สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริณภา  สายกนก
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  เกษเจริญคุณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 46 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นางสาวจุไรวรรณ  โวหาร
 
1. นายพรชัย  จริยวรานุกูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 44.8 เข้าร่วม 23 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายเกียรติอนันต์  พวงพลอย
 
1. นางสาวรัตนาพร  แก้วมณี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 16 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวปรายฟ้า  อุทัย
 
1. นายศิริศักดิ์  แสนทวีสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม 29 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายพงษ์ศพัทธ์  อุ่นเจริญ
 
1. นางชุติมันต์  จรัสสุทธิอิศร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวณัฐยากร  กาฬพันธ์
 
1. นางสุธินรัตน์  พานอ่อน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กหญิงมินตรา  สิมพันธ์
 
1. นางสาวศรีสมร  พละพันธ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 54 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 1. นางสาวรัฐทิตยา  ดาพันธ์
 
1. นางสาวมันทนา  ขุมกลาง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.4 ทอง 7 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงณฐนนท์  พลอำนวย
 
1. นางพัฒนา  กนกวรรณากร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.4 ทอง 22 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวชุติมา  โทนทัย
 
1. นางสาวพิมพ์กัญญา  คำดี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. นายศักรินทร์   ชูญาติ
2. เด็กหญิงโชติญาดา   บุญทา
 
1. นางสาวกนกวรรณ   งามสนิท
2. นางสายสมร  ภูสีโสม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายกรวิทย์  อารีย์
2. นางสาวปุญญธิดา  บัวกอง
 
1. นางรัศมี  ชมภูศรี
2. นางสาวพอลาวัณย์  พิบูลศักดิ์โสภณ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76.41 เงิน 43 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายวรากร  จารุแพทย์
2. เด็กหญิงสุพรรณี  วรพุฒ
 
1. นางอุษณีษ์  วรรณชัยมงคล
2. นายวีระศักดิ์  จารุแพทย์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวรัตนาภรณ์  สาภิราช
 
1. นางสาวอ้อมเดือน  แซ่อุ่น
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงนิรินธนา  อึ้งอุดรภักดี
 
1. นางสาวพิชญ์สินี   ทองเหลือง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายสวิชญ์  เจริญสัตยธรรม
 
1. นายประจวบ  บัวพันธ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงปุณญภรณ์  เทพมุสิก
2. เด็กหญิงรัชวลัญช์  อุณเวทย์วานิช
3. เด็กหญิงสิรัชชา  บุญศักดิ์ดี
 
1. นายพัฒนพงศ์  สมคะเน
2. นางนารีรัตน์  สมคะเน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 22 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวณัฐชา  ผาสุข
2. นายณัฐนนท์  พลเชียงขวาง
3. นางสาวสิริรักษ์  ยอดสิงห์
 
1. นายนิยม  พงษ์ผา
2. นางสาวภัสราภรณ์  ภาระศรี
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวปวีณรัตน์  บุญทรง
2. นางสาวอนัญลักษณ์  สมคิด
3. เด็กชายเจษรินทร์  จิตวรวิสุทธิ์
 
1. นางศรินทิพย์  นามศรี
2. ดร.ศิรินนภา  นามมณี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. นายศุภณัฐ  ปราบมนตรี
2. นางสาวสิรินทรา  สุวรรณเพ็ง
3. นางสาวไพจิตรา  นนทการ
 
1. นายจักรพล  สร้อยสิงห์
2. นายณัฐพล  แสวงหา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75.75 เงิน 28 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายณัฐชนนท์  ศรีธเนษฐ์กุล
2. เด็กชายเศรษฐกรณ์  ศุภศร
 
1. นายเวียงทอง  โคสินธุ์
2. นายจิรยุทธ  จันทร์หอม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายจิรุทธิ์  ศิริสุนทร
2. นายธาดาพงศ์  แซ่ลี้
 
1. นายโกเมน  อรัญเวศ
2. นายกิตติภพ  ผิวงาม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 60 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. เด็กชายปิยะ  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวอรทัย  พวงทอง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง 12 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายพงษ์ศธร  อุ่นเจริญ
 
1. นางกัญญารัตน์  นาชัยภูมิ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73.66 เงิน 49 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นายอภินันท์  สาระบูรณ์
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ครองยุติ
 
1. นางสาวณภัทธิรา  ทองไทย
2. นายสุกฤษฎิ์  ทองปัน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72.38 เงิน 54 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นายนวรัตน์  วงษาพรหม
 
1. นายกิตติศักดิ์  แพงบุญ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิชญาภรณ์  พันธ์ศิริ
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ครองยุทธ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. นายภูวนัย  พลราช
 
1. นางจุฑามาศ  ศาลาน้อย
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายปิยสิทธิ  เตียตระกูล
 
1. นางธนัญญา  หงษ์อินทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ปริปุรณะ
2. เด็กหญิงธัญชนก  โนนตูม
3. เด็กชายยศวัฒน์  เรืองฐานุศักดิ์
 
1. นางนุชนาถ  ศรีงาน
2. นางนันทนา  ทองรอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.5 เงิน 11 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวณภัทร์  อัศวเมธาพันธ์
2. นางสาวนรัฐภรณ์  พิมพ์เพ็ง
3. นางสาวนันทิดา  แก้วถาวร
 
1. นางปริศนา   สดสร้อย
2. นางสาวภัทรพร   สืบสิงห์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงฟาติมา  สายบัว
2. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์หนองแวง
3. เด็กหญิงสิริจรรยา  สอนหอม
 
1. นายนราธิป   ประสมบูรณ์
2. นางชนม์สิตา  มุกดาหาร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 30 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. นางสาวนันท์ธิดา  ไชยรักษ์
2. นางสาวนันท์นภัส  พูลเพิ่ม
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สายแวว
 
1. นางสาวอิงอร  คำทา
2. นางสาวจิตราพร  ไกยสิทธิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวชุติกาญจน์  ยิ่งรุ่งโรจน์
2. นางสาวพรไพริน  เงาศรี
3. นางสาวพัชราภรณ์  วังศรี
 
1. นายสุทธิพงษ์  กัลปดี
2. นางวาสนา  บุญขจร
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 17 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายศุภโชค  พรหมลา
2. นายสิริเชษฐ์  นนธิจันทร์
3. นายเดชาธร  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวประวีณา  อาจสมัย
2. ว่าที่ร้อยตรีทินกร  เหล่าออง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.14 ทอง 12 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  การินทร์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แซ่เล็ก
3. เด็กหญิงเมธาวี  จะตุรพานิชย์
 
1. นางปิยธิดา  พยัฆฑา
2. นายยุทธการ  ขันเงิน
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 60 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. นายจักรพันธ์  พูลเพิ่ม
2. นางสาวปนัดดา  พันธ์วัตร
3. นายสรายุทธ  แสนสุข
 
1. นางสุรัสวดี  กลิ่นลั่นทม
2. นางสาวทิฆัมพร  ศิริบูรณ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 51 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 1. นายธนานพ  โพธิ
2. นางสาวสุธิดา  ศรทอง
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ศรีสาพันธ์
2. นายอภิรักษ์  สายลุน
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 60 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นางสาวฐิติยา  เคียงวงษ์
2. นางสาวรุ้งณภัทร์  โสนรินทร์
 
1. นายชัยธีรเดช  ชัยพิพัฒนกาลกุล
2. นายอัครเดช  คำศรี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 30 โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กชายชัยรัตน์  กำทรัพย์
2. เด็กชายอภิชัย  ชนะงาม
 
1. นายวีระชัย  ไม้เลิศหล้า
2. นางกัณนิกา  โสภาพันธ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  สายชมพู
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ   ศรีสมุทร
 
1. นายชัชวาล   สารวัน
2. นางสาวผุสดี  สุกเหลือง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง 26 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ครองยุติ
2. เด็กหญิงญาณิศา  ศิริเขต
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงบุตร
4. เด็กหญิงพรรนิดา  วรสุทธิ์
5. เด็กหญิงสิริวัฒนา   ทองชุม
 
