สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 15 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธารีรัตน์  จ่าพุลี
 
1. นางจินตนา  วงษ์สุนทร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 9 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวมาริศา  จำปาทอง
 
1. นายวิทวัฒน์  คำทุย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 53.8 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงชญานิศา  ไชยชนะ
 
1. นางสาวสุจิตรา  กะการดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวเขมิสรา  ไหมทอง
 
1. นางสาวสุจิตรา  กะการดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เชื่อนเชื้อ
 
1. นางมลิสา  แก้วสิมมา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 51 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสิวารัตน์  โอชา
 
1. นางพวงทิพย์  สีตะริสุ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 15 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงไอลดา  กุลบุตร
 
1. นางประภา  แข่งขัน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 63.4 ทองแดง 46 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวมยุริณ  ชมจันทึก
 
1. นางฉวีวรรณ  ศรีโสภา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 49 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงนภัทรัตน์  ประคองใจ
 
1. นายสามารถ  ศรีมงคล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.8 ทอง 16 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. นายภานุวัฒน์  สอนสี
 
1. นางภัทรภรณ์  ลาวัลย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 26 โรงเรียนธาตุศรีนคร 1. เด็กหญิงพิจิตตรา  รินทอง
2. เด็กหญิงรวินท์นิภา  สวยสอาด
 
1. นายสุภัญญู  ศรีโท
2. นางสายทอง  พรหมประเสริฐ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 33 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวณัฐกาญจน์  พรมเทศ
2. นางสาวภัณฑิลา  ลาล่องคำ
 
1. นายคิดลึก  สังข์สาลี
2. นางสาวกนกอร  หมื่นเจริญ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76.13 เงิน 45 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญสุวรรณ
2. เด็กชายธัญวิชญ์  วุฒิยาสาร
 
1. นางสาวสุจิตรา  กะการดี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 92.32 ทอง 15 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวเพรียวรุจี  ผดุงเจริญ
 
1. นางสาวสุจิตรา  กะการดี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 47 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายศิตภัทร  ผสมวงศ์
 
1. นางณาตยา  ผสมวงศ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 53 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายปรีดา  นามสว่าง
 
1. นางสุภาพร  สุริยะสุขประเสริฐ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 26 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงชญานิศ  เสริมแสง
2. เด็กหญิงมุทิตา  เถื่อนผา
3. เด็กชายรัฐชัย  ระศร
 
1. นางสาวสุกัญญา  ดาศรี
2. นางศศินา  พรมตวง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 52 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายจิรัฐกาล  สระหอม
2. นางสาวสุพิชญา  สุขสำโรง
3. นางสาวเพ็ญนภา  หล่าหมื่น
 
1. นางจินตนา  ชัยทอง
2. นายยุทธ  เบ้าทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 18 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนรินทร์ธร  ยี่สุ่นหอม
2. เด็กหญิงวรินธร   เถรี
3. เด็กหญิงอภิญาดา   เงินทอง
 
1. นางสาวอัจฉราวัลย์   สิงห์ภูงา
2. นางวรณัน   ทุมทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 12 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนภมณี   วันทะณี
2. นางสาวพิมลภา   โพธิ์สุข
3. นางสาวสิริญญา   ต้นเขียว
 
1. นางวรณัน   ทุมทอง
2. นางสาวสุภาวดี   เสนภูงา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87.5 ทอง 10 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงมณีรินทร์  เสามั่น
2. เด็กหญิงอินทิรา  ทองนำ
 
1. นายภูมิพิทักษ์  เจริญไว
2. นางจารุวรรณ  เชยคำแหง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวบุญสิตา  โสสิงห์
2. นางสาวศิริรัตน์  เกตุแก้ว
 
1. นายภูมิพิทักษ์  เจริญไว
2. นางจีราพร  เอ็นดู
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 28 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. เด็กชายจักรพงษ์  วงยะมาต
 
1. นายธีรพงศ์  คงทน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 46 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. นางสาวพีรพร  พิมพ์งาม
 
1. นายธีรพงศ์  คงทน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90.38 ทอง 8 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธีรสิทธิ   สมอไพร
2. เด็กหญิงวรรณวิสา   วงศ์คำ
 
1. นางสาวอัจฉราวัลย์   สิงห์ภูงา
2. นายจรัส​  พิเลิศ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 73.38 เงิน 52 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุกัญญา   มุ่งดี
 
1. นางสาวอัจฉราวัลย์   สิงห์ภูงา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 35 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงอริสา  ซ่อมแก้ว
 
1. นางนภัสกรณ์  นามโสม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นางสาวลักษมี  นางาม
 
1. นางสาววราภรณ์  ศิลาลัย
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงอริศรา  ทันแก้ว
 
1. นางสุภาพร  สุริยะสุขประเสริฐ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 45 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงพรหมพร  เชื้อหงษ์
2. เด็กหญิงภัทราพร  ลาล่องคำ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสนกล้า
 
1. นางอัญญารัตน์  ลือขจร
2. นางสายรุ้ง  สุวรรณไตรย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 45 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวฉัตรแก้ว  ทองผา
2. นางสาวพิมพ์ชนก  สังข์โสม
3. นายสุชาพงศ์  เสริมแก้ว
 
1. นางสาวพรนภา  พุทธานุ
2. นางณัฐฏิกานต์  ทองเกษม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจันทิมา   สีชมภู
2. เด็กหญิงปิญาดา   บุญไส
3. เด็กหญิงปิยาพัชร   คำอุต
 
1. นางสาวศิรดา   ชัยสุวรรณ
2. นางสาวธัญพิชชา   อุ่นรัมย์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.5 เงิน 32 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายนันทกร   กิ่งวงษา
2. นางสาววจัสสตา  ผิวอ่อน
3. นางสาวอัครยา  ดีใจ
 
1. นางสาวบุสดี  แก่นแก้ว
2. นางสาวพรพิมล  แพงภูงา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  สุภาลักษณ์
2. เด็กหญิงพัชราภา  ภาพกลาง
3. เด็กหญิงพิชญาพร  พรมแก้ว
 
1. นางสาวณัฐธิดา  หม้อทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ  บุดดา
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 40 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวชนัญชิดา  หอมดวง
2. นางสาวบัณฑิตา  บุญบรรลุ
3. นางสาวอารียา  สามศรี
 
1. นายสิงห์ศักดา  ธรรมดา
2. นางสาวทิชากร  ชาญศรี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.72 ทอง 6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   สร้อยดอก
2. เด็กหญิงพรปวีณ์   ผงทวี
3. เด็กหญิงอัมภิกา   พรมแดง
 
1. นางสาวสุนิสา  กะการดี
2. นางสาวสุนิสา  จันทร์จำปา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.8 ทอง 26 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวปภัสรา  นาคกระแสร์
2. นางสาวสุวิสา  เสาทอง
3. นางสาวอาทิตยา  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวสุนิสา  กะการดี
2. นางสาวสุนิสา  จันทร์จำปา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 39 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  จาบทอง
2. เด็กชายศุภณัฐ  พรมเทพ
 
1. นายพิทักษ์  เสาทอง
2. นางสาวนันท์นภัส  จำปาทอง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 51 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายนัธทวัฒน์  น้อยถนอม
2. นางสาวรังสิมา  เจริญยิ่ง
 
1. นายบุญประเสริฐ  วันดี
2. นางณัฏฐิยา  ชิดนอก
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 19 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายธนวัชร  ไพเราะ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีจันทร์
 
1. นายพิพัฒน์  ดำเนิน
2. นายธัญญ์วริทธิ์  คำผม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92.5 ทอง 7 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองสันติ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นัยนิตย์
 
