สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ชุ่มใจ
 
1. นางจุฑารัตน์  นันทะไสย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76.2 เงิน 27 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวยอดกมล    โพธิ์ขำ
 
1. นางสาวสุนิสา   วังมหา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 43.4 เข้าร่วม 31 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันธิดา   สาลีแสง
 
1. นางสาววานิตย์   มะโนนึก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 31 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์   ศรีสองเมือง
 
1. นางสาววานิตย์    มะโนนึก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชาวดร
 
1. นางสาววารุณี  พิเนตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 56 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวเรณุภา   นาสมโภชน์
 
1. นางสาวเพชรรัตน์   บุดดีพุด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 14 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   คันที
 
1. นางสาวสุธาสินี   คำศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 73.8 เงิน 19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวสุพัตรา  พรมกูล
 
1. นางสุภาพร  บุญตาระวะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 19 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันท์ภสร  ร่มขวา
 
1. นางสาวสมจิตร  จันทร์เปา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.4 ทอง 12 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายศุภณัฐ   ขันสี
 
1. นางพิชชากร   เหลาแก้ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 79 เงิน 30 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดาหาร
2. เด็กหญิงอภัสริณณ์  จิระคุณวัฒน์
 
1. นางสาวกฤติกาญจน์  แก้วโชติ
2. นางสุภาพร  พันธ์ชัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 74 เงิน 28 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายภาณุเดช  แสงอ่อน
2. นายสราวุฒิ  โนนทะราช
 
1. นางสาวกฤติกาญจน์  แก้วโชติ
2. นางสุภาพร  พันธ์ชัย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98.1 ทอง 4 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกาญจณิการ์  เรืองชัย
2. เด็กหญิงนฤมล  ทันขา
 
1. นายเอกสิทธิ์   จันทรเสนา
2. นางสาวธมลวรรณ  แสงบุตร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 92.82 ทอง 14 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวปภาวรินทร์   โพชน์พรมราช
 
1. นางสาวจิราพร   ฮุยเสนา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 43 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชิตา   พันชัย
 
1. นางบุญครอง   วรรณอุดม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 47 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นางสาวสุนิษา  ซุยเสนา
 
1. นางชยานันท์  ภูห้องเพชร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 26 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรกมล   สาโสก
2. เด็กหญิงสุวภัทร   เจริญวงค์
3. เด็กหญิงอริศรา   เสนาธรรม
 
1. นางสุกัลยา   บุญพงศ์
2. นางปัทมา   เพชรศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวกุลสตรี  นามบุผา
2. นางสาวผกาแก้ว  นิวงษา
3. นางสาวอภิสรา  ทับทิม
 
1. นายวันเฉลิม  บุญเกษม
2. นางสาวเกศินี   จันทรประทักมี
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายภูธนเดช   สารีบุตร
2. นางสาวมณธิชา  สีลาเวช
3. นางสาววริศรา  สุดใจ
 
1. นางสาวยุวดี  ผิววงษ์
2. นางชมภู  เทาดี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 23 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายธรรมลักษณ์   วันละพา
2. นายวรวุฒิ   ทองแถม
3. นางสาววริศรา   อินทร์พรม
 
1. นางสาวรุ่งนิรันดร์   โพธิ์เพชรเล็บ
2. นางสาวรุ่งทิวา   อะโน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 34 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวพิไลพร   บุตตะมะ
2. นางสาวรุ้งนภา   โพธิ์ชัยประดิษฐ์
 
1. นางสาวรัชดาพร   ทองยศ
2. นางสาวจุฑาทิพย์   หลักคำพันธ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายธีรพัฒน์   เทพบุปผา
2. นางสาวนัฐทฤตา   เกียรติสุรเดช
 
1. นางสกุลภรณ์   นาสุริวงษ์
2. นางสาวรุ่งนภา   ผาวงค์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 37 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นางสาวลดามณี  ศรีแก้ว
 
1. นายสุรสิทธิ์  สมสาย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวอมรา  อึ้งชัยเจริญ
 
1. นางรุ่งนภา  ทองทิพย์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87.41 ทอง 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายจุฑาพัฒน์   สิงห์เทพ
2. นายภูริภัทร   พนมทิพย์
 
1. นายภานุพงษ์   เหลื่อมแก้ว
2. นางสาวนภัสสร  ไชยเสนา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78.06 เงิน 37 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นางสาวอินทิรา  วงษ์ผม
 
1. นางสาวสุพัตตา  เปี่ยมไพบูลย์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิตา   เชิงคล่อง
 
1. นางสาวพรทิวา  เกตุรุน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. นางสาวจารวี  ศรีหอม
 
1. นางสาวพรทิวา  เกตุรุน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 64 ทองแดง 50 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เกตุเกษร
 
1. นางเยาวภา  พฤกษ์ศรีรัตน์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 52 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญมีนา    ยิ้มสาระ
2. เด็กหญิงชุดาพร   ลายคำ
3. เด็กหญิงธนพร   สวัสดิไชย
 
1. นางมยุรี   เถาวัลย์
2. นายวชิรวิชญ์   พลกล้า
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 59 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวกัลญา   ภูพวก
2. นางสาวกาญจนาพร   กะตะสีลา
3. นางสาวอัจจิมา   งานไธสง
 
1. นางวาสนา   รุ่งอนุรักษ์
2. นางสาววาริศา   ทีพารัตน์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 51 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีทน
2. เด็กชายนิติพัฒน์  พิทักษ์เชื้อ
3. เด็กชายสิรภัทร  ไชยยืน
 
1. นางรัชฎาภรณ์  พรหมบุตร
2. นางอมรรัตน์  พรหมเสนา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.5 เงิน 36 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวพิชยาดา  บัวทอง
2. นางสาวรุ้งลาวัลย์  โยธากุล
3. นางสาวลออรัตน์  เรืองเทศ
 
1. นางสาวศิริวรรณ   ชาวดร
2. นางสาวละมัย  แก้วสุวรรณ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 51 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวภัทร    สุทธิแพทย์
2. นางสาวอัญธิกรณ์   โคตรรัตน์
3. เด็กหญิงแพรขวัญ    บัวจารย์
 
1. นายณัฏฐกิตติ์   เพ็ชรหิน
2. นายประสิทธิ์  แก้วงาม
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 60 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. นางสาวจุฑารัตน์  บัวศรีสุข
2. นางสาวณัฐถิกา  ภูษา
3. นางสาวอภัสรา  โคตรชมภู
 
1. นายอุทัย  บัวลาย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.72 เงิน 49 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงธาราทิพย์   ลวกไธสง
2. เด็กหญิงพิมรฎา   รพีถวิลวรรณ
3. เด็กหญิงหยกมณี   คตชัง
 
1. นายวรันณ์ธร   ทองโสภา
2. นางเอื้อมพร    ไชยนนท์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.8 ทอง 54 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายจักรกฤษ   ดาปี
2. นายปกรณ์   อภิลา
3. นายสมรักษ์   ผลอินทร์
 
