สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 20 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  เทียนทอง
 
1. นางฐิติมา  ศิระโศภณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 50 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวทิพวรรณ  กุดเป่ง
 
1. นางสาวนภาพร  ได้พึ่ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 41.2 เข้าร่วม 41 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  อุทะวงค์
 
1. นางสาวโสภิตรา  บุญโสภา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 16 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวฐิติมา  พันธ์เจริญ
 
1. นางพรทิพย์  ฝ่ายบุตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 31 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กาญจนสิงห์
 
1. นางสาวคัชรินทร์นี  อารีรักษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวอรอนงค์  ตุลพันธ์
 
1. นางสาวเพชรศรี  บุญสุภาพ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 44 โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กหญิงปานไพลิน    โทบุตร
 
1. นางชิดชนก   ไชยขาว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 60.4 ทองแดง 57 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวชลธิชา  สืบสิงห์
 
1. นางแรมใจ  ปลดเปลื้อง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 43 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายธนาดุล  บุญหาญ
 
1. นางลองศิลป์  ต้องสู้
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 51 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายธีรภัทร  สำเภานนท์
 
1. นางสมจิตร  แก้วมีศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 37 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงอารียา  ฤาเดช
 
1. นางสาวนุชวนา  สตารัตน์
2. นางเทวี  ลันดา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวรุ่งนภา  รื่นเริง
2. นายอภิศักดิ์  บุญมาลี
 
1. นางสุดเขตร  ศรีวะรมย์
2. นางนิภารัตน์  ลาภภิญโญ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81.64 ทอง 29 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาววิจิตรา  สุยะทา
2. นางสาววิสาร์กร  ชาญบรรยง
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ผลสิน
2. นางลองศิลป์  ต้องสู้
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90.05 ทอง 21 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายสัพพัญญู  บุญมาลี
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ผลสิน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 21 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายธนกฤต   เจริญรัตน์
 
1. นางสาวอัยย์ญาดา  ธนาโภคทรัพย์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายชาญเดช  ยุวะบุตร
 
1. นางสาวอิ๋ง  ทาราพรม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 26 โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวปณิตา   ศรีเนตร
2. นางสาวประวีณา   นิลฉวี
3. นางสาวภาวินี   แก้วลี
 
1. นางรัตติยา   นาสิงห์
2. นางสิริพร    วงศ์ว่องไว
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 15 โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาววันดี   บัตรพันชนะ
2. นายวีระชัย  รัตนะศรี
3. นางสาวสุดสดี    เขจรรักษ์
 
1. นางสาวสุทรรศนีย์   รัตนก้านตง
2. นางปิยวรรณ   ผ่าโผน
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง 30 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิราพร   เฟื่องศรีไหม
2. เด็กหญิงนลินนิภา   โมลา
3. เด็กหญิงศุกลภัทร   พิมหิน
 
1. นายสรัล   วันทอง
2. นางธนฤทัย  ดอนมอญ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 38 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวกุลธิดา  ถาวรบุญ
2. นางสาวจิดาภา  พรมลาย
3. นางสาวลภัสรดา  คงจ้อย
 
1. นางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร
2. นางสาวสมพงษ์  วรรณโสภา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63.25 ทองแดง 55 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวญาณวิภา  ทวีพันธ์
2. เด็กหญิงรัชชฎา  จูมศรี
 
1. นายนัยจิตร  ไพโสภา
2. นางสาวภาวิณี  ชมชิด
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน 29 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายจักรพงศ์  อินลี
2. นายวีรวัฒน์  จำปานนท์
 
1. นายนัยจิตร  ไพโสภา
2. นางสบาไพ  คำเลิศ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ถุระพัฒน์
 
1. นางชมพูนุช  เกื้อทาน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 38 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวรัชฎาภรณ์  อินชนะ
 
1. นางประภาพร  พรมกสิกร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 79.47 เงิน 35 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายกิตติธัช  ขจัดมลทิน
2. เด็กชายสิิปปกร  ปิยะประสิทธิ์
 
1. นางสาวจุฑามาส  บั้งทอง
2. นางสาวสมพร  มีมา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 43 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายสิทธิศักดิ์  วงศ์เครื่อง
 
1. นางสาววิชชุตา  คลังกลาง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  วงศ์แสง
 
1. นายณัฐชัย  กุตเสนา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 41 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวรรณ  รักษาศรี
 
1. นางสาวจันทณี  ชัยสิทธิ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  เถาว์โมลา
 
1. นางวศินี  จาริอุตร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวพราวรวี  เจริญวงศ์
2. เด็กหญิงศศินันท์  หมื่นหาวงศ์
3. เด็กหญิงศศิประภา  คืนดี
 
1. นายปัณณทัต  หมื่นหล้า
2. นางสาวมินตรา  โคตรมิตร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวชลันดา  เสนาจันทร์
2. นายภานุวัฒน์  วงศ์ด้วง
3. นางสาวเมลิสสา หยก เชง  โห้
 
1. นายอนุชา  ชาติวงศ์
2. นางสาวพรศิวลักษณ์  วิริยะกุล
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวปภาวรีย์  สายโท
2. นางสาวศิริประภา  ยอดทอง
3. นางสาวศิริวลี  จันทร์ศรีเมือง
 
1. นางสาวธนพร  อินทนาม
2. นางสาวกนิษฐา  ดวงจิตต์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวฐิติรัตน์  ศรีม่วง
2. นางสาวพรรณิภา  จักษุรัตน์
 
1. นางตฤษยา  จินาพร
2. นางชญาณิศา  ศิริคำภู
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 43 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กชายรัฐสิทธิ์  สาระบัว
2. เด็กชายอนพ  มะลิต้น
3. เด็กชายอมรชัย  วิริยะพันธ์
 
1. นายธีรวัฒน์  เปรมชู
2. นางสาวนุจรา  ประทุมชาติ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 43 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายชัชชานนท์  สมควร
2. นายรัฐนนท์  นนทบุตร
3. นายศุภกิจ  ถาวร
 
1. นางสาวจิราพรรณ  มีแวว
2. นายพายัพ  ปรุโปร่ง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.74 เงิน 48 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ศรีเนตร
2. เด็กหญิงพัณณิตา  บุญหลง
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  กุบแก้ว
 
1. นางสาวเกษศิรินทร์  พลหาญ
2. นางสาวบุญธิดา  โรจนคุณธรรม
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.8 ทอง 61 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวกุลธิดา  นารีวงศ์
2. นางสาวพีรพิชญ์  โจระสา
3. นางสาวอรวิภา  สารธิมา
 
1. นางจตุพร  บุญเสริม
2. นางหทัยชนก  ดอกบัว
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. เด็กหญิงวนพร  อรจุล
2. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  คำแดง
 
1. นายวิภูชัย  คำแดง
2. นายพิทยาธร  อาภรศรี
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 19 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวทิพย์สุดา  สวนเส
2. นางสาวศิรประภา  จันเทวา
 
