สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 5]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 57 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงอมรทิพย์  ทองดี
 
1. นางชุติมตา  วีนเบอร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 72.6 เงิน 40 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นางสาวอัจฉรา  เปี่ยมหิรัญ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ภูมีศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 32.2 เข้าร่วม 59 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายสุริยา  ดวงสมิง
 
1. นางวิราวัฒน์  ประชามอญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 21 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวพัชรียา  หาสีงาม
 
1. นายวราวุฒิ  พลตรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 37 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงมณียา  ศรีลากุล
 
1. นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 76 เงิน 12 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นางสาวพรทิพา  จิตถวิล
 
1. นางสาวอรรจนพรรณ  คงนาวัง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงโสภิษฐ์นภา  คำมา
 
1. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 36 โรงเรียนซำยางวิทยายน 1. นางสาววารินทร์อำไพ  โชคคูณ
 
1. นางนิยมาภรณ์  ขันเพชร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 27 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงปรียาพร  บุญหล้า
 
1. นางคมขำ  ศิริแก้ว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 35 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นางสาวอริญา  กองทอง
 
1. นายพงษ์พัฒน์  สมณะคีรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  แผงสี
2. นางสาวอุบลวรรณ  แสนคำ
 
1. นางปราณี  วโรพัฒน์
2. นางสุนิสา  สำราญวงษ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายธีรณัฐ  อุปสีดา
2. นายอลงกรณ์  ศิลาพล
 
1. นายพงษ์พัฒน์  สมณะคีรี
2. นางสาวพุชณารินทร์  ศิรินุภาสกุล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84.7 ทอง 22 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายธนพล  แสนศรีคำม้วน
2. เด็กหญิงสิริกร  เพียวงษ์
 
1. นางรุ่งฤดี  ทองมาก
2. นางมัทนียา  ศิลาศรี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 91.7 ทอง 16 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวศิรินภา  มาสอน
 
1. นางรุ่งฤดี  ทองมาก
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 50 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงศุภิสรา  จ้อยนุแสง
 
1. นางสาวจิตราพร  พงษาคราม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวนภัสสร  ทองแย้ม
 
1. นายศิริ  ชาติชำนาญ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงพรชญา  สมอนา
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  วรวงษ์
3. เด็กหญิงเมธาวี  โฉมมงคล
 
1. นายระพีพงศ์  ลีพรม
2. นางพเยียกร  เบี้ยกระโทก
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 50 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวปภาวี  บุญยอด
2. นายยศภัทร  เท่าธุรี
3. นางสาวสิริมนต์  โทแก้ว
 
1. นายวรจิตร  ทิพเนตร์
2. นางสาวทัดดาว  สนเมือง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายจิรายุ  สมลือแสน
2. เด็กหญิงรติรส  ผายพิมพ์
3. เด็กหญิงอรจิรา  แสนตา
 
1. นางสาวอุษณี  ชาติพหล
2. นางสาวลลิตา  ชาวกะมุด
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 16 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวชญาดา  นาคสุวรรณ
2. นางสาวธีรดา  ชัยบุตร
3. นางสาวระพีพรรณ  สุวรรณ
 
1. นางศิริพรรณ  ศรีอุทธา
2. นางพิระธร  ตีกา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ศรีจันทร์
2. เด็กชายพสิทธิ์  บุญโสภณ
 
1. นายพิชิต  ทองล้น
2. นางจตุพร  จิตมาตย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73.25 เงิน 34 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวนุดี  ศรวิเศษ
2. นางสาวโพยม  น้อยโนนทอง
 
1. นางชลกร  เสริฐสม
2. นางสาวนันท์นภัส  สารพินิจ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 43 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  พรมมี
 
1. นายเชาวลิตร  สมบัติทอง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 46 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายธนกฤต  แทบทาม
 
1. นางสาวจิรานนท์  หงษ์ดี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82.17 ทอง 29 โรงเรียนภูผาม่าน 1. นายปิยะกูล  ต่อทุน
2. นางสาวศศิกานณ์  ทองคำ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เต็มวงษ์
2. นางสาวอลิตา  เคนคำภา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78.57 เงิน 34 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. นายธีรภัทร  จันสิมมา
 
1. นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนภูผาม่าน 1. เด็กชายภูมิภัทร์  ต่อชีวัน
 
1. นางสาวมยุรี  ศรีอุดร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 54 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวชลลดา  โพธิ์สีลา
 
1. นายเสกสรรค์  จันสนิท
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงเกสรา  อินทนันต์
 
1. นางนิตินันท์  รักแพทย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 40 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ถาวงษ์กลาง
2. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีอินทรีย์
3. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  คำป้อง
 
1. นางสาวจิราวรรณ  น้อยนพพระ
2. นางสาวธัญวรัตน์  พัฒนสาร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายกฤษณพงศ์  คำอ้น
2. นางสาวกัลยรัตน์  ตรีเพชร
3. นายชัยอนันต์  ไกรษร
 
1. นายพิฑูรย์  โสภา
2. นางสาวสรัญญา  พินาธุวงค์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตโสภิณ  โคตรภูเวียง
2. เด็กชายปรภัทร  ศรีวิไล
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามวงษา
 
1. นายอนุชิต  ผลภิญโญ
2. นางสาวรัติกาล  แก่นบุดดี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.25 เงิน 41 โรงเรียนภูผาม่าน 1. นายกฤษดา  เงินโม้
2. นายฐิติวุฒิ  พันธ์เนียม
3. นางสาวอัญธิกา  มาเพชร
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ประเสริฐสุข
2. นางสาวสุวรรณา  ใจกล้า
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 43 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรนภา  โคตรชัย
2. เด็กหญิงพูนทรัพย์  บุญเชิด
3. เด็กหญิงสุกานดา  คุณธรรม
 
1. นางสาววัชรา  หงษ์เวียง
2. นางสาวศมนกานต์  คำมูล
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 30 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจุฑามาศ  ต่อวาส
2. นางสาวปิ่นมณี  แซมบอน
3. นายวุฒิพร  นารีจันทร์
 
1. นายโกมล  ศิริวัฒนกุล
2. นางสาวเบญจมาศ  บุตรจันทร์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.48 ทอง 20 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวญาณัจฉรา  ชำนาญ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  มีชัยมาตย์
3. เด็กหญิงปวรรณรัตน์  ฉลูพันธ์
 
1. นางปิม  ศิริมั่งมูล
2. นายเจ็มจิตร์  ธะนะปัตร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.4 ทอง 14 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวชนากานต์  เนี่ยมอ้ม
2. นายนันทพงศ์  ชุมชัย
3. นางสาวพรทิตา   กิติราช
 
1. นางอัจฉรา  กีรติรังสรรค์
2. นางสายชล  ชาติไทย
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  พันตู้
2. เด็กหญิงนววรรณ  ชาเวียง
 
1. นางสาวปัญจรัตน์  ศรีทองแสง
2. นายจุฑาธร  สุขศาลา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 16 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์ฤดี  คำศิริ
2. นางสาวนันธิชา  มูลตรี
 
1. นายประจักษ์  ภูมิเวียงศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีสถิตพงษ์  ศรีจิวังษา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 52 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. เด็กชายธนวัฒน์  สอนเต็ม
2. เด็กชายเอกบวร  สอนเต็ม
 
1. นางสาวกัญญาภัค  แข็งแอ
2. นายทินกรรตุ์  เขยสุข
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 49 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายศิรชัช  สนธิสัมพันธ์
2. เด็กชายสถาปนา  คำบูชา
 
1. นายภูวนาท  นิสัยตรง
2. นางปิยพร   นิสัยตรง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 50 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นายพงตะวัน  พามี
2. นายเจษฎา  เชื้อนาหว้า
3. นายเวพดล  พลตรี
 
1. นายเกษฎา  จุลกมล
2. นายอรรถพล  ศรีมุกดา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 53 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงค์คำภา
2. เด็กหญิงจินตนา  ชินจักร
3. เด็กหญิงชุติมา  นุภา
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ปัสสาเขียว
5. เด็กหญิงนิลลิณี  ทิพย์รักษ์
 
1. นางดรุณณี  จึงตระกูล
2. นางจงรักษ์  พูนทอง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 60 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายชินวัตร  ตันยกูล
2. นางสาวปานไพลิน  เนื่องปัดสา
3. นางสาวภัทรสุดา  พูนภิญญา
4. นางสาวยุวนิดา  กาสี
5. นางสาวสุพรรษา  บุดดาซุย
 
1. นางดรุณณี  จึงตระกูล
2. นางสาวไพพร  ปราบพาล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 17 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงนันธิดา  ทรัพย์โคกสูง
2. นางสาวพิมพ์วลัญช์  มิตรพันธ์
3. เด็กหญิงศศิกาญ  ชีพอุบัติ
4. เด็กหญิงเกวลิน  เครือคุณากร
5. เด็กหญิงเกวลี  เครือคุณากร
 
1. นางกัลยา  ทองอ้วน
2. นายวทัญญู  สุวรรณประทีป
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.4 ทอง 12 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวปิยะวรรณ  หวยสูงเนิน
2. นางสาวพรประภา   แก้วแกมทอง
3. นางสาวพรปวีณ์  เรืองกิจไพบูลย์
4. นางสาวพรสิรีย์  ศรีแสงเมฆ
5. นางสาวอาลิชา  แสนพันธ์
 
1. นายวุฒิไกร  ภูมิภูเขียว
2. นางสาวิตรี  ศรีกัณหา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  อุปสีดา
2. เด็กหญิงธนัชชา  ภาวัง
3. เด็กชายพงศกร  ต้อนรับ
4. เด็กชายพงศธร  มั่นคง
5. เด็กหญิงเกษราภรณ์  มาตทวงษ์
 
1. นายศักดรินทร์  ขามธาตุ
2. นายศิวะ  จวบสมบัติ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94.6 ทอง 4 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวปวริสา  ริมขามป้อม
2. นางสาวมนฑาทิพย์   ศรีราชา
3. นายยศวริต  วิชาการ
4. นางสาวศศิณา  เหมรัตน์หิรัญ
5. นางสาวศิริวาลี  เซ็งชิง อุย
 
1. นายธนเดช  ศิริสุนทร
2. นางกมลวรรณ  สิมมาคำ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.6 ทอง 11 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายกฤษฎา  แก้วมิ้ง
2. นายกฤษฎา  อุไทยสา
3. นายกิตติศักดิ์  ประทุม
4. นางสาวขวัญฤทัย  บุพิ
5. นางสาวจันจิรา  จันสอน
6. นางสาวชญานี  เผียงสูงเนิน
7. นายชลันธร  ลาดนอก
8. นางสาวชัญญานุช  งามสมบัติ
9. นางสาวณิชาภัทร  บุญบำรุง
10. นางสาวปิยธิดา  ถนอมสัตย์
11. นายปุญญพัฒน์  ขวัญพรม
12. นายพงษ์เพชร  พรมปากแซม
13. นางสาวพรทิพย์  ทองเหลือง
14. นางสาวพรรณวดี  ธิทะ
15. นายศราวุธ  ขัดสา
16. นางสาวศิริญญา  ไชยสาร
17. นางสาวอภิญญา  ตัวงาม
18. นางสาวอรนันท์  ประวันเนา
19. นายอานนท์  เจนทาง
20. นายเก็จชณัฐ  สุวรรณบุตร
 
1. นายวะนิช  อุประชัย
2. นายวุฒิไกร  ภูมิภูเขียว
3. นายสุทธิพล  ทองเทียม
4. นางสาวดรุณี  หมื่นศรีพรม
5. นายคุณานนท์  คำน้อย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวชนิตา  คำแพงศรี
2. นายชลพรรช  ลีเวียง
3. นายณัฐกร  ศรีวิพัฒน์
4. นายทนงศักดิ์  จวบศรี
5. นายทนุพงษ์  หงส์ทัพ
6. นางสาวธนพร  เพ็งบูโฮม
7. นางสาวธัญชนก  พรมผิว
8. นายธัญธร  พรมศักดิ์
9. นางสาวปวันรัตน์  นวลน้อม
10. นางสาวปาณิสรา  พงษ์สพัง
11. นายภัครภูมิ  เรืองฤทธิ์
12. นางสาววิตรตรา  พิลากุล
13. นายวีรภัทร  ศรีกุตา
14. นายวีระยุทธ  ขัวอั้ว
15. นางสาวศิริลักษณ์  จิตรหมั่น
16. นายสิทธิพล  นิธิกุลประเสริฐ
17. นางสาวสุกัญญา  อยู่สูงเนิน
18. นางสาวอารียา  จันทร์สุริวงค์
19. นางสาวเขมิกา  มูตยะ
20. นางสาวเพ็ญนภา  สุริยันต์
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ชูไตรรัตน์
2. นางสาวอารียา  บุตรทา
3. นายทนงศักดิ์  แต่งสุวรรณมีโชค
4. นายคุณาธิป  จำปานิล
5. นายจิรายุทธ  จุลยโชค
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 32 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงเพชรพิสุทธิ์  ศศิสุวรรณพงศ์
 
1. นางนพลักษณ์  พงษ์รักษ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง 16 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวภาวิณี  ประเสริฐสาร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  นามจันดี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.8 ทอง 12 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงภัทราพร  รอดภัย
2. เด็กชายเรืองโรจน์  สิงห์เอี่ยม
 
1. นางสาวเกศรินทร์  เหงขุนทด
2. นางสาวกรกนก  หลอดอาสา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวปาริชาด  อ่อนสุระทุม
2. นายเจษฎา  นูศิริหาญ
 
1. นายฆนรุจ  สุทธิแพทย์
2. นางสุนีรัตน์  สุทธิแพทย์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.6 ทอง 36 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ทองลี
2. นางสาวธนัชชา  เทียบบุญ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขาวภา
4. นางสาวนุภาพร  ธงชัย
5. นางสาวพันพัสสา  ตู้จำรูญ
6. เด็กหญิงมุฑิตา  สวายประโคน
7. เด็กหญิงยุพารัตน์  เชื้อไพบูลย์
8. เด็กหญิงศรุตา  เกษียร
9. เด็กหญิงอภิสมัย  สุวรกิม
10. นางสาวอรรัมภา  ชาญอาวุธ
 
1. นางสาวปัทมา  ยนตรี
2. นายธีรวัฒน์  แสนนาม
3. นายณัฐพงษ์  คุณพระรักษ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.4 ทอง 29 โรงเรียนจระเข้วิทยายน 1. นางสาวกุสุมา  ถวิลถึง
2. นางสาวจันทร์สุดา  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวจารุวรรณ  แก้วอุ่น
4. นางสาวจิราวรรณ  กองลุน
5. นางสาวณัฐยา  แก้วดวงดี
6. นางสาวน้ำฝน  ชุมแวงวาปี
7. นางสาวลักคณา  ถวิลถึง
8. นางสาวศิรินทรา  เถาเกือ
9. นางสาวสุพัตรา  อ่อนโนนขวา
10. นางสาวอมรรัตน์  พิมพ์ศรี
 
1. นางรุ่งฤดี  สุดทอง
2. นายปรีชา  เสริฐสม
3. นายอิศรา  พลวงศา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 79.6 เงิน 34 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายกรินทร์  อินธิมา
2. นายกฤษฎิ์คณิสสร  นิราชวงศ์
3. เด็กชายด.ช.ธนัช   โอสายไทย
4. นายปริวัตร  เม่นหรุ่ม
5. นางสาวศรสวรรค์  อ่อนเงิน
6. นายสรายุทธ  สุดตา
7. นายอัครชัย  ทศแก้ว
8. นางสาวอารยา  ฦาชา
 
1. นายสาธิต  อินทมา
2. นายนิพนธิ์  พูนศรี
3. นายเกรียงกมล  คำมูลมาตย์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 83.8 ทอง 15 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษดา  เค้าทา
2. เด็กชายจักริน  ดวงเเสงจันทร์
3. นายดนุพงษ์  สุวรกิม
4. เด็กชายธวัชชัย  คำไวบ์
5. นายพงษ์พิทักษ์  คิดงาม
6. นายพิพัฒน์  ประสาร
7. เด็กชายสรยุทธ  พันตาเอก
8. เด็กชายอดิศร  อุ่นแสง
9. เด็กชายอนุชา  หันตุลา
10. นายอนุชา  แพงยา
 
1. นายปิยะพงษ์  แก้วกู่
2. นายสุพิส  ถือสิกขา
3. นายธีระวุฒิ  สุกใส
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 86.1 ทอง 9 โรงเรียนจระเข้วิทยายน 1. นายกรวิทย์  อันอาจ
2. นายจักรพงษ์  มานุสนธิ์
3. นายณัฐวัตร  สนอุป
4. นายปรเมษฐ  ปะติโก
5. เด็กชายพีรภัทร  วงษา
6. นายภาณุพงษ์  ขจรกลิ่น
7. นายยอดชีวัน  อิ่มโค่น
8. นายอนุชา  ลากุล
9. นายอนุศักดิ์  สุขประเสริฐ
10. เด็กชายอนุสรณ์  ครุฑประเสริฐ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สนอุป
2. นายอิศรา  พลวงศา
3. นางสาวอนุสรณ์  แสนสมบัติ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79.5 เงิน 5 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกฤตพร  ขุนน้อย
2. เด็กชายกิตติพศ  ชูชื่น
 
1. นายโชคสวัสดิ์  โพธิกุล
2. นางสาวศุธิสา  ทัพซ้าย
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 22 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นางสาวณัฐวดี  โพธิญาณ
2. นางสาวณัฐสุดา  ภูเพชรซีก
 
1. นายอธิพงษ์  จันทร์โฉม
2. นายเริ่มรัตน์  งามเจริญ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนวรวิมลศึกษา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยโชติ
 
1. นางสาวสุธิดา  ภาหลง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93.6 ทอง 9 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวลภัสรดา  ป้องบ้านเรือ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89.5 ทอง 7 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงปทิตตา  ผิวนางาม
 
1. นางเอมอร  จันทาตีด
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง 31 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  โลมจันทร์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 25 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายรังสิมันต์   ภูมะลา
 
1. นางพิชญา  หัสจรรย์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 40 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาววิภาดา  แสงไชยา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 28 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิไลพร  คำเวียง
 
1. นางพิชญา  หัสจรรย์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 28 โรงเรียนโนนหันวิทยายน 1. นางสาวพนัสยา  ลักษณะวารี
 
1. นายสมภพ  แสนมณี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 27 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. เด็กหญิงกัญวรา  สาลี
2. เด็กหญิงศศิภา  เลี่ยมสูงเนิน
 
1. นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ
2. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธ์ลาวัณย์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง 21 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เต็มวงษ์
 
1. นายกิจวัฒน์   แสนศรีระ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวสุดารัตน์  ผุยคำพิ
 
1. นายบรรจบ  ทัพซ้าย
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 53 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นนทะจันทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทวีทรัพย์
3. เด็กชายวรชาติ  สืบคล้าย
 
1. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธ์ลาวัณย์
2. นายอำนาจ  ภาคศัพท์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 31 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายชานนท์  กุลาสา
2. นางสาวศรุตา  เครื่องศรีพงษ์
3. นายสุรสิทธิ์  มะโนจิตร์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง
2. นางพิชญา  หัสจรรย์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง 42 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 1. นางสาวจุฬารัตน์  แซ่เตีย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  หาญปรี
3. เด็กชายพัฒนชัย  สร้อยศักดา
4. เด็กหญิงราตรี  เมฆสงค์
5. เด็กชายอนุวัตร  น้อยแพง
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองสะอาด
 
1. นายวัลลภ  ปักษ์เหนือ
2. นายอิศรา  ภาระบุตร
3. นางพรรณวิภา  ปักษ์เหนือ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.8 เงิน 48 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวกิ่งแก้ว  ปูโว
2. นายตะกาล  ไทยสกุล
3. นายทักษิณ  ดียะซุย
4. นางสาวพัชรินทร์  สมวงษา
5. นายพีระพัทธ์  ยศพันธ์
6. นางสาวอาทิตยา  แดงบำรุง
 
1. นางสาวกันยาลักษณ์  ทะวิวิญ
2. นายสิทธิศักดิ์  พรมสีแก้ว
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90.6 ทอง 6 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกาญจนา  เพชรล้ำ
2. นายกิตติภูมิ  พฤกษาหอม
3. นายจีรวัฒน์  วันทอง
4. นายชนินทร  บุญเกษม
5. นายณัฐชนนท์  เสิกภูเขียว
6. นายณัฐพงษ์  สมบูรณ์
7. นายถิรวัฒน์  เพ็ชอ้อม
8. นางสาวธัญชนก  พงโพธิ์
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินรีย์
10. นายธีรภัทร  แก้วเหล่า
11. นายธีระพงษ์  เร่งมานะวงษ์
12. นางสาวธีริศรา   วันทอง
13. นายปรีชากร  คำตุ้ม
14. นางสาวปิ่นมณี  พิมพ์พาคุณ
15. เด็กชายปุณยวีร์  เนื่องศรี
16. เด็กชายพงศกร  ชัยศรี
17. นางสาวพรรณปพร  อินรินทร์
18. นางสาวพิทยาภรณ์  ประยูรชาญ
19. นางสาวภัทรกันท์  ไกยสวน
20. นายภาณุวัฒน์  ศรีหานารถ
21. เด็กชายภาณุวัฒน์  พระโบราณ
22. นายภานุเดช  สีเชียงสา
23. นางสาวยุพาพร  ช่างหล่อ
24. นางสาวลัดดาวัลย์  แสงศรี
25. นายวัชรพงษ์  เวชอรุณ
26. เด็กชายวิชชญุตย์  พิลา
27. เด็กชายวิริทธิพล  ภักดีธนา
28. นายวิษณุพงศ์  วงษาชัย
29. นายวุฒิกร  จิตรกล้า
30. เด็กชายศาสตราวุธ  แสงอาวุธ
31. นางสาวศิริกานดา  มานาดี
32. นายศุภชัย  แก้วดวงดี
33. นายอนุภัทร  ผ่องสนาม
34. นายอภินันทศิลป์  โปลาแสน
35. เด็กชายอภิรักษ์  ผ่องแผ้ว
36. นางสาวอรวรรณ  กะตะศิลา
37. นางสาวอาริสา  อ้วนบท
38. นายเปรมศักดิ์  ทุยเวียง
39. นางสาวเอมชนิกา  เกษมาลา
40. เด็กชายแทนไท  นันหมื่น
 
1. นายธีรศักดิ์  วิจิตรปัญญา
2. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
3. สิบเอกนัทพงษ์  เทเวลา
4. นายอภิชาติ  ขันบา
5. นายเทิดทูน  จำบัวขาว
6. นายสุทธิชัย  อุ่นทะวงษ์
7. นายพิเชษฐ์  กุลวงศ์
8. นางสาวอภิญญา  แฮดจ่าง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.8 ทอง 51 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายธนชัย  วิชาโคตร
 
1. นายชูชาติ  วงศ์กลาง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.1 ทอง 46 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 1. นายนวพล  มาวัน
 
1. นายอิศรา  ภาระบุตร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง 31 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงธนิตา  ชาญศึก
 
1. สิบเอกนัทพงษ์  เทเวลา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกาญจนา  เพชรล้ำ
 
1. สิบเอกนัทพงษ์  เทเวลา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.63 ทอง 12 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายธนชัย  วิชาโคตร
 
1. นายชูชาติ  วงศ์กลาง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.67 ทอง 27 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นายกฤษณธร  พูลพุทธ
 
1. นายณัฐพงศ์  สิงขรณ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 45 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงวัชราพร  ถนอมทุน
 
1. นายชูชาติ  วงศ์กลาง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.25 เงิน 60 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นางสาวปิยมาศ  พงษ์สระพัง
 
1. นายสนธยา  เสนานุช
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.2 ทอง 31 โรงเรียนภูผาม่าน 1. นายสิทธิกร  เจียมภูเขียว
 
1. นายเอกสิทธิ์  ศิริสุข
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.9 ทอง 48 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายตระกาล  ไทยสกุล
 
1. นางสาวกันยาลักษณ์  ทะวิวิญ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงปฎิมา  ทองแย้ม
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.75 เงิน 41 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาววราภรณ์  วงศ์ศิริรักษ์
 
1. สิบเอกนัทพงษ์  เทเวลา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 20 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายธนชัย  วิชาโคตร
 
1. นายชูชาติ  วงศ์กลาง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.4 ทอง 55 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายอัครกรกัณฑ์  คาระวียกุล
 
1. นางสาวกันยาลักษณ์  ทะวิวิญ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.83 ทอง 53 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ดวงตะวงษ์
 
1. นางสาวจิราพรรณ  ดอนม่วง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.6 ทอง 30 โรงเรียนภูผาม่าน 1. นางสาววิภาพร  แสงทอง
 
1. นายเอกสิทธิ์  ศิริสุข
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 27 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 1. เด็กชายพัฒนชัย  สร้อยศักดา
2. เด็กหญิงพิชญาภัคค์  สวดมนต์
3. เด็กชายภควัต  ชุมภูเขียว
4. เด็กชายภูริพัฒน์  จินาเฟย
5. เด็กหญิงราตรี  เมฆสงค์
6. เด็กหญิงศริษา  ปัตถาพงษ์
7. เด็กหญิงสาวิตรี  บุปผามาตย์
8. เด็กชายอนุภาพ  สิทธิ
9. เด็กชายอนุรักษ์  ซ้ายหนองขาม
10. เด็กชายอนุวัตร  น้อยแพง
11. เด็กหญิงอภิชญา  หล้าบาง
12. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองสะอาด
 
1. นายวัลลภ  ปักษ์เหนือ
2. นางพรรณวิภา  ปักษ์เหนือ
3. นายอิศรา  ภาระบุตร
4. นายไพฑูรย์  รุ่งภาษา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 83.6 ทอง 14 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นางสาวจตุพร  ทะหวัง
2. นางสาวชนัญชิดา  กระวานธง
3. นายธนกร  บุญรักษา
4. นางสาวนภัสสร  อุ่นทองดี
5. นางสาวนริศรา  สีหา
6. นายนลธวัช  ธีรเวชสุนทร
7. นางสาวปิยธิดา  มังตา
8. เด็กชายยุทธนา  สีดามุย
9. นางสาววรรณิศา  ศรีโพธิ์
10. นายสิทธิศักดิ์  เหลืองอร่าม
11. นางสาวสุภัสสรา  บุตสา
12. นายอัษฎาวุฒิ  เชื้อคำ
 
1. นางสาวรุ้งนภา  นาโฮม
2. นายนิคม  อิทธิครุนันท์
3. นางชารีณัฏฐ์  ไชยสุรินทร์
4. นางสาวอัจฉรา  สิงห์สร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 6 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   สาระผล
2. เด็กหญิงฉัตรมณี    เขียนเขว้า
3. เด็กหญิงชนาพร   แสงมี
4. เด็กหญิงชลธิชา   สิงห์สกล
5. เด็กชายชินรัตน์    จอมหล้า
6. เด็กหญิงชุติกาญจ์   โพธิ์ศรีเรือง
7. เด็กหญิงฐิติกา   โพธิ์ศรีเรือง
8. เด็กหญิงณัฐชา   บุญแย้ม
9. เด็กหญิงทิพาพรรณ   ชัยวิรัตพ์
10. เด็กชายธนพล   เจ๊กสีหา
11. เด็กชายนภดล   โคตรสุมาตย์
12. เด็กชายนันทวัฒน์   ปัดนาถา
13. เด็กหญิงนาตาลี    ศรีม่วง
14. เด็กหญิงนุชจารี   แสนทวีสุข
15. เด็กหญิงน้ำฝน   ทองโยง
16. เด็กชายปฏิพัท    คำจู
17. เด็กหญิงพชรพร   สิงห์สำราญ
18. เด็กหญิงพัชราภา    สิงห์แสง
19. เด็กหญิงพิทยา   ดอนกันหา
20. เด็กชายพีรพล   ภาระ
21. เด็กชายพีรพล   อนุศรี
22. เด็กชายพุฒิเมธ  ดิษฐสุข
23. เด็กหญิงภัทรธิดา   ศิริตื้นลี
24. เด็กหญิงภัทรวดี    หินนาง
25. เด็กชายภูวนาท   ชาสอนตา
26. เด็กหญิงมัณฑนา จันลา   จันลา
27. เด็กหญิงมินตรา  พานเงิน
28. เด็กชายรัฐพล   จานนาเพียง
29. เด็กหญิงวศิญา   นันทิยเภรี
30. เด็กชายวีระพล   โคตรเวียง
31. นางสาวศรัญญา    ลุนลา
32. เด็กหญิงสลิษา   ทองหนองค้า
33. เด็กหญิงสิริยากร   ชูเวียง
34. เด็กหญิงสุกัญญา    เงินโม้
35. เด็กหญิงสุภลักษณ์   นวลนิรันดร์
36. เด็กชายอภิเดช   หาญคำ
37. เด็กหญิงอาทิตยา   กินาวัน
38. เด็กหญิงอาธิติญา   นางเถาวรรณ์
39. เด็กหญิงอิสรารักษ์    อินทรมาตย์
40. เด็กชายเทพเทวพงษ์  หารประชุม
 
1. นายนพพร  จิตรัตน์พิพัฒน์
2. นางสาวเบญจวรรณ สิมหลวง  สิมหลวง
3. นายเทวสิทธิ์  วงศ์วรวิโรจน์
4. นางพิชญา   หัสจรรย์
5. นางนิติญาภรณ์   ศรีไพร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายธิติ  ติ๊บบุญเรือง
 
1. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 16 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายชลธาร  สอนจ้อย
 
1. นางสาวหทัยชนก   ทองผา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.33 ทอง 5 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายรชต  บุญจำมา
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายศุภกร  ชูสุข
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายเทพนิมิตร  พิมพ์ราช
 
1. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายชนาธิป  เภาบาง
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81.33 ทอง 16 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายสุริยัน  ดวงสมิง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์  กาญจนรุ่งโรจน์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 24 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายศุภกร  ชูสุข
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1. เด็กชายอภินันท์  ศรีจันทร์ก่ำ
 
1. นายอิสเรศย์  ไวยวัตร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายนันทวัฒน์  ศักดิ์เทวี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์  กาญจนรุ่งโรจน์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 9 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  อิ่มสรรค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์  กาญจนรุ่งโรจน์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 15 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายมนตรี  ศรีมงคล
 
1. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 13 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  จงน้อมกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์  กาญจนรุ่งโรจน์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 16 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวสุภาวิณี  ประสานญาติ
 
1. นางสาวชฎาภา  บัณฑิตวงษ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 28 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงธนิตา  ชาญศึก
 
1. สิบเอกนัทพงษ์  เทเวลา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83.67 ทอง 13 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาววราภรณ์  วงศ์ศิริรักษ์
 
1. นายธงชัย  สุมะนะ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1. เด็กชายพัฒธนวัฒน์  ลีเจ้ยวะระ
 
1. นายอิสเรศย์  ไวยวัตร
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวเขมจิรา  แดนตะโคตร
 
1. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 36 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  เหลาทอง
 
1. นายธนโอฬาร  ธนพึ่งพงษ์ทอง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83.25 ทอง 17 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  วิจิตรศรี
 
1. นางสาวชฎาภา  บัณฑิตวงษ์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 73.6 เงิน 21 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นายจักรพรรดิ์  วงษ์ฮาด
2. นายจิรายุ  ดงแก้ว
3. นางสาวทิพย์สุดา  ประสานญาติ
4. นางสาวธิดารัตน์  วิจิตรศรี
5. เด็กหญิงนลินี  ทาเทียว
6. เด็กชายภานุวัฒน์  เดชแพง
7. นางสาวสุภาวิณี  ประสานญาติ
8. เด็กชายสุวรรณภูมิ  หาผล
 
1. นางสาวชฎาภา  บัณฑิตวงษ์
2. นายณัฐพงศ์  สิงขรณ์
3. นายศิวากฤษ  พันธุ์ผรารัชต์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86.5 ทอง 8 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายชนาธิป  แก้วประจักษ์
2. เด็กชายณัฐพล  จงน้อมกลาง
3. เด็กชายธิติ  ติ๊บบุญเรือง
4. เด็กหญิงนรินทิพย์  อิ่มสรรค์
5. นายนันทวัฒน์  ศักดิ์เทวี
6. เด็กหญิงปนัดดา  มีเย็น
7. นายมนตรี  ศรีมงคล
8. เด็กหญิงศิริวัฒนา  มีวัฒนาภิรมย์
9. เด็กชายสิทธิกร  จัตุเรศ
10. เด็กหญิงสิริยากร  สุภาพสุนทร
11. นายสุธินันท์  มูลตรีมา
12. นางสาวสุภาวดี  กงใจ
13. เด็กชายสุริยัน  ดวงสมิง
14. นางสาวเขมจิรา  แดนตะโคตร
15. เด็กชายเทพนิมิตร  พิมพ์ราช
 
1. นายณรงศักดิ์  หิตาพิสุทธิ์
2. นางเยาวพา  ทองแย้ม
3. นางวชิรา  กมลผุด
4. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์  กาญจนรุ่งโรจน์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 63.6 ทองแดง 28 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ยมโคตร
2. นายจิรายุ  อุดมศักดิ์
3. นายชลสิทธิ์  ชำนาญเวช
4. นางสาวฐิตาพร  สิทธิธรรม
5. นายธนรัตน์  อุดมศักดิ์
6. นางสาวนิธิดา  วงษ์ตรี
7. เด็กหญิงปรียา  พิมทอง
8. เด็กหญิงปุณยาพร  อยู่เย็น
9. นางสาวรัชนก  หนูซึม
10. นายวุฒิพล  ทรัพย์ธนาคม
11. นายอนุชิต  ตาแสง
12. นางสาวแก้ววรรณา  ทองใบ
 
1. นายทูน  เอี่ยมเมี้ยน
2. นางสาวญาณิน  เหลาธรรม
3. นางวิภารัตน์  โยปัดทุม
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.6 ทอง 30 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายกฤษณะ  ขวัญดี
2. เด็กชายจักรพงษ์  ผลอุดม
3. เด็กชายณัฐดนัย  รินมูล
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีกันหา
5. เด็กหญิงปภัตรา  เวียงอินทร์
6. เด็กชายปิติพงษ์  อินทร์ปัญญา
7. เด็กหญิงพิราอร  ทุนฉิมพลี
8. เด็กหญิงสุธารัตน์  ไชยกิจ
9. เด็กหญิงสุมิตตรา  สาวิถี
10. เด็กชายเสกข์สิทธิ์  ภูมิพัฒน์
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
2. นางสายหยุด  ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นางสาวอรัญญา  อินทนนท์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.8 ทอง 28 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณี  บุุตรไกร
2. นายจิราธิวัฒน์  ศรีสัตย์
3. นายชลิต  เมาะราษี
4. นายณัฐวุฒิ  ชินวงศ์
5. นางสาวดารินทร์  ไปล่สารครบุรี
6. นางสาวธิดารัตน์  เศรษฐนันท์
7. นายภานุวัฒน์  ศรีสุวอ
8. นางสาวศิริญากร  ลากุล
9. นายสหพร  ชัยศรีสร้อย
10. นางสาวอริสรา  แสนโฮม
 
1. นางสาวณิพิสกุญช์   ธนาวุฒิธนภูมิ
2. นางสาวนิติญาภรณ์  ศรีไพร
3. นายประณิธาณ  ภารสง่า
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.4 ทอง 11 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงจิราพร  สิงห์ปั้น
2. เด็กหญิงชนัญญา  แพ่งศรีสาร
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผิวพรรณงาม
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  เวียงวิเศษ
5. เด็กหญิงปราณปริยา  ศิวะสมบูรณ์พงษ์
6. เด็กหญิงพิมพญา  สุรารัตน์
7. เด็กหญิงวรรณ์วิษา  เมืองพนอม
8. เด็กหญิงศิรดา  ทิพย์พรมมา
9. เด็กหญิงศิโรรัตน์  กาบคำ
10. เด็กหญิงหทัยชนก  มานะโส
11. เด็กหญิงอิงค์กมล  ท้าวไทยชนะ
12. เด็กหญิงอุษา  พลตรี
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
2. นางสายหยุด  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกัญญ์ปภัส  พาพวยสุรสิน
2. นางสาวชญานิน  เผียงสูงเนิน
3. นางสาวชนิกานต์  ฝ่ายภูเขียว
4. นางสาวณรินดา  ฟ้องเสียง
5. นางสาวนฤมล  ซุยโพธิ์น้อย
6. นางสาวพรรณธร  เมืองสอน
7. นางสาวมนัสนันท์   แสงใสแก้ว
8. นางสาวศิริรัตน์  มีบุญ
9. นางสาวสุภัธราภรณ์  บุตุธรรม
10. นางสาวอาทิตยา  คำบุญ
11. นางสาวอาทิติยา  พันพะสุก
12. นางสาวเพชรลดา  บัวเวียง
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
2. นางเอมอร  จันทาตีด
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  พลฤทธิ์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 20 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  สิมมาฮด
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประมูล
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  ทะวงษ์เงิน
4. เด็กหญิงยิหวา  คะรุรัมย์
5. เด็กหญิงวรรณษา  ทุยสุวรรณ
6. เด็กหญิงศิรินภา  สุวรรณชู
7. เด็กหญิงสิริวิมล  มูลวิชา
8. เด็กหญิงอภิญญา  สินตรา
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วประจง
 
1. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
2. นายทนงศักดิ์  ขันทกรรม
3. นายอภิสิทธิ์  อาพา
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 19 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวชรินรัตน์  สีสุธรรม
2. นางสาวน้ำฝน  วงษ์เบาะ
3. นางสาวพรประภา  ปองสมพงษ์
4. เด็กหญิงยิหวา  คะรุรัมย์
5. นางสาวรติญา  เกิดเป้า
6. นางสาวรุ่งนภา  ปัญจะสัน
7. นางสาววาริสา  ดงเสนแก้ว
8. นางสาวสุจิตรา  วงค์คำอุด
9. นางสาวสุภาพร  นีระกุล
10. นางสาวสุภาวดี  หันจันทร์
 
1. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
2. นายทนงศักดิ์  ขันทกรรม
3. นายอรุณ  ชิณแสน
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. นางสาวจิรนันท์  จันสีลา
2. นายฐิติรัตน์   ฤทธิ์พันธ์ม่วง
3. นางสาวปรารถนา  วงศ์ภูธร
4. นางสาวปริยากร   ป้อมสุวรรณ
5. นางสาวพรรณิภา  เสียงดัง
6. นายยุทธภูมิ   หาญลำยอง
7. นางสาววลีพร  นิลน้อย
8. นางสาวสุวรรณา  หอมอ่อน
9. นายอนันธชัย   สิงห์ทอง
10. นางสาวอริษา   มาสีปา
11. นางสาวอาทิตยา  เพชร์ขุนทด
12. นางสาวเปรียวลม  แสนเสริม
 
1. นางจริยา  เขตคาม
2. นายอิสรา  การเลิศ
3. นางสาวภาวิณี  แนวประเสริฐ
4. นายณรงค์ศักดิ์  จันทะรักษา
5. นางสาวศิรินทร  สุรินราช
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 70.4 เงิน 49 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายธีรศักดิ์  คำเหง้า
2. นายพลาพล  อุ่นแก้ว
3. นายพัฒนศักดิ์   จันทร์เทพ
4. นายภูริทัต  บัวสิงห์
5. นายสหภาพ  เพียงทอง
 
1. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
2. นายทนงศักดิ์  ขันทกรรม
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80.6 ทอง 29 โรงเรียนภูผาม่าน 1. เด็กชายจักรพงษ์  จันทโคดม
2. เด็กชายนพรัตน์  สอนเต็ม
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  เทพประทาน
2. นางอรภาวิน  งามดี
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90.8 ทอง 9 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. เด็กชายทัศนพงษ์  เหลาอาจ
 
1. นางสาวสุธารัตน์  ระวินู
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 31 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายธนวัฒน์  วงษ์เบ้า
 
1. นางรัชนี  โพธิกุล
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 50 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีไพร
 
1. นางสาวสุพรรณี  แสนจู
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 15 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวปวีณ์กร  คำอ้น
 
1. นายอดุลย์  อุดมบัว
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 33 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายกวินท์  เจียรวาปี
2. เด็กชายคณิศร  บรรยง
3. เด็กหญิงนัฐชา  จำรัสภูมิ
4. เด็กชายอชิระ  รุ่งโชติ
5. เด็กหญิงเขมิกา  หามนตรี
 
1. นางบุญชดา  จันฤาชา
2. นางสาวพนิดา  แสนจันแดง
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.8 ทอง 25 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายชัยชนะ  สมีดี
2. นางสาวธนภรณ์  อ้อยนอ
3. นายธรรพ์ธร  สาดมุณี
4. นางสาวบัณฑิตา  หงษ์สระแก้ว
5. นางสาวสุภัสรา  กาวี
 
1. นางปรียา  แสงศรี
2. นางสาววรีพร  ชาติชนะ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 59 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงชุดาพร  แดนศรีแก้ว
2. เด็กหญิงศุภกาญจน์  วิวาห์สุข
 
1. นางสาวนลินี   สำนักวงศ์
2. นายภานุ  ดาหล้า
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 58 โรงเรียนซำยางวิทยายน 1. นายภานุวัฒน์  โชคเจริญ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  จังหาร
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.17 ทอง 16 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงฆนากร  นววิจิตรกุล
2. เด็กหญิงหทัยชนก  มานะโส
 
1. MissLan  Xi
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 77.77 เงิน 31 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายธีรเดช  วังสา
2. นางสาวอภิสรา  บัวศรี
 
1. นางสาวศิริวิมล  หล้าป้อม
2. นางสาวชนิกานต์  ปนรัตน์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.33 เงิน 26 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกัลย์สุดา  ปัญญายงค์
2. นางสาวธัญญากาญจน์  เหลาเคน
 
1. นางสาวชลธิชา  สารยศ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวพัทธนันท์  ปลิ่นกลอง
2. นางสาวเบญจวรรณ  เอื้องสัจจะ
 
1. นางพิมพ์พร  อุ่นผาง
2. นางสาววิไลลักษณ์  พิมสวัสดิ์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.33 เงิน 17 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจิราภา  เวียงเหล็ก
2. นายปฐพี  อุบลหล้า
 
1. MissSun  Qing
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวณัฐธิดา  ทุ่งสะเดาทอง
2. นางสาวนลินี  ดาบสมเด็จ
 
1. นางพิมพ์พร  อุ่นผาง
2. นางสาววิไลลักษณ์  พิมสวัสดิ์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 73.66 เงิน 57 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายชนะศักดิ์  แฮดจ่าง
2. นายลิขสิทธิ์  แสนวงษ์
3. นางสาวอารยา  ผลมาตร
4. นางสาวเกวลิน  บุตรจันทร์
5. นางสาวเกษมณี  คำเรืองศรี
 
1. นางนารีรัตน์  จันทร์ทอง
2. นางสาวปฐมา  ปักการะนา
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 32 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  พนาพัฒน์
2. นายชินวัฒน์  ศรีรักชาติ
3. นางสาวปิยะนัท  บุสำโรง
4. นายปิยะพันธ์  สีบัวภา
5. นางสาวพรนภา  ดาวไธสง
 
1. นางสาวพลอยชมพู  คำสม
2. นางอุไรวรรณ  กล้าดี
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 62.67 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกิ่งกนก  มีบุญ
2. นางสาวณัฐวดี  แก้วสีสุข
3. นางสาวพรรณษา  แก้วโท
4. นางสาววรรณวริน   บัตเลอร์
5. นายวรัญญู  ขมหวาน
 
1. นางพิมพ์พร  อุ่นผาง
2. นางสาววิไลลักษณ์  พิมสวัสดิ์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80.33 ทอง 7 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  สีสมคุต
2. นางสาวณัชณิชา  อวยพร
3. นางสาวณัชธิชา  จำปาหวาย
4. นางสาวพลอยชมพู  สิ่งประสงค์
5. นางสาวเรืองรอง  ป้อมสุวรรณ
 
1. นางสาวทิวาทิพย์  ภูสะทด
2. นางสาวกนกวรรณ  วรรณชารี
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นางสาวกวิสรา  เป๊ะซาน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เตือนประโยชน์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.2 ทอง 30 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายกิตตินันท์  รักจันทร์
2. เด็กชายชลชาติ  กั้วจรัญ
3. เด็กชายธีรภัทร  ทองดี
4. เด็กชายนันทพงศ์  อวนพล
5. เด็กชายพงษ์ศิริ  สงค์แก้ว
6. นายพีรพัฒน์  ราชโยค
7. เด็กชายเขตแดน  แสงความเจริญ
8. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ปินทิม
 
1. นายภัทรพงษ์  เจริญสมบัติ
2. นางวิไลลักษณ์  พระบรรเทา
3. นายสาธิต  อินทมา
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.9 ทอง 47 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายจิระภัทร  ศรีทะวงษ์
2. นายณัฐพล  กงสะเด็น
3. นายนิธิภัทร์  แจ่มใส
4. นายภราดร  เพิ่มพูล
5. นายเตชินท์  หมัสแหล๊ะ
6. นายเมธาสิทธิ์  เย็นอารมณ์
 
1. นายภัทรพงษ์  เจริญสมบัติ
2. นางวิไลลักษณ์  พระบรรเทา
3. นางปาริชาต  ปาลินทร
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.25 ทอง 10 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวชลิตา  สมวงค์ษา
2. นางสาวทิวาพร  แคน้ำ
3. นางสาวนฤมล  เตือนประโยชน์
4. นายพิพัฒน์  ประทุมแก้ว
5. นางสาวภุมวารี  มีชัยมาตย์
6. นางสาวมณฑิรา  สงพัฒน์
7. นางสาวรวินท์นิภา  มุ่งต่อ
8. นางสาววรัญญา  คำแพงแก้ว
9. นางสาวอรัญญา  ตั้งจิตต์มงคล
10. นายเจษฎาวุฒิ  โนนรุ่งเรือง
 
1. นายทนงศักดิ์  แต่งสุวรรณมีโชค
2. นายคุณาธิป  จำปานิล
3. นายวิษณุ  ไชยา
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 74 เงิน 44 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายจุลจักร  ราชบัญฑิตย์
2. เด็กชายธนเดช  บุรีชัย
3. เด็กหญิงปณิตา  ชารีมุ้ย
4. เด็กหญิงวิชุดา  สาคร
5. เด็กหญิงวิไลรัตน์  จันทร์ซุย
 
1. นางสาวอภิสมัย  เศษแหม่ง
2. นางสุพัตรา  นันเป้ง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 76.63 เงิน 51 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวธนวรรณ  ป้องคำสิงห์
2. นางสาวนันทพร  แนวพิลา
3. นางสาวพรธิชา   ดลสะอาด
4. นางสาวศศิวรรณ   โสภา
5. นางสาวสุดารัตน์  รักเรือง
 
1. นางสาวอภิสมัย  เศษแหม่ง
2. นางสุพัตรา  นันเป้ง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 33 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ผานาค
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ข้อลา
3. เด็กหญิงประภัสราภรณ์  เสรีสกุลชัย
 
1. นางไสวศรี  อานจันทึก
2. นางดวงดาว  บุตรแดงน้อย
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง 15 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายปรัชญ์ญา  มูลหา
2. นางสาวพัณณิดา  ศักดาราช
3. นางสาวศุภาทิพย์  ลองจำนงค์
 
1. นางภัสสรีวัลย์  ทะคง
2. นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76.4 เงิน 37 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  อินทะนัน
2. เด็กหญิงลลิลดา  ไตรพรหม
3. เด็กหญิงเอมวิกา  ริ้วกาญจนา
 
1. นางดวงดาว  บุตรแดงน้อย
2. นางสาวสุณิสา  สุดแท้
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.2 ทอง 35 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวทิพยาภรณ์  บุ้งเจาะบาง
2. นางสาวลลิตา  เดชพ่วง
3. นางสาวศรัณภัทร  แซ่ฉั่ว
 
1. นางภัสสรีวัลย์  ทะคง
2. นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  เหลาเสน
2. นางสาวณัฐพิชา  เหลาเพ็ง
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายปรีชานนท์  ชาติไทย
2. นายวิวัฒน์  ปาธิยะ
 
1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
2. นายวิษณุ  ไชยา
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 16 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงนภัทจิรา  รัตนอ่อน
2. เด็กหญิงวรัชยา  มุขขุนทด
3. เด็กชายศิขรินทร์  ลิโป้
 
1. นายธนเดช  วิไลรัตนากูล
2. นางสาวอุไร  ทองดี
 
160 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายณรงค์ศักดิ์  ทาแน่น
2. นายพงศกร  จันสนิท
3. นายเดชาวัฒน์  ร้อยดา
 
1. นายนพคุณ  สืบเลย
2. นายกิจวัฒน์  แสนศรีระ
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 45 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. นายคมสัน  จันทึก
2. นายธนวัฒน์  สืบสูง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  จันทะรักษา
2. นางสาวอภิญญา  ดีกุดเรือ
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 57 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริพรรณ  แสนนา
2. เด็กหญิงแพรวไพลิน  รักษา
 
1. นางสาวเปรมใจ  ศักดาศิริสวัสดิ์
2. นางสาวจิรารัตน์  เหง้าปูน
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนพมาศ  อภิชาติบุญมา
2. เด็กชายสุพรรณธิษา  หัดสูงเนิน
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
2. นางสาวเปรมใจ  ศักดาศิริสวัสดิ์
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 24 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายศักดิ์ดิชัย  ชัยปลื้ม
2. เด็กชายสหวัฒน์  แจ้งน้อย
 
1. นางสาวกาญจนา  จรัญศิริไพศาล
2. นางสาวคำปัน  พุทสะท้าน
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 22 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวพันพัสสา  วัสสา
2. นางสาวสุภาพร  ทาขุลี
 
1. นางสาวอุไร  ทองดี
2. นายชาตรี  ขุนภักดี
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 9 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  ศิริวงศ์ไพศาล
2. เด็กชายปธานิน  ชาโท
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
2. นายปุญญพัฒน์  ชัยวงษา
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวกรองกาญจน์  สอนชะเดช
2. นางสาวศิริรัตน์  ประพรมมา
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
2. นายปุญญพัฒน์  ชัยวงษา
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 78 เงิน 24 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวศศินา  ดวงภูเขียว
2. นายอารัทธา  พูลสวัสดิ์รัตนพงษ์
 
1. นายวิษณุ  ไชยา
2. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 74.13 เงิน 37 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงณัฐวรา  รักสกุล
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นายสาคร  ชำนาญพล
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งชนะชล  กองสมบัติ
2. เด็กชายณัฐภัทร  เหลาเพ็ง
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. เด็กชายชินกฤต  บัวบกหวาน
2. เด็กชายวิษณุ  สุปัญญา
 
1. นายศิรวัฒน์  ศรีหาคำ
2. นางมาลัยรัก  สุปัญบุตร
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายธนากร  ยงโสภา
2. นายรุ่งเกียรติ  ชินภักดี
3. นายไพโรจน์  คำทอก
 
1. นายภัทร์ภูมิ  เหมบุรุษ
2. นายตฤณวัฒน์  พลเยี่ยม
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 37 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายนวมินทร์  นามมุงคุณ
2. เด็กชายบารมี  แคภูเขียว
3. เด็กชายภาณุวิชญ์  สืบเลย
 
1. นายนพคุณ  สืบเลย
2. นายราชันย์  ต้นกันยา
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 78.8 เงิน 29 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 1. นายชนะชัย  อภิวงศ์
2. นายปารเมศ  แสงจันทร์
3. นายภรัณยู  ศรีมงคล
 
1. นายจุฑาธร  สุขศาลา
2. นางนิภาอร  สมบูรณ์
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 27 โรงเรียนโนนหันวิทยายน 1. เด็กชายนิธิพล  เดชครอบ
2. เด็กชายยศพล  ดีโคตร
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  ชนะ
 
1. นางสาวอุทุมพร  ทุมมี
2. นางลัดดา  กรวิรัตน์
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 50 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกานต์พิชชา  ดู่ป้อง
2. นายปณิธาน  ลาสุนนท์
3. นายปรัตถกร  พรมลี
 
1. นายนพคุณ  สืบเลย
2. นายพงษ์นิวัตร  มาเวียง
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 76.5 เงิน 16 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1. เด็กชายชนะชัย  หล้าคำภา
2. เด็กชายวรวัตร์   บุญประคม
3. เด็กชายศรัณญู   ภูชมศรี
4. เด็กชายเชษฐา  สุขเอม
 
1. นายขวัญชัย  บำขุนทด
2. นายรุ่งฟ้า  ศรีอ่อน
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 29 โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. นายชินวัตร  ปลาคูณ
2. นายพัทธพล  ทานนท์
3. นายศุภวิชญ์  ธรรมแสง
4. นายอิทธิ  ธรรมมา
 
1. นายศิรวัฒน์  ศรีหาคำ
2. นายโกวิทย์  กงเพชร
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.8 ทอง 9 โรงเรียนซำยางวิทยายน 1. เด็กชายปิยะบุตร  น้อยคูณ
2. เด็กชายภูมิรินทร์  จันทร์ประทักษ์
3. เด็กชายวิชัย  ไชยมีสุข
 
1. นายนพรักษ์  ธงน้อย
2. นางจุฑามาศ  เวียงทอง
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายชิราวุธ  ภาภักดี
2. นายนฤพล  คงศรี
3. นายภาณุพงษ์  ปัญญาละ
 
1. นายทัดเทพ  ลาภบรรจบ
2. นายวัฒนพงษ์  พรนิคม
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1. นางสาวพรชิตา  คำมูล
2. นางสาวพัชรา  ภูกาสอน
3. นางสาวมาริษา  สมศรี
 
1. นายพัชรพงศ์  ขันขวา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะมาศ  วงศ์แสน
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 18 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนาพร  อุ่นแสง
2. นางสาวชลธิชา  ฤทธิรงค์
3. นางสาวเบญจลักษณ์  ไชยกิจ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ตื่อสร้อย
2. นายสมควร  ฐานะ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายกิตติคุณ  น้อยโนนทอง
2. เด็กชายธนภัทร   เหลาธรรม
3. เด็กชายพงศภัค  เจียงภูเขียว
4. เด็กหญิงพุฒินาช  กงสถิตย์
5. เด็กหญิงสกุลวดี  ประกอบดี
6. เด็กหญิงอภัสรา  รินทลักษณ์
 
1. นางปรานี  เหล่าจำปา
2. นางพัชนี  มหาโพธิ์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวณัฎฐา  แอมปัดชา
2. นางสาวมณฑิรา  ช่วยพันธ์
3. นายวาณุพัฒน์  เสสแพง
4. นางสาวศุภาวดี  พุทธาวันดี
5. นางสาวสกุลรัตน์  บริรักษ์
6. นางสาวสิริรัตน์  ดินเมืองชล
 
1. นางปรานี  เหล่าจำปา
2. นางพัชนี  มหาโพธิ์
 
185 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 48 โรงเรียนซำยางวิทยายน 1. เด็กหญิงนิศา  ชาวนาแปน
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  นวลศรี
3. เด็กหญิงศิริธารทิพย์  ศรีหาวัด
 
1. นายพินิจ  กงจีน
2. นายเฉลิมพล  จันดา
 
186 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.6 ทอง 40 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวจรัญยา  โทหล้า
2. นางสาวมณฑิรา  ภูชาดา
3. นางสาวสาริณี  รัตนเมธาโกศล
 
1. นายวีระชน  เตโพธิ์
2. นางธิดารัตน์  ใบกว้าง
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 30 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงลักขณา  อ๊อดกัน
2. เด็กหญิงศิรประภา  สมศรี
3. เด็กหญิงอนิศรา  นาคช่วย
 
1. นางสุภาวดี  ชาวดง
2. นายสุดตา  ศรีอ่างเงิน
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 17 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นายนายเอกลักษณ์   พรมเวียง
2. นางสาวสุติมา  แสงวาโท
3. นางสาวอรอุมา  ชารี
 
1. นางอรุณี  สระมุณี
2. นายเกษฎา  จุลกมล
 
189 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.4 ทอง 18 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. เด็กหญิงนฤมล  หนูยอด
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ตระกูลศรี
3. เด็กหญิงวรัญญา  ลมคำภา
 
1. นางสาวกุศลิน  บุญล้วน
2. นางละอองดาว  อ่อนศิริ
 
190 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. นายจักรกฤษ  ปัญญารักษ์
2. นางสาวธัญญารัตน์  สำราญใจ
3. นางสาววิรัลพัชร  ปัชชาพงษ์
 
1. นางสาวกุศลิน  บุญล้วน
2. นางละอองดาว  อ่อนศิริ
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง 9 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  แสนแป้
2. เด็กหญิงศุภัชญา  งามขำ
3. เด็กหญิงอรสา  โมรีย์
 
1. นางศศิเกษม  ปัญญายาว
2. นางพัชรินทร์  เนตรพระ
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.1 ทอง 9 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวชลิตา  ไชยรา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิ้งเดช
3. นางสาวเพียงตะวัน  ซาเซียง
 
1. นางพัชรินทร์  เนตรพระ
2. นายศศิเกษม  ปัญญายาว
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.4 ทอง 10 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงชนิภา  มหาไชย
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  พัชรศิรพันธ์
3. เด็กหญิงทีปกา  สุดจอม
 
1. นางทิพาพรรณ  ล่ามสมบัติ
2. นางสาวเบอรี่  เพลิดภูเขียว
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91.92 ทอง 9 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวจิรารัตน์  ทิพนาง
2. นายยุทธภูมิ  คำมี
3. นางสาวอภิสรา  เเก้วอุ่น
 
1. นางสาวเกศกนก  เรือนทิพย์
2. นางอรุณี  สระมุณี
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พันดวง
2. เด็กชายธีรพงศ์  คะนนท์
3. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  หมวดดารักษ์
 
1. นางสาวสุวรรณา  นาเมืองจันทร์
2. นางธัญชนก  สท้านพบ
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. นายกฤษณะพล  รังมาตย์
2. นายชาตรี  แนวมี
3. เด็กชายธนากร  สอนเฒ่า
 
1. นายสุทัด  เพียเกษม
2. นางจิตราพร  ปอสิงห์
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1. เด็กหญิงชไมพร  หมวดเหม็น
 
1. นางสาวภาพตะวัน  ทิสอนงัว
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 39 โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กหญิงปรารถนา  สิงห์คำป้อง
2. เด็กหญิงยุภาพร  นาริจันทร์
3. เด็กหญิงเกวลิน  ใคร่นุ่นภา
 
1. นางสังวาลย์  บุดศรีชา
2. นางสาวอรพิน  อุปเทพ
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 11 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายนันทวัฒน์  แวงยางนอก
2. นางสาวนุชจรา  สีลาคำ
3. นางสาวนุชจรี  สีลาคำ
 
1. นางปิยะฉัตร์  บุญยอด
2. นางอุษา  ถือสิกขา
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง 14 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญนภา  สุขโนนทอง
 
1. นางสาววรารัตน์  สีปัดถา
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง 9 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายวุฒิชัย  ปัญญาทอง
 
1. นางสาวศิริพร  กันทาสืบ
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  แก้ววิเศษ
 
1. นายกัมปนาท  อ่อนพร้อม
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวจารุวรรณ  หลงน้อย
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิสาชล  สุริยวงศ์
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวชฎาภรณ์  นิสา
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 93.17 ทอง 4 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายพนม  ปาปะทา
 
1. นางประครองทรัพย์  สมอุ่มจารย์
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91.33 ทอง 5 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวปิยะมาส  ถนอมทรัพย์
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 87.8 ทอง 4 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. นายณัฐสิทธิ์  มาขุมเหล็ก
 
1. นางจริยา  เขตคาม
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 8 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายชลันธร  กลางสุวรรณ
2. นายภูมิพิพัฒน์  ยางชัยภูมิ
 
1. นายสันติราษฎร์  ยุธาชิต
2. นายปิยะพงษ์  แก้วกู่
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.9 ทอง 10 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  น้อยคำมูล
2. นายอชิดชัย  คำดอกรับ
 
1. นางอรุณี  สระมุณี
2. นางสาวกิตติยาภรณ์  พินโย
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.6 ทอง 11 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายคณุตม์  ธรรมา
2. เด็กชายภัทรพล  สอนมั่น
 
1. นายจารุวัฒน์  บ่อดินดำ
2. นายเชาวรินทร์  ชินราษฎร์
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 83.65 ทอง 39 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายองอาจ  ยามา
 
1. นายวีรชัย  ทิพยอาสน์
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 86.7 ทอง 17 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายเกริกพล  อ่อนพรม
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 84.2 ทอง 26 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายศิววงค์  โพทิพยวงค์
 
1. นายวีรชัย  ทิพยอาสน์
 
215 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 90.4 ทอง 12 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายศักดิ์กรินทร์  ดอนเสี้ยว
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
216 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 19 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1. เด็กชายพัลลภ  คำพิลา
 
1. นายรุ่งฟ้า  ศรีอ่อน
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 25 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายธีรภัทร  น้อยโนนทอง
 
1. นายวีรชัย  ทิพยอาสน์
 
218 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 84.1 ทอง 21 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  หล้าเวี่ยง
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
219 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 78 เงิน 44 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายพิฆเนศร  แสงสีงาม
 
1. นายวีรชัย  ทิพยอาสน์
 
220 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 90.29 ทอง 17 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวชรินรัตน์  สีสุธรรม
2. นายณัฐพร  คำสีทา
3. นายณัฐพล  แป๊ะกลาง
4. นางสาวน้ำฝน  วงษ์เบาะ
5. นางสาวปาริชาติ  ป้อมสุวรรณ
6. นางสาวพรประภา  ปองสมพงษ์
7. นายพลาพล  อุ่นแก้ว
8. นายพัชรพล  งามขำ
9. เด็กชายภานุวัฒน์  หล้าเวียง
10. นายภูริทัต  บัวสิงห์
11. นางสาวรติญา  เกิดเป้า
12. นางสาวรุ่งนภา  ปัญจะสัน
13. นางสาววรรณษา  ทุยสุวรรณ
14. นางสาววาริสา  ดงแสนแก้ว
15. นายศรัญย์  เกษจันทร์
16. นายศักดิ์กรินทร์  ดอนเสี้ยว
17. นายศุภกิตติ์  จงปลอบกลาง
18. นายสหภาพ  เพียรทอง
19. นางสาวสิริวิมล  มูลวิชา
20. นางสาวสุจิตรา  วงค์คำอุด
21. เด็กหญิงสุธางค์ทิพ  ขันซ้าย
22. นางสาวสุภาพร  นีระกุล
23. นางสาวสุภาวดี  หันจันทร์
24. นายสุรัฐพงษ์  ปานนี้
25. เด็กหญิงอภิญญา  สินตรา
26. นายอรรถพล  ไวโส
27. เด็กชายอัษฎาบดินทร์  มโนมัย
28. นายเกริกพล  อ่อนพรม
29. นายเอกรัตน์  จัดแจ้ง
30. นายเอกสิทธ์  โตแย้ม
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
2. นายอาทิตย์  เกตจันทร์
3. นายสิทธิศักดิ์  พรมสีแก้ว
4. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
5. นางสาวกันยาลักษณ์  ทะวิวิญ
6. นายทนงศักดิ์  ขันทกรรม
7. นายณรงศักดิ์  หิตาพิสุทธิ์