สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 36 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ยศสมบัติ
 
1. นางสาวปิยะนุช  แก้วงาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 20 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวชุติกุล  จารีรักษ์
 
1. นางสาวสุกิจตา  คำสอน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 46.8 เข้าร่วม 17 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวอัสมาภรณ์  แก้วกัญญา
 
1. นางสาวสุธิดา  ดวงจำปา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 16 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวพัชราภรณ์  ไตรรัตน์
 
1. นางวันธัญญา  คืนดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวลิลาวัลย์  ดวงสีดา
 
1. นายอรรถชัย  เมสังข์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 46 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวสิริธารา  ทองเลิศ
 
1. นางสาวมณีนุช  ดอนแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 47 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรัชฎา  บุตรศรี
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  รุ้งแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 56 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวสุภาพร  กองสุข
 
1. นางจตุพร  สาระคำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 23 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โขมะจิตร
 
1. นางสาวอุรัก  อุ่นใจ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.2 ทอง 14 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  ฐิตะสาร
 
1. นางพรพิศ  เพ็ญจันทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 14 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุญยานุช  วงศ์พันธ์
2. เด็กหญิงปณิตา  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัทร์  สิมานุรักษ์
2. นางอนงลักษณ์  วงค์คำ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวอภิญธิญา  บุญเหลา
2. นายเพชรายุทธ  กิ่งสกุล
 
1. นางสาวอุรัก  อุ่นใจ
2. นางจตุพร  สาระคำ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76.23 เงิน 44 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชกร  ทิมาลัน
2. เด็กหญิงดรุณี  นาหมื่น
 
1. นางชนัญธิดา  ยศม้าว
2. นางสาวเกศสุดา  พรหมสิงห์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 72.87 เงิน 57 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 1. นายประสาน  ชัยชนะ
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  อาจหาญ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 43 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวเทียนทิพย์  สาระคำ
 
1. นางไกรวรรณ  คำมูล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 53 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายธวัชชัย  นาจาน
 
1. นางสุวิมล  เสียงล้ำ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 44 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายณภัทร    หัสคำ
2. เด็กหญิงปราถนา    กัณหาวัน
3. เด็กชายอดุลเดช   ชินพาส
 
1. นางจีระภา   อาษอาษา
2. นายบุญเลี้ยง   อาษอาษา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 60 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวจุรีรัตน์   น้อยพันธ์
2. นางสาวมนัสดารัชต์  ทะนานคำ
3. นางสาววรรัตน์   อุดกันทา
 
1. นางสาวอินทร์อร  แก่นคำ
2. นายศรัณยู   สำเภา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 50 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนวพรรษ  ยุวบุตรพงศ์กิติ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงพรรณภัคษา  จำปาศรี
 
1. นางสาวปรียาเมธ  สุวรรณที
2. นางสาวดวงสมร  วงค์อาจ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 57 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. นางสาวขวัญพิชชา  สีใส
2. นางสาวจุฑามาศ  พันธ์ศรี
3. นางสาวฐิติรัตน์  โสภาสพ
 
1. นางวิไล  กลิ่นแก้ว
2. นายสุรศักดิ์  จันทวี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 59 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  พรมเย็น
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ภูชุม
 
1. นางภัทราพร  กอมณี
2. นางยุรพร  เกษร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 66 ทองแดง 47 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายธนวัฒน์  ก้อนคำ
2. นายวชิรวิทย์  พงศ์พิละ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ใจดี
2. นางสาววรรณ์ลดา  พรหมทา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 37 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวีระยา  ผิวทอง
 
1. นายไตรภพ  ชูกร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 49 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายชญานนท์  บุญส่ง
 
1. นายอนุสิษฐ  สำเภา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90.61 ทอง 7 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญมน  เสนะ
2. เด็กหญิงประภาสิริ  ทองจันทร์
 
1. นางสาวปรียาเมธ  สุวรรณที
2. นางสาวจิรัชธิดา  รื่นรมย์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78.82 เงิน 33 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวกนกพร  พุ่มจันทร์
 
1. นางสาวไพลิน   ภักดีไทย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง 4 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มีแสง
 
1. นางสาวดวงสมร  วงค์อาจ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายวุฒินันท์  ดอกแก้ว
 
1. นางสาวกิตติภา  ธงอาษา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 79.5 เงิน 18 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  มั่นยืน
 
1. นางสาวอินทร์อร  แก่นคำ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 39 โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิง เนติรัตน์   ทองทับ
2. นางสาวสุริพร   บัวใหญ่
3. นางสาวอภิพร   ชุมนวล
 
1. นางสาวรัชนีพร    ชุมสิงห์
2. นางสาวดุจดาว   ช่วยสุข
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 42 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวปริญญาภรณ์  นาจารย์
2. นายระพีพัฒน์  ศุภโกศล
3. นางสาววาสิตา  หอมศรี
 
1. นางรุ่งฤทัย  สายสิม
2. นางสาวจินตนา  คูณสุข
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 51 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธีรดา  พูลศรี
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  สาโร
3. นายศักดิ์สิทธิ์  หอมคุณ
 
1. นางสาวฐาปนีย์  แสนใจ
2. นายสุรชัย  วงศ์ถา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาววิลาวัลย์  หอมจำปา
2. นางสาวอรชร  ศรีมุงคุล
3. นางสาวอรนภา  อินทรจำปา
 
1. นางณัฐริณีย์  สาระพัฒน์
2. นางสาวกฤติยาณี  เจริญลอย
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  พุฒตาล
2. เด็กหญิงประภัสสร  สีมั่น
3. เด็กหญิงภัทริดา  บุญครอง
 
1. นายเฉลิมพล  เถาว์โท
2. นางสาวดวงใจ  ดากรุง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 41 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. นางสาวณัฐธิดา  บุญสุข
2. นางสาวสุทธิดา  บุดดี
3. นายโชคทวี  มณีสาร
 
1. นางพนิดา  กันยะกาญจน์
2. นางพัชรา  อักษรสว่างพงษ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.18 ทอง 28 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สมดี
2. เด็กหญิงปฏิมากร  สอนสุข
3. เด็กหญิงสุนิสา  สาทรราช
 
1. นางมาลาพร  พินธุกรณ์
2. นางสาวมาฆศินันจา   มองมูล
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.4 ทอง 7 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวธิดารัตน์  เหิมหัก
2. นางสาวมะลิวัลย์  มามาก
3. นางสาววิไลลักษณ์  ชมภูประเภท
 