1. นางปณิตา  ทางทอง
2. นางสุมินตรา  สิงหา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.2 ทอง 36 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นางสาวจินดามณี  บุรพร
2. นางสาวจุฑามาศ   โทนทัย
3. นางสาวนิรมัย   โพธิ์ศรี
4. นางสาววศิณี   ปิ่งมองเล
5. นางสาวเบญจพร   ภาษิตร
 
1. นางวาสนา   มงคุณ
2. นางสาวกนิษฐา   มุธุสิทธิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 39 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายจิรายุ  นภาลัย
2. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ชัยหิรัญกิตติ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พุ่มเมือง
4. เด็กหญิงวรินทร  บุญชารี
5. เด็กชายเกริกเกียรติ  แก้วสง่า
 
1. นางสุพิวรรณ  นาท้าว
2. นางรพีพร  พรหมศร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.1 ทอง 20 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวธฤตวัน  โสทะรักษ์
2. นางสาวนภารัตน์  ปรัชญคุปต์
3. นายนิติศาสตร์   เรืองศรี
4. นายวิทวัส  เงาเพชร
5. นางสาวสุมาพร  คำพิพาก
 
1. นางพิรุณ  ทองกลม
2. นางสาวแจ่มใส  พุทธจักร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76.6 เงิน 44 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   ภาเรือง
2. เด็กหญิงธิณีรัตน์   นามอาจ
3. เด็กหญิงปริชมน   บัวแก้ว
4. เด็กหญิงสุเมธาพร   ชายทวีป
5. เด็กหญิงเบญญทิพย์   วงษ์ละคร
 
1. นายเปรมมินทร์  จันทร์กองกวิน
2. นายเฉลิม  ศรีปรัง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.2 ทอง 39 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นายณัฐนันท์   อุดมลาภ
2. นายณัฐพล  เเสงชมภู
3. นายนวพล  กำศร
4. นายพิธิวัฒน์   ทางาม
5. นายพุทธิพงษ์   บุตรศรี
 
1. นายสนองรัตน์  แสงผา
2. นางศิริรัตน์   ตีรกานนท์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.2 ทอง 6 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 1. นางสาวกมลวัลย์  จันทป
2. นายกฤษณะพงษ์  โพธิชัย
3. นายครรชิตพล  นนทศิริ
4. นางสาวจิราพร  จันทร์สวัสดิ์
5. นายชินวุฒิ  บุญชิต
6. นางสาวณัฐธิดา  นนดารา
7. นายธนิก  รัตนกุล
8. นางสาวนพรพรรณ  สีหานาม
9. นางสาวนิศามณี​   สิงห์กุ
10. นายบดินทร์เดชา  พันธ์โชติ
11. นายบัลลังก์เมฆ  วรรณทอง
12. นางสาวประภาวดี  พันธ์ขาว
13. นายประสิทธิชัย  วรามิตร
14. นายมงคล  หิรัญพันธ์
15. นายวีรภัทร  แสงกุล
16. นายศรราม  ทองสมุทร
17. เด็กชายสิทธิชัย  กิจการ
18. นางสาวสุนิตา  ทวีสุข
19. นางสาวอภิญญา  จั่นกลาง
20. นางสาวอารียา  สาธุสิทธิ์
 
1. นายอมร  ปลื้มหอม
2. นายศมา  ชินชัย
3. นางสาวณัติกาญน์  นามรัตน์
4. นางสุมาลี  ไสยรินทร์
5. นายนิตินัย  เรืองฤทธิ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84.5 ทอง 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 1. นางสาวกนิษฐา  บุญตั้ง
2. นายกฤตยชญ์  รักพรม
3. นายกิตติพงษ์  พรมสวัสดิ์
4. นายกิตติรัตน์  ทัดเทียม
5. นางสาวณัฐริกา  สมนึก
6. นางสาวธัญรัตน์  แสงดาว
7. นายธีรภัทธ์  แก้วกอ
8. นางสาวนวลตอง  ทนงใจ
9. นายปรเมศ  จันทวี
10. นายภัทรดนัย  ใยอุ่น
11. นายภูวดล  สังข์ทอง
12. นางสาวมนทิรา  ฝอยทอง
13. นายรุทฑิราม  ทองสุข
14. นางสาววรัญญา  อัตราช
15. นายศศพล  สิทธิราช
16. นางสาวศุภริดา  จันทร์หอม
17. นายอนุภัทร  ส่งเสริม
18. นายเกรียงไกร  สายพันธ์
19. นายไกรวุฒิ  ลือชัยนาม
20. นางสาวไตรมาศ  นิลหลา
 
1. นางมัญเชฏฐิกา  คำเติม
2. นางสาววิราศินี  ชายทวีป
3. นางสาวทัศนียาภรณ์  งามพรม
4. นางสาวทิพวรรณ  ชาลี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง 10 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทุ่มโมง
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  เสนาพรหม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.4 ทอง 36 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 1. นางสาวขวัญจิรา  อิโต้
 
1. นางสาวอุทุมพร  บัวพร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.8 เงิน 42 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายกวิน  วงศ์เพชรชารัต
2. เด็กหญิงจิรัชญา  สมบูรณ์รุจน์
 
1. นางเพ็ญพรรณ  คำศรีสุข
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  สบายใจ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.1 ทอง 13 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายชาญชัย  ไหลประเสริฐ
2. นางสาวธนิดา  วิริยะอุตสาหะ
 
1. นางเพ็ญพรรณ  คำศรีสุข
2. นางภัคฐ์พิชา  นนทา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.6 ทอง 13 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรนันท์  วอทอง
2. นางสาวณัฐณิชา  บุญถ่าน
3. นางสาวธนวรรณ  ส่งสุข
4. เด็กหญิงธัญสรณ์  พันลำ
5. เด็กหญิงปนิลญวรรณ  คำทา
6. เด็กหญิงปัฐมาวดี  พื้นผา
7. นางสาวพิยดา  ซ่อนกลิ่น
8. เด็กหญิงวรัญญา  บุญสิน
9. นางสาววริศรา  ตั้งมั่น
10. เด็กหญิงวิไลภรณ์  บุญเพ็ง
 
1. นางรุ่งเดือนเพ็ญ   ศรีประนม
2. นางสาวประภาศรี  วัดสำโรง
3. นางวารี  หลักกำแพง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80.4 ทอง 55 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงดุสิดา  ลำเลียง
2. เด็กหญิงธนัญญา  ปิศิลป์
3. เด็กหญิงธนาภา  ปิศิลป์
4. เด็กหญิงปรายฝน  วิเศษชาติ
5. เด็กหญิงพรนัชชา  ไชยราช
6. เด็กหญิงพัสุดาภรณ์  มุกดาหาร
7. นางสาววริศรา  วางมารี
8. เด็กหญิงสรัญญา  พันเสนา
9. นางสาวสุกัญญา  สาระพันธ์
10. นางสาวสุภัชชา  ทิมตะขบ
 
1. นางสาวรัชนี  วามะเกต
2. นางสาวบรรจง  พูลมาศ
3. นายพงษ์ศธร  พิมพ์คง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 87.8 ทอง 6 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. นายกิจเจริญ  สวัสดิ์อำนวยโชค
2. นายชวภณ  คะตะวงษ์
3. นายชินวัตร  รัตนกุล
4. นายนครินทร์  โมลานิล
5. นายนนทวัฒน์  พาสุข
6. นายพีรพงษ์  บุญหนา
7. นายสุวิทย์  ทวีพร
8. นายอภิสิทธิ์  ท่อนจันทร์
9. นายเจตพล  พลฤทธิ์
10. นายเมธี  แสวงวงศ์
 
