สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. เด็กหญิงปวีร์กร  ฮึกเหิม
 
1. นางสาวปุญญาภา  วันดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82.4 ทอง 18 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นางสาวชมพูนุท  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวปุญญาภา  วันดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 43.8 เข้าร่วม 27 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรากรณ์   บุญเฉลย
 
1. นางสาวพรรณชนก  ภูมิพันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 47 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาววรัทยา   สอนวงษ์
 
1. นายไพโรจน์  ก้านอินทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 24.5 เข้าร่วม 60 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงวรัญญา   รื่นรมย์
 
1. นายมนัส  ดีพร้อม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 22 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวจุฬาลักษณ์   น่าชม
 
1. นายไพโรจน์  ก้านอินทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 51 โรงเรียนบ้านรุน 1. เด็กหญิงวีรปรียา  จารุบุตร
 
1. นางสาวเหมวดี  จริตน้อม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 61.8 ทองแดง 53 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวรัตนศิริ  สวายประโคน
 
1. นางปรารถนา  จงกลาง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 47 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงชโลธร  ผมรี
 
1. นางสาววัลลภา  ภูมิสูง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายสาธิต   พวงจันทร์
 
1. นายสุทธิพงษ์  ปินะถา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 35 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนฤมล  โนนโพธิ์
2. เด็กหญิงอรนุช  นิราศภัย
 
1. นางจันทรา  ชื่อดำรงรักษ์
2. นายสิทธิชัย  นุแรมรัมย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายณัฐสิทธิ์   ฆารถนอม
2. นางสาวภัณฑิรา  แย้มรัมย์
 
1. นายประวิทย์  วงษ์เก่า
2. นางสาวสุพัตรา  อุปมัย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79.93 เงิน 35 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิลลดา  รัตนวงศ์
2. เด็กชายฟูไผท  ดาบุตรดี
 
1. นางสาวจิราพร  เกษามา
2. นางสาวสรัญญา   นวสิมัยนาม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85 ทอง 35 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวสุภัสสร  แต้มทอง
 
1. นางนิทราพร  มีเจริญ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 28 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายวัชรพล  ประสพสุข
 
1. นางบรรพตี  สิทธิสมบูรณ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 26 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติยา  คิดนุนาม
 
1. นายสหภาพ  เนาวะราช
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 44 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนัชชา  บุญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงรวิสรา  ดาทอง
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชัยวิเศษ
 
1. นางสาวสุภา  คิดนุนาม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิดา  สุระศร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 31 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญรัตน์  วิมลโนช
2. นางสาวลลิตา  ทับทิมสัย
3. นางสาวสุธาสินี  แสวงสิทธิ์
 
1. นางสาวสุมณฑา  มีสุข
2. นายสายบุตร  พันธ์เสน
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 35 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กหญิงตรีนุช  เลาสง
2. เด็กหญิงนาตยา  จำปาตุม
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  สายมาลย์
 
1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
2. นายสงัด  จันทร์พลี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 6 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวธิมาภรณ์  แย้มรัมย์
2. นางสาวอภิภาวดี  นิตย์ลาภ
3. นางสาวอาภรรัตน์  ศรีช่วย
 
1. นายกฤษสาคร  รันทร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83.5 ทอง 18 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ศรีสังข์
2. เด็กหญิงศุภกาญจน์  ทนทอง
 
1. นายธนพล  อาจจุฬา
2. นายบัญชา  สะตาดี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 76.25 เงิน 25 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวพรพิมล  ดาวผักชี
2. นางสาวอรปรียา  บุญเจือ
 
1. นายสุริเยศวร์  พิศิลป์
2. นางน้ำผึ้ง  พิศิลป์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนากานต์  โยประโคน
 
1. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง 7 โรงเรียนสังขะ 1. นายอังเจ  มาร์ติน
 
1. นางสาวสมฤดี  โนนใหญ่
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90.2 ทอง 9 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นายพลธศักดิ์  สังขพงษ์
2. นายรักเขตต์  นามวิเศษ
 
1. นายกฤษสาคร  รันทร
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 85.37 ทอง 20 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวชฎาพร  หิงไธสง
 
1. นายกฤษสาคร  รันทร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงธนพร   สงค์พิมพ์
 
1. นางปริญญา  จุลทัศน์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวพนิดา  ติราวรัมย์
 
1. นางวรรณา  วิโรจน์รัตน์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 79.5 เงิน 18 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงนภัสชล  หงษ์ชัย
 
1. นางสาวชวิศา  สุริยะงาม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงฐิติวราดา  ไชยสาร
2. เด็กชายพีรณัฐ  ศิลางาม
3. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ติงสะ
 
1. นางพูนศรี  ก่อแก้ว
2. นางดวงดาว  ทาระสาร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวพันธภักดิ์  แรงทอง
2. นางสาววรรณลักษณ์  แพงสุภา
3. นางสาวอรทัย  พรหมงาม
 
1. นายจีระเดช  บัวดี
2. นายจรัส  อนุพันธ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ถาวรวัฒน์
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์   ชัยชาญ
 
1. นางขนิษฐา   ศรีสุวรรณ
2. นางสุพิศ   จันทร์สุข
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายกฤษนราช  แก่นมั่น
2. นายบุรินทร์  การินทร์รัตน์
3. นางสาวสุภิญญา   ใจสว่าง
 
1. นางสาวพิจิตรา  บุตรสา
2. นางสาวณัฐณิชากร  ศรีบริบูรณ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 40 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. เด็กชายกวิน  วรธรรม
2. เด็กหญิงจันทกานต์  บุญมณี
3. เด็กหญิงอริสรา  ภูบรม
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ชมภูพื้น
2. นางบุญล้วน  ชินวงษ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 23 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายก้าวณรงค์  โพธิรักษ์
2. นางสาวณัฐฐาพร  ตินานพ
3. นางสาวรัตนภรณ์  สุพรรณ
 
1. นางวารุณี  แก้วสังข์
2. นายอาทิตย์  แก้วสังข์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.38 ทอง 27 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  แสงเมือง
2. เด็กหญิงปรียาภัทร  แรงหาญ
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  นาคเจือ
 
1. นางสสินา  ปิ๊บกลาง
2. นางสาวอัมพร  ยืนยง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.6 ทอง 48 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวกัณฐิกา  สุขรอบ
2. นายภักดี  มากมี
3. นางสาววราภรณ์  สาทิพย์จันทร์
 
1. นางสาวลีลา  สมบุญเรือง
2. นายพนมกร  เสน่หา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 27 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงกมล  แก้วละมุล
2. เด็กหญิงอังคณา  ภูทองปิด
 
1. นางสาววิรัญชนา  สุมนทา
2. นางสาวจรรยา  ชัยศรีรัมย์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 30 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  เครื่องไธสง
2. นางสาววรรณิศา  ขันตรี
 
1. นายสุวัสดิ์  แสงสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 54 โรงเรียนตานีวิทยา 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  จำปางาม
2. เด็กหญิงศิรประภา  กระแสโสม
 
1. นางสาวดวงใจ  บุตรดี
2. นายศิริเกียรติ  บุตะเคียน
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 23 โรงเรียนตานีวิทยา 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พลฤทธิ์
2. เด็กชายสรางค์กูร  ดีขันธ์
 
1. นางสาวดวงใจ  บุตรดี
2. นายศิริเกียรติ  บุตะเคียน
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 51 โรงเรียนสังขะ 1. นายชวัลวิชย์  กาบภิรมย์
2. นายพีระพัฒน์  เยียนเพชร
3. นายเอกรินทร์  เกิดวิถี
 
