สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 57 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษกร  แสนโคตร
 
1. นางสาวสุวิมล  กล้าเกิด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 45 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายธนพล   กองเกิด
 
1. นางมยุรี  อ้นอมร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 33.8 เข้าร่วม 57 โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงนิธิดา  รูปสูง
 
1. นางสาวอัญชิษฐา  โปรยไธสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 59 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวนันทิชา  พรมชัยยา
 
1. นางภัทราภรณ์   ดอนสท้าน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 48 โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงกนกพรรษา  ศรีสุวอ
 
1. นางดารารัตน์  ชัยชนะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวอรพรรณ  นาอุดม
 
1. นางสาววาสนา  เชื้อแพง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 39 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นางสาวนันทกานต์  ลินทอง
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  จันทร์สม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 24 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  โคตรสีเมือง
 
1. นางขนิษฐา  ถ้ำหิน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 51 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพัตตรา  วาระคาม
 
1. นางสมถวิล   รินสาธร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 26 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. นางสาวนันท์นภัส  อุปถัมภ์
 
1. นางสาวศิริวิมล  มูลผลึก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 51 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  กระโจมทอง
2. เด็กหญิงอรุโณทัย  โพธิ์ปลี
 
1. นางจันทร์นภา  สินเภตรา
2. นางสาวรัตติพร  ศรีนาง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 77 เงิน 23 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. นางสาวอรัญญา  กุลกระโทก
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  เทพวงค์
 
1. นางสาวสุพรรษา  ศรีสารคาม
2. นางสาวสุทธิดา  ประทุมวี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 77.56 เงิน 40 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กหญิงศิรินภา  คุณาพรม
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เมศรี
 
1. นางภิญญาพัชญ์  เทียมเมืองแพน
2. นางรัสมี  สุภพร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85.82 ทอง 31 โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวสุธาสินี  กองแก้ว
 
1. นายธิษกานต์  นามวงษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 33 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายนิธิกร  พลแสน
 
1. นางนิกร  ประวันตา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายกวินท์  ขุมทอง
 
1. นางนิกร  ประวันตา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 44 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรเทวัญ  มั่นแสวง
2. เด็กหญิงศณีญา  ธเนศชานนท์
3. เด็กหญิงศุภาพร  ตรีภูมิ
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  แก่นจันทร์
2. นางสุมาลี  ภูศรีอ่อน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายกีรติ  ชิดทอง
2. นายคัมภีรภาพ  จ่าบาล
3. นายพงษ์รัฐกฤษณ์  ศรีวงษ์
 
1. นายสุรชัย  สุขรี
2. นายวรวุธ  อัครกตัญญู
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 39 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  พุทธศานติ์บัณฑิต
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  แสนท้าว
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บาลี
 
1. นางประภาวดี   นิ่มสังกัด
2. นางจันทิมา   ไปดี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 56.2 เข้าร่วม 60 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  แสนทวีสุข
2. นางสาวมัลธินี  ศรีพระจันทร์
3. นางสาวเนตต์พิมล  ไตรธนาฤทธิ์
 
1. นายพงษ์พัฒน์  ศิริโท
2. นางสาววนิดา  อารีเอื้อ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62.25 ทองแดง 57 โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กชายนพวิชญ์  หล่อเจริญศิริ
2. เด็กชายภูวพล  เทพตาแสง
 
1. นายมณทล  ศรีสงคราม
2. นายประดิษฐ์  ปัตตานี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73 เงิน 35 โรงเรียนอมตวิทยา 1. นายพันธกานต์  อินนอก
2. นายเพชรพิรุณ  เทพจิตร
 
1. นายมณฑล  ศรีสงคราม
2. นางสาววิสุดา  เหรียญสูงเนิน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 34 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายพิพัฒน์  ม่วงอ่อน
 
1. นางเพ็ญพักตร์  ใจภักดี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 61 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. นายชัชวาล  สีสำนาน
 
1. นายประสาร  นามศรี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77.43 เงิน 43 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุตรแสน
2. เด็กชายวัชรพล  พุทธฉาย
 
1. นางวนิดา  คณะวาปี
2. นางมณฑา  บริบูรณ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 73.56 เงิน 51 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายบัญญาวุฒิ  แสนโคตร
 
1. นางสาวเมธาวี  ศรีปลัดกอง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 53 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กหญิงลีลาวันต์  ชาลี
 
1. นางสาวธินากร  นนทะเสน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 52 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายธีรพล  กองกูล
 
1. นางวนิดา  คณะวาปี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 76.5 เงิน 26 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายศิรชัช  สุดสะอาด
 
1. นายวรวุธ  อัครกตัญญู
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 29 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายปิยะบุตร  ดีจะมาลา
2. เด็กชายศาสตราวุธ  รักษาภักดี
3. เด็กหญิงเขมิสรา  หนันทุม
 
1. นางสาวดลศจี  มธุราพิลาศ
2. นางสาวชนิดาพร  พลนามอินทร์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 57 โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวภาวินี  พรมนอก
2. นางสาวศิรินภารัตน์  มาตย์นอก
3. นางสาวสุจิตรา  เทศานอก
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ชาภูมี
2. นางสาวรัมภ์รดา  อุทิศานนท์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงพีรัชดา  สวัสดิ์หิรัญ
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ศรีประดู่
3. เด็กชายอนวัช  กองเกิด
 
1. นางศิริพร  เหง้าศรี
2. นางปาริฉัตร์  เมฆะสุวรรณดิษฐ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 53 โรงเรียนพล 1. นายพีระพงษ์  แก่นมาลี
2. นางสาวมธุรส  เดชอุดร
3. นางสาวสินีนาฏ  ใสบัน
 
1. นางรุ้งนภา  อังกุลดี
2. นายสำเริง  นันหมื่น
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  อินอ่อน
2. เด็กชายปรเมศวร์  คาตา
3. เด็กชายสุวพัชร  นาคต้อย
 
1. นางสาววิไลพร  พลรักษา
2. นายสุริยันต์  นันทชัย
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 29 โรงเรียนพล 1. นายนัฐวัฒน์  โคบาล
2. นายศุภกรณ์  กล้าหาญ
3. นายอริยะ  แถวโสภา
 
1. นายวสันต์  คุ้มสุข
2. นางสาวปวีณา  ปราบมนตรี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.32 เงิน 43 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์ศรี
2. เด็กหญิงวรรณรดา  คำดี
3. เด็กหญิงสมฤทัย  ชาวดง
 
1. นายจรัส  ที่รัก
2. นางหมอกฟ้า  ที่รัก
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.6 ทอง 35 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. นางสาวกรกนก  ศรีอุ่น
2. นายศิวกร  จงรักภิญโญกุล
3. นางสาวเกวลิน  ทองรัศมี
 
1. นายปริญญา  มัจฉา
2. นางละมัย  เพชรภา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ขวัญอ่อน
2. เด็กหญิงปัณณธร  สมพร
 
1. นางสมันตชิดา  ฦาชา
2. นางสาวกาญจนา  เทนอิสสระ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 59 โรงเรียนพล 1. นางสาวนงนุช  พรมศาสตร์
2. นายนวพล  บุตรวิชา
 