1. นางศศิธร  โคตรคันทา
2. นางตุลาพร  ประดับศรี
3. นางกัตติกา  ปานะ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 82.9 ทอง 18 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. เด็กชายกุญชร  สิทธิไชย
2. เด็กชายครรชิตพล  สายละดาห์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สาธุจรัญ
4. เด็กหญิงนลินนิภา  แพงศรี
5. เด็กหญิงปนัดดา  สายประเสริฐ
6. เด็กชายพรหมพิริยะ  สิทธิปกรณ์
7. เด็กชายพัชรพล  ฑีฆะพันธ์
8. เด็กชายสมศักดิ์  ตามสีวัน
9. เด็กชายเอกชัย  นามสิงห์
10. เด็กชายโสภณวิชญ์  โสมเกษตรินทร์
 
1. นางศศิธร  โคตรคันทา
2. นายจตุพล  บุญอุุดม
3. นางสาวนันท์นภัส  พุทธิผลธนโชติ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 94.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. นายคฑาวุธ  พรพรม
2. นายธนากร  ล่ำสัน
3. นายธีรพงศ์  ยืนยาว
4. นางสาวปายศิริ  พระอุส่าห์
5. นายพงศธร  กูร์ณา
6. นางสาวพัชราภรณ์  ข่ายมณี
7. นายภคินทร์  ขวัญยืน
8. นางสาวสุกัญญา  จันทเอก
9. นายสุพล  ยานะรมย์
10. นายอานนท์  บุญสุข
 
1. นางศศิธร  โคตรคันทา
2. นางตุลาพร  ประดับศรี
3. นางนิรมล  ขาววงษ์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 27 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงธนิดา  ศรีราช
2. นางสาวปวริศา  สุดพาห์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  กิติวงศ์โสภา
2. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ  ธรรมานุชิต
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวขนบพร  กลิ่นบัว
2. นางสาวณัฐสุรางค์  โคตรมงคล
 
1. นายประดิษฐ์  ธรรมชอบ
2. นางทัศนีย์  ทองทั่ว
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 31 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. เด็กหญิงอนัญญา  วิเศษชาติ
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89.6 ทอง 20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. นางสาวศิรินภา  ชาตะเคน
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81.3 ทอง 25 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงบุญญรัตน์  สุ่นศรี
 
1. นายเดชวัฒน์  ทองเทพ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94.8 ทอง 32 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวลดาวัลย์  บรรลือหาญ
 
1. นางสุชนนี  สุวรรณเนตร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 41 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงธรรมชาติปรีดี  ศรีตะเขต
 
1. นางสาวฐิติภัทร์  ภูมิศรีจันทร์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 46 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวสุพิชญา  ปราศรัย
 
1. นางสุชนนี  สุวรรณเนตร
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 38 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงพนิตสุภา  จุฬากุล
 
1. นางสาวมุกมณี  ไพอุปรี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 40 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายพุทธิเมธา  ตังคโณบล
 
1. นายไพโรจน์  ภูมิเขียว
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง 44 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. เด็กหญิงอนัญพร  มายาดี
2. เด็กหญิงอัญชิษา  สูงห้างหว้า
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
2. นายเรวัตร  พัฒชู
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง 21 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กชายพีรภัทร  บุ้งทอง
 
1. นายจันทรัสม์  ไชยสัตย์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายเจษฎากร  อาสาสุข
 
1. นางสุชนนี  สุวรรณเนตร
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 29 โรงเรียนเก่าขามวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  กากแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เลพล
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เพลินจิตร
 
1. นายสุนทร  สายแวว
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 38 โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. นายรุ่งอรุุณ  กาลพันธา
2. นายรุ่งเรือง  สุขสบาย
3. นายอัษฎาวุธ  กองทรัพย์
 
1. นายธรรมเนียม  พงษ์ศิริ
2. นางสาววิลัยพร  สิทธิธรรม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.5 ทอง 30 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายกัมพนธ์  เจษฏาพงศ์ภักดี
2. เด็กหญิงช่อผกา  อรุณศรี
3. นายธนธัช  ธรรมศิริ
4. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แย้มบางยาง
5. เด็กชายพุทธศรัทธา  แสนทวีสุข
6. นายวีรภัทร  เป็นสุข
 
1. นายประดิษฐ์  แสงใส
2. นายวีระวัฒน์  ผกานนท์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นางสาวชัชชญา  ดวงแก้ว
2. นายณัฐธัชชัย  มาหามแห
3. นายธนชิต  ศิริสวัสดิ์
4. นายปรัชญะ  บุบผาวัลย์
 
1. นายองอาจ  อินธิจักร
2. นายชาติชาย  ลีมา
3. นางจิรภรณ์  อุปวรรณ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.6 ทอง 11 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ใจดี
 
1. นางสาววิไล  ทะวีสุข
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 24 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายนคร  ล้ำผึ้ง
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 58 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. เด็กหญิงอังคณา  โชติสวัสดิ์
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.6 ทอง 14 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวธนาภรณ์  ทองพิมพ์
 
1. นางสาววิไล  ทะวีสุข
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.88 ทอง 13 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายเบ็ญจมินทร์   โคตชาติ
 
1. นางบุษราวดี  มั่นจิต
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 22 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายวิริทธิ์พล   วงศ์วาน
 
1. นายสมปอง  สาระ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.2 ทอง 18 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. เด็กหญิงกรกมล  มนสีสุข
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวปภาวดี  มุขธรรม
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายศาตนันทน์   สาธุภาค
 
1. นายสมปอง  สาระ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.16 ทอง 37 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายเจษฎาภรณ์  บุญสุภา
 
1. นายไพฑูรย์  พุ่มกำพล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง 5 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงภูริตา  คณานิจกิจไพบูลย์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  เขียนดี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง 11 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวนภัสกร  เกษมพร
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายเบ็ญจมินทร์   โคตชาติ
 
1. นายสมปอง  สาระ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.4 ทอง 21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. นายชยารพ  บุญชิต
 
1. นายเรวัตร  พัฒชู
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 56 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แย้มบางนา
 
1. นางสาววิไล  ทะวีสุข
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 19 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. นางสาวเบญจมาศ  สินชัย
 
1. นางสาวนิตยา  สัตย์นาโค
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 29 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวกุลประภัสสร์  จันดารัตน์
2. นายนวมินทร์  ลัทธิรมย์
3. นายนิธิโชติ  ไชยภักดิ์
4. นายบุณยกร  เหง้าเกษ
5. นางสาวพิชชา  พุทธจักร์
6. นายภชนท  ลีลาศสง่างาม
7. นางสาวภัทรสุดา  สรรศรี
8. นายสุรวุฒิ  มะลัยทอง
 
1. นางนวมนตณ์  มากมี
2. นายสุจิต  ศรีงาน
3. นายวีระวัฒน์  ผกานนท์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รางวงษ์
2. เด็กหญิงขวัญศิริ  วงเวียน
3. เด็กชายคมกริช  ยุวะวาสน์
4. เด็กหญิงจรัญญา  ขันธ์แก้ว
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เชื้อชาญ
6. เด็กหญิงฉัตรติญา  ธรรมสัตย์
7. เด็กชายชนวีร์  ไชยมี
8. เด็กชายชัชวาลย์  จารุวงศ์
9. เด็กชายชิณวัฒ  คุตะวัน
10. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   แก้วเสนา
11. เด็กชายณัฐภูมิ  ทองสุกดี
12. เด็กหญิงดรุณี   ดรุณพันธ์
13. เด็กชายธนวัฒน์  สายแวว
14. เด็กชายธนาวุฒิ  ขจรเดช
15. เด็กชายปฐวีกรณ์  รักดี
16. เด็กหญิงปภัสรา  โคตรจันทร์
17. เด็กหญิงประภาพิศ  กุลชิล
18. เด็กหญิงพรรณิภา   แก้วกาฬ
19. เด็กชายภูชนะ   ศุภเสถียร
20. เด็กชายภูผา  โชครวย
21. เด็กหญิงมนฤทัย  สิงห์ใหญ่
22. เด็กหญิงมาริษา  สนธิธรรม
23. เด็กหญิงมินตรา  มามาต
24. เด็กหญิงยุธิดา  กะรินดา
25. เด็กหญิงวัชราภรณ์  คล้ายแก้ว
26. เด็กชายศิริกานดา  ศรีสุข
27. เด็กชายศุภสัณฑ์  แสนศรี
28. เด็กหญิงศุภานัน  คงมี
29. เด็กหญิงสร้อยสิริ  สร้อยวิเชียร
30. เด็กชายสุทัศน์  สิงห์แก้ว
31. เด็กชายสุทิวัส  มูลตรี
32. เด็กหญิงสุนันทา  ไกยวงค์
33. เด็กหญิงสุพัฒตรา  น้ำเงิน
34. เด็กชายสุรชัย  ไกรยะราช
35. เด็กชายอนุชิต  สมหลักชัย
36. เด็กหญิงอนุธิดา  แสงเธียร
37. เด็กหญิงอภสร  ชอบจิตร
38. เด็กหญิงเด่นนภา  พนิชกุล
39. เด็กหญิงแพรพลอย  ทองคูณ
 
