สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงสุพัตตรา  เสารางทอย
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  นนตระอุดร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 60 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวประภาพร  แผงอ่อน
 
1. นายสมศักดิ์  สุริยันต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 47.8 เข้าร่วม 13 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอารียา  แวดกลาง
 
1. นางสาวชัญญา  ศรีม่วง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 13 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายชินภัทร  มงคลงาม
 
1. นางสาวจิตรพร  อัศวาวุฒิ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงรุจิรา  ทิพย์โชติ
 
1. นางสาวศิศิรา  รักษาสระ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายวีกฤต  ดรชาม่วง
 
1. นางมลฤดี  บิดร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88.2 ทอง 11 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พรหมสุริย์
 
1. นางนภัสสร  จิตรามาศ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 78.4 เงิน 10 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวนุษบา  โสมรักษ์
 
1. นางสุภาพ  อำมุกคะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.4 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงสุชาวดี  จันทรพิทักษ์
 
1. นางสาวสินีนาฎ  นาสีแสน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 54 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวอารียาพร  ภูห้องเพชร
 
1. นางสาวปาลลิน  วิจิตรอำไพศาล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 88.6 ทอง 8 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  พิจารณา
2. เด็กหญิงวรัญญา  ประทัยบุตร
 
1. นางสาวอรอนงค์  อ่างคำ
2. นายอภิวัฒน์  ราช้อน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 40 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวพิชชาพร  บุระพันธ์
2. นางสาวเนตรนภา  นาชัย
 
1. นางสาวอรอนงค์  อ่างคำ
2. นางประพิณ  โคตรชมภู
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76.97 เงิน 42 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  พลเทพ
2. เด็กหญิงชัญญานุช  พรมจันทร์
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  นนตระอุดร
2. นางมลฤดี  บิดร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 37 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายนัทธิพล  อินธิเสน
 
1. นางสาวพิชญา  แก้วก่า
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 39 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายเดโชพล  อินเสน
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  กองสุวรรณ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 15 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายทักษิณ  ขันอ่อน
 
1. นางสาวธัญญ์ฐิตา  ไตรวงค์ย้อย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 26 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงจีรภา  พรมบุตร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนอุบล
3. นายนันทวัฒน์  โคตรอาษา
 
1. นางสุรัสวดี  ไชยมงคล
2. นายธีรวัฒน์  ขันแข็ง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 39 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายทักษ์ดนัย  นาวงค์
2. นายธนพัฒน์  อ่อนสุระทุม
3. นายนราธิป  จึงไกรสีห์
 
1. นายจรัญชัย  อนุศาสน์
2. นายปติพล  มานิสสรณ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ซุยเซ็งซะ
2. เด็กหญิงวริยา  สิทธิเนตร
3. เด็กหญิงสุพัทตา  โม้ละโส
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สายทอง
2. นางสาวธิดารัตน์  แสนเลิศ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวปนัดดา  ฝาละมี
2. นายประดับศักดิ์  ใฝ่สีทา
3. นางสาวเขมวิกา  แดงรามัน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  จำเริญ
2. นางสาวชิตกมล  ทิพกุล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายจักนรินทร์  โสมสิทธิ์
2. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ก่ำสี
 
1. นายกฤษฎา  อินธิฤทธิ์
2. นายพะเยาว์  ศรีไชย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60.75 ทองแดง 60 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายจักรรินทร์  ใครบุตร
2. นายทินภัทร  จักรบุตดา
 
1. นายธีระวัฒน์  จักรบุตดา
2. นายพลวัฒน์  พรหมโคตร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายนันทกิตติ์  สำเภา
 
1. นางประณาลี  ยงพรหม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 35 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายรัชตะ  ประสารวงค์
 
1. นางนุชจรินทร์  ประลอบพันธุ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78.43 เงิน 40 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  แก้วประดับ
2. นายธีรภัทร  แก้ววงษา
 
1. นางวรรณภา  วรรณคีรี
2. นางสาวพีรดา  แวงวงค์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78.1 เงิน 36 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวสรัญญา  ศรีฝ้าย
 
1. นางกฤษณา  ถาบุตร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายอนพัทย์  ลำทอง
 
1. นางสาวจินตนา  เหง้าละคร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวพรชิตา  ดาวเรือง
 
1. นายปติพล  มานิสสรณ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 79 เงิน 21 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายภูบดินทร์  ใครบุตร
 
1. นายคมคิด  ใครบุตร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 35 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงพชรภา  ธงชัย
2. เด็กชายพรธชัย  พรหมดา
3. เด็กหญิงภคพร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นายอำนวย  อโนมา
2. นางสาวเจนนี่  สมนึก
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 50 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวปนัดดา  วรสาร
2. นางสาวพรไพลิน  แหยมอุบล
3. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ศรีนารัตน์
 
1. นายสมศักดิ์  ป้องทอง
2. นางสาวรักสุดา  อุดม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีสถาน
2. เด็กหญิงชลดา  สอนเคน
3. เด็กหญิงพีรดา  โคตรขำ
 
1. นางชนิสรา  พักตะไชย
2. นางสมศรี  กุดนอก
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.25 เงิน 33 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นางสาวธัญนิตา  เสนปัญจะ
2. นางสาววนิภา  แสนสุพรรณ์
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ดวงดี
 