1. นายวรันณ์ธร    ทองโสภา
2. นางเอื้อมพร    ไชยนนท์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กชายจุลจักร  ขิระทาน
2. เด็กหญิงนฤมล  ตะมะ
 
1. นางสุพิณยา  วงษ์อุบล
2. นางสาวกัญญา  ฝ่ายชาวนา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 41 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวกัญญาณัฐ  วงศา
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  ขันทะ
 
1. นางสาวมสารัศม์  บ้านโพธิ์ศรี
2. นางสาวปวริศา  รัชสมบัติ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. นายปิยะ    หันตุลา
2. นายภูมินทร์   บุญยืน
 
1. นายสมศักดิ์   วรรณขาม
2. นางสาวพรประไพร   เนตรบรรจง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 56 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงวรัทยา  ป้องเทพ
2. เด็กหญิงอินทิรา  วงชาดา
 
1. นางวราภรณ์  สุ่มมาตย์
2. นายจตุรภัทร  เคนสีลา
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 60.25 ทองแดง 49 โรงเรียนภูพานวิทยา 1. นายธีรภัทร  มหาพรม
2. นายพงษ์สิทธิ์  คำผาย
3. นายภูมินทร์  สิทธิวงค์
 
1. นายเบียร์  ดีละมัย
2. นายณัฐพล  ดาษดื่น
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 21 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา   วัฒนากุล
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา   คูณเดช
3. เด็กหญิงณัฐพร   แก่นนาคำ
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา   ดำนา
5. เด็กหญิงอภิญญา    ประทุมรัตน์
 
1. นางสาวตรีรญา   ซาโตะ
2. นางสาวจันทร์จิรา   คำเขียว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.2 ทอง 23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวกิ่งนภา  ลุนละวงษ์
2. นางสาวฉัตราภรณ์  ไชยหาญ
3. นางสาวชลธิชา  ดากอง
4. นางสาวอรอุมา  กอมขุนทด
5. นางสาวอรอุมา  บุญเลิศ
 
1. นางอัมรินทร์  นารินทอง
2. นางสาวเกษมณี  คำฤทธิ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 55 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. นางสาวบัณฑิตา  ดีลุนชัย
2. นางสาวปนิดา  รอดจุ้ย
3. นางสาวปิยะธิดา  ดีลุนชัย
4. เด็กหญิงรวินท์วิภา  แดนโคตรผม
5. นางสาวสรียา  ไขไพวัน
 
1. นายมัฆวาฬ  ปรัชญาประชากร
2. สิบเอกปิยะวัฒน์  พรมลี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.3 ทอง 23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวทัชติยา  ชัยมณี
2. นางสาวนฤมล  แจ้งสนาม
3. นางสาวมณีฉัตร  บุดดาชัย
4. นางสาววิไลวรรณ  อนุรักษ์
5. นางสาวอินทิรา  อินทะศรี
 
1. นางอัมรินทร์  นารินทอง
2. นายสุรพัฒน์  อินทร์เลี้ยง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.4 ทอง 19 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. นายกษิดิ์เดช  ปราบพาล
2. เด็กหญิงกุลจิรา  ปราบพาล
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  แก้วบุญเรือง
4. นายสิทธิพล  สุพรมอินทร์
5. นางสาวอรนิสา  แซ่ท้าว
 
1. นายสิทธิชัย  ฮ่มป่า
2. นายธนะชัย  ปราบพาล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.4 ทอง 46 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นายธีรยุทธ   พุทธชัย
2. นายธีรไนย   ประทุมทอง
3. นางสาวมัทนา   ศรีชัย
4. นางสาวศตพร   สุนทรวิสัย
5. นางสาวอรัญญา  จันทรา
 
1. นายชานนท์  นาสุริวงษ์
2. นายปรมินทร์   ทักษิณ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.2 ทอง 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวขนิษฐา  แสงโคตร
2. นายจารุวัฒน์  สิงหเดช
3. นายจิรศักดิ์  บัวหลง
4. นายชลพัฒน์  ทองชู
5. นายณัฐพล  ทองเคน
6. นายทรงพล  เดชน้อย
7. นางสาวทิพวรรณ  สีวิใจ
8. นายธนธรณ์  อิ่มอ่ำ
9. นายธนบดี  สิทธิโคตร
10. นายธนบัตร  ทิพเนตร
11. นายนนทนันท์  วงษาบุตร
12. นางสาวนันท์นภัทร  เหง้าบุญมา
13. นางสาวปาริชาติ  อุบลบาน
14. นางสาวพรฟ้า  เฆ้นา
15. นายพิชญะ  ชูโชติ
16. นางสาวพิมพ์มาดา  ทองมา
17. นายมนัส  โพธิ์ทอง
18. นายวิสุทธิ์  สาวิกา
19. นายวุฒิสิทธิ์  จันทร์สว่าง
20. นางสาวอุทัยวรรณ  ปราบพาล
 
1. นางสาวประภัสสร  โพธิเกตุ
2. นางสมปอง  เขมะสัจจกุล
3. นายวีระ  ธรรมกาโร
4. นางสาวสุจิมพร  ธนะสูตร
5. นางณาฎินี  ศิริบรรพต
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 70.1 เงิน 28 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวกัญญารัตน์  ประวันโน
2. นายคมกริช  คงจันทร์
3. นางสาวณัฐลินีย์  แสนนาม
4. นายณัฐวัตร  โวหารเดช
5. นายธนพนธ์  บุญแก้ว
6. นายธีรพรรณ  พิมพิสาร
7. นายนพพร  สาคุณ
8. นางสาวปวันรัตน์  บุญธรรม
9. เด็กหญิงพิชญ์สินี  วงศ์จันทร์
10. นางสาวภัณฑิรา  วรวิเศษ
11. นายภัทรพงษ์  พิมพิศาล
12. นายภูวดล  คนซื่อ
13. นางสาวรุจิรา  ฤทธิ์เทพ
14. นายวราวุธ  โอทาตะวงษ์
15. นายศรัญย์  ประทุมตรี
16. นายสรวิชญ์  สุริวงค์
17. นางสาวสุชาดา  พุฒตาลดง
18. นายอภิรักษ์  นาพา
19. นายเกียรติศักดิ์  ดงภูยาง
20. นางสาวเบญจมาศ  บุญชัย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  โอทาตะวงษ์
2. นายถนอม  ทีคำ
3. นางสาวเกษมณี  คำฤทธิ์
4. นางลำเพย  ผิวอ่อน
5. นายสุรพัฒน์  อินทร์เลี้ยง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 44 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กชายภาสกร  จำปาหอม
 
1. นางสาวลลิตา  ปัสสาวัฒนะ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.6 ทอง 51 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวเกศกนก   คำภูแก้ว
 
1. นายธวัช    ธาตุทอง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.4 เงิน 32 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณวิสาข์   กัลยา
2. เด็กชายอภิวัชร์   วิชัยสา
 