1. นายวสันต์  คุ้มสุข
2. นางสาวพิลึก  นิลศิริ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 22 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. เด็กชายกนกกร   พลยางนอก
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ทรัพย์พลับ
 
1. นางสุพัตรา  พลรักษา
2. นางทองไส  ทิพย์โพธิ์สิงห์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 56 โรงเรียนกระแสพัฒนา 1. เด็กชายดีเนสวารัน ซันเดรน  ดาส
2. เด็กชายอนุชา  ปานาราช
 
1. นายสุพจน์  ภาษี
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 74 เงิน 18 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 1. นายพงษ์สิทธิ์  แสนคำ
2. นายพลพล  เค้าเกลือ
3. นายสหราช  สีเกิ้ง
 
1. นายปิยวุฒิ  พรมภักดี
2. นางสาวธนัชพร  ปัสสาวะโท
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.2 ทอง 4 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สินอำนวยผล
2. เด็กหญิงฉัฐมล  จารัตน์
3. เด็กหญิงรินรดา  บุตรดี
4. เด็กหญิงสุกัญญา  บุตรแวง
5. เด็กหญิงสุนิตยา  ทัศวงค์
 
1. นายอนุกูล  วงษ์นาง
2. นายธีรยุทธ  ไชยลา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.4 ทอง 55 โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวณัฐวดี  วุฒิพงศ์เดชา
2. นางสาวปิยะฉัตร  หาญสมบัติ
3. นางสาวปิยะฉัตร  โคนไธสง
4. นายศุภกิจ  ภิรมกิจ
5. นางสาวอวัสดา    ทองยศ
 
1. นางสาวชลิตา   ลามสระน้อย
2. นางสาวธัญลักษณ์  ศรีพลัง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 61 โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงกานติมา  โมกไธสง
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  นาซอน
3. เด็กหญิงปวีณา  ภาควิหก
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชมภูพวก
5. เด็กหญิงวิลาวัณย์  วรรณกูล
 
1. นางสาวเดือนนภา  ยาตรา
2. นางสาวณัฐกาญจน์  จิตติวงษ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.7 ทอง 58 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวธัญลักษณ์  คำบุรี
2. นางสาวนริศรา  บัวชน
3. นางสาวภัชราวดี  โตโส
4. นางสาวมณีกา  ทาโพธิ์
5. นางสาวอรจิรา  สมอดง
 
1. นางสาวสะอาด  ชนชนะชัย
2. นางสาวภัสญาดา  ปลัดศรีช่วย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76.6 เงิน 44 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อินแจ้
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ประเสริฐการ
3. เด็กหญิงนันท์ชนก  พลไธสง
4. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ผาจ้ำ
5. เด็กหญิงเสาวนี  วิลุนระหุย
 
1. นางสาวเกศิณี  สีหามาตย์
2. นายขัตติยะ  มีแก้ว
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.6 ทอง 45 โรงเรียนพล 1. นางสาวกานดา  ป้องสา
2. นายชัยชนะ  หล้าโคตร
3. นายทักษิณ  มัตวงษ์
4. นางสาวนัทธมน  ครุฑธกะ
5. นางสาวประภาพร  ศรีไพร
 
1. นายอุไร  พันชัยสง
2. นายไพทูลย์   เพ็งแจ่่ม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นางสาวกมลวรรณ  สุธรรมมา
2. นางสาวกัญญาณัฐ  แสนสุวรรณ์
3. นางสาวกัญญารัตน์  นาบริบูรณ์
4. นายกิตติพงษ์  สุธรรมา
5. นายจักรกฤษณ์  เนื่องชมพู
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นาอุดม
7. เด็กหญิงณัฐติญากรณ์  เวียงหลวง
8. นายธนนันท์  แสวงผล
9. นายธีรภัทร  บุญโฮม
10. นายนิติกร  ตาเกิด
11. เด็กหญิงพัทธนันท์  จตุรงค์
12. นายพีรพงษ์  เผือดทะกิจ
13. เด็กหญิงมณีวรรณ  ลครพล
14. นางสาวมินตรา  ตรีเนตร
15. นางสาวรัฒณีย์  วงค์ชาลี
16. นางสาววิลาวรรณ  ชำนาญ
17. นางสาวสุพัตรา  เจริญพัน
18. นางสาวอธิตญา  สุวรรณ์
19. เด็กหญิงอรุโณทัย  โคกชัง
20. นายเจริญ  สร้างการนอก
 
1. นายอนันท์  เขียวสี
2. นายสุรพงษ์  ปัญญา
3. นางณัฐธยาน์  เขียวสี
4. นางเนตรทอง  เพียรแก้ว
5. นางสาวลลิดา  ประภาการ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง 49 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทริยา  นาคแก้ว
 
1. นางวรษา  ปัทมโสภาสกุล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 41 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 1. นางสาวนฤมล  ดวงวิสัย
 
1. นางสาวศุภรัตน์  อวิรุทธพาณิชย์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.4 เงิน 21 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นางสาวธนพร  ชายวิริยางกูร
2. นายอภินันท์  จันทร์วัน
 
1. นางสาวพัชรี  มงคลอินทร์
2. นางไพลิน  ผิวโชติ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 39 โรงเรียนพล 1. นายธนภัทร  รินทะรึก
2. นางสาวรัญชิดา  ทุหา
 
1. นางวชิราพรรณ  ภูศรี
2. นางสุจินต์  เหมือนทองจีน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.5 ทอง 8 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. นางสาวกุลธิดา  ชัยชนะ
2. นางสาวชลลดา  กานุสนธิ์
3. นางสาวภาณุมาศ  แดนดงยิ่ง
4. นายภูวนัย  ไกรวัน
5. เด็กชายวานิตย์  ไทยน้อย
6. เด็กหญิงวิลาสิณี  ดวงจิตร
7. เด็กหญิงสุรีพร  ปิงตา
8. เด็กชายอภินันท์  พะรารัมย์
9. เด็กชายอัครวินท์  ปราบ ณ ศักดิ์
10. เด็กชายเกรียงไกร  คำสีนิล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย  แสงจันทร์
2. นายมนตรี  กรมทำมา
3. นายอนุกูล  วงษ์นาง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 11 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กหญิงกษิรา  แก้วปราณี
2. เด็กชายชัยนาท  คำภิรมย์
3. เด็กหญิงตี้สุกล  ผลวิลัย
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เชื้อกุดรู
5. เด็กหญิงนฤมล  โนนยะโส
6. เด็กหญิงปนิดาภรณ์  คามะวัน
7. เด็กชายวรุตม์  ประสานวงษ์
8. เด็กหญิงอรอุมา  จวนชัยภูมิ
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  ตรีเนตร
10. เด็กหญิงเกวลี  อ้นนอก
 
1. นางสาวจันทิมา  โชติชัย
2. นายธนัชกฤศ  บัวจันทร์
3. นายทรงชัย  หิรัญเกิด
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 81.1 ทอง 22 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. นางสาวชาริณี  สืบเทพ
2. นางสาวณิชาพัชร์  พลศรีพิมพ์
3. นางสาวพรรณษา  สิงห์สอน
4. นายภูวดล  หนูหล้า
5. นายวีระพล  ศิริยามัน
6. เด็กชายศุภวิญช์  หาญวิเศษ
7. นายสิรินธร  พร้อมไธสง
8. นางสาวสุพรรณิการ์  คำตา
9. นางสาวสุวนันท์  อนุแก่นทราย
10. นายโยธา  เชิญชัยภูมิ
 
