สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิปภา   บุตรวงษ์
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ลาแพงศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาววิภาวี  สารีราช
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ลาแพงศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 29.6 เข้าร่วม 60 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงศวรรยา  เผ่าหอม
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  นาทองถม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 35 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวสิรภัทร  กองธรรม
 
1. นางสาวลักขณา  คลังแสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เนียมสกุล
 
1. นางสาวพรนิภา  ปัญหาไชย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายชนสรณ์   ต่ายสวัสดิ์
 
1. นายจตุรงค์  สอดเสน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90.2 ทอง 9 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกัณฐภรณ์  อุตส่าห์
 
1. นางสาวปรียาอร  สาริสี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 63.4 ทองแดง 46 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวอินทิรา   ปล้องยาง
 
1. นายณัฐกิจ  ภูเฮืองแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 19 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงงามวดี  อิติบุตตา
 
1. นางสาวบัวมี  เหนือโพธิ์ทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.2 ทอง 8 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุกานดา  ตันชมภู
 
1. นางดวงแข  นามแสง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 35 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงสิริยากร  ศรีนา
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ยิ้มยรรยง
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  สมรูป
2. นางสาวมยุรี  สุวรรณรอด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวณัฐวดี  จอมศรี
2. นางสาวสิริกัญญา  จุมพล
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  สมรูป
2. นางสาวมยุรี  สุวรรณรอด
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72.99 เงิน 52 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บำรุงศักดิ์
2. เด็กหญิงศุวมาส  แสงตะวัน
 
1. นายวิษณุ  ทองหล่อ
2. นางสุภารัตน์  จันทะวัน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85.26 ทอง 34 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวกิตติยา  ธิวาศรี
 
1. นางสาวกฤตยาณี  สีสลวย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 35 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายภาคิน   ดาสา
 
1. นางสาวทวีพร  ปทุมมา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 26 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายธนพล   มืดโพธิ์
 
1. นางจิตรามาศ   คำดีบุญ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 23 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ชาติทุ่ง
2. เด็กหญิงปนัดดา   ธรรมขันธ์
3. เด็กหญิงพัทธมน   สิงหศิริ
 
1. นายชินโชติ   ศรีคำภู
2. นางสาวประภัสรา   ดงจารย์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 79.4 เงิน 13 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวจริยาภรณ์  โคตรสมบัติ
2. นางสาวภัทรวดี  มีเลข
3. นายศุภชัย  กิติอาษา
 
1. นายณัฐพล   หวานเหย
2. นางสาวเพ็ญนภา   ทองแสน
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 60 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวกิตติมาพร  ธินาธุวงษ์
2. นางสาวนุชิตา   เดื่อนา
3. นางสาวปิยธิดา    พิมพ์มา
 
1. นางวรรณภา    ต่อติด
2. นางสุชานาฎ  คำพินันท์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 58.6 เข้าร่วม 48 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวมุกศิมาศ  เคนทรภักดิ์
2. นางสาววนิดา  ไชยราษรี
3. นางสาวเจนจิรา  บรมโคตร
 
1. นางวิรัชยา  บุตรสาร
2. นางนีรนุช  มะยุระยอด
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66.25 ทองแดง 46 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงนริศรา   วุฒิชาติ
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ   ดวงแก้ว
 
1. นางพิมลรัตน์   สร้างช้าง
2. นางสาวพเยาว์  โอภาส
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 48 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายณัฐวุฒิ   ปาเต๋
2. นายอภิสิทธิ์   โพธิ์สลิด
 
1. นางสาวอภิญญา  มะธุผา
2. นางสาวเสาวณี   ทินรัตน์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 57 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายคมสัน   อยู่ทุ่ง
 
1. นางสาวสุภาวดี  ผาตะเนตร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 56 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายธนวัฒน์   คำจันทร์วงค์
 
1. นางสาววาลิกา   พิลาชาติ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76.99 เงิน 45 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงปริชญา  วรรณเจริญ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ชะนะมูล
 
1. นางสาวเสน่หา  ชมภูวง
2. นายอิทธิพล  หันมา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 84.54 ทอง 22 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายศุภชัย  ชะนะมูล
 
1. นายอิทธิพล  หันมา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วังบอน
 
1. นางสาวเสน่หา  ชมภูวง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวสิริวิมล  นาแก้ว
 
1. นางสาวกิตติยา  เพ็งเวลุน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 47 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินกง
 
1. นางสาวมัณฑนา  ศรีสุจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 46 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายปรเมษฐ์   ศรีใจ
2. เด็กหญิงพิณพาทย์   อาจหาญ
3. เด็กหญิงภัทรนิชา   สมจิตพิจารณ์
 
1. นางจินตนา   โนนวงศ์
2. นางประภาขวัญ   บุญพิมล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 58 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวธัญชนก   สีมืด
2. นางสาววิลาสินี   ชินรักชาติ
3. นางสาวสุพัดทิรา   กระจ่าง
 
1. นางสาวจิราภา   ศิลาคม
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ   โคตรภูธร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงปานอรุณ   ภักดีสัจจกุล
2. เด็กชายพงศธร  สูฝน
3. เด็กหญิงพรรณกาญจน์   อุทัยแสง
 
1. นางอรัญญา  บริจาค
2. นางสาวสุดารัตน์   เอนกนันท์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.5 เงิน 24 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายตะวัน   ฉาน
2. นางสาววจี   พาที
3. นางสาวสุมินตรา    ทองเจริญ
 
1. นางกาญจนา   ทองจบ
2. นางหนึ่งฤทัย   อุเทศ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิง ปาณิศา   ชูบุตรี
2. เด็กหญิงยุวดี  มางิ้ว
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์   เหล่าชัย
 
1. นางสาวนันทิยาวรรณ   สรสิทธิ์
2. นายวีรวัฒน์   การเมือง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 20 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกัญจนพร   ประกอบศรี
2. นางสาวฉัตรสุดา   สวารักษ์
3. นายภัทรศักดิ์   ผาบสิมมา
 
1. นางกาญจนา   ทองจบ
2. นางสาวเกศรินทร์   ดีแสน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.22 เงิน 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ปวนสาย
3. นายศุภโชติ  ผายกลาง
 
1. นายธีรพงศ์  มูลคำศรี
2. นางสาวอารียา  ไชยศักดิ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.4 ทอง 30 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาภัค    แปชา
2. นายบพิตร    คำจันทร์วง
3. นายศิริโชค    ศิริวิชา
 
1. นายพิทักษ์  เหล่าเจริญ
2. นายปกรณ์ทรรศณ์  ศรีโยวัย
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายปัณณวิชญ์   พิมพ์พันธ์
2. เด็กหญิงเจียระไน  อภัยภักดิ์
 