1. นางสาวขนิษฐา    ภูลับ
2. นางไพเราะ    สิงห์วงษ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.1 ทอง 35 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นายวรพจน์  เวียงนนท์
2. นางสาวเจริญภรณ์  ปัดไธสง
 
1. นางสาวสาริศา  นามจันโท
2. นางสาวนฤมล  คำพิมพ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.4 ทอง 25 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ   ดวนลี
2. นายกุลเทวะ   ศิริเสาร์
3. นางสาวฉัตรสุดา    บุญประกอบ
4. นายดลวัฒน์   สิงห์คุณ
5. นายศรายุทธ   ผ่านคุลี
6. นางสาวศศิกานต์   ขุนเทพ
7. นายศุภกฤต   ไชยนนท์
8. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   มาลาแสง
9. นายอภิเดช   สร้อยจันดา
10. นางสาวเกศริน   รังคำกอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีขุนพลเล็ก   มะธิตะใน
2. นางสาวดรุณี   โลหิต
3. นางสาวกชพร   ทองสิงห์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 76.6 เงิน 45 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวขวัญนาบุญ  พรหมจอม
2. นายจิราวัฒน์  ราชวงษ์
3. นางสาวฐิตินันท์  พนมรัตน์
4. นายธนบูลย์  โพนทอง
5. นายนราธิป  พิรักษา
6. นายปฎิภาณ  คมศรี
7. นางสาวพรลภัส  จุลปาน
8. นางสาวภาวินี  บัวบาน
9. นายวีระยุทธ  ตุ้ยกุลนา
 
1. นายผจญไพร  อิ่นอ้อย
2. นางรุจิรา  อิ่นอ้อย
3. นายสุรสิทธิ์  ดอนสีดา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 77.1 เงิน 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทองบุดดา
2. เด็กหญิงนิภาพร  พรหมศรี
3. เด็กหญิงน้ำฝน  เพ็งมอ
4. เด็กชายปรเมษฐ์  บุตรศรี
5. เด็กชายพงษ์อมร  สุรภักดิ์
6. เด็กหญิงพัชรินทรา  วิชัย
7. เด็กชายวรายุทธ  กุลพรหม
8. เด็กชายวรเมธ  สังสีมา
9. เด็กชายสุรเชษฐ์  สอนอินทร์
10. เด็กหญิงอาทิตติญา  ปิยะโน
 
1. นายผจญไพร  อิ่นอ้อย
2. นางรุจิรา  อิ่นอ้อย
3. นางสาวกนกวรรณ  ใจไหว
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 76.8 เงิน 28 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายณรงค์ชัย  ทองสุวรรณ์
2. นายธนาวุฒิ  ทองจำรูญ
3. นายพีรภัทร  สิงห์ชมภู
4. นายวรรณศาล  ประดิษฐ์
5. นายวีรพงศ์  คนบุญ
6. นายอดิศร  ทิพย์สุวรรณ
7. นายอภิสิทธิ์  เสนาะเลิศ
8. นายเขษมศักดิ์  เงินทองมาก
9. นายแทนเทพ  สหพล
10. นายไกรวิชญ์  ไชยโสธร
 
1. นายผจญไพร  อิ่นอ้อย
2. นางรุจิรา  อิ่นอ้อย
3. จ.ส.อ.หญิงณัฐภัทร  พันพรม
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 42 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. นางสาวสุรารักษ์    พลพรมราช
2. นายอดิเทพ    วงศ์อารี
 
1. นายวีระพงษ์    เหมกอง
2. นางสาวทัศนีย์    ชัยมูล
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 50 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  วิเศษ
2. นายจักรพงศ์  สีสังข์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  ผางเวช
2. นายวรรณพล  บาลี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 49 โรงเรียนภูมิพิชญ 1. เด็กหญิงจิรานุช  รังษา
 
1. นายนิรภัย  สัตย์ซื่อ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายสราวุธ  ชาวดร
 
1. นายชัชวาล  เจริญชนม์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71.1 เงิน 57 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กชายอัมรินทร์  ชาวดร
 
1. นายชัชวาล  เจริญชนม์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 61 โรงเรียนภูมิพิชญ 1. นายชฎายุ  ชวนนอก
 
1. นายนิรภัย  สัตย์ซื่อ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง 30 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงอินทิรา  อวนอ่อน
 
1. นายอนุสิฏฐ์  ปัสนิตย์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 46 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายพิพัฒน์  ปราบพาล
 
1. นายธันวา  วงษ์อุบล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 58 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศิริประเสริฐ
 
1. นายธันวา  วงษ์อุบล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 36 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวฑัณทิกา   เรืองจันทร์
 
1. นางนริสรา   สิทธิพรหม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กชายยศธินันท์  คันธี
2. เด็กหญิงโสภิตรตรี  แจ่มศรี
 
1. นายกฤษฎา  พรมสีหา
2. นางสมคิด  บัวเนี่ยว
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงอทิตยา  มะลัยเค
 
1. นายอนุสิฏฐ์  ปัสนิตย์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายชิงชัย  ชาวดร
 
1. นายอนุสิฏฐ์  ปัสนิตย์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 53 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนิรชา  โม้ทองศรี
2. เด็กชายพีรวิชญ์  สระแก้ว
3. เด็กหญิงวรรณิดา  กุตัน
 
1. นายธีระพงษ์  สบายใจ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 47 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. นายนภัทร  ลาดคูบอน
2. นายปฏิภาณ    ทองสงคราม
3. นายวชานนท์   สวาดนอก
 
1. นายปราโมทย์   ราษฎร์สะอาด
2. นายอภินันท์   หมายมั่น
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กชายธนวุฒิ  ฉายะวงษ์
2. เด็กชายธนากร  เกรงขาม
3. เด็กชายปิยพนธ์  สีดาเกษ
4. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  วงจันทร์
5. เด็กชายสรศักดิ์  ชาวดร
6. เด็กชายเจริญทอง  จันทร์เหลือง
 
1. นายอรรถพล  สุวศรี
2. นายวัชรินทร์  ป้องป้าน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 34 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 1. นายพิสิษฐ์  ลายคำ
2. นายยศกร  ชื่นอุรา
3. นายรัฐศาสตร์  ขนานแข็ง
4. นางสาวศศิธร  โต๊ะละแบสลาม
5. นายศักดิ์กาลัญญู  กาพล
6. นายสุรศักดื์  นรชาญ
 
1. นายพรชัย  กาพล
2. นายสุวรักษ์  บุญประคม
3. นายพิสิษฐ์  ชัยเฉลิมทอง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กชายกำชัย  ขานด่อน
 
1. นางพิศมัย  บรรเลงรมย์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.5 ทอง 17 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. นายพันทวี  ผาสุก
 
1. นางเอมอร  พรมวัง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวเพชรรัตน์  เพ็งไธสงค์
 
