สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 36 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงปนัดดา  นาดา
 
1. นางบัวสุวรรณ  โสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76.2 เงิน 27 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวพรไพรินทร์  นาดี
 
1. นางสาวณิชาภัทร  ราลังสิทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 47 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงเสาวรัตน์  บุญค้ำ
 
1. นางสมหมาย  คันไฮ้
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกุลธิดา  พลชามาตร์
 
1. นางสุกัญญา  ขาวงาม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 47 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เอี่ยมมี
 
1. นางสาวปนัดดา  ปัดชาเขียว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 49 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวปัทมาภรณ์  อุเทพ
 
1. นางอนุรักษ์  วรรณศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  หล้าดอนดู่
 
1. นางณัฐกฤตา  สิงไทยสง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 27 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 1. นางสาวเพ็ญสุภัค  บูรณะกิติ
 
1. นางจริยา  ใยปางแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 32 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงวริษา  แพรดำ
 
1. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 43 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นายมณฑวรรษ  สมีนาง
 
1. นางกนกวรรณ  แนวคำดี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 43 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงชนิดา  เสงี่ยมโคกกรวด
2. เด็กหญิงโสมสุภางค์   จันทโชติ
 
1. นายประคอง  กองเงิน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 52 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นางสาววรพินธ์  สานนท์
2. นางสาวสุนิษา  จาดย่านขาด
 
1. นายสุรินทร์  แจ้งใจ
2. นางพิชชานันท์  แสนแก้ว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80.86 ทอง 31 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กหญิงศศิธร  ชูศร
2. เด็กหญิงเมษนีย์  ปานเรือนแสน
 
1. นางพิชชานันท์  แสนแก้ว
2. นางสาวธัญญาดล  อุปชิตกุล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 86.87 ทอง 25 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายเจษฎา  แสงลา
 
1. นางอมรรัตน์  สงวนญาติ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงกุสุมา  จันทร์หนองแวง
2. เด็กชายนราธร  ซ้ายโฮง
3. เด็กหญิงเอรินทร์  คำสิงห์วงษ์
 
1. นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์  อุดมวงษ์
2. นางสาวรสกมลรัตน์  ศรีภิรมย์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 27 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวธนิกา  โกจารย์ศรี
2. นางสาวสิริลักษณ์  กรวยสวัสดิ์
3. นางสาวสุพรรณา  ซื่อตรง
 
1. นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์  อุดมวงษ์
2. นางยุพิน  คำพิลา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกาติมา  บุญนิยม
2. เด็กหญิงทิพาพร  ก้อนคำ
3. เด็กชายนราธร  ชนะการี
 
1. นางอุมาพร  พิมพ์ภักดี
2. นางอุตทุมพร  บุญภิละ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 18 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวฐิติภัสร  คมคาย
2. นางสาวพิมพ์อัปสร  สิงห์ศร
3. นางสาวศิริมา  สังสีราช
 
1. นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์  อุดมวงษ์
2. นางสาวนัฎชริดา  รังกุพันธ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74.5 เงิน 30 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  แสนลือชา
2. นางสาวสุภาพร  มีใจ
 
1. นายเรืองฤทธิ์  คำพิลา
2. นางสุนันทา  ศิริตื้นลี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายจิรวัฒน์  บุษดี
2. นางสาวธนัญญา  กิจรุ่งสุวรรณ
 
1. นางสุวารีย์  โสภาชัย
2. นางสาวราตรี  ศรีนา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายภัทรกร  สุขสนิท
 
1. นายเสกสรรค์  กองเกิด
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 54 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวธัญลักษณ์  กงทอง
 
1. นางสาวนาถศิริ  อันทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 89.41 ทอง 10 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กชายธนกฤต  ใจแน่น
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ขอดวงกลาง
 
1. นางสาวอัสราพร  ทองเจริญ
2. นายอรรคชาติ  เชียงนางาม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 89.09 ทอง 9 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นายวรเมธ  พรายเนา
 
1. นางสาวอัสราพร  ทองเจริญ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กหญิงมณิสรา  เทศสีหา
 
1. นางพรพิรุณ  แจ้งใจ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 38 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวธัญพร  เรืองแสง
 
1. นางรัชนีวรรณ  สีน้ำคำ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 59 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายศักดิ์พล  วงษ์ลิขิตเลิศ
 
1. นายสิทธิชัย  ป่าโพธิ์ชัน
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 55 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  สมอคำ
2. เด็กชายธนกฤต  เสมอหน้า
3. เด็กหญิงอาทิตยาพร  แก้วบริสุทธิ์
 
1. นางทัศนีย์  อัศวขจรศักดิ์
2. นางพัชราภรณ์  ท้าวนิล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายศุภกิจ  สาระวิถี
2. นางสาวสุภัค  ทุยโพธิ์ชัย
3. นางสาวอินทิรา  ฐิติโชติรัตนา
 
1. นางวิไลวรรณ  เมืองวงษ์
2. นางประยูร  ศรีเสน
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วันงาม
2. เด็กหญิงพรพิมล  หมู่มูลตุ่น
3. เด็กหญิงสุวิชญา  หล่มเหลา
 
1. นายพิชิต  สุดโต
2. นางสาววราภรณ์  เสมอหน้า
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 50 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวชนาภา  ศรีสุโข
2. นางสาวสรินดา  ทิพฤาชา
 
1. นางนิภา  ถาเขียว
2. นายชัยเดช  โพธิ์เกตุ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 56 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ขันทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ภูกาบ
3. เด็กชายอัษฎาวุธ    เยี่ยมลำ
 
1. นายอภิลักษ์  ทวีวัฒน์
2. นางสาวเบญจพรรณ  ชมภูมาตย์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 27 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายกีระพัฒน์  บุญประสิทธิ์
2. นายพงศธร  โตโส
3. นายวชิรวิทย์  อักษร
 
1. นางปัณพร  วงศ์ประทุม
2. พันจ่าเอกเฉลิมศักดิ์  อันทอง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.98 ทอง 25 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงษ์พระจันทร์
2. เด็กหญิงวรันทยา  ทะสังขา
3. เด็กหญิงศิริประภา  วาปีโส
 
1. นางบุษกร  สีดามล
2. นางปาณิสรา  ศิริพรรณ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.6 ทอง 29 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายก้องภพ  ปั่นพิมาย
2. นางสาวพัชรเนตร  ไตรรงค์พิทักษ์
3. นางสาววรวรรณ  ใจแน่น
 
1. นายวิเชียร  พรมศรี
2. นางสาวพิมพันธ์  วงษ์แก้ว
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายสุขพินิจ  ใสจวง
2. เด็กชายสุทธิภัทร  รักลาภเจิญ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  มะสีกา
2. นางสาวสุนิสา  พันธ์หนองโพน
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 16 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวปิยะวรรณ  ทองจีน
2. นางสาวสุวนันท์  ตู้บุดดา
 
1. นางวราลักษณ์  สีระคาม
2. นายเกรียงไกร  มูลทากุล
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร   แสงโทโพ
2. เด็กชายธีรวุฒิ  แสงโทโพ
 
1. นางสาวแคทรียา  กิตติพลานนท์
2. นางสาวสิริรัตน์  เดโชศาสตร์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. เด็กชายธีรวุฒิ  แสงโทโพ
2. เด็กชายเฉลิมรัฐ  พรมดวงสี
 
1. นางสาวแคทรียา  กิตติพลานนท์
2. นางสาวสิริรัตน์  เดโชศาสตร์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวณิชกานต์  ลาเวียง
2. นายภูวิศ  ทองมวล
3. นายอัครเดช  สุดแท้
 
