สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 48 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัธราพร  ปัญญายงค์
 
1. นางบุษบา  บำรุงศิลป์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวจณิตตา  สีเขียว
 
1. นายภัคพงศ์  พิมพ์ไพศาล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 38.2 เข้าร่วม 49 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรชิตา  ชัยอาษา
 
1. นางเพ็ญศรี  ยุทธชนะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 54 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 1. นางสาวกุลธิดา  แตงทรัพย์
 
1. นางสาวอรพรรณ  แสงวงค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บุษบิล
 
1. นางสาลิณี  ใยทอน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 48 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวจิราภา  ปัดนา
 
1. นายกุศล  แสวงนาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงสุภัสษร  กองพร
 
1. นางสราพร  บุดดาแพน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายณัฐพงค์  วิจิตขะจี
 
1. นางสาวเมธาวี  ขันตี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 37 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. เด็กชายอรรคพล  อาศัยบุญ
 
1. นางสาวพิสมัย  ตาละคุณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง 15 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวอาทิตยา  มณีกรรณ์
 
1. นางพัชรา  กันยะกาญจน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 58.2 เข้าร่วม 56 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. เด็กชายณัชพล  สมหมาย
2. เด็กชายสหชัย  ผ่องใส
 
1. นางสาวนภสร  หลุมทอง
2. นายวิชัย  จันทร์สอน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  บุรุษ
2. นางสาวทิษฏยา  ศิริพันธ์
 
1. นางสาวกิติยาพร  เนื้ออ่อน
2. นางชนัดดา   วงศ์สุวรรณ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กชายจุฬารัฐ  ปาระวงษ์
2. เด็กชายนิกร  วังหินกอง
 
1. นางเพ็ญศรี  เรืองศรีใส
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 86.1 ทอง 29 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. นางสาวสุทาทิพย์  ต๊ะบุตร
 
1. นางเพ็ญศรี  เรืองศรีใส
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 28 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงอักษรารัก  ดาผา
 
1. นายไพรี  พันธ์สุวรรณ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 47 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวจินต์จุฑา   ไฝ่จิต
 
1. นายไกรสรณ์   หินนาค
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 19 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงภัทราพร  รูปช้าง
2. นางสาวรุ่งนภา   เรืองเเสน
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บู่คำ
 
1. สิบเอกสมประสงค์  วังหอม
2. นางสาวชนาภัทร  ขาวสะอาด
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 43 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวฐิติมา  คันธพฤกษ์
2. นางสาววิลาวัลย์  สิงสีทา
3. นางสาวเบญจพร  ผูกรักษ์
 
1. นางจิรภัทร  แจงธรรม
2. นางอัมรา  ทุนมาก
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง 43 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงนริศรา  สาวะรีย์
3. เด็กหญิงพรชนก  แจ่มจันทร์
 
1. นางอโณทัย  ปาวรีย์
2. นางสาวศรัณยา   แสนโท
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 35 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวขวัญพัชชา  บรรทุปา
2. นางสาวถิรดา  ผิวงาม
3. นางสาวพรพรรณ  โพธิ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ผ่องแผ้ว
2. นายวิทธวัช  พลอาวุธ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายกลยุทธ  อึ่งน้อย
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  มั่งคั่ง
 
1. นางอนงค์นาฏ  มั่งคั่ง
2. นายสักขี  ผางพันธ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 63.75 ทองแดง 53 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวธัญพิชชา  พาพิจิตร
2. นางสาวศิรประภา  สายพันธุ์
 
1. นางสาวจรินทร์ญาดา  ปัตไตร
2. นางสาวสุภาวดี  พิมพรหมมา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 28 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงปิยมาศ  จันทอง
 
1. นางบรรธนา  ศรีสะอาด
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 38 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวอรัชพร  วงษ์ใหญ่
 
1. นางสาววาสนา  สังกะสี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73.44 เงิน 52 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายธนพันธ์ุ  พันธ์สุวรรณ์
2. เด็กชายธเนศ   เครื่องจันทร์
 
1. นางวรรณธนากร  อังฉกรรจ์
2. นางวิมลรัตน์   พิพัฒน์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68.44 ทองแดง 56 โรงเรียนพะลานวิทยาคม 1. นางสาวลลิตา  วิสัยยะ
 
1. นางนงลักษณ์  พรหมพา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 55 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงนาฎฤดี  ชาวตระการ
 
1. นางดรุณี  โทนผุย
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 74 เงิน 27 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวสุดาพร  กุลธิ
 
1. นางสาวพัชรา  กุดเป่ง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 73 เงิน 36 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  งามสนิท
 
1. นางสาวอรวรรณ  ศรศรี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 48 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คุณพงษ์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  พวงเพชร
3. เด็กหญิงไอรดา  ยิ่งยง
 
1. นางสาวพันทิวา  ทีรวม
2. นางสาวนวลจันทร์  วงศ์มั่น
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 28 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายญาณภัทร  อังฉกรรจ์
2. นายปุญญพัฒน์  มโนรัตน์ภูวดล
3. นายผิวไผ่  ขวัญหวัญ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  เหมแดง
2. นางนงค์รักษ์  มีศรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวธันยพร  ศรีอ่อน
2. เด็กหญิงนวนันท์  มุขศรี
3. เด็กชายหทัยณรงค์  นวลพงษ์
 
1. นางสาวดรรชนี  ศรีธัญรัตน์
2. นางสาวสุพิชญ์นันท์  ศรีธรรมมา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.75 เงิน 23 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวศรสวรรค์  ลาสองชั้น
2. นางสาวสุภาวดี  รูปแกะ
3. นางสาวอรปรีญา  พลพนา
 
1. นางจารุพร  มาลาสาย
2. นางสาวไก่นภา  ทวีพันธ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 40 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายชโยดม  เพ็งจันทร์
2. เด็กชายธนาธิป  โรจนอุฬาร
3. เด็กชายศิวกร  คำเเก้ว
 
1. นางทิพวรรณ  สมตัว
2. นางจารุณี  เเก้วศรีทอง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 51 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายธีรภัทร์  ดวงศรี
2. นายนันทิพัฒน์  โพธิ์ใบกุล
3. นายไชยวัฒน์  มารุตะพันธ์
 
1. นางสาวธนัญญาณ์  บุตรศรี
2. นางสาวนิตยา  ใจตรง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.18 เงิน 41 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงษาบุตร
2. เด็กหญิงธัญญภรณ์  สมน้อย
3. เด็กหญิงอธิติญา  กุก่อง
 