1. นางสาวจันทิมา  โชติชัย
2. นายธนัชกฤศ  บัวจันทร์
3. นายวิทยา  เชิมชัยภูมิ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79.5 เงิน 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายศตินันต์  คำพิลา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สืบทิพย์
 
1. นางวารุณี  โพธิลักษณ์
2. นางอรวรรณ  ธรรมทอง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 32 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวนิสา  ศรีเตชะ
2. นายพุทธิชาติ  ศิลป์ประกอบ
 
1. นายกิติ  แสงประพันธ์
2. นายชัดชัย  อินธิแสน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราภา  คชรินทร์
 
1. นางอารีรัตน์  สีมาตร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 29 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวภัทธิยา  น้อยพิมาย
 
1. นางจุฬาพร  ภักดี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 48 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์  แก้วพรม
 
1. นางจุฬาพร  ภักดี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88.5 ทอง 47 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  บุตรหา
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 35 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์รัตดา  ปัญจมาตย์
 
1. นางระเบียบ  บุตรสุโพธิ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง 11 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวอารีรัตน์  ฤาแรง
 
1. นางอารีรัตน์  สีมาตร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 23 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  ศิริรางกูล
 
1. นางระเบียบ  บุตรสุโพธิ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายทนงศักดิ์  โพธิ์ลี
 
1. นายปรีชา  ปล้องยาง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายจารุวัฒน์  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงพรรณภา  ศิลาคุปต์
 
1. นางจุฬาพร  ภักดี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 38 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  กาพล
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 60 โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. นางสาวยุวดี  นามชาลี
 
1. นายอภิชัย  ศรีหัวแฮ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 32 โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. เด็กชายจักราวุธ  ม่วงพ่วง
2. เด็กหญิงธนัชชา  ชาญตะกั่ว
3. เด็กชายสิรภพ  เริงไธสง
 
1. นายอภิชัย  ศรีหัวแฮ
2. นางสาวอัญชลี  ภูศรี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 36 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 1. นายมินทะดา  ชมพูน้อย
2. นายสนธยา  นามเปือย
3. นายไพศาล  สาริกัน
 
1. นางสาวอภิชญา  สีลาน
2. นายสมศักดิ์  แก้วโสภา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง 27 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติคุณ  โรจนกร
2. เด็กชายธนัยสิทธิ์  ชัยปรัชญาวงศ์
3. เด็กชายปัญญาภูมิ  คำสีแก้ว
4. เด็กหญิงพิชญานันท์  เพ็ชรภา
5. เด็กหญิงศศินภา  วงษ์เรือง
6. เด็กชายเดชนคร  เลานอก
 
1. นายชาญชัย  คำสีแก้ว
2. นางระเพ็ญทอง  ท้าวนิล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.4 ทอง 27 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวปาลิตา   ขาวพา
2. นางสาวปุณณดา   บุญประคม
3. นายพงศภัค   ทองพันชั่ง
4. นางสาวภูษณิศา   อิทธิโอฬารชัย
5. นายมงคล    เบิกบาน
6. เด็กชายอนุชา  นาอุดม
 
1. นายชาญชัย   คำสีแก้ว
2. นางระเพ็ญทอง   ท้าวนิล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง 32 โรงเรียนพล 1. นางสาวกนกวรรณ  วรรณประใด
2. นางสาวกัญญารัตน์  เฉลิมพล
3. นางสาวกัญญารัตน์  ชูเกิด
4. นายจิรศักดิ์  นารีคำ
5. นางสาวจิราภรณ์  อุบพะตา
6. นางสาวจุฑามาศ  หงษา
7. นายฉันทวัฒน์  จันทร์คำ
8. นายชัยวัฒน์  ทองพู
9. นางสาวณัฐนันท์  โสพิศ
10. นายณัฐภัทร  ศรีนา
11. นายณัฐวัตร  ยะถีโล
12. นายณัฐวุฒิ  ศรีจันทึก
13. นายธนกร  ดอนเซ็นแก้ว
14. เด็กชายนันทพงศ์  ศรีอุ่น
15. นายนาวิน  นามมูล
16. นายนิติภูมิ  พงษ์พันธ์
17. นางสาวปิยดา  ศรีเจริญ
18. นางสาวปิยธิดา  กองทอง
19. นายพงศกร  ทอนเสาร์
20. นายพงษ์เพชร  นาแพง
21. นางสาวพรงาม  เกตุธานี
22. นายพันธการ  ยิ้มน้อย
23. นายพีรพัฒน์  ดำสูงเนิน
24. นายภัฏ  สายกระโทก
25. นายภัทรกร  ทวีเลิศ
26. นางสาววรรณวิเศษ  ชมภูวิเศษ
27. เด็กชายวสันต์  พ่วงท่าโก
28. นางสาววิภาศินี  เดนโม
29. เด็กชายศุภฤกษ์  กุลวงษ์
30. นางสาวสิรีธร  ปัสสาวะโก
31. นางสาวสุพัตรา  ฟักศรี
32. นางสาวสุภาวดี  บุญเกิด
33. นางสาวสุลักษณ์  สุดชา
34. นายสุเมธ  บุผาลา
35. นายอรรถกร  ลุนสำโรง
36. นายอรรถสิทธิ์  อวนญวน
37. นางสาวอรอุมา  ศรีแสงอ่อน
38. นางสาวอาทิตยา  ปานพรม
39. นายเรวัต  สายละคำ
40. นางสาวไพรินทร์  ดีสุข
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
2. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
3. นางสาวธิดารัตน์  วงษ์หาแก้ว
4. นายจิระพงษ์  ปะกาโส
5. นางสาวศุภลักษมี  เภาพานต์
6. นางสาวจินตนา  หางาม
7. นางคุนัญญา  จันทร์คูณ
8. นางปรียานุช  มาตยารักษ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 18 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายโสภณวิชญ์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวนงเยาว์  รัศมีศิวโสภา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์   แก้วนามอม
 
1. นายชาญชัย  คำสีแก้ว
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.4 ทอง 42 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  วงษ์หาแก้ว
 
1. นายธีรยุทธ   ไชยลา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.2 ทอง 19 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  หิรัญอร
 
1. นายอิสระ  พัฒนพิมพ์พงศ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 53 โรงเรียนพล 1. เด็กชายธันวา  สุธรรม
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 46 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. นายนัฐชานนท์   ผลเกิด
 
1. นายกฤษกร  ปุ้งโพธิ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 49 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กหญิงมยุรา  มิสา
 
1. นายธีรยุทธ   ไชยลา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. นางสาวจันทร์ธิดา  จิตแสง
 
1. นายธีรยุทธ   ไชยลา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.82 ทอง 15 โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. เด็กชายภานุวิช  ขนันไทย
 
