สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายวัชรินทร์  โพธิ์ทอง
 
1. นางมุกดา  เสนาฤทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88.2 ทอง 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวเสาวลักษณ์  พุทธาผ่าย
 
1. นางสาวจิรัฐยาพร   หมื่นจร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 47.8 เข้าร่วม 13 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  วรรณคำ
 
1. นางสาวรัชนีกร  วงศ์สะอาด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 13 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวพรรวษา  เฉื่อยไธสง
 
1. นางสาววิริพร  อามาตย์สมบัติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 41 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงเมธาวดี  พิจารโชติ
 
1. นางสาวภิรพร  พิสสาพิมพ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวธนิษฐา  ศรีบุญเศษ
 
1. นางไพจิตร  บุญสุวรรณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83.4 ทอง 16 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิชา   รสหอม
 
1. นางสาวพิกุล  ทองภู
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 74.2 เงิน 18 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวอมลวรรณ  ไชยมาตร์
 
1. นางจริยาภรณ์  ตามบุญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 53 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  บุญตาสุทธิ
 
1. นางวรางคนางค์  พลปรีชา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 53 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 1. นายชิตติชาติ  บุญทอง
 
1. นางสาวดวงกิจ  สาระศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 47 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายชนะสิทธิ์  แสนสะอาด
2. เด็กหญิงชลธิชา  ฐามณี
 
1. นายธัญญา  สามารถ
2. นางสาวผกามาศ  เยาวเรศ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวปิยะนุช  ปรีดิลก
2. นางสาวอรวรรณ  ยะปะพัน
 
1. นายสาทิตย์  ผาบชมภู
2. นางสาวธนภร   ภูกองชนะ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90.35 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  หาญณรงค์
2. เด็กหญิงอนันตญา  เหล่าทา
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  แก้วโสภา
2. นางสาวทัศนีย์  เวียงวิเศษ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 76.45 เงิน 53 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. นางสาวธีรนาฎ  อ้วนผุย
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  แก้วโสภา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 48 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงสุจิตรา  เวฬุวรรณ
 
1. นางเพ็ญนภา  กองเพชร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวรัฐยานนท์  อิทธิ์ทณัฎฐ์
 
1. นางพีรภาว์  ภูมิช่วง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 26 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา  ข่วงสิมมา
2. เด็กหญิงพัทนันธ์  นาใต้
3. เด็กหญิงอธิติยา  วิชัยหาญ
 
1. นายมัณฑนกร  พูนขุนทศ
2. นางสาวพัชรินทร์  บูชาอินทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 44 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  พงษ์พรรณา
2. นายทักษิณ  สิงห์สุธรรม
3. นางสาวสู่ขวัญ  คำเงิน
 
1. นางรุ่งฤดี  ศิริบุรี
2. นางสาวมัลลิกา  เปรมลาภ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิตนาถ  ชาวดง
2. เด็กหญิงนฤมล  แสนทำพล
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุวรรณเพ็ง
 
1. นางสาวฉัตรทอง  บุตรงาม
2. นางสาวพนิดา  สงมูลนาค
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 25 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกันต์ฤทัย  ชัยมงคลลาภ
2. นางสาวอริสรา  พรหมเสน
3. นางสาวอัยรดา  หมีเเสง
 
1. นางรัญชิดา  เเสงวงศ์
2. นางศุภมาศย์  ประจวบมอญ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง 19 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายพีรภัทร  ประโพธิ์ทัง
2. เด็กหญิงรัฐพร  ด่านเก่า
 
1. นางสาวรัชนี  พลดอน
2. นางสาวอลิษา  พิลาดา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง 14 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายณัฐวุฒิ  นามประเสริฐ
2. นางสาวพัณณ์พนิต  ภูมิประเสริฐ
 
1. นางลออ  บัวใหญ่รักษา
2. นางวารุณี  แสบงบาล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 37 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงประภัทรวดี   คลังกลาง
 
1. นางรดาวัลย์  น้อยเสนา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง 12 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวนันทิชา  สร้อยโพธิ์
 
1. นางสาววิยดา  แก้วใส
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 71.83 เงิน 55 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายธราเทพ  สุวรรณมาโจ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  พูลล้น
 
1. นางศิริภัสพินพร  นุ่มนวล
2. นางสาวคูณโสภา  พลรัตน์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72.46 เงิน 53 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวพรสุดา  สิมาจันทร์
 
1. นายชยพล  อุดมผล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  เมืองศรี
 
1. นายภาคภูมิ  เเซงบุญเรือง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 60 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวธิดารัตน์  เนื่องมัจฉา
 
1. นายพงษ์พันธ์  จอดนอก
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  บุรีรักษา
 
1. นายปรมินทร์  น้อยเสนา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 30 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงกฤตพร  ทองกอง
2. เด็กชายชุตษณะ  ทองนิล
3. เด็กหญิงปิยธิดา  เจริญทรัพย์
 
1. นางสาวอภิญญา  ปัญญาวิบูลย์
2. นางสาวแววธิดา  เกตุดาว
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 18 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  อามาตรสมบัติ
2. นายจิรธาดา   บัวใหญ่รักษา
3. นายวัชรินทร์  แจ่มแจ้ง
 
1. นางวราฤทธิ์  ขวัญพรม
2. นางสาวนครราช  เทียนเพ็ชร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 51 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงยุวดา  สาคร
2. เด็กหญิงสุปรียา  แก้วใส
3. เด็กหญิงเนติยา  มุ่งผล
 
1. นางดารุณี  มานะศรี
2. นายณัฏฐพัทร  แสงทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.75 เงิน 39 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวชโลทร  ชีกว้าง
2. นางสาวดวงจันทร์  สมวัชรจิต
3. นายปิตินันท์  พัวทวี
 
1. นายชโลธร  สาระผล
2. นางสาวศุภธิดา  ศรีพงษ์วิวัฒน์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาภา   ชูศรีพัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  วงสุวรรณ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  โชติราษี
 
1. นางศุภรัศมิ์   เพ็ญสุข
2. นางจิราภรณ์   อันทะนัย
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 58 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นายวิษณุ  อินธิเดช
2. นายศุภชัย  สุรภักดิ์
3. นายอภิวัฒน์  โซ่หนู
 
1. นางสุมาลี  กุลแสนไชย
2. นายเจตวัน  อินทสร้อย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.44 ทอง 21 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  น้อยชนะ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงศ์สะอาด
3. เด็กหญิงสาลินี  หลานวงษ์
 
1. นางสาวสุรัสวดี   วัณณกุล
2. นายคุณานนท์  พิณพงษ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง 53 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์   อ่อนน้อม
2. นายปวรนันท์  วงษ์ฉลาด
3. นางสาวโยษิตา  เกษมพร
 
1. นางสาวละมุล  ต้นกันยา
2. นางสาววิรงรอง  ทองเทพ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 37 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวธรณิศ  ภูชุม
2. นางสาวปรานปรียา   อิภิโช
 
1. นางสาววาสนา  สอดศรี
2. นางสาววิชชุดา  แสงนาค
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 21 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวปภานันท์   สุวรรณโสภา
2. นางสาวยุพารัตน์   คลังแสง
 
1. นายวิเชียร   ศรีลาพัฒน์
2. นางสาวพนิดา   คงเจริญ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 52 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กชายปรินทร์  บรรจง
2. เด็กชายยุทธนา  แก้วหาวงษ์
 
1. นายสรรพสิทธิ์  สีหาอินทร์
2. นางนิชานันท์  สีหาอินทร์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง 12 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายจักรพงศ์  สีหาโมก
2. เด็กชายชยานันต์  ตรีวุฒิปัญญา
 
1. นางพิศมัย  แก้ววังชัย
2. นางรัชฎา  รอดปั้น
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 42 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายนราธิป  ร้อยพรมมา
2. นายนิรันดร์  เวียงอินทร์
3. นายหัสดินทร์  โสดาวัตร์
 