1. นายอนุศาสน์  ปัญญาดี
2. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
3. นายนสิต  ชนรินทร์
4. นายชลวิทย์  ศรีมันตะ
5. นางสาวชนิดามาศ  แจ่มศรี
6. นางสุจิตรา  หงส์กฤษดากร
7. นางอุบล  พันธ์แก้ว
8. นางสาววนิดา  บุญอุ้ย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 78.98 เงิน 23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. นางสาวกรรณิการ์  สายแวว
2. นายจิระศักดิ์  สอนศรี
3. นางสาวจิราพร  แก้วมาลา
4. นางสาวจีรนันท์  สามารถ
5. นายญาณกิตติ์  จำปี
6. นางสาวฐิตินันท์  พรมสังข์
7. นายณฐรัตน์  วามะสิงห์
8. นางสาวณัฐธมน   โตเล็ก
9. นายณัฐพงศ์  คำพิมาร
10. นายธนพล  ชาภูบาล
11. นายธนสาร  พันธ์น้อย
12. นายธัฐชานนท์  ลัทธะโล
13. นางสาวธิดารัตน์  ฤาชัย
14. นางสาวปนัดดา  ดอนโค
15. เด็กหญิงประวีณา  ทาวังราช
16. นางสาวปลายฟ้า  อยู่เจริญสุข
17. นางสาวพัชรินทร์  บุระมาศ
18. นางสาวพิชชาพร  เบ้าทอง
19. นางสาวพิชญานิน  เจริญวัย
20. นางสาวภารดี  ธรรมวงค์
21. นายภูริ  อ่อนศรี
22. นางสาวมนทกานต์  ภติยา
23. นางสาวรัตนาภรณ์  ปานสรวย
24. นางสาวราตรี  ลาเบิกบาน
25. นางสาวรุ่งนภา  คำนารอด
26. นางสาววรรวิภา  พรมทา
27. นางสาววราภรณ์  มุสิกวัน
28. นายวันชัย  โนวังหาร
29. นางสาววันวิสาข์  บุญยืน
30. นายวิชชากร   ทางทอง
31. นางสาววิชญาพร  เสือทอง
32. นายวุฒิพงศ์  สายแวว
33. นางสาวสตรีรัตน์  หล้าอำพันธ์
34. นางสาวสุดารัตน์  ด้ามพรม
35. นางสาวสุธาริณี  ไชยรัตน์
36. นางสาวสุริวิภา  แสงจันทร์
37. นายอนุชา  นาเจริญ
38. นายอัครพล  บุญล้อม
39. นางสาวอัจจิมา  ฮวบสวรรค์
40. นางสาวอารีญา  อุดมศรี
 
1. นายอาคม  วงศ์วัน
2. นายนากัณฐ์  กองอุดม
3. นายเรวัตร  พัฒชู
4. นางวริศรา  ดีงาม
5. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
6. นางสาวธิดารัตน์  สายแวว
7. นายรณกฤต  อ่อนเจริญ
8. นายรังสรรค์  เวชพันธ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายภัณณิพงค์   ศรประสิทธิ์
 
1. นางรุจีวรรณ   อาจกมล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายปรเมศวร์  วนะรมย์
 
1. นางสาวจิตรลดา  ศรีเมือง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85.67 ทอง 10 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายสิรวิชญ์  บรรณา
 
1. นางรุจีวรรณ   อาจกมล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.67 ทอง 4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวปัทมพร  บุตรวัง
 
1. นางสาวจิตรลดา  ศรีเมือง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  เคนเหลา
 
1. นางรุจีวรรณ   อาจกมล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายจักรพันธ์   ทองคู่
 
1. นางสาวจิตรลดา  ศรีเมือง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.67 ทอง 9 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายรัชชานนท์   บันทอน
 
1. นางรุจีวรรณ   อาจกมล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายชัยพล   ประสพสุข
 
1. นางสาวจิตรลดา  ศรีเมือง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  กุลวงศ์
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายเอื้ออังกูร  นาสารี
 
1. นางรุจีวรรณ   อาจกมล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง 4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายสุทธิชัย   ศุภอรรถกร
 
1. นางสาวจิตรลดา  ศรีเมือง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายกิตติคุณ   บุญจริง
 
1. นางรุจีวรรณ   อาจกมล
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 7 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงกฤษฎาภา  บรรณา
 
1. นายยันต์  พาละพล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93.6 ทอง 6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายณัฐวัชร์  บุญชู
 
1. นางสาวจิตรลดา  ศรีเมือง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 27 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงวรางคณา   ร่มโพธิ์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกล
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.67 ทอง 4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายศุภกิตต์   เมษาดี
 
1. นางรุจีวรรณ   อาจกมล
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83.66 ทอง 11 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายบุญคลัง  บุญจรัส
 
1. นางสาวจิตรลดา  ศรีเมือง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 13 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นางสาวธัญชนก  ไชยชนะ
 
1. นายยันต์  พาละพล
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงณัฐพร  สีหะวงษ์
 
1. นางสาวจิตรลดา  ศรีเมือง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายอชิรปวีร์   พรหมนิมิตร์
 
1. นางรุจีวรรณ   อาจกมล
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายกิตติคุณ   บุญจริง
2. นายณัฐวัชร์  บุญชู
3. เด็กชายนิกร  หน่ายแจ้ง
4. เด็กชายบุญคลัง  บุญจรัส
5. นายปรเมศวร์  วนะรมย์
6. เด็กหญิงวรางคณา   ร่มโพธิ์
7. เด็กชายสุทธิชัย   ศุภอรรถกร
8. นายอชิรปวีร์   พรหมนิมิตร์
 
1. นางรุจีวรรณ   อาจกมล
2. นายธาราริน  มีทรัพย์
3. นางสาวจิตรลดา  ศรีเมือง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายกิตติคุณ   บุญจริง
2. นายจักรพันธ์   ทองคู่
3. นายชัยพล   ประสพสุข
4. เด็กชายฐิติวัฒน์  เคนเหลา
5. เด็กชายบุญคลัง   บุญจรัส
6. นางสาวประภัสสร  สายพิมพ์
7. นายปรเมศวร์  วนะรมย์
8. นางสาวปัทมพร  บุตรวัง
9. นางสาวภัทรวิมล   พลราษฎร์
10. เด็กชายรัชชานนท์   บันทอน
11. นายศุภกิตต์   เมษาดี
12. เด็กชายสิรวิชญ์  บรรณา
13. เด็กชายสุทธิชัย   ศุภอรรถกร
14. นายอชิรปวีร์   พรหมนิมิตร์
15. นายเอื้ออังกูร  นาสารี
 