1. นายสุขุม  บรรยงค์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.06 ทอง 58 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. นายพัชรพล  แย้มลอย
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาศพิมลศิลป์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.25 ทอง 12 โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงลิลนา  วิชสาร
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.75 ทอง 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวภูษณิศา  อิทธิโอฬารชัย
 
1. นายชาญชัย   คำสีแก้ว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.6 เงิน 55 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กชายณัฐกฤต  บุรกรณ์
 
1. นายธีรยุทธ   ไชยลา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.4 ทอง 21 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายจิรวัฒน์  ทรัพย์ศาสตร์
 
1. นายสุเมธ  เชษฐา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 54 โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. เด็กหญิงยศวดี  การสร้าง
 
1. นายสุขุม  บรรยงค์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.4 ทอง 52 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวณัฐติกา  นิลทะสิงห์
 
1. นายสุเมธ  เชษฐา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 40 โรงเรียนพล 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีหาพล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีจันทึก
3. เด็กชายธนกร  ดอนเซ็นแก้ว
4. เด็กชายธนธรน์  พิมพ์เสน
5. เด็กชายนันทพงศ์  ศรีอุ่น
6. เด็กชายภัฎ  สายกระโทก
7. เด็กชายวงศกร  เกษร
8. เด็กชายวสันต์  พ่วงท่าโก
9. เด็กชายศุภฤกษ์  กุลวงษ์
10. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทองดี
 
1. นายจิระพงษ์  ปะกาโส
2. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
3. นางรัตนาพร  บัวนาค
4. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 76.7 เงิน 39 โรงเรียนพล 1. นายจีรศักดิ์  นารีคำ
2. นายณัฐภัทร  ศรีนา
3. นายณัฐวัตร  ยะถีโล
4. นายนาวิน  นามมูล
5. นายนิติภูมิ  พงษ์พันธ์
6. นายพงษ์เพชร  นาแพง
7. นายสุเมธ  บุผาลา
8. นายอรรถสิทธิ์  อวนญวน
9. นายเรวัต  สายละคำ
 
1. นายจิระพงษ์  ปะกาโส
2. นางสาวสกุณา  จำนงค์ถ้อย
3. นางสาวศุภลักษมี  เภาพานต์
4. นางพนิดา  สินโพธิ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 25 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงกมลเนตร  วงเวียน
2. เด็กหญิงกรกนก  จันทร์วิเศษ
3. เด็กหญิงจันทิชา  วิชัยศึก
4. เด็กหญิงชลธิชา  ทนเล
5. เด็กหญิงฐานะวรรณ  แก้วเจ็ดคำ
6. นายณัฐพงศ์  จันเส
7. เด็กหญิงณัฐริยาภรณ์  ช่วยนา
8. เด็กหญิงณัตินี  เจริญภูมิ
9. นายธงไชย  นารินทร์
10. นายธนกฤติ  จั่นขุนทด
11. นายธนภัทร  รัตนอนันท์
12. นายธันวา  จิตพันธ์
13. นายธีรภัทร  แก้วน้ำเที่ยง
14. เด็กหญิงพรประภา  เสาวิชิต
15. เด็กหญิงพัชราภา  สวนไผ่
16. เด็กหญิงพีรดา  ปัตตาทานัง
17. นางสาวฟางข้าว  สุขแป
18. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ปานไธสงค์
19. เด็กหญิงภัทราพร  สิทธิทอง
20. เด็กหญิงภัสสร  หงษ์บิน
21. เด็กหญิงมุฑิตา  งามมั่น
22. เด็กหญิงรติกานต์  เชาวลิตร
23. เด็กชายวงศ์ระภี  บุญลือ
24. เด็กหญิงวรรษพร  วัดทุ่งใหญ่
25. เด็กหญิงวายุรีย์  คูณสุข
26. เด็กหญิงศศิวิมล  เกิดศักดิ์
27. เด็กชายสรวิชญ์  มาบภา
28. เด็กหญิงสาวิตรี  โพยนอก
29. เด็กชายสิทธิชัย  โคตสีเมือง
30. เด็กหญิงสุกัญญา  อินทร์สวรรค์
31. เด็กหญิงสุชาดา  จิตตศักดิ์
32. เด็กหญิงอภิญญา  กันยาธรรม
33. นายเจตริน  บุญชาญ
34. นายเตวิทย์  อาจสมัย
35. เด็กหญิงแพรวพราว  กองเกิด
36. เด็กชายไพรัตน์  โม่นอก
 
1. นายมนัส  นาคำ
2. นายยรรยง  รัตนสมบูรณ์
3. นายบัณฑิต  ลักษณะภาวรรณ
4. ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์  เพียรแก้ว
5. นายประยงค์  สีมาพล
6. นางสาวจันทิมา  พรมพิลา
7. นางสาวจินตนา  เหล็กเจ๊ก
8. นางพิมนภัทร์  อุดม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 73.8 เงิน 32 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นางสาวกนกพร  เผื่อแผ่
2. นางสาวกรรณิกา  คำไมล์
3. นางสาวจันทร์ธิมา  แก้วตำแย
4. นางสาวจิตรตรากูล  ถนอมจตุพร
5. นางสาวจิราวรรณ  คะลา
6. นางสาวชนนี  นาหมื่น
7. นายฑูรสวัสดิ์  เพชรเงิน
8. นางสาวณัชชา  พิระภาค
9. นางสาวธัญญาลักษณ์  มัครมย์
10. นางสาวนพมาศ  ชูญาติ
11. นางสาวนริศรา  บัวลพบุรี
12. นางสาวนัญธวรรณ  เดินชัยภูมิ
13. นางสาวปนัดดา  ศิริเวช
14. นางสาวประภาพรรณ  พ่วงเจริญ
15. นายปรีชา  ชัยวุฒิ
16. นายปรีชา  ไชยวุฒิ
17. นางสาวปวีณา  พรรรณา
18. นางสาวปิยมาศ  สวนไผ่
19. นายภูตะวัน  มาตรพันธ์
20. นางสาวมณีรัตน์  เศรษฐี
21. นางสาวมีนตรา  จุลดาลัย
22. นางสาวรุ่งอรุณ  ไม่ย่อท้อ
23. นางสาวลักษณ์นา  แข็งขัน
24. นายวรชัย  แสนสีมนต์
25. นางสาววรรณภา  วิชาธรรม
26. นางสาววริศรา  ชนะน้อย
27. นางสาวศริน  โสภักดี
28. นางสาวศิริการดา  ศรีธรรมมา
29. นางสาวสุนิสา  ภาคทอง
30. นางสาวสุวรรณา  โพธิ์ใต้
31. นางสาวสุวรรณี  โพธิ์ใต้
32. นางสาวเกตน์นิภา  ทิพหะ
33. นางสาวเนตรนภา  เจริญภูมิ
34. นายเมธี  ปะหุปะเม
35. นางสาวแก้วตา  รัตนา
36. นายโสภณ  ลุมประดา
 
1. นายมนัส  นาคำ
2. นายยรรยง  รัตนสมบูรณ์
3. นายบัณฑิต  ลักษณะภาวรรณ
4. นายประยงค์  สีมาพล
5. ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์  เพียรแก้ว
6. นางสาวจินตนา  เหล็กเจ๊ก
7. นางพิมนภัทร์  อุดม
8. นางสาวจันทิมา  พรมพิลา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จันทรศร
 