1. นายจิระ  บุญเสริม
2. นางจตุพร  บุญเสริม
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 60 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. เด็กชายจัตตุรภัทร  สินสระ
2. เด็กชายนิติกร  ศรีไพดร
 
1. นายนันธนิษ  อินทร์น้อย
2. นายสมพาน  เรียงขวัญ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน 38 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายสนธิ  คำกุนา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ชินบุตร
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายดารากรณ์  อัปกาญจน์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายทศพร  กาทอง
2. นายธนพล   สมสินทร์
3. นายอภิษะ  นาสูง
 
1. นายธาดา  โคตรอาษา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อาษาศรี
2. เด็กหญิงปัทมา  โคตรอาษา
3. เด็กหญิงภัทราพร  สมบัติกำไร
4. นางสาวสุภนิดา   บุ้งจันทร์
5. เด็กหญิงเปี่ยมบุญ  ป้องแก้ว
 
1. นางสาวศศิธร  พลหาญ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ  สุจันทา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวกุลจิรา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  วงศ์งาม
3. นางสาวณัฏฐ์สินี   ศรีลาแก้ว
4. นางสาวนุชวรา  จันทร์สวาท
5. นางสาวอดิศา   ทานุมา
 
1. นางวรัชยา  กาญจนาภา
2. นางอุไรวรรณ  ทองอุ่น
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจิตรลดา   กันทะขะยอม
2. เด็กชายชัยอนันต์  อินทร์อร่าม
3. เด็กชายณัฐดนัย  บุญกัณฑ์
4. เด็กหญิงณัฐติยาพร  ไชยศรี
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พลหาญ
 
1. นางธิรัตฏิกานต์  สุวะพันธ์
2. นางสาววันทนีย์  ทองเหลือง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.3 ทอง 9 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวจุฑาพร  ทรงชา
2. นางสาวญาณินท์  อุ่นเวียง
3. นางสาวณัชชา  พละศูนย์
4. นางสาวนัสนันท์  คูณค้ำ
5. นางสาวปิยะวรรณ  สินชู
 
1. นางปวีณา  จินดาแต้สกุล
2. นายวิษณุ  จินดาแต้สกุล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 79.8 เงิน 34 โรงเรียนพนาศึกษา 1. นายกฤษณพงษ์  คณะรัตน์
2. นางสาวจตุพร  กาลปลูก
3. เด็กหญิงพราวนภัส  บรรลือ
4. นางสาวมุกดามาศ  คำภา
5. นายรัชชานนท์  ใจแก้ว
 
1. นางสาวอรไท  บัวละพา
2. นายสุรพิชัย  จำปาศรี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.2 ทอง 24 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายชลนิธิ   ธรรมสาร
2. นายพัทธดนย์   โพธิชาติ
3. นายพิรภพ  คนหาญ
4. นายภูชิสส์   กิมยงค์
5. นายมงคล   ทองดี
 
1. นายวาปี  ปัสสา
2. นายยงยุทธ  ไชยชนะ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82 ทอง 13 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายจิรายุ  ฉลาดล้ำ
2. นายชลสิทธิ์  พิมพ์สนิท
3. เด็กชายชวัลชัย  อาจวิเชียร
4. นายชินวัตร  แสงทอง
5. เด็กชายตรัยรัฐ  วะยะลุน
6. นายธนพร  จันทร์ลุน
7. นายธนะพงศ์  วงศ์นาม
8. นายนัทธพงศ์  สายตา
9. นายนันทวุฒิ  บุตรทศ
10. นางสาวปฏิมา  นามวงศ์
11. เด็กหญิงปณิตา  พรหมกสิกร
12. นายพงศธร  วงศ์ขันธ์
13. นายภานุพงษ์  คงถาวร
14. นายภูนริน  วงศ์อินตา
15. นายวรวุฒิ  รักไทย
16. นายวัชรินทร์  บุษรากรณ์
17. นางสาวสาวินี  พุทธรัตน์
18. นายอมรเทพ  ขอสุข
19. นางสาวอารยา  บุญสูง
20. นายเจษฎา  แสนเริง
 
1. นายผดุงศักดิ์  ละพรมมา
2. นางสาวเกสร  ลาภสาร
3. นายวัฒนา  กลมเกลียว
4. นางสาวนุศราพร  อินทร์ลี
5. นางเยาวภา  แพงดี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83 ทอง 20 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นายกล้า  วงวิจิตร
2. นายดนุพร  ดอนไพรฮวบ
3. นายต้นตะวัน  สิงห์คำ
4. นายทีปกร  ไชยโย
5. นางสาวธนัญญา  พิมพาทอง
6. นางสาวธิดามาศ  มาลาวัน
7. เด็กหญิงปาริชาต  สามารถ
8. นายพงค์พล  สองคร
9. นายพลพล  อินพวง
10. นายพันธนากร  โสมอินทร์
11. นายภูวดล  บุญยะมูล
12. นายมานิต  นามวงษ์
13. นายวีรชิต  มุทุจิตต์
14. นางสาวศศิภา  โยริพันธ์
15. นายสันติราช  จันทะวรรณ์
16. นายอดิศักดิ์​  แก้วมณี
17. นางสาวอรปรียา  แสงฉลวย
18. นางสาวอารียา  ศิริเวช
19. นางสาวเสาวภา  พานพิชิต
20. นายไพรัฐ  สิงห์สีทา
 
1. นายประทีป  เจริญขึ้น
2. นางสุภาวดี  โสดาภักดิ์
3. นางสาวคณิตา  ศรีสุรัตน์
4. นางสาวกัญญา  ต้นโพธิ์
5. นางสาวพัชรียา  ผันผาย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวชมพูนุช  ศรีทอง
 
1. นางสาววาสนา  บรรลือ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายกฤศ  พุทธิเฉลิมชัย
 
1. นางแก้วตา  นามสร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.4 เงิน 36 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงนาตาลี  เถาว์โท
2. เด็กชายพัทธนันท์  หมู่เพ็ชร
 
1. นางสาวมุกดาวรรณ  ไชโยธา
2. นางเพ็ญศรี  ปัสสา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 39 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายสิทธิกร  วงษ์ทอง
2. นางสาวสิริพิมล  ยางป้อม
 
1. นางนิตยา  บัวทอง
2. นางวิลาวัลย์  ชัยปัญญา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.6 ทอง 6 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกนกพร  พลเมือง
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  สิมุฒิ
3. นางสาวฐิติพร  ทองประเสริฐ
4. เด็กหญิงพชรพรรณ  การะมาตร
5. นางสาวลลิตา  เพ็งพา
6. นางสาววิราวรรณ  ธานี
7. นางสาวศศิกานต์  พันธวัตร
8. นางสาวศิญานันท์  อารีเหลือ
9. นางสาวสรินยา  จันทริมา
10. เด็กหญิงสิรินทรา  เอกคณิต
 
