สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงอารยา  แสนโคตร
 
1. นางสาววราภรณ์  ไชยอุบล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83.4 ทอง 14 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวชลิตา  ใจกว้าง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สิทธิโห
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 47 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงเกศกนก   กลมสัมฤทธิ์
 
1. นางนงค์เยา  ทองจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 25 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวจุฬารัตน์    บุดดีคำ
 
1. นางนงค์เยา  ทองจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 58 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  ทวีทรัพย์
 
1. นางสาวอัมมิกา  เพลิดพร้าว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 46 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์  เดือนจันทร์
 
1. นางสุมาลี  เทพดุสิต
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 29 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรพร  โพธิวงศ์
 
1. นางฐิณัฐชาพรรณ  จันทะจักร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 56.4 เข้าร่วม 58 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวปรมาภรณ์  ตาวงษ์
 
1. นางเกื้อกูล  ปรัชญา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง 12 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐธิดา  ครุฑละคร
 
1. นางสาววนิดา  ทุมสงคราม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวสกุลรัตน์  มัดหา
 
1. นายวรวุฒิ  ค่อมสิงห์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 74.4 เงิน 39 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  ไชยบัน
2. เด็กหญิงพิชยา  สงสีดา
 
1. นายนฤชัย  นาคลา
2. นางสาวกรรณิการ์  ศรีพรหมมุนี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาววรรณิดา  บัวภา
2. นางสาวศิริลักษณ์  พิมบึง
 
1. นายจตุพร  กลยนี
2. นางภารณี  หงษ์ชุมแพ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88.16 ทอง 12 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  โคตะมี
2. เด็กหญิงบุณยาพร  ละดาดาษ
 
1. นางปิยมาศ  ไชยเทศ
2. นางพาณี  แสนลคร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 84.32 ทอง 38 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวอทิตยา   ราตรีวงค์
 
1. นางนงค์เยา  ทองจันทร์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 35 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โพธิหล้า
 
1. นางสุภาวดี  เหลืองอร่าม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 47 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวปิยะณัฐ  เล่ห์มนตรี
 
1. นายวิชาญ  รอดขันเมือง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 26 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายศิริชัย  บุดดีคำ
2. เด็กหญิงอุลัยวรรณ  พันหอม
3. เด็กหญิงเพชรา  บุญชาญ
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ทิพวัต
2. นางสาวนิตยา  ไชยเดช
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 26 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวยุภาพร  กวนเชียง
2. นางสาวอรอนงค์  ดงแสนสุข
3. นางสาวอริษา  นามวิเศษ
 
1. นางสาวนิตยา  ไชยเดช
2. นางสาวทัศน์วรรณ  รุคเชด
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 35 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสุปราณี  บุดดีคำ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  บุดดีคำ
3. เด็กหญิงอาทิตติญา  คูณวัตร
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ทิพวัต
2. นางสาวทัศน์วรรณ  รุคเชด
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 57.8 เข้าร่วม 51 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวประติมากร  ตุ่นลำ
2. นางสาวภาวิณี  พลมั่น
3. นางสาวศดานันท์  บุญกล่ำ
 
1. นางโสภา  ชัยสารี
2. นางสาวสุวคนธ์  ผงสีนวน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 38 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายปฏิภาณ  มูลไทสงค์
2. นายสัทธนา  บุตรตระกูล
 
1. นายสุริโย  แก้วเกิดมี
2. ว่าที่ร้อยตรีวชิราวัชร์  พรมนอก
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78 เงิน 20 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายชนะพล  ดีพลงาม
2. นายวรพล  ด้วงงาม
 
1. นายอภิเศก  ชัยโยรม
2. นายพิมพ์  กัมหาวงศ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 37 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาวสุนิสา  ละคร
 
1. นางบังอร  ตันสุหัช
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 38 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายนิคม  สิงห์ทอง
 
1. นายฉัตรชัย  จำปี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64.97 ทองแดง 61 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายวิระชัย  สมสนุก
2. เด็กหญิงศิริวรรณ์  ตาแก้ว
 
1. นางสาวทัศน์วรรณ  รุคเชด
2. นางสาวนันธพันธ์  สุพะรัตน์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 73.87 เงิน 50 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวศิรภัสสร  ชมภู
 
1. นายคมสันต์  เอ็นคะวัน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 45 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงอลิตา  ดิษฐนิลพงษ์
 
1. นางสาวรสรินทร์  หมื่นสุข
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน 29 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. นางสาวสุภาพร  แสนศิริ
 
1. นางสาวปิยภรณ์  ศิริมา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 68 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กชายไกรวิชญ์  รัตนเพชร
 
1. นางสาวรังสิมาวดี  คำน้อย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 52 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธีรา  จันทจร
2. เด็กหญิงปรีณาภา  มาตรยา
3. เด็กหญิงพีรดา  ปัดถาวะโร
 
1. นายกิตติวุทธิ์  เสนาชุม
2. นางธนกร  พรหมพล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายทักษิณ  ศรีมงคล
2. นายธวัชชัย  สัพโส
3. นางสาวสุภัสตรา  มูลเทพ
 
1. นางนิรัญญา  จันทจร
2. นางศรีนภา  ขุลีดี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เถื่อนทนนท์
2. เด็กหญิงสิริกร  เมืองฮามพันธ์ุ
3. เด็กหญิงอัญชลี  ช่างทาพินธ์
 
1. นางสาวจิณณ์ธิตา  มีคุณ
2. นางสาวอรวรรณ  พวงกันยา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 47 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวจุฬารัตน์  สีดารักษ์
2. นายพุฒิพงศ์  จันดาดาล
3. นายศตวรรษ  ยุทธไกร
 
1. นางยุภาพิศ  ชูหนู
2. นางอรุณ  พลนามอินทร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 46 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ชุมพล
2. เด็กชายณัฐดนัย  พรหมแสงใส
3. เด็กชายวรพัทธิ์  ทองเจริญ
 
1. นางสาวละอองฝน  พรมเสาร์
2. นางรุ่งอรุณ  โสภากุล
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 22 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวจุฑารัตน์  คำศรีระภาพ
2. นางสาวชลธิดา  ชนะสะแบง
3. นายสุริยา  นาไชยเวช
 
1. นายวีระศักดิ์  พลศรีดา
2. นางกัลยาณี  จำปาหาร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.9 เงิน 32 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  จันทา
2. เด็กชายชัยณรงค์  บุญภา
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีชัยมูล
 
