สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 36 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิสา   ศิริภักดิ์
 
1. นางสาวอรุณวตี   จิตติพิมพ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73.4 เงิน 37 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  บุญทอง
 
1. นางสาวน้ำมนต์  ศรีหาชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 42.6 เข้าร่วม 34 โรงเรียนพานพร้าว 1. เด็กหญิงวริศรา  ป้องภักดี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ถำวาปี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวชณัฐชา  แก้วโชติ
 
1. นางสาวปิยะลักษณ์  อินหล่ม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนัชดาว  จันทาคูณ
 
1. นางกัลยา  ปัญจิต
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 54 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวนราภรณ์  จันดี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ตั้งรัตนไพศาล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอนันตญา  สุโพธิ์
 
1. นางเกษร  กิจประเสริฐ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 28 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวพัชราภา  ชัยกิจ
 
1. นางสาวสุธีธิดา  บรรณารักษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 38 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. เด็กชายอัศวิน  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวปุณญภัส  ตระกูลมา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79.4 เงิน 36 โรงเรียนสังคมวิทยา 1. นางสาววาศิตา  กอโพธิ์ศรี
 
1. นายพชร  ศิริรัตนศรีสกุล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 46 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. เด็กชายบดินทร์   อินทร์ปัญญา
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ   ไตรเลิศ
 
1. นายพัญจน์ชิต   สุทธิ์สาวก์
2. นางสาวรำไพ  นันทะ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวจิราพัชร  ร่มเย็น
2. นางสาวปทุมรัตน์  มณีศรี
 
1. นางเจนกานท์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นางเกษร  กิจประเสริฐ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78.08 เงิน 39 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายกฤษกร  ยมปัดชา
2. นายพลกฤต  เลพล
 
1. นางจาตุพร  เลพล
2. นางสาววัลลี  จำปาทอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90.09 ทอง 19 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวกรกนก  นนทสาร
 
1. นางสาวภัทรา  เทพมงคล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายพิสิษฐ์  อิงไธสง
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  นาราษฎร์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวสุรีณ่า  เนาคำแพง
 
1. นางสาวพิริยาภรณ์  กัติยบุตร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 26 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. นายธนากร   บุญแยง
2. นายปัญจนัย  ท่าค้อ
3. นายเด่นดนัย   ปราบคนชั่ว
 
1. นายโชคชัย   ศรีวิโรจน์วงศ์
2. นางนิศากร  บุญญานาม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 55 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. นายปรเมศวร์   ผงอ้วน
2. นายภูวดล  บุตรสี
3. นายสุวรรณหงษ์   ผิวเหลือง
 
1. นายโชคชัย   ศรีวิโรจน์วงศ์
2. นางนิศากร  บุญญานาม
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 55 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. นายณัฐชัย   ใจบุญ
2. นายเพชรรัตน์   มาตรสุริวงศ์
3. นายเอกพงษ์   ชอบศิลป์
 
1. นายโชคชัย   ศรีวิโรจน์วงศ์
2. นางนิศากร  บุญญานาม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 23 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. นายธนธรณ์   อ่อนทอง
2. นายธวัชชัย   แดงนา
3. นายธีระพงษ์   วงษ์เสนา
 
1. นายโชคชัย   ศรีวิโรจน์วงศ์
2. นางนิศากร  บุญญานาม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68.75 ทองแดง 40 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรวีร์  สิทธิภาพ
2. เด็กหญิงวริศรา  อารยะรังษี
 
1. นายวิศิษฎ์  ทองสี
2. นางสาวนัฐณิชา  เจริญรักษ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72.5 เงิน 36 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวพนิดา  บุญเทพงษ์
2. นางสาวศศิธร  สร้อยผาบ
 
1. นายธีรยุทธ  ไพจิตรโยธี
2. นางทิภาพร  บุตรโคตร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายกิตติพศ  พ่อค้าไทย
 
1. นางปนัดดา   เนินนิล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 49 โรงเรียนสังคมวิทยา 1. นายบุญฤทธิ์  วิชัยดิษฐ
 
1. นางสาววิชุดา  หนูจันทร์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 71.98 เงิน 54 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายพันธ์วริศ  จันทร์สิงห์
2. เด็กหญิงมณีชล  ไชยโชค
 
1. นางปิยะธิดา  วงศรีทา
2. นายอธิวัฒน์  แก้ววงศา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 87.56 ทอง 13 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นางสาวเกตุวริน  ระลึกถึง
 
1. นางสาวอภิญญา  จตุเทน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 39 โรงเรียนฝางพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  กล้าหาญ
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ไทยภักดี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 76 เงิน 20 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นางสาวสุวิษา  สีดามาตย์
 
1. นางสาวอภิญญา  จตุเทน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 71 เงิน 41 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. เด็กชายวรากร  ปัญญารส
 
1. นางสาวอภิญญา  จตุเทน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายธนพัฒน์  เสนะบุตร
2. เด็กหญิงพนิตนันท์  เกิดสุขตระกูล
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  พุทธมาตย์
 
1. นางสุภาพร  ฐิติธนานนท์
2. นางนิตยาภรณ์  ศรีภาแลว
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 12 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายณัฐภัทร  กลั่นด้วง
2. นายปฐมพงษ์  ชัยกิจ
3. นายสธน  สุวรรณวารี
 
1. นางสาวอนงค์นารถ  กิจสามารถ
2. นางสาวนิสา  ภูอืด
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรจิรา  บังจันทร์
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์  พลศรีลาภ
3. เด็กหญิงเวียงสะหวัน  หลวงอุดม
 
1. นางสาวสุมลรัตน์  แทนโสภา
2. นางสาวสุธาสินี  เหลืองกิจไพบูลย์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 48 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวกัลยา    พวงแสง
2. นางสาวอรัญญา   ประทุมทิพย์
3. นางสาวเนตรชนก   จันที
 
1. นางสาวกวินตรา  โลกานิตย์
2. นางสาวศิวรรณ  อะวะตา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 49 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ผุยผัน
2. เด็กหญิงอรฤดี  คำสา
3. เด็กหญิงอารียา  เศียรนอก
 
1. นายธนากร  อัปปะมะโน
2. นางสาวมลิวัลย์  แสนบุญ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 9 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวจิรพร  วนานุกูล
2. นายชิษณุพงศ์  ศรีโคตร
3. นายนฤเบศ  เงินโพธิ์กลาง
 
1. นายศรีธร  มูลมณี
2. นายธนกฤต  ช่วยแสง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.9 เงิน 47 โรงเรียนฝางพิทยาคม 1. นางสาวนิอร  โพธาราม
2. นางสาววิภาพร  มะณีแสง
3. นางสาวศิริวรรณ  พลทัยสงค์
 
1. นางสุธิดา  สุวรรณพิมพ์
2. นางสาวศิโรรัตน์  ละหว้า
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.4 ทอง 44 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวชลธิชา  แก้วอนงค์
2. นางสาวชลธิชา  แสงรัตน์
3. นางสาวศรินภา  ทาโฮม
 