1. นายพิพัฒน์  ดำเนิน
2. นางสาวทิพย์อาภา  ดวงดี
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 40 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 1. นายวรัญญู   มะลิลา
2. นายศุภชัย   คำอุต
3. นายสุทธิพงษ์   ชินเกตุ
 
1. ว่าที่ร้อยโทอุดม  บริสุทธิ์
2. นายสุรสิทธิ์  เสาทอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.8 ทอง 5 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แสงราม
2. เด็กหญิงฐิติพร  ทาทอง
3. เด็กหญิงวิภาดา  จันทร
4. เด็กหญิงสมฤทัย  ใสยาเย็น
5. เด็กหญิงอันดามัน  คำดี
 
1. นางพิรุณนี  สายยศ
2. นายสมคิด  แก้วเขียว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.2 ทอง 13 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายธนพล  บุญลอย
2. นางสาวปฏิมา  พานพงศ์เมือง
3. นางสาวภิรมณ์พร  ชินวงศ์
4. นางสาวศิรินทิพย์  บุญล้อม
5. นายสิริชัย  สุทธินา
 
1. นายธนิกกุล  บุญอาจ
2. นายเชิดชัย  มนต์ดี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง 44 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงจิตติมา  โสภี
2. เด็กหญิงชมพูนุท  วงศ์ขมิ้น
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลาภจิตร
4. เด็กหญิงนพรัตน์  วิยาสิงห์
5. เด็กหญิงวรรณวิสา  แก้วหอม
 
1. นายประวิทย์  สาเกตุ
2. นางสาววิสุดา   ทองแสง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 51 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายจิรชาติ  สูงสนิท
2. นางสาวดรัลพร  คำสุข
3. นางสาวนิตยา  ดีเข็ม
4. นางสาวสิริฉัตร  ศรีสวัสดิ์
5. นางสาวอนัญญา  กำลังกล้า
 
1. นางสุจินดา  ศรีสวัสดิ์
2. นางศิริพรรณ  ธรรมานิตย์กุล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.4 ทอง 10 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงญาณภา  เทียมคำ
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  เป้าเงิน
3. เด็กหญิงพชรพรรณ   เคหะฐาน
4. เด็กชายวงศธร  สุนทร
5. เด็กชายศุภณัฐ   สุทธินา
 
1. นายปรัชญา   สายรัตน์
2. นางวันวิสา  สระแก้ว
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94.1 ทอง 5 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวจินดารัตน์  คงสุข
2. นางสาวชนานันท์  เทพบุตรดี
3. นายนนทวัฒน์   ผลเจริญ
4. นางสาวนันทิชา  จูงใจ
5. นางสาวอินทุอร  ทีงาม
 
1. นายพงศ์ศิริ  พวงศรีเคน
2. นางสาวขนิษฐา  สมใจ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.18 ทอง 18 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายกฤษนัย  สิมมา
2. นางสาวกัลยาณี  จำปาทอง
3. นายจันจรัส  สอนคำจันทร์
4. นางสาวญาดา  ไชยจิตร
5. นายณรงค์ชัย  สินโท
6. นางสาวตะวัน  โสภา
7. นายธีรพัฒน์  บุญช่วย
8. นางสาวปิยะพร  แสนนาม
9. เด็กชายพงศกร  แพงวงษ์
10. นางสาวพรทิพย์  แก้วหอม
11. นายพีรพัฒน์  อยู่เย็น
12. นางสาวภัครมัย  ใจชื่น
13. นายภาคิไนย  จิตสุภาพ
14. นายยรรยง  อันมัย
15. นางสาววัลญเพชร  โฮมภิรมย์
16. นายวิษณุพงศ์  คงศรี
17. นางสาวสุมิตรา  สุขประเสริฐ
18. นายอภิชาติพงษ์  แก้วล้วน
19. นางสาวอภิญญา  สมรูป
20. นางสาวอรอุมา  แก้วปัญญา
 
1. พระสมุห์สุพรรณ  กตปุญฺโญ
2. นายชัยวัฒน์  ไชยทอง
3. นายเอกราช  บุญสงค์
4. นายวุฒิศักดิ์  ชาวนา
5. นายรัชภูมิ  ไชยรงศรี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.5 ทอง 14 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกวิณา  เหลาคำ
2. นางสาวณัฏฐณิชา   แสงทอง
3. นางสาวณัฐริกา  ทองบุตร
4. นางสาวธิติยา   ทันทะลัย
5. นางสาวปนัดดา   อิ่มทรัพย์
6. นายพงษ์เพชร   จันทร์อ่อน
7. นายพิทยา   เสริมจันทร์
8. นางสาวรัตนา  สืบศรี
9. นางสาวลิ้นจี่   จิตติอมรรัตน์
10. นางสาววรรณนภา   เหลาคำ
11. นายวัชรินทร์   ช่อจำปา
12. นางสาววิไลวรรณ   สุดโลก
13. นายศุภกร   ล้อมวงศ์
14. นางสาวศุภรดา  สุวรรณวงษ์
15. นางสาวสุทธิตา  ตุ่นทอง
16. นายสุเมธ    สอนสัตย์
17. นายอนุวัฒน์   ห่อทรัพย์
18. นางสาวอาทิตยา   ประคองใจ
19. นายอานนท์   อนัตสุข
20. นางสาวเมธาวี   อนันตศิลป์
 
1. นายณัฏฐ์ชานนท์  เหลาเลิศ
2. นางสาวอิสราภรณ์  พรหมภูวัลย์
3. นางสาวสุมาลี  โลนุช
4. นางเทียมจันทร์  เทศบุตร
5. นายรณภากาศ   สุพรรณไกรสีห์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงพัชรมัย   หอมเนียม
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีละบุตร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวสิริกร  สอนสุระ
 
1. นางวัลลภา  สุขบรรเทิง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.2 เงิน 49 โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กหญิงสุชัญญา  กาสิงห์
2. เด็กชายเมฆสิทธิ์  จันดี
 
1. นางรัตน์จินันท์  พลรักษ์
2. นายพีระ  พลรักษ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.6 ทอง 23 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวณัฏฐณิชา  กอสาลี
2. นายอภิสิทธิ์  ผิวเหลือง
 
1. นางศิริพรรณ  ธรรมานิตย์กุล
2. นางสาวพริ้งศิโรรัตน์  บุญภา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.8 ทอง 20 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกาญจนธัช  สุมาลุย์
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  กองแก้ว
3. เด็กหญิงญาปกา  ถิ่นทัพไทย
4. นางสาวทรรศนีย์  พูนศรีธนากูล
5. เด็กหญิงธัญชนก  ปุณริบูรณ์
6. เด็กหญิงปรียาภัทร  โถทอง
7. เด็กหญิงพิชญาภา  อมรวิชัยกุล
8. นางสาวศิริยากร  เพิ่มทอง
9. นางสาวเบญจพร  โทขันธ์
10. เด็กหญิงเบญญาภา  เกิดพุ่ม
 
1. นายณัฏฐพัชร  เมธาพรธิวัฒน์
2. นางสาวอำนวย  ม่วงอร่าม
3. นางสาวสไบพร  คำภิรมย์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง 18 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวจิรารัตน์  พางาม
2. นางสาวจุฑารัตน์  ทองโสม
3. นางสาวชลิตา  เสนานิคม
4. นางสาวณฤทัย  เกษฎา
5. นางสาวทิพย์ภาวรรณ  คำดี
6. นางสาวนัฐชา  สีโสดา
7. นายพายัพ  โอทอง
8. นางสาววรรณวดี  คำลือชา
9. เด็กหญิงวิระดา  ชัยดี
10. เด็กหญิงโสรญา  กิริยาดี
 