1. นางสาวพิมลวรรณ  พลสิงห์
2. นางสาวมนสิชา  โคตรตาแสง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกนกพร  ทิทา
2. เด็กหญิงกิจติยา  เอ่นลุน
3. เด็กชายคมชนะ  โชควิริยะ
4. เด็กหญิงปาณิสรา  ภูมิรินทร์
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ปรีเปรม
 
1. นายอานนท์  เถื่อนช้าง
2. นายณัฐดนัย  ท้าวนิล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 58 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวจิราภรณ์    ศีลธรรม
2. นางสาวปิยธิดา   ผลานิสงค์
3. นางสาวรัตนา   พุทธวงษ์
4. นางสาวอรอุมา   สมครุฑ
5. นางสาวอังวรา   วังสีดี
 
1. นางสาวณพัสสอร   ชื่นชม
2. นายนนทวัชร์   รักอุบล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 32 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุตรศรี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  แปชา
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ไชยวิเศษ
4. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ   สุทธิ
5. เด็กชายลภัส  โทษาดิลก
 
1. นายปรมินทร์  ดรหลาบคำ
2. นางสาวสุพรรษา  แถวโนนงิ้ว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.9 ทอง 54 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายณัฐวุฒิ  บุหรัน
2. นายธราดล  ณ จำปาศักดิ์
3. นางสาวมนัสนันท์  อำนาจ
4. นางสาวหทัยลักษณ์  สุระวัฒโนทัย
5. นายอานนท์  แหล่ป้อง
 
1. นางสาวพรเทวี  บุญมาตย์
2. นางกิ่งทอง  เชื้อทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.8 ทอง 7 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนุช  ศิริพงษ์
2. เด็กชายชโนทัย  คำสามปอน
3. เด็กหญิงนันทิดา  ผิวบุญเรือง
4. เด็กหญิงพัธทรภรณ์  สอนสำโรง
5. เด็กหญิงวิจิตรตรา  สีอุดทา
 
1. นายชัยวัฒนะ  คงเจริญ
2. นางกฤติยา  พหลทัพ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.4 ทอง 14 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 1. นางสาวกรกนก  ชัยรอด
2. นางสาวพจนีย์  ภู่จันทึก
3. นายพิพัฒน์  อัคฮาด
4. นางสาวยุวดี  อ่อนละมุล
5. นายวัฒนกุล  ติ่งรุ่งเรื่อง
 
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา  แก้วชะเนตร
2. นางสาวปวริศา  ประทุมจร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายกฤษณะ  เทศสีหา
2. นางสาวจันทนา   จิตตจันทร์
3. นายณัฐดนัย   โกจารย์ศรี
4. นายณัฐพล   เเขนส่วย
5. นางสาวณัฐริณีย์  ไชยคุณ
6. นางสาวธัญญารัตน์   หล้าเลิศ
7. นางสาวนัฐชิตา   อุดม
8. นางสาวปฏิมา   อินธิแสน
9. นายภูรินทร์   ประวันเณย์
10. นางสาวลักษมณ   ป้องบุญจันทร์
11. นางสาววรินทร   ชัยนอก
12. นายวิริทธิ์พล   คำงาม
13. นางสาวศิริญธร   โนนลือชา
14. นางสาวสุภัสสรา   กมล
15. นางสาวอรลดา    สีหานาม
16. นางสาวอริศรา    นักทำนา
17. นางสาวอริสา   บัวหนอง
18. นางสาวอลิชา   สีหานาม
19. นางสาวอลิศรา   คำชา
20. นายเอกธนา   เหล่าคนค้า
 
1. นางสาวณพัสสอร   ชื่นชม
2. นางสาวสุพรรณ๊   หาญวงษา
3. นายนนทวัชร์    รักอุบล
4. นายภาคภูมิ   มุพิลา
5. นายนิรมิตร   นามวิจิตร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 44 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสรัญญา  นาลิน
 
1. นางรวีพร  ปราการะนันทน์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง 16 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวฐานียะ   มังษา
 
1. นางสาวณพัสสอร   ชื่นชม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.4 ทอง 9 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงนาจชนก  สมสะอาด
2. เด็กชายวัฒนา  สิงห์ศร
 
1. นางสาวเพ็ญสิริ  ทุ่งจันทร์
2. นางสาวสุพิชญา  ผาจันทร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.2 ทอง 19 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายธนดล   แทนอาษา
2. นางสาวพัชราภรณ์    โพชะกะ
 
1. นางสาวณพัสสอร   ชื่นชม
2. นางนิรัชรา   เขียวทอง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.2 ทอง 52 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ดวงวงษา
2. นางสาวจุฑามาศ  จำปาบัว
3. เด็กหญิงณิชนันทน์  ผ่องใส
4. เด็กหญิงธัญพร  อยู่สุข
5. เด็กหญิงยุพารัตน์  แก้วเฮียง
6. นางสาววรรณวิสา  คงเล็ก
7. นางสาววรัญญา  สุวรรณหาร
8. เด็กหญิงวิลาสินี  กาภูคำ
9. เด็กหญิงศุภธิดา  คำค้อ
10. เด็กหญิงไพรินทร์  ผิวขาว
 
1. นางกฤติยา  พหลทัพ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ตุ่นคำ
3. นางสาวฐิรศิริ  อาจวิชัย
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง 10 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงจุฬาทิพย์  ชื่นชม
2. นางสาวปาริชาติ  โกยชัย
3. เด็กหญิงพิชญาดา  คุ้มบุ่งค้า
4. เด็กหญิงภาวิญญา  มัคคะวินทร์
5. เด็กหญิงรัตติยา  วิโคตร
6. นายวัชยุตม์  สูงแข็ง
7. เด็กชายศตวรรษ  วรุณศรี
8. นางสาวอริยา  ทองกาสี
9. เด็กหญิงอาทิตยา  เย็นสบาย
10. นางสาวเพ็ญนภา  งามชัด
 
1. นางวาสนา  เจริญวิภารัตน์
2. นายวัชรา  เจริญวิภารัตน์
3. นายสุวัณชัย  ตรีนอก
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 78 เงิน 38 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  ใจทอง
2. เด็กชายธนกฤต  ขันธวิชัย
3. เด็กชายธรรมนูญ  ลีชา
4. นายธีรวุฒิ  บุญอุ้ม
5. นายรัฏภูมิ  สุทธปัญญา
6. เด็กชายศุกลภัทร  จันทร์คำพา
7. เด็กชายอนันต์  กำพุทธา
8. เด็กชายไกรวิชญ์  ชาไข
 
1. นายพรเทพ  พวงเพียงงาม
2. นายสวัสดิ์  เทศารินทร์
3. นายปริญญ์  ศรีวรสาร
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 16 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  ถือคุณ
2. เด็กหญิงณัฏธิดาวงศ์  เสนาวงษ์
3. เด็กหญิงนงค์นุช  โสบ้านบัว
4. เด็กหญิงปรียานันท์  แก้วบัวดี
5. เด็กหญิงมณฑิรา  เทพน้ำเที่ยง
6. เด็กหญิงศศิมา  จันทร์ปา
7. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศิริมงกต
8. เด็กหญิงอนัญญา  นิลศิริ
9. เด็กหญิงอภิญญา  พิมพิลา
10. เด็กหญิงเกวรินทร์  พินไธสง
 
1. นางสาวสุนันท์  สรขันธ์
2. นางสาวนลิน  มากสังข์
3. นายดนุพัฒน์  สุจริต
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นายจินณวัตร   รังทองหลาง
2. นายจิรวัฒน์   สมสา
3. นายณัฐวุฒิ​   สมสา
4. นายทินภัทร   สิงห์บุดดี
5. นายนิติภูมิ   ปะวะถี
6. นายมนเฑียร   สุพรรณ
7. นายวัชรากร   ศรเทพา
8. นายอรรถสิทธิ์  สังฆเพศ
9. นายเกียรติศักดิ์   พรมรักษ์
10. นายเอกภพ  มหาราช
 
