุล
2. เด็กชายอนัญญา   สุวรรณจันทร์
 
1. จ.ส.อ.จักราชัย   คุณสมบัติ
2. นางสาวอุมาพร   แข่งขัน
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 46 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร   พินิจมนตรี
2. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญสงค์
 
1. นางลำไพร  กวีกรณ์
2. นางสาววัชรี  อาจวิชัย
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 44 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายจิตติกร   สมบูรณ์
2. นายปรัชญาวุฒิ   ทิพโชติ
3. นายปวริศร์   ยัติสาร
 
1. นายกฤษกร   วรรณชู
2. นายจุมพล   กมลธรรม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 36 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา   บุษดี
2. นางสาวพรปวีณ์   นันทราช
3. เด็กหญิงพิไลวรรณ   ช้างคำ
4. นางสาวรุ่งนภา   เขาภูเขียว
5. เด็กหญิงวิลาสินี   อันทรง
 
1. นายกิตติชัย  จันทกอง
2. นายณัฐพงษ์  พิมพ์ภักดี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.4 ทอง 48 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์   บุญนามพิทักษ์
2. นางสาวประภาพร   ผิวประกายเพชร
3. นางสาววไลลักษณ์   ชรินทร์
4. นางสาวสุดารัตน์   ลาหนองแคน
5. นางสาวอาจารียา   พิมพ์ไคร้
 
1. นายกิตติชัย  จันทกอง
2. สิบเอกสมคิด  ศรีสุนาครัว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 23 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา   พนม
2. เด็กหญิงชุติมา  หลานเศรษฐา
3. เด็กหญิงธิดาขวัญ  มูลเรืองชัย
4. เด็กหญิงบุณยาพร  พาโนมัย
5. เด็กหญิงอาภากร   ดาสินธ์
 
1. นางสมจิตร  เกษบึงกาฬ
2. นางพรพิไล  บุญเลิศ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.4 ทอง 35 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  กงชา
2. นางสาวปนัดดา  ทองยุทธ์
3. นางสาวปิยะธิดา  วิชาผง
4. นางสาวรัตนาภรณ์  ลุนอุบล
5. นางสาวสุมินตรา  สังฤทธิ์
 
1. นางสมจิตร  เกษบึงกาฬ
2. นางพรพิไล  บุญเลิศ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.25 ทอง 6 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพีรดา  สุมารี
2. เด็กหญิงวิภวานี  วงศ์สุวรรณ
3. เด็กชายศุภกิตติ์  ครองยุติ
4. เด็กหญิงอนัญญา  นามพรม
 
1. นายภัทร  พุทธิวงศ์
2. นายคัมภีรภาพ  วรรณกุล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.8 ทอง 15 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายณัฐวัฒน์  ลีรัตน์
2. นายธนพล  ประสิทธิ์รัมย์
3. นายธวัชชัย  แสนสุด
4. นางสาววรรณภา  ไกรจันดา
5. นางสาวอารีญา  นาหิรัน
 
1. นายสุรศักดิ์  พ่อโคตร
2. นางสาวปิยะวรรณ  รังคะราช
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 76.1 เงิน 31 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  คำพิลา
2. นายจิรทีปต์  ปรีชา
3. นายจิรทีปต์  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงชมพูนุท  อัคสี
5. นางสาวณัฐพร  คุ้มสุวรรณ
6. นายณัฐพล  ไชยวงศ์
7. เด็กหญิงณัฐวิภา  นาคำ
8. เด็กหญิงธนิสรา  ผาฤทธิ์
9. นายธีรพงษ์  คำวัง
10. นางสาวนิตยา  คุ้มสุวรรณ
11. นายบริพัฒน์  ศรีมังคละ
12. เด็กหญิงบุษกร  เสนเพ็ง
13. เด็กหญิงพัณณิตา  พิสัยกุล
14. เด็กหญิงพิชญาภา   บุญสิทธิ์
15. เด็กหญิงภัทรธิดา  ลามคาญ
16. นายยุทธพิชัย  ทองเฟื่อง
17. นางสาวสาวิตรี  ทิพย์อินพรม
18. นางสาวหงษ์ฟ้า  ใสเย็น
19. นางสาวอณัญญา  ดาผา
20. นายโกสิต  บุญบรรลุ
 
1. นายพัฒนพงษ์  สุวรรณไตร
2. นางสาวสุภาพร  อำนาจรัตน์
3. นายจเรศักดิ์  สาริศรี
4. นายจิรวัฒน์  พิลาสา
5. นายวีรชัย  วะชุม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 21 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสุจิตรา   บุงบุตร
 
1. นายธีรนันท์   วัฒนะการกุล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 44 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวณัฐกานต์  คำมุงคุณ
 
1. นางมณีวรรณ  กุลสอน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.6 เงิน 35 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายธนภูมิ  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงอชิรญา  ภาคภูมิ
 
1. นางมณีวรรณ  กุลสอน
2. นางสาววรัญญา  สุดโลก
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.6 เงิน 44 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาววริศรา  เอมสันต์
2. นายเศรษฐพงศ์  มิยะเศษ
 
1. นางมณีวรรณ  กุลสอน
2. นางฉัตรลดา  พุ่มทิพย์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83 ทอง 29 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงจิกะพร  ทวีลาภ
2. นางสาวชื่นจิตร  โม้อินทร์
3. เด็กหญิงณัฐพิชา  ภูพันนา
4. นางสาวธีราพร  วีระชานนท์
5. เด็กหญิงนฤมล  พระโพธิ์
6. เด็กหญิงนลินพร  ชันศรี
7. เด็กหญิงพัฒนาวดี  แสงเงินยอด
8. เด็กหญิงศศิธร  เหมืองทอง
9. นางสาวศศิภา  แสงกระจ่าง
10. นางสาวอภิชญา  ชมภูจันทร์
 
1. นางสาววภาพร  สุขรักษ์
2. นางสาวอรวี  กะนะฮาด
3. นางสาวอมรรัตน์  ทองแดง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.6 ทอง 28 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา    แสงโพธิ์
2. นางสาวธิดารัตน์  บุทา
3. นางสาวประกายเพชร   สมหวัง
4. นางสาวภัทราพร  เหล่าสักสาม
5. นางสาววรรณภา   ชาหยอง
6. นางสาววริษา  อินธิราช
7. นางสาวศลิษา  บุญคำภา
8. นางสาวสุกานดา  ทวะชาลี
9. นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญเจริญ
10. นางสาวเบญจวรรณ  พรมสคู
 
1. นางสาวพรรณวดี   สุระอุดร
2. นางสาวชมพูนุช  ผดุงชาติ
3. นายปิติ  สังข์วัง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 87.4 ทอง 8 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เม้าผาวงศ์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญหว่าน
3. เด็กหญิงกัญญพัชร  พลที
4. เด็กหญิงกัญญามาศ  วงวิราช
5. เด็กหญิงณมาดา  สาริสุทธิ์
6. เด็กหญิงณัฏฐากร  พะหา
7. เด็กหญิงปัญญาพร  อุลเว
8. เด็กหญิงรัตดาวรรณ  บาดาล
9. เด็กหญิงศิริกัญญา  สีสมโภชน์
10. เด็กหญิงอริสา  จันทะดี
 