1. นางสาวธนิยา   ธรรมวิเศษ
2. นางสาวศุภรดา   สอนสุภาพ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.4 เงิน 20 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวธัญญรัตน์   พรามกระโทก
2. นางสาวนิรันดร์ฎา   โทอุธทา
 
1. นายธนภณ   อุ่นวิเศษ
2. นางสาวศิริรัตน์   ก้านกิ่งคำ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 48 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กชายกริชเพชร  ศรีสุนันท์
2. เด็กชายศาสตรา  นามราช
 
1. นายธวัชชัย   กุนเสน
2. นางนัฐนันท์  มาลา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 31 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กชายทัศน์พล  มนศรี
2. เด็กชายธีรภัทร  จันทะสุรีย์
 
1. นายเสกสรรค์  คำเมืองแพน
2. นายชัยมงคล  นิลเกตุ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 29 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นายกิตติพงษ์  ชัยเนตร
2. นายนันทวุธ  สุมาลี
3. นายไกรสร  ซุยใจทัศน์
 
1. นายเสกสรรค์  คำเมืองแพน
2. นางประรารี  คำเมืองแพน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 31 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกทิพย์   แสนดี
2. เด็กหญิงนัชชา   พละมาตร์
3. เด็กหญิงนันทิชา  ประจวบแท่น
4. เด็กหญิงสุภาพร   วิชาชัย
5. เด็กหญิงสุภาวดี   เครือวัลย์
 
1. นางสาวดลพร   เพ็ญไพบูลย์เสถียร
2. นายกฤษณพงศ์   วิวาห์สุข
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.2 ทอง 30 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  จิตสำราญ
2. นางสาวชิดชนก  แสงสุข
3. นางสาวลินดา  บุญเกิด
4. นางสาวสุชาดา  เหมกุล
5. นางสาวอรยา  โฮมชัย
 
1. นางณธิดา  แสนภูวา
2. ว่าที่ร้อยตรีภูวรินทร์  แสนภูวา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 28 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงมนทกานต์   สุวรรณรอด
2. เด็กหญิงศรัญญา   แสงภารา
3. เด็กหญิงสิริมาดา   ประจิมทิศ
4. เด็กหญิงอัญญาณี  สิทธิพร
5. เด็กชายอาณัฐ   บุญคำ
 
1. นายวุฒิไกร   ภูศรี
2. นางสาวทัศนีย์   เสถียรภัทรนันท์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวกรรณ์ลดา  บุญเมฆ
2. นางสาวจิราวรรณ   บุตยา
3. นายณัฐพงษ์  ปราบราบ
4. นายวัชรพล  ศาลางาม
5. นางสาวอารียา  ชาภิรมย์
 
1. นางสาวศุภภา  สุวรรณวงษ์
2. นางสาวกรรณิกา  พรมเขต
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเรือง
2. เด็กหญิงปุญญิศา  พิมพ์ศิริ
3. เด็กหญิงเวธกา  บุญป้อง
4. เด็กชายไกรวิชญ์  จันทะชาติ
 
1. นายฐาปกรณ์  กองแก้ว
2. นางสาวปวีณา  วนะภูติ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.8 ทอง 18 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายชรินทร์ธร  ชำนิยา
2. นายนัฐวุฒิ  ชำนิยา
3. นายพีรภาส  ดีเจริญ
4. นายรัชชานนท์  กรรณลา
5. นายศักดิ์สิทธิ์  น้อยสวน
 
1. นายธนากร  จันดา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา  บุตรสีทัด
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง 27 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  ฝ้ายขาว
 
1. นางสลักจิตร  เฉิดฉาย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง 38 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ   สมสีหา
 
1. นางสลักจิตร  เฉิดฉาย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 24 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายพัทธนันท์  พรมแพงดี
2. เด็กหญิงพิยดา  นามกิจ
 
1. นางสาวปานตะวัน  ประวิเศษ
2. นางสาวตฤณญา  อังกุรอัชฌา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.3 ทอง 28 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายปาณชัย  ศรีจำปา
2. นางสาวศราวิณี  ประจันติ
 
1. นายณัฐพงษ์  ภูชมศรี
2. นางสาวกุลชา  เทศศรีเมือง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พันนาขา
2. นางสาวจิราพร  คำภู
3. เด็กหญิงชนัญชิดา   สุนทนันท์
4. นางสาวฏิมากานต์  จันทะแจ่ม
5. เด็กหญิงธนพรรณ  ปาณาราช
6. เด็กหญิงนริศรา  ธาตุวิสัย
7. นางสาวสุจิรา  พุฒเขียว
8. เด็กหญิงสุธาศินี  ธรรมรักษ์
9. เด็กหญิงสโรธิชา  รัตนภูมี
10. นางสาวอาทิตยา  ขาวเขียว
 
1. นางกาญจนสุดา  ไชยเพ็ชร
2. นางสาวยุพิณ  ผิวขาว
3. นางสาวนัฐพร  เสาสิน
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86.9 ทอง 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวธิดารัตน์  กลิ่นศรีสุข
2. นายธีระพัฒน์  เนื่องมัจฉา
3. นายนครินทร์  สาแก้ว
4. นายภราดร  กลีบเมฆ
5. นางสาววรพิชชา  วงกระสัน
6. นางสาววราภรณ์  โคตรภักดี
7. นายวีระยุทธ  สวนบุญ
8. นางสาวอรญา  เทรักษ์ษี
9. นายอัครพล  ชาดี
10. นางสาวเมตตา  แก้วสว่าง
 
1. นายชฎากร  สิงหศิริ
2. นายพีรณัฐ  บุทเสน
3. นายทนงเดช  วงษ์ประจัน
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 69.6 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  นารีจันทร์
2. เด็กชายชิติพัทธ์  ยืนยิ่ง
3. เด็กชายธนาคิม  แก้วกันยา
4. เด็กชายพิทักษ์พาษ์  บุญศรี
5. เด็กหญิงพิลัดดา  สุขศรี
6. เด็กหญิงวิมาลา  แก้วทา
7. เด็กหญิงศลิษา  สันตพลี
8. เด็กชายสรธัญ  พิมพ์โคตร
9. เด็กหญิงอารยา  แสงเงิน
10. เด็กหญิงโอริชา  แสนคำ
 
1. นายไชยเชษฐ์  โนรี
2. นางสาวสุรีรัตน์  หนองฝั้น
3. นางสาวปาริตา  บุญภา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 31 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงทิวาพร   พลราช
2. เด็กหญิงธนพร  ปัจจิมพฤกษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดลฤดี  โนนสุรัตน์
2. นายชิตณรงค์  การไร่
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 53 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  คำแพงเมือง
2. นางสาวณัฐฎาวัลย์  คำแพงเมือง
 
1. นางสาวศิริพร  ธรรมครูปัทม์
2. นายอนุรักษ์  พิสัยสวัสดิ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 53 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายสิทธิกร  ฉาไธสง
 