1. นายณัฐบดี  อ่อนตา
2. นายวรวุฒิ  เหล่าพร
3. นายยุทธภูมิ   เค้าแคน
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายวณัฎฐนนท์  รือหาร
2. เด็กชายสมัชชา  ดวงปาโคตร
 
1. นางพรทิพา  ศรีวงษ์
2. นายภูริวรรฒก์  สุขแสน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73.5 เงิน 15 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาววริศรา  สมีเพ็ชร
2. นางสาวอภิญญา  นามะเขต
 
1. นายบุญเปรียบ  น้ำแก้ว
2. ดร.เสถียร  เหล่าประเสริฐ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กหญิงนริศรา  ภักดี
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82.4 ทอง 45 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายปฏิพัทธ์  มั่งมา
 
1. นายเอกรัฐ  โกศล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70.5 เงิน 59 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงพรรณปพร  ม้าเมือง
 
1. นายเอกรัฐ  โกศล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93.2 ทอง 38 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวณัชชา  ไกรวิฑูร
 
1. นายพินิจ  กุณาศล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 44 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เชียงเครือ
 
1. นายเอกรัฐ  โกศล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 49 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวมนธีรา  ลือเนตร์
 
1. นายเอกรัฐ  โกศล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 47 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงรัฐนันท์   ลุนพงษ์
 
1. นางนภาวรรณ  ปุริสา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 40 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวณัฐวรนันท์  เปียยุระ
 
1. นายพินิจ  กุณาศล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง 44 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กหญิงวันวิสา  วุฒิสาร
2. เด็กหญิงหทัยกาล  ส่วยสม
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
2. นายสัตยา  ศรีพุทธา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 38 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงยลดา  เสร็จสิ้น
 
1. นายเอกรัฐ  โกศล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นางสาวปริมประภา  โตโส
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายดนัสวิน  อนุมาตย์
2. เด็กชายภูวดล  สาวิกัน
3. เด็กชายสัพพัญญู  ภาภิรมย์
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดม
2. นายธนาวัฒน์  สิมศรี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายภานุโชค  หลำพึ่ง
2. นายศักดิ์นรินทร์  พรมมา
3. นายอัมรินทร์  คำทุม
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดม
2. นายกิตติชนม์  ทองสุข
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 51 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกองทรัพย์  สันวิลาศ
2. เด็กชายก้องภพ  วิชาโคตร
3. เด็กชายชาญชัย  พรมวัง
4. เด็กชายชิษณุพงษ์  เรืองแสง
5. เด็กชายณัฐพงษ์  ชีกว้าง
6. เด็กชายธีระพงษ์  โคโตสี
 
1. นายศิลปศาสตร์  วิเศษดอนหวาย
2. นายโสภณ  สุ่มมาตย์
3. นายชยังกูร  วงษ์ช้าง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.2 ทอง 21 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนิษฐา   สอนทา
2. นายจิรวัฒน์  แก้วชะเนตร
3. นายจิระวัฒน์  โนนเปลือย
4. นางสาวธนพร  อภิรัตนเจริญสุข
5. นายสหรัฐภ์  ไผ่เบญจพร
 
1. นายสมพล  สมภักดี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.6 ทอง 17 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายกฤษณพงศ์  พุุทธโค
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุไกรธิ
3. นางสาวกัญญารัตน์  คำทะเนตร
4. นายกิตติพิชญ์  แพะขุนทด
5. เด็กชายจารุกิตต์  ภูมัง
6. เด็กหญิงจินต์จุฑา  จันทร์มาลา
7. นางสาวจิรพร  มูลมาตย์
8. นางสาวจุฑามาศ  บัวชน
9. เด็กหญิงชาลิสา  นาดี
10. เด็กหญิงฐิตินันท์  ช่างคำ
11. นายณพกร  ป้องนอก
12. เด็กชายณัฐภูมิ  ยุพิน
13. เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยวัฒนประภา
14. นายทัตดนัย  ผิวรัตน์
15. นางสาวธัญชนก  จำปามูล
16. นายธีรเดช  บุณมี
17. เด็กชายนำพล  ใจไว
18. เด็กหญิงบัณฑิตา  ไตรยวงศ์
19. เด็กหญิงปวริสา  เฮงสูงเนิน
20. นางสาวปวันรัตน์  ชื่นชม
21. นายพงศกร  นันตะมาตร
22. นางสาวพรพิมล  วิลาศ
23. เด็กหญิงพิมภาดา  ตรงธิ
24. นายพิษณุ  ชื่นชม
25. นางสาวภิญญาดา  พาดกลาง
26. นายภูวรินทร์  ภักดีสุวรรณ์
27. นายมงคล  อิ่มละมัย
28. นายรณฤทธิ์  บัวชน
29. เด็กชายวราพล  หอมตา
30. เด็กหญิงศิรินภา  บุญประคม
31. เด็กหญิงศิโรรัตน์  เยือกเย็น
32. นางสาวสุธิดา  บุตรพรม
33. เด็กชายอดิศร  กุหลาบ
34. นายอนุชิต  ริมี
35. นายอพิศักดิ์  กางทา
36. นายอภิสิทธิ์  ศรีวงษ์
37. นายอรรถวิทย์  โมกขศักดิ์
38. นางสาวอาทิตยา  ลิมสุวรรณ
39. นายเพชร  ชินภาส
40. เด็กชายเอกรัตน์  วรเเสน
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
2. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
3. นายนรินทร์  ทองรักษ์
4. นางสาวณิชาภัทร  ราลังสิทธิ์
5. นางนิลาวัณย์   หมู่ดี
6. นางประดับศรี  พิศพล
7. นางสิรกุล  เตโช
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง 32 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายกิตติวินท์  ทองดี
2. เด็กหญิงจุฬารักษ์  เสยกระโทก
3. เด็กหญิงชลธิชา   พูลจำปา
4. เด็กหญิงณัฐรุจา  ศรีคำไสย
5. นางสาวณํชชา  กิ่งสีดา
6. นางสาวทิพยาภรณ์  นาตรีชน
7. นางสาวธวัลพร   ไสยอินทรานุรักษ์
8. เด็กหญิงธัญญมัย  สีลุนทอง
9. นางสาวธิญาดา   คำพุทธา
10. เด็กชายธิติพงษ์​  บุญสา​
11. เด็กหญิงนภสร  พรมศรี
12. นางสาวนิศากรณ์  ปลัดกอง
13. เด็กชายปองพล  บุรีรักษ์
14. นางสาวพรธวัล   ไสยอินทรานุรักษ์
15. เด็กหญิงพรนัชชา  แก้วตา
16. นางสาวพิชญา   ซื่อสัตย์
17. เด็กหญิงพิมญาดา  ชัยปราบ
18. เด็กชายภัทรพล  อีสา
19. เด็กหญิงมณฑิรา  แก้วประเสริฐ
20. เด็กชายรุ่งเกียรติ   คำชา
21. เด็กหญิงลักขณา  ศรีดารา
22. เด็กชายวรกานต์  อบเชย
23. เด็กหญิงวิยะดา  ปัญญะ
24. เด็กชายศรัญญู  วังศิริ
25. เด็กชายศรายุทธ   แสงมณี
26. เด็กหญิงศศิกานต์  ชื่นใจ
27. นางสาวศิริพร   สีฤทธิ์
28. นางสาวศุภิสรา  สุวรรณศักดิ์
29. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไสวงาม
30. เด็กชายหรรษา  ทองจันทร์
31. เด็กชายอธิกา  อุ่นจิตต์
32. เด็กหญิงอรปรียา  วินสา
33. เด็กหญิงอลิสรา  แพ่งสภา
34. นางสาวอลิสรา   พิมพ์นนท์
35. เด็กชายอัครเดช  ปานด้วง
36. เด็กหญิงอังคณา  ธุระทำ
37. เด็กหญิงอัญชิษา  อาดี
38. นางสาวอารดา  การาม
39. นายเฉลิมชัย  เทศน้อย
40. เด็กหญิงแพรวา  ไกรยนต์
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.8 ทอง 43 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายพัฒนพงศ์  ศิริบาล
 