1. นายธีระศักดิ์  บุตรโคตร
2. นายนายเสนีย์  เชื้อดวงผุย
3. นางสาวอัจฉรา  หนูยศ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 87.7 ทอง 5 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. เด็กชายกำพล  สุริโย
2. เด็กชายชลันธร  สายเพชร
3. เด็กชายชินวร  ยมโคตร
4. เด็กชายตรีเพชร  แสนสาระดี
5. เด็กชายธนากร  ศรีระบุตร
6. เด็กชายธีระพงษ์  อนมนวน
7. เด็กชายภราดร  กิจการ
8. เด็กชายรัตนพล  โคตรรัตน์
9. นายศิวกร  แสนอุบล
10. เด็กชายเทพประธาน  คำสนอง
 
1. นายประสาน  เบ้าทุมมา
2. นายภาคภูมิ  ขอดคำ
3. นายอนันต์  บัวพงษ์ชน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. นายณรงค์ยศ  ทาต้อง
2. นายณัฐพล  สืบนุสสรณ์
3. นายทรนง  เบ้าทุมมา
4. นายธีระวัฒน์  ยศสกุล
5. นายนพรัตน์  พระไตรราช
6. นายนิเวช  วงศ์แก้ว
7. นางสาวปัทมา  พจนา
8. นางสาวอรนภา  ศรีเทพ
9. นายอัฐพงษ์  หาหวย
10. นางสาวเพ็ชราพร  ไชยมัชฌิม
 
1. นายประสาน  เบ้าทุมมา
2. นางวิไลรัตน์  เบ้าทุมมา
3. นางอรวรรณ  โยธะการี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยา   หาญคำอุ้ย
2. เด็กหญิงนันทิชา   เจริญสุข
 
1. นายธีรพล   นววงศ์เสถียร
2. นายกฤษฎา   วันนาพ่อ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 36 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  ยาสาสัน
2. นางสาวสุทธารัตน์  พินธุนิบาตร
 
1. นายสุวรรณ  ชัยขันธ์
2. นายอภิสิทธิ์  จันโฮง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. เด็กชายวัชระพงษ์  ทองมหา
 
1. นางวะนิดา  โยธารินทร์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89.6 ทอง 20 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวอวัสดา   ทาระขันธ์
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71.5 เงิน 53 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธนัชพล  กมลสาร
 
1. นายสรพงษ์  เชยโพธิ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง 15 โรงเรียนเซกา 1. นายศุภากร  ชัทเทอร์แลนด์
 
1. นายวัชราวุฒิ  บริบาล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 57 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  สมบัติ
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง 11 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  มหาวงค์
 
1. นางสาวรินรดา  บุดดาคำ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 43 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายปวริศ  หน่อแก้ว
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 20 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นายชนาวีร์  บุญปอด
 
1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวดารณี  คำทรัพย์
2. เด็กหญิงธนิดา  ศรีทอง
 
1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
2. นางสาวไอศวรรย์  แสนชนะ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 7 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  พิมพ์สิน
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  สิงหา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 7 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกาญจนี  คุณทวิน
 
1. นายสรพงษ์  เชยโพธิ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 43 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  สาพรเจริญ
2. เด็กชายปุณวัจน์  ผายพันธ์
3. เด็กชายพิชิตชัย  เทพรินทร์
 
1. นางสาววิชุดา  หมื่นรักษา
2. นางสาวสุภควันต์  รูปคม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 17 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  วิเศษศรี
2. นายสุทธิพงษ์  สุทธิจักร
3. นายเอกชัย   โยธา
 
1. นายธนวัฒน์  โคตรซอดซ้าย
2. นายธานี  แสนโหน่ง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.5 ทอง 19 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายธนากร  เนื่องแก้ว
2. เด็กหญิงภัคจิรา  พิเศษ
3. เด็กชายภัทรพล  ภานุสนธิ์
4. เด็กชายมรรษกร  ขุนพารเพิง
5. เด็กชายอธิชา  สีอ่อน
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
2. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
3. นายธีรพล   กงสันเทียะ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.4 ทอง 6 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายกฤตพัฒน์  พลศรี
2. นางสาวพัดชาภรณ์  ไผ่ป้อง
3. นายพีระภัทร์  รัตนมาลี
4. นายมิคาห์  จันทรา
5. นางสาววนิดา  จุลฑา
6. นายไชยวุฒิ  ปักกาโส
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
2. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
3. นายกรวิชญ์  จุลโยธา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุตรราช
2. นายกฤตพัฒน์  พลศรี
3. เด็กหญิงจินดามณี  หอมสมบัติ
4. เด็กหญิงจิรัญญา  สานะมะ
5. นางสาวจิราภร  ไอยรา
6. เด็กหญิงณิชกานต์  ยุยคำภา
7. นายธนภูมิ  พิมพ์กลม
8. เด็กหญิงธนัญชนก  คำตา
9. เด็กชายธนากร  เนื่องแก้ว
10. เด็กชายธนินพิตย์  ภูนา
11. นายธีรภัทร  โคงัน
12. เด็กหญิงนธิศรา  อสุรินทร์
13. นางสาวนภสร  พรมสาขา
14. นางสาวนิศากร  เขจรรักษ์
15. นายประมวลศักดิ์  สุขรักษ์
16. นางสาวปิยพร  อุตรธรณ์
17. เด็กหญิงพรชนก  นนคนเมือง
18. นางสาวพัดชาภรณ์  ไผ่ป้อง
19. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมหา
20. นายพีระภัทร์  รัตนมาลี
21. นายภูวดล  ชูอิ่ม
22. นายมีคาร์  จันทรา
23. เด็กหญิงรัตนากร  พรมเมือง
24. เด็กหญิงวนิดา  จุลฑา
25. นายวีระภัทร  บุตรพรม
26. เด็กชายศรันยู  อุ่นคำ
27. นางสาวสริดา  ประสงค์สุข
28. เด็กหญิงสุทธิกานต์  เสสชัง
29. นางสาวหงส์หยก  วรไวย์
30. เด็กหญิงหทัยชนก  ดิสา
31. เด็กชายอชิร  โสดาดวง
32. เด็กชายอธิชา  สีอ่อน
33. เด็กชายอนุชา  ปึกสุวรรณ
34. เด็กหญิงอินธิรา  พลดวงนอก
35. นางสาวเกศรา  คำทอง
36. เด็กชายโพธิวัฒน์  บุตรเอื้อ
37. นายไชยวุฒิ  ปักกาโส
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
2. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
3. นายอัษวนนท์  ชัยบิน
4. นายธนาวุฒิ  ศรีเทพ
5. นางสาวรมย์รวิน  เชื้อพันธ์
6. นางสาวแพรวพรรณ  เรือกิจ
7. นางสาววิชุลดา  พันจำปา
8. นางยุภาพร  ศรีโคตร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายกาพย์บัณฑิต  หอมทรัพย์
2. เด็กหญิงจรินทิพย์  คล่องดี
3. นางสาวฐิติพรรณ  ธารเจือ
4. นางสาวณัฏฐธิดา  สุวรรณสนธ์
5. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีจัน
6. นางสาวณัฐตยา  พรมชาติ
7. นางสาวณัฐมล   วิรุพันธ์
8. เด็กหญิงดารณี  รสดี
9. เด็กชายตรีกวินท์  อนันตภักดิ์
10. เด็กชายธนภูมิ   ฝ่ายซ้าย
11. เด็กชายธนวัฒน์  ปานาง
12. นางสาวธมลวรรณ  สายแสน
13. นางสาวนิลปัทม์   ปาลาด
14. เด็กชายปรเมศร์   คำคลี่
15. นางสาวปิยฉัตร   แสงวงษ์
16. นางสาวพิมพกานต์  ตะดวงดี
17. นายภานุพงษ์  ปุณริบูรณ์
18. เด็กชายมนตรา   สาวก
19. นางสาวมริษา  ไพยะสาร
20. เด็กหญิงวรรณกานต์  แดนไกรแก้ว
21. เด็กหญิงวรรณธิดา  ตันกินยา
22. นางสาววรัญญารัตน์  ศรีวิพล
23. เด็กหญิงวิชญาพร    พลสีลา
24. เด็กหญิงวิชญาพร  พลสีลา
25. เด็กหญิงวิภาวี  กลมไธสง
26. เด็กหญิงศิริรัตน์  สาคร
27. เด็กหญิงศิริรัตน์  สาศร
28. นางสาวศิริลักษณ์  บรรทุปา
29. เด็กหญิงศุกิจจา  เพลสีลา
30. นายศุภกิจ  สาบก
31. เด็กหญิงศุภิสรา  เหลาสีคุ
32. เด็กชายสุชาครีย์   วิโย
33. เด็กหญิงสุภาพร  สุริพัฒน์
34. นางสาวอภัสรา  คำภูษา
35. นางสาวอัจฉรีญา   มาลา
36. เด็กชายอิพร    โชคมนทิน
37. เด็กหญิงเนตรนภา  พงษไธสงค์
38. นางสาวเบญจวรรณ    ศรีจันทร์
39. เด็กชายเพชรมงคล   เฉลิมชาติ
 