1. นางสาวพัชนี  ใสหาร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.75 ทอง 15 โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงลิลนา  วิชสาร
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพล 1. นางสาวมุขสุดา   เตชะแก้ว
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.6 ทอง 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกษมชาดา  นันททิพรักษ์
2. เด็กหญิงชนิสรา   จันปัญญา
3. เด็กชายดลลชา  ตาวัง
4. เด็กชายธนากร  พรภิรมย์
5. เด็กชายพีรภัส   ไชยแสง
6. เด็กชายภานุวิชญ์  พรวาปี
7. เด็กหญิงภาวิณี  โสดี
8. เด็กหญิงสตรีรัตน์  เอี่ยมศิริอารีรัตน์
9. เด็กหญิงสุภาพร  ขัยพรมมา
10. เด็กชายเพชรทวี  บาลี
 
1. นางสาวโสรยา  แก้วทุม
2. นางเพ็ญประภา  วงษ์ชมภู
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.8 ทอง 13 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ปราบบำรุง
2. นางสาวชญาณิศา  บุญเพลิง
3. นายชาญรงค์  อวนป้อง
4. นางสาวณัฐริกา  พลดงนอก
5. นางสาวภาวินีย์  ประมายะ
6. นางสาวศศิวิมล  พลมาตร
7. นายสราวุฒิ  โหมดนอก
8. นายสายฟ้า  ไพนาทม
9. นายสิทธิกรณ์  ฤทธิสิทธิ์
10. นายอมรเทพ  อามาตย์
 
1. นางเพ็ญประภา  วงษ์ชมภู
2. นางสาวโสรยา  แก้วทุม
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.4 ทอง 10 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงนาฏอนงค์  ทายสงค์
2. เด็กหญิงนิพาดา  จงแพทย์
3. เด็กหญิงนิลญาดา  บุบผาสุข
4. เด็กหญิงปนัดดา   มังสีดา
5. เด็กหญิงพรรณิศา  วังราช
6. เด็กหญิงมุกดา  ด่านจง
7. เด็กชายวายุ  ตุติ
8. เด็กหญิงศศิประภา  อาษานอก
 
1. นางสาวขจรจิต  มะลิโค
2. นางนงเยาว์  รัศมีศิวโสภา
3. นายสุเมธ  เชษฐา
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมปอง  ศรีเตชะ
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 40 โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร   แสนคำ
2. เด็กหญิงปาลิตา  ทาอุสาห์
3. เด็กหญิงพาขวัญ  บุญจง
4. เด็กหญิงมีสุข  แก่นเชียงสา
5. เด็กหญิงวรัญญา  ปานปุย
6. เด็กหญิงวิจิตตรา  ขุ่มด้วง
7. เด็กหญิงศิริไปรญา  พันธ์โภชน์
8. เด็กหญิงเมษามณี  ชาลี
 
1. นางสาวิตรี  พรมศรีแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีธาดา  เจริญสว่าง
3. นายธนิต  ห้าวหาญ
4. นางสาวปนัดดา  ภูแซมโชติ
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง 8 โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวชามาวีร์  เทพตาแสง
2. นางสาวพรทิพา  ขุ่ยคำมี
3. นางสาวพีรยา  รื่นรวย
4. นางสาววรางคณา  ปัทม์สา
5. นางสาววริษฐา  แซ่ตัง
6. นางสาววิลาสินี  จิตรสุข
7. นางสาวอฐิติญา   โรมไธสง
8. นางสาวอธิติญา  โรมไธสง
9. นางสาวโยษิตา  คำดี
 
1. นางสาวิตรี  พรมศรีแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีธาดา  เจริญสว่าง
3. นายธนิต  ห้าวหาญ
4. นางสาวปนัดดา  ภูแซมโชติ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 30 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญติชา  จุ้ยศิริ
2. เด็กหญิงกิตติกานต์  พรมหลง
3. เด็กหญิงชลิตา  แหลมคม
4. เด็กหญิงธันยพร  อยูชุมพล
5. เด็กหญิงปรียาพร  หวานอารมณ์
6. เด็กหญิงปุณยนุช   รัสมีเดือน
7. เด็กหญิงพรศิริ  สีกันหา
8. เด็กหญิงพิราวรรณ  เทพคูบอล
9. เด็กหญิงสชานันท์  จันอัคคะ
10. เด็กหญิงสุนิสา  พิทักษี
11. เด็กหญิงอนุสรา  ผิวขม
12. เด็กหญิงอินทิญา  แก้วภูมิแห่
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  สายเมือง
2. นางสาวพัชนี  ใสหาร
3. นางรัตมณี  หมื่นแก้ว
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 48 โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวกิตติ์สิรินทร์  กาสังข์
2. นายชนินทร์  สร้างนอก
3. นางสาวชามาวีร์  เทพตาแสง
4. นายธนาวัฒน์  โคกสีนอก
5. นางสาวพรทิพา  ขุ่ยคำมี
6. นางสาวพีรยา  รื่นรวย
7. นายภูริณัฐ  สำนักดี
8. นางสาวรุ่งนภา  เฉลิมรัมย์
9. นางสาววรางคณา  ปัทม์สา
10. นางสาววริษฐา  แซ่ตัง
11. นางสาววิลาสินี  จิตรสุข
12. นายอภินันท์  เสงี่ยมทรัพย์
13. นายอาคม  ศรีกันยา
14. นางสาวโยษิตา  คำดี
 
1. นางสาวิตรี  พรมศรีแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีธาดา  เจริญสว่าง
3. นายธนิต  ห้าวหาญ
4. นายธิษกานต์  นามวงษ์
5. นางสาวปนัดดา  ภูแซมโชติ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กชายญาณภัทร  สวาสดิ์นา
2. นายธนายุทธ  บุญฮวด
3. นายรัทธภูมิ  วงษา
4. นายศุภณัฐ  วงศ์โชติวนิช
5. นายไกรฤกษ์  วรรณนิยม
 
1. นางสาวศุภลักษมี  เภาพานต์
2. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ประสาวะเก
2. เด็กหญิงสุนิษา  สุริยันต์
 
1. นายสมชาย  แพไธสงค์
2. นายสุฤทธิ์  บัวละคร
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72 เงิน 55 โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงอทิติยา  มิสา
 
1. นางรังศิณี  กฤตเวทิน
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 50 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวขวัญนุช  จันดา
 
1. นางรัทญาภรณ์  คำพิชิต
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง 25 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายสิริวัฒน์   รติวงศ์สุวรรณ์
 
1. นางสาวอารยา  มังคละ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78 เงิน 41 โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวนรารัตน์  ธรรมวิชา
 
1. นางสาวกรกนก  โสดเสียว
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 57 โรงเรียนพล 1. เด็กชายณัฐกรณ์  ใจสว่าง
2. เด็กหญิงธันยพร  ขจรเดช
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศิริเขมานนท์
4. เด็กชายพีรณัฐ  สมีพวง
5. เด็กชายศิรายุทธ์  มืดอินทร์
 
