สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 36 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงพรพิมล  คำแสน
 
1. นางสาวพาณิภัค  ชนเวียน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 72.2 เงิน 41 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวนฤมล   ดวงตา
 
1. นางอภิชยา  เขตผดุง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 22 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปภัสรา  ศรีจรัส
 
1. นางสาวผ่องนภา  โยธะพล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายเจษฎา  จรุงพันธ์
 
1. นางสาวนิยากร  จำปี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 61 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุรางค์พิมล  วันทองสังข์
 
1. นางสาวสุพัตรา  เนตรเสนา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 70 เงิน 17 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  หมั้นจิตร
 
1. นายณัฐกร  พูนศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 52 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชกมล   นิโรจน์
 
1. นางสาวทองเพชร  นันทะศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 72 เงิน 22 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวสุชานันท์  มีจังหาร
 
1. นายณัฐกร  พูนศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 60 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   เเสงอุบล
 
1. นางพัชนุช  เครือเจริญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77.8 เงิน 38 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นายเทพเทวา  เนื่องชมภู
 
1. นางพัชนุช  เครือเจริญ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 26 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงสุชานาถ  จิตภาค
2. เด็กหญิงโยชิกา  พันธุมิตร
 
1. นางฉวีวรรณ  เหล่าเรือง
2. นางสาวสุดาภรณ์  จันทร์อ่อน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวรสินทรา  เกษโสภา
2. นางสาวลูกฝ้าย  อุ่นวิเศษ
 
1. นางสุภาพ  โสพุฒอ่อน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80.56 ทอง 33 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใยดี
2. เด็กหญิงบุษญาณงก์  ศรีไชยโยรักษ์
 
1. นางนภัสสร  แสนสิงห์
2. นางสาวจุฑามาศ  แก้วอินทร์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 45 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  สุวรรณะ
 
1. นางสาวรุ่งรวี  หลานวงศ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 50 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายภูริณัฐ  มีอาหาร
 
1. นางสาวอโนทัย  ไกรยราช
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวเมทินี  ขันทอง
 
1. นายประยงค์  ศรีโทมี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 26 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นาทันรีบ
2. เด็กหญิงณัฐกมล  หงษาคำ
3. เด็กหญิงวิภาดา  แก้วคำกอง
 
1. นายเดชา  แสนโยธา
2. นางไพบูลย์  จิตต์มั่น
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา  บุราณเดช
2. นายพันธ์เทพ  ปัสวาท
3. นายเปรมปรีชา  มุ่งสมหวัง
 
1. นายประยงค์  ศรีโทมี
2. นางกิตติยา  หัวตันหาญ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 39 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ขันดี
2. เด็กหญิงวรารัตน์  ต่างมงคล
3. เด็กหญิงศศิธร  เคนศิริ
 
1. นางสาววรรณภา  นันทะจักร์
2. นายธนกร  กลางประพันธ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 57.8 เข้าร่วม 51 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐ์นรี  สายเสมา
2. นางสาวณัฐวดี  พรมโคตร
3. นายศิวรักษ์  นิโรจน์
 
1. นางสาวอาริสา  ยศจำรัส
2. นางจิรวัฒน์  สุวรรณทา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73.5 เงิน 31 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัต  วงศ์โท
2. เด็กชายอมเรศ  วรรณกุล
 
1. นางสาวรื่นฤดี  ศรีพันดอน
2. นางวรนุช  แพะขุนทศ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78.5 เงิน 18 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายคมสัน   สิทธิโชติ
2. นายวีรศักดิ์  วุฒิสาร
 
1. นายอนุชา  โคตะวงษ์
2. นายอนุชิต  ทองคำ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวเจนจิรา  โคตะมณี
 
1. นายภานุพงษ์  วิยะบุญ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 19 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 1. นายชยวรรค  พจนิตย์
 
1. นางชัชตะวัน  สีเขียว
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74.71 เงิน 47 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นวลอ่อง
2. เด็กชายโยธิน  แซ่ลิ้ม
 
1. นางกีรติญา  ดงสันเทียะ
2. นายณัฐพงศ์  อ่อนสุด
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 67.16 ทองแดง 60 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายพิทักษ์ชนม์  เรืองศาสตร์
 
1. นางพัชรานุช  ถวิลรักษ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 53 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิดา  ยศดำ
 
1. นางสาวปิยะนุช  ปานิเสน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวภัทรพร  สีดาช่วย
 
1. นางสาวปรัศนีย์  ไพศาล
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บัวใหญ่รักษา
 
1. นางสาวปิยะนุช  ปานิเสน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 32 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   คำชะนี
2. เด็กหญิงศนิตา   กรีเทพ
3. เด็กหญิงสาวิตรี   จารุวงศ์ไพบูลย์
 
1. นางยุรีมาศ   เครื่องพาที
2. นายธนวรรษน์   เหง้าดา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 55 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  บุญครอง
2. นางสาวอริสา  ไกรหาร
3. นายไวยวิทย์  รอบรู้
 
1. นางสาวธิชานันท์  บุตรวิเศษ
2. นางสาวรัตน์จาณี  อรัญเพิ่ม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 51 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายกิตติชัย  บุตรอินทร์
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ประดับศรี
3. เด็กหญิงเนตรสกาว   สายทอง
 
1. นางสาวกัญญาลักษณ์  ไชยราช
2. นางสาวอาทิยา  อินทรประเสริฐ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.25 เงิน 37 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  นันทะศรี
2. นางสาวณภัทร  เขตผดุง
3. นายอัมรินทร์  ธรรมรงค์ศรี
 
1. นางรุจิราพร  ศรีแสง
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  ศรีธรรมบุตร
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 46 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อันทะโส
2. เด็กหญิงทิตย์ติยา  สงวนนาม
3. เด็กหญิงอาภาพร  พินิจมนตรี
 
1. นางสาวนพวรรณ  วินทะไชย
2. นางวนิดา  ทองแสง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 37 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นายธีรดนย์  น้อยวงค์
2. นางสาวนัฐกานต์  ศิริพันธ์ุ
3. นายอนุวิทย์  ก้อนคำ
 
1. นางมนฤดี  จูงพันธ์
2. นายศักดา  จูงพันธ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.88 เงิน 33 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงพัฒตราภรณ์   สังข์ทอง
2. เด็กหญิงพิยดา   ภาโนมัย
3. เด็กหญิงวิจิตรา    สิทธิชัยพงศ์กร
 
1. นางขนิษฐา  สารปรัง
2. นางสาวอินทิรา  เครือเนตร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.4 ทอง 38 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวพัชริดา  นิกรแสน
2. นางสาวอรอนงค์  จันทะแพน
3. นางสาวโสภาวรรณ  จันทเมธิ
 
1. นางพัทธ์ฑีรา  ภักดี
2. นายคมกริช  พิมพ์รัตน์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 17 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงธนนันท์   ลาแฮ
2. เด็กหญิงปลายมาศ   บุญนันตศาสตร์
 
1. นางจิตรดา  จันทะรัตน์
2. นายชัยณรงค์   ทาบุดดา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 16 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นายตะวัน  กงพลี
2. นายศิวกร  กันทิสา
 