1. นายพรหมณัฐกัญจน์   ผิวใบคำ
2. นายณัฐวุฒิ  หอมแพน
3. นายวรวุฒิ  ชารีพร
4. นายอานนท์   นาถมทอง
5. นายรชา   ยืนยั้ง
6. นางสาวอภิญญา   ชายังกูล
7. นางสาวศิรินาถ  ไวแสน
8. นางสาวธนัฏฐา  วงษา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.4 ทอง 29 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  พันภักดี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีดอน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง 6 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายนครินทร์   สีหานาม
 
1. สิบเอกธันวา  สุพรรณราช
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.8 ทอง 6 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. เด็กหญิงวิชุดา  นระทัต
 
1. นายจรูญ  อูปจันทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.4 ทอง 38 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวพณิดา  นาคเหลือง
 
1. นายอัณญาพล  ไขทอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.75 ทอง 30 โรงเรียนเซกา 1. เด็กชายคีตกานท์  ศรีสรณ์
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.83 ทอง 53 โรงเรียนเซกา 1. นายจารุเดช  ไชยรินทร์
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 26 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  กลมเกลียว
 
1. นายอัณญาพล  ไขทอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.75 ทอง 30 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  พิมพ์มา
 
1. นางสาวดวงมาลา  พันธ์หล้า
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.08 ทอง 51 โรงเรียนเซกา 1. เด็กชายภัทรพล  พันธ์การ
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.98 ทอง 47 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. นายทรนง  เบ้าทุมมา
 
1. นายประสาน  เบ้าทุมมา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 50 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงณฐพร  ชุณหปราณ
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  จันผาย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาววนิดา  จุลฑา
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.25 ทอง 31 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายอันดา  เย็นใจ
 
1. นายอนันต์  สมบูรณ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.6 ทอง 52 โรงเรียนเซกา 1. นายจารุเดช  ไชยรินทร์
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 29 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงดวงหทัย  สีลาอ่อน
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีดอน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวพัดชาภรณ์  ไผ่ป้อง
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 76.6 เงิน 16 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   อยู่สวัสดี
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   สุวรรณ
3. เด็กหญิงกฤติยา  คำพิลา
4. เด็กหญิงกันธิชา  อามาตมนตรี
5. เด็กหญิงกันสุดา   ธนบุรี
6. เด็กหญิงกาญจนา   นิโรจน์
7. เด็กชายกาญจนา   สานอก
8. เด็กชายจีรนันท์   รักษาพล
9. เด็กชายชนินทร์   เจริญสว่าง
10. เด็กหญิงชลธิชา   เมฆคุณ
11. เด็กชายณภัทร  เสนา
12. เด็กชายณัฐกิตต์  มะลิวัน
13. เด็กชายณัฐวุฒิ   มณฑา
14. เด็กชายธนสิทธิ์   พิมพ์จันทร์
15. เด็กชายธนากร   นันทเสนา
16. เด็กชายธีระภัทร  บัวพุด
17. เด็กชายธีวรา   ทองยศ
18. เด็กชายนพรัตน์   บานสีดำ
19. เด็กชายปฐพี   ศรีหาทับ
20. เด็กชายปิยะ   ทักศิริ
21. เด็กหญิงปียาพร  เถื่อนอุดร
22. เด็กหญิงพัชริดา   โคตรวงค์ทอง
23. เด็กหญิงพันธิตาร์  เข็มเครือ
24. เด็กชายพิทวัส   ตรงดี
25. เด็กหญิงพุธลัดดา   ภูมิสูง
26. เด็กชายภูบดินทร์   ลินทอง
27. เด็กหญิงมีสวัสดิ์   คำประเวท
28. เด็กชายรัชชานนท์   ชุมสนาม
29. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  กุศล
30. เด็กชายรัชพล  พณาสิทธิ์
31. เด็กหญิงวรรณิภา  ดวงขวาง
32. เด็กหญิงศิริลักษณ์   พิสระ
33. เด็กชายศุภสัณฑ์  โสดา
34. เด็กหญิงสิริกร   โชติมลทิน
35. เด็กหญิงสุภาวรรณ   แคนหนอง
36. เด็กหญิงสุรัสวดี   สว่างแสง
37. เด็กชายสุวิจักษณ์   นันทะชัย
38. เด็กชายอนุรักษ์  กลับกลาย
39. เด็กหญิงอรสา   ชุมพลรักษ์
 
