สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 57 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงอารยา   ชาลิชา
 
1. นายประมวล   โพธิ์ชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74.2 เงิน 34 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. นางสาวกรกนก  มะลิรส
 
1. นางสาวธิติมา  ประธาน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 43.6 เข้าร่วม 30 โรงเรียนนาส่วงวิทยา 1. เด็กหญิงทอฝัน  ผาศิริ
 
1. นางสาวอรทัย  เจริญทัศน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวสิริมา  สูงเรือง
 
1. นางโชติกา  วรัชจารุกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงนิรชา  นามนาง
 
1. นางกัลยา  ผ่องเมืองปัก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายเตชิด  จันทชิด
 
1. นางอัญชิตา  ศุภสุข
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 18 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงสุภาณี   หงษ์ทอง
 
1. นางหทัยกานต์   จันทรคล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 36 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวจินดาพร  สรวมชีพ
 
1. นางโชติกา  วรัชจารุกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.4 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กหญิงวรรณทิพย์  สุกรรณ์
 
1. นางสาวสุภัชญา  แสนจันทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง 9 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวพัชราภา  สาระทรัพย์
 
1. นางสุริยันต์  รอดย้อย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 59 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงพรนภา  สิงห์คง
2. เด็กหญิงอภิญญา  มาลา
 
1. นางสุภาวดี  สุดสุข
2. นางสาวอรนิด  ยืนสุข
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 75 เงิน 27 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. นายกนกพล   บุญจันทร์
2. นางสาวระพีพร   ศรีสุข
 
1. นางสาววาสนา   โพธิสนธ์
2. นางสาวนันทวัน   แน่นดี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 89.93 ทอง 9 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   อ้วนล้ำ
2. เด็กหญิงปรินยาภัทร   ลือเดช
 
1. นางสุดารักษ์   ผาดโผน
2. นายธีระศักดิ์   พรมโคต
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98.85 ทอง 4 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวอินทิรา  จันทเอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งสาง  ไชยฤทธิ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 54 โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายชัชนันท์  จันดาพันธ์
 
1. นางสาวสุธิดา  สอนสืบ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายพณา  แถวพันธ์
 
1. นายปองเดช  ชนะพล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 26 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พระสุวรรณ
2. เด็กหญิงปุณยาพร  วงศ์คำเหลา
3. เด็กหญิงอัมพา  บรรจงทรัพย์
 
1. นางนิตยา  สุทธัง
2. นางสาวปัทมา  อ้วนทูล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 41 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวณัฐวิภา  อนุพันธ์
2. นางสาวปาณิสรา  สมพร
3. นางสาวเปมิกา  มานะพิมพ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  อักโข
2. นางกนกอร  พันธ์ไพโรจน์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 24 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงจิรกัญญา  ฉวีลักษณ์
2. เด็กหญิงปณิดา  ไชยบัน
3. เด็กหญิงโซไรดา  ตุงเหยด
 
1. นายณัฐกิตติ์  บุญจันทร์
2. นายสมพงศ์  วงศ์นุริน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 49 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. นางสาวจิรนันท์  อุดมญาติ
2. นางสาวนันทวรรณ  กนกหงษ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ผ่องศรี
 
1. นายณัฐกิตติ์  บุญจันทร์
2. นายวรวิทย์  หอมหวล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 53 โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายจตุรวิทย์  มิมำพันธ์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวชมพูนุช  อุตราช
2. นางสาวสุพัตรา  อ่างมณี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70.5 เงิน 43 โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวณัฐธิดา  เพชรสิทธิ์
2. นายธนากร  พานะ
 
1. นางสาวชมพูนุช  อุตราช
2. นางสาวสุพัตรา  อ่างมณี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายวีรวุฒิ  ปฏิโยเก
 
1. นายไพรฑูรย์  คุริโน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 49 โรงเรียนเดชอุดม 1. นายชัยมงคล  นนศิริ
 
1. นางสาวไข่ขวัญ  ชาปะวัง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82.87 ทอง 27 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงมาลินี  วิสาท
2. เด็กหญิงเนตรนภา  วิรังษา
 
1. นางสาวพึ่งพร  สุพรรณ์
2. นางสาวนารีรัตน์   สมหวัง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 86.1 ทอง 18 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นายอุดมศักดิ์   กัญตา
 
1. นางสาวขนิษฐา   สุขแสวง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายจักรรินทร์  กงใจ
 
1. นายสันติสุข   สิงสวัสดิ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 76 เงิน 20 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวศศิวิมล  โมคศิริ
 
1. นางสาวสุภา  ศรีรอง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 79 เงิน 21 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. เด็กชายพีระภัทร  บุดดี
 
1. นางสาวปิยะนุช  กุลบุตร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กชายชยานนท์  อักโข
2. เด็กหญิงวิญาดา  ห้วยใหญ่
3. เด็กหญิงอุบลรัตน์  นามบุรี
 
1. นายนุพล  มาลัยพาน
2. นางนฤมล  ผลรักษ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 18 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวพรภิสุทธิ์  จึงวัฒนสกุล
2. นางสาวพิรัญญา  แต้สงเคราะห์
3. นายรุ่งเพชร  ส่งเสริม
 
1. นางสาวเพ็ญพร  ขจรกลิ่น
2. นางสาววรทัย  ทองอินทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงสลิลลอย  คงสี
2. เด็กหญิงสีภูธร  จันทร์ชมภู
3. เด็กหญิงอัจฉริยะภรณ์  โตนันท์
 
1. นายพีรกฤต  เครือลุนทีระยุทธ
2. นางสาวภัทราภา  แสงงาม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.5 เงิน 40 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. นางสาวจุฬารัตน์  บัวใหญ่
2. นายวุฒินันท์  บัณฑโก
3. นางสาวศิริลักษณ์  วรรณลี
 
1. นางสาวทิฆัมพร  กอมณี
2. นางสาวภัทราภา  แสงงาม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกันยารักษ์  จิตรน้อม
2. เด็กหญิงคณิตา  สัตย์ธรรม
3. เด็กหญิงสุปราณี  โคตสุวรรณ
 
1. นายวรเกษ  เตียตระกูล
2. นายวัชระ  ยาสัจถา
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 41 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. นายนัทธพงศ์  แก้ววงษา
2. นางสาวมลฤดี  แก้วปัดชา
3. นางสาวสุดารัตน์  ง่อนไถ
 
1. นางสาวทิฆัมพร  กอมณี
2. นางรัชนี  พรพรม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 18 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน   รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงสุธิมา   พลศรี
3. เด็กหญิงสุภัทรจิรา   บุญรมย์
 
1. นางสาวทิพวรรณ   สุทธิประภา
2. นายนายณัทกร   ศรีไทย
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.6 ทอง 13 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวจิดาภา  จันทร์ทอง
2. นายพีรพัฒน์   ไชยหงษ์คำ
3. นางสาวอนันตญา  นาคำมูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจารุกิตติ์  สุดสุข
2. นางสาวกิติยวดี   สิทธิวรเดช
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 39 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ชินวงค์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ระยับสี
 
