สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 36 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงนิศานาถ   เชื้อทอง
 
1. นางสุภาณี   ลาสา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 55 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นางสาวจำลองลักษณ์  ประสาน
 
1. นางมนธิรา  ผดุงเกียรติโสภณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 41.8 เข้าร่วม 39 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกมลพร  ยวงคำ
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  พิมพ์ไชย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 21 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวนวรัตน์   อุดมพันธ์
 
1. นายธัชชัย   ธนูทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 52 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงเบญจพร   คำมาเนตร
 
1. นางนิพพาพร   ส่งศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 25 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวเพชรรัตน์   สุนินทบูรณ์
 
1. นางกมลพรรณ   โสมรักษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงสุวนันท์   เลขะสันต์
 
1. นางลักขณา   ไชยรัตน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวประภาภรณ์   พงหันษา
 
1. นางทิพวรรณ   พรมแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 19 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายปฏิภาณ   กุจะพันธ์
 
1. นางวิไลรัตน์   สุวรรณพงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.8 ทอง 11 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายสิทธิชัย  คำภูมี
 
1. นางสาคร  จันดาบุตร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 37 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงธิญาดา  บุญโสภา
2. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  กายสิทธิ์
 
1. นางสาคร  จันดาบุตร
2. นางมัลลิกา  นามปัญญา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 47 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวพรไพลิน   สุธรรมมา
2. นายอินทราชินวุฒิ   วงศ์ชาลี
 
1. นางสาวนภาพร   ชนะชัย
2. นางทิพวรรณ   พรมแก้ว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75.1 เงิน 48 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์   แพงแก้ว
2. เด็กหญิงไอรยา   เคนชาลี
 
1. นางสุภาภรณ์   ทางทอง
2. นายวัชรพล   กรรมจันทร์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 87.42 ทอง 24 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวพิไลพร   ปาคำทอง
 
1. นางสุภาภรณ์   ทางทอง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 27 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน   บุญประชม
 
1. นางยุภา   นิยมวงศ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 15 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายณัฐนันท์   มิตรตระกูล
 
1. นางเนาวรัตน์   โพธิ์ศิริ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 23 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายคิมหันต์  วิเศษรัตน์
2. เด็กหญิงปริณดา  แสงสุวรรณ
3. เด็กหญิงมัฏฐกานต์  พิพัฒน์กุลศิริ
 
1. นางปิยากร  นามเสถียร
2. นางยุภา  นิยมวงค์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 46 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวทัศศิกา  ชัยภา
2. นางสาวนลินลักณ์  ศุภสร
3. นางสาวภรณ์พรรณ  ประสานพิมพ์
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  ภูทอง
2. นางจิราวรรณ  โคทนา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงทิพย์ปิยะดา   ใจดี
2. เด็กชายภัทรดนัย   พิมพ์วงค์
3. เด็กหญิงเบญจพร   เทียนทอง
 
1. นางปิยากร  นามเสถียร
2. นางสาวทิพรัตน์   บุญเชิญ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 46 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวกมลชนก  คำเชิด
2. นางสาวนภาพร  สุนันทิพย์
3. นายยุทธนา  คนึงสูง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยชนะ  วรสุทธิ์
2. นางสาวสีดา  สีลากุล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน 36 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธีระเดช  เชื้อหงษ์
2. เด็กชายอัสนี  พิมมะศรี
 
1. นางพิกุล  บัวป่า
2. นางสาวนภา  ศรีดาโคตร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายปองภพ   ด้ามทอง
2. นายพีรดนย์   รากแก่น
 
1. นายแดน  คลังทอง
2. นางศิริวรรณ   คลังทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 46 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายธราเทพ   ขันทอง
 
1. นายสถาพร   เหมะนัค
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 59 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายมินธาดา  โลนงาม
 
1. นางประดุจเพชร  เกศรินหอมหวล
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 79.28 เงิน 37 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายณัฐดนัย   เสาเวียง
2. เด็กชายอนันตสิน   รักการ
 
1. สิบเอกปิยวัฒน์  พันธะมาเปรมสิริ
2. นายเอกภาพ   วิจิตรเชื้อ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72.14 เงิน 55 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายวีรพัฒน์   ท่อนจันทร์
 
1. นายเชษฐา  เสาเวียง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง 6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงธนภรณ์   ศรีชมภู
 
1. นายเกรียงไกร   โสมรักษ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวน้ำทิพย์   สืบสี
 
1. นายเกรียงไกร   โสมรักษ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 67 ทองแดง 48 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ตรงประเสริฐ
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  ภูทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 27 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายชุติวัต  พัฒนจักร
2. เด็กหญิงพุทิตา  ยางงาม
3. นางสาววริศรา   มากมูล
 
1. นายสมเจต   บุญดก
2. นางสุพรรณี   บุญดก
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายวชิรวิทย์  วงศ์ภูธร
2. นางสาววันเดือนเต็ม  ปราณี
3. นางสาวอิสรีย์  จรรยาสุทธิวงศ์
 
1. นางดวงจันทร์  เตียตระกูล
2. นางสาวรัตนา  รัตนเมธานันท์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 51 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญย่า   บาทสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  จุฬา
3. เด็กหญิงเดือนฉาย   สมนึก
 
1. นายอภิชัย   ชื่นเย็น
2. นางสาวทิพย์สุดา  กลางคำ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 61 ทองแดง 59 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวธัญญาพร  สืบพรม
2. นางสาวอารียา  อัคธรรม
3. นางสาวโชติกานต์   บุญสิงห์
 
1. นายศุภชัย   จันทร์งาม
2. นางจิตติมา   วัฒราช
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 40 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายชินดนัย  อุ่นสอน
2. เด็กหญิงประภาพร  พิมพ์สุทธิ
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  แก้วบุญเรือง
 
1. นายศุภกฤต  จันทรา
2. นายมงคล  วิลามาศ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 12 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นายทองสวัสดิ์  โถตะบุตร
2. นายสุริยา  ยะริรมย์
3. นายอัครชัย  ศิริบูรณ์
 
1. นางสาวพรนภา  ศิลาอ่อน
2. นายสุภัทโท  เค้ากล้า
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.76 เงิน 34 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงภัณฑิสา  อุ่นชิม
2. เด็กหญิงรัชวิภา  ศรีหาเวช
3. เด็กหญิงสุจิรา  วงศ์อารีย์
 
1. นางณัชชานิษฐ์   เดชาติวงค์ ณ อยุธยา
2. นางสาวลัดดาวัลย์   ทีฆายุพรรค
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.4 ทอง 6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวพันวสา  ธะดานิล
2. นางสาวภัทรจิตรา  เนียมหอม
3. นางสาวศุภิสรา  กุลบุตร
 
1. นางเอื้องฟ้า  สุนันท์
2. นายวิสิทธิ์  ตามสีวัน
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 51 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงก้องกิดาภัทร  หาสอดส่อง
2. เด็กหญิงสรนยา  รักกุศล
 
1. นางสาววนิดา  กัญกาญจนะ
2. นายดนัยวิชญ์   แก้วสุพรรณ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 56 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวพีระยา  โรจนสโรช
2. นางสาววริษา  เตียงไธสง
 