1. นางสาวภัทรวดี  ศรีรุ่งเรือง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 52 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายสิทธิชัย  ขุนนอก
 
1. นายอภิสิทธิ์  มะโนดี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.6 เงิน 60 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เข็มสุข
 
1. นางสาวภัทรวดี  ศรีรุ่งเรือง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.4 ทอง 55 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นางสาวทิพย์อาภากรณ์  โนนบุศรี
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.5 เงิน 46 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายพีรชัย  วงษ์ชาลี
 
1. นางสาวภัทรวดี  ศรีรุ่งเรือง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 30 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นายภัทรพล  ภาสิทธิ์ธนา
 
1. นายภูเบศวร์  พิทยาวัฒนชัย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.4 ทอง 23 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงแพรวา  ไกรยนต์
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.75 ทอง 42 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวนิภาพร  สุทธิประภา
 
1. นายอภิสิทธิ์  มะโนดี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.6 ทอง 41 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  รั่ววิชา
 
1. นางชุติมา  ป่าสณท์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.96 ทอง 59 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นายทิตพล  จิตวงศา
 
1. นายบดินทร์  อุดมอริยทรัพย์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.75 เงิน 41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงพรชิตา  พิมวันนา
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตลาดขวัญ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.25 เงิน 58 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นางสาวหทัยชนก  รวดเร็ว
 
1. นางสาวนภารัตน์  บุตรแดงน้อย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายมงคลชัย  ยอดใบ
 
1. นางอารียา  ปิ่นโพธิ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 57 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นายเดชอนันต์  ตรีมูล
 
1. นายเทพฤทธิ์  คำมา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 50 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงธิติสุดา  ภูสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตลาดขวัญ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 40 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นางสาวสาคร  บุญผิว
 
1. นายเทพฤทธิ์  คำมา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กชายกฤตพงษ์  พละมาตย์
2. เด็กหญิงงามศิริ  ดีแป้น
3. เด็กหญิงจริญญา  พูลมาก
4. เด็กชายณัฐพล  ชมพู
5. เด็กชายตะวัน  อ้วนสา
6. เด็กชายธนดล  มีอ่อน
7. เด็กหญิงธัญวรัตน์  นาถาบำรุง
8. เด็กหญิงปภัสสร  ปะละกัง
9. เด็กชายยรรยง  โคคร
10. เด็กชายรังสิมันต์  วิเชาว์
11. เด็กชายศักดิ์ชัย  แสงประกาย
12. เด็กชายอรรถพล  ศิลป์ประกอบ
 
1. นายอนุชา  สายสิงห์
2. นายธีรพล  สายหลักคำ
3. นางสาวเทวี  โฉมงาม
4. นายสมเด็จ  น้อยตำแย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 84.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายกฤษปกรณ์  หลวงแสน
2. นายณัฐพงศ์  พลเหลา
3. นางสาวพลอยไพลิน  ปวีณาภรณ์
4. นายพัฒน์ชานนท์  ชูเชิด
5. นางสาววันวิสา  มีแสง
6. นายวิทยา  จันทร์ภักดี
7. นางสาวอรศิริ  คะเชนมาตร์
8. นายเกียรติคุณ  อามาตมนตรี
9. นางสาวไอลดา  นาชิน
 
1. นายสมชาติ  กัลยาบาล
2. นางเบญจวรรณ  กัลยาบาล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. เด็กชายกฤตนัย  สีสุด
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หมื่นหาวงศ์
3. เด็กหญิงกานต์สินี  จิตรนอก
4. เด็กหญิงขวัญนรี  พิมพ์จันทร์
5. เด็กชายจักรภัทร  แพงภูงา
6. เด็กหญิงจิรัชญา  สอนบุญชู
7. เด็กชายจิรเมธ  ปัสสา
8. เด็กหญิงจีรนันท์  พันธ์พานิช
9. เด็กชายชนะภัย  วิชาชัย
10. เด็กชายณัฐพงศ์  ส่วยนนท์
11. เด็กชายณัฐพล  ยิ่งงาม
12. เด็กหญิงณัฐริกา  อินทนา
13. เด็กหญิงณิชนันทร์  พันธ์เถร
14. เด็กชายธนดล  ล้านแสน
15. เด็กหญิงนารีรัตน์  มนอยู่พะเนา
16. เด็กหญิงบุษยา  พลาศรี
17. เด็กชายปฏิภาณ  ลมมูลตรี
18. เด็กหญิงปณิดา  สุนทร
19. เด็กหญิงปองขวัญ  ประโยงหอม
20. เด็กหญิงปิยธิดา  แสนหล้า
21. เด็กหญิงรัดดาวัล  ป้องชัย
22. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บัวสิม
23. เด็กชายราเชนทร์  เชียววงษ์
24. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุดเพาะ
25. เด็กหญิงศุจีภรณ์  ขุนทอง
26. เด็กชายศุภกร  เมืองเเสน
27. เด็กหญิงสุกัญญา  ขันทะ
28. เด็กหญิงสุดารัตน์  อเนกะเวียง
29. เด็กหญิงสุธิดา  เหลืองศุภบูลย์
30. เด็กชายสุภเวช  เมืองแสน
31. เด็กหญิงสุวนัน  ภูมีแกดำ
32. เด็กหญิงสุวิภา  บุญหล้า
33. เด็กหญิงอภิญญา  จิตบรรจง
34. เด็กหญิงอรปรียา  สุภีร์
35. เด็กชายอัครชัย  ทองอด
36. เด็กหญิงอุมากร  เฝ้าทรัพย์
37. เด็กหญิงเกศราภรณ์  นาหอมจันทร์
38. เด็กหญิงเขมอัปสร  พัฒนโพธิ์
39. เด็กชายเดชาธร  แสนจูมพล
40. เด็กชายเอกรัตน์  ศรีวิชา
 
