สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 20 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  สีเหมิก
 
1. นางกิ่งแก้ว  ป้านภูมิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73.8 เงิน 36 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวนพรัตน์  ดวงมีวัน
 
1. นางสาวพอฤทัย  มั่นคง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 42.8 เข้าร่วม 32 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ราชจันดา
 
1. นางศุภสุตา  เมฆวัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวสุนิสา  ดอนละคร
 
1. นางอิงดาว  วิจิตรปัญญา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 31.5 เข้าร่วม 57 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวสุดารัตน์  พงษ์เหล่างิ้ว
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  มิ่งชัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 20 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายธนวัฒน์  แสนนาม
 
1. นางสาวประภัสสร  วงวิระขันธ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 77 เงิน 22 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายชนะชล  พลเขต
 
1. นายปราโมทย์  ศรีปัญญา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 48 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. นายชนาธิป  แฟมไชสงค์
 
1. นางชมพู่  อินทรเพชร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.8 ทอง 6 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวราวรรณ  คำบุญตา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พงค์ไพร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.4 ทอง 22 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายวุฒิชัย  คำนวนดี
 
1. นายภัสกร  ชัยเจริญ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 48 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิยดา   โคณบาล
2. เด็กหญิงภัทรินทร์   พรหมราช
 
1. นายสุริยา  ชินทะวัน
2. นางสาวรุจิกร  เขตสมุทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวนีรนุช  ไชยพลเพชร
2. นางสาวปวีณ์ธิดา   มูลตรีศรี
 
1. นายสุริยา  ชินทะวัน
2. นางสาวรุจิกร  เขตสมุทร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72.16 เงิน 56 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายคามิน  ทองใส
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  นามวงษา
 
1. นางกิตติกา  อามาตย์มนตรี
2. นางสาวอมรรัตน์  พงค์ไพร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 84.9 ทอง 36 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวณัฎฐ์ธิดา  ลอยฤทธิ์
 
1. นางโชติมา  หล้ามาชน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 39 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายนพพร  ชนะพันธ์
 
1. นายเกรียงไกร  บุญลือ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 47 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายจิรภัทร   ทวีศรี
 
1. นายสิริพงษ์  มณีวงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 20 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกีรตา  งามใจ
2. เด็กหญิงธันยพร  ไพรเขต
3. เด็กหญิงนรินทรา   เขียวกลม
 
1. นายอาคม  กำลังเร่ง
2. นางสาวจารุวรรณ  พหลทัพ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 28 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวจุฬารัตน์  สักขวา
2. นางสาววรนุช  พรมเกษ
3. นางสาวสิโรชา  บุญมี
 
1. นายอาคม  กำลังเร่ง
2. นายมนเทียร  สอนเสนา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง 19 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรัญญา  อรัญเสน
2. เด็กชายวีระศักดิ์   ผลพัฒนา
3. เด็กชายศุภณัฐ  มงคลเคหา
 
1. นายธนดล  อ่อนอยู่
2. นางมณีรัตน์  เจริญยุทธ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง 33 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกนกกาญจน์  พรมพลเมือง
2. นายกฤษดา  สุราช
3. นางสาวรุ่งนภา  แก้วบุญเรือง
 
1. นายวีระวัฒน์  เพ็งคำศรี
2. นางสาวชนันยา  บุตรรอด
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72.5 เงิน 33 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายคุณากร   จันทร์ชฎา
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    กาขาว
 
1. นางสาววัชรี  ภูทองดี
2. นายทองม้วน  แก้วก่า
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71 เงิน 41 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายจีระศักดิ์   ศรีระวงค์
2. นายสหมิตร  สิงห์มั่น
 
1. นางรัชนีย์  ชนะพาล
2. นางสาวชัชญาภา  อาจนนท์ลา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 26 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงปราณี  วิสุงเร
 
1. นางสาวปิยากร  ขันช่วย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 19 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายนิติกร  เหล่าถาวร
 
1. นางจินตนา  จันละคร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 86.81 ทอง 19 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญจิรา  บุญสาร
2. นายอนุวิท  ม่วงมนตรี
 
1. นางสาวสุภาพร  เขตปัญญา
2. นายมนเทียร  สอนเสนา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 87.2 ทอง 15 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายพีรภัทร  ปัดถาวะโร
 
1. นางสาวสุภาพร   เขตปัญญา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พั่วตา
 
1. นางสาวกุมาริกา   ยางวิเศษ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 82 ทอง 14 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  บุตรโคตร
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ผิวกระจ่าง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณิชากร  อินตะวิชัย
 
1. นายปรีดา  ชายทวีป
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 42 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายจิติศักดิ์  มงคลเคหา
2. เด็กชายจีรศักดิ์  มงคลเคหา
3. เด็กหญิงเปมิกา  รุ่งศรี
 
1. นายวิศรุต  ศรีลาวงษ์
2. นางสาวปาริสา  ชอบตรง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 56 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวพรภิตา  นาเชียงเครือ
2. นางสาวพิยดา  โฉสูงเนิน
3. นายรวีวัฒน์  ฉลาดแย้ม
 
1. นางพรทิพพา  อัคชาติ
2. นางนงนุช  ภูขาว
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกนกนุช  แหวนหล่อ
2. นายนครินทร์  ไพรเขต
3. เด็กหญิงวนัชพร  ขันขวา
 