1. นางรุจีวรรณ   อาจกมล
2. นายธนวัฒน์  บุตรทองทิม
3. นายวราวุฒิ  เรืองบุตร
4. นายอนุวัฒน์  บุตรทองทิม
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90.4 ทอง 6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายกิตติคุณ   บุญจริง
2. นายจักรพันธ์   ทองคู่
3. นายชัยพล  ประสพสุข
4. นางสาวประภัสสร  สายพิมพ์
5. นายปรเมศวร์  วนะรมย์
6. นางสาวปัทมพร  บุตรวัง
7. เด็กชายภัณณิพงค์   ศรประสิทธิ์
8. เด็กชายรัชชานนท์   บันทอน
9. นายศุภกิตต์   เมษาดี
10. เด็กชายสิรวิชญ์  บรรณา
11. เด็กชายสุทธิชัย   ศุภอรรถกร
 
1. นางรุจีวรรณ   อาจกมล
2. นายคุรุศึกษา   ภารการ
3. นายอนุวัฒน์  บุตรทองทิม
4. นางสาวจิตรลดา  ศรีเมือง
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  มนสีสุข
2. นางสาวกนกวรรณ  กัลปพฤกษ์
3. เด็กหญิงกรกมล  มนสีสุข
4. นางสาวชนาพร  ดวงสนิท
5. เด็กหญิงชุตินันท์  เสือเคน
6. เด็กชายธนายุทธ  ประทุม
7. นายพงศกร  สบายใจ
8. เด็กหญิงพรพิมล  นนทการ
9. เด็กหญิงพรสุดา  สีมันตะ
10. นางสาวภัทรสุดา  สานเสนาะ
11. เด็กหญิงวรินทรา  ประพันธ์พัฒน์
12. เด็กหญิงศศิธร  ทองรอง
13. นางสาวสิรีธร  ดายี่
14. เด็กหญิงสุภาพร  ทวีสุข
15. เด็กหญิงสุภาวดี  สีสาน
16. เด็กชายสุรเชษฐ์  อินเฟย
17. นางสาวหทัยชนก  ร่วมรักษ์
18. เด็กหญิงอนันติยา  ประทุม
19. เด็กหญิงอังคณา  โชติสวัสดิ์
20. เด็กหญิงเกศฎาภรณ์  แก้วสุพรรณ์
21. เด็กหญิงเปรมกมล  บังศรี
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
2. นายกฤษฎา  หล่าบรรเท่า
3. นางอภิรดา  บุญวานิตย์
4. นางอรุณรัตน์  จันทรสอน
5. นางสาวอาภาภรณ์  คำภา
6. นายวันชัย  ยศม้าว
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.2 ทอง 34 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กชายกุญชร  ทวีวรรณ
2. เด็กหญิงจิณณพัต  อุทธสิงห์
3. เด็กชายธนพร   บุญชัย
4. เด็กชายธนานนท์  สายธนู
5. เด็กหญิงนัฐณิชา  ภูพวก
6. เด็กชายพัชรพล  นาสิงเตา
7. เด็กหญิงรวิสรา  มณีพงษ์
8. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  บุญเพ็ง
9. เด็กชายสรยุทธ  ครองยุทธ
10. เด็กหญิงอภิชญา  ประกอบแสง
 
1. นางอนงค์  โพธิ์ขาว
2. นางสาวไพลิน  พานิชเจริญ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.6 ทอง 47 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นางสาวกชกร  ทองสลับ
2. นางสาวกรรณิกา  เยื่อใย
3. นายกิตติวัฒน์  บุญโกศล
4. นางสาวฐาปนี  บุญทัน
5. นายณัฐวุฒิ  ศรีเมือง
6. นายธีรพงษ์  ถามุลเลศ
7. นางสาวบุษรินทร์  สายคำ
8. นายสิทธิพล   เชื้อหงษ์
9. นายสิทธิศักดิ์  ใสแสง
10. นางสาวอังศฎา  เชื้อประทุม
 
1. นางอนงค์  โพธิ์ขาว
2. นางสาวไพลิน  พานิชเจริญ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายณัฐวัตร  แก้วพิลา
2. เด็กหญิงปภานัน  สวนมา
3. เด็กหญิงปาลิดา   ผิวทอง
4. เด็กหญิงพรไพลิน  วงษ์สวัสดิ์
5. เด็กหญิงพัชราภา  ปราบพล
6. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ดอนน้อย
7. เด็กหญิงพิชญาภา  พุ่มพฤกษา
8. เด็กหญิงวรวรรณ  ปัดถาพิมพ์
9. เด็กหญิงศิชนา  เนตรผ่าน
10. เด็กหญิงสุทธิดา  เเก้วอนันต์
11. เด็กหญิงอรปรียา  ชนีวงษ์
12. เด็กหญิงเจติยา  สุวรรณกูฎ
 
1. นางจินตนา  ทองแจ่ม
2. นางนภิสพันธุ์  ครองยุทธ
3. นางสาวชญาณี  ประเสริฐสุข
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.4 ทอง 4 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวดลพร  ผิวผัน
2. นางสาวปานฟ้า  คำแหง
3. นายพัทธนันท์  บูรณะกิจ
4. นางสาวพิมพ์ชนก   บุระมาศ
5. นางสาวภัทรทิราภรณ์  อุ่นหล้า
6. นางสาววรรณิษา  ทับถนน
7. นางสาวศศิธร  วงษ์ศรี
8. นางสาวศิริวรรณ  คูณอนันต์
9. นางสาวอภิชญา  สมศรี
10. นางสาวอินทิรา  พินธุรักษ์
11. นางสาวอินทิรา  คะหาญ
12. นางสาวเกวลิน  เชื้อกุณะ
 
1. นางจินตนา  ทองแจ่ม
2. นางนภิสพันธุ์   ครองยุทธ
3. นางสาวชญาณี  ประเสริฐสุข
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง 10 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงธัญชนก  เพียลา
2. เด็กหญิงธัญชนก  วิทยาประโคน
3. เด็กหญิงพรณรัตน์  พีระเศรษฐวุฒิ
4. นางสาวมนภัทร  นวลจันทร์
5. เด็กหญิงมินทิรา  สุภสร
6. เด็กหญิงวริศรา  ชาญจิตร
7. เด็กหญิงสุวพิชญ์  พีระเศรษฐวุฒิ
8. เด็กหญิงแสนรัก  ฝ่ามสิริกุล
 
1. นางสาววราภรณ์  กำพุฒ
2. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง 17 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นางสาวกานต์ธิดา  กุศลพันธ์
2. นางสาวชลธิชา  เห็มคุณ
3. นางสาวชไมพร  สมชาติ
4. นางสาวธิดารัตน์  สมสมัย
5. นางสาวรัตนาภรณ์  มะละ
6. นางสาววรรณิภา  วงอานุ
7. นางสาวสไบทิพย์  เจตนา
 
1. นายนสิต  ชนรินทร์
2. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
3. นางสาวชนิตามาศ  แจ่มศรี
4. นางอุบล  พันธ์แก้ว
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 8 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวจริยาภรณ์  ศิริวารินทร์
2. นางสาวจิตภินันท์  พีระเศรษฐวุฒิ
3. นางสาวจุฑามณี  บุญศรี
4. นางสาวณัฏฐี  เจริญศรีสันต์
5. นางสาวปริยากร  ผ่องแผ้ว
6. นางสาวพชรมัย  แสงงาม
7. นางสาวพันธ์วิรา  ทุมมา
8. นายราชัน  ปรโม
9. นางสาววรีภรณ์  สำอางค์อินทร์
10. นางสาวสุภัสสรา  ศรีสุราษฎร์
11. นางสาวเขมจิรัสย์  เวชสวัสดิ์
12. นางสาวเบญญาภา  กล้าหาญ
 
1. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
2. นางสาววราภรณ์  กำพุฒ
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 67.4 ทองแดง 55 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 1. นายณัฐพงษ์  สุวรรณ
2. เด็กชายนรินทร  บุญกระจาย
3. นายราเชนทร์  สิทธิพรหม
4. นายอธิกาน  สิมพันธ์
5. นายิสิทธิชาติ  คุณมี
 
1. นายปลวัชร  หวังยศ
2. นายมนตรี  จำปาหอม
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 28 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงกรกนก   เกษเจริญคุณ
 