1. นางวนา   คำอุดม
2. นางสาวนฤดี   สีแสง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายพงศกร  ง่อนไถ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ฤทธิเดช
 
1. นางเบญจรา  ศุภโกศล
2. นายจักฤษณ์   สุรำไพ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 61 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายพีระวิชญ์  วิสิทธิมูล
2. เด็กชายศุภกิตติ์  ขันทอง
 
1. นายยุทธพงศ์  หาดทรายทอง
2. นางอนงค์  พิมสมาน
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 48 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. นายปริญญา   ภูครองทอง
2. นายเทวา  สุวรรณศิล
3. นายโชคทวี   วังษาลุน
 
1. นายศุภชัย   จันทร์งาม
2. นายวิศิษฎ์   ศรีอักษร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 49 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์   มาติยา
2. เด็กหญิงพัชราภา   คำสอน
3. เด็กชายสิทธินันท์   ลาธุลี
4. นายหฤษฏ์   เสาสุวรรณ
5. เด็กหญิงอารีญา   พุทธเคน
 
1. นางจุฬารัตน์   พันธุ์ไพร
2. นางสาวอภิชญา   จารุการ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวจุลาวัลย์   วิษาพรม
2. นายทรงพล   วีสี
3. นางสาวรสิตา   บัวเขียว
4. นางสาวลัดดาวัลย์   น้อยวรรณะ
5. นายศาสตรพล   ตะโหนด
 
1. นางพิมพ์วิมล   พลภูมิชัย
2. นายณัฐวุฒิ   ละออเอี่ยม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 53 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   ธนศักดิ์มนตรี
2. เด็กหญิงชลธิชา   นะวะทิตย์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   สิมมา
4. เด็กชายร่มฟ้า   เกียรติกวินพงศ์
5. เด็กหญิงอรุณรัศมี   สัตนาโค
 
1. นางลำเพย   เรืองคำ
2. นายภาณุพล   แท่งคำ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง 61 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นายปรีชา  หารชนะ
2. นางสาวภัทราภรณ์  สายแวว
3. นางสาวศิริวรรณ  เจริญราช
4. นางสาวสุพัตรา  แก้วสว่าง
5. นางสาวอุบลวรรณ  คันธนู
 
1. ดร.สุรีย์รัตน์  นนท์ตุลา
2. นายอรรถพล  บุญยิ่ง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.6 ทอง 57 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวขนิษฐา   ชาภูธร
2. นางสาวณัฐจิรารัตน์   ผลคูณ
3. นายพงศ์ศิริ   บรรทะท้าว
4. นางสาวอภิญญา   แสงโมลา
5. นางสาวเบญจวรรณ   วงมาเกษ
 
1. นายนพรัตน์   วัฒนสิงห์
2. นายสุวิจักขณ์   ศรีทาบ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 36 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  วงมาเกษ
 
1. นางสมลักษณ์  มาตชัยเคน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 34 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวหทัยรัตน์  พุทธโค
 
1. นางเพ็ญพร  โคพะทา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.4 เงิน 58 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   สารีมูล
2. เด็กชายสุวิศิษฏ์   จิตตรานุเคราะห์
 
1. นางบุษกร   วรรณโชติ
2. นางนิลวรรณ   สีชนะ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.5 เงิน 45 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายณัฐชนน   สาลีงาม
2. นางสาวพิมพ์ปภา   หลวงไชย
 
1. นางปณิทิตา   เสาเวียง
2. นางสาวนิ่มนวล   แสงสวย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงกนกอร   จันบุรม
2. เด็กหญิงกานติมา   สองสี
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ปุยฝ้าย
4. นางสาวณัฐวดี   ปุยฝ้าย
5. เด็กหญิงธนิดา  พรมสอน
6. นางสาวภัณฑิรา  โยธิน
7. นางสาวภัทรวดี   นิลบารันต์
8. เด็กหญิงรุจิราภรณ์   พันธ์จร
9. เด็กหญิงอาทิตติญา   ตาลอินทร์
10. นางสาวอุไรภรณ์  สองศร
 
1. นางวันเพ็ญ   พรมสอน
2. นางพงษ์ลดา   ชลธี
3. นางศศิกานต์   เทียนแก้ว
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81.62 ทอง 52 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายกานต์นภัส  เพ็งพงษ์
2. นางสาวนันทกานต์  นามปัญญา
3. นางสาวน้ำฝน   คุณสมบัติ
4. เด็กหญิงพิมญาดา   โทนันต์
5. นางสาวศุภิสรา  บุญเอื้อ
6. นางสาวสิริกัญญา  เลี่ยมทอง
7. เด็กหญิงสุกัญญา   เลิศศรี
8. นางสาวอรฉัตร   สอาดเอี่ยม
9. เด็กหญิงอริสา   เกษเจริญคุณ
10. นางสาวเบญจพร  บุญตาเพศ
 
1. นายเกียรติศักดิ์   พลภูมิชัย
2. นายยรรยง   เสาเวียง
3. นางมาลาศรี   อภัยจิตต์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80 ทอง 31 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกนกอร   แดนหงษา
2. นางสาวจิรภิญญา   สัตถาผล
3. นางสาวดวงหฤทัย   นามศิริ
4. นางสาวนฤนาท  บุญส่ง
5. นางสาวยุวธิดา   วงศ์สุวรรณ
6. นางสาวรัตนาภรณ์   แก้ววงษา
7. นางสาววารุณี  เอกศิริ
8. นางสาวสุทธิดา  สารีพวง
9. นางสาวอนัญจนา   เขยนอก
10. นางสาวแพรวนภา   ชลัมพุช
 
1. นายยรรยง   เสาเวียง
2. นายเกียรติศักดิ์   พลภูมิชัย
3. นางมาลาศรี   อภัยจิตต์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 57 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  นินคำแผง
2. เด็กหญิงวิภาดา  บุระดำ
 
1. นายชนะนนท์  แก้วไทรเลิศ
2. นายพันธมิตร  พงษ์สนิท
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 32 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ปัดถาสาย
2. นางสาวกุลธิดา   เลือกนารี
 
1. นางมาลาศรี   อภัยจิตต์
2. นายเกียรติศักดิ์   พลภูมิชัย
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงพัชราพรรณ   จันไตร
 
1. นายมุณี   ธานี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89.6 ทอง 20 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายเศกสรรค์   ภิชชาติ
 
1. นายมุณี   ธานี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 50 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงอันดา   ณะจันทร์
 
1. นายมุณี   ธานี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 58 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวเกตสดา   ปะถะมา
 
1. นายอธิวัฒน์   จันทรวิจิตร
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 15 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงสุวพิชญ์   อุดม
 
1. นายอธิวัฒน์   จันทรวิจิตร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 28 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาววรรณิภา   ชมภูเกษ
 
1. นายอธิวัฒน์   จันทรวิจิตร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 23 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงนิพาดา   วรรคสังข์
 
1. นายอธิวัฒน์   จันทรวิจิตร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 32 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นายปวุต  อารมย์
 
