สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 28 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภัคจิรา   กุลมร
 
1. นางนางปัทมาภรณ์   ปะนะมัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 50 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกันต์กมล  มาธุระ
 
1. นางสาวเพียรจิตร  ปัญญาวจี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 40.4 เข้าร่วม 43 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงขวัญชนก  อารามพงษ์
 
1. นางนงนุช  จันทรโสภณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายเจษฎา  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวชุติมา  อัศวพรรณา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  เย็นวัฒนา
 
1. นางศุภาภรณ์  นครขวาง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวชลนิชา  หาคำจารย์
 
1. นายศิลปคม  สีจองแสง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 92.8 ทอง 7 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกนกวรรณ  ดาษพินิจ
 
1. นางสาวณัฏสิณี  สัมฤทธิ์ผล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 56.2 เข้าร่วม 59 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐญา   รัตนพันธ์
 
1. นางวลัยพรรณ   ธงชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.2 ทอง 16 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายพัทธดนย์  ดงเจริญ
 
1. นางรัชนีวัลย์  พรหมแสง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 33 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายอภิลักษณ์    พนมเขตร์
 
1. นางเกษนิภา   นิลบาลัน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 44 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  อินทะนิน
2. เด็กชายวัจน์กร  เลิศฤทธิ์
 
1. นางตีรนรรณ  โอ่งอินทร์
2. นายวัชรวีร์  ทองวิลัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 79 เงิน 20 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวนรินทร  เทพโภชน์
2. นางสาวนวลักษณ์  สำราญภูมิ
 
1. นางสาววยุรี  วงศ์สมศรี
2. นางสาวพรพิพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84.61 ทอง 23 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายพิชญพล  ภูศรีฤทธิ์
2. เด็กชายเควิส ยุทธวิชัย  อุ่นประชา
 
1. นางกุลวดี  บงแก้ว
2. นางสาวเพ็ญนิภา  ทองโคตร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95.43 ทอง 9 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายจิรายุทธ  ศรีทองสุข
 
1. นางมณินทร  สมอออน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายกฤษฏ์  สุวรรณไพบูลย์
 
1. นางสาวกุลภัสสร  ศิริพรรณ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 12 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายปณต  วงศ์วัฒนาเสถียร
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ช่างจัตุรัส
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายธนวุฒิ  หาญเชิงชัย
2. นางสาวลภาภัทร  สีเกิ้ง
3. นางสาวอัจฉราพร  นูเร
 
1. นายศศิวัฒน์  สุริยะแก่นทราย
2. นางสาวภัทธิยา  แสนจำสาร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายกนกชัย  ผาสุข
2. นายชัยชล  เฮงสุวรรณ
3. นายภัทรพงษ์  บัวภา
 
1. นางทิวาพร  เศรษฐโสภณ
2. นางสาวกนกนันท์  วรรณภาส
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76 เงิน 57 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวนันทิชา  พิมพ์ดี
2. เด็กหญิงปพิชญา  ฝัดวิเศษ
3. นางสาวปวริศา  สิงหจันทร์
 
1. นางสาวภัทธิยา  แสนจำสาร
2. นางสาวนาฏลัดดา  จุลมา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 18 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายณัชพล  แสนเมือง
2. นายยุทธการ  นันจำรัส
3. นายอดิเทพ  กองคำ
 
1. นางทิวาพร  เศรษฐโสภณ
2. นางพรนิภา  ดวงชิน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายธีรภัทร  ตรงเมธีรัตน์
2. เด็กชายปัญญากร  แก้วอนันต์
 
1. นายกล้าณรงค์  ม่วงภูเขียว
2. นางอัศวีนา  ม่วงภูเขียว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายคชินทร์  พิทักษ์พนัสกุล
2. นายธนดล  นารีคำ
 
1. นางสาวพิรุณรัตน์  ขาวไชยมหา
2. นางพรพิไล  จันทะภา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 37 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายนพรรณพ  ค่าแพง
 
1. นางสาวอรรถวรรณ  สำเภาทอง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวอานาปานัส  จินรัตน์
 
1. นายอภิสิทธิ์  บึงไสย์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 46 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ถวัลย์เสรีวัฒนา
2. เด็กชายเปรมปรีดี  จันทวงษ์
 
1. นายวีระชัย  จันภักดี
2. นางสาวธิภาวดี  มูณสุวรรณ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 57 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวนฤภรณ์  พันธ์แก้ว
 
1. นางทัศนีพร  ขันสังข์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 51 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงคณัสภรณ์  อัดโดดดร
 
1. นางสาวศศิวิมล  จันทรังษี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 36 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 1. นายพัชรพงศ์  ไชยวัง
 
1. นางสาวไพจิตร  สุขศาลา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงอภิสรา  คำเชียง
 
1. นางสุภัทธา  โพธิ์หล้า
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 32 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงญาธิดา  ลพพันธ์ทอง
2. เด็กชายณัฐชนน  ทองไพร
3. เด็กหญิงธัญจิรา  ปัญญาสาร
 
1. นายพงศธร  ทิพรักษ์
2. นางจุฑามาศ  จันประเทือง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวชนิสรา  ชนาเทพาพร
2. นายปรเมศ  พลดงนอก
3. นายภูริช  กัญจนานภานิช
 
1. นางสาวศิวพร  เทพจั้ง
2. นายณัชทัต  ลิมป์เศวต
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงพิชญาสินี  พุทธโพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  รุ้งรามา
3. เด็กหญิงศุภมน  กึกก้อง
 
1. นายเอกชัย  ศรีสุภาพ
2. นางสาวรุ่งทิวา  สุภกรรม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวชาญิณี  คำมี
2. นายมงคล  สิริพงศ์พันธ์
3. นางสาวสุพิชญา  รองคำ
 
1. นางสาวกุลธิดา  ทีน้อย
2. นายนรินทร  รัตนทา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 51 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. นางสาวญาณพันธ์  เต้บำรุง
2. เด็กหญิงสิรารัตน์  คนบุญ
3. เด็กชายไพรัช  ชุมแวงวาปี
 
1. นางสาวิตรี  สีทา
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 8 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายณัฐชนน  เนื่องไชยยศ
2. นายนัฐวุธ  สิงห์พานิชย์
3. นายปรมี  สอนเพ็ง
 
1. นางสุทิศา  อารามพงษ์
2. นายไกรเพชร  เจริญศิริ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.44 ทอง 7 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจิตภินันท์  จันทร์เหลือง
2. เด็กหญิงภัทธิรา  พาเคน
3. เด็กหญิงศิริณพา  เชิดเชื้อ
 
1. นางสุมลฑา  พิมพล
2. นางกมลวรรณ  โสภา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.6 ทอง 35 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวกัลญากร  ประสาทแก้ว
2. นางสาวชมพูนุท  เฟื่องคำ
3. นายธนทร  วงษ์หนองแล้ง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  อัฐปัน
2. นางปรารถนา  โสสีหา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายภูมิพัฒน์  วัดชุม
2. เด็กชายสุริยวงศ์  พรมทองมี
 
1. นายเอกชัย  ศรีสุภาพ
2. นายพิษณุ  ชุมยางสิม
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 13 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายกณิศนันต์  เขมวาส
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยวุฒิ
 
1. นายวิรัช  คุ้มโภคา
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  ภูมี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤติพิพัฒน์  ก้อนโฮม
2. เด็กชายนำโชค  ฝั้นฉิม
 