1. นางอรุณรัตน์   วรรณสถิตย์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 86.6 ทอง 13 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นางสาวยุภาวดี   สมานกุล
 
1. นางสาวอาทิตยา   มุ่งผล
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์   ชูวังวัด
 
1. นายชยุตม์   โล่ห์คำ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวสิรินดา   อุทธสิงห์
 
1. นางสุนทรี  อภิวัฒน์ปุญญบาล
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงตติยาพร   ทองเหลือง
2. เด็กหญิงปภาวี   ธนธรรมสถิต
3. นางสาวพรชิตา   สายแวว
4. นางสาวพิมพกานต์   คุ้มครอง
5. นางสาวอาจรีย์  ศิริโชคมงคลชัย
 
1. นางจิตติมา   แท่งคำ
2. นางวรวรรณ   คุ้มบุญ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.4 ทอง 45 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  สมหา
2. นายปิยะวัฒน์   ทองสุข
3. นางสาวพรชิตา  ดวงแก้ว
4. นายอภิสิทธิ์   บุญโสดากรณ์
5. นางสาวอัจจิมา  งามสะอาด
 
1. นายอภิรัตน์  คมขำ
2. นางสาวขัตติยานี   ผดุงเวียง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 35 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  โล่ห์ป้อง
2. เด็กหญิงิธิตินันท์  ล้ำเลิศ
 
1. นางปราณี  ศิริวร
2. นางสาวจุฬาภา  มูลลีขิต
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 80.5 ทอง 29 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 1. นางสาวศศิกาญจน์  โล่ห์ป้อง
 
1. นางจิราทิพย์  ไชยเดชกำจร
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงมารีอา  ส่งสุขรุจิโรจน์
2. เด็กหญิงสาริศา  ไตรรงค์จิตเหมาะ
 
1. นางสาวสาวิตรี  วังตะเคน
2. นางสาวอติภา  มาลาสาย
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.33 ทอง 13 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวบุณย์สิตา   ชุนสนิท
2. นางสาวเขมฐนิชศา   ฤาชา
 
1. นางสาวคัทลียา  ปรีชม
2. Mr.Xiang  Ming’ao
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวขวัญชนก  ถิ่นตองโขบ
2. เด็กชายชินกฤต  มาศพันธ์
 
1. นางสาววรรษมน  ศรีทานันท์
2. MissWakana  Ikegami
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.17 เงิน 15 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวกัญญารัตน์  มณีเรืองสิน
2. นางสาวธัญชนก  อัศวมินทร์
 
1. นางสาววรรษมน  ศรีทานันท์
2. นางสาวญาตาวี  ศรีสง่า
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70.33 เงิน 10 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวนันท์นภัส   เครือสีดา
2. นางสาวพิชญา  ธานุรัตน์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์   พวงมาลา
2. นางสาวเสาวรินทร์   ชาแก้ว
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 73.17 เงิน 5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวนัฐพร   ฮว่าง
2. นางสาวบารมี  พวงบุญ
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์   เกษละคร
2. นางธัญลภัส   ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 74.33 เงิน 20 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวธนัญญา  สินทองน้อย
2. นางสาวศศิรดา   ศรีงาม
 
1. นางรวีวรรณ  ดวงโสภา
2. Mr.Xiang  Ming’ao
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77 เงิน 19 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวจิรภิญญา   สุขนวล
2. นางสาวชนากานต์   พุฒจันทร์
 
1. นายวรกันต์   สาเมฆ
2. Mr.Tomoyuki   Fukuda
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.67 ทอง 9 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวพิชญ์สินี  สมกำพี้
2. นางสาวภัชราภา  แพงพรมมา
3. นางสาววธัญญา  สีดางาม
4. นางสาวสุภาพร  ประดับสุข
5. นายสุรชาติ  วงศ์งาม
 
1. MissWenjing  Li
2. นายธันยพัฒน์  ยศราวาส
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง 15 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวณัฏฐกมล   คุรุพันธ์
2. นายปฐวี  โรจนวรเกียรติ
3. นางสาวปิยาพัชร   พูนไนย์
4. นางสาวศศิกร  พรมโลก
5. นางสาวสินีนาท   ตั้งเสงี่ยมวิสัย
 
1. นายวรกันต์   สาเมฆ
2. Mr.Tomoyuki  Fukuda
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 73.67 เงิน 6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายนิติภัทร์   วงค์ผา
2. นางสาวศุมลชนก   คำเพ็ชร์ดี
3. นางสาวอภิชญาน์  สุนทราเมธากุล
4. นางสาวอรุณีประภา   ทุมชาติ
5. นางสาวแพรวลดา   พื้นอินทร์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์   พวงมาลา
2. นางสาวเสาวรินทร์   ชาแก้ว
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 78.67 เงิน 10 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวปรีญามาศ   จันทะคัด
 
1. นางสาวคัทลียา  ปรีชม
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวชนชยา  จารุแพทย์
 
1. นางสาวกุลณัฐฐา  ศรีโชค
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง 17 โรงเรียนสหธาตุศึกษา 1. เด็กชายกฤตนัน  แววศรี
2. เด็กชายชัยธวัช  พิมพ์พวง
3. เด็กชายชินดนัย  พิมพ์พวง
4. เด็กชายธนกร  สุนทรเพราะ
5. เด็กชายธีรพงศ์  บุญเพ็ง
6. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  บุญอุ้ม
7. เด็กชายวิชชาบูรณ์  พวงพันธ์
8. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ผดาวัลย์
 
1. นายจิโรจ  คำแฝง
2. นายวุฒิไกร  กิ่งแก้ว
3. นางอำพร  กิ่งแก้ว
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.3 ทอง 53 โรงเรียนสหธาตุศึกษา 1. นายจิรภัทร  แสนยากร
2. นายธนวิชญ์  สมบัติ
3. นายพีระยุทธ  โวลา
4. นายยอดชาย  ทองเขียว
5. นายลักษณวงศ์  ชัยเขต
6. นายศุภโชค  พิณทอง
 
1. นายฐิรศาสตร์  กูลรัมย์
2. นายวุฒิไกร  กิ่งแก้ว
3. นางอำพร  กิ่งแก้ว
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 74.5 เงิน 24 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวณัชชา  ประถมชัย
2. นางสาวธิติมา  ภิบาลวงค์
3. นางสาวนภาลัย  โยธี
4. นางสาวปวีณนุช  สมเสนาะ
5. นางสาวมุนินตา  บุปผาวัลย์
6. นางสาวศรัณย์พร  บุญประสม
7. นางสาวศศินา  หงษ์อนันต์
8. นายอธิป  สีแสด
9. นางสาวเกณิกา  จันไทย
10. นางสาวโชติกา  โตไทยะ
 
1. นายชัชวาล  ใจโชติ
2. นางธนวัน  สายเนตร
3. นางศิริกานดา  วงษ์สามารถ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82.1 ทอง 25 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 1. เด็กหญิงกมลชนก  เหล็กงาม
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  เกื้อทาน
3. เด็กหญิงสุนิตา  โพธิ์แก้ว
4. เด็กหญิงสุภัสรา  ยืนทน
5. เด็กหญิงเนตรนภา  แสงบุญ
 
1. นางสาวอุบล  แดงชาติ
2. นางเพ็ญวิไล  จำปาหอม
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 32 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกชกร  ทรัพย์โคกสูง
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  เชื้อชม
3. นางสาวชนากานต์  พินิจงาม
4. นางสาวฐิติรัตน์  สุภัตราภรรณ์
5. นางสาววรัญชนก  จันทะแจ่ม
 
1. นายทองชัย  กอแก้ว
2. นางธนาภรณ์  ศิริกุล
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สายแวว
2. เด็กหญิงทัศนีย์ภรณ์  สุบุญ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีภักดี
 