1. นายวิษณุ  ม้วนสูงเนิน
2. นายพินิจ  ดวงสวัสดิ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. นายธีระพัฒน์  สายเนตร
2. นางสาวศิริรัตน์  ตรึกหากิจ
 
1. นางสาวฬุจินันท์  พงษ์นา
2. นางสาวกัญจน์ชญา   พุทธา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 90.5 ทอง 6 โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. นายจิรศักดิ์  สายแวว
2. นายอัฐพล   พาวัง
 
1. นางสาวพรหมพร  หาคำบุตร
2. นายประพันธ์  ขามโนนวัด
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 42 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายกฤษชนันต์  ผิวอ้วน
2. เด็กชายเสกสรร   สุระพล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรักยม   บุญยืน
2. นายวิสุทธิ์   ชารีแก้ว
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 72.5 เงิน 21 โรงเรียนเดชอุดม 1. นายกฤษฎา  อารีรมย์
2. นายปลื้มกมล  ทาลา
3. นายอธิปัตย์  เธียรสิงห์
 
1. นายณัฐวรรธน์  วิเชียรศาสตร์
2. นางวราภรณ์  ช่างถม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวปราณปริญา  วันริโก
2. นางสาวภัทรจิรา  ศรีลาพร
3. เด็กชายศุภจักร  บันลือ
4. นางสาวสิรินดา  เดชคำภู
5. นางสาวเหมวรรณ  เสนาพันธ์
 
1. นางแสงจันทร์  คาดสนิท
2. นายนรัญ  มณีนิล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.2 ทอง 13 โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวพรพิมล  สิงห์สีทา
2. นางสาวสายสุดา  วงค์เวียน
3. นางสาวสุพิชญา  ไพเราะ
4. นางสาวอรัญญา  มาสู่
5. นางสาวไอลดา  วรรณุรักษ์
 
1. นางสาวนิภารัตน์  เพ็ญพักตร์
2. นางสาวผุสดี  เถาว์คำ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 30 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติกร  แสนลา
2. เด็กหญิงนภัสสร  สร้างใส
3. เด็กหญิงบุณฑริกา  วงศ์แก้ว
4. เด็กชายพงศ์พล  ค่ำคูณ
5. เด็กหญิงเมธิณี  แก้วเขียว
 
1. นางดวงตะวัน  เหลาคำ
2. นางสาวนิศาชล  โคจร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.7 ทอง 26 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์นิภา  รัตนาม
2. นางสาวจุฬารัตน์  พลพงษ์
3. นางสาวบุษยมาศ  แสนพันธ์
4. นางสาวพรธิดา  บุญชิต
5. นางสาวพรรณนารายณ์  พรมหล่อ
 
1. นางสาวบุณฑริกา  บุญกว้าง
2. นางสาวกมณทรรศฉ์  ปัตทุมมา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 71 เงิน 52 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  แสงยัณห์
2. เด็กชายปิยวัช  นิตอินทร์
3. เด็กชายมณเฑียร  มหาชัย
4. เด็กชายรชฏ  ละอองศรี
5. เด็กหญิงอารียา  จันศรี
 
1. นายสุรศักดิ์  พิชิตมาร
2. นายสุชลชาติ   เกตุชิต
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.6 ทอง 36 โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายบรรณวิทญ์  มาตมา
2. นายพีรภัทร  บุตรจันทา
3. นางสาวฟ้าประทาน  สารเสนา
4. นายวุฒินันท์  แก้วน้อย
5. นางสาวอนุรดี  ไชยบัวรินทร์
 
1. นางสาวบุหงา  ศรียงยศ
2. นายพงษ์ศักดิ์  พรมภักดี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญคง
2. นางสาวกุลนาถ  เดชโชค
3. นายคณิศร  พิมพ์โพธิ์
4. นางสาวจิตติมา  สมสุข
5. นางสาวจิรัชญา  ปัตตัง
6. นางสาวจิรัฐิพร  ปะสีละเตสัง
7. นางสาวณัฐณิชา  เชื้อแก้ว
8. นายณัฐพงษ์  สาวะการ
9. นายนลาเทพ  จรัญจอหอ
10. นางสาวนลินทิพย์  ธันวิมา
11. นายปฏิปทา  วงษ์จันทร์เพ็ง
12. นางสาวปัญฑิตา  เพียสุนา
13. นายปิยะชัย  เครือจันทร์
14. นายภูวดล  สุดเต้
15. นางสาววิสสุตา  สิงห์แก้ว
16. นางสาวสาวิตรี  สุริยะ
17. เด็กหญิงสุชานันท์  พรมดำ
18. นางสาวอรทัย  พิมพ์บุตร
19. นางสาวอรพิน  ภูษา
20. นายเนติพงษ์  วายโสกา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พรมภักดี
2. นางเหมือนจันทร์  ชคศรีสว่าง
3. นายสุรัตน์  เย็นเสมอ
4. นางบุษรารัตน์  เชยจันทา
5. นายเทอดสิทธิ์  จงราช
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86.5 ทอง 11 โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวกัณฐิกา  คลองแสนเมือง
2. นางสาวชนม์นิภา  สุราช
3. นายณพกร  เทพเรือง
4. นายณัฐวุฒิ  สิงห์เงิน
5. นายทักษิณ  กาบบัวศรี
6. นายธนดล  อระไง
7. นางสาวธัญญรัตน์  สีหะนันต์
8. นายนราวิชญ์  พุฒหล้า
9. นางสาวพรรณิภากานต์  คูณโปก
10. นายพรเทพ  สอาดชอบ
11. นายพิริยะพงศ์  กิ่งแก้ว
12. นายภาณุพงศ์  วารินทร์
13. นายภูธิป  มีดี
14. นายรักษ์ศิลป์  สันติรักษ์
15. นางสาววิมลรัก  คำพันธ์
16. นางสาวสุกัญญา  ปักเข
17. นางสาวสุภาวดี  รัตนจิตร
18. นางสาวอทิตยา  คำพะทา
19. นายเขตโสภณ  ต้นเกษ
20. นายเทพพิทักษ์  จัททร์สาย
 
1. นางสาวบุหงา  ศรียงยศ
2. นางสาวพัชริดา  สุวรรณะ
3. นายเด่นชัย  ไวยวรรณ์
4. นายวุฒิชัย  บุสรินทร์
5. นางสาวอาทิยา  อ่อนสาร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง 18 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. เด็กหญิงมิลาวรรณ  จิตรแก้ว
 
1. นางสาวสุภาวดี  บุสดี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวพรธิตา  โคตรตัสสา
 
1. นางพิศมัย  ปริหา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.4 เงิน 46 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวจินตนา  โพธิ์งาม
2. เด็กชายภานุพงศ์  คูณทอง
 
1. นางเกษร  ยอดจักร์
2. นายไกรสร  สีสุรัตน์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73.8 เงิน 54 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวปาลิตา  บุญสาลี
2. นายอรรถพล  จันทำ
 