1. นางนุชรินทร์  วรโพธิ์
2. นางปุณญทิพย์  รักภูเสนโพธิ์กุล
3. นางสมฤทัย  ลาภทวี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.8 ทอง 27 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวจันทรา  จันทวงศ์ศา
2. เด็กหญิงชณัฐฎา  สาภา
3. นางสาวณัชชาภรณ์  ชารีพันธ์
4. เด็กหญิงพัชราภา  ชารีพันธ์
5. นางสาววรรณิภา  จันสุตะ
6. เด็กหญิงวิรันยา   สุขสะอาด
7. นางสาวสุชาดา  จันทะนาม
8. นางสาวอภิชญา   ก้อนสิน
9. นางสาวเอมอร  เกทิพย์
10. นางสาวแสนดี  สายบุตร
 
1. นายปกรณ์กิตติ์  ปลายเนตร
2. นายภาคินัย  ชาววาปี
3. นางสาวรัชฎาพร   มณเฑียร
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 78 เงิน 38 โรงเรียนลือวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญิกา  โมคะรัตน์
2. เด็กหญิงชนัญญา  บุญรอด
3. นางสาวรัตติยา  ลูกแก้ว
4. นางสาวรัตนา  สุภิวงค์
5. เด็กหญิงรัศมี  วงศาสตร์
6. นางสาววนัชพร  อนุมอญ
7. เด็กหญิงวนิดา  สาระดำ
8. นางสาวศศิธร  ดาทา
9. เด็กหญิงโชติรส  ดาเหลา
 
1. นางภัทดาพร  แสวงบุญ
2. นายวานิช  กุมภิโร
3. นายวิทวัติ  บั้งทอง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 75.7 เงิน 31 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวฐิติมา  เงินหมื่น
2. นางสาวธิดารัตน์  เสียงเย็น
3. นางสาวนันทนา  ลอยลม
4. นางสาวประภัสสร  สีวะสา
5. นางสาวพรพิมล  ศรีสุวงค์
6. นางสาวพุทธรักษา  แสนสุข
7. นางสาวศุภาวรรณ  จงรักษ์
8. นางสาวอมราพร  ทองวรณ์
9. นางสาวอัมรินทร์  หงษ์ทอง
10. นางสาวเยาวธิดา  กาลปลูก
 
1. นายนิติวุฒิ  สุจริต
2. นายอรรถพล  สุขทอง
3. นางประจบ  รัตนศรี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72.5 เงิน 19 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ขุมทอง
2. เด็กชายสันติสุข  อักษรศักดิ์
 
1. นางสุภี  โสดาภักดิ์
2. นางนะพาภรณ์  ปัญญาสาย
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายปฏิภาณ  บุญธรรมมา
2. นางสาวอพัชชา  ชัยรุ่งเรือง
 
1. นางนวลละออง  สุดาศักดิ์
2. นางสาวสิรินดา  สีโส
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง 25 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงผกาวัลย์  สำราญ
 
1. นางสาวสุธิดา  ธรรมจำรัส
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 14 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายฐิตตินันท์  บุญราช
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84.5 ทอง 17 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนราทิพย์  ขุนณรงค์
 
1. นางสาวจิรารัตน์  ธนะวิโรจน์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง 21 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นางสาวสุดารัตน์  สุดชารี
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 53 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กหญิงมนัสนันท์   ละมุล
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง 6 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายธีรภัทร  พรมชัย
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุตัน
 
1. นางสาวแพรวระวี   แก้วบริบัตร
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 12 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นายณัฐพล  บุญเคล้า
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 27 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงณิชชานรี  เสมอใจ
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  สู่สุข
 
1. นางสาววันวิสา  ภาระวงษ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 7 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชัย  สุขใจ
 
1. นางสาวหงษ์นภา  วิโย
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวนงพะงา  คำลอย
 
1. นายสราวุธ  นาบอน
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 22 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายบัณฑิต  กาฬจันทร์
2. เด็กชายรัฐปกรณ์  อรอรรถ
3. นางสาวอัจฉรา  พันธ์เจริญ
 
1. นางสาวอัญชลี  มีสุข
2. นางแพรวระวี   แก้วบริบัตร
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 36 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  มีลา
2. นายอภิชาติ  โพธิรักษ์
3. นางสาวอลิสา  ชมพูแสน
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
2. นางสาวมุนิล  วงค์จันทร์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.5 ทอง 37 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงชินรัตน์  สิงคนิภา
2. เด็กชายนันทกร  ชุมนุม
3. เด็กชายอธิป  ดาเหลา
4. เด็กชายอนุฉัตร  จันทร์เติม
5. เด็กชายเดชาวัต  ถามะพันธ์
6. เด็กชายเอกพล  สมคะเนย์
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
2. นางสาวิตรี  กาญจนกัณห์
3. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธุ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง 29 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายจักรพรรดิ์  ศรีวะวงศ์
2. นายณัฐธานนท์  บุญถูก
3. นายธนทัศน์  ไชยเสริฐ
4. นายธนวัฒน์  บุญสะอาด
5. นายภูชิสส์  กิมยงค์
6. นายเกียรติศักดิ์  ธนูชัย
 
1. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
2. นายวินัย  ใจเอื้อ
3. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 82.8 ทอง 22 โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กหญิงกวินธิดา  สมคะเณย์
2. นางสาวกัลยา  ศรีคะเณย์
3. นางสาวกุลธิดา  รูปแก้ว
4. เด็กหญิงจันทิมา  วิชาชาติ
5. นางสาวชนิกา  จุ่นทอง
6. นางสาวชลิพร  ฐานันดร
7. นางสาวณัฐธิดา  จิตบุตร
8. นางสาวทิพย์สุดา  มั่นเมือง
9. เด็กหญิงนัฎฐนันท์  ไพยการ
10. นายนัยน์ชนก  มุขเชิด
11. เด็กหญิงบวรลักษณ์  หาญโงน
12. เด็กชายบุญศรี  นนทะศิล
13. นายปรเมศวร์  โสภา
14. เด็กชายพงศกร  บัวลอย
15. นางสาวพิยะดา  สีดา
16. นายพิวพนา  โทบุตร
17. นายพุทธิชาต  เมาแรต
18. นายภัคธร  มุขเชิด
19. นางสาวมนัสนันท์  อุดมพันธ์
20. นายยุทธนา  ปาคำ
21. นางสาวรัชฎาภรณ์  โสมรักษ์
22. เด็กชายรัตนกวี  วงเวียน
23. เด็กหญิงวรดา  บุญจีม
24. นางสาววรรณภา  ศุภเสถียร
25. นางสาววรรณรดา  สุดตา
26. นางสาววรรณวดี  มูลพันธ์
27. นางสาววีรยา  สาระรัตน์
28. นายศักดินนท์  ลาชมภู
29. เด็กหญิงสิรินธร   แผ่นทอง
30. เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  ดาโรจน์
31. นางสาวสุภัสสรา  ช่างดำ
32. นายอนุกูล  รักชาติ
33. เด็กชายอนุชิต  เจริญบุญ
34. นายอาชวิน  นวลอินทร์
35. นายอานนท์  พรมสิทธิ์
36. นายเกียรติสกุล  สุดา
37. นายเจษฎา  โสระเวช
 