1. นางวิศนี  มิเถาวัลย์
2. นางสาวกรณ์นวนพรรษ  จันทร์ห้างหว้า
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง 60 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายชัชวาลย์  สีเหลือง
2. นางสาวฑิฆัมพร  ใกล้สุข
3. นางสาวธนพร  ธนะสิริสุข
4. นางสาวธนิตา  สุดหล้า
5. นายวชิรวิทย์  นันทชัย
 
1. นางวรลักษณ์  กลุ่มเหรียญทอง
2. นางสโรชา  เภาพาน
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77 เงิน 36 โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงสุภารานันท์  วิชาธรรม
2. เด็กหญิงอริศรา  อู่เถื่อน
 
1. นางสาวขวัญจิตร์  ประวัติศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีปารมี  โสภา
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 86.5 ทอง 17 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกชกร  ทาร่อน
 
1. นางอรุณี  ขุนทิพย์ทอง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77 เงิน 42 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษดาอัญญา   ลาดโยค
2. เด็กหญิงอุมาพร  เพียขันทา
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
2. MissWu  Hongyan
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 46 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวณัฐธิชา  อินทร์นอก
2. นางสาววรรธนอร  นามลักษณ์
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
2. MissWu  Hongyan
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 64.83 ทองแดง 44 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กหญิงกิตติมา   อุ่นสำโรง
2. เด็กชายวิธวิทย์  สุทธิราวุธ
 
1. นายณิกร  เหล่าบัวดี
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 65.83 ทองแดง 35 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาววรรษา  สมปัญญา
2. นางสาวอภิญญา  สุขแป
 
1. นางสาวไอยริณรัตต์   วังขันธ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 62.92 ทองแดง 16 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. นางสาวณัฐฐา  พัวประเสริฐ
2. นางสาวสุกันญา  ประสงสัน
 
1. นายณภพ  วานิชสาร
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 64 ทองแดง 36 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  ชมทอง
2. นายอัครพล  วงค์ธรรม
 
1. นางสาวสุภาพร  ผลสนอง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.66 ทอง 21 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  นอกตะแบก
2. นางสาวจุฑามาศ  ยอดสาย
3. นางสาวพนิดา  ปูประโคน
4. นางสาวพัชรินทร์  เสมอ
5. นางสาววิจิตรา  ปินตายอด
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
2. MissWu  Hongyan
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 34 โรงเรียนพล 1. นางสาวธาราทิพย์  นรพันธ์
 
1. นางสาวขวัญฤดี  คลังบุญวาสน์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง 4 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์   เทพจิตร
2. เด็กชายธวัฒน์ชัย   อินนอก
3. เด็กชายพีรพัฒน์  แซมรัมย์
4. เด็กชายภูริภัทร์   ภูมิโคกรักษ์
5. เด็กชายภูวนัย   เพาะไธสง
6. เด็กหญิงวิริยากร  สุขจอย
7. เด็กหญิงสุชาดา  พงษ์เจริญ
8. เด็กหญิงอภิสมัย  วัดวาปี
 
1. นางพิศมัย  เดิมสันเทียะ
2. นายวิทยา  เดิมสันเทียะ
3. นายเสริมพล  แสบงบาล
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 34 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  แคนติ
2. นายจุลจักร  มะธิปิไข
3. นายญาณวรรธน์  ประดับคำ
4. นายณรงกร  คำภูเงิน
5. นายอภิชน  ปานาลาด
6. นายอภิรักษ์  บุปผาลา
 
1. นายพัศกร  คำโคตร
2. นางปริศนา  คำโคตร
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. นางสาวญนันทนิยา  สธีวราพล
2. นางสาวนันทนา  ทายะวัน
3. นางสาวประภัสรา  มีกง
4. นางสาวรสสุคนธ์  สมีดี
5. นางสาวสุทธิลักษณ์  วรจักร
6. นางสาวสุภาพร  มาลี
7. นางสาวอัมมิกา  สะเดาว์
8. นายเจษฎา  จินดาจิตร์
9. นางสาวเจษฎาภรณ์  มาตร์โค้ง
10. นางสาวเสาวลักษณ์  เงางาม
 
1. นายจิระศักดิ์  ธรรมโรจน์
2. นางสุรดา  ธรรมโรจน์
3. นางสาวเบญจพร  บุญแสนสุข
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 76.5 เงิน 52 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายกิตติกร  กระลาม
2. นางสาวดวงกมล  มูลเทพ
3. นายนันธวัช  พรมดี
4. นางสาวพรนัชชา  สุดรัก
5. นางสาวสญามล  ต้ายไธสง
 
1. นางสุภา  วัฒนวาทิตกุล
2. นางสาวภาวิณี  ปักกะทานัง
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 60 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาพร  โปร่งจิต
2. เด็กหญิงวริชชญา  พันธ์ชัย
3. เด็กหญิงอัมภาพร  ศรีเตชะ
 
1. นางภัทราพร  แสงประพันธ์
2. นางสาวรัตนสุดา  โลไธสง
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 42 โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวณัฐริกา  สาชิต
2. นายภูธเนตร  ปุรัมพะกา
3. นางสาวศรีประไพ  แก้วนอก
 
1. นางสาวอุไล  พักลา
2. ว่าที่พันตรีศรายุทธ  จันทร์สว่าง
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78 เงิน 30 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกิติญาพร   อังยศ
2. เด็กหญิงนภาพร   พรมสอน
3. เด็กหญิงอุไรพร   ปัญจะการ
 
1. นางพิมลรัตน์   จอดพิมาย
2. นายจตุพล  นนทะบูรณ์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.4 ทอง 38 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. นางสาวนริศรา   เกียรตินอก
2. นางสาวพรชิตา   อุ่นเกิด
3. นางสาวสุทธิดา   แสนบุญ
 
1. นางพิมลรัตน์   จอดพิมาย
2. นางประภัสสร  ผ่องสนาม
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 67 ทองแดง 33 โรงเรียนอมตวิทยา 1. นายณัฐนนท์  พันธุ์เสือทอง
2. นายพลพรรธน์  กล้าหาญ
 
1. นายอธิวัฒน์  ยาตาแสง
2. นายรุ่งโรจน์  สารี
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายภิมเดช  ภาคมณฑา
2. นายรัฐชัย  ตั้งตรีวีระกุล
 
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นายขวัญชัย  หายหัตถี
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 43 โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงปภัสนันท์  พิทักษ์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ทะนิน
3. เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ์  แหวนนิล
 
1. นางสาวชลธิดา  แก้วสุพรรณ
2. นายวีรดนย์  หอมทอง
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง 46 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีพล
2. นายอมรเทพ  พลอ่อนสา
3. นายอัจฉริยะ  สมสกีสิทธิ์
 
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 35 โรงเรียนพล 1. นายฉัตรเทพ  ยอดวัน
2. นางสาววิไลภรณ์  กังเขตุ
 
1. นางสาวชลธิดา  แก้วสุพรรณ
2. นายไพทูลย์   เพ็งแจ่่ม
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 53 โรงเรียนพล 1. เด็กชายกัมปนาท  เวียงวงษ์
2. เด็กชายธนพงษ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวชลธิดา  แก้วสุพรรณ
2. นายไพทูลย์   เพ็งแจ่่ม
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กหญิงจันทิมา  สิงหะเสน
2. เด็กหญิงธิติภรณ์  ดรุณพันธ์
 