1. นายวิสาคร  เศษรักษา
2. นางสุธรรมมา  ชาปู่
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 36 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สะละตุ้ย
2. เด็กชายธนภัทธ์  นามรินทร์
3. เด็กหญิงธัญสุดา  ซุนขวัญ
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  เวชกามา
5. นางสาวสุพรรษา  มณีภักดี
 
1. นายธันยวัตร  แก้วสุข
2. นางภัสดา  วงษ์ชารี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 54 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวชรินยา  สามหมอ
2. นางสาวปรียารัตน์  ฐานะ
3. นางสาวสายสุดา  เสียงใส
4. นางสาวอรญา  ธานี
5. นางสาวเมทินี  นาไชยเวศ
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  วันละคำ
2. นางเบญจวรรณ  พิมพ์เทศ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 39 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยศโสภณ
2. เด็กหญิงณัฐชา  นาคอุบล
3. เด็กหญิงปริศนา  ศรีไชยพล
4. เด็กหญิงพรพนิต  ภูจิตร
5. เด็กหญิงแพรววนิต  ศิริปี
 
1. นายชัยยศ  นามวงค์ชัย
2. นางสาวอภิญญา  บางจันทร์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.9 ทอง 54 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวจีรวรรณ  สีแก้ว
2. นายธิติวุฒิ   ยันต์สา
3. นางสาวพัณณิตา   ชลพันธ์
4. นางสาวสุภัสสรา  พุฒฝอย
5. นางสาวเมริษา   สีลาโพธิ์
 
1. นายนุกูล  ศรีโอษฐ์
2. นางกานติมา  มุลทากุล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.6 ทอง 27 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฝ่ายเพ็ชร
2. เด็กหญิงธัญชนก  ตั้งใจ
3. เด็กหญิงภัทรา  นิลดี
4. เด็กหญิงวจิรา  ยาโสภา
5. เด็กหญิงสิริณา  มาหา
 
1. นางสุวลักษณ์  เรืองวิเศษ
2. นายสุริยา  นามไพร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.2 ทอง 31 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวชนาภา  คำภูแก้ว
2. นางสาวชนิดาภา  นาธงชัย
3. นางสาวผกามาศ  ละครเขต
4. นายสหรัถ  เชื้อตี่
5. นายไรวินทร์  อุไรพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจอมไตร  ทันโส
2. นางสาววรัชญาดา  อายุโย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.6 ทอง 12 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวชญาดา   แก้วอุดม
2. นางสาวชณิตา   จันทร์เทา
3. นางสาวชริญญา   สิงคิบุตร
4. นายตรินัยน์   ดงเจริญ
5. นายธนบัตร   จันทัง
6. นางสาวธนัญญา   เวธิตะ
7. นางสาวนัฐชยา   มะสีโย
8. นายนันทิพัฒน์   ชุมแวงวาปี
9. นางสาวบัณฑิตา   ขาวฟอม
10. นางสาวพรรภษา   พรมแพง
11. นางสาวรุ่งนภาภรณ์  แสนจันทร์
12. นางสาวรุ่งระวี   ยินดี
13. นางสาวลักษิกา   มหาวงษ์
14. นายวชิรพงศ์   จันดา
15. นางสาววชิราภรณ์   อินสม
16. นางสาวศศิวิมล   หมื่นหลุบกุง
17. นางสาวศิริรัตน์   มิเถาวัลย์
18. นายสหรัฐ   กันหาป้อง
19. นายอภิวัตร   ปัดลี
20. นางสาวเพชรมณี   บุญประสาท
 
1. นางสาวหัถยา  เคราะห์ดี
2. นายนำพงศ์  สุขสบาย
3. นางสาวกัลยาณี  เทศนา
4. นางศิริเพ็ญ  แม้นดินแดง
5. นายวงศ์วัชระ  ดวงศรี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง 15 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงประชาธิปไตย  ปู่คาน
 
1. นางสาวหัถยา  เคราะห์ดี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 29 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวอินทิรา  ไชยศรีหา
 
1. นางสาวสมพิศ  จังอินทร์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.2 ทอง 7 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรัชญ์โมไนย์  คันทะสอน
2. เด็กชายเจสัน  พิชิตภูมิ มาตย์ดก
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ชุมแวงวาปี
2. นางสาวชลิดา  ชาติมนตรี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 14 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวพรชิตา  สิงห์สุธรรม
2. นายอธิราช  ต้นกันยา
 
1. นางสาวศิลายุ  ชาบัณฑิตพุฒ
2. นางสาวปรินทร์ทิพย์  ตรีศาสตร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิตา  ไชยพิเดช
2. เด็กหญิงชลิสรา  ภูโคกค้อย
3. นางสาวฐิตาภา  ศรีแก้วน้ำใสย์
4. เด็กหญิงณัฐวดี  ช้างทองแดง
5. เด็กหญิงธมนวรรณ  อินทร
6. นางสาวปริยากรณ์  โลหากาศ
7. เด็กหญิงปรีญานุช  สีทานวล
8. นางสาวภักดีพร  โคตรภักดี
9. เด็กหญิงสิริมาภรณ์  สิริสกุลยวด
10. นางสาวสุชาวดี  พันธ์ชาติ
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ชุมแวงวาปี
2. นางสุรีพร  สวัสดิ์วงษ์
3. นางสาวโสภิดา  หงษ์ลอยลม
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.2 ทอง 46 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวชนิกานต์  กล้าเงิน
2. นางสาวชลธิชา  มุงคุณคำชาว
3. นางสาวญาณิศา  ติวสร้อย
4. นางสาวณัฐธิตา  แก้วเบ้า
5. นางสาวพัชรนันท์  วงษ์เชียงยืน
6. นางสาวภัทรมล  ผาวัง
7. นางสาวมนัสนันท์  พวงชะบา
8. นางสาววรรณวิลัย  วีระกูล
9. นางสาวสุกัญญา  แซ่ล้อ
10. นางสาวสุพรรณิการ์  วุ่นสน
 
1. นางสาวศิริเพ็ญผกา  อินทรปัญญา
2. นางสาวอาจารียา  อ่อนสะอาด
3. นางสาวกันยารัตน์  บุญหล้า
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 75.4 เงิน 48 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เวียงคำ
3. นางสาวธารมิกา  วิเศษลา
4. นายธีรภัทร  ชัยยะพรม
5. นางสาวพรพิมล  ทิศสงคราม
6. นางสาวพัชรพร  เลขนอก
7. นางสาวพัฐสุตา  เกตุประกอบ
8. นางสาวรษิตา  นิราราช
9. นางสาวศศิธร  จันทร์พิทักษ์
10. นางสาวอภิญญา  เบ้าทอง
 
1. นายอัครเดช  สุวรรณไกรษร
2. นายปิยะ  น้อยฤทธิ์
3. นายณรงค์กรณ์  พลเทพ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 80.7 ทอง 23 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษชนะ  ดีชัยชนะ
2. เด็กชายจีรพัฒน์  จันทร์โนนแซง
3. เด็กชายจีรวัฒน์  อดทน
4. เด็กหญิงชลธิชา  ทองเฟื้อง
5. เด็กชายฐิติพงศ์  ขจรวรกาญจน์
6. เด็กหญิงนฤมล  มูลคำ
7. เด็กชายสมิธ  รับสมบัติ
8. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย   ลักษณดี
9. เด็กหญิงสิริราชย์  อุตส่าห์
10. เด็กหญิงสุภนิดา  วงศ์แสนสุข
 