1. นายวัฒนศักดิ์  วงศ์คำชาว
2. นางชลิตตา   วงศ์คำชาว
3. นางอรทัย  ศักดิ์สยาม
4. นายวินิจ  พันธุ์อยู่
5. นางสาวเกศรินทร์  ปะวะกุล
6. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
7. นางสาวพุทธิดา  อินหงษา
8. นางสาวฐิติมา  จันทร์พวง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81.8 ทอง 30 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  สิงห์วัน
2. นายกฤษณะ  ธรรมคันธี
3. เด็กชายกวี  ถามะพันธ์
4. นางสาวกาญจนา  สุวรรณมงคล
5. เด็กหญิงกิตติมา  วงศ์สุทธะ
6. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สมศักดิ์
7. นายชัยพล  สาสงวน
8. นายณัฐพงศ์  สุพรรณ์
9. เด็กชายดลตระการ  ทองบ่อ
10. นางสาวดวงพร  ทองจันทร์
11. เด็กชายธงชัย  บุญสุภาพ
12. นายธนกาญจณ์  สาระบุตร
13. เด็กชายนนทกร  ดอกไม้
14. นายนพกร  ชุมนุม
15. เด็กหญิงนฤมล  แก้วมงคล
16. นายนันทวุฒิ  ทานะสิน
17. เด็กหญิงนิลตรา  ทองสุข
18. เด็กหญิงน้ำฝน  ชาติวงษ์
19. นายปรัชญา  ธงศรี
20. นางสาวปวีณา  พลธานี
21. นางสาวพิชชาดา  มุทุจิตต์
22. นายภูมิภัฒน์  โหง่นคำ
23. นางสาวรติกร  จุลพันธ์
24. เด็กชายรตินันท์  วงษ์แพ
25. เด็กหญิงรัชนี  ภูมี
26. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  วรรณภูมิ
27. นางสาววรรณรัตน์  บุญกัณฑ์
28. เด็กชายศุภกิตติ์  พลชนะ
29. นางสาวศุภาลักษณ์  หลักทอง
30. เด็กชายสรวิช  ประกิ่ง
31. เด็กหญิงสุชาวดี  ดอนพุดชา
32. นางสาวสุวนันท์  พรมนาม
33. เด็กชายอธิป  ดาเหลา
34. นายอภิลาภ  แสงเพ็ชร์
35. เด็กหญิงอรวรา  เถาว์ดี
36. เด็กชายอำนาจ  เถาว์ดี
37. นางสาวเกตุศินี  สุทธิกาญจน์
38. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยพงษ์
39. เด็กชายเอกพล  สมคะเนย์
 
1. นางสาวิตรี  กาญจนกัณห์
2. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธุ์
3. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
4. นายตรีปักกัน  มูลจันดา
5. นางสาวโสภา  ขันทวิชัย
6. นายพิพัฒน์  ตั้งตระกูล
7. นายณรงพันธุ์  สินชู
8. นางศรีเวียง  ทองเกตุ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.6 ทอง 28 โรงเรียนนายมวิทยาคาร 1. เด็กชายภูวดล  กาละพันธ์
 
1. นางธิดาทิพย์  อุทธา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.96 ทอง 11 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายธีรภัทร  เกื้อทาน
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวตรียานุช  บุตรภักดี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.6 ทอง 14 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. นางสาวนิศารัตน์  มงคล
 
1. นางสาวปนัดดา  ใจดี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.75 ทอง 8 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายนิพิธพนธิ์  บุญลำไพร
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.17 ทอง 19 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นายศรายุทธ  สอนพงษ์
 
1. นายปรีชา  บัณฑิต
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.4 ทอง 14 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวตรียานุช  บุตรภักดี
 
1. นายนคร   วุฒิเสลา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.75 ทอง 16 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. นางสาวนิศารัตน์  มงคล
 
1. นายสืบศักดิ์  แสงดอกไม้
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.2 ทอง 25 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายธนวิชญ์  ส่องแสง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.72 ทอง 51 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายภูชิสส์  กิมยงค์
 
1. นายนคร   วุฒิเสลา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสิชัญญา  เหเตโชดม
 
1. นายนคร   วุฒิเสลา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.5 ทอง 16 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวพิยดา  คำแพง
 
1. นายนคร   วุฒิเสลา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.75 ทอง 16 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายภูวณัช  พรมรักษ์
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.8 ทอง 25 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายธนทัศน์  ไชยเสริฐ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสิชัญญา  เหเตโชดม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวพิยดา  คำแพง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 44 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวกมลพิชญ์  วัชการ
2. นางสาวกุลนิษฐ์  วัชการ
3. นายนราธิป  ทัดเทียม
4. นางสาวนิพาภรณ์  มหิวรรณ
5. นายสมศักดิ์  วิลัยรัตน์
6. นางสาวอาภัสรา  บุญแท้
7. นางสาวอุไรภรณ์  โล่ห์ชัย
8. นางสาวแพรวา  ศรีปราชญ์
 
1. นายทินกร  จิณะแสน
2. นายธชิตพล  สาริกา
3. นางสาวรินรดา  อินทรัตน์
4. นางสาวมณฑิรา  กิ้มเส้ง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นางสาวศุภาวรรณ  อินทร์ขาว
 
1. นายสุขนิษฐ์  สายสอน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.67 ทอง 15 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายกรรณกรณ์  จันทร์แดง
 
1. นายกิตติพันธ์  ไกรนรา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 25 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายวสุพล  โล่ห์คำ
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายเจริญศรี  พิมอินทร์
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.25 ทอง 28 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวปิยมาภาณ์   กีกอง
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81.25 ทอง 25 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวพัณณิตา  กุลสิงห์
 
1. นายกิตติพันธ์  ไกรนรา
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.6 เงิน 43 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงกิตติมา  นามกาล
2. เด็กชายจักริน  วงคำมาตย์
3. เด็กชายทฤษฎี  บุญอยู่
4. เด็กหญิงธนัชชา  เลียงโสม
5. เด็กหญิงธิติญาพร  ชุมพงศ์พร
6. เด็กชายธิติวุฒิ   พิมพา
7. เด็กหญิงบุษกร  แสงทอง
8. เด็กชายศักรินทร์  เนาว์เพชร
9. เด็กหญิงสมิตานัน  ผกาสี
10. เด็กชายอดิศักดิ์  ศรีเหมือน
 
1. นายเกษมศักดิ์  ดอกผึ้ง
2. นางสาวอัจฉรา  สินเติม
3. นางศรีสุดา  มาอุ้ย
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.6 ทอง 21 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายกิตติพล  จารุจิตร
2. นายคงเดช  ป้อมหิน
3. นางสาวชมพูนุช  มานะพิมพ์
4. นางสาวณัฐนรี  แก้วสอนดี
5. นายธนากร  เพียยา
6. นางสาวนงนุช  หรุ่นจรัส
7. นายนันทวุฒิ  พงษ์ศรียา
8. นางสาวประกายดาว  วามะลุน
9. นายวีระพล  ธรรมวงศ์
10. นางสาวสุพัตรา  ยืนสุข
 