1. นางพุธกันยา  พรมชาติ
2. นางสาวจุฑารัตน์  บุญราศรี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.2 ทอง 4 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกมลลักษณ์  ทีอามาต
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วมงคล
3. นางสาวจิรภิญญา  กาสิทธิ์
4. นางสาวชฎาวรรณ  เนตรวงศ์
5. เด็กหญิงธัญกร  แก้วทุมทอง
6. เด็กหญิงธัญชนก  ประดู่
7. นางสาววชิราวรรณ  วรพุฒ
8. นางสาววิลาวัลย์  ไชยราช
9. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  อิดอ่อน
10. เด็กหญิงเมธาพร  นามเจริญ
 
1. นายรวีโรจน์  พวงพันธ์
2. นางรุ่งทิวา  สารเสนา
3. นางสาวรุ่งนภา  จุลทัศน์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87.04 ทอง 32 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวจริญญา  จระสี
2. นางสาวจิตรานุช  แสวงศรี
3. นางสาวชาลิสา  นงนุช
4. นายทศพร  ขันอ่อน
5. นายทินภัทร  คำมรรค
6. นายนิติวัฒน์  โสจิต
7. นางสาวปภาดา  พงษ์พื้น
8. นายพงศธร  วรรณสุข
9. นางสาวพัชศิริยาภรณ์  อ่อนจันทร์
10. นายอิธิชัย  จำปาพันธ์
 
1. นางภัสรา  โชคทรัพย์
2. นายสมาน  โพธิ์สุวรรณ
3. นางสาวกรกนก  คำโกน
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 79.6 เงิน 34 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. นายกิตติชัย   อิ้มคำ
2. นายกิตติศักดิ์   คำเเหง
3. นายณัฐสิทธิ์   สุรินโยธา
4. นายนันทวัฒน์  พุ่มจันทร์
5. นายภีระพัทร์   บัวใหญ่
6. นายสถาพร   วันตุ้ม
7. นายสมพรรัตน์   น่านคำ
8. นายสุรยุทธ   แสงกล้า
9. นายเปรมกมลชัย   หลายพา
 
1. นายเอกชัย  เพ็งธรรม
2. นางสาวนรินทร์พร   โพธิ์ไชย
3. นายเชิดชัย  มีกุศล
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71.5 เงิน 26 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  โสภากุน
2. เด็กหญิงสุวรรณี  ทองเปลว
 
1. นางสาวกรกนก  คำโกน
2. นายสมาน  โพธิ์สุวรรณ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 45 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวนฤมล  พิเดช
2. นางสาวโยษิตา  ศรีโกศล
 
1. นางสาวเสาวภายุ์  สะนัย
2. นายพิชญุตม์  บัวใหญ่
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงชนันฎา  สมพร
 
1. นายสุชาติ  บุญอินทร์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95.2 ทอง 4 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาวอมิตา  มีพันธ์
 
1. นายสุชาติ  บุญอินทร์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85.5 ทอง 15 โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายบัณฑิต  สาระวิทย์
 
1. นายธนภัทร  ดวงเบ้า
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99.5 ทอง 4 โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายจิรโชติ  สิงห์คำ
 
1. นายธนภัทร  ดวงเบ้า
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 20 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กชายเดชทวี  พิมพานิช
 
1. นางอรนุช  บุญอินทร์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง 6 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาวพรวิลัย  ทวีศักดิ์
 
1. นางอรนุช  บุญอินทร์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กชายรัฐพล  ฉายา
 
1. นางอรนุช  บุญอินทร์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 20 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นายภราดร  อ่อนศรี
 
1. นางอรนุช  บุญอินทร์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณิกา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  อนุเคน
2. นางสาวสาธิกา  ชูเลิศ
 
1. นายสนธยา   เสียงใส
2. นางสาวสุพรรณิกา  มหาเสนา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง 31 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กชายชวลิต  นามบุรี
 
1. นางมะลิวัลย์  รุ่งเรือง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 7 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาวนัดดา  บรรโล
 
1. นายสุชาติ  บุญอินทร์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 29 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 1. เด็กชายวุฒิภัทร  ศรีวงษา
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์  โพธิ์เลิศ
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  จอมหงษ์
 
1. นายอนุชา  คู่แก้ว
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 17 โรงเรียนนาส่วงวิทยา 1. นางสาวนงคราญ  โคตรวันทา
2. นางสาวอธิติยา  คำเหลือ
3. นางสาวอารยา  ปาทานนท์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีวะรมย์
2. นายบรรยง  พรมศรีใหม่
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93.5 ทอง 8 โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายธงชัย  ยืนมั่น
2. เด็กชายธนภูมิ  วิภูติพงษ์
3. เด็กชายศรัณย์ภัส  นารินรักษ์
4. เด็กชายศุภกร  บำรุงศีล
5. เด็กหญิงสิริราช  พลยา
6. เด็กชายเกียรติขจร  เหง้าเกษ
 
1. นายชัยรัตน์  จบศรี
2. นายปริญญวุฒิ  ผุดผ่อง
3. นายสมยศ  โฉมเฉลา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75.2 เงิน 56 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายธราดล  สุวะมาตย์
2. นายธีรพัฒน์  ป้อมรักษา
3. นายธีระภัทร  สุธรรม
4. นายวรวัฒน์  พิลาอาจ
5. นายสุรชัช  สุวรรณกูฏ
6. นายอนันดา  เอกศิริ
 
1. นายปิยะณัฐ  สุวรรณศิริ
2. นางสาวเบญจมาศ  ขันติวงษ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.4 ทอง 29 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายเสกนวพล  บุญชิด
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. นายอัตพล  มีศรี
 
1. นายธนายุทธ  มุสิกสวัสดิ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 12 โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. เด็กหญิงวารุณี  วันแสวง
 
1. นางสุนีรัตน์  พวงพั่ว
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.8 ทอง 43 โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. นางสาวศิริกัญญา  สุมุลละ
 
1. นางทัศนีย์  มุสิกสวัสดิ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.75 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณิกา 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  ธันวิมา
 
1. นางสาวลำพูล  ศรีบันดิษ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.17 ทอง 19 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นายชัยศิริ  พรมกอง
 
1. นายประสาน  โยทองยศ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณิกา 1. เด็กหญิงชยาดา  เกศศรีเจริญ
 
1. นางสาวลำพูล  ศรีบันดิษ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวออมสิน  ธุระพัฒ
 
1. นายชัยรัตน์  จบศรี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 53 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ชูไทย
 
1. นายจุลพงษ์  ทองใบ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.18 ทอง 14 โรงเรียนเดชอุดม 1. นายพงศธร  สิมาทอง
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 47 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงแพรวา  คาดหมาย
 
1. นายจุลพงษ์  ทองใบ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.5 เงิน 42 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวอรอนงค์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายอธิภัทร  บาตสุวรรณ์
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.2 ทอง 51 โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายกิตติพัชญ์  สิรไชยพัฒน์
 