1. นางสาวศิรินันท์  พงษ์แสนพันธ์
2. นางสาวจินตาภา  วามนตรี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.4 ทอง 16 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวนวรัตน์  เทพอวยพร
2. นางสาวศิรภัสสร  ศรีจันทร์
3. นางสาวสุธาวี  แคนตะ
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ไท้ทอง
2. นางสาวนุจรี  สุภาษร
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 33 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ถึงปัดชา
2. เด็กหญิงสิริไพลิน  จันทะวงศ์
 
1. นางสมภักดิ์  ถึงปัดชา
2. นางสาวสดสวย  พุทธปอง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 32 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายสมเกียรติ  เหลากลม
2. นางสาวอาภากร  คำป้อง
 
1. นางสาวเชาว์ประภา  จูมพันธ์
2. นายไกรลาศ  ชิณกะธรรม
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 45 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นายธนกร  เชื้อเงิน
2. นายยอดชาย  ใจบุญ
 
1. นายเทวฤทธิ์  ผลจันทร์
2. นางสาวประภาภรณ์  ศรขะทา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นายชาญชัย  แท่นคำ
2. นายเจษฎา  โสดา
 
1. นางสาวประภาภรณ์  ศรขะทา
2. นางวิมล  วงศ์ปัดสา
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 24 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  กาบกว้าง
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ลีลา
3. นายวราพิชัย  เพาะพืช
 
1. นางนิภาพร  บุญชิต
2. นางสาววัชรีภรณ์  แก้วแสน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 57 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภา  ปักปิ่น
2. เด็กหญิงจีระนันท์  ปักปิ่น
3. เด็กหญิงนฤมล  ศรีบุญเรือง
4. เด็กหญิงปภาภรณ์  เสนาใหญ่
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  เวชวรรณ์
 
1. นางยุวดี  หวังสุข
2. นางสาวอรพรรณ  ศรีจันทร์แดง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง 41 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 1. นางสาวทิพย์ภากรณ์  แก้วโท
2. นางสาวศุภาภรณ์   ลาดโพธิ์
3. นางสาวสุดารัตน์  พวงเพชร
4. นางสาวอรอุมา  คำเภา
5. นางสาวอรัญญา  คำเภา
 
1. นางยุวดี  หวังสุข
2. นางสาวกาญจนา  เพชรพันธ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 15 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงกนกพร  สาสีมา
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เกษทองมา
3. เด็กชายธนภัทร  ทีอุทิศ
4. เด็กหญิงภาวิตา  คำนวนดี
5. เด็กหญิงรุ้งนภา  แก้วหาดี
 
1. นายภูมิพัฒน์  เทียมทัศน์
2. นางสาวสุรีภรณ์  ซาเสน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง 37 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  ปลื้มใจ
2. นางสาวพิมพ์ผกา  ชัยโคตร
3. นางสาวศศิกานต์  หามะณี
4. นางสาวเพ็ญรดี  วงศ์มั่น
5. นางสาวเมธาสิทธิ์  มุธุสิทธิ์
 
1. นางสาวรังสิมา  แปลงศรี
2. นางสาวคณารักษ์  กาเผือกงาม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิน  มาหา
2. เด็กชายชินบัญชร   ภูเลี่ยมคำ
3. เด็กชายนิติกร  มังคละพลัง
4. เด็กหญิงภานุชญา  เรือนเจริญ
5. เด็กชายอัมรินทร์  พิมพ์วงษา
 
1. นางยุวดี  หวังสุข
2. นางสาวกาญจนา  เพชรพันธ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง 16 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวนริสรา  ราษีบุษย์
2. นายปิ่นพงศ์  เคนสุวรรณ
3. นายพีรพัฒน์  กมลชนันธร
4. นางสาวศศิธร  ไทยกุล
5. นายศัสยนณ  คงศรี
 
1. นายอาทร  โคตมุตร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา  ทองอ้น
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 30 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  พรอินทร์
 
1. นางระเบียบ  เวียงแก
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง 15 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายทัพไท  นนทไสย
 
1. นางสาวทิพยรัตน์  เกิดมงคล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 40 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินธิจักร์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีช่วย
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  คงเจริญ
2. นางสาวสุนทรี  ขันตีสาย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 39 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. นายพงษ์ดนัย  กระจิวผา
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  ทองเกลี้ยง
 
1. นายหาญทรัพย์ธาดา  เพ็งนารินทร์
2. นางสาวอรวรรณ  ศรศรี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.4 ทอง 14 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวชิดชนก  ทองสรรค์
2. นางสาวชุติมา  พอนเพี้ย
3. นางสาวปนัดดา  ใจดี
4. เด็กหญิงปลายฝน  ขันสิงห์
5. นางสาววรรณพร  สุภาษร
6. เด็กหญิงศุภมาศ  คำผลึก
7. นางสาวสุดาภรณ์  มณีวัน
8. นางสาวอินธิรา  ทาบุดดา
9. นางสาวเบญจรัตน์  กุลบุตร
10. เด็กหญิงโยษิตา  ดีสุดหา
 
1. นางเมกิยะ  คำป้อง
2. นางสาวจิตฐิกาญจน์  บุญเลิศ
3. นางสาวทิพย์วดี  สมสอน
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.6 ทอง 14 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  เกียรติไพศาล
2. นางสาวกัญญาภรณ์  มาลากอง
3. เด็กหญิงกันตินันท์  สบายใจ
4. นางสาวจริยา  กลิ่นหอม
5. นางสาวชมภูนุช  เต้าทอง
6. นางสาวชัฏชฎาภรณ์  นัยนามาศ
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมคิด
8. เด็กหญิงธิยาดา  ไชยนต์
9. นางสาวนคนันทินี  นิติภิรมย์ชัย
10. เด็กหญิงนวพร  กุลสิงห์
 
1. นายชยุตพงศ์  ศรีสุวงศ์
2. นางสาวอรทัย  จันทร์ประทักษ์
3. นายธวัชชัย  จันทสาร
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83.6 ทอง 18 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. นายกฤตนัน  ศรีภา
2. นายกฤษณพงศ์  กุลเหลืองทอง
3. นางสาวญาณิศา  หมดหลง
4. นายธนวัฒน์  บุษดี
5. นายธนวัฒน์  ปัตะพี
6. นายธีรนันท์  ปัตะพี
7. นายวัชรินทร์  บุญส่ง
8. นายอนิวัฒน์  ปูคะภาค
9. นายอนุพันธ์  สำเริงรัมย์
10. นายอนุสิทธิ์  บัวขาว
 