1. นางสาวสุพัตรา  น้อยโสภา
2. นางสาววราภรณ์   วันทองสุข
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกมลวรรณ  เยาวขันธ์
2. นางสาวประคำกรอง  วิศรีปัทย์
3. นายวัชรพรรณ  อินทรเพชร
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ปุรา
2. นางสาวพิสิตา  ตันวัฒนเสรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 43 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายบรูซแบลร์  เบร็มเบิร์ก
2. เด็กหญิงปริญญาดา  วัจนสุนทร
3. เด็กหญิงรัตติยากร  ลาเรือง
 
1. นางสาวพรพรรณ  เจริญชัย
2. นางสาวประริชาติ  สิทธิสาร
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 46 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐนิชา  สิงจานุสงค์
2. นายศรายุทธ  ห้าวหาญ
3. นางสาวอิสรา  พนาพัฒน์
 
1. นางปทิตตา  โต๊ะชาลี
2. นายสวัสดิ์  ชาญอุประการ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.04 เงิน 59 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายชัยมงคล  จันทะรัตน์
2. เด็กชายณภัทร  เหลี่ยมมณี
3. เด็กชายวีรภัทร  แก้วสว่าง
 
1. นางสาวปฏิมาพร  ศรีบุ
2. นายเทพสถิตย์  ตะรุวรรณ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.8 ทอง 19 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายทินกร  พลโฮม
2. นายพงศธร  ทินแท่น
3. นายอภิวัฒน์  ร้อยพรมมา
 
1. นางอรวรรณ  ศึกรักษา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนาภัทร   พรหมเมตตา
2. เด็กชายทวีโชค  คัวอักเถิง
 
1. นางนงนุช  อะโนวัน
2. นางสาวสุชาดา  อินทร์เจริญ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 13 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายเพชรกล้า  สนสังข์
2. นางสาวเพ็ญนภา  เสนบัว
 
1. นางสาวนิชนันท์  ขันแก้ว
2. นางสาวศิริพร  นามแก้ว
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายธนโชติ  สายธนู
2. เด็กชายอภิรักษ์  เทพโยธา
 
1. นายภัทราวุฒิ  ฉวีวงค์
2. นายมงคล  เสนามนตรี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 52 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชัยแสนท้าว
2. นายชุติพงศ์  ยามี
 
1. นายมงคล  เสนามนตรี
2. นายภัทราวุฒิ  ฉวีวงค์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 33 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายกฤตยชญ์  สิงห์สาย
2. นายณฐนนท์  นัติพันธ์
3. นายพีรพัฒน์  เหล่าโกทา
 
1. นางอาสรา  คัวอักเถิง
2. นายภัทราวุฒิ  ฉวีวงค์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 34 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชมพูนุท  โสเพ็ง
2. เด็กหญิงชลดา  พรมแผน
3. เด็กหญิงธิมาพร  รัตน์รองใต้
4. เด็กหญิงพุทธพร  สุทธิแสง
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วโยธา
 
1. นางสุจินดา  นามบำรุง
2. นางศิริวรรณ  โพธิ์ยั่งยืน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.4 ทอง 22 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวนฤมล   แสนเวียง
2. นางสาวพิมพ์อัปสร  วงษ์ทอน
3. นางสาวสุพัตรา  เชียงอินทร
4. นางสาวสุภาพร  คำมูล
5. นางสาวสุภารัตน์  วาละพิลา
 
1. นางสาวดอกไม้  ไชยพะยวน
2. นางสาวอรัญดา  แสนละมุล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 53 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิตาภา  จันทะลี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองผล
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เปดี
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สุวรรณจรูญ
5. เด็กหญิงแอนลิต้า  เอเดรียนส์
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ศรีสุวรรณ์
2. นางสาวอาภรณ์  นันทะ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวนรินธร  ผ่านวงศ์
2. นางสาวปิยดา  กุลาอิ่ม
3. นางสาวพิชามญชุ์  ไชยพิเนตร
4. นางสาวสุวนันท์  ศรีมุงคุณ
5. นางสาวอัชริญา  เที่ยงตรงจิตร
 
1. นางนิภาภรณ์  อินทสิทธิ์
2. นางสาวจุฑามาศ  หลักคำ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 55 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีระนันท์  พรมชนะ
2. เด็กชายชนะชัย  เสนาลา
3. เด็กชายธนบดินทร์  ทรัพย์สมบัติ
4. เด็กชายปกรณ์  พลเขตร์
5. เด็กหญิงวรนุช  แจ้งอรุณ
 
1. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
2. นายอดิศักดิ์  โฉมเฉลา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93 ทอง 12 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกานต์ธิดา  ลาดติง
2. นายกิตมงคล  วงษาชุม
3. นางสาวพิชามล  บุญศรี
4. นางสาวพิระดา  สนธิสุข
5. นายเทพวิมล  ปิ่นคำ
 
1. นางรสิตา  หารโสภา
2. นางรัศมี  ทองผิว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 75.4 เงิน 34 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  มั่นคง
2. นางสาวนิสารัตน์  แอ้นชัยภูมิ
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  รัตนวงน์
4. นายปวรัฐ  บุตรดี
5. นางสาวพิยดา  เกินกลาง
6. นายพีรพัฒน์  รักษาลำ
7. นายพีระภัทร  พิมพาเรือ
8. นางสาวภรณ์นิภา  แก้วหนู
9. นายภัทรพล  สุขขา
10. นายภูมิภัทร  แก้วหนู
11. นายรณัชย์  บูรณีธนกุล
12. นางสาวรัชดาพร  เขียวเวียง
13. นางสาวรัตนาวดี  แสงสินมา
14. นายวชรพล  นากร
15. นางสาววรรณิศา  โนนทิง
16. นายศรัณย์  วรรณพัฒน์
17. เด็กชายสรรพวิทย์  ไผ่โสภา
18. นางสาวสิรินทิพย์  จุฬาโคตร
19. นายอานนท์  เพียนอก
20. นางสาวเยาวลักษณ์  วงศ์สีคิ้ว
 