1. นายวิทยา  เอลาวัน
2. นางไพวัลย์  กรุงพิทักษ์
3. นางสาวเดือนฉาย  เงางาม
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายทรงพล  ล้วนขาว
2. นายปัญญา  เหมาะดี
3. นายพชรพล  พิมพ์เพราะ
4. นายภานุพงศ์  บุดดา
5. นายวีระชน  สุขสงวน
6. นายศิริวัฒน์  พระเทพ
7. นายอธิวัฒน์  งามสุข
8. นายอัครนนท์  นนทศิลา
9. นายอโนชา  ชมชื่น
10. นายเจริญศักดิ์  แก้ววิเศษ
 
1. นายเอกภพ  บุดดา
2. นางไพวัลย์  กรุงพิทักษ์
3. นายวิทยา  เอลาวัน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายกรภัทร  ป้องทัพทัย
2. เด็กชายณัฐพล  ถาวร
3. เด็กชายธนภัทร  หาญยิ่ง
4. เด็กชายธนากร  ปังอุทา
5. เด็กชายพัสกร  แซ่เติ๋น
6. เด็กชายภราดร  นุโยก
7. เด็กชายยุทธนา  หาผล
8. เด็กชายศิริศักดิ์  ศรีสอาด
9. เด็กชายอดิศร   พุฒซ้อน
10. เด็กชายเอกภพ  นูพิมพ์
 
1. นางพัชรี  สาแก้ว
2. นายมรุพงศ์  ภิรมย์ตระกูล
3. นายพิษณุ  ใจกล้า
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 90.3 ทอง 5 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายกิตติพศ   แก้วแสงใส
2. นายตรีทเศศ  ระวังชื่อ
3. นายปรีดี  ลือนาม
4. นายพงษ์พณิช   เหลาคม
5. นายภัทรดนัย  บุญปก
6. นายภานุพงศ์  แผนกุล
7. นายรัฐศาสตร์   ศรีสอน
8. นายศิริพัฒน์  ขุมขำ
9. นายสหชาติ  วงสนิท
10. นายสุทธิพงษ์  เกลี้ยงพร้อม
 
1. นายกฤตภาส  มาลาคำ
2. นายปรีชา  พรมแก้ว
3. นายมนตรี  สุดาปัน
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 47 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ศรีกุล
2. เด็กหญิงมาลินี  ศรีเมือง
 
1. นางสุณี   โกยสวัสดิ์
2. นางสาวฐานิตตา  สวยสะอาด
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวกิ่งดาว  ขันสีลา
2. นายณัฐภัทร  อุ่นเรือน
 
1. นางลมัย  สวัสดี
2. นางณัฐธยาน์  นอกุล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงรภัสฐิดา  รอดวงศ์
 
1. นางนัฐกานต์  พลดงนอก
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 50 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายธีระศักดิ์   งามเลิศ
 
1. นางสาวพิไลพร  เส้นเศษ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 52 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวณัฐกานต์  มูลริยะ
 
1. นางนัฐกานต์  พลดงนอก
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95.8 ทอง 28 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายพันทิวา    สาแก้ว
 
1. นางสาวพิไลพร  เส้นเศษ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง 10 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวสิรินดา   หินอ่อน
 
1. นางสาวเก็จกาญจน์  กนกแก้ว
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 40 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายสิทธิกร  มูลภาค
 
1. นายวันชัย  นิลหุต
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง 4 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงสิชาพร  ซ่อนกลิ่น
 
1. นางสาวเก็จกาญจน์  กนกแก้ว
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 46 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายสุวรรณภัทร์  ธนพรชัยสิทธิ์
 
1. นายวันชัย  นิลหุต
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนธาตุศรีนคร 1. เด็กชายชนะชล  กรสวัสดิ์
2. เด็กชายชนะชัย  กรสวัสดิ์
 
1. นางสายทอง  พรหมประเสริฐ
2. นายพีรพล  บุญภา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 38 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฎฐากร  รัตนเดช
 
1. นางสุภัชญา  กอสาลี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 19 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายธวัชชัย  สุดดี
 
1. นายวันชัย  นิลหุต
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 22 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กชายกิตตินันท์  พันเต
2. เด็กชายพงศกร  ชัยวัน
3. เด็กชายภูวนารถ  คงสุข
 
1. นายปริญญา  ดวงตา
2. นางสาวผการัตน์  เต็มเปี่ยม
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง 5 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. นายธนวัฒน์  สร้อยเสน
2. นายปรินธรณ์  สาวิลัย
3. นายภูษิต  ดวงสำราญ
 
1. นางสาวรุ่งฤทัย  หอมไกล
2. นางสาวผการัตน์  เต็มเปี่ยม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง 27 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายธนกร  โภคทรัพย์
2. นายธนพัฒน์  สินมาก
3. นายธวัชชัย  กล่อมสุข
4. เด็กชายนฤพนธ์  นาเมืองรักษ์
5. เด็กชายนันทชัย  ชูชัย
6. นายพฤษภา  บานกลีบ
 
1. นายภูมินทร์  นันทพันธ์
2. นายก้องกัมพล  ไผ่ล้อม
3. นายวชิระ  เดชศิริ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 39 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายกิตติศักดิ์  ก้านอินทร์
2. นายครรชิต  มากยิ่ง
3. นางสาวณัฏฐ์  ตระกูลดี
4. นายทักษิณ  สอนเลิศ
5. นายสันสกฤต  ชนะงาม
6. นายอัษฎาวุธ  ฉิมนอก
 
1. นายภูมินทร์  นันทพันธ์
2. นายก้องกัมพล  ไผ่ล้อม
3. นายอรุณพรรณ  บุญมี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.2 ทอง 35 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธนกร  เชื้อคำ
 
1. นายทนงศักดิ์  อินทร์ชัย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง 42 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายศิรินันท์  ขันมาก
 
1. นายชาคริต  นาดี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.8 ทอง 14 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงตรีรัตนพร   หมื่นมี
 
1. นายสุเทศ  กาบทอง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.2 ทอง 32 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นางสาวศิริวรรณ  มนุพันธ์
 
1. นายสุริยะ  จิตรจำ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.75 เงิน 51 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายเอกราช  นาเมืองรักษ์
 
1. นายภูมินทร์  นันทพันธ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.17 ทอง 19 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นายทิพย์มงคล  คงมั่น
 
1. นายประสิทธิ์  กฤติยาวรรณ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.2 ทอง 52 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงอัจฉริญา   อินทร์งาม
 
1. นายสุเทศ  กาบทอง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง 35 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวปิยะนันท์  งอกงาม
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีราช
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง 48 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 1. เด็กชายปัญฐวิทย์  ทองแม้น
 
1. นางสาวลลิตา  สาแก้ว
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.86 ทอง 41 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายอภิกิจ  ลาทอง
 
1. นายชาคริต  นาดี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 39 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอินธิรา  ชมภูเขา
 
1. นายเกรียงไกร  บานสดชื่น
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง 25 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวจิราภา  ปันทรส
 
1. นายเอกภพ  บุดดา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.3 เงิน 51 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายกรธวัช   ร่วมกล้า
 
1. นายสุเทศ  กาบทอง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายอภิกิจ  ลาทอง
 
1. นายชาคริต  นาดี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 50 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงตรีรัตนพร  หมื่นมี
 
1. นายสุเทศ  กาบทอง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.4 ทอง 44 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวทิพย์เกษร    แก้ววิเชียร
 