1. นางสาวสุวณี  ชะนะไล
2. นางกฤติยา  จงรักษ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 21 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายชนะชน  ปักอินทรีย์
2. เด็กชายรพีภัทร  คนพินิจ​
 
1. นายอภิวัฒน์​  โกสิลา
2. นางสาวเวียงวิไล  ปัญญากุล
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 43 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายคณิศร  เสริมทรัพย์
2. นายปิยะณัฐ  แก้วหาญ
 
1. นายตรีเทพ  ถาบุตร
2. นายธีรพงษ์  เครือแก้ว
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 73.5 เงิน 23 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายคณสรณ์  โคตรชมภู
2. เด็กชายศราวุฒิ  บุญชู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์  บุญวงศ์
2. นายสิทธิโชค  ประเสริฐศรี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน 38 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤติเดช  แก้วหินเจริญ
2. เด็กชายจักรรินทร์  สาศรีรัตน์
 
1. นายกฤษฎา  แก่นท้าว
2. นายจักรี  แก้วน้ำคำ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 37 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นายกฤษณะ  วงษาบุตร
2. นายธีระชัย  แสนคำ
3. นายวุฒิชัย  มณีสุทธิ์
 
1. นายนัทพงษ์  โคตะมา
2. นางสาวสุกิตรา  บุภู่
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 50 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพร  แก้วคุณเมือง
2. เด็กหญิงดมิสา  คลังแสง
3. เด็กหญิงศักดินี  ทะแพงพันธ์
4. เด็กหญิงศุธิฌา  ทิพชัย
5. เด็กหญิงอาทิมาพร  เหล็กดี
 
1. นายอลงกต  หาระคุณ
2. นางสาวรสริน  รุ่งกิจธนาสาร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง 19 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวชฎาทิพย์  วันยาปะเตา
2. นางสาวญาณัจฉรา  พุฒละ
3. นางสาวศุภาพิชญ์  สิริแสง
4. นางสาวอุ้มบุญ  เลืองยวี
5. นางสาวเบญญาภา  เทียนทิพย์
 
1. นายกรกฏ  ธรรมโหร
2. นางสาวปนิดา  ธรรมบุญเรือง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 8 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  แสงรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐชา  ธรเสนา
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  ตันนารัตน์
4. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ศรีสว่าง
5. เด็กชายวิทวัส  นครเขต
 
1. นางสาวพัชรินทร์  มุ่งภูเขียว
2. นางสาวนิระออง  แก้วจันดา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.4 ทอง 8 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายนครินทร์  คำสุนันท์
2. นางสาวนภสร  ศรีกุล
3. นางสาวสุนิสา  โพธิ์วิเศษ
4. นางสาวอัมภิกา  ศิริสุทธิ์
5. นางสาวแพรพลอย  จันทาคีรี
 
1. นายสิริวิวัฒน์  โชติกุลศิริปัญญา
2. นางสาวสาวิตรี  แสงศิลา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 54 โรงเรียนถ่อนวิทยา 1. เด็กชายพรรษา   โคตรชมภู
2. เด็กหญิงวรรณพร   ศรพรหม
3. เด็กชายวันเฉลิม   ศรีเชียงสา
4. เด็กหญิงศุภรัตน์   วงษ์ธรรม
5. เด็กหญิงสุธิดา   พรมมา
 
1. นายณฤทธิ์  สนั่นเอื้อ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. นางสาวจิรประภา  ชาวผาตั้ง
2. นายนิชนันท์  จันทวงษ์
3. นายภูวดล  ศักดิ์ซ้าย
4. นายศักดิ์สิทธิ์  สังวรณ์
5. นางสาวไอรดา  ใจหาญ
 
1. นายมานะ  กองสุวรรณ์
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  คณะมะ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 76.3 เงิน 29 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายกิตติพงษ์  พาเสน่ห์
2. นางสาวชลณี  ชัยศรี
3. นายชานนท์  รุ่งเรืองงาม
4. นายฐานทัพ  แดนขนบ
5. นายณัฐพล  แสนคำภา
6. นายทัศไนย  น้อยยะ
7. นายธัชพล  น้อยโสภา
8. นายธีระศักดิ์  กำเนิดสิงห์
9. นายนราธิป  โคตรชมภู
10. นางสาวนฤมล  บุญสาย
11. นายปรวัฒน์  เภาหอม
12. นางสาวผ้าทอ  ผงพิลา
13. นายพงศกร  นินทระ
14. นายภัทรพล  ร้อยแก้ว
15. นางสาววิราวรรณ  วงสุวรรณ
16. นายสุคณิศร์  สายนนท์
17. นายอภิศักดิ์  คงแก้ว
18. นางสาวเจริญขวัญ  ป้องคำไหล
19. นายเทิดพงษ์  มณีรัตน์
20. นายไพโรจน์  วงธรรม
 
1. นางสาวนิศารัตน์  โคตรักษา
2. นายทองพาส  บุดดา
3. นางสาวอมรรัตน์  โคตรชมภู
4. นายคิมหภัทร์  พร้อมไธสงค์
5. นายสถาพร  เขิมพันธ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.7 ทอง 13 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อินทไข
2. นายกิตติ  วาทศิลป์
3. นายชลชาติ  สายคำ
4. นางสาวธญาดา  มณีรัตร์
5. นางสาวนภาพร  เครางาม
6. นางสาวนฤมล  นันทพรศิริพงศ์
7. นายพจน์อานนท์  กำเนิด
8. นางสาวพรรณิภา  ปราณี
9. นางสาวพีรพรรณ  บุตรน้อย
10. นายภาวิน  ชาปากดี
11. นางสาววนิดา  ดวงเดช
12. นางสาววนิดา  มีศรี
13. นายศุภณัฎฐ์  พรมลา
14. นางสาวสุภาพร  บทมาตย์
15. นายอมรเทพ  โพธิสาร
16. นายอัคเดช  กอวแสน
17. นางสาวอารียา  ญาณโรจน์วัฒนา
18. นายอิศเรศ  จิตต์สมพงศ์
19. นางสาวเพียงดาว  รามฤทธิ์
20. นางสาวเอื้อการูณ  แข็งข้อ
 
1. นางสาวมัทนา  ทองจบ
2. นายสถาพร  เข็มพันธ์
3. นายสุทธิรัตน์  ตันเขียว
4. นางอนันท์  ศรีโคตร
5. นางสาวเนืองนิตย์  สีสะเทือน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง 25 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนาภา  สิงห์ศิริ
 
1. นางสาวฐิติชล  มงคลศรี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 47 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  คำดี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ระวิโรจน์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 43 โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  วงศาทันท์
2. เด็กหญิงอรปรียา  ไผ่เฟื้อย
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ผิวบาง
2. นายจักรกฤษณ์  มีชัย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72.2 เงิน 59 โรงเรียนสังคมวิทยา 1. นายชุติเทพ  ดวงมณี
2. นางสาวธิติยา  ชนใฮ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ผิวบาง
2. นางสาวมะลิจันทร์  อรรถพร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80.8 ทอง 57 โรงเรียนสังคมวิทยา 1. นางสาวกาญจณี  จรกระโทก
2. เด็กหญิงณัฐชริดา  มิ่งขวัญ
3. นางสาวณัฐฑิดา  กระสาราศร
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  พลพิทักษ์
5. เด็กหญิงพิสมัย  นันดี
6. เด็กหญิงภรณ์รัมภา  จามิกรณ์
7. นางสาวสายน้ำผึ้ง  พิกุล
8. นางสาวสุขพรรษา  สิ้นปี
9. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ปิ่นสกุล
10. เด็กหญิงอาริสา  สุวรรณแสง
 