1. นายสุระชัย  นาอุดม
2. นางสาวอนุสรา  รัตนภูมี
3. นางกิตติยา  แต้มชายสงค์
4. นางสาวอรอนงค์  โคตรชมภู
5. นางสาวหฤทัย  ไชยวรรณ
6. นางสาวสุปรียา  ธิโสภา
7. นายวัชระ  เพชรรัตน์
8. นายจรัญ  มืดคำบง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85.77 ทอง 14 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวกรมณี  พรมราช
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  รินทอง
3. นางสาวกานดา  ภูเวียงแก้ว
4. นางสาวขวัญฤทัย  ดอกเกษ
5. นางสาวจิตติญา  พรมเขต
6. นายชลธิราช  ใจหาญ
7. นายชินวัตร  ทันสมัย
8. นางสาวณัฐณิชา  เดชขันธ์
9. นายณัฐวุฒิ  ดีปาน
10. นางสาวณัฐสุดา   สุวรกิม
11. นายทินกรณ์  เกตุพัด
12. นางสาวทิพย์สุดา  สุริยะ
13. นายธนกร  มาธุพันธ์
14. นายธนูศิลป์  สายสุริยา
15. นายธวัชชัย  วิภาชัย
16. นายนพรัตน์  สืบสำราญ
17. นายนัฏฐกิตติ์  จุลศรี
18. นายนิติพล  ลำเนานาน
19. นางสาวบุษบา  แสดงจิตร
20. นางสาวปนัดดา  ภูมิศรี
21. นางสาวปรายฟ้า  พลศึกษา
22. นางสาวภัทรลดา  ล้วนมงคล
23. นางสาวภัทรลักษณ์  สุพรรณโมก
24. นางสาวมนิสราภรณ์  อวนศรี
25. นางสาวรุ่งนภา  บาทอง
26. นางสาววิชุดา  แสงกล้า
27. นางสาวสุดารัตน์  บดมนทิน
28. นายอัครพล  พุทธจักร์
29. นางสาวอาริสา  เพ็งจันทร์
30. นางสาวเกศมณี  เมืองพุทธ
 
1. นายกฤษดา  คะเณทา
2. นายวีระพันธ์  คำหมั่น
3. นางพานิชย์  จันทจร
4. นางพิศมัย  พิสุทธิ์เจริญ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายธีรภัทร  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 72 เงิน 23 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายอนุวัฒน์  ภู่ระดา
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 29 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายพรโกมล  แก้วพรม
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายจีระศักดิ์  สาธิวัน
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์ประภา  ศรีพลน้อย
 
1. นายวรวุฒิ  ชารีพร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงยลดา   สอนใจ
 
1. นายณัฐวุฒิ  หอมแพน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 71.33 เงิน 26 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สัตถาผล
 
1. นายณัฐพัชร  กิติอาสา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82 ทอง 16 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวอักษราภัค  รักชาติ
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายจีระศักดิ์  สาธิวัน
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวแก้วตา  โคตรประทุม
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 74.2 เงิน 20 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายจุฑาภัทร  รังษา
2. นางสาวปณิตตา  กันหา
3. นางสาวพรนภา  ไชยมัดชิม
4. นางสาวพิมพกานต์  ตะดวงดี
5. นางสาวพิมพ์วิภา  ศรีคำ
6. นางสาวมณีรัตน์  ตาลโยธา
7. นางสาวมนทิราลัย  สายสุด
8. นางสาวเกศรินทร์  สิงหาสาร
 
1. นายพรหมณัฐกัญจน์  ผิวใบคำ
2. นางสาวอภิญญา  ชายังกูล
3. นายณัฐวุฒิ  หอมแพน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 63.6 ทองแดง 28 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายจรัสชัย  ซุยโพธิ์น้อย
2. นายจีระศักดิ์  สาธิวัน
3. นางสาวณฐพร  ธานีกุล
4. นางสาวทิตยา  เลพล
5. นายธีรภัทร  พุ่มโพธิ์
6. นายพรโกมล  แก้วพรม
7. นายมิณฑดา  ชุนสอน
8. นางสาวสุจิณณา  สายโน
9. นายอนุวัฒน์  ภู่ระดา
10. นางสาวอักษราภัค  รักชาติ
11. นางสาวเบญญาภา  ปัดถาทุม
12. นางสาวแก้วตา  โคตรประทุม
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
2. นางจรรยา  ศรีมังคละ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 81 ทอง 11 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกรรณิกา  เสมอใจ
2. เด็กชายกฤษณ  ใขไพวัน
3. นายคเชนทร์ชัย  วรรณโสภา
4. นายจักรพันธ์  ไลยะรัตน์
5. นายจีราศักดิ์  เนาวนิต
6. นางสาวจุไรรัตน์  ลีพรม
7. นายณัฐดนัย  ใยอิ้ม
8. นายณัฐพงษ์  มุขไชยา
9. นายทรงกฤต  แต้มพรมรินทร์
10. นายธีรภัทร  แสงไชยา
11. นายธีรยุทธ  สุทธินิมิตร
12. นางสาวนันทิกา  ขันทีท้าว
13. เด็กชายปณชัย  หนูฉ่ำ
14. เด็กชายภูมิพัฒน์  คำหงษา
15. นางสาวมัสยา  นามบุญลา
16. เด็กชายวิริยะ  ลือนาม
17. นายวีระพงษ์  หล้าพรม
18. เด็กชายสิทธิพล  หาญธงชัย
19. นายอนุวิท  สมพิทักษ์
20. นายอมรเทพ  จันทาสี
21. เด็กชายอิสระ  สินทะเกิด
 
1. นายยุทธนา  ไชยราช
2. นางสาวณัฐสุดา  น้อยอาษา
3. นางสาวเครือวัลย์  จันแดง
4. นายพิสิษฐ์  โพธิ์นักขา
5. นายอธิคม  แสงพรมชาลี
6. นายอธิวัฒน์  สุริยะ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.2 ทอง 6 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายฌัชชพล  พรมที
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ราชหาด
3. เด็กชายธิวัตถ์  ไกรธิราช
4. เด็กหญิงภัคจิรา  ธงชัยธีรเดช
5. เด็กหญิงภัทติมา  ทองแดง
6. เด็กหญิงภัทรดา  ทองแดง
7. เด็กหญิงยุพารัตน์  ปัญญาวรรณ
8. เด็กชายวีระชิต  บุญมีบุตร
9. เด็กชายสุรยุทธ์  ราชชาลี
10. เด็กชายเจษฎา  อัมไพ
 
1. นางสาววิชุลดา  พันจำปา
2. นางสาวลดารัตน์  แท้สูงเนิน
3. นางยุภาพร  ศรีโคตร
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง 39 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายขัตติพงศ์  คำพวงชัย
2. นางสาวชลธิชา  พันสาย
3. นางสาวชลธิชา  ถิ่นช่วง
4. เด็กชายชิดดนัย  จอมใจ
5. นายนันทชิต  สมนา
6. นายปวีกรณ์  สายสินธุ์
7. นางสาวพัชรี  โสวัน
8. นางสาวอริสา  อุปถัมภานนท์
9. นายเจษฎาภรณ์  สุโพธิ์
10. นางสาวเบญจพร  ทุมพร
 