1. นายเทพฤทธิ์  คำมา
2. นายบางเขน  พารา
3. นางสาวอุดม  ศรีสวัสดิ์
4. นายถาวร  ศิริจิตร
5. นางสาวสุกัญญา  ศรีแก้ว
6. นายกฤษฎา  สินธพ
7. นายชนะ  สุริยันต์
8. นายบุญญารัตน์  ทองจูล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 75.57 เงิน 30 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวกันทิมา  กันทะ
2. นางสาวกานดา  ทองหล่อ
3. นางสาวจรินันท์  บุตรี
4. นางสาวจิรวรรธ  วิวาห์พัฒน์
5. นางสาวจิราภรณ์  สุเเดงน้อย
6. นางสาวชนากานต์  คำมูล
7. นางสาวชลธิชา  อยู่ตั้งตัว
8. นางสาวญาณิศา  ศรีวงษ์
9. นางสาวญาดา  ศิริยะ
10. นายณัฐภพ  พายไธสง
11. นายธนชัย  ยุพิน
12. นางสาวธนพร  เมืองขวา
13. นายธนพล  ศรีบุพิมพ์
14. นางสาวนภาภรณ์  ไกรเนตร์
15. นางสาวภัชราภรณ์  เขาเเก้ว
16. นางสาวภัทรธิดา  อภิรัตนเจริญสุข
17. นางสาวภัทรานุช  พุทธสอน
18. นางสาวรัตนาภรณ์   หมั่นพยายาม
19. นางสาววิมลสิริ  สะเดาว์
20. นางสาววิลาวรรณ  วงษ์รักษา
21. นางสาวศศิชา  ลวงสวาท
22. นายศุภกร  บุตรแสน
23. นางสาวสุชานันท์  หวานเฉียง
24. นางสาวสุพัตรา  ต่างสี
25. นางสาวสโรชา  โพธิ์ศรี
26. นายอติชาติ  แนวเงินดี
27. นางสาวอังชลิญญา  โขมณี
28. นางสาวอัญชนิกา  จุมพลตรี
29. นายเกษฎา  จันตุ
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
2. นายอภิชาติ  อุ่นเกิด
3. นายนรินทร์  ทองรักษ์
4. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
5. นางสาวณิชาภัทร  ราลังสิทธิ์
6. นางนิลาวัณย์  หมู่ดี
7. นายธนะสิน  ปรีชาเลิศ
8. นางสิรกุล  เดโช
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80.33 ทอง 18 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิ์งาม
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวขัตติยา  ประเสริฐ
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ไข่มุกข์
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวสิรินภา  เวชกร
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายณัทภัค  สินนอก
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกรกวรรณ  พันธ์ไม้
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 16 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายชัยยุทธ์  พิริยกุล
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.25 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายรพีภัทร  ป้องคำแสน
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวปิยะนาถ  คูหา
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวขัตติยา  ประเสริฐ
2. เด็กชายณัทภัค  สินนอก
3. เด็กหญิงดรุณี  ปัญญะ
4. นางสาวปิยะนาถ  คูหา
5. เด็กชายรพีภัทร  ป้องคำแสน
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธฺ์ิงาม
7. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ไข่มุกข์
8. นางสาวอารียา  พิมพ์นาค
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88.9 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวขัตติยา  ประเสริฐ
2. นายจักรพรรดิ  อินทราชา
3. เด็กชายณัทภัค  สินนอก
4. เด็กหญิงดรุณี  ปัญญะ
5. เด็กหญิงธิดาปกรณ์  ขันเงิน
6. นางสาวบุญยานุช  บุญเพ็ง
7. นางสาวปิยะนาถ  คูหา
8. เด็กชายพชร  ปรมหิน
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ค้าสร้อยเพชร
10. เด็กหญิงยอดขวัญ  เพียชัย
11. เด็กชายรพีภัทร  ป้องคำแสน
12. เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิ์งาม
13. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ไข่มุกข์
14. นางสาวสิรินภา  เวชกร
15. นางสาวอารียา  พิมพ์นาค
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 75.6 เงิน 19 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ  พันธุ์ไม้
2. เด็กหญิงกิตติญา  บรรดาศักดิ์
3. เด็กหญิงฌาณชิตา  พลขันธ์
4. เด็กชายธนณัฐ  ตุละรัต
5. นายประดับ  อุ่นภักดิ์
6. เด็กชายพัชรพล  บุญคำ
7. นายวัฒนภูมิ  ตุ้มพิมาย
8. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
9. เด็กหญิงอรปรียา  วินสา
10. เด็กชายเตชินท์  แซ่อุย
11. นายเทวินทร์  เทียมทนงค์
12. นายเอกนรินทร์  ขุ่มด้วง
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายมนตรี  เบ้าศรี
3. นายสวัสดิ์  แก้วชนะ
4. นายธนัช  ฐากุลธเนศ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ  พันธุ์ไม้
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีมหาพรม
3. เด็กหญิงฌาณชิตา  พลขันธ์
4. เด็กชายธนวิชญ์  พร้อมประเสริฐ
5. เด็กชายธีรภัทร์  บุญเรือง
6. เด็กชายปองพล  จินดาพล
7. เด็กหญิงปาลิตา  นาคใหญ่
8. เด็กชายพัชรพล  บุญคำ
9. เด็กชายภูริภัทร  วัฒนา
10. เด็กชายมงคล  พลขันธ์
11. เด็กหญิงมิรินทร์ลดา  บัวหลวง
12. เด็กหญิงรมิดา  วงษ์คำ
13. เด็กหญิงวนิดา  อินทะสร้อย
14. นายวัฒนภูมิ  ตุ้มพิมาย
15. เด็กหญิงวาสนา  วงษ์ราช
16. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
17. เด็กหญิงสุภารัตน์  ศรแผลง
18. เด็กหญิงอรดา  รัตนัง
19. เด็กหญิงอรปรียา  วินสา
20. นายเทวินทร์  เทียมทนงค์
21. เด็กหญิงเมทินี  ขันขวา
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายสวัสดิ์  แก้วชนะ
3. นายมนตรี  เบ้าศรี
4. นายธนัช  ฐากุลธเนศ
5. นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล
6. นายนพดล  ชารีคาร
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.2 เงิน 39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายณันทการต์  โชคเฉลิม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ม่วงกลาง
3. เด็กหญิงธิติมา  ม่วงกลาง
4. เด็กหญิงน้ำค้าง  ปราบเพชร
5. เด็กชายภานุรุจ  พลงาม
6. เด็กชายรัฐศาสตรฺ  แสงสีเรือง
7. นางสาวลดาภรน์  บุสดี
8. เด็กหญิงศศิอร  ไชยสุนทรสวัสดิ์
9. เด็กชายศักดิ์ริน   ยวงใย
10. เด็กชายสถาพร  กาจู๊ด
 
1. นายภักดีพร  วิชาราช
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.6 ทอง 17 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นางสาวคัทรียา  บุษทิพย์
2. นายจองทรัพย์  เจริญสิงห์
3. นายณรงกรณ์  แสงเปี่ยง
4. นายณัฐวุฒิ  ส่วยสม
5. นายธีรภัทร์  นาบำรุง
6. นายพงษธร  กล่อมกระโทก
7. นางสาวพรทวี  จันทร์ศรี
8. นางสาวสุธิตา  แสนประเสริฐ
9. นางสาวสุพรรษา  บัวกอง
10. นางสาวอวัสดา  พรรณา
 
1. นายสัตยา  ศรีพุทธา
2. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
3. นางสาวสุภาพ  ขอนศักดิ์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.8 ทอง 24 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวนิสา  สองศรี
2. นางสาวสายน้ำทิพย์  สายจันทร์
3. นางสาวสโรชา  โยธาทูน
4. นางสาวอุษา  มีอ่อน
5. นางสาวเบญจรัตน์  แสงมาศ
6. นางสาวไอยลดา  มาตรจินดา
 
1. นางสาวณัฐนันท์  บุญกมลศรีศักดิ์
2. นางสาวมินตรา  โพธิ์จารย์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 24 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  กุลวิเศษ
2. เด็กหญิงชนากานต์   สุโพธิ์นอก
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  จินดาพล
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  น้อยตำแย
5. เด็กหญิงสิรินภา  ขุ่มด้วง
6. เด็กหญิงหฤทัยกาญจน์   นาคแก่น
7. เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์ป้อง
8. เด็กหญิงอินทิรา  อุ่นสิงห์
 
1. นางสาวณัฐนันท์  บุญกมลศรีศักดิ์
2. นางสาวมินตรา  โพธิ์จารย์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 51 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวกุลณัฐ  แก้วขวัญข้า
2. นางสาวกุลสตรี  กลยนีย์
3. นางสาวชลฎา  เทศสีหา
4. นางสาวพัชราภรณ์  สุขประเสริฐ
5. นางสาวพัชราภรณ์  ซุยไกร
6. นางสาววรนุช  เหล่าอุด
7. นางสาวศศิวิมล  พรีพรหม
8. นางสาวอาภาพร  สงจันทร์
 