1. นายณัฐพงศ์  รีวงษา
2. นางยุพิน  รีวงษา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนกวนวันวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทร์เทา
2. เด็กหญิงทิพย์อักษร  มุลทะเสน
3. เด็กหญิงปุยฝ้าย  จุนละเทพา
4. นายรัฐพงษ์  สุวรรณมาตย์
5. นางสาววรรณวิษา  สุนทร
6. นางสาวศศิกานต์  ดอนประดู่
7. เด็กหญิงสาริศา  วัตธัน
8. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุนทนันท์
9. เด็กชายอนุวัฒน์  เหมนิล
10. นางสาวอริสา  อิ่มกระโทก
 
1. นางสาวเอมอร  โลหิต
2. นางสาวเยาวลักษณ์  พรมเนาว์
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  อักษรณรงค์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนกวนวันวิทยา 1. เด็กชายจักริน  เนตินนท์
2. เด็กชายจีระวัตร  วิไลศรี
3. เด็กชายชินกร  โลหิทัด
4. เด็กชายพชร  ถมหนวด
5. เด็กชายมงคลชัย  เนตินนท์
6. เด็กหญิงรุจิรา  ชาสุทธศรี
7. เด็กชายสิทธิพล  แก้วคำลา
8. เด็กหญิงสุวรรณอัมพร  จันทรเสนา
9. เด็กหญิงอัปสรสวรรค์  จันทรเสนา
10. เด็กหญิงอุไรวรรณ  วงษ์หาจักร
 
1. นายสมาน  พันธุ์สง่า
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  อักษรณรงค์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 51 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนพร  วันลีลา
2. เด็กชายสุพจน์  คำบัวภา
 
1. นายจีรทีปต์  บุตตะราช
2. นางสาวนุสรา  คินาพิทย์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 50 โรงเรียนสังคมวิทยา 1. นางสาวชัชฎาภรณ์  ขันสู้
2. นายพรเทพ  ชูโชติ
 
1. นายสุทัศน์  ใจขาน
2. นางสาวสุจิตรา  แก้วอาสา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ปากะบุตร
 
1. นางอรัญญา  สาริกา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 50 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. นายนพรัตน์  สีหาวงศ์
 
1. นางอรัญญา  สาริกา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 40 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิติชญา  กลางคาร
 
1. นายวีรยุทธ  เกษร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97.2 ทอง 19 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายอาทร  พาหลง
 
1. นายสุทธิศักดิ์  บัวจาน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 41 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กหญิงประภาพร  เกตุวีระพงศ์
 
1. นางอรัญญา  สาริกา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 53 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวอลิชา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายรัฐวุฒิ  ดอนเกิด
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 52 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนรินลักษณ์  นามกันหา
 
1. นายนิรันดร  พันธ์ทรัพย์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 71 เงิน 60 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายธีรเมธ  สุพร
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชัยคำ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กหญิงภาวินี  มีนาดิส
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  อุดามาร
 
1. นางอรัญญา  สาริกา
2. นางปนิดา  นามนุษย์ศรี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 7 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุจิตรา   บรรณารักษ์
 
1. นายณัฐธนวรรธน์  บุญจันทร์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 19 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นางสาวสุจิตรา  หนันคำ
 
1. นายนิรันดร  พันธ์ทรัพย์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 32 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงพรชิตา  คำขาว
2. เด็กหญิงพัจทิตา  ผาตูมพิทักษ์
3. เด็กหญิงวรพัตตรา  ศรีษา
 
1. นายสุทธิศักดิ์  บัวจาน
2. นายรัฐวุฒิ  ดอนเกิด
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 47 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. นายก้องภพ  ชุมแสง
2. นายสงกรานต์  เกษหอม
3. นางสาวสาวิตรี  ลียะวงค์
 
1. นางสาวนิตยา  ดุลณีย์
2. นางสาวนาฏชนก  แสงหล้า
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.5 ทอง 12 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายชัยพัฒน์  วงศ์สง่า
2. นายพรมแดน  ดีนาค
3. นายพุฒิเมธ  ลิธรรมมา
4. นายวันชนะ  อ่อนเค
5. นางสาวสุกัญญา  ปวรรณ์
 
1. นายภักดี  วงษาเนาว์
2. นายภัสสกรณ์  อินทรเกษม
3. นายธนกฤต  ก้อนต๊ะเสน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.2 ทอง 19 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายกฤษดา  สุขสำราญ
2. นายขจร  คุณจันทร์
3. นายขุนศึก  ศศิประภาพร
4. นางสาวจุฑาทิพย์  มูลคำสุข
5. เด็กชายชยพล  ศรีสุรัตน์
6. นางสาวชยาภรณ์  ผิวเหลือง
7. นายชัยพัฒน์  วงศ์สง่า
8. เด็กหญิงญาริณี  ผิวนวล
9. นายดลลัชนัย  แสนกระจาย
10. เด็กชายธนาธิป  เตชะ
11. นางสาวธีรดา  ราชโยธี
12. เด็กหญิงนันทิกานต์  เมืองลี
13. นายปฏิมากร  ผดุงเวียง
14. นายปภาวิชญ์  เจริญสุข
15. เด็กหญิงประกายศิริ  โภคาทรัพย์
16. นางสาวพัดชา  วงไชยยา
17. นายพุฒิเมธ  ลิธรรมมา
18. นายภควรรธก์  ศรีสุระ
19. นายภูวนัย  โคตรมณ๊
20. เด็กหญิงวนิษา  มูลงาม
21. นางสาววรรณภา  แก่นสุวรรร
22. นางสาววริศรา  เชียงคำ
23. นายวันชนะ  อ่อนเค
24. นางสาววิชญา  ธรรมวงศ์
25. นายวิทวัส  ชาวนา
26. เด็กชายวีรภัทร  พรหมภิภักดิ์
27. เด็กชายวีรภาาพ  ยันไทยสงค์
28. เด็กชายศิริชัย  หวานเย็น
29. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หลักถิ่น
30. เด็กชายสิรวุฒิ  จำปางาม
31. นางสาวสุกัญญา  ประวรรณ์
32. เด็กชายสุจินดา  เชื้อบ้านไร่
33. เด็กหญิงสุภิตา  ใจเที่ยง
34. นางสาวอณีนาถ  คาดมี
35. นายอนุวัฒน์  เวิ้นน้อย
36. เด็กหญิงอาภาศิริ  สกุลคุณภัทร
37. เด็กหญิงอำภาวรรณ  วังสาไหว้
38. นางสาวเจนจิรา  วงศ์อ่อน
39. เด็กชายเทพทัต  นันทะวิชัย
40. เด็กหญิงแพรวพราว  ราชวงศ์
 