1. นายสุรศักดิ์  คงทอง
2. นางสาวอาภา  บุตดี
3. นางสาวอรณัน  ก้อนคำ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 31 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ปามุทา
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  สีเขียว
3. เด็กหญิงประกายดาว  โคนาบาล
4. เด็กหญิงปริยากร  อนันต์
5. เด็กหญิงสุพัตรา  หล้าบุดดา
6. เด็กหญิงสุรัชญา  มิตรชอบ
7. เด็กหญิงเบญจศิริ  คำยอด
 
1. นางสาวอรวรา  อนุดำ
2. นางสาวปราณิสา  มณีสาย
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 30 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สาริกา
2. เด็กหญิงจิตอารีย์  สีงาม
3. นางสาวชนม์นิภา  กินาวงศ์
4. เด็กหญิงชโลทร  สินอ้วน
5. นางสาวนวตา  สารจิตต์
6. นางสาวปัญญาพร  ศรีจันทร์
7. นางสาวภัทรวรรณ   ทันจิตร
8. นางสาววรัญญา  พรมจันทร์
 
1. นางสาวโสริยา   พูลศิริ
2. นางสาวปฎิมาพร  พูลศิริ
3. นางสาวสุจิตรา  ฤาชัย
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72.25 เงิน 27 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติมา  วงศ์สุทธะ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สมศักดิ์
3. เด็กชายนนทกร  ดอกไม้
4. เด็กหญิงนฤมล  แก้วมงคล
5. เด็กหญิงน้ำฝน  ชาติวงษ์
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไลไธสง
7. เด็กหญิงปัญญาพร  จิตสุข
8. เด็กชายรตินันท์  วงษ์แพ
9. เด็กหญิงรัชนี  ภูมี
10. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  วรรณภูมิ
11. เด็กชายสรวิชญ์  ประกิ่ง
12. เด็กหญิงสุชาวดี  ดอนพุดชา
13. เด็กหญิงสุทธิดา  แซ่แต้
14. เด็กหญิงอรวรา  เถาว์ดี
15. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยพงษ์
16. เด็กชายไกรสร  สยุมพร
 
1. นางสาวพักตร์พิไล  พิมพันธ์
2. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธ์ุ
3. นางสาวสุภัสสร  หวังผล
4. นายวงศกร  แก้วเคน
5. นายตรีปักกัน  มูลจันดา
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 71.2 เงิน 43 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวกุลปริยา  ศิริรวม
2. นางสาวจิริยาพร  ธรรมสาร
3. นางสาวจุฑามาศ  ศรีบุญมี
4. นางสาวณัฏฐ์ชรินทร์  หล่อนจำปา
5. นายณัฐพนธ์  หวังผล
6. นางสาวบุษราคัม  คำอาจ
7. นางสาวยุวะนิดา  ไชยดี
8. นางสาวลักษณาวดี  นภาเพชร
9. นางสาววิไลลักษณ์  จักษุพันธ์
10. นางสาวศิรประภา  ปารดิษฐ
11. นางสาวศุภาพิชญ์  สุภาพ
12. นายสมพงษ์  นาถาบุตร
13. นางสาวอาทิตยา  ปรากฏ
14. นางสาวเสาวภา  สาระบุตร
 
1. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
2. นายเฉลิมพล  สายเคน
3. นางสมหมาย  กาญจนศรี
4. นางสาวขัติยาณี  วิชาผา
5. นางพนารินทร์  ไกยพันธ์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 72 เงิน 43 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. นายทักทัย  จันทะโสม
2. เด็กชายทัศพล  ถาวร
3. นายวีรวัฒน์  วรรณุลัย
4. นายวีระพงษ์  นิยมธรรม
5. เด็กชายเศรษฐวัฒน์  พันธ์สุข
 
1. นางสาวพรปวีณ์  สะอาด
2. นางสาวรินลดา  ทัพธานี
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84 ทอง 21 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นางสาวนิภาธร  ดวงแก้ว
2. นางสาวศุภาวรรณ  อินทร์ขาว
 
1. นางสาวเกศินี  โกมล
2. นางสาวอรวรรณ  สุดาชม
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.4 ทอง 18 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงวิรัลพัชร  วรชินา
 
1. นางบุญญรัตน์  มุทุกันต์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 81 ทอง 20 โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวนงลักษณ์    เทียมทัศน์
 
1. นางสาวจิตตรา   มุทา
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.2 ทอง 39 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงแจ๊สมิน  ชินณะโชติ เบลเค้น
 
1. นายฤทธิรงค์  พรมเเสง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 42 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นายณัฐพล  โคกโพธิ์
 
1. นางพรรวินท์  แก้วใส
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.8 ทอง 20 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงกชมน  พานแก้ว
2. เด็กชายนันธาภิวัฒน์  ขันบุ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ลอยลม
4. นายอิศรากร  ผาใหญ่
5. เด็กหญิงโชติรัตน์  วรบุตร
 
1. นายเกรียงศักดิ์  บัวถา
2. นางจารุวรรณ  จุลแสน
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88.6 ทอง 39 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายกิตติภพ  สนคำ
2. นายทีปกรณ์  หนูนัง
3. นางสาวปัทธยาวดี  ศรีดาพันธ์
4. นายมานิตย์  คำจันทร์
5. นางสาวสุชาริณี  ดวงคำ
 
1. นางสาวณัฐพร  ก้อนรัตน์
2. นางสาวรัชฎา  จันทร์หอม
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 54 โรงเรียนเสนางคนิคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  ธรรมวิเศษ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  อ่อนลา
 
1. นางกัญญา  พันธ์สวัสดิ์
2. นางเรียม  โสภา
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 78.5 เงิน 33 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวอลิสดา   คุณทอง
 
1. นายจักรกฤษณ์  อนันบุตร
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 75.17 เงิน 46 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กหญิงวริยา  พัฒนะราช
2. เด็กหญิงเอลียาห์  ลอยฟ้า
 
1. นางสาวอัจฉราภร  รักหนู
2. นางสาวสุภาพร  พัดฉิม
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.67 ทอง 18 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวปิ่นรัตน์  ขันติกิจ
2. นางสาวสุทธิดา  รูปใส
 
1. นางสาวชณัฏฐิยา  ชมภูพื้น
2. นางพิรญาณ์  ประทุมศาลา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพิมพ์รติมา  อินทร์กอง
2. เด็กหญิงอภิชญา  สายลัดดา
 
1. นางสาวสุธีรา  โสภิตะชา
2. นางอักษราภัค  คนที
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.83 เงิน 18 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายวรพล  อุ่นวงค์
2. นางสาววราภรณ์  ไม่โศก
 