1. นางอภิญญา  เที่ยงธรรม
2. นางรุ่งนภาลัย  ราชภักดี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.2 ทอง 49 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นายพีรพัฒน์  วัฒนบุตร
2. นายฤชากร  จันสุภีร์
3. นางสาววิชยาพร  บุญพา
 
1. นางรุ่งนภาลัย  ราชภักดี
2. นางสาวจิรภิญญา  นิละกุล
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 17 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  บุญภา
2. เด็กหญิงเมธิดา  มณีสุทธิ์
 
1. นางสุดารัตน์  โอชาอัมพวัน
2. นางสาวนวัตพร  สุวรรณชัยรบ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 43 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายธนพล  เหมะชัย
2. นายพงศกร  ผิวผ่อง
 
1. นางสาวพิชาภัค  ชำนาญมนต์
2. นางสาวบุญยานุช  กุลแก้ว
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 73 เงิน 24 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายบุญฤทธ์  บุญพา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยสงค์
 
1. นายวีระศักดิ์  พลศรีดา
2. นายทรงศักดิ์  ยงยืน
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73 เงิน 32 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายภาณุพงษ์  ปะวะเสนัง
2. เด็กชายเจษฎา  ภูทรายขาว
 
1. นายวีระศักดิ์  พลศรีดา
2. นางกัลยาณี  จำปาหาร
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายจีระพัฒน์  บุดดีดำ
2. นายยุทธชัย  บริบาล
3. นายวรวุฒิ  ทองพูน
 
1. นางกัลยาณี  จำปาหาร
2. นายวีระศักดิ์  พลศรีดา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 56 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงนันทวัลย์  การจิตร
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  สมดี
3. เด็กหญิงบวรรัตน์   เพ็งสุข
4. เด็กหญิงมัณฑนา  สิทธิวงค์
5. เด็กหญิงแพรพรรณณารายณ์  นารี
 
1. นายกนกพล  เมืองแก้ว
2. นายวัชพงษ์  อุ้ยวงค์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.2 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายกฤตณ์พัทธ์   สักดำ
2. นางสาวชลดา  โฆสิต
3. นายพลพศุตม์  จราฤทธิ์
4. นางสาวรุจิรา  คมคาย
5. นางสาวอภิชญา  โสรัตน์
 
1. นางสาวรัตน์ดาวัลย์  ตาลเจิม
2. นางเยาวะนา  ดีตา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 39 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   อินทสร้อย
2. เด็กหญิงพรสุดา   แสงสว่าง
3. เด็กหญิงพิมมาดา  เชิงดี
4. เด็กหญิงสหัสสพร   ศรีชัยมูล
5. เด็กหญิงอริสา   บุญสิทธิ์
 
1. นางบุณยาภรณ์   พิมพ์ดวงสี
2. นางสุกิต   โสภิณ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.9 ทอง 28 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวปิยะธิดา  ขันชารี
2. นางสาววรรณวิสา   สิงห์คำป้อง
3. นางสาวสุพัสตรา  หน่อสีดา
4. นางสาวสุภาวิตา​   กดสาพรมมา
5. นายเติมศักดิ์   จันทะสี
 
1. นายสันติ  โพธิ์สุข
2. นางปิยะนุช  พันกาฬสินธุ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 71 เงิน 52 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายกฤษณพงศ์  ศรีพระบุ
2. นายธนบดี  แสนแก้ว
3. นางสาวนันทชพร  เลขกะสัน
4. นางสาวปิยธิดา  สิงขรอาจ
5. นายอภิวัฒน์  พาลาศรี
 
1. จ.ส.อ.สุรศักดิ์  ซองทุมมินทร์
2. นายอธิคม  ศรีธรรมบุตร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง 54 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวชนนิกานต์  ลักษณะศรี
2. นางสาวชิดชนก  ลิเขาสูง
3. นางสาวปภาวดี  สีดาอุบล
4. นางสาวอมินตรา  ใจกว้าง
5. นางสาวอริษา  สิทธิพรหม
 
1. นายเกียรติ์นิพนธ์  สุริยนต์
2. นางสาวนราทิพย์   สมแสน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 74.8 เงิน 37 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวขวัญฤดี  ทองเจริญ
2. นางสาวจิรดา  นันทานี
3. นางสาวจิราวัณ   ผาริโน
4. นางสาวชมพูนุช  ขันทองชัย
5. นางสาวฐิติรัตน์  แดนนอก
6. นายณัฐพงษ์  จันทร์สีดา
7. นางสาวณัฐวรา  ฮมภิรมย์
8. นายตะวัน  ศรีนวล
9. นายธนดล  โฉมเฉลา
10. นางสาวปวันรัตน์  ทวีทรัพย์
11. นายภัทรพล  ธรรมรักษา
12. นางสาวมะลิวรรณ  บรรเทาทุกข์
13. นางสาววรัชยา  อินทนู
14. นางสาววัชราภรณ์  เดชรักษา
15. นายศิรสิทธิ์  ศรีชัยมูล
16. นายสุรวุฒิ  บุญสิทธิ์
17. นางสาวอรอุมา   โม้หนองบัว
18. นางสาวอาทิตยา  วงศ์คำพระ
19. นายอิศรา  นากลางดอน
20. นางสาวเมย์ฑิตา  สาวะโห
 
1. นายกนกพล  เมืองแก้ว
2. นายวัชพงษ์  อุ้ยวงค์
3. จ.ส.อ.สุรศักดิ์  ซองทุมมินทร์
4. นางจิราภรณ์   เข็มทอง
5. นางสาวปัณฑิตา  ประสมทรัพย์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 55 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศิประภา  บุสำโรง
 
1. นางสาวมัณทนา  ผาใต้
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 44 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. นางสาวพัชรินทร์  สุรวิทย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์   ดาวศรี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.6 เงิน 57 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โนนทิง
2. เด็กชายสหรัฐ  ชำนาญฤทธิ์
 
1. นางจินตนา  หัสดร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์   ดาวศรี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.5 ทอง 24 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายประจักษ์  หอมกระชาย
2. นางสาวเบญจรัตน์  นำสม
 