1. นายเสกสรรค์  สุวรรณสุข
2. นายสกุลศึก  โคตรพัฒน์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89.5 ทอง 13 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายชยิน  ประทุมวัน
2. เด็กชายธีรเมธ  สุขแสงรัตน์
 
1. นายสกุลศึก  โคตรพัฒน์
2. นายเสกสรรค์  สุวรรณสุข
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ทุมมานอก
2. นายฐิติศักดิ์  สุภาพ
3. นายบุญส่ง  พันธ์นาง
 
1. นายวุฒิพงศ์  ดวงอาสงฆ์
2. นางสาวชนกนาถ  ประสมทอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 24 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกพร  ตระกูลชัยอนันต์
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์  อัครโสภา
3. เด็กชายพนัส  พิมพ์จันทร์
4. เด็กหญิงวนิดา  โพธิ์ตาทอง
5. เด็กหญิงอัจฉรา  สีลาโท
 
1. นางสุภาพร  สายปัญญา
2. นางสาวรติรัตน์  ชนะกาศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.2 ทอง 13 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวจิรประภา  ทำมา
2. นางสาวชินบงกช  สะท้านบัว
3. นางสาวธนญา  ไพศาลพงษ์
4. นางสาวธนพร  พรมมาลา
5. นางสาวสุธินี  ประชาชู
 
1. นางอารีย์  ลัทธิวรรณ
2. นางพจนา  สานุสัตย์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 23 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนิดา  สายงาม
2. เด็กหญิงธวันรัตน์  แก้วลาดวงษ์
3. เด็กหญิงพรนภา  เกลี้ยงโท้
4. เด็กหญิงหยกอันตรา  วชิระพัฒนพงค์
5. เด็กหญิงไปรยา   พันธ์คูณ
 
1. นางสาวธัญพัฒน์  แรมลี
2. นางบุศรินทร์  บุณยาดิศัย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง 25 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวบุญยะรัฐ  เจียมรัมย์
2. นางสาวพรปวีณา  โคตรหล่อน
3. นางสาววริศรา   เผื่อนมูล
4. นางสาวศิริวิภา  ศิลาอำ
5. นางสาวสลาลี  ศรีกลชาญ
 
1. นายจักรพันธ์ุ  แก้วกัณหา
2. นางสาวสุวิมล  พรอินทร์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายณัฐกันต์   อดิศักดิ์สดใส
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ถนอมสุข
3. เด็กชายนวพล  บุญศรี
4. นายภูกมล  สุขสวัสดิ์
5. เด็กหญิงศิวะพร    กวิศราศัย
 
1. นางสาวกุลญาดา  พรนิคม
2. นางสาว เพชรสุดา   ศรีปลัดกอง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.8 ทอง 6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย 1. นางสาวกรศิริ   หวันธรรมมา
2. นายธีรพัตร์  สำราญ
3. นางสาวนภารัตน์  กันหา
4. นางสาวปาริฉัตร  ไชยสอน
5. นายพลวัตร   ไชยสอน
 
1. นายอานนท์  บัวพัด
2. นางเพ็ญสุดา  ฤทธิ์มนตรี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายกฤตภาส   ระหาร
2. นายจิตติพัฒน์   คุณทะวงษ์
3. นายฐิติศักดิ์  พรมบุตร
4. นายทักษิณ  นามโยธา
5. นายธนเรศ   นามบัวศรี
6. นายธีระศักดิ์   ปัสสาแก้ว
7. นายธเนศพล  หนองนงค์
8. นางสาวพรพนา   สุกุมาลย์
9. นายพันธุ์นุชิต   หมั่นเสริม
10. นายพิภพ  พิมพุฒ
11. นายภานุพงศ์   ม่วงนิล
12. นายภูวดล  ภูมิแสง
13. นางสาวรุ่งนภา   โกกอุ่น
14. นางสาววิชุดา   แก้วมี
15. นายศุภโชค   ปัดมะฤทธิ์
16. นายสหรัฐ  คงการเรียน
17. นางสาวสุปราณี  บุตรสมศรี
18. นายอรุชา  ศรีเมือง
19. นางสาวเบญจวรรณ   นนทะคำจันทร์
20. นางสาวแก้วตา  โคตรทอง
 
1. ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย  ชุมแสง
2. นางอัมพร โภคา  ฮาเดน
3. นางสาวอุษา  โพธิ์อุดม
4. นางธิดาพร  นามวงค์ษา
5. นายธีรภัทร์   ศิริรส
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายกนกพล  ศรีกลชาญ
2. นายกฤษณพล   ป้องปาน
3. นายชินวัตร  เสนาดี
4. เด็กหญิงดาลัด  นาเมืองรักษ์
5. นางสาวธนพร  ผาสุโพธิ
6. นายธนวัฒน์  มาจุฬา
7. เด็กหญิงประภาพร  ภักดีโยธา
8. นางสาวพรรณกาญจน์   พุทธาศรี
9. นายภูมินทร์  เกตุสำราญ
10. นายภูมิพัฒน์  เพิ่มสิน
11. นายมานิตย์  แสนคำ
12. นายมีชัย  โสโว
13. นายวรสิษฐ์  ประวรรณา
14. เด็กหญิงศิรินดา  แก้วขาว
15. นายสิทธิเดช   โชติทอง
16. นายอดิพงศ์  นาแพง
17. นายอภิรักษ์  สอนอ้น
18. นายอมรเทพ   ป้องรอด
19. นายอิทธิพัทธ์  กันหา
20. นายเอกรินทร์  ศรีทองนาค
 
1. ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย  ชุมแสง
2. นางอัมพร โภคา  ฮาเดน
3. นายธีรภัทร์   ศิริรส
4. นางสาวอุษา  โพธิ์อุดม
5. นางธิดาพร  นามวงค์ษา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 33 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนภรณ์  โวหาร
 
1. นางพัชรา  นามวัฒน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 29 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายธรรมรักษ์  ทองวงค์
 
1. นายมาลัย  กองธรรม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายคามิน  ชลิตอมรบุญ
2. เด็กหญิงวิภาวี  แสงดอก
 
1. นางนันทยา  พรหมกูล
2. นางวิภา  เมืองสอน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.4 ทอง 4 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายธนาธิป  ปฤกษากร
2. นางสาวเบญญทิพย์  สุวอ
 
1. นางเพชรรัตน์  แพงปัสสา
2. นางสาวจิรัฐิติกาล  มะเรืองศรี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.4 ทอง 49 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ศิลปดอนบม
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีวิชา
3. เด็กหญิงณัฐกมล  ผันบาง
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  ดวงดุ
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  งามดี
6. นางสาวประภัสสร  ชาวประทุม
7. เด็กหญิงรินทร์ลินี  วงละคร
8. นางสาวสุมิตา  พิมมะหา
9. นางสาวหทัยชนก  พรหมอุตม์
10. นางสาวแพรวา  บุญชื่น
 
1. นางอรนุช  ไวบรรเทา
2. นางภมร  สุวรรณประสิทธิ์
3. นางสุขสราญ  เข็มทอง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87.4 ทอง 31 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ช่วยปุ้ง
2. เด็กหญิงฐิติภรณ์    ขันอาษา
3. นางสาวฐิติยา   คำนนท์
4. เด็กหญิงนภารัตน์  รุ่งศรี
5. นางสาวพัชรินทร์    ทองจันทร์
6. เด็กหญิงพัชรินทร์    เริงศาล
7. เด็กหญิงมุทิตา  ตรีพงษ์
8. เด็กหญิงรัตนากร   จันทบุตร
9. เด็กหญิงศนิตรา    บุดดี
10. เด็กหญิงอรพิมล  ภักดี
 