1. นางสาวสุธีรา  โสภิตะชา
2. นางอักษราภัค  คนที
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 70.33 เงิน 26 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายกิตติศักดิ์  จำปาสาร
2. นายธาดา  ชูตั้งต้น
 
1. นางสาวชณัฏฐิยา  ชมภูพื้น
2. นางสาวอรุโณทัย  สายโสภา
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60 ทองแดง 27 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวชมพูนุช  น้อยกลัด
2. นายธีระพัทธ์  นิยมชาติ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ดีดวงพันธ์
2. นางสาววิไล  อินทมาตร
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง 20 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวชุติภา  กว้างขวาง
2. นายธนพล  เกษงาม
3. นายปวรรัชญ์  รุ่งเรือง
4. นางสาวพิชชาภรณ์  จารุจิตร
5. นางสาวเบญจมาศ  เนื้ออ่อน
 
1. นางสาวชุติฉัตร  สมวงษ์
2. นางสาวสุภาพร  พัดฉิม
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.67 ทอง 30 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายกฤตยชญ์   บูรพิน
2. นางสาวนลินรัตน์  ชินอ่อน
3. นางสาวนิตยา  พรมทา
4. นางสาวนุชจรี  ดาช่วย
5. นางสาวพลอยไพริน  พินิจชัย
 
1. นางสาววิไล  อินทมาตร
2. นางจันทร์เพ็ญ  ดีดวงพันธ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 54.67 เข้าร่วม 50 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวจุฑามณี  บริรักษ์
 
1. นางสาวปวริศา  พันธ์พิบูลย์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวอารียา  ศรีสุนนท์
 
1. นางสาววิไล  อินทมาตร
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.7 ทอง 37 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กชายณัฐวัตร  ภูหลักด่าน
2. เด็กชายทศพร  นามบุดดี
3. เด็กชายธนวัฒน์  ทางนที
4. เด็กชายพิชิตชัย  บุตรทศ
5. เด็กชายภาติยะ  รสผักแว่น
6. เด็กชายรพีพัฒน์  รัตนศรี
7. เด็กชายวีระชิต  สิมุฒิ
8. เด็กชายอภีวัฒน์  ไทกูล
 
1. นางนะพาภรณ์  ปัญญาสาย
2. นายธนวัฒน์  โยคณิตย์
3. นางสุภี  โสดาภักดิ์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.9 ทอง 27 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นายธนกร  สอนพงษ์
2. นายนรงฤทธิ์  มุทาพร
3. นายภูมนา  มุทาพร
4. นายภูมินันท์  สมขาว
5. นายวินัยเพชร  พิมพารัตน์
6. นายสมพร  มีทองแสน
 
1. นายอุดร  มีทองแสน
2. นายรณกรณ  จันทร์สด
3. นายปฏิณญา  โมราชาติ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 60.25 ทองแดง 55 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายจตุรวิทย์  คณาสาร
2. นางสาวณัฐณิชา  นันทมาตร
3. นางสาวพิชชาดา  มุทุจิตต์
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คชะเสน
5. นางสาวภัทรวดี  โสภากัน
6. นายมินธดา  แพงศรี
7. เด็กหญิงมุขดา  แซ่ลี
8. เด็กชายศิริวัฒน์  แสวงสุข
9. นางสาวสุภาพิชญ์  ดำบรรพ์
10. เด็กหญิงอัญญาณี  สิมลี
 
1. นางสุริพร  โสภากัน
2. นางสาวปิยะดา  ไชยจันทร์
3. นางสาวกัลญาณี  แพงทรัพย์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86.4 ทอง 13 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจรรยพร  คชเผือก
2. เด็กชายฐปนพร  ประสาทพันธ์
3. เด็กชายปฏิภาณ  จันทรภูมี
4. เด็กหญิงพีรดา  แซ่จัน
5. เด็กหญิงพุทพิชญา   มหาวงค์
 
1. นางสาวอัญภิชา  ไชยทองพันธ์
2. นางสาวจิตรเลขา  ผ่องแผ้ว
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.7 ทอง 26 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวปิยะภรณ์  วันทาวงค์
2. นางสาวปุณยนุช  รัตรศรี
3. นางสาววาสนา  อารีจิตร
4. นางสาวสุดารัตน์  สายวรณ์
5. นางสาวอรุณฉาย   บุญทศ
 
1. นางทัศนีย์   ภาแก้ว
2. นายดำรงค์  บุญปัญญารักษ์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 33 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  เชิญไชย
2. นางสาวณัฐนิชา  เนินทราย
3. เด็กหญิงพีรดา  สุหญ้านาง
 
1. นางสาวโสภิตรา  บุญโสภา
2. นางญาดา  มิรัตนไพร
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 53 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวธัญลักษณ์  กุลพรม
2. นางสาวพณิชนาภรณ์  ใจรัตน์
3. นางสาวแพรวา  แสงจันทร์
 
1. นางนิภารัตน์  ลาภภิญโญ
2. นางสาวคัชรินทร์นี  อารีรักษ์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กหญิงนิธิพร    แสนโพธิ์
2. เด็กหญิงรัตนาวดี   ดวงโสภา
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์   พรหมคุณ
 
1. นางมะลิวัลย์  พรมเพชร
2. นางสาวมณีกาญจน์   อุปราวัลย์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.8 ทอง 26 โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวจิรารัตน์   แสนลา
2. นางสาววราภรณ์  ภูครองหิน
3. นางสาวศิรประภา  อุปรีจันน้อย
 
1. นางสาวธนวรรณ   ฤทธิพรม
2. นางสมปอง   จันทะหงษ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 62 ทองแดง 43 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวณัฎธ์วริน   ตั้งชนะชัยกุล
2. นางสาวอริศรา   ปาวะรีย์
 
1. นางนภาพร  บัวทอง
2. นางสาวนาถอนงค์  พรมภา
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายศราวุธ  โฉมเฉลา
2. นายอนุวัฒน์  ปัสสาพันธ์
 
1. นายพูลประเสริฐ  ทองโพธิ์ศรี
2. นางสาวอมรรัตน์  จารุจิตร
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 36 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูพงศ์
2. เด็กหญิงพนิดา  ศรีสมบัติ
3. เด็กหญิงอารดา  แสงโชติ
 
1. นายเฉลิม  บูคะธรรม
2. นางสาวจริยา  สมบูรณ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 43 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวรุจิรา  สุขสะอาด
2. นางสาวสุธิดา  สุภักดิ์
3. นางสาวสโรชินี  ศรีพลาย
 
1. นายเฉลิม  บูคะธรรม
2. นางสาวนวรัตน์  กิตติภัฒร์พันธุ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายทัตเทพ  จันทพันธ์
2. นางสาวปวริศา  รุ่งโพธิ์ทอง
 
1. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
2. นายปฏิภาณ  ลือนาม
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 60 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงปกิตตา  หมุนสิงห์
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปุรินันท์
 
1. นายจิเรศ  ปัญญามูล
2. นางนงลักษณ์  อุปสุข
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 31 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. เด็กหญิงบุษบา  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงแพรวา  สวัสดิ์พล
 
