สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 15 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงนิติภา  บุหงา
 
1. นางสาวสิริพร  กลิ่นหมื่นไวย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 31 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวอนงค์นาฎ  แก้วอ่อน
 
1. นางชุติกาญจน์  ชาติพันจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 37.2 เข้าร่วม 53 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิปุณ  ถมปัทม์
 
1. นางสาวลาวัณย์  พุจารย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 50 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกัลยกร  สมศรี
 
1. นางสุกัญญา  สุขยานุดิษฐ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เหลี่ยมดี
 
1. นางอสิพร  ไชยเทพ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 78 เงิน 9 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวศิรภัสสร  ช่อทับทิม
 
1. นางสาวยุพยง  อธิรักษ์ศีล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 72.4 เงิน 27 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กชายสมัชญ์  แสนจันทร์
 
1. นางศิริวรรณ  วรรณดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 72.6 เงิน 21 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวสุภาพร  สืบเทพ
 
1. นางสาวสุพรรณี  ขาวงาม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.2 ทอง 16 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงศศิร์อร  เจือจันทร์
 
1. นางสาวศีฏลาศ์  ศรีลานุช
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.8 ทอง 6 โรงเรียนสิรินธร 1. นายวัชระ  ป้อมอุ่นเรือน
 
1. นางสาวศีฏลาศ์  ศรีลานุช
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 87.4 ทอง 10 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กชายชญานนท์  แสงสว่าง
2. นางสาวณัฐกานต์  หัสนา
 
1. นายอนุวัฒน์  แก้วลอย
2. นางสาวบุญทวี  โองอินทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 77 เงิน 23 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายคนัสนันท์  นิชาญ
2. นางสาวสุพิชชา  นามขันธ์
 
1. นายอนุวัฒน์  แก้วลอย
2. นางเกษมณี  ศรสระน้อย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86.81 ทอง 18 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  สุขนึก
2. เด็กชายศิวกร  ฤาชา
 
1. นางวันเพ็ญ  ตันทะอธิพานิช
2. นางสาวนงเยาว์  ไชยวัฒน์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96.53 ทอง 7 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกัณทิมา  วรโคตร
 
1. นางสาวนงเยาว์  ไชยวัฒน์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายณฐพล  ชุณห์กุล
 
1. นายอนุชาติ  นาเมืองรักษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายพัทธนันท์  จิรมนัสวงศ์
 
1. นายสังเวียน  ประคองชื่อ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  วิริยะคุปต์
2. เด็กหญิงสรัญชนา  มุตตะโสภา
3. เด็กหญิงเรืองศิริ  คำมี
 
1. นายทรงไทย  ปิยโชติสกุลชัย
2. นางสาวนันทพัทธ์  รัตนาวิวัฒน์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 25 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวฐาปนี  สำราญดี
2. นางสาวฐิตินันท์  ชาวเมืองปักษ์
3. นางสาวนิชานันท์  วิภูมิตสิตสกุล
 
1. นายธีระพล  เสาะแสวง
2. นางสาวชนิดาภา  จันนอ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 28 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินทิมา  หมื่นถลา
2. เด็กชายสรยุทธ  สุทธิสาร
3. เด็กหญิงอารยา  สายน้อย
 
1. นายบุญร่วม  กลิ่นหอม
2. นางกวีวรรณ์  อรัญเวศ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 69.4 ทองแดง 14 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นางสาวพรรณภรณ์  งอนจำปา
2. นางสาววิมลรัตน์  เสริมแสง
3. นางสาวสุภาวิตา  สุขวิเศษ
 
1. นายสุวรรณ  ถวิลหวญ
2. นางแคทรียาพร  มีแสวง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84.25 ทอง 17 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แสวงสุข
2. เด็กชายปุณณกาญจน์  กาบยุบล
 
1. นางวรรธนีย์  ทองนรินทร์
2. นางปัญจาภรณ์  กันตยาสกุล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาพัชร  จินดาศรี
2. นายวริศ  จันทเขต
 
1. นางศุภวรรณ  โสวภาค
2. นางสาวจิราภรณ์  ดุมนิล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 1. เด็กชายอภิรักษ์  ยินดีงาม
 
1. นางสาวจุฬา  สุภิมารส
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง 12 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 1. นางสาวสุพรรษา  ยอดพรหม
 
1. นายโกวิทย์  ชัยทัพ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 81.72 ทอง 30 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กชายทิมทับทอง  บุญเลิศ
2. เด็กชายพศวัต  อนุสรธนาวัฒน์
 
1. นางยุพาสินี  สุทธิยานุช
2. นางภัคภร  ใสแจ่ม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 91.56 ทอง 6 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวมาริษา  วิเศษวิสัย
 
1. นางภัคภร  ใสแจ่ม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินทร์แก้ว
 
1. นางวรรณเพ็ญ  ศรีโคตร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวนันท์นภัส  บุญเจริญพันธ์ทวี
 
1. นางสาวณัทณลัลน์  เจือจันทร์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 71.5 เงิน 38 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธนพัฒน์  บุญล้อม
 
1. นางสาววิภาทรงศิริ  ยงคง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยภัทร  ขาวงาม
2. เด็กชายธนภูมิ  พิศวง
3. นายสุเมธ  โสรกนิษฐ์
 
1. นางแว่นแก้ว  พิงคานนท์
2. นายธิติ  ไชยวัฒน์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายชูเกียรติ  ปัชชุนาภรณ์
2. นายณัฐพงศ์  กลกิจสุวรรณ
3. นางสาวอัญชิษฐา  สืบวัฒนพงษ์กุล
 
1. นางอรอุมา  สำรวมจิตร
2. นางจงเจตน์  ปิตาทะสังข์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลิตา  ยวนรัมย์
2. เด็กหญิงธัญรดา  ใจนวน
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  วงศ์คง
 
1. นายภูวนัย  ดอกไธสง
2. นางสาวอารีรัตน์  ใจกล้า
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายกัลยกฤต  งามแฉล้ม
2. นายธนวุฒิ   ชูชื่นกลิ่น
3. นายภูริต  ลอวีระอมรพันธุ์
 
1. นางสาวนภาพร  พิศวง
2. นางสาวเกษดาพร  จันทร์แสน
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงณิชกมล  ศรีจุดานุ
2. นางสาวพรชนก  เจริญรัตน์
3. เด็กหญิงพีรพรรณ  คุ้มครอง
 
1. นางสาวยิ่งลักษณ์  เติมกล้า
2. นางสาวรัชนีวรรณ  เทียนทอง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 47 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจุฑารัตน์  เทียมวงศ์
2. นายฐานวัฒน์  วิริยะคุปต์
3. นางสาวศีดา  เกิดสวัสดิ์
 
1. นายธำรงศักดิ์  บุญจรัส
2. นางยุพาจิตรา  บุญจรัส
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.74 เงิน 56 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกฤตยา  กะลีพัด
2. เด็กหญิงปวีณอร  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงอนันตญา  ศรีสุ่น
 
1. นางสาวจิรวรรณ  ศรีชะอุ่ม
2. นางสาวสุชาดา  เฉลียวไว
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.8 ทอง 42 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวกิตติพร  กุตัน
2. นางสาวปิยฉัตร   สิงจานุสงค์
3. นางสาวศศิธร  ดวงใจ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์   พลวัน
2. นายศักดิ์ศรัณย์  สาทิพจันทร์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 51 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงจิราพร  คงทะนง
2. เด็กชายธนชัย  โต๊ะงาม
 
1. นายสุริยา  คำดี
2. นายเก่งกานต์  แก่นดี
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายมินกร  จันทา
2. นายอนิวัติ  ภูเขียว
 
1. นายเก่งกานต์  แก่นดี
2. นายณัฎฐชัย  ลับโกษา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 33 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 1. เด็กชายชลธิศ  ชนะพร่อง
2. เด็กชายธรนินทร์  ทองนรินทร์
 
1. นางสาววณิชชา  บุญมา
2. นางอรทัย  วรพุทธ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89.5 ทอง 13 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์โตทอง
2. เด็กชายจตุรพัฒน์  สุขอร่าม
 
1. นางดาวรัศมี  รีรัตน์
2. นางสาวสันธินี  บรรลือทรัพย์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 41 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นายดนุพล  เครือวัลย์
2. นายธานินทร์  ดาศรี
3. นายนัฐวัฒน์  อินธิสาร
 
1. นายณัทธร  อุดมศิริพงษ์
2. นายเอกณรงค์  อุ่นศรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 31 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤติยา  กระแสโสม
2. เด็กหญิงกัณณ์อลิน  โชคเกิด
3. เด็กหญิงชฎาพร  เชิดชัย
4. เด็กหญิงณัฐชนก  เดชกุลรัมย์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  รสคง
 
1. นางนิชานันท์  ปรึกษาครบุรี
2. นางสาวศิริรัชต์  อุ่นแก้ว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.4 ทอง 12 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติพร  เกษรนวล
2. นางสาวนฤมล  สุริยะ
3. นางสาวนิลลดา  ดาศรี
4. นางสาวปนัดดา  ตาประโคน
5. นายภควัต  พริ้งเพราะ
 
1. นางมยุรี  ปัญญาเอก
2. นางกอบกุล  ชำนาญหมอ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง 7 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  วงสุยะ
2. เด็กชายณัฐนันท์  ทุ่มนอก
3. เด็กหญิงพิมลวรรณ  บุญปลิว
4. เด็กชายอดิศักดิ์  ครบหมาย
5. เด็กชายอัครวิชญ์  ลวดเงิน
 
1. นางเสาวลักษณ์  สวยรูป
2. นางสุนทรีย์  ก่อกุศล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง 32 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธราเทพ  ทองกลาง
2. นายพงศธร  ผูกดวง
3. นายภีรพัฒน์  อภิชาติวาณิช
4. นายฤทธา  ทองนำ
5. นายสรวิศ  นิตรลาภ
 
1. นายวันเฉลิม  อุดมทวี
2. นายประเสริฐ  ใจองอาจ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนแตลศิริวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร   ไขรัมย์
2. เด็กชายภูริณัฐ   หิรัญโกเมนทร์
3. เด็กหญิงศิริพร   พิมพ์จันทร์
4. เด็กหญิงสงกรานต์   มุมทอง
5. เด็กหญิงโสภิตา   เจือจันทร์
 
1. นายประจวบ  คำใจ
2. นายสุวพันธ์  อุส่าห์ดี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.6 ทอง 29 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธีรพงศ์  แสนจันดี
2. นายปริเยษฐ  สร้อยจิตร
3. นายพีรวิชญ์  อิดอ่อน
4. นายมนัสวี  มูลแก่น
5. นายอิทธิเทพ  มีใจ
 
1. นายบุญร่วม  กลิ่นหอม
2. นางอิสราภรณ์  โพธิ์สุวรรณ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 76.8 เงิน 28 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกมลชนก  สินศิริ
2. นางสาวชมพูนิกข์  สุขนึก
3. นางสาวชลันธร  สืบสุนทร
4. นางสาวดอกฝ้าย  สืบเสาะนาม
5. นายตระการ  เกิดเพิ่มดี
6. นายธนภูมิ  พิมพ์ลาย
7. นายธนิก  เพ็ชรเอี่ยม
8. นายธนเดช  สุขนึก
9. นายธีรภัทร์  มะลิซ้อน
10. นางสาวประภัสสร  สุขไสว
11. นางสาวปาริชาติ  ดำดี
12. นายปารเมศ  ลัดดางาม
13. นายยุทธนา  สุขยานุดิษฐ
14. นางสาววรางคณา  สุขยานุดิษฐ
15. นางสาวสุชาดา  ใจฉ่ำ
16. นางสาวอภิรดี  ระวังชื่อ
17. นางสาวอรทัย  เสาทอง
18. เด็กหญิงอรพรรณ  ระวังชื่อ
19. นางสาวอาทิตยา  ใจผ่อง
20. นายอิทธิพล  ขุมทรัพย์
 
1. นางธัญญวรัตน์   พรชัยอังกูร
2. นางบุปผา  ศรีตัมภวา
3. นางธัญรดี  สังข์ขาวกุล
4. นายกิติภัฎ  บุญหวาน
5. นายสนธิ  แสงชมภู
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.5 ทอง 6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกัญญาภัค  นิยมเหมาะ
2. นางสาวชลธิชา  เหมือนนึก
3. นายชาญณรงค์  หงเหิม
4. นางสาวณัฐกาณจน์  ตะลุตะกำ
5. นางสาวธนภา  จารัตน์
6. นายพีรพันธ์  นิยมเหมาะ
7. นางสาวภัทรพร  ขุนทอง
8. นายรัฐพงค์  ห่อทอง
9. นางสาวรุจิรา  บริบาล
10. นางสาววริศรา  เผ่าพันธ์
11. นายวินิจ  จันทร์หอม
12. นางสาวศศิธร  เพียรมี
13. นางสาวศิรินันท์  ศรีลานุช
14. นายศิษฎา  เจาะเหมาะ
15. นางสาวสุจิตรา  ใจงาม
16. นางสาวสุนัตตา  แกมกล้า
17. นายสุเมธ  หล่อแหลม
18. นายอนุวัฒน์  พันธ์ศรี
19. นางสาวอารีย์  ศรีละออ
20. นายเกียรติศักดิ์  อนุไวยา
 
1. นางสุจาริณี  แสงจันทร์
2. นางสาวผ่องพรรณ  อุปถัมภ์
3. นางสาวศศิธร  ดวงจิตร
4. นายลาภิศ  นามไพร
5. นายไกรวิชญ์  สุปิงคลัด
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 12 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเพียงแพร  ประดับดี
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  ดวงตา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวชุติมา  อยู่ยืน
 
1. นางสาวปิยะดา  คุ้มสุวรรณ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กชายคชาพงศ์  โพธิ์เลิง
2. เด็กหญิงปภาวี  อังคสิทธิ์
 
1. นางสาวพรศรี  บูรณ์เจริญ
2. นางสาวสวลักษณ์  บุญญะสิริสิทธิ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.1 ทอง 7 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวชาลิสา  เปรียบนาน
2. นายปภังกร  บุญมาปะ
 
1. นางสุภาพร  ลอยทอง
2. นางสาวจีรภา  ขาวดี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84 ทอง 19 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แป้นเงิน
2. นายณัฐพงษ์  เอกอิ่มผล
3. เด็กชายปฏิภาณ  เลิศล้ำ
4. เด็กชายภูริภัทร  ดาทอง
5. นางสาวรุ้งฟ้า  ทองแม้น
6. เด็กหญิงวีรนุช  ศรีพรหม
7. นายสิทธิพงษ์  ปานทอง
8. เด็กชายอัษฎาวุธ  ทะเกิงสุข
9. นางสาวอารียา  วงเวียน
10. เด็กหญิงอิศยา  ยงรัมย์
 
1. นายวิรัติ  พนารัตน์
2. นายสุทธิพงษ์  ผิวจันสด
3. นางสาวศิรินทร์  มะลิซ้อน
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.4 ทอง 15 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ชนะสุข
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  เฉลียวศิลป์
3. นางสาวจุฑามาศ  ขาวเครือ
4. นางสาวดุสิตา   จิตต์กลาง
5. นางสาวพัชราภรณ์  งามเลิศ
6. นางสาวรวีวรรณ  เหมือนคิด
7. นางสาววิภาดา  สมัครสมาน
8. นางสาวอทิตยา  โพธิ์ศรี
9. นางสาวอริสา  พันธุ์สุขเผ่าดี
10. นางสาวเเก้วกัลยา   เเก้มกล้า
 
1. นายณัฐวุฒิ  อุดหนุนชาติ
2. นายอนุวัตร  กล้าณรงค์
3. นายฐานณรัฐ  มุตตะโสภา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84.4 ทอง 13 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นางสาวกุลรัตน์  บูรณะ
2. นางสาวจันทรพิมพ์  ยารัมย์
3. นายฐิติกร  สุระถาวร
4. นางสาวณัฏฐณิชา  เหลืองรุ่งรัส
5. นางสาวณัฐภัทร  สำนักนิตย์
6. นางสาวดาริน  จำปา
7. นางสาวมุกดา  ศิริไสย์
8. เด็กหญิงวรนุช  หวังเป็น
9. นางสาวสุนิดา  โครัมย์
10. นางสาวเกวลิน  บูรณะ
 
1. นายขวัญชัย  ถึงดี
2. นายวัชรวิชย์  พระทองสุขสกุล
3. นายเลอศักดิ์  ไชยเทพ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 88.2 ทอง 4 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 1. เด็กชายขวัญชัย  ผักกูด
2. นายจารุกิตติ  รุ่งเรือง
3. นางสาวจิราภรณ์  พิมพ์เก่า
4. เด็กชายชูเดช  บูรณะ
5. เด็กชายฐิติวัฒน์  ทรงศรี
6. นายธัญกร  การทาง
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  สร้อยคำ
8. นายรังสรรค์  พิมพ์ยนต์
9. นายเรนุวัฒน์  ผาก่ำ
10. เด็กหญิงโสรยา  เกตุโสระ
 
1. นางแขไข  ยอดรักษ์
2. นายจตุรงค์  ไชยมูล
3. นายปราบ  เนื้อแก้ว
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 14 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกกาญน์  สุขแสวง
2. นางสาวกัญญารัตน์  มุ่งดี
3. นางสาวกัลยาณี  วาไทย
4. นางสาวจันทกานต์  ไม้หอม
5. นางสาวทิพวรรณ  สำราญใจ
6. นางสาวธาริณี  บรรลือทรัพย์
7. นางสาวธิดาทิพย์  บุญโสดากรณ์
8. นางสาวปนัดดา  สาระสุข
9. นางสาววิมลรัตน์  ดาทอง
10. นางสาวโชติมณี  สมบูรณ์
 
1. นายจีรศักดิ์  วงษ์ศรี
2. นายชูชาติ  ชูแก้ว
3. นายโสภิณ  ผลเจริญ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงญาดา  ยศวิจิตร
2. เด็กหญิงลลิตภัทร  สุกใส
 
1. นายศุภชัย  จันทร์คำ
2. นางสุนิศา  สุดจำนง
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวฐานิตา  ทองนำ
2. นางสาวณัฐนรี  เจือจันทร์
 
1. นายชาญ  จิรัฐติกาลกุลเวท
2. นายบรรจบ  ด้วงมั่ง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 43 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวชวิกา  ชูตาลัด
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 29 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นางสาววาสินี  สุดสัมฤทธิ
 
1. นางศิริพร  ใจเมือง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80.4 ทอง 37 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์  สีคำแซง
 
1. นางสาวจินตหรา   เกรินรัมย์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99.1 ทอง 8 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวฟ้าใส  มะวังนุทูล
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 20 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงโชติมณี  เอี่ยมชม
 
1. นายจักรพงศ์  อุดรพันธ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง 22 โรงเรียนวังข่าพัฒนา 1. นายธนพล  ภูเขียว
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  สินโสด
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 33 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. เด็กชายวันนะ  วาพัดไทย
 
1. นายศึกษา  จุนเสริม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 28 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นายกวินพรรษ  นิธิหิรัญวงษ์
 
1. นางสาวจันทกานต์  เหล่าเก้า
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 27 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทเขต
2. เด็กหญิงภานุมาศ  เรืองเทศ
 
1. นางกัญญาภัทร  ทองประเสริฐ
2. นายไพจิตร  ทองพันธ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 51 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงสิรภัค  สกุลศุภะโชติ
 
1. นายธีระวัฒน์  สมยิ่ง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายนิรวิทย์  ก่อแก้ว
 
1. นางรุ่งอรุณ  ปรียานุภาพ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 12 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กชายยศกร  บุญเพิ่ม
2. เด็กชายวรวัฒน์  จันนอ
3. เด็กชายวีรยุทธ  สุขเพิ่ม
 
1. นายธงชัย  แผ่พันธ์
2. นางกัลยา  สุระคนธ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 17 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายสุริยา  ศิลา
2. นายอดิเทพ  บุญเต็ม
3. นางสาวอัจฉรา  บุญลับ
 
1. นายธงชัย  แผ่พันธ์
2. นางกัลยา  สุระคนธ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายธนวัฒน์   ลืมพิศ
2. เด็กชายประสิทธิ์โชค   โตแย้ม
3. เด็กหญิงพัชริดา   อินทนูจิต
4. เด็กชายพัทธดนย์   อาศิราอริญชัย
5. เด็กชายวสันต์  จารุนิภา
6. เด็กชายสิรวิชญ์   อิ่มสะอาด
 
1. นายสมาน  แสนสุภา
2. นางอรไท  เขียวลือ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.4 ทอง 38 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายชนมพันธ์   สาคร
2. นายชนิพล   มีสานุ
3. นายดนุสรณ์   อึ้งกล้า
4. นางสาวดลพร   คำพันธ์
5. นายพัดยศ  วรรณศิริ
6. นายศักดิ์พล   คำนวน
 
1. นายสมาน  แสนสุภา
2. นางอรไท  เขียวลือ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.2 ทอง 23 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดัชถุยาวัตร
2. เด็กชายจีรศักดิ์  บุตรลักษณ์
3. เด็กชายจีระวัฒน์  สมเพชร
4. เด็กชายฉันทชาติ  วันโสภา
5. เด็กชายฐิติพงศ์  ดัชถุยาวัตร
6. เด็กหญิงณฤดี  แก่นจันทร์
7. นายธนวัฒน์  ดัชถุยาวัตร
8. นายธนาภรณ์  หมื่นตุ้ม
9. นางสาวธลิตา  หงษ์สระ
10. นางสาวธันยา  เจือจันทร์
11. เด็กชายธีรภัทร  ทุยบือสิม
12. นางสาวนงลักษณ์  ทรัพย์เจริญ
13. เด็กหญิงนิชานันท์  สุภนาม
14. เด็กหญิงนิพาดา  วังสันต์
15. เด็กหญิงบัณฑิตา  ดัชถุยาวัตร
16. เด็กหญิงปิยะภรณ์  เปียปาน
17. เด็กชายพงศกร  แสนยาพันธ์ุ
18. เด็กหญิงพราวรวี  ศุภนาม
19. นายพีรพัฒน์  สาธร
20. นายภควคีตะ  พุทธระสุ
21. นายภัทรดนัย  พุทธระสุ
22. นายภัทรพงษ์  ศุภนาม
23. เด็กชายภานุวัตร  ดัชถุยาวัตร
24. เด็กหญิงภาวดี  ดัชถุยาวัตร
25. เด็กชายรัฐศาสตร์  ดัชถุยาวัตร
26. นางสาวศศิประภา  พิณราช
27. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดัชถุยาวัตร
28. เด็กชายศุภณัฐ  บุตรงาม
29. เด็กหญิงสวรรยา  โพธิ์หล้า
30. เด็กหญิงสุนิสา  วิบูลย์อรรถ
31. นางสาวหทัยรัตน์  แต้มทอง
32. เด็กหญิงอริศรา  การะเกต
33. นางสาวอัญชิษฐา  สายรัตน์
34. นางสาวอารยา  ศุภนาม
35. เด็กหญิงอุษาวดี  ดัชถุยาวัตร
36. นางสาวเจนจิรา  บุตรงาม
37. เด็กชายเทพทัศน์  สาธร
38. นายไกรวิน  จงกรด
39. เด็กหญิงไปรยารัตน์  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางจิรวรรณ  บุญจูง
2. นายภานุพงศ์  ทองขอน
3. นายสรฤทธิ์  เดชศิริ
4. นายฉัตรมงคล  แต้มทอง
5. นายจักรพันธ์  แต้มทอง
6. นายธนโชติ  บุตรงาม
7. นายวันเฉลิม  หงษ์สระ
8. นายอนุวัฒน์  ภิญโญยาง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.8 ทอง 37 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 1. เด็กชายพสิษฐ์  อินทะโท่โล่
 
1. นายอนุสร  รัศมิงแก้ว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 21 โรงเรียนสิรินธร 1. นายศรายุทธ  มั่งคั่ง
 
1. นายทินวัฒน์  อัศพิมพ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.4 ทอง 42 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิวา  สีทอง
 
1. นางกัลยา  สุระคนธ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 53 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. นางสาวประวีณา   ฐานเพิ่มพูน
 
1. นายณัฐวุฒิ  เสาว์ยงค์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 16 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กชายชยพล  พวงศิริ
 
1. นายไกรวิทย์   เชาว์ชัยพัฒน์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 36 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. นายคมกฤษ  ศุภผล
 
1. นายธนาวุฒิ  ใสกระจ่าง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 49 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จุลกองฮ้อ
 
1. นายอาทร  อุตรา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.5 ทอง 51 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวตรีทิพยนิภา  ประเมินชัย
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.36 ทอง 11 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายนฤตย์พล  ท้าวฬา
 
1. นายอัครวัฒน์  คีตภิรมย์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.54 ทอง 6 โรงเรียนสิรินธร 1. นายศรายุทธ  มั่งคั่ง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนสุข
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงนิรินธนา  นนธิจันทร์
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.25 ทอง 5 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นางสาวเปี่ยมบุญ  มีศิริ
 
1. นายไกรวิทย์  เชาว์ชัยพัฒน์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. เด็กชายธีรพงษ์  ชัยภา
 
1. นางสาวเบญญทิพย์  อินทร์งาม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.8 ทอง 19 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. นายคมกฤษ  ศุภผล
 
1. นางสาวอรนุช  ดมหอม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.83 ทอง 9 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงนิรินธนา  นนธิจันทร์
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 19 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวณัฐณิชา  เหมาะตัว
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พุทธน
2. เด็กชายถิรวัฒน์  สมบูรณ์
3. เด็กชายธีรศักดิ์  ดำรงสกุลสุข
4. เด็กชายปองเดช  สิงห์มณี
5. เด็กชายภาคิน  อัมพะวะสิริ
6. เด็กชายรัฐชัย  หงษ์ทอง
7. เด็กชายวรธน  ทองร่อน
8. เด็กชายวิษณุพงษ์  บุญมาคาร
9. เด็กชายสิทธินนท์  เหมือนคนึง
10. เด็กชายสิรภพ  อัมพะวะสิริ
11. เด็กชายอานนท์  บุญกลาง
12. เด็กชายไกรฤกษ์  ทิพย์โกสุม
 
1. นายศรัทธา  เชิงหอม
2. นายอัครวัฒน์  คีตภิรมย์
3. นายอัษฎา  นวลสะอาด
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 84.3 ทอง 12 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวญัชศิยากรณ์  ผนึกดี
2. นายธงชัย  แก้วตา
3. นายธนวัฒน์  สระอินทร์
4. นายธนากร  มุลาลินท์
5. นางสาวพรรณพักตร์ษา  ศรีเอ
6. นางสาวพัชรา  ใสสะอาด
7. นายพีรพัฒน์  ศรีนาจนาวา
8. นายภุชงค์  ภูเขียว
9. นายวัศพล  เหมือนคิด
10. นายศิริศักดิ์  ผลเกิด
11. นายศุภชล  ชูวงศ์
12. นายสิทธิพล  สุขจิต
 
1. นายศรัทธา  เชิงหอม
2. นายอัครวัฒน์  คีตภิรมย์
3. นายอัษฎา  นวลสะอาด
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 71 เงิน 28 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  เจนปนบ
2. เด็กชายกมลเทพ  ประเมินชัย
3. เด็กหญิงกัญญาภัค  วิเศษเจริญ
4. เด็กหญิงกาญจนา  พริ้งเพราะ
5. เด็กชายชนัญญู  อยู่ปูน
6. เด็กชายชิติพัทธ์  จารัตน์
7. เด็กหญิงชุติมา  สายเนตร
8. เด็กชายฐิติพงษ์  เรืองไกล
9. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปรากฎชื่อ
10. เด็กชายถิรวัฒน์  ทองนำ
11. เด็กชายธีรชัย  เหิมหาญ
12. เด็กชายธีรภัทร  จึงพิชาญวณิชย์
13. เด็กหญิงปนัดดา  จารัตน์
14. เด็กชายปองภพ  คะรารัมย์
15. เด็กชายพรรษา  คงสกุล
16. เด็กหญิงพัชราพร  ทำนองดี
17. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จองมี
18. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  มีสติ
19. เด็กชายภัคจิรา  เข็มเอี่ยม
20. เด็กหญิงภัทรียา  จิระประยูร
21. เด็กชายภานุพงศ์  จันทร์กลิ่น
22. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองนำ
23. เด็กชายภูพา  สายชนะ
24. เด็กหญิงภูริชญา  ขาวงาม
25. นายภูสิทธฺ์  ชาวนา
26. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  สมุห์เงิน
27. เด็กชายศยาวัฒน์  เหลี่ยมดี
28. เด็กหญิงศรินยา  เกิดพุ่ม
29. เด็กหญิงศศิธร  เจริญมาก
30. เด็กหญิงสราณี  กองแก้ว
31. เด็กหญิงสุชาดา  บุญช่วย
32. เด็กหญิงสุชาดา  ชาวนา
33. เด็กหญิงสุพัตรา  อรุโณทัย
34. เด็กหญิงสุภาวรรณ  สถิตสุข
35. เด็กชายอัญชิษฐา  อินทร์สุข
36. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พื้นบน
37. เด็กชายเขมรินทร์  สรวลสันต์
38. เด็กชายเจริญทรัพย์  ทรงศรี
39. เด็กชายเทพพิทักษ์  พริ้งเพราะ
40. เด็กชายไตรภพ  เกษาพันธ์
 
1. นายชญานนท์  ก้อนศรี
2. นายธนพัต  บรรลือทรัพย์
3. นางสาวกมลพันธ์  ศิริพูน
4. นางนงเยาว์  กลั่นกำเนิด
5. นายสมเกียรติ  กลั่นกำเนิด
6. นางสาวชนาพร  สุดบูชาศักดิ์
7. นางสาวรุ่งหทัยรัตน์  วันทาพงษ์
8. นายวิทยา  คำหาญ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 78.27 เงิน 24 โรงเรียนยางวิทยาคาร 1. นางสาวกฤษณา  ทองพุก
2. นางสาวกันตพร  แก่นไทย
3. นายกิตติศักดิ์  สร้อยเพชร
4. นางสาวจิราวรรณ  กันนุฬา
5. นางสาวชลิตา  เหยียดรัมย์
6. นางสาวณัชยาพร  สุภนาม
7. นายธนพล  แก้วบุตรดี
8. นายธนาธร  ว่องไว
9. นายธีรพงษ์   วิบูลย์อรรถ
10. นางสาวนงนุช  นิสัยกล้า
11. นายปรเมศ  ศักดิ์จำปา
12. นายปิยะ  ประภาสัย
13. นางสาวพัชรีภรณ์  สร้อยเพชร
14. นางสาวพิมพ์นภัส  ดัชถุยาวัตร
15. นางสาวมุกลดา  กลิ่นสุคนธ์
16. นางสาวรัตนาพร  เรียมไธสง
17. นางสาววชิรญาณ์  วิบูลย์อรรถ
18. นางสาววรดา  สาธร
19. นายวีรพงษ์  ดัชถุยาวัตร
20. เด็กหญิงศศิกานต์  ผมทอง
21. นางสาวศศิมล  พวงประยงค์
22. นางสาวศิริลักษณ์  กำลังหาญ
23. นางสาวสุธิดา  ผาสุก
24. นายสุบิน  สุภานิตย์
25. นางสาวสุภาพร  สร้อยเพชร
26. นายอนุชา  ศุภนาม
27. นายอรรถพล  อรรถมนัส
28. นายเดชา  ศุภนาม
29. นางสาวเมวดี  สร้อยเพชร
30. นางสาวเสาวนีย์  สายกระสุน
 
1. นายชัยกฤต  บุญธนาสิริ
2. นางสาวพัชรีพร  วงศ์บุญ
3. นางสาวสริญญา  พิมพ์ทอง
4. นางสาวจุฑารัตน์  พิมพ์พอก
5. นางสาวสุดใจ  ยังมี
6. นางสมพร  สาธร
7. นางสาวโชติกา  ดัชถุยาวัตร
8. นางรัตนา  บุญธนาสิริ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  อินศิริ
 
1. นางประภาวัลย์  สายยศ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 1. นายธีรนัย  สร้างดี
 
1. นายณัฐินากร  เทียมเงิน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80.67 ทอง 17 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กชายยุทธนา  เพ็ชรกลึง
 
1. นางประภาวัลย์  สายยศ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 1. นายภิรมย์  พวงทอง
 
1. นางจิรวรรณ  บุญจูง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงรัตวัลย์  ปะนามะทัง
 
1. นางประภาวัลย์  สายยศ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 1. นายภิรมย์  พวงทอง
 
1. นายภานุพงศ์  ทองขอน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 74.66 เงิน 21 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กชายเหมันต์  สมจิตต์
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 20 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 1. นางสาวทิพารัตน์  เลี่ยมทอง
 
1. นายณัฐินากร  เทียมเงิน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กชายจิรเมธ  พรมงาม
 
1. นายศรรัก  มุมทอง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธีรภัทร  บุตรเทศน์
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80.66 ทอง 16 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  กระชอนสุข
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายทักษิณ  เกษจรัล
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 47.6 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โพธิลุน
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นางสาวสลิลทิพย์   โฉมศรี
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศินัดดา  ชุมศรี
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 18 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาววรินธร  พลศรี
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. นายสุพรรณ  พิมเขตร
 
1. นายธนภพ  สุภาษา
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85.33 ทอง 8 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธนพล  สุภาษา
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จุลกองฮ้อ
 
1. นายอาทร  อุตรา
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 18 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวมิรันตี  ศรีทอง
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 86.8 ทอง 7 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   สุขสนั่น
2. เด็กหญิงปิยภรณ์   ดวงใจ
3. เด็กชายพลากร  บุญบำรุง
4. นายพันธกานต์   กองทุน
5. นายภาคภูมิ   สายศรี
6. นางสาวรัมภา   สุขขุมนัย
7. นายวีรพงษ์  นิทะรัมย์
8. นายอภิวัฒน์  ศาลางาม
9. นางสาวอรจิรา   นามเขต
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
2. นายพีรศักดิ์   ร่าเริง
3. นายธัชพล   แว่นไทยสง
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 77.4 เงิน 20 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกัญยา  รื่นเริง
2. นางสาวจรรยารักษ์  ศรีธีรประเสริฐ
3. นายจักรชัย  คงวารินทร์
4. นายธนวัฒน์  สีมันตะ
5. นางสาวธาราทิพย์  อ่อนหัวโทน
6. นายนพดล  แกล้วกล้า
7. เด็กหญิงปุญญาพร  พิมพ์ประเสริฐ
8. นางสาวปุญญิกา  พิมพ์ประเสริฐ
9. นางสาวพีรดา  อภิวัชรารัตน์
10. นายมงคลชัย  มั่นคง
11. นางสาวมิรันตี  ศรีทอง
12. นางสาววงศ์สิริรักษ์  บุตรดี
13. นางสาววรินธร  พลศรี
14. นายวีระศวัส  นันทิเดชาพันธ์
15. นางสาวหทัยมาศ  น้อยสุวรรณ
 
1. นางละออ  ศรีไทย
2. นายสุริยา  บรรลือทรัพย์
3. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
4. นางสาวเบญจวรรณ  มะลิซ้อน
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 75.6 เงิน 19 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กชายกิติกาน  เสนาขัน
2. นางสาวจิดาภา  พรรณรังษี
3. เด็กชายจิรเมธ  พรมงาม
4. เด็กชายชนานนท์  แก้วใส
5. เด็กชายธีรวุฒิ  วรบุตร
6. นางสาวบวร  เชยชม
7. นายศักดิธัช  ผลเจริญ
8. นายศุภกร  สายแวว
9. นายอัครเดช  ไหมทอง
10. เด็กชายอาชวิน  ดีเลิศ
11. นายเกียรติศักดิ์   ดัชถุยาวัตร
12. เด็กชายเหมันต์  สมจิตต์
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
2. นายศรรัก  มุมทอง
3. นางสาวศุภรดา  หมั่นดี
4. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์  มุมทอง
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 63.6 ทองแดง 16 โรงเรียนแร่วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา   สถิตสุข
2. นายชัยวัฒน์   ทันดี
3. เด็กชายทิธากร  มิสท้าน
4. เด็กชายธนวิชญ์  ตั้งเพียร
5. นายนพรัตน์  คงทน
6. นางสาวปิยะดา  พวงนาค
7. นางสาวพนัชกร  หงษ์ศรี
8. เด็กชายพิชิตชัย  เห็นศิลป์
9. เด็กหญิงพิมพ์นภา   จองอยู่
10. เด็กหญิงพิมมาดา  เห็นจบทั่ว
11. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุกิมานิล
12. นางสาววนาวัลย์  ร่องน้อย
13. เด็กชายวีรภัทร  ธนุนาจารย์
14. นางสาวศิวนาถ  กระจายศรี
15. เด็กหญิงสกุลวดี  ควรสม
16. เด็กหญิงสุชสวดี   ร่องน้อย
17. เด็กหญิงสุทัตตา  หมายชนะ
18. เด็กหญิงสุนิษา  พิพัฒน์
19. เด็กชายอภินันท์   ดุจจานุทัศน์
20. เด็กหญิงเพ็ญฤดี  บำรุงแคว้น
 
1. นางโสพิน  จิตติพุทธางกูร
2. นายขจรศักดิ์  กงล้อม
3. นางสาวกุสุมา  นาคะเกศ
4. นายเจษฎา  นากดี
5. นางพรเพ็ญ  โนนสร่าย
6. นายอภิสิทธิ์  ขอสุข
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. เด็กชายจักรพงศ์  เทียนทอง
2. เด็กชายณัฐพล  เพลินสุข
3. เด็กหญิงดารารัศมิ์  ศรีชะตา
4. เด็กหญิงธีรดา  สุชาตะวัฒน์
5. เด็กชายปกรณ์  โต๊ะงาม
6. เด็กหญิงพรรณิพา  อินทรรัมย์
7. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เทียนทอง
8. เด็กชายภาคิม  บุญคำ
9. เด็กชายศุภวิชญ์  ทัพไทย
10. เด็กหญิงอรวรรณ  ปานทอง
 
1. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล
2. นางสาวยศณีย์  สุทธิดี
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.2 ทอง 5 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  สุกิมานิล
2. นายกีรติ  แก้วคำไสย์
3. นางสาวจุฑามาศ  ทิพยเนตร
4. นายชิตพล  ผู้สมเก่า
5. นางสาวณัฐชา  กลมเกลียว
6. นางสาวดวงใจ   ขาวนา
7. นายพีรันธร  ดียิ่ง
8. นางสาวมัณฑนา  เจริญศิริ
9. นายวิจารณ์  แสนศิริ
10. นายศักดิ์กมล  มากมูล
 
1. นางสาวิตรี  ดีประดวง
2. นายณัฐพงศ์  ยาจิตต์
3. นายอภิวัฒน์  นามสว่าง
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 78.4 เงิน 22 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ผลเจริญ
2. เด็กหญิงนราแก้ว  แก้วน้อย
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สาคร
4. เด็กหญิงวรัญญา  ริ้วศรี
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พรมลักษณ์
6. เด็กหญิงศรันย์พร  สมัญญา
7. เด็กหญิงอรจิรา  สุภิษะ
8. เด็กหญิงแพรวา  สมพริ้ง
 
1. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
2. นางสาวยศณีย์  สุทธิดี
3. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงษ์
4. นายชัยวัฒน์  ดวงใจ
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.2 ทอง 14 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. นางสาวธาราทิพย์  เทศวงศ์
2. นางสาวบัณฑิตา  พอกพูน
3. นายภูฤทธิ์  ดำเนินงาม
4. นายภูวดล  สุพาพันธ์
5. นางสาวระวีวรรณ  มาลัย
6. นางสาววันเพ็ญ   อานประโคน
7. นางสาววิชุดา  สำราญใจ
8. นางสาวอัมพร  สังข์ลาย
9. นายเอกรินทร์  เทียนทอง
10. นางสาวไพรินทร์  วรรณภักดี
 
1. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
2. นางสาวยศณีย์  สุทธิดี
3. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงษ์
4. นางกัญญาภัทร  ทองประเสริฐ
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กหญิงคณาภรณ์  คมคาย
2. เด็กหญิงจิราภัทร  พรมสาร
3. เด็กหญิงนภสร  พุทธเมฆ
4. เด็กหญิงปณัฐฐา  เสนาะเสียง
5. เด็กหญิงฟ้าพราว  ดีอยากได้
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มานุจำ
7. เด็กหญิงศุภรัตน์  เจตนาดี
8. เด็กหญิงอรัญญา  กองสิน
 
1. นางดวงมณี  นิ่มปรางค์
2. นายรัฐมนูญ  รัตวาลย์
3. นางสาวรุจีสวัสดิ์  ส่งเสริม
4. นางสาวณัฐฐาภรณ์  สุริยา
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 31 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกนกวรรณ  อุดมทวี
2. นางสาวกมลวรรณ  ยุทธศิลป์
3. นางสาวฐิติวรรณ  สมเป็น
4. นางสาวภูริษา  มั่นยืน
5. นางสาววรันธร  พิมพ์จันทร์
6. นางสาวศุภิกา  ช่างผัส
7. นางสาวสุชัญญา  สุภิมารส
8. นางสาวสุนิสา  สุขประจำ
9. นางสาวอนรรฆวี  วีรวงศ์สาร
10. นางสาวอรุณีย์  มีด้วยดี
 
1. นางสุนทรี  เกตุชาติ
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. เด็กชายจักรพงศ์  เทียนทอง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บรรณการณ์
3. เด็กชายณัฐพล  เพลินสุข
4. เด็กหญิงดารารัศมิ์  ศรีชะตา
5. เด็กหญิงธีรดา   สุชาตะวัฒน์
6. เด็กชายปกรณ์  โต๊ะงาม
7. เด็กหญิงพรรณิพา  อินทรรัมย์
8. เด็กหญิงพิมพิกา  เกษร
9. เด็กหญิงพิมพิกา  ผนึกทอง
10. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เทียนทอง
11. เด็กชายภาคิม  บุญคำ
12. เด็กชายศุภวิชญ์  ทัพไทย
13. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ไม้หอม
14. เด็กหญิงอรวรรณ  ปานทอง
 
1. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 7 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นางสาวณัฐฐิตา  มุมทอง
2. นางสาวธิดาพร  กอสาลี
3. นางสาวธิติมา  จันทะรส
4. นางสาวพิสชา  ไหมทอง
5. นางสาวรัตติยาภรณ์  จุฬามณี
6. นางสาวศศิกานต์  วิลา
7. นางสาวสุนิสา  ใจสุข
8. นางสาวสุภาวดี  ธรรมมะ
9. นางสาวอนุรากรณ์  สุวรรณี
10. นางสาวอนุสรา  หงษาแก้ว
11. นางสาวอรดา  ใจกล้า
12. นางสาวโฟกัส  ปัตตายะโส
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ชวนสรรค์
2. นางสาวสุทิน  จรัญยานนท์
3. นายนรินทร์  รพีพัฒนา
4. นางสาวศุภรดา  หมั่นดี
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวฐาปนี  บรรลือทรัพย์
2. นายธนพล  บุญเลิศ
3. นายพีรพัฒน์  พาลารักษ์
4. นายวรวรรณ  วาระนุช
5. นายสิทธิชัย  สัพพัญญู
 
1. นายอัครชัย  ทองดี
2. นางสาวจิราพร  แสนกล้า
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.8 ทอง 6 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประเสริฐศรี
2. นางสาววานิสา  ไชโย
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ปลื้มชิงชัย
2. นางสุณิชา  อาภาอมร
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90.4 ทอง 10 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แม้ประสาท
 
1. นางชริตา  ภาวสิทธิ์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 56.8 เข้าร่วม 59 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์สี
 
1. นายฐิตินันท์  ธนปฐมพงศ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.5 ทอง 38 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภิมลสา  ยอดอินทร์
 
1. นางสาวสุธนารีย์  ศรีเมือง
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80 ทอง 30 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวรติมา  ก้านอินทร์
 
1. นางนพรัตน์  วิวาสุขุ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.4 ทอง 6 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกันติยา  เมธาจิตติกรกุล
2. เด็กชายจิรกร  โอธินทรยุทธ
3. เด็กหญิงณิชกานต์  พวงลำภู
4. เด็กหญิงพรรณธร  จันทินมาธร
5. เด็กหญิงพิชญาภา  สิทธิเสือ
 
1. นางวรรณา  สิยาชีพ
2. นางสาวสุปราณี  นาคงาม
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.4 ทอง 50 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวจารุวรรณ  โมกขุนทด
2. นางสาวจิรประภา  ใจหาญ
3. นางสาวพรไพลิน  สาแก้ว
4. นางสาวสโรชา  โสภักดี
5. นายอิสระพงษ์  กิ่งแก้ว
 
1. นางบังอร  ชูแก้ว
2. นางสาวสุรัตนา  จินดาศรี
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73.5 เงิน 43 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กชายชโยดม  อ่อนบ้านแดง
2. เด็กชายศิวกร  สิงห์ขิต
 
1. นายปรวีร์  ดียิ่ง
2. นางสาวนิฤมณ  มั่นยืน
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 94 ทอง 7 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวปักษมน  ผลจันทร์
 
1. นายโกมล  ศรีวรรณะ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.5 ทอง 25 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายภูวสิษฎ์  บัวแย้ม
2. เด็กชายมนตรี  อาจหาญยิ่ง
 
1. นางสาวุรุ่งทิวา  กิมาวะหา
2. MissHu  Chun
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.67 ทอง 18 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายพงศกร  สายยศ
2. นายศุภากร  พื้นบน
 
1. นางสาวอุมาพร  สารพัฒน์
2. MissHu  Chun
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงจันทกานต์  สุขบรรเทิง
2. เด็กหญิงนภสร  วรรณทอง
 
1. นางสาวพิมพ์พร  สุขแล้ว
2. นางสาวหทัยชนก  ศูนย์ตรง
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71 เงิน 22 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวฐิตารีย์  สมอ่อน
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  นามภักดี
 
1. นางสาวพิมพ์พร  สุขแล้ว
2. นางสาวหทัยชนก  ศูนย์ตรง
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.6 ทอง 16 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวปภาวีร์  มีแก้ว
2. นางสาวสิรินภา  ใบแก้ว
 
1. นางสาวสุจิตรา  ชาสุด
2. นายยุรนันท์  จันทะเวช
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาววิมลวรรณ  ปัญญาเหลือ
2. นางสาววีราภรณ์  มุ่งสุข
 
1. นายธนากร  กายสง่า
2. นางสาวโสภิดา  ผู้สมเก่า
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.33 ทอง 14 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวดารารัตน์  สายยศ
2. นางสาวเพ็ญนภา  สร้อยจิต
 
1. นางสาวอุมาพร  สารพัฒน์
2. MissHu  Chun
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  มูลศาสตร์
2. นายศรายุทธ  ชูธนกร
 
1. นางสาวน้ำอ้อย   เจียมรัมย์
2. นางพิลาวัลย์  ปาเส
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.66 ทอง 4 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจิราวรรณ  ร่วมสำโรง
2. นางสาวภัทรวดี  แนบทางดี
 
1. นางสาวสุจิตรา  ชาสุด
2. นายยุรนันท์  จันทะเวช
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาววราภรณ์  เพ็งทอง
2. นายอภิวัฒน์  อินทรีย์
 
1. นายธนากร  กายสง่า
2. นางสาวโสภิดา  ผู้สมเก่า
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 94.33 ทอง 5 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจุฑามาศ  แซ่โค้ว
2. นางสาวณญาดา  บุญสาลี
3. นางสาวธรรมธิดา  หงษ์วุธ
4. นางสาวปานชนก  สายยศ
5. นางสาวศุภรัตน์  เจริญเหรียญ
 
1. นางสาวสิริภรณ์  นามสวัสดิ์
2. MissShi  Liying
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.67 ทอง 13 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายถิรวิทย์  สุรชิต
2. นางสาวพัณณ์ชิตา  บุญปก
3. นางสาวมรรษกร  นาคโทน
4. นายศิวกร  เขมะปัญญา
5. นางสาวสุนัฐญา  พ่อค้า
 
1. นางสาวเพชรลัดดา  บริบูรณ์
2. นายสมปอง  ประทุมปี
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.67 ทอง 4 โรงเรียนสิรินธร 1. นายธนาวิชญ์  อคีเว่น
2. นางสาวปวริศา  สมานจิตร
3. นางสาวพจมาน  ศุภกิจชัยศิลป์
4. นางสาวพรธีรา  กองแก้ว
5. นางสาวอรอนงค์  แสนอุบล
 
1. นายธนากร  กายสง่า
2. นางสาวโสภิดา  ผู้สมเก่า
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  จินดาศรี
2. นางสาวจิดาภา  บุปผา
3. นางสาวรวงข้าว  คงสุขดี
4. นางสาววิรากานต์  โควสุรัตน์
5. นางสาวอลิษา  จันทร์แก้ว
 
1. นายยุรนันท์  จันทะเวช
2. นางสาวสุจิตรา  ชาสุด
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 82.33 ทอง 7 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวภัทท์ชนก  โคตรพันธ์
 
1. นางสาวอวตี  บัณฑิตนิธิกุล
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายกานต์  หอมหวล
 
1. Mr.Kazuhiko  Matsuo
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวธันยธร  ขาวแก้ว
 
1. นายยุรนันท์  จันทะเวช
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 26 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายณฤศร  ทีอุปมา
2. เด็กชายทัตพงศ์  ตันเฮง
3. เด็กชายธนโชติ  ไชยวิจิตร
4. เด็กชายนรสิงห์  อาชญาเมือง
5. เด็กชายพาโชค  โสภา
6. เด็กชายพิชัยพัศ  บุญสุยา
7. เด็กชายมนัญชัย  เชิดชีวี
8. เด็กชายอภิรักษ์  กลางพงศ์
 
1. นายจรูญ   ชัยยิ่ง
2. นายนฤดล  คงนุรัตน์
3. นายไพบูลย์  หัดรัดชัย
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายชัยณรงค์  พันธุ์ศิริ
2. นายนครินทร์   ชนะงาม
3. นายบำรุง   พยอมหอม
4. นายศิวัช   ประโนรัมย์
5. นายสิริยากร   ดีอ้อม
6. นายเด่นชัย  คิดชนะ
 
1. นายจรูญ   ชัยยิ่ง
2. นายนฤดล  คงนุรัตน์
3. นายไพบูลย์  หัดรัดชัย
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.1 ทอง 5 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกัญญา  บุญเชิด
2. นางสาวจุฑามาศ  ชุ่มสูงเนิน
3. นางสาวณหทัย  นวฤกษ์
4. นางสาวพิมพ์ญาดา  สุธรรมวรไชย
5. นางสาววรศิญา  ยอดสิงห์
6. นางสาววริษา  มณีอินทร์
7. นายศรายุทธ  มั่งคั่ง
8. นางสาวศิริรัตน์  สิงบุดดี
9. นางสาวสุชัญญา  วัฒนานุสิทธิ์
10. นายเผ่าวิภู  ของจงดี
 
1. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี
2. นางสาวภัทรินทร์  แก้วคำ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏิ์ธนพงศ์  พุฒซ้อน
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  นิยม
3. เด็กหญิงลักษิกา  กระต่ายทอง
4. เด็กหญิงสุนิสา  เสริมแก้ว
5. เด็กหญิงสุพรรนิการ์  โพธิ์งาม
 
1. นายศักดิ์ศรัณย์  สาทิพจันทร์
2. นางสมใจ  วาพัดไทย
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86.4 ทอง 16 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  สุดาจันทร์
2. นางสาวจิรนันท์  เสนานนท์
3. นายชนิสร  สวัสดี
4. นางสาวณัฐกานต์  บุญลับ
5. นางสาวสุพิชชา  บุญไทย
 
1. นางสมใจ  วาพัดไทย
2. นางสาวพรพรรณ  วศะโสภณ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติการณ์  ศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ฟุ้งทศธรรม
3. เด็กหญิงศศินา  เกษาโร
 
1. นางสาวอักษรวดี  กงทา
2. นางสาววิภาพร  แสวงสุข
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวกุลกาญจน์  แสวงสุข
2. นางสาวจิราภรณ์  ดาทอง
3. นางสาวเขมมิกา  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาวสุพรรณี  ขาวงาม
2. นางสาววิภาพร  แสวงสุข
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกัลยกร  กัลยา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ได้ดี
3. นางสาวศรัณย์พร  พีระพลพันธ์
 
1. นางสาวมนัญญา  สิมมา
2. นางสาวสุรางค์ทิพย์  สุขพูล
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวณัชชา  สายบุตร
2. นางสาวพรรณภัค  จัตุรภัทร
3. นางสาวพิยดา  กมลรัมย์
 
1. นางสาวสุรางค์ทิพย์  สุขพูล
2. นางมณี  นรสาร
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายมาวิน  แต้นวกุล
2. นายวีระฉัตร  สุขบรรเทิง
 
1. นายวัชระ  โกติรัมย์
2. นางปารย์พิชชา  ชีวาพรไพศาล
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 28 โรงเรียนสิรินธร 1. นายสรวิชญ์  ตั้งศรีไพโรจน์
2. นายสิรภพ  แม้ประสาท
 
1. นายอานนท์  มุ่งดี
2. นายประสิทธิ์  ตะวันหะ
 
168 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  พิศิลป์
2. เด็กชายตฤณ  ตั้งวงศ์เจริญกิจ
3. เด็กชายศักชัช  เห็นสุข
 
1. นางดลนภา  พุ่มพุฒ
2. นายกฤษฎากร  แก่นดี
 
169 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 8 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกชกร  ถูกหมาย
2. นางสาวสุธิดา  สายกลิ่น
3. นางสาวอาทิตยา  ปลอดกลาง
 
1. นายอานนท์  มุ่งดี
2. นายสมชาย  วงศา
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายทักษ์ดนัย  แดงบุญเลิศ
2. นายพีรพล   โพธิ์คำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพจน์  พุฒวัจน์
2. นางรุ่งทิวา  ผลเกิด
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  งามมาก
2. เด็กหญิงภูริชา  ชฎารัตนฐิติ
 
1. นางภูริตา  จันทสุข
2. นายอิทธิพล  จันฉาย
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 48 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงกมลชนก  มัทวานนท์
2. เด็กหญิงภาวินี  สำนักนิตย์
 
1. นายขุนธนา  ปัญญาเพชร
2. นางสาวทัศนพร  วิบูลย์อรรถ
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 29 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กชายธีรภัทร  งามขุนทด
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ตินทอง
 
1. นายณกรณ์  บำรุงธรรม
2. นางอภิญญา  มณีไสย
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 21 โรงเรียนยางวิทยาคาร 1. นางสาวชนากานต์  คำงาม
2. นายณัฐวุฒิ  อินทรีย์
 
1. นายจิรพันธุ์  แก้วจำเริญ
2. นางอุดมสิน  ชื่นใจ
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายขจรพล  หวลระลึก
2. เด็กชายดิษพงศ์  ร่วมศรี
 
1. นายวีระยุทธ  พิมวงษา
2. นายกฤษฎากร  แก่นดี
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวรตา  มหัทธนศักดิ์
2. นายศิวกร  ยวงแก้ว
 
1. นายวีระยุทธ  พิมวงษา
2. นายกฤษฎากร  แก่นดี
 
177 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวปิ่นภัสศร  ดาบทอง
2. นางสาวศิรภัสร  เติมกล้า
 
1. นายสมหมาย  หลอมประโคน
2. นางทิวาพร  หลอมประโคน
 
178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 77.75 เงิน 25 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายธนวัฒน์  สมบัติกำไร
2. เด็กชายสิรภพ  สุวรรณสม
 
1. นางปานชนก  ขันอ่อน
2. นายมนภัทร  สุธรรม
 
179 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76.4 เงิน 18 โรงเรียนแร่วิทยา 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เรืองกระจาย
2. เด็กหญิงสุนิสา  รังแก้ว
 
1. สิบเอกภาคิน  ลุนลี
2. นางสาวจิดาภา  ลิ้มศิริโพธิ์ทอง
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายชินวัตร์  ไทยยิ่ง
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  ทวีสุข
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญคำ
 
1. นายเบญจภัทร  วงค์โคกสูง
2. นายธีระวัฒน์  สุระศร
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นางสาวจริยา  มีศิริ
2. นางสาวพิยดา  ก่อแก้ว
3. นายอภิชัย  เลิศล้ำ
 
1. นายวีระวัฒน์  วิทยอุดม
2. นางนงเยาว์  วิทยอุดม
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85.5 ทอง 14 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิรเมธ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ขันละ
3. เด็กชายปิติพล  แผ่นทอง
 
1. นายไพรัตน์  ทองเถาว์
2. นางสาวสรวีย์  มีพร้อมพล
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 93.7 ทอง 19 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธนโชติ  ใจกล้า
2. นายวริศ  อังคสิทธิ์
3. นายสิรวิชญ์  มาประจวบ
 
1. นายกฤษฎากร  แก่นดี
2. นายวีระยุทธ  พิมวงษา
 
184 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 73 เงิน 24 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายชาคริต  จารัตน์
2. เด็กชายณธกร  ผลเกิด
3. เด็กชายทีฑายุ  จันทิพย์
 
1. นายกฤษฎากร  แก่นดี
2. นางสาวไลลา  อุดมทวีพร
 
185 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 96 ทอง 5 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายชัยภัทร  มียิ่ง
2. นายพีรพัฒน์  แย้มงาม
3. นายไพสิฐ  บุญมา
 
1. นางสาวอัมพร  คนึงเพียร
2. นางปารย์พิชชา  ชีวาพรไพศาล
 
186 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แท่นแก้ว
2. เด็กชายนพลักษณ์  ผลแม่น
3. เด็กหญิงปนิตา  คงกล้า
4. เด็กชายศักดิ์ทวี  คนึงเพียร
 
1. นายไพรัตน์  ทองเถาว์
2. นางสาวสรวีย์  มีพร้อมพล
 
187 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายกอบศักดิ์  แสนสำราญ
2. นายธณรัฐ  เพียรชัยภูมิ
3. นายศุภกร  แจหุงเครือ
4. นายเจตนิพัทธ์  รุ่งเรือง
 
1. นายเบญจภัทร  วงค์โคกสูง
2. นายวัชรินทร์  บุญเที่ยง
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 29 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  กทิศาสตร์
2. เด็กชายนนท์ปวิธ  ศรีแย้ม
3. เด็กชายนรินทร  สีไพร
 
1. นายอนุรักษ์  พูลสวัสดิ์
2. นายสุริยา  ประสงค์เสียง
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.5 ทอง 23 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายณัฐภัทร  แก่นอากาศ
2. นายปรเมษฐ์  วังสันต์
3. นายอนุวัช  มาลัยทอง
 
1. นายสิทธิพล  นามสว่าง
2. นายจารุวัฒน์  ภูนะยา
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 22 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  วิยาสิงห์
2. เด็กหญิงอานันตยา  วิยาสิงห์
3. นางสาวเบญจรัตน์  มะลิ
 
1. นายศุภชัย  บุติมาลย์
2. นายภานุรุจ  บุญสังข์
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 7 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  วิชุมา
2. นางสาวชนินาถ  ใจสุระ
3. นางสาวนิภาวรรณ  ดวงสวรรค์
 
1. นางดวงตา  บุติมาลย์
2. นายภาณุรุจ  บุญสังข์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกฤตติยา  ฤกษะเสน
2. เด็กหญิงจิราภา  เพ็ชรน้อย
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นูพิมพ์
4. เด็กหญิงมณีนุช  ศิริรัตน์
5. เด็กหญิงศศิรา  สุดเส้นผม
6. เด็กหญิงอภิศรา  ศรีเพ่ง
 
1. นางนิภา  หลิมศิริวงษ์
2. นางผ่องศรี  พัวพันธุ์
3. นายอดิศักดิ์  บุญเมือง
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 55 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  สันทาลุนัย
2. นายณัฐวุฒิ  สุภาวหา
3. นายนครินทร์  สมสุข
4. นางสาวพัชรินทร์  งามสงวน
5. นางสาวศิริวัฒน์  สุภาวหา
6. นางสาวหทัยกาญจน์  สุขคุ้ม
 
1. นางดวงตา  บุติมาลย์
2. นางสาววิภาดา   จำปาทอง
3. นายสหัฎฐรัฐ  มะลิซ้อน
 
194 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดามณี  ฝ่ายทาน
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มูลทอง
3. เด็กหญิงมลธีรา  สันทอง
 
1. นายศุภชัย  บุติมาลย์
2. นางสาวรัตนาวดี  สมศรี
 
195 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง 32 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวศุภิสรา  สุขวรรณ
2. นางสาวเกศรินทร์  สมนาค
3. นางสาวโสรยา  ศรีเลิศ
 
1. นางดวงตา  บุติมาลย์
2. นางสาววิภาดา  จำปาทอง
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีวิทยา 1. เด็กชายกิตติภูมิ  สอนกล้า
2. เด็กชายธนภัทร  การงานดี
3. เด็กชายสุธางกูร  แสนอินต๊ะ
 
1. นายอดิศร   บุญล้ำ
2. นางสาวธนภัทร  เปรียบนาน
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวศรีสุดา  ตู้คำ
2. นางสาวเกศสุดา  พิมพ์วงษา
3. นางสาวเอวิตรา  กองสุข
 
1. นางนิตยา  บุญมา
2. นางสาวรุ่งทิพย์  บัวศรี
 
198 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.8 ทอง 13 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฉัตรติยา  เสียงเพราะ
2. เด็กชายพรรณรังสี  แก้วดี
3. เด็กชายวชิรวิทย์  กันยา
 
1. นางสาวชมทิพา  กะภูทิน
2. นายไผ่  พรมเพชร
 
199 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนสิรินธร 1. นายกิตติภูมิ  ศรีสม
2. นางสาวจิรภัทร  จารัตน์
3. นางสาวอัจจิมา  วงศ์ฉลาด
 
1. นางผ่องศรี  พัวพันธุ์
2. นางสาวเสาวรัตน์  ธรรมษา
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง 24 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร  กะการดี
2. เด็กหญิงชินมาลี  อยู่ยอด
3. เด็กหญิงปณิตา  หวังสม
 
1. นางสาวรัชนีกร  เพียรดี
2. นางสาวณิชชา  ผลเกิด
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.4 ทอง 24 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวฐนิดา  ก้อนทอง
2. นางสาวณัฐฐินันท์  ปัญญาสูง
3. นางสาวสุทธิดา  พวงมาลา
 
1. นางนิภา  หลิมศิริวงษ์
2. นางสาวณิชานันทน์  รักษ์คิด
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 21 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  บุญเพิ่ม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  สอนสิทธิ์
3. เด็กหญิงรินรดา  อักษร
 
1. นางอัญชลี  โพธารินทร์
2. นางสาววโรทัย  ภูอาษา
 
203 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.3 ทอง 33 โรงเรียนพญารามวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  เจริญยิ่ง
2. นางสาวบุษญา  กมลวงษ์
3. นางสาวฟ้าใส  พะนิรัมย์
 
1. นางละออ  กระแสโสม
2. นาย-  -
 
204 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 39 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เขียวงาม
2. เด็กชายธนากร  แก้วเฮียง
3. เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีสุข
 
1. นางตุลาลักษณ์  วันแสน
2. นายพีรเดช  เลิศงาม
 
205 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 26 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 1. นายกฤษนัย  วรรณศิริ
2. นางสาวสุภาพร  ช่อเพชร
3. นายเฉลิมลาภ  โภคา
 
1. นางตุลาลักษณ์  วันแสน
2. นายพีรเดช  เลิศงาม
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86.9 ทอง 5 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธนธรณ์  แสงภา
 
1. นางมวลมาศ  แก้วขวัญข้า
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.2 ทอง 8 โรงเรียนยางวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภัสสร  นิสัยกล้า
 
1. นางสาวจันทนา  บุราคร
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 19 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สิงคเวหน
 
1. นางสาวฐิติวรดา  กิ่งแก้ว
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 1. เด็กชายประสิทธิ์  แผ่นงา
 
1. นายสมบัติ  มงคลสาร
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 22 โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขแม้น
2. เด็กหญิงบุญญลักษณ์  ทองเกลี้ยง
3. เด็กชายอัศนี  ทรงยินดี
 
1. นางรังสิมา  ดวงดี
2. ว่าที่ร้อยตรีดิศานุวัตร  ภูแก้ว
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 70 เงิน 19 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 1. นายธวัฒชัย   สีดำ
2. นางสาวพิชญา   เพราะดี
3. นายวัชรพงษ์   สวัสดิผล
 
1. นายกุศล    แพงภูงา
2. นางเฉลิมวรรณ    แพงภูงา
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  ทองหลำ
 
1. นางสาวฤชุกร  ตรุณจันทร์
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนยางวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  รับขวัญ
 
1. นางสาวพัชรีพร  วงศ์บุญ
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. เด็กหญิงพรชนก  จันทร์นอ
 
1. นางนิติอร  บุญคงเดช
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 17 โรงเรียนวังข่าพัฒนา 1. เด็กชายมงคล  เหมือนชอบ
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  สินโสด
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กชายนนทกร  ส่วนเสน่ห์
 
1. นางสาวบุญทวี  โองอินทร์
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85.2 ทอง 8 โรงเรียนพนาสนวิทยา 1. นางสาวอรทัย  บุญทัน
 
1. นายอดิศักดิ์  เทียนทอง
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนพนาสนวิทยา 1. เด็กชายกันตภณ  พรหมศรี
 
1. นายสุรชัย  กุลรัตน์
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 4 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชราพร  แผ่นทอง
 
1. นายสมคิด  ศรีจำปา
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 1. นางสาวน้ำฝน  ธรรมยุติ
 
1. นายกิตติพัฒน์   อินจนา
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.8 ทอง 4 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 1. นางสาวชัชฎา  ผนึกดี
 
1. นางเสาวนีย์  พิศเพ็ง
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวศศิกานต์  แหวนวงศ์
 
1. นางสาวผ่องพรรณ  อุปถัมภ์
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 23 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 1. นายธนากร  ทราจารวัตร
 
1. นายชาญวิทย์   ฉัตรทอง
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.8 ทอง 10 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  พูลผล
2. เด็กชายอภิภู  อัธยาศัย
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ทองไทย
2. นางรัติยวรรณ  ครองศิลป์
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พิมานรัมย์
2. นางสาวนันทกา  เหิมฮึก
 
1. นางรัติยวรรณ  ครองศิลป์
2. นางสาวศิริขวัญ  ทองไทย
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.4 ทอง 35 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 1. เด็กชายนันทวิชญ์  พรมวัฒน์
2. เด็กหญิงสายรุ้ง  อุกอาจ
 
1. นางสาวพิชญญา  สุขเต็ม
2. นางสาวสวนีย์  ก่อแก้ว
 
227 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 88.47 ทอง 15 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายณธกร  หมิ่งแก้ว
 
1. นายศรัทธา  เชิงหอม
 
228 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 80.1 ทอง 48 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายเกียรติศักดิ์  ดัชถุยาวัตร
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
229 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 79.2 เงิน 45 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. เด็กชายณฐกร  ทองขาว
 
1. นายอาทร  อุตรา
 
230 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 74.6 เงิน 50 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นายศุภนัฐ  นึกสม
 
1. นายอาทร  อุตรา
 
231 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 74 เงิน 51 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. เด็กชายจักรพันธ์  มีแสวง
 
1. นายธนภพ  สุภาษา
 
232 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 79.4 เงิน 50 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายบดินทร์ธรณ์  สันทาลุนัย
 
1. นายกรวีย์  คงตน
 
233 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 78.7 เงิน 42 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 1. เด็กหญิงสิริภา  ไวฉลาด
 
1. นายศราวุธ  ถึงสุข
 
234 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 82.2 ทอง 29 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายศักดิธัช  ผลเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์  มุมทอง
 
235 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 82.71 ทอง 48 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. เด็กชายกัปตัน   พวงเพชร
2. นางสาวกาญจนา   ดวงศรี
3. นางสาวจิราพัชร  รูปโฉม
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ดอกคำ
5. นายชัยยะวัตร์  ใสยิ่ง
6. เด็กชายชิษณุชา  วุฒิยา
7. นายณฐภัทร  เหง่าพันธ์
8. เด็กหญิงดรุณี  คล่องใจ
9. เด็กหญิงดวงกมล  อินทะนัย
10. นางสาวดารารัตน์  สีจำปา
11. นายนนทณัฐ  จันทร์ดี
12. นายปฏิพล  สุคติศิริอุดม
13. เด็กชายปรเมษฐ์   พนารินทร์
14. เด็กหญิงปวีณา  อุตราศรี
15. เด็กหญิงพรนิพา  จงกฎ
16. เด็กหญิงมลฤดี  พากเพียร
17. เด็กหญิงมาริษา  สุรินทร์งาม
18. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชัยแสง
19. เด็กหญิงวิชุดา  พลคำ
20. นายศรีสมบัติ  สาระ
21. นายศิรา  เสาไธสง
22. เด็กหญิงสายธารา   หนูไพโรจน์
23. นายสุรพล  สีดาน้อย
24. นายอดิศักดิ์   แก้วมาก
25. นางสาวอภิรัญญา   สินสุพรรณ
26. นางสาวอมรรัตน์   เอี่ยมสำอางค์
27. เด็กหญิงอรจิรา  โสปันหริ
28. เด็กหญิงอรปรียา  หงษ์อ่อน
29. เด็กหญิงอรอนงค์   รัตนะวัน
30. เด็กหญิงเพชรรินทร์  ดอนชุม
 
1. นางสาวจินตหรา  เกรินรัมย์
2. นางสาวสุภักษร  มารมย์
3. นายเชิดชัย  เจริญยิ่ง
4. นายธนะรัตน์  ทองสุก
5. นายสุรินทร์  จันทร์ศรี
6. นางสาวพัชรกร  ยิ่งยงยุทธ
7. นายพีระ   จันเหลือง