1. นางวิยะดา  หัตถีชาติ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.4 ทอง 46 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. นางสาวพรไพลิน   นามมูลตรี
 
1. นายจิระชัย  อุ่นประชาศักดิ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายธัญพิสิษฐ์  จันสมุทร
 
1. นายสุรชัย  ทองทิพย์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายศุภกิตติ์  น้อยแก้ว
 
1. นายสุรชัย  ทองทิพย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.4 ทอง 4 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  บุญปัน
 
1. นายวจนกานต์  แสนนอก
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.75 ทอง 42 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวพรชิตา  ทาเนตร
 
1. นางวิยะดา  หัตถีชาติ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง 22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายธัญพิสิษฐ์  จันสมุทร
 
1. นางสาวสุภารัตน์  วีรวัฒนา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.2 ทอง 57 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายสุรยุทธ   บุตรดี
 
1. นายชาญณรงค์   บุญหลักคำ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวเพชรรัตน์  เพ็งไธสงค์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  วีรวัฒนา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 35 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวธนิษฐา  พันชัย
 
1. นางสาวสุภารัตน์  วีรวัฒนา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.25 ทอง 18 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. เด็กชายธีรโชติ   โคตรมณี
 
1. นายวิทยา   ขันธุลา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.4 ทอง 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายศุภกิตติ์  น้อยแก้ว
 
1. นายสุรชัย  ทองทิพย์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  แฮชาลี
 
1. นางพัชรียา  สิงคำป้อง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.2 ทอง 45 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวสุธิดา  สุวรรณดี
 
1. นางพิศมัย  บรรเลงรมย์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กชายกฤษฎา  อุ่นแสนสุข
2. เด็กชายณรงค์ชัย  ชัยบุดดา
3. เด็กชายณัฐกรณ์  กิ่งก้าน
4. เด็กชายณัฐกิตติ์  เคณราช
5. เด็กชายณัฐพงษ์  น้ำศรี
6. เด็กชายธงชัย  พิมพ์วัน
7. เด็กหญิงธนัญญา  ชาติคำดี
8. เด็กชายธนากร  เหล็กเพชร
9. เด็กชายธวัชชัย  สีหอม
10. เด็กชายธีรภัทร  นามดี
11. เด็กหญิงนภารัตน์  คนดี
12. เด็กหญิงนรินธาร  ศรีชัย
13. เด็กหญิงนัชชา  ศรีพัดยศ
14. เด็กหญิงนิรชา  เกรงขาม
15. เด็กหญิงปณิตา  คันธี
16. เด็กชายปภาวิน  กวนฮางฮอง
17. เด็กชายประภัตร์  ปัสสามี
18. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองอ่อน
19. เด็กหญิงพัชรี  รู้จริง
20. เด็กชายพีรพัฒน์  ผดุงเวียง
21. เด็กชายภูริชภาคย์  ภาคพรม
22. เด็กชายภูวดล  แพงน้อย
23. เด็กชายรัฐภูมิ  น้อยอ่อนโพธิ์
24. เด็กหญิงวนิดา  พิมเสน
25. เด็กหญิงวรรณพร  ช่วยแสง
26. เด็กหญิงวิมาดา  พรมสุวรรณ์
27. เด็กชายวีรภัทร  บุญไชยะ
28. เด็กชายศรัญญู  พิมพิศาล
29. เด็กชายศรัณย์  คนบุญ
30. เด็กชายสิรภพ  ลีเลิศ
31. เด็กชายสุทธิศักดิ์  แน่นอุดร
32. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  สุธรรม
33. เด็กหญิงอุมากรณ์  เหง้าที
34. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อุตตะรักษ์
35. เด็กหญิงแพรวัลย์  ศรีคำ
36. เด็กชายโกสินทร์  เนาศรี
37. เด็กชายไกรวิชญ์  ศรีพรทา
 
1. นายอรรถพล  สุวศรี
2. นายวัชรินทร์  ป้องป้าน
3. นางอรสิน  พรมสิทธิ์
4. นางพิศมัย  บรรเลงรมย์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 75.6 เงิน 29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายกฤษณพงศ์   อินสา
2. นางสาวกิ่งกาญจน์   วงษ์ไชย
3. นางสาวจันทรรัตน์   นักธรรม
4. นางสาวชลธิชา   จรบุรมย์
5. นายณพสธร   ประคองสุข
6. นายณัฐกิตติ์   ฤทธิ์อินทร์
7. นางสาวณัฐธิดา   ศักดิ์พรพิริยะ
8. นายณัฐวุฒิ   บุญกองชาติ
9. นางสาวธัญลักษณ์   วงษ์แก้ว
10. นายนครินทร์   ต้นไทร
11. นางสาวปนัดดา   รัตนโชติ
12. นางสาวปิยวรรณ   ชาวดร
13. นายพีรภัทร   อาสาชาติ
14. นางสาวภณิดา   สายชุมดี
15. นายฤทธิชัย   หาระพัด
16. นางสาววันวิสา   เรืองวงษ์ดี
17. นายสมัชญ์  วิการะโพธิ์
18. นายสัญญา   หาลินไสล
19. นางสาวสิรินยา   พานแก้ว
20. นางสาวอัญชิสา   ไชยหาญ
21. นางสาวอาภาศิริ   ปราบพาล
22. นายเจษฎาภรณ์   ศรีวะรมย์
23. นายเดชาธร   หอมพรมมา
24. นายเดชาวัต   หอมพรมมา
25. นายเลิศชาตรี   กุลสุวรรณ
 
1. นายอรรถพล  สุวศรี
2. นายวัชรินทร์  ป้องป้าน
3. นางอรสิน  พรมสิทธิ์
4. นางพิศมัย  บรรเลงรมย์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงมินเช  คัง
 
1. นางสาวปิยะธิดา  พันธะไชย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง 23 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 1. นายศักดิ์กาลัญญู  กาพล
 
1. นายพรชัย  กาพล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  อุทาทอง
 
1. นางสาวปิยะธิดา  พันธะไชย
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.6 ทอง 8 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทำนุ
2. เด็กชายธนนันท์   เทพบุฟผา
3. เด็กชายนภัสกร   สีแดง
4. เด็กหญิงปาณิธาร   ผิวสว่าง
5. นายพัชรพล   บทนอก
6. เด็กหญิงพิไลพร   คุณทคม
7. นายวัชรพงษ์   วงษ์จิต
8. เด็กหญิงสุธาวี   พรมเสน
9. เด็กหญิงอภิชญา   อุยะพิตัง
10. นายเขมทัต   มูลทา
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย   คุณเที่ยง
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.8 ทอง 34 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายกฤษฎาวุฒิ  ตรีค้ำ
2. นางสาวกัลยารัตน์  มหาพรหม
3. นางสาวจุฑารัตน์  สุริวงค์
4. นางสาวชุติกาญจน์  เชื้อกลางใหญ่
5. นายธีรนันทร์  ขรรศร
6. นางสาวพิมพ์อัปสร  บุญไชยะ
7. นายวัชรพงษ์  พันธ์ชัย
8. นางสาววิไลภรณ์  พลทะศรี
9. นายศุภชัย  สิงหา
10. นายอภิสิทธิ์  ไชยพุทธา
 