1. นางสาวมาฆศินันจา  ทองมูล
2. นางมาลาพร  พินธุกรณ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นายวีรพล  อินทร์แก้ว
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  แสงหิน
 
1. นางสาวประพิมพ์พรรณ  ศรีปัด
2. นายแวว  อินทะพรม
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 34 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นายจรัญทร  พิมพรัตน์
2. นายพงษธร  กุก่อง
 
1. นางสาวนวลอนงค์  แก้ววงษ์
2. นางรัตนา  พรมเพ็ญ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 55 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อุดมพืช
2. เด็กหญิงสริดา  ทองศรี
 
1. นายสุทัศ  ศรีบุระ
2. นางทักษิณา  พิทักษา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92 ทอง 8 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายกวินทรา  สุติบุตร
2. เด็กหญิงเกศริน  ห้วยยาง
 
1. นางพนารัตน์  ศิโล
2. นางสาวจินตนา  คูณสุข
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง 59 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวจริยา  ผิวอ้วน
2. เด็กหญิงสุรีย์มาศ  พันธ์อินทร์
3. เด็กหญิงอรทัย  ยางแดง
4. เด็กหญิงอลิญา  อาสาธรรม
5. เด็กหญิงอัยลัดดา  มาคะวงค์
 
1. นางสุรีย์พร  แก้วกัญญา
2. นางสายสุดา  โทสิงห์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 50 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวจุฬาลักณ์  ขามผลา
2. นางสาววรรณกานต์  พงษ์พันธ์
3. นางสาวสุธิดา​  คำดี
4. นางสาวอารียา  ท้าวมา
5. นางสาวเกศร  หาฝ่ายเหนือ
 
1. นางสาวผ่องพรรณ  พลราช
2. นางสาวภัทราภรณ์  นางาม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 30 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก   ทองทิพย์
2. เด็กหญิงนัชชา   สุดสวย
3. เด็กชายปรัชญา   แก่นผา
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์   บุญเติม
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   พิมพ์สอนสุทธิ์
 
1. นายวิชญ์ภาส   ดอกแก้ว
2. นางสาวกาญจนา   แพงแก้ว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 39 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวจินตหรา  แก้วกัญญา
2. นางสาวจิรภา  สารพัฒน์
3. นายพงษ์พิทักษ์  มาโพธิ์
4. นางสาวพิมลวรรณ  ทนทาน
5. นางสาวลักษณ์นารา  มะแสน
 
1. นางสาวสุกัญญา  สารเศวก
2. นายสิปปนนท์  การะเกษ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.8 ทอง 24 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  แก้วอาจ
2. เด็กหญิงวรกมล  ปากหวาน
3. เด็กหญิงสุชัญญา  บุบผาวัน
4. เด็กหญิงสุภัสรา  ญาวงค์
5. เด็กหญิงสุมิตรา  ตราชู
 
1. นางสาววราภรณ์  สยามล
2. นางสาวชนิกานต์  สายพันธ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.2 ทอง 24 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์    ทองคำตอน
2. นายกฤตปกรณ์   ผลดี
3. นายณรงค์ฤทธิ์   บุญช่วยเหลือ
4. นางสาวอังศนา   ทัดศรี
5. นางสาวเบญจรัตน์   ทัดศรี
 
1. นายสิทธิชัยน์   สายธนู
2. นางสาวเสาวลักษณ์   สายยา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 31 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กหญิงภัทลี  คำสิงห์
 
1. นางสาวโสวรรณี  แหล่งหล้า
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 41 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวกรองทอง  ชัยนาม
 
1. นางสาวโสวรรณี  แหล่งหล้า
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.4 เงิน 21 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายจตุลานนท์  สว่างแก้ว
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ประสพสุข
 
1. นางสาวมลิษา  นามบุตร
2. นางรินทร์นภา  ควรชม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72.3 เงิน 58 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นายทักษิณ   ทิพย์เสนา
2. นางสาวศิริพร  พรมเมา
 
1. นางสาวชนิกานต์  สายพันธ์
2. นางลักษณาภรณ์  บุปผาชาติ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.4 ทอง 40 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวจินตนา  ศรีหล้า
2. นางสาวจิรนันท์  สายทอง
3. นางสาวชุติมา  เนื้ออ่อน
4. นางสาวธัญรดา  สอนสิทธิ์
5. เด็กหญิงพรลัดดา  ทองวิบูลย์
6. นางสาวพลอยไพลิน  สมศรี
7. นางสาวรัชฎาพร  วันโท
8. นางสาววริศรา  ศรีปัด
9. นางสาวศศิกานต์  ศรีปัด
10. นางสาวสุนิตา  สินประเสริฐ
 
1. นางสาวโสวรรณี  แหล่งหล้า
2. นางรจนา  ทองโบราณ
3. นายวันชัย  หินผา
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.64 ทอง 43 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวกรชวัล  นามพันธ์
2. นางสาวจันทร์แจ่ม  นนท์ศิริ
3. นางสาวชฎาภรณ์  ละดาดก
4. นางสาวชรินรัตน์  จันทร์เพ็ง
5. นางสาวนิลาวัลย์  แดงสุข
6. นางสาวรัชติญาพร  โพธิสมนึก
7. นางสาวรัชนี  สืบผล
8. นางสาวรัชนีกร  พาผล
9. นางสาวสุมาลี  ประสมวงษ์
10. นางสาวอัยรดา  สุกใส
 
1. นางสาวปัทมา  กัลยารัตน์
2. นายธรรมรงค์  โคกหงส์
3. นายณัฐพล  สิมณีวรรณ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวคัมภีรพรรณ   เทียมทัศ
2. เด็กหญิงจุฑามณี   พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงชลธร   ลอยหา
4. เด็กชายชลันธร   เสริมทรัพย์
5. เด็กหญิงชัญญา   ทุมดวง
6. เด็กหญิงธัญสุดา   เรือนแก้ว
7. นายธีรนัย    ภูอ่อน
8. นางสาวปวีณา  ดูลา
9. เด็กหญิงศิริตุลา   หอมจำปา
10. นายเอกอาทิตย์   หอมจำปา
 
1. นางทิพพาวรรณ   สมหมาย
2. นายพละชัย   ปราสาทศรี
3. นายปรีชา    สีคำแท้
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวรัตนวรรณ   มาโพธิ์
2. เด็กหญิงสุภาวดี   อาสาสู้
 
1. นางทิพพาวรรณ   สมหมาย
2. นายปรีชา    สีคำแท้
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 13 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายกฤษฎา    พันธ์เพ็ง
2. นางสาวรัชณีวรรณ   จรรยากรณ์
 