1. นายณรงค์  ถมปัทม์
2. นายปกรณ์  บัวแย้ม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 34 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงศรัญญา  โพธิงาม
2. เด็กหญิงศิริกาญจน์   ทองประชุม
3. เด็กหญิงอรนลิน  พันโน
4. เด็กหญิงอลิษา   มั่งมี
5. เด็กหญิงอุษมา   ล้อมไทสง
 
1. นางชุติมา  ทีปีเนตร
2. นายปรัชญา  ทีปีเนตร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง 40 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นางสาวขวัญฤดี  แลงล้อม
2. นางสาวธันย์ชนก  ชะเมียงชัย
3. นายน้ำเพชร  สุขสันต์คีรี
4. นางสาววรินทรา  พิมวันวงศ์
5. นายเกวริน  รุ่นเจริญ
 
1. นางสาวหทัยกานต์  ปลุกใจหาญ
2. นางสาวยุพา  จันทร์แก้ว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 12 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงกุลนิภา  แสวงชื่อ
2. เด็กหญิงนลินรัตน์  บูรณะ
3. เด็กหญิงนิตยา  ยอดโพธิ์
4. เด็กหญิงสุทธิกานต์  โสฬส
5. เด็กหญิงสุทธิดา  พิมล
 
1. นางสาวภาณินี  ศูนย์กลาง
2. นางสาวไพลิน  ศิริมา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง 37 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวกิ่งฟ้า  ลำพรม
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ    วีระขันคำ
3. นางสาวปนัดดา  เกี๋ยงเถิน
4. นายศักดิ์ดา  สางาม
5. นางสาวเกวลิน  กัลยานาม
 
1. นางกันธิมา   ยวงแก้ว
2. นายพงศ์กรณ์  ดีรอบ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78.8 เงิน 37 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายจักรภัทร  ใสสุด
2. เด็กหญิงชาลิสา  พรมอุก
3. เด็กหญิงปนัดดา  ธรรมพร
4. เด็กหญิงวรัชยา  อุรารื่น
5. เด็กหญิงอัจฉริยา  โพหิรัญ
 
1. นายฤทธิกร  มั่นหมาย
2. นายเฉลิมพล  พรหมสูง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.8 ทอง 13 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายนัฐวุฒิ  สืบเพ็ง
2. นางสาวรุ่งนภา  นวลอนันต์
3. นายศิกษก  พงสุวรรณ
4. นายอนุพงษ์  รูปคุ้ม
5. นางสาวอารีลักษ์  พงษ์คละ
 
1. นายทศพร  จันทรา
2. นางสาวอำไพร  สยามนต์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวกฤติกา  ประไวย์
2. นายกอบชัย  ประเสริฐศรี
3. นายจักริน  เพ่งเล็งดี
4. นายชนะพงษ์  สืบเสาะจบ
5. นางสาวฐิติพร  ยอดลี
6. นางสาวณัฐกานต์  พยุงสกุล
7. นายณัฐนันท์  สิทธิชัย
8. นายธนวัฒน์  โตชวลิต
9. นางสาวธิติกานต์  โพธิ์แก้ว
10. นางสาวปิยนันท์  สุขศรีนวล
11. นางสาวพรจิรา  สกุลพรหม
12. นางสาวพิมลพร  เสาไสย์
13. นายภาคภูมิ  สุขภิรมย์
14. นายภาณุพงษ์  ราษีทอง
15. นางสาวศรัญญา  ลอยเลื่อน
16. นางสาวสุธิตา  แนบทางดี
17. นางสาวอภิญญา  พอกสนิท
18. นางสาวอรพินท์  หมุดทอง
19. นางสาวอัจฉรา  ใจแจ่ม
20. นางสาวอัญชลีพร  งามเยี่ยม
 
1. นายชวลิต  คุชิตา
2. นางรุ่งทิพย์  สายแสงจันทร์
3. นางสุจิตรา  เจิมสม
4. นางสาคร  วัฒนกุล
5. นางสาวน้ำฝน  แก้วแฉล้ม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายชาคริต  ค้ำชู
2. นางสาวฐนิชา   พรหมชาติ
3. นางสาวฐนิดา  วิชุมา
4. นางสาวณัฏฐิณี  แก้วปรั่ง
5. นายณัฐวร  เทียมศรี
6. นายณัฐวุฒิ  นันทา
7. นายธนพล  ศรีรุ่งนภาพร
8. นายธนพัฒน์  มีดี
9. นายธวัชชัย  ไตรรัตน์
10. นางสาวนันทฉัตร  ชาญเชี่ยว
11. นายปฏิภาณ  เครือบุตร
12. นางสาวปริมาศ  ที่ดี
13. นายพีรยุทธ  แผ่นทอง
14. นางสาววนิดา  แหวนวงศ์
15. นางสาววิลาสินี  แก้วปรั่ง
16. นางสาวศศิวรรณ  อินดี
17. นางสาวสุธิวรรณ  จำปาแก้ว
18. นายอนุชา  โกดหอม
19. นางสาวอารียา  แอกทอง
20. นายเมธาธัช  บุตรดี
 
1. นาย์ธีร์วศิษฐ์  ใจชื่น
2. นางสาววรัญญา  ทำคำทอง
3. นางสาวชนกานต์  ดวนใหญ่
4. นายกำพล  คำทา
5. นายกษิดิศ  ผู้สมเก่า
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 21 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ปลั่งประยูร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนที  ทรงประโคน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง 22 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นายอนุวัฒน์  พอกสนิท
 
1. นางสาระภา  เนียมทอง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 40 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร   สำรวมใจ
2. เด็กชายธนภูมิ   เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวธนาวดี  ศรีแย้ม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.3 ทอง 18 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวฐิตาภา  สะอาดเอี่ยม
2. นายวุฒิชัย  หล่าไธสง
 
1. นางสาวศรสวรรค์   จินาวัลย์
2. นางสาวบุรี  โปรยกลาง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.8 ทอง 31 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   อิงสา
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย   บัวแก้ว
3. นางสาวปฐมพร   ดอกประยงค์
4. นางสาวปิยวดี   สุขแสวง
5. เด็กหญิงพรธิรา   แหวนทอง
6. นางสาวรัตนาภรณ์   เรียบร้อย
7. เด็กหญิงวรัญญา   เยรัมย์
8. เด็กหญิงสิดาพร   พูนดี
9. นางสาวสุพัชชา   ประเมินชัย
10. เด็กหญิงแพรพลอย   ชายฉกรรจ์
 
1. นายติกขเวทย์  สมยิ่ง
2. นายศิริชัย  หมื่นเจริญ
3. นางสาวบุญฉวี  กิ่งนนท์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85.8 ทอง 34 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ตะวัน  พิมพ์จันทร์
2. เด็กหญิงจันจิรา  พระสว่าง
3. เด็กชายณัฐพล  คำผล
4. เด็กชายธีรภัทร  อาจประจัญ
5. เด็กหญิงนันทิกานต์  เวสสัญดร
6. เด็กหญิงนัยนา  จันทร์งาม
7. เด็กหญิงรวิดา  สารฤทธิ์
8. เด็กหญิงวชิรญา  ครอบทอง
9. เด็กหญิงอัฐภิญญา  สุขชานัง
10. เด็กหญิงอินทิรา  จันนุบิน
 
1. นางสาวแก้วมณี  ปัทมะ
2. นางสาวสุนิสา  จันทร์สามารถ
3. นายสานิตย์  จุกแก้ว
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 86.8 ทอง 10 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวกฤติยา  เก่านาน
2. นางสาวธิดารัตน์  บราวน์
3. นางสาวนารี  บุตรแสน
4. เด็กหญิงบุษรินทร์  แผลงดี
5. นางสาวพรรณษา  ตระกูลโส
6. เด็กหญิงรสริน  มะลิวัลย์
7. นางสาวลัดดาวัลย์  เชื้อมาก
8. นางสาววรดา  ทนนศรี
9. นายอนุวัฒน์  กรรัมย์
10. นางสาวอารีรัตน์  รักชื่่อดี
 