1. นางพิมลรัตน์  ราชโยธี
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 77.4 เงิน 39 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  กันฤทธิ์
2. นายชาติชาย  จำปาฤทธิ์
3. นางสาวปิยดา  พุทธคู
4. นางสาวพันพัสสา  ธนะชัย
5. นางสาวพิไลวรรณ  คำใบ
6. นางสาวรัตนาวดี  กุลสังข์
7. นางสาววรรณิศา  ปราณสิงห์
8. นางสาวสุภารัตน์  เสนาวิเศษ
 
1. นายสุวิทย์  พิมหา
2. นางกุลชา  กันทะวงษ์
3. นางสาวเชาวรัตน์  แก่นดี
4. นางสาวณิชย์ฐกานต์  วิชัยวงศ์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงณัชชา  ปราบพาล
2. เด็กหญิงนิภาพร  ทิพย์สุวรรณ์
3. เด็กหญิงมัญฑิสา  จิตวิขาม
4. เด็กหญิงศุภิสรา  บุญกอง
5. เด็กหญิงสุจิรา  ทับสมบัติ
6. เด็กหญิงสุภาดา  ไชยเคน
7. เด็กหญิงอภิศรา  บุญน้อย
8. เด็กหญิงอารียา  ปะวะรัง
 
1. นางสาวพรหมภัสสร  พสุชาธัญภัทร์
2. นางพิมลรัตน์  ราชโยธี
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง 22 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวจอมแก้ว   หมายปูนกลาง
2. นางสาวจิราภรณ์    ลุนทอง
3. นางสาวชลธิชา   ไชยตะมาตร
4. นางสาวทิพรดา   ใสจูง
5. นางสาวธิดาพร   เปลื้องกลาง
6. นางสาวบัณพร   แสงวงษ์
7. นางสาวภัคภร   นาเมืองรักษ์
8. นางสาวมาริสา   สเคจ์บาลโลวา
9. นางสาววิชญาดา   ถิ่นก้อง
10. นางสาวเสาวลักษณ์   ศรีสถาน
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย   คุณเที่ยง
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. นางสาวกาญจนา  ขานหมัก
2. นางสาวจิรัชญา  สมศรีมี
3. นายณัฐวุฒิ  พยัฆวงษ์
4. นายธัชชัย  บุตรศรี
5. นางสาวนนท์ธิรา  กุลมาตย์
6. นายนรินทร์  สลาพิมพ์
7. นางสาวนรินทร์รัตน์  หมีแป
8. นางสาวปภาวดี  วุตธิวงษ์
9. นางสาวฟ้าใส  ศิลา
10. นายภูธวัจน์  ภูทองแน่น
11. นางสาวมณีจันทร์  พรมหา
12. นางสาววริศรา  ไชยโย
13. นางสาวสุภัทรา  โพธิ์สิงห์
14. นายอภิรักษ์  เรียงคำ
15. นางสาวเจตสุดา  ตุ่นเตี้ย
 
1. นายครรชิต  จิตสบาย
2. นางสาวภูษะณิศา  เผ่าวณิช
3. นายสิริศักดิ์  ธนะภมูิชัย
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 78.8 เงิน 23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายกฤษฎาวุฒิ  ตรีค้ำ
2. นายพิภัช  พิมพ์บุญ
3. นายภานรินทร์  ไกรษรวงศ์
4. นายวัชรพงษ์  พันธ์ชัย
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญไชย
 
1. นางพิมลรัตน์  ราชโยธี
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 56 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤตภาส    ศิลปะ
 
1. นางสาวฐนนท์พร   ภูคำไพร์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 72.6 เงิน 42 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวรุจิรา  ชาภักดี
 
1. นายวริทธิ์ธร  นาที
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.2 ทอง 39 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นายยุวรัตน์  บัวเทพ
 
1. นายอุปถัมภ์   ค้ำชู
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75 เงิน 51 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. นายธรากร   ทองพระจันทร์
 
1. นางวิมลพันธุ์  พินธุรักษ์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 57 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิดาการ   คำดี
2. เด็กหญิงชนชยา   ทุมไพร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   เทียนเทศน์
4. เด็กหญิงปาริฉัตร   สุภาพ
5. เด็กชายยศกร   ภูเงิน
 
1. นางสาวอารยา  ตุ้มมี
2. นายวทัญญู   จันทร์ดก
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92 ทอง 20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายจักรี  ผดุงเวียง
2. นางสาวชลลดา  จันทะบาง
3. นางสาวประพัชชา  สุขล้าน
4. นางสาวเพชรลดา  บุญทัน
5. นางสาวแพรวศุภางค์  เหมพลชม
 
1. นางสาวนิสา  ศูนย์ประทุม
2. นางสาวชฎาภรณ์  คูณป่าข่า
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79 เงิน 32 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  โรบินสัน
2. เด็กหญิงวรรณพร  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวชนม์นิภา  ทองโชติ
2. นางสาววรรณภา  วิบุญกุล
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 81.5 ทอง 27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวนิจวรรณ  รสสร่าง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ทองเภ้า
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77.5 เงิน 39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงธัญสินี  อุปวงษ์
2. เด็กหญิงพรนัชชา  สุการี
 
1. นายอัยวัฒน์  ม่วงเสาร์
2. นางสาวศุภมาศ  ขาวขำ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 76.33 เงิน 36 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวกรุณา  กิตติศัพท์
2. นางสาวไปรยา  อิ่มอาเทศ
 
1. นายธนะเศรษฐ์  เกษกุ
2. นางสาวศุภมาศ  ขาวขำ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 46 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงนรภัทร  พันธุ์วิไล
2. เด็กหญิงอรปรียา  ยะไวย์
 
1. นางสาวตติยา  ต่อติด
2. นางสาวพิมพ์ดาว  คนไว
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60 ทองแดง 48 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวภัทรดา  น้อยโสภา
2. นางสาววัลลิภา  คำลุน
 
1. นางสาวกัญญา   ทัพชา
2. นางสาวพิมพ์ดาว  คนไว
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 51 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวพิมพ์นภา  วงค์แม้น
2. นางสาวลักษณาวรรณ  ชัยฮ้อย
 
1. นายอัยวัฒน์  ม่วงเสาร์
2. นายธนะเศรษฐ์  เกษกุ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 32 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวกฤศิญานน  นพคุณ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  บุญรอด
 
1. นางสาวตติยา  ต่อติด
2. นางสาวพิมพ์ดาว  คนไว
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78 เงิน 50 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวชิชนก  แย้มถนอม
2. นางสาวณิชา  แสงจันทร์
3. นางสาวปรียาภัทร  กันนัย
4. นางสาวปิยะดา  ทองทิพย์
5. นางสาวอรนิชา  มุ่งหมาย
 