1. นายศักดา  จูงพันธ์
2. นางมนฤดี  จูงพันธ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 83.5 ทอง 13 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายปรมินทร์  มโนมัย
2. เด็กชายอนุวัทย์  ศรีจุมพล
 
1. นายสงัด   จันดี
2. นางสาวจรุณี  ศรีทาดี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 19 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายสืบทรัพย์  สาหรับสุข
2. เด็กชายอนุวัทย์  ศรีจุมพล
 
1. นายสงัด   จันดี
2. นางสาวแสงระวี  กลิ่นกุหลาบไพร
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 47 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นายนวพล  วิชัยชม
2. นายพีรพัฒน์  บัลลังก์
3. นายอภิสิทธิ์  ตระกูลรัมย์
 
1. นางจรรยา  ชินฝั่น
2. นายสุรชัย  ลักษณะเจริญสิน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง 52 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชรินธร  ภูครองนาค
2. เด็กหญิงพรชนก  นำสุย
3. เด็กหญิงศศิ  ปาหลา
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  วรรณกุล
5. เด็กหญิงอัจฉรา  แก้วศรี
 
1. นางธมลวรรณ  ศรีหริ่ง
2. นายสมคิด  พรมมินทร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.6 ทอง 35 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวจิตรทิวา  ไชยราช
2. นางสาวชีวาพร  พรมบุตร
3. นางสาวพัชณัชดา   ทิพย์เสถียร
4. นางสาววราพร  อัคราช
5. นางสาวเจนจิรา  โสเพ็ชร์
 
1. นางลัดดา  ชานนตรี
2. นางวัชราภรณ์  ทาชาติ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 28 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงญาณิศา  ภูนาสูง
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  คำใบ
3. เด็กหญิงนภัค  สายสัญ
4. เด็กหญิงนิตยา  พวงจำปา
5. เด็กหญิงรัตนากร  ยิมสันเทียะ
 
1. นายสุวิทย์  ธรรมรัง
2. นางสาวธัญพิชชา  นาเสงี่ยม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 11 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. นายธนพันธุ์  พัฒดำรง
2. นางสาวธันลดา  ศรีฟ้า
3. นางสาววลาวัลย์  ศรีฟ้า
4. นายศุภวัฒน์   วงษาหาราช
5. นายเจนณรงค์  นะวะสิมพา
 
1. นางสาวมุธิตา  บุญสิทธิ์
2. นางสาวกุลชา  ระบาเลิศ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 77.2 เงิน 41 โรงเรียนคำยางพิทยา 1. เด็กชายปณิธิ   ศรีเครือดง
2. เด็กชายพรมนัส  มุริกา
3. เด็กชายศิวกร  สำราษเนตร
4. เด็กชายศิวดล  พัฒมี
5. เด็กหญิงสุธิสา  อักษรดี
 
1. นายสุนทร  แวงวรรณ์
2. นางสาวสุพรรณี  แสงจำปี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.2 ทอง 24 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายกิตติพศ  เกษจันทร์
2. นายธีรเทพ  ร่วมจิตร
3. นายนครินทร์  ก้อนอินทร์
4. นายศุภนันท์  นามไพร
5. นายสรวิชญ์  อนันตกำเนิด
 
1. นายเสน่ห์  อุ่นสิม
2. นายเกรียงไกร  นรินทร์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 54 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายศรัณยากรณ์  สาโรจน์
 
1. นายอาทิตย์  ชานนตรี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง 33 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายวีรวัฒน์   แสงภักดิ์
 
1. นางสาวภัทรวดี   ทัพสมบัติ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.4 เงิน 53 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายธนพนธ์   ไกรหาญ
2. เด็กหญิงวรรณภา   ผ่านชมภู
 
1. นางวรังคณา   คำถา
2. นางสาวมัลลิกา   นิกรกุล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.5 ทอง 24 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์   นาเมืองรักษ์
2. นายวัฒนชัย   วิชัยวงษ์
 
1. นางรัตนา   คันธราช
2. นางสาวแพรวนภา   แพงวาปี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.6 ทอง 46 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิภา  วรพต
2. นางสาวบวรลักษณ์  ผ่านชมภู
3. นางสาวพรยุพา  บุตรอินทร์
4. เด็กหญิงพิชชานันท์  น้อยเสนา
5. เด็กหญิงพิมพ์พร  โถนารัตน์
6. เด็กชายภูษิต  วัญจรูญ
7. นางสาววรัญญา  วรรณกุล
8. นางสาวศศิธร  บุรินทร์
9. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  รักจันทร์
10. เด็กหญิงอังคราวรรณ์  กลางเวหา
 
1. นายธิติเดช  ชมภูราช
2. นางวัชราภรณ์  ทาชาติ
3. นางสาวธัญพิชชา  นาเสงี่ยม
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง 50 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ตะนัยรัตน์
2. นางสาวณัฐพร  บุตรดา
3. นางสาวณิชานันท์  สีบุญตา
4. นางสาวพรทิพย์  ศรีปัดทุม
5. นางสาวมยุรฉัตร  ปัตถาวโร
6. นางสาวศศิลักษณ์  สีหา
7. นางสาวศิรินภา  พันโกฏิ
8. นางสาวอภิญญา  กุลพรหม
9. นางสาวอรอนงค์  ภูหัดสวน
10. นางสาวเวธณี  บุตรพรม
 
1. นางสาวสมฤทัย  ทองคำ
2. นายสุทัศน์  พลรักษา
3. นางจุฑาภรณ์  รัศเสียร
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81.2 ทอง 26 โรงเรียนคำยางพิทยา 1. เด็กชายกนต์ธร  หินทอง
2. เด็กหญิงฐิรยา  สิทธิสวนจิก
3. นายธีรพล  ขาวขันธ์
4. เด็กหญิงนิลาวรรณ  บัวหอม
5. เด็กหญิงนิลาวรรณ  บัวหอม
6. เด็กหญิงวราลี  อุ่นสำโรง
7. เด็กหญิงศิริยุภา  โประวะ
8. เด็กชายสยาม  คุยบุตร
9. เด็กชายเทวกุล  กาลวิบูลย์
 
1. นายสถาปนิก  วิไลกุล
2. นายพงษ์พิทักษ์  นามนิตย์
3. นายสุนทร  แวงวรรณ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 22 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริญทิพย์  ภูพวก
2. นายอิทธิพล  แสนศรี
 
1. นายสุบัน  พืชผล
2. นายประหยัด  อินแปง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 53 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวกมลลักษณ์  ศรีนครดี
2. นางสาวชฎาภรณ์  ไชยชาดา
 
1. นายณรงค์ชัย   บุญพา
2. นางสาวสุภาภรณ์   ศรีเกียรติ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 53 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ยันตะพันธ์
 
1. นางพรรณพฤกษา  ชัยดินี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 29 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 1. นางสาวการะเกด  มูลลี
 
1. นางกัญตนันท์  ด่างเกษี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80.9 ทอง 29 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปานชนก  รสธรรม
 
1. นางพรรณพฤกษา  ชัยดินี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90.5 ทอง 44 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นายดนุสรณ์  ไชยโม
 
1. นางสาวสุภาพ  สายืน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายเขษมศักดิ์  ตินะโส
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 34 โรงเรียนพันดอนวิทยา 1. นายชนม์บดี  แต่งตั้ง
 