1. นายชาติไทย  จำปาป่า
2. นายทองพูน  โทสิงห์
3. นางสถิตยา  กูลเกื้อ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 73.08 เงิน 36 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวธรีรัตน์  หิรัญหลาย
2. นางสาวนัยนา  กาละพันธ์
3. นางสาวนิภาพร  สมอทอง
4. นายปองพล  แก้วพิลา
5. นางสาวมาริสา  พิมเสน
6. นางสาวรัตติกาล  ธรรมวิเศษ
7. นางสาวรัตนมน  โคตรวงค์
8. นางสาวรัตนวลี  บัวโรย
9. นางสาวสุภา  กรินรักษ์
10. นางสาวเนตรชนก  เสตะพะ
 
1. นายศิริชัย  บุญจันทร์
2. นายประสิทธิ์  แก้วใส
3. นางสาวอัจฉราพรรณ  จรรยาเลิศ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 32 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ลาภเงิน
2. เด็กหญิงชลธิชา  อินสี
 
1. นายนัสฐิพงษ์  เขตชมภู
2. นายพิสิทธิ์  ศรีเมือง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 36 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  ไม้น้อย
2. นายสิทธิภากร  ปานแดง
 
1. นายพิสิทธิ์  ศรีเมือง
2. นางสาวนิตยา  ทาตะไชย
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  แสงสุกวาว
 
1. นายวิทยา  หวานอารมย์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 14 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวอรรศรานิช  ทีอุทิศ
 
1. นายโกวิทย์  งามภักดีกุล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80.3 ทอง 38 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประจงบัว
 
1. นายวิทยา  หวานอารมย์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85.5 ทอง 55 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. นายนนทวัฒน์  ขาวสะอาด
 
1. นายวิทยา  หวานอารมย์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. เด็กหญิงสิริโสภา  ออมนพ
 
1. นายประดิษฐ์  สีหลวย
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. นางสาวเบญจพร  สาธรราช
 
1. นายประดิษฐ์  สีหลวย
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 33 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  สมตัว
 
1. นางฐิติภรณ์  หวานอารมย์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 12 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวศิริรัตน์  บัดดี
 
1. นางสาวพิมพ์แก้ว  ตะรกูลสุรำไพ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนาภา  โชคเกิด
2. เด็กหญิงศิริวิมล  การบุญ
 
1. นางสาวยุพิน  ผาสุข
2. นางจันทร์จิรา   สารปรัง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง 21 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงศิริวิมล  ฤาชา
 
1. นายบุญเลี้ยง  เจตบุตร
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายรัฐพงษ์  นามวิเศษ
 
1. นายสุรินทร์  มูลทา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 43 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรดนัย  เทือกท้าว
2. เด็กชายพรชัย  เจริญพร
3. เด็กชายภูมินทร์   ปวะบุตร
 
1. นายอาคม  บุญไพโรจน์
2. นางอรพิน  จำปารัตน์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. นายธีรภัทร  แสนบรรดิษฐ์
2. นายระพีพัฒน์  แสงก่ำ
3. นางสาวรัตชนก  อยู่เย็น
 
1. นายประดิษฐ์  สีหลวย
2. นายปัจฉยา  ไชยสุวรรณ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.2 เงิน 46 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายกมลเนตร  วงศ์บัว
2. นายกฤตนัย  แก้วชาติ
3. นายกิติศักดิ์  โกษา
4. นายฉัตรเฉลิม  พรมสำลี
5. นายชานุวัตร  ภาระเวช
6. นายสิทธิศักดิ์  สุดหล้า
 
1. นายสันติ  มุสิกา
2. นายถนอมศักดิ์  ทองทับ
3. นายณัฐพงษ์  สารกอง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94.2 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายกิตติพงษ์  กุดเหลา
2. นายกิตติพงษ์  ศิรฺิวารินทร์
3. นายคณิณญา  ปวะบุตร
4. นายคทายุทธ์  พรจันทร์
5. เด็กชายจรัส  จารุตัน
6. นายจารุภูมิ  แดนดี
7. นางสาวชัญญานุช  กอบแก้ว
8. นางสาวญาณิศา  องอาจ
9. นางสาวณัฐวิภา  แก้วศรี
10. นายณัฐสิทธิ์  ห่อศรี
11. เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์ทอง
12. เด็กหญิงณิชาภัทร  ชัยวงศ์สุวัฒน์
13. นายตะวัน  พืชหมอ
14. เด็กชายทรงพล  นิลเกษม
15. นายธนพล  มัฐผา
16. นางสาวธนภรณ์   เดิมประโคน
17. นายนนทวัฒน์  มุสิกา
18. นายนิฐิพงษ์  บำเพ็ญ
19. นางสาวนิภาวรรณ  จรลี
20. นายปฏิภาณ  จันทร์พันธ์
21. เด็กหญิงปิยพร  ฟองลม
22. นายพลวัฒน์  ลุนพรม
23. เด็กหญิงพันธิตา  สร้อยคำ
24. นางสาวพิมพ์รภัทร  ไชยะนาม
25. นางสาวภัทรดา  สมอทอง
26. นางสาวยุภาพร   พันแสน
27. นางสาวยุวดี  วิชัย
28. นายรังสิมันฏ์  เดสูงเนิน
29. นางสาววริสรา  ทับทานี
30. นางสาววัชราภรณ์   วะนา
31. เด็กหญิงวัชราภา  วราพุฒ
32. เด็กชายสันติ  จันปะโสม
33. นางสาวสุดารัตน์  ผาลีพัฒน์
34. เด็กชายสุทธินันท์  ดาผา
35. นายอณิรุทธิ์  สุขโข
36. นายอนุชิต  เจริญรอย
37. นายอภินันท์  สุดจันทา
38. เด็กชายอภิรักษ์  ลือชา
39. นายอภิสิทธิ์  แก้วประดิษฐ์
40. นายเรืองรุ่ง  ปานคำ
 
1. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
2. นายอดิสรณ์   วิถาระพันธ์
3. นายดิสสทัศน์  วงศ์ปัดสา
4. นางสาวแสงดาว  ปลื้มจิต
5. นายบุดดี  วลัยศรี
6. นางสาวกาญจนา  บุญยิ่ง
7. นางสาวนันทิพร  กรินรักษ์
8. นายเชิดศักดิ์  สมศรี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.4 ทอง 39 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กชายสรศักดิ์  ค่าคำ
 
1. นางอาจารียา  อังฉกรรจ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.44 ทอง 31 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 1. นายสนอง  แสงพุฒ
 