1. นางยุพาพร  ชุมแสง
2. นายมหิศธร  ชุมแสง
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. นางสาวบุญหลาย  จอมหงษ์
2. นางสาวประภาพร  สามา
3. นางสาวฟ้าใส  นามวงศ์
 
1. นายมหิศธร  ชุมแสง
2. นางยุพาพร  ชุมแสง
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. เด็กหญิงจุลีลักษณ์  จอมหงษ์
2. เด็กหญิงนิตยา  ปลื้มจิตร
3. เด็กหญิงศศิธร  แดนพันธ์
 
1. นางยุพาพร  ชุมแสง
2. นางสุภาพรรณ  แสงวงศ์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.4 ทอง 4 โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. นางสาวนิชานาถ  บุญสุภา
2. นางสาววาสนา  พิมพ์หล่อ
3. นางสาววิชุดา  ชาวนา
 
1. นางยุพาพร  ชุมแสง
2. นางสุภาพรรณ  แสงวงศ์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง 11 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นายกานต์  แก้วพรหม
2. นายภานุพงศ์  คืดนอก
 
1. นายสุวิทย์  วิลัยแก้ว
2. นายสถิตย์  บุญสอน
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 35 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายณัฐวุฒิ  แจ้งอรุณ
2. นายธนัช  ลิ้มสุวรรณ
 
1. นางธารทิพย์  ทานะ
2. นายชัชวาล  ใจโชติ
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 35 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงชาลิสา  นามมั่น
2. เด็กหญิงณรินพัฒน์  กิตติ์เดชคณาพงษ์
3. เด็กหญิงวิลาสินี  หาญชนะ
 
1. นายธเนศ  สีตะริสุ
2. นายราวี  รอบโลก
 
160 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72.25 เงิน 31 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายสิทธิกร  อิ่มโค่น
2. นายสุธิวัฒน์   สิงห์พัฒน์
3. นายเขมทัตน์   วงศ์สุนา
 
1. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
2. นางธิดารัตน์  แก้วภมร
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 46 โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. นางสาวชุตินันท์  บัวกอ
2. นายณัฐดนัย  ชวนชม
 
1. นายวิชัย  กระมุทกาญจน์
2. นายมหิศธร  ชุมแสง
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงชญาดา   ภวโภคาภินันท์
2. เด็กหญิงวาสิณี   จันทพัฒน์
 
1. นางสาวปนิดา  สนิทนวล
2. นางพิมพ์สุดา  สันพนวัฒน์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กชายขจรเกียรติ  ผุยพรม
2. เด็กหญิงสมัชญา  สีถาพล
 
1. นางสาวปิยนุช  รักพงศ์
2. นายอิทธิพล  บุญหล้า
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 59 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีวิชา
2. เด็กหญิงศศิกานต์  เชื้อพันธ์
 
1. นายอนุรัฐ  วามะลุน
2. นายธนิตเชษฐ์  สกุลพงษ์
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.75 ทอง 14 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายทัตพงษ์  พรมวงษ์
2. นายวรพล  รังษี
 
1. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
2. นายราวี  รอบโลก
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 58 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงธัญชนก  มั่นอินทร์
2. เด็กชายยุทธการณ์  สีหาโมกข์
 
1. นางสาวสลีลา  ผกาสิทธิ์
2. นายอิทธิพล  บุญหล้า
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 52 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กชายกฤษนนัยน์  ชวลิตรุจิวงษ์
2. นางสาวพรนภัส  บุตราช
 
1. นางสาวปิยนุช  รักพงศ์
2. นายสถิตย์  บุญสอน
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายฐาณฑรณ์  บุดดีวงษ์
2. นายศิวกร  สีหาบุตร
 
1. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
2. นายภัทรดนัย  พลสูงเนิน
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62.63 ทองแดง 60 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายธนพล  สืบบุญ
2. เด็กชายธนวันต์  ทองแถม
 
1. นางทิพวรรณ  ศรีภาค์
2. นางธารทิพย์  ทานะ
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำคง
2. เด็กหญิงปทุมวดี  ดรุกาญจน์พฤฒิ
 
1. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
2. นายธเนศ  สีตะริสุ
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กชายตติพันธ์  คืนดี
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  วันหนา
3. เด็กชายศุภสิทธิ์  คำเครือ
 
1. นายฉัตรชัย  บัวหลวง
2. นายคงศักดิ์  วิเวกวิน
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 1. นายภูมินทร์  คุณแก้ว
2. นางสาววนิดา  ขจรกลิ่น
3. นายสุขสันต์  บุญเพิ่ม
 
1. นายกันตพล  คำลือ
2. นางสาวกุลภัสส์  เผ่าภูรี
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 76 เงิน 26 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มีแววแสง
2. เด็กชายจิรทีปต์  บุญเรือง
3. เด็กชายชัยวัฒน์  อยู่เย็น
 
1. นางเขมจิรา  โสพรมมากฤษา
2. นางสาวปิ่นเพชร  ชาปะวัง
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 77.8 เงิน 34 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายติณณภพ  มารวิชัย
2. นางสาวปัณฑิตา  ภิญโญ
3. นายเทพอุทิศ  สาระไทย
 
1. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
2. นายราวี  รอบโลก
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายณรงค์วิทย์  สัตนันท์
2. เด็กชายนิรวิทย์   สุขนา
3. นายยศพัทธ์  สุขเกษม
 
1. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
2. นายทองคำ  มากมี
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 74.4 เงิน 37 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายกิตติภัทร  ฉันทานุมัติ
2. นายพิชาวุธ  ศิริขวา
3. นายเอกราช  วงศ์ชาลี
 
1. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
2. นายทองคำ  มากมี
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายณัฐภัทร  ขนันเนือง
2. เด็กชายรณเดช   ศรีโกศล
3. เด็กชายวิศรุต  ภานุมนต์วาที
4. เด็กชายสรัณกร  หอมอ่อน
 
1. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
2. นายทองคำ  มากมี
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 64 ทองแดง 36 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายกมลจิตต์  พูนพิพัฒนพงษ์
2. นายชยพล  วงศ์จอม
3. นายธนชาติ  ทองโรจน์
4. นายสิรวิชญ์   ทัศนาวิวัฒน์
 
1. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
2. นายทองคำ  มากมี
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.8 ทอง 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 1. นางสาวนาธาน  โม๊ะศรี
2. นายบุญฤทธิ์  ทองแสง
3. เด็กชายไกรวิช  ชาริชา
 
1. นายจิระเดช  ศรีกาญจนวงษ์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.9 ทอง 12 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 1. นางสาวขวัญธิดา  พางาม
2. นางสาวทักษพร  นภาเพชร
3. นายเจษฎา  กองศรี
 
1. นายสมศักดิ์   สินธ์ุงาม
2. นายสุริยา  ถนอมมั่น
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 24 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. เด็กหญิงธิติญากานต์  พูลเพิ่ม
2. นางสาวน้ำทิพย์  ไชยเดช
3. เด็กหญิงพร  วอทอง
 
1. นายนันทะ  โสภามี
2. นายสมชาย  ศิริบูรณ์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 1. นายชิดชัย  จันทร์หอม
2. นายณัฐวุฒิ  บุญทะสอน
3. นายเอกภพ  ผิวเงิน
 
1. นายยม  ศิริวร
2. นายสมเกียรติ  ขัน่อ่่อน
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนเก่าขามวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  พรมลี
2. เด็กหญิงนิติยา  หีบทอง
3. เด็กชายวีรศักดิ์  สมหวัง
4. เด็กหญิงสุชาดา  พิมพ์วัน
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  คุณสวัสดิ์
6. เด็กหญิงสุริยา  อินเอี่ยม
 
1. นายณัฐพนธ์  เจิมประเสริฐ
2. นางสาวอรณิชชา  นวลจันทร์
3. นางสาวสายสุนีย์  คูเลิศ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายกฤติพงษ์  สำเภา
2. นางสาวจารุวรรณ  จันทร์เขียว
3. นายนันทวัฒน์  แถมศิริ
4. นางสาวปริชาติ  ทองชุม
5. นางสาวพรณภา  สุขแสน
6. นางสาววริศรา  ศาลาน้อย
 