1. นายปรีชา  กลิ่นหอม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิกมล
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 16 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวทัตพิชา  กางมัน
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง 44 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญนภัช  ชาญหัตถศิลป์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ราชาเดช
 
1. นางพัชรินทร์  ไชยสาร
2. นายวุฒิศักดิ์  มานะศรี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง 31 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐธิชา  ปรารภ
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวนะโม  เพ็ชรจันทร์โท
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 12 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. เด็กหญิงผดาพร  ธนะนาม
2. เด็กชายพีรศิลป์  มาตรฝาง
3. เด็กชายเด่นดนัย  กองหล้า
 
1. นายครรชิต  ยางกลาง
2. นางปรียานุช  ทุมมานอก
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง 5 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นายกฤษณะ  อินทร์อุดม
2. นายมงคล  อสุรินทร์
3. นางสาวระวีวรรณ  เฟื่องสีไหม
 
1. นายกำธร  หนูทอง
2. นายประเสริฐ  สีดำ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง 27 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวัตร  คำสุข
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  อัคศรี
3. เด็กชายธนภัทร  คราประยูร
4. เด็กชายธนัชพร  บรรเลงส่ง
5. เด็กชายปฏิภาณ  ชาญฉลาด
6. เด็กชายปรัญชัย  ขาวสะอาด
 
1. นายสุเมธ  ศรีบรรพต
2. นายนฤชัย  สารสิน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.25 ทอง 4 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวกัญญารัตน์  สวัสดี
2. นายณภัทร  สันโดด
3. นายธีระวัฒน์  แสงห้าว
4. นายวุฒิชัย  ป่าเขือ
5. นายอภิรักษ์  วงษาจันทร์
6. นายอภิวัฒน์  เหลาทอง
 
1. นายอนาวิล  โพธิ์เลิศบำรุงงาม
2. นายอำนาจ  นามโส
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์งาม
2. นายกิตติพิชญ์  เลิศสงคราม
3. นายจักรกฤษ  ทรงคาสี
4. เด็กชายชนาธิป  นาชัยเวียง
5. นายชัชวาล  แก้วทา
6. นายณัชพล  จุตาผิว
7. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สว่างวงศ์
8. นายณัฐพล  วุฒิสาร
9. นางสาวณัฐริกา  แสงแก้ว
10. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ชัยประโคม
11. เด็กชายณัฐวัตร  คำสุข
12. นายณัฐวุฒิ  อุทัยชิต
13. นายธนภัทร  แหมไธสงค์
14. นายธนากร  วิเชียรพันธ์
15. นายธนาธิป  วังไฉล
16. เด็กชายธนาวุฒิ  ลอยสมิทธิ์
17. นายนิติพงษ์  ประวันเตา
18. นายบดินทร์  ทับซ้ายขวา
19. นายบรรณวิชญ์  เครือเนตร
20. เด็กหญิงบุษกร  สมทิพย์
21. นายประสิทธิ์  บุตรมะ
22. นายพงศ์พล  ยืนสุข
23. นางสาวพรนภา  สาราพิมพ์
24. นายพีรวัส  ขวาโยธา
25. เด็กชายภูริณัฐ  แม่นชัยภูมิ
26. นายวทัญญู  ภูแสนกล้า
27. นางสาววันธิดา  ผิวศรี
28. เด็กหญิงวิลัยพรรณ  เวียงชัย
29. นายศรายุธ  จันทุย
30. นายศักดิ์ชาย  กมลมิตร
31. นายสราวุธ  ริสดี
32. นายสุทธินัย  ข้อลา
33. เด็กหญิงสุนิสา  อินโท
34. นางสาวสุพรรณี  แสนมี
35. นายอนุชา  คาดีวี
36. นางสาวอภิญญา   เรืองชิด
37. เด็กหญิงอรดี  โจมแก้ว
38. เด็กหญิงอริสา  สว่างวงศ์
39. นางสาวอารยา  ช่อดอกรัก
40. เด็กหญิงแววดาว  ขะนวน
 
1. นายวุฒิศักดิ์   มานะศรี
2. นางสาวเจริญขวัญ   รัตนวงษา
3. นายเกรียงไกร  นรินทร์
4. นางสาวพรรณพฤกษา   ชัยดินี
5. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงศ์   จิรวัฒนานันต์
6. นายสุเมธ  ศรีบรรพต
7. นายนฤชัย   สารสิน
8. นางสาวปรานีต  ทนน้ำ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.4 ทอง 19 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวกมลลักษณ์  ศิลพิพัฒน์
2. นางสาวกัญญารัชร  สวนหนองแวง
3. นางสาวจารุวรรณ  ปัดถาวะโร
4. นางสาวจิรนันท์  แสนตะรัตน์
5. เด็กชายจิรศักดิ์  น้อยนิล
6. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทราเพ็ญ
7. นางสาวฉัตรสน  ทองคำ
8. นายชัยวัฒน์  วงษาหาราช
9. นางสาวชุติมา  บุตรอินทร์
10. นางสาวฐานิสรา  บัวมาตย์
11. นางสาวณัฐจิตตรา  แสบงบาน
12. นางสาวทิพย์วรรณ  บุญชูศรี
13. นางสาวธัญรดา  สนทาธร
14. นางสาวนาฏนารี  สิมพา
15. นางสาวน้ำฝน  หอมอ้ม
16. นายบรรพต  สีส่อง
17. นายปฏิพัทธ์  วงศ์เดิม
18. นางสาวปนัดดา  เหล่าโยธี
19. เด็กชายปภังกร  ภักดีสุวรรณ
20. นายปริญญา  สิทธิโชติ
21. นายปรเมศร์  อินทร์ภูวงษ์
22. นางสาวพรทิพา  ผ่านชมภู
23. เด็กหญิงพรธีรา  นันทสุธา
24. นางสาวพรรมณี  อุนารัตน์
25. นายพลภัทร  ปัดถาวะโร
26. นางสาวภัทรานิษฐ์  จำปี
27. นางสาวรัชนก  วุฒิสาร
28. นายรัตติพงษ์  บู่ทองทะเล
29. นายวรฉัตร  หลักคำ
30. นางสาววริศรา  โฉมหน่าย
31. นายวิทวัส  บุราโส
32. นางสาวศศิพิมพ์  วรรณพราหณ์
33. นางสาวศศิมาภรณ์  วิประเสริฐ
34. นางสาวศิริประภา  โสดาวาปี
35. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  คุยบุตร
36. นางสาวหยาดฝน  หอมดวง
37. นายอภิวัฒน์  พิมพา
38. นางสาวอมรรัตน์  ศรีชมเชย
39. เด็กหญิงอรัญญา  ณรงค์ฤทธิ์
40. นางสาวอวิภาวดี  แดนวงค์ล้อม
 
1. นายชนินทร์  เกษจ้อย
2. นายสุุธาทิพย์  ขาวกุญชร
3. นายสุริยันต์  หลานวงศ์
4. นายคุปต์  ยะถิ่น
5. นายวิสูตร  คำฤาชัย
6. นางสาวกฤตพร  แก้วเขียว
7. นายจตุรภัทร  พึ่งสว่าง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.2 ทอง 41 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. เด็กชายวราพงษ์  แก่นพรม
 
1. นางสาวอัจฉรา  ถารบุตร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.7 ทอง 56 โรงเรียนคำยางพิทยา 1. นายควรชัย  สุพรม
 