1. นายธนัชศณาธร  เรือนยศ
2. นางสาวพิณกาญจน์  สนสุนัน
3. นางปิยะนุช  จตุเทน
4. นายคงเดช  แก้วมาตร์
5. นางสาวอนงค์  กณารักษ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 36 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวมุทิตา  แสงชัย
 
1. นางสาวหทัยชนก  คำสุโพธิ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 34 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวรชตวรรณ  อินทะวงษ์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ณ หนองคาย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.2 ทอง 18 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายปริวัฒน์  นิรานนท์
2. เด็กหญิงวนิชญา  ซาเกิม
 
1. นายคฑาวุธ  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวนิลาพร  ป้านภูมิ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.2 ทอง 29 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวธนพร  ศรีสะอาด
2. นายนันทวัฒน์  จันทะวงษ์
 
1. นางวารุณี  สุริยะสิงห์
2. นางสาวศศิธร  บัวทรัพย์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.4 ทอง 14 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชกร  คงสนิทพะเนา
2. เด็กหญิงกนกอร  บุญกว้าง
3. นางสาวชลธิชา  เทพนะ
4. นางสาวณัฐธิพร  บุญกว้าง
5. นางสาวธิดารัตน์  จันทร์ขามเรียน
6. เด็กหญิงนฤมล  แสนโคต
7. เด็กหญิงนวพร  ทัพธานี
8. นางสาววนิดา  ไชยเบ้า
9. เด็กหญิงวิชญาดา  โสภา
10. เด็กหญิงอริสรา  นาเจิมพลอย
 
1. นางพรรณธิภา  พิมพ์สิงห์
2. นางสาวดารานี  อุดชา
3. นายชัยยนต์  ไกรยวงศ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83.42 ทอง 39 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายกฤษดากร  คำบอนพิทักษ์
2. นายจารุุพัฒน์  มอญขาม
3. นายจิรวัฒน์  แก้วสม
4. นายชาคริต  วงษา
5. นายญาณวรุฒิ  หัตถีตร
6. นายณัฐวุฒิ  กมุลคร
7. นายธนภัทร  เกษนอก
8. นายธีนพัฒน์  ท้าวพา
9. นายพฤฒินันท์  นรสาร
10. นายพีระพัฒน์  ทองอ้น
 
1. นายลือคำหาญ  ทองเขียน
2. ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส  นวลบุญมา
3. นายนฤมล  เชื้อสาระถี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80.6 ทอง 29 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. นายจักรกฤษ  ตื้อเภา
2. นางสาวชลลดา  บุตรีพันคา
3. นายณัฐวงษ์  มโนจิต
4. นายณัฐวุฒิ  สมคำภีร์
5. นางสาวธนพร  พรมสูงเนิน
6. นางสาวนริศรา  โพธิ์ล้า
7. นายพินิจ  พันง้าว
8. นางสาวพิมลพรรณ  สีหราช
9. นางสาวอนงนาฏ  เสาทอง
10. นางสาวอรัญญา  บำรุงสุข
 
1. นายจีระเดช  สุวรรณพรหม
2. นางมยุรี  บุญแจ่ม
3. นางสาวพักตร์นิภา  หวานเสร็จ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 20 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คงแสนคำ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  คำจำปี
3. เด็กชายธีรสิทธิ์  สงรัตน์
4. เด็กหญิงปัทมา  ปัดนาพันธ์
5. เด็กชายพนม  เต็มชัยสงค์
6. เด็กชายภัทรพล  รัตพลที
7. เด็กชายภูริภัทร  สามารถ
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  สร้อยสมุทร
9. เด็กชายสุรพล  เลือดอุดร
10. เด็กหญิงอัญชิสา  อุขุนทด
 
1. นางมนัสนันท์   ศรีภูธร
2. นายธีระพงษ์  ศรีภูธร
3. นางพิมลจิรา  ศรีนามเอ็ม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 82.64 ทอง 18 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นายกิตติกวิน  ทุมวัน
2. นางสาวพัชรี  อันภักดี
3. นายวิทวัส  ทองเจริญ
4. นางสาวศิริรัตน์  คำผิว
5. นางสาวสิรินันท์  บุตรแสงโคตร
6. นางสาวสุชาดา  ช่างชัย
7. นางสาวสุดารัตน์  ประจันทร์นวน
8. นางสาวสุภาวรรณ  มงคล
9. นางสาวสุรีพร  ผิวผ่อง
10. นางสาวอรพรรณ  ผ่านเมือง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา   ทับซ้ายขวา
2. นางสาวนิตยา  มาลาวาด
3. นายประชาเวช  ศรีนามเอ็ม
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70.5 เงิน 28 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสนชัย
2. เด็กหญิงรัตน์สุดา  บุญเกิด
 
1. นางสาวธิดารัตน์  วงษ์คำจันทร์
2. นายจักราวุธ  บัวรัตน์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 27 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายวัชรพงศ์  ศรีบุญ
2. นางสาวศิรินันท์  ไชยนา
 