1. นายชัยรัตน์  จบศรี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง 45 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กหญิงพิมนภา  ปุยอบ
 
1. นายศิรสิทธิ์  จำปาพันธ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.3 ทอง 39 โรงเรียนนาส่วงวิทยา 1. นางสาวผกาวรรณ  จันทร์สิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต  เยาวเรศ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 76.2 เงิน 41 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายคมสันต์  ป้องชัย
2. นางสาวชไมพร  พิมมะทะ
3. นายภูมิใจ  ใจสว่าง
4. นายรัฐศาสตร์  ประทุมทอง
5. นางสาววัลลญา  ทองจันทร์
6. นางสาวสุพัตรา  จันพวง
7. นายอนุกูล  ไชยสุข
8. นายอุ้มทรัพย์  แก้วคำสอน
9. นายเข้มแข็ง  สมุทเวช
10. นางสาวโสรยา  ยอดยา
 
1. นายชวลิต  กล้ายุทธ
2. นายยุธิน  พิชัย
3. นายตะวัน  บุตดาแพน
4. นายปองเดช  ชนะพล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กชายวีระภาพ  โถตะบุตร
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 16 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวหทัยรัตน์  สาระชาติ
 
1. นางธิดา  สุรมิตร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.33 ทอง 6 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงชนิดา  หลายเหล่า
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนเดชอุดม 1. นายรัชพล  เจริญศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กชายศุภกร  โกศล
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 25 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวอาภัสรา  อุ่นอบ
 
1. นางธิดา  สุรมิตร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 77.33 เงิน 19 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กชายสุดสาคร  จันทฤทธิ์
 
1. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 23 โรงเรียนเดชอุดม 1. นายภวัต  จันทรส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  วิจารณ์โว
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 71 เงิน 20 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวปาริชาต  โล่ห์คำ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 13 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงโยฑริกา  วรรณประภา
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88.66 ทอง 4 โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวสิริวิมล  บุดสี
 
1. นายชวนินทร์  ศรีโยหะ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 10 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายนฤเบศก์  สิมมาทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายวีระวัฒน์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงวัณภา  ศรีพันธ์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 20 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวปรินทร  ไตรยสุทธิ์
 
1. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 70 เงิน 27 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายธนวัฒน์  อาทิตย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายณภัทร  ขอพิมาย
 
1. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายนฤเบศก์  สิมมาทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 77.5 เงิน 34 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวรัตติยา  นามวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 74.6 เงิน 19 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกนกวรรณ  สีแสง
2. เด็กหญิงฐาปนี  บุญพามา
3. เด็กชายนฤเบศก์  สิมมาทอง
4. นายปวริศร์  หล่าบรรเทา
5. นางสาวพิรดา  บุญเนต
6. นายรัชพล  เจริญศรี
7. นางสาวรัตติยา  นามวงค์
8. เด็กชายวุฒินันท์  ไชยฤทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
2. นายจิรโชติ  ชารีชุม
3. นางสาวอภิรดี  ก้อนทอง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 75.15 เงิน 24 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกชกร  วุฒิเสลา
2. นางสาวกนกวรรณ  สีแสง
3. นางสาวขณิตรา  จันทร์แจ้ง
4. เด็กชายณพคุณาศร  ชารีชุม
5. นายณัฐณรงค์  สมรักษ์
6. นางสาวณีรนุช  สาจะลี
7. นางสาวทรงพร  พรมภักดี
8. เด็กชายธนวัฒน์  ธิบูรณ์บุญ
9. เด็กชายนฤเบศก์  สิมมาทอง
10. นายปวริศร์  หล่าบรรเทา
11. นายภวัต  จันทรส
12. เด็กชายภูริพัฒน์  กองธรรม
13. นายรัชพล  เจริญศรี
14. นางสาววนัสนันท์  พิมพ์มาตย์
15. เด็กชายวุฒินันท์  ไชยฤทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
2. นายจิรโชติ  ชารีชุม
3. นางสาวอภิรดี  ก้อนทอง
4. นางณฐวรรษ์  ไสว
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 71 เงิน 26 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นายณัฐพล  รุนชัย
2. นายติยกุล  พั่วแดง
3. นางสาวปนัดดา  เคนวงศ์
4. นายประดับ  อุ่นภักดิ์
5. เด็กหญิงรัตนาพร  บุญเติม
6. นางสาววนิดา  ประเสริฐสังข์
7. นางสาวศรีสุดา  บุญชื่น
8. นางสาวสุนิสา  วงชมภู
9. นางสาวเกษราภรณ์  สุขดี
10. เด็กชายเกียรติบดินทร์  แก้วพิกุล
11. นางสาวเพ็ญพิชชา  สมสี
12. เด็กชายโชคชัย  แก้วใหญ่
 
1. นายสุธี  บาตสุวรรณ
2. นายจงรัก  วิเศษรอด
3. นายบุญรัตน์  บัวลา
4. นางสาวกัญณัฏฐ์  ปูพบุญ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85.8 ทอง 6 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทนิภา  ขันคำ
2. นางสาวชลธิชา  ตุ้มมาตร
3. นางสาวชโลธร  แสนโสม
4. นายณภัทร  ขอพิมาย
5. นายณัฐนนท์  บัวงาม
6. นางสาวทิพวรรณ  สลักลาย
7. นายธนกิจ  ศรประสิทธิ์
8. เด็กชายธีระวุฒิ  สุทธิคุณ
9. นางสาวนันทนา  กรรมสิทธิ์
10. นายปฎิวุฒิ  ออมกลิ่น
11. นางสาวปราณี  จำปาแสน
12. เด็กชายพณิชพล  สุขตา
13. นางสาวพัชริญา  จอมตั้ง
14. นางสาวมนธิดา  ไชยเศษ
15. นายรัชภูมินทร์  นํ้าใจ
16. นายวิทวัส  กวดขัน
17. นายสิทธิพงษ์  พงษ์เสือ
18. นางสาวสุดารัตน์  นามศรีหาญ
19. นางสาวอาภัสรา  อุ่นอบ
20. นางสาวอุมาวดี  โพธิ์จันทร์
 
1. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
2. นางธิดา  สุรมิตร
3. นายธนเชษฐ์  วันนา
4. นางวรรษา  ไชยมาตร์
5. นางจิราพร  พรพนม
6. นางสาวจันทร์สุดา  ธิมาทาน
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 57 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กชายกชกร  สายทรัพย์
2. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ดาราคำ
3. เด็กหญิงจิรัชญา  เพียะวงศ์
4. เด็กชายดุลยวัต  อุทัยศรี
5. เด็กชายธนวันต์  สายสมบัติ
6. เด็กชายธนัช  สมนึก
7. เด็กชายธนาดล  ปุญญาพิทักษ์
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  พรมวงค์
9. เด็กหญิงพิมภรณ์  พระทัยกุล
10. เด็กหญิงวรรณประภา  พรมวงค์
 