1. นางทิพพาวรรณ    สมหมาย
2. นายพละชัย   ปราสาทศรี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 1. เด็กชายเกียรติชาย  พุ่มจันทร์
 
1. นายศักดิ์ชัย  เเฝงวงค์คำ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 14 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 1. นายนายบุรินทร์  พรมลี
 
1. นายศักดิ์ชัย  เเฝงวงค์คำ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 14 โรงเรียนศรีแสงธรรม 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญส่ง
 
1. นายอานนต์  วงษ์พินิจ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง 52 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวอรทัย  พรานแม่น
 
1. นายเอกชัย  พิณทอง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 44 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาววนัสนันท์   จันทะยา
 
1. นายกฤตพงศ์   กฤตเวทิน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 49 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายธีรเดช   สุขหอม
 
1. นายกฤตพงศ์   กฤตเวทิน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง 6 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นายอนุกูล   กันยามา
 
1. นายกฤษพัฒน์   สุขเลิม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวดรุณี   เยาวขันธ์
 
1. นายกฤษพัฒน์   สุขเลิม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุสุมาลย์  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงอาทิติญา  รู้สุข
 
1. นายประกาย    พยุงวงษ์
2. นางวิไลวัลย์  สุกใส
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 7 โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   ทองอ้วน
 
1. นายไกรราช   นะธีสี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวลัดดาวัลย์   ประทุมวงศ์
 
1. นายปรีชา   บุญยัง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 29 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายนริศ   ดิษฐเจริญ
2. นางสาวนุชธิวา   คำมั่น
3. นางสาวสุดารัตน์    มัสสาธรรม
 
1. นางสาวสมพร    พินธุโท
2. นายจักรกฤษณ์  หาญชัย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 38 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวพลอยประภา  บุญล้อม
2. นางสาวสุพรรษา   ชินพาส
3. นางสาวอริยา    บัณฑิตย์
 
1. นางสาวสมพร    พินธุโท
2. นางพัชรา  ตั้งเจริญ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง 54 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. เด็กชายกฤติธนากร  แสนทวีสุข
2. เด็กชายก้องภพ  หาริวร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุนทรโชค
4. นางสาวธัญชนก  จันทะเลิศ
5. เด็กชายพรหมวงค์  แสงป้อง
6. เด็กชายสุรเดช  พูลผล
 
1. นายทศพร  ศรีอักษร
2. นายสุริยา  ไชยถา
3. นายอดิเทพ  สีสุชาติ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 76.2 เงิน 52 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นายธนากร  มุระชีวะ
2. เด็กชายธวัชชัย  เย็นสนาน
3. นางสาวสรญา  แสงสว่าง
4. นายอภิสิทธิ์  อ่อนแสง
5. นายอภิเชษฐ์  บุญคำแสน
 
1. นายรักยม   รักวงศ์ปรีดี
2. นายอธินาม   อินทรนาม
3. นางสาวเมวิกา   แย้มยิ้ม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  ฐิตะสาร
2. นางสาวขนิษฐา  ทองแก้ว
3. นางสาวจินดาภา  ภิลาคุณ
4. นางสาวจุฑารัตน์  เอี่ยมศรี
5. นายฉัตรชัย  อาสา
6. เด็กชายณัฐพงษ์  วามะเกตุ
7. นายนพ  ส่อแสง
8. นางสาวนฤมล  ทองคำ
9. นางสาวนันทชนก  ปุกิจ
10. นางสาวบุญญาภา  ดาระวัฒน์
11. นางสาวปุญญาดา  ฝาระมี
12. นายพีระพงษ์  จันทรา
13. นางสาวยอดหญิง  มะโนมัย
14. นางสาวรัชนิดา  จาระงับ
15. นายรัฐพล  พุทธทองศรี
16. นางสาวรัตนาภรณ์  น้อยวงศ์
17. นางสาวรินญานี  คำภู
18. นางสาววรรณภา  แก้วทน
19. นางสาววราภรณ์  แก่นไทย
20. นายวัชรเกียรติ  แสงเขตต์
21. นางสาววารุณี  ทองแก้ว
22. นางสาววิจิตตรา  สุภโกศล
23. นายวีระวัฒน์  จันทะยา
24. นางสาวสกุลกานต์  ผลพยุง
25. นายสหพงษ์  ธรรมมา
26. นางสาวสาวิตรี  โคตุเคน
27. เด็กชายอภิพัฐ  วรบุตร
28. นายอภิสิทธิ์  ทองพิเศษ
29. นายเจษฏา  เดชอุดม
30. นางสาวเนตรนภา  ฐิตะสาร
31. นางสาวเพชรดา  พันธุวงค์
32. นางสาวเสาวลักษณ์  จันทวรีย์
33. นางสาวโชติกา  ปูคะภาค
 
1. นายวัชรพล  แดงจีน
2. นางอนงค์นาฏ  ไข่มุกด์
3. นางสาวดุษฎี  บุญศรี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.4 ทอง 29 โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กชายธันวา    กองสุข
 
1. นางสาวรัชนีพร  ชุมสิงห์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.14 ทอง 35 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นายอภิชัย  บั้งทอง
 
1. นายสุรชาติ   เยาวศรี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 12 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวทิพวรรณ    พลบุญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริณพร  จันทร์ดวง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.8 ทอง 23 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวสาธิกา  ขยันการ
 
1. นางสาววิภาดา  อามาตย์มนตรี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 57 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายเอื้ออังกูร    ขันธิวัตร
 
1. นายทนงศักดิ์    เจริญจิตร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.17 ทอง 43 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นายศุภกร  หัตถะกิจ
 
1. นางสาวชรินทิพย์   โชติรัตน์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 57 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสิดาพร   ศรีซ้อน
 
1. นางเยาวรัตน์  เจริญจิตร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวจามจุรี   มั่นธรรม
 
1. นางนันทนา  วรรณคำ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.1 ทอง 43 โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กชายวงศธร  อุดมดัน
 
1. นางสาววสิฐา   เที่ยงธรรม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.7 ทอง 42 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นายทินกร  แก้วกิ่ง
 
1. นางสาววสิฐา   เที่ยงธรรม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.5 เงิน 58 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปาณิศา   ยาณรมย์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  วรบุตร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.25 เงิน 58 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวปิยะฉัตร  โอษฐิเวช
 
1. นางสาววิไลวรรณ  กิ่งสกุล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 58 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายจิระภัทร  ค่ำคูณ
 
1. นายวิชิตพงษ์  บุญช่วย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.2 ทอง 24 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นายจิตติ  จันทร์แก้ว
 