1. นางธนภรณ์  อินทร์ธรรม
2. นายกีรติ  ไพรัตน์
3. นางสาวธีรนันท์  ไชยเชษฐ์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.4 ทอง 13 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายจินตภัทร  สภา
2. นางสาวดวงฤทัย  ทองคำ
3. นางสาวทัศนมน  บุญศรีเลิศ
4. นางสาวนิพาดา  พิจารย์
5. นางสาวน้ำฝน  สีพลเรือน
6. นางสาวประณัชฎา  เพ็ชรต้อย
7. นางสาวปิยรัตน์  ยลยุบล
8. นางสาววันวิสา  ทองยา
9. นางสาววิลาวัลย์  ยิ่งยืน
10. นางสาวศุภัทรา  ข่วงทิพย์
11. นางสาวสุนันทา  ไชยปัญหา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี  บุตรพรม
2. นางสาวนงนุช  เพชรหึง
3. นายสุรสิทธิ์  ติดมา
4. นางสาววรัญญา  พิมพ์อินทร์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 20 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  พลนันท์
2. เด็กหญิงธิดา  ราชปี
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  แก้วกาหลง
4. เด็กหญิงละอองดาว  ขาวพล
5. เด็กหญิงศรัณยา  โอฐประภัย
6. เด็กหญิงสุชานันท์  สุนทะโร
7. เด็กหญิงสุธิมา  คุ้มผล
8. เด็กหญิงอารยา  ธรรมรังษี
 
1. นางสาวกนกรัตน์  วรรณสี
2. นางสาวชนิกานต์  วิชัยโย
3. นางกัลยา  วิชัยโย
4. นายอาทิตย์  ทิมินกุล
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง 18 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายจินตภัทร  สภา
2. นางสาวดวงฤทัย  ทองคำ
3. นางสาวทัศนมน  บุญศรีเลิศ
4. นางสาวนิพาดา  พิจารย์
5. นางสาวน้ำฝน  สีพลเรือน
6. นางสาวประณัชฎา  เพ็ชรต้อย
7. นางสาวปิยรัตน์  ยลยุบล
8. นางสาววันวิสา  ทองยา
9. นางสาววิลาวัลย์  ยิ่งยืน
10. นางสาวศุภัทรา  ข่วงทิพย์
11. นางสาวสุนันทา  ไชยปัญหา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี  บุตรพรม
2. นางสาวนงนุช  เพชรหึง
3. นายสุรสิทธิ์  ติดมา
4. นางสาวมานิตา  วุฒิสาร
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 19 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ชำนาญหนอง
2. เด็กชายจิตตกร  ศรีฮาด
3. เด็กหญิงจิตรดา  ศรีบุญเรือง
4. เด็กชายทวีชัย  สุวรรณบล
5. เด็กชายธนกร  โคตรมณีไหม
6. เด็กชายธนพัฒน์  ทีหัวโทน
7. เด็กชายนครินทร์  แซ่เตีย
8. เด็กชายนนทวัต  เชียงคำ
9. เด็กหญิงนริศรา  อุทัยแสง
10. เด็กชายบัณฑิต  สำเภานนท์
11. เด็กชายพิชิตพงษ์  อ่อนจันทร์
12. นายวายุ  เชื้อคำจันทร์
13. เด็กชายสุวนันต์  สำเภานนท์
14. เด็กชายอธิวัช  มีสุด
15. เด็กหญิงอารดา  สุบรรณ
16. เด็กชายเจษฎา  บริบูรณ์
 
1. นางสาวไอศวรรย์  แสนชนะ
2. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
3. นายวิทวัส  สาเกตุ
4. นายเศกศักดิ์  สามา
5. นายวรพงษ์  สุริยะ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 24 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  พรมถึง
2. นายกิตตินันท์  แสงจันดา
3. นางสาวจันจิรา  จิตประสงค์
4. นายฐิติวัส  ไชยยงค์
5. นางสาวณัฐวดี  ชาพักดี
6. นายทนงศักดิ์  สิงห์งาม
7. นายธนวัฒ  วิชัยยนต์
8. นายธวัชชัย  แสนจันทร์
9. นายธีทัต  พลภักดี
10. นางสาวนัตยา  ศรีหามนตรี
11. นายพงศกร  สาขจร
12. นางสาวพนิดา  แก้วใส
13. นายพิชญ์นันท์  ค่อมสิงห์
14. นางสาวอภิญญา  แสนสุข
15. นายอภิพล  ภูแม้นวาส
16. นายเจษฎาพร  แก้วลี
 
1. นางสาวไอศวรรย์  แสนชนะ
2. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
3. นายวิทวัส  สาเกตุ
4. นายเศกศักดิ์  สามา
5. นายวรพงษ์  สุริยะ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.8 ทอง 8 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. นางสาวนงลักษณ์  ขวัญมา
2. นางสาวนิกันยา  สมเสียง
3. นางสาวน้ำผึ้ง  สอนศรี
4. เด็กหญิงอรัญญา  สุพร
5. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อินทร์โคตร
 
1. นายกิตติยา  วงชาชม
2. นางสาวจินตหรา  หลักคำ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.2 ทอง 12 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายกฤษณพงศ์  โสชัย
2. นายวีระศักดิ์  สอนเสน่ห์
 
1. นางสุภาพร   พลพุทธา
2. นายสิงโตทอง  โสภาพรม
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 73 เงิน 49 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงญาณภัทร   นนยะโส
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วงศ์ชาลี
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง 51 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวจิดาภา   นารินทร์
 
1. นางสาวจุฑามาศ    สุวรรณวงศ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง 22 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวเบญจา  ประจันตะเสน
 
1. นางสาวณัฏฐโสภิณ  แถวโพธิ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 17 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวณัชชา   ณ หนองคาย
 
1. นางสาวลดารัตน์   แท้สูงเนิน
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 33 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  สุวรรณภูมิ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  อินทรพาณิชย์
3. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  วิณโรจน์
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  พลโยธา
5. เด็กหญิงวริษา  คนเพียร
 
1. นายเอกชัย  สุพร
2. นางสาวสุธิดา  วงศ์ชารี
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายกรณ์ดนัย    พันธุ์นิยม
2. นางสาวจันทร์ธิมา   วรกา
3. นางสาวนุชริน    บรรณบดี
4. นางสาวศิรภัสสร   ทองสิทธิ์
5. นายเกริกประกาย  อินไชยา
 
1. นางสาววาสนา   วิเจดีย์
2. นายประทุมเทพ  อ้วนทา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 72 เงิน 46 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  คงทัน
2. เด็กชายพาณาสน์   อุ่นจิต
 
1. นายชวดล  ศรีนวล
2. นางสาวอัจราวดี  เมืองบาล
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 84.5 ทอง 21 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาววราพร  สมใจ
 
1. นางสาวกฤษณา  อุตมะ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.83 ทอง 4 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงทอไหม  ชื่นชม
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รักษาธรรม
 