1. นางกรกนก  พลนงค์
2. นายเขมภร  สุรมิตร
3. นางพิมพ์เพ็ญ  ไมล์โพธิ์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 78.2 เงิน 55 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 1. นายนันทวัฒน์  นิพวงลา
2. นางสาวพรชิตา  ชนะพจน์
3. นายวรัญชิต  ศรีสุธรรม
4. นางสาวสกุณา  อนันตภักดิ์
5. นายสิทธิศักดิ์  มาลี
6. นายสิรวิชญ์  ทันสา
7. นายอดิศักดิ์  ทะรัน
8. นางสาวอุไรพร  สมศรี
9. นางสาวเบญจรรรณ  บุญกันฑ์
10. นางสาวโชติการ  สาริก
 
1. นางสาวเทพธิดาพร  รำแพน
2. นางสาวกาญจนาภา  ไชยรัตน์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 28 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  จันทร์พันธ์
2. เด็กหญิงจาฬุมินทร์  พ่อกว้าง
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  จิยบุตร์
4. เด็กหญิงปิยธิดา  เรือนพิมพ์
5. นางสาวพรชิตา  คำสายพรม
6. เด็กหญิงศรัณญา  วังษาลุน
7. เด็กชายสรศักดิ์  นวนเท่า
8. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญไชย
 
1. นางสาวภัทราภา  แสงงาม
2. นายนราธร  คุ้ยเห้ง
3. นายเอกชัย  ไกยะราช
4. นายพีรกฤต  เครือลุนทีระยุทธ
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 76.4 เงิน 40 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  ภูแข
2. นางสาวกฤษณา  ดาบคำ
3. นางสาวจันทร์ทิมา  อระไง
4. นางสาวนันต์ธิดา  สีหัน
5. นางสาววรรณิศา  กรุณา
6. นางสาวอรอุมา  คำโสภา
7. นางสาวอรัชพร  ลำพันธ์
8. นางสาวอุษา  วรพุฒิ
 
1. นางจรรยา  พิบูลพงษ์
2. นายนราธร  คุ้ยเห้ง
3. นายเอกชัย  ไกยะราช
4. นางสาวปวีณา  คำวัน
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 31 โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวกัลยรัตน์  พนมเขต
2. เด็กชายธีรพงษ์  เกษี
3. นายนิรุช  อุนา
4. นางสาวพิยะดา  อาจธขันธ์
5. นางสาวภรทิพย์  ยืนมั่น
6. เด็กชายศักดิ์ดา  จิตนานนท์
7. นางสาวอติพร  คำวงศ์
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่ตั้น
 
1. นายอุทัย  บุญวรรณ
2. นางสาวสิริยาพร  บุษบิน
3. นายบุญเสริม  เสาว์ปา
4. นายชัยรัตน์  จบศรี
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 55 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. นางสาวชลธิชา  ขนสุวรรณ์
2. นางสาวทวีพร  แสนทวีสุข
3. นางสาวนภัสวรรณ  ศรประสิทธิ์
4. นางสาวพิมพ์กมล   ธงไชย
5. นางสาวยุพาพร  พุ่มจันทร์
6. นางสาวศิริรัตน์  ยศสมบัติ
7. นางสาวอภิญญา  ทีอุทิศ
8. นางสาวเจนณิสตา  สถาวร
 
1. นางสาวรัตติยา  นามวา
2. ว่าที่ร้อยโทพิทักษ์ชัย   คำพะทา
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 11 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกนกพิชญ์  ศิริบูรณ์
2. นางสาวกาญจนา  พุฒิแก้ว
3. นางสาวชนิกานต์   ต้นเชื้อ
4. นายชลัมพล  คำศรี
5. นางสาวธัญจิรา  รักษา
6. นางสาวพชรวรรณ  วงศ์แหวน
7. นายพันทิพย์  เกษี
8. นางสาวฟ้าประธาร  โพธิ์สาร
9. นายมาโนตย์  ยุวะบุตร
10. นางสาววัชมล  ไชยเสริฐ
11. นายวุฒิพงศ์  หอมหวล
12. นางสาวศศิกานต์  หลอมทอง
13. นางสาวสุธาทิพย์   โททอง
14. นางสาวอารยา  ตระบุตร
15. นางสาวเกศราภรณ์  สัมพันธวงศ์
16. นายเกษฎาพันธ์  ขันโมลี
 
1. นางสุภาวดี  ประสระบาล
2. นางสาวอังศุนิตย์  วรรณลี
3. นางวาสนา  อัปกาญจน์
4. นายวรัญชัย  บุญฤทธิ์
5. นางสาวขนิษฐา  ดวงแก้ว
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.4 ทอง 9 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. เด็กชายจักรพัฒ  กันตา
2. นายธนกฤต  โมฬาศรี
3. เด็กชายธนกฤต  แก้วสง่า
4. เด็กชายธนากร  ศรีชมภู
5. เด็กชายพลกร  หอมจันทร์
 
1. นายอานุภาพ  บัวศรียอด
2. นางสาวกนกวรรณ  เหล่าจำปา
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.2 ทอง 18 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงฐาปนี  บุญพามา
2. เด็กชายณพคุณาศร  ชารีชุม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
2. นายจิรโชติ  ชารีชุม
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 50 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ผาดี
 
1. นางสาวพิมพ์พร  ก้อนคำ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายรัชชานนท์  ขนทอง
 
1. นายอนุชิต  จันทป
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.6 ทอง 8 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ขันธุ์แก้ว
 
1. นางสาววรรนิภา  แสนเจริญสุข
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79 เงิน 34 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวชรินทร์พร  ไชยทอง
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  สายโน
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 31 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายคริสโตเฟอร์  เมนชั่นเดียริคส์
2. เด็กหญิงชาลิสา  วงศ์กลาง
3. เด็กหญิงนนธิญา  จำปามนต์
4. เด็กหญิงพัชรี  รักกาล
5. เด็กหญิงสุวิชาดา  ทาริยา
 
1. นางสาวดวงแข  คำศรีสุข
2. นางณัฐญา   ศิริชัย
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.6 ทอง 31 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกิตติญาภรณ์  กาละศรี
2. นายธนกฤษณ์  สาโสม
3. นางสาวมิ่งขวัญ  คุณาพรสถิต
4. นางสาวอัญชนา  แก้วศรีทอง
5. นางสาวเนตรนภา  ขุมคำ
 
1. นางสาวสุพัตรา  ตันเจริญ
2. นางสาวฐณัชญ์พร  นาจาน
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88 ทอง 14 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายธนาชัย  ประการะพัง
2. เด็กหญิงธิญาดา  จันทเอก
 
1. นางสาวรณิดา  อินทร์เลิศ
2. นางสาวบุณยนุช  ศิริบูรณ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง 6 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. นางสาวศุเพ็ญพร   บัวเครือ
 
1. นางสาวรำใย   ลือเดช
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 73.5 เงิน 50 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติสรา  สุขะทัต
2. เด็กชายยศวงศ์  บุญทศ
 