1. นางสุกัลยา  โชติพันธ์
2. นายบรรเทิง  ขวัญต่อ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยะดา  ภิญโญสุข
 
1. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 14 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวนิภาพร  ทองโคตร
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง 28 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมันตรินี  ดอนโบราณ
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87.2 ทอง 51 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวบุณยาพร  ศรีภูธร
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 41 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรัชญา  โลมพันธ์
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 34 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาววนิชชา  ชัยพานิชย์
 
1. นางสาวพรไพลิน  สินไชย
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 23 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณริภัทร  แก้วบุรี
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 54 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวธนพร  ชินฝั้น
 
1. นางสาวแก้วกัญญรัตน์  ทองเหลือง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง 44 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  วรรณชัย
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  บาบุญ
 
1. นางวิภาไล  ไชยหงษ์
2. นางสุภาพร  แก้วกุก
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 38 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สารมะโน
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายวัชชรินทร์   เดชยศดี
 
1. นางสาวพรไพลิน  สินไชย
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 40 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวัชร  พันธาโฮม
2. เด็กชายพิทักษ์  สุขจิตร
3. เด็กชายสิทธิชัย  ธรรมมา
 
1. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
2. นายเกรียงไกร  พรหมดาว
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง 5 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายจีระศักดิ์  นครประเทศ
2. นายศรันย์  ชูกลิ่น
3. นายอนุวัฒน์  สารศรี
 
1. นางสิริกร  เบี้ยวเก็บ
2. นายนิรัน  ปักษา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.5 ทอง 37 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณะ  พาพิจิตร
2. เด็กชายคุณากร  บุญประคม
3. เด็กชายปิยะพัทธ์  สร้อยมาลี
4. เด็กหญิงสุชานันท์  สาฆะ
5. เด็กชายสุวิจักษณ์  คามเขต
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชัยประเสริฐ
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.8 ทอง 18 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑารัตน์  ดีแป้น
2. นายชนเมธ  สุวรรณพงษ์
3. นายธนทรัพย์  ศรีดาหลง
4. นายนนทกานต์  ศรีพันนา
5. นายเจษฎา  มูลมณี
6. นายเศรษฐิพงษ์  นิรงค์บุตร
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรีอนันต์
2. นายพลวัฒน์  พฤกษาสิทธิ์
3. นายธรรมนูญ  บุญเรือง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.4 ทอง 29 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันธรรม
 
1. นายทินกร  อินทะสร้อย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.72 ทอง 39 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. นายวรัญชิต  อุดชุมนารี
 
1. นายอาทิตย์  สีพาลา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 18 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภัชฌญา   คงบุญ
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.2 ทอง 32 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวมนันยา  พรหมเลิศ
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง 32 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายชินดนัย  บุดดี
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.83 ทอง 44 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  บุญเขื่อง
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 45 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทริภา  สุขราษฎร
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวเมสิญา  บุญสิทธิ์
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.52 ทอง 34 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กชายบุณวัทน์  โสสุด
 
1. นางสาวกรรณิกา  สีหาโคตร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.38 ทอง 45 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายธนภณ  ยาพันธุ์
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.75 เงิน 53 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภัชฌญา   คงบุญ
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.25 ทอง 27 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวยุวนันท์  ธิรา
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายมินธดา  ทาเหล็ก
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 44 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายชาญวิทย์  พันธะคาม
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 38 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีพันธบุตร
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.4 ทอง 14 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑารัตน์  ดีแป้น
 
1. นางสาวปวลีย์รัตน์  ชื่นอารมภ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง 43 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐชา  คำดี
2. เด็กหญิงนิราวัลย์  บุญประคม
3. เด็กหญิงปริญญดา  เขตรสมัคร
4. เด็กหญิงมิลธิรา  หวังดีกลาง
5. เด็กหญิงรัชนีกร  จุมพลมา
6. เด็กชายวิชาฤทธิ์  ทุมชะ
7. เด็กชายศุภมงคล  บุตรศรีน้อย
8. เด็กหญิงสุทธิดา  เหยียบประโคน
9. เด็กชายอภิชัย  บุญมาโค
10. เด็กหญิงอรอมล  จำบุญ
11. เด็กหญิงอัฐภิญญา  บุญเฮียง
12. เด็กหญิงโสรญา  เมฆมนต์
 
1. นายอาทิตย์  สีพาลา
2. นางสาวพักตร์นิภา  หวานเสร็จ
3. นายอานนท์  สุ่มมาตย์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 23 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายชานนท์  ภูพวก
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 11 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวแพรววารี  สีกัน
 
1. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวกุลฤดี  ลีแก้ว
 
1. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 26 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงภาวนา  ยะสาธะโร
 
1. นางสุพรรณวดี  เขียนจูม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 75.33 เงิน 20 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายวีระพัฒน์  พลร่ม
 
1. นางพรธิดา  โพธิ์สิงห์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81.5 ทอง 33 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาดา  บุญประสพ
 
1. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาววรัญญา  แสนเลิศ
 
1. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 75.2 เงิน 17 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวชนิดา  นาจวง
2. นายชัยบูรณ์  นามนิชม
3. นายชานนท์  ภูพวก
4. เด็กชายชินดนัย  บุดดี
5. นางสาวฐิติรัตน์  นามเทศ
6. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีแก่นชัย
7. เด็กชายศุภชัย  กลางฮวด
8. นางสาวอินธิรา  เหล่ามูล
9. นางสาวเอมมิกา  ผดาศรี
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
2. นายชาญวุฒิ  สุรเทวี
3. นายอลงกรณ์  ชำนิหัส
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์  บัวสอบ
2. เด็กชายชำนาญ  ชัยประเสริฐ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสังข์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชนะภูมิ
5. เด็กชายปฎิภาน  เจริญคูณ
6. เด็กหญิงปิติยาพร  ผาดำ
7. เด็กหญิงพิมพกานต์  เที่ยงตรงจิตร
8. เด็กหญิงพิมพร  สิวทองคำ
9. เด็กชายรัฐภูมิ  พรมดี
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ป้องแซง
 
1. นายกฤษฎา  อาจแก้ว
2. นางสาวสุวิมล  กาลไสย์
3. นางสาวชนมพรรษ  เทียมดวงแข
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวกันติชา   ชัยบุตร
2. นายจุฬา  สิงห์ดา
3. นายณัฐนันท์  ปานด้วง
4. นางสาวนรินทร์ทิพย์  กาอุปมุง
5. นายปริญญา   โคกสีอำนวย
6. นางสาวพลอยชมพู   ยาวาปี
7. นางสาววนัสนันท์  แพงวาปี
8. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วประดับ
9. นายเจษฎาบดี   กามชา
10. นายเชษฐา  พลศรีษะ
 
1. นางสาวชญาดา  งามชมภู
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.6 ทอง 11 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายกฤษฎา   จันทร์ยุพา
2. นายชินกร  นาดมทอง
3. นางสาวดวงตะวัน   วงศ์ก่อ
4. นางสาวทับทิม   ทิศเสถียร
5. นายภูวดล  อรรควิทยานุกุล
6. นายสิสิวัฒน์   สงค์รัตน์
7. นางสาวอลิน  ชินศรี
8. นางสาวอาทิตยา  สมแหลม
 
1. นางสาวชญาดา  งามชมภู
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 33 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิตติยา  พรมโสภา
2. เด็กหญิงกิติญานันท์  คำศรีจันทร์
3. เด็กหญิงจีรวรรณ  เข็มแก้วมณี
4. เด็กหญิงนันทวรรณ  วิเศษสมบูรณ์
5. เด็กหญิงพิชญา  สายโสภา
6. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  เมฆคำรณ
7. เด็กหญิงมณีวรรณ   เวียงสมุทร
8. เด็กหญิงรัชนี  ภูพันธะ
9. เด็กหญิงวริศรา  วันสุธะ
10. เด็กหญิงสาริศา  หล้าสีดา
11. นางสาวสุจินตนา  พัดแก้ว
12. เด็กหญิงอริศรา  ละชั่ว
 
1. นายกฤษฎา   อาจแก้ว
2. นางสาวสุวิมล  กาลไสย์
3. นางสาวชนมพรรษ  เทียมดวงแข
4. นายภัสกร  ชัยเจริญ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 10 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก   ศูนย์จันทร์
2. นางสาวจินตนา  รินอินทร์
3. นางสาวณิชาภัทร   โพยนอก
4. นางสาวดวงตะวัน   วงศ์ก่อ
5. นางสาวทับทิม  ทิศเสถียร
6. นางสาวปนัสญา  ฝายกลาง
7. นางสาวพราวนภา  อินทร์ชมชื่น
8. นางสาวรวิพร  อันอาษา
9. นางสาวสิรินยา   เลพล
10. นางสาวสุกัญญา   วงศ์สุวรรณ
11. นางสาวอลิน  ชินศรี
12. นางสาวเกศินี  แก้วลีลา
 
1. นางสาวชญาดา  งามชมภู
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นายจักรินทร์  นานอก
2. นายจีระศักดิ์   พิชัยคำ
3. นายจุลจักร  ถมมา
4. นายธราเทพ  ลิ้มเจริญ
5. นายธีรภัทร์  อาสนาทิพย์
6. นายธีระพล   สรรพ์สมบัติ
7. นายธีระเดช  เวียงจันทร์
8. นายนพกร  กันหาชัย
9. นายพลกฤษ  วงศรีดา
10. นายภราดร  พลทัศสะ
11. นายภูริภัทร  บัวนาค
12. นายภูวนาท   พลทา
13. นายฤทธิชัย   วงศ์สาย
14. นายอนุวัฒน์  สงคราม
 
1. นายเปรมชัย  เยาวโภชน์
2. นายวรภพ  สุขสุทธิ์
3. นายอภิรักษ์  ชารีตุ้ม
4. นายกฤษณะ  สกุณี
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80.2 ทอง 19 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กชายกลวัชร  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กชายธนาสิน  วรรณพงษ์
3. นายบริรักษ์   ศิริปี
4. นายวุฒิชัย  สุปัญญา
5. นายอดิศักดิ์   สุวรรณเรือง
 
1. นางสาวธัญญ่า  บุญหลาย
2. นายปิยะณัฐมินทร์  เทียงเดชาอินทร์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81 ทอง 39 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงเพ็ญภัทรา  มูลมะณี
 
1. นางสาวรุจิตรา  ทองสา
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88.6 ทอง 11 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายภาสวัฒน์  แสงป้อง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ภาเชียงคูณ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 52 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนฤพร   ประกอบนัน
 
1. นางสาวชลิดา  สมชารี
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75 เงิน 51 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวปรารถนา  กันทะมา
 