1. นางสาวดวงนภา  ระบือนาม
2. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก
3. นางสาวอรพิน  ฉายแก้ว
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 79.5 เงิน 25 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายกฤตภาส  อินทร์ทัด
2. เด็กชายทองเบื้อง  สุขเสริม
3. เด็กชายธีรชัย  มีดี
4. เด็กชายนิติ  แจะหอม
5. เด็กชายประวิทย์  พางาม
6. เด็กชายพีรพล  วาจาดี
7. เด็กชายศิวกร  ไหมทอง
8. เด็กชายสราวุธ  พุดลา
9. เด็กชายเจษฎากร  กล้วยทอง
10. เด็กชายเพชรายุธ  วงษ์คูณ
 
1. นายไชยพร  สำราญสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีอณุศักดิ์  จันแสน
3. นายรัชพล  อินทร์ชัย
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 73.1 เงิน 35 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวกชกร  สุขใส
2. นางสาวกุลลวี  วิลัย
3. นางสาวจิราพร  บุญศรี
4. นายปาณชัย  ชื่นบาล
5. นายวีรยุทธ  มีเหมาะ
6. นางสาวเกศแก้ว  พาอุดม
7. นางสาวเจนจิรา  อำภา
8. นางสาวเพชรดา  วุฒิยา
9. นางสาวเสาวนีย์  หกเงิน
10. นางสาวแคทรียา  ศรีวิรัตน์
 
1. นายศรีกรุง  บุญเยี่ยม
2. นายณัฐวิชช์  ธนพงษ์พรธนา
3. นางสาวธีรารัตน์  คงทน
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72.5 เงิน 19 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนฤมล  สวายประโคน
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  สมนึกตน
 
1. นางสาวดวงนภา  ระบือนาม
2. นางสาวอณานิการ์  บุญเจียม
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 36 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. นางสาวบุษบา  ไชยทัศน์
2. นายพิเชษฐ์  ศิริพัฒน์
 
1. นายวุฒิยา  เกียงวัว
2. นางสาวฐายิกา  ศรีระอุดม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงปวีกรณ์  ชาติดอน
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 50 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวพิชญ์นาฏ  บรรยงค์
 
1. นางสาวศศิประภา   จินพละ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงชลนิภา  รัตนาธิวัด
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกาญจนา  ยังคง
 
1. นายชรินทร์  มหานาม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง 10 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงดวงกมล  เพ่งพิศ
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง 22 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวเนตรนภา  จิตณรงค์
 
1. นายชรินทร์  มหานาม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 45 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 1. เด็กหญิงกฤษณาพร  ราชบุตรศรี
 
1. นางชลธาร  ยอดทองดี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 32 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวพิมพ์พัสสร  แม่นงาม
 
1. นายชรินทร์  มหานาม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 27 โรงเรียนตาเบาวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  คิดดีจริง
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ขุนศร
 
1. นางสาวสาวิตรี  ประโยครัมย์
2. นางสาวปภัสรา  เวียงใต้
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 7 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายคุณานนต์  โยธินรัตนกำธร
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 19 โรงเรียนสังขะ 1. นายเมธา  บุตแย้ม
 
1. นายชรินทร์  มหานาม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. เด็กชายปิติภัทร  พรหมทอง
2. เด็กชายรัตนพล  สิงห์ทอง
3. เด็กชายศุภชัย  เทียนแก้ว
 
1. นายจำรูญ  ชัยสาร
2. นางสาวบาหยัน  โคตรพรมศรี
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง 11 โรงเรียนสังขะ 1. นายกฤษณะ  กิ่งแก้ว
2. นายธณณัฐฐ์  วงค์มา
3. นางสาวศศิณัฐ  ศรีบุญเรือง
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
2. นายชรินทร์  มหานาม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง 15 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 1. นายจิตรกร  จงอุ่นกลาง
2. นายชัยวัฒน์  ตามสายสุด
3. นายภูธเนศ  ทรงแสงจันทร์
4. นายศิริชัย  เนื่องโพธิ์
5. นางสาวสุภัสสร  วิโรจน์รัตน์
6. นายเฉลิมชัย  บุญสม
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
2. นายสมยศ  ใยวัน
3. นายสยาม  บุญยิ่ง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.8 ทอง 35 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายณัฐวัตน์  แสนบัวคำ
2. นายธีระวัตน์  แก้วดี
3. นายภูชิตชัย  พิกุลทอง
4. นายศรัณย์ธร  หาสุข
5. นายศิริชัย  สิงห์โตทอง
6. นายอิสรพงษ์  ไชยพันโท
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
2. นายวงศธร  ตัวสะอาด
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.4 ทอง 27 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  อัมรินทร์
2. นางสาวกวินทรา  สาธร
3. นายจิตติพัฒน์  จันผอง
4. นางสาวจิริยา  สมสอาด
5. เด็กหญิงจีรนันท์  สารฤทธิ์
6. นางสาวชฎาพร  หารศรีภูมิ
7. นายชลสิทธิ์  คงสา
8. เด็กชายชัยยศ  สางาม
9. เด็กชายณัฐกรณ์  อยู่นาน
10. เด็กหญิงณิชา  เหว่ยแม
11. นายทัศนพร  อุดหนุน
12. นางสาวทิพยาภรณ์  ดีรอบ
13. เด็กชายธนภัทร  จตุรัส
14. นางสาวธนัชญ  เกลียวเพชร
15. เด็กชายธนโชติ  ไหหลำ
16. นายธรรพ์ณธร  อยู่นาน
17. เด็กหญิงธัญมน  คำพร
18. เด็กชายธันวา  พลศรี
19. เด็กหญิงนฤมล   สำราญใจ
20. นายปฏิพัทธ์  เอี่ยมสะอาด
21. นายประทีป  สันทาลุนัย
22. นางสาวประภาพร  ปานทอง
23. นางสาวประภาศิริ  ประคองใจ
24. นางสาวปิยพร  หุ่นทอง
25. เด็กชายพนาวุธ  แสงสัย
26. นางสาวพรวิภา  นามแก้ว
27. นางสาวพัชรินทร์  เสาวคนธ์
28. เด็กหญิงพัชรี  ศรีสินธ์
29. นางสาวพัชรี  จารัตน์
30. นางสาวภานุชนาถ  บุญมาก
31. นางสาวมนัสวี  อดทน
32. เด็กหญิงวรรณิกา  อร่ามรักษ์
33. นายวุฒิชัย  เพ็งพิศ
34. นางสาวศรุตา  มูลทอง
35. นายศักดา  ผลเจริญ
36. นางสาวสุพรรษา  ประดับ
37. เด็กหญิงสุภานันท์   สายสุข
38. นายอนุชิต  ดีรอบ
39. นางสาวอริศรา  พยัคษา
40. นายอัษฎายุธ  เฉลียวไว
 
1. นายทนงศักดิ์  เจียรนัย
2. นายจำปา  สุขยา
3. นายธนพล  อยู่นาน
4. นายปรัชญา  ทีปีเนตร
5. นางสาวอนัญญา  ฉิมกุล
6. นางสาวทิพวรรณ  ยงภูมิพุทธา
7. นายนิรุต  แข็งกล้า
8. นางสาวจีระนันท์  นนทะบุตร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.6 ทอง 44 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กชายวัฒนา  ลาย
 