1. นายภักดี  วงษาเนาว์
2. นายนัฐธิกร  สุวัฒนะ
3. นายรัฐวุฒิ  ดอนเกิด
4. นางสาวยลดา  ลือชัย
5. นางสาววิมลรัตน์  บุญยืน
6. นายนันทภพ  บุพศิริ
7. นายสุทธิศักดิ์  บัวจาน
8. นางสาวอรทัย  คำจันทร์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.6 ทอง 38 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายธนกฤต  มังศรี
 
1. นายอัชฌา  จันทร์สุวรรณ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.1 ทอง 46 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นายพงษ์พันธ์  ธาตุไพบูลย์
 
1. นายสมพล  อาษาพล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 54 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร  สมสวัสดิ์
 
1. นายกิตติชัย  สีทาไข
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.2 ทอง 11 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นางสาวปิยะนุช  อาศักดา
 
1. นายสมพล  อาษาพล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.25 ทอง 6 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กชายธนกฤษ  มุ่งหมาย
 
1. นายสุวิทย์  บริบูรณ์มังษา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 61 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปาลิตา  บุญเลิศ
 
1. นายอัชฌา  จันทร์สุวรรณ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 50 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. นางสาวอริษา  บุตรวงค์
 
1. นายสมพล  ทัดเทียม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.78 ทอง 21 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กชายธนกฤษ  มุ่งหมาย
 
1. นายสุวิทย์  บริบูรณ์มังษา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.88 ทอง 50 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. นายนฤเบศ  วันทาพงษ์
 
1. นายสุวิทย์  บริบูรณ์มังษา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 29 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นางสาววิคตอเรีย  คุทเบิร์ต
 
1. นางรำไพ  ศรีทา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวจิดาภา  อุบลรัตนประทีป
 
1. นายอัชฌา  จันทร์สุวรรณ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กชายธนกฤษ  มุ่งหมาย
 
1. นายสุวิทย์  บริบูรณ์มังษา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.4 ทอง 21 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. นายนฤเบศ  วันทาพงษ์
 
1. นายสุวิทย์  บริบูรณ์มังษา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กหญิงเจติยา  ศรินันท์
 
1. นายสุวิทย์  บริบูรณ์มังษา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.6 ทอง 38 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นางสาวปิยะนุช  อาศักดา
 
1. นายสมพล  อาษาพล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 91.4 ทอง 4 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤต  พลศักดิ์
2. เด็กชายจิรพัส  ลี้ตระกูลนำ
3. เด็กชายจิรภิญญา  จันดี
4. เด็กชายณรงค์พล  ชาภา
5. เด็กชายธนกร  แก้วลา
6. เด็กหญิงพิยะดา  แข็งแรง
7. เด็กหญิงภัคชัญญา  สุวรรณรินทร์
8. เด็กหญิงวรัตตา  สารีรัตน์
9. เด็กชายอธิบดี  อ้อคำ
10. เด็กชายอภิวัฒน์  สีหะไตรย์
11. เด็กชายเอนริเก้  โบราณินทร์
12. เด็กหญิงไรวินท์  อินทรวิเศษ
 
1. นายอัชฌา  จันทร์สุวรรณ
2. นายอภิชาต  ฐานะ
3. นายวราวุฒิ  นวลคำสิงห์
4. นางสิริภา  แก้วสำราญ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 10 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวกัลยกร  ภานุรัตน์
2. นายจักราช  ชัยยันติ
3. นายจิตเสน  จันทมาลี
4. นางสาวชมพูนุท  เวชประสิทธิ์
5. นางสาวช่อชมพู  ศรีคำ
6. นายณัฐพงศ์  จันทนะชาติ
7. นายดุริยะ  เที่ยงมา
8. นายธนสรณ์  พิพัฒนพูลผล
9. นายนวมินทร์  เวชประสิทธิ์
10. นายพิทะวัส  ประโกทะสังข์
11. นายพีรพงศ์  วิริยะ
12. นายศุภชัย  ไชยนา
 
1. นายอภิชาต  ฐานะ
2. นายอัชฌา  จันทร์สุวรรณ
3. นายวราวุฒิ  นวลคำสิงห์
4. นางสาวฐิติพร  ชาญรอบรู้
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 87.52 ทอง 12 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายคณาธิป  ประวิเศษ
2. นางสาวจิดาภา   อุบลรัตนประทีป
3. นายจุลจักร  จิตติรัตน์
4. นางสาวฉัตรพร  ทับทิมทอง
5. นายชนาดล  พุทธโครต
6. นายฐาประกร  ชินพาด
7. นางสาวฐิติชล  ธนะวงศ์
8. นางสาวณัฐธยาน์  บัวเงิน
9. นายธาราวุฒิ  วงศ์ประกรณ์กุล
10. นายธีรธรรม  เบ้าธรรม
11. นายธีระทัศน์  สุกทน
12. นางสาวนงนภัส  คำภิรมย์
13. นางสาวประภาสิริ  เคณาภูมิ
14. นางสาวปัทมพร  บุญญาพัฒนาพงศ์
15. นางสาวปาริชาติ  สุลา
16. นางสาวปิลันธนา  อุฎะมาร
17. นายพิทวัส  ดอกกุหลาบ
18. นายพีรพัฒน์  เล็กอ่่อน
19. นางสาวรัตนาวดี  บุญเรือง
20. นางสาววราพร  คล่องยุทธ
21. นางสาววิมลประภา  โปตาเวทย์
22. นางสาวศศิธร  กลัดณรงค์
23. นางสาวศิรินาค  เกษานุช
24. นางสาวศิริลักษณ์  สันทรา
25. นางสาวสิมิรันต์  โบราณินทร์
26. นางสาวสิรีธร  วงษ์จันทร์
27. นางสาวสุทธิษา  ลีระบุตร
28. นายอภิสิทธิ์  พานิชโปรยโสภา
29. นางสาวอริสรา  รื่นเวซ
 
1. นายอภิชาต  ฐานะ
2. นายอัชฌา  จันทร์สุวรรณ
3. นายวราวุฒิ  นวลคำสิงห์
4. นางสิริภา  แก้วสำราญ
5. นางสาวฐิติพร  ชาญรอบรู้
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 66.66 ทองแดง 25 โรงเรียนพานพร้าว 1. นายเกรียงศักดิ์  หิรัญศรี
 
1. ดร.ปาริชาต  เวียงอินทร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 74.75 เงิน 48 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรัญญา  บุญประกอบ
 
1. นายอนิรุทธ์   วงษ์จันทร์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 71.75 เงิน 36 โรงเรียนพานพร้าว 1. นางสาวอัมพกา  เข็มเพ็ชร
 
1. ดร.ปาริชาต  เวียงอินทร์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.4 ทอง 10 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ศรีสังเวช
2. เด็กหญิงณัฐชญา  อุตมาน
3. เด็กชายนิติภูมิ  จิตศรชัย
4. เด็กหญิงพัสวี  รักษาสิน
5. เด็กชายพุฒิเมธ  คำแก้ว
6. เด็กชายรัฐศาสตร์  แสงจันทร์
7. เด็กหญิงศศิประภา  โยศินชัย
8. เด็กชายศิริโชค  พาณิชชัยยันต์
9. เด็กหญิงสุรัสวดี  เทียนเครือ
10. เด็กหญิงเปรมสุดา  บุญจงเจริญ
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.6 ทอง 7 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวกัญจนาพร  เดขไกร
2. นางสาวชไมพร  อ่อนคำวงษ์
3. นางสาวณัฎฐณิชา  จอมคำสิงห์
4. นายณัฐวุฒิ  ริมทอง
5. นางสาวทยิดา  จันทะศักดิ์
6. นายธนทัต  ขันธรัตน์
7. นายนภัทร  ชื่นนอก
8. นายภูรินทร์  คำค้อ
9. นางสาวสุทาภรณ์  มิลินท์
10. นายโชติภูมิ  เอกนิตย์
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.8 ทอง 8 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กองพิลา
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทะพิมพ์
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มูลคำสุข
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชัยเทศ
5. เด็กหญิงรัชนก  ผ่องแผ้ว
6. เด็กชายรัชนี  ผ่องแผ่ว
7. เด็กหญิงสุจิตรา  โยคิน
8. เด็กหญิงอรธนัท  มหาวัน
 
1. นางสาวยลดา  ลือชัย
2. นางสาววิมลรัตน์  บุญยืน
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 16 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑากร  หล้าสวย
2. เด็กหญิงณัฐญาดา  ภาษาเวทย์
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ริยะบุตร
4. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  กันระดก
5. เด็กหญิงยุพาวรรณ  ท้าวนิน
6. เด็กหญิงสศิธร  อนุสรณ์
7. เด็กหญิงอังคณา  ชุมเสน
8. เด็กหญิงเกศรินทร์  มาลาศรี
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 27 โรงเรียนสังคมวิทยา 1. นางสาวกมลฉัตร  อุ่นเที่ยว
2. นางสาวจิตริยา  โสบรรเทา
3. นางสาวทิพาพร  พามาตร
4. นางสาวพิมลพรรณ  ดวงเกษ
5. นางสาววาศิตา  กอโพธิ์ศรี
6. เด็กหญิงอัญชลี  ไชยบล
7. นางสาวอาทิตยา  ฐานะวิชัย
8. นางสาวโสภิตนภา  ล้อมวงษ์
 
1. นางสุมิยาภรณ์  พรมสวัสดิ์
2. นางจินตนา  อึ้งตระกูล
3. นางสาวจรีนุช  ยุบลเลิศ
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 21 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์   หงสระคู
2. นายทินกร   แสนสุข
3. นางสาวนนทิยา   จันสุกไส
4. นายนัฏฐนันทร์   สายสี
5. นายนันทนัช   อ่อนทอง
6. นายบดินทร์   พรมเทพ
7. นายบุญธนัส   ชาปากดี
8. นางสาวประทัดสร   ขุนกาย
9. นางสาวปาริชาติ   สีต้นวงศ์
10. นายวัฒนา   ศรีชมภู
11. นางสาววีรญา  เยาวเรศ
12. นายศุภกิจ   วันทอง
13. นางสาวสุพัตรา   ธาตุมณี
14. นางสาวหทัยชนก   ชัยแสง
15. นางสาวอริษา   แก้วอาดิษฐ์
16. นายเรืองศักดิ์   หนันตรี
 
1. นางสาวกชภัส   ศรีต้นวงค์
2. นายศักดา  ส่องศิริ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89.8 ทอง 14 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอนิลวดี  แก้วดอนรี
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  มะนะสิม
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 79 เงิน 25 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวชาญทิ ชันทาน่า  จงรักษ์
 
1. นางสาวณัฐชนก  เนาวรังษี
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.8 ทอง 6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายปพนวิต  จังคศิริ
 
1. นางสาววรางค์สิริ  สุวรรณรินทร์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80 ทอง 30 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวคาธารีนา  โชค์ทีเสค
 
1. นางสาวชญานี  โนนคู่เขตโขง
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 52 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฏฐกันย์  เอกสุนันท์
2. เด็กหญิงพรนภา  หลอมจันหลา
3. เด็กหญิงพาทินธิดา  นาคมนต์
4. เด็กหญิงพิชชานันท์  สุภะเรืองสิทธิ์
5. เด็กหญิงเพริล  เบอร์เฮ
 
1. นางเพ็ญศรี  พุทธา
2. นางสาวศศิวิมล  คงดี
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89 ทอง 37 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ใจหาญ
2. นายชัยณรงค์  พรมสมบัติ
3. นางสาวณัฐชา  มุ่งหมาย
4. นายพัสกร  น้ำพุด
5. นางสาวอภิสมัย  มีลา
 
1. นางสาวละอองทราย  พาคำ
2. นางสาวจุฑามาศ  นิลวัลย์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85 ทอง 20 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายกลวัชร  ประดิชญากาญจน์
2. เด็กชายกันตพิชญ์  สู่สุข
 
1. นางสาววราภรณ์  วงศ์ไชยา
2. นางสาววรัญญา  เครือแก้ว
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 83 ทอง 24 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นางสาววนิดา  โพธิ์ศรี
 
1. นายสมเจตน์  คุณความดี
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79.67 เงิน 31 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  ภมรศิริ
2. เด็กชายวรพล  วิเศษสุนทร
 
1. นางสาวโชครัศมิ์  หาธร
2. นางสาววราวรรณ  จันทรประเทศ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 71.67 เงิน 44 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวชัญญานุช  ใสสะอาด
2. นางสาวอทิตยา  ผาทอง
 
1. นางสาวปวีณา  ศรีโคตรจันทร์
2. MissTAO  XIAORAN
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 73.67 เงิน 35 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทะเลดาว  ชุติวัตรพงศธร
2. เด็กหญิงนันท์สินี  ภูวนนท์
 
1. นางสาวกนกพร  เสติ
2. นางสาวนวมุข  จันทร์โคตร
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.5 ทอง 11 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวพัชราภา  เครือเกาะ
2. นางสาวศุภาพิชญ์  วิรุณพันธ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  พุทธโคตร
2. MissYuka  Mizutani
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.67 ทอง 5 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวอภิญญา  มาติยา
2. นางสาวอริศรา  ใสภิรมย์
 
1. นายพงษ์ศิริ  ประสมสิน
2. นางสาวจิรนันท์  เสียงใส
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายธีรภัทร์  รัตนติสร้อย
2. นางสาวศรัญญา   โบรานินทร์
 
1. นางสาวสุนิสา  บุตรกัณหา
2. นายตั้งปณิธาน  ลับไผ่
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายบุญญฤทธิ์  หวานรอบรู้
2. นายภูธเนศ  แสงฟ้าม่วง
 
1. นางตุลยพร  นาครทรรพ
2. นางสาวกฤติกรณ์  โพธิ์กลาง
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวนภัสกร   อาจมุงคุณ
2. นางสาววาธิณี  พรหมเขจร
 
1. นางสาวปวีณา   ศรีโคตรจันทร์
2. MissLan  Jing
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 17 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวชลิตา  วันนา
2. นายอัมรินทร์  ชินบูรณ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  พุทธโคตร
2. MissYuka  Mizutani
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 61.33 ทองแดง 11 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวมนชนก  โหมดนอก
2. นางสาวสุเมธินี  วงษาเสนา
 
1. นางสาวณัชชวกร  ชัยหงษา
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง 8 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวกัณต์ฤทัย  เตียงไธสงค์
2. นางสาวจิระประภา   ไชยจันหอม
3. นางสาวณัฏฐ์ณริน  แข็งแรง
4. นางสาวมณีรัตน์     ศรีจันทร์
5. นางสาวสุมิตตา      บัวแพง
 
1. นางสาวปวีณา  ศรีโคตรจันทร์
2. Missxiaoran  tao
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง 14 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  หาวันชำนาญกิจ
2. นางสาวชยณัฐ  เจริญศักดิ์
3. นางสาวพาขวัญ  เศวตกนิษฐ์
4. นายรามิล  ฉายประเสริฐ
5. นางสาวศุภวดี  สุระถิตย์
 
1. นางสาวนวมุข  จันทร์โคตร
2. นางสาวกนกพร  เสติ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายชัยธวัช  สุรพล
2. นางสาวพลอยประภา  เวชประสิทธิ์
3. นางสาวศิรภัสสร  สมศรี
4. นางสาวอัญสุดา  หาบุญมี
5. นางสาวอารีรัตน์  ทัศธรรม
 
1. นายตั้งปณิธาน  ลับไผ่
2. นางสาวสุนิสา  บุตรกัณหา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80.33 ทอง 7 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวณัฏฐธิดา  อาสนานิ
2. นางสาวธนพร  ศรีสมบรูณ์
3. นางสาวนิปัท  ประชานุรักษ์
4. นางสาวพรฟ้า  หว่างพันธุ์
5. นางสาวมณพณัฐ  สิวาเกษียรวิ
 
1. นายพงษ์ศิริ  ประสมสิน
2. นางสาวจิรนันท์  เสียงใส
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 25 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวสุภารักษ์  สุยะก๋อง
 
1. นางสาวปวีณา  ศรีโคตรจันทร์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายเรืองศักดิ์  ศรีรักษา
 
1. นางสาวอรวรรณ  พุทธโคตร
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 50.33 เข้าร่วม 8 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวอารียา  พลหาร
 
1. นางสาวศรัญญา  บุญมาไชย
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 73.6 เงิน 58 โรงเรียนกวนวันวิทยา 1. เด็กชายชานนท์  วงศ์ศรีจันทร์
2. เด็กชายฐิติพงษ์  ทองอินทร์
3. เด็กชายดนุเดช  วัจรินทร์
4. เด็กชายพงศกร  โพธิ์วงค์
5. เด็กชายภาณุพงษ์  จินดาแป้น
6. นายศราวุธ  อุยะพิตัง
7. เด็กชายสุทธิเทพ  มณีสุข
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  อาสนานิ
 
1. นายเอกลักษณ์  ผิวเหลือง
2. นางสาวเยาวลักษณ์  พรมเนาว์
3. นายพงศ์พิสุทธิ์  นาคเสน
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 42 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นายจิตรติศักดิ์  สุตตะนนท์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  น้อยเมืองคุณ
3. นายทัตพงศ์  ชายันติ
4. นางสาวนิตยา  พลศรี
5. นางสาวปนัดดา  ธานี
6. นายพงศกร  ปุรินันท์
 
1. นายนิวัฒน์  ด้วงเคน
2. นางสาวเมญารัตน์  ควรคำ
3. นางสาวพิไลพร  สาริมาตย์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 31.5 เข้าร่วม 57 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นางสาวจันจิรา  ศรีจันทร์
2. นายณัฐวุฒิ  รัตนคุณ
3. นางสาวพิมมาดา  วงค์เมทา
4. นางสาวพิรญาณ์  ชื่นนอก
5. นางสาวภาฝัน  นามบุปผา
6. นายสรณ์สิริ  หารินไสล
7. นางสาวสร้อยฟ้า  กินารัก
8. นางสาวสุดารัตน์  มูลบัวภา
9. นางสาวอารดา  บุษบา
10. นางสาวเมวิกา  ไชยโวหาร
 
1. นางภัสรา  กั้งโสม
2. นายวีระสันต์  เพิ่มพูล
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 49 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน  โอษาวงษ์
2. เด็กชายพงศธร  แย้มศรี
3. เด็กหญิงมินตรา  พิมสอน
4. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ทองคำ
5. เด็กหญิงสุนิตา  ดวงจันทร์
 
1. นายทวีศักดิ์  มณีรัตน์
2. นางพรศิริ  พิมพ์พา
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 79 เงิน 47 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. นายธนากร  ใจหาญ
2. นายธนาธิป  เจริญดี
3. นางสาวนภัสรา  ศรียากุล
4. นายศิรทัศน์  ตาลสถิตย์
5. นายสุทธิชัย  สุทธาอามาตย์
 
1. นายเพ็งจันทร์  โคตรอ่อน
2. นางสาวพิไลวรรณ  สีประสม
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 53 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วอินตา
2. เด็กหญิงกมลรส  จำปาขาว
3. เด็กหญิงปิยธิดา  เหง้าที
 
1. นางสาววัชราภรณ์  คนยืน
2. นางสาวขวัญหทัย  โคธิเสน
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 33 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายกอบชัย  มานิล
2. นางสาวศศิวิมล  วรวิเวศ
3. นางสาวสิรินภา  กองศรี
 
1. นางสาวธิดาวรรณ  ไกรจูมพล
2. นางสาวศิริพร  เถือกคำ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน 50 โรงเรียนพานพร้าว 1. เด็กหญิงลลิตา  เกษางาม
2. เด็กชายศราวุธ  ศิริบุญ
3. เด็กหญิงสุชาวดี  แก้วสมัครเครือ
 
1. นางศรีไพร  สังฆะคุณ
2. นางสาวสุดารัตน์  วิชาไชย
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.8 ทอง 29 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. นางสาวสนันท์ธร  อมฤกษ์
2. นางสาวสุณีรัตน์  บุตรด้วง
3. นายอชิตะ  สีหไตร
 
1. นางยุภาพร  ธรรมฤทธิ์
2. นางสาววารุณี  มิหิม
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายภูมิศักดิ์  ศรีสุนะ
2. นายสุริยา  อุชาชน
 
1. นายสายัณห์  อินทมาตย์
2. นายปริญญา  อันภักดี
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 40 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวธัญษร  พรมสมบัติ
2. นายอภิเชษฐ์  ธรรมรักษา
 
1. นางกนกอร  ทิพยโสต
2. นางแสงเดือน  จันทร์ศรี
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 28 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายกฤชณัท  เจริญสุขสมบูรณ์
2. เด็กหญิงมลทกานต์  อิสิ
3. เด็กชายวิศรุต  วานิช
 
1. นางชมัยพร  ถิ่นสำราญ
2. นางสาวชลธิชา  สุกใส
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73.5 เงิน 23 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. นางสาวประภา  มาจิตรตรา
2. นางสาวปรียา  มาจิตรตรา
3. นายวัฒนา  หล้าเรืองแสง
 
1. นายศิลา  อรรถประจง
2. นางสาววิลัยลักษณ์  คำวงค์ศา
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นายปฏิภาณ  บุญมี
2. นายเกษมศานติ์  ทิพย์เนตร
 
1. นายเอกภักดิ์  ฉ่ำมณี
2. นางฤทัย  ศรีภูมิ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 72 เงิน 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. เด็กชายชยากร  สาริมาตย์
2. เด็กหญิงพนิดา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวธัญรัศม์  ฮาดดา
2. นางสาวไพริน  ปะวะเน
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 53 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. เด็กชายวสุพล  ชัยกิจ
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อินทสุข
 
1. นางสาวไพริน  ปะวะเน
2. นางสาวธัญรัศม์  ฮาดดา
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 34 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. เด็กชายพัศธกอร์   พลสงคราม
2. เด็กชายรัตนกร   ภูมั่ง
 
1. นางนิตยา   ปานมีศรี
2. นางสาวภัคณภัทร   นมัสโก
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง 11 โรงเรียนสังคมวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  เพชรด้วง
2. นายสนธยา  มีมาดี
 
1. นางสาวรินรดา  ธัญญารักษ์
2. นางสาวจุฑามาศ  ผิวบาง
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. เด็กชายทรรศน  ปัญญาสวัสดิ์
2. เด็กชายวีรภัทร  บรรพจันทร์
 
1. นางสาวธัญรัศม์  ฮาดดา
2. นางสาวไพริน  ปะวะเน
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 60 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวกันยารัตน์  นมัสโก
2. นายปฏิภัทร  ตะระชู
 
1. นางชมัยพร  ถิ่นสำราญ
2. นางสาวชนิดา  พรรณรังษี
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 66 ทองแดง 51 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายณัฐภูมิ  ฉัตรธง
2. นางสาวนิศารัตน์  ก้อนต๊ะเสน
 
1. นางกนกอร  ทิพยโสต
2. นางแสงเดือน  จันทร์ศรี
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62.75 ทองแดง 59 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายก้องเกียรติ  โรจนธรรม
2. เด็กชายปฏิภาณ  พันทุกลาง
 
1. นางชมัยพร  ถิ่นสำราญ
2. นางสาวศิรประภา  อ่อนฉลวย
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงฎีชา  ปราบศัตรู
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองที
 
1. นางกนกอร  ทิพยโสต
2. นางแสงเดือน  จันทร์ศรี
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99.97 ทอง 4 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  อ่อนพรม
2. เด็กชายวรินทร  กัณทิศักดิ์
3. เด็กชายวัชระพงศ์  อ่อนสิงห์
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน
2. นายพิษณุ  โคตรศิลา
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 50 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นายธีรภพ  ณ หนองคาย
2. นายประวิทย์  ชัยรินทร์
3. นายวิษณุรักษ์  ศรีวรรณภูมิ
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน
2. นายศิริศักดิ์  สิทธิไชย
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 78 เงิน 21 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. เด็กชายฐิธนวงศ์  เทศสีหา
2. เด็กชายธนวัฒน์  นามทวย
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน
2. นายพิษณุ  โคตรศิลา
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 44 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นายธนพร  ประมวล
2. นายอภิเดช  มูลสุภา
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน
2. นายศิริศักดิ์  สิทธิไชย
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 49 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  โคตะวัน
2. เด็กชายพีรวิชญ์  โคตะวัน
3. เด็กชายวีรพงษ์  แสนคำ
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน
2. นายพิษณุ  โคตรศิลา
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 77.2 เงิน 23 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นายพงศ์ศิริ  เคณาภูมิ
2. นายพิชัย  ทองอาสา
3. นายโสมสมัย  ศรีคำ
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน
2. นายนิวัฒน์  ด้วงเคน
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 73 เงิน 24 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. เด็กชายณฐชล  วงษ์คำหาญ
2. เด็กชายธนกร  เวินน้อย
3. เด็กชายธนวัต  สุริษา
4. เด็กชายพิษณุพงษ์  พาดี
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน
2. นายพิษณุ  โคตรศิลา
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นายธนาดล  เคณาพิมพ์
2. นายนราธิป  ทดสอน
3. นายประวิทย์  ชัยรินทร์
4. นายศิรศักดิ์  สมเสมียน
 
1. นายนิวัฒน์  ด้วงเคน
2. นายอนุชา  บุญแสนแผน
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.6 ทอง 55 โรงเรียนฝางพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รักษาวงษ์
2. เด็กชายธันวา  วงศ์กัลยา
3. เด็กชายฟ้าประทาน  อินทร์บุญญา
 
1. นายปัญญา  โคตะวินนท์
2. นางจิรภัทร  คำภาจันทร์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.4 ทอง 30 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. นายทวีวัฒน์   ใจบุญ
2. นายเกียรติศักดิ์   พรมชัย
3. นายไชยนิวัตน  เคางาม
 
1. นางสมัคร  นำสงค์
2. นายชิษณุพงศ์   อัมรารัมย์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 20 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 1. เด็กหญิงฑิตยา  สุภาวัลย์
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  จอมคำสิงห์
3. เด็กหญิงนิภาธร  โคตรชมภู
 
1. นายปฏิพัทธ์  วรรณพงศ์
2. นางสาวสายฝน  กาลเนตร
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 41 โรงเรียนฝางพิทยาคม 1. นางสาวธนพร  อุตรธิยาง
2. นางสาวนภาพร  พลพรม
3. นางสาวสุกัญญา  ทังโส
 
1. นางแสงจันทร์  คันธภูมิ
2. นางจันทร์เพ็ญ  ทาแก้ว
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กชายชยันต์  คุณากาล
2. เด็กหญิงธัญชนก  บุคคล
3. เด็กหญิงนิตยา  แสนจันทร์
4. เด็กชายปรเมท  ป้อมเชียงพิณ
5. เด็กหญิงพัชรี  สาริมาตย์
6. เด็กหญิงอัจฉรา  สีพนม
 
1. นางปัญจนา  ปานิเสน
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนฝางพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ชันษา
2. นายประเสริฐศักดิ์  ชาธิรัตน์
3. นางสาวพิศมัย  เวียงอินทร์
4. นางสาวภัสสร  สมใจ
5. นางสาวอนงลักษณ์  พร่ามวัล
6. นางสาวอรอนงค์  ถินแดง
 
1. นางสุกัลยา  ชัยวงศ์ศิริ
2. นางสาววิมลรัตน์  สีพิมสอ
3. นางสาววิลาวัณย์  โพธิ์ศรีขาม
 
164 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 17 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายดาว  ทนะขันธ์
2. เด็กชายวุฒิพงศ์  สมดา
3. เด็กชายสรพี  ดีที
 
1. นายกันทรากร  แหลมกีก่ำ
2. นางสาวพรทิพย์  เริงนิสสัย
 
165 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.8 ทอง 12 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. นางสาวววราพร   แสงสว่าง
2. นางสาวสุภาวดี  ศรีเทศ
3. นางสาวเจตรินทร์   ศรีต้นวงศ์
 
1. นายชิษณุพงศ์   อัมรารัมย์
2. นางสมัคร  นำสงค์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 30 โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กหญิงนีรชา  จันทรเสนา
2. เด็กหญิงพีรดา  ผลบัว
3. เด็กชายวรายุทธ  ชานัย
 
1. นางสาวจีรภาภรณ์  อินศรีเชียงใหม่
2. นางสาวกาญจนี  ตะวัน
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 22 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. นางสาวคัทลียา  กันญา
2. นายธันวา  นำปา
3. นางสาวธิติยาพร  สุขะ
 
1. นางสาวนวลอนงค์  สมพร
2. นางสาวธิดาภรณ์  ละม้ายศรี
 
168 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.2 ทอง 39 โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ภักสุวรรณ์
2. เด็กหญิงดวงนภา  แสนราช
3. เด็กหญิงสิรินทรา  ศรีม่วง
 
1. นางชญาณิศ  มงคุณแก้ว
2. นายกิจพิสิฐ  มงคุณแก้ว
 
169 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวพิมพ์ญาดา  แปรเพ็ง
2. นางสาววิชุดา  แก้วพิลา
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  ไตรยศ
 
1. นางอุษณีย์  ดีแป้น
2. นางละอองฝน  กองแก้ว
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 33 โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทัดดาว  เพ็ญสุวรรณ
2. เด็กหญิงศิวนาถ  สีกมุด
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์  สินธสุทธิ์
 
1. นางสาวกรรณิกา  โสมชัย
2. นางสาวชาลิสา  มูลศิริ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.8 ทอง 12 โรงเรียนกวนวันวิทยา 1. นางสาวมนัสนันท์  ชาตินิล
2. นางสาวสุจิตตรา  วันทา
3. นางสาวสุนิสา  นามจันทร์
 
1. นางสาวเนตรชนก  ปาระศรี
2. นางสาวพาณิชย์  เบ้าแก้ว
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.8 ทอง 16 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จันดา
2. เด็กหญิงพลอยชมภู  ชนิดชน
3. เด็กหญิงสุชาสีนี  เสนาสุธรรม
 
1. นางเกษร  ผาสุข
2. นางวราภรณ์  แสงแก้ว
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91.84 ทอง 11 โรงเรียนกวนวันวิทยา 1. นางสาวพรมณี  โลหิทัด
2. นางสาววรัญญา  บัวแก้ว
3. นายเจษฎาภรณ์  ทับทิมหิน
 
1. นางวริฏฐา  ภูษิตวิทย์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง 52 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงต้องตา  สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงพิรดา  มาทอง
3. นางสาวศิรินันท์  บุญธรรม
 
1. นางจีรวรรณ  จันทรพรม
2. นางสาวอนุสรา  สามหมอ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง 56 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. นางสาวรัชนีกร  พงสะพัง
2. นางสาววรรณกานต์  เข็มพรมมา
3. นางสาวสุทธิตา  ยิ้มห้อย
 
1. นายยุทธนา  เทพจันทร์
2. นางจีรวรรณ  จันทรพรม
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 31 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายเลิศพงษ์  เพ็งเพ็ช
 
1. นางสาววารุณี  มิหิม
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 43 โรงเรียนฝางพิทยาคม 1. เด็กชายชยกร  ใจเก่ง
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ขันตีสะพัง
3. เด็กชายสราวุธ  ขอใบกลาง
 
1. นายอัคคเสฏฐ์  อังคะฮาด
2. นางจันทร์เพ็ญ  ทาแก้ว
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนฝางพิทยาคม 1. เด็กชายอนุพงษ์  บุตรมาน
 
1. นายอัคคเสฏฐ์  อังคะฮาด
 
179 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.8 ทอง 28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. เด็กชายดนุสรณ์  เติมบุญ
2. เด็กชายรังสิมันต์  จันดี
 
1. นางสาวธัญรัศม์  ฮาดดา
2. นางสาวไพริน  ปะวะเน
 
180 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 1. เด็กชายพีรภัทร  คำใบ
 
1. นายภัคพล  ศรีแสง
 
181 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 86.55 ทอง 18 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นายทิวทัศน์  ตะเภาพงษ์
 
1. นายอิทธิศักดิ์  บัวจันทร์
 
182 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กชายนัทธพงศ์  วรวงษ์
 
1. นายอิทธิศักดิ์  บัวจันทร์
 
183 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 85.6 ทอง 37 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายโกเมนทร์  หล้าวงศา
 
1. นายนัฐธิกร  สุวัฒนะ
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บรรณารักษ์
 
1. นายอิทธิศักดิ์  บัวจันทร์
 
185 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 88.6 ทอง 10 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นายทักษิณ  บุญคำ
 
1. นายสมพล  อาษาพล
 
186 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 82.34 ทอง 33 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กชายพสวัต  สมมา
 
1. นายอิทธิศักดิ์  บัวจันทร์
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 82.5 ทอง 26 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นายวีรเทพ  สีบอ
 
1. นายอิทธิศักดิ์  บัวจันทร์
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 87 ทอง 36 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวกัญจนพร  เดขไกร
2. นางสาวจิราภรณ์  โกสิลา
3. เด็กหญิงจุฑากร  หล้าสวย
4. นางสาวณัฏฐณิชา  จอมคำสิงห์
5. เด็กหญิงณัฐญา  อุตมาน
6. เด็กหญิงณัฐญาดา  ภาษาเวทย์
7. นางสาวทยิดา  จันทะศักดิ์
8. นายทิวทัศน์  ตะเภาพงษ์
9. นายธนทัต  ขันธรัตน์
10. เด็กหญิงธนภรณ์  ริยะบุตร
11. นายนภัทร  ชื่นนอก
12. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  กันระดก
13. เด็กชายนัทธพงศ์  วรวงษ์
14. นางสาวปานแก้ว  มนต์อินทร์
15. นายพรชนก  พันทะสี
16. เด็กชายพศวัต  สมมา
17. เด็กชายพุฒิเมธ  คำแก้ว
18. เด็กชายภานุวัฒน์  สักเสริม
19. เด็กหญิงยุพาวรรณ  ท้าวนิน
20. นายวรเวธ  วรรณรัตน์
21. นายวิทยา  จันทร์มาลา
22. นายวีรเทพ  สีบอ
23. นายวุฒิพงษ์  อุดมขันธ์ุ
24. นางสาวศศิธร  อนุสรณ์
25. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บรรณารักษ์
26. นางสาวสุทธาภรณ์  มิรินทร์
27. เด็กหญิงสุรัสวดี  เทียนเครือ
28. เด็กชายอดิเทพ  ดุมเกษม
29. เด็กหญิงอังคณา  ชุมเสน
30. นายโชติภูมิ  เอกนิตย์
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
2. นายอิทธิศักดิ์  บัวจันทร์
3. นายปริญญา  อุณาพรหม