1. นายสุเทศ  กาบทอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83 ทอง 24 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงชธัญญา   แวงสุข
2. เด็กชายถิรนัย  สอนไธสง
3. นายธนะชัย   สุขล้วน
4. เด็กชายปิยวัฒน์  จันทร์ภักดี
5. เด็กชายปุญญพัฒน์  พรหมบุตร
6. เด็กหญิงพรชิตา   จะชนรัมย์
7. เด็กชายวงศกร   เสาทอง
8. เด็กชายวรกันต์   สิงห์ทอง
9. เด็กหญิงวราลักษณ์   ศรีบุษย์
10. เด็กชายศุภณัฐ  คงทรัพย์
11. เด็กชายสุเทพ   ชูเชิด
12. เด็กหญิงอาทิตยา   มาลาล้ำ
 
1. นายสุเทศ  กาบทอง
2. นางสาวพิไลพร  เส้นเศษ
3. นางสาวสุรีรัตน์  หมื่นมี
4. นายอิสระพงษ์  มั่งมีศรี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 22 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกอร  ก้านน้อย
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  ปรักมาศ
3. เด็กชายกรวิชญ์  งามสง่า
4. เด็กหญิงขวัญแก้ว  บุญใจ
5. เด็กชายณัฐกิตติ์  ไชยมงคล
6. เด็กหญิงณัฐสุดา  แม่นหมาย
7. เด็กหญิงดลธิดา  กล้าแข็ง
8. เด็กหญิงตรีธารทิพย์  ชาซิต
9. เด็กชายทัตพงษ์  จิตหนักแน่น
10. เด็กชายธนทรรศ์  สมหวัง
11. เด็กชายธนวัฒน์  สระสม
12. เด็กหญิงนงลักษณ์  สุริยงค์
13. เด็กหญิงนภาพร  สอนคำจันทร์
14. เด็กหญิงนันทิดา  มาตรบุรมย์
15. เด็กหญิงนันท์นภัส  กฤชกระพัน
16. เด็กหญิงบุษยาพร  สินโท
17. เด็กหญิงปริม  ล้อมค้อม
18. เด็กชายพงษ์พิศ  จิตหนักแน่น
19. เด็กหญิงภัทรภร  สินโท
20. เด็กชายมลปฤทธิ์  เขียวศิริ
21. เด็กหญิงมุกอันดา  ทองขนาน
22. เด็กหญิงระพีพรรณ  ดวงมณี
23. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สางาม
24. เด็กชายวิริยะชัย  ศิลาอ่อน
25. เด็กชายวุฒิพงษ์  สมศรี
26. เด็กหญิงศรสวรรค์  สามีพันธ์
27. เด็กหญิงศศิกานต์  ผิวสร้อย
28. เด็กหญิงศิริกัญญา  วงศ์เบาะ
29. เด็กชายศิริวัฒน์  เหลางาม
30. เด็กหญิงสว่างนภา  ชินวัฒน์
31. เด็กชายสุดยอด   คำแสงผ่อง
32. เด็กหญิงอธิตา  จันบัวลา
33. เด็กหญิงอภิญญา  จันเทวี
34. เด็กชายเขตน่าน  กิตติพรอนันต์
35. เด็กชายเอกสิทธิ์  จันดารักษ์
 
1. นายยรรยง  สุบินดี
2. นางสาวเฟื้องฤทัย  ชวนชม
3. นายรักดาว  มะลิงาม
4. นายชาคริต  นาดี
5. นายเกรียงไกร  บานสดชื่น
6. นางนารี  ตระกูลสุข
7. นางนารีนาท  แป้นทอง
8. นางสาวเอื้ออารีย์   ดีเสมอ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90.15 ทอง 8 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกรรณิกา  ยังธิโต
2. นางสาวกัญญารัตน์  สืบศรี
3. นายกิตติ  สืบศรี
4. นางสาวจริยา  นาเจริญ
5. นางสาวจันจิรา  ชื่นศิริ
6. นางสาวชนัฐฎา  สืบศรี
7. นายชัยมงคล   กันภัย
8. นางสาวฐิติวรดา   ครองยุติ
9. นางสาวณัฐวดี   ภูเครือ
10. นายตรีฤทธิ์   เปี่ยมสัมฤทธิ์
11. นายธนพล  สมบัติ
12. นางสาวธาริณี  พันธ์เพ็ง
13. นางสาวนงนภัส  นิ่มนวล
14. นายนราวิชญ์  พุทธานุ
15. นางสาวนิชาภัทร  เนื่องดิถี
16. นายประดิพัฒน์  คณะชาติ
17. นายปรเมธ  เพชรหงษ์
18. นางสาวพัชรินทร์   ธาตุระหัน
19. นายพีรพล  ชุ่มเย็น
20. นางสาวรสจรินทร์   แอกทอง
21. นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีชัย
22. นางสาววรรณศิริ  ยาเงิน
23. นางสาววฬาจุพร   ยืนยง
24. นายวัชชรินทร์  เหลาเลิศ
25. นางสาววิลาสินี  บัวแย้ม
26. นางสาววิไลรักษ์  มูลสาร
27. นายศาสตราวุฒิ  สานุสันต์
28. นายสรวิชญ์   ยาเงิน
29. นางสาวสัตบงกช  ปะรินรัมย์
30. นางสาวสาลิกา  วังคำ
31. นางสาวสิรินิต  ปาโสม
32. นางสาวสุจิตรา  จันทร์พยุง
33. นายสุริยา   สืบศรี
34. นายอภิสิทธิ์  ห่อทรัพย์
35. นางสาวอรทัย  ไชยเสนา
36. นางสาวอลิษา  สระประทุม
37. นายอานนท์  ประหยัด
38. นางสาวเกษรินทร์  พิมพ์งาม
39. นายเด่นชัย   เอี่ยมจิต
40. นายเทพไทย  พิมพ์งาม
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  พรหมภูวัลย์
2. นายทนงศักดิ์   อินทร์ชัย
3. นายนวพล  กิ่งวิสิทธิ์
4. นางสาวสุพรรณี  ชื่นจิตร
5. นายรณภากาศ   สุพรรณไกรสีห์
6. นางเทียมจันทร์  เทศบุตร
7. นายณัฏฐ์ชานนท์   เหลาเลิศ
8. นางสาวสุมาลี  โลนุช
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายภัทรนันท์  ไชยศรีษะ
 
1. นายชาคริต  นาดี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิตติมา  ​โอบคำ
 
1. นายสุริยาพร  เทพา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 73.67 เงิน 24 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธงพินิจ
 
1. นายชาคริต  นาดี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 26 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นางสาวทิพย์จุฑา  ศาลางาม
 
1. นายศรายุทธ  จันทุภา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายขุมทรัพย์  ภูมิสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาประจิตร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 75 เงิน 18 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายกฤตภาส  ชวธนาสุขกุล
 
1. นายรักดาว  มะลิงาม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82.67 ทอง 12 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ผิวสร้อย
 
1. นายชาคริต  นาดี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 61.67 ทองแดง 26 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นางสาวกรณิการ์  กันฮะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาประจิตร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายทิมพลู  เขียนนอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาประจิตร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 73 เงิน 19 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นายธเนศ  บุญครอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาประจิตร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 23 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  แม่นหมาย
 
1. นายชาคริต  นาดี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85.33 ทอง 9 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายเกริกชัย  คงสุข
 
1. นายอดิศร  วรรณะ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 46.3 เข้าร่วม 24 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กหญิงธิติสุดา  บุญมั่น
 
1. นายปริญญา  ดวงตา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 24 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวอมรา  ปานทอง
 
1. นายอดิศร  วรรณะ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 74 เงิน 21 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวนภัสวรรณ  อนุศิริ
 
1. นายอดิศร  วรรณะ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 71 เงิน 24 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณญาดา  ดวงสี
 
1. นายชาคริต  นาดี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 77.66 เงิน 17 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นางสาวสุนิสา  กะประโคน
 