1. นายอัษฎาวุธ   สุขจำนงค์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 54 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายสถาพร  สินสร้าง
 
1. นายอัษฎาวุธ  สุขจำนงค์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง 34 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวอริศรา  พยัคษา
 
1. นายปรัชญา  ทีปีเนตร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. นางสาวชนกเนตร  พรมชาติ
 
1. นายสุธิศักดิ์  สมศรี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง 37 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กชายธีระพัฒน์  หามทอง
 
1. นายพนารัตน์    พันธ์พิศ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง 15 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 1. นายพิสัยสิทธิ์  มีนิสสัย
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 32 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวอริศรา  พยัคษา
 
1. นายปรัชญา  ทีปีเนตร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.75 ทอง 42 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวจันทมณี  ขันติวงค์
 
1. นางชญานิศ  สมานมิตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.18 ทอง 28 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. เด็กชายจีราวัฒน์  ปัดภัย
 
1. นายวุฒิวัฒน์  รัตนิล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.92 ทอง 31 โรงเรียนบ้านสะเดา 1. นายปิยวัตร  ปุยทอง
 
1. นางสาวสุภาวดี  คุ้มหินลาด
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.75 เงิน 44 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วรธรรม
 
1. นางสาวสิลิลทราทิพย์  สดมพฤกษ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.5 ทอง 33 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวอริสรา  แก้วสว่าง
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 24 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กชายปฐวี  พ่วงงามพันธ์
 
1. นายพนารัตน์  พันธ์พิศ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 17 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นายอัฐพล  ยิ่งเชี่ยว
 
1. นายธีระพันธ์  วิไลยวงศ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.83 ทอง 19 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  แก่นโสม
 
1. นายปรัชญา  ทีปีเนตร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวธนาภรณ์  แสงปัญญา
 
1. นายธีระพันธ์  วิไลยวงศ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง 43 โรงเรียนตาเบาวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เสนาปรุ
2. เด็กหญิงขวัญเนตร  ลำดับมาก
3. เด็กชายณัฐนันท์   สัชชานนท์
4. เด็กหญิงณิชา  คงสืบเสาะ
5. เด็กหญิงนวลอนงค์  ยวนใจ
6. เด็กหญิงนารีรัตน์  พูลสวัสดิ์
7. เด็กหญิงปาริชาติ  คิดดีจริง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  แขสันเทียะ
9. เด็กหญิงสโรชา   สำราญล้ำ
10. เด็กหญิงอภิญญา  อัฒจักร์
11. เด็กหญิง้เสาวภา  สิทธิ์ประโคน
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
2. นายจิรภัทร  เฉิดวาสนา
3. นางกวิศา  สุนทรดี
4. นางกัญญา  สัญจรดี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 76.5 เงิน 40 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกฤติยา  วงษ์มี
2. นายกิติพงษ์   ไลงาม
3. นายจีระพงษ์  ใจสะอาด
4. นายนฤปนาท  ยอดจันทร์
5. นางสาวนลินรัตน์  ศรีบริบูรณ์
6. นางสาวประภาสิณี  วิตตานุช
7. นางสาวปาณิสรา  ลาสา
8. นายปุณณภพ  หงษ์ชัย
9. นางสาวพัชราภา  ไชยเหนือ
10. นายวรากร   ทวีโภค
 
1. นายคีตะ  กระจายศิลป์
2. นางสาวธีรารัตน์  เธียรวิวัฒนา
3. นางธัญชนก  สุตวณิชย์
4. นางปณิดา  แก้วหอม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 75.2 เงิน 23 โรงเรียนบ้านรุน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พระเก้า
2. เด็กชายกฤษฎา   ทับเพชร
3. เด็กชายกิตติพัฒน์   จันทร์ศรี
4. เด็กหญิงจรรยพร  จริยะกิจเจริญกุล
5. เด็กชายจักรกฤษ   สมใจชนะ
6. เด็กหญิงจิดาภา  พายุพัฒิ
7. เด็กชายจิภานุ   อบอุ่น
8. เด็กชายจุลจักร  วันบันเทิงกุล
9. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   จันทุภา
10. เด็กชายชินวัตร   ปักกระโทก
11. เด็กหญิงฐิติชญา  ภิญโญฤทธิ์
12. เด็กชายณัฐพล   ทวีวัฒน์
13. เด็กหญิงธิติสุดา   เทพชมภู
14. เด็กหญิงธีรดา   ลายเงิน
15. เด็กชายธีรวราทร   ฉัตรดร
16. เด็กชายธีระพล   สร้อยเสน
17. เด็กชายนพรัตน์   ตินานพ
18. เด็กชายนรินทร์  หนักแน่น
19. เด็กหญิงนิตญา   จันทุภา
20. เด็กหญิงปทิตตา   ยิ่งเชิดสุข
21. เด็กหญิงพงศ์สุภา   สามลา
22. เด็กหญิงพรรณิภา   ขามสันเทียะ
23. เด็กหญิงพัชชิรพร   วงค์แปลก
24. เด็กหญิงพัชนี   สัดใส
25. เด็กชายพิมพิกา    ประพานศรี
26. เด็กชายมงคล   ไตรยคุณ
27. เด็กหญิงมลฐิกา  แสงมะดัน
28. เด็กชายรัตน์พล   วงษา
29. เด็กหญิงลลิตา   ภาจุจันทะโร
30. เด็กชายวรภัทร   คำปน
31. เด็กหญิงวานิสา   มีเปี่ยม
32. เด็กหญิงวิภาดา   ดันนอก
33. เด็กชายศิริพงษ์   แก้วแล้ว
34. เด็กหญิงสิริยากร   ตีเงิน
35. เด็กชายสุธิชัย   จะยันรัมย์
36. เด็กหญิงสุนิดา   พรมนาม
37. เด็กหญิงอทิมา  ผจญกล้า
38. เด็กหญิงอภิญญา   ปัตถา
39. เด็กหญิงอัญมณี   ยิ่งชูรส
40. เด็กชายเจ๊ะอนันต์  พิมสอน
 
1. นางเบญจลักษณ์   จำปามูล
2. นายสุนัย  แก้วอำไพ
3. นายวัฒนชัย  คำงาม
4. นางสาวชฎาธาร  ศรีพฤกษ์
5. นายนพสิทธิ์  เสาวดาน
6. นายวชิรากรณ์  ศรีผ่องงาม
7. นายว่าที่ ร.ต.พงษ์ธร  จันทร์เล
8. นางสาวศิริลักษณ์   คำโย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 70.32 เงิน 35 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. นางสาวกิติยา  อุณาศรี
2. นางสาวคณาวรรณ  ทวีชาติ
3. นางสาวชมภูนุช  ภาสดา
4. นางสาวญาราภรณ์  หนองหงอก
5. นางสาวณัชชา  คำขม
6. นายณัฐวัฒน์  หอมใจ
7. นายธีรวัฒน์  พระโจงรัมย์
8. นายนพรัตน์  นิลพงศ์
9. นางสาวนริสา  หน้านวล
10. นางสาวประภัสสร  รอบคอบ
11. นายปริวัฒน์  มาลัย
12. นางสาวพรรณทิพย์  หน้านวล
13. นางสาวพัชรีพร  บุตรอำคา
14. นางสาวพิมพิลา  รักษาวงค์
15. นายมินทร์ญาดา  รินทร
16. นางสาววิภารัตน์  จอกทอง
17. นางสาววิลาสินี  มณีทูรณ์
18. นายวิศวะ  สายสินธ์
19. นางสาวศิริญา  หาญเขียว
20. นางสาวศิริรัตน์  มั่นคง
21. นายสาธิต  มณีไสย์
22. นายสิทธิชัย  ไต่ไม้งาม
23. นางสาวสุธิตา  แย้มชู
24. นายอนันตชัย  หัสเดช
25. นายอภิเชษฐ์  นาคสัมพันธ์
26. นางสาวอรุณรัตน์  วิบุญอรรถ
27. นางสาวอรุณรัตน์  กระแสโสม
28. นางสาวอินทุอร  สำนัก
29. นายเกษม  นึกชนะ
 