1. นายสุรชาติ    เยาวศรี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 35 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุสรา  ทะพา
 
1. นายอรัญ  กุลบุตร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.8 ทอง 12 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวรัตนาภรณ์  น้อยวงศ์
 
1. นายวัชรพล  แดงจีน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวกุลกนก   ยลพันธ์
2. นางสาวจุฑามาศ   มั่นราช
3. นางสาวณัฐฐาพร   กัลยาวิสุทธิ์
4. นายธนชัย   พิมพ์ตรา
5. เด็กชายธวัชชัย   เย็นสนาน
6. นายพิชิตพงค์   ศรีลัง
7. นางสาวมุฑิตา   แพงดา
8. นางสาวศศิภา   ภูมิสิงห์
9. เด็กชายศักดา   ลวงงาม
10. นางสาวสิริมา   เล็งสิทธิ์
11. นางสาวสุธิดา   ประทุมวงศ์
12. นางสาวเนตรดาว   ศรีประเสริฐ
 
1. นายรักยม   รักวงศ์ปรีดี
2. นายอธินาม   อินทรนาม
3. นางสาวกัลยา   สุขหอม
4. นางสาวนุสรา   นบนอบ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 75.8 เงิน 21 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษาพรม
2. เด็กชายกฤติธนากร  บุญรอด
3. เด็กหญิงกฤติยารัตน์  จันทะเลิศ
4. เด็กชายก้องภพ  หาริวร
5. เด็กหญิงจีรวรรณ  เจ๊กอ้ม
6. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เพียรมั่น
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุนทรโชค
8. เด็กชายธนกกฤต  ศรีเนตร
9. เด็กชายธนากร  ทรัพย์พงศ์
10. เด็กหญิงธัญชนก  จันทะเลิศ
11. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชุมคำ
12. เด็กหญิงปณิตา  ชเมรัมย์
13. เด็กหญิงปรมาภรณ์  บัวยืน
14. เด็กหญิงปรางทิพย์  สุโพภาค
15. เด็กหญิงปิยะพร  ตัวงาม
16. เด็กชายพรชัย  เจริญชัย
17. เด็กชายพรหมวงศ์  แสงป้อง
18. เด็กหญิงพิจิตราภรณ์  ขันคำ
19. เด็กหญิงพิชญธิดา  พรมดาว
20. เด็กหญิงพิชญธิดา  นามพรม
21. เด็กหญิงภวิภา  ฝอยทอง
22. เด็กหญิงภาวินี  นนทะภา
23. เด็กชายภูรี  ปัดภัย
24. นางสาวยุวดี  แสนทวีสุข
25. เด็กชายราชัน  จันทะเลิศ
26. เด็กหญิงวรรณสิริ  วรรณเวช
27. เด็กชายวสุธร  ตารัตน์
28. เด็กชายวัชรพล  คุ้มครอง
29. เด็กหญิงวิไลพร  นรมาตย์
30. เด็กหญิงศศิธร  ตะวันเสรี
31. เด็กหญิงสิริวิมล  สายสิงห์
32. เด็กหญิงสุรัสวดี  ภูลายยาว
33. เด็กชายสุรเดช  พูลผล
34. เด็กหญิงสุวิชาพร  นรมาตย์
35. เด็กหญิงอภิญญา  แก้วยอดคง
36. เด็กหญิงอาภาภรณ์  กลิ่นแก้ว
37. เด็กชายเกียรติกุล  สีเสม
38. เด็กหญิงเนตรดาว  วงษ์อาจ
39. เด็กหญิงเนตรดาว  แสนทวีสุข
40. เด็กหญิงโญชิวา  โชคนัก
 
1. นายทศพร  ศรีอักษร
2. นายพัทรพงษ์  ศิริสุวรรณ
3. นายอดิเทพ  สีสุชาติ
4. นางชนากานต์  ชื่อนชอบ
5. นายสุรศักดิ์  จันทวี
6. นายพิศเพียงพักตร์  พิมพบุตร
7. นางวรรณภา  พินธุรักษ์
8. นางสาวกรรณิการ์  จันทร์อุไร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 12 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเบญญาภา   อนุสนธิ์
 
1. นางอนงค์นาฎ  ไข่มุกด์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.25 ทอง 19 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วกลม
 
1. นางอนงค์นาฎ  ไข่มุกด์
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.2 เงิน 47 โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงกชกร  บุญเสงี่ยม
2. เด็กหญิงกชพรพรรณ  จิตจารูญ
3. เด็กหญิงจารุนันท์  ถึงปัดชา
4. เด็กชายจิตรกร  พุ่มจันทร์
5. เด็กชายธีร์กวินทร์  ต้นสิน
6. เด็กชายปัญญพนต์  กองชัย
7. เด็กชายภศิลป์  ภาระพันธุ์
8. เด็กหญิงมัญชุลี  แสนทวีสุข
9. เด็กหญิงศิริยากร  ภาเรือง
10. เด็กชายอนุชิต  หาญศึก
 
1. นางสาวปิยะนุช  บุญส่ง
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.6 ทอง 21 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวจีรนันท์  เอี่ยมศรี
2. นางสาวณัฐพร  แปลงศรี
3. นายทิวากรณ์  ทิพย์เนตร
4. นายนันทวุฒิ  สวัสดิ์พงษ์
5. นางสาวพิมลรัตน์  มิ่งมลู
6. นายพีระพงษ์  จันทรา
7. นายพุฒิพงศ์  วังแก้ว
8. นางสาววริศรา  โพธิ์คาร
9. นายวัชรเกียรติ  แสงเขตต์
10. นางสาวอาลิสา  บุญส่ง
 
1. นางสาวดุษฎี  บุญศรี
2. นายอิศรา  วรนาม
3. นางสาวจินตนา  คูณสุข
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 73.8 เงิน 25 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกันยา   เทินสะเกษ
2. เด็กหญิงจันทภรณ์  นนท์ศิริ
3. เด็กหญิงฐิติวรดา   แสนทวีสุข
4. เด็กหญิงธันวา  แสนทวีสุข
5. เด็กหญิงปัทมพร   โขมะพันธ์
6. เด็กหญิงปาริชาติ   เล็กรักชาติ
7. เด็กหญิงภัครจิรา   ไชยสาร
8. เด็กชายศวรรณยา   มั่นทน
9. เด็กหญิงศศิดาพร   ลากวงษ์
10. เด็กหญิงสตรีรัตน์   สิงห์อาจ
11. เด็กหญิงสาริกา   ผิวขาว
12. เด็กหญิงอนงค์นาถ   ลำไธสง
 