1. นายเฉลิมพล  สิมลี
2. นายเกรียงไกร  วันสืบ
3. นายนัฐพงษ์  ใขกันหา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 76.58 เงิน 29 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  ประไวย์
2. นางสาวชโลธร  ขิมเกาะ
3. นางสาวณัฐธิดา  สีพรมติ่ง
4. นางสาวธนพร  สมบัติทอง
5. นางสาวธัญลักษณ์  ค่อมสิงห์
6. นางสาวธิดารัตน์  โยธะพล
7. นางสาวนราพร  ชาฮาด
8. นางสาวนริศรา  รัตนปัญญา
9. นางสาวภัคธีมา  ปานนี้
10. นางสาวภัณฑิรา  พรมโสภา
 
1. นายอัครเดช  สุวรรณไกรษร
2. นายธาดา  ไพหก
3. นายชัยวัฒน์  โพธิ์จันทร์ทอง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78.5 เงิน 8 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงอนัญญา  เรืองศรี
2. เด็กหญิงอารียา  อุตมะรูป
 
1. นายสืบพงษ์  ดาทุมมา
2. นางสาวชุติมา  มูลสาระ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 41 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวพรชิตา  บาริศรี
2. นางสาววนิดา  อุดตะกะ
 
1. นางสาวศิริเพ็ญผกา  อินทรปัญญา
2. นายวิษนุ  พรมนัส
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 49 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงเมธาพร  พันภักดี
 
1. นางวิณมล  สมเหล็ก
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 50 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวอัจฉรา  วงษ์สองคอน
 
1. นางดิจิตรตะ  แวดล้อม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81.2 ทอง 26 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  นาโนนกอก
 
1. นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93.5 ทอง 37 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวขวัญฤทัย  เมืองชา
 
1. นางสาววนิชยา  จันทร์หนองคู
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 44 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  รินไธสง
 
1. นายรักษชน  รักษาเคน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวธีราพร  รัฐวร
 
1. นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 47 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษฎ์ศิรินธร  สืบวงศ์แสง
 
1. นางวิณมล  สมเหล็ก
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายนพรัตน์  เรือสุวรรณ
 
1. นางจินตนา  นาธงชัย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาโณทัย  สิงธมาศ
2. เด็กหญิงนพธิรา  โพนนามอินทร์
 
1. นางวิณมล  สมเหล็ก
2. นายเอนก   พรมสา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง 21 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นางสาวเมทินี  เตียนสันเทียะ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ธิศาลา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวอุไรวรรณ  สมภาร
 
1. นายเอนก   พรมสา
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 38 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนวพรรษ  จำลองเพ็ชร
2. เด็กหญิงประกายวรรณ  แสนบุญ
3. เด็กชายโภคิน  บุตรตะ
 
1. นายฉัททันต์  วิโย
2. นายเอนก   พรมสา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 32 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธนากร  อันไกรฤทธิ์
2. นายธนากร  บัวใหญ่
3. นายสมชาย  ฆารสว่าง
 
1. นายฉัททันต์  วิโย
2. นายเอนก   พรมสา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.5 ทอง 30 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  ศรีเชียงสา
2. เด็กชายภัคพร  คำบอนพิทักษ์
3. เด็กชายรัชชานนท์  นรินยา
4. เด็กชายรัชพล  สุวรรณางกูร
5. เด็กชายอภิรักษ์  บรรทราช
 
1. นายวุฒิพงษ์  คำนะ
2. นายธนากร  บำรุงภักดี
3. นายพิเชษฐ์  ดาทุมมา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.6 ทอง 31 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายนันทวุธ  เพียโถน
2. นายพัชรพล  มณีจักร
3. นายภานุวัฒน์  ขัตติยะนนท์
4. นายรณวร  มหาราช
5. นายอดิเทพ  นิยมสุข
6. นายอินธิจักร  แข็งขัน
 
1. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
2. นายภูมินทร์  พิทยาวัฒนชัย
3. นายสุวิทย์  กูดอั้ว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.8 ทอง 11 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เพชรกฤษดา
2. นางสาวกรกมล  อรุณชัย
3. นางสาวกัลยรัตน์  เหลืองอร่าม
4. นางสาวกุลปรียา  ศิริสงคราม
5. เด็กหญิงขวัญชนก  แดงน้อย
6. นางสาวงามพิศ  สีสันทา
7. นายณฐกร  จันศรี
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  เตโช
9. เด็กหญิงณัฐิดา  กันหาลา
10. เด็กหญิงธนาภรณ์  สุดสาร
11. เด็กชายธนายุทธ  เพชรกวัก
12. นางสาวธัญลักษณ์  ปุ้งโพธิ์
13. นายนันทวุธ  เพียโถน
14. นางสาวบัณฑิตา  เชื้อตี่
15. นางสาวปรียาภรณ์  นามมา
16. นางสาวปัญญาพร  ไชยพรม
17. นางสาวปัณฑารีย์  กุตัน
18. นางสาวปานตะวัน  วันละคำ
19. นางสาวปาลินี  สอาดเหลือ
20. นางสาวพรทิพย์  คำอ้อ
21. นางสาวพิชามญชุ์  นนท์พรมมา
22. นางสาวพิยดา  มาตรโพธิ์ศรี
23. นายภานุวัฒน์  ขัตติยะนนท์
24. นางสาวมนัสชนก  พิมพิสาร
25. นางสาวมัตตัญญุตา  อภัยพลชาญ
26. นายรณวร  มหาราช
27. นางสาวรัตติยา  กงแก้ว
28. นางสาวรุจิกาญจน์  วีระพงษ์
29. นายวชิระวัฒน์  การุญ
30. นางสาววนิดา  ขันตรีกรม
31. นางสาววิยดา  สุไชยสงค์
32. นางสาวศศิประภา  คะสีทอง
33. นางสาวสิริกันยา  พรหมประดิษฐ์
34. นางสาวสุธิตา  เหลาลาภะ
35. นายสุวัฒน์  พาบุดดา
36. นายอดิเทพ  นิยมสุข
37. นางสาวอาริษา  พังทุย
38. นางสาวอุมาภรณ์  สาริสุทธิ์
39. เด็กหญิงเกวริน  ลุนปัดถา
40. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ชันษา
 
1. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
2. นายภูมินทร์  พิทยาวัฒนชัย
3. นายสุวิทย์  กูดอั้ว
4. นางสาวกศินันท์  วิกยานนท์
5. นายภูวดล  พิทยาวัฒนชัย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.8 ทอง 10 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกันตพร  แสนเศษ
2. นางสาวกัลยา  ละปู่
3. เด็กชายกุศล  บุระพันธ์
4. เด็กชายจักรี  นาเมืองรักษ์
5. เด็กชายจิรพัฒน์  มากมี
6. เด็กชายฉัตรชัย  พันธฤทธิ์
7. นายฐิติพงษ์  แก้วหย่อง
8. นายทินกร  จันทบุรี
9. เด็กหญิงนฤชล  ปันทะนา
10. นางสาวนาฏศิลป์  วิศรุตเวสสะภู
11. เด็กหญิงปภาดา  พิรุณ
12. เด็กหญิงประติภา  เหล่าพิมพ์
13. นายปรเมษฐ์  ลุนดาพร
14. นางสาวปวีณา  ภูลายขาว
15. เด็กหญิงปาลิตรา  เบ้าเรือง
16. เด็กชายพงศกร  พิมพ์วิเศษ
17. นางสาวพัทธ์ธีราภา  ศรีสุภักดิ์
18. นายพันธนากร  สุทธิวรรณ
19. เด็กหญิงพัสนันท์  ปาติสัตย์
20. เด็กชายพีรวิชญ์   บุระพันธ์
21. เด็กชายพีระพัฒน์  ภูมิสายดร
22. นายภาณุวิชญ์  พรมธิดา
23. นายรัฐศาสตร์  แสนแก
24. นายวรพล  พุทธวงค์
25. เด็กหญิงวรัญญา  ชัยณรงค์
26. นางสาววริศรา  วรรณสุทธิ์
27. นางสาววิลาสิณี  ศรีชมชื่น
28. นายวิศรุต  ศิริทองจักร
29. นายวุฒิชัย  แสนสง่า
30. เด็กหญิงศศิปรียา  วังงาม
31. นางสาวศิริลักษณ์  มาตสมบัติ
32. เด็กชายสุชาติ  หงษ์วิชา
33. เด็กชายสุทธิภัทร  กุดั่น
34. เด็กหญิงสุรีรัตน์  วิเวศน์
35. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีจักร
36. เด็กหญิงอภิญญา  พิเมย
37. เด็กชายอภิวัฒน์  รัตนประภา
38. นางสาวอรจิรา  ทอดภักดี
39. เด็กหญิงอุรัสยา  ชัยฤาชา
40. นายเกียรติศักดิ์  เพ็งวิชัย
 
1. นายสุนันท์  บุญหล้า
2. นางสมควร   หาจันดาห์
3. นายณัฏฐพัทร  แสงทอง
4. นายคุณานนท์  พิณพงษ์
5. นางสาวนภาพร  ตาดี
6. นางสาววิชชุดา  แสงนาค
7. นายวราวุธ  สร้อยพิมาย
8. นางสาวศิริเพ็ญผกา  อินทรปัญญา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.2 ทอง 54 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายวิชชากร  ชัยพิบูลย์
 
1. นายพงศกร  สุวรรณศรี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.4 ทอง 7 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายชัยวัฒน์  กันยวิมล
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 38 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  นาโพธิ์
 
1. นายชาติชาย  พงพรม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.8 ทอง 51 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวปริยาพร  รัตนวงค์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 35 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายธนวัต  ฤทธิชัย
 
1. นายภูมินทร์  พิทยาวัฒนชัย
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.17 ทอง 16 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายชัยวัฒน์  กันยวิมล
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวรุจิกาญจน์  วีระพงษ์
 
1. นางสาวกศินันท์  วิกยานนท์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวปริยาพร  รัตนวงค์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.16 ทอง 32 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายรัฐภูมิ   แพนแสง
 
1. นางสาววิภาวี   ไชยทองศรี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.08 ทอง 29 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นายสุภกัลย์  ประดิษฐ์
 
1. นางวิภาวดี  นวลพัด
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิริษา   ตีนา
 
1. นางสาววิภาวี   ไชยทองศรี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.25 ทอง 12 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวพิชามญชุ์  นนท์พรมมา
 
1. นายสุวิทย์  กูดอั้ว
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.25 ทอง 18 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายธนวัต  ฤทธิชัย
 
1. นายภูมินทร์  พิทยาวัฒนชัย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.2 ทอง 15 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นายจีรพัฒน์  พิมพิสาร
 
1. นางบรรจง  นวลพัด
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.83 ทอง 22 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงฐิติพร  บุญโคกล่าม
 
1. นางวิภาวดี  นวลพัด
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.1 ทอง 18 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวอาร์คเนส  น้อยบัง
 
1. นายภูมินทร์  พิทยาวัฒนชัย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 27 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายกุลภัสสร์  กาสี
2. เด็กหญิงคัชรินทร์  อนันทะวัน
3. เด็กชายณัฐชัย  ไชยสินธ์
4. เด็กหญิงพิชามญธุ์  สาระบัว
5. เด็กชายภวินท์  ชารี
6. เด็กชายยศกร  บุญนำ
7. เด็กชายรัชชานนท์  แก้วเจ็ดคำ
8. เด็กหญิงศรุตา  แฝงจันดา
9. เด็กชายศักรินทร์  มูลละม่อม
10. เด็กชายอธิพงษ์  บัวพัฒน์
11. เด็กชายอัครพนธ์  พรมมานนท์
12. เด็กชายโกมินทร์  แสงจันทร์
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
3. นายทศวรรต  มรรครมย์
4. นางสาวรจเรข  เหลาลาภะ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 84.8 ทอง 7 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  พลนางเครือ
2. นายนรากร  ปรีชาวนา
3. นายปรเมศ  กันสีชา
4. นางสาวปัชฏิมา  ภูสง่า
5. นางสาวภัทรินทร์  สิงห์แดง
6. นางสาวมัณฑิรา  พฤฒิสาร
7. นางสาวรัชนีกร  รัตนพลแสน
8. นายวีระพงษ์  ฉายเนตร
9. นายศศินพล  สมภาร
10. นางสาวศิรินาถ  มูลละมาตร
11. นายอภิสิทธิ์  พันธไชย
12. นายเด่นศักดิ์  รัตนทิพย์
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นายทศวรรต  มรรครมย์
3. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
4. นางสาวรจเรข  เหลาลาภะ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 70.6 เงิน 29 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทองน้อย
2. เด็กชายกิตติพงษ์  สุทธิวงษา
3. เด็กหญิงกุลธิดา  รมเมือง
4. เด็กหญิงจิติมา  เดชไกร
5. เด็กหญิงชนินาถ  เลาเจริญ
6. เด็กชายฌานิช  พันธ์ศรี
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธ์วงษา
8. เด็กหญิงทราย  สปาร์ค
9. เด็กชายธนภัทร  จันทรนนท์
10. เด็กชายธนวัฒน์  คำภาสุข
11. เด็กหญิงนัทนิชา  ขุมดินพิทักษ์
12. เด็กหญิงนุชจรี  ศรีพระนาม
13. เด็กหญิงบังอร  คะเนนอก
14. เด็กหญิงปนัดดา  บุญหล้า
15. เด็กชายพัชรพล  ประวัณโณ
16. เด็กหญิงพัชรินทร์  ลครพล
17. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำนวนดี
18. เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  แสนพลี
19. เด็กหญิงพิริษา  โสเพชร
20. เด็กหญิงพิศมัย  กองทา
21. เด็กชายภัทรพล  จันทร์งาม
22. เด็กชายภัทระพีย์  สร้อยคำ
23. เด็กชายภาณุพงษ์  ก้อนทอง
24. เด็กหญิงมาริสา  คำสงคราม
25. เด็กชายรัชชานนท์  สุวรรณ
26. เด็กหญิงศยามล  จงไพร
27. เด็กชายศราวุฒิ  เสาศิริ
28. เด็กหญิงศศิภา  บัวชม
29. เด็กชายศักดิ์สุธา  พงษ์ศา
30. เด็กหญิงศิริญญา  จงไพร
31. เด็กหญิงศิรินภา  ประดับคำ
32. เด็กหญิงศิริวรรณ  อดทน
33. เด็กชายศิริศักดิ์  เหมาะคำ
34. เด็กหญิงสุกัญญา  สีเกิ้ง
35. เด็กหญิงอภิญญา  อินเงิน
36. เด็กหญิงอภิญญา  แพงกิ่ง
37. เด็กชายอภิเดช  ลครพล
38. เด็กหญิงเข็มวิกา  บรรเทา
39. เด็กหญิงแหวนพลอย  อนุสนธิ์
40. เด็กหญิงโสธิดา  ทาคำสี
 
1. นายสุรัตน์  วรรณบุตร
2. นางสาวสุปราณี  รุณราช
3. นายณัฐนันท์  ธนัทพิพัฒน์กุล
4. นางวริดา  โคตรศรีเมือง
5. นายธวัชพงศ์  ประชารักษ์สกุล
6. นางสาวศุภวรรณ  อินทร์รอด
7. นางสาวสุภาวดี  ชนะพจน์
8. นายธรรพ์ณธร  เหล่าอุทา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ชัยเดช
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายชินวัตร  มองเพ็ชร
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82.67 ทอง 14 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงมาตย์
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81 ทอง 18 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  โพนขัน
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรวลัย  น้อยสุข
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายชินวัตร  มองเพ็ชร
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82.33 ทอง 13 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  พรมกุดตุ้ม
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87.67 ทอง 8 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  โพนขัน
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายกนกพงศ์  โคตรทัศน์
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายกนกพงศ์  โคตรทัศน์
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83.3 ทอง 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายสรยุทธ  ศรีลาเฮียง
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินทราดา  นุตตะละ
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายชินวัตร  มองเพ็ชร
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.33 ทอง 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีลารัตน์
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนลำน้ำพอง 1. เด็กชายนิธิภาคย์  อ่อนพิมพ์
 
1. นายอิทธิพล  ภามาตย์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  วงค์ชารี
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.25 ทอง 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายวุฒิชัย  ดีรักษา
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายกณวรรธน์  มั่นคง
2. เด็กชายกนกพงศ์  โคตรทัศน์
3. เด็กหญิงกวินทราดา  นุตตะละ
4. นายณัฐภัทร  แสนกั้ง
5. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีลารัตน์
6. เด็กหญิงปาลีรัตน์  ลังชัย
7. นายวุฒิชัย  ดีรักษา
8. เด็กชายสรยุทธ  ศรีลาเฮียง
9. เด็กหญิงเขมจิรา  สมตา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
3. นายทศวรรต  มรรครมย์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87.9 ทอง 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายกณวรรธน์  มั่นคง
2. เด็กชายกนกพงศ์  โคตรทัศน์
3. นายกฤษฎา  โพนขัน
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงมาตย์
5. เด็กหญิงชนิสราพร  โพธิ์ศรี
6. นายณัฐภัทร  แสนกั้ง
7. เด็กชายธนกร  ยุงทอง
8. เด็กหญิงธนพร  พรมกุดตุ้ม
9. เด็กชายธนพัฒน์  พลสมัคร
10. เด็กหญิงพรวลัย  น้อยสุข
11. เด็กชายรณกร  แสนคำ
12. นายวรากร  มุงคุณคำชาว
13. เด็กหญิงวิจิตรา  ชัยเดช
14. นายวุฒิชัย  ดีรักษา
15. เด็กชายสรยุทธ  ศรีลาเฮียง
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย๋
2. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
3. นายทศวรรต  มรรครมย์
4. นายคิริเมขล์  โพธิยา
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายกณวรรธน์  มั่นคง
2. นายกฤษฎา  โพนขัน
3. นายชินวัตร  มองเพ็ชร
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุวรรณ์ตรี
5. นายณัฐภัทร  แสนกั้ง
6. เด็กหญิงธาณุมาส  โคตรสุโพธิ์
7. เด็กหญิงธารทิพย์  ไชยสีดา
8. นายวรชาติ  ศรีวารี
9. นายวรากร  มุงคุณคำชาว
10. นายวุฒิชัย  ดีรักษา
11. เด็กหญิงเขมศรัญญ์  ธนัสไกรเกียรติ
12. เด็กหญิงเปรมพัชร  ศรีโนนโคตร
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
3. นายทศวรรต  มรรครมย์
4. นายคิริเมขล์  โพธิยา
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 77.6 เงิน 12 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกชกร  พลหาร
2. นางสาวกนกพิชญ์  ท้อยชัยภูมิ
3. นางสาวกิตติยา  ชัยพระอินทร์
4. นางสาวกุลณัฐ  สิมดี
5. เด็กหญิงฐิตาภา  สิริสุขสุวรรณ
6. นางสาวณัฐวิภา  โคตรสีกุล
7. เด็กหญิงธนพร  ธรรมสงฆ์
8. นางสาวน้ำทิพย์  รังสันเทียะ
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุระเดช
10. นางสาวปรารถนา  วอแพง
11. นางสาวปริญากร  เป้าจันทึก
12. นางสาวพัชณิดา  เมาะราษี
13. นางสาวภาสิณี  มาไทย
14. เด็กชายมงคลชัย  พรมสีแก้ว
15. เด็กหญิงวนัฐลฎา  มีพันธ์
16. นางสาวศศิกานต์   ศรีสุภักดิ์
17. นางสาวสิยากร  ชัยพระอินทร์
18. นางสาวสุดารัตน์  ทองสา
19. นางสาวสุธิดา  ผ่านไชย
20. เด็กหญิงอริยา  เหล่าจูม
21. เด็กหญิงเจนจิรา  อำมา
 
1. นางสาวโชติมา  ณิยกูล
2. นายเกรียงศักดิ์  เหล่าภักดี
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.4 ทอง 13 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ไทยน้อย
2. เด็กชายณัฐพล  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายติณณภพ  ดวงพรหม
4. เด็กหญิงทิพย์ชราพร  คำอ้อ
5. เด็กชายธนทรัพย์  ลาพวง
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  สังฆทิพย์
7. เด็กชายปัญจพนธ์  ประดาพล
8. เด็กหญิงสิบประกาพร  พิมพ์ลา
9. เด็กหญิงสุชัญญา  สักกลม
10. เด็กชายสุรสิทธิ์  ศรีชาติ
 
1. นางสาวช่อมณี  แซ่ม่อ
2. นายวสันต์  ไตรรัตน์รังษี
3. นางพัฒนาพร  ศรีโปฎก
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง 25 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายจักรพงศ์  เสียงดี
2. นายชนะชล  ผลภิญโญ
3. นางสาวญาณพัฒน์  เหล่าศรีชัย
4. นายธนศักดิ์  เพ็งคำปั้ง
5. นางสาวนภาพร  ชื่นโรจน์
6. นายวัชรกร  โคตรโสภา
7. นางสาวสุภัสสร  ดอนภักดี
8. นายอนิรุธ  โคตะมะ
9. นางสาวอรอุมา  สีแสด
10. นางสาวอาทิตยา  ศรีชาติ
 
1. นางสาวช่อมณี  แซ่ม่อ
2. นายวสันต์  ไตรรัตน์รังษี
3. นางพัฒนาพร  ศรีโปฎก
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 47 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ลครพล
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญใบ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ลครพล
4. เด็กหญิงพุทธธิดา  บุญประชม
5. เด็กหญิงภรณ์นภา  สิทธิ์เสือพะเนาว์
6. เด็กหญิงภัณฑิรา  สีชุม
7. เด็กหญิงรุ่งฤดี  หอมชื่น
8. เด็กหญิงศศิวรรณ  แสวงการ
9. เด็กหญิงสตรีรัตน์  พันธ์ศรี
10. เด็กหญิงสุจารี  ยาวาปี
11. เด็กหญิงอรดี  จำกอง
12. เด็กหญิงเตชินี  สอนตาง
 
1. นางณัติฐา  ลินทะละ
2. นางสุภัทน์  สาเทวิน
3. นางสาวทัศนีย์  เวียงวิเศษ
4. นายณัฐฐพฤทธิ์  โคตรวงทอง
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 33 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. นางสาวจินตนา  ก้อนอิฐ
2. นางสาวจิราภรณ์  พันธ์ศรี
3. นางสาวทิพวรรณ  พันธ์หนองโพน
4. นางสาวธีรนาฎ  อ้วนผุย
5. นางสาวพรยมน  ไพละออ
6. นางสาวพลอยไพลิน  สิมสิริวัฒน์
7. นางสาวรำไพ  ขำผา
8. นางสาววริศรา  สุดศิริ
9. นางสาววิชชุดา  แสนโคตร
10. นางสาวสาวิตรี  สะตะ
11. นางสาวอรรัมภา  สิทธิ์เสือพะเนาว์
12. นางสาวอริสา  กุหลาบแก้ว
 
1. นางณัติฐา  ลินทะละ
2. นางสุภัทน์  สาเทวิน
3. นางสาวทัศนีย์  เวียงวิเศษ
4. นายณัฐฐพฤทธิ์  โคตรวงทอง
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 74.6 เงิน 37 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายกฤษดา  ศรีโยธา
2. นายทักษ์ดนัย  โคตรชุม
3. เด็กหญิงพิชชาพร  พัดข้อ
4. เด็กหญิงศิวนาถ  น้อยเสนา
5. เด็กหญิงสุพรรษา  กึ่งกลาง
 
1. นางจินตนา  นาธงชัย
2. นายรพีพงษ์  วงศ์ภูธร
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายศรายุทธ  สาสิงห์
2. เด็กหญิงศุทธินี  พันธุ์กิจ
 
1. นายรพีพงษ์  วงศ์ภูธร
2. นางนิชานันท์  สีหาอินทร์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติมา  สุคนธ์คันธชาติ
 
1. นางสาววันวิสาข์  ปานชะเล
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 71.6 เงิน 44 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวจารุภา  ปลอดกระโทก
 
1. นางอาภัสราวรรณ  สุริยะโชติกุล
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 31 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชดาพร   โพธิ์ศรี
 
1. นางประมวญจิตต์   พันธุ์เสือทอง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.4 เงิน 38 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวภรณี    ลีเฮือง
 
1. นางนิตยา  สิงห์สุธรรม
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 50 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายธัญยธรณ์​   โมฬิชาติ
2. เด็กหญิงปรายฟ้า​   รัตนะโช
3. เด็กชายพิสิษฐ์​   คำมะวัน
4. เด็กหญิงศิริญาก​รณ์​   วงค์ทอง
5. เด็กชายไมตรี​   ศาสตร์ปราณีต
 
1. นายพชร  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวรสสุคนธ์  พรมมา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88.4 ทอง 40 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายชาคริต   ชาวเหนือ
2. นางสาวบุณฑริกา   บุญเรือง
3. นางสาวรุ่งอรุณ    พิมพ์เสนา
4. นายศิวา   สาชำนาญ
5. นางสาวสุภาวิณี    มุงคุณคำชาว
 
1. นางสาวนันทิยา   สีแก้วรัตนะ
2. นางสาวนิตยา  หอมทอง
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79.5 เงิน 31 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีอุดร
2. เด็กหญิงวรกานต์  ละครเขต
 
1. นางสาวภรณ์ชนก  บุญจวง
2. นางณัฐธิดา  เหลาหา
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน 32 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  ชื่นบาน
 
1. นางสาวภรณ์ชนก  บุญจวง
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง 22 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายทัศน์ทัย  ซาวัด
2. เด็กหญิงอชิรยา  อวยชัย
 
1. นางสาวภิรมย์มาส  เผ่ากันทะ
2. นางสาวจตุพร  ขันอาษา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวนิภา  เหล่าลาภะ
2. นายไกรวิชญ์  เมืองลี
 
1. นางสาววิภาดา  ลาปะ
2. นางสาวกานติมา  มุนติเก
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.67 ทอง 16 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกชกร   บุตตะวงศ์
2. นางสาวจีรนันท์   นามคุณ
 
1. นางสาวจิรัชญา   สีสุพัฒน์
2. นางสาวณาตยาณี   บุตทนุ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายธีรวัสส์  อนันต์โสพล
2. นางสาวปวีณ์นุช  ราชาเดช
 
1. นางสาวเสาวภา  แก้วแก่นคูณ
2. นางสาวศศิประภา  บุญวงศ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.67 ทอง 13 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวทองพญา  ภูขีด
2. นางสาวเกษสุดา  เบียดนอก
 
1. นางสาววิภาดา  ลาปะ
2. นางสาวกานติมา  มุนติเก
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายณัฐนันท์   มาตสีหา
2. นางสาวนิศราวรรณ   สังแก้ว
 
1. นางสาวณาตยาณี   บุตทนุ
2. นางสาวนรินทร์ทา    เนื่องมัจฉา
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.66 ทอง 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกริช  พลราช
2. นายศิริโรจน์  อุทัยสาร
3. นางสาวศิลาพร  ศรีทำเลา
4. นายสิทธิพร  สว่างศรี
5. นางสาวเพ็ญวิภา  ริมไธสง
 
1. นางสาววิภาดา  ลาปะ
2. นางสาวกานติมา  มุนติเก
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.67 ทอง 21 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นาย ธัญพงษ์  วิชัยศรี
2. นายธีรพงษ์  นาสมพงษ์
3. นางสาวปาริฉัตร  วงษ์พิพัฒน์
4. นายวงศกร  ระดาสาร
5. นางสาวศุพัตชา  ขอพึ่ง
 
1. นางสาวเสาวภา  แก้วแก่นคูณ
2. นางสาวศศิประภา  บุญวงศ์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 58.67 เข้าร่วม 48 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาววริศรา   สมสอางค์
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  ต้องเดช
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 61.67 ทองแดง 15 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา   เหล่าราช
 
1. นางสาวณาตยาณี   บุตทนุ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  รัตนวงษ์
2. นายณัชชานนท์  ทองศรี
3. นายปราโมทธ์  ทะแพงพัฒน์
4. เด็กชายพงศ์เทพ  รุ่งเรือง
5. นายพชรพล  อุสาย
6. นายพิชญ์ศรุต  ศรีพันะ์ชาติ
7. เด็กชายมีทรัพย์  โมกข์งาม
8. นายวิศวะ  รัตทิพย์
 
1. นายอวตาร  บริบูรณ์วัฒน์
2. นายมีชัย  ศรีโนนยาง
3. นายสุหัชชา  พิมพ์เนาว์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.7 ทอง 50 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ไชยแสน
2. นายนนทวัช  แสบงบาล
3. นายภูวนาท  ทิพฤาตรี
4. นายสิทธิพงศ์  ทิพฤาตรี
5. นายอภิสิทธิ์  ก้านจักร
6. นายเอกพล  ยศพล
 
1. นายอวตาร  บริบูรณ์วัฒน์
2. นายมีชัย  ศรีโนนยาง
3. นายสุหัชชา  พิมพ์เนาว์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 75.13 เงิน 22 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกฤติยา   วัดเวียงคำ
2. นางสาวณัฐธิดา   ติณะคัด
3. นายนวมินทร์   ศรีสุพัฒน์
4. นางสาวผกาวรรณ์   หวานเสนาะ
5. นายรชฏ   บึงล้อม
6. นางสาววรรณสุดารัตน์   นานอก
7. นางสาววีรวรรณ   ปัสเสน
8. นางสาวสุจิตรา   คำดีราช
9. นางสาวสุภาพร   วงษา
10. นางสาวอรปรียา   คำเหลา
 
1. นางสาวหัถยา  เคราะห์ดี
2. นายชนินทร์  แก้วบุญเรือง
3. ว่าที่พันตรีอภิชา  จันทร์ดา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 34 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  คงเจริญ
2. นางสาวพรธิดา  คะพันธ์
3. เด็กหญิงรัตติยา  ชารีแสน
4. นางสาวอัญรินทร์  พิมพ์พัฒน์
5. นางสาวเขมิสรา  บุญศิริ
 
1. นางสาวจิรัฐยาพร  หมื่นจร
2. นางสาวมาเรียม  ดาโอ๊ะ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81 ทอง 42 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกัลยกร  มั่นคง
2. นางสาวจุฬารัตน์  ทองนำ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  อาจวิชัย
4. นางสาวมัณฑนา  ราชเสนา
5. นางสาววรรณวิไล  ดวงจันทร์
 
1. นางลิขิตรา  พลเยี่ยม
2. นายศิขริน  แสนทา
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 41 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติพร  ก้อนกลิ่น
2. เด็กหญิงมณิสรา  ประดาพล
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  โยทาวงษ์
 
1. นายสุภชัย  แก้ววังชัย
2. นางสาวนฤมล  ดวงพิมพ์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวจุฑามาศ  พัฒนาศูนย์
2. นางสาวพรพิมล   บุตรพันธ์
3. นางสาวศศิกานต์   แสงเมือง
 
1. นายสุภชัย  แก้ววังชัย
2. นางสาวนิภาพร  กันยาวงค์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงจิริญา  ผึ่งผักแว่น
2. เด็กหญิงนวพร  ฤาชา
3. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  อ่อมแก้ว
 
1. นางสาวเพชรี  ภูแสงศรี
2. นายสมเกียรติ  ศรีคำมุง
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง 17 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายธนรัตน์  นังตะลา
2. นายธนโชติ  จันทรประทักษ์
3. นายอิทธิกร  พุ่มแก้ว
 
1. นายพชร  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวเพชรี  ภูแสงศรี
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 68 ทองแดง 30 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวสุวรรณณี  สุบิน
2. นางสาวเบญจทิพย์  ศรีขา
 
1. นายรุ่งโรจน์  มั่งคำ
2. นายวรวุฒิ  กกขุนทด
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 47 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายปริญ  ภูกาบเพชร
2. นายศิริวัฒน์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายอนุวัฒน์  พานิพัด
2. นายสมชาย  ดวงกลาง
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 70.2 เงิน 58 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษญาพร   โภคานิตย์
2. เด็กหญิงพศิกา   ศรีอุดร
3. เด็กชายสุเมธ   สีกะแจะ
 
1. ดร.นิตยาพร   กินบุญ
2. นางสาวพัชราภรณ์   เพิ่มยินดี
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง 46 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวชนิกานต์  เฉิดรัศมี
2. นางสาวช่อผกา  แก้วนา
3. นางสาวเบญญทิพย์  โนนทิง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จุมพล
2. นางธิดารัตน์  ใจสุข
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 59 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวศศิตา  สิริสุขสุวรรณ
2. นายอัครวิชญ์  พบวงษา
 
1. นายชัยนันท์  คำหลาย
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 70 เงิน 47 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  อาจดวงดี
2. เด็กชายวิชญพงศ์  ภูชมศรี
 
1. นางสาวศรัญญา  แก้วหาญ
2. นางณัฐภัสสร  เพชรธนกุล
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 31 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สูงแข็ง
2. เด็กหญิงวรัญญา  แดงน้อย
 
1. นายอนวัช  จันทกุล
2. นายวรวุฒิ  กกขุนทด
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายรหัสชัย   เล้าเจริญชัย
2. เด็กชายอาทิตย์  นิตยโรจน์
 
1. นายสมาน  ล้ำลอง
2. ดร.นิตยาพร  กินบุญ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 45 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายชนาธิป  เคนทรภักดิ์
2. นายนโม  ปานเรียนแสน
 
1. นางสาวอรทัย  ไพรสว่าง
2. นายสุระ  น้อยสิม
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 61 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เหล่าเจริญ
2. เด็กหญิงนลินนิภา  นุขุนทด
 
1. นายภัทราวุธ  เวทย์วีระพงศ์
2. นางธิดารัตน์   ใจสุข
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายทินกร  สุปัญโญ
2. นายนัฐพงศ์  ทรายงาม
 
1. นายสมาน  ล้ำลอง
2. ดร.นิตยาพร  กินบุญ
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 66 ทองแดง 51 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวชรินรัตน์  บุตรเขียว
2. นายอดิเทพ  โควังชัย
 
1. นายวรวุฒิ  กกขุนทด
2. นายรุ่งโรจน์  มั่งคำ
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80.25 ทอง 23 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายภูริพัฒน์  พังทุย
2. เด็กหญิงสุพิชตรา  ภาเฮียง
 
1. นายชัยนันท์  คำหลาย
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายชานนท์  อนุภวาลย์
2. เด็กหญิงปิ่นทิพย์  คงดั่น
 
1. นายวรวุฒิ  กกขุนทด
2. นางธิดารัตน์  ใจสุข
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  น้อยเสนา
2. เด็กชายวัชชิระ  นามวงษา
3. เด็กชายเกริกเกียรติ  บุตรชาติ
 
1. นายธีรวัฒน์  เขจรสิทธิ์
2. นางสาวชญาณิทิพย์   เขจรสิทธิ์
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 77.8 เงิน 21 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายฐากูร  ไกยสา
2. นายภาณุ  ไชยจอกเกี้ย
3. นายภูวดล  แสงไสย์
 
1. นายธีรวัฒน์  เขจรสิทธิ์
2. นางสาวชญาณิทิพย์   เขจรสิทธิ์
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายต่อตระกูล  อินธิศร
2. เด็กชายธนโชติ   บุญเกลี้ยง
3. เด็กชายภัทรชัย  พลโรม
 
1. นายธีรวัฒน์  เขจรสิทธิ์
2. นางสาวชญาณิทิพย์   เขจรสิทธิ์
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 78.4 เงิน 31 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายจิตติภูมิ  ภูมิประเสริฐ์
2. นางสาวณัฐพร  กิจทรัพย์
3. นางสาวสมหญิง  งามวงศ์
 
1. นายเรืองสิทธิ์  นามกอง
2. นายโยธิน  ธีระนันท์
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 76 เงิน 15 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายทีปกรบดินทร์  อินทะสร้อย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตาราษี
3. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ศิริบวรวิทย์
 
1. นายโยธิน  ธีระนันท์
2. นายเรืองสิทธิ์  นามกอง
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 69 ทองแดง 44 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายธนกฤต  แม้นดินแดง
2. นายปริญญา  สุวรรณสุขา
3. นายยศธร  สุขเสมอ
 
1. นายสมาน  ล้ำลอง
2. นายเชฐกร  ประชาโรจน์
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนดงบังวิทยายน 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ทองสา
2. เด็กชายพชร  ฉวีทอง
3. เด็กชายสิทธิกร  คำประชม
4. เด็กหญิงสุพรรณวดี  สิงห์ก้อม
 
1. นายบริพัฒน์  จงร่วมกลาง
2. นางสาวขวัญจิรา  ชัยมูล
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายพงศภัค  พลเยี่ยม
2. นายพริสร  อิ่มสำราญ
3. นายวงศกร  เหลาพร
4. นางสาวโดรีน  ไคนิลา
 
1. นายเรืองสิทธิ์  นามกอง
2. นายโยธิน  ธีระนันท์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.8 ทอง 6 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายณัฐพล  คำตา
2. นายธีรพัฒน์  ดวงประเทศ
3. นายอรรถชัย  ยศทะแสน
 
1. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพ็ง
2. นายเอนก  สุดใด
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90.5 ทอง 9 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวชลดา  สีกงพาน
2. นายธีรดนย์  ภูคัสมาส
3. นายสุทธิพงษ์  อุดทาทอง
 
1. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพ็ง
2. นายเอนก  สุดใด
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง 16 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาภัคร  ภาเฮือง
2. เด็กหญิงอรปรียา  มีหล้า
3. เด็กชายเอกพจน์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
2. นางสาวอ้อแก้ว  เดือนอุประ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นายนัทพงษ์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวพุฒกาญ  บุญยัสสะ
3. นางสาววนาพร  หมัดขาว
 
1. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
2. นางสาวอ้อแก้ว  เดือนอุประ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  สุขเสนา
2. เด็กหญิงทอฝัน  สีระขันธ์
3. เด็กชายธนาวุฒิ   มากมณี
4. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แฮดหมั่น
5. เด็กชายพีรพงศ์  แก้ววิเชียร
6. เด็กหญิงวิภาดา  อุปนันท์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยคำภา
2. นางสาวนิตกรณ์  ศรีพิมพ์สอ
3. นางสาวศันสนีย์  รัตนถา
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง 21 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวปนัดดา  เบนาเยีย
2. นางสาวพลอยมณี  เถลิงผล
3. นายวัชรพงศ์  แดงมาก
4. นายวัชระชัย  สีชาทุม
5. นายวาทิตย์  จำปาแดง
6. นางสาวศิรินญา  ประคอง
 
1. นางดวงแก้ว  เจริญเชื้อ
2. นางสาวขนิษฐา  เจริญเชื้อ
 
179 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 43 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ยงค์คำ
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  ศรีมูลผา
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญภา
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ศิริกุล
2. นายจิระศักดิ์  แก้วปัญญา
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.6 ทอง 20 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกุลสตรี  มูลกระโทก
2. นางสาวชลลดา  โคตรชุม
3. นางสาวอรพิน  พูลทอง
 
1. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
2. นางสุภัทรา  ชีกว้าง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เสนะไพรวรรณ์
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  สนธินอก
3. เด็กหญิงอัจฉริญา  ดาบุตร
 
1. นางสาวดวงจันทร์  โพธิสม
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญลม  พุ่มพฤกษา
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจีรนันท์  ศรีเฉลิม
2. นายอรรคราธร  ศรีเคนา
3. นางสาวเนตรนภา  ภูศิริต
 
1. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
2. นางนวล  เกนวิถี
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.2 ทอง 39 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภูวาดเขียน
2. เด็กหญิงประจิตรลัดดา   สีนอเนตร์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ปัจมนต์
 
1. นางสาวจิราพร  พวงประดิษฐ์
2. นางสาวอรพรรณ  อาจใจ
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนดงบังวิทยายน 1. นางสาวปรียาภรณ์  ปัญญา
2. นายวรวุฒิ  แก้วฤาชัย
3. นางสาววิภาลักษณ์  เพชรนก
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  มะโรงฤทธิ์
2. นางสาวปนัดดา  นาเจิมพลอย
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงนิศากร  บุญหนัก
2. เด็กหญิงวรัชญา  แก้วกา
3. เด็กหญิงศิวาภรณ์  กองทา
 
1. นางสาวเครือวัลย์  เทพจันดา
2. นางสาวชนนพร  แก้วจันทร์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.5 ทอง 36 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกันยารัตน์  บุตนุ
2. นางสาวญาณิศา  พันพิพิธ
3. นางสาวศศิกานต์  ดียิ่ง
 
1. นางพัชรินทร์  สุขสร้อย
2. นางสาวชนนพร  แก้วจันทร์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง 13 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงธนัชชา  มุ่งสวัสดิ์
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  หาปัญนะ
3. เด็กหญิงเจรัญยา  บุษราคัม
 
1. นางสาวฉัตรธิดา  พูลทจิต
2. นางสาวชนนพร  แก้วจันทร์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91.54 ทอง 13 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวจุฑารัตน์  แก้วไวยุทธ
2. นางสาวภาวิณี  สีหปัญญา
3. นางสาวลภัทชา  สมเพชร
 
1. นางพัชรินทร์  สุขสร้อย
2. นางสาวเครือวัลย์  เทพจันดา
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง 19 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์โสม
2. เด็กหญิงธีรัช  ผลจันทร์
3. เด็กหญิงปัทมพร  คำขาว
 
1. นางสาวจันทรืเพ็ญ   ไชยะเวช
2. นางอุไร  ครองผา
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง 17 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายณัฐภูมิ  ธรรมสิมา
2. นางสาวปณิศา  แสนสมบัติ
3. นางสาวสุจิรา  เหล่าศรีคู
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยะเวช
2. นายณัฐดนัย  เกาะหาร
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงบังวิทยายน 1. เด็กชายชลันทร  พิลาวุธ
2. เด็กหญิงวนิดา  ผุยราช
3. เด็กชายเกียรติศักดา  อินทะนา
 
1. นางยุภาลักษ์  อัฒจักร
2. นางอุไรลักษณ์  ชนะชัย
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 28 โรงเรียนดงบังวิทยายน 1. เด็กชายภูฤทธิ์   มะลิ
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  รัตนานนท์
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73.4 เงิน 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นายธัญพิสิษฐ์  นิลหล้า
 
1. นางสาวพิมพ์โพยม  พิทักษ์
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 11 โรงเรียนดงบังวิทยายน 1. เด็กชายนิธิทัศน์  โนนสว่าง
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  รัตนานนท์
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นางสาวปฏิพร  พลเตมา
 
1. นางวันทนีย์  กลัดอ่ำ
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.5 ทอง 6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายจาฬุภัณฑ์  บุรี
2. นายวิชาญ  วัฒนกามินท์
 
1. นางสาวอรทัย  บุตรหมื่น
2. นายสุพจน์  ปลื้มจิตร
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.4 ทอง 35 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กชายปิยวัตร  ลักขษร
2. เด็กชายพลวัตร  มงคุณ
 
1. นางสาวกิรภา  ราชโคตร
2. นางสาวพิมพ์โพยม  พิทักษ์
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายเจษฎางค์   แจ่มจำรัส
 
1. นายวิทยา  เอื้อการ
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 90.4 ทอง 5 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายศุภกิจ  วงศ์ช่าง
 
1. นายวิทยา  เอื้อการ
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87.4 ทอง 17 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสาลี่  พวกพระลับ
 
1. นางสาวอิงกานต์  ประวรรณะ
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายเอกรักษ์  พิลาเคน
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 89.4 ทอง 13 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจตุรเทพ  พลเสนา
 
1. นายณัฐพล  บุญช่วย
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 88.2 ทอง 15 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายชาญณรงค์  นามวงษา
 
1. นายวิทยา  เอื้อการ
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  แสนโคก
 
1. นายทศพร  พลธรรม
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 92.36 ทอง 11 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธนโชติ  สายสมคุณ
 
1. นางสาวนวลนลา   สำเภายนต์
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายก้องกิดากร  จำบัวขาว
2. นายจิตตินันท์  กวนศรีรักษ์
3. นายฉัตรชัย  ภูสมพงษ์
4. เด็กหญิงฐิติวรดา  เทพปฏิมาพร
5. นายณัฐวุฒิ  มูลสมบัติ
6. นายทนงศักดิ์  แสนสีมนต์
7. นางสาวธนพร  แสนเพ็งเคน
8. นายธนโชติ  สายสมคุณ
9. นายธวัชชัย  แสนโคก
10. นายธีรพงศ์  โคตรโยธา
11. เด็กหญิงนันทิชา  ประสานพวง
12. เด็กหญิงพรนภา  สีคุณ
13. นายภูวนาจ  ปะวะเค
14. นายภูวนาถ  เลิงภูบัง
15. เด็กหญิงยุพาพร  ต้นกันยา
16. นายรุ่งอรุณ  จันทร์ปัญญา
17. นางสาววชิราภรณ์  ทิพย์เสถียร
18. เด็กชายวชิราวุธ  กุลบุตร
19. เด็กหญิงวาสนา  ซาวัด
20. นายศุภกิตติ์   พิมูลขันธ์
21. นางสาวสาริณี  ราชบัวศรี
22. นางสาวสุดารัตน์  คำเมือง
23. นางสาวสุทธิดา  แสงรูจี
24. นายอดิรุจ  บุตรกุล
25. เด็กหญิงอนัญญา  จันทฤทธิ์
26. เด็กชายอนุชัย  ฤทธิยา
27. นางสาวอรอุมา  แสนฤดี
28. นางสาวเกวลิน  จันทะดี
29. เด็กหญิงเจ้าฟ้า  ศรีสุพัฒน์
30. นายเอกรักษ์  พิลาเคน
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
3. นางสาวนวลนลา  สำเภายนต์
4. นายวีระวัฒน์  พลชัยมาตย์
5. นายภูมิศักดิ์เสรี  สาสีดา
6. นายอริญชย์ธรณ์  สุครีพ
7. นายนายวชิรวิชญ์  มิ่งแม้น