1. นายจักรกฤษณ์  ธรรมเที่ยง
2. นายนัฐพงษ์  โกกะพันธ์
3. นางปุณยนุช  วสุนันต์
4. นายนัฐพล  เทียงคำ
5. นางสาวภาวิณี  สมสุข
6. นางสาวสุพัตรา  อินทสุข
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 1. เด็กชายพรภวิทย์  มีสานุ
 
1. นางสาวบัณฑิตา  เปรียบนาน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 1. นายนภสินธ์ุ  อุ้มดีไวย์
 
1. นายสุทธิชัย  เพ่งพิศ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 28 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 1. เด็กชายทรงวุฒิ  มีมั่น
 
1. นางชัญญานุช  เนริกูล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83 ทอง 15 โรงเรียนสังขะ 1. นายไกรวิชญ์  เผือกแก้ว
 
1. นายรัตนะ  แสงลา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงพิณธิรา  เงางาม
 
1. นางสาวอารียา  บุญยงค์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 25 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 1. นางสาววรัญญา  มิ่งสุวรรณ
 
1. นางสาวบัณฑิตา  เปรียบนาน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 24 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กชายอนุภัทร  เครือเหม
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 81.33 ทอง 14 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นางสาวงามจิต   อุสาขะ
 
1. นายนพัฒน์  สมัญญา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวศศิกานต์  ทองเกร็ด
 
1. นายยรรยงค์   โสติยา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 79 เงิน 15 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวปิยธิดา  สุขประสพ
 
1. นายยรรยงค์   โสติยา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 54.33 เข้าร่วม 29 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ปลายแก่น
 
1. นายยรรยงค์   โสติยา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84.33 ทอง 11 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายวัชระ  ศรีแย้ม
 
1. นายยรรยงค์   โสติยา
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 25 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กหญิงภูตะวัน   พวังคาม
 
1. นายนพัฒน์  สมัญญา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 25 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวญาดา  ท่อนแก้ว
 
1. นางสาวอารดา  ขันตี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 73 เงิน 25 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวดี   สมเสร็จ
 
1. นายนพัฒน์  สมัญญา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 19 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวอรอุมา  สิงห์เพียง
 
1. นายยุทธนา  ทองนำ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 72.66 เงิน 22 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ประไวย์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  วินทะไชย
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85.33 ทอง 8 โรงเรียนสังขะ 1. นายอดิศักดิ์  ทองแม้น
 
1. นายรัตนะ  แสงลา
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 36 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กชายถิรวุฒิ   นามบุตร
 
1. นายนพัฒน์  สมัญญา
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 78.75 เงิน 32 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นางสาวพรพิมล   จันทะชา
 
1. นายนพัฒน์  สมัญญา
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 75.6 เงิน 19 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กหญิงจตุพร  เจริญยิ่ง
2. เด็กชายฐิรพงษ์  เย้ยรัมย์
3. เด็กชายธันยวัต   ขันทอง
4. เด็กชายธิวาพร  ศิลาอ่อน
5. นายปริญญา  แสงลา
6. เด็กชายปัณณวิชญ์   ปิยะอำพรศักดิ์
7. เด็กชายภานุวัฒน์  เสาเวียง
8. นายวชิระ  คำกองแก้ว
9. เด็กชายอนันต์ยศ  ไชยสิทธิ์
10. นางสาวอรฤทัย  ใจพินิจ
11. เด็กชายเจษฎา  แจ่มใส
 
1. นายนพัฒน์  สมัญญา
2. นายปฎิวัติ  นรสาร
3. นายบรรจง  ทองกระจาย
4. นางสาวทัศนีย์  ศรีทน
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.2 ทอง 20 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  กลิ่นจันทร์
2. เด็กชายชัยภัทร  ปิดตาฝ้าย
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  บูรณะ
4. เด็กหญิงพรนัชชา  พึ่งภา
5. เด็กชายวิชญ์พล  นิธิยุตตมโสภณ
6. เด็กหญิงสุทธิภัทร  จันโทกูล
7. เด็กหญิงสุภารัตน์  ทำบุญ
8. เด็กชายหรรษา  ถนอมศักดิ์
9. เด็กชายอำนาจ  เอ็นดู
10. เด็กชายอิทธิกร  อรุณรัมย์
 
1. นายตุรงค์  โสภณเกษมสาร
2. นางสาวบุญศิริ  สมบัติ
3. นางสาวพิมพ์อัปสร  ต่างประโคน
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง 39 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์จิรา  ดำรงศักดิ์
2. นางสาวจุฑามาศ  นิราศภัย
3. นางสาวทรงศิริ  ติราวรัมย์
4. นายนพเกล้า  พื้นนวล
5. นายนรากร  ใยแดง
6. นางสาวยศวดี  คงบุญ
7. นายศุภกร  จันเอก
8. นายสืบศักดิ์  ศุภผล
9. นายสุรศักดิ์  ทรงศรี
10. นางสาวอทิตยาพร  คชเคลื่อน
 
1. นางสุดารัตน์  คงอินทร์
2. นายประยูร  ทองสุทธิ์
3. นางสาวศศิประภา  จินพละ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 32 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์โสภา  กูลรัมย์
2. เด็กหญิงจินตวีร์  พิมพ์เถื่อน
3. นางสาวรุ่งทิพย์  ศรีราม
4. นางสาวสุนันทา   สอนสวัสดิ์
5. นางสาวสุภัชชา  พิมพ์เถื่อน
6. นางสาวเนตรอัปสร  ชาวเมืองดี
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  อินธรรมมา
2. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.4 ทอง 12 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวณัฏฐ์สินี  ศรีบุญเรือง
2. นายณัฐพล  สุดใส
3. นายนราวิชญ์  งามนัก
4. นางสาววนิดา  เพชรจันทึก
5. นางสาวสุจิตรา  อุสาหะ
6. นางสาวอารยา  ประจิตร์
 
1. นางสาวรัชดาพร  ทนทาน
2. นางสาวภาวิตา  วันดี
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 20 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  บุรทร
2. เด็กหญิงณัฐญาพร  วิลาจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ถาวร
4. เด็กหญิงธนพร  เสาวพันธ์
5. เด็กหญิงธัญธร  อินหา
6. เด็กหญิงนริศรา  ยังเจริญ
7. เด็กหญิงนฤมล  บุตรดี
8. เด็กหญิงมุกธิดา  โชคเกิด
9. เด็กหญิงสุจิตรา  ร่วมทวี
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุขพินิจ
 
1. นายตุรงค์  โสภณเกษมสาร
2. นางเนตรนภา  วาลีประโคน
3. นางบุญล้วน  ชินวงษ์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง 4 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นายณัฐพล  มุลพล
2. นางสาวรุ่งตะวัน  เสมาชัย
3. นายวิชย์พล  สุขศรีเด่น
4. นายวุฒิยา  สุขศรีเด่น
5. นางสาวศุภัสสร  คุสิตา
6. นางสาวสุทัตตา  สิมโรง
7. นางสาวอัญชิสา  คุสิตา
8. นางสาวเสาวลักษณ์  ใจเเม่น
 