1. นางพิชชุดา  คทาเหม
2. นางสาวสายสุนีย์  วงศ์คำจันทร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.4 ทอง 25 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงจีระพร  ตรีภักดี
2. นางสาวณัฐกานต์   บุญซ่อน
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมบุตร
4. เด็กหญิงบุญญิตา  บุญแนบ
5. นางสาวปิณฑิรา  เทียมสม
6. เด็กหญิงพัชรพร  สมพันธ์
7. เด็กหญิงภัฐธีรา  จองตะคุ
8. นางสาวศิรินภา  เส็งนา
9. นางสาวอัญมณี  ผุยผา
10. เด็กหญิงอโนชา  ตาระเต็ง
 
1. นางสาวพนิชดา   ธิมะเณย์
2. นางสาวปริตา  ระรื่นรมย์
3. นางสาวชลธิชา   หล้าจางวาง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85.2 ทอง 35 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ทวีทรัพย์
2. นายกันต์ศักดิ์  ประเสริฐสังข์
3. นางสาวจิรารัตน์  ทองคนทา
4. นางสาวนภัสสร  สมอ่อน
5. นางสาวน้ำทิพย์  บางชวด
6. นางสาวพรรณนิภา  พุฒสาคร
7. นายพีรณัฐ  ทวีโชติ
8. นางสาวอรวรรณ  ยางคำ
9. นางสาวอริสา  ศรีรักษา
10. นางสาวเกศสิรินทร์  เหล่าผง
 
1. นายอัครพล  น้อยอุ่น
2. นายสิทธิชัย  ปังอุทา
3. นายสมชาย  ขุลีดี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83.6 ทอง 18 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายจารุวัฒน์  สินธุรักษ์
2. นางสาวชีวนันท์  บุญช่วย
3. นายณรงค์ศักดิ์  พรมสอน
4. นางสาวณัฐชา  อินทะสร้อย
5. นายวรวิช  ปารีสร้อย
6. นางสาววรัญญา  กำยาน
7. นางสาวศิรินันท์  สมเสียง
8. นายสิทธินนท์  ห้าวหาญ
9. นายสุคิด  แสนอ่อน
10. นายเจษฎา  สมศรี
 
1. นายปฏิภาณ  จำปาจันทร์
2. นางอรพรรณ  มีเมล์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พื้นชมภู
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 79 เงิน 28 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายคริษฐ์  จันทะสี
2. เด็กชายจิรวัฒน์   น้อยอามาตย์
3. เด็กชายธนธรณ์  สละ
4. เด็กชายธีรไนย  ศรีภักดี
5. เด็กชายปฏิมากร  เปาวะนา
6. เด็กชายยุทธิภพ  บุตรโยธี
7. เด็กชายรัฐภูมิ  งอยหล้า
8. เด็กชายวายุ  ศักดิ์พุทธ
9. เด็กชายสุธิมนต์  อินทนู
10. เด็กชายเอกรินท์  อามาตรวง
 
1. นางสาวพรวินท์  ทศภา
2. นายปฎิภาน  พันโพธิ์
3. นางสุดคนึง  ดาศรี
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 82.7 ทอง 17 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายกฤตยชญ์  ศรีสร้อยพร้าว
2. นายธนพล  สุวรรณ
3. นายธนวัฒน์  ลาพิมล
4. นายนครินทร์  โคตรนรินทร์
5. นายพรมพิชิต  คำศรี
6. นายพานิณชกรณ์  บุญญราศรี
7. นายภราดร  ศรีภูธร
8. นายศุภกิจ  อินภูวงษ์
9. นายสิริชัย  โสภา
10. นายอนิวัตติ์  ปุริมา
 
1. นายเสฎฐสิษฐ์  สมบูรณ์
2. นางพิสมัย  วงศ์คำจันทร์
3. นายสงกรานต์  ศรีคำมี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 45 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัชต์  พลขันธ์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  เงาโพธิ์
 
1. นายประเวทย์  ตู้จันโต
2. นายสุนทร  วาทะสิทธิ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 50 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นางสาวชนิตา  เสนากูล
2. นางสาวสิริวิภา  กำยานหอม
 
1. นายสุนทร  วาทะสิทธิ์
2. นายประเวทย์  ตู้จันโต
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 53 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนา  ดวงมาลัย
 
1. นายโปรดปราน  บาลเพ็ชร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77.6 เงิน 57 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวชลดา   ชุมสีวัน
 
1. นายเผด็จ  ภักดีนวล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายสรานุวัฒน์  ดีที่สุด
 
1. นายวัชรพงศ์  สิทธิมาตย์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87.8 ทอง 49 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. นายชิดชัย  อุตปา
 
1. นายอนุชา  ตาปะสี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 53 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงรัชฎากร  เนตรประกอบ
 
1. นายโอภาส  บุญมา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง 22 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายกฤษฎากรณ์  หาสุข
 
1. นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 54 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายชนะชน  ลีโพนทอง
 
1. นายผดุงเดช  วงษ์ละคร
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 32 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายอาทิตย์  ฉิมงาม
 
1. นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 53 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กชายดนุพล  อินภูวงศ์
2. นางสาววิมลณัฐ  บุญล้ำ
 
1. นายวาทิต  ไชยแสงราช
2. นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 51 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ยางขัน
 
1. นายสุธาศิน  เขียวทอง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 19 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายกิตติกร   รสโสดา
 
1. นายเผด็จ  ภักดีนวล
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 43 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติวรา  ลิเขาสูง
2. เด็กชายอนุชา  สีเขียว
3. เด็กชายอัฐศราวุธ  พังจันทร์
 
1. นายวาทิต  ไชยแสงราช
2. นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 43 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวนิศากร  สอนโคกกลาง
2. นางสาวปนัดดา  สุโพคำ
3. นางสาวสิริวิมล  พันธุพรม
 
1. นางสาวรัชนก​  เสี่ยง​บุญ​
2. นางสาวสุกัญญา​  ป้ายนอก​
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 71 เงิน 58 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายกัมปนาท   งามดี
2. เด็กชายจิระเมธ   เสนามนู
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์   โสดาคำแสน
4. เด็กหญิงนพดาลา  ศรอินทร์
5. เด็กชายปริชญ์  เชิญชม
6. เด็กหญิงวิภาดา   ปองไว้
 
1. นายคฑากร  อุ่นใจ
2. นายทิพากร  จันทร์งาม
3. นางธนกร  ยศกุลวริศ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง 22 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายชัชวาลย์  สุขวาปี
2. นายธนบดี  ลาพิมล
3. นายธนพล  จันทะบัวลา
4. นายนครินทร์  จิตใส
5. นายนัฐพล  ดวงดี
6. นายปฏิภาณ  เสน่ห์ดี
 