1. นายอภิสิทธิ์  ปลื้มจิตร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 53 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงภัคธีมา  ผาป้อง
2. เด็กหญิงสุพัฒสรณ์  พลใส
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  พูลเสมา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง 21 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายชัยพร   ศรีพราย
 
1. นายจิรศักดิ์   เลขะสันต์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 19 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวเปรมิกา   ทาคำนิล
 
1. นายมุณี   ธานี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 32 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กชายธีรโชติ  เมืองจันทร์
2. เด็กชายพิสิฎฐ์   มะลิแย้ม
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สิงหาสิน
 
1. นายวัชรชัย  นาสารีย์
2. นายอภิสิทธิ์  ปลื้มจิตร
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 54 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวปราณวรรณ   สดชื่น
2. นางสาวพิยดา   พรมตา
3. นายหริรักษ์   โสภา
 
1. นางสาวพนิดา   วงศ์สมบัติ
2. นายมุณี   ธานี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.5 ทอง 25 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กชายกันตภณ  ละครพล
2. เด็กชายดุริยภัทร  ปทุมบาล
3. เด็กชายธีรภัทร  ศรีใส
4. เด็กชายปิยะ  คะเนแน่น
5. เด็กชายภิชัยรัตน์  ปาทานนท์
6. นางสาวอรอุมา  ยืนนาน
 
1. นายรุ่งศักดิ์  ปทุมบาล
2. นายธวัฒชัย  กุคำวงษ์
3. นางหทัยรัตน์   รุ่งธนศักดิ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.6 ทอง 26 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นายกันตพงศ์  ละม่อม
2. นายนายกันตพงษ์  จอมหงษ์
3. นายบุญมา  บุญชิต
4. นายบุญมี  บุญชิต
5. นางสาวอรญา  กิด่วน
6. นายเกศฏา  เกษร
 
1. นายรุ่งศักดิ์  ปทุมบาล
2. นายธวัฒชัย  กุคำวงษ์
3. นายอภิสิทธิ์   ปลื้มจิตร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 57 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กชายวันชนะ  อินมณี
 
1. นางสาวบงกชกร  ไชยกาล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.06 ทอง 48 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นายสุรสิทธิ์  ประทุมมา
 
1. นางปราณี   นนธิ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 57 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงเมขลา   มุกดากุล
 
1. นายชัยสงวน   พรมมาโฮม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.6 ทอง 8 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวศรีวิลัย   ปาคำทอง
 
1. นางพัชริดา  สุวรรณกูฏ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.88 ทอง 24 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายอภิวุฒิ  บุญเรือง
 
1. นางพวงพร  ศรีสมบูรณ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง 33 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายเอเชีย   เอี่ยมละออ
 
1. นางพัชริดา   สุวรรณกูฏ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.4 ทอง 4 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. เด็กหญิงวิชญาดา  สายเหมาะ
 
1. นายสมบัติ   ปัญญาคง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.25 ทอง 37 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวปิยะธิดา   อุทธสิงห์
 
1. นางพัชริดา   สุวรรณกูฏ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.4 ทอง 24 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายพลวรรษ  วงศ์วรรณ
 
1. นายเจษฎาภรณ์  หมั่นนิยม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.52 ทอง 7 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายธนากร   โพธิจักร
 
1. นางพัชริดา  สุวรรณกูฏ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.75 เงิน 56 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปิ่นไปรญา   อินทะพิมพ์
 
1. นางลำไพ  จำปาศรี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง 25 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. นางสาวทัศน์วรรณ  บุญฤทธิ์
 
1. นางสายสุดา  กุลเกลี้ยง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 60 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายอภิวุฒิ  บุญเรือง
 
1. นางพวงพร  ศรีสมบูรณ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.2 ทอง 56 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายธนากร   โพธิจักร
 
1. นางพัชริดา  สุวรรณกูฏ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 47 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สร้อยมาลุน
 
1. นายกฤษณะพงศ์  ไชยกาล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.2 ทอง 32 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาววราลักษณ์  โสภา
 
1. นางรัติกร  คงนิล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 15 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายชุติวัต   มีศรี
2. เด็กชายณัฐพล   หอนอก
3. เด็กชายธัญรังสรรค์   ดำริห์
4. เด็กชายปะติพล   สวัสดี
5. เด็กชายปุริม   งามกิตติวงศ์
6. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   รูปงาม
7. เด็กชายพรหมมินทร์   ศรีระโส
8. เด็กชายพีรพัฒน์   บุตรศิลาฤทธิ์
9. นายวัชรินทร์   พิมสุตตะ
10. เด็กชายอภิชาติ   ทองมณี
11. เด็กชายอภิวัฒน์   บุญศรี
12. เด็กหญิงอรวรรณ   จันทร์ทรัพย์
 
1. นายกรกฤช  สุวรรณพงศ์
2. นายหิรัณย์   นรมาศ
3. นายวิรัช   หมอนเสมอ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.2 ทอง 7 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกนกพร   มาลีรัตน์
2. เด็กชายกรณ์ดนัย   หาญพันธ์
3. เด็กชายกฤตพจน์   กิตติพรรณนภา
4. นายจิรวัฒน์   วงศ์ทะเล
5. นายชัยนรินทร์   ภูกาล
6. เด็กชายชาคริต   จำปาเทศ
7. เด็กชายชินกรณ์   พันธ์มา
8. เด็กหญิงณฐพร   สาเวช
9. นายณัฐฤกษ์   ขอคตสำโรง
10. เด็กหญิงณัฐิดา   สอนซิว
11. เด็กชายทรัพย์ทวี   มณีสาย
12. เด็กหญิงทิฆัมพร   รื่นรมย์
13. เด็กชายธนพล   ภูมิประเสริฐ
14. เด็กชายธนวัฒน์   ศรีโพธิ์
15. เด็กหญิงธนิษฐา   พรมสาเทศน์
16. เด็กชายธราเทพ   สายโน
17. เด็กหญิงธัญวรัตน์   ศรีรักษา
18. เด็กชายธีร์ปกรณ์   สวนทำเสนดำรง
19. นายนวธร   ชาตะเคน
20. เด็กชายนันทกิตต์   แสงกล้า
21. เด็กหญิงนาตาลี   ศรีมงคล
22. เด็กหญิงบุษกร   ไชยสุนทรทรัพย์
23. เด็กชายปฐมพงษ์   ทองแดง
24. เด็กชายปรวิทย์   วรวงค์
25. เด็กหญิงปริชญา   พลโสภา
26. เด็กชายผไทเทพ   สาสาย
27. เด็กหญิงพรรณิภา   รอบรู้
28. เด็กหญิงพลอยชมพู   เนตรสาร
29. เด็กหญิงมุกตาภา   จำปารัตน์
30. นางสาววิมลมาศ   ครุฑธนสาร
31. เด็กชายวุฒิศักดิ์   พรรเพียง
32. นางสาวศิริขวัญ   มูลอาจ
33. เด็กหญิงศุวิสา   ทองอ่อน
34. เด็กหญิงสุพิชญนันท์   ไปยะพรหม
35. เด็กหญิงหญิงณัฐณิชา   ปัญญาคม
36. เด็กหญิงอทิตยาพร   ศรีภักดี
37. เด็กหญิงอภิชญา   บุตศรีนนท์
38. เด็กหญิงเบญญาภา   แปลนนาค
39. เด็กหญิงเมธาวี   ถนอมใจ
40. เด็กชายโชคธัญชัย   บุญช่วย
 