1. นายตุรงค์  โสภณเกษมสาร
2. นางเนตรนภา  วาลีประโคน
3. นายศุภณัฐ  ศิริลา
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.25 ทอง 16 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  บรรเทา
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  อิ่มผ่อง
3. เด็กชายธรรมสินธ์  สุระ
4. เด็กชายธีรไนย  กอกหวาน
5. เด็กหญิงนันทิชา  บุญบอน
6. เด็กหญิงลลิตา  จำนงรักษ์
7. เด็กหญิงวรัญญา  ประทุม
8. เด็กหญิงวิภารัศมี  หน่อไม้
9. เด็กหญิงวิภาวี  พาเจริญ
10. เด็กชายสรยุทธ  อินทนู
11. เด็กหญิงสุจิตตรา  ทองพูน
12. เด็กหญิงสุชาดา  มั่นคง
13. เด็กหญิงสุพัตรา  แสงราช
14. เด็กชายสุเมต  มะโนรัตน์
15. เด็กหญิงอรณิชา  ทองคำ
16. เด็กหญิงอุมากร  แสงเพ็ง
 
1. นายอุเทน  สมจิต
2. นางสาววรินดา  ศรศรี
3. นางสาวรัตนากร  บัวผาย
4. นางสาวสุมิตตา  นามวัน
5. นางสาวชนกกานต์  ฉายแก้ว
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกนกกร  เป็งทอง
2. นางสาวกนกวรรณ  สุขเลือด
3. นางสาวชลลดา  ชาญเชี่ยว
4. นายปรีชาฌาน  งามรูป
5. นางสาวพัชริดา  พาเจริญ
6. นายพีรพงษ์  สายแก้ว
7. นางสาวภัณฑิรา  สุระ
8. นางสาวมณีรัตน์  จันทร์งาม
9. นางสาววนิดา  หลักพันคำ
10. นางสาววันวิสา  ขันเงิน
11. นายวิทวัส  แก้วศรีรัตน์
12. นางสาวศิริยา  แสงเพ็ง
13. นางสาวสุดารัตน์  สุการี
14. นางสาวสุนิสา  โภคทรัพย์
15. นางสาวอภิญญา  พาเจริญ
16. นางสาวแววตา  กองสุข
 
1. นายอุเทน  สมจิต
2. นางสาววรินดา  ศรศรี
3. นางสาวรัตนากร  บัวผาย
4. นางสาวสุมิตตา  นามวัน
5. นางสาวชนกกานต์  ฉายแก้ว
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 71.2 เงิน 46 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 1. นายณรงค์ศักดิ์  นิลแท้
2. นายนิวรรชัย  ดวงเวา
3. เด็กชายภูวดล  ไสย์สุด
4. เด็กหญิงวริษา  พรนิติพล
5. นางสาวสุวนันท์  กันเชียง
 
1. นายฉลอง  พาโพพันธุ์
2. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ  บุตรกันหา
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.8 ทอง 9 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาววนิดา  คงเงิน
2. นางสาวโสริยา  อินภูวา
 
1. นายวสิษฐ์พล  ศิริวงษ์
2. นางสุพัฒน์  จันทร์เหลือง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83 ทอง 34 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวพรพรรษา  แสนไทย
 
1. นางกุลจิรา  เทียนชัย
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 22 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวอนนทพร  บุญเจริญ
 
1. นางอัจฉราภรณ์  นาคเจือ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 32 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณิชนันท์  พ่อค้า
 
1. นางสาวสลิลเกตน์  จันทรดี
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82 ทอง 19 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวณิชนันทน์  มีแก้ว
 
1. นางเขมรัศมี  สุบันนารถ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.4 ทอง 6 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นายกิตติกร  ศักดิ์เติม
2. นายภานุวัฒน์  เสริมจันทร์
3. เด็กหญิงมัณฑิตา  ว่องไว
4. นางสาวศุภิสรา  จำปาศรี
5. นายสมพร  ไชยรัตน์
 
1. นางวีนัสชนันต์  รันทร
2. Mr.Mike  Nalbandyan
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.4 ทอง 11 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวชนัญญา  หมั่นรอบ
2. นายธีรภัทร  บรรลือทรัพย์
3. นางสาวนิรชา  แยงรัมย์
4. นางสาวอัจฉราพรรณ  จันทร์แดง
5. นางสาวเปรมฤดี  มาลีหวล
 
1. นางวีนัสชนันต์  รันทร
2. Mr.Mike  Nalbandyan
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 58 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุณยวีย์  แซ่เหงา
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ดวงดี
 
1. นางสาวมุกรินทร์  คงชื่นจิต
2. นางสาวณชนก  พรมภักดี
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 96 ทอง 5 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  มณีน้อย
 
1. นางนภกุล  ไตรเรืองกุล
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 75.33 เงิน 45 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐมน  พงษ์ธนู
2. เด็กหญิงเกษศินี  มุฑิตาสกุล
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  นิรัตนบัลลังก์
2. นางสาวเจนจิรา  วิเศษชาติ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.67 ทอง 18 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวจิดาภา  อ่อนอัฐ
2. นางสาวไพลิน  แว่วงาม
 
1. นางสาวกัญญาวีณ์  จูมทอง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 79.83 เงิน 21 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงจตุพร  ราชสีห์
2. เด็กหญิงวรรณวารี  เมืองงาม
 
1. นางสาวภูวษา  ไตรเรืองกุล
2. นางสาวภคอร  จันทะเวช
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.83 เงิน 23 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายสัชฌุกร  ทองคำสุข
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แผนไธสง
 
1. นางสาวภูวษา  ไตรเรืองกุล
2. นางสาวภคอร  จันทะเวช
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 32.33 เข้าร่วม 55 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 1. นางสาวพิชญาภา   แก้วย้อย
2. นางสาวหัทยา  หามนตรี
 
1. นางสาวลลิตา  คิอินธิ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 46 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวณัชชา  เสมาชัย
2. นางสาวรัตติกาล  ศิริกาล
3. นางสาวศศิประภา  บุญเสริม
4. นายสราวุฒิ  บุตรงาม
5. นายองอาจ  นาคเสน่ห์
 
1. นางสาวลฎาภา  สะปะสิริ
2. นางสาวเขมิสรากาญจน์  สมถวิล
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.67 ทอง 18 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  จุดาบุตร
2. นางสาวช่อผกา  ยาวรัมย์
3. นางสาวน้ำหนึ่ง  โกรธกล้า
4. นางสาวบุษกร  ยืนยาว
5. นางสาวอารัตน์ชฎา  สนิทภักดี
 
1. นางสาวรติกา  ไชยพลงาม
2. นางสาวสุภาพร  ศรีทนษา
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 70.33 เงิน 21 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวสุวรรณษา  กาศรัมย์
 
1. นางสาวกัญญาวีณ์  จูมทอง
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 48.67 เข้าร่วม 28 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายณัฐพงษ์  ขาวงาม
 
1. นางสาวสรสิชา  พึ่งตน
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.7 ทอง 7 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นางสาวชาลิสา   สมหมาย
2. นางสาวณัฐติกา  แคล้นอินทร์
3. นางสาวปนิดา   แจ่มใส
4. นางสาวประภาพร   สำรวมจิต
5. นางสาวลักษณา   ศาลางาม
6. นางสาววนิดา   เพชรประเสริฐ
7. นางสาววรินยา  ประพานศรี
8. นางสาวสุดารัตน์   ใหมทอง
 
1. นายเรืองณวิณ  มีดินดำ
2. นายวิญญู  ศุภนัส
3. นางสาวศิริลักษณ์  ราษี
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.9 ทอง 49 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นางสาวนภัทรศรา   นารถอุดม
2. นางสาวปิยะรัตน์   สมบูรณ์
3. นางสาววาริษา   ทองนำ
4. นางสาวสกุนาไพร   ขึมสันเทียะ
5. นางสาวสุริวิภา   ใหมทอง
6. นางสาวแพรวา   จันทะชา
 
1. นายเรืองณวิณ  มีดินดำ
2. นายธวัชชัย  มีสะอาด
3. นางสาวเกศินี  ศิวพิทักษืพงศ์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 76.25 เงิน 20 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นายขวัญชัย  สุขสวัสดิ์
2. นายคุณากร  จันทร์แดง
3. นางสาวชญาดา   แจ่มจำรัส
4. นายธรรณทรณ์  สุขส่ง
5. นางสาวปาลิตา  หลักแหลม
6. นางสาวพัสตราภรณ์  สำแแดงชัย
7. นางสาวพิชญาภา  กรวยทอง
8. นางสาวสมฤดี  ปุ่มแก้ว
9. นางสาวสรวรรณ  อินทรเดช
10. นางสาวอรวรรณ  ทองยวง
 
1. นายอิทธิพล  จิตรแม้น
2. นางสาวมาลิไพร  นามมะ
3. นางสาวลัดดา  สกุลทอง
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 88.9 ทอง 7 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจาริณี  ประกายแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐชา  เหิมฮึก
3. เด็กชายปวริศ  ภู่ประเสริฐ
4. เด็กหญิงสุวดี  เปรื่องวิชา
5. เด็กหญิงอภิญญา  แผลงดี
 
1. นางสาวลัดดารัตน์  หาสุข
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86.3 ทอง 19 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายธนพัฒน์  ขาวประโคน
2. นางสาวธนาภรณ์   มีพันธ์
3. นายภูวนาถ  นาวารี
4. นางสาวศศิวิมล  ชัยเชิดชู
5. นายสุวรรณคพิชญ์  สุวรรณทอง
 
1. นางสาวศิริปิน  หมายลึกดี
2. นางสาวโชติกา  ศรไชย
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 27 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ใจนวน
2. เด็กหญิงชลลดา  หาญบาง
3. เด็กหญิงศรุตา  เชิดสุข
 
1. นางนพวรรณ  พรหมประโคน
2. นางสาววีณา  แววกระโทก
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 42 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวกานต์สินี  พิมพ์จันทร์
2. นางสาวอัญชนา  อินสำราญ
3. นางสาวอัมราพรรณ  จันทร์เพ็ญ
 
1. นายนิรุต  แข็งกล้า
2. นางสาวจิระนันท์  นนทะบุตร
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.8 เงิน 42 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ใจใหญ่
2. เด็กหญิงจารุพร  ยะรส
3. เด็กหญิงปิยมน  อุ่นสุข
 
1. นางนิตยา  เตยอ่อน
2. นางสาวศิริวรรณ  ปัญญาเฟื่อง
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.6 ทอง 8 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวณัฐริกา  ยิ่งเชียว
2. นางสาวปานิดา  ศรีดาเลิศ
3. นางสาวปิยธิดา  พรมศิริเดช
 
1. นางนิตยา  เตยอ่อน
2. นางสาวพจน์สุณี  แพงประโคน
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายธนกฤต   แม่นผล
2. นายไกรวิชญ์   สุระ
 
1. นางสาวยลดา   บุญศรี
2. นางสาวนุชรี   ผิวละออง
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 30 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวกานต์ทิตา   โพธิยา
2. นางสาวธิดาภา   ชาญเชี่ยว
 
1. นางปานรวี  มั่นยืน
2. นางสาวนุชรี  ผิวละออง
 
157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 31 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ราชรักษ์
2. เด็กหญิงชลิตา  จิตสะอาด
3. เด็กหญิงวรัทยา  บุระพา
 
1. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
2. นายนรินทร์  อนงค์ชัย
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. นางสาวทิพย์นภาลัย  พฤกษวัน
2. นายพลกฤต  อนงค์ชัย
3. นางสาวลลินธร  ชาติสันติกุล
 
1. นายนรินทร์ อนงค์ชัย  อนงค์ชัย
2. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวพลอยชมพู   รุ่งพิสิฐไชย
2. นางสาวสุภัสสรา  ไพกุล
 
1. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
2. นายจิตรภณ   บูรณ์เจริญ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรา  คงชื่นจิตร
2. เด็กหญิงลภัสรดา  ทรงงาม
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
2. นางจิดาภา  ฤทธิวงศ์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงกัญชุลี  ผู้สมเก่า
2. เด็กหญิงสโรชา  จิตรเอก
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
2. นางจิดาภา  ฤทธิวงศ์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายพงศธร  จันทร์โสม
2. เด็กชายเอกรินทร์  บุดดาหลู่
 
1. นางอิงอร   ผลจันทร์งาม
2. นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.75 ทอง 8 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นายธนกร  รักงาม
2. นายภาคภูมิ  ไพบูรณ์
 
1. นางกรพรรณ  คิดดีจริง
2. นายพัทธณะไชย  ห่วงแก้ว
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 25 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายพัทธดนย์   วิเศษศรี
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์   หลวงเมือง
 
1. นางสาวนุชรี  ผิวละออง
2. นายสมปราชญ์  ยิ่งหาญ
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ   ถาวรสาลี
2. นายทักษิณ   ปิ่นหอม
 
1. นางสาวนุชรี  ผิวละออง
2. นายอาทิตย์  สุขประเสริฐ
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายธีรภัทร  มีเปี่ยม
2. นายภัทรพล  นึกมั่น
 
1. นางสาวภัททิรา  สกุลวรวิทย์
2. นางสาวอำภา  ลัดดาไสว
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84 ทอง 16 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายพงศกร   จำนงรักษ์
2. เด็กหญิงเปี่ยมสุข   พลศรี
 
1. นางปานรวี  มั่นยืน
2. นายธนดล  คำเสมอ
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงพนัชกร   แม่นผล
2. เด็กหญิงลักษิกา   พูนประโคน
 
1. นางปานรวี  มั่นยืน
2. นางกิรณา  แม่นผล
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงแช่มดี
2. เด็กชายทีปกร  ภาคตอน
3. เด็กชายอัศม์เดช  พูดเพราะ
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
2. นายอุดม  พรหมบุตร
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. นายขวัญมนัส  สายแปง
2. นายณัฐพล  ได้เปรียบ
3. นายรัชชานนท์  แก้วเรือง
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
2. นางสาวจุฑาพร  พรหมจันทา
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนทัต  แพทย์นาดี
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  สุขล้วน
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญนาค
 
1. นายมนตรี  อกอุ่น
2. นางสุวิมล  ประดับประดา
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 94.9 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ 1. นายธนากร  หอมหวล
2. นายวุฒิชัย  เบี้ยไธสง
3. นายอัษฎาวุธ  แสงดี
 
1. นายมนตรี  อกอุ่น
2. นางสาวปริศนา  วงษ์เจริญ
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญนาค
2. เด็กชายอโณทัย  สุภิษะ
 
1. นายมนตรี  อกอุ่น
2. นางจุฑาภัณฑ์  ถูกโฉลกดี
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ 1. นายธนากร  หอมหวล
2. นายนิติศักดิ์  อรโมน
3. นายอัษฎาวุธ  แสงดี
 
1. นายมนตรี  อกอุ่น
2. นางสาวกฤษณา  ไพดี
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. เด็กชายจตุภูมิ  ทองศิริ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  คิดดีจริง
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วันโชค
4. เด็กชายศุภโชภ  จันทร์อิ่ม
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. นายพสธร  หิรัญเตชธรรม
2. นายรัชชานนท์  แก้วเรือง
3. นายศุภสิทธิ์  เกิดเหมาะ
4. นายโภคิน  เหมาะตัว
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นายพงศกร  กองสุข
2. นายวีรพล  มุลทุลี
3. นายสรวิชญ์  พาเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
2. นายสุวัสดิ์  แสงสุข
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.1 ทอง 5 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นายมีชัย  เงางาม
2. นายวทัญญู  บุญตา
3. นายวิษณุ  จันทร์ดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
2. นายสุวัสดิ์  แสงสุข
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.5 ทอง 14 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ว่าดี
2. เด็กหญิงสุวรรณี  บุญเจือ
3. เด็กชายโยธิน  กล้วยทอง
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด
2. นายอภิวุฒิ  คำแสนราช
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 10 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวณิชารีย์  คงสนอง
2. นางสาวปาลิตา  แหวนดี
3. นายอภิสิทธิ์  สะใบ
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด
2. นายอภิวุฒิ  คำแสนราช
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านตรวจ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ดีนาน
2. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ดีนาน
3. เด็กหญิงกานต์สินี  ดีนาน
4. เด็กหญิงชญานิศ  สิทธิดา
5. เด็กหญิงวรินทร  วอทอง
6. เด็กหญิงวิภาดา   โพธิ์ชัยหล้า
 
1. นายณัฏฐ์  วงค์มา
2. นางสาวศิรินภา  สิงหะ
3. นางประภัสสร  ศรรัตน์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 38 โรงเรียนสังขะ 1. นายกันติทัต  บุญย้อย
2. นายกิตติธัช  สมฤกธิ์
3. นายธีรชัย  พิมพ์จันทร์
4. นางสาวพรไพลิน  เดือนขาว
5. นายสิรวิชญ์  พลศรี
6. นายอภินันท์  บุญตั้ง
 
1. นางสาวอัมพวรรณ  อุรารื่น
2. นางสาวมาริสา  อินทรามะ
3. นางสาวอุนนดา   ศาลางาม
 
183 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.2 ทอง 5 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กหญิงบังอร  มีกุล
2. เด็กหญิงศิรดา  ยินดีงาม
3. เด็กหญิงเกตุวดี  ศรีเสมอ
 
1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
2. นายสงัด  จันทร์พลี
 
184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95.4 ทอง 4 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวนุจรี  เมียะแก้ว
2. นางสาวศศิกานต์  บุญเกิด
3. นายศักดิ์นรินทร์  เผ่าทอง
 
1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
2. นายสงัด  จันทร์พลี
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง 13 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรณภา  อินทร์เสวก
2. เด็กหญิงรัฐชฎาภรณ์  ประกายแก้ว
3. เด็กหญิงสุชาดา  สิงแก้ว
 
1. นางสาวกัญจนาภรณ์  เจริญผล
2. นางกมลทิพย์  ทองหย่อน
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 17 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวจีรนันท์  ใสยิ่ง
2. นายวัชรินทร์  ดวงดี
3. นางสาวอภิชญา  ธรรมนาม
 
1. นายสมชาย  เกตวิจิตต์
2. นางสาวมาลิไพร  นามมะ
 
187 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.8 ทอง 13 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 1. นางสาวณัฐธิดา  ผมนะรา
2. นางสาวภูสุดา  บุญเลิศ
3. นางสาวเจนสุดา  แก้วหลวง
 
1. นางสาวกุสุมา  ผะเดิม
2. นางเอมอร  สุภิษะ
 
188 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวศิริรัตน์  ขาวงาม
2. นางสาวอัญชณา  พัฒน์ผล
3. นางสาวอัญชลี  มีลาภ
 
1. นางรุ่งลาพร  เรืองจันทร์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง 14 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ประชุมฉลาด
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ใจกล้า
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เสาะสนธิ์
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  วงค์มาเกตุ
2. นางจินตนา  แฉล้มไธสง
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.4 ทอง 44 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวฐิตินันท์  เพ็ชรสุวรรณ์
2. นางสาวธันย์ชนก  มณีศรี
3. นางสาวนันทิชา  เกาะแก้ว
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  วงค์มาเกตุ
2. นางสาวนันทภัค  จันทา
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.8 ทอง 8 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกัญญพัชร   ทองแม้น
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขคุ้ม
3. เด็กหญิงหนูเมตตา  นาสุบิน
 
1. นางสุพิน  เสาสูง
2. นางวรรณี  พูนเสงี่ยมศิลป์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90.92 ทอง 15 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาววรรณิศา  กล้ากระโทก
2. นางสาววิจิตรา  โสมหาว
3. นายศรัญญู  ระหาร
 
1. นางยุพาพรรณ  เกษเมือง
2. นางกนกวรรณ  สะอาด
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 33 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมบัติวงค์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ยิ่งยงค์
3. เด็กหญิงประนอม  ใจบุญ
 
1. นางสาวอัมพวรรณ  อุรารื่น
2. นางปริญญา  จุลทัศน์
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 26 โรงเรียนสังขะ 1. นายฐนกร  เขียวสระคู
2. นางสาวปรางค์ทิพย์  เครือเนียม
3. นางสาววัฒนรัตน์  ทองอ้ม
 
1. นางสาวดรุณี  เหมาะหมาย
2. นางสาวจารุวรรณ  อินทรทอง
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. เด็กหญิงธนาพร   เสาทอง
 
1. นายเจตริน   ศรีสรรงาม
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กฤษทอน
 
1. นางวีนัสชนันต์  รันทร
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 27 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. เด็กชายอนุพงษ์  นพพิบูลย์
 
1. นางสาววราลักษณ์  วงษ์วรรณ
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. เด็กชายกรวิทย์  บุตรดี
2. เด็กชายณัฐวรรธน์  ดีสม
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ใจศิลป์
 
1. นางกัญญาภัค  คำงาม
2. นางสาวนัญธยาภัทร  มะลิงาม
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 21 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. นางสาวกานติมา  จินพละ
2. นายคมกฤษ  เตียงงา
3. นายเศรษฐชัย  แสงมาส
 
1. นางสาวณิชนันทภรณ์  ธีรพลธนาตย์
2. นางสาวภาวิณี  สมสุข
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิยดา  ยิ่งยงค์
 
1. นางสาวนัญธยาภัทร  มะลิงาม
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง 14 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กหญิงอาภาศิริ  หลักแหลม
 
1. นายธีรพล  อุ่นศิลป์
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 31 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. เด็กชายถาวร  บุญเยี่ยม
 
1. นางสาวนัญธยาภัทร  มะลิงาม
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  คุณาคุณ
 
1. นายเกรียงไกร  บุตรพรม
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 34 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กชายกรกช  วงศ์อาจ
 
1. นางสาวสิลิลทราทิพย์  สดมพฤกษ์
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 83.2 ทอง 13 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. นางสาวสุจิตรา  ทองทา
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ซื่อสัตย์
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 86.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสะเดา 1. นางสาวนันธิดา   แดงสีอ่อน
 
1. นายชาตรี  ธัญสิริกุลกิตติ์
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.2 ทอง 37 โรงเรียนตาเบาวิทยา 1. เด็กชายธนกร  มีบุตรดี
2. เด็กชายพิสุทธ์  สกุลพรหม
 
1. นางสาวปภัสรา  เวียงใต้
2. นายวัชรพล  เที่ยงปา
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 77.9 เงิน 51 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงกัญฑิตา  มีทรัพย์
 
1. นายสุธิศักดิ์  สมศรี
 
209 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 70.4 เงิน 51 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายศิริชัย  สิงห์โตทอง
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 51 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. นายวัฒนะ  พันธ์ศิริ
 
1. นายสุธิศักดิ์  สมศรี