1. นายกิจจา  บุพศิริ
2. นายณัฐพล  สุดหนองบัว
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กลมเกลี้ยง
2. เด็กชายธนภัทร  ทิพย์มหาอินทร์
3. เด็กชายธนวัฒน์  พ่อไชยราช
 
1. นางราตรี  ทิพย์มหาอินทร์
2. นายมงกุฏ  วงศ์สาคร
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 4 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายกมลจิตต์  สีสมัย
2. นายกฤษณะ  ชื่นชม
3. เด็กชายธีรัช  มะอาจเลิศ
 
1. นายรุ่งสุริยา  ศรีบุญใชย
2. นายสุทธินันท์  กุลภา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายธนกฤต  สมบูรณ์
2. นายวิธวินท์  ไผ่แก้ว
3. นางสาวสุวิจักขณ์  ผายทอง
 
1. นายศราวุฒิ  เลี้ยงเสรี
2. นางสาวนกอร  ศรีวิลัย
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.2 ทอง 17 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วก่า
2. นางสาวพรชิตา  เจ้ยดวงดี
3. นายโชคชัย  ศรีสารคาม
 
1. นางพุทธชาติ   ไชยนา
2. นางกัลยา  ป้องทอง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 49 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวพิชญาภา  จันทะบาล
2. นางสาวศุภนิดา  สิงห์ปั้น
 
1. นายยุทธการ  นูนทะธรรม
2. นายมรกต  วงศ์อินทร์อยู่
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 50 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1. นางสาวพนิดา  โง้นแดง
2. นางสาววรรณิษา  จำปาทอง
 
1. นางจิราภรณ์  หลักทอง
2. นายนิยม   โสมล
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 83.5 ทอง 13 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1. เด็กชายกวิน  จาวหอม
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  แก้วดี
 
1. นางสาวภาวิณี   ประทุมสาย
2. นายอิสระ  สูงสันเขต
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง 18 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  สีสอน
2. เด็กชายอนุพงศื  ภูครองทุ่ง
 
1. นายฉัตรชัย  อินทรสิทธิ์
2. นางมยุรัตน์  ธิสาเวทย์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  วารีย์
2. นายสุรเชษฐ  บัวภา
3. นายเทวา  ไค่นุ่นโพธิ์
 
1. นายนันทพงษ์  ลายทอง
2. นายธาตรี  วารีย์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง 16 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรชวัล  ครองยุติ
2. เด็กหญิงชลดา  ศรีชัย
3. เด็กหญิงทิโนทัย  พรรื่นเริง
4. เด็กหญิงปัญจา  ศรีภูมี
5. เด็กหญิงรุ้งระวี  จันทร์สว่าง
 
1. นายเจษฎา  อาจโยธา
2. นางปิยะวรรณ  คิดโสดา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.6 ทอง 6 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นางสาวบุญญารัตน์  ละมุด
2. นางสาวรัตติยาภรณ์  พุทธา
3. นางสาวรัตติยาภา  พุทธา
4. นายวัฒนชัย  ประณมศรี
5. นายสรัล  อาษานอก
 
1. นายวชิรุณ  ภูกะเดา
2. นางสาวจิรารัตน์  แก้วก้อย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 48 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐชนก  จิมไกรษร
2. เด็กหญิงธนลักษณ์  สิงห์ชา
3. เด็กหญิงมานิตา  จิมไกรษร
4. เด็กหญิงสุชัญญา  โสภา
5. เด็กหญิงเกศสุดา  จันทร์แดง
 
1. นางสาวชญาน์ทิพย์  รัตนวงศ์ทวี
2. นายธนเดช  จอมคำ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.9 ทอง 16 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวปานไพลิน  แก้วเมือง
2. นางสาวพรหมพร  หาญเวช
3. นายยุทธพงษ์  ยาทองไชย
4. นางสาวลลนา  ลาวะสุทธิ์
5. นางสาวสุริวิภา  นัดดาวงค์
 
1. นางสาวศิริยากรณ์  จันทะราช
2. นายวัฒนา   สุริวรรณ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.4 ทอง 14 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายกฤษกร  สันติรักษ์พงษ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  วงศ์ศรียา
3. นายณัฐพล  แสนอุบล
4. นายธนกร  อาแพงพันธ์
5. เด็กหญิงปวันรัตน์  สีหา
 
1. นายนัฐพงษ์  คณิสาร
2. นางสาวปิยธิดา  สัพโส
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 97.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. นายกิตติพล  พลลาภ
2. นายทนงศักดิ์  สายแวว
3. นายรณยุทธ  อินธิจักษ์
4. นางสาววริสรา  ค้ำจุล
5. นางสาวแพรพลอย  ไวแสง
 
1. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต
2. นางสาววิชุดา  เชื้อตาอ่อน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.14 ทอง 20 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวกัลยรัตน์  ประจบจันทร์
2. นายขจรพงศ์  ปิ่นสุนย์
3. นายคณินณัฐธ์  ฟองอ่อน
4. นายคมสิทธิ์  อัครจันทร์
5. นางสาวชาลินี  สุริวรรณ์
6. เด็กหญิงณัฐฐาปณี  ดวงสุภา
7. เด็กหญิงณัฐฐิติมา  ดวงสุภา
8. นายธนพล  ยันนี
9. นายธีรพัฒน์  อุตรหงษ์
10. นางสาวนภาพร  งิ้วไชยราช
11. นายรัชน์พล  ศรีนาทม
12. นางสาววราลักษณ์  คุณสิงห์
13. นางสาววิยะดา  ธุอินทร์
14. นางสาววิลาวัณย์  ทันบุญ
15. นางสาวสุรีรัตน์  จ้งจันศรี
16. นางสาวอารียา  แจนคำอินทร์
17. นางสาวอินทร์ธุอร  แง่มสุราช
18. นางสาวเกศแก้ว  วงค์เวียงทอง
19. นายเจษฎา  ตุ้ยชัย
20. นายโชคชัย  ตะวันแสง
 