1. นายวันชัย  ชาวเมืองโขง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง 31 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอภิญญา  หงษา
 
1. นายสันติ  มุสิกา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.6 ทอง 24 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ปูคะธรรม
 
1. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 22 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีราชา
 
1. นายสายันต์  โสดาจันทร์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง 33 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายรัชพงษ์  อินธิชิต
 
1. นายสันติ  มุสิกา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 32 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงปณิตตา  ลุนบุดดา
 
1. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์หมั่น
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงพิทยาพร  ณ อุบล
 
1. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.08 ทอง 51 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กชายพันกร  เนตรวงษ์
 
1. นายสัมมา  สามัตถิยะ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.42 ทอง 27 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายสหรัตน์  สายเนตร
 
1. นางนิชาภัทร  มาสุวงศ์ชัย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.75 เงิน 53 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงวิภวานี  ทัศนารักษ์
 
1. นางนิชาภัทร  มาสุวงศ์ชัย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 35 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวยลดา  มัยยะ
 
1. นายเชิดศักดิ์  สมศรี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.75 ทอง 16 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีราชา
 
1. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.6 ทอง 52 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายอินทรวิเชียร  สีดาแก้ว
 
1. นายสันติ  มุสิกา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 39 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ไกลบาป
 
1. นางสาวหงษ์สิญจน์  สมสอาด
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 1. นางสาวกมลพร  คำสาหา
 
1. นายเดชชาติ  จันทราภรณ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83 ทอง 24 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานติมา  จันทอก
2. เด็กหญิงจิราพร  สวัสดี
3. นางสาวณรรฐภรณ์  อนุสรณ์เสรี
4. นายณัฐวุฒิ  โพธิสาร
5. นายปฎิภาณ  เคนสุวรรณ
6. เด็กหญิงปณิตา  แก้วบุญเรือง
7. เด็กหญิงปนัดดา  คำรัตน์
8. เด็กหญิงปภาวรินทร์  หนูเผือก
9. เด็กหญิงพลอยชมพู  สุดบอนิจ
10. เด็กหญิงรินนภา  สารี
11. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พงษ์สุระ
12. เด็กชายอลงกต  วงเวียน
 
1. นายเกียรติพิรุณ  ชาวเมืองโขง
2. นางสาวอุไรวรรณ  บุญธรรมมา
3. นายอภิชา  จารุแพทย์
4. นางสาวสุริสา  ภาพันธ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 80 ทอง 32 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 1. นายชาคริต  นิมาร
2. นางสาวธนษพร  สีสะอาด
3. นายนิรุจน์  พิศนอก
4. นางสาวปัณชญา  ยุตวัน
5. นายรัฐพงษ์  สิงห์เผ่น
6. นางสาววันรัตน์  มังคละพลัง
7. นายศรัณย์  จันทร์แรม
8. นางสาวสุกันยา  พันผูก
9. นายอนุชิต  ยุวบุตร
10. นายเกษมสุข  เหมแดง
11. นายเจษฎา  จันดียืน
12. นายเอกรินทร์  สอนไธสง
 
1. นางมงคล  จันทราภรณ์
2. นายเดชชาติ  จันทราภรณ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 76.8 เงิน 15 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ชาญสมร
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขันทอง
3. เด็กหญิงกมลพรรณ  ศรีวงศ์
4. เด็กหญิงคุณัญญา  ชูญาติ
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไหวดี
6. เด็กหญิงชญานันทร์  ทับทิมทอง
7. เด็กหญิงฐาปนี  ดีบุปผา
8. เด็กหญิงณภัทร  แพงวงษ์
9. เด็กหญิงณภัทร  อมรสิน
10. เด็กหญิงณัฐธิชา  สีมาฤทธิ์
11. เด็กหญิงณิชา  แสนลา
12. เด็กหญิงธนาภา  คำทองสุข
13. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เชื้ออ่อน
14. เด็กหญิงธิรดา  บุญนำ
15. เด็กหญิงนันทิชา  พิมพ์เทศ
16. เด็กหญิงปณิตา  คำภาเหล็ก
17. เด็กหญิงประภาพร  อำนาจวงศ์
18. เด็กหญิงปรางทิพย์  สายเหง้า
19. เด็กหญิงปรีญาพัชญ์  คำยอด
20. เด็กหญิงปิยดา  วิจิตขะจี
21. เด็กหญิงพรนภา  แสงทอง
22. เด็กหญิงพัชราภา  อินรอด
23. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีเจริญ
24. เด็กหญิงภัทร  เจริญรัตน์
25. เด็กหญิงยุภาพร  ปราบโสม
26. เด็กหญิงวรรณภา  ชาสุรีย์
27. เด็กหญิงวรรณิศา  จำรัสจิตร
28. เด็กหญิงวราพร  แสนเจริญสุข
29. เด็กหญิงวันนิตา  มุ่งเทพ
30. เด็กหญิงวิจิตรา  เกษหอม
31. เด็กหญิงศศิธร  ภูทองเงิน
32. เด็กหญิงศิริภา  บูชาพันธ์
33. เด็กหญิงสมปรารถนา  จันทอก
34. เด็กหญิงสิริโฉม  เคนมี
35. เด็กหญิงสุธิดา  บุตตะ
36. เด็กหญิงสุนิสา  ศิริผลา
37. เด็กหญิงสุริยฉัตร  เปรี้ยวดี
38. เด็กหญิงหทัยชนก  เกลี้ยงไธสง
39. เด็กหญิงอภิญญา  เอี่ยมรักษา
40. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชมภูโคตร
 
1. นายเกียรติพิรุณ  ชาวเมืองโขง
2. นายระพิน  วงค์หลัง
3. นางสาวเกศรินทร์  ทวีกาญจน์
4. นายไพรัตน์  อ่อนสุด
5. นางมาลัย  อาจหาญ
6. นางพรพิมล  แก้วคูณ
7. นางสาวสุภัทรา  ภาระไพ
8. นางสาวกุลวิศา  ติกุล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 19 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกุลปริยา  บุญศรี
 
1. นายวิศวะ  แรกเรียง
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.6 เงิน 37 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษฎา  วงค์โสภา
2. เด็กหญิงกุลธิดา  เชื้อดวงผุย
3. เด็กชายธนากร  ปลื้มใจ
4. เด็กชายธีรเดช  ดรุณพันธ์
5. เด็กหญิงนันทวัน  สุกทอง
6. เด็กหญิงปาริชาติ  เพิ่มพูล
7. เด็กชายวัชระพงษ์  พิมพ์กาล
8. เด็กหญิงสุกานดา  ยุตกิจ
9. เด็กชายอัครพล  เรืองเเพ
10. เด็กหญิงเณริศา  เสนน้ำเที่ยง
 