1. นายอมฤต  หัศกรรจ์
2. สิบโทมนัสวีร์  เอกวงษา
3. นางศิริพร  ลาพิมล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 82.2 ทอง 23 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ   สงวนนาม
2. นายกฤษดา    บุญเกิด
3. นายก้องเกียรติ   นวยชัยดี
4. เด็กชายจตุรภัทร   พวงพันธ์
5. นายจักรินทร์   หอมกระชาย
6. เด็กชายจิระเมธ   เสนามนู
7. นางสาวดวงพร   วงษ์อนันต์
8. เด็กชายธนพล   พันธ์ภักดี
9. นายธนพล   ปิตาทะสังข์
10. เด็กชายธนวัต   แก่นจำปา
11. นางสาวนุชจรี   บุรี
12. นางสาวปนัดดา   พุดกุดเรือ
13. นางสาวปวีณ์สุดา  บุญเกิด
14. เด็กหญิงพิยดา   โยธินทะ
15. เด็กชายพีรภัทร   ทุมพะลา
16. นายภาณุพงศ์   ทุนทรัพย์
17. นางสาวรักษิณา   คุริมา
18. เด็กหญิงวรัญญา   อัควงศ์
19. นางสาววัชรภรณ์   ภูมิเพ็ง
20. นายวีรชิต   ปีหมอก
21. นางสาวสมัทฌา  ทองสี
22. นายสุรศักดิ์   แสงบุญ
23. นางสาวสุวนันต์   ประหยัด
24. เด็กชายอภิรักษ์   สุเววงศ์
25. นายอรรถพันธ์   เสียวสุข
26. นายอัศวิน   พึ่งปรางค์
27. เด็กชายเตวิช   น้อยเสนา
28. นายเพชรน้ำเอก   คะหนู
 
1. นายพชร  ภูเกตุ
2. นายกฤตภัค  โคตรหานาม
3. นายทิพากร  จันทร์งาม
4. นางสุธีรา  เย็นฉ่ำ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.4 ทอง 47 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายวีรภัทร  แสนป้อง
 
1. นายอภิชาติ  ศรีปาน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.9 ทอง 12 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นายวทัญญู  เปรี่ยมดี
 
1. นายวีระศักดิ์  พระไตรราช
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.2 ทอง 24 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงอาภาพร  ภูเลื่อนลม
 
1. นายจิตรกร  อาชะนะ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.6 ทอง 24 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวชมพูนุท  แคนมืด
 
1. นายอภิชาติ  ศรีปาน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพิชญพิชญ์ 1. เด็กชายอภิรักษ์  ละโป้
 
1. นายประเสริฐ  นำชัย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.5 ทอง 54 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นายประสาน  อินทะประเสริฐ
 
1. นางสาวสมิตานันท์  แสนเห็มทอง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 32 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สายคำภา
 
1. นายอดิศักดิ์  บุตตะกุล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.75 ทอง 42 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นางสาวลลิตา  ขันสอาด
 
1. นางสาวอัมรา  จันเทา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.78 ทอง 47 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กชายชยณัฐ  ต้องเชื้อ
 
1. นายมานิตย์  พระวิเศษ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.46 ทอง 32 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายณัฐวุฒิ  สุวรรไตร
 
1. นายวรวุฒิ  ใจดี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.25 เงิน 35 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  อินกัน
 
1. นางสาวสมิตานันท์  แสนเห็มทอง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.5 เงิน 42 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวจณิสตา  บุญโพธิ์กอง
 
1. นายบัญชา  สมบัติกำไร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.25 เงิน 56 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. เด็กชายอัมรันทร์  วงษ์สอน
 
1. นางสาววาสนา  บริบูรณ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.8 ทอง 7 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายกฤษดา  บุญเกิด
 
1. นายทิพากร  จันทร์งาม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง 15 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงศิรประภา  แสงพันตาพานิช
 
1. นายอภิชาติ  ศรีปาน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.2 ทอง 32 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวชมพูนุท  แคนมืด
 
1. นางสาวจิดาภา  ปัญญาชัย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวกรวิภา  ปานทะเล
2. เด็กหญิงคณาทิพย์   ธาตุทำเล
3. นางสาวจุฬาลักษณ์   พละแสน
4. นางสาวชัญญานุช   เหล่าชัย
5. นางสาวณภัสมณฑ์  ใจซื่อ
6. นายณัฐพงศ์   บุตรสาวะ
7. เด็กหญิงนิชาภา   ทองสุริยะ
8. เด็กหญิงพรไพลิน   สังข์แสงใส
9. เด็กหญิงพิทยาภรณ์   เวียงสีมา
10. นางสาวสุชาวดี  ศรีธงชัย
11. เด็กหญิงหทัยชนก   เวฬุวนารักษ์
12. นายอภิเชษฐ์   พังพี
 
1. นางสาวนพรัตน์  ทรัพย์เย็น
2. นายอภิชาติ  ศรีปาน
3. นายสมชัย  สุวรรณไตร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 80.3 ทอง 31 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวจิรนันท์  ขันดี
2. นางสาวจุติพร  จันทร์วิเศษ
3. นายชินภัทร  เสาไทยสงค์
4. นางสาวณัฐชยาพร  หัสดี
5. นายณัฐวุฒิ  บรมฤทธิ์
6. นายธนกร  สมบูรณ์พร้อม
7. นายธนกร  พรหมรินทร์
8. นางสาวพุฒิธิดาภา  สุพรมอินทร์
9. นายภูสิทธิ์  รู้บุญ
10. นางสาวอริสรา  อุดมฤทธิ์
11. นางสาวเจนจิรา  มงคลสกุลกิจ
12. นางสาวเพ็ญนภา  โคตรสมบัติ
 
1. นายชัชวาลย์  ดอนจันทร์ดา
2. นายกงหลา  นารินทร์
3. นายปราการ  เวียนเตียง
4. นางญดา  เวียนเตียง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 26 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์  สุวรรณเพชร
 
1. นางเอมอร  กองขันธ์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.2 ทอง 24 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงจิรภาภรณ์  จำปาทอง
2. เด็กหญิงชุติมา  พรมสอน
3. เด็กชายณัฐวุุฒิ  บำมิลา
4. เด็กหญิงตฤษณา  ทรงถิ่น
5. เด็กชายธนวัฑ  บุตรดี
6. เด็กหญิงนัทธยากร  อินทะสร้อย
7. เด็กชายพรภวิษย์  โพธิ์ชนิกร
8. เด็กชายภานุพงศ์  จันทะแจ่ม
9. เด็กหญิงวชิราภรณ์  บอกบุญ
10. เด็กชายสิรวิชญ์  โตสูงเนิน
 