1. นางรินนา  ชาไมล์
2. นางสาวสนองใจ  เยาวะศรี
3. นางสาวชลธิชา  เสียมทอง
4. นายณัฐพล  สายธิไชย
5. นายกีรติ  สารเนตร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวณฐพร  ศรีประทุมวงค์
2. นายทรงเกียรติ  อินทรสิทธิ์
3. นางสาวธนพร  มิญญาวุธ
4. นางสาวธิดา  โพธิ์อ่อน
5. นางสาวนันทนา  อาจหาญ
6. นายพงศกร  วงค์ผาบุตร
7. นางสาวฟาริดา  จันทร์ละคร
8. นางสาวภัทรภรณ์  เตสี
9. นางสาวภัทริกา  แก้วอินทร์ตา
10. นายวิสัยทัศน์  ศรเสนา
11. นางสาวศริษา  นามสุโพธิ์
12. นายศักดิ์สิทธิ์  ดัสมินทร์
13. นายศิรยุทธ  ตุใยรัมย์
14. นายสิรภัทร  อินทร์คำน้อย
15. นายอนุชา  อุปเทพ
16. นายอรรถกร  เจริญชัยไธสงค์
17. นางสาวอาระภีญาณ  วงษ์เส็ง
18. นางสาวอุไรภรณ์  เถาแก้ว
19. นางสาวเปรมวดี  แก้วมะ
20. นายไชยา  โทสวนจิตร
 
1. นางสาวมานิตา  เสนมา
2. นายชูชาติ  เจริญชัยไธสงค์
3. นางสาวมิตรธิดา  ศรีประทุมวงค์
4. นางศุภพิชญ์  ไชยศรี
5. นายอภิรักษ์  ปานประเสริฐ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง 11 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงรุ่งนภัทร  งิ้วไชยราช
 
1. นางสาวชลธิชา  เสียมทอง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง 10 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวศศิธร   แสงโพธิ์
 
1. นางสาวศกุนตลา   โพธิ์ศรี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 24 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายกษมา  เคนทวาย
2. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ไชยบุญตา
 
1. นายฤทธิไกร  สุวรรณไสย
2. นางสาวพัชรา  นามดี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.5 เงิน 48 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายชุติพนธ์  ศรีมนตรี
2. นางสาวรัตนา  ศรีระษา
 
1. นางธนารมย์  วรรณบุรี
2. นางอุไรวรรณ  แสงหาญ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.6 ทอง 36 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงชูพรรณ  พลเศษ
2. เด็กหญิงนิชานันท์  ผ่านแผ้ว
3. นางสาวประภัสสร  แยกโคกสูง
4. นางสาวพรพนา  อุสาห์
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ  แสนแสง
6. นางสาวสุทธินันท์  คุ้มทองอินทร์
7. เด็กหญิงอรพรรณ  ระวันสุ
8. เด็กหญิงอรรวินท์  แจ่มประแดง
9. นางสาวไปรมาศ  ทองแก้ว
10. เด็กหญิงไอรัตน์ดา  เกตุคำขวา
 
1. นายสุนทร  ขันศรี
2. นางสาวสุพัตรา  วงค์แสงน้อย
3. นางสุนทรีรัตน์  ยาศิริ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง 22 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยา  กงมะฤทธิ์
2. เด็กหญิงจินตนา  เพริศแก้ว
3. เด็กหญิงชณิกา  ลีลา
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  อวนป้อง
5. เด็กหญิงวรรณภา  ติธรรม
6. นางสาววิราวรรณ  จำรักษา
7. เด็กหญิงศรินญา  พลดงนอก
8. เด็กหญิงศุภรัตน์  แก้วเสถียร
9. เด็กหญิงสุคนธาทิพย์  สุชัยสิทธิ์
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หอมเฮ้า
 
1. นางสาธกา  ศรีธนะ
2. นายกิติคุณธนัท  หนองสูง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 76.2 เงิน 47 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เหมือยพรม
2. เด็กหญิงฉันชนก  จำเริญ
3. เด็กหญิงนภาวรรณ  ชายกวด
4. เด็กหญิงปาลิตา  ไชยเทศ
5. เด็กหญิงรัชฎา  หมั่นหาโชค
6. เด็กหญิงศุภนิต  อุปทุม
7. เด็กหญิงสุนิสา  พรานสูงเนิน
 
1. นายวีระเดช  ไชยสาคร
2. นายธีรวุฒิ  กิณเรศ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 87.6 ทอง 6 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พลพุทธา
2. เด็กหญิงกุลนิภา  ศรีปาดี
3. เด็กหญิงจุฑามาตร  บุญประสม
4. เด็กหญิงธารวิมล  พันธ์เดช
5. เด็กหญิงบุญยัง   ไกรสอน
6. เด็กหญิงรัตนาวดี  หงษ์คะ
7. เด็กหญิงศิรินิภา  นาคโสภณ
8. เด็กหญิงสุพรรณกัลญา  ศรีบุญมา
9. เด็กหญิงสโรชา  ปัญญาวัน
10. เด็กหญิงอัจฉราพร  พอสอน
 