1. นางวิไลวัลย์  สุกใส
2. นางสาววัชรีวรรณ   ไชยกูล
3. นางสาวปรียาเมธ   สุวรรณที
4. นายอัศสิริ  พรมพุ้ย
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 71 เงิน 44 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โหม่งพุฒ
2. นางสาวชลธิชา  ดวงจันทร์
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  วงษ์แดง
4. นางสาวดวงมาลา  บุญชิต
5. นางสาวรำไพ  พันธุกร
6. นางสาวศศิธร   ไชยนิชย์
7. นางสาวศิริรัตน์  วงค์ธรรม
8. นางสาวสัญสนี  พลจร
9. นางสาวสันสนีย์  ทำสอาด
10. นางสาวสุดารัตน์  ทีทอง
11. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  คูณป้อง
12. นางสาวไพลิน  คำภา
 
1. นางสาวพิสมัย  กะมะณี
2. นางสาวจุรีรัตน์  สินพิมพ์
3. นางสาวเดือนรุ้ง  สินพิมพ์
4. นายธวัชชัย  นนท์ศิริ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 44 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวจินดาภา  ภิลาคุณ
2. นางสาวนันทชนก  ปุกิจ
3. นางสาวบุญญาภา  ดาระวัฒน์
4. นางสาวปุญญาดา  ฝาระมี
5. นางสาวรัชนิดา  จาระงับ
6. นางสาวรินญานี  คำภู
7. เด็กชายวราภรณ์  แก่นไทย
8. นางสาววิจิตตรา  สุภโกศล
9. นางสาวสกุลกานต์  ผลพยุง
10. นางสาวเพชรดา  พันธุวงค์
 
1. นางสาวปิยนุช  ศุภษร
2. นางสาวดุษฎี  บุญศรี
3. นางสาวบุศราทิพย์  ง้าวทอง
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 39 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โหม่งพุฒ
2. เด็กหญิงกายแก้ว  อ่อนคลาย
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  วงษ์แดง
4. เด็กหญิงฐิติมา  ฉัตรสุวรรณ
5. เด็กหญิงปภาวี   ดุจดา
6. เด็กหญิงศุภางค์พิชญ์  ภูมิทน
7. เด็กหญิงสกุณา  แสนทวีสุข
8. เด็กหญิงสุดธิดา  โสภา
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  คงสี
10. เด็กหญิงสุนันทา  ธงไชย
11. เด็กหญิงสุภาพร  จูมทอง
12. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เสนาวัน
13. เด็กหญิงอภิษฎา  สูงสันเขต
14. เด็กหญิงอรอุมา  สำราญดี
15. เด็กหญิงอรอุมา  วงศ์ถา
16. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  คูณป้อง
 
1. นายธวัชชัย  นนท์ศิริ
2. นางสาวจุรีรัตน์  สินพิมพ์
3. นางสาวเดือนรุ้ง  สินพิมพ์
4. นางสาวพิสมัย  กะมะณี
5. นางสาวรัตนา  สีชมภู
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 34 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวกตเวทิตา   ปาวรีย์
2. นางสาวชลลดา   วันคำ
3. นางสาวชุติมา   ปินะโต
4. นายทันวารี   ศรีชื่น
5. นางสาวนัทลี   คูณทวี
6. นางสาวปัทมวรรณ   จันทะแสง
7. นางสาวมณีวรรณ   เวชสาร
8. นางสาวมุกดา   ดวงอินทร์
9. นางสาวมุตา   พงษ์พันธ์
10. นางสาวรมย์ธีรา   ผาก่ำ
11. นางสาวรัญจวน   สงสะอาด
12. นางสาวสุธินี   บุตรเคน
13. นายอภิสิทธิ์   อินทะนาม
14. นางสาวอาทิตยา   ฟ้าฟื้น
15. นางสาวอาภาพร   เกษียร
16. นางสาวอินทิรา   ชาตะ
 
1. นางสาวนุสรา   นบนอบ
2. นายสยาม   อันทระบุตร
3. นางจันทวรรณ   กัญญะลา
4. นายรักยม   รักวงศ์ปรีดี
5. นายอธินาม   อินทรนาม
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 69.6 ทองแดง 52 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นายธนโชค   ชนีวงค์
2. นางสาวพรหมพร   อรอินทร์
3. นายพีรภัทร   ฉัตรทอง
4. นายสิทธิพร  ส่งศรี
5. นายอัศฎาวุฒิ   พินธุกรณ์
 
1. นายศุภชัย   หงษ์ศิริ
2. นางสาวมนัสดา   แสงสิงแก้ว
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.6 ทอง 10 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นายจีรศักดิ์  มากดี
2. นายเดชฤทธิ์  โสดา
 
1. นางสาวดุจดาว   ช่วยสุข
2. นางสาวรัชนีพร    ชุมสิงห์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 45 โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงอรนาถ  กามาตย์
 
1. นายพิสุทธิ์   บุญสราง
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 48 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวรัชนี  บัวใหญ่
 
1. นางสาวชรินทิพย์   โชติรัตน์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 53 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญภัทร   ทองเลิศ
 
1. นางสาวมนสิชา  โพธิ์วิสันต์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71.8 เงิน 59 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวอัจฉริยา   พรมบุตร
 
1. นางสาวณัชชารีย์  บุญเจริญ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77.6 เงิน 55 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายธเนศพล  เขินกลาง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  แสงบุราณ
3. เด็กหญิงสุจิรา  เฉลี่ยว
4. เด็กหญิงอรอุมา  นามชารี
5. เด็กหญิงอารยา  บุญเหลา
 
1. นายณัฐปกรณ์  คงรอด
2. นางสาวจุไรพร  ศรีเข้ม
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.6 ทอง 55 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญฤดี  สำรีอ่อน
2. นางสาวจินตนา  แสงชมภู
3. นางสาวทิพวรรณ  พงษา
4. นายภัคพงศ์  แก้วแกมจันทร์
5. นางสาววรัญญา  วามะเกตุ
 
1. นางศิรานุช   วิลามาศ
2. นายรัชพล  ภักดีไทย
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 86 ทอง 18 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจตุพร  คำพูล
2. เด็กชายนภ  สอแสง
 
1. นางสาววรรณนิษา  หวังลาภ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 70 เงิน 50 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวสายธาร  พลจันทร์
 
1. นางสาววสิฐา    เที่ยงธรรม
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 73.5 เงิน 50 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรรณิภา  ไชยา
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  วามะเกตุ
 
1. นางสาวสิณี  บัวผัน
2. นางปิยะกาญจณ์  สำเภา
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80.17 ทอง 24 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นายทินภัทร  บุญเจริญ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  แสนทวีสุข
 
1. นางสาววัชรีวรรณ  ไชยกูล
2. นางวิไลวัลย์  สุกใส
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 72.67 เงิน 36 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวปฏิภาณ  จันวัน
2. นางสาวอภิยดา  วงศ์ศรี
 
1. นางสาวทัตชา  อินทรสด
2. นายจิระพงษ์  แสงวงศ์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 61.17 ทองแดง 45 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวจิรภา  สุพรรณจนาภพ
2. นางสาวแพรวา  ถาวะละ
 
1. นายจิระพงษ์  แสงวงศ์
2. นางสาวทัตชา  อินทรสด
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวศิริลักษณ์  ดุจดา
2. นายไกรสร  อุปถัมภ์
 
1. นางสาววรรณภา   นาจาน
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ต้นทอง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 74 เงิน 56 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  รังแก้ว
2. นางสาวธันยพร  สีดา
3. นางสาวปนิดา  ป้อมหิน
4. นางสาวศญาพร  จักษุมา
5. นางสาวศศิภา  สายแวว
 
1. นางสาวสิณี  บัวผัน
2. นางปิยะกาญจณ์  สำเภา
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 69 ทองแดง 47 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกัญญารัตน์  ยิ้มจันทร์
2. นายดุรงฤทธิ์  ฤกษ์ดี
3. นางสาวนิภาวรรณ  งอกสุข
4. นายพงษ์ศิริ  คงทน
5. นางสาวศิริโฉม  ขันบุตรศรี
 
1. นางสาวรกิณา   เชาวนะพานิช
2. นางสาวจิราวรรณ  สมนึก
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 74.67 เงิน 16 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  ปราณีบุตร
 
1. นางปิยะกาญจณ์  สำเภา
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.5 ทอง 40 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กชายชินวัตร  จวงจันทร์
2. เด็กชายธนานนท์  สมเทพ
3. เด็กชายธวัชชัย  หวังบุญ
4. เด็กชายบุญฤทธิ์  พันธ์ศิลป์
5. เด็กชายพงษ์สุทัศน์  หวังผล
6. เด็กชายภัทรจาริน  เนตรแก้ว
7. เด็กชายสมชาย   วงศ์พิทักษ์
8. เด็กชายอาทินันท์   สาริบูรณ์
 
1. นายชยุต   โชติวุฒินันท์
2. นายไชยนิรันต์   โพธิทัด
3. นายสุรศักดิ์  ดวงธนู
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นายฐิติศักดิ์  สีชิน
2. นายธีระพจน์  โพธิ์มั่น
3. นายนที  ดอกเด็น
4. นายปรีชา  สุคนธ์
5. นายภากรณ์  สมภูมิ
6. นายสิทธิชัย  บุญสืบ
 
1. นายไมตรี  สมชัย
2. นายธงไชย  พรรัตนโชค
3. นายแวว  อินทะพรม
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 60.75 ทองแดง 50 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นายจรัสรวี  มณีพินิจ
2. นายจิรภัทร  กอคูณ
3. นางสาวณัฏฐณิชา  พรมดี
4. นายธณพล   เสมอสุข
5. นางสาวนงค์ลักษณ์  ธรรมพิทักษ์
6. นางสาวพรนิภา  พรมจารี
7. นางสาวพัชริดา  ยาเลิศ
8. นางสาวรสจริน  กลิ่นบัว
9. นายศราวุธ   นนท์ศิริ
10. นายเชษฐภัทร์  คำมา
 
1. นางณัฏฐ์ชญา  พิมพ์พันธ์
2. นายวีระวัฒน์    หมายมั่น
3. นายนัฐพล  พิมพ์พันธ์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 77.7 เงิน 49 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวดลยา  บั้งทอง
2. นางสาวธีรนาถ  ศรีจันทร์
3. นางสาวรัชนี  อัตภูมิ
4. นางสาวสุธาศินี  แสนทวีสุข
5. นางสาวเพ็ญนภา  เจริญพันธ์
 
1. นายอาคม   พูลทอง
2. นายพิสุทธิ์   บุญสราง
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 25 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกีรติ   พันธ์จันทร์
2. เด็กหญิงประกายพร    ปัญญาสู้
3. เด็กหญิงสาริศา   ทองทิพย์
 
1. นางกฤษณา  วงค์วิเศษ
2. นางสาวอภัสรา  ทองเหลา
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง 15 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวพณิชา   สมสวย
2. นางสาวภัทริยา    แก่นโสม
3. นางสาวรสสุคนธ์   คำบุญเรือง
 
1. นางสาวสิริพร  หาญชนะ
2. นางพรรณี  บุญเลิศ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76.2 เงิน 39 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   แขนรัมย์
2. เด็กหญิงพรรณดารา   เพ็งสวย
3. เด็กหญิงวริศรา   เสียมกลาง
 
1. นางสาวณพสร   สามสุวรรณ
2. นางศมนชญา   กุมรีจิตร
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 76.2 เงิน 52 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญา  สอนเสนา
2. นางสาวพรสวรรค์  สายแวว
3. นางสาวสุทธิดาพร  บำรุงศิลป์
 
1. นางพิมพ์พร  ตีกามล
2. นางสาววรรณ์ลดา  พรหมทา
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 74 เงิน 22 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายสุทธิพงค์  โยธารัก
2. นายอนุพงศ์    เพ็ญพักตร์
 
1. นางสาววิภัสรา   แสงหิรัญ
2. นายปรีชา    กัลยางาม
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 47 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นายจิรพนธ์  ศิลประกอบ
2. นางสาวธัญญาพร  ชมชื่น
 
1. นายภาณุวัฒน์  อุปมา
2. นางพรพิพัฒน์  งามศรี
 
128 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73.2 เงิน 49 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกริษฐา  บัวสด
2. เด็กชายมัณฑนาภรณ์  ภูงาม
3. เด็กหญิงลาภิศ  มุทะระพัฒน์
 
1. นางปิยวดี  ปัญพี
2. นางสาวนิตติยา  ศรีมาคำ
 
129 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72.75 เงิน 27 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวนวมน  นามพิมพ์
2. นางสาวพิชญาภัค  เขินกลาง
3. นายวรวิชญ์  พลบุญ
 
1. นางสาวสุภวรรณ  ธิวงศ์ษา
2. นางสาวปิยวรรณ  วรบุตร
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 41 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวธนพร   จันทร์ดา
2. นายอภิพัฒน์  ภูงอก
 
1. นางปิยวดี  ปัฐพี
2. นางสุภวรรณ  ธิวงศ์ษา
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 49 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายนรินพงศ์   ต้นสาย
2. เด็กชายปกรณ์   คำผุย
 
1. นางสาวสุธิกานต์  อาญาสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์  วงษ์ทรัพย์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   อินเทียม
2. เด็กชายอนุชา   ถ้ำหิน
 
1. นางสาวสุธิกานต์  อาญาสิทธิ์
2. นางสาวเจนจิรา  กลิ่นบัว
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 54 โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กชายคุณากร  ประเสริฐศิลป
2. เด็กชายอภิชาติ  อินจำปา
 
1. นางสาวดวงใจ    นามกูล
2. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์    บัวงาม
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 30 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นายทัศพล   จันทร์ส่อง
2. นายธีรภัทร  ยอดคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์   บัวงาม
2. นางสาวดวงใจ   นามกูล
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวกาญจนา   อุณาวรรณ
2. เด็กหญิงนภัสสร  พวงจันทร์
 
1. นายภาณุวัฒน์  อุปมา
2. นางพรพิพัฒน์  งามศรี
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายปิยะชัย  อ่อนศรี
2. นายวิษณุ  ไกยวงศ์
 
1. นางสาวสุภวรรณ  ธิวงศ์ษา
2. นางปิยวดี  ปัฐพี
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวปภัสสร  ไชยรัตน์
2. นางสาววชิรพร  แวงวรรณ
 
1. นายอดิเทพ  ถนอมสงวน
2. นายตระการเกียรติ  ไชยสัตย์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 71.13 เงิน 42 โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  มูลสิน
2. เด็กหญิงดรุณี  สีแสง
 
1. นางสาวดวงใจ    นามกูล
2. นายนพพร  งามเถื่อน
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายธนกฤต  ศรีมาคำ
2. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีมาคำ
 
1. นางปิยวดี  ปัฐพี
2. นางสุภวรรณ  ธิวงศ์ษา
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กชายชาญณรงค์  สร้อยสงค์
2. เด็กชายมนูญ   เต็มดี
3. เด็กหญิงวาสนา  เจริญผาสุก
 
1. นายสุรศักดิ์   ดวงธนู
2. นายธรรศ  เหลาทอง
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 67 ทองแดง 53 โรงเรียนศรีแสงธรรม 1. นายธีรพัฒน์  ดาราช
2. นายสุรกิต  เก้าเอี้ยน
3. นางสาวอนาสตเซีย  ไต้โพธิ์
 
1. นางสาวณัฐวดี  เฉลิมศรี
2. นางสาวฐิติมา  คำหาร
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 37 โรงเรียนศรีแสงธรรม 1. เด็กชายพุฒิสรรค์  กระฉอดนอก
2. เด็กชายวงศกร  ลีลาด
3. เด็กชายศุภเชฏฐ์   สุชิลา
 
1. นางสาวณัฐวดี  เฉลิมศรี
2. นางสาวฐิติมา  คำหาร
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 63.3 ทองแดง 59 โรงเรียนศรีแสงธรรม 1. นางสาวปริศนา  หาญชนะ
2. นางสาวรุ่งฤดี  นามเวช
3. นายอานนต์  นามสมดี
 
1. นางสาวณัฐวดี  เฉลิมศรี
2. นางสาวฐิติมา  คำหาร
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 37 โรงเรียนศรีแสงธรรม 1. เด็กชายกิตติพันธุ์  วงศ์ศรีลา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคทอง
3. เด็กชายสุรกุล  นามวงษ์
 
1. นางสาวณัฐวดี  เฉลิมศรี
2. นางสาวพรรณวิไล  คำหาร
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 77.4 เงิน 22 โรงเรียนศรีแสงธรรม 1. นายพีระพงษ์  ร่มโพธิ์
2. นางสาวศิริประภา  น้อยแก้ว
3. นางสาวอรจิรา  อินสา
 
1. นางสาวณัฐวดี  เฉลิมศรี
2. นางสาวพรรณวิไล  คำหาร
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 42 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายภานุพงศ์   เสนาโนฤทธิ์
2. เด็กชายยงยุทธ   ผลสินธ์
3. เด็กชายอนุภาพ   โลมทอง
 
1. นายเอกรินทร์   บุญพา พันบท
2. นายเกรียงไกร  ยืนมั่น
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.7 ทอง 37 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายธีรภัทร  สุนิพันธ์
2. นายพลพล  ทองเหลือง
3. นายยุทธนา  กองกะมุด
 
1. นายอรุณศักดิ์  ศรีมาคำ
2. นางทัศณี  สุนิพันธ์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติมน  สิงห์สุวรรณ
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ประเชิญสุข
3. เด็กหญิงพิมพากานต์  คืนดี
 
1. นายอรุณศักดิ์  ศรีมาคำ
2. นางปิยวดี  ปัฐพี
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวจารุวรรณ  บัวทอง
2. นางสาวจิรัชยา  ประกอบแก้ว
3. นางสาวพรทิพย์   ศรีมุงคุณ
 
1. นางกนกภัทร  ศักดิ์ศินานนท์
2. นางสาวจิราพร  รวมวงศ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกันตวิชญ์   เสมอใจ
2. เด็กชายจิรศักดิ์   จันทแผน
3. เด็กหญิงชลดา   จันทร์ส่อง
4. เด็กหญิงณัฐณิชา   คำแหง
5. เด็กหญิงยวิษฐา   หวังสวัสดิ์
6. เด็กหญิงวินัดดา   คูณแก้ว
 
1. นางสาวจำปี   เบ้าช้างเผือก
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์  วงษ์ทรัพย์
3. นางชัฐฐิณา  ศุภดิษฐ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวกนกวรรณ   ฝางคำ
2. นางสาวจิณัฐชา   รักผล
3. นางสาวชลธิชา   เตือนอุดมศิล
4. นางสาวนิภาพร   ซึ่งพรม
5. นางสาวพจณิชา   ดุจดา
6. นางสาวพรหมพร   อภิบาล
 
1. นางสาวจำปี  เบ้าช้างเผือก
2. นางชัฐฐิณา  ศุภดิษฐ์
3. นายอัศสิริ  พรมพุ้ย
 
152 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 45 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งพร  สุดสุข
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พุ่มจันทร์
3. เด็กหญิงอัญรัตน์  มิ่งบุญ
 
1. นางสุพัณนิดา  ใสดี
2. นางสาวกัลยา  โพธิ์งาม
 
153 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 49 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวปนัดดา  ไชยะบรร
2. นางสาวสุภาพร  บุริบัน
3. นางสาวอภิรดี  คำโพธิ์
 
1. นางสาวนงนุช  ทองไทย
2. นางสาวกัลยา  สุขหอม
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 50 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. เด็กหญิงชมัยพร  สายพิมพ์
2. เด็กหญิงพิชชาพร  หอมจันทร์
3. เด็กหญิงวรารักษ์  สีทาศักดิ์
 
1. นางสาวกฤษณา  พาสว่าง
2. นางสาวจุฑามาศ  สายขุน
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 43 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวดวงดารา  ธรรมวงค์
2. นางสาวปวีณา  คำงาม
3. นายสุทธิพงษ์   โสดี
 
1. นางสาวธีรนุช  เครือพยัคฆ์
2. นางทักษิณา  พิทักษา
 
156 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.4 ทอง 30 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลวัลย์  ผิวจันทร์
2. นางสาวธัญทิพ  ทองพิมพ์
3. เด็กหญิงมนัชนัน  อภิสิทธิฤทธิกุล
 
1. นางทักษิณา   พิทักษา
2. นางสาวธีรนุช  เครือพยัคฆ์
 
157 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  มัสธรรม
2. นางสาวปวิณา  ผิวหอม
3. นางสาวศิริวรรณ  จันทร์สุข
 
1. นางทักษิณา   พิทักษา
2. นายกฤติธี  มณีกรรณ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 45 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกาญจนา   เพ็ญพักตร์
2. เด็กหญิงจันจิรา   แสงใบ
3. เด็กหญิงพิยาดา   นามวงษ์ษา
 
1. นางสาวเกษราพร   สำราญ
2. นางสาวปรางค์ทราย  บุญทอง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง 54 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวจิราภรณ์  ชาตรี
2. นางสาวนุชศรา  เรือนเจริญ
3. นางสาววันวิสาข์  เชื้อแก้ว
 
1. นางพรทิพย์   พันธุ์ดี
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 48 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กหญิงวราพร  สาธุพันธ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บุลิบรรณ
3. เด็กหญิงสุกัญญา   รินชาลี
 
1. นายรัชพล  ศุภโกศล
2. นางสาวรัชนีกร   ชื่นใจ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85.16 ทอง 55 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาววราภรณ์  อนุทุม
2. นางสาววัชราภรณ์  จรลี
3. นางสาวอามรรัตน์  เหล่าสิงห์
 
1. นายรัชพล  ศุภโกศล
2. นางรัชนีกร  ชื่นใจ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวัชรภรณ์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงอัยรดา  บุญเหลา
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  ไทยศิลป
 
1. นายทองคำ  ริทัศน์โส
2. นางจันทร์เพ็ญ  กัญญะลา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 26 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวนพพร  สียางนอก
2. นางสาวศิริอร  เสาร์วัง
3. นางสาวศุธิดา   สุนิพันธ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กัญญะลา
2. นางสุภาภัค  ศรียา
 
164 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 40 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. เด็กชายราชัน  จันทะเลิศ
 
1. นายทศพร  ศรีอักษร
 
165 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 19 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนิดา  ชบาศรี
2. เด็กหญิงชิดชนก  ชบาศรี
 
1. นางปิยวดี  ปัฐพี
2. นายอรุณศักดิ์  ศรีมาคำ
 
166 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85.45 ทอง 30 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายรุ่งอนันต์   ดีทัพไทย
 
1. นางสาวลัดดา  รักษา
 
167 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 86.96 ทอง 15 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายฉัตรชัย  อาสา
 
1. นายสวัสดิชัย  ใสเนตร
 
168 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 79.2 เงิน 45 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายยุทธเดช  ขันสะอาด
 
1. นางสาวลัดดา  รักษา
 
169 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 1. นายอนิรุต  สดสร้อย
 
1. นายสุรทิน  อินธิไชย
 
170 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 83 ทอง 41 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. เด็กชายกฤติธนากร  บุญรอด
 
1. นายทศพร  ศรีอักษร
 
171 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 1. นายอนิรุต  สดสร้อย
 
1. นายสุรทิน  อินธิไชย
 
172 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 83.8 ทอง 22 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 1. เด็กชายรนัย  บัวใหญ่
 
1. นายสุรทิน  อินธิไชย
 
173 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 1. นายปิยะวัฒน์  พุ่มจันทร์
 
1. นายสุรทิน  อินธิไชย
 
174 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 81.57 ทอง 51 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค   กอมณี
2. เด็กชายกิตติกรณ์   แสงทอง
3. นางสาวจิราลักษณ์   สีแสด
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร    ทันยาฤทธิ์
5. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   รินทาง
6. นางสาวณิชากร  ทองคำ
7. เด็กชายทแกล้ว   มุงคุณตา
8. นายธรรมศักดิ์   คำสุณี
9. เด็กชายธีรภัทร  อาจทวีกุล
10. เด็กชายนันทวัฒน์   กลิ่นเทียน
11. เด็กชายปริวัฒน์   ทองธรรมมา
12. นางสาวปวีณา   หิมะวัลย์
13. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  มนตรีชัย
14. เด็กชายพินิต   ชั้นตรา
15. นางสาวพิสมัย   ขยันภาร
16. นางสาวมนทกานติ  สัตยากุล
17. เด็กหญิงรสสุคนธ์   นามมนตรี
18. นางสาวรัตนาวรรณ  พัฒน์เสนะพงษ์
19. นางสาววัชราภรณ์   โนนศรีลา
20. นางสาววาลิณี   ทองคำ
21. เด็กชายวีรชน   ขันคำ
22. เด็กชายศรายุทธ   สอนอาจ
23. เด็กหญิงศิริกัญญา   มลิมาศ
24. นายสุคีรินทร์   เขียวรอด
25. นางสาวสุนันทา    โนนทะวงษ์
26. นางสาวสุพัฒตรา    ผาก่ำ
27. เด็กชายอธิป    กอมณี
28. เด็กชายอภิวัฒน์    นามชู
29. นายอัศนี  พันธ์จันทร์
30. นายโอภาส  กองสุข
 
1. นายสุรศักดิ์   ดวงธนู
2. นายธรรศ    เหลาทอง
3. นางสาวบุษศรัฐ   บุษย์เพชร
4. นางสาวเฟื่องลดา   ทรงมณี
5. นายเอกชัย   พิณทอง
6. นางสาวปิยะวัฒน์  มณีภาค
7. นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่