1. นางสาวพัชยา  อูปแก้ว
2. นายกมล  ถวิลรักษ์
3. นางสาวเมธินี  ขุมกลาง
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 77.4 เงิน 58 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ศรีศิริ
2. นายชูศักดิ์   ฉลูศรี
3. นายธีรเดช  แดงชาด
4. นายภัทรวุธ  สุดหล้า
5. นางสาววชรพร  แก่นอากาศ
6. นายศรายุทธิ์  สองต่อ
7. นางสาวศิรดา  นนพละ
8. นายเทพพนม  เขียมแก้ว
9. นางสาวเนตรนภา  นารักษ์
10. นางสาวเมธาวรินทร์  บุญฉวี
 
1. นางวีระพร  เสนาวัฒน์
2. นางสาวโสภิดา  ไชยสงคราม
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 37 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 1. นางสาวชฏาพร  นาทันริ
2. เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชรทอง
3. นางสาวฐิติมา  สายตา
4. นางสาวลิลาวัลย์  แสวงนาม
5. นางสาวสุกัญญา  ดีพรหม
6. เด็กหญิงสุนิสา  สระกำ
7. นางสาวเบญจวรรณ  แจ่มใส
8. นางสาวเบญจวรรณ  รัตนเมธานนท์
 
1. นางสาวพรทิพา  โสมมา
2. นางสาวประภาพร  ศรีอ่อน
3. นางสาวพรทิพย์  พรหมรี
4. นางปานกนก  สาริบูรณ์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 53 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  คำเณร
2. นางสาวฉัตรลดา  จันทบุตร
3. นางสาวนิภาพร  คูณดี
4. นางสาวรัตนาวี  พันธุลาวัณย์
5. นางสาวศิรินญา   ซอมรัมย์
6. นางสาวอลีรักษ์  คูณทาการ
7. นางสาวอุไรพร  อมรสิน
 
1. นางอาจารียา  อังฉกรรจ์
2. นางเพ็ญศรี  ยุทธชนะ
3. นางสาวเจนจิรา  จำปี
4. นางสาวปัตตา  มีทรัพย์
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 35 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นายกานต์ธีรา  พืชทอง
2. นางสาวจินตนา  มีแสง
3. นางสาวจิราพร  นันตะวัน
4. นายณัฐกร  จันทะพันธ์
5. นางสาวทิพย์สุดา  บุตรจันทร์
6. นางสาวภัททะริกา  แสนสุข
7. นางสาวมณีรัตน์  ภักดีรัตน์
8. นางสาวมัณฑนา  จันทาทอง
9. นางสาวมุซิตา  ชิณวงศ์
10. นายรักเกียรติ  ฤทธิ์พิทักษ์พงษ์
11. นางสาวรังรอง  โคตรบุดดี
12. นางสาวรุจีรัตน์  ราชบัวพันธ์
13. นายวัชรพล  แก้วคูณ
14. นางสาวศิริรัตน์  ทานาฤทัย
15. นางสาวอรอนง  หงษ์ศรี
16. นางสาวเจนนี่  ดอนเงิน
 
1. นายชัยสิทธิ์  พลแก้ว
2. นายวุฒิไกร  จันพวง
3. นางวิมล  วงศ์ปัดสา
4. นายเทวฤทธิ์  ผลจันทร์
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐสินี  ชาติสิทธิพัฒน์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 69 ทองแดง 53 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. นายทินกร  ใหญ่รัมย์
2. เด็กชายธีระ  แว่นเซ็ง
3. เด็กชายรัชตะ  วงศ์เคน
4. เด็กชายศุภชัย  อู่สกุล
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนทวีสุข
2. นายภานุวัฒน์  ศรีสะอาด
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 47 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัชชาวดี  ปรือทอง
 
1. นางภารุจีร์   ทองป้อง
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84.6 ทอง 17 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาววิชญาดา  บุญวัง
 
1. นางสาวนลินี  ศุภสร
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 58 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 1. นายวุฒิชัย  ใหญ่ผา
 
1. นางปิยาภรณ์  โกศัลวิตร
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74.8 เงิน 53 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวฑิฆัมพร   อุ่นชัย
 
1. นายสุพจน์   ประสมพลอย
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง 45 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร  กุลโชติ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  สีมันตะ
3. เด็กชายบอย  บรรเทา
4. เด็กหญิงวิจิตรา  โพธิ์เมือง
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์  สอนวิเศษ
 
1. นางทิพาพร  ทองแสน
2. นางสาวศิริพร  งอมสงัด
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.6 ทอง 26 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายกชณัฐ  สิถิลวรรณ
2. นางสาวกันติยา  ชนะพาห์
3. นายภราดร  ทาดี
4. นายภานุพงศ์  โพธิเตี้ย
5. นางสาววิชุดา  หอมหวล
 
1. นางศรัญญ่า  ส่องแสง
2. นายลัทธิชัย  หลายสุทธิสาร
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 70 เงิน 50 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 1. เด็กชายทินกร  คุณพาที
2. เด็กหญิงภัดธิดา  ภาระเวช
 
1. นางจิรภัทร  สุภารัตน์
2. นางสาวลำใย  โสภาพ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 60 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. นางสาวกรวิกา  ศรดี
 
1. นายวริทธิ์ธร  สุทธิกุล
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 73.17 เงิน 52 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงนิชกานต์  รื่นเริง
2. เด็กหญิงภัทจิรา  สิงห์ดำ
 
1. นางสาวทิพย์วดี  สมสอน
2. นางสาวจิตฐิกาญจน์  บุญเลิศ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 74.83 เงิน 39 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. นายณัฐวุฒิ  ชัยศรี
2. นางสาวเพชรลดา  ภาพันธ์
 
1. นางสาวญาณิศา  เกษียร
2. นายรุ้งโรจน์  เพ็งแจ่ม
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 75.83 เงิน 33 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันท์ทภัส  คนบุญ
2. เด็กหญิงวิจิตรา  ทุมบู่
 
1. นายพงศกร  ลักษณะฉาย
2. นางณฐพร  กลิ่นหอม
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 32.67 เข้าร่วม 54 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  ตุ่นต้น
2. นางสาวพรรษา   โคตรพุ้ย
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  อาษานอก
2. นางขวัญจิต  ชิณกะธรรม
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกฤติยาณี  ภู่กำชัย
2. นายปาฏิหาริย์  ศรีวิเศษ
3. นางสาววริศรา  จันทะฝ่าย
4. นายวัฒนชัย  ไชโย
5. นายศรานุชิต  อ่อนโยน
 