1. นายอัยวัฒน์  ม่วงเสาร์
2. นางสาวศุภมาศ  ขาวขำ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.67 เงิน 42 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวกัลยรัตน์  สีนวล
2. นางสาวจิวิณา  มุ่งหมาย
3. นางสาวฐานุตรา  แก้วกงพาน
4. นางสาวพัทธมล  ผลทรัพย์
5. นางสาววรัญญา  ปัญญากุล
 
1. นางสาวตติยา  ต่อติด
2. นางสาวพิมพ์ดาว  คนไว
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 63 ทองแดง 41 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายทนงค์ศักดิ์  ยศถา
 
1. นายธนะเศรษฐ์  เกษกุ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 41.33 เข้าร่วม 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายศตวรรษ  บุญรุฬ
 
1. นางสาวพิมพ์ดาว  คนไว
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. เด็กชายกรวรินท์  ปัดถาวะโร
2. นายณัฐกิตติ์  สำราญ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   แสงสมุทร
4. นายดนุพร  ชาวดร
5. นายปรีชาพร  พรมสอน
6. นายวายุ  เวียงวงษ์
7. เด็กชายวิทยา  ชำนาญ
8. เด็กชายอรรถวิท  พรมสมบัติ
 
1. นายวัฒนา  แข่งขัน
2. นายสุปัญโญ  คำมุงคุณ
3. นางวรารัตน์  จิตรชื่น
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.2 ทอง 9 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นายคมสัน  อินทะศรี
2. นายถิรวิทย์  ศรีทนงาม
3. นายปริวัฒ  สุขขา
4. นายศุภกร  วงษ์วิชิต
5. นายอนุรักษ์  ธรรมเลิศ
6. นายเอกรัตน์  อักษร
 
1. นายวัฒนา  แข่งขัน
2. นายสุปัญโญ  คำมุงคุณ
3. นางสาวเกตุธัญญา  นิติโยธิน
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 71.4 เงิน 30 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวจินดารัตน์   ศรศักดา
2. นายปิยวัช   ธาตุแสง
3. นางสาวพัชรี   โพธิ์ชัยศรี
4. นางสาวภัครมัย   คำไร่
5. นางสาวศิริพร   ประดับศรี
6. นางสาวสุดารัตน์   สุทธิไชยยา
7. นายอดิเทพ   สุขสาเกษ
8. นางสาวอภัสรา   คำภานัย
9. นายอภิลาภ   เข็มจันทร์
10. นายอิทธิกร   พลแสง
 
1. นายวทัญญู  จันทร์ดก
2. นายธวัช   ธาตุทอง
3. นายณัฐพล   อนันเอื้อ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 22 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ถำวาปี
2. เด็กหญิงนนทินี   แสนจันทร์
3. นายศิวกร   พิมหนวด
4. เด็กหญิงศุภิสรา   เจริญใหญ่
5. เด็กหญิงอุดมพร   โคตรเพชร
 
1. นางบัวพันธ์   ปรัชญาประชากร
2. นางอรณิชชา   พิทักษ์จารุพันธ์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.6 ทอง 27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายกษิดิส  เหล่าอำนาจ
2. นางสาวธารารัตน์  ภูพวก
3. นางสาวปีย์รดา  ภู่ถนนนอก
4. นางสาวพรไพลิน  แพงน้อย
5. นางสาวโยษิตา  ใจหาญ
 
1. นางสาวจตุรพร  ศุกรนันทน์
2. นายจิติพงษ์   ผดุงพัฒนากูล
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงปานไปรยา  อรุโณ
2. เด็กหญิงพรพิมล  เหลาทอง
3. เด็กหญิงวรัญญา  มณีศรี
 
1. นางสาวสิริภรณ์  อรัญวารี
2. นางสาวกัณฑ์ธิชา  อาจวิชัย
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 57 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวนิศารัตน์   ลุนทอง
2. นางสาวปริศนา   เรืองจันทร์
3. นางสาวลัดดาพร   โลทัง
 
1. นางสาวเพชรรัตน์   บุดดีพุด
2. นางสาววานิตย์   มะโนนึก
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.8 เงิน 42 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายนฤบดินทร์   สมโชค
2. นางสาวพลอยชมภู   มนัสสีลา
3. นางสาวพิมพิศา   โสระศรี
 
1. นางสาวดวงพร   สาสุนทร
2. นางสกุลภรณ์   นาสุริวงษ์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75.8 เงิน 53 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. นางสาวนันทิยา  กองแก้ว
2. นางสาวมลธิดา  หลอดคำ
3. นายสุรกาญจน์  จิตวิขาม
 
1. นางสุพรรณี  บัวป้อม
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  ไวยฉัยยา
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 56 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นางสาววิภาวดี  ชัยภูมี
2. นายอนุชา  สามารถ
 
1. นายณัฐพร  ตองอ่อน
2. นางสาวมณธยา  ประทุม
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. นายนิรุจ   กาล้อม
2. นายพงศกร   ใจขาน
 
1. นางสาวฐิติพร  จิราธนทัต
2. ว่าที่ร้อยตรีไตรรัตน์  เชือกพรม
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 33 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   จันทา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   สาธุพันธ์
3. เด็กหญิงภัทรจิราภรณ์   สวัสดี
 
1. นายนิรัตน์  สุวรรณศรี
2. นางสาวฐิติพร  จิราธนทัต
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 54 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นางสาวชญาดา   ศิลารัตน์
2. นางสาวปริยฉัตร  โง่นแก้ว
3. นางสาวสิริยากร  นานลืม
 
1. นายณัฐพร  ตองอ่อน
2. นางสาวนพรัตน์  ชาวดร
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายศาสวัตร  โนนสง่า
2. นายศุภณัฐ   เอียงอิ่ม
 
1. นางสาวขนิษฐา  พรมทา
2. นางสาวศิรยากร   ประสานศักดิ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 71 เงิน 44 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิกข์นิภา   แสนจันทร์
2. เด็กหญิงลลิตา    ผิววงษ์
 
1. นางเปรมฤดี  ฆารเจริญ
2. นางสาววารุณี   ขันซ้าย
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 53 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาภา   ไชยรักษา
2. เด็กหญิงพิมประภา    จันทะดวง
 
1. นางสาววิภาวรรณ   วรเมธาพงศ์
2. นายอภิดล   สิงห์วงษ์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 61 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กชายยุรนันท์  ไชยมาตร
2. เด็กชายเดวิด  จีนนอทท์
 
1. นางสาวธัญชนก  แหล่สะท้าน
2. นางสาวภัควลัญชญ์  อำเคน
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง 29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายภาณุภัทร  บุรุษภักดี
2. นายอภินันท์  บุญพงษ์
 
1. นางสาวธัญชนก  แหล่สะท้าน
2. นางสาวทิพวรรณ  รสชา
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 13 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. นางสาวกุลนัท   จันทะพิมพ์
2. นายนฤพนธ์    ชินศรี
 
1. นางสุลาวัลย์   มาชัย
2. นางสาวศศิวิมล   ศรีแก่บ้าน
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวธัญลักษณ์  ชื่นชม
2. นางสาวมุฑิตา  ผิวสว่าง
 
1. นางสาวธัญชนก  แหล่สะท้าน
2. นางสาวภัควลัญชญ์  อำเคน
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 72 เงิน 37 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวกันทิมา   บุตรโคตร
2. นายณัฐพล   วิจิตรจันทร์
 
1. นางสาววิภาวรรณ   วรเมธาพงศ์
2. นางสาวรจนา   ศรีทุม
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70.75 เงิน 43 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิธิวดี  เรืองประทีป
2. เด็กชายวรวิทย์  พลศรี
 
1. นายวชิระ  ภูมิเลิศ
2. นายชานนท์  นาสุริวงษ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 28 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กชายทนุธรรม  ชาวดร
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีวงษ์
 
1. นายสิทธิชัย  ฮ่มป่า
2. นางสาวอัจฉรา  ฮ่มป่า
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กชายกัญจน์ตะศักดิ์  จันทะวงษ์
2. เด็กชายนพรัตน  บุญคง
3. เด็กหญิงนภัทร  สีจันโท
 
1. นายสุทธิดล  สุรพงษ์รัตน์
2. นายศักดิ์ชัย  คันธี
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 72.1 เงิน 40 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  บุตรโคตร
2. นายปัฐภูมิ  มหาแก้ว
3. นายพีรพัฒน์  ยังคลัง
 
1. นายธีรยุทธ  ชาวค้อ
2. นายประสิทธิ์   แก้วงาม
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 54 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงกานต์สินี  บุญสว่าง
2. เด็กหญิงจิรัชญา  หล่าสูงเนิน
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คุณแก้ว
 
1. นายสุทธิดล  สุรพงษ์รัตน์
2. นายศักดิ์ชัย  คันธี
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 77.4 เงิน 36 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. นายกิตติศักดิ์   เผือกผาสุข
2. นายนครินทร์  ทองศรีดี
3. นายสมศักดิ์   จอดนอก
 
1. นางสุลาวัลย์   มาชัย
2. นายสมศักดิ์   วรรณขาม
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 46 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวัตร   คำเกิด
2. เด็กชายวีรวัฒน์   หุนติราช
3. เด็กชายสถาพร    แพงด้วง
 
1. นายนิรัตน์  สุวรรณศรี
2. นางสาวฐิติพร  จิราธนทัต
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 74 เงิน 39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายทัตพงศ์  วงษ์ศรีจันทร์
2. นายศุภวัฒน์  เวชพันธุ์
3. นายเศรษฐวัฒน์  พรมสมบัติ
 
1. นายสุทธิดล  สุรพงษ์รัตน์
2. นายศักดิ์ชัย  คันธี
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 34 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. นายคามิน  ดิษสง
2. นายนวพล  วันอุดม
3. นายสดุดี  จันทะศรี
4. นายสุชานนท์  มูลอัต
 
1. นายนิรัตน์  สุวรรณศรี
2. นางสาวฐิติพร  จิราธนทัต
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.8 ทอง 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์  มหาพรม
2. เด็กชายพิพัฒน์  อินทวงศ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เบ้าไอ่
 
1. นายวีระ  ธรรมกาโร
2. ว่าที่ร้อยตรีไมตรี  ศรีอภิทรัพย์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 33 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 1. นายนัทวัฒน์  แสวงดี
2. นายพงศกร  พรมวิชัย
3. นายยศกร  ชื่นอุรา
 
1. นายมานัส  มณีโรจน์
2. นายสมบัติ  บุตรโคตร
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.25 ทอง 39 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. เด็กชายพงษ์พันธ์   กันยานาม
2. เด็กชายศุภกร   บุตรเทพ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   นาพา
 
1. นายยงยุทธ  เรืองเพชร
2. นางโสพิศ  เรืองเพชร
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 59.6 เข้าร่วม 51 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายพิทักพงษ์  พรมสมบัติ
2. นายสิทธิศักดิ์  ทุมดี
3. นายสุทธิวัตน์  อ่อนแสง
 
1. นายมงคล  ดอนพลก้อม
2. นางมานิตา  ดอนพลก้อม
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ   สายโคตร
2. เด็กหญิงธนัญญา   ประทุมรัตน์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   การุณกิตติสาร
4. เด็กหญิงพิชญธิดา   สุทธิ
5. เด็กหญิงศศินา   ภูครองเงิน
6. เด็กหญิงศศิวรรณ   ทองคำแสน
 
1. นางอรณิชชา   พิทักษ์จารุพันธ์
2. นางสาววิภาวรรณ   วรเมธาพงศ์
3. นางเสาวนีย์   สินธุภูมิ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 79 เงิน 26 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. นางสาวจุฑารัตน์  พลายชุมพล
2. นายธเนศ  บานแย้ม
3. นางสาวนฤมล  โคตรปะโค
4. นางสาวปนัสดา  จันทกร
5. นายพิริยะ  วังภูมิใหญ่
6. นายสุรยุทธ  อ่อนแสง
 
1. นางสาวกนิษฐา  พินิจมนตรี
2. นายบุรินทร์  พินิจมนตรี
3. นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์
 
158 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  โล
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สิงคำ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  วิชัย
 
1. นางลาวัณย์  ศิษยศาสตร์
2. นายพินิจ  ทองคำ
 
159 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง 9 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวนิศาชล   พบบุญ
2. นางสาวภาลาภ    เภาชัย
3. นางสาวเนื้อทอง   องอาจ
 
1. นางอรณิชชา   พิทักษ์จารุพันธ์
2. นางเสาวนีย์   สินธุภูมิ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 41 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นางสาวกนิษฐา  อายุยืน
2. นางสาวกฤติกา  สิมมา
3. นางสาววรัญญา  โคตทา
 
1. นางสาวพรประภา  เทพสาร
2. นางนิตยา  โนนสุรัตน์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นางสาวพรรณษา  วิเศษคำใส
2. นายรัฐชดาพร  ชื่นใจ
3. นางสาวอัญชลี  พลเสนา
 
1. นายอานนต์  นาคจันทร์
2. นางโอรัตน์  หอมสมบัติ
 
162 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.2 ทอง 26 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทร์ล้วน
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  ภารพิบูลย์
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สำราญ
 
1. นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์
2. นายสิริศักดิ์  ธนะภมูิชัย
 
163 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวชลิตา  ไชยถา
2. นางสาวปภัสรดา  ขุนประเสิรฐ์
3. นางสาวพรนภา  ศรีสารคาม
 
1. นางลาวัณย์  ศิษยศาสตร์
2. นายพินิจ  ทองคำ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 33 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขุรีดี
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  บรรณารักษ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญเลิศ
 
1. นางสาวขวัญใจ  เดยะดี
2. นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.2 ทอง 56 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นางสาวประทุมทิพย์  แก้วสุดา
2. นางสาวปริดา  มะลิตัน
3. นางสาวเบญจมาศ  เดชชัยภูมิ
 
1. นางพะเยาว์  หลักมั่น
2. นายเพชรสุพร  ขันทะผล
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 25 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชมภูนุช  ฉิมดี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วดวงดี
3. เด็กหญิงสุวดี  ดีลุนชัย
 
1. นางหอมหวน  ภูละคร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุภาวดี  โคตรทอง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.56 ทอง 30 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายณัฐภัทร  ใหม่วงษ์
2. นางสาวรัตน์ติกาล  ศรีหริ่ง
3. นางสาวอริษา  ศรีสะอาด
 
1. นางลาวัณย์  ศิษยศาสตร์
2. นางสาววยุรี  โสภา
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 33 โรงเรียนภูมิพิชญ 1. เด็กหญิงกัลยา  นาสำแดง
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  สุมาลีย์
3. เด็กชายวีรภัทร  ต้นคำฮัก
 
1. นายนิรภัย  สัตย์ซื่อ
2. นางสาวทิพย์วรรณ  ประมูลพงษ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง 53 โรงเรียนภูมิพิชญ 1. นางสาวน้ำทิพย์  มูลปะโก
2. นางสาวสุดารัตน์  พึ่งคุ้ม
3. นางสาวเจตปรียา  จันทร์ไพรสนต์
 
1. นายนิรภัย  สัตย์ซื่อ
2. นางสาวทิพย์วรรณ  ประมูลพงษ์
 
170 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.67 ทอง 11 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายจารุวัฒน์   ตันเบ้า
 
1. นางสาวเพชรรัตน์   บุดดีพุด
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 14 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิชาลักษณ์  พรมภักดี
2. เด็กหญิงบุญยวีร์  วงศ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุวรรณพา  พาสุวรรณ
 
1. นางสาวสมจิตร  จันทร์เปา
2. นางสาวลดาภรณ์  จันทะยาง
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 10 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นายพุทธิวงศ์  โทรสุทธิ
2. นายศิวกร  วงษ์แสน
3. นายอนุชา  วรรณิวาส
 
1. นางสาวสุรัส  ง้วนพันธุ์
2. นางเบญจพร  นาคจันทร์
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จำปาทอง
 
1. นางสาวณิชาพัฒน์   ทบบัณฑิต
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 26 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. เด็กชายภาคภูมิ  พรมดี
 
1. นางโอรัตน์  หอมสมบัติ
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.33 ทอง 4 โรงเรียนภูพานวิทยา 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  กุลโนน
 
1. นางสาวอังคณา  รัตนติสร้อย
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 34 โรงเรียนภูพานวิทยา 1. เด็กชายไตรภูมิ  รู้สมกาย
 
1. นายอนุชิต  ดอกบัว
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80.67 ทอง 15 โรงเรียนภูพานวิทยา 1. นายวรากร  สำแดงชัย
 
1. นายณัฐพล  ดาษดื่น
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82.66 ทอง 25 โรงเรียนภูพานวิทยา 1. นางสาวมะลิดา  เหินจันทึก
 
1. นางสาวบัวพิษ  มูลประโก
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 80.8 ทอง 6 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. นางสาวบุษบา  เขมา
 
1. นางกลอยใจ  ใหลสุข
 
180 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.8 ทอง 9 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. นายวันเฉลิม  นันทนางกูล
2. เด็กหญิงศิริพร  สีริษา
 
1. นายศราวุธ  เลิศอำรุงกุล
2. นางสาวชลดา  นิลม้าย
 
181 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.4 ทอง 16 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. นายวัฒชา  นางัว
2. เด็กชายศิริราช  โสบับภา
 
1. นายศราวุธ  เลิศอำรุงกุล
2. นางสาวชลดา  นิลม้าย
 
182 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 88.66 ทอง 14 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายสิรภพ   เชื้อสาวถี
 
1. นางสาวพนิตนาฏ   แก่นชัย
 
183 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 85.45 ทอง 25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวภัคจิรา  สิงหา
 
1. นายวัชรินทร์  ป้องป้าน
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87.2 ทอง 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กชายอนุชัย  บุญพงษ์
 
1. นายอรรถพล  สุวศรี
 
185 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 88.8 ทอง 21 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. นายเอกราช  ภูทองแน่น
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
 
186 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 22 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายปิยะวัฒน์   สุวรรณดี
 
1. นางสาวพนิตนาฏ   แก่นชัย
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 53 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 1. นายศักดิ์กาลัญญู  กาพล
 
1. นายพรชัย  กาพล
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 84.5 ทอง 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร   คำพิมพ์
 
1. นางสาวพนิตนาฏ   แก่นชัย
 
189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 83.5 ทอง 46 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กชายกาจพน  ชัยสุนทร
2. เด็กหญิงกุลธิดา  บุตรศรีโคตร
3. เด็กหญิงจุฬามณี  ชัยเมือง
4. เด็กหญิงณริสสา  ไถวเลิศ
5. นายธราธร  พันธุวร
6. นายธวัชชัย  หัสสา
7. เด็กหญิงปภาวัน  นันทะกุล
8. นายปรมินทร์  บัวภาเรือง
9. เด็กหญิงปานรุ้ง  ปัจจัย
10. เด็กหญิงพรณิตา  สง่าดี
11. เด็กชายภูตะวัน  ไกรศรี
12. นายมานพ  นงค์พยัคฆ์
13. เด็กหญิงศศิประภา  พินิจมนตรี
14. นางสาวศิรประภา  ศิริมา
15. เด็กชายศุภสิน  หงษาพุทธ์
16. นายสมจิตร  คำติม
17. นายสันติพล  มาตรวังแสง
18. นายสุทธิ์พงษ์   โยธากุล
19. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีมงคล
20. นางสาวสุภารัตน์  สัตบุตร
21. เด็กชายอณุชา  ขจรนาม
22. นายอนุภาพ  ศรีจำปาน้อย
23. นายอรรถกร  ทักษ์จ่าง
24. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  พึ่งตน
25. เด็กหญิงอัยญาดา  ส้มเกลี้ยง
26. นายเจตนิพัฒน์  นันสี
27. เด็กหญิงเจตสุภา  ญารี
28. เด็กชายเจษฎาพร  พั่วพันธ์
29. นายเดชนรินทร์  งอยผาลา
30. นายเทินชัย  นิลยอง
 
1. นายฉลอง  วิประทุม
2. นายวจนกานต์  แสนนอก
3. นายธวัชชัย  สุริยะจันทร์
4. นายธีรยุทธ  เคนคม
5. นางสาวจีรภรณ์  วรเจริญ
6. นางสาวยุภาภรณ์  ไชยฮ้อย
7. นายจีรวัฒน์  ชาลี