1. นายชินวุฒิ  วังภูมิใหญ่
2. นางสาวผกาวรรณ  คำคูณ
3. นางสาวจันจิรา  ภูพวก
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.4 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายจตุพล   ใจเพียร
2. นายจิรายุทธ   ดวงดุ
3. นายณัฐพล  ไชยสุรี
4. นางสาวพนิดา   พิลาวัลย์
5. นายพลากุล   ด่านระหาร
6. นางสาวพิจิตรา   พรมมาคุณ
7. นางสาวภัคนันท์   ปานปรีดา
8. นายวุฒิชัย   โสภณนี
9. นางสาวสุชาดา  สืบชมภู
10. นางสาวอัจฉริยา   มาลาวรรณ
 
1. นางสาวจิดาภา  ปัญญาชัย
2. นางสาวอรญา  ไชยบุปผา
3. นางสาววารุณี  คัตวงษ์
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 29 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพิชญาวัณฎ์  ชัยเลิศ
2. นางสาวพิชญ์สินี  กลมเกลียว
3. เด็กหญิงรังสิมา  จอมไธสง
4. เด็กหญิงศิรินรัสม์  โคตรปัจจิม
5. นางสาวอนันตญา  จันทะแพง
6. เด็กหญิงอรทัย  สายคำ
7. นางสาวอรทัย  ชัยแสนสวด
8. นางสาวอุไรพร  บุญสร้อย
9. นางสาวเบญจพร  แก้วดี
 
1. นางสาวจรูญศรี  ศรีเชียงหวาง
2. นายปฏิวัติ  ลาภาอุตร
3. นางสาวโยธกา  ทองก้อนเบ้า
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ประภาวะเก
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันดาดาล
3. เด็กหญิงนันทิชา  อองภา
4. เด็กหญิงพัชราพร  รูปสม
5. เด็กหญิงพันณิตา  สุทธิวรรณา
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  พรหมประดิษฐ์
7. เด็กหญิงมณีวรรณ  ประวันโน
8. เด็กหญิงสวรส  จันทรเสนา
9. เด็กหญิงอัญชิษชา  ราชสิงห์
10. เด็กหญิงอิษฎาอร  ภูศรีน้อย
11. เด็กหญิงอิสริยาพร  พรหมประดิษฐ์
12. เด็กหญิงเมษา  พลเสนา
 
1. นายอภิชาติ  พรมเชียงคูณ
2. นางสาวเนตต์ชนา  น้อยอุ่นแสน
3. นางสาวศศิธร  ลีพรม
4. นางสาวรุ่งทิวา  เสมอวงษ์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง 6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายณัฐพงษ์   พาเมือง
2. นางสาวณิชามาศ  คำเรือน
3. นางสาวธาริกา  ไชยหาญ
4. นางสาวนวลฉวี  ปัญญาหลง
5. นางสาวบุญญาพร  โลสิงห์
6. นายภูริพัฒน์  ผิวบาง
7. นางสาววิภวานี  จำปารอด
8. นายศรัณย์  อัคคะฮาด
9. นางสาวสิริมา  ผันผ่อน
10. นางสาวสุนิตา  ยอดยิ่ง
11. นางสาวสุวพิชญ์  หาระคุณ
12. นางสาวเกวลิน  บริบูรณ์
 
1. นายอภิชาติ  พรมเชียงคูณ
2. นางสาวเนตต์ชนา  น้อยอุ่นแสน
3. นางสาวศศิธร  ลีพรม
4. นางสาวรุ่งทิวา  เสมอวงษ์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 74.2 เงิน 39 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นายณัฐวุธ  ศรีชัยมูล
2. นายปัทนาพล  บุญภา
3. นายราเชนทร์  บุญชอบ
4. นายอดิเทพ  นามกาสา
5. นายอภิชิต  อามาต์มนตรี
 
1. นายไกรสร  แจ่มใสดี
2. นางภารณี  หงษ์ชุมแพ
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ชัยศรีจันทร์
2. นางสาวเกศรินทร์  เหล่าวงษา
 
1. นายเสกสรรค์  ใจดี
2. นางจารุดา  ใจดี
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72.4 เงิน 51 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ดวงพิลา
 
1. นางสุวรรณี   ทองโคกสี
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 55 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวศศิกานต์  ศรีชัยมูล
 
1. นายชนาธิป  สิทธิพรหม
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.4 ทอง 19 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายไพสิฐ  เนาวพันธ์
 
1. นายสมัคร  โสภาวนัส
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79 เงิน 34 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวไพลิน  ทันโหศักดิ์
 
1. นายสุรพล  ช่างชัย
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77 เงิน 56 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงจันทรัตร์  พิลาวัลย์
2. เด็กหญิงฐิติยาลักขณ์  ศรีหาวงษ์
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  วิชัยณรงค์
4. เด็กหญิงปิยวัณฏ์  สารทะนิน
5. เด็กหญิงพิชญารัศม์  นันทรินทร์
 
1. นายกฤษณธร  เกตุภูวงษ์
2. นายชำนาญ  ผานคำ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 57 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวดาริกา  เทพไกรวัล
2. นายธีรวัฒน์  อัญฤาชัย
3. นางสาวปภัสรา  เหล่าชัย
4. นางสาวพัชราภา  ขุนน้อย
5. นางสาวสุตาภัทร  แสนโภชน์
 
1. นางพรสุรีย์  วรศิษฐ์
2. นางสาวณัฐมนกาญจน์  พงษ์สวัสดิ์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 81.5 ทอง 27 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นายวุฒิภัทร  ปัญจะรักษ์
2. นายสุรศักดิ์  หอมกระชาย
 
1. นางสาวปทิตตา  ตรีพงษ์
2. นางสาวประทุมพร  เมาวงษ์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 56 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวสุพรรณวิภา  โอษฐ์ละออ
 
1. นางสาวปทิตตา  ตรีพงษ์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78.67 เงิน 33 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ราชจำปี
2. เด็กชายปฏิภาน  บุญหลัง
 
1. นายปัญญาพงษ์  โพธิ
2. Mr.chang  yu chen
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 49 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์  จันทร์อัมพร
2. นางสาวอรพรรณ  โสภาพร
 