1. นางเพ็ญวดี  ค้าสุวรรณ
2. นางรุ้งเพชร  ทองคำสุข
3. นางนภาพร  วิเวกวินย์
 
185 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 22 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายญาณวุฒิ  ไสว
2. เด็กชายธนกฤต   มิ่งบุญ
3. เด็กหญิงวิรากานต์   สุยะรา
 
1. นางขจีรัตน์  นนทะภา
2. นางวิภา  ศรีมากรณ์
 
186 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง 17 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวธัญจิรา  จระคร
2. นางสาวภูริดา  ศรีภักดี
3. นางสาวเศาวนิช   ศิริวาลย์
 
1. นางวิภา  ศรีมากรณ์
2. นางขจีรัตน์  นนทะภา
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 50 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายปฏิภาณ  ประสาร
2. นายภูริ  ชาริชา
3. นายเจตนิพัทธ์  ทัศบุตร
 
1. นายอรรณพ  ตัญญู
2. นายสมชาย  พรหมจันทร์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 43 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายธนภูมิ  จินารัตน์
2. นายวรปรัชญ์  อุทสาร
3. นายเพชรศิริ  ติลลักษณ์
 
1. นายอรรณพ  ตัญญู
2. นายนิกร  มีดี
 
189 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 44 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. นางสาวฟาติมา  ภูมิฐาน
2. นางสาวอารณีย์  ศรีวะวงศ์
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  เชียรเทียนทอง
 
1. นางสาวชลิตา  สีลาไหม
2. นางกาญจนา  สีลาไหม
 
190 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. นางสาวณีรนุช  การะเกต
2. นางสาวอัญชุมารินทร์  ช่อแก้ว
3. นางสาวอารียา  มหาไชย
 
1. นางวิริยา  จันทร์อุไร
2. นางกาญจนา  สีลาไหม
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง 41 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงพรพิมล  เพ็ชรากุล
3. เด็กหญิงพัชรี  แสงชาติ
 
1. นายไพฑูรย์  แจ่มพันธ์
2. นางปราณี  ศิริวร
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.6 ทอง 10 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นางสาวณัฐนิช  จิตต์เสนาะ
2. นางสาวมัทนา  อัมพร
3. นางสาวอรรถวดี  โมฬีชาติ
 
1. นางสุปราณี  เจริญศรี
2. นางสาวมนต์ทิวา  นามบุญ
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 36 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุณญาพร  สารรักษ์
2. เด็กหญิงพจมาน  บุญเศรษฐ์
3. เด็กหญิงไปรยา  วรสินา
 
1. นางจารุณี  อุดมชรา
2. นายสุวิช  กันเทพา
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.72 ทอง 38 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม 1. นางสาวจีรวรรณ  จันทร์ตา
2. นางสาวพรนิภา  จันอร่าม
3. นางสาวพัชญาณี  มีศรี
 
1. นางจารุณี  อุดมชรา
2. นางสาวนภาภรณ์  สมสะอาด
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง 26 โรงเรียนเซนต์เอเมลี 1. เด็กหญิงกีรติกา  มูลมั่ง
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ทองศรี
3. เด็กหญิงเพชรดา  จินาพร
 
1. นางคำปอง  มรรคานิเวศน์
2. นางสาวกฤตยาภรณ์  ชุมนุม
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง 56 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 1. นางสาวกันยารัตน์  สมใจ
2. นางสาวนันทนา  หงษ์ทอง
3. นางสาวศศิธร  พันธุ์ใหญ่
 
1. นายปรีชา  อัดโท
2. นางสาวสุภัสสรา  คณากรณ์
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 44 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  นามพลแสน
 
1. นางชัญญา  บังศรี
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กชายพงศธร  วงศ์สีดา
 
1. นางประไพ  อัฒจักร
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 27 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงปาลิตา  จันทร์พวง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรไชย
3. เด็กชายศิริมงคล  รูปช้าง
 
1. นางนิภา   สังกะเพศ
2. นางจารุวรรณ  พละสกุล
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 38 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายนิรุจ  ถาวรพงษ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  บุญวิจิตร
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.4 ทอง 7 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิดา  จันทป
 
1. นางสาวพัชรีวรรณ  เที่ยงธรรม
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 1. เด็กชายมีโชค  บัวลอย
 
1. นายไพฑูรย์  แจ่มพันธ์
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 42 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายทศพล  แกมนิรัตน์
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  รุ่งแสง
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 74.2 เงิน 15 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกุลสตรี  บุญประสาร
 
1. นางสมใจ  สุวรรณเศษ
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86.33 ทอง 17 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นายจิรัฐติกาล  ทิมา
 
1. นางฐิรพรรณ  สุดโสม
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.4 เงิน 47 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นายพรภวิษย์  ธนะศรี
2. เด็กชายมาโนชญ์  หลักกำแพง
 
1. นายวิชญ์ภาส  สังกะเพศ
2. นางไพรินทร์   กุลบุตร
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 89.45 ทอง 12 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายธนบดี  วงศ์ใหญ่
 
1. นายประดิษฐ์  แสงใส
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายธนาธิป  ทองมงคล
 
1. นายไพฑูรย์  พุ่มกำพล
 
209 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 88.6 ทอง 12 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายชโยดม  สิมาพันธ์
 
1. นายไพฑูรย์  พุ่มกำพล
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 88.4 ทอง 23 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นายเจษฎา  นาวงศ์
 
1. นายชลวิทย์  ศรีมันตะ
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 94.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายกุลิสร์  สินธุบุญ
 
1. นายประดิษฐ์  แสงใส
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 36 โรงเรียนสมเด็จ 1. นายเจษฎาภรณ์  จำปาสา
 
1. นายวิทวัส  นาใจคง
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 89.4 ทอง 10 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายแทนบุญ  ศิรินนท์
 
1. นางศิริรัตน์  อำลอย
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 92.21 ทอง 6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาว ณัฐสินี   คำล้าน
2. นาย ยศภัค    กัญญะลา
3. นางสาว เครือฟ้า   บุญพา
4. เด็กชายกฤษฎา   บุญหยาด
5. เด็กหญิงขนิษฐา   สังข์ทอง
6. นางสาวจิตรประภัสสร   วงศ์กุลโชติ
7. นางสาวชนาทิป   ศรีรักษ์
8. เด็กชายชโยดม  สิมาพันธ์
9. นายธนภูมิ  สุรพัฒน์
10. เด็กชายธนากร   ไชยสุทธิ์
11. นายธนาธิป  ทองมงคล
12. เด็กหญิงนิตยา   ราชสีห์
13. นางสาวปพัชญา   วงศ์สุวรรณ
14. เด็กชายปภาวิน   นนทไสย์
15. นายพศวัต  ไชยเดชกำจร
16. เด็กหญิงพินดารา  ทองมงคล
17. เด็กชายภูรินท์   ตรีประสิทธิกุล
18. เด็กชายยศพล  ใหญ่ผา
19. เด็กหญิงวริศรา    เจ๊ะโด
20. เด็กชายวสันต์   สุรนารถ
21. เด็กหญิงวีรดา   อื้อศรีวงศ์
22. นางสาวศิริกัลยา   เวชกามา
23. นางสาวศุภิสรา   เคยพุดซา
24. นายสิรภพ   พรมดอน
25. เด็กชายสิรภพ  ชาญศร
26. เด็กหญิงสุชัญญา   สานนท์
27. เด็กหญิงสุพิชชา   บุญมั่น
28. เด็กหญิงสุวรีย์   อธิศรัณย์พร
29. นางสาวหทัยรัตน์    บุญจุล
30. เด็กชายแทนบุญ  ศิรินนท์
 
1. นายไพฑูรย์  พุ่มกำพล
2. นางสาวศิริรัตน์  อำลอย
3. นางสาวศศิประภา  ปัตตัง