1. นางสาวปิยสิริ  หินลาด
2. ว่าที่ร้อยตรีพีรวิชญ์  ศรมณี
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 28 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สีทิม
 
1. นายวีรชาติ  ฉิมพลี
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 10 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กชายกฤษฎา  ภูมิคอนสาร
2. เด็กชายกิตติพศ  ไชยพันโท
3. เด็กชายธนธรน์  ทองนำ
4. เด็กชายพงษ์ศธร  บุญจำเนียร
5. เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าบง
6. เด็กชายวรชัย  เจริญสุข
7. เด็กชายอัครวิชญ์  จารุเกษม
8. เด็กชายเจษฎา  มั่นยืน
 
1. นายอภิเดช  ไกรการ
2. นางอรอนงค์  ไกรการ
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.95 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. นายขจรศักดิ์  ภาพันธ์
2. นายตะวันสาย  บ้งพรม
3. นายถาวร  ทองคำ
4. นายนพรัตน์  คำตา
5. นายภูริพัทร  ภาพันธ์
6. นายสิทธิ์ศักดิ์  จันมี
 
1. นายชราวุฒิ  วงศ์เพชร
2. นายศิวกร  ชารีเลิศ
3. นายเฉลิมรัฐ  พูลเพิ่ม
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 65 ทองแดง 44 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกมลทิพย์  พิมสา
2. นางสาวจารุวรรณ  สุยะลา
3. นางสาวชุลิตา  สุวรรณผา
4. นายธนธัช  ทองผาย
5. นางสาววรรณิดา  คำทา
6. นางสาวศรสวรรค์  ลาสองชั้น
7. นางสาวสิริวิภา  ปุระมาปัด
8. นายสุทธิศักดิ์  มงคลกาญจน์
9. นางสาวสุภาภรณ์  แสนทวีสุข
10. นางสาวเมทิณี  รักน้อย
 
1. นายสุวิทย์  จันทร์ส่อง
2. นางสาวอุบล  จันทร์ส่อง
3. นายบุดดี  วลัยศรี
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 37 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  สัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงชนิษฐาค์  ทาวะรมย์
3. เด็กหญิงณทชา  คำคูณ
4. เด็กหญิงรินลดา  ฝอยทอง
5. เด็กชายอภิรักษ์  ทาวะรมย์
 
1. นางสาวบุณยานุช  อุสาจิตร
2. นางสาวชนาภา  สายเนตร
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.9 ทอง 38 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวขวัญนภา  เขียวสด
2. นางสาวนุชจรี  บุญเลิศ
3. นางสาวมุทิตา  ถิ่นนาเมือง
4. นางสาวศิริรัตน์  สีมาฤทธิ์
5. นางสาวอภิรดี  ทวีพัฒน์
 
1. นางวิมล  วงศ์ปัดสา
2. นางสาวระเบียบ  ถิระบุตร
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แน่นดี
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เดชไทย
3. เด็กชายสุรชัย  วันทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์  บุดดาแพน
2. นางสราพร  บุดดาแพน
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวพัชรี  พรมโพธิ์ทิน
2. นางสาวพิฬาภรณ์  แก้วมีศรี
3. นายอำพล  ตาดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์  บุดดาแพน
2. นางสราพร  บุดดาแพน
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงภัสลักษณ์  ขันทองชัยพัฒน์
2. เด็กหญิงศิรประภา  ลุนลา
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  แผงนาวิน
 
1. นางเพ็ญศรี  เรืองศรีใส
2. นางดารินทร์  ไหลหลั่ง
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.8 ทอง 41 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  สิถิระบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  บุญศรัทธา
3. นายวีระยุทธ  เฉนียง
 
1. นางสมใจ  ขันตี
2. นางดาวเรือง  ส่องแสง
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  ทาก้อน
2. นายอภิวัฒน์  ใจแก้ว
 
1. นางสาวสุพิชญ์ชญา  หิรัญกวิณพงศ์
2. นายสมบัติ  ใจทน
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวธนิษฐา  ว่องไว
2. นางสาวอริศรา  เรือนพิมพ์
 
1. นางสาวหทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธิ์
2. นางสาวสุนันทา  ชนะพาห์
 
125 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 44 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงกิตติวรา  แก้วพรม
2. เด็กหญิงพรรณวิภา  พลราช
3. เด็กหญิงวรัญญา  รูปช้าง
 
1. นางอรดี  อินทร์โทน
2. นายกฤตพงศ์  แก้วมีศรี
 
126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72.5 เงิน 29 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวพรนัชชา  อุ่นชิน
2. นางสาวสุทิมา   สุดหล้า
3. นายเจตนิพิฐ   วงษาเนาว์
 
1. นายภูมิใจ  อินทร์โสม
2. นางณัฐฐาพร   ปะโสทะกัง
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 16 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายพิสิษฐ์  พันชมภู
2. นายศุภชัย​  รื่นเริง
 
1. นายสมยศ  เชื้อจำพร
2. นายแสงทอง  เหล่าสิงห์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 49 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวกันต์ฤทัย  สายใจ
2. นางสาวอาทิตยา  ขันทอง
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  อุทธสิงห์
2. นายอนุสรณ์​  ฤกษ์บางพลัด
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 44 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายรชานนท์  ศรีถม
2. เด็กชายฤทธิพงษ์  ทะยะราช
 
1. นางกิตินันท์  อยู่คง
2. นางสาวภิญญามาศ  ภูจักรแก้ว
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 50 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัสวรรณ  สกุลจาป
2. เด็กหญิงสิริยากร  อ่อนสีดา
 
1. นางสาวสุพิชญ์ชญา   หิรัญกวิณพงศ์
2. นายสมบัติ  ใจทน
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 30 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายภานุรังษี  สกุลจาป
2. นายอิทธิชัย  แสงสุขวาว
 
1. นางสาวสุพิชญ์ชญา  หิรัญกวิณพงศ์
2. นายสมบัติ  ใจทน
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 16 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายถิรวุฒิ  ใยเม้า
2. นายโชคทวี  พรมสำลี
 
1. นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด
2. นางสาวภัทราวรรณ​  อุทธสิงห์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 52 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายสหรัถ  สอนแสง
2. นายอภิวัฒน์  เนตรศิริ
 