1. นายธวัชชัย  บัวพรมมี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89.6 ทอง 20 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายชัยยันต์  กามาพร
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  เพ็ญกุลกิจ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 58 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงชุรีย์ทร  สายทอง
 
1. นายธวัชชัย  บัวพรมมี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง 39 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาววรรณภา  เวียงคำ
 
1. นายรัฐการ   พิชัยเชิด
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 25 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายธนพล   กมล
 
1. นายณัฐดนัย  ชูแก้ว
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 34 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวศุภลักษณ์  คงแหลม
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  เพ็ญกุลกิจ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 50 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงอัญมณี  สังข์เขียว
 
1. นายณัฐดนัย  ชูแก้ว
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 36 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวกรรณธิกา   ศรีสาวัน
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  สานันท์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 27 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  สีต่างคำ
2. เด็กหญิงนิภาพร  ตาลโหยง
 
1. นางสาวอนุสรา  ภิรมย์
2. นางสาวสุภารัตน์  พิมพ์ดา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 7 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงวีรญา  ทะแยง
 
1. นางสาวอัครวจี   มหาศิริพันธ์ุ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 19 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวจุฑาทิพย์  แสงฤทธิ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  เพ็ญกุลกิจ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 49 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชลิดา  ปุชัยเคน
2. เด็กชายณัฐพล  พฤคณา
3. เด็กชายภานุพงษ์  แฟงกลาง
 
1. นายเอกชัย  ทองพุ่ม
2. นางกัตติกา  พิชัยเชิด
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 47 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายทรงพล  เหล่าทองสาร
2. นายทรงวุฒิ  พันเดช
3. นายสหรัฐ  ก้อมอ่อน
 
1. นายเอกชัย  ทองพุ่ม
2. นางกัตติกา  พิชัยเชิด
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง 33 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายชยังกูล  วิชัย
2. เด็กชายชัยชนะ  วาจี
3. เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่กัว
4. เด็กชายพงษ์พานิชย์  ธาตุวิสัย
5. เด็กชายพชรพล  ศรียอด
6. เด็กชายรัฐภูมิ  กล้าหาญ
 
1. นายอนุชม  นามโส
2. นายศักดิ์พล  สาผุยทำ
3. นายพิพัฒพงษ์  สุวรรณโสภา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78 เงิน 47 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายขุนธิเดช  ชูศรีโสม
2. นายณัฐพงษ์   วรจักร
3. นายพีรพงษ์  เศษวารี
4. นางสาวรุ่งฟ้า  วงศ์คำจันทร์
5. นายอนุมาศ   พิมแสน
6. นายอานนท์  ด้วงมะลี
 
1. นายศตวรรษ  วงษ์ตาแสง
2. นายศักดิ์พล  สาผุยทำ
3. นายพิพัฒพงษ์  สุวรรณโสภา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกมลพร  บัวคำเกิด
2. เด็กหญิงกัญชพร  แจ่มกระจ่าง
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พันนาขา
4. เด็กชายกิตติพัฒน์  ดือเลาะ
5. นายก้องภพ  พรมเขต
6. เด็กชายคุณากร  ภูผารีซอ
7. เด็กชายจีระวัฒน์  ชินาคำ
8. เด็กหญิงณัฐชา  วาริอินทร์
9. เด็กหญิงทัดดาว  สาริยา
10. เด็กหญิงธมลวรรณ  ภูตาเลิศ
11. เด็กชายนนทวัฒน์  แพงแสน
12. เด็กหญิงนริศรา  ชาตานันท์
13. เด็กหญิงนิศารัตน์  จิรฐานิด
14. เด็กหญิงนุชติยา  แสงสรี
15. เด็กหญิงประภาพร  คงรอด
16. เด็กชายปองพล  วงศ์ศรีชา
17. เด็กชายปองภพ  วงศ์ศรีชา
18. เด็กชายพชรพงษ์  ช่วยวัน
19. เด็กหญิงพนิดา  แก้วยอด
20. เด็กหญิงภัทรวดี  โนนทิง
21. เด็กชายภูริพัฒน์  บุญเลี้ยง
22. เด็กหญิงรัตนากร  โพธิ์ศรีไมล์
23. เด็กชายวสันต์  อภัยพรม
24. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พันธ์พิมพ์
25. เด็กหญิงสาวิตรี  แสงอรุณ
26. เด็กชายสิทธิศักดิ์  กรวดนอก
27. เด็กหญิงสุทธิดา  คลังมารินทร์
28. เด็กหญิงสุภิสรา  ทิพสุต
29. เด็กหญิงอาทติยา  ตาสาย
30. เด็กชายอิสระ  อำนวยการ
31. เด็กชายเจษฎากร  ชัยยา
32. นายเทอดไท  ทารด
33. นางสาวเมทิกา  มณีเจริญ
34. เด็กชายเสริมศักดิ์  บุตรประเสริฐ
35. เด็กชายเหมวัฒน์  พระโพธิ์
36. เด็กชายโจชัวร์  กรีนเวล
 
1. นายศุภชัย  โสวัน
2. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
3. นายธนากร  ทองธิราช
4. นายธนวัฒน์  ทิพราช
5. นายเกริกพล  รังษี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.6 ทอง 24 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กชายวีระพล   วรรณศิริ
 
1. นายวุฒิพงศ์   อุดชาชน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.95 ทอง 22 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายเทอดไท  ทารด
 
1. นายศุภชัย  โสวัน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 38 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงศุภิสรา  หงษ์ภูมี
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 49 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวเมทิกา  มณีเจริญ
 
1. นายศุภชัย  โสวัน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 16 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กชายชัยชนะ   ตังทนาม
 
1. นายกฤษฎา   วิชามุข
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 52 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายทวีศักดิ์  ศรีบุญไทย
 
1. นายพิพัฒพงษ์  สุวรรณโสภา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 49 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงปิยะพร  ศรีมณีรัตน์
 
1. นายเกริกพล  รังษี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 18 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสรวีย์  ตุ่มภา
 
1. นายพิพัฒพงษ์  สุวรรณโสภา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.3 ทอง 12 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ปาณศรี
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.4 ทอง 33 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายเอกพล  กำจอน
 
1. นายสิทธิราช  สรรพทรัพย์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.75 ทอง 8 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงศุภิสรา  หงษ์ภูมี
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 35 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวศุภกานต์  หมื่นมะโรง
 
1. นายวุฒิไกร  กุลวงค์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.75 ทอง 25 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ปาณศรี
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.4 เงิน 59 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายนัทธพงศ์   ทองเพชร
 
1. นายนันท์สุภา   ชนะพจน์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.17 ทอง 27 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจิระนันท์  ศรีหาโคตร
 
1. นายพิพัฒพงษ์  สุวรรณโสภา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.5 ทอง 6 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวดวงกมล  ยลวิลาศ
 
1. นายสุภกริษฐ์  แก้วรอด
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   บุพโต
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุคต
3. เด็กหญิงปัณฑวรรณ   สุวรรณชาติกุล
4. เด็กชายพีระภัทร   ศรีรัตนาม
5. เด็กชายวงศกร   นาคเสน
6. เด็กชายวรพงษ์  พฤกษา
7. เด็กหญิงวรรณวรา  ปุตุธรรม
8. เด็กหญิงศิริณธร   เหลาทอง
9. เด็กหญิงสุธีธิดา   กิติอาษา
10. เด็กหญิงสุมินตรา  อินทพาษ
11. เด็กหญิงอรปรียา  ดินโคกสูง
12. เด็กหญิงแก้วกัลยา   ไหวดี
 
1. ว่าที่ร้อยโทพีรภัทร  สัตยาธิฐาน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 81.7 ทอง 23 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายกฤษนัย  อสุรินทร์
2. นางสาวจิราวรรณ  ชัยรินทร์
3. นายชัยธวัช  โฆสิต
4. นายธนกาญจน์  ศรีสร้างคอม
5. นางสาวพิพัฒน์  ทิพย์อาสน์
6. นางสาวรวิสรา  หงษ์ษา
7. นายอดิเทพ   ภูพานทอง
8. นายอดิเทพ   แสนสีมน
9. นายอนุชิต  ดีโยธา
10. นางสาวอภิภาวดี  สมบูรณ์
11. นางสาวอารียา  ถิ่นมะนาว
12. นางสาวเปรมศิริ  ประทุมวัน
 
1. ว่าที่ร้อยโทพีรภัทร  สัตยาธิฐาน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นายบัลลังก์   คำสีทา
 
1. นายปัญญา   ไข่พรมราช
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 70.33 เงิน 27 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกาลดา   ศรีโคตร
 
1. นายปัญญา   ไข่พรมราช
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85.67 ทอง 11 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นายบัลลังก์   คำสีทา
 
1. นายอดุลย์  เพชรภูมี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85.67 ทอง 10 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นายบัลลังก์   คำสีทา
 
1. นายปัญญา   ไข่พรมราช
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81.25 ทอง 34 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กหญิงเอมอร   เกษแก้ว
 
1. นางสาววิไลพรรณ  พิมพ์วัน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรนันท์   พิมพา
2. เด็กหญิงกาลดา   ศรีโคตร
3. เด็กหญิงจันทัปปภา   ม่งด่อ
4. นางสาวจิรนุช   กุชัว
5. นางสาวชฎาภา   ชัยเพชร
6. นางสาวชัชฎาภรณ์   ช่างคำ
7. เด็กชายชัยชนะ   ตังทนาม
8. เด็กหญิงณัฐฐิชา    โพธิ์สาจันทร์
9. เด็กหญิงณิชา   เทพศรี
10. นายบัลลังก์   คำสีทา
11. นางสาวประกายแก้ว   ภูมิสิงห์
12. เด็กหญิงพนิดา   พรมอุนารถ
13. เด็กหญิงพรชิตา   ดีแสน
14. นางสาวพลอยไพลิน   พละเดช
15. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   จันทร์ซ้าย
16. เด็กหญิงศิริทิพย์   เนื่องจำนงค์
17. เด็กหญิงสุนิสา   ทองจันทร์
18. นายอภิชน   มละกิจ
19. นางสาวอรรถราวดี   ลีเจ้ยวะระ
20. เด็กหญิงเอมอร   เกษแก้ว
 
1. นายปัญญา   ไข่พรมราช
2. นางสาววิไลพรรณ   พิมพ์วัน
3. นางสาวขวัญสุดา   พิมพศักดิ์
4. นายสุริชัย   โพธิ์ศรี
5. นางราตรี   เวียงสิมา
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.8 เงิน 44 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หนองพล้าว
2. เด็กชายกฤตภพ  อรศรี
3. เด็กหญิงชลธิชา  คงกระพันธ์
4. เด็กชายธนกฤษ  สุขใจ
5. เด็กหญิงภัทรวดี  โคตรชมพู
6. เด็กชายรัชชานนท์  คำภักดี
7. เด็กชายลิขสิทธิ์  เวธิตะ
8. เด็กหญิงวีรภัทรา  อาจตัน
9. เด็กชายศุภกฤต  พิมบุตร
10. เด็กหญิงอารยา  แสงเงิน
 
1. นายณรงค์ชัย  นามวงษ์
2. นางสาวประภัสสร  พิสัยกุล
3. นางสาวสุรีรัตน์  หนองฝั้น
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวขิมญารัตน์  พรมสีหา
2. นายณัฐพงษ์  พิมพากุล
3. นางสาวณัฐริยา  อ่อนจิตต์
4. นายธนากร  สีชมพู
5. นายธนาวุฒิ  บัวคอม
6. นายปรานต์  ปรัตเถ
7. นายพงษ์ศธร  เหรียญทอง
8. นางสาวพรรษกร  อ้นน้อย
9. นางสาวมุกตาภา  เข็มเพ็ชร์
10. นางสาวสโรชา  ประณีจิตต์
 
1. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
2. นางสาวกนิฏฐา  ธนุการ
3. นายกัมปนาท  ภานนท์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.4 ทอง 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจิรนันท์  นวลสิงห์
2. เด็กหญิงทับทิม  ศรีชาทุม
3. เด็กหญิงปทุมทิพย์  แก้ววิเศษ
4. เด็กหญิงสิริธร  แก้วรอด
5. เด็กหญิงอาริศา  ภูจารึก
6. เด็กชายเจนณรงค์  อินทภาค
 
1. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
2. นางสาวกนิฏฐา  ธนุการ
3. นายกัมปนาท  ภานนท์
4. นายชุติพนธ์  พันธ์พิมพ์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง 28 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวณิชา   แสนสาลี
2. นางสาวประกายแก้ว    ธรรมบุตร
3. นางสาวฟ้าตะวัน    จันทะสุวรรณ์
4. นางสาววิญาดา  โคตรตาล
5. นางสาวศิริพร   กุแหก
6. นางสาวศิริรัตน์    อุ่นศิริ
 
1. นางสาวณัฐฐามาศ  คุณดิลกคงคา
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  หงษ์ตัน
2. เด็กหญิงคูณคำ  มูลทอง
3. เด็กหญิงถนอมพร  สำราญใจ
4. เด็กหญิงปรียาวรรณ  หงษ์ตัน
5. เด็กหญิงรัชฎาพร  บุญยัง
6. เด็กหญิงรินรดา  ศาลาคำ
7. เด็กหญิงอุไรวรรณ  โสภาบุตร
8. เด็กหญิงเกวลิน  ไชยเลิศ
 
1. นายเจริญ  ไชยแสง
2. นางสาวภัสรา  จันทะเสน
3. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
4. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาววชิรชา  ทองตาม
2. นางสาววิยะดา  มารศรี
3. นางสาววิลัยวรรณ์  พิมพเสน
4. นางสาวศศิธร  บูรณะกิตติ
5. นางสาวศุลีพร  เขยไชย
6. นางสาวสุนันญา  แววไธสงค์
7. นางสาวสุนันทา  วันนะศร
8. นางสาวอริสสา  ค่อมพันธ์
 
1. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
2. นางสาวกนิฏฐา  ธนุการ
3. นายชุติพนธ์  พันธ์พิมพ์
4. นายกัมปนาท  ภานนท์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง 7 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกิตติกัญญา  วงหาจักร์
2. เด็กหญิงฐิติพร  เมืองกลาง
3. เด็กหญิงณัฐถา  หมีคำ
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  จำปาบุรี
5. เด็กหญิงธัญญรัตน์  โสละมัด
6. เด็กหญิงปฐพร  หอระดี
7. เด็กหญิงปนัดดา  จันมณี
8. เด็กหญิงพนิดา  นาวิรัตน์
9. เด็กหญิงภคพร  พาพันธ์
10. เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีบุญไทย
11. เด็กหญิงสุนิษา  ทุงจันทร์
12. เด็กหญิงสุวรรณา  สุภานิชย์
13. เด็กหญิงอนงค์พร  อุ้ยปัดฌาวงค์
14. เด็กหญิงอรทัย  สาลีสุข
15. เด็กหญิงเปลววดี  สุขขี
16. เด็กหญิงโศภิตา  พิมโคตร
 
1. นางสาวอนุธิดา  มะโรงศรี
2. นางสาวฐิติชญา  วรรณวัลย์
3. นายอภิชาติ  มาตรสีกลาง
4. นางสาวอาทิตยา  ปัตโต
5. นางสาวภัคประภา  สุพัฒนานนท์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวจินตนา  บัวชุม
2. นางสาวณัฐกฤตา  แก้วมณี
3. นางสาวณัฐริกา  มากุล
4. นางสาวทัศพร  งามละออ
5. นายธนดล  การาม
6. นายธนพล  เมืองพวน
7. นายธีรโชติ  สำราญใจ
8. นายธเนศ  มีอำนาจ
9. เด็กชายนรินทร์  บุตรสมบัติ
10. นายนฤพร  พันธ์หอม
11. นางสาวนิชา  จิตวงค์
12. นายปฎิเวช  พิกุลทอง
13. นายรัฐธรรมนูญ  เผ่าคง
14. นางสาวรัตนา  ดีลุนไชย
15. นายศุภฤกษ์  ไชยนัด
16. นางสาวอารีรัตน์  เรืองอร่าม
 
1. นายเจริญ  ไชยแสง
2. นางสาวภัสรา  จันทะเสน
3. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
4. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
5. นายบัญชา  ทองสา
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 78 เงิน 25 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  อ้วนจี
2. นางสาวปณาลี  ปกพันธ์
3. นางสาวพรชิตา  มลิวัลย์
4. นางสาวสุธัญญา  สารบรรณ
5. นางสาวอรอนงค์  กรมไธสง
 
1. นายภิรมย์  ทองหล่อ
2. นางสาวณิชตา  อังกุรอัชฌา
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 79 เงิน 43 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กหญิงพิชาภรณ์  กระทู่นันต์
 
1. นางนริศรา  นิลแสงศรี
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 30 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวพิริยาภรณ์  พรมหันต์
 
1. นางสาวสาลินี  แสนสุข
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 43 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงชฎิลดา  ภักดีเจริญ
 
1. นางรัชฎาภรณ์  สีหาภูธร
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81 ทอง 23 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาววริศรา  กรมนันทร
 
1. นางมาฆวรรณ  คำพูล
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 57 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันตะนี
2. เด็กชายคงกระพัน  ลือชา
3. เด็กหญิงจันทิมา  แสงฤทธิ์
4. เด็กชายปฏิพัทธ์  ศิลาคม
5. เด็กหญิงพัชราภา  บัวคอม
 
1. นางพิทธยาภรณ์  มาตา
2. นางสาวอุษา  ควรคำ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93 ทอง 13 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกรกนก  พลทะรักษา
2. นางสาวณิรัฐชา  สุวรรณวงษ์
3. นางสาวธนพร  หอมสมบัติ
4. นายยงยุทธ์  ยังวรรณะ
5. นางสาวยัสมิน  เบิซ
 
1. นางสาวยุภาพร  แวดล้อมธนบุญ
2. Mr.Maalim  Aset Omar
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 39 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  จันทะบุด
2. เด็กชายปุณฑริก  จันทะโม
 
1. นางสาวปาริชาติ  กองธรรม
2. นายภิรมย์  ทองหล่อ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 71 เงิน 48 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวอุลัยวรรณ   บุญเวิน
 
1. นางราตรี   เวียงสิมา
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.33 ทอง 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงนภสร  คำส่าง
2. เด็กชายสิรภัทร  แสงดี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  วงศ์ศิริยานนท์
2. MissGou  Mengying
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 74.83 เงิน 39 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาววรรวิสา   ปุ่นนอก
2. นางสาวสุกัญญา  สุขรมย์
 
1. นายศุภกิตติ์  บุญสอน
2. MissGuo  Fangni
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงธนพร  กลางนอก
2. เด็กหญิงสิริเพ็ญ  พรหมศร
 
1. นางสาววิชชุดา  อิ่มเดชา
2. Mr.Ikegami  Mizuki
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.5 เงิน 24 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวบำเพ็ญพร   คำพินันท์
2. นางสาวปัทมา   สีใส
 
1. นางสาวจรรยวรรธน์  วงศ์ชาญศรี
2. นางณัฐพร  สายทอง
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.33 ทอง 13 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวฐิตาพร  จอมทิพย์
2. นางสาวนิศารัตน์  นัดทะยาย
 
1. นางสาวธารวิมล  อุ่นวิเศษ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 64.27 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวลลิตา  อินทรีย์
2. นางสาวเปรมฤดี  ขุนทอง
 
1. นางสาวฉภิญญา  ทีสี
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 31 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวถาวรีย์   เจิมขุนทด
2. นางสาวรัติยาภรณ์  อินทะสร้อย
 
1. นายศุภกิตติ์  บุญสอน
2. MissGuo   Fangni
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79.66 เงิน 13 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวนันทิชา  เสนาสนะ
2. นางสาวอารยา  ราชบุรี
 
1. นางสาวรัตติยา  ศรีจันทร์
2. นายนิติคุณ   พลแสน
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง 11 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายกิตตินันท์  ทองแสง
2. นายตะวัน  ศรีสร้างคอม
3. นายบริพรรดิ์  มาพร
4. นางสาวรัตติยา  สร้างช้าง
5. นางสาววิพร  อนงค์ชัย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  วงศ์ศิริยานนท์
2. MissGou  Mengying
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.33 เงิน 41 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวพิยาดา  ฆ้องแก้ว
2. นางสาววิชญาดา  ศรีสมบูรณ์
3. นางสาวศศิประภา  เหมืองทอง
4. นายอภิลักษณ์  ศิลปสมบัติ
5. นายเจษฏา  ชนูนันท์
 
1. นางสาวรัตติยา  ศรีจันทร์
2. Mr.Ikegami  Mizuki
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 15 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวจันทร์ถิมา  มาบุ่งนอก
2. นายจิรพัตน์  พรมสีหา
3. นายนันทวัฒน์  แก้วปีลา
4. นางสาวบุญธิดา  พรมแสนสุข
5. นางสาวประภาพรรณ  ชุมสี
 
1. นางสาววรัญชรี  มั่นสนธิ์
2. นางสาวศิริรัตน์  บุญตา
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 73 เงิน 18 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวชรินรัตน์  ทิพราช
2. นางสาวชุติมา  ศาลางาม
3. นางสาวปิยธิดา  การุณ
4. นางสาวปีณาวรรณ  เสมอสมัย
5. นางสาวพรธิตา  เหมืองทอง
 
1. นางสาวธารวิมล  อุ่นวิเศษ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 74 เงิน 17 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายวีระพล  ยามมา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  วงศ์ศิริยานนท์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 29 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายศุภวิชญ์  ม่วงผุย
 
1. นางสาวรัตติยา  ศรีจันทร์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.8 ทอง 33 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กชายจักรภัทร์    ปานเหลือ
2. เด็กชายชนะศักดิ์   บัวใหญ่รักษา
3. เด็กชายชัชวาล    พลทะรักษา
4. เด็กชายชิดชนก   สุยะลังกา
5. เด็กชายดนุพล   จันทะโร
6. เด็กชายธนากร   โพธิจร
7. เด็กชายปฏิภาณ   อินทร์ม่วงไทย
8. เด็กชายอนุพงษ์   คำบุญ
 
1. นายธนวัฒน์   พรมเมือง
2. นายประเสริฐ   โลหิต
3. นายอภิชัย  ประทุมโม
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.8 ทอง 10 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นายชินวัตร  อุปวงศ์ษา
2. นายทัตเทพ  เวทะแว่น
3. นายธีรภัทร  มาตรังศรี
4. นายวุฒิรัตน์  สงวนนาม
5. นายอภิชาติ  นามบุรินทร์
6. นายอัษฎาวุธ  คุ้มสุวรรณ
 
1. นายวิรัตน์  พงษ์มิตร
2. นายเฉลิม   ลิชัยมุล
3. นายส่วน  ทองประเทือง
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 77.3 เงิน 17 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกัญญานัฐ  วันฑิสุทธิ์
2. นางสาวกัญญารัตน์  ชิตวัน
3. นางสาวชลิดา  ไตรยวงษ์
4. นายชาญกฤต  นามวงค์
5. นายชานนท์  อินทปัทม์
6. นางสาวณัฐฐินันท์  พันธ์ฆ้อง
7. นายธนพล  ศรีสมบัติ
8. นางสาววริศรา  ธรรมนัติ
9. นางสาวสิริยาภรณ์  อรัญพันธ์
10. นางสาวเกษมณี  กางนอก
 
1. นายรชานนท์   ลีเพ็ญ
2. นายปฏิพัทธ์  บูชากุล
3. นายเทอดศักดิ์   ไตรแก้ว
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 26 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจิราพัชร  หลอดทอง
2. เด็กหญิงณัฐชยา  จันหล่น
3. นางสาวภณิดา  สระโสม
4. เด็กหญิงวริศรา  บุทเสน
5. เด็กหญิงสุภาพร  สอนบุญมี
 
1. นางสาวพรรวินท์  ฤทธิ์สว่าง
2. นางพิทธยาภรณ์  มาตา
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82.1 ทอง 36 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกนิษฐา  นพเก้า
2. นางสาวณุญามาศ  จันทชำนิ
3. นางสาวรัตติกาล  โคตรพันธ์
4. นางสาววรรนภา  ศิลาคม
5. นางสาวอารียา  วัจรินทร์
 
1. นางสาวสุภลักษ์  เสมอสมัย
2. นางสาวอะธิดา  แสงอรุณ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงธีราพร  กรพันธ์
2. เด็กหญิงปรินทร  สุกทน
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ผุริจันทร์
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  ชาเรืองเดช
2. นางผานิตย์  ปงสนิท
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75.4 เงิน 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวพรรณวษา  มุงคุณ
2. นางสาวรพีพร  มณุรีย์
3. นางสาวสวรรยา  อัครชาติ
 
1. นางผานิตย์  ปงสนิท
2. นางสาวจิตราภรณ์  ชาเรืองเดช
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กชายฆนากร   ขุนแก้ว
2. เด็กหญิงศุลีพร  ศรีอินทร์
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา  หงส์อุดร
 
1. นางสาวนิภา  วันทองสุข
2. นางชลธิชา  นามวงษ์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72.2 เงิน 56 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวจิรนันท์  เช่นพิมาย
2. นางสาวพิยดา  โพธิบาย
3. นางสาวอวิกา  ทองพันธ์
 
1. นางสาวนิภาพร  กุลสุข
2. นางนภาพร  สนิทบรรเลง
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 57 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายภาคีนัย    มิตรภาพ
2. นายวุฒิชัย    ขันทะพล
 
1. นายธีรพล  นามแสง
2. นางสาวทิพาวรรณ  วรรณพฤกษ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 54 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวภัคพร  พันลำ
2. นางสาวฤทัยรัตน์  จันทะโชติ
 
1. นายสมร  มาลา
2. นางพิมลจันทร์  กิตติรัตนบุตร
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 27 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงญาดา  สรสินธ์
2. เด็กหญิงรัตนมณี  ศรีตระการ
3. เด็กชายเนติพงษ์  มณีมนต์
 
1. นางพิมลจันทร์  กิตติรัตนบุตร
2. นายอนุศิษฏ์  จิตติราช
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 36 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายธีรพล  มุสิกบุญเลิศ
2. นายสหรัฐ  แก้ววงษา
 
1. นายสุริชัย  โคดเมือง
2. นายพัฒนา  สมวงษ์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 76 เงิน 28 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงมัณฑณากร  สมอินทร์
2. เด็กหญิงอจิรวดี  รางศรี
 
1. นางเพ็ญนิภา  บัวคอม
2. นางกัญญา  โยธิกุล
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 57 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายชิตวัน  ชำนาญมะเริง
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์  สีหะไตร
 
1. นางเพ็ญนิภา  บัวคอม
2. นางกัญญา  โยธิกุล
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71.2 เงิน 47 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  รวมธรรม
2. เด็กชายอดิรุจ  พหลรัตน์
 
1. นางสาวฐาปรานี  แก้วแวงสิ่ว
2. นางสาวศรัญญา  สุขล้าน
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.5 เงิน 50 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายฉัตรชัย  เนียมหอม
2. นายทัศพล  ชมภูอาจ
 
1. นางพิมลจันทร์  กิตติรัตนบุตร
2. นายสุริชัย  โคดเมือง
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 26 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  จอมศรี
2. เด็กชายวิทวัส  แกมใบ
 
1. นายดนัย  เฉิดฉาย
2. นายอนุวัตร  เทศศรีเมือง
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 40 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายพีรพงศ์  เหล่าพุทธา
2. นายวัชรพล  จันทะแจ่ม
 
1. นางพิมลจันทร์  กิตติรัตนบุตร
2. นายวัยวิทย์  ทองแท้
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 66 ทองแดง 51 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวปิยาพรรณ  ลาชะเลา
2. นางสาวใกล้รุ่ง  อุ่นวิเศษ
 
1. นางเพ็ญนิภา  บัวคอม
2. นางกัญญา  โยธิกุล
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72.38 เงิน 40 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายธนโชติ  ชูบุตรี
2. เด็กชายอริยสัจ  ยามมา
 
1. นางพิมลจันทร์  กิตติรัตนบุตร
2. นางสาวภารดี  ศรีสมบูรณ์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70.4 เงิน 24 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมทพงษ์
2. เด็กชายนราธิป  พรหมประกาย
 
1. นายสมร  มาลา
2. นางสาวภารดี  ศรีสมบูรณ์
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายขวัญ  เพชรมณีจันทร์
2. เด็กชายธวัชชัย  นาคพิม
3. เด็กชายภูวดล  ใจขาน
 
1. นายพุทธชัย  พูนเจริญผล
2. นายธีรพงศ์  มูลคำศรี
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 79 เงิน 17 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายจิฏฏิภัค   พลหงษ์
2. นายจิรพัฒน์  ดานิตย์
3. นายเอกลักษณ์  ชัยภา
 
1. นางญานิกา  รอดถาวร
2. นายสมบัติ  ตันนารัตน์
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 57 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายธนายุต  สุวรรณใจ
2. นายปัญญาวุฒิ  นาเมืองรักษ์
3. นายภาสกร  ขวัญวงษ์
 
1. นายพุทธชัย  พูนเจริญผล
2. นายธีรพงศ์  มูลคำศรี
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 77 เงิน 38 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวชลิตา   ชัยจันทร์
2. นายชินกฤต  จตุเทน
3. นายบูรพา  หาสอดส่อง
 
1. นายเทอดศักดิ์   ไตรแก้ว
2. นายสมบัติ  ตันนารัตน์
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 32 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แกระหัน
2. เด็กชายมากอส   บุญกัน
3. เด็กหญิงศิริอาภา   พิสัยพันธ์
 
1. นายเทอดศักดิ์   ไตรแก้ว
2. นายธนภณ   อุ่นวิเศษ
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 77 เงิน 24 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายณัฐวุฒิ   ชาภิรมย์
2. นายธราเทพ   อินทร์นอก
3. นายวัฒนนันท์   สีสุข
 
1. นายธนภณ   อุ่นวิเศษ
2. นางสาวสุพัตรา  แก้วคำสอน
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายชญานนท์   ติมินทร
2. เด็กหญิงนภาโชค  โคกสถาน
3. เด็กหญิงนันชนก   พลรักษา
4. เด็กชายอชิดพล   แก้ววิเศษ
 
1. นายวีรวิทย์  ทันแล้ว
2. นายพลนิกร   สุกรรณ์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 70 เงิน 26 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายกริชชนะ  ลาภไธสง
2. นางสาวชลธิชา   สุนทร
3. นายธีรนาท   ประดับจิตร
4. นายฤทธิพร  วันทอง
 
1. นายสุรชัย  สุกใส
2. นายสมบัติ  ตันนารัตน์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.4 ทอง 20 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กชายมานุเดช  มาตรา
2. นายฤทธิไกร   นาคทัส
3. เด็กชายสิริศักดิ์  ชำนาญยิ่ง
 
1. นายชัยวิชิต   ทองคำ
2. นายเสกสรรค์  พิมพ์ผล
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83.6 ทอง 57 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นายจิตรประชา  ดงราษี
2. นายวิทยา  แสนโคตร
3. นายอุดมทรัพย์  สมประสงค์
 
1. นายสำราญ  สมทิพย์
2. นายศตวรรษ  ชาวโพธิ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.75 ทอง 21 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ตรีโอด
2. เด็กหญิงชะนิดา  โมรา
3. เด็กหญิงอุมากร  จำปามูล
 
1. นางสุกัญญา  อินทรโชติ
2. นางสุณัฐฌา  มูลทุ่ง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 13 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายพิชัยชิต  ทองอาสา
2. นางสาววิญาดา  ศรีสมสุข
3. นางสาวสุภิดา  จันทร์เหลือง
 
1. นางอัชรา  สุวรรณรอด
2. นายทวิชัย  ผาน้ำคำ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  สมคุณ
2. เด็กหญิงธันญาพร  ปีนาโพธิ์
3. เด็กหญิงนพัสสร  สุวัตถุดี
4. เด็กชายประสิทธิ์  นามวงศ์
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  บุ้งทอง
6. เด็กหญิงสุจิรา  จันทร์คำ
 
1. นายวิษณุ  ทองหล่อ
2. นางสาวชลธิชา  ซื่อนิรันดร์
3. นางสาวอริษา  ประสมพืช
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 54 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกิติกาญจน์  สีทุมมา
2. นายณัฐวุฒิ  พันธ์ขาว
3. นางสาวนงค์รัก  นาเคน
4. นางสาวนิภา  นาเคน
5. นางสาวปัณฑิตา  ลำมะณะ
6. เด็กชายเชษฐา  บึงโบก
 
1. นางบัวพิศ  ภักดีวุฒิ
2. นางสาววาสนา  ศรียอด
3. นางสาววรรณภา  ธรรมขันธ์
 
165 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 25 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เพื่อรอดวงษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  กับบุญ
3. เด็กชายธนพงษ์  พรมศร
 
1. นางธัญญา  วังคะฮาด
2. นายสำราญ  สมทิพย์
 
166 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.4 ทอง 54 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวมัลลิกา  อุดานนท์
2. นางสาวสุภิกาฑ์  สาริยา
3. นางสาวอรวรรณ  จำปี
 
1. นางสาววรรณิศา  ลีเพ็ญ
2. นางอัญชลี  โคดเมือง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายธนกร  ส่างการนอก
2. เด็กชายนันทวุฒิ  ศาลยาชีวิน
3. เด็กชายวัชระ  พวงรัตน์
 
1. นายนิรุต  บุญชาญ
2. นางสาวสุพิชฌา  บิดานารา
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 25 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์    แท่นหิน
2. นางสาวสุนิสา   แสงแสน
3. นายเสรี   ฝ้ายขาว
 
1. นางสมพร  ผมไผ
 
169 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 47 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกชกร  ประเทศสิงห์
2. เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงลลิตา  กรมทำมา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ราศรี
2. นายวิทวัส  คำชมภู
 
170 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นายศรัญยู  แก้ววิเศษ
2. นางสาวสุดารัตน์  สุดแท้
3. นางสาวอภิรพร   สอนโพธิ์
 
1. นายภูมินทร์   คำอ้อ
2. นางสาววรินทร   ศรีสร้อย
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายณัฐภัทร  น้อยสีดา
2. เด็กชายศุภชัย  ติยะบุตร
3. เด็กชายสรวิศ  มูลบุตรดา
 
1. นายประชา  มูลตะกอน
2. นางทวีพร  ปัญสวัสดิ์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.6 ทอง 34 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์   วรรณกุล
2. นางสาวนริศรา   ภูงามเขียว
3. นางสาวศุภการ   โต๊ะขุขันธ์
 
1. นายวิษณุกรณ์   บุญเฮ้า
2. นางสาวจิรารัตน์   จองบุดดี
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง 31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายชินกร  สอนบัว
2. เด็กชายธนาวัฒน์  สุโพภาค
3. เด็กชายปรเมษ  โยธากุล
 
1. นายประชา  มูลตะกอน
2. นางทวีพร  ปัญสวัสดิ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.54 ทอง 22 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวกุลณัฐ   กงพา
2. นางสาวรุจิรา    นาคหงษ์
3. นางสาวสุพัตรา   ปะตะวะสา
 
1. นางสาวกุลธิดา   จุ้มอังวะ
2. นางอัญธิญา  ทองอ่อน
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุศิริ  กุดทะรัก
2. เด็กหญิงนีรชา  ประทุมมา
3. เด็กหญิงมุทิตา  บุญพระเวส
 
1. นางแววตา  นาคประสิทธิ์
2. นางทาริกา  สิงห์บุตรา
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวทัศวรรณ  จำรัสรักษ์
2. นางสาวพรพรรณ   ตามพันธ์
3. นางสาวสุวนันท์   หาญสงคราม
 
1. นางสุภาพร   เฮสส์ลีย์
2. นางสาวณฐมน   ชัยสว่าง
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 21 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปวิตราพร  กุลสุข
 
1. นางสาวกมลชนก  เลผาย
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 7 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายภานุปรากร   เกาะแก้ว
 
1. นางณัฐพร  สายทอง
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงกัณธิชา  บุตรสีเมือง
2. เด็กชายพัชรินทร์  อำเคน
3. เด็กชายอิงครัต  ทองนาค
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  ชาเรืองเดช
2. นางสาวประภาพร  ผ่านชมภู
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวชุติมา   อุปถานา
2. นางสาวอรปรียา   มีแสง
3. นางสาวเจนจิรา  สอดสูงเนิน
 
1. นายอาทิตย์  สุขันชา
2. นางสาวกฤตยา  พรมเขจร
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 35 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  ประทุมชัย
 
1. นางสาวกมลชนก  เลผาย
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายจิรายุ  คำสุข
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  แก้วม่วง
 
183 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทับวิเศษ
2. เด็กชายปฏิพล  อุตมะ
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  ชาเรืองเดช
2. นางสาวฐิติภา  วะหาโล
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85.78 ทอง 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงดวงพร  พลวงค์
 
1. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
 
185 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 85.2 ทอง 29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายสิทธิศักดิ์  ไชยโส
 
1. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
 
186 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89.2 ทอง 9 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายเจษฎา  นามมูล
 
1. นายพิพัฒพงษ์  สุวรรณโสภา
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 91.6 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายอิสรา  ศรีจันทร์
 
1. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กชายธณภัทร  ประจิมทิศ
 
1. นายพงศกร  ศิริโส
 
189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 33 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายวุฒิพงษ์  วิจันทร์แก้ว
 
1. นายสิทธิราช  สรรพทรัพย์
 
190 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 77.96 เงิน 45 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายพงษ์พาพิช  ธาตุวิสัย
 
1. นายพิพัฒพงษ์  สุวรรณโสภา
 
191 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 82.4 ทอง 28 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายชนวีร์  แซ่กัว
 
1. นายพิพัฒพงษ์  สุวรรณโสภา
 
192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 84.71 ทอง 42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายกฤษกร  มณุรีย์
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  หงส์ตัน
3. เด็กหญิงคูณคำ  มูลทอง
4. นางสาวจินตนา  บัวชุม
5. นายชลธี  ทิพมณี
6. นางสาวณัฐกฤตา  แก้วมณี
7. นางสาวณัฐริกา  มากุล
8. นางสาวดวงพร  พลวงค์
9. เด็กหญิงดาหลา  ดอนดี
10. เด็กหญิงถนอมพร  สำราญใจ
11. นางสาวทัศพร  งามละออ
12. นายธนดล  การาม
13. นายธนวัฒน์  หอมหวล
14. นายธนากร  รินทอง
15. นางสาวนิชา  จิตวงค์
16. เด็กหญิงบังอร  มาลุน
17. เด็กชายปริญญา  สมภักดี
18. เด็กหญิงปรียาวรรณ  หงษ์ตัน
19. เด็กหญิงรัชฎาพร  บุญยัง
20. นางสาวรัตนา  ดีลุนไชย
21. เด็กหญิงรินรดา  ศาลาคำ
22. นายวีระวัฒน์  จันทรเสนา
23. เด็กหญิงสายธาร  สีโสดา
24. นายสิทธิศักดิ์  ไชยโส
25. เด็กชายอดิลักษณ์  ปานกล้า
26. นายอดิศักดิ์  ผลจันทร์
27. นางสาวอารีรัตน์  เรืองอร่าม
28. นายอิสรา  ศรีจันทร์
29. เด็กหญิงอุไรวรรณ  โสภาบุตร
30. เด็กหญิงเกวลิน  ไชยเลิศ
 
1. นายเจริญ  ไชยแสง
2. นางสาวภัสรา  จันทะเสน
3. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
4. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
5. นายบัญชา  ทองสา
6. นางผานิตย์  ปงสนิท
7. นางสาวฐิติภา  วะหาโล