1. นายกฤษฎา  กมุทมาศ
2. นางณัฐสุดา  ขัมภรัตน์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง 22 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวจิราภรณ์  สักเสริม
2. นางสาวเอื้องละมัย  ไชยวิเศษ
 
1. นางสาวธิรนันท์  จึงจงสวัสดิ์
2. นางสาวกรรณิการ์  ทองอิ้ว
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงพลอยสวย  ไกรศูนย์
2. เด็กหญิงอารยา  เจริญแนว
 
1. นางสาวปวีณา  จังกาจิตต์
2. นางสาวธันยชนก  เบ้าทอง
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.33 เงิน 20 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวรดามณี  สุริยา
2. นางสาวสุชานันท์  สีดาพล
 
1. นางสาวจิดาภา  ยศวิไล
2. นางสาวธันยชนก  เบ้าทอง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 27 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวทิธานี  ศิลาลอย
2. นายอนุชา  ธงบัวชาติ
 
1. นายกฤษฎา  กมุทมาศ
2. นางณัฐสุดา  ขัมภรัตน์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60 ทองแดง 27 โรงเรียนนาส่วงวิทยา 1. นางสาวรัตนาภรณ์  วงมาเกษ
2. นางสาววาวิณี  บัวคำ
 
1. นางสาววารุณี  สมตน
2. นายสัญชัย  พิณทอง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง 14 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวกมลลักษณ์  พูลมาศ
2. นางสาวพรชิตา  ดุจดา
3. นางสาวพรรณกาญจน์  คำมา
4. นางสาวพรสุดา  สุนา
5. นางสาวอัจฉรา  บุราชรินทร์
 
1. นายกฤษฎา  กมุทมาศ
2. นางณัฐสุดา  ขัมภรัตน์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.33 ทอง 6 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวตรีรัตน์  ถาวร
2. นางสาวนันทิวา  ศรีไชย
3. นางสาวรุ่งทิพย์  พิมพ์กิ่ง
4. นายวรวัฒน์  พูลเพิ่ม
5. นางสาวสุจิตรา  สีดาพล
 
1. นางสาวจิดาภา  ยศวิไล
2. นางสาวธันยชนก  เบ้าทอง
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 52.67 เข้าร่วม 52 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวอรปรียา  บัวรินทร์
 
1. นางณัฐสุดา  ขัมภรัตน์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 45.67 เข้าร่วม 31 โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. นางสาววัชรินทร์  ขันชะรี
 
1. นางสาวกัลยา  วงศ์บุตรดี
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77 เงิน 55 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กชายปารวุฒิ  ราชวันดี
2. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  ทองรส
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ชาบุญเรือง
4. เด็กชายวงศธร  อินทรัพย์
5. เด็กชายศิวกร  กุลธิ
6. เด็กชายสุธินันท์  ทองกุล
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  อังฉกรรณ์
8. เด็กชายอาทิตชัย  สืบศรี
 
1. นายวันชัย  นาคพันธ์
2. นางนวพัณณ์  โกศัลวัฒน์วสุ
3. นางคำพลอย  สายทอง
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 38 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นายณัฐวุฒิ  บุญเลิศ
2. นายยศกร  ยอดคำมี
3. นายวัชรินทร์  ศิริโท
4. นายวัฒนา  ลาพรมมา
5. นายวุฒิศักดิ์  ทองจันทร์
6. นายเอกราช  ทีอุทิศ
 
1. นายวันชัย  นาคพันธ์
2. นางคำพลอย  สายทอง
3. นางลักษณา  พินากัน
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายกฤษฎา  แย้มพุฒ
2. นางสาวจิราวรรณ  มิตสยาม
3. นายชัยวิทย์  ศรีพันธ์
4. นางสาวทอฝัน  โคตถา
5. นางสาวธิดารัตน์  ชุมสาร
6. นายปริญญา  แว่นแคว้น
7. นางสาวพรรภัสสา  ศรีลาชนพฤกษ์
8. นางสาวรุ่งอรุณ  ผิวเงิน
9. นางสาวเมษกรานต์  ผลหอม
10. นางสาวโชติกา  อุวิทัต
 
1. นางธันยาภรณ์  อักโข
2. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยมาศ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนันทรา  แก้วนิล
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85.9 ทอง 14 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  อินทะวงศ์
2. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศรีธรรมมา
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ต้นสินทร์
4. เด็กหญิงกิตติวรา  ขันตี
5. เด็กหญิงพิมพกานต์  ทวิตชาติ
 
1. นางสุมาลี  คุณโคตร
2. นางสาวรัตนา  สนุกพันธ์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.3 ทอง 22 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวฉัตราวดี  แก้วศรี
2. นางสาวชนานันท์  โพธิ์สุวรรณ
3. นางสาวชุติกาญจน์  พุทธจักร
4. นางสาวนิภาพร  วงศ์สิริ
5. นางสาวอรุณวดี  หมั่นนิยม
 
1. นายวีระพร  ลาทอง
2. นางนวลละออง  ฉลวยแสง
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  เบ้าคำ
2. เด็กหญิงดารุณี  บุญทิสา
3. เด็กชายธีระวุฒิ  ทองพิมพ์
 
1. นางปนัสยา  กุลการี
2. นางสาวนภาจริน  สุขอ้วน
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.8 ทอง 12 โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวสุทธิษา  เรืองรัมย์
2. นางสาวสุภาพร  จารุไชย
3. นางสาวแคทลียา  ตะนะโส
 
1. นางสาวสรารัตน์  พรมนวล
2. นางสาวอภิรัตน์  สิงหเสนี
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน 40 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. เด็กหญิงพรัชราพร  สมชาติ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นิโรรัมย์
3. เด็กหญิงแก้วกัลยา  ชานิตย์
 
1. นางสาวจันจิรา  ดอกพอง
2. นางสาวนภนันท์  สุนิพัฒน์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.4 ทอง 43 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นางสาวกัลยาณี  ศรีถาการ
2. นายจองชัย  ไชยชนะ
3. นางสาวศิรัญญา  ทวีการ
 
1. นางสาวอาทิตยา  จึงตระกูล
2. นายอานุภาพ  บัวศรียอด
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 68 ทองแดง 30 โรงเรียนเดชอุดม 1. นายปรเมษฐ์  คาดสนิท
2. นางสาวอุไรวรรณ   คำศรี
 
1. นางณิชกานต์  นามวงศ์
2. นางสาววรรณภา  พิลาทอง
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 45 โรงเรียนเดชอุดม 1. นายภูธิป  อรรคบุตร
2. นายเชาวลินทร์  คำดี
 
1. นายณัฐพล  ทองทวี
2. นางณฐวรรษ์  ไสว
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 29 โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงตรีสรา  วิลานันท์
2. เด็กหญิงทิพย์อำพร  คูณเสมอ
3. เด็กหญิงวรัญญา  เปียสวน
 