1. นางสาววิลาวัลย์  นุวรรณ
2. นางสาวจิราภรณ์  นาเจริญ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 34 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายชนกชนม์  นวลอินทร์
2. เด็กหญิงนัทชา  วงศ์พิมพ์
 
1. นางสุวีรา  สุดาเดช
2. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 30 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวดารุณี   จารุชัย
2. นางสาววนิสา   ลีลาส
 
1. นางนภาพร  บัวทอง
2. นายศรีศักดิ์  สมบูรณ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายวิชญ์ภาส  นนท์ศิริ
2. เด็กชายวีรภัทร  แต้มทา
 
1. นายจิเรศ  ปัญญามูล
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวชญานิน  มารัตน์
2. นางสาวนัฐชา  บุญธิมา
 
1. นางมะยุรี  สมบูรณ์
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  เขมะวงศ์
2. นางสาวสุนิตา  บุญจริง
 
1. นางสาวพัชรพร  คชพรหม
2. นางวนิดา  เอราวรรณ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89.38 ทอง 11 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร   โชติศรี
2. เด็กชายวาฤทธิ์  วังทอง
 
1. นายวรยุทธ  จันทร์กอง
2. นางสาวจารุวรรณ  คำเภา
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวกนิษฐา  ต้นเชื้อ
2. นางสาวอินทิราพร  ปะนะที
 
1. นายอาคม  เนืองเนตร
2. นางสาวนภา  คำมุล
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์สิทธิ์  บุญยะมูล
2. เด็กชายนฤเบศ  จูมครอง
3. เด็กชายพิรุณ  บุญมา
 
1. นายเจษฎา  จันทสิงห์
2. นางสาวญาณิศา  สายมงคล
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายณัฐพล  จำปานนท์
2. นายธีระวัฒน์  แก้วโท
3. นายไตรภพ  สัจธรรม
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายดารากรณ์  อัปกาญจน์
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 97.5 ทอง 7 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  เคนท้าว
2. นายพรเพชร  เอียงสา
3. นายอภินันท์  บุญเนาว์
 
1. นางสาวอรวดี  วันโสภา
2. นางสาววรรณภา  แสงกล้า
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 93.9 ทอง 17 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นางสาวกนกกร  ยุวบุตร
2. นายครรชิต  ศรีนวล
3. นายสุธีร์  พรหมกสิกร
 
1. นายนิกรณ์  นิลพงษ์
2. นางสาวอรวดี  วันโสภา
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 45 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายฐิติพงค์  อมรพรพิทักษ์
2. นายวรัท  สารรัตน์
3. นายเตชภณ  จันทร์ดี
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายเจษฎา  ศิริโภค
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 49 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายปัญญาวุฒิ  โคตรมงคุณ
2. นายภัครัศมิ์  บุตตะ
3. นายศุภวิชญ์  บุณคุณ
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายเจษฎา  ศิริโภค
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายเด็กชายชัชพิฐ   นามแสง
2. เด็กชายเด็กชายธนทรัพย์   ยอดหอ
3. เด็กชายเด็กชายนวพล  บุตรโท
4. เด็กชายเด็กชายปรินทร  จารุจิตร
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายเจษฎา  ศิริโภค
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 71.5 เงิน 23 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวจิราวรรณ  พูลเพิ่ม
2. นายนายกฤตนัย  ปัญญามูล
3. นายวันชัย  กูลโกล
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นางสาววริณศิญา  พงษ์เกษ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84.8 ทอง 54 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. นายจักรพล  สมบูรณ์
2. นายปรีชาทรัพย์  วงค์โสภา
3. นายภูธเนศ  โมงห้างว้า
 
1. นายสัญธิชัย  สาระคำ
2. นายสมประสงค์  สีสัญ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง 9 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิภา  วิชาโคตร
2. เด็กหญิงสร้อยสุดา  เนตรพันธ์
3. เด็กหญิงสุธิตา  สายทอง
 
1. นายสุรเดช  นิลนามะ
2. นางพัฒนา  บุญไชย
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.8 ทอง 4 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวฌัชฎารัตน์  วิเชียรชัย
2. นายทวีศักดิ์  นาศรี
3. นางสาวธนัญญา  แพงจ่าย
 
1. นายสุรเดช  นิลนามะ
2. นางสีไพ  ทันใจ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธริกา  นราชัย
2. เด็กหญิงณัฐธิฌา  ไตยมูล
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ด้ายผึ้ง
4. เด็กหญิงพรลภัส  โยริพันธ์
5. เด็กชายสัจนันท์  ราชบัณฑิต
6. เด็กหญิงอาริษา  พลใส
 
1. นายธนวัฒน์  โยคณิตย์
2. นางสาวปุญญิสา  ทางนที
3. นางสาวมะลิดา  บุตรมาศ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 49 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  โลหะชาติ
2. นายกฤตเมธ  พิลาทอง
3. นางสาวภัทรวดี  ปานุเวช
4. นายสุขสันต์  สีงาม
5. นางสาวอติมาพร  เดชา
6. นางสาวเจนจิรา  สุวรรณอภิชน
 
1. นายธนวัฒน์  โยคณิตย์
2. สิบเอกฐาน์ชนม์  วรเศรษฐ์ธรากร
3. นางนะพาภรณ์  ปัญญาสาย
 
163 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. เด็กหญิงพรรณวดี  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ตะลุนพิมพ์
3. เด็กหญิงมะลุนี  ทำนุ
 
1. นางขนิษฐา  ลาคำสาย
2. นางพิทย์ระมัย  วรสาร
 
164 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.4 ทอง 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นายจัตตุพล  สุวอ
2. นางสาวนรี  ไชยจันทร์
3. นางสาวสุนารี  มาตรขาว
 
1. นางขนิษฐา  ลาคำสาย
2. นางปณพร  พรมหล่อ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง 61 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรา  สาระบัว
2. เด็กหญิงวริศรา  วันดี
3. เด็กหญิงเนตรนภา  วงค์หาพิมพ์
 
1. นายศรีศักดิ์  สมบูรณ์
2. นางสาวขัติยาณี  วิชาผา
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 25 โรงเรียนเสนางคนิคม 1. นางสาวชลธิดา  อักษรพิมพ์
2. นายณฐกร  ทองเฟื่อง
3. นางสาวสพัตรา  นามวงษ์
 
1. นายสมพงษ์  นครพันธ์
2. นางสาวนิภาพร  พรมรักษ์
 
167 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  กาวงศ์
2. เด็กชายชยานันต์  หาญจิต
3. เด็กหญิงฐิติยาพร  ชุมพงศ์พร
 
1. นายธนวัฒน์  โยคณิตย์
2. สิบเอกฐาน์ชนม์  วรเศรษฐ์ธรากร
 
168 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นางสาวจิตรดา  จันปุก
2. นายดุสิต  ดอกบัว
3. นางสาวมัลลิกา  นารีนุช
 