1. นางสาวสุภารัตน์  คำอ่อน
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.6 ทอง 24 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤษติยากร  วิบูลย์กุล
2. เด็กหญิงนิษฐเนตร์  ดอนลาดพันธ์
3. เด็กชายบุญบารมี  บุญเกิด
4. เด็กหญิงมัททวรรณ  ไชยคำภา
5. เด็กหญิงเดลลดา  แสงพิจิตร
 
1. นายจิรภัทร  แสนใจวุฒิ
2. นายฤทธิพร   นามรัตสี
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.8 ทอง 14 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวจีรนันท์  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวทักษพร  เหลาเสน
3. นางสาวพรธิตา  มาตโค้ง
4. นางสาวสุธาสินี  ยศต๊ะ
5. นางสาวอักษรารักษ์  วิบูลย์กุล
 
1. นางบวรจิต  ภูมิพานิชย์
2. นางสาวภคพร  วงศ์ใหญ่
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76.5 เงิน 37 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันทิภา  ศรีครั่ง
2. นางสาวปุณณดา  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางสาวสุพัตตรา  ศรีภูธร
2. นางสาวสุชาวดี  จำมี
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85 ทอง 20 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายณัชพล  แทนอาษา
 
1. นางสาวสุพัตตรา  ศรีภูธร
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84.67 ทอง 11 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภมลวรรณ  สนามพล
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สนามพล
 
1. นางสาวจิตรานุช  วรดี
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาววรัญญา  เพชรกันหา
2. นางสาวไอรดา  ชื่นโพธิ์
 
1. นางสาวจิตรานุช  วรดี
2. MissGUO  YU WEI
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงศราศิณี  คัฒมารศรี
2. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ป้านภูมิ
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  สุวรรณสน
2. นางสาวอานุช  พรหมศรี
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.5 ทอง 7 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวชลดา  ไชยยะ
2. นางสาวณัฐธิดา  แซ่เอียว
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  สุวรรณสน
2. นางสาวอารยวราพร  ภูกองชัย
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 74.67 เงิน 22 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวอมรรัตน์  คตภูธร
2. นางสาวไอลดา  ผลเพ็ชร
 
1. นางสาวทรรศิกา  ฤทธิวงค์
2. นายพงษ์สวัสดิ์  ป้องกัน
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 62 ทองแดง 40 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นายชุติพงษ์  นามวงษ์
2. นางสาวอรยา  บัวระพา
 
1. นายสุทธิพงษ์  สูงสันเขต
2. นางสาวสุดารัตน์  เคนดา
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. นางสาววนิดา  ทองศรี
2. นางสาวเจนจิรา  สุโพธิ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ภูมิยิ่ง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.67 ทอง 26 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวฉัตรมณี  หอมสมบัติ
2. นางสาวณัฐมล  โพสาสิม
3. นางสาวพรญาณี  เย็นฤดี
4. นายศุภชัย  บัวเก่า
5. นายอธิชาติ  นิลดวงดี
 
1. นางสาวรวิสรารัศมิ์  เลิศกุศลธรรม
2. MissWu  Shiqiong
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายชินวัตร  วารินทร์
2. นางสาวญาณทิพย์  สุพรรณ
3. นางสาวธัญญ์ชยา  ทองคำ
4. นางสาวลีฬหวรรณ  สีแสน
5. นางสาวอชิรญา  สิงห์ดา
 
1. นางสาวคงหทัย  ชัยชนะสุวัฒน์
2. นางสาวปิยะฉัตร  อัมพรัตน์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 36 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวไพลิน  จันทร์แดง
 
1. นายสุทธิพงษ์  สูงสันเขต
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.1 เงิน 49 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายชิตพล   นาหนองตูม
2. เด็กชายธนา  นาคอก
3. เด็กชายนิรันดร  อุ่นเวียง
4. เด็กชายภานุพงศ์  จิตรแสง
5. เด็กชายวีรภัทร  ท้าวพา
6. เด็กชายวุฒิพงษ์  ภูหนองโอง
7. เด็กชายศิวัฒน์  วงษ์มา
8. เด็กชายอโณทัย  ชินพลอย
 
1. นายนรินทร  คูณเมือง
2. นายณรงค์ศักดิ์  มูลบุตร
3. นายจิรเดช  สวดสม
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 30 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. นายชินวัตร  ศรีหนองแม็ก
2. นายทนงศักดิ์  นุชชัยภูมิ
3. นายพงศกร  ปัสสาศักดิ์
4. นายวรวัช  แสงทอง
5. นายอาคม  คำกุนะ
6. นายเทิดศักดิ์  บุราณปู่
 
1. นายฐิติพงษ์   บุญประคม
2. นายเฉลิมพร  โทเพชร
3. นายกิตติศักดิ์  โพธิ์ชัย
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80 ทอง 12 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายกฤษณะ  จันทะศรี
2. นางสาวจิราภรณ์  หาญยะ
3. นายธีรดนย์  อังกาพย์
4. นายพีรพัฒน์   ยางศรี
5. นางสาวภัทราภรณ์  บุญประคม
6. นายวนาสัณฑ์  จันดาแพง
7. นางสาวศุภิสรา  แก้วถาวร
8. นางสาวสิริฉัตร  สีเผือก
9. นายอนุกูล  ณะรักมาก
10. นางสาวเมธาวี  ศรีมะฮงนาม
 