1. นางสาวชัชนาถ  บุษปวนิช
2. นายอภิสิทธิ์  มาศพิมลศิลป์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 52 โรงเรียนพล 1. เด็กชายบุณยกร   หาญคำจันทร์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ว่องไวพิทยา
 
1. นางสาวชลธิดา  แก้วสุพรรณ
2. นายวีรดนย์  หอมทอง
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.25 เงิน 47 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ศรีบุญเพ็ง
2. นางสาวธัญมล  คำละมูล
 
1. นายพรพนา  พาโคกทม
2. นางสุนันทา  ดีมาก
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 57 โรงเรียนพล 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ดวงพระเพ็ง
2. เด็กชายญาณวรุตม์  ศิลปชัย
 
1. นางสาวชลธิดา  แก้วสุพรรณ
2. นายไพทูลย์   เพ็งแจ่่ม
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 19 โรงเรียนอมตวิทยา 1. นายรังสรรค์   แก้วคูนอก
2. นายศักดิ์สิทธิ์  กฤตเวทิน
 
1. นายอธิวัฒน์  ยาตาแสง
2. นายปรัชญา  อุดมกาญจน์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาววีรภัทรา  จ้ายหนองบัว
2. นางสาวเกววลี  บุญโนนแต้
 
1. นางวิทชรียา  ทองผาย
2. นายขวัญชัย  หายหัตถี
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81.63 ทอง 19 โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เดชคุณ
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บรรจง
 
1. นายอธิวัฒน์  ยาตาแสง
2. นายรุ่งโรจน์  สารี
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาพร  หูชัยภูมิ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พินไธสง
 
1. นางวิทชรียา  ทองผาย
2. นายขวัญชัย  หายหัตถี
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  นันทอง
2. นายปริญาวัฒน์  ชนะชัย
3. นายศุรวุฒิ  กระลาม
 
1. นางทองไส  ทิพย์โพธิ์สิงห์
2. นางสุพัตรา  พลรักษา
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 78.1 เงิน 20 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. นายชัยนุวัฒน์  โคตรภูธร
2. นายณัฐกิจ  จำปา
3. นายเอกนฤน  สุธรรม
 
1. นายพิชัย  ยิงป่า
2. นางสาวจิรภา  ดู่ดำ
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 98 ทอง 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายทศพล  ชมภูนุช
2. เด็กชายธีรเดช  แซ่ฉั่ว
3. เด็กชายรัฐพงษ์  ฐานะวัน
 
1. นายธนาวินส์  นันททิพรักษ์
2. นางสาวภัทราภรณ์  สิทธิศร
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 96 ทอง 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายก้องภพ  แก้วกัณฑ์
2. นายตนุสรณ์  สนธิมูล
3. นางสาวอรอุมา  วิโรชกิจเจริญ
 
1. นายธาตรี  พิมพ์บึง
2. นายธนาวินส์  นันททิพรักษ์
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายกวิน  พาโคกทม
2. เด็กชายณัฐวรรธน์   พฤกษา
3. เด็กหญิงอชิรญา  แสนวงษ์
 
1. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
2. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 73.4 เงิน 42 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  บัวจันทร์
2. นายภูมิ  เชิดพานิช
3. นายสิทธิศักดิ์  แสงกระสินธุ์
 
1. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
2. นายธาตรี  พิมพ์บึง
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายกฤษณพงศ์  หมื่นวงค์
2. เด็กชายประวาส  คลังแก้ว
3. เด็กชายภัทรพงศ์  สีหาบุตร
4. เด็กชายอนุกูล  สุธรรม
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญร่วม
2. นายประหยัด  คำน้อย
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 39 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายจีรพงษ์  อาจญาทา
2. นายบุญฤทธิ์  บุตรแวง
3. นายภูตะวัน  ย่องเหล่ายูง
 
1. นายนรวิชญ์  นักปราชญ์
2. นายนันทวัฒน์  ฝั่งสระ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุ  ปลอดภัย
2. เด็กชายธนกฤต  สุขโข
3. เด็กชายพนธกร  เข็มสกุล
 
1. นายวัชรินทร์  ภิรมย์
2. นายทรงศักดิ์  กัญญาคำ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.7 ทอง 27 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายฐตวัฒน์  เกษร
2. นายธีรพล  กลั่นบิดา
3. นายอนุชา  ชาติเชื้อ
 
1. นายวัชรินทร์  ภิรมย์
2. นายภาสกร  จำปานิล
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 26 โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงจิรัชฌา  บูระพันธ์
2. เด็กชายพชธกร  แจ้งสูงเนิน
3. เด็กหญิงพรนัชชา  แมลงผึ้ง
 
1. นายสมชาย  หาดวรณ
2. นางศิริลักษณ์  พุฒพันธ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 25 โรงเรียนพล 1. นางสาวจุฑารัตน์  พลเมือง
2. นางสาวศุภิสรา  เชื้อคีรี
3. นางสาวเยาวลักษณ์  พรมรินทร์
 
1. นายสมชาย  หาดวรรณ์
2. นางศิริลักษณ์  พุฒพันธ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินตนา  วังทอง
2. เด็กหญิงดลนภา  นามมนตรี
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  นักลำพันธ์
4. เด็กหญิงศิรินภา  ไชยพระอินทร์
5. เด็กหญิงสุชานาถ  อามาตย์
6. เด็กหญิงอาลิษา  นามวิจิตร
 
1. นางสุดาทิพย์  เถาว์ทิพย์
2. นางฐาปณี  เกตุภูเขียว
3. นางสาวประไพรวรรณ  พุทธโฆษ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 46 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวกานติมา  อะโน
2. นางสาวนฤทัย  พลชัย
3. นางสาวปิยวรรณ  พิมพ์วงศ์
4. นางสาวพัชราภรณ์  โยธานัน
5. นางสาวมณีรัตน์  พันสวัสดิ์
6. นายศิริชัย  สวรรค์ล้ำ
 
1. นางฐาปณี  เกตุภูเขียว
2. นางสุดาทิพย์  เถาว์ทิพย์
3. นางสุภานัน  นามวงษ์
 
159 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 42 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงณภัทร  พัฒนธนนาท
2. เด็กหญิงดาหลา  วันตะธรรม
3. เด็กหญิงวีริศรา  ใบอุดม
 
1. นางวิทชรียา  ทองผาย
2. นายจักรพันธ์   ทองผาย
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง 21 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายระพีพัฒน์  ย่องใย
2. เด็กชายวิศวกร  สุขโข
3. นายอิศราวุธ  พลีกร
 
1. นายภาสกร  จำปานิล
2. นายทรงศักดิ์  กัญญาคำ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 25 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา   ทิพย์แสง
2. นางสาวพัชราภรณ์  แปรจันทึก
3. นางสาววิภาดา  น้อยตำแย
 
1. นายกษิภัท  อย่างบุญ
2. นายจักรพันธ์  ทองผาย
 
162 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 51 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  อินทร์น้อย
2. เด็กหญิงสุนิษา  ภู่กิ่งหิน
3. นางสาวอาทิตยา  ไรกลาง
 