1. นายทินกฤต  ธรรมสัตย์
2. นางอรดี  อินทร์โทน
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 82 ทอง 22 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวพจนี  มีสิงห์
2. นางสาววิชญาพร  ประพิมพา
 
1. นายธีระศักดิ์  คาดหมาย
2. นายชุติพงศ์   แสงสุกวาว
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 73.38 เงิน 39 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายกิตติพศ  พุดชา
2. เด็กชายสิรวิชญ์  บุญมาปัด
 
1. นายภูมิใจ  อินทร์โสม
2. นายพิชิตชัยชาญ  วรรณบุตร
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงภัชราภรณ์  พรมภา
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ภาระเวช
 
1. นายสินสมุทร  ทะยะสุทธิ์
2. นายวันชัย  โคตรสงคราม
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ดลโสภณ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คูณมี
3. เด็กหญิงพรนัชชา  ไชยะโอชะ
 
1. นายสมภาร  เชื้ออ่อน
2. นางวรนุช  เชื้ออ่อน
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายสุรสิทธิ์  หล้าเพชร
2. นายสุริยา  นนพละ
3. นายไชยพร  โสภา
 
1. นายทัศภูมิ  เขียวอยู่
2. นายสุรชัย  สมสนิท
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 79 เงิน 18 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นันตะบุตร
2. เด็กชายตะวัน   หงษ์ทอง
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  เสระทอง
 
1. นายอิสระพงษ์  วงศ์วีระพันธุ์
2. นางสาวทิฆัมพร  วิลาวรรณ
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65.7 ทองแดง 51 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ภู่อ่อน
2. นายอัศวิน  เอี่ยมวชิรกุล
3. นายเจษฎาภรณ์  ทาปทา
 
1. นางนงลักษณ์  ขันธะรี
2. นางสาวอลิษา  วะสุรีย์
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายธรรมพล  เผ่าภูรี
2. เด็กชายปฐมพงศ์  ปิยะภาค
3. เด็กชายพชร  พรวิเศษศิริกุล
 
1. นางจารุวรรณ  เสียงไพเราะ
2. นางอังคณา  โสดาจันทร์
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 97 ทอง 4 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายชลันธร  ยาตรา
2. นายปิยพล  ศรีอักษร
3. นายยุทธชัย  โพธิ์ธา
 
1. นายสุรเดช  พะวร
2. นายทัศภูมิ  เขียวอยู่
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กชายพรกิตติ์  ชมกลิ่น
2. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญศักดิ์
3. เด็กชายภูสิทธิ์  แก้วมีศรี
4. เด็กชายศิริวัฒน์  ไหวดี
 
1. นายประกอบ  คำซาว
2. นายกฤษฎา  ทองผุย
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายคมเคียว  แสงใส
2. นายณัฏฐพล  กันทะถ้ำ
3. นายณัฐวุฒิ  ภู่อ่อน
4. นายภูมินทร์  ยุตะวัน
 
1. นายทัศภูมิ  เขียวอยู่
2. นายวิทธวัช  พลอาวุธ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 36 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นายชัยชนะ  เบ้าน้อย
2. เด็กหญิงวนิดา  เอิบอิ่ม
3. เด็กหญิงวิภาวี  นามบุญมี
 
1. นางสาวสุภาวดี  ขจัดมลทิน
2. นางประภาพร  ศรีคำ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 33 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. นายธนัตถ์  วารีพัฒน์
2. นายธีรศักดิ์  วงศ์พิมพ์
3. นายอธิวัฒน์  ลาสองชั้น
 
1. นายณัฐพล  บัวไขย
2. ว่าที่ร้อยตรียศกร  ทองทับ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.5 ทอง 10 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. เด็กชายนัฐพงษ์  เสียงเสนาะ
2. เด็กชายพรรณเชษฐ์  กำเนิดสิงห์
3. เด็กชายอธินัท  ต้นพิกุล
 
1. นายเทอดเกียรติ  อมตเวทิน
2. นายรองรัตน์  สีหา
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวกุลจิรา  สุตะภักดิ์
2. นางสาวฐิติพร  มีหิริ
3. นางสาววิจิตรา  เติมบุญ
 
1. นายเพ็ง  ศุภเสถียร
2. นายวนัฐธพงษ์  พึ่งเพ็ง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงมลธิกานต์  ขันสิงห์
2. เด็กหญิงมีนทิรา  สมศรี
3. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  แสงแดง
4. เด็กหญิงสุนิตา  หมื่นหน้า
5. เด็กหญิงสุพิชชา  สังขวัน
6. เด็กหญิงอมลรดา  พุดซ้อน
 
1. นางลัดดาวัลย์  ปามุทา
2. นางปราณี  เพชรพันธ์
3. นายณรงค์​ศักดิ์  นางาม
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 77 เงิน 30 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวณัฐติกานต์  ศรีวิรักษ์
2. นายณัฐพงษ์  ทุมยา
3. นางสาวนริศรา  กุลโชติ
4. นางสาวสุพรรณี  อุปจันทร์
5. นางสาวสุวนันท์  พุฒโสม
6. นางสาวสุวพัชร  ผ่องจิตร
 
1. นางลัดดาวัลย์  ปามุทา
2. นางปราณี  เพชรพันธ์​
3. นายกิตติพงศ์  จันทร์งาม
 
151 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 58 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนุชนาถ  ราชมี
2. เด็กหญิงสุภาพร  วงศ์กันหา
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เเก้วกันยา
 
1. นางพิมพ์ภัทร  ภาโยธี
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  แก้วประกอบ
 
152 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.2 ทอง 36 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวทรงศิลป์  อินทร์พวง
2. นางสาวทิพย์กัญญา  ทานุมา
3. นางสาวเขมิสรา  สวัสดี
 
1. นางเกษมศรี  บุญพอ
2. นายรัศมี  แก้วมหา
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง 21 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กชายพาณิภัค  พงษ์พันธ์
2. เด็กชายรัตนพงศ์  คำบาล
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  พันธ์ขาว
 
1. นายบรรจง  ยืนยาว
2. นายอนุชิต   วิลามาศ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง 40 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. นางสาวสุภาพร  พลศักดิ์
2. นางสาวอนัญญา  ทรายเพ็ชร
3. นางสาวอาริสา  ปัถวิง
 
1. นางสาวกชพร  จันทร์แรม
2. นางเบญจวรรณ  ละครพรม
 
155 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 44 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงจิรานันท์  กันหาชาติ
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงสุรัมภา  รอดภัย
 
1. นางสาวเกศณี  ศรีคราม
2. นางสาวยลดา  ดวนใหญ่
 
156 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. นายปัญญา  พงษ์เสือ
2. นางสาววราลักษณ์  ดีสุวรรณ
3. นางสาวเข็มวิกา  ลีลา
 
1. นางเบญจมาศ  เชื้อหงษ์
2. นายศรายุทธ  โสมอ่อน
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 53 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. เด็กหญิงนัฐพร  เงินประเสริฐ
2. เด็กหญิงภัทราพร  ขุนทอง
3. เด็กชายเจษฎา  สีปุนนำ
 
1. นางสาวขวัญใจ  เครือกีรติธรรม
2. นางสาวเนาวรัตน์  ศรีสุทธิ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.4 ทอง 37 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. นายกิตติพงษ์  อ่อนสิงห์
2. นางสาววัลวิษา  ประชุมแดง
3. นายเริงฤทธิ์  สิมาพันธ์
 
1. นางสาวขวัญใจ  เครือกีรติธรรม
2. นายปรีชา  สุขกรมใส
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 25 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงดารุณี  ศรีสุข
2. เด็กหญิงสุกัญญา  นามบุตร
3. เด็กหญิงหยกมณี  มีหิริ
 
1. นางสาวบัวพันธ์  หลาทอง
2. นางสาวนลัทพร  ศรีวิเศษ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85.42 ทอง 54 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. นางสาวกัญญุตา  บุอ่อน
2. นางสาวช่อฤทัย  น้ำคำ
3. นางสาวสุวรรณา  มาตรยคุณ
 
1. นางสาวนิตยา  สำเภา
2. นางสาวจิฬาภรณ์  บุอ่อน
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงศิริประภา  ดาวัลย์
2. เด็กหญิงอัจริยา  บุญธรรม
3. เด็กหญิงอุมากรณ์  พันธ์โพธิ์
 
1. นายสิรภพ  ราชตรี
2. นางอนุรัตน์  เบ้าทอง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 58 โรงเรียนพะลานวิทยาคม 1. นางสาวสายชล  ขันจันทา
2. เด็กหญิงสุภกันยา   คำใบ
3. นางสาวอรจิรา  คุณประชา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรชยา  โจมสติ
2. นางสาวกมลพรรณ  คำแก้ว
 
163 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายนัฐพงษ์  สุดไชย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
 
164 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงทินมณี  วงค์ตา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
 
165 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 37 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นายกสิกร  หารชนะชัย
2. เด็กชายธนากร  หอมจำปา
3. นางสาวนริศา  แฝงกลิ่น
 
1. นางจิราพร  สอวิหก
2. นางสาวสกาวเดือน  ขันเงิน
 
166 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงภัทรวดี  พรมลุน
 
1. นางจิรพรรณ  บั้งทอง
 
167 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชรา  พลแสน
 
1. นายกอร์ปพงษ์  เอื้อทาน
 
168 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 30 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชิณกะธรรม
 
1. นางวิมล  ผ่องแก้ว
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายจิระพงษ์  โสมสุด
 
1. นายเลอโค้ช  ภูมิจักร
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 77.2 เงิน 13 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวสุนิตา  บัวผัน
 
1. นางณิตฐิญาณันท์  เลาหวิวัฒน์
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 30 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 1. นางสาวจิดาภา  จันทราภรณ์
 
1. นายเจตพล  ยืดยาว
 
172 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงบังอร  บุญประกอบ
2. เด็กหญิงวธิดา  จันทวงศ์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นางจิราพร  สอวิหก
 
173 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 78.13 เงิน 50 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โพธิ์ใต้
 
1. นายอดิสรณ์   วิถาระพันธ์
 
174 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 88.2 ทอง 13 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายญาณภัทร  อังฉกรรจ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง  อังฉกรรจ์
 
175 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 81.2 ทอง 38 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 1. เด็กชายธีรพล  แก้วนพคุณ
 
1. นายธนายุทธ  ฐิตะสาร
 
176 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  สุดเต้
 
1. นายมนัสวี  จันทุม
 
177 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91.7 ทอง 6 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เหล็กดี
 
1. นายเอกสิทธิ์  ส่องแสง
 
178 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87 ทอง 23 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. นายธนากร  โชคเกิด
 
1. นายวิศวะ  แรกเรียง
 
179 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 78.9 เงิน 40 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ศรีตะเขต
 
1. นายดิสสทัศน์  วงศ์ปัดสา
 
180 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 81.1 ทอง 36 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. นายธนากร  โชคเกิด
 
1. นายวิศวะ  แรกเรียง
 
181 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 82.57 ทอง 49 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  คำเณร
2. นางสาวฉัตรลดา  จันทบุตร
3. นางสาวชลดา  คนยัง
4. นายญาณภัทร  อังฉกรรจ์
5. นายณัฐวุฒิ  ลาภศึก
6. นายทรงพล  เตชะพลี
7. นายธวัชชัย  สุวรรณภาพ
8. นางสาวธาริกา  ระย้าทอง
9. นางสาวนารถนิชา  ชูญาติ
10. นางสาวนิภาพร  คูณดี
11. เด็กหญิงปิยะธิดา  อินทร์หอม
12. นายพชรพล  สีสุข
13. นายพฤฒิวุฒิ  ยุทธชนะ
14. นายพิพัฒพงษ์  พรหมสิงห์
15. นายภูมิศักดิ์  ลักขษร
16. นางสาวรัตนาวี  พันธุลาวัณย์
17. นางสาวศิรินญา   ซอมรัมย์
18. นายสมพล  สายเนตร
19. เด็กชายสรศักดิ์  ค่าคำ
20. นางสาวสิริรักษ์  พิกุล
21. เด็กชายสุขประเสริฐ  ตันสิงห์
22. นายสุทธินันท์  ดวงโมกข์
23. นายสุทธิพงษ์  พูลเพิ่ม
24. นางสาวสุภาภรณ์  เบ้าน้อย
25. เด็กชายอธิราช  วงเวียน
26. นายอภิวัฒน์  เค้ามั่น
27. นางสาวอรพินท์  แสนพันธ์
28. นางสาวอลีรักษ์  คูณทาการ
29. เด็กหญิงอินธุอร  สายเล็น
30. นางสาวอุไรพร  อมรสิน
 
1. นางอาจารียา  อังฉกรรจ์
2. นายสัมมา  สามัตถิยะ
3. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง  อังฉกรรจ์
4. นางสาวเจนจิรา  จำปี
5. นางเพ็ญศรี  ยุทธชนะ
6. นางสาวปัตตา  มีทรัพย์
7. นางสาววันวิสา  แสงวงค์