1. นางสาวปาริฉัตร  โพธิกุล
2. นางสาวกัญณภัทร  ศรีเชียงสา
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงพิลาสินี  ทิพยาภิวัฒน์
2. เด็กหญิงอานันท์ปภา  บุรีเพีย
 
1. นางพัชรินทร์  คำบับภา
2. นางสาวธีราพร  สืบหล้า
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 61 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายธียาวัฒน์  พรมสอน
2. นางสาวสุปรียา  ทองศรี
 
1. นายบุญรักษ์  ชนูนันท์
2. นางสาวธีราพร  สืบหล้า
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 56.67 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวนิศารัตน์  ทองเฟื่อง
2. นางสาววิภาดา  บุญกอง
 
1. นางสาวธัชพรรณ  บุญโตนด
2. นางสาวฑิตยา  บุญศักดิ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84.33 ทอง 33 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายนพรัตน์  สุวรรณดี
2. นางสาวนริศรา  น้อยเสนา
3. นายนวมินทร์  ป่าผึ้ง
4. นายพีรณัฐ   พงศ์ไทย
5. นางสาววิลาสินี  เงื่อนกลาง
 
1. นางสาวนวรัตน์  ภูมิบุตร
2. นายสินาด  นิลพัฒน์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.67 เงิน 37 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวชลธิดา  อาจสมัย
2. นางสาวปุณยวีร์  พินิจมนตรี
3. นายวรดา  ทิพมณี
4. นางสาวสุภาดา  คนหาญ
5. นางสาวสุภารัตน์  สีวะธรรม
 
1. นางชวนพิศ  พุฒนกุล
2. นางสาวธีราพร  สืบหล้า
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 59.67 เข้าร่วม 45 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวธัญญลักษณ์  โพธิสาย
 
1. นางสาวสุทธิดา  นาสมฝัน
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายทินภัทร  สุทธิบริบาล
 
1. นางบุญญรัตน์  บุญชุ่ม
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง 8 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายกันตวิชญ์  โภคาพานิชย์
2. นายชานนท์  วิเศษทอง
3. นายณัฐพล  ดงแสนแก้ว
4. นายณัฐวุฒิ  เทียมสม
5. นายธนโชติ  แสนศรีระ
6. นายนพพล  บุญเกิด
7. นายศักรินทร์  ดีโสม
8. นายสรวิศ  โลบุญ
 
1. นายชุมพล  นาแถมเพชร
2. นางลักษณา  นาแถมเพชร
3. นายชาญฤทธิ์  เบ็ญจจินดา
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายธีรพงษ์  มหาโล
2. นายประติมา  อ่อนสนิท
3. นายภัทรพงศ์  ประทุมเม
4. นายรณชัย  จันทราสา
5. นายวิศรุต  รอดบุญมา
6. นายอิสระ  สมพงศ์นวกิจ
 
1. นายกฤษณพงษ์  รักษาภักดี
2. นายชวลิต  พูนสุวรรณ
3. นายปานเพชร  พรมพิมพ์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 64.3 ทองแดง 46 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวกรรธิภา  จรูญกุล
2. นายจิตรกร  ปะวะโข
3. นายธนากร  เหนือเกษ
4. นางสาวพัชราภา  ลักษณะสิงห์
5. นายราเมศวร์   วิจารณรงค์
6. นางสาววรัญญา   ดวนดี
7. นางสาวศิโรรัตน์  คัตตะโร
8. นางสาวศุภกานต์   ประสานจิต
9. นางสาวสุทธิดา  มูลสุวรรณ
10. นางสาวโสภาวรรณ  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวพัชนี  ดวงวันทอง
2. นางสาวจารุณี  แสงจันทร์
3. นายวัชรพงศ์  สิทธิมาตย์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 76.7 เงิน 40 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีสมรส
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพยนอก
3. เด็กหญิงรัตมณี  ศรีไชยมูล
4. เด็กหญิงวรัชยา  อุตมา
5. เด็กหญิงอรปรีญา  ปัสสาวะภา
 
1. นางสาวนันธพันธ์  สุพะรัตน์
2. นางสาวโฉมสุดา  ยงยืน
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 78.1 เงิน 48 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวติยาภรณ์  เทียบที
2. นางสาวนันทกานต์  สุภวาลย์
3. นางสาวนิชาภา  พาซื่อ
4. นางสาวอัสวทิพย์  อูบคำ
5. นางสาวเบ็ญจมาศ  วรจักร
 
1. นางลัดดาวัลย์  สิมลี
2. นางแสงดารา  โพธิ์บาย
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิง จันจิรา  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงดุสิตา  พินธุนิบาตร
3. เด็กหญิงนพรัตน์  สมบัติกำไร
 
1. นางสาวสมิตานันท์  แสนเห็มทอง
2. นางนาตยา  สายัณห์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 30 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวนฤมล  โคตรนุกุล
2. นายสิทธิพงษ์  พิมแสนศรี
3. นางสาวสุดารัตน์  จันดา
 
1. นางสาวสุจารี  ท้าวพา
2. นางสาวเปรมฤดี  ศรีดาพรมมา
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน 40 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายวัศพล  แข็งแรง
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แข็งแรง
3. เด็กหญิงศดานันท์  จันทร์ใต้
 
1. นางสาวสายสุนีย์  วงศ์คำจันทร์
2. นางมนัญชยา  วงษ์พุฒ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.4 เงิน 48 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวธัญญลักษณ์  โสภาพร
2. นายพงศกร  นนท์ฤาชา
3. นางสาวเยาวภา  สงวนนาม
 
1. นายทิวากร  รอดขันนเมือง
2. นางสาวศิรินุช  สนิทชน
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวชลธร  ขุนน้อย
2. นายธนวัฒน์  ใสโยธา
 
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 56 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายณัฐกิต  พรมโนภาส
2. นางสาวปพิชญา  โฮมชัย
 
1. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
2. นายอนิวรรต  สินทิพลา
 
131 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 9 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   นาผล
2. เด็กหญิงธนัชพร  ทะสุนทร
3. เด็กชายเจตนิพัฒน์  นิลสนธิ
 
1. นางสาวมนฤทัย  นามศรี
2. นายกิตติพัฒน์  คุยม่วงพันธ์
 
132 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวชลิตา  แพงวงษา
2. นายปฏิภาณ  สุโข
3. นางสาวอารยา  อินทร์ลา
 
1. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
2. นางสาวปรียากมล  บุโฮม
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายภูวรินทร์  พรมโคตร
2. นายอรรถกรณ์  แก้วปราณี
 
1. นางนิภาพร  อรัญสาร
2. นายทวีศักดิ์  สารีโท
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. เด็กหญิงสกลสุภา  คุณวุฒิ
2. เด็กหญิงสุขิตา  ขุนอาจ
 
1. นางสาวสาริณี  ช่างแคน
2. นางสาวณัชชานันท์  ช่างคำ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 37 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  วงศ์วิจิตร
2. เด็กชายศิรศาสตร์  ภูมิสถาน
 
1. นางสาวสุนันทา  หาผลดี
2. นางสาวมนฤทัย  นามศรี
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73.2 เงิน 37 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อินทวงษ์
2. เด็กชายอภิรักษ์  สุทธิรักษ์
 
1. นางสาวสาริณี  ช่างแคน
2. นางสาวณัชชานันท์  ช่างคำ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.75 ทอง 26 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายจักรกฤษ  โคตรหัสดี
2. นายพีรพล  สีหาสมบัติ
 
1. นายภูริวัฒน์  สุคนธวัฒน์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  นวนเกษา
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 4 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กชายปฏิพัฒน์  แก่นนาคำ
2. เด็กชายวัชรมงคล  พลแสนจันทร์
 
1. นายมานิตย์  พระวิเศษ
2. นายธนากร  ชำนาญฤทธิ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 40 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นายณัฐพงษ์   สิงห์ธวัช
2. นายอนุชา  พลแจ้ง
 
1. นางอภิญญา   ดิเรกศรี
2. นายบัณฑิต  ทับพิลา
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวจุทามาศ  คำมะโนชาติ
2. นายอดิศักดิ์  สมสนุก
 
1. นายนภกาญจน์  ผดุงศรี
2. นายสนั่น  บุดดีคำ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 77.5 เงิน 26 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายธนวิทย์  เหลาพรหม
2. นางสาวศุภลักษณ์  แก่นพันธ์
 
1. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
2. นางสาวยุวดี  พรมโคตร
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 35 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  น่านอูบ
2. เด็กหญิงวริศรา  สังคะโห
 
1. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
2. นางสาวปรียาภรณ์  พิชัยวัตต์
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  ชัยราช
2. เด็กชายปวริศร์  มนตรีนอก
3. เด็กชายเอกชัย  อาร้อน
 
1. นายวงค์ณภา  แก้วไกรษร
2. นางนันทรัตน์  แก้วไกรษร
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 77.2 เงิน 23 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายครรชิต  พลพันธ์ขาง
2. นายชิณกฤษ  โทนะหงษา
3. นางสาวสุนิสา  ตระกูลศรี
 
1. นายวงค์ณภา  แก้วไกรษร
2. นางนันทรัตน์  แก้วไกรษร
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กชายจักรพงศ์  นาวัน
2. เด็กชายปิ่นพงศ์  สิงหนาท
3. เด็กชายมงคล  นิลพันธ์
 
1. นางวิภารัตน์  พิมพ์ศรี
2. นายสิริมาศ  ราชภักดี
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 94.8 ทอง 8 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวปรียาภรณ์  บุราณศรี
2. นายสหภาพ  ปัญญะ
3. นายสุทักษ์  สมไสยา
 
1. นายวงค์ณภา  แก้วไกรษร
2. นางนันทรัตน์  แก้วไกรษร
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 46 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายณัฐวุฒิ   ประเพชร
2. นายทศพร  วงษ์คำ
3. นายอิทธิพล  แสนศรี
 
1. นางสาวกิตติยา  พิมพรภิรมย์
2. นายโสภณ  แก้ววิเศษ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.6 ทอง 46 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวณัฏฐธิดา  สมสนุก
2. นางสาวพลอยไพลิน  จันอ่อน
3. นางสาวเรณู  ใหญ่โสมานัง
 
1. นายชัยพงษ์  บัวป้อม
2. ว่าที่ร้อยตรีทวี  หลงน้อย
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.4 ทอง 30 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายภูธเนศ  หมีทอง
2. นางสาวสุธาทิพย์  นันทะศรี
3. นางสาวอินทิรา  ศรีนานาม
 
1. นายอยุทธนา  แสงเดือน
2. นางสาวอมรรัตน์  กองสู
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 47 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  คำล้วน
2. นายวิชญ์พล  เผื่อแผ่
3. นางสาวศศิประภา  เอ้นแคน
 
1. นางสุธาทิพย์  ถานสีมี
2. นางไพฑูรย์  สุทฺธิประภา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 37 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวศุภลักษณ์  ใจเที่ยง
2. นางสาวสุดารัตน์  อินภูวงษ์
3. นางสาวสุลัดดา  นะธิศรี
 
1. นางไพฑูรย์  สุทฺธิประภา
2. นางสุธาทิพย์  ถานสีมี
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์นิน
2. เด็กหญิงนริสา  ทองภู
3. เด็กหญิงนันทิตา  เตชะแก้ว
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  จันทร์ศรี
5. เด็กหญิงเข็มจิรา  ใจกว้าง
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันบุตราช
 
1. นายกฤษณกร   ต้นคำฮัก
2. นางนาริสา  หลักทอง
3. นายทวีศักดิ์  สารีโท
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวดารุณี  ศรีบัว
2. นายภัทราวุธ  คำเมืองแพน
3. นางสาววรรณิดา  ชาวกล้า
4. นางสาววิรัลยา  ยศธิพานา
5. นายวีรภัทร  พิลาพรม
6. นางสาวสุดารัตน์  โพธิ์ถาวร
 
1. นางนาริสา  หลักทอง
2. ว่าที่พันตรีอัครเดช  อัปมาตย์
3. นายทวีศักดิ์  สารีโท
 
154 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงจารุนิภา  เกษมงคล
2. เด็กหญิงบุตรชบา  ฤทธิ์มหา
3. เด็กหญิงศิรินภา  พรมเสาร์
 
1. นางรุ่งฤดี  อวยชัย
2. นางลัดดาวัลย์  มิสาธรรม
 
155 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.2 ทอง 29 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  อินทะสร้อย
2. นางสาวบัณฑิตา  บุญเต็ม
3. นางสาวพิมพ์นิภา  กำยาน
 
1. นางรุ่งฤดี  อวยชัย
2. นายลัดดาวัลย์  มิสาธรรม
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกิตติญา  พิทักษิณ
2. เด็กหญิงชุติมา  ชาญฉลาด
3. เด็กหญิงอริสรา  มาเร็ว
 