1. นางสาวศิรัญญา  พลรักษา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 73.5 เงิน 42 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวธิดาญา   สว่างวงศ์
2. นางสาวลดามณี   ถูวะสี
 
1. นางสาววราภรณ์   พิมโต
2. นางสาวพวงเพชร  ศรีใจ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงนัทธกานต์   พิมพา
2. เด็กหญิงมนทกานต์  แท่นประทุม
 
1. นางสาวมัญชนา  พรมลี
2. นางสาวพัชรา   คำสุวรรณ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71.17 เงิน 21 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวจิรวดี   แสงดาว
2. นางสาวศุภมาส   ชัยพัฒนาวรรณ
 
1. นางสาวมัญชนา  พรมลี
2. นางสาวพัชรา   คำสุวรรณ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวนภัสกร  โพธิ์คำ
2. นางสาวอริสา  แก้วกลมรัตน์
 
1. นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์  อุปภา
2. นางสาวประไพ  พาหา
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 37 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวประภาพร  นามแก้ว
2. นางสาวภาวิตา  อินเทพมงคล
 
1. นางสาวนันทิยา  อินทรเพ็ชร
2. นางสาวสรญา  จรรยายงค์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 10 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวชลธิชา   ศรีวรษา
2. นางสาวปริสา   สาลีรัตน์
 
1. นางสาวเกศรา   กะลาม
2. นางสาวมลิสา  พรหมพิทัก
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.33 ทอง 19 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวจุฑามณี   ศรีสร้อย
2. นายชาญชัย  วงษ์สิงห์
3. นางสาวปวีณา   พวงสูงเนิน
4. นายสุริยา   อินหงษา
5. นางสาวเฟื่องฟ้า    สารักษ์
 
1. นางสาวพวงเพชร  ศรีใจ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จุทะนันท์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 20 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวกฤติกา  แก้วอาษา
2. นางสาวฐิติกัลยา  นาหมื่น
3. นางสาวพรชิตา  สงกาสี
4. นายวัชระพงษ์  อุตมะยาน
5. นางสาวเกศกนก  โพธิ์เกต
 
1. นางสาวกัญญาภัคณัฏนันท์  วิชาเกวียน
2. นางสาวระวิวรรณ  คำทะริ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวชนกนันท์  ควินรัมย์
2. นางสาวณัฐกมล  วิศรียา
3. นางสาววนัสนันท์   องอาจ
4. นางสาวศันสนีย์   ดาวเรือง
5. นางสาวอริสา   โขพิมพ์
 
1. นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์  อุปภา
2. นางสาวมลิสา  พรหมพิทัก
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวจิรประภา  วงศรีดา
 
1. นางสาวกาญจน์หทัย  บับภีร์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 42.66 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายอัมรินทร์  เส้นเศษ
 
1. นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์  อุปภา
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 26 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  แต่งตั้งรัมย์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  จำปาแดง
3. นายกีรติ  รูปขันธ์
4. เด็กชายปิยะพงษ์  ชะโรยศรี
5. เด็กชายภูวดล  ทองกุล
6. เด็กชายศุภณัฐ  สมีเพชร
7. เด็กชายสัณห์พิชญ์  นามมนตรี
8. เด็กชายอลังการ  ดวงมณี
 
1. นายเฉลิม  รัตนชัย
2. นายวุฒิกร  เติมประชุม
3. นายภาคภูมิ  พรมพินิจ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.7 ทอง 44 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายณัฐชนนท์  กาลจักร์
2. นายธนวัฒน์  ไชยอ้วน
3. นายนัฐวุฒิ  ล้ำเลิศ
4. นายพานุวัฒน์  ซาดา
5. นายศรัณย์  บุญโน
6. นายเจนรงค์   ปัญญารส
 
1. นายวศินสิทธิ์  นามวัน
2. นายพิทักษ์  พลเยี่ยม
3. นายฉกาจ  เลี้ยงพรม
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 74.6 เงิน 23 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวณัฐสุดา  ภารสวัสดิ์
2. นางสาวธิติยา  นาลา
3. นายปิตุเทพ  จันทร์เพ็ญ
4. นางสาวปิยธิดา  อุทกศิริ
5. นางสาวพรรณพษา  พิลา
6. นางสาวมนัญญา  จัทรนารายณ์
7. นางสาววรรณิศา  หงษ์คำ
8. นางสาวศรีหัทยา  ยัติสาร
9. นางสาวสรัลชนา  สอนบาล
10. นายเสวตฉัตร  มาวิเศษ
 
1. นางสาววัชรพร  มหาราช
2. นายวรศิษฎ์  ชุมนุมราษฎร์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.3 ทอง 27 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงปารียา   นามขันธ์
2. เด็กหญิงพัชราภา   ศรีหาทับ
3. เด็กหญิงฟ้าใส  หนองผือ
4. เด็กหญิงภัณฑิรา   หอมธูป
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  อยู่สวัสดิ์
 
1. นางรุ่งทิวา  คำแฝง
2. นายจรัญ  มืดคำบง
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 60 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กหญิงนัชชา  บุญคง
2. เด็กหญิงพัชรมัย  มูลบุญ
3. เด็กหญิงวนิดา  รักษาศรี
 
1. นางขนิษฐา  ขันขวา
2. นายพะยุง  ป้านภูมิ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวฐิติมาพร  โคปาบ
2. นางสาวนันทฉัตร  บุตรพรม
3. นายวรวุฒิ  ศรีปัตตา
 
1. นางสาวสุวรรณ  มูลสาร
2. นางสาวพิมพ์ชนก  โหราจันทร์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.6 ทอง 18 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกัณธิวา   ขุมทอง
2. เด็กหญิงภัทราพร  ลึกล้น
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์   ศรีวรษา
 
1. นางนงคราญ   พลลาภ
2. นางสาวมนิดา  คำภูแก้ว
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.4 ทอง 16 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวณัฐวิภา  อินไชยา
2. นางสาวมนัสนันท์  ปัญญาวรรณ์
3. นางสาวสกุลทิพย์  วันธงชัย
 
1. นางกนกวรรณ  ป้องขวาพล
2. นางสาวนันทนิจ  แผนสิงห์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 60 ทองแดง 48 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  นามเสนา
2. นายปฏิภาณ  ทิพเนตร
 
1. นายวิเชียร  แวดล้อม
2. นายกฤษ  คลังพระศรี
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายจีโน  ไชยศรี
2. นายเหนือฟ้า  พองพรหม
 
1. นายพุทธิทรง  บุญทวี
2. นายศุภชัย  ยินไธสง
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 42 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นางสาวปิยธิดา  เคนคำพัน
2. นางสาวภัคจิรา  เนื่องภักดี
3. เด็กชายภูตะวัน  หายักวงษ์
 
1. นางสาวิตรี  ฝ้ายขาว
2. นางสาวสุวรรณา  สายบุญมี
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 20 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายภีรพัฒน์  แสนงาม
2. นายศุภกิตติ์  แซ่อวง
3. นายอภิสิทธิ์  นาหัวดง
 