1. นายอุทัย  แท่นแก้ว
2. นายชูเกียรติ  วิเศษกุลพรหม
3. นายอัครเดช   สมานฉันท์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 73.6 เงิน 52 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  พานิชกิจ
2. นางสาวจิราภรณ์  สิงหาทอ
3. นายตุลาชัย  เทียบมาก
4. นางสาวนิษิตา  แก้วคำกอง
5. นายบดินทร์  พาลี
6. นางสาวภัทรสุดา  ภูน้ำใส
7. เด็กหญิงระพีพรรณ  บ้งเวียง
8. นางสาวสโรชา  อินปะโคน
9. นางสาวอภิชญา  นามพรม
10. นางสาวอารยา  ใสสา
 
1. นายเชาวรัตน์  สุดเพาะ
2. นายอรัญ  กองเคน
3. นายสำเนียง  มิ่งขวัญ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 84.9 ทอง 10 โรงเรียนฝางวิทยายน 1. เด็กชายกฤตวิทย์  คำปิคา
2. เด็กชายก้องภพ  ซุยสำโรง
3. นายทศพล  ศาลางาม
4. เด็กชายนพรัตน์  ผาบชมภู
5. นายรุ่งตะวัน  นวลติ่ง
6. เด็กชายสุรศักดิ์  สูงเสริฐ
7. เด็กชายสุระสีห์  บุญมานาง
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองดี
9. เด็กชายเจษฎา  กิจไธสงค์
10. นายเจษฎา  มูลตรีภักดี
 
1. นายยอคพยัคฆนาวิน  อาสนาทิพย์
2. นายวีระชาติ  เพียช่อ
3. นางสาวกรรณิการ์  อาสนาทิพย์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 85.1 ทอง 11 โรงเรียนฝางวิทยายน 1. นายกรรชัย  ปิ่นปก
2. นายกิติภูมิ  ผาบชมภู
3. นายจักรินทร์  ซุยสำโรง
4. นายชยพล  วรศักดิ์
5. นายปิยะชาติ  คำปิคา
6. นายพงศกร  วงศ์สุวรรณ
7. นายภานุพงศ์  วุฒิสาร
8. นายวีรภัทร  ชูญาติ
9. นายวีระพล  ทองอ่อน
10. นายไวทิน  อุทัยนูญ
 
1. นายยอคพยัคฆนาวิน  อาสนาทิพย์
2. นายวีระชาติ  เพียช่อ
3. นางสาวกรรณิการ์  อาสนาทิพย์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77.5 เงิน 10 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สุวรรณภักดี
2. เด็กหญิงสิริยากร  พุทธคำ
 
1. นางนริศรา  สีหาราช
2. นายวัชรพร  กิจโป้
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวปุณยนุช  สังข์โสม
2. นางสาวสุวนันท์  หงษา
 
1. นายศุภชัย  กองเกิด
2. นางสาวนิลุบล  สิทธิบุญมา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงคุณัญญา   เพ็ชรศรี
 
1. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89.6 ทอง 20 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวสุภาวดี  พิษนุย
 
1. นางวนิดา  ทองศรี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 39 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนบุตร
 
1. นายชานนทร์  มุ่งเขตกลาง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาววันสุข  กนกคุณ
 
1. นางขนิษฐา  หอมสิน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจิตลดา   สุวรรณภักดี
 
1. นางสาวณัฐรินทร์   วัลลเมธารัตน์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 56 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวลดาวฎี  ขันซ้าย
 
1. นางสาวสุพาสน์  แสงสุรินทร์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายขวัญตระกูล  คำมี
 
1. นางสาวแคทลียา  ปักโคทานัง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายชนะศักดิ์  อินทรโก
 
1. นางสาวณัฐรินทร์   วัลลเมธารัตน์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 27 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายอภิชาติ  หลักศิลา
2. เด็กหญิงอรอนงค์  สาโทรัตน์
 
1. นายกรินทร์  ทองธวัช
2. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายภูมิชนก   พรพิเศษ
 
1. นายกรินทร์  ทองธวัช
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายพงศธรณ  กุศลาไสยานนท์
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  หนันทุม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 43 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายพิทักษ์   ยุทธมนตรี
2. เด็กชายอนาวิล   โลเด
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์   ทุมมา
 
1. นายกรินทร์  ทองธวัช
2. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง 12 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายมงคล  แสนสูง
2. นายรชา  อุ่นคำ
3. นายไผ่สีทอง   จุดศรี
 
1. นางสาวแคทลียา  ปักโคทานัง
2. นายทินกร  สดสุชาติ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง 47 โรงเรียนฝางวิทยายน 1. เด็กชายกิติพงษ์  รักขนาม
2. เด็กหญิงทักษวดี  วุสันเทียะ
3. เด็กชายพงศธร  บุดดาซุย
4. เด็กชายพีระพล  แสนนาม
5. เด็กชายเตติรษาต  สีทะบาล
 
1. นายอัจฉริยวุฒิ  ทองวรรณ์
2. นายอลงกรณ์  สุทธิประภา
3. นางสาวชนนิกานต์  พันภักดี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฝางวิทยายน 1. นายธนากร  มูลคำ
2. นายปรมี  แย้มสรวล
3. นายภาคภูมิ  เนื่องชมภู
4. นายรัฐธรรมนูญ  กาบบัวศรี
5. นายวโรตนม์  ชาริดี
 
1. นายอัจฉริยวุฒิ  ทองวรรณ์
2. นายสุทธิพร  จันทบิล
3. ว่าที่ร้อยตรีอุดม  เกตุแก้ว
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83 ทอง 28 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 1. นางสาวกิตติยา  เจริญศรี
2. นางสาวกุลธิดา  พิมพ์บึง
3. เด็กชายจตุรเทพ  พลเสนา
4. เด็กชายจักรภัทร  ลาดโลศรี
5. นางสาวจันจิรา  มาป้อง
6. นายชลธาร  รัตนภักดี
7. นางสาวชลธิดา  ตามบุญ
8. นางสาวชุติมา  โพธิไชยา
9. นายณัฐพล  คำพิมพ์
10. นายณัฐวุฒิ  รักษี
11. นางสาวตุ๊กตา  เหลาลา
12. นายทักษิณ  จันทร์เสน
13. นางสาวธิดารัตน์  เพียสังกะ
14. นายนนทวัฒน์  บุญลือ
15. นางสาวนภสร   ขุนดินพิทักษ์
16. นางสาวนันทิกานต์  วงศา
17. เด็กชายปฐมพงศ์  กรมพระยืน
18. นางสาวปานไพลิน  ละลี
19. นายปุรชัย  ภูจงกุล
20. เด็กชายพงษกร  นารีจันทร์
21. นางสาวพลอยนรินทร์  ทองคีรี
22. เด็กหญิงพิชชาพร  ซุยกระเดื่อง
23. นายภานุภาพ  มีบง
24. นางสาวภาวินี  ลามี
25. นายภูผา  ผาแดง
26. นางสาวรัตศิกาณ์  อุบลมณี
27. เด็กหญิงวรวรรณ  มูลหล้า
28. เด็กชายวรวิทย์  แสนโคตร
29. นางสาวศรีสุดา  กุลทอง
30. นางสาวศิรินทรา  ดีไพร
31. เด็กชายศิริวิทย์  ศิริพันทะ
32. นางสาวสวรส  สุวรรณหาร
33. นางสาวสุภาวดี  สวัสดิ์ทา
34. นางสาวสุรีพร  ซุยกระเดื่อง
35. นางสาวสุวนันท์  สนทา
36. นายอรรถกร  คำพิทุย
37. นายอัคควัฒน์  เพียสังกะ
38. เด็กหญิงอัญมณีฉาย  บัววิชัย
39. นายเจษฎาภร  จิตติเคนา
40. นางสาวโชติกา  บัวขาว
 
1. นางสาวนิตยา  ภูธร
2. นางสาวกันยากร  แก้ววิไล
3. นางสาวฉันทิกา  วรรณพงษ์
4. นายพิษณุ  สิระวัตร
5. นายเลิศฤทธิ์  พลเยี่ยม
6. นายโสภณ  บุญจันทร์
7. นางสาวพัชรีพร  ธุระธรรม
8. นางสาวนันทวรรณ  ภูมิสม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.8 ทอง 23 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายเปรม  นิวาสธรรมรัตน์
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.34 ทอง 44 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายภัทรภณ  น้อยเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช  พุ่มเทียน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง 19 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงกัณณิกา   สอนถม
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.4 ทอง 29 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวพิชญาภรณ์  แซ่เตียว
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.25 เงิน 56 โรงเรียนฝางวิทยายน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อุทธาโกสม
 
1. นายอัจฉริยวุฒิ  ทองวรรณ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพีรวัส  สุทธิประภา
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.4 ทอง 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ประทุมดี
 
1. นางณัฏฐิญา   คุ้มตะบุตร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 18 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวกัลยา  ไกลถิ่น
 
1. นายอัฐพร  ปลอดจินดา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายโชคติกาล  แซ่ฟอง
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายภาสกร  เจริญสุข
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กหญิงยูรินยูริ  เซกิกุชิ
 
1. นายจิตติวิทย์  พิทักษ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.25 ทอง 6 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวกุลนิษฐ์  ม่วงนิล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช  พุ่มเทียน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.6 ทอง 26 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายอนุชา  ศรีโพธิ์กลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช  พุ่มเทียน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.8 ทอง 38 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายภาสกร  เจริญสุข
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.83 ทอง 49 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญชาญ
 
1. นางเพชรัตน์  จารุตัน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.9 ทอง 29 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวพนิดา  อุปถัมภ์
 
1. นางเพชรัตน์   จารุตัน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87.8 ทอง 9 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกัญยรัตน์  จำเริญ
2. เด็กชายคณิศร  หริตวร
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  เพลียรักษ์
4. เด็กหญิงชลิตา  เหลาผา
5. เด็กชายธนภัทร  อินทะรังษี
6. เด็กหญิงธนัชพร  โสวรรณี
7. เด็กหญิงปารวี  คำศิริ
8. เด็กหญิงพัชริดา  น้อยนันตะ
9. เด็กหญิงพิชชานันท์  มูลแวง
10. เด็กหญิงพิมชนก  แสนคำ
11. เด็กหญิงสาริศา  ทองหล่อ
12. เด็กชายสุราชิต  กลางถิ่น
 
1. นายสรายุทธ์  แพงเพ็ง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายกฤตธนกร  หัสพิมพ์
2. นายจารุวัตร  ไชยพิเดช
3. นางสาวณัฐพัจ  สารแสง
4. นางสาวดาวดารา  เหลาพันนา
5. นางสาวนนทิยา  พรมอ่อน
6. นายนภัส  คุณอุดม
7. นางสาวพุธิตา  ลาภบุญ
8. เด็กหญิงภาวินี  พันภักดี
9. นายภาษกร  ดำเนินผล
10. นายภูดิท  ถิ่นวงษ์เกอร์
11. นายสุริเยชินท์  สุริยะโชติกุล
12. นายอศิวรา  นามวงศ์
 
1. นายจิตริน  เทศแก้ว
2. นายสมชาย  คำหล้า
3. นายมวลชน  เทศแก้ว
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 72.27 เงิน 34 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 1. นายกฤตยชญ์  โถนคำ
2. นางสาวกัลยรัตน์  ชาแก้ว
3. นายจักรรินทร์  หินกอง
4. นายจิรวิทย์  แก้วแสนเมือง
5. นายจีรณัฐ  ทองหล่อ
6. นางสาวชัญญานุช  ม่วงอินทร์
7. นายชัยวัฒน์  กองแก้ว
8. นางสาวชารดา  บัวหนอง
9. นางสาวณัฐวดี  บุหรัน
10. นางสาวทักษอร  เหล่าไชย
11. นางสาวทิพวรรณ  เรืองเสริฐ
12. นางสาวธนาพร  แก้วแสนเมือง
13. นางสาวธิดารัตน์  วันเพ็ชร
14. นางสาวนงนุช  สร้อยอุทา
15. นางสาวนภาพร  โอดลี
16. นางสาวนลิน  ศรียัง
17. นายนันทวัตร  มะลัย
18. นางสาวนิตยา  ทองมา
19. นายนิธิกร  ศรีสวัสดิ์
20. นางสาวนิรชา  โสภาพ
21. นางสาวปณิตา  แผ่นสุวรรณ์
22. นายปราโมทย์  น้อยอินทร์
23. นางสาวปริยรัตน์  สุ่มประดิษฐ
24. นางสาวปวีณา  หมื่นพหล
25. นางสาวปิมประภา  ป่าสนธิ์
26. นายภควัต  เจริญศรี
27. นายยิ่งพันธ์  จันทร์เพ็ง
28. นางสาวรุ่งฤดี  สารศรี
29. นางสาววรรณณี  ศรีริบุตร
30. นายวิชชากร  สุระมิตร
31. นางสาววิลาพร  ศรีสาร
32. นางสาวศศิญาภรณ์  พรมกรรณ์
33. นางสาวสุกัญญา  ชาแก้ว
34. นางสาวสุชาวดี  คำสีทา
35. นายสุรชัย  วิชาโคตร
36. นางสาวหัสราพร  เกษธานี
37. นางสาวอภิญญา  โมดำ
38. นายอภิวัฒน์  ดิลกลาภ
39. นางสาวเจริญทรัพย์  แย้มโกสุม
40. นางสาวเบญจวรรณ  สุรมณี
 
1. นายอัมรินทร์  อาสานุต
2. นายพิพัชรพล  นาอุดม
3. นายนิวัต  หงอกไผ่
4. นางณปภัช  เทียนคำ
5. นายศิริพูน  สุธรรมรักษ์
6. นางสาวสมทรง  มีลุน
7. นายปรีชา  สังฆะวรรณา
8. นายอดิศักดิ์  จันชุลี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวณฐรัตน์   สิกขา
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93.3 ทอง 7 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายปุณรชัย  บัณฑิตพุฒ
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.5 ทอง 18 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 1. เด็กหญิงธนพร  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวเกศแก้ว  นามแสง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวพิชญาภรณ์  แซ่เตียว
 
1. นายนฤพล  เมนไธสง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา   บุญนาน
2. นางสาวจัสมิล   มงคลดี
3. นางสาวณฐรัตน์   สิกขา
4. เด็กหญิงธีรติกานต์  แก้วมาลา
5. เด็กชายธีรัตม์พสิษธุ์   เหล่าศศิธร
6. นางสาวนันทธพัษ  นาคทัด
7. เด็กหญิงปทุมทิพย์   สีกาลี
8. นางสาวพรไพลิน   สุดจริง
9. นางสาวมนัญชยา   วัดศรี
10. เด็กหญิงสรมณีย์   มีบุญเปี่ยม
11. เด็กชายหิรัณย์พงศ์  สมบูรณ์พันธ์
 
1. นายสมาน  นาคทัด
2. นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร
3. นายวิชรัชต์  นามสีลี
4. นายสัณฐิติ  จ้ำนอก
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.4 ทอง 13 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  กองชา
2. เด็กหญิงทักษิณา  ลีทา
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ใจฉวะ
4. เด็กชายปฏิภัทร  แก้วบริสุทธิํ
5. เด็กหญิงปริยากร  สิมผิว
6. เด็กชายภูวนัย  แคว้นน้อย
7. เด็กชายยศภัทร  ดำหนูไทย
8. เด็กหญิงศรัณยา  ศุภวัฒน์
9. เด็กหญิงเกวลี  แก้วจันทร์
10. เด็กชายเดชาชาญ  ภาษี
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
3. นางสาวปวันรัตน์  จันทร์ศิริ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวจตุพร  ดาทุมมา
2. นายจิรสิทธิ์  คำสีแก้ว
3. นายณัฏฐนันท์  โสดา
4. นางสาวทิพย์มณี  หล่ำแขก
5. นายธนากร  มาพระลับ
6. นางสาวธิชานันท์  สาทา
7. นายศุภวัฒน์  ไชยศรี
8. นางสาวสุกัญญา  บำรุงชาติ
9. นางสาวอิศรียา  เทพาศิริ
10. นายเรืองศักดิ์  คำสุก
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
3. นางสาวปวันรัตน์  จันทร์ศิริ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.8 ทอง 13 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ขันแก้ว
2. เด็กหญิงประภาพร  ศรีมีตีบ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พันธุชิน
4. เด็กหญิงสุภาวดี   เฉลียวฉลาด
5. เด็กหญิงสุวิภา  สิงห์การ
6. เด็กหญิงอนุธิดา  นิคม
 
1. นางสาวอัญชลี  ถางสูงเนิน
2. นางนารี  วานิช
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวจิดาภา  สมศรีโย
2. นางสาวณัฐนันท์  นาคแก้ว
3. นางสาวนวรินทร์  หาญสุริย์
4. นายปัญญาวัตร  สุปันโน
5. นางสาวพินทุสร  ศิริคำกร
6. นางสาวสุวนันท์  ผิวแดง
7. นางสาวอารยา  เด็งแพร
 
1. นางสาวอรกัญญา  มีทอง
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 26 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกฤตยากร   โรจนชาลี
2. นางสาวธนพร   สมัย
3. เด็กหญิงนริศรา   โล้ลา
4. เด็กหญิงปริญากร   ใจทน
5. เด็กหญิงวรินทร์ฑา  เนืองสุวรรณ์
6. เด็กหญิงศศิธร   ถิรพงศ์ชาติ
7. เด็กหญิงอรรญา   มหาอุตม์
 
1. นางสุภาพร  น้อยฤทธิ์
2. นางอารีรัช  ผิวดี
3. นางสาวณัฐสุดา  นารีวิจิตร
4. นางมยุรี  จันทรา
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกรรณิฌา  ราชธา
2. นางสาวขจิตฐาภรณ์  ลากุล
3. นางสาวจิดาภา  สมศรีโย
4. นางสาวณัฐนันท์  นาคแก้ว
5. นางสาวณัฐริณีย์  ด้วงพันนา
6. นางสาวพัชรินทร์  หลักกลาง
7. นางสาวพินทุสร  ศิริคำกร
8. นางสาวสุวนันท์  ผิวแดง
9. นางสาวอาทิชา  พร้อมพรั่ง
10. นางสาวอารยา  เด็งแพร
 
1. นางสาวอรกัญญา  มีทอง
2. นางสาวอภิญญา  จรทะนา
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ดาทุมมา
2. เด็กหญิงจิรัชญา  กานพรหมมา
3. เด็กหญิงฉัตรวิศา  แก้วศิริ
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พันสำอาง
5. เด็กหญิงณภัทร  เพ็ชรคำ
6. เด็กหญิงณัฎฐิรัตน์  ยศพล
7. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แสนคำ
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนสีลา
9. เด็กหญิงนันท์นพิน  ศิริสุรักษ์
10. เด็กหญิงนันท์นภัส  สีระ
11. เด็กหญิงศิริวรรณ  อุปฮาต
12. เด็กหญิงสุธิศา  ศรีวิชา
13. เด็กหญิงอทิตญา  โคตรชุม
14. เด็กหญิงอัยลดา  สุดงูเหลือม
 
1. นางนภธร  อัครธรสกุล
2. นางจรัลรัตน์  ถาบุญกิจ
3. นายเตชิต  แก้วมณี
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวชญานิศ  นุ่มสุข
2. เด็กหญิงชุดา  ประวะเสนัง
3. นางสาวพัชรีภรณ์  แก้วกล้า
4. นางสาววริศรา  หลาบหนองแสง
5. นางสาววริศรา  ผ่องแผ้ว
6. นางสาวศศิกาญ  ชวลิตศิริเศรษฐ์
7. นางสาวศศิวิมล  ไชสงค์
8. นางสาวศุภรัตน์  ศรีเสาร์
9. นางสาวอภิญญา  ประดับเขตร
10. นายอภิรักษ์  เลพล
11. นางสาวอริสรา  เหล่าสะพาน
12. นางสาวเกศยา  พรมเกษ
 
1. นางนภธร  อัครธรสกุล
2. นางจรัลรัตน์  ถาบุญกิจ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 76.2 เงิน 30 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายภูริพัฒน์  มูลฉวี
2. เด็กชายภูสิทธิ์  แก้วสกุล
3. นายวศิน  ภูมิบ้านค้อ
4. เด็กชายวัชระ  สมทอง
5. เด็กหญิงสุพัชรี  คำสุทธี
 
1. นางสุภาณี  คงกระโทก
2. นายอดิเทพ  พลบำรุง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.2 ทอง 33 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวชินาธิป  พรมชาติ
 
1. นางนิตยา  ขันทะวงษ์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88.4 ทอง 12 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวศุภัสรา  แก้วดวงดี
 
1. นางพิริยา  พันธ์สวัสดิ์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐพร  จิรกุลสมโชค
 
1. นางสาวอาทิตยา  มวลเมืองสอง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.8 ทอง 10 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวบุญสิตา   บุญสุข
 
1. นางสุทธิรัตน์   ภู่ระหงษ์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 29 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  โยทองยศ
2. เด็กหญิงชัญญานุช  บัวหา
3. เด็กชายธัญธร  บุญญฤทธิ์
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุราสา
5. เด็กหญิงมิ่งกมล  วิจารณ์ไพบูลย์
 
1. นางพรรณรัตน์  ชัยชนะสมบัติ
2. นางสุมาลี  กองเกิด
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.4 ทอง 33 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวดุษฎีพร  บุญเล็ก
2. นายนทีกานต์  ปลั่งกลาง
3. นางสาวรุ่งฟ้า  ออง
4. นางสาวศรุตยา  สุภาวัฒนพันธ์
5. นางสาวอักษรากร  ผ่องแผ้ว
 
1. นางกนกกานต์   รองไชย มุ่งเขตกลาง
2. นายธนชิต  วะปะแก้ว
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง 6 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงนันทิชา  ธัญญา
2. เด็กหญิงสุทธิดา   ศรีแก้ว
 
1. นายลิขิตพันธุ์  อมรสิรินันท์
2. นางกนกพิชญ์  จิตตภานันท์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 83.5 ทอง 23 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาววราลักษณ์  วงษ์อินดา
 
1. นางยุพวรรณ  เจริญเชื้อ เกตุแก้ว
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78.5 เงิน 34 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  อุปมะ
2. เด็กหญิงพชรพร  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวทัศนียา  บุตดา
2. นายดลเมธา  ชัยเศวตพร
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.83 ทอง 11 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวถาวรีย์  แซ่หวาง
2. นางสาวบุษกร  ซึมดอน
 
1. นายพิทักษ์  ประสิทธิ์นอก
2. นางสาวณัฐริกา  หนูใจ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 79 เงิน 24 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวญาติกานต์  สีแก้วนิตย์
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  อุทัย
 
1. นางฉมาพันธ์  สำเภาแก้ว
2. นางสาววัชราวดี  ชูชัย
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.83 ทอง 10 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวฐิติกาญจน์  ญาณสว่าง
2. นางสาวปิยดา  ระมุน
 
1. นางสาวมาฆพร  ก้านพลู
2. นางสาวนัชชา  วรรณโคตร
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวทิพย์ภเนตร  กัณหา
2. นางสาวผุสวดี  อิสสรานนท์
 
1. Mr.Patrice  Virte
2. นางสาวมนทกานต์  เพ็งเหล่างิ้ว
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายชาญนฤบดินทร์  โสดาอิ้ง
2. นายฐิติพล  ศรีสงค์
 
1. นายณัฐวุฒิ  รัตนภิรมย์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.33 ทอง 7 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวพิชญานิน  อุ่นกูล
2. นางสาวอัจฉรา  อิ่มเนย
 
1. นางสุนิสา  ประสิทธิ์นอก
2. นางสาวชญานิศ  เทียมตะขบ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวคีตภัทร  จันทะปะทัด
2. นางสาวณัฐนรี  นัยสันทัด
 
1. นางสาวทิฆัมพร  ภคเมฆานนท์
2. MissASUKA  SHIMADA
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวชัญญานุช  ขวัญถาวร
2. นางสาวอักษราภัค  ตระกูลดี
 
1. นายนเรนทร์ฤทธิ์  พุทธศรี
2. นางสาวนลพรรณ  เหลี่ยมไทย
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง 13 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวจิราภา  คำมูลแสน
2. นายชัยอนันต์  ศรีณรงค์
3. นายชินวัตร  เพียดสิงห์
4. นางสาวปาณัฐฐิตา  ดวงสาพล
5. นางสาวภัทราภรณ์  ผันผาด
 
1. MissFan  Qiqi
2. นางสาวอภิญญา  บุญวงษ์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายจีระเดช  เพียปลัด
2. นางสาวธิดารัตน์  สิมลาโคตร
3. นางสาวประณยา  จิตติอาภา
4. นายรัตชมนต์  กระต่ายอินทร์
5. นางสาวเจตสุภา  วานิชชัง
 
1. นางฉมาพันธ์  สำเภาแก้ว
2. Mr.Hidehiro  Kobayashi
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70.33 เงิน 7 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกัลยกร  โพธิ์นอก
2. นายฆามินทร์  หอมมา
3. นางสาวพัชราภา  คำโต
4. นางสาวสุภัทตรา  น้อยสอาด
5. นางสาวอัจฉริยา  ไชยชนะ
 
1. นางสาวนงพงา  อึ้งวงษ์วัฒนา
2. นางสาวมนทกานต์  เพ็งเหล่างิ้ว
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกวิสรา  แสงบุตร
 
1. นางสุนิสา  ประสิทธิ์นอก
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพิชญุตม์  สาผิว
 
1. นางกาญจนรัตน์  โต๊ะถม
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76.8 เงิน 56 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  พลมิตร
2. เด็กชายธนบดี  ภาคภูมิ
3. เด็กหญิงธัญชนก  สีดำ
4. เด็กหญิงปภัสสรา  ฟองฤทธิ์
5. เด็กหญิงรวิปรียากร  ชูจอม
6. นางสาวสุทธิดา  ลาวงค์
7. เด็กหญิงสุพัชญา  ไผทสิทธิ์
8. เด็กชายอาทิตย์  ดวงชัยศิลป์
 
1. นายศุภชัย  กองเกิด
2. นายบุญชวน  ดาทุมมา
3. นางชุติมา  ไชยคำ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 78.88 เงิน 15 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยรัตน์  ภูงามแง้
2. นางสาวชนิดา  อุดดี
3. นายชยุตม์  สมภักดี
4. นายพสิษฐ์  พลอยงาม
5. นางสาวพัชรินทร์  พุ่มแจ้
6. นายพิสิษฐ์  พลอยงาม
7. นางสาววรัตรา  ผาวงค์
8. นางสาวสุพรรวรินทร์  อินพินิจ
9. นางสาวสุพิยดา  รักเชื้อ
10. นางสาวอาทิตยารักษ์  กงเพชร
 
1. นายจรัญ  ภูชาดา
2. นายพงศ์เทพ  สำเภาแก้ว
3. นางบุศรินทร์  บุณยาดิศัย
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  คนสันต์
2. นางสาวพลอยมณี  กั้งกระโทก
3. เด็กชายภูริภัทร  คำสีทา
4. เด็กหญิงศิริญญา  ลานภูเขียว
5. เด็กหญิงเมทิตา  ไชยแก้ว
 
1. นางสาวณฐมน  วันสืบ
2. นางเครือวัลย์  พนมหิรัญ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88.63 ทอง 9 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวกรรณิกา  พลเสนา
2. นางสาวจีรนันท์  วันพุฒ
3. นายนันทวัฒน์  ละลี
4. นางสาวอาทิตญา  พะวอนรัมย์
5. นายอิทธิวรพล  เจียมตน
 
1. นางเครือวัลย์  พนมหิรัญ
2. นางสุพรรณี  แก่นบุดดี
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 33 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงชลดา  จันทร์ประเทศ
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  บาระกุล
3. เด็กหญิงอริศรา  สะริยานนท์พินิจ
 
1. นายพิเชษฐ์  ใจชัยภูมิ
2. นางญาณิศา  เครือวรรณ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75.4 เงิน 40 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวจิราพร  สุวรรณศรี
2. นางสาวนวนันท์  ทัศนิยม
3. นางสาวสเตฟานี่  คอลิงบอน
 
1. นางนภาพร  เคนคำภา
2. นางจีระนันท์  พรประเสริฐ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79.4 เงิน 23 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงวรณัน  เพ็งพระจันทร์
2. เด็กหญิงสุจิตรา  สีละบัตร
3. เด็กหญิงอรปรียา  ทันจันทึก
 
1. นางวัชรีย์  เหลืองกระโทก
2. นางสาวรัตนมน  จินดาภู
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.8 ทอง 19 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาณิษฐ์  มาพระลับ
2. นางสาวธันยชนก  ชินชนานุภาพ
3. นางสาวเทพธิดา  เลิศเกียรติภูมิ
 
1. นางสาวณิชากร  อุ่นทะวงษ์
2. นางทิพย์สุคนธ์  นันโมง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. นายสรายุทธ  รัตนขันแสง
2. นายเจนณรงค์  เกิดบางแขม
 
1. นายเจนรบ  โกรธา
2. นายนิรันดร์ศักดิ์  ประโคทัง
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายธนวรัตน์  จงเชี่ยวชาญวิทย์
2. นายพีรพล  สุดภู่ทอง
 
1. นางนราภรณ์  หนองหลวง
2. นางสาวพิชญา  รอดไธสง
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธีรตา  สอนศีลพงศ์
2. เด็กหญิงวริศรา  คัณทักษ์
3. เด็กหญิงสาธิตา  หินขุนทด
 
1. นางสาวธนัญชา  พิทยาเสถียร
2. นางอนงรัตน์  วิริยสถิตย์กุล
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวชณิสา  ซื่อดี
2. นางสาวนุษบา  ไชยเดช
3. นางสาวศุทธินี  แสนกิ่ว
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
2. นายกฤติเดช  จันทร์เพ็ง
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกัลปพฤกษ์  ติยะจามร
2. นายรเณศ  แสนเทพ
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นายทัพเทพ  คงวิเชียร
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงตฏิตา  แนบสนิท
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  คนซื่อ
 
1. นางสิริพร   ระวีกุล
2. นายธราธิป  กฤตเวทิน
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤติพงศ์  บุตรสามาลี
2. เด็กชายกิตติพัศ​  วรวัตร
 
1. นายฐิติกร  ประครองญาติ
2. นายวิเชษฐ์  ศรีไสว
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายธนภูมิ  เศวตวงษ์
2. เด็กชายอเนชา  พิมพา
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายกฤติเดช  จันทร์เพ็ง
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 45 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกัญกนิษฐ์  ไทยวงศ์
2. นางสาวอัครภา  ตงประสิทธิ์
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายสุติพงษ์  อมูลราช
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 34 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 1. เด็กชายชาคริต  พละสุ
2. เด็กชายธนวัฒน์  เฉลิมชาติ
 
1. นางสาวเจษฎ์ศุภา  แสนราช
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 19 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวปรางนภา  วิบูลย์อัฐพล
2. นายอัศนีย์  ไทยวงศ์
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายกฤติเดช  จันทร์เพ็ง
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 70 เงิน 44 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายกะวิน  ประดับชาติ
2. นายธนกฤต  หนูพันธ์
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นางวิลาสินี  โพธิ์นิล
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90.5 ทอง 9 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายพงศ์สุพัฒน์  เดิมพันธ์
2. เด็กชายภูรินทร์  ขาวสะอาด
 
1. นางสาวธนัญชา  พิทยาเสถียร
2. นางสาวสุรางคณา  เหลืองกิจไพบูลย์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87.6 ทอง 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปิยมน  ร้อยศรี
2. เด็กหญิงพลอยธิดา  ทินทา
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นางวิลาสินี  โพธิ์นิล
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายจตุรภัทร  โสรส
2. เด็กชายณัฐพล  ไชยธงรัตน์
3. เด็กชายพศิน  แพรวิจิตร
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นายจิรายุส  จรูญแสง
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 72.7 เงิน 38 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายณัฐพงษ์  บุบผามาตย์
2. นายธีรนพ  โสภา
3. นางสาวภัทรวดี  อ่อนเนตร
 
1. นางสาวกชกร  ล่ามสมบัติ
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 50 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายคณิศร  มาประจักษ์
2. เด็กชายธนาธิป  สิงห์แก้ว
3. เด็กชายอิทธิวัฒน์  พิริยะสุวัฒนา
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นายจิรายุส  จรูญแสง
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 93.1 ทอง 25 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพีร์พัทธ  ขานทะราชา
2. นายภาณุพงศ์  ไชยธรรม
3. นายเดชาชาญ  ดวงชิน
 
1. นางสาวธนัญชา  พิทยาเสถียร
2. นางน้ำอ้อย  กาญจนเส็ง
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  โป้ชาดา
2. เด็กชายปริญญา   บุญสวน
3. เด็กชายอัศวิน  ธรรมมา
 
1. นางทิวาภรณ์  เลิศวีรพล
2. นางสาวชนกนาถ  ประสมทอง
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 91 ทอง 10 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. นายภูธเนศ  เครือคำ
2. นายวุฒิชัย  ไทยทองหลาง
3. นายศิขรินทร์   อุ่นทะวงษ์
 
1. นางทิวาภรณ์  เลิศวีรพล
2. นางสาวชนกนาถ  ประสมทอง
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 74.5 เงิน 20 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุดชา
2. เด็กหญิงปริญดา  โคตะนิวงษ์
3. เด็กหญิงพรรณโสภา  พันน้อย
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นางสาวกชกร  ล่ามสมบัติ
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 62 ทองแดง 40 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวชุติสรณ์  จอมคำสิงห์
2. นายธนโชติ  เหล่ามโนธรรม
3. นางสาวพิชญาภา  ปฏิพันธ์
4. นางสาวรักตาภา  เซี่ยงหลิว
 
1. นายวีระชน  แสงศรีเรือง
2. นางสิริพร  ระวีกุล
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.6 ทอง 7 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. นายชัยมงคล  ตูมโฮม
2. นายวิชาญ  ศรีแก้ว
3. นายเศรษฐศักดิ์  นารี
 
1. นายวิเชต  ศรีทองคง
2. นายอภิวัฒน์  ศรีสงค์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.4 ทอง 15 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 1. นายชนาธิป  สุวรรณสาร
2. นายสุทธิพงษ์  บัวศรี
3. นายสุวิทวัท  อุ่นเสือ
 
1. นายเลิศฤทธิ์  พลเยี่ยม
2. นางพนิดา  จันทศิลา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 56 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. เด็กชายพรชัย  บุญแสง
2. เด็กชายภูริทัศน์  พันธ์เมือง
3. เด็กชายรัฐภูมิ  รสโสดา
 
1. นางมณเทียร  สุริยา
2. นางอรรจนา  บุสนาม
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 59.2 เข้าร่วม 52 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  มุงคุณ
2. นางสาวมฤณี  พันเมือง
3. นางสาวสุปราณี  แก้วบ้านเหล่า
 
1. นางมณเทียร  สุริยา
2. นางอรรจนา  บุสนาม
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำภา
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ผาหล้า
3. เด็กหญิงปนิศรา  นาคอก
4. เด็กชายภูวฤทธิ์  ไทยอ่อน
5. เด็กชายสุทิวัช  ไม้เรียง
6. เด็กหญิงอินทิรา  ช่วยศรี
 
1. นางงามพิศ  ศรีเฉลา
2. นางสุพรรณี  ฆารพันธ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายธนภูมิ  ทาทอง
2. นายนครินทร์  จอดนอก
3. นายนพชัย  ไชยชาติ
4. นายพงศ์เพชร  อนุสุริยา
5. นางสาววรรณธนา  เพ็งแสน
6. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  สารสังข์
 
1. นางนุชนาถ  ธนภูมิชัย
2. นางสุภัทรา  ควรขุนทด
 
169 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 11 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 1. เด็กหญิงกฤติญา  ระงับพิษ
2. เด็กชายกัมพล  สียาโง
3. เด็กหญิงสุนิษา  พลทิพย์
 
1. นางสาวธารารัตน์  สังฆะมณี
2. นางชรินรัตน์  ภาณุวงศ์
 
170 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 59 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. นายภานุพงศ์  พลอินทร์
 
1. นางมณเทียร  สุริยา
2. นางอรรจนา  บุสนาม
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 50 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงฐิติมา  กุดตุ้ม
2. เด็กหญิงปาตารี  ชัยหาสี
3. เด็กหญิงวริศรา  มาวัน
 
1. นางกัญญ์ภัทร์  ปทุมมชาติ
2. นางสาวช่อลดา  อดุลเดชา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.2 ทอง 8 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวธันยพร  แสงหิน
2. นางสาวภควดี  พงษ์โคกสี
3. นางสาวอโรชา  สุภัณวงษ์
 
1. นางรัตนา  ศรีพงษ์วิวัฒน์
2. นางศิริวรรณ  ชาวแสน
 
173 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1. เด็กหญิงกันตาภา  ประจวบแท่น
2. เด็กหญิงปรณีย์  เหลาพันนา
3. เด็กหญิงศริณญา  บุญแดง
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  อนุชาติ
 
174 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 1. นางสาวจิรัชญา  สีลาบัว
2. นางสาวจิราวรรณ  กันภักดี
3. นายนวพล  จันทร์ศรี
 
1. นางปนัดดา  ปัจธรรม
2. นางปิ่นอนงค์  ชัชวัชวิมล
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีหมื่น
2. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ศิรินาจันทร์
3. เด็กชายพงศกร  วรยศ
 
1. นางเลิศดาว  กลิ่นศรีสุข
2. นางสาวฌัลลิกา  ครองผา
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.5 ทอง 6 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวปาริชาติ  ศิริทาทัย
2. นางสาวปิยพร  ดอนพุทธา
3. นางสาวมานิดา  วรรณศรี
 
1. นางศิริมา  วัชระศิริบรรลือ
2. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 36 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  สงวนวงศ์
2. เด็กหญิงปภัสรา  เหมาะราษี
3. เด็กหญิงอรัญญา  วาปีโส
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางโสภิดา  รักษาบุญ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง 19 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวณัฏยา  ศรีบัวภา
2. นางสาวธัญญลักษณ์  แต้มครู
3. นางสาวนภัสกมล  น้อยแก่นครู
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางสายสุณี  จิตต์เอื้อ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง 26 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายอภิรักษณ์  ทุมปัชชา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  หอมสมบัติ
3. เด็กหญิงอรณิชา  แก้วมณี
 
1. นางอนุรักษ์  ชาตาดี
2. นางนันทนา  บุรีจันทร์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 26 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวจุรีพร  ดีสีแก้ว
2. นายพงษ์นาวิน  ดินแดน
3. นางสาวอธิชา  ผิวขำ
 
1. นางนันทนา  บุรีจันทร์
2. นางอนุรักษ์  ชาตาดี
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 1. เด็กหญิงทิวา  ก้านทองหลาง
 
1. นางประทุมเมศ  ช่วงชิต
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. เด็กชายธนภัทร  บังสิงห์
 
1. นางบุญเชาว์  สมบูรณ์
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 40 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทัพชีวิน
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สิทธิไกร
3. เด็กชายธนดล  นาเมืองจันทร์
 
1. นางนิตยา  ภูวประภากร
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายนันทพัทธ์  จันทร์โฮง
 
1. นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ่
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 1. เด็กหญิงสุมาลี   มหายศนันท์
 
1. นางรัตนศรี  พรหมใจรักษ์
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 28 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงวิระดา  หนอปัญญา
 
1. นางกนกพรรณ  พลวงศา
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. นายณัฐชนน    ขันเงิน
 
1. นายสมพร  ขันเงิน
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวสุดารัตน์  เพียรโคตร
 
1. นางสาวสกาว  สีนาง
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 19 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กหญิงโชติกา  นามสีลี
 
1. นางราณี  พิทยาภาพงศ์
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ลีปาน
 
1. นางสาวชุตินิษฐ์  ยะไชยศรี
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวศศิธร  กอกกระโทก
 
1. นางสาวสกาว  สีนาง
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 76 เงิน 17 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวกุลธิดา  ยมศรีเคน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ทองยศ
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 1. นายดีพร้อม  อินทรสิทธิ์
 
1. นางสาวเกศแก้ว  นามแสง
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.8 ทอง 20 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวกุลธิดา  ยมศรีเคน
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ปลัดศรีช่วย
 
1. นายนิกร  สีกวนชา
2. นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ่
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 42 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 1. เด็กชายราชานนท์  โนนทะวงษ์
2. นางสาวศรีสุดา  ภักดีเฝือ
 
1. นางวัชรกร  สุรพงษ์รัตน์
2. นายณัฐวิชช์  ศรีมงคลโรจน์
 
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 88.2 ทอง 16 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กชายพิริยะศักดิ์  ศรีมันตะ
 
1. นายธนิตร์  ไชยศรี
 
197 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 1. เด็กชายยุทธนา  คำดี
 
1. นายศตวรรษ  นาสมใจ
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 91 ทอง 10 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายนราธิป  จุ้ยพุทธา
 
1. นายอภิสิทธิ์  แสงโรชา
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง 27 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กชายฉัตรมงคล  สีไสย์
 
1. นายธนิตร์  ไชยศรี
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 44 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. นายภูบดี  แก้วเรือง
 
1. นายธนิตร์  ไชยศรี
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายเคนตะ  วาทานาเบ้
 
1. นายอภิสิทธิ์  แสงโรชา
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 94.1 ทอง 8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายทศพร  น้อยคำมูล
 
1. นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 92 ทอง 7 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวกรวรรณ  บุตรศรีชา
2. นางสาวกัลยา  ไกลถิ่น
3. เด็กชายคินณศักดิ์  พั่วโพธิ์
4. นางสาวจตุพร  ดาทุมมา
5. นางสาวจารุวัล  ศรศักดา
6. นายจิรสิทธิ์  คำสีแก้ว
7. นางสาวจุฬาลักษณ์  สอนศิวโมกข์
8. เด็กหญิงฐิตินันท์  กองชา
9. นางสาวฐิติพร  นามบุรี
10. เด็กชายณรินทร  ชัยคำดี
11. นายณัฏฐนันท์  โสดา
12. เด็กหญิงทักษิณา  ลีทา
13. นางสาวทิพย์มณี  หล่ำแขก
14. นายธนากร  มาพระลับ
15. นางสาวธิชานันท์  สาทา
16. นายธิติวุฒิ  แข็งกล้า
17. นายธีรภัทร  สิวิลาด
18. นายนราธิป  จุ้ยพุทธา
19. เด็กชายนันทกร  ศรีเสาร์
20. เด็กชายนันทพงษ์  บุญทวี
21. นายนันทวัฒน์  ใจฉวะ
22. นายภัทรภณ  น้อยเขียว
23. เด็กชายวุฒิสิทธิ์  ศรีพันอ้วน
24. นายศุภวัฒน์  ไชยศรี
25. นางสาวสุกัญญา  บำรุงชาติ
26. เด็กชายสุรวุฒิ  ศรีรักษาพล
27. เด็กชายอัมรินทร์  หาญปราบ
28. นางสาวอิศรียา  เทพาศิริ
29. เด็กชายเคนตะ  วาทานาเบ้
30. นายเรืองศักดิ์  คำสุก
 
1. นายอภิสิทธิ์  แสงโรชา
2. นายนรินทร์  สมบูรณ์
3. นายอัฐพร  ปลอดจินดา
4. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
5. นางสาวปวันรัตน์  จันทร์ศิริ
6. นางมยุรี  ชาติอุดมพันธ์
7. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช  พุ่มเทียน