สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.6 ทอง 7 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 1. นายกันธิภพ  หงษ์ทอง
2. นายสุภนัย  พังขันธ์
3. นายเอมอมร  แก้วเมือง
 
1. นายเศรษฐชัย  สายพรหม
2. นายทรงศักดิ์  คุนานันท์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.7 ทอง 6 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 1. นายขรรชัย  เกษนัส
2. นายมนตรี  เจนจุลพร
3. นายสิทธิศักดิ์  หูตินนุ
 
1. นายเศรษฐชัย  สายพรหม
2. นายทรงศักดิ์  คุนานันท์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง 22 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กชายจิรภัทร   เงาะปก
2. เด็กชายสิรวิชญ์   ลือเลื่อง
 
1. นายอุดมศักดิ์   พงษ์เกษม
2. นายปิยหนึ่ง   กิตติพาณิชยกุล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 31 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   เทศศรีเมือง
 
1. นายธานินทร์   เชียงไฝ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82.5 ทอง 21 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กชายปภินวิทย์   ตั้งรัตนผล
 
1. นายธานินทร์  เชียงไฝ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กชายกฤตย์   เพ็งลี
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์   สารโภค
3. เด็กชายจุฑากรณ์   มังคละแสน
4. เด็กชายชัยวุฒิ   โพธิ์พระ
5. เด็กชายณรงค์ชัย  แก้ววิเศษ
6. เด็กหญิงณัฏฐนันท์   สิทธิจันเสน
7. เด็กหญิงณัฐสินีย์   เดชขันธ์
8. เด็กชายธนบูลย์   ฐานุไกรพัฒน์
9. เด็กชายปิติพัฒน์   ลิ้มประเสริฐ
10. เด็กหญิงปุณยนุช   พานสมัน
11. เด็กหญิงวรดา  นามสมบูรณ์
12. เด็กชายวรวลัญธ์   แก้วบุญเรือง
 
1. นายสราวุธ   ใหญ่นอก
2. นายจรูญ  เชื้อวังคำ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 22 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กชายณวัฒนา   สมุทรโคตา
 
1. นางสาวกานดา   สุขนุ่ม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กชายศิริวัฒน์   มหาพงศ์ไพศาล
 
1. นางสาวกานดา  สุขนุ่ม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กชายภราดร   พนมเขต
 
1. นางสาวกานดา  สุขนุ่ม
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 91.92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นายณัฐกิตติ์  บุตน้อย
 
1. นางปวิตา  ไชยมาตย์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 87.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายมนัสชัย  ทะวะลัย
2. เด็กชายศิวกร  มโนสินธ์ุ
 
1. นายนิยม  ระหา
2. นางสาวพรกนก  คำศรี
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.4 ทอง 44 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นางสาวชลลิชา  ฟองสำลี
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  หวานรอบรู้
3. นางสาวธิติมา  ประกอบผล
4. นางสาวนภาพรรณ  พรรณรักษ์
5. นางสาวปิ่นประภา  ขัติยะ
6. นางสาวภัทรวรรณ  กัณหา
7. นางสาววัชราภรณ์  บัวบาล
8. นางสาวศิริประภา  สินชัย
9. นางสาวเพชรรัตน์  นิ่มพันธ์
10. นางสาวเยาวภา  โพธิ์จันทร์
 
1. นายบรรลือศักดื์  จินตนากูล
2. นายสมบัติ  เอี่ยมพานิชกุล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง 44 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงทัศนีย์  สิงห์สถิตย์
2. เด็กหญิงธิดาพร  บำรุงภักดิ์
 
1. นางสาววารุณี  จันดาวงศ์
2. นางจรินทร์รัตน์  สิทธิ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายธีรภัทร  แก้วละคร
 
1. นางนิตยา  ฉิมวงศ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง 32 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายธีรภัทร  แก้วละคร
 
1. นางนิตยา  ฉิมวงศ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายนิธิภัทร  ศิริชุมแสง
 
1. นายจักรกฤษณ์   มหาวิจิตร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 30 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงพัทธีรา  บุญเวิน
 
1. นายจักรกฤษณ์   มหาวิจิตร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81.75 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นางสาวสกุลรัตน์  สองจันทร์
 
1. นายจักรกฤษณ์   มหาวิจิตร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นายก่อพงศ์  บุญญาวงศ์สวัสดิ์
2. เด็กชายคณพศ  บุตรพิณ
3. นายจอมพล  ประสาทกมลชัย
4. นายฉัตรชัย  ลุนนิมิตร
5. นางสาวญาณิศา   ตั้งศิริพงศ์ศักดิ์
6. เด็กชายฐิติวัฒน์   วุฒิสาร
7. เด็กชายณัฐพงษ์  เยาวรัตน์
8. นายธนกฤต  สีหะวงศ์
9. นายธนพล  บุญเพ็ญ
10. เด็กชายธนันชัย  เลิศนราพันธ์
11. เด็กชายนทีภักดิ์  พันธ์เพชร
12. เด็กชายประจักษ์ศิลป์  พรมมา
13. นายพัชระ  เกษร
14. เด็กหญิงพัทธีรา   บุญเวิน
15. เด็กหญิงภัทรวดี  ทองวงษา
16. เด็กชายวรภพ   อุ่นตรงจิตร
17. นายวรสรณ์  เพียรชนะ
18. เด็กหญิงวิจิตรา  รมสมบุตร
19. นายสมศักด์  เนสุสิน
20. นายอธิปัตย์  อธิปัตยกุล
21. เด็กหญิงอมลมณี  ทับสุริย์
 
1. นายจักรกฤษณ์   มหาวิจิตร
2. นายไชยวัฒน์  เต็มตาวงษ์
3. นางณัฐรียา  ธานีวรรณ
4. นางสาวยลดา  บุญราศรี
5. นางสาวอรุณรุ่ง  ศุขเทวา
6. นางธาราวดี  อ่อนสำอาง
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 83 ทอง 24 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงธนพร  สุมาลย์
2. เด็กชายศักดิ์มนตรี  คันธี
 
1. นางมนัสกุล  กำริสุ
2. นางสาวพรรณงาม  งามชัยภูมิ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.7 ทอง 43 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นางสาวจิรภัทร์  บุตรสีน้อย
2. นางสาวฐิตาพร  เยาวะเสริฐ
3. นายวุฒิชัย  ภูนุช
 
1. นายจักรกฤษณ์   มหาวิจิตร
2. นางสาวจุฑาทิพย์  เบี้ยกระโทก
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92.98 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นางสาวชลดา  พัฒนันท์
2. นางสาวปริศณา  บุญสิทธิ์
3. นายเกรียงศักดิ์  บุปผามาลา
 
1. นางนิตยา  ฉิมวงศ์
2. นางสาวอ้อมใจ  เดชรักษา
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายอัครวินทร์  ซ้ายสุพรรณ
 
1. นางจิตรยา  ชื่นชม
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นางสาวธนปัตติยา  กำริสุ
 
1. นางมนัสกุล  กำริสุ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 89.26 ทอง 11 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  หลักหนองบุ
2. เด็กชายราม  อินทะวงษ์
 
1. นายตฤณ  แก้วเกตุ
2. นางอรวรินทร์  อภิวิมลลักษณ์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง 54 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวศุภรัตน์  ภาพโสภา
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 40 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวสุภาพร  สมสี
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 47 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายกิตินัทธ์  เนียมปัชชา
2. นายคมสัน  ขมิ้นขาว
3. นายธัชกร  เพชรสูงเนิน
 
1. นายธนพล  พรหมราช
2. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง 19 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวอารียา  สังวัง
 
1. นายสามัคคี  ศรีชาติ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.92 ทอง 7 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กชายกฤตยชญ์  โมลี
 
1. นายสามัคคี  ศรีชาติ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายวรพล  บุตตะ
 
1. นายสามัคคี  ศรีชาติ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายกฤตยชญ์  โมลี
 
1. นายสุกฤษฎิ์  อัครวิชญ์กุญธร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.6 ทอง 12 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายวรพล  บุตตะ
 
1. นายสุกฤษฎิ์  อัครวิชญ์กุญธร
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.6 ทอง 25 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  ผางจันทร์ดา
2. นางสาวจันจิรา  เหล่าแสน
3. นางสาวจันทร์ทิมา  โถปาคำ
4. นางสาวจิราภรณ์  มุกดาม่วง
5. นางสาวชุติมณฑน์  นาชัยสิทธิ์
6. นายณรงค์  ทานนท์
7. นายพิพัฒน์พล  อินกอง
8. นายมงคล  คณะพันธ์
9. นายวรพล  สมัครการ
10. นางสาวศิริญาภรณ์  พรรณภูรักษ์
11. นางสาวสุพัตรา  จันน้อย
12. นางสาวอิสราภรณ์  คำมุกชิก
 
1. นางนาริสา  เจิมขุนทด
2. นางสาวอัญญานี  ณ พัทลุง
3. นางสาวชื่นสุคนธ์  เอนกประเสริฐ
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.25 ทอง 10 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  กองทรัพย์
2. เด็กหญิงคีตาภัทร  เบ้าทองหล่อ
3. เด็กหญิงชนากานต์  พากล้า
4. เด็กหญิงณภัทร  ศิริเกตุ
5. เด็กชายนรเศรษฐ์  ปักกุนนัน
6. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ไชยพิเดช
7. เด็กหญิงพรนภา  สีอ่อนแสง
8. เด็กหญิงภารดี  สีอ่อนแสง
9. เด็กหญิงรัชนีกรณ์  ศรีมาทอง
10. เด็กหญิงรุ่งมณี  ทานสละ
11. เด็กหญิงวรรณิภา  ชาดี
12. เด็กหญิงวริษา  พิมพ์พงษ์
13. เด็กชายวิทยา  ช่วยค้ำชู
14. เด็กหญิงสุทธิตรา  มณีจันทรา
15. เด็กชายเริงฤทธิ์  ขันวัง
16. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยแพง
 
1. นางภัทรปภา  พนิชพงศ์
2. นางวิลัยพร  หลาบเงิน
3. นายอภินันท์  พรหมแสง
4. นางชอุ่ม  พรหมแสง
5. นางสาวสุพรรษา  รุ่งประชาเดช
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงณัฐจีรา  จอมคำศรี
2. เด็กหญิงสุภาวดี  คำมุกชิก
 
1. นางสาวบุษบัน  รอดรังษี
2. นายเฉลียว  ปราบพารา
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายธนยศ  แก้วจำลอง
2. นายธราดล  อนันตะภูมิ
 
1. นางสาวบุษบัน  รอดรังษี
2. นายเฉลียว  ปราบพารา
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงปรารถนา  สีดาผัน
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เย็นสำราญ
3. เด็กหญิงวนิศา  จันทร์วิชัย
4. เด็กหญิงวริญญา  นามโว
5. เด็กหญิงสุนันทา  คงประเสริฐ
6. เด็กหญิงอรษา  ศรีบรม
 
1. นางคันธนีย์  จันทู
2. นางสาวจินตนา  ประสงค์ศิลป์
3. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 43 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายดวงดี  ศรีทา
2. นางสาวอาทิตยา  สายแสน
3. นายเทอดศักดิ์  อาจสาลี
 
1. นายนฤพล  จันทู
2. นางเกศินี  วงษ์อุบล
 
40 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวชนาพร  กัสโป
2. นางสาวธิดารัตน์  ผงชานันท์
3. นางสาวอลิสา  พงษาเทศ
 
1. นางคันธนีย์  จันทู
2. นายนฤพล  จันทู
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง 9 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงทรรศวริน  คำภาษี
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  รักษากิจ
3. เด็กหญิงอาทิตย์ติญา  ทหาร
 
1. นางคันธนีย์  จันทู
2. นายสักโก  กงซุย
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 18 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวกมลทิพย์  ทรัพย์สมบัติ
2. เด็กหญิงปพิชญา  มุกดาม่วง
3. นางสาวอรปรียา  บุญศรี
 
1. นางคันธนีย์  จันทู
2. นายสักโก  กงซุย
 
43 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. เด็กชายจตุพร  ธัญญรักษ์
 
1. นางสาวดาวเรือง  ธิสารสังข์
 
44 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. นางสาวจิรัฐดา  จำเริญภัก
2. นางสาวประภาพร  ฤาเรืองฤทธิ์
3. นางสาวสุดารัตน์  อ่อนสี
 
1. นางพัชรี  อุปพระจันทร์
2. นางสาวกัลยา  นารถภักดี
 
45 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. เด็กชายพชรพล   บุราณหิต
 
1. นางนงลักษณ์  เศวตวงษ์
 
46 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.8 ทอง 9 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. นายวรวุฒิ  ตุ้มสีคุณ
2. นายสมภพ  ใสสะอาด
 
1. นางสาวศิริพร  เศวตวงษ์
2. นางพัชรี  อุปพระจันทร์
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวศิลารัตน์  คงการเรียน
 
1. นางสุภาวดี  เพ็ชรฤาชา
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกนกขวัญ  ชุมแวงวาปี
2. นางสาวกัณฑิมา   บาลไทสงค์
 
1. นางสาวมณีพลอย  จันทร์อุบ
2. นายสุชาติ  สีเคนา
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94.42 ทอง 5 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงกชกร  คำมีทอง
2. เด็กหญิงมนต์นภา  หันตุลา
 
1. นางรฐา  พลบูรณ์
2. นางสาวศศิธร   วงศ์ใหญ่
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 80.2 ทอง 47 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวพัชชา  กุลศิริ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  บุญไชย
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง 17 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวจันทิมา  สมพร
 
1. นางสาวถนอม  ทมถา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง 18 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวสุชาดา  ขันนางลำ
 
1. นายธีรโชติ  กลับแป้น
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.6 ทอง 6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวพิยดา  แก้วสุขศรี
2. นางสาวสรวงสุดา  ศรีราช
 
1. นางมนรัตน์  สมสุข
2. นายอุทัย  บุพิ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.8 ทอง 31 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวณัชชา  เพชรดี
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ทัพนคร
3. นางสาวนิชานันท์  หนองผือ
4. เด็กหญิงพรรณธิวา  ศรีภูวงษ์
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญศิริ
6. เด็กหญิงพิลัยพันธ์  วงษา
7. เด็กหญิงสิราภรณ์  มหาชัย
8. เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์  อุรัญ
9. เด็กหญิงสุชานันท์  พุทธพลพิทักษ์
10. นางสาวเขมิกา  พรหมทา
 
1. นางมนรัตน์  สมสุข
2. นางสาวรัศมี  มานะ
3. นางแสงจันทร์  โพธิ์นา
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.4 ทอง 5 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงกฤษภรณ์  สีหาราช
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ป้องกัน
3. เด็กหญิงชนิกานต์  สัสดี
4. เด็กหญิงถิรดา  มหาธนะสาร
5. เด็กหญิงนราภรณ์  หอมอ้ม
6. เด็กหญิงปัณฑิตา  สำมะลี
7. เด็กหญิงพิมชนก  พรมพิมพ์
8. เด็กหญิงลักษิกา  เสนามงคล
9. เด็กหญิงวิลาสินี  เทพสมพร
10. เด็กหญิงสุชญา  พันธ์ภักดี
11. เด็กหญิงสุประวีณ์  กุลอาษา
12. เด็กหญิงสุพิชญา  กู้เขียว
 
1. นางมณฑลี  สิงหพงศ์
2. นางสาวจันทิมา  อุตลา
3. นางสาวกรรณิการ์  ปีนะโพ
4. นางสาวจิณจุฑา  นามแสงผา
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  วิรุณพันธ์
2. นางสาวจารุวรรณ  อาบสุวรรณ์
3. นางสาวจิดาภา  สมสา
4. นางสาวจีระนันท์  พุชโก
5. นางสาวจีระนุช  พุชโก
6. นางสาวปนัสยา  จันดาเบ้า
7. นางสาวปัญจรัช  ทองภู
8. นางสาวศิริบูรณ์  ธิพิมภา
9. นางสาวศุจิพัชร  ทานะ
10. นางสาวสุณัฏฐา  คำภา
11. นางสาวสุธีรัตน์  สุระวิชัย
12. นางสาวอทิติยา  บุญนาวา
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  พุทธเสน
2. นางวิยะดา  พีรัตน์
3. นางสาวกรรณิการ์  ปีนะโพ
4. นางสาวจิณจุฑา  นามแสงผา
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.6 ทอง 14 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงจิตติมา  สุทธิบริบาล
 
1. นางชลธิชา  ถานกางสุย
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  ไชยสอาด
 
1. นางสุรีย์รัตน์  คุ้มดี
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.6 ทอง 26 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวชนกเนตร  แก้วสุริยะ
2. นางสาวชนิดาภา  สุนนท์
3. นางสาวนภาวรรณ  ปากกา
4. นางสาวปัณฑิตา  กากแก้ว
5. นางสาวศวรรยา  ทวีทรัพย์
 
1. นางศรัณยา  ศรีพรมทอง
2. นางวีรวรรณ  ฟอร์เฮด
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.67 ทอง 13 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ฉิมมาแก้ว
2. เด็กหญิงพัชราพรรณ  บุญเพ็ง
 
1. Mr.Liu  Yahang
2. นางสาวเบญจรัตน์  สุวภักดิ์
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.67 ทอง 10 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกรติกา  ชินบุตร
2. นางสาวชิษณุชา  วงษ์ชนะ
 
1. นายอธิพันธ์  ไชยพันธุ์
2. MissHan  Mei
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกนกนภัส  ผลบุญ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  แดงสำราญ
 
1. นางนฤมล  ไพยรินทร์
2. Mr.Zhai  Jingxu
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.66 ทอง 10 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวนภสร  ชมภูนิมิตร
2. นางสาวสุชานาถ  คำภูแสน
3. นางสาวสุดารัตน์  สิงหะสุริยะ
4. นางสาวอมรพรรณ  หงษ์งาม
5. นางสาวแพรวา  สตีล
 
1. นางสาวนิศาชล  บริบูรณ์
2. MissWang  Li
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 84.33 ทอง 6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวณิชาภัทร  ฤทธิ์คำหาญ
 
1. นางสุรภี  นามเสนา
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง 43 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงกวีลักษณ์  โคตรหลง
2. เด็กหญิงศิริประภา  เนื่องสุมาลย์
3. เด็กหญิงศิริประภา  แทนชิน
4. เด็กหญิงสิรยากร  มะณีศรี
5. เด็กหญิงอนัญญา  ศิริบูรณ์
6. เด็กหญิงอรปรียา  บัวผัน
7. เด็กหญิงอาทิตยา  กิจเจริญปัญญา
8. เด็กหญิงอารดา  แซ่ชิ้น
 
1. นายจารุวัติ  บรรเลงรมย์
2. นายปาฏิหาริย์  สาฆ้อง
3. นายธรรมนูญ  พูลศิริ
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงนิภาพร  ไชยสุรินทร์
2. นางสาววรษา  ลี้สยาม
 
1. นายประกาศิต  วงษ์แวง
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  ผ่านแสนเสาร์
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 41 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองสีดำ
2. เด็กหญิงปรียากมล  ทองเมือง
3. เด็กหญิงอินดารัตน์  สุขสันติชัย
 
1. นางกนกศศิวรรณ  บุญก้านตง
2. นางประภาพรรณ  แก้วมี
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงกฤษภรณ์  สีหาราช
2. เด็กหญิงพาทินธิดา  สานะราช
3. เด็กหญิงสุภาดา  เทียบศรี
 
1. นางวนิดา  บุญพิเชฐวงศ์
2. นางสาวมาลา  กองนาง
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง 17 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวบัวชมพู  แสนเมืองชิน
2. นางสาวเกสราภรณ์  ภูเยี่ยมใจ
3. นางสาวเมธาพร  หัตถประนิตย์
 
1. นางวนิดา  บุญพิเชฐวงศ์
2. นายธงชัย  บุญพิเชฐวงศ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82.8 ทอง 8 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  ป่าผึ้ง
2. เด็กหญิงกัลติมา  โพธิ์บาย
3. เด็กหญิงกิตติยาริญชย์  ปัตถาวะโร
4. เด็กหญิงจรัสรวี  โสธิธรรม
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงเพ็ชร
6. เด็กชายจิรชีพ  บุญทัน
7. เด็กหญิงชนัญชิดา   แหล้ป้อง
8. เด็กชายชลธี  การคิด
9. เด็กชายชิษณุพงษ์  ภูดวงขวา
10. เด็กหญิงฐิติวรดา   อุปมา
11. เด็กหญิงณัชชา   สิงห์สัตย์
12. เด็กชายณัฐชนน  ริมโพธิ์เงิน
13. เด็กชายณัฐพนธ์   พันธะศรี
14. เด็กชายทรงพล  กาลบรรจง
15. เด็กหญิงนพวรรณ์  หล้าคอม
16. เด็กหญิงนาตยา  อุปศรี
17. เด็กหญิงประภาภรณ์  รัตนะ
18. เด็กหญิงปิยธิดา  พลท้าว
19. เด็กชายพงศกร  นาคอึ่ง
20. เด็กหญิงพรอุสา  ขาวฉลาด
21. เด็กหญิงพิชญาภา  ลุจริง
22. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มะลิวงศ์
23. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   สุวรรณ
24. เด็กชายพิเชฐ  พาสัญจร
25. เด็กหญิงมาริสา  ศรีแก้ว
26. เด็กชายรพีพันธ์  โนนแวง
27. เด็กหญิงรุ่งนิภา   กาโยดม
28. เด็กหญิงวรัญญา  ขิปวัติ
29. เด็กหญิงวรัญญา  โชคมลทิน
30. เด็กหญิงวราภรณ์   สุระสิทธิ์
31. เด็กชายวาติพงษ์  คำธาตุ
32. เด็กหญิงวาสนา  พันลำภักดิ์
33. เด็กหญิงศศิธร  เจริญภูมิ
34. เด็กหญิงสุพรรษา  ผลจันทร์
35. เด็กหญิงสุภัสสรา  พังน้อย
36. เด็กหญิงสุริวิภา  ศรีสร้างคอม
37. เด็กหญิงอารยา  ปานศรี
38. เด็กชายเมฆิน  กัณหา
 
1. นายไชยเนตร  กรมธรรมมา
2. นายอัธยา  ใจมั่น
3. นางสาวศิวัชญา  กันหาชิน
4. นางสาวรมิดา  พลราชม
5. นางสาวสุพรรษา  มีหลง
 
71 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. เด็กชายบุญมี  ติดตานนท์
 
1. นางสุรีย์พร  สารีแก้ว
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 48 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นางสาวธิดารัตน์  ชัยคำ
 
1. นางวีณภารัตน์  คงวารีทรัพฏ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 29 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นายบุญญาฤทธิ์  ลือเลื่อง
 
1. นางสาวอรวรรณ  บุญทวี
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองโคตร
 
1. นายวัชระ  อรุณโน
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กชายต้นทอง  เบ้าทอง
 
1. นางสาวอรวรรณ  บุญทวี
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 10 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นายกฤษณวงศ์  รอบรู้
2. นายกิตติเทพ  ชาวกล้า
3. นางสาวจารุวรรณ  บัวหาญ
4. นางสาวชลธิชา  อันภัย
5. นายชัยยะพล  สองเมือง
6. นางสาวนัภวรรณ  รอดชมภู
7. นางสาวนิยดา  ถึงอินทร์
8. นายปริญญา  กองสะดี
9. นายพงษ์เทพ  งามลุน
10. นายพุฒิพงศ์  นามตะ
11. นายยศพร   บุญไชย
12. นางสาวศรินยา  บุญคง
13. นางสาวศศินภา  วิลามาศ
14. นางสาวศุวาสิณี  แก้วดี
15. นางสาวเจนจิรา  นวนเกษา
16. นางสาวเบญญาภา  มั่งมูล
 
1. นางสาวกัลยาณี  เมืองเหลา
2. นายโยธิน  โสดาปัดชา
3. นางสุรีรัตน์  จำปาทอง
4. นางวิยดา  ลุมภักดิ์
5. นางสาวกัลยาณี  ภานุรักษ์
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81.4 ทอง 25 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  พันธุ์โนฤทธิ์
2. นายณัฐวุฒิ  เสวตวงษ์
3. นางสาวทัศนา  ผ่องกลาง
4. นางสาวปิยวรรณ  นามเสนา
5. เด็กชายรัฐภูมิ  อ่อนอุทัย
6. นางสาววรรณนิสา  มีจอม
7. นางสาววันทนา  บุญเต็ม
8. นางสาววิภาดา  สุขสำราญ
9. นายวุฒิศักดิ์  พิทักษ์
10. นายไกรวิชญ์  ไทยรักชาติ
 
1. จ.อ.ทฤษฎี  สิงอุปโป
2. นายจักรี  พงษ์สิทธิศักดิ์
3. นายณัฐพงษ์  ยศสงคราม
 
78 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 86.5 ทอง 8 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตนัย  สาลีหอม
2. เด็กชายกิตติธร  สุวรรณสน
3. เด็กชายจิระศักดิ์  กรมนันทร
4. เด็กชายชุติเทพ  ดีเลิศ
5. เด็กชายณัฐพงษ์  มณีวงศ์
6. เด็กชายพิสิษฐ์  สีหาราช
7. เด็กชายวรชิต  แสวงหา
8. เด็กชายวีรกร  คำเรือง
9. เด็กชายวีรภัทร  แขวงเมือง
10. เด็กชายศรายุทธ  คำเรือง
 
1. จ.อ.ทฤษฎี  สิงอุปโป
2. นายวีระยุทธ  ชุมทะสอน
3. นายณัฐพงษ์  ยศสงคราม
 
79 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 24 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 1. นางสาวกัลย์สุดา  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  บุญหล้า
3. นายชุติวัต  พากุล
4. นายธนภัทร  จันทร์โฮง
5. นายธีระเดช  สมพงษ์
6. นายนภัสกร  สมแก้ว
7. นายพงษ์ศิริ  ผลสุข
8. นายพิชยา  แซ่สิม
9. นายภานุเดช  ม้าวมงคล
10. นางสาวรักษิณา  สีดาแจ่ม
 
1. จ.อ.ทฤษฎี  สิงอุปโป
2. นายจักรี  พงษ์สิทธิศักดิ์
3. นางสาวณัฐชยา  แสนคำภา
 
80 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.67 ทอง 16 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงภิราภรณ์  แก้วพิมพ์ผา
 
1. นางสาวอรวรรณ  นาริโส
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 17 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองโพธิ์
2. เด็กชายธนดล  เทียมสม
3. เด็กหญิงปาลิดา  พัฒนชัย
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปุ้งมา
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไชยคิรินทร์
 
1. นางปัทมากร  ปณะราช
2. นายคมสันต์  อาศัย
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 19 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1. เด็กชายรักษ์ไทย  จันดี
2. เด็กชายวรินทร  พิมพ์ภูลาด
3. เด็กชายวีรภัทร  แหวนเงิน
 
1. นายประยุทธ  จันดาเวียง
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง 24 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1. นายธีรภัทร  ดาน้อย
2. นายนิธิกร  ผาวิชัย
3. นายศุภณัฐ  แดงชาตรี
 
1. นางยุวดี  พิมพ์ปัจฉิม
2. นางกุณณิภา  ดวงอุทา
 
84 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.4 ทอง 9 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 1. เด็กชายปธานิน  พึ่งเมือง
2. เด็กชายเกล้าเกิด  บัวสอน
 
1. นางไพรวัลย์  มาตย์เทพ
2. นางสาวปรียาภรณ์  อ่อนสมัย
 
85 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันธิกานต์   กุลดา
2. เด็กหญิงวรรณภา   ธิจีน
3. เด็กหญิงวริศรา   สิงห์สูงเนิน
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วมณี
2. นางสาวศิริพร  ชำนาญชาติ
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.75 ทอง 26 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นางสาวกนกวรรณ์  บุญพันธ์
2. นายชานนท์  โภคาพานิช
 
1. นายนิพนธ์  จันทร์แดง
2. นางปาณิสรา  บุญณะสิทธ์
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายพงศพัฒน์  วิพิมพ์สุทธิ์
2. นายสัญญา  อรุณไพร
 
1. นางวีณา  ภูคานา
2. นางปิยภรณ์  ขุสุวรรณ
 
88 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 9 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงนภัสชฎา  ภูแสงศรี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยรินทร
3. เด็กชายไพรัตน์  เลพล
 
1. นางอัจฉราพร  สิงห์สิทธิ์
2. นางสาวนิศา  ชาติมนตรี
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 18 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สมศรีใส
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษา
3. เด็กหญิงดวงกมล  ณ อุบล
4. เด็กหญิงประกายดาว  ศรีดายา
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อินทศร
 
1. นางปรัศนา  ดรครชุม
2. นางยุภาวดี  กาหาวงศ์
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 10 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวช่อฟ้า  จิตตะโคตร์
2. นางสาวปัณฑิตา  สุทธิสาร
3. นางสาววรนุช  บริบูรณ์ผล
4. นางสาวสุดารัตน์  จันดาดวง
5. นางสาวอารยา  สังข์ทอง
 
1. นางยุภาวดี  กาหาวงศ์
2. นางปรัศนา  ดรครชุม
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.1 ทอง 60 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวธนิษฐา  แสงพา
2. นางสาวพิศชาดา  นารัตน์ตุง
3. นางสาวศิวภา  ธาตุวิสัย
4. นางสาวสมบูรณ์  สุนารัตน์
5. นางสาวสุภาวดี  สีเหลือง
 
1. นายมนูศักดิ์  จอมพล
2. นายธนสาส์น  วรรณสวาท
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 26 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายทัตเทพ  ฤทธิมาร
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  แสงพา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 81.2 ทอง 25 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายกนกพล  น้อยลำ
2. นายกันต์พล  จันทร์แจ้ง
3. นายชินกฤต  เอียการนา
4. นางสาวทรรศิกา  บรรเทิงสุข
5. นายทัตเทพ  ฤทธิมาร
6. นายนราวิชญ์  โนนอาสา
7. นายปวันรัตน์  นารี
8. นางสาวสรัลชนา  สารักษ์
9. นายอนันธภัทร  คลังสูงเนิน
10. นางสาวอิงฟ้า  เหง้าเทวาพิทักษ์
11. นายเกรียงไกร  ใจชื่น
12. นางสาวเปรมยุดา  โทสาลี
 
1. นายสถาปัตย์  สมสุข
2. นายเอกวัส  เพ็งคำ
3. นายวัชรวิทญ์  บุญตาระวะ
4. นายอนุพงศ์  แสนโบราณ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.33 ทอง 18 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวศิริพรรณ  คำโชติ
2. นางสาวสโรชา  สาเกตุ
 
1. นางสาวสุหัธยา  เงินขาว
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวศิริยากร  มาตราช
 
1. นางสาวสุหัธยา  เงินขาว
 
96 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 14 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กชายชญาศักดิ์  อบเชย
2. เด็กชายณัฐชนน  สุระดะนัย
3. เด็กชายติณณภพ  เพชรแสงใส
 
1. นายสุขุม  ธีระสาร
2. นายเพรียว  พลอาสา
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กชายภูธเนศ  ลมวัง
2. เด็กชายศรยุทธ  ทองใส
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อินทรประเสริฐ
2. นางสาวแพรวพิลาศ  แก้วไพศาล
 
98 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง 17 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  แก้วปัญญา
2. นางสาวชวัลรัตน์  สีนากรุง
3. นางสาวณัชชา  อินทร์รักษา
 
1. ดร.ชาติชาย  กิ่งมิ่งแฮ
2. นางอำไพ  โคตรแสนลี
 
99 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 88.8 ทอง 17 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กชายธนดล  ศรีทอง
 
1. นายทวีศักดิ์   ศรีแสงทิพย์
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 41 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายจักรี  แก้ววงษา
 
1. นางดามพวรรณ  จันทมาลา
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.4 ทอง 4 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวอาภาสินี  ห่อนบุญเหิม
 
1. นางดามพวรรณ  จันทมาลา
 
102 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายนิพัทธ์  จันทรพรหมเดช
 
1. นายธวัตรชัย  เดนชา
 
103 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปุญญิศา  คำพันธ์
2. เด็กหญิงพรรธน์ชนัน  ทิพชัยวรภัทร์
3. เด็กชายเตชินท์  ตงศิริ
 
1. นางสาววรางค์ศิริ  คูณชัยรุ่งเรือง
2. นายธวัตรชัย  เดนชา
 
104 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายธนภัทร  คุณธรรมลิขิต
2. นายธีรธร  แก่นชูวงศ์
3. นายภูมิภิเษก  ชัยมณี
 
1. นายพรชัย  ทุมพัง
2. นายวรวัฒน์  ชาญนรา
 
105 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82.5 ทอง 11 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวปภาดา  วนไชยสงค์
2. นางสาวรัฐพร  จัตุชัย
 
1. นางสุภาพร  จรูญพงษ์
2. นายสุบัณฑิต  ชาบุตรโคตร
 
106 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 35 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวสุทธาสิณี  ศรีระษา
 
1. นางนาฎฤดี  คงผดุง
 
107 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงน้ำพระทัย  สมกำลัง
2. เด็กหญิงปพิชญาดา  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงศิริกร  จันทร
 
1. นายสุเทพ   แพทย์จันลา
2. นางหทัยรัตน์  ชัยจันทร์
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.8 ทอง 34 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายปุณณภพ  เจริญพงศกร
2. นายพัทธดนย์  บุญเจริญ
3. นายภูมิพัฒน์  โสดาวิชิต
4. นายวิทิต  จารุเบญจรัตน์
5. นายศุภณัฐ  พันโยสี
 
1. นายคุณธน  ตังสมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิตติยา  พิลาจันทร์
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 21 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายปุณณวิช  เตียวประเสริฐ
 
1. นางวีณา  บุญปัทม์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.25 ทอง 15 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายชยพล  แพงขวา
2. นายธีรวัจน์  วงศ์ภัทรคุณากร
3. นางสาวนภสรณ์  ศิริปาณี
4. เด็กชายพันวันทร์  ชุติกาญจนโรจน์
5. นายภคพล  บุญชัย
6. นางสาวมนัสนันท์  ต่างกง
 
1. นายทศพร  สุปัญญา
2. นายเสริมชนม์  ดวงไพชุม
3. นายฐิติกร  ปฐมชัย
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 13 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  คุณทรัพย์
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวกษพร  เที่ยงธรรม
2. นางสาวกานต์พิชชา  ภูภักดี
3. นายคุณานนท์  ฤทธิ์ศร
4. เด็กชายจิรภัทร  ทองสุกนอก
5. นางสาวจิรารัตน์  แสนเจริญสุข
6. นางสาวชนนิชา  จึงเจริญ
7. นางสาวชนิสรา  ธรรมดี
8. นายชยพล  แพงขวา
9. นายญาธิป  อนันตกาล
10. นายฑีนฤทธิ์  สุวรรณราช
11. นายธนกฤต  จอมสมสา
12. นายธนาธรณ์  แสนเลิศมงคลกุล
13. นางสาวธวัลยา  ภูชาดึก
14. นายธิษณชน  บุณย์ศุภา
15. นายธีรวัจน์  วงศ์ภัทรคุณากร
16. นางสาวนภสรณ์  ศิริปาณี
17. นางสาวนภัสกร  พจน์ไพเราะ
18. นายนิติภูมิ  จันดี
19. นางสาวปาณิสรา  ศุภกิจจารักษ์
20. เด็กหญิงพรรณพรรษ  วัฒนากุล
21. นางสาวพรรณวษา  เปล่งเมืองปัก
22. นางสาวพิชญาภา  สุปัญญา
23. นางสาวพิชารดา  รุดชาติ
24. เด็กหญิงพีรชญา  สุปัญญา
25. นายพุฒิพงศ์  จารพิมพ์
26. นางสาวภคนันท์  สาก้อน
27. นายภคพล  บุญชัย
28. นางสาวภควดี  สุวรรณกุศล
29. นางสาวมนัสนันท์  ต่างกง
30. นางสาวยศวดี  สุโพธิ์
31. นายศิรวิชญ์  ศรียศ
32. นายศิรวิทย์  สมบูรณ์
33. นายศิริพงศ์  ศรีสุขา
34. นายศิวกร  อุดมชัย
35. นายสิริพงศ์  สอนนวล
36. นางสาวสุภัสสรา  พานนนท์
37. เด็กหญิงอลิชา  มังโส
38. นายอังกฤษ  ทองเจริญ
39. นางสาวอัญชิสา  อ่อนประเสริฐ
40. นางสาวเพียงฟ้า  เกษทองมา
 
1. นายทศพร  สุปัญญา
2. นายเสริมชนม์   ดวงไพชุม
3. นายยุโรจน์  วงษ์ฤทธิ์
4. นายอัครพล  เดชะพหุล
5. นายสมมาตร  คำเพิ่มพูล
6. นายฐิติกร  ปฐมชัย
7. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์สิงห์
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวชุติกาญจน์  บำรุงภักดิ์
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 93.2 ทอง 4 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวพิมพิกา   ทองสิทธิ์
 
1. นางสาวรัศมี  สาระนันท์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 88.5 ทอง 13 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวนลินนิภา  รัตนประเสริฐ
 
1. นางสาวสุภาพร  พงษ์เมธา
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.33 ทอง 12 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวพัชริดา  ขุนราม
2. นางสาวสิริลักษณ์  ชินแสน
 
1. นางสาววรรณภา  ธรรมมา
2. MissKaori  Uchino
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.33 ทอง 7 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวกัญญ์วรา  วรรณขันธ์
2. นางสาวกาญจนา  สาสัย
3. นายณัชพล  นารีจันทร์
4. นายอภิชน  สนิทภักดี
5. นายเดชาวัต  โคตรสมบัติ
 
1. นางสาวสรชา  เครือคํา
2. นางสาววรรณภา  ธรรมมา
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.6 ทอง 27 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวกรรวี  ปริไพบูลย์
2. นางสาวนันทิชา  ลำมะนา
3. นางสาวพลอยพร  ศิริตัง
4. นางสาวภัทรวดี  เรียงผา
5. นายรัชชานนท์  โสดาวิชิต
 
1. นางพรทิพย์  บาเปีย
2. นางอภิรดี  พรหมแสงใส
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายพีรวัฒน์  มูลกาย
2. นางสาววริศรา  บุญโต
 
1. นายชวนากร  วงศ์ดี
2. นางพัชรินทร์  อุชชิน
 
121 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 86 ทอง 21 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  วิสูงเร
 
1. นายอภิชาติ  โยธะพล
 
122 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 82.74 ทอง 29 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายกรภัทร์  สิตวงศ์
 
1. นายยุทธการ  รอดขันเมือง
 
123 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 89.5 ทอง 22 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวกนกวรรณ  เหล่า
2. นางสาวกมลวรรณ  แม่นชัยภูมิ
3. เด็กชายกรภัทร์  สิตวงศ์
4. เด็กหญิงกัญญาภัค  วงษา
5. เด็กหญิงกุลิสลา  มาตรศรีกลาง
6. นางสาวขวัญมาดา  โฮ้หนู
7. นางสาวจิดาภา  มูลดามาตร
8. นางสาวชญากัญจน์  มานินชลาทิพย์
9. เด็กหญิงชุติภา  คำวงษ์
10. นางสาวญาณิศา  อภิรัตน์วัฒนากุล
11. นางสาวญาดา  ลุนนากัน
12. นางสาวธนนันท์  ชินแสน
13. เด็กชายธนากร  วงษาเทียม
14. นายนพวิชย์  ยะสาธะโร
15. นางสาวบุณญาพร  บุญเลิศ
16. นายปัณณวิชญ์  สาคร
17. เด็กชายปิติ  เหมือนทองจีน
18. นางสาวพิชชาภา  กองแก้ว
19. เด็กหญิงพิชยา  โพธิ์เงิน
20. เด็กชายพิชัยยุทธ  เขื่อนแก้ว
21. เด็กชายภาณุวัฒน์  วิสูงเร
22. นายภูมิวิชญ์  ตังคะวัชระ
23. นางสาวมีนารัตน์  สาคมิตร
24. เด็กหญิงศศิประภา  สุขสบาย
25. นายศิรวิชญ์  ศรียศ
26. เด็กชายศิวกร  จันทนา
27. นายศุภเสกข์  จินเพชรพะเนา
28. เด็กหญิงอนาวิลา  กลั่นภูมิศรี
29. นางสาวเพ็ญรดี  ชีกว้าง
30. นายโมไนย  เชื้อประสาท
 
1. นายยุทธ​การ  รอดขันเมือง
2. นายอภิชาติ  โยธะพล
3. นางสุภาภรณ์  วงศ์คำจันทร์
4. นายอรรคพล  ธิโสภา
5. นายเจยวัฒน์  ขุน​พรม​
6. นางสาววาริณี  มีสิม
7. นายวิทยา  เหี้ยมเหิน
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 42 โรงเรียนอุดรวิทยา 1. เด็กชายคณิศร  นิติกาน
2. เด็กชายณฐปคัลภ์  คำตั้งหน้า
3. เด็กชายดนุพร  คำหนุน
4. เด็กชายภูวดล  บัวบาน
5. เด็กชายศตวรรษ  งามสะอาด
 
1. นางสาววันวิสาข์  ศรีขาว
2. นายธนชัย  มูลปาก
 
125 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 1. เด็กหญิงอารียา  สุระดะนัย
 
1. นางพจนีย์  อัตรสาร
 
126 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร 1. เด็กชายนราศักดิ์  ภููนามนา
 
1. นางอรัญญา  อุปพงษ์
 
127 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร 1. นางสาวอนุตรา  ชาติหวาน
 
1. นายวีระชัย  ศรีสมเกียรติ
 
128 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 89.68 ทอง 8 โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร 1. เด็กชายณวัต  โครตนวล
 
1. นายเสกสรร  ทองรักษา
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. นายจารุเดช  นามราช
2. นางสาวชัญธิดา  อินทร์พามา
3. นายณัฐวัฒน์  ปาทา
4. นายธีระสุทธิ์  โชติทวีธนากุล
5. นายปฏิพัทธ์  สมศิริ
6. นางสาวสุภาวี  ช่วยธานี
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
2. นายสมพร  กาญจนแก้ว
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. นางสาวสุภาวี  ช่วยธานี
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. เด็กหญิงโศภิตา  ศรีวิชา
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.7 ทอง 40 โรงเรียนเทศบาล ๖ 1. นายภูผา  ชาริโย
 
1. นางลักษณารีย์  รัตนวร
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 39 โรงเรียนเทศบาล ๖ 1. นางสาวกชนันท์  กิ่งดอนนอก
 
1. นางสาวชัญณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๖ 1. นางสาวกชนันท์  กิ่งดอนนอก
 
1. นางสาวสมนภัทร์  เนตรเขียน
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 28 โรงเรียนเทศบาล ๖ 1. นางสาวไผ่หลิน  นันที
 
1. นางสาวสมนภัทร์  เนตรเขียน
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๗ 1. นายจุลจักร  อร่ามเดชจินดา
2. นายศรนารายณ์  บัวลอย
3. นายศริยา  อุทะบุตร
 
1. นายศุภวิชญ์  สุขศรี
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ไชยสิทธิ์
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 92 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาล ๗ 1. นายณรงค์พล  ขมิ้นเขียว
2. นายธนดล  วิจิตขะจี
3. นายอรรถชัย  อาจอุดม
 
1. นายศุภวิชญ์  สุขศรี
2. นายวุฒิชัย  สาริวงษ์
 
138 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 87.6 ทอง 29 โรงเรียนเทศบาล ๗ 1. นายภราดร  บัวระภา
 
1. นายธวัชชัย  ดีงูเหลือม
 
139 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 82.55 ทอง 25 โรงเรียนเทศบาล ๗ 1. นายภราดร  บัวระภา
 
1. นายธวัชชัย  ดีงูเหลือม
 
140 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงปณิดา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวมลฤดี  ทองไชย
 
141 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ไชยเพ็ชร
 
1. นางสาวจินตนา  ชนชิด
 
142 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.7 ทอง 17 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกนิภา  สุวรบุตร
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  หรดี
3. เด็กหญิงนัฐติยนันท์  ชมภูจันทร์
 
1. นางสาวนนทยา  เชิดทอง
2. นางอณุสรา  บัวลอย
 
143 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.8 ทอง 34 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวชลยา  หาสุข
2. นางสาวพัชรินทร์  เดชบุญมี
3. นางสาวแสงระวี  สุระเสน
 
1. นางสาวนนทยา  เชิดทอง
2. นางอณุสรา  บัวลอย
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.4 ทอง 22 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญณิการ์  กาสีชา
2. เด็กหญิงกาญจนา  บุตรแก้ว
3. เด็กหญิงนัฐมล  นนทะชาติ
4. เด็กหญิงนิชานันท์  ส่อนราช
5. เด็กหญิงปริศนา  หนูนิล
 
1. นางสาวมนฤทัย  หลวงวงษ์
2. นายอาทิตย์  ม่วงต้น
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 19 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาววิจิตรา  ยศสุนทร
 
1. นายสมมาศ  พรหมเจตน์
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.25 ทอง 9 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญธิญา  เพียรใส
 
1. นายอาทิตย์  ม่วงต้น
 
147 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.6 ทอง 37 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวชวัลลักษณ์  โสระบุตร
2. นางสาวทัศพร  แสนเทพ
3. นายธนากร  บุตรอุดม
4. นางสาวธัญรดา  มั่งมูล
5. นางสาวปภัสศร  แก้วเชียงหวาง
6. นายพีรพันธ์  เมืองนาง
7. นายภูริทัต  ไชยแสนท้าว
8. นางสาวมณฑณา  เว้นบาป
9. นายยงยุทธ  อุดต้น
10. นายเจษฎาภรณ์  แดนสิริมา
 
1. นางอรพิมล  ป้องเรือ
2. นายสุดเขต  หิรัญรัตน์
3. นางศุภวิภา  ดั้งชารี
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชพร  กาหลง
2. เด็กชายศักดินนท์  ธาตุชัย
 
1. นางซ่อนกลิ่น  กาหลง
2. นางสาวธิดารัตน์  ภัทรยศพงศ์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.75 ทอง 32 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  รามฤทธิ์
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ผมอินทร์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  คำกอง
 
1. นางณภัค  ช่วยแสง
2. นางสาวมนฤทัย  หลวงวงษ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 37 โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม 1. นายจาตุรนต์  สหมอดี
2. นายณัฐพงษ์  โนนสว่าง
3. นายณัฐวุฒิ  แนวสุข
 
1. นางสาวสุปราณี  บุญสุข
2. นางวรรณา  พงษ์สุวรรณ
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นายภัทรพล  ทะเวผล
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 82 ทอง 16 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นางสาวสุวนันท์  จันทรเสนา
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 14 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นางสาวรัชชรินธร  โพธิ์ลอง
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80.33 ทอง 16 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นางสาวอัชฌา  ลีนารถ
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นางสาววิภาวดี  ศรีจันทึก
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 81.16 ทอง 18 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นางสาวพรรณนิภา  สัสดี
 
1. นางสาวศิภาวรรณ  เหนือชัย
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นางสาวนกฤษตา  รักญาติ
2. เด็กชายปธานิน  มาอ้น
3. เด็กชายปวริศฐ์  สุนทรธรรม
4. นางสาวพรรณนิภา  สัสดี
5. นายภัทรพล  ทะเวผล
6. นางสาวรัชชรินธร  โพธิ์ลอง
7. นางสาววิภาวดี  ศรีจันทึก
8. นางสาวสุวนันท์  จันทรเสนา
9. นางสาวอรวรรณ  เพ็งรัมย์
10. นางสาวอัชฌา  ลีนารถ
11. นางสาวเสาวภาคย์  ชืดนอก
12. นายไตรทศ  สมบัติหล้า
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
2. นายอินทนน  ดงเจริญ
3. นางสาวศิภาวรรณ  เหนือชัย
4. นายวิษณุ  เพียงงาม
 
158 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 82.8 ทอง 26 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นายธนากร  เสนานิคม
2. นางสาวปรียา  ยลละออ
 
1. นายอภิชาติ  วิบูลย์กุล
2. นายวิษณุ  เพียงงาม