1. นางสาวิตรี  ฝ้ายขาว
2. นางสาวสุวรรณา  สายบุญมี
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนเซกา 1. นางสาวพลอยวรินทร์  รื่นเริง
2. นายวรัญญู  เทียกมูล
 
1. นายพลกฤษณ์  กั้วสิทธิ์
2. นายพงศกร  พลโรม
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงฐิตินัดดา  ประภาธรรม
2. เด็กหญิงพรรษนันท์  จันทร์เมือง
 
1. นางสาวทิพนาถ  พระนคร
2. นางสาวสิริรัตน์  ไชยวงษ์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวรุ่งนภา  ประเสริฐจิตต์
2. นางสาวเมธิณี  พิลาล้อม
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ถือศิล
2. นายพุทธิทรง  บุญทวี
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 16 โรงเรียนเซกา 1. เด็กชายชิโนรส  ปุณริบูรณ์
2. เด็กชายนภภู  พนมจันทร์
 
1. นางสุพรรณี  ชินเฮือง
2. นางสาวยุภาพร  บุญเทียม
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง 12 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวปภัสสร  แฮด
2. นายปราบดา  ป้องกัน
 
1. นางวาสนา  หากันได้
2. นางกัลยา  วิชัยโย
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 43 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายชุติมันต์  คงเอียด
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  นามคันที
 
1. นางสาวสำเนียง  เพชรสมบัติ
2. นายนิติพงษ์  หลาวทอง
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 23 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายนราวิชญ์  สอนเสนา
2. นายรัฐมนตรี  วสันต์
 
1. นางสาวิตรี  ฝ้ายขาว
2. นางหนูทิศ  ทวีลาภ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 66 ทองแดง 51 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  พละสาร
2. นายอรรจกร  พรศรี
 
1. นายวิเชียร  แวดล้อม
2. นายกฤษ  คลังพระศรี
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92.5 ทอง 5 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  วรกุมมาร
2. เด็กหญิงเอเธนส์  อุลเว
 
1. นางเจนจิรา  แสนไชย
2. นางสาววิมลรัตน์  คำเพชร
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78.2 เงิน 15 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายนฤเบศร์  ภารไสว
2. เด็กชายสหรัฐ  กระอาจ
 
1. นางเจนจิรา  แสนไชย
2. นางสาววิมลรัตน์  คำเพชร
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายกวิลพล   พิลาอาจ
2. เด็กชายวรวัส   วัลลา
3. เด็กชายสิรภัทร  สอนบ้านไผ่
 
1. นายรณชัย  สุไชยสิทธิ์
2. นายจุมพล   กมลธรรม
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 76 เงิน 27 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายพลจันทร์  ถานโอภาส
2. นางสาวศศิวิมล  สุนทรโวหาร
3. นายอนุชา  มานะพิมพ์
 
1. นายสุรศักดิ์  พ่อโคตร
2. นางสาวธันย์ชนก  โพธิราช
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายณัฐพล  แสงจันทร์
2. เด็กชายปรเมศร์  จันทะรัตน์
3. เด็กชายเจษฎา  สมานทอง
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
2. นายศิวะ  ทาระเวท
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 58 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นายชัชวาลย์  ชารัมย์
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีทะวงค์
3. นางสาวไพลิน  แสงพรมชาลี
 
1. นายภวิษ  ขุนใหญ่
2. นางเพลินใจ  ขุนใหญ่
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายธนากร   คล่องดี
2. เด็กชายภิญโญ  จันทะผล
3. เด็กชายอภิวิชญ์  อัมพะวา
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
2. นายศิวะ  ทาระเวท
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 76.2 เงิน 28 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นางสาวนครินทรา  ขวาซุย
2. นางสาวบุญมุก  วงศ์นอก
3. นายรังสรรค์  พิมพ์โคตร
 
1. นายภวิษ  ขุนใหญ่
2. นางเพลินใจ  ขุนใหญ่
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 72 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายชนาธิป  เพื่อนใบลี
2. เด็กชายตรัยรัตน์  พรมมี
3. เด็กชายนฤบดินทร์   แป้นงาม
4. เด็กชายพณิชพล  เคียงวงศ์
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
2. นายศิวะ  ทาระเวท
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.8 ทอง 15 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายปิยะพงษ์  แก้วพวง
2. เด็กชายศุภวัชร  เสนสอน
3. เด็กชายสุภัทร  วิชัย
 
1. นายยุทธนา  สมจันทร์
2. นายชูระชัย  ทองอันตัง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.6 ทอง 22 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายกรกรด  แสนพงษ์
2. นายศุภกิจ  ไชยา
3. นายอภิวิชญ์  บานเย็น
 
1. นายยุทธนา  สมจันทร์
2. นายรังสรรค์  เนาวดี
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.75 ทอง 32 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปรีพูล
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจบุญ
3. เด็กหญิงอภัสรา  แดนขนาน
 
1. นางแสงเทียน  ซุยโพธิ์น้อย
2. นางสาวยุมะรี  ป้องขวาพล
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 21 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ผาสำโรง
2. นางสาวปิยธิดา  นามวงศ์
3. นางสาวอัญญพร  อินทร์กอง
 
1. นางอารีวรรณ  จุลโสม
2. นายสมชาย  บุญญาพิทักษ์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   กะลีพัด
2. เด็กหญิงณัฐกมล   ชมมี
3. เด็กหญิงนิตยา   ยนต์ทองหลาง
4. เด็กชายวรากร   กลิ่นบุปผา
5. เด็กชายสิทธิชัย   วงค์ศรีชา
6. เด็กหญิงสุกัญญา   นันตะไชย
 
1. นายสุรศักดิ์   พลไทสงค์
2. นางสาวนิภาพร   แก่นท้าว
3. นางภานุมาศ   พิมโยธา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 38 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. นางสาวจันทิมา   วงษ์ธานี
2. นางสาวธนัญญา   พ่อโคตร
3. นางสาววาสนา   อยู่แร่
4. นางสาวสุกัญญา   ทองอาจ
5. นางสาวอาทีน้า   สังกิจ
6. นางสาวเดือนเพ็ญ  นาริน
 
1. นายสุรศักดิ์   พลไทสงค์
2. นางสาวนิภาพร   แก่นท้าว
3. นางภานุมาศ   พิมโยธา
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 55 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นางสาวพิมพิศา  พรมพุฒ
2. นายวิทยา  ศรีบุญ
3. นายอโนทัย  จันบา
 
1. นางหนูทิศ  ทวีลาภ
2. นายปรีดา  รัตนเวฬุ
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง 9 โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. นางสาววรัญญา  วงคำเสา
2. นางสาววิภาดา  สีสถาน
3. นางสาวอรอุมา  เเก้วผาสุข
 
1. นางสาวสุกัญญา  สายคำภา
2. นางสาวสุธิดา   ศรีส่ง
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง 21 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร  บุญสอาด
2. เด็กชายภูวดล  สมบัวคู่
3. นายศิริชัย  เวียงการ
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ประกายสี
2. นางชัยพร  สุ่มสา
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 25 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. นางสาวนฤมล  สลับสี
2. นางสาวนิศาชล  ผลงามดี
3. นางสาวอารียา  เทรักษี
 