1. นางพัชริดา   สุวรรณกูฏ
2. นายอธิวัฒน์   จันทรวิจิตร
3. นายวิรัช   หมอนเสมอ
4. นายสมรชัย   สุวรรณพงศ์
5. นายหิรัณย์   นรมาศ
6. นายมุณี   ธานี
7. นางสาวพนิดา   วงศ์สมบัติ
8. นางสาวจิรัชญา  พวงจำปา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 93.35 ทอง 4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกุลิสรา   นิลโท
2. นางสาวคริษฐาภรณ์   แย้มงามจิตต์
3. นายจตุพร   ยอดทอง
4. นายจิรกฤต   สิมาฤทธิ์
5. นายจิรวัฒน์   สุขบุญเสริม
6. นายชตฤณ   สุวรรณรัตน์
7. นางสาวชลธิชา   โพธิ์ชูชาติ
8. นายณัฐชนน   วรวัชรพงศ์
9. นางสาวณัฐฑิฌา   กวางทอง
10. นายณัฐภัทร   บุญช่วย
11. นางสาวณัฐวดี   คุณมี
12. นายธนกฤต   เครือคํา
13. นายธีรเมธ   สำลีกลาง
14. นางสาวนันทนัช   สัทธรรม
15. นางสาวปิยธิดา   มุ่งธิสาร
16. นางสาวพนิตนันท์   อ้วนทา
17. นางสาวพรทิพย์   บุญมาทน
18. นางสาวพรนภา   แสนวงษา
19. นางสาวภิรดา   เถาว์แก้ว
20. นายมินธาดา   สุวรรณพันธ์
21. นายรัชชานนท์   สินธุประสิทธิ์
22. นางสาวรุ่งอรุณ   สําราญ
23. นางสาวลลิล   โค้วไพโรจน์
24. นางสาววริสรา   ดูกแข็ง
25. นางสาววิมลสิริ   วงษ์สวัสดิ์
26. นางสาวศศิประภา   นามเกษ
27. นายศานติ   ก้อนทองดี
28. นายศิรภพ   การภักดี
29. นายศุภสิษฐ์   บึงไกร
30. นางสาวสุกัญญา   วิโย
31. นางสาวสุฑาธินีย์   มีเค็ง
32. นางสาวสุดารัตน์   อินทะมาตร
33. นายสุทธิพงษ์   สัมฤทธิ์
34. นางสาวสุพัตรา   ทีอุทิศ
35. นางสาวหทัยภัทร   ขอบเพ็ชร
36. นางสาวอภิญญารัตน์   แก่นมาลี
37. นายอาร์เรียน   ยาสดานพานา
38. นางสาวเกศร   คำถาวร
39. นายเจษฎา   กนกแก้ว
40. นางสาวแพรพรรณ   ธรรมาวัตร
 
1. นายอธิวัฒน์   จันทรวิจิตร
2. นางสาวพนิดา   วงศ์สมบัติ
3. นางพัชริดา   สุวรรณกูฏ
4. นายวิรัช   หมอนเสมอ
5. นายสมรชัย   สุวรรณพงศ์
6. นายหิรัณย์   นรมาศ
7. นายมุณี   ธานี
8. นางสาวจิรัชญา  พวงจำปา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายเจตนิพัฒน์   พิมพ์ประจิตร์
 
1. นางสาวนภาพร   ชนะชัย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายนันทภพ   ยืนยิ่ง
 
1. นางสาวนภาพร   ชนะชัย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายปรเมศวร์   กลางมงคล
 
1. นางสาวนภาพร   ชนะชัย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายนันทภพ   ยืนยิ่ง
 
1. นางสาวนภาพร   ชนะชัย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายปรเมศวร์   กลางมงคล
 
1. นางสาวนภาพร   ชนะชัย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายพีรพัฒน์   อ่อนมณี
 
1. นางสาวนภาพร   ชนะชัย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายปรเมศวร์   กลางมงคล
 
1. นางสาวนภาพร   ชนะชัย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 23 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงสุพัตรา   ธานี
 
1. นายสมรชัย   สุวรรณพงศ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 26 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์   กลิ่นบัว
 
1. นายสมรชัย   สุวรรณพงศ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 68.3 ทองแดง 15 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายอาณัติ   ภูมิสา
 
1. นางสาวนภาพร   ชนะชัย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 23 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงจิรชญา   จงรักษ์
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงจิรชญา   จงรักษ์
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 78.5 เงิน 41 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เกรัมย์
 
1. นางวิไลรัตน์   สุวรรณพงศ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85.5 ทอง 9 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวพรบุรฉัตร   บุญลา
 
1. นางสาวนภาพร   ชนะชัย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87.35 ทอง 7 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายฌนิชวัฒน์   แสงศรีจันทร์
2. เด็กชายธนาดุล   นิตอินทร์
3. นางสาวนภัทรชนก  กลางมงคล
4. เด็กชายนันทภพ   ยืนยิ่ง
5. เด็กชายปรัชญา   ศรีทอง
6. นายปรเมศวร์   กลางมงคล
7. นายปุรเชษฐ์   สมสะอาด
8. นางสาวพรบุรฉัตร   บุญลา
9. เด็กชายพีรพัฒน์   อ่อนมณี
10. นายพีรพัฒน์  ไชยชนะ
11. นางสาวรัตดาวรรณ   แก้วอาษา
12. เด็กชายอาณัติ   ภูมิสา
13. เด็กชายอิทธิกร   เมธาสิงห์
14. เด็กหญิงอุมาพร   จริตรัมย์
15. เด็กชายเจตนิพัฒน์   พิมพ์ประจิตร์
 
1. นายสมรชัย   สุวรรณพงศ์
2. นางวิไลรัตน์   สุวรรณพงศ์
3. นางนภาพร   ชนะชัย
4. นางศิริกานต์   ศรีไหม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายฌนิวัฒน์   แสงศรีจันทร์
2. เด็กชายธนาดุล   นิตอินทร์
3. เด็กชายนันทภพ   ยืนยิ่ง
4. เด็กชายปรัชญา   ศรีทอง
5. นายปรเมศวร์   กลางมงคล
6. นายปุรเชษฐ์   สมสะอาด
7. นางสาวพรบุรฉัตร   บุญลา
8. เด็กชายพีรพัฒน์   อ่อนมณี
9. เด็กชายพีระพัฒน์  ไชยชนะ
10. นางสาวรัตดาวรรณ   แก้วอาษา
11. เด็กชายอิทธิกร   เมธาสิงห์
12. เด็กชายเจตนิพัฒน์   พิมพ์ประจิตร์
 
1. นายกิตติคุณ  เกลี้ยงเกลา
2. นางสาวนภาพร   ชนะชัย
3. นางสาวธันยนันท์  กาทอง
4. นางศิริกานต์   ศรีไหม
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.8 ทอง 28 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายกิตติกานต์   ศุภนิธิวัฒนา
2. เด็กชายกิตติธัช  เจียมวิริยะ
3. เด็กชายจักรภัทร   อาริภู
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  เมธาสิงห์
5. เด็กชายนฤเบศร์   ชาประวัง
6. เด็กหญิงปิยนันท์   ยืนยาว
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   จันทร์ศรี
8. เด็กชายวชิระ   เพ็ชรงาม
9. เด็กหญิงวิชยา   วัฒนดิลก
10. เด็กหญิงอัฐกา   วิชัย
 
1. นางสาวจิรัชญา  พวงจำปา
2. นางสาวศิรนริศรา   โสภากุ
3. นางรัชนีกร   โสภาพรม
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง 25 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกมลชนก   นามห่อ
2. นายกิตติพันธ์  อ่อนจันทร์
3. นางสาวฉัตราภรณ์   อุทธา
4. นายนัฐวุฒิ  งามศักดิ์
5. นางสาวปริญธร   กุจพันธ์
6. นางสาวปัณณิกา  อุ่นแพทย์
7. นางสาวปิยมาศ   ชากุล
8. นายวสันต์   วารินทร์
9. นายอานนท์   ลาสิงห์หาญ
10. นายเกษม   จันทร์ทาโทอ่อน
 
1. นางกาญจนา   ลีลาศสง่างาม
2. นางสาวศิรนริศา   โสภากุ
3. นางรัชนีกร   โสภาพรม
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 75.8 เงิน 42 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นายกล้าหาญ  โนนน้อย
2. นางสาวจิราภรณ์  โภคะสุนทรางกูล
3. นางสาวนาตฤดี  ภูนาสี
4. นางสาวนิราวรรณ์  ประเสริฐศรี
5. นางสาวประภัสสร  สารทอง
6. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  ทะบุระกรณ์
 
1. นางหทัยรัตน์   รุ่งธนศักดิ์
2. นางสาวเมวีร์ญา  ปักกาสาร
3. นายพิทักษ์   สินเทาว์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 54 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงกนกพร  วงษ์ชมภู
2. เด็กหญิงนิธิกานต์  โกศลศิรศักดิ์
3. เด็กหญิงพรนภา  ทานะเวช
4. เด็กหญิงภัคร์ภัสสร  ปทุมรัตน์
5. เด็กหญิงวิภาพร  คุ่มทิก
6. เด็กหญิงสุวิชา  ทองแถม
 
1. นางพวงพร  ศรีสมบูรณ์
2. นางตุ้มแก้ว   ทองแสง
3. นางเพ็ญจันทร์   กงเพชร
4. นางลาวัลย์   พูลศรี
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 57 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. นางสาวกัลยา  รอดอุตม์
2. นางสาวปิยดา  เถาว์ทุมมา
3. นางสาววรรณฤดี  จันละออ
4. นางสาวศิริรัตน์  แพงศรี
5. นางสาวอรอนงค์  สุดตา
6. นางสาวอรุณี  ทองคำสิงห์
7. นางสาวเสาวลักษณ์  วงศ์สุทา
 
1. นางสาวสุธิดา  จันทร์ศรี
2. นางสุนันทา  สุภาพ
3. นายสมบัติ  ปัญญาคง
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70.75 เงิน 33 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กหญิงจุฬามณี  สาขา
2. เด็กหญิงชุติมา  ขันเกาะ
3. เด็กหญิงฐิติมา  พิศพงษ์
4. นางสาวนารีรัตน์  ควรชม
5. นางสาวปราณี  ชาวนา
6. เด็กหญิงปานระพี  น้อยคำตัน
7. เด็กหญิงปาริฉัตร  ประทุมพิมพ์
8. เด็กหญิงปาริชาติ  วิรัตน์
9. เด็กหญิงพรชิตา  บุญฤทธิ์
10. นางสาวภรวิภา  วาจาสัตย์
11. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญชิต
12. เด็กหญิงรัตติยา  เพ็ญพิมพ์
13. นางสาวสุภาพร  แสนทวีสุข
14. เด็กหญิงอรวรรณ  พลพันธ์
15. เด็กหญิงอริศรา  พิมพ์ภักดิ์
16. นางสาวอารยา  ทองสันต์
 
1. นายวีรยุทธ  บุตรดาโจม
2. นายวสันต์  จินาพร
3. นางพรทิวา  ทองปน
4. นายกิตติศักดิ์  กัญญาสาย
5. นางนันทกาญจน์  ว่องไว
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 28 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นายชานน  พรหมศร
2. นางสาวชิดชนก  คำศรี
3. นางสาวณัฐวรรณ  พิมพะนัตย์
4. นายณัฐวุฒิ  สังสงหา
5. นางสาวนิรชา   เติมจิตต์
6. นางสาวนิรมล  จันสีโห
7. นางสาวพรสุดา  สุตัญตั้งใจ
8. นายภูวดล   อรรคธรรม
9. นางสาวลลิตา  มูลคำเหลา
10. นางสาววิลาวรรณ  จันดากร
11. นายสิงหนาท  ชื่นพิมาย
12. นายสุบรรณ  ป้อมพิทักษ์
13. นางสาวสุวนันท์  ส่องสีโรจน์
14. นางสาวอรัชพร  ยอดมาลี
15. นางสาวเฟื่องฟ้า  บรรเทาทัน
16. นายเอกชัย  ธรรมสารกอง
 
1. นายสนอง  ถมหิรัญ
2. นายผดุงศักดิ์   ไกลกล
3. นางสาวเกศินี   วงศ์ชาลี
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 68.2 ทองแดง 54 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. นายถิรายุว์   อินทร์โสม
2. นายพลวรชัจ   ทัดเทียม
3. นายวรพล  ทองแพรว
4. นายวิทยา   ป้อมพิทักษ์
5. นายสุทธิพงษ์   ปักษา
 
1. นางสาวภาวดี   สายลาด
2. นายสมบัติ   ปัญญาคง
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวฐิติกานต์   คันที
2. นางสาวรัชดาภรณ์   วิริยภาพ
 
1. นางรัชนีกร   โสภาพรม
2. นางสาวศิรนริศา   โสภากุ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72.4 เงิน 51 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  พันทุม
 
1. นางทรัพย์สิน  ศรีเชื้อ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาววริสรา   พรมทา
 
1. นางรจนาพร   รูปแก้ว
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.7 ทอง 49 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงอภิญญา   กุพะลัง
 
1. นางสาวสุภาวดี   โชคชัย
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81 ทอง 23 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายภาคิน   สิงหาสิน
 
1. นางน้อยนัดดา   แก้วสุพรรณ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 54 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ระวิเวท
2. เด็กหญิงนภาพร  สาระปัญญา
3. เด็กหญิงบุหลัน  คงดี
4. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  คำเชิด
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญเพ็ง
 
1. นางสายสุดา  กุลเกลี้ยง
2. นางสาวทิพสุคนธ์  บุญนิ่ม
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.6 ทอง 49 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายนันทกร   สัตย์ธรรม
2. นางสาวบุญญดา   ชนนะดา
3. นายภัทรพงศ์   ศิลามนต์
4. นางสาวรมณ   วรรณชากร
5. นางสาวเบญญาดา   เดชศักดา
 
1. นางสุวดี   สดแสนรัตน์
2. นางสาววรรณวิมล   บัวงาม
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 87 ทอง 16 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงปวรา   เครือวงษา
2. เด็กหญิงวีรภัทรา   มงคลนำ
 
1. นางมณีวิจิตร   พิมพ์สอน
2. นางสาวอรวรรณ  บุษดี
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 55 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายธนภัทร   หลักคำ
 
1. นายสุริยา   วันหนา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74.5 เงิน 47 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวจันทร์แดง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์เต็ม
 
1. นายวัชรินทร์  อังฉกรรจ์
2. นางสาวชญานินทร์  อุดมวรรณ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 76.83 เงิน 35 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวพรธีรา  โสภากุ
2. นางสาวศิริลักษณ์  สีมานุรักษ์
 
1. นายวัชรินทร์  อังฉกรรจ์
2. MissFeng Qi  Huang
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 78.33 เงิน 29 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงนริศรา   จันทิมา
2. นางสาวแก้วเกล้า   บุญช่วย
 
1. นางสาวสุจิตรา   ทุมมากรณ์
2. นางสาวชนกพร   สุบินดี
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 31 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวนริสรา   แก้วบุญเรือง
2. นางสาววนิดา   โสภาพรม
 
1. Mr.Tadashi   Mima
2. นางสาวเรืองจุฬา   มาคูณตน
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 7 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกนกอร   แสงกล้า
2. นางสาวลลิตา   ก้อนคำดี
 
1. นายชนิฐพล   แมลงภู่ทอง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.67 ทอง 9 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวณัญก์นภัส   ดีแสง
2. นายวราวุธ   ใจมั่น
 
1. นางจุฑารัตน์   มุขมณี บุญเฉลียว
2. นางสาวศุภรางค์   แสงหิรัญ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.33 ทอง 10 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาววรลักษณ์  นิลวันดี
2. นางสาวอารียา  ปัญญา
 
1. นายธนศิษฎ์  เกษมสุข
2. นางจิระภา  สินธุประสิทธิ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง 24 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกัลยรัตน์   แสงประสาน
2. นายณัฐวรรธน์   นูคำเรือง
3. นางสาวรุ่งอรุณ   สำราญ
4. นางสาวสิริวิภา   บุญชัย
5. นางสาวสุวณี   ยุภา
 
1. นางจุฑารัตน์   มุขมณี บุญเฉลียว
2. นางสาวศุภรางค์   แสงหิรัญ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 32 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นายณภัทร  จิระอมรพงศ์
2. นายธีราทร  ธิมา
3. นางสาวปวีณา   นิลคำมี
4. นายปิยะพงษ์  ธานี
5. นางสาวศศิกานต์  พรมดี
 
1. นายธนศิษฎ์  เกษมสุข
2. นางจิระภา  สินธุประสิทธิ์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวสมฤทัย   ศรีชื่น
 
1. นางจุฑารัตน์   มุขมณี บุญเฉลียว
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 13 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  เสนา
 
1. นายธนศิษฎ์  เกษมสุข
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 59 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายฐิติกร   อุตรา
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   อุทาพันธ์
3. เด็กชายธนชาติ   ปัจจะมูล
4. เด็กชายรัชนาท   คำแน่น
5. เด็กชายวริทธิ   สิทธิสาตร์
6. เด็กชายวีรภัทร   มังคละพลัง
7. เด็กชายศุภเชฏฐ์   เชื้อชัย
8. เด็กชายอลงกต   พิมพ์บุญมา
 
1. นายดนัยวิชญ์   แก้วสุพรรณ
2. นายไพศาล   บุญรวม
3. นายธนะรัตน์   วิทยาขาว
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.9 ทอง 6 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. นายณัฐวุฒิ  อ่างมณี
2. นายตรีวิทย์  สีหาบุตร
3. นายธวัชชัย  สุขรักษ์
4. นายปรีชาชาญ  ทองทรงธรรม
5. นายวิชิต  ทองมาก
6. นายเสกสรร  พัดทอง
 
1. นายอภิชัย  ชื่นเย็น
2. นายอำนาจ  แสวงทรัพย์
3. นายอานันท์  กลางคำ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 66.75 ทองแดง 40 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกมลชนก   หงษ์พิพิธ
2. นางสาวธิดารัตน์   สิงห์แจ่ม
3. นางสาวน้ำฝน   ศรีพรม
4. นายพงศกร   คำมุงคุล
5. นายพัลลภ   วันทา
6. นางสาวภรณ์ทิพย์   นิลรัตน์
7. นายวิชชากร   ไชยช่วย
8. นายสันติภาพ   บรรชิต
9. นางสาวสุชญา   วรนิพิฐพันธ์
10. นายโชคอนันต์   แก้วพิกุล
 
1. นางวัลธนีย์  มีโชติ
2. นางปิยะนุช  สืบสม
3. นางน้อยนัดดา   แก้วสุพรรณ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.7 ทอง 32 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงกนกมาศ   สุขโชค
2. เด็กหญิงชลลัดดา   ชิณนะลี
3. นางสาวณิชาภา   ศรีเมือง
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์   อินธิแสง
5. นางสาวเมษรีญา   แก้วใส
 
1. นางบุษบา   บึงล้อม
2. นางสาวนํ้าเพชร   ไกรสรสวัสดิ์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82 ทอง 37 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวฑิตฐิตา   ทองปัญญา
2. นางสาวนิโลบล   ทองจัตุ
3. นางสาวพิชามญชุ์  เจริญทัศน์
4. นางสาวศิริรัตน์  เถาว์ทุมมา
5. นางสาวอภิณญา  สีดาโคตร
 
1. นางกนิษฐา   ลุนพรหม
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์   ทักษิณกานนท์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 52 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายกิตติพงศ์   วงมาเกษ
2. เด็กหญิงนภสร   สุทธิวรกูลพงษ์
3. เด็กหญิงพิชชาพร   แก้วอ่อน
 
1. นายทองคูณ  คัดทวี
2. นายวีระยุทธ   หลงกุล
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 38 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวณัฐริกา  พันธะสา
2. นางสาววะรินยุภา  สารีมูล
3. นางสาวเกษวรางณ์  มังคะรินทร์
 
1. นายชนาธิป  บาททอง
2. นางณัฐนภา  ต้นงาม
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 71 เงิน 55 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจรัญญา    ทาลาศรี
2. เด็กชายลิขิต   พันธ์โสรี
3. เด็กหญิงศิรดา   คำสะอาด
 
1. นางอนงค์รัตน์   ศรีนอ
2. นางสาวกนกอร   บุญประชุม
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 71.8 เงิน 57 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจารุวรรณ   จันท้าว
2. นางสาวนิภาพร  พิลารัตน์
3. นางสาวเพ็ญนภา   วงคำเหลา
 
1. นางอนงค์รัตน์   ศรีนอ
2. นางสาวเบญจมาศ  ไหว้พรหม
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง 14 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายชนะชัย   ศรีคำถา
2. นายฌาณวัฒน์   อัศวภูมิ
 
1. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
2. นายองอาสน์  ศิริเวช
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายธรรมฤทธิ์   ผิวทน
2. นางสาววิมลศิกานต์   สีคำ
 
1. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
2. นางวาสนา  เกษียร
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 9 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายจุมพล   บัวแก้ว
2. เด็กหญิงภคพร   พจนรักษ์
3. เด็กหญิงไข่มุก   นุชพิเรน
 
1. นางวาสนา  เกษียร
2. นางสาวยุพาภรณ์   บุญไพโรจน์
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวปาลิตา   บุตรคาม
2. นายสัทธาทร   สุกใส
3. นางสาวสิริยากร   วงศ์จันทร์
 
1. นางวาสนา  เกษียร
2. นางสุพัตรา  ทองปน
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 41 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวชญานุช  ศรีคำ
2. นางสาวอรอนงค์  วรรณสุข
 
1. นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ
2. นางจงกลนี  อาษาสิงห์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 78 เงิน 21 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงวัชราภา   ผึ่งมา
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   จุลพล
 
1. นางสาวยุพาภรณ์   บุญไพโรจน์
2. นายณิชพงศ์   บุตราช
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 37 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กชายยุทธนา  วรุณธรรม
2. เด็กชายรัชศักดิ์  พัฒนะพิชญ์กุล
 
1. นางสาวรัตนาวรรณ  บุญใหญ่
2. นางจีรวรรณ  คำประเสริฐ
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 54 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  บัวหลาย
2. เด็กชายอิศวะ  แก้วสง่า
 
1. นางสาวรัตนาวรรณ  บุญใหญ่
2. นางจีรวรรณ  คำประเสริฐ
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.5 เงิน 56 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายสันชัย   รอบรู้
2. นางสาวสิรินทิพย์   ใยสูบ
 
1. นางสุพัตรา  ทองปน
2. นายพัฒนพงษ์  พิมพ์ทอง
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 28 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายนันทพงษ์  วุฒวัณณะ
2. เด็กชายโภคิน  อินธิไชย
 
1. นายวลงกรณ์  จันดาษ
2. นายสถาพร  โลมารักษ์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายชินรัตน์   เยือกเย็น
2. นายณัฐธรรศ   ชูรัตน์
 
1. นางวาสนา  เกษียร
2. นางสุพัตรา  ทองปน
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 68 ทองแดง 48 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายกระแสสินธุ์  บรรบุบผา
2. นายศุภกิจ  แก้วมั่น
 
1. นายสุรพล  กิ่มเกลี้ยง
2. นายณัฐพงศ์  สำราญบำรุง
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 69.13 ทองแดง 48 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  สาสงวน
2. เด็กชายณัฐภาส  ราชวงษ์
 
1. นายสุระชัย  ชอบเสียง
2. นางดวงใจ  เคนนี่
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.5 ทอง 7 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายณฐกร   พานิชกุล
2. เด็กชายพลากร   เคนสาลี
 
1. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
2. นางวาสนา  เกษียร
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สันเทียะ
2. เด็กชายธงชัย  พะชะ
3. เด็กชายภาณุพงศ์  แหวนวิเศษ
 
1. นายศุภชัย   จันทร์งาม
2. นางจิตติมา   วัฒราช
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 54 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายชลสิทธิ์   คำโฮม
2. นายณัฐชญา   จันทร์ภักดี
3. นายวีระพัฒน์   ท่อนจันทร์
 
1. นายศตภิษัช   ไกรษี
2. นางสาวนวลหงส์   ชาดดา
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 45 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายณัฏชนน   ไกรษี
2. เด็กชายสุวรรรณภูมิ  ภามาเนตร
3. เด็กชายแก้วเพ็ชรัตน์   สีสันต์
 
1. นายศตภิษัช   ไกรษี
2. นายวิสิทธิ์   ตามสีวัน
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 68.7 ทองแดง 41 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวลลิล   ธนภัทรรุ่งโรจน์
2. นายวุฒิชัย   รชตภคนันท์
3. นายอภิวิชญ์   คูสิริ
 
1. นายศตภิษัช   ไกรษี
2. นายวิสิทธิ์   ตามสีวัน
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 76 เงิน 15 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายศรัณย์วิธ   ปัตพรรณนา
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ   ภามาเนตร
3. เด็กชายแก้วเพ็ชรัตน์  สีสันต์
 
1. นายวิสิทธิ์   ตามสีวัน
2. นายศตภิษัช   ไกรษี
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 47 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายธีรวุฒิ   พลอยจินดามณี
2. นายปัณณทัต   บุพตา
3. นายศิรวิชญ์  ศรีคราม
 
1. นายศตภิษัช   ไกรษี
2. นายวิสิทธิ์   ตามสีวัน
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 78.5 เงิน 12 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายณัฏชนน   ไกรษี
2. เด็กชายศรัณย์วิธ  ปัตพรรณนา
3. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ภามาเนตร
4. เด็กชายแก้วเพ็ชรัตน์   สีสันต์
 
1. นายศตภิษัช   ไกรษี
2. นายศุภกฤต   จันทรา
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 72.5 เงิน 21 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกรชวัล  ศรีสุข
2. นางสาวพิชญา   พิลัย
3. นางสาววิภาภรณ์  ไพบูลย์มั่นคง
4. นางสาวไอย์รัก   นพพิบูลย์
 
1. นายศตภิษัช   ไกรษี
2. นางสาวนวลหงษ์   ชาดดา
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 57 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎี   ศรีมาคำ
2. นายพาณุวัฒน์  สุขรักษ์
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  วังษาลุน
 
1. นายชัยสงวน   พรมมาโฮม
2. นายจิรศักดิ์   เลขะสันต์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84.9 ทอง 50 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายวิษรุฬ   ธวัชกุล
2. นายสุรดิษ   วงษ์ชมภู
3. นายเจนณรงค์   สาระการ
 
1. นายจรูณย์   พรมสีใหม่
2. นางสาวเปรมจิตต์   ไชยประณิธาน
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 35 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกิตติชัย  แสงทอง
2. เด็กหญิงสุวิชญาน์  สวนทอง
3. เด็กหญิงแก้วมรกต  งอยหล้า
 
1. นายอักษร  พรรณา
2. นางโสภิตนภา  กาญจนรักษ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 56 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวชนิตา   พันธ์งาม
2. นางสาวอารี   โคตะระ
3. นายไชยา   สระแก้ว
 
1. นางปิรันชนา  วงศ์แหล้
2. นายอภิชัย  ชื่นเย็น
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงกาญจนา   วงศ์ศรีทา
2. เด็กหญิงจิรัฐพร  บุญมั่น
3. เด็กชายชัยวัฒน์   กุลวงษ์
4. เด็กหญิงพิไลวรรณ   โพรัง
5. เด็กหญิงวนิดา   เบ้าเพชร
6. เด็กหญิงอาทิติยา  แสนไชย
 
1. นางสาวเปรมจิตต์   ไชยประณิธาน
2. นางจิราพร   ยศศรีสุราษฎร์
3. นายจรูณย์   พรมสีใหม่
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 74 เงิน 36 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวกาญจนา  วงค์คะพันธ์
2. นายถนอม  สายสุด
3. นางสาวพัชรินทร์  วงเวียน
4. นายวินัย  นาคำรอด
5. นายสุธี  โลนงาม
6. นายเกษมณรงค์  แก้วโพธิ์ชัย
 
1. นางสำรวย  ไชยมาตย์
2. นายสำรอง   สิงทองทัศน์
 
172 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 48 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงปิยมาศ  สาระการ
2. เด็กหญิงมะลิสา  พรมทอง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  สิงห์คำ
 
1. นางสาวทิพวรรณ์  หวังดี
2. นางอาภรณ์  คำโฮม
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง 39 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกัลยา   ทักทิน
2. นางสาวธิดารัตน์   บุญกาญจน์
3. นายอานนท์   ดาทวี
 
1. นางรัชดา   วิลามาศ
2. นางกาญจนา   สกุลพอง
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 50 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กชายจักรกฤษ  ลีชา
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พรมเภา
3. เด็กชายพงษ์ภิษณุ  วัคชัยภูมิ
 
1. สิบเอกศุภชัย  แก้วสาลี
2. นายธณรักษ์  คล่องแคล่ว
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 43 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นายภัคคินัย  ป้อมพิทักษ์
2. นายภูมินทร์  เรืองหงษา
3. นายสุเทพ  ทองเวช
 
1. สิบเอกศุภชัย  แก้วสาลี
2. นายธณรักษ์  คล่องแคล่ว
 
176 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.4 ทอง 20 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงมณฑิตา  พาวัง
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บัลลังกุล
3. เด็กหญิงอภิชญา  เอกศิริ
 
1. นางปิรันชนา  วงศ์เเหล้
2. นางอุทัยวรรณ   โสภาพิศ
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวดาวเรือง   บุญทา
2. นายธนากร   วรพุฒ
3. นางสาวสุภัทรา  กุลบุญญา
 
1. นางปิรันชนา  วงศ์แหล้
2. นางจิตติมา   วัฒราช
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง 41 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พิณทอง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ชุมนวล
3. เด็กหญิงวนิดา  ประดับจันทร์
 
1. นางโสภิตนภา  กาญจนรักษ์
2. นางศิริเพ็ญ   อนันทวรรณ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.3 ทอง 51 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวมณฑิรา   บุญกล้า
2. นางสาวอรทัย   บานเเย้ม
3. นางสาวเบญจภรณ์   มูลทา
 
1. นางจิราพร   ยศศรีสุราษฎร์
2. นางศิริมา   ร่วมสุข
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 53 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปิ่นหอม
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  โซซอง
3. เด็กหญิงสุปาณี  วงษ์ศรี
 
1. นางโสภิตนภา  กาญจนรักษ์
2. นางสาวนุจรินทร์  พะวัง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 84.56 ทอง 57 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวชลิตา  พรมแดง
2. นางสาวชุติมา  วงศ์ใหญ่
3. นางสาวสุพรรษา  ผิวก่ำ
 
1. นางโสภิตนภา  กาญจนรักษ์
2. นางสาวนุจรินทร์  พะวัง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง 51 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา 1. นางสาวขวัญทิพย์  วิภาผา
2. นางสาวศุภณัฐ  ดวงสิน
3. นางสาวเบญจวรรณ  มุ่งประโยชน์
 
1. นางสาวสุดาภรณ์  แสนทวีสุข
2. นางสาวสุจินตนา  วรสุข
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89.8 ทอง 10 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา   พรมดี
 
1. นางกนกกาญจน์  โคตรรักษา
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กหญิงพิมพิลาลัย  สุวรรณา
 
1. นางสาวเพียรทรัพย์  ทองถม
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  นาสิงขันธ์
 
1. นางสาวเพียรทรัพย์  ทองถม
 
186 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กชายกฤษดา  สุวรรณา
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  อาภรศรี
 
1. นางสาวเพียรทรัพย์  ทองถม
2. นางสาวกนกกาญจน์  โคตรรักษา
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85.96 ทอง 25 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายอธิวัฏฐ์  เครือคำ
 
1. นายต้อม  นีระมนต์
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 91.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นายชาคริต  ชินโชติ
 
1. นายต้อม  นีระมนต์
 
189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายวรภพ  โทจันทร์
 
1. นายทิวากร  ธรรมมา
 
190 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 88 ทอง 26 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. นายรัตนชัย  คงมั่นประกายกิจ
 
1. นายวีรยุทธ  บุตรดาโจม
 
191 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายวรภพ  โทจันทร์
 
1. นายทิวากร  ธรรมมา
 
192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายอาณาจักร  มาลัยพวง
 
1. นายทิวากร  ธรรมมา
 
193 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 81.65 ทอง 37 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายธนกร   โอษฐิเวช
 
1. นางพัชริดา  สุวรรณกูฏ
 
194 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 93.14 ทอง 10 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นายวรยุทธ  คำโสภา
 
1. นายกฤษณะพงศ์  ไชยกาล
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 83 ทอง 47 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. เด็กหญิงกุลฑีรา  ประสาร
2. นางสาวกุลนันท์  วงศ์ใหญ่
3. นางสาวจันทร์จิรา  กาลพันธา
4. นางสาวจารุนันท์  บุตรสีสาย
5. เด็กหญิงจินตนา  ดอกแก้ว
6. เด็กหญิงจิรพัชร  โคตรทิพย์
7. นายชินกฤต  ประดู่
8. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุราเกษ
9. นายฐณะวัฒน์  ศรีดาโคตร
10. นายธนวัฒน์  ผางนิน
11. นายธนายุทธ  วงศ์สุธา
12. นางสาวธัญรดา  วิลามาศ
13. นางสาวนันทิกานต์  สุตันตั้งใจ
14. นางสาวนาตยา  คำแสงดี
15. นายปภาวิชญ์  เจริญสมบัติ
16. เด็กชายปาฎิหาริย์  บัวภา
17. เด็กชายพีระพล  โรจน์เรืองศรี
18. นายภานุวัฒน์  โอนอ่อน
19. นายวรพงศ์  เอาบุญ
20. นายวสิษฐ์พล  วัญญะ
21. นางสาววันนิพา  เพชรินทร์
22. นางสาววิภาวัลย์   รอดอุตย์
23. เด็กชายวีรพล  สาลีอาจ
24. นายสรรพสิทธิ์  สีหันต์
25. นางสาวอทิตยา  โสดา
26. เด็กชายอนุชิต  ทำมาทอง
27. นายเกียรติศักดิ์  อินทมุข
28. นางสาวเพ็ญวิศาข์  ลัทธะโล
29. นายเอกวิทย์  นิมนต์
30. นางสาวไพลิน   โคตรสารี
 
1. นายสมบัติ  ปัญญาคง
2. นางสาวศิรินทรา  บุญมาทน
3. นางสาวสุธิดา  จันทร์ศรี
4. นางสาวอรุณี  วงศ์เศรษฐ
5. นางสุนันทา  สุภาพ
6. นายอรรคชัย   ทำคำทอง
7. นายชัชวาลย์  ชมภูศรี