1. นางปณพร  พรมหล่อ
2. นางนิพิชญ์ฐพร  แสงวงศ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. เด็กหญิงธนพร  มนตรีชน
2. เด็กหญิงพัชริดา  นิลเกษ
3. เด็กชายสิทธิพล  พุททัยสงค์
 
1. นางพิทย์ระมัย  วรสาร
2. นางสาวนิพิชญ์ฐพร  แสงวงศ์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นายจัตตุพล  สุวอ
2. นางสาวมัลลิกา  นารีนุช
3. นางสาวสุนารี  มาตรขาว
 
1. นางปณพร  พรมหล่อ
2. นางสาวนิพิชญ์ฐพร  แสงวงศ์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 33 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กหญิงกชนันท์  กมลรัตน์
2. เด็กหญิงสุจินดา  กูดโสม
3. เด็กหญิงเขมจิตตา  เหมือนเหลา
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นางนราจันทร์  กมลรัตน์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86.94 ทอง 46 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายชนาพัฒน์  คณะมูล
2. นางสาวปรัชญาพร  ขวัญทอง
3. นางสาวเจนจิรา  กันยะมาสา
 
1. นางสาวเพ็ญภักดิ์  แก้วพิลา
2. นางสาวนัตติยา  พรมนต์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง 26 โรงเรียนลือวิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์ภัค  วงศ์อุทา
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เพียรขุนทด
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  วงศ์อุทา
 
1. นางสาวอรทัย  ทองแล็ง
2. นายอภิชาติ  ฉัตรสุวรรณ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นางสาวชลธิชา  เทพช่วย
2. นางสาวเกศชญาภรณ์  คนที
3. นางสาวเพ็ญนภา  ทับแสง
 
1. นางอรรคญาณ๊  พร้อมสุข
2. นางพิทย์ระมัย  วรสาร
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.2 ทอง 12 โรงเรียนลือวิทยาคม 1. เด็กชายวิวัฒน์  จำปาแดง
 
1. นางอมรรัตน์  รัตนศรี
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 16 โรงเรียนลือวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  คุ้มตัว
 
1. นางอารี  ทรงกรด
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 22 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กชายพีรพงษ์  ไชยรักษ์
 
1. นางสาวเยาวมาลย์  ภารสมบูรณ์
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 35 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงชาพิภัทร  หมื่นวัน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวเชย
3. เด็กหญิงศิริกัลญา  วรรณพัฒน์
 
1. นางสาวอัจจิมา  เจริญรัตน์
2. นางสาวเกนิษา  ปล้องทอง
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 16 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. นายกิจกร  ควรชม
2. นางสาวดวงดารา  ตราทอง
3. นายธนายุต  กองตา
 
1. นางสาวสุภาวดี  ไกยพันธ์
2. นางสุดา  สุวะศรี
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุทธ  บุตรน้อย
 
1. นางสาววิลาวัณย์  นิ่มนวน
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายจิรายุส  ทุมรัตน์
 
1. นางพรไพร  บุญสุข
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 17 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กชายอริสมัน  ล็อบเบซ
 
1. นางสาวสุภาวดี  ไกยพันธ์
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนลือวิทยาคม 1. เด็กชายกณวรรธน์  แลผดุง
 
1. นางอมรรัตน์  รัตนศรี
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. เด็กชายสิทธิชัย  เรียงมูลตรี
 
1. นางภาพิชมนทน์  บุญนอก
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 20 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญโสม
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. นางสาวอารียา  ศรีรักษา
 
1. นางสาวสุภาวดี  ไกยพันธ์
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นายภูมินทร์  เมืองราชา
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
188 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.2 ทอง 5 โรงเรียนลือวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มีภาทัศ
2. เด็กชายภาเจริญ  แก้วโท
 
1. นางอมรรัตน์  รัตนศรี
2. นางอารี  ทรงกรด
 
189 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 14 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นายพุฒิพงศ์  ไตรยะมูล
2. นายยศพนธ์  แก้วดวงดี
 
1. นายธนธรณ์  โกมลวรรค
2. นางวนิดา  เอราวรรณ
 
190 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 87.15 ทอง 19 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กชายนริศ  มั่งมี
 
1. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
 
191 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 85.15 ทอง 30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นายปิยะ  คนไว
 
1. นายอาทิตย์  มะเสนา
 
192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 81.6 ทอง 36 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กชายยศภัทร  เดชผล
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
193 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 88.2 ทอง 25 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  สุพรรณ์
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
 
194 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 30 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. เด็กชายจักรพล  แพงดี
 
1. นายธีระวัฒน์  ศิริวาลย์
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 86.9 ทอง 24 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นายธนกาญจน์  สาระบุตร
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
 
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 91.18 ทอง 7 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายชนาทิป  จันดา
 
1. นายพรหมพิสิษฐ์  ปฏิโชติ
 
197 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 80.86 ทอง 39 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นายวิทยา  หันกิรัง
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 87.36 ทอง 33 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายกนกพล   สระจันทร์
2. เด็กหญิงกมลชนก   สาริกา
3. นายกฤษดนัย    หวังผล
4. นางสาวกัญยาณี   สายสิงห์
5. นายกิตติศักดิ์  กาบกว้าง
6. เด็กหญิงจิตอารีย์  สีงาม
7. นายจิรัฐติกาล   สายสิงห์
8. เด็กหญิงชนม์นิภา   กินาวงค์
9. เด็กชายชนาธิป   จันดา
10. เด็กหญิงชโลธร   สินอ้วน
11. นางสาวณัฐธิดา   นภรัตน์ไพบูลย์
12. นายธนาดล   ธรรมคำ
13. นายนครินทร์    วินโย
14. นางสาวนวตา   สารจิตต์
15. นางสาวปัญญาพร   ศรีจันทร์
16. นางสาวพรพรรษา  ธนาคุณ
17. เด็กชายพายุ  บุญครั่ง
18. เด็กหญิงภัทรวรรณ   ทันจิตร
19. เด็กชายรัฐศาสตร์    วันทาพรม
20. นางสาววรัญญา   พรมจันทร์
21. นางสาวศศิประภา   ธารีภูมิ
22. นายอภิวัฒน์   จันทะกาญจน์
23. นางสาวอริสา   ก้อนทอง
24. นางสาวอัจฉริยา   คตฉลน
25. นางสาวอัญชลี  สุภิวงศ์
26. เด็กชายเกียรติภูมิ   นาแซง
27. นายเจษฎา   ขวัญจ่า
28. นายเทพทัต   พรหมภูศิลาคม
29. เด็กชายเมธิชัย   แสงนวล
30. นายเอกรินทร์   แก่นของ
 
1. นายพรหมพิสิษฐ์  ปฏิโชติ
2. นางสาวปฎิมาพร  พูลศิริ
3. นางสาวโสริยา   พูลศิริ
4. นางสุจิตรา  ฤาชัย
5. นางกรรณิกา   วงศ์พิมพ์
6. นายปฎิภาร  กาบกว้าง
7. นายศักดิ์สิทธิ์  นนทะคุณ