1. นางภัทรานิษฐ์  มุมธุรี
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  อินธิปีก
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 67 ทองแดง 49 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงชนัญญา  ทุมนา
2. เด็กหญิงปราริชาติ  อินทร์จำนงค์
3. เด็กหญิงวรรณณิศา  มินิชิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัวพันธ์  ศรีพุทธา
2. นางสาวสุรีรัตน์  โคตรเพชร
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวกมลนัทธ์  พรมพันห่าว
2. นางสาวนรินทร  พินิจมนตรี
3. นางสาวนริศรา  โคตรพรม
 
1. นางกฤตยา  ชมภูเขา
2. นายเรศวร  หล้าสุพรหม
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 45 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายนัทพงศ์  พาละ
2. เด็กหญิงนุชราภรณ์  ปุ้ยชัยภูมิ
3. เด็กหญิงรัตติมา  ดาแลบ
 
1. นางสาวสำเนียง  เพชรสมบัติ
2. นางสาวสุพัฒน์ศร  ศรีรุ่งเรือง
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  ปัตถาวะโร
2. นางสาวมัชฌิมา  รักจันทร์
3. นางสาววรรณฤดี  ลิบกระโทก
 
1. นางสาวธารินี  มิ่งวงศ์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  แกมนิล
2. เด็กชายรัฐภูมิ  พระสุนิล
3. เด็กหญิงอธิชา  อุดมชาลี
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  โทเกาะ
2. นางสาวมัชฌิมา  เหล่าอรรคะ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายธีรวัฒน์  ไชยยะ
2. นางสาวภัทรวดี  แสนวงษ์ไชยา
3. นางสาวอารยา  อินนา
 
1. นางสาวธารินี  มิ่งวงศ์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง 19 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  มงคลนำ
2. เด็กหญิงมัชฌิมา  อรศรี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พลลือหาญ
 
1. นางเพ็ญแข  เพชรฤทธิ์
2. นางสาวอรุณี  คงเกษม
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง 17 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  สุขสาเกษ
2. นางสาวปนัดดา  สมเสียง
3. นางสาวอวัษฎา  บุญพูล
 
1. นางสาวอรุณี  คงเกษม
2. นางเพ็ญแข  เพชรฤทธิ์
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.2 ทอง 5 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพิลัยลักษณ์  พ่อศรีชา
 
1. นางสาวสุธารัตน์  รัตนโคตร
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71.67 เงิน 40 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายรพีพงษ์  พรหมทำ
 
1. นางสาวกาญจนา  อรรถประจง
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงพุทธิดา  ดอนโสม
 
1. นางสาววาทิณี  ศรีธรรมโม
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง 10 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญพัชร   จารัตน์
2. เด็กหญิงกุลจิรา  จันยะขาม
3. เด็กหญิงกุลปริยา  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาววีรนุช  พิศมัย
2. นางสาวอมร  สมพร
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 26 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายสัณฐิติ  บุญโน
 
1. นางมริดา  สุขะหา
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพิลัยลักษณ์  พ่อศรีชา
 
1. นางสาวสุธารัตน์  รัตนโคตร
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 40 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กชายคำสอน  ลินาแค
 
1. นางจตุพร   ชัยมูล
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 73.67 เงิน 20 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกุลนัส   ทองขาว
 
1. นางยุคลธร   เพชรคนชม
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 75 เงิน 34 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นางสาวศุภลักษ์  วงค์กะโซ่
 
1. นางจตุพร   ชัยมูล
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.6 เงิน 46 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นางสาวศศิชา  สุขรี่
2. นายสิทธิพร  สุขรี่
 
1. นางสาวพุธชดี  เข็มศิริ
2. นางขนิษฐา  ขันขวา
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายธีระ  พรหมมา
 
1. นายอัษวนนท์  ชัยบิน
 
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 82.55 ทอง 41 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายปริญญา  เขาไตร
 
1. นายกีรติ  ไพรัตน์
 
197 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89.2 ทอง 9 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายธีระ  พรหมมา
 
1. นายอัษวนนท์  ชัยบิน
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 89.2 ทอง 20 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายพัทรพล  วังวน
 
1. นายกฤษดา  คะเณทา
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 22 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นายเสกสันต์   อืดผา
 
1. นายพยัคฆ์  สารพิมพา
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 88.4 ทอง 12 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายภานุพัฒน์  ปุณริบูรณ์
 
1. นายเศรษฐา  เพ็งคำปั้ง
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 83.34 ทอง 27 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายจักรพันธ์  เตชะแก้ว
 
1. นายอัษวนนท์  ชัยบิน
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 83.4 ทอง 23 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายธีรภัทร  หลักทอง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีดอน
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 90.43 ทอง 16 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายคุณากร  ประสุนิงค์
2. เด็กชายจักรพันธ์  เตชะแก้ว
3. นางสาวชลธิชา  กัลยาลัย
4. เด็กชายณรงค์ชัย  พนัดศรี
5. นายติณณภพ  นามวงศ์
6. เด็กชายธีระ  พรหมมา
7. นางสาวนันทนัท  เกษางาม
8. เด็กชายนายคุณาลัย  ประสุนิงค์
9. เด็กชายพัฒนดลย์  แพงสมสนุก
10. นายพัฒนายุ  สิงอ่อน
11. นางสาวพิมมาดา  สามา
12. นายพีรพัฒน์  อุ่นหล้า
13. เด็กหญิงภูนรี  ดวงตา
14. นางสาววรรณนิสา   โพธิ์บัญดิษ
15. นายวุฒิสิทธิ์  อยู่นุ้ย
16. นางสาวศิริรัตน์  วังสะพันธ์
17. เด็กชายศิวกร  อนันตวุฒิ
18. นายศุภกร  ทีหัวโทน
19. เด็กชายศุภวิชญ์  นันทรักษ์
20. นางสาวสุดรีรัตน์  บางประดง
21. เด็กชายอดิพงษ์  เถายาบุตร
22. นางสาวอภิชญา  อุปกา
23. นางสาวอรยา  มงคลชัย
24. เด็กชายเจตนิพัทธิ์  ภูกัน
25. เด็กหญิงเปรมมิกา  จำปาศรี
26. นางสาวเพชรลัดดา  พระนคร
27. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  แก้วน้ำคำ
28. เด็กชายโกศล  โอบอ้วน
29. เด็กหญิงโลร์นา  เพรสตัน
30. เด็กหญิงโศภิตา   สุวรรณรัตน์
 
1. นางสังคี  ศรีสุพล
2. นายอัษวนนท์  ชัยบิน
3. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
4. นายบวรยศ  ทวีทรัพย์
5. นางสาวรมย์รวินท์  เชื้อพันธ์
6. นางยุภาพร  ศรีโคตร
7. นางสาวแพรวพรรณ  เรือกิจ