1. นางสาวนัฐธิชา  สีกุลนาวา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75.25 เงิน 47 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กหญิงพจมาน  อินสำราญ
 
1. นางสาววีร์รินทร์  จันทร์ศรี
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 1. นายวีระ  ชมทอง
 
1. นางสาววิมลวรรณ  สอนคำดี
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.4 เงิน 52 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายธีรภพ  ฤทธิเดช
2. เด็กหญิงนภสร  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงพลอยมีคณา  แก้วพลอย
4. เด็กชายพันศักดิ์  สร้อยจิตต์
5. เด็กชายพีรพงษ์  กำลังกล้า
6. เด็กชายภูมินทร์  กาลจักร
7. เด็กหญิงลักษมา  คุ้มมอญ
8. เด็กหญิงสุธิดา  ครุฑทอง
9. เด็กหญิงอริสา  บุญสอน
10. เด็กชายไกรวัลย์  คงมงคล
 
1. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
2. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งฤทัย  ชัยเสน
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง 43 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  ล้วนดี
2. นางสาวชมภู่  สุโพธิ์
3. นางสาวณัฐทริกา  ชะตาถนอม
4. นายทัตพงศ์  อุ่นทรัพย์
5. นายมัฆวัต  แสนจุ้ย
6. นางสาววัชราภรณ์  ทิพย์บุญผล
7. นายวิศิษฐ์  งามชื่น
8. นายวโรดม  มาดมอญ
9. นายสรายุทธ์  บุญเต็ม
10. นางสาวสุพัชชา  สีโท
 
1. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
2. นายภูมินทร์  นันทพันธ์
3. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 72 เงิน 27 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  หมื่นเจริญ
2. เด็กหญิงปณิฏฐา  อารอมัน
3. เด็กหญิงปณิตา  ภูนาเงิน
4. เด็กหญิงปภัสราภรณ์  ศรีโท
5. เด็กหญิงปาลิดา  ชัยชนะ
6. เด็กหญิงพัชราภา  มาลัยทอง
7. เด็กหญิงรัตนาพร  คำตา
8. เด็กหญิงวีรญา  เลาต๋า
9. เด็กชายศุภชัย  สีนะโท
10. เด็กหญิงสายสุนีย์  สุภาพ
11. เด็กหญิงสุทธิญาดา  ศรีใหญ่
12. เด็กหญิงอังคณารักษ์  ดอกจันทร์
 
1. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
2. นางสาวกิติยากร  จันทร์อุดม
3. นายฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งฤทัย  ชัยเสน
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 79.2 เงิน 35 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวกนิษฐา  ถังนอก
2. นางสาวกีรติกา  สุทธิประภา
3. นางสาวคูณทรัพย์  จันดารักษ์
4. นางสาวณัติการ์  ศรีวงศ์
5. นางสาวนภัสนันท์  หอมขจร
6. นางสาวระพีพัฒน์  วันทองสังข์
7. นางสาววิชิตาวิณี  พระงาม
8. นางสาวหยาดพิรุณ  ใจรักษ์
9. นางสาวอิสริยาภรณ์  วังสะอาด
 
1. นายยรรยง  สุบินดี
2. นางสาวเฟื้องฤทัย  ชวนชม
3. นายชาคริต  นาดี
4. นางพัชรนันท์  เจริญศิริวิชญกุล
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 53 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชพรรณ  จุ้ยโหมด
2. เด็กหญิงจันธิชา  บัวไข
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  บุญสงค์
4. เด็กหญิงณัฐธญา  ใจสัตย์
5. เด็กหญิงประภัสสร  เกษแก้ว
6. เด็กหญิงภาวีณี  โสภี
7. เด็กหญิงยุวนันท์  บุญใจ
8. เด็กหญิงศุกลภัทร  อุ่นเคราะห์
9. เด็กหญิงอายลดา  สุขสม
10. เด็กหญิงอุมาพร  กะการดี
 
1. นางสุภัชญา  กอสาลี
2. นายยรรยง  สุบินดี
3. นางสาวเฟื้องฤทัย  ชวนชม
4. นายชาคริต  นาดี
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 10 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวกัญญา  ผลเจริญ
2. นางสาวจิรัชญา  ชนะชัย
3. นางสาวณัฐพร  เสาว์แก้ว
4. นางสาวบุษบาบัณ  โอบอ้อม
5. นางสาวพิจิตรา  ประเสริฐสังข์
6. นางสาวพิมพิศา  แข่งขัน
7. นางสาวยลดา  เอี่ยมสะอาด
8. นางสาวสายเพชร  กะการดี
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  หมื่นมี
2. นางสาวดวงตา  เกลียวเพียร
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.75 ทอง 14 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัณภาวตรี  เยินรัมย์
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  มาลิตร์
3. เด็กชายณัฐดนัย  ดาทอง
4. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีวงษา
5. เด็กหญิงธนิศรา   ศรีละออง
6. เด็กชายนที  ศรีสรรงาม
7. เด็กหญิงนันทวัน  เทียมสม
8. เด็กหญิงพรนิภา  บริสุทธิ์
9. เด็กหญิงพัชริญา  คำนึงสุข
10. เด็กหญิงฟ้าใส  จำปาทอง
11. เด็กหญิงวราภรณ์  มาขุมเหล็ก
12. เด็กหญิงสริตา  บุรกรณ์
13. เด็กหญิงสิริกมล  วรรณคำ
14. เด็กหญิงสุภัทตรา  เสียงดี
15. เด็กหญิงอาริยา  จำปางาม
16. เด็กหญิงเอวิตา  เกิดสุข
 
1. นายยุทธนา  พวงพิมาย
2. นางสาวพชรวรรณ  ทาระพันธ์
3. นางธนพร  พัตราภักดิ์
4. นางสาวกัญณภัทร  ฉลาดดี
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 12 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นายกิตติพงษ์  วิชัยรัมย์
2. นายณฐกร  วังคะฮาต
3. นายณรงชัย  ทานคำ
4. นางสาวนภัสสร  ปิ่นเพชร
5. นางสาวนิลาวัลย์  ศรีแก้ว
6. นางสาวบัณฑิตา  พรมแป้น
7. นางสาวพนิดา  ศรีมารักษ์
8. นางสาวพรพิมล  บุญสะอาด
9. นางสาวพีรยา  ดีล้วน
10. นางสาวมณีวรรณ  พิศนอก
11. นางสาววรรณิกา  ไพรสุวรรณ
12. นางสาววราภรณ์  ศรีลำเนา
13. นายวันเฉลิม  บุสดี
14. นางสาววิมลณัฐ  วิรัมย์
15. นางสาวศิริวิมล  สุขดาษ
16. นางสาวสุภาวดี  มะลิงาม
 
1. นายสุระชัย  พุฒซ้อน
2. นางสาวอัจฉราวัลย์  สิงห์ภูงา
3. นางศิริรัตน์  ไชยปัญหา
4. นายยุทธนา  พวงพิมาย
5. นางสาวพชรวรรณ  ทาระพันธ์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 79 เงิน 22 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กชายคณาวุฒิ  แช่มรัมย์
2. นายณัฐวุฒิ  เดชบุญ
3. นายธนพล  คำชนะชัย
4. เด็กชายอาทินันท์  เชื้อจิตร
5. นางสาวอารี  อ่างคำหงส์
 
1. นายปริญญา  ดวงตา
2. นางกาญจนา  เมชบุตร
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.6 ทอง 7 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  หินโทน
2. เด็กชายชนะชัย  ปราบหนองบัว
 
1. นายสุวิศิษฏ์  ละอองศรี
2. นางธัญนันท์  ละอองศรี
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงณัฎฐาภรณ์  ทวีวุฒิ
 
1. นางสาวสุภาพ  พบบุญ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 70 เงิน 47 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวพิชามญชุ์  อิ่มอรุณรักษ์
 
1. นางอุษา  เดชศิริ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 41 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงอรัญญา   วิลเลี่ยม
 
1. นางสาวฐิตินันท์  บุญราช
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 21 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นายศิริพงศ์  ศรีคำ
 
1. นางสาววรรณิกา  แผ่นทอง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.4 ทอง 12 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงชัญญานุช  วงศ์มา
2. เด็กชายภัคพล  เนื้อสะอาด
3. เด็กชายสุชญา  เสพสุข
4. เด็กหญิงอริสรา  ราชบุรี
5. เด็กหญิงอัญชิษฐา  เบ้านาค
 
1. นายบุญชัยทวี  ศรีเทพ
2. นางรัตติกร  ภิรมย์ตระกูล
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.6 ทอง 5 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกาญจน์มณี   สร้อยทอง
2. นางสาวญาณิศา   มิตมาตย์
3. นายนัฐพงษ์   คำนนท์
4. นายนันทน์ธวรรธน์   กลิ่นกลาง
5. นางสาวนาถสิรินทร์   หาญชัย
 
1. นายวีรชาติ   ผิวอ่อน
2. นางสาวชนิดา  ใยบุรี
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74 เงิน 42 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธีรกุล   บุญครอง
2. เด็กหญิงประภัสสร   บวรรัมย์
 
1. นางสาวอุษา   บรรเทิงใจ
2. นางสาวธรรมพร   ฤทธิรณ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 72 เงิน 46 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวสุกัญญา  ชีวาจร
 
1. นายธวัช  สุกแสง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.83 ทอง 7 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายสรยุทธ   สุมา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   แก้วลอย
 
1. นางสาวนีรบล   อนุกูล
2. นางวิมล  เสียงหวาน
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 78.83 เงิน 28 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวฐิตาพร   แสนกล้า
2. นางสาววราภรณ์   ผึ่งผาย
 
1. นางสิริรดา   เพชรเลิศ
2. Miss Li   xinxin
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 71.67 เงิน 37 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงคณิศร   ชัยยงค์
2. เด็กหญิงมานิตา   อุไรล้ำ
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์   พันธ์ฤกษ์
2. นางสาวสุนันทา   นาเจริญ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 63.17 ทองแดง 15 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาววรัญญา  เพิ่มทอง
2. นายสุรยุทธ  ช่วยบุดดา
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  บุญอาจ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 74.33 เงิน 20 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวธัญวลัย   พันดา
2. นายเสฎฐวุฒิ   แก้วมรกต
 
1. นางสิริรดา   เพชรเลิศ
2. นางสาวปารดี   ศรีเที่ยง
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.66 ทอง 16 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชุ่มเย็น
2. นางสาวนพรัตน์  นามพร
3. นางสาววริษา  ทีงาม
4. นางสาวศรัญญา  ศรีงาม
5. นางสาวสุชัญญา   จำปาทอง
 
1. นางสาวนีรบล   อนุกูล
2. นายรณภากาศ   สุพรรณไกรสีห์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวฐิตาภา  เบ้าทอง
2. นางสาวณิชนันท์  อาจสาลี
3. นายพิทักษ์  เยรัมย์
4. นางสาวอรอุมา  หลงนาม
5. นางสาวอินทิรา  โลสันตา
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  บุญอาจ
2. นางรัมภ์รดา  เครือศรี
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 76.33 เงิน 12 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวปฏิมา   พิลาสุข
 
1. นางสิริรดา  เพชรเลิศ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. เด็กชายปัญญา  แก้วเหลี่ยม
2. เด็กชายภัทรชัย  ทองแก้ว
3. เด็กชายภูวนาท  จาบทอง
4. เด็กชายรัชพล  แซ่ตั้ง
5. เด็กชายวีรวัฒน์  เสริมวิเศษ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองมาน
7. เด็กชายเจษฎากร  การุณ
8. เด็กชายโกสินทร์  งามเลิศ
 
1. นายบุญเลิศ  เมชบุตร
2. นางอรุณีย์  มนต์ดี
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์  มนต์ดี
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 57 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. นายจิระพงษ์  ประดาสุข
2. นายชนัญ  บุญล้อม
3. นายทินภัทร  ฉิมงาม
4. นายธวัชชัย  มาลีหวล
5. นายนรินทร  บุญล้อม
6. นายพันกร  สิทธิศรี
 
1. นายบุญเลิศ  เมชบุตร
2. นางอรุณีย์  มนต์ดี
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์  มนต์ดี
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.2 ทอง 4 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  สิงห์แก้ว
2. นางสาวนาเดีย  ประสพเงิน
3. นางสาวพัชรินทร์  อินทร์สำราญ
4. นางสาวพิมลพรรณ  บรรเทิงใจ
5. นางสาววรยา  สุขบรรเทิง
6. นายวสุพล  ดียิ่ง
7. นางสาววิริยา  สีสันงาม
8. นางสาวสาริกา  ก้านอินทร์
9. นางสาวสุชาดา  ปานเพชร
10. นางสาวสุพัตรา  ลักขษร
 
1. นางวรรภา  กฤติยาวรรณ
2. นายประสิทธิ์  กฤติยาวรรณ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83.8 ทอง 20 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงชื่นกมล  รู้ชอบ
2. เด็กชายปรมรรจย์  แจ้งนาม
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ลาวัณย์
4. เด็กหญิงพัชชา  หงษ์ทอง
5. เด็กหญิงอทิตยา  ศรีสะเทือน
 
1. นางสาววลีวรรณ  วัดตรง
2. นางสาวอาทิติยารัตน์  จินดาขันธ์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.6 ทอง 27 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวจันทราภา  ดวงศรี
2. นางสาวจิรนันท์  สมศรี
3. นางสาวปรางทิพย์  พุทธานุ
4. นางสาวสุขใจ  วงษ์ซื่อ
5. นางสาวเกษมณี  เติมกล้า
 
1. นางไพวัลย์  กรุงพิทักษ์
2. นางสาวเดือนฉาย  เงางาม
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 27 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  หลงชิน
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ร่มเย็น
3. เด็กหญิงวริศรา  เพ็งแย้ม
 
1. นางสาวอรวรรณ  แพงภูงา
2. นางสาวศิวรินทร์  ตาละชีพ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81.4 ทอง 23 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวน้ำทิพย์  มะลิทอง
2. นางสาวสุจิรา  สามศรี
3. นางสาวสุชาดา  หารสระคู
 
1. นางภาวิณี  วงษ์เดือน
2. นางฉวีวรรณ  ศรีโสภา
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.2 ทอง 20 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงปารวี  สุวรรณ
2. เด็กหญิงวรรณภา  วิเศษวงษา
3. เด็กชายเดชา  สมดี
 
1. นางสาวอรวรรณ  แพงภูงา
2. นางสาวศิวรินทร์  ตาละชีพ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.8 ทอง 14 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวฐิดารัตน์  ประจิตร
2. นางสาวศิริลักษณ์  แพงเจริญ
3. นางสาวอภิชญา  มุงธิราช
 
1. นางภาวิณี  วงษ์เดือน
2. นางสาวเดือนเต็ม  ลามณี
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 64 ทองแดง 37 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 1. นายจีรพงษ์  อ่อนดี
2. นายณัฐเมธี  ก้านจักร
 
1. นายปรีชา  ทองมา
2. นางบังอร  ทองมา
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 28 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวฟ้าประทาน  อุดทุม
2. นางสาววรัญญา  ประวันโน
 
1. นายไพทูล  หาดคำ
2. นางรัสนา  อนันตสุข
 
152 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 48 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายธีรพงศ์  นาเจริญ
2. เด็กชายปรีชา  บุญครอง
3. เด็กชายเดชาธร  อุไรล้ำ
 
1. ส.ต.ต.กัมปนาท  เกษแก้ว
2. นางผกาวดี  สุวงศ์
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73.25 เงิน 25 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 1. นางสาวจิราพร  ช่วยตะคุ
2. นางสาวนฤมล  คำฤาชา
3. นางสาวปฐมพร  พุทธานุ
 
1. นายปรีชา  ทองมา
2. นางบังอร  ทองมา
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 46 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวศุภรัตน์   สอนดี
2. นางสาวอาริยา   พิมพ์สังข์
 
1. นายกำชนม์   สุทธิหาญ
2. นางสุภัชญา  กอสาลี
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 78 เงิน 21 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กหญิงปราณิสา  แก่นสาร
2. เด็กหญิงพรนภา  ก้านอินทร์
 
1. นางสาวจีระวรรณ  วังอาจ
2. นางสาวอุดม  บุดศรี
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 50 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑาพัฒน์  คงบุญ
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  จ่าพุลี
 
1. นาย่สุวัฒน์  สมหวัง
2. นายสุริยะ  วงศ์มา
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 1. นายวีรวัฒน์  สาระติ
2. นางสาวเกษแก้ว  คางคำ
 
1. นางสาวเกวลี  ศุภเลิศ
2. นางสาวสุมาลี  วงค์หอม
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.75 ทอง 23 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์   กวดไธสง
2. นางสาวจุฬารัตน์   อัตโยโค
 
1. นายปฏิพัทธ์   จำปาทอง
2. นางอนงค์   สุขเกษม
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 4 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายชลวิทย์  มีสัตย์
2. เด็กชายชุติวัต  นาเจริญ
 
1. นางวิภาพันธ์  บุดดี
2. นายไพทูล  หาดคำ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นายณัฐวัฒน์  ลุนสืบ
2. นายบังเกอร์  แก้วยศ
 
1. นายเจษฎาภรณ์  มะลิหอม
2. นายณัฐพล  แสงทวี
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นางสาวกิตินันท์  มาดี
2. นางสาวมณฑาทิพย์  ทรัพย์มาก
 
1. นายธนิต  เยี่ยมรัมย์
2. นางสาวกัญญารัตน์  จงใจงาม
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 75.88 เงิน 29 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยชมภู  สาลีโคตร
2. เด็กหญิงศศิมล  โสภากุล
 
1. นางสาวอุดม  บุดศรี
2. นางสาวสุพิชญา  ชุมศรี
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 35 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมินตรา  หมายสุข
2. เด็กหญิงลักขณา   บุญด้วง
 
1. นางนัดดา   เหล่าสกุล
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายพชร  สระแก้ว
2. เด็กชายพิริยะพงษ์  แบบอย่าง
3. เด็กชายภูมิพันแสน  ศรีอ่อน
 
1. นายทองเด่น  จันทร์เสน
2. นายสุขสวัสดิ์  สาศิริ
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 45 โรงเรียนโนนเทพ 1. นายธีรศักดิ์  เสียงวังเวง
2. นายปฐมพงษ์  บุญเต็ม
3. นายเอกนรินทร์  ศิริวร
 
1. นางเบ็ญจมาศ  สาดา
2. นายไพโรจน์  วิศาลศาสตร์บำรุง
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 57 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. เด็กชายนครินทร์  กิริยา
2. เด็กชายสันติภาพ  วงวัน
3. เด็กชายสุริยา  หางสลัด
 
1. นายอภิราม  สาเทียน
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 95 ทอง 6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นายปฏิภัทร  เที่ยงตรง
2. นายศุภกร  ทะรีรัมย์
3. นายอนุทิตย์  อุตส่าห์ดี
 
1. นายสุริยะ  สร้อยแสง
2. นายสุระชัย  พุฒซ้อน
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 49 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 1. เด็กชายเริงฤทธิ์  ทองสุข
2. เด็กหญิงเอมนภา  สีตะริสุ
3. เด็กหญิง่ธนภรณ์  แจทอง
 
1. นายปรีชา  ทองมา
2. นางบังอร  ทองมา
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. นางสาวจินดามณี  อุนานุยา
2. นางสาวธัญญารัตน์  รินทอง
3. นางสาวอุไรวรรณ  ใจดี
 
1. นายอภิราม  สาเทียน
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 28 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญสด
2. เด็กชายกิตติภพ  ผิวทวี
3. เด็กชายพลพล  ปาปะไพ
4. เด็กชายสิทธิชัย  สิงห์จุ้ย
 
1. นายสุริยะ  สร้อยแสง
2. นายศุภรณ์  ประทุมทอง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายศักดิ์สิธร  เสียงใส
2. เด็กชายสุริโย  นามรักษ์
3. เด็กชายอนุชา  พาสุพรรณ์
 
1. นายศักดา  บุตรน้อย
2. นายพัฒนศักดิ์  พสุนนท์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.3 ทอง 17 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายทินกร  ทองบุ
2. นายนฤนาท  บัวไข
3. นายพิริยะชัย  ศิลาอ่อน
 
1. นายพัฒนศักดิ์  พสุนนท์
2. นายศักดา  บุตรน้อย
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 54 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิตติ์รวี  หวังสุข
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  กรงสันเทียะ
3. เด็กหญิงอารยา  ศรีนิล
 
1. นายพัฒนศักดิ์  พสุนนท์
2. นายศักดา  บุตรน้อย
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 48 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วปัญญา
2. นายประมวล  คำผม
3. นางสาวราตรี  พิศิลป์
 
1. นางปราณี  โลห์เซ่
2. นางชัญญานุช   พัฒนเดชกุล
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กล้าแข็ง
2. เด็กหญิงชลลดา  คล้ายสอน
3. เด็กหญิงธนาภา  ฉิมงาม
4. เด็กหญิงภัทรศาสตร์  ตลับทอง
5. เด็กหญิงสุภาณี  สุขบรรเทิง
6. เด็กชายอดิศร  ศาลางาม
 
1. นายอุทัย  นิตยวัน
2. นางวันดี  นิตยวัน
3. นางจุฬาลัย  เวชสถล
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 38 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาภรณ์  ผ่องศิลป์
2. นายธีระชัย  ภูหงษ์
3. นางสาวบุษราคัม  บำรุงนาม
4. นางสาวมัลลิกา  โต๊ะสิงห์
5. นายสิทธิชัย  ผิวอ่อน
6. นายสุคนธ์  สุโทสา
 
1. นางเสาวลักษณ์  บุญมาก
2. นางสาวกิติยาวดี  เฉิดรัศมี
3. นางสุภัชญา  กอสาลี
 
177 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 7 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  สมบุญพันธ์
2. เด็กชายพุฒิชัย  จัตุรัส
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ทนทาน
 
1. นายมานพ  คงนุรัตน์
2. นางสุทัศนี  ใจกล้า
 
178 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 52 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. นางสาวจิรัฐติกาล   การะหา
2. นางสาวลักษิกา   ผุยหัวดง
3. นางสาวสวภาว์   ตราชู
 
1. นางสาวศุภวรรณ  สายบุตร
2. นายปฏิพัทธ์   จำปาทอง
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 41 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุวงค์
2. เด็กหญิงอิศราภรณ์  มีพันธ์
3. เด็กหญิงแพรไหม  พรหมบุตร
 
1. นายสมพงษ์  โสมสุข
2. นายสมศักดิ์  พิศเพ็ง
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 25 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกัญนิกา  ทานะสิทธิ์
2. นางสาวเปรมมิกา  แสงสาย
3. นางสาวเพชรลดา  โชติศรีรัตน์
 