1. นางสาวเครือวรรณ์  เชื้อหมอดู
2. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อัคคะนันท์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ม่วงกลาง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปาหา
4. เด็กหญิงธิติมา  ม่วงกลาง
5. เด็กหญิงน้ำค้าง  ปราบเพชร
6. เด็กหญิงน้ำฝน  ชัยปราบ
7. เด็กหญิงน้ำฝน  สารีบุตร
8. นายประเสริฐ  สวัสดีพุทรา
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วเขื่อนขันธ์
10. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  แนบเนียน
11. นายภูตะวัน  หลานเศรษฐา
12. นางสาวลดาภรณ์  บุสดี
13. เด็กหญิงวรรณวิศา  อินทรโชติ
14. นางสาวศศิอร  ไชยสุนทรสวัสดิ์
15. เด็กหญิงสุมิตรา  มาค่าย
 
1. นายภักดีพร  วิชาราช
2. นางธนพร  ทองสุข
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวชวิศา  แซ่เถา
2. นางสาวญาดา  วงลาด
3. นางสาวทิตฐิตา  โพธฺ์ไชยโย
4. นางสาวบุษกร  คำมะนาง
5. นางสาวปณิตา  แสงหิมะ
6. นางสาวปิรันทา  ผิวใส
7. นางสาวพนัทสนัน  พงษ์จันทร์
8. นางสาวพัชรภา  แจ่มใส
9. นางสาวภูมิรัตน์  เสนาดี
10. นางสาวภ้สสร  ขุนจิต
11. นางสาวมนทิรา  แซ่ท้าว
12. นางสาววราพร  แซ่อึ่ง
13. นางสาวศิรินทิพย์  กรไชยา
14. นางสาวอนุธิดา  โคตรวงศ์
15. นางสาวเกศราภรณ์  อมกระโทก
 
1. นายภักดีพร  วิชาราช
2. นางพนาพรรณ  ราชเสนา
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.2 ทอง 4 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายธีรเทพ  ขวัญพลาย
2. นายนวพล  อันสงคราม
3. นายสนธญา  วงษ์ชาลี
4. นายสรายุทธ  แหลมคม
5. นายสิปปกร  จุรัน
 
1. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
2. นางสาวเครือวรรณ์  เชื้อหมอดู
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 81.6 ทอง 27 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นางสาวทรายรุ้ง  แก้วบุพผา
2. นางสาวพรธิดา  พิลาอ่อน
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
2. นางสาวถิระนันทน์  วิชาเดช
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 27 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงณิชา  อากาด
 
1. นางสาวสุวารี  ดีดิลก
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 76 เงิน 34 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายชาญณรงค์  นรมาตย์
 
1. นางปณัสนันท์  กิติชัยเดชอนันต์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง 16 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงชญานี  นันทพรหม
 
1. นางสาวกรณิศ  พละเสน
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวศศิวิมล  สมอบ้าน
 
1. นางสาวศศิริขวัญ  โบราณมูล
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 38 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงกมลชนก  เคี่ยมคม
2. เด็กหญิงทวีพร  ไชยเสนา
3. นางสาวปภัศรา  สวะรัมย์
4. เด็กชายวุฒิชัย  ไชยศรี
5. เด็กชายศรันย์  นามขวา
 
1. นางณัชชารีย์  จิตวัฒนาชยานนท์
2. นางภัทรานิษฐ์  สิงห์บุราณ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.8 ทอง 59 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 1. นางสาวณัฏฐนันท์  เขาแก้ว
2. นางสาวปณิตา  พิลาบุตร
3. นางสาวพัชรีภรณ์  ศรีสุข
4. นายมินท์ธาดา  คำหอม
5. นายอนุวัฒน์  ภู่ระหงษ์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  จันทรโคตร
2. นางสาวพราวแพรว  คำโส
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78 เงิน 34 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กหญิงธนิสสะรา  แก้วเกตุ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ชาติดี
 
1. นายธนาวุฒิ  ชินฮาต
2. นางสาวณฤดี  เหล่าคนค้า
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 82.5 ทอง 25 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายนคร  บุญยัง
 
1. นางธีรภรณ์  ถึงงามคุณทรัพย์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74 เงิน 48 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงพัทราวดี  เจริญฤทธิ์
2. เด็กหญิงสโรชา  ยุพงษ์
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์  โจมศรี
2. นางสาวชลิดา  เศษมี
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวชมนวรรณ  จันทวัฒนานนท์
2. นางสาวปิยะธิดา  คามะนา
 
1. นางสาววณิชชา   สุทธิวงศ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.17 ทอง 18 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงฐิติภา  บุระภักดิ์
2. เด็กหญิงทัศรียา  ใสเสริม
 
1. นางสาวดวงกมล  ศรีสุข
2. นางชวนิตา  คำสอนทา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวรินรดา  ภูมิสง่า
2. นางสาวลลิตา  ทองผา
 
1. นางสาวกุลญา  บุญเพิ่มศรีทรัพย์
2. นางสาวจิราพร  เชิดไธสง
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 74 เงิน 23 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวฉัตรธิดา  ตอเสนา
2. นางสาวศิทานันท์  ภูปัญญาวัฒน์
 
1. นางพัชรีภรณ์  สุริยะเดช
2. นางสาวเจนจิรา  แสงใสแก้ว
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายนิติธาดา  สุภา
2. นางสาวศิริรัตน์  เรียนไธสง
 
1. นางชวนิตา  คำสอนทา
2. นางสาวณัฐิยา  พาที
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81.33 ทอง 42 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายยุทธพล  รูปสูง
2. นางสาววัชราพร  ศรีอุบล
3. นางสาวอนงค์พร  บุญชะเน
4. นางสาวอภิญญา  ไสยราม
5. นางสาวอริสรา  พรมลารักษ์
 
1. นางสาวอรอนงค์  พงษ์สีมา
2. นางสาวรัษฎากร  ขันต๊ะ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.33 ทอง 25 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวณฐพรรณ  มหันต์
2. นางสาวพรจิตตรา  เย็นเหลือ
3. นางสาววาสนา  สิงห์คราน
4. นางสาวศรสวรรค์  ทักทุม
5. นายเกียรติศักดิ์  แต้เกียรติเจริญกุล
 
1. นางสาวจิราพร  เชิดไธสง
2. MissํีYuina  Higa
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 85.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวชนิดา  ชนยุทธ
 
1. นางสาวรพีพรรณ  หมอปาร้า
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 57.33 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายรัฐนันท์  บุญวัฒ
 
1. นางสาวณัฐิยา  พาที
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 24 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กชายจักรภาณุ  สอนเสนา
2. เด็กชายจิราวัฒน์  โพระกุ
3. เด็กชายธนวัช  จันทร์ประทักษ์
4. เด็กชายปรัญชา  พูลไธสง
5. เด็กชายปิยะมินทร์  แสงมาน
6. เด็กชายยุทธพิชัย  โพธิ์แปลง
7. เด็กชายศุภกานต์  ทองรักษ์
8. เด็กชายเจษฎากร  นิลชา
 
1. นายอนุชา  สายสิงห์
2. นายยุทธนา  เกียงขวา
3. นายปรัชญา  นทีศิริกุล
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.9 ทอง 41 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  บุสทิพย์
2. นายธนากร  เปทา
3. นายธเนศ  โชคบัณฑิต
4. นายปฏิพัทธ์  อินทร์กำแหง
5. นายวรุฒ  มอญขาม
6. นายสรวิศ  นาคต้อย
 
1. นายธนบดี  บุญมาศ
2. นายพงษ์ศักดิ์  จันทร์เทาว์
3. นางสาวพัทยา  จันทะมาตย์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 46 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ไกรจันทร์
2. เด็กชายนัสพงศ์  จิตรโท
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ภักดีวิเศษ
4. เด็กหญิงปารวี  สุริโย
5. เด็กหญิงรัตนา  อิ่มสำราญรัชต์
 