1. นายทวีวุฒิ  จันทรมณี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 59 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ตะวัน
 
1. นางสาวนราวดี  ทองภู
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.4 ทอง 18 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 1. นางสาวหทัยรัตน์   คล้ายสูงเนิน
 
1. นายพุทธิรัตน์   ศรีทรัพย์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.75 ทอง 30 โรงเรียนคำยางพิทยา 1. เด็กชายสันติภาพ  คุณมี
 
1. นายทวีวุฒิ  จันทรมณี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.67 ทอง 27 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายอภิลักษณ์  จันทะคัด
 
1. นายนฤชัย  สารสิน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.2 ทอง 43 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงวันใส  อ่อนศรี
 
1. นายรักพงษ์  ศรีจุลฮาต
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.75 ทอง 30 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ราชสอาด
 
1. นางสาวอัจฉรา  ถารบุตร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.2 ทอง 25 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายก้องภพ  ดวงบุปผา
 
1. นายอนาวิล  โพธิ์เลิศบำรุงงาม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.76 ทอง 23 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายธรรมศักดิ์  โคตุละ
 
1. นายสุวัชชัย  อาษาสร้อย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.25 เงิน 46 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงธนพร  พิมพ์ศิริกุล
 
1. นายอนาวิล  โพธิ์เลิศบำรุงงาม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.75 ทอง 20 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวจุรีรัตน์  เลิศทรรศิน
 
1. นางเบญจภรณ์  อาษาสร้อย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง 40 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายอภินันท์  จันทร์สุข
 
1. นางสุภาพร  ถำวาปี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.8 ทอง 38 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายศักดิ์ชาย  กมลมิตร
 
1. นายสุเมธ  ศรีบรรพต
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 16 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  หูตาชัย
 
1. นางสาวชุดาภรณ์  โทแก้ว
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.3 ทอง 26 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวพนิดา  ดีสินธ์
 
1. นางเบญจภรณ์  อาษาสร้อย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 35 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงคมไผ่  วันทอง
2. เด็กชายจิรศักดิ์  ศรีเสนา
3. เด็กหญิงนวลจุฑา  สีอ่อน
4. เด็กชายปภังกร  ภักดีสุวรรณ
5. เด็กชายปรีชา  บุญวิเชียร
6. เด็กชายภัทราวุธ  ใจทน
7. นางสาววริศรา  โฉมหน่าย
8. เด็กชายอภิลักษณ์  สอนสกุล
9. เด็กหญิงอรัญญา  ณรงค์ฤทธิ์
 
1. นายคุปต์  ยะถิ่น
2. นายวิสูตร  คำฤาชัย
3. นายชนินทร์  เกษจ้อย
4. นางสุุธาทิพย์  ขาวกุญชร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 76.93 เงิน 26 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิการ์  บุตตะโยธี
2. นายกฤษฎา  ทัพรัตน์
3. นางสาวกุลณัฐ  สวัสดิวงศ์
4. นางสาวคิตภัทร์  ภูเก้าแก้ว
5. นายณัฐวุฒิ  สาสีทา
6. นายธนพนธ์  โคตรทม
7. นายธนากร  สินทร
8. นายธันวา  สรวงศิริ
9. นายนพดล  ธารเพิ่ม
10. นางสาวนริศรา  อนุมาตย์
11. นางสาวผกามาศ  โคตรพรมศรี
12. นายพงศกร  ศรีแสนตอ
13. นางสาวพรภิมล  แข็งขัน
14. นายพิชิตชัย  ประดิษธรรม
15. นางสาวพิมพ์นารา  จันทร์แก้ว
16. นางสาวภัทราวดี  ทีหัวโทน
17. นางสาวระพีพรรณ  ขันดี
18. นางสาวรัตนาภรณ์  ดวงวงษา
19. นางสาวรัตนาวดี  ชินรัตน์
20. นางสาววิภารัตน์  กบิลพัสดุ์
21. นางสาวศิราภรณ์  เคลื่อนสอน
22. นายสัตยา  ประกอบสำเนียง
23. นายสิทธิชัย  ขุนศรี
24. นางสาวสิริยากร  จรไพร
25. นางสาวสุธาทิพย์  โภคาพานิชย์
26. นางสาวสุภาพร  มุภาษา
27. นางสาวสุภาวรรณ์  พรมหลง
28. นางสาวอนิศรา  ภูกันดาน
29. นางสาวอินทิรา  เหล่าจันทร์อัน
30. นางสาวอินทุอร  เหล่าจันทร์อัน
 
1. นายอรรณพ  จันทร์แสง
2. นางสาวสุทิศา  ศรีมาตย์
3. นางมะลิวัลย์  โสภาเลิศ
4. นางสาวสายฝน  สุวรรณศรี
5. นางบุษบาจารีย์  ผิวเพชร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงณิชนันทร์  ปราบมะเริง
 
1. นายอำนาจ  นามโส
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 19 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงพรธีรา  สิงห์สนั่น
 
1. นายอำนาจ  นามโส
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวมนัสนันท์  เวียงสมุทร
 
1. นายชัชวาลย์  วรรณพงษ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 22 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงวรัญญา  จิตฤทธิ์
 
1. นายอำนาจ  นามโส
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81.67 ทอง 17 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวประภารุ่ง  ปัตถาวะโร
 
1. นายชัชวาลย์  วรรณพงษ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 1. เด็กหญิงณิชากร  แสนทิพย์
 
1. นายนิรุตต์  คำภิเนตร์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.6 ทอง 30 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงจรรยมณฑน์  โปร่งพรมมา
2. เด็กชายจิรศักดิ์  บุตรพรหม
3. เด็กชายชัยวิชิต  ถำวาปี
4. เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญเอื้อ
5. เด็กชายปราโมทธ์  บุบตา
6. เด็กหญิงปริฉัตร  หมวดชาลี
7. เด็กชายวรวัฒน์  ดีทะ
8. เด็กชายวรากร  แสนตลาด
9. เด็กหญิงสุทธิดา  ฉัตรรักษา
10. เด็กหญิงเชเนล  วงศ์พุ่ม
 
1. นางสุภาพ  พึ่มชัย
2. นายกิตติชัย  ปีณะสา
3. นางสาวณัฐริกา  ภูสะตัง
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.8 ทอง 44 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวชลิตา  ดิษฐเนตร
2. นางสาวณัฐณิชา  นาคดิลก
3. นายณัฐวุฒิ  อุบลครุฑ
4. นางสาวธิดารัตน์  หลักบุญ
5. นายพุฒิพงษ์  สุวรรณศรี
6. นายภูริภัทรธิ์  สิทธิโชติ
7. นางสาววรนารี  โภคาพานิชย์
8. นายอนิรุทธิ์  อินทร์อุดม
9. นายอรรถพร  อินอุดม
10. นางสาวเอมิกา  สรวงศิริ
 
1. นางสุภาพ  พึ่มชัย
2. นายกิตติชัย  ปีณะสา
3. นางสาวณัฐริกา  ภูสะตัง
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายจิรศักดิ์  บุตรพรหม
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญเอื้อ
3. เด็กชายธีระยุทธ  สมสังข์
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  วงหงษา
5. เด็กชายปราโมทธ์  บุบตา
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  ฤทธิ์มหา
7. เด็กชายวรวัฒน์  ดีทะ
8. เด็กหญิงสิริยากร  สีสุข
9. เด็กหญิงสโรชา  บุญรินทร์
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทรงศิลป์
11. เด็กหญิงอ้อมดาว  สิงห์หาน
12. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญเย็น
 
1. นายชัชวาลย์  วรรณพงษ์
2. นายกิตติชัย  ปีณะสา
3. นางสุภาพ  พึ่มชัย
4. นางสาวณัฐริกา  ภูสะตัง
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวณัฐณิชา  โคตสพล
2. นายณัฐวัฒิ  อุบลครุฑ
3. นางสาวธัญาลักษณ์  ทรงศิลป์
4. นางสาวผกามาศ  โภคาพานิตย์
5. นางสาวพิมนารา  ลุนสะแกวงษ์
6. นายพุฒิพงษ์  สุวรรณศรี
7. นายภูริภัทรธิ์  สิทธิโชติ
8. นางสาววรนารี  ชาลีสมบัติ
9. นางสาวสิริยากร  ผ่องแผ้ว
10. นางสาวหัทยา  พะละสำลี
11. นายอนิรุทธิ์  อินทร์อุดม
12. นายอรรถพร  อินอุดม
 
1. นายศุภศร  ไชยคุณ
2. นางสุภาพ  พึ่มชัย
3. นายกิตติชัย  ปีณะสา
4. นางสาวณัฐริกา  ภูสะตัง
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง 4 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงจรรยมณฑน์  โปร่งพรมมา
2. เด็กหญิงณัฐชานันท์  นิกรแสน
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญเอื้อ
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  วงหงษา
5. เด็กหญิงปริฉัตร  หมวดชาลี
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  ฤทธิ์มหา
7. เด็กหญิงศดานันทร์  บุญสิทธ์
8. เด็กหญิงสโรชา  บุญรินทร์
9. เด็กหญิงอนัญญา  โพธิยา
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ถาวิเศษ
11. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทรงศิลป์
12. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญเย็น
 
1. นายชัชวาลย์  วรรณพงษ์
2. นายกิตติชัย  ปีณะสา
3. นางสุภาพ  พึ่มชัย
4. นางสาวณัฐริกา  ภูสะตัง
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 10 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวณัฐณิชา  โคตสพล
2. นางสาวธนัชญา  สามารถ
3. นางสาวธัญาลักษณ์  ทรงศิลป์
4. นางสาวธิดารัตน์  หลักบุญ
5. นางสาวผกามาศ  โภคาพานิตย์
6. นางสาวพิมนารา  ลุนสะแกวงษ์
7. นางสาววรนารี  ชาลีสมบัติ
8. นางสาววรัชยา  มากบำรุง
9. นางสาวศุภวรรณ  สถิตวิริยะกุล
10. นางสาวสิริยากร  ผ่องแผ้ว
11. นางสาวหัทยา  พะละสำลี
12. นางสาวเอมิกา  สรวงศิริ
 
1. นายศุภศร  ไชยคุณ
2. นายกิตติชัย  ปีณะสา
3. นางสุภาพ  พึ่มชัย
4. นางสาวณัฐริกา  ภูสะตัง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ศาลาน้อย
2. เด็กชายชนาธิป  นาชัยเวียง
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นันทะเขต
4. เด็กชายณรงฤทธิ์  หารัญดา
5. เด็กชายณัฐกฤษณ์  สุราฤทธิ์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกษโสภา
7. เด็กหญิงนันทิมา  ปาทา
8. เด็กหญิงพัชริดา  แย้มยวน
9. เด็กชายภัทรพงษ์  ควรไชย์
10. เด็กหญิงวทันยา  สีเขียว
11. เด็กชายวิบูรณ์  เลิงฮัง
12. เด็กชายศักรินทร์  โพธิหล้า
13. เด็กหญิงสุเมธี  โคตรปารี
14. เด็กชายเยาวราช  นันทาสี
15. เด็กหญิงแพรชมพู  พลรักษา
16. เด็กหญิงโสภิตนภา  ว่องไว
 
1. นายวุฒิศักดิ์   มานะศรี
2. นางวัชราภรณ์  ทาชาติ
3. นางสาวภัตรา   สิงขร
4. นางสาวเจริญขวัญ   รัตนวงษา
5. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงศ์   จิรวัฒนานันต์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  บัญโสภา
2. นายกิตติพิชญ์  เลิศสงคราม
3. นายจักรกฤษ  ทรงคาสี
4. นายชัชวาล  แก้วทา
5. นางสาวณัฐพร  คุณาปฐม
6. นายธนาธิป  วังไฉล
7. นางสาวธิดารัตน์  ศรีสมบัติ
8. นายธีรภัทร  ภูคองตา
9. นายบดินทร์  ทับซ้ายขวา
10. นายบูรพา  วรรณพราหมณ์
11. นางสาวประภัสสร  ไชยอยู่
12. นางสาวพรนภา  สาราพิมพ์
13. นางสาวพิยดา  ไมยกิจ
14. นายอธิชา  รัตนะ
15. นายอนุชา  คาดีวี
16. นายุสุทธินัย  ข้อลา
 
1. นายวุฒิศักดิ์   มานะศรี
2. นางสาวภัตรา   สิงขร
3. นางวัชราภรณ์  ทาชาติ
4. นางพัชรินทร์   ไชยสาร
5. นางสาวเจริญขวัญ   รัตนวงษา
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.6 ทอง 12 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 1. นางสาวชนัญชิดา   สิงห์อินทร์
2. นายณัฐวุฒิ   แย้มงาม
3. นางสาวนัฐนันท์   ทองโคตร
4. นางสาวหทัยรัตน์   คล้ายสูงเนิน
5. นางสาวอรพรรณ   กาคำ
 
1. นายพุทธิรัตน์   ศรีทรัพย์
2. นางวนิดา   ศรีคำหาญ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 78.2 เงิน 34 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรทิพย์   พรมผุย
2. เด็กชายวงศกร   ปุผาลา
 
1. นางกรรณิกา   วิบูลย์สิน
2. นางสาวพัชรี   วิบูลย์กุล
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 42 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีพะลาน
 
1. นายอรรถชัย  อุดรเขต
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 57 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวแพรวา  วิบูลย์กุล
 
1. นางสาวเอมอร  งามสง่า
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง 12 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายชินวัตร  คงแก้ว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  มีสีสรร
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76.8 เงิน 45 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายรัฐพล  เครือเนตร
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รักภักดี
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.2 ทอง 39 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำพิทักษ์
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  ตระการจันทร์
3. เด็กหญิงชฎาวัลย์  บุตรโพธิ์
4. เด็กหญิงชนนิกานต์  เสนไสย์
5. เด็กชายธีระวัฒน์  ฤทธิ์วาปี
 
1. นางสาวธรรมิกา  นครชัย
2. นางสาววันเพ็ญ  รักภักดี
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.6 ทอง 55 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวกมลชนก  แก้วแดง
2. นางสาวชัชลิตา  สีชมพู
3. นางสาวธนัชชา  นามมูลน้อย
4. นายธรรพ์ณธร  นาดี
5. นางสาวศรัณย์พร  ทับสุริ
 
1. นางทองทัศ  นานาค
2. นางสาวสารชา  มณีกุล
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 72.5 เงิน 45 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  คากลาง
2. เด็กหญิงตติยาภรณ์  มูลสาร
 
1. นางธรรมพร  นามโส
2. นางสาวนฤทัย  พ้องเสียง
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 76.5 เงิน 37 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 1. นางสาวสุธิตรา  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวอัญชนีย์  วงศ์วาน
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายณัฐดนัย  สิงห์แม่ง
2. เด็กหญิงนิชฌา  กาลวิบูลย์
 
1. นางสาวมิ่งทิวา  ถ่องตะคุ
2. Mr.Xu  Dongli
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 79.83 เงิน 26 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายชินวัตร  วรรณคำ
2. นางสาวณรินธร   เคนศิริ
 
1. นางสาวจิราพร  ภูทำมา
2. MissLiu   Xiao Ya
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 76.5 เงิน 32 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงธิญดา  จันทภูมิ
2. เด็กชายพัชรพล  อามาตมนตรี
 
1. นางสาวอารีญา  วรสวัสดิ์
2. นายศิวพล  จะสูงเนิน
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.5 เงิน 19 โรงเรียนคำยางพิทยา 1. นางสาวณัฐภัสสรณ์  หลักคำ
2. นางสาวศุภาวรรณนา  เจิมขุนทด
 
1. นายปัญจพล  เกษรัตน์
2. นางสาวศรัญญา  วิระตา
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 33 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีกงพาน
2. นางสาวบุษกร  ทิพนัส
 
1. นางสาวธีรารัตน์  ดวงเทียน
2. นางสาวพวงพันธ์  โสมณวัตร์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.66 ทอง 35 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวกัลยรัตน์  หงส์ชัย
2. นายจารุกฤต  ทาระแพน
3. นางสาวสรัญญา  เครือเนตร
4. นางสาวสุชัญญา  คงแก้ว
5. นางสาวอริสรา  ทองทุ่งโป่ง
 
1. นางสาวธีรารัตน์  ดวงเทียน
2. นางสาวพวงพันธ์  โสมณวัตร์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.33 เงิน 44 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวกาญจนา  ตรีเนตร
2. นางสาวกุลธิดา  พรพิรุณโรจน์
3. นายจิรโชติ  กุมมาน้อย
4. นางสาวรัตติกาล  บรรหาร
5. นางสาวอริสรา  พรมโคตร
 
1. นายศิวพล  จะสูงเนิน
2. นางสาวอารีญา  วรสวัสดิ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 51 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวศศิธร  พรมยาลี
 
1. นางสาวธีรารัตน์  ดวงเทียน
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.9 ทอง 18 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 1. นายคริษฐ์  นวลนุกุล
2. นายธนวัฒน์  สีเสน
3. นายพงศกร  วงษ์ทาสี
4. นายพลากรณ์  คำครณ์
5. นายวุฒิไกร  แสงทอง
6. นายศิริชัย  ไพภิบาล
 
1. นายนิรุตต์  คำภิเนตร์
2. นางสาวอมรรัตน์  พิมพ์สีโคตร
3. นางสาวทัดดา  อินทวิเศษ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 65.1 ทองแดง 42 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวชฎาวัลย์  สัตตะโส
2. นางสาวณัฐณิชา   สินธุวาปี
3. เด็กชายนางสาวนงนภัส  สารคม
4. นางสาวน้ำทิพย์  ศรีวงษา
5. นางสาวพัทธนันฑ์  ใยดี
6. นางสาวระพีพรรณ  ศิริชนม์
7. นางสาววนิดา  ถำวาปี
8. นางสาวศศิธร  ดีสิน
9. นายอดิศร  ภูแซมโชติ
10. นายเอกลักษณ์  คลื่นแก้ว
 
1. นายฉลาด  สิทธิคุณ
2. นายิพิทักษ์  พันธุวาปี
3. นายรัฐพงศ์   วิชัยวงศ์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 77 เงิน 38 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงศศินิภา  อุดม
2. เด็กหญิงสุชาวดี  อินทร์อุดม
3. เด็กหญิงอภิญญา  แสงนาค
4. เด็กหญิงอรวรรณ   ประพรหมมา
5. เด็กหญิงอัจฉรา  จำพร
 
1. นางสาวกัลยรัตน์   บุญสอด
2. นางบุษกร   บุญยัง
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 76.2 เงิน 53 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวนฤมล  บุตตะ
2. นางสาวปณิดา  ประโม
3. นางสาวพัชรีภรณ์  สารีพันดอน
4. นางสาวศิรภัสสร  สิมมาจันทร์
5. นางสาวสุมิตรา  บุบผาสังข์
 
1. นางพนารัตน์    เอกทัศน์
2. นางสาว วิลาวัลย์   เจริญพงศ์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 33 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  มูลเหลา
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ปราบณรงค์
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ  โคตวงษ์
 
1. นางมณีวรรณ  ธีระพงษ์ธนากร
2. นางสาวธวัลรัตน์  หลักคำ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 38 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวชุติกาญจน์  ภานนท์
2. นางสาวฐิดาภรณ์  จันทร์สว่าง
3. นางสาวธนัญญา  ขันดี
 
1. นางมณีวรรณ  ธีระพงษ์ธนากร
2. นางสาวธวัลรัตน์  หลักคำ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.2 เงิน 45 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กชายฐิรพัตน์  สะท้านบัว
2. เด็กหญิงวารุรี  สูบกลาง
3. เด็กชายสรศักดิ์  จันทะดวง
 
1. นางมณีวรรณ  ธีระพงษ์ธนากร
2. นางสาวธวัลรัตน์  หลักคำ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75.8 เงิน 53 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวกุลชนารถ  เอื้อเฟื้อ
2. นางสาวจีรนันท์  พวกขุนทศ
3. นางสาวสิราวรรณ  ชำนาญยิ่ง
 
1. นางมณีวรรณ  ธีระพงษ์ธนากร
2. นางสาวธวัลรัตน์  หลักคำ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 50 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายณัฐพล  จันทุย
2. นายศุภณัฐ  ศรีมูลตรี
 
1. นายพงศกร  โกชารักษ์
2. นางสุวรรณา  โกชารักษ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 23 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายณัฐพล  ปัญญาสิทธิ์
2. นายศักดิ์ดา  กวนเวียงจันทร์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สิงห์หลง
2. นายจุมพล  ผ่านชมภู
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกัญจิรา  สานธนบัติ
2. เด็กหญิงวริศรา  ศรีใส
3. เด็กหญิงอินฐิพร  ตะริจันทร์
 
1. นางสาววาสนา  เกษโสภา
2. นางสาวปวริศา  สีดามาตย์
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 15 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายวีรพงศ์  การภูธร
2. นายศุภกร  โฮ่หนู
3. นายอนุชา  ทิมา
 
1. นายวีระพล  ศรีมูลดา
2. นายพงศกร  โกชารักษ์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 20 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณี   บุตรอินทร์
2. นายณัฐดนัย  แสงอินทร์คุ้ม
 
1. นายวีระพล  ศรีมูลดา
2. นางสาวสุภาพรรณ  จำปาแดง
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 57 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงจิราพร  ยอดแก้ว
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ดวงจันทะโคตร
 
1. นางสาวมนัสชนก  เทพพร
2. นางสาวอารีรัตน์  สังขะทิพย์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวชิดชนก  ถานโอภาส
2. เด็กหญิงนลินญา  ชื่องาม
 
1. นางสาวอรทัย  จ่าเหลา
2. นายวัชรินทร์  กาญจนวงกต
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 18 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. เด็กหญิงมาริสา  สืบแสน
2. เด็กหญิงสุกัญญา   อุ่นศิริ
 
1. นายสถาพร   วงศ์จิรานุวัฒน์
2. นางสาวชฎารัตน์   พลเดช
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. นายรณชัย   ศรีวงษ์ราช
2. นางสาวสิริเกศ   สืบแสน
 
1. นายสถาพร   วงศ์จิรานุวัฒน์
2. นางสาวปาริฉัตร   วงษ์เจริญ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 48 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายบารมี  ธรรมะลา
2. เด็กชายโอชิษฐ์  ไชยหาวงค์
 
1. นางสาวปวริศา  สีดามาตย์
2. นางสาววาสนา  เกษโสภา
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายชนาธิป  โสภิณ
2. นายสุภวิชญ์  โนนเสนา
 
1. นางสาวปวริศา  สีดามาตย์
2. นางสาววาสนา  เกษโสภา
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ   ผาตะนันท์
2. นายอภิสิทธิ์   สืบแสน
 
1. นายสถาพร   วงศ์จิรานุวัฒน์
2. นางสาวปาริฉัตร   วงษ์เจริญ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 76.88 เงิน 28 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพร  ขันตีกุล
2. เด็กหญิงจิรัชญา  แสงอินทร์คุ้ม
 
1. นางสาวธวัลรัตน์  หลักคำ
2. นางมณีวรรณ  ธีระพงษ์ธนากร
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84.3 ทอง 8 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุศยมาศ  เชิดนาม
2. เด็กหญิงเมธาพร  ใจจันทร์
 
1. นางสาวธวัลรัตน์  หลักคำ
2. นางสาวศิริรัตน์  ชนะบุญ
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายกริชกร  ไชยราช
2. นายกฤษฎา  วงษ์จำนงค์
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  พละสาร
 
1. นายจตุวีร์  จุดโต
2. นางณิชชพัชญ์  เบิกบานดี
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง 8 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  พรมโคตร
2. นายศักดิธัช  สาหร่าย
3. นายศิริโรจน์  ผาแก้ว
 
1. นายจตุวีร์  จุดโต
2. นางณิชชพัชญ์  เบิกบานดี
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายกอบศักดิ์  โชคสวัสดิ์
2. เด็กชายชนาธิป  ไชยนาม
3. เด็กชายพนมพร  พรหมพัฒน์
 
1. นายไวกูณฐ์  ชูมา
2. นายสันติ  ศรีคุณแก้ว
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 46 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. นายธีรภัทร  บุ่งนาม
2. นายธีระศักดิ์  สิมพา
3. นายเกียรติศักดิ์  กอมณี
 
1. นายสันติ  ศรีคุณแก้ว
2. นายไวกูณฐ์  ชูมา
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 1. เด็กชายจิตรภัทร  ไชยเชษฐ์
2. เด็กชายปริญญา  ศรีวงศ์ราช
3. เด็กชายยศกร  บำรุงภักดี
4. เด็กชายอธิวัฒน์  ด้วงทอง
 
1. นางสาวจิดาภา  เสนาพันธ์
2. นางทิวาวรรณ  กองแก้ว
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 35 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 1. นายกัมพล  ชนะมินทร์
2. นายธีระศักดิ์  วงษ์กัณหา
3. นายพีรวัฒน์  จันทรเสนา
4. นายยุทธชัย  คำมีภักดิ์
 
1. นายยุทธไกร  อ่างแก้ว
2. นายวัยวิทย์  โพธิ์มูล
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.2 ทอง 49 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติวินท์  บุระ
2. เด็กชายกุมภา  มาตโยธี
3. เด็กชายจารุชาติ  พวงพรรณทอง
 
1. นายสุวิทย์  แดงพวง
2. นางจมาศ  สิมมะโน
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.8 ทอง 21 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายพงษ์ศกร  แสนณรงค์
2. นายศราวุฒิ  สำนวนรัมย์
3. นายศักดา  วงวาล
 
1. นายสุวิทย์  แดงพวง
2. นางจมาศ  สิมมะโน
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78.75 เงิน 57 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุวัฒน์สวัสดี
2. เด็กหญิงวรรณภา   ตรีทศ
3. เด็กหญิงเครือฟ้า   พุทธราช
 
1. นางกรรณิกา   วิบูลย์สิน
2. นายสังคม   วิบูลย์สิน
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 56 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. นางสาวจิราภรณ์  ดีสะเกษ
2. นางสาวพรทิพย์  โนชะราช
3. นางสาวศิริประภา   เหล่าหมวด
 
1. นางกรรณิกา   วิบูลย์สิน
2. นายสังคม   วิบูลย์สิน
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนพันดอนวิทยา 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  จันทรทิพย์
2. เด็กหญิงกุลธรา  โภคาพานิช
3. เด็กหญิงกุสุมา  วังคีรี
4. เด็กหญิงจิตรลดา  โภคาพานิช
5. เด็กหญิงจิราวดี  ชนเวียน
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  ชุมโทโล่
 
1. นางสาวพัชรินทร์  วรรณสุข
2. นางวัลย์ลดา  นาแพงรัตน์
3. นางสาววารินทร์  อ่ำบางยุง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  เเพงวาปี
2. นายณัฐวุฒิ  วงษางาม
3. นางสาวธัญสุดา  คำถวิล
4. นางสาวภัทรานิษฐ์  นนทภักดี
5. นายมินทดา  พิมพ์สอน
6. นางสาวม่านไหม  เกษโสภา
 
1. นางพิศมัย  บะคะพันธุ์
2. นางสาววาสนา  เกษโสภา
3. นางจมาศ  สิมมะโน
 
159 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 25 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   สุวัฒน์สวัสดี
2. เด็กหญิงสุธาสินี   ปักขีระกา
3. เด็กหญิงสุนิสา   พิมมลี
 
1. นางกรรณิกา   วิบูลย์สิน
2. นางอรัญญา   สุวรรณวงค์
 
160 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.4 ทอง 27 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวดวงดาว  วริปัญโญ
2. นางสาวมานิตา  แรกเลียง
3. นายอภิสิทธ์  อุ่นสงคราม
 
1. นายเกรียงไกร  นรินทร์
2. นางสาวปรานีต  ทนน้ำ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 50 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 1. นางสาวจิรนันท์  ร้อยคำลือ
2. นางสาวปรียา  โนนตะเถร
3. นางสาววิลาวรรณ  เอกตาแสง
 
1. นายเกรียงไกร  สิมมา
2. นางนรีรัตยา  กำนาดี
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.2 ทอง 8 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวจุฬาทิพย์  ราชรินทร์
2. นางสาวมาริษา  ยศรุ่งเรือง
3. นางสาวรชัสกมล  เจริญหลาย
 
1. นางพรรณพฤกษา  ชัยดินี
2. นางสาวปรานีต  ทนน้ำ
 
163 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.8 ทอง 19 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนิตยา  โคบุตตรี
2. นางสาววันวิสาข์  นามมนตรี
3. เด็กหญิงสุภาพร  แสนพิมพ์
 
1. นางสาวอังคนา  เกษมสานต์
2. นางสาวสุรียาภรณ์  ดวงดี
 
164 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. นางสาวบุษบา  สีสมฤทธิ์
2. นายภูวนัย  มณีสุข
3. นางสาวอริสา  ลุนสแกวงค์
 
1. นางนงเยาว์  พงษ์วุฒินันท์
2. นางพนาวัลย์  คำศรีทวีวัฒน์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เศรษฐวงศ์
2. เด็กหญิงศิรินภา  วงษ์หาแก้ว
3. เด็กหญิงเพชรา  อักษร
 
1. นางสาวชณิดา  ทัศนิยม
2. นางสาวชมภ์พลอย  จิตติแสง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.8 ทอง 12 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 1. นางสาวจุฑาพร  ชุมพุธ
2. นางสาวปริกา  โคกสูงชัยโย
3. นางสาวพนิดา  วิบูลกุล
 
1. นางเหลาทอง  สมฤทธิ์
2. นางสาวนาฏยา  อะเวรา
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ปัตะสี
2. เด็กหญิงบุษกร  โพระกุ
3. เด็กหญิงสุภารมย์  ภารไสว
 
1. นายธนากร  พิมพ์สิม
2. นางอมรรัตน์  พิมพ์สิม
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.1 ทอง 26 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. นายนนทวัฒน์  เหมือดขุนทด
2. นางสาววรนุช  โพธิหล้า
3. นางสาวสุกัญญา   ปานาเท
 
1. นางปทุมรัตน์  ใจมั่น
2. นายภัทรพล  ทิพย์กรรณ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง 15 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤตาภรณ์  เพ็งคง
2. เด็กหญิงชลิดา  บุตดา
3. เด็กหญิงอุวารี  วรศิริ
 
1. นางสาวปวริศา  สีดามาตย์
2. นางพิศมัย  บะคะพันธุ์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 47 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาววรางคณา  กุลมุ้ง
2. นางสาวสุภัสสรา  สายทอง
3. นางสาวเปรมกมล  วงษ์รินยอง
 
1. นางพิศมัย  บะคะพันธุ์
2. นางสาวปวริศา  สีดามาตย์
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปราณีบุตร
 
1. นางสาวรุ่งรวี  หลานวงศ์
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.5 ทอง 4 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กชายพลพล   สืบสุนทร
2. เด็กหญิงพิชญา  บุญหล้า
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปันทะนน
 
1. นางธัญญานี  กียะกูล
2. นางรัตนวรรณ  นาคสี
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85.4 ทอง 6 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นางสาวจินตนา  สมพาน
2. นายทิเบต  กว้างนอก
3. นางสาวสุชานาถ  อ่อนสาคร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วเกิดมี
2. นางสาววารี  สมพงษ์เวช
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิติญา  ยงยืน
 
1. นางพัชรินทร์  ไชยสาร
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 13 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไก่ตรี
 
1. นางภาวินี  แก้วดวง
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 12 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. เด็กชายภานุ  จันทรา
 
1. นางสาวอัญชิสา  แก้ววิเศษ
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89.6 ทอง 8 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวพัชริดา  บัวใหญ่รักษา
 
1. นายรักพงษ์  ศรีจุลฮาต
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84.66 ทอง 21 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 1. นายญาณวรุตม์   ผุยทา
 
1. นายพุทธิรัตน์   ศรีทรัพย์
 
179 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.6 ทอง 18 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรวดี   แสงลี
2. นายเรืองชัย   สุโพธิ์
 
1. นางสาวบุตชรินทร์   คะสีทอง
2. นางศิริพร   สุขเกษม
 
180 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.6 ทอง 5 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. เด็กชายจิรพนธ์  จรูญวรรณ
2. เด็กชายฐิติกร   รักษาภักดี
 
1. นายประมุขพงศ์  ศิริแก้ว
2. นางสาวนุชนาถ  มหาชัย
 
181 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 83.38 ทอง 40 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. เด็กชายสุทินันท์  ศรีพันดอน
 
1. นายณัฐพงศ์  ป้องขวาพล
 
182 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 81.91 ทอง 45 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายอภิวัฒน์  พิมพา
 
1. นายชนินทร์  เกษจ้อย
 
183 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 81 ทอง 41 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายวีระชัย  ชาติมนตรี
 
1. นายสุรชาติ  แก้วบัวดี
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 90.8 ทอง 11 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นายสิทธิ์ติโชค  มาตมี
 
1. นางสาวชวนพิศ  จิตธรรมมา
 
185 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 54 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายระพีภัทร  สีลาเฮียง
 
1. นายสุรชาติ  แก้วบัวดี
 
186 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 47 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 1. นายวันชัย  เครือวรรณ์
 
1. นางสาวกชกร  ดวงแพงมาตย์
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 79.4 เงิน 39 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายปัญญาพนต์  กลางโหลน
 
1. นายธนากร  นาทันรีบ
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 85.76 ทอง 18 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นายธนธรณ์  ปาระศรี
 
1. นางสาวชวนพิศ  จิตธรรมมา
 
189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 87.71 ทอง 30 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นางสาวกิติยา  ชัยเดช
2. นางสาวขวัญฤทัย  ดอกไม้ขาว
3. นางสาวจุฑารัตน์  สาสีทา
4. นายชนะชัย  ใบนี้
5. เด็กชายชัยณรงค์  ศิลารักษ์
6. นายชัยนิวัตร  ภูลายดอก
7. นายชัยวัฒน์  บุตตะหึงษ์
8. นางสาวทอฝัน  สุคะโต
9. นายธนธรณ์  ปาระศรี
10. นายธนพนธ์  มะนัส
11. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปัญญาใส
12. นายธีรพันธุ์  แดงน้อย
13. เด็กชายปัณณธร  สมบัติ
14. นายพงษ์ศิริ  พิมพ์ศรี
15. นางสาวพัชรา  จงขุนทอง
16. นางสาวภัทรวดี  สีชมภู
17. เด็กชายภูริภัทร์  หวังสุดดี
18. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญเกิด
19. นายวัชรพงศ์  โพธิ์ชาติ
20. นายวายุภัทร์  กมลละคร
21. เด็กหญิงวาสนา  กาจู๊ด
22. นางสาวศิรินารถ  ดอนอ่อนเบ้า
23. นายสิทธิ์ติโชค  มาตมี
24. นางสาวสุชาดา  เพชรนอก
25. นางสาวสุนิตา  ขะจรสมบัติ
26. นายอภิสิทธิ์  กุลนิตย์
27. นางสาวอรวรรณ  วิธิบูลย์
28. นางสาวอรัญญา  วิธิบูลย์
29. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แก้วแฝด
30. นายโชคทวี  ชัยเกตุ
 
1. นายกำธร  หนูทอง
2. นางสาวชวนพิศ  จิตธรรมมา
3. นางนิภาพร  หลักคำ
4. นางสาวปิ่นทิพย์  พิมพา
5. นางสุวรรณี  จิตธรรมมา
6. นายสิทธิชัย  โภคาพานิชย์
7. นายศรัณยพงศ์  จันทะศรี