1. นายสุริยะ  ลุนบง
2. นางวนิดา  รัตนวงศ์
 
163 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวภัทรวดี  นาดี
2. นางสาวศุจิตรตรา   โชติชัย
3. นางสาวเปรมฤดี  เข็มมา
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  เชื้อเจ้าทรัพย์
2. นางสุวิมล  เช้อเจ้าทรัพย์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง 29 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  พูลศรี
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  นาคกระจาย
3. เด็กหญิงณัฏปัญชญา  ชมโง
 
1. นางสวรรค์จิต  อ่อนตา
2. นายสมใจ  อ่อนตา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง 46 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ   สะเดาว์
2. นางสาวธิดารัตน์  การปลูก
3. นางสาวมุฑิตา  ศุภวุฒิ
 
1. นางสวรรค์จิต  อ่อนตา
2. นายสมใจ  อ่อนตา
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 50 โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงจิรายุ  จารยุ้ย
2. เด็กหญิงจีรนันท์  จอดนอก
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เร่งงาน
 
1. นางเพ็ญพิมล  ชาวกล้า
2. นางประยงค์  ตรีกมล
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92.8 ทอง 7 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวธนธิดา  ดีหลี
2. นางสาวพิยะดา  พินิจ
3. นางสาวรุ่งนภา  สุขจันทร์
 
1. นางอุษณีย์  ้เทพมะที
2. นายภูมิพัฒน์  พุทธโส
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 33 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงญารินดา  เพียนทานี
2. เด็กหญิงณัฐิดารัตน์  ราชซุยแสน
3. เด็กหญิงณิชชาพัณณ์   สีเดช
 
1. นางสาวกรรณิกา  มาตย์นอก
2. นายรุ่งตะวัน  เศรษฐี
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง 37 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  ชุมผาง
2. นางสาวสุธิดา  พิทักษ์
3. นางสาวอริสรา  ย่องเหล่ายูง
 
1. นางสาวนีนาถ  ยวนทะเล
2. นางอุไร  ปาปะสา
 
170 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 60.3 ทองแดง 11 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. เด็กชายพัชรพล  สุพินศรี
 
1. นายสรัชศิลป์  พิทักษ์พุทธ
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.67 ทอง 13 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. เด็กชายชาญวิทย์   ชัยภูธร
 
1. นางสุพัตรา  พลรักษา
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 33 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  บุปผาลา
2. เด็กชายสถาพร  สีดา
3. เด็กหญิงสุนิสา  กลิ่นศรีสุข
 
1. นางสาวพีรดา  เนื่องอาชา
2. นางอมรรัตน์  เดชะสิทธิ์
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง 24 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. นางสาวนุ่ม  โนนทองหลาง
2. นางสาวปริมประภาพร  เอมโอษฐ์
3. นางสาวพรพันธ์  สมบูรณ์น้อย
 
1. นางประทุมมา  มั่นใจ
2. นางจินตนา  หาแก้ว
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กชายระพีพัฒน์  สำโรงพล
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กชายธนพิพัฒน์  หมั้นป้อม
 
1. นายพีรณัฐ  ทะกา
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  ยุติรักษ์
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  สายเมือง
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 32 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. เด็กชายภูชิชย์  สง่างาม
 
1. นายชนม์วิบูลย์  มาตย์นอก
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 12 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. เด็กชายจักรรินทร์  คลังคา
 
1. นายจิตติศักดิ์  ยุทธสนอง
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กชายก้องเกียรติ  วีสูงเนิน
 
1. นายธีรยุทธ   ไชยลา
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายยุทธนา  คะนะมะ
 
1. นายสรัชศิลป์  พิทักษ์พุทธ
 
181 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.2 ทอง 14 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. เด็กชายพัชรพล  สุพินศรี
2. นายวัฒนา  โคตรวงศ์ทอง
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญร่วม
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศีลพันธ์
 
182 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.8 เงิน 44 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สาสร้อย
2. เด็กชายพศธร  ธีสุระ
 
1. นางทองไส  ทิพย์โพธิ์สิงห์
2. นางสุพัตรา  พลรักษา
 
183 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 84.23 ทอง 34 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงวรรนิภา  ฝาเงิน
 
1. สิบเอกสมปอง  ศรีเตชะ
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 87.67 ทอง 14 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายภูมิภัทร  กองกูล
 
1. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
185 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87.8 ทอง 14 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายอนุสรณ์  ศรีพัษยศ
 
1. นายประชา  เทนอิสสระ
 
186 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 90.2 ทอง 15 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายธนกร  เทนอิสสระ
 
1. นายอุทิตย์  ปลัดศรีช่วย
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 89.9 ทอง 12 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายปรเมท  สร้อยประเสริฐ
 
1. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 20 โรงเรียนอมตวิทยา 1. นายอาคม  ศรีกันยา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธาดา  เจริญสว่าง
 
189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 91.6 ทอง 6 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงษ์  ท้าวนิล
 
1. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
190 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายไชยศักดิ์  ทวีชาติ
 
1. นายธนรัตน์  นามเดช
 
191 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง 19 โรงเรียนอมตวิทยา 1. นายการุญ  ใสจูง
2. เด็กหญิงกิตติ์สิรินทร์   กาสังข์
3. นางสาวจุฑามาศ  ลมมูลตรี
4. นายชนินทร์  สร้างนอก
5. นางสาวชามาวีร์  เทพตาแสง
6. เด็กชายชิตพล  บุญละคร
7. นางสาวดาหวัน  สมศักดิ์
8. เด็กหญิงธนพร  แสนคำ
9. นายธนาวัฒน์  โคกสีนอก
10. นายธวัชชัย  ไผ่นอก
11. เด็กชายบุญรอด  นามลิวัลย์
12. เด็กหญิงปาลิตา  ทาอุสาห์
13. นายพงษ์พิพัฒน์  จันดาเขต
14. นางสาวพรทิพา  ขุ่ยคำมี
15. เด็กชายพัฒนะพงษ์  นันทอง
16. เด็กชายพีรพัฒน์  พลสง่า
17. นางสาวพีรยา  รื่นรวย
18. นายภูริณัฐ  สำนักดี
19. นายภูวดล  พินไธสง
20. นางสาววริษฐา  แซ่ตัง
21. เด็กหญิงวิจิตตรา  ขุ่มด้วง
22. นางสาววิลาสินี  จิตรสุข
23. เด็กชายสุระชัย  พิชัย
24. เด็กชายสุริยา  แก้วพรม
25. นายอธิปธนา  โคตรธาดา
26. นายอภินันท์  เสงี่ยมทรัพย์
27. เด็กชายอัครพล  สุดงาม
28. นายอาคม  ศรีกันยา
29. เด็กหญิงเมษามณี  ชาลี
30. นางสาวโยษิตา  คำดี
 
1. นางสาวิตรี  พรมศรีแก้ว
2. นายธนิต  ห้าวหาญ
3. นางสาวปนัดดา  ภูแซมโชติ
4. ว่าที่ร้อยตรีธาดา  เจริญสว่าง
5. นางสาวชื่นจิตร  จันทะบัณฑิต
6. นายธิษกานต์  นามวงษ์
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีกาญจน์  เหล็กกล้า