1. นายสุขุม  อะโนวัน
2. นางสาวพรหมลภัส   สมชาญ
3. นางสาวดารานี  อุดชา
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 39 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  โนนทิง
2. เด็กหญิงธันยพร  บุตรดี
3. เด็กหญิงพรนภา  สุทธิเสน
4. เด็กหญิงยุพาพร  ลีทองดี
5. เด็กชายอชิตะ  แซมทอง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  อ่อนละมุล
2. นางนงลักษณ์  มาตชัยเคน
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88.13 ทอง 11 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวจิรนันท์  ศรีจันทร์
2. นางสาวณัฐญาจิต  บุญช่วย
3. นางสาวณัฐธิลักษณ์  รัตนะ
4. นายพีรพัฒน์  พลสิมมา
5. นายศุภชัย  หาญมาก
 
1. นายธานินทร์  วงษ์สีหา
2. นายวุฒินันท์  วิเศษนันท์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คลังคำภา
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ฤทธิยา
3. เด็กหญิงอารียา  หม่องคำเหล็ก
 
1. นางสาววัชรินทร์พร  จันมณี
2. นางสาวชลธิชา  บุญสมัคร
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 57 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวมาริสา  นามวงศ์
2. นางสาวยุพเรศ  ศรีงาม
3. นางสาวเพียงขวัญ  อันแสน
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
2. นางสาวธัชกร  อาจนนท์ลา
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74.2 เงิน 48 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงฟ้าใส  จันทร์ประโคน
2. เด็กหญิงสายธาร  สาระลึก
3. เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์  นรินวงค์
 
1. นางนงลักษณ์  มาตชัยเคน
2. นางสาวนิตยา  มาลาวาด
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.2 ทอง 44 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาวธิติกาล  ไพรวัลย์
2. นายวรโชติ  นวลสำลี
3. นางสาวศศิพร  ชัยโยธา
 
1. นางนงลักษณ์  มาตชัยเคน
2. นางพิมลจิรา  ศรีนามเอ็ม
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 58 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายธรณ์ธันย์  ศรีวงษ์
2. นายวิชชากร  บุญประคม
 
1. นายธีระวัฒน์  หัสโก
2. นางสาวเมทินี  แก้วเตชะ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 57 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายจุลศักดิ์  ชัยคำภา
2. นายวรฤทธิ์  แดงแปง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทร
2. นายธีระวัฒน์  หัสโก
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 46 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรยุทธ   ถมมา
2. เด็กชายดนัย  น้อยเมือง
3. เด็กชายปราชญ์คีรี  คีรีวงศ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทร
2. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 45 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐพร  เถาเอี่ยม
2. นางสาวศศิธร​  ศรีพันธ์
3. นางสาวอรษา  บุดสีทัด
 
1. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
2. นายเกียรติศักดิ์  จันทร
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 23 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายจิรภัทร  ชื่นสกุล
2. นายศิรัส  อุราแก้ว
 
1. นายมานะ  โดดชัย
2. นางกันยพัชญ์  ทองโคตร
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 75 เงิน 32 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นไพร   สุริโย
2. เด็กหญิงเข็มจิรา  ก้อนหิน
 
1. นางสาวปิยพร  จตุรงค์
2. นางพีรดา  มาริณี
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพัตรา  มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงอริษา  ชัยกาษ
 
1. นางสาวปิยพร  จตุรงค์
2. นายสมรรถชัย  ไชยสิทธิ์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 6 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวกัญจนพร  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงอดิศา  บุญจิตร
 
1. นายภานุพล  ประจวบแท่น
2. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.75 ทอง 41 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นายวัชรพล  แสงจันทร์
2. นางสาววันวิสา  บุตรมาร
 
1. นางเสาวลักษณ์  ราช้อน
2. นายอารุญ  คุณมี
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 55 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กชายคณาธิป   สุวรรณบล
2. เด็กชายธีรโชติ  สังวร
 
1. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
2. นายเอกนรินทร์  ไชยจรา
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 56 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นายภัทรพล   โพธิ์ทอง
2. นายวิชิต  แห่หล้า
 
1. นายสารวุธ  อินทมนต์
2. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 68 ทองแดง 48 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายธนภัทร  หลวงพล
2. นายพรภูมินทร์  ผ่องแผ้ว
 
1. นายนฤดล  พนมคำ
2. นายพงศธร   กลางหล้า
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66.38 ทองแดง 51 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายนิธิพงษ์  มาทิพย์
2. เด็กชายอรรถพล  แซ่อัง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทร
2. นายสัคพล  พาลกูล
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายวัชรพล  ศรีกาญจนา
2. เด็กชายเกรียงไกร  สุปัตติ
 
1. นางสมคิด  ชินนะ
2. นายไอยรา  เตือนสกุลพันธ์
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤตภัค   ภูหนองโอง
2. เด็กชายพันลาภ  เกิดพิมาย
3. เด็กชายรัฐภูมิ  คงรัมย์
 
1. นางสาวภคธนัน  แสนโฮม
2. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 55 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายจรัสเกียรติ    พลอาชา
2. นายณัฐกร  ชัยจีน
3. นายณัฐฏพัฒน์   สอนโคกกลาง
 
1. นายอนนท์  กอโพธิ์ศรี
2. นางสาวรัชฎาภรณ์    อินเมือง
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 79 เงิน 18 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายธนาดุล  เสนาลา
3. เด็กชายพ​ิชิตณรงค์​  หารโสภา
 
1. นายพงษ์มนัส  บุญทีฆ์
2. นายชานนท์  รักษ์เมือง
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 79 เงิน 28 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายธนกฤต  ทึงด้วง
2. นายพีรวิชญ์  หยาดไธสง
3. นายสุทธิวัตร  ศิลาเกตุ
 
1. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
2. นายพงษ์มนัส  บุญทีฆ์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.8 ทอง 15 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐภูมิ  บุญฤกษ์
2. เด็กชายธวัชชัย  ดาทอง
3. เด็กชายอาทิตย์  สอนเฒ่า
 
1. นายพิทยา  จันทร์สำราญ
2. นายนิรันดร์  บุ้งทอง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.1 ทอง 24 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายนัฐพนธ์  สลัดทุกข์
2. นายศรายุธ  โพธิสาร
3. นายศุภกร   มะโนสุข
 
1. นายพิทยา  จันทร์สำราญ
2. นายนิรันดร์  บุ้งทอง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.25 ทอง 23 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุษกร  แท่นทอง
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  แก้วบุญเรือง
3. เด็กหญิงสโรชา  บงแก้ว
 
1. นายสุนัน  สีพัน
2. นายฤทธิ์ณรงค์  สาฆ้อง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 44 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวจิรารัตน์  น้อยสังวาลย์
2. นางสาวพรพรรณ  เอนกนวล
3. นางสาวพลอยชมพู  สวดสม
 
1. นายสุนัน  สีพัน
2. นางสาวพัชรินทร์  พลโยธา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงปาลิตา  นันทะกุล
2. เด็กหญิงพิสมัย  ทวยแก้ว
3. เด็กหญิงมณทิดา  ดอนพุทธา
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์  คำศรี
5. เด็กหญิงอนงค์รักษ์  ศรีภาเฮียง
6. เด็กชายอนุรักษ์  ฐานะ
 
1. นางสาวปิยพร  จตุรงค์
2. นายปกร  วงศ์มีแก้ว
3. นายวิษณุ  ชาวชุมนุม
 
158 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 44 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจริยา  พรมแสง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วทอง
3. เด็กหญิงรมิดา  ภูมิกระจาย
 
1. นางบุญน้อม  อองภา
2. นางดาวเรือง  อุทัยพล
 
159 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.2 ทอง 29 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  หันตุลา
2. นางสาวปรียารัตน์  หมื่นภักดี
3. นายศรายุทธ  มีป้อง
 
1. นายสุนัน  สีพัน
2. นายกฤษณะ  วัดบุญเลี้ยง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กชายพงศธร  คำพรมมี
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  พงษ์เซียงซา
3. เด็กหญิงอาริศรา  ด้วงคำจันทร์
 
1. นายวุฒิภัทร  เพชรเวียง
2. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 43 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. นางสาวยลดา  พิมพ์วัน
2. นางสาวลดารัตน์  บุญอุ้ม
3. นางสาวศศิธร  ภูบุญคง
 
1. นายวุฒิภัทร  เพชรเวียง
2. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
162 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.8 ทอง 23 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายคคนานต์  ธรรมวงค์
2. เด็กหญิงจารุกร  คำทองยศ
3. นายวรดร  จูมทอง
 
1. นายสุนัน  สีพัน
2. นางสาวพัชรินทร์  พลโยธา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง 21 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กชายจักรพรรดิ  ทัพลา
2. เด็กชายฉัตรชัย   ชุ่มชูจันทร์
3. เด็กหญิงมยุรินทร์  แก้วมาตย์
 
1. นางสาวปุนยาวันร์  คำทองจันทร์
2. นายพิทยา  จันทร์สำราญ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.2 ทอง 56 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นายกาณฑ์  กองสิงห์
2. นายนิติภูมิ  สุขเพิ่ม
3. นายพงศกร  โพธิษาวงษ์
 
1. นายปรัชญา  ธิมา
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 45 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงญดาพร  เหลือล้น
2. เด็กหญิงนิชชาวัลย์  เสตา
3. เด็กหญิงโสภิตา  สอนเต็ม
 
1. นายปรัชญา  ธิมา
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.64 ทอง 28 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. นางสาวมาลัย  เกษร
2. นางสาวสุภัสษร  วรสารศิริ
3. นางสาวไอลดา  ป้องหล้า
 
1. นายวุฒิภัทร  เพชรเวียง
2. นางสาวพรรณทิพย์  อินเสน
 
167 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.4 ทอง 19 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญยพร  จ้อยนุแสง
2. นางสาวปาริชาติ  พลาเลิศ
 
1. นางวรกัญญา  ขิปวัติ
2. นางเนตรนภา  สังเกตุ
 
168 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายกษิดิน  เรือนใหม่
2. นายภูริภัทร์   นามมณีชม
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
2. นายภานุพล   ประจวบแท่น
 
169 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 89.88 ทอง 7 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายฐาณรงค์  ตาทอง
 
1. นายวิจิตต์  บุญมี
 
170 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 88.33 ทอง 12 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวภัทรวดี  เหล็กกล้า
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
171 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 86.6 ทอง 19 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายฐาณรงค์  ตาทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์  บุญมี
 
172 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 88 ทอง 26 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายอภิชาติ  วิลัยปาน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์  บุญมี
 
173 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง 27 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กชายศุภรัตน์  พันธ์ลำภู
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
174 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายพีรพล  ไพจิตร
 
1. วิจิตต์  บุญมี
 
175 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 92.8 ทอง 4 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายฐาณรงค์  ตาทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์  บุญมี
 
176 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 81.6 ทอง 32 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายกิติพงษ์  แสงจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์  บุญมี