1. นางสุพรรณี  พลศรีพิมพ์
2. นางลำดวน  แสนธรรมมา
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74.88 เงิน 55 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกัลยพร  ขันขวา
2. นางสาวชาลิสา  พลดงนอก
3. นางสาวธิติมา  โซ่เงิน
4. นายภูบดินทร์  นาราษฎร์
5. นางสาวเปรมสินี  บัวแพ
 
1. นางสุพรรณี  พลศรีพิมพ์
2. นายศิวะ  มะโนขันธ์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 56 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 1. เด็กชายพิษณุ  มูลมา
2. เด็กชายศิรศักดิ์  มีใจใส
3. เด็กหญิงอรพรรณ  บุตรสานาม
 
1. นางสาวแพรเงิน  พื้นนวล
2. นางสาวยุพิน  มาตแก้ว
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 57 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาววริษฐา  วงศ์ไชยา
2. นางสาวอภิญญา  ชนชนะชัย
3. นางสาวอัฉราพร  ลาดช้อย
 
1. นางนิระมล  กันยาหลง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรอยพิรุณ  สีหานาท
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.4 ทอง 19 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงปริยากร  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงมัธนา  หวานเนื้อ
3. เด็กหญิงอริสรา  ศรีจันทร์
 
1. นางบงกช  วิลาศรี
2. นางลำดวน  แสนธรรมมา
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.2 ทอง 22 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวณัฏยา  เครือวัลย์
2. นางสาวบุณยาพร   สาวิสิทธิ์
3. นางสาวสุภาวิดา  ทินราช
 
1. นางอินทุกานต์  พรหมเมตตา
2. นางสาวพรนภา  ร่มจันทร์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 50 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวชนวรรณ  อังคลุโข
2. นางสาววรรณภา  บุษบง
 
1. นางสาวธนพร  นาตรีชน
2. นายจักรกฤษณ์  เชื้อหาญ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายวีรชล  ดงแสง
2. นางสาวแพรวา  ปัญจนะ
 
1. นางสาวสุมันตา  สุภธีระ
2. นายธนกร  แสนธรรมมา
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 24 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  ราตรี
2. เด็กชายศิริโรจน์  แก้วเมืองน้อย
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  โคกคำ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ชาวงษ์
2. นางสาวปรียาพร  นนทรา
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 64.75 ทองแดง 59 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นางสาวพรพิมล  สงคราม
2. นางสาวศิริยากร  ดอนมา
3. นายอนุวัฒน์  ภูมิชัย
 
1. นางปรียานันท์  น้อยผาง
2. นายบดีดล  สาเสน
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวกุลสตรี  นักทำนา
2. นางสาวอภิญญา  ป้องบุญจันทร์
 
1. นายวินัย  ปานเนาว์
2. นางสาวอรุนณี  โทเท
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 59 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายธีรภัทร  ไชยชนะศรี
2. เด็กหญิงสิริขวัญ  สมปู่
 
1. นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
2. นายไวทยา  ดาเหล็ก
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 45 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงชุติษรา  สีเล
2. เด็กชายสรวิชญ์  โชคนาฮี
 
1. นางสาวอรุนณี  โทเท
2. นายบุญจันทร์  ก้านอินทร์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 49 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายณัฐดนัย  โตโส
2. เด็กหญิงรุจิกร  ดูเถอะ
 
1. นายวินัย  ปานเนาว์
2. นางสาวอรุนณี  โทเท
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.25 ทอง 25 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เก่งกลางดอน
2. นางสาววัชราภรณ์  ชาแท่น
 
1. นางสาวสุวพรรณ  พรหมรับ
2. นางสาวปัญชิกา  เค้าคำ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 49 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  กุมชัยภูมิ
2. เด็กหญิงชนิสรา  แผลมา
 
1. นายบุญจันทร์  ก้านอินทร์
2. นางสาวอรุนณี  โทเท
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายอุกฤษฏ์  ชาญประไพร
2. นายไม้เมือง  ไกรยนต์
 
1. นางสาวสุมันตา  สุภธีระ
2. นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 64 ทองแดง 57 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายวัศพล  โพธิ์ศรี
2. นางสาวสุกฤตา  ไชยศรี
 
1. นางสาวอรุนณี  โทเท
2. นายบุญจันทร์  ก้านอินทร์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 77.38 เงิน 27 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ชอลี
2. เด็กหญิงพัชราพร  แข็งกล้า
 
1. นายกวีพงษ์  อบมาลี
2. นายชัชวาล  วงคำซาว
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 25 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงเยาวภา  ผิวละมัย
2. เด็กชายแทนบุญ  เหล่าภัทรเกษม
 
1. นายนวพล  สีดามล
2. นายจักรกฤษณ์  เชื้อหาญ
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  เทียมจันทร์
2. เด็กชายภานุกร  ทาโพธิ์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  แสงเครือ
 
1. นางสาวจตุพร  ไกรวัน
2. นายศตวรรษ  บุญรักษา
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 71.2 เงิน 43 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายทัตธน  นาตรีชน
2. นายรัฐธรรมนูญ  เบ้าดี
3. นายอิงครัต  สุขโข
 
1. นายชัชวาล  วงคำซาว
2. นายประมวล  สุขสนิท
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นายธิตินันท์  ศรีอุดม
2. นายวิสา  เหลืองศุภบูลย์
3. นายโรจน์ศักดิ์   จอมศรี
 
1. นางปรียานันท์  น้อยผาง
2. นางสาวสุภาวดี  ดรชัย
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.8 ทอง 15 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กชายกรรชัย  สุทธปัญญา
2. นายณัฐพงษ์  ขัตทฤกษ์
3. เด็กชายสันติภาพ  กองกุล
 
1. นายโชคดี  วงษ์หาญ
2. นางสาวฐปนีย์ดา  สัมฤทธิ์รินทร์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.2 ทอง 45 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. นายถิรวุฒิ  ไกรนอก
2. นายรังสิมันต์ุ  พันแสง
3. นายศุภกร  ปัสสาวะภา
 
1. นายยุทธนา  เกียงขวา
2. นางรัตนาพร  น้อยลำ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 47 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  คำทูล
2. เด็กชายจิตรเทพ  คามะนา
3. เด็กชายภูรินทร์  วิชาโคตร
 
1. นางสาวอนงค์  แก้วมืด
2. นางสังวาลย์  โนนลือชา
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 12 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 1. นายธวัชชัย  มุมสำ
2. นายศักรินทร์  ชมพุด
3. นายศิขริน  แตงลี่
 
1. นางสาวอนงค์  แก้วมืด
2. นางสังวาลย์  โนนลือชา
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แสนมีนา
2. เด็กชายทศพล  ยอดหานาม
3. เด็กชายธนภัทร  จันทนนท์
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  สิริบุรี
5. เด็กชายวงศกร  พิมพ์ภูธร
6. เด็กหญิงสุชัญญา  เก่งกว่าสิงห์
 
1. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา
2. นายบุญพบ  พิมพ์แสง
3. นายอภิชาติ  จันทร์ชูเพชร
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 49 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายณัฐพงศ์  สีน้ำคำ
2. นางสาวภัทรวรินทร์  เพชรภูเขียว
3. นายมงคลรัตน์  สาคร
4. นายวีรัตน์ชัย  ป้องบุญจันทร์
5. นางสาวอักศรา  วิชุมา
6. นายเชิดศักดิ์  โสภาพรม
 
1. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา
2. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
3. นายอภิชาติ  จันทร์ชูเพชร
 
171 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจามจุรี  ศรีทัศน์
2. เด็กหญิงพันวัสสา  อินนอก
3. เด็กหญิงภัสภรณ์  ซ้ายโฮง
 
1. นางสาวสุวรรณี  พิมพ์เส็ง
2. นางสุภาพร  ชมภูพฤกษ์
 
172 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.6 ทอง 40 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวน้ำฝน  จงเรียน
2. นางสาวศุภิสรา  ปานเกษม
3. นางสาวแสงรวี  ทิพย์บุญผล
 
1. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
2. นายสุวรรณ   โภคเกาะ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 50 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงจิราพร  วงสาลี
2. นายนพรัตน์  แก้วสีหาบุตร
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สุภาลักษณ์
 
1. นายประหยัด  สุ่มมาตย์
2. นางกัลยา  สุ่มมาตย์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวขวัญศิริ  นากร
2. นายภูมินทร์  มั่งมา
3. นางสาวสุธารักษ์  ทิพย์เหม่ง
 
1. นายทวี  พาเมืองพล
2. นางวิภาพร  พาเมืองพล
 
175 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงชลนาท  สงยิ้ม
2. เด็กหญิงนิสิตตา  ปะลา
3. เด็กหญิงหทัยชนก  โคมน้อย
 
1. นางธาริณี  หินโน
2. นางสาวนิริญดา  วรรณสิงห์
 
176 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 1. นางสาวชฎาภา  ทะเรรัมย์
2. นางสาวรพีภัทร  กำพล
3. นางสาวศิริกัญญา  มณีวงษ์
 
1. นางอรุณี  โสภา
2. นางสาวปวริศา  ประทุมจร
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง 26 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. เด็กหญิงชญานันท์  มาดรกลาง
2. เด็กหญิงนันทกาญจน์  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เฝ้าทรัพย์
 
1. นางจริยาวรรณ  พลนิกร
2. นายคุ้มครอง  นามมุงคุณ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.2 ทอง 52 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. นางสาวการัญตรี  ขันธุแสง
2. นางสาวธนาพร  พิกุลเงิน
3. นายพีรภัทร  พิมพระทำ
 
1. นางพวงเพ็ชร  อัคคะ
2. นางมาลี  ร้อยดา
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง 13 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เพื่อหมั่น
2. เด็กหญิงพรทิพย์  อ่อนตา
3. เด็กหญิงลักษมี  กระราชเพชร
 
1. นางสาวสุธิดา  ธีระตระกูล
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.28 ทอง 23 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นางสาวฐานิกา  น้อยหา
2. นางสาวพิมพ์มาดา  ขุมดินพิทักษ์
3. นางสาวสุณิสา  เชื้อในเขา
 
1. นางสาวฐนิตนันท์  ทวีกระแสร์
2. นางสาวกนกวรรณ  มาตกุล
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 39 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  พนมแก้ว
2. เด็กหญิงอรุณี  ไพรวัลย์
3. เด็กหญิงอิศราวดี  จันทะมุด
 
1. นางพชรกมล  ปีนะเก
2. นายทศพล  บุตรดา
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 26 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. นางสาวนวรัตน์  ขุ่มด้วง
2. นางสาวนิสา  จิตสม
3. นางสาวนุชจิราพร  เคลือวัลย์
 
1. นางพวงเพ็ชร  อัคคะ
2. นางสาวเบญจพร  โสมา
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา   สุดอาราม
 
1. นางณฐมน  ผางจันทดา
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 27 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 1. นายอิทธิพัทธ์  ทองภูธร
 
1. นายเฉลิมพล  ธิมี
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 25 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กชายศรัณย์ภัทร   มุระดา
2. เด็กชายศิริชัย    หวานขม
3. เด็กชายสุชานันท์   เตยโพธิ์
 
1. นางณฐมน   ผางจันทดา
2. นางสาวผุสญาณีย์  โพธิยา
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 23 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 1. นางสาวจิดาภา  นาบุตรบุญ
2. นางสาวปิยาพร  แสนกลาง
3. นายภาณุพงศ์  ไชยศรี
 
1. นางจริยา  ใยปางแก้ว
2. นายสมจิตร  ใยปางแก้ว
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนริศรา  เคนโพธิ์
 
1. นางสาวธารารักษ์  จันทร์เรืองศรี
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 13 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 1. นายอนันดา  สุขขำ
 
1. นางสาวธนพรรณ  บุดดาโสม
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นายชินาธิป  ประเปีย
 
1. นายภูเบศวร์  พิทยาวัฒนชัย
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นายวรวิทย์  หล่มตาล
 
1. นายภูเบศวร์  พิทยาวัฒนชัย
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80.66 ทอง 28 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นางสาวฐิติยา  ทึกทา
 
1. นางสาวผุสญาณีย์  โพธิยา
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.6 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายนราธร  ดวงมาลา
2. เด็กชายสรวิชญ์  แก้วกาหลง
 
1. นางนิรภาดา  โพธิ์บุบผา
2. นางธัญลักษณ์  เทวโรจน์
 
193 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.2 ทอง 37 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 1. นายณัฐคัลภ์  ราศี
2. นายพารากอน  หมื่นแก้ว
 
1. นายปิติกิตร  เฮ้าแสง
2. นางยุวดี  ทองสุวรรณ์
 
194 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 84.79 ทอง 32 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กชายธนกฤต  จันทร์ทอง
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายอภิรัตน์  มาค่าย
 
1. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวสุกัญญา  จันทะเเพง
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
 
197 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 92.2 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายวัชชิระ  ธรรมนาม
 
1. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 24 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กชายกิตติวินท์  วรราช
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายภาคิน  ยอดรัก
 
1. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90.66 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายกฤษณะ  รักษาโค
 
1. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 95.14 ทอง 6 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายอรรถวิทย์  โมกขศักดิ์
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 87.71 ทอง 30 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำทะเนตร
2. นางสาวจิรพร  มูลมาตย์
3. เด็กหญิงชลดา  กองวงษ์
4. เด็กหญิงชาลิสา  นาดี
5. เด็กหญิงฐิตินันท์  ช่างคำ
6. เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยว้ฒนประภา
7. นางสาวณัฐวรรณ  ทะวะบุตร
8. นายทัตดนัย  ผิวรัตน์
9. นางสาวธัญชนก  จำปามูล
10. เด็กชายธีรพงค์  หมู่มูลตุ่น
11. นายธีรเดช  บุญมี
12. เด็กหญิงปภาดา  เจริญอินทร์
13. นางสาวปวันรัตน์  ชื่นชม
14. นายพงศกร  นันตะมาตร
15. นางสาวพรพิมล  วิลาศ
16. นางสาวพิมพ์ชนก  ตาหล้า
17. เด็กหญิงพิมภาดา  ตรงธิ
18. นายพิษณุ  ชื่นชม
19. เด็กหญิงภัสสร  โสภา
20. นายภูวรินทร์  ภักดีสุวรรณ์
21. นายมงคล  อิ่มละมัย
22. เด็กชายวราพล  หอมตา
23. นายวาริช  สอนรัมย์
24. เด็กหญิงศิโรรัตน์  เยือกเย็น
25. นางสาวสุกัญญา  ทินเเท่น
26. นางสาวสุกัญญา  จันทะเเพง
27. นางสาวสุณิสา  คำพิทูล
28. นายอพิศักดิ์  กางทา
29. นายอภิสิทธิ์  ศรีวงษ์
30. นายอรรถวิทย์  โมกขศักดิ์
 
1. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
2. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
3. นายนรินทร์  ทองรักษ์
4. นางสาวณิชาภัทร  ราลังสิทธิ์
5. นายอภิชาติ  อุ่นเกิด
6. นายจักรภัทร   ยอดสุวรรณ์
7. นายภานุเดชา  ภะวะพินิจ