1. นางสาวสายสมร  สีแหล้
2. นางสาวศุภรัตน์  ผลวิสุทธิ์
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 70.25 เงิน 39 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายดนุพร  ศรีแก้ว
2. นายดนุสรณ์  บุราชรินทร์
3. นางสาวเชิญพร  ศรีสุทโธ
 
1. นายวงศกร  ณรงค์
2. นางวิไลภรณ์  มงคลการ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 46 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวจีราภา  ประพันธมิตร
2. นายพิชยุทธ  วงศ์ศรีแก้ว
 
1. นายณัฐพล  ทองทวี
2. นางณฐวรรษ์  ไสว
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 76 เงิน 28 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงปัณฑิญา  สุทธัง
2. เด็กชายเดวิท  วรรณประภา
 
1. นางสาวเขมิกา  กุลาศรี
2. นายธวัชชัย  พันธ์ศิริ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 37 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวจณิสตา  ผลจันทร์
2. เด็กชายทรงพร  พัฒนศิริ
 
1. นายสมพร  ทองใบ
2. นางสุกันยา  กระก่ำ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 41 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กชายธนโชติ  คุลธิ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  โคกโพธิ์
 
1. นายอนุพงศ์  ประเสริฐ
2. นายสุรพล  เทียนคูณ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 53 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายอภิลักษณ์  จันทร์มณี
2. นางสาวอรัญญา  ชินราช
 
1. นางวิไลภรณ์  มงคลการ
2. นายพงศธร  คงทน
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 20 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กชายปรมินทร์  ชัยนา
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ปริบาล
 
1. นายวงศกร  ณรงค์
2. นางวิไลภรณ์  มงคลการ
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 46 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายปิติพร  ไตรยสุทธิ์
2. นายวิชาญชัย  นุชิต
 
1. นายองอาจ  หอมทอง
2. นายพงศธร  คงทน
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 66 ทองแดง 51 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวณัฐฐินันท์  แก้วดา
2. นางสาวปภาวี  ศรีกุล
 
1. นางสาววรรณภา  พิลาทอง
2. นางณิชกานต์  นามวงค์
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 69.88 ทองแดง 45 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายกิตติปกรณ์  สีนาค
2. เด็กชายคณพศ  แสนทวีสุข
 
1. นายไพฑูรย์  กุลพันธ์
2. นายสมพร   ทองใบ
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงบัณฑาวีย์  ตรีจันทร์
2. เด็กหญิงศิริกาญจน์  พรมวันนา
 
1. นายไพฑูรย์  กุลพันธ์
2. นางสาวนิพาภรณ์  ส่งเสริม
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายธานินทร์  ราชรินทร์
2. นายธีรวัฒน์  ชูจิตร
3. นายรัฐภูมิ  ดำรงค์
 
1. นางอำพร  คำเอี่ยม
2. นางสุภาพร  เรือนแก้ว
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 77.5 เงิน 22 โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายภาคภูมิ  ประพาน
2. นายศิเรวัต  บุตรดาเคน
3. นายอดิศักดิ์  วงศ์ศรีแก้ว
 
1. นายวิทวัช  สิมทอง
2. นายประภาส  บุญสนอง
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 51 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กชายกวิน  พุ่มจันทร์
2. เด็กชายนาคิน  โคตรสุวรรณ
3. เด็กชายปุณยวีร์  สวิล
 
1. นายอภิเกียรติ  สิงห์คำ
2. นายสืบพงค์  สุดตา
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 78 เงิน 33 โรงเรียนเดชอุดม 1. นายดิศพงษ์  วงษ์จันทร์
2. นายรัชพล  บุญผง
3. นายศรัณย์  บำรุง
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  พูลเพิ่ม
2. นางนราภรณ์  โคลงชัย
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 37 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายชินพัฒน์  อินทร์ขาว
2. เด็กชายอนันท์  มิตรแสง
3. เด็กชายโอม  จตุราเพท
 
1. นางนิษฐา  อักโข
2. นางนราภรณ์  โคลงชัย
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 78.6 เงิน 16 โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายรัชกาส  บุญต่อ
2. นายวัชรพงศ์  ดอกกุลบุตร
3. นายเจษฎา  จันทร์ที
 
1. นายวิทวัช  สิมทอง
2. นางสุภาพร  เรือนแก้ว
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 79.5 เงิน 10 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ละนิโส
2. เด็กชายปรภัค  คำน้อย
3. เด็กชายพีรภัทร  ทับทิม
4. เด็กชายเสกสรร  วิริวรรณ์
 
1. นายปัญญา  สัมพะวงศ์
2. นางสาวนพวรรณ  ดวงสินธุ์
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายนพชัย  กุลากุล
2. นางสาวสิรินยา  ธงศรี
3. นายสุพิสิฐ  ทองกาย
4. นายอธิวัช  มณีสาย
 
1. นายวิทวัช  สิมทอง
2. นายประภาส  บุญสนอง
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กชายธันวา  คำนนท์
2. เด็กชายศุภกิตติ์  ดวงตา
3. เด็กชายสุชานันท์  แก้วปัญญา
 
1. นายประสิทธิ์  สายลุน
2. นางพิสวาท  ภาดี
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83.6 ทอง 57 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นายภัทรพล  โชคหฤทัย
2. นายศราวุธ  จันทร์ตา
3. นายสาริน  อบคำ
 
1. นายอานนท์  ขันติวงษ์
2. นายพิทยา  กิจไพบูลย์ชัย
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.75 ทอง 11 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  พิลารัตน์
2. เด็กหญิงสิทธาสินี  ไชยศิริ
3. เด็กหญิงเกษมณี  เกื้อกูล
 
1. นายเกรียงไกร  สายป้อง
2. นางสิรินทรา  สายป้อง
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 57.8 เข้าร่วม 58 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นางสาวนิรชา  บุษภาค
2. นางสาวปภัสรา  กวดนอก
3. นางสาววรโย  เรืองสา
 
1. นายประสิทธิ์  สายลุน
2. นางพิสวาท  ภาดี
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กหญิงกัญภา  ต้นคำ
2. เด็กหญิงจริญญา  เทพภักดี
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มิ่งชัย
4. เด็กชายธีปกรณ์  ทองคำผุย
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สีหาวงษ์
6. เด็กหญิงอภัสรา  ใหญ่สาร
 
1. นายประสิทธิ์  สายลุน
2. นางพิสวาท  ภาดี
3. นางอรษา  วิเศษรอด
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 79 เงิน 26 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นางสาวญาณี  คำมุงคุล
2. นายธนวันต์  ลาพรมมา
3. นายธรรมรัตน์  กลมวงษ์
4. นางสาวสุพิชชา  วงศ์บุตรดี
5. นางสาวอารีรัตน์  ปริโยทัย
6. นางสาวเขมจิรา  แก่นหอม
 
1. นายประสิทธิ์  สายลุน
2. นางพิสวาท  ภาดี
3. นางสิรินทรา  สายป้อง
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 48 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  จุลทัศน์
2. เด็กหญิงนิธินันท์  สุวรรณสิงห์
3. เด็กหญิงปนัดดา  เปลือยหนองแข้
 
1. นางละมัย  สุวรรณสิงห์
2. นายสิฬาชัย  จะโรจร
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง 45 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวจันแนล  แอน จันเพ็ญ
2. นางสาวปริญากรณ์  สีแสด
3. นางสาวเกวลิน  จันทร์ผอง
 
1. นางวัฒนา  อ่อนประทุม
2. นางสาวลดาวรรณ  ลอออรรถพงศ์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง 21 โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงชญานี  กาทา
2. เด็กหญิงชลิตา  ฤทธิสิงห์
3. เด็กหญิงสโรชา  สิถิระบุตร
 
1. นายอนุวัฒน์  สุรวิทย์
2. นายปิยะพนธ์  ดอกแขมกลาง
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 43 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. นายธนพล  ศาลาน้อย
2. นางสาวศิริลักษณ์  วงษาบุตร
3. นางสาวสุพิชญา  เครือคุณ
 
1. นางสาวอรวรรณ  เครือคุณ
2. นางสาวจันทร์แจ่มฉาย  สายสมคุณ
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.8 ทอง 35 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร  สมเพราะ
2. เด็กหญิงสาริกา  แสงศรี
3. เด็กหญิงอริษา  ลาไชย
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  ภาคสุโพธิ์
2. นางสาวไพลิน  จันโยธา
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 75 เงิน 33 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวดรุณี  ดาราช
2. นางสาววัทนวิภา  นิจภักดี
3. นางสาวอาริยา  จันทำ
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  ภาคสุโพธิ์
2. นางสาวไพลิน  จันโยธา
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง 17 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ชุ่มใจ
2. เด็กหญิงพรธิดา  ปัจศรี
3. เด็กหญิงศิริพรรณ  จันทร์ส่อง
 
1. นางกุหลาบทิพย์  สืบสา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐพร  สันเทียะ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง 28 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวธนัชพร  วงษาสันต์
2. นายนิรสันต์  ดาราช
3. นางสาววิชุดา  กุลบุตร
 
1. นางสาวไพลิน  จันโยธา
2. นางสาวเพชรรัตน์  ภาคสุโพธิ์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 36 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนม์ชนันทร  นิลชนะ
2. เด็กหญิงมุธิตา  สุทธสน
3. เด็กหญิงสุภัสสา  พิษเพ็ง
 
1. นางชนานันต์  ชินหงษ์
2. นางสาวเพชรรัตน์  ภาคสุโพธิ์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.74 ทอง 36 โรงเรียนเดชอุดม 1. นายธนพล  พรหมบรรณ
2. นางสาวอิ่มอมร  ลารัตน์
3. นางสาวเพชรลดา  โมคทิพย์
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  สมสัตย์
2. นางสกาวเดือน  ชัยกลาง
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง 15 โรงเรียนนาส่วงวิทยา 1. เด็กชายภูริเดช  จันแก้ว
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  วงศ์พุทธะ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วนิล
 
1. นางพิสมัย  ขันทำ
2. นางสุดารัตน์  ฉลาดดี
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวสกุลแก้ว  จันทะไข่สร
2. นายสุทธิพงษ์  บรรณศรี
3. นางสาวสุพัตรา  ชาตรีสาย
 
1. นางสุดใจ  ใจสว่าง
2. นายสิทธิชัย  ใจสว่าง
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. เด็กหญิงพิมพ์ญดา  ปราบจันดี
 
1. นางสาวจันจิรา  ดอกพอง
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 48 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ผ่องพุฒ
 
1. นางสาวณิษานันท์  จันมาทูล
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 38 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. เด็กหญิงณีรนุช  ลือชัย
 
1. นายทิวัตถ์  บุตรศรี
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 49 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นางสาวดวงมณี  หงษ์ทอง
2. นางสาวมลธิกา  คำสุข
 
1. นางสาวอาทิตยา  จึงตระกูล
2. นางสาวณิษานันท์  จันมาทูล
 
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 80.8 ทอง 48 โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พรมรัตน์
 
1. นายสายัญห์  ทองละมุล
 
197 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 86.3 ทอง 22 โรงเรียนเดชอุดม 1. นายตะวัน  วิพันทา
 
1. นายอรันยะ  บุญสาลี
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 85.4 ทอง 39 โรงเรียนเดชอุดม 1. นายทัศน์พล  อาจรี
 
1. นายอรันยะ  บุญสาลี
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 88.6 ทอง 18 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. เด็กชายสุพลวัฒน์  บุญเลี้ยง
 
1. นายเอกชัย  ไกยะราช
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87.8 ทอง 17 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. นายอัครพล  บัวใหญ่
 
1. นายเอกชัย  ไกยะราช
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 76.84 เงิน 46 โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1. เด็กชายสหัสตวรรษ  สมหวัง
 
1. นายสายัญห์  ทองละมุล
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 80.84 ทอง 40 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายวชิรวิทย์  อบมาสุ่ย
 
1. นายชวลิต  กล้ายุทธ
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง 19 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกนกพิชญ์  ศิริบูรณ์
2. เด็กชายกรภัทร  ลาสุธรรม
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชาวกัณหา
4. นางสาวชนิกานต์   ต้นเชื้อ
5. นายชลัมพล  คำศรี
6. เด็กชายณัฐปกรณ์  อินอร่าม
7. นายดำรงศักดิ์  นักเรียน
8. นายตะวัน  วิพันทา
9. นายทัศน์พล  อาจรี
10. นายธนากร  มูลวงษ์
11. นางสาวธัญจิรา  รักษา
12. นายนัฐพงษ์  สีทอง
13. นางสาวบัณฑิตา  โคตรตัสสา
14. นางสาวพชรวรรณ  วงค์แหวน
15. นายพลวัฒน์  จำปาแย้ม
16. นายพลเฉลิม  รินไธสง
17. นายพัชรพล  วีระกุล
18. นายพันทิพย์  เกษี
19. นางสาวพิชชาพร  พวงพุฒิ
20. นางสาวฟ้าประธาร  โพธิ์สาร
21. นายมาโนตย์  ยุวะบุตร
22. นางสาววรรณวิสา  สีมา
23. นางสาววัชมล  ไชยเสริฐ
24. นายวิศรุต  อุระจันทร์
25. นายวุฒิพงศ์  หอมหวล
26. นางสาวศศิกานต์  หลอมทอง
27. นางสาวศิรินันท์  คำโสภา
28. เด็กหญิงสร้อยสุดาวรรณ  จันทร์กระจ่าง
29. นางสาวเกศราภรณ์  สัมพันธวงศ์
30. นายเกษฎาพันธ์  ขันโมลี
 
1. นายอรันยะ  บุญสาลี
2. นางสาวนันทพร  เวธิตะ
3. นางสาวอังศุนิตย์  วรรณลี
4. นางสุภาวดี  ประสระบาล
5. นายสลักเกียรติ  ทองทับ
6. นายนรัญ  มณีนิล
7. นางสาวทัณฑิกา  ชะบาศรี