1. นายบุญเลี้ยม  โทขันธ์
2. นายทองเด่น  จันทร์เสน
 
181 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.2 ทอง 8 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  โทนุบล
2. เด็กหญิงภวิษย์พร  นนธิจันทร์
3. นางสาววรรณิศา   พากล้า
 
1. นางสาววรัญญา   นิยมพันธ์
2. นางสาวช่อทิพย์  พูนศรีธนากูล
 
182 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวจุฑามาศ   ดีสนิท
2. นางสาววิมลสิริ   ผุยโพนทัน
3. นางสาวศุภลักษณ์   แสงเนตร
 
1. นางสาววรัญญา  นิยมพันธ์
2. นางสาวกาญจนา  กิ่งมณี
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง 14 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงภัชรินทร์  ที่รัก
2. เด็กหญิงวิชุดา  แสงจู
3. เด็กหญิงสิริภา  เฉียบแหลม
 
1. นางสาววรัญญา  นิยมพันธ์
2. นางสาวช่อทิพย์  พูนศรีธนากูล
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวพัณณิตา  สีสด
2. นางสาวอนงค์นาถ  อำนาจ
3. นางสาวอรวรรณ  ศิริ
 
1. นางสาววรัญญา  นิยมพันธ์
2. นางสาวภาวินี  ศรีน้อย
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 24 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  กุดขุนทด
2. เด็กหญิงทยพร  วรโพด
3. เด็กหญิงอภิญญา  คำมูล
 
1. นางชนิดาภา  บุญยะรัตน์
2. นางสมถวิล  สระแก้ว
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90.6 ทอง 17 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  ยีรัมย์
2. นางสาววราพร  วงทอง
3. นางสาวสุนิสา  โพแก้ว
 
1. นางจุฬาลัย  เวชสถล
2. นางวันดี  นิตยวัน
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง 19 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอารียา  ชูศรี
2. เด็กชายอิสรภาพ  เหลาซื่อ
3. เด็กหญิงเปรมกมล  พรมคุณ
 
1. นางกฤติยาพร  ศรีเพ็ง
2. นางบุณิกา  ยาเงิน
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง 37 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวธีมาพร  สุขสกุล
2. นางสาวนงลักษณ์  บุญเพ็ง
3. นางสาวศิรประภา  สุโทษา
 
1. นางเสาวลักษณ์  บุญมาก
2. นางสาวกิติยาวดี  เฉิดรัศมี
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.6 ทอง 8 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงอภิชญา  ทัศบุตร
 
1. นางมยุรา  ถาพรผาด
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 21 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิรศน์  หวังสุข
 
1. นางผุสดี  มีแก้ว
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง 6 โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กหญิงธิญาดา  อินถนอม
2. เด็กหญิงวิภาดา  ทองทา
3. เด็กชายสันติ   ศิลป์พันธ์
 
1. นายปรีชา   สีตะแกะ
2. นางสาวอุมารินทร์  อินทะนัย
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนเทพ 1. นายณัฐชนน   ดวงเดือน
2. นางสาวมยุริน   พันธ์สุข
3. นางสาวใบบุญ  ธรรมคุณ
 
1. นายปรีชา   สีตะแกะ
2. นางรุ่งนภา  นันทวิสุทธิ์
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  ศิริสุข
 
1. นางสาวจิรนันท์  ศาลางาม
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  พัฒนแสง
 
1. นางสาวจิรนันท์  ศาลางาม
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สืบศรี
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  พรหมภูวัลย์
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง 20 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายณัฐพล  ธรรมนาม
 
1. นายจิราพันธ์  แก่นแก้ว
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิญญาภัท  คงมั่น
 
1. นางภรณ์ณภัส  จำปาทอง
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 27 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศิริพงค์
 
1. นางสายฝน   เจริญรัมย์
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80.67 ทอง 15 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นางสาวบุญเหลือ  สายวัน
 
1. นางสาวจิรนันท์  ศาลางาม
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89.33 ทอง 12 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นางสาวสุนิสา  สุขเสริม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  คุณเถื่อน
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นายภราดร  ทองหล่อ
 
1. นางยุพิน  สร้อยจิตร
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.5 ทอง 4 โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กหญิงรัชณีกร  นวสิมัยนาม
2. เด็กชายศุภโชค  เรืองสัตย์
 
1. นางอัมราภรณ์  ห้าวหาญ
2. นางเบ็ญจมาศ  สาดา
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.6 ทอง 32 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายสุรศักดิ์  หอมหวล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทาศรี
 
1. นายธนิต  เยี่ยมรัมย์
2. นางอรสา  สุขเหลือง
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 77.4 เงิน 52 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงพรนภา  สุโพธิ์
 
1. นายสุวิศิษฏ์  ละอองศรี
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 84.9 ทอง 31 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายจีรวัตร  งามสง่า
 
1. นายอดิศร  วรรณะ
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 71.6 เงิน 51 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กชายอนุรักษ์  มนตรีพิลา
 
1. นายอาทร  วรรณปักสิน
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 81.2 ทอง 48 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นายนิพิฐพนธ์  สุมิตร
 
1. นายสุริยาพร  เทพา
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 76 เงิน 50 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กชายธนากรณ์  สนิทพจน์
 
1. นายปริญญา  ดวงตา
 
209 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 55 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. นายประวิทย์  มืดทัพไทย
 
1. นายสุวิศิษฏ์  ละอองศรี
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 72.8 เงิน 49 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กชายพีรภัทร  เสาทอง
 
1. นายอาทร  วรรณปักสิน
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 82 ทอง 30 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นายจิตรกร  หนองน้ำ
 
1. นายสุริยาพร  เทพา
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 82.43 ทอง 50 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. เด็กชายกันธวัฒน์  ภูวงศ์
2. เด็กหญิงกันธิชา  ศิรินาถ
3. นางสาวจริยา  เพลงกระโทก
4. เด็กหญิงจิรนันท์  หินโทน
5. เด็กชายชนะชัย  ปราบหนองบัว
6. เด็กหญิงชุตินันท์  สร้อยโชติ
7. เด็กหญิงณิราวัลย์  ศรีวิลัย
8. นายธนภูมิ  ทีภูงา
9. เด็กชายธนาดุล  ชินาพร
10. เด็กหญิงนิตยา  พรมมา
11. นายนิติพงษ์  หลวงชม
12. เด็กชายบดินทร์  ละอองศรี
13. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  พิศกระโทก
14. นายประวิทย์  มืดทัพไทย
15. นายปิยะวัฒน์  เกษรพุด
16. เด็กหญิงปุณยาพร  สมบุตร
17. นางสาวพรชิตา  เลือดขุนทด
18. นางสาวพัชริดา  ปู่จันทร์
19. นายภูธวัฒน์  เค้าหอม
20. เด็กหญิงรุ่งนพา  ปราบหนองบัว
21. เด็กชายวรายุส  ชัยอุดม
22. เด็กหญิงวัณภา  วงษา
23. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันทราช
24. เด็กหญิงวิษารัตน์  สำราญมล
25. เด็กชายวีรภาพ  หริคำภา
26. เด็กชายศรายุทธ  หริคำภา
27. เด็กชายสุรพัศ  ใบภูทอง
28. เด็กชายอนุวัฒน์  พางาม
29. เด็กหญิงอริสรา  จันทิพย์
30. นายเทวราช  บุญราช
 
1. นายสุวิศิษฏ์  ละอองศรี
2. นางธัญนันท์  ละอองศรี
3. นางพัชรนันท์  แพงยา
4. นางวิภาภรณ์  วิเศษวงษา
5. นางโฉมยง  พรมโส
6. นายพิทักษ์  ทวีแสง
7. นางสาวอรวรรยา  ศรีวงษา