1. นายวรนิช  ไชยเทศ
2. นางปิยมาศ  ไชยเทศ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.6 ทอง 12 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวจันทร์จิรา  ละดาดาษ
2. นางสาวประกายฝัน  มุริจันทร์
3. นางสาวปิยรักษ์  บุญพา
 
1. นายวรนิช  ไชยเทศ
2. นางปิยมาศ  ไชยเทศ
 
158 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. นางสาวพรชนก  งามลุน
2. นางสาวสุดารัตน์  สิงห์ขรณ์
3. นางสาวอรัญญา  สุปปะมา
 
1. นางเจนจิรา  โสวันทา
2. นางวาธินี  พาสีราช
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง 49 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงอภิชญา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงอริยา  สีสุุขา
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วิเชียร
 
1. นางสกาวนภา  บุญเย็น
2. นางปิยมาศ  ไชยเทศ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.6 ทอง 23 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนภาพร  พาไหม
2. นางสาวนริศรา  พาสันจร
3. นางสาวเสาวลักษณ์  อังคบุตร
 
1. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
2. นางสาวอมรรัตน์  กองสู
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงปณัฐชา  ผงจันทร์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  โทหา
3. เด็กหญิงมาริษา  ภาวหาญ
 
1. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
2. นางสาวสิริลักษณ์  พรมเลิศ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.46 ทอง 42 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวปิยนุช  อิ่มวงษ์
2. นางสาววรัญญา  วงษ์สิงห์
3. นางสาวสุภาวรรณ  ร่มศรี
 
1. นางสาวบุญถม  โคตรชาดา
2. นางสาวผกาพรรณ  พรมดวงศรี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 33 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  สุมามาลย์
2. เด็กหญิงวิมล  สียางนอก
3. นางสาวอภัทรชา  จ๋อมพันธ์
 
1. นางนริสา  เสียงเพราะ
2. นางสาวเบญจมาศ  ปวงสุข
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 47 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวกฤตติยากร  พรรณวงค์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สุดสาคร
3. นายเจษฎา  ช่องวารินทร์
 
1. นางสุพรรณี  เกตุลาด
2. นางนริสา  เสียงเพราะ
 
165 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง 20 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พุกกิริยา
 
1. นางสาวจันทราภรณ์  นรินทร์
 
166 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 31 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  อุไรวรรณ์
 
1. นางวราภรณ์  นิลพัฒน์
 
167 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงนุชจรี  ศรีชัย
 
1. นางสาววราภรณ์   ไชยอุบล
 
168 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  มีผล
 
1. นายผดุงเดช  วงษ์ละคร
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 31 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงอาลียา  อยู่ทน
 
1. นางชลธิชา  สร้อยธนู
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87.4 ทอง 12 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวอารยา  ฟูมบุญ
 
1. นางสาววราภรณ์   ไชยอุบล
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83.66 ทอง 22 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวนุจรี  อาจเอี่ยม
 
1. นางลัดดา  ประสมทรัพย์
 
172 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.8 ทอง 7 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีสองเมือง
2. เด็กชายพงศธร  แสนสิทธิ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชัยประเสริฐ
2. นางอรวดี  โภคาพานิชย์
 
173 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 83.13 ทอง 41 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายวายุ  แดนแก้วมูล
 
1. นายนาวิน  มุกดากิจ
 
174 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 82.8 ทอง 39 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวทิติยา  กิ่งสีเสียด
 
1. นายนาวิน  มุกดากิจ
 
175 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 91.6 ทอง 5 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  ป้องคำรด
 
1. นายนาวิน  มุกดากิจ
 
176 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 85.6 ทอง 37 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายปัญญา  หนองหานพิทักษ์
 
1. นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ์
 
177 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84 ทอง 33 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทองแสน
 
1. นายนาวิน  มุกดากิจ
 
178 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 86 ทอง 29 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายพงษ์พิทักษ์  จันทาเทพ
 
1. นายสมชัย  สุวรรณไตร
 
179 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 87.2 ทอง 12 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  อันทะฤทธิ์
 
1. นายวิเชษฐ์  คำวันสา
 
180 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 92.08 ทอง 12 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายกฤษณะ  ชมภูพาน
 
1. นายนาวิน  มุกดากิจ
 
181 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 87.14 ทอง 34 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ประภาวะเก
2. เด็กชายกรวิชญ์  ทองแสน
3. นายกฤษณะ  ชมภูพาน
4. นายก้องกิดากร  บุราญรมย์
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันดาดาล
6. นางสาวณิชามาศ  คำเรือน
7. นางสาวทิติยา  กิ่งสีเสียด
8. นายธนาธร  พลชารี
9. เด็กชายธรรมนูญ  นรสาร
10. นางสาวธาริกา  ไชยหาญ
11. เด็กชายนพรัตน์  นำสม
12. นางสาวนวลฉวี  ปัญญาหลง
13. เด็กหญิงนันทิชา  อองภา
14. นางสาวบุญญาพร  โลสิงห์
15. นายปวริศ  ราชศรีเมือง
16. เด็กหญิงพัชราพร  รูปสม
17. เด็กหญิงพันณิตา  สุทธิวรรณา
18. เด็กหญิงภัทรธิดา  พรหมประดิษฐ์
19. เด็กชายภูริ  มุกดากิจ
20. นายภูวิวัฒน์  แก้วพรรณา
21. เด็กชายวรัญญู  เบ็ญจจินดา
22. เด็กชายวายุ  แดนแก้วมูล
23. นางสาววิภวานี  จำปารอด
24. เด็กชายสัภยา  สุดสนธิ์
25. นางสาวสุนิตา  ยอดยิ่ง
26. เด็กชายอภิชาติ  ขุนเพ็ง
27. เด็กชายอภิรักษ์  ป้องคำรด
28. นายอานนท์  สัตตะพันธ์
29. เด็กหญิงอิสริยาพร  พรหมประดิษฐ์
30. เด็กหญิงเกวลิน  ยศยิ่ง
 
1. นายอภิชาติ  พรมเชียงคูณ
2. นางสาวเนตต์ชนา  น้อยอุ่นแสน
3. นางสาวศศิธร  ลีพรม
4. นางสาวรุ่งทิวา  เสมอวงษ์
5. นายนาวิน  มุกดากิจ
6. นายสง่า  ดาศรี