1. นายอนุวัฒน์  คำลือชัย
2. นายพิชิตพล  ทาระขจัด
3. นายวรสิทธิ์  พรหมมา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 90.4 ทอง 4 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายกิตติพงศ์  ธงน้อย
2. นายชญานนท์  บัวเทศ
3. นางสาวนวินดา  ดอนมอญ
4. นางสาวนิราพร  เวียงธงสารัตน์
5. นางสาวพรพรรณ  ศรีสังข์
6. นายรชานนท์  ผลเรไร
7. นางสาวรัตนรินทร์  อินทะเสย์
8. นางสาววนิดา  สมภาร
9. นายหัถชัย  ฉลาดแย้ม
10. นายไชยพัฒน์  เตคำหัน
 
1. นายอนุวัฒน์  คำลือชัย
2. นายเผด็จ  นามวงศ์ษา
3. นายศักดิ์สิทธิ์  ปุ่งคำน้อย
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70.5 เงิน 28 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงทักษพร  สาผุยคำ
2. เด็กหญิงประกายมาศ  แสนสวาท
 
1. นางสุนทรีรัตน์  ยาศิริ
2. นายวิชชากร  ศรีวิสุทธิชัย
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 25 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. นางสาวชนิกานต์  ทองลอง
2. นางสาวมณฑิรา  สุขจิตต์
 
1. นายชาตรี  ยาศิริ
2. นายวิชชากร  ศรีวิสุทธิชัย
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 37 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 1. นางสาวปาณจรี  ชัยบุบผา
 
1. นางสาวมัทธนา  นนจันทร์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77.6 เงิน 57 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวปวีณา  คิดโสดา
 
1. นายเกษม  แก้วบัวสา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 42 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุวรรณา  อนันตโสภณ
 
1. นายอดิศร  พรมสุริย์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 60 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาวณัฏยา  สุพร
 
1. นายนครินทร์  นิ่มมา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 57 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุรัมภา  สินสรสกุล
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 56 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวขวัญฤทัย  ปานพรม
 
1. นายอดิศร  พรมสุริย์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 28 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงอินธิรา  บัวกอ
 
1. นายอดิศร  พรมสุริย์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 32 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. นายปฎิภาณ  ฤาชา
 
1. นางวิศรุตา  ปังอุทา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 27 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1. เด็กหญิงวนิดา  บุญบาล
2. เด็กหญิงสุจริตราพร    ทัสสามี
 
1. นายมานิตย์  ประธาน
2. นางกมลภัทร  ประธาน
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 38 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  โกมล
 
1. นางสาวมัทธนา  นนจันทร์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 1. นางสาวรวิภา  บุญชนะ
 
1. นางสาวมัทธนา  นนจันทร์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 43 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายธีรเดช  เดชโฮม
2. นางสาวนันธิชา  ฝูงที
3. นางสาวโสพิศนภา  จันทร์เพ็ญมงคล
 
1. นายอนุชิต  ศิระจิราวัชร์
2. นางสาวพัชนก  พรมพิมพ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 17 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นายจตุรพร  ศรีสุทธิ์
2. นางสาวชาริกา  โพอินแสง
3. นายสรศักดิ์  จากจอน
 
1. นายจิรพงษ์  เลิศลำหวาน
2. นางสาวณัฐนันท์  ธีรปรียวัฒน์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.5 ทอง 12 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ปัดธรรมวงษ์
2. เด็กชายธีรพงศ์  แสนกล้า
3. เด็กชายพันธกานต์  อ่อนทาดี
4. เด็กชายภูมิพงษ์  ยิ่งยืน
5. เด็กชายศราวุธ  สารบาล
6. เด็กชายสุเมธ  เกตวงษา
 
1. นายสมพงษ์   โกดหอม
2. นางสาวสลักจิตร  แดงโชติ
3. นางสาวภาวิณี   ประทุมสาย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.25 ทอง 33 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายณัฐวุฒิ  นาโควงค์
2. นายพัชรพล  ไชยศรี
3. นายศุภโชค  บุษภา
4. นายสุวิจิตร  ศรีคูณราช
5. นายเจษฎา  วันสีหา
6. นายโชคอนันต์  สินไชยยา
 
1. นายมานา  ชื่นใจ
2. นายสุทธิพงษ์  เนื่องบุรีรัมย์
3. นายรุ่งฟ้า  วิริยะเจริญกิจ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81.4 ทอง 31 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กชายกรวิชญ์  ปังอุทา
2. นายกลวัชร  พรมบุญ
3. นายกิตติศักดิ์  คุณเลิศ
4. นางสาวจันทร์ทิพย์  บุตรสุวรรณ์
5. นายจิณวัตร  เข็มอุทา
6. เด็กหญิงจีรภัทร  ดีนาน
7. นางสาวจุฑามาศ  อุปสัย
8. นายฉัตรภูมิ  โสมศรี
9. นางสาวชดาพร  สุวรรณการ
10. นายชาคริช  ประสงค์ดี
11. นายณัฐชัย  มายชนะ
12. นายธนายุทธ  ช่วยรักษา
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชัยบูรณ์
14. นายนายธนาวุฒิ  ปังอุทา
15. นายประกาศิต  คิดโสดา
16. นายประกาศิต  สารภาพ
17. นายประสิทธิ์  ผ่องใสสี
18. นางสาวปาลิตา  บุตรธิจักร
19. นายพงศกร  บุญชาญ
20. นางสาวพรรภษา  เสม็ดดี
21. นายพีระยุทธ  เถาว์โคตรศรี
22. นายภัทรธีระ  บรรดิษฐ์
23. เด็กหญิงมลธิการณ์  อินทรศรี
24. นางสาวรัญชนา  ไผ่เถื่อน
25. นายรัตนเดช  ผ่องใสสี
26. เด็กชายรุ่งตะวัน  ไชยพิคุณ
27. เด็กชายวุฒินันท์  โต่งจันทร์
28. นายศรชัย  ศรีสมัย
29. นางสาวศิริลักษณ์  บุญชาญ
30. นางสาวศิริวรรณ   บุญชาญ
31. นางสาวสิราวรรณ  แก้วฝ่าย
32. เด็กหญิงสุพรรษา  ช่วยรักษา
33. นางสาวสุพัตรา  แก้วฝ่าย
34. เด็กหญิงสโรชา  แก้วฝ่าย
35. นายอรรถพล  บุตรสุวรรณ์
36. นางสาวอริชา  บุตรสุวรรณ์
37. นายอิทธิพล  คิดโสดา
38. นายเกรียงศักดิ์  วังวิสัย
39. นางสาวเพชรนภา  บุญชาญ
40. นายไทยทวี  ภูมิสิงห์
 
1. นางสาวทิพกลิ่น  วันคำ
2. นายจักรพล  ตรีศรี
3. นางสาวลักขณา  ไชยเทพ
4. นายชาญณรงค์  ใสงาม
5. นายเกษม  แก้วบัวสา
6. นายวสันต์  การนัง
7. นางสาวปัจฉิมาพร  ปุณริบูรณ์
8. นายคณิตษร  เหง้าน้อย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.6 ทอง 24 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายพิทวัส  แสนอุบล
 
1. นายชลิต  ยิ่งยง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.7 ทอง 27 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายสุวิจิตร  ศรีคูณราช
 
1. นายมานา  ชื่นใจ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงเกณิกา   ผาอินทร์
 
1. นายเอกกรานต์  อินทร์ตาแสง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 39 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวสิราวรรณ  แก้วฝ่าย
 
1. นางสาวทิพกลิ่น  วันคำ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.88 ทอง 28 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายพิทวัส  แสนอุบล
 
1. นายชลิต  ยิ่งยง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.17 ทอง 16 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายจักรรินทร์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายชลิต  ยิ่งยง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 58 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงอภิษฎา  ยะภักดี
 
1. นายมานา  ชื่นใจ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.5 ทอง 56 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวกวินทิพย์  คงดวง
 
1. นายเอกกรานต์  อินทร์ตาแสง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.28 ทอง 35 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1. เด็กชายสุเมธ  เกตวงษา
 
1. นายสมพงษ์  โกดหอม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.18 ทอง 20 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายณัฐวุฒิ  มูลอาษา
 
1. นายวิษณุ  ดีประเสริฐ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.25 ทอง 33 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงชลาธร  พลรัตน์
 
1. นางสาวปัญจพร  เคนถาวร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.75 ทอง 29 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวอาทิตยา  นามจันโท
 
1. นายจำนงค์  สีสถาน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ชะผุย
 
1. นายชลิต  ยิ่งยง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.4 ทอง 9 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายจักรินทร์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายชลิต  ยิ่งยง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 40 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ชัยศรี
 
1. นายสุนทร  บรรดาศักดิ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.6 ทอง 42 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาวอรุโณทัย  เสนานุช
 
1. นางกองเพชร  จันทรพิทักษ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 15 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายกฤติพงศ์   ศรีพันลม
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ไวยะ
3. เด็กชายพิทวัส  แสนอุบล
4. เด็กชายพีรณัฐ  ไถสงค์
5. เด็กชายภัคพล  พันยา
6. เด็กหญิงภัชฎาภรณ์  แก้วกันหา
7. เด็กชายรัฐภูมิ  ชะผุย
8. เด็กชายลัทธพล  จันทร์ละคร
9. เด็กชายสมเกียรติ  แก้วกันหา
 
1. นายชลิต  ยิ่งยง
2. นางสาวสุชัญญา  ชายทวีป
3. นางสาวสุภาพร  ไชยเทศ
4. นางสาวพรสุดา  สาขาสุวรรณ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกชนิภา  บัวศรี
2. นายกานต์ดนัย  ดอนอาจทัน
3. นางสาวคุณัญญา  เขื่อนอำคา
4. นางสาวณัฐชา  ประดับดี
5. นายนรวิชญ์  เนื่องไชยยศ
6. นายภานุพันธุ์  สาขามุละ
7. นายรัฐภูมิ  จันท์นันท์
8. นายศิวกร  ตาเทพ
9. นายสิทธิศักดิ์  สัพโส
10. นายสิทธิเดช  เด่นทรายมูล
11. นายสุริยา  อนุยัน
12. นายโสภณวิชญ์  ก่ำจำปา
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
2. นายรัฐภัทร  จันตะเภา
3. นายจักรี  วงศ์อักษร
4. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87.67 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายพุทธิพร  บุญเฮ้า
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90.33 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวเนติมา  ไชยเชษฐา
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายคณิศร  ศรีสมัย
 
1. นายชาญณรงค์  ใสงาม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83.66 ทอง 12 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวศุภสุดา  ปังอุทา
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 40.6 เข้าร่วม 26 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายวิกรัย  ผ่องใสสี
 
1. นายชาญณรงค์  ใสงาม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวณิชาภัทร  แก่นท้าว
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 60.67 ทองแดง 33 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายรัชพล  ศรีกงพาน
 
1. นายชาญณรงค์  ใสงาม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายภูผา  นามจันโท
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 70.66 เงิน 25 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายเกรียงศักดิ์  วังวิสัย
 
1. นายชาญณรงค์  ใสงาม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายกลวัชร  พรมบุญ
 
1. นายชาญณรงค์  ใสงาม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายกิตติศักดิ์  คุณเลิศ
 
1. นางสาวทิพกลิ่น  วันคำ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 77.2 เงิน 15 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกษมณ  เฒ่าอุดม
2. นางสาวณิชาภัทร  แก่นท้าว
3. เด็กหญิงธันย์วิดา  บรรเทา
4. นางสาวนิชกานต์  พานาม
5. นายพุทธิพร  บุญเฮ้า
6. นางสาวภารดา  สืบสา
7. นายภูผา  นามจันโท
8. นางสาวรินลณี  อุ่นวิเศษ
9. นางสาวศุภสุดา  ปังอุทา
 
1. นายวิทยา  สมพมิตร
2. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
3. นางพัชรินทร์  คณิสาร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 78.25 เงิน 17 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายชัยพร  อุ่นวิเศษ
2. เด็กหญิงธันย์วิดา  บรรเทา
3. นางสาวนงลักษณ์  ภูผาลาด
4. นางสาวนภาพร  เกษทอง
5. นางสาวนาถลดา  มาจรูญ
6. นางสาวนิชกานต์  พานาม
7. นางสาวปาติมา  อ่อนตา
8. นางสาวพัณณ์ชิตา  ศรีบุญเรือง
9. นางสาวภารดา  สืบสา
10. นางสาวรัศชยานันท์  ขอบใจ
11. นางสาวรินลณี  อุ่นวิเศษ
12. นางสาววรัญญา  อุ่นวิเศษ
13. นางสาวศิรภัสสร  ภูแม้นวาส
14. นางสาวอรณิชา  สำราญวงศ์
15. นางสาวอารยา  ลุจิตร
 
1. นางณัฐยา  ศรีบุญเรือง
2. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
3. นางสาวณัฐกานต์  รัดที
4. นางสาวศกุนตลา  โพธิ์ศรี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90.4 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกษมณ  เฒ่าอุดม
2. นายชัยพร  อุ่นวิเศษ
3. นางสาวณิชาภัทร  แก่นท้าว
4. เด็กหญิงธันย์วิดา  บรรเทา
5. นางสาวนภาพร  เกษทอง
6. นางสาวน้ำทิพย์  เคนทวาย
7. นางสาวพัทรินทร์  ลือชาพูล
8. นายพุทธิพร  บุญเฮ้า
9. นายภูผา  นามจันโท
10. นางสาววรัญญา  อุ่นวิเศษ
11. นางสาวเนติมา  ไชยเชษฐา
12. นางสาวเพ็ญแข  จีนปอง
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
2. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
3. นายอุทัย  สุขเกษม
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจลักษณ์  พูลทรัพย์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายจตุภัทร์  ประกายสิทธิ์
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  แก้วลอดหล้า
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ชูบุญ
4. เด็กหญิงพรรณิภา  ชาญาติ
5. เด็กหญิงสุภัคนันท์  แพงดา
6. เด็กชายอธิชา  ยะพลหา
7. เด็กหญิงอรปรียา  เพ็งจันทร์
8. เด็กชายอรรถพล  อินภูมี
9. เด็กชายเกรียงไร  พันธ์หงส์
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  สัมนา
 
1. นายสมชาย  สีลาดอิน
2. นายพัฒนพิศิษฏ์  พรมเทศ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง 19 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายกิตติศักดิ์  พูลสุข
2. นางสาวณัฏฐา  อ่อนตา
3. นายธวัชชัย  ผาอินดี
4. นายนที  ใบดี
5. นายนนทวัฒน์  หาคม
6. นางสาวยุพารัตน์  คุณสมบัติ
7. นางสาวศริญา  โพธิ์ศรี
8. นายเกรียงไกร  พันธ์หงษ์
9. นางสาวเสาวภาคย์  มุ่งเป้า
10. นางสาวไอย์ดา  มหาวงค์
 
1. นายสมชาย  สีลาดอิน
2. นายพัฒนพิศิษฏ์  พรมเทศ
3. นางจันทนา  อุ่นมะดี
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวกนกภรณ์  งิ้วโสม
2. นางสาวชนกพร  โพธิ์ละคร
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  ฤาไกรษี
4. นางสาวปริยาภัทร  แง่มสุราช
5. นางสาวพิมพ์วลัญช์  จูมจันทา
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อ่อนสะอาด
 
1. นายณธกร  นันทะวงค์
2. นางสุคนธ์ทิพย์  อันเกรียงไกร
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.2 ทอง 10 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวขวัญจิรา  หมั่นหาโชค
2. นางสาวจุฑารัตน์  คำผอง
3. นางสาวชุติมา  นิยมคุณ
4. นางสาวนพัสสร  ดันมีแก้ว
5. นางสาวนิษฐิดา  พรมบุตร
6. นางสาวปิยดา  อินธิสิทธิ์
 
1. นายณธกร  นันทะวงค์
2. นางสุคนธ์ทิพย์  อันเกรียงไกร
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 39 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 1. นางสาวคณิศร  บุญวงษา
2. เด็กหญิงปกีรนัม  ทองสุ
3. นางสาวปารรี  ศรีเลิศ
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  นันทะวงค์
5. เด็กหญิงวิมลพรรณ  ยี่
6. นางสาวศิริญญา  อุปทุม
7. เด็กหญิงศิลาพร  สีแก้ว
8. เด็กหญิงสุทธิดา  โคตรสุวรรณ
 
1. นางสาวอังศนา  ช่างคำ
2. นางสาวอรพิน  จันติ๊บ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 23 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยภูมิ
2. นางสาวกัณฑมาศ  อ้วนละมัย
3. นางสาวจิตติพร  ปะตาทะโย
4. นางสาวปานตะวัน  อ้วนละมัย
5. นางสาวลลิตภัทร  เสาวโค
6. นางสาววันวิสา  มารัตน์
7. นางสาวศุภนิตา  พิมปัดชา
8. นางสาวอภิชญา  พิลาวัลย์
 
1. นายพัฒนพิศิษฏ์  พรมเทศ
2. นายสมชาย  สีลาดอิน
3. นางสาวเจนจิรา  จารสีเพ็ง
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกัณฑมาศ  อ้วนละมัย
2. เด็กหญิงจิตรลดา  อ่อนสุระทุม
3. เด็กหญิงจิราพรรณ  คำสร้าง
4. เด็กหญิงชรินรัตน์  ตระสิงห์
5. เด็กหญิงชลาศัย  ไตรวงค์ย้อย
6. เด็กหญิงดวงฤทัย  อุดมกัน
7. เด็กชายธนกฤติ  เลห์มนตรี
8. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชัยเมือง
9. เด็กชายพงศ์พล  สุพิมล
10. เด็กหญิงพรธีรา  บัวหอม
11. เด็กชายรัชชานนท์  ขอดอนุ
12. เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีสถาน
13. เด็กชายวุฒินันท์  จันทะคัด
14. เด็กชายอธิชา  ยะพลหา
15. เด็กหญิงอภิชญา  พิลาวัลย์
16. เด็กชายอรรถพล  อินภูมี
 
1. นายสมชาย  สีลาดอิน
2. นายอภินันท์  สารเนตร
3. นางสาวเจนจิรา  จารสีเพ็ง
4. นายพัฒนพิศิษฏ์  พรมเทศ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 20 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวกนิษฐา  พจนา
2. นางสาวกุลณัฐ  แจ้งไชยศรี
3. นายจิรภัทร  พลสวัสดิ์
4. นางสาวจุฑารัตน์  คำผอง
5. นางสาวชุติมา  นิยมคุณ
6. นางสาวปิยดา  อินธิสิทธิ์
7. นายพิชิต  สนหอม
8. นางสาวภูษนิศา  ผาอินทร์
9. นางสาวมุธิตา  ดันมีแก้ว
10. นายรัชน์พล  ศรีนาทม
11. นายวรเดช  ใครบุตร
12. นายสมพงศ์  พิมจันนา
13. นายสมศักดิ์  สินล้าน
14. นายเชษฐา  ผุยคำชา
15. นายเพ็ญศักดิ์  สุวรรณจันทร์
16. นายไตรเทพ  อ่อนหมวกดี
 
1. นายณธกร  นันทะวงค์
2. นางสุคนธ์ทิพย์  อันเกรียงไกร
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 72.8 เงิน 42 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. นายชาคริต  สารมานิตย์
2. เด็กชายธนทอง  ดาบสมศรี
3. นายภูมินทร์  ุทุนแท่ง
4. นายมนตรี  ศิริสุวรรณ์
5. นายอภิวัฒน์  แก่นท้าว
 
1. นางปัญจารา  ซาหิน
2. นางสาวพักตรา  ราชามาตย์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.6 ทอง 10 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวชนกสุดา  เครือจันผา
2. นางสาวพิจิตรา  เขื่อนพงค์
 
1. นายพีระพงษ์  นาชัยสิทธิ์
2. นายวิรัตน์  สุวะศรี
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 53 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญอร   แก้วกันหา
 
1. นางชนิตา  ยิ่งยง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 71.4 เงิน 45 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายจิรายุ  ศรีจันทร์ฮด
 
1. นางชนิตา  ยิ่งยง
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 28 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงเบญญาภา  จั่นสำอางค์
 
1. นายยอดธง  ริยะบุตร
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 16 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวณัฏฐณิชา   ศรีบุญเรือง
 
1. นางพาณี  เวทย์บูชา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.6 ทอง 11 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงชัญญา  ศรีขาว
2. นางสาวพรรณวษา  ใครบุตร
3. เด็กหญิงพันธกาญจน์  ดวงสุภา
4. เด็กหญิงพิชชานันท์  งิ้วไชยราช
5. นางสาวภักชาวีร์  ใจขาน
 
1. นางภัชรินทร์  เพริศแก้ว
2. นางสาวลัดดาภรณ์  บุญม่วงมา
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 57 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวยุวดี  รูปงาม
2. นางสาวสุชานันท์  สินธุระวิทย์
3. นางสาวอริสรา  อุ่นวิเศษ
4. นางสาวอาทิตยา  เที่ยงปัด
5. นางสาวเปรมิกา  สอนพูล
 
1. นางสาวธนัญญา  กองกิตติธนกุล
2. นางสาวสินีนาฎ  นาสีแสน
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 91 ทอง 10 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายธนากร  ราชสินธุ์
2. เด็กหญิงวชิราพร  พิมพ์ดี
 
1. นายกิตติกร  ฮ่มป่า
2. นายมงคล  สอนเคน
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง 11 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ธุรารัตน์
 
1. นายกิตติกร  ฮ่มป่า
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงอุษณีย์  วงศ์ประทุม
2. เด็กหญิงเพลงพิณ  ภูเงินช่อ
 
1. นางสาวจิรนุช  บุตราช
2. นายภาณุกานต์  ทศลา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายนพชัย  กุลชาติ
2. นางสาววิภารัตน์  ใครบุตร
 
1. นางสาวจิรนุช  บุตราช
2. นางสาววีนัส  วงค์ศรีดา
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60.67 ทองแดง 47 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวปภาพินท์  นาควิสุทธิ์
2. นายสหฤทธิ์  โพธิทองดี
 
1. นายกันตวิชญ์  งาสิทธิ์
2. นางสาวดารารายณ์  อุดารักษ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวพิยดา  ตงธิ
2. นางสาวภัทรธีรา  อุณาพรหม
 
1. นางสาววีนัส  วงค์ศรีดา
2. นายภาณุกานต์  ทศลา
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.33 ทอง 28 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวจันดารัตน์  เพริศแก้ว
2. นายธีรภัทร  แก้วน้ำคำ
3. นางสาวนิชา  จีนนำหน้า
4. นางสาวเจนิสตา  ทับทิมไสย
5. นางสาวเจียรนัย  เปาวนา
 
1. นางสาวจิรนุช  บุตราช
2. นางสาววีนัส  วงค์ศรีดา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79.67 เงิน 36 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายจิตติทัต  ไชยสาคร
2. นายธีรภัทร  อรสินทร์
3. นายปกรณ์เกียรติ  สังกะ
4. นายรัฐพงษ์  เพริศแก้ว
5. นางสาวสุนิทรา  สะดาแนน
 
1. นายกันตวิชญ์  งาสิทธิ์
2. นางสาวดารารายณ์  อุดารักษ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 27 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวสุภัชยา  หวานคำ
 
1. Mr.Lidong  Yong
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.5 ทอง 21 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายจิรโชติ  มาลีลัย
2. เด็กชายจีระชาติ  กำดา
3. เด็กชายณัฐพงศ์  นันทะวงค์
4. เด็กชายธวัชชัย  ประเสริฐสังข์
5. เด็กชายปิติ  อินทร์พจน์
6. เด็กชายพีรภาส  คำน้อย
7. เด็กชายวีระพงษ์  อ่อนจงไกล
8. เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วบวร
 
1. นายอัฏฐวิวัฒน์  คำธะณี
2. นายวิทวัส  แง่พรหม
3. นายกันตพัฒน์  เดชาพิทักษ์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 34 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นายณัฐพงษ์  แปลงศรี
2. นายนัฐพงษ์  แก้วกันหา
3. นายนันธวัฒน์  จันทะวงค์
4. นายนิพนธ์  ทัศจันดา
5. นายพุฒิพงศ์  พรหมปั้น
6. นายอภิสิทธิ์  ขุนพินิจ
 
1. นางสาวละมุล  เนื่องไชยศ
2. นายธนาวัฒน์  การะสุข
3. นางสาวมินตรา  โคตรขำ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 70.3 เงิน 36 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวกฤตพร  วะสาร
2. นางสาวกัณฑิมา  เพ็ญศรี
3. นางสาวกิตติยากร  วงศ์คำ
4. นางสาวจรัสศรี  สายธิไชย
5. นางสาวนัดดา  คำปิตะ
6. นางสาววทันยา  ไชยพิคุณ
7. นางสาววราทิพย์  สาริศรี
8. นางสาวศศิธร  ผันพลี
9. นายศุภกร  หอมสมบัติ
10. นายอนุวัตร  คิดโสดา
 
1. นางสาวพัชนก  พรมพิมพ์
2. นายภานุวัฒน์  บัวนา
3. นางสมันญา  ช่วยสุดสกุลชัย
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 24 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวชนกนันท์  สุธรรม
2. นายนินนาท  ควรเสนา
3. นางสาวนิลาวัลย์  คำใบ
4. เด็กหญิงภัทรชนก  คำเปล
5. เด็กหญิงภัทรสุดา  พิมทอง
 
1. นายสดใส  ขันตะราช
2. นางสาวประภาพร  โสภารักษ์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.3 ทอง 22 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวจิดาภา  สิมพันธุ์
2. นางสาวปัทมาภรณ์  วงษาเนาว์
3. นางสาวพิราอร  โคกทอง
4. นายศักดิ์ดา  คำชนะ
5. นางสาวอภินันท์  บุญชาญ
 
1. นายสดใส  ขันตะราช
2. นางสาวประภาพร  โสภารักษ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 53 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   คำหล้า
2. เด็กหญิงณัฐชาพร  ศรีหาวงค์
3. เด็กชายปิยะ  คนเพียร
 
1. นางอนงค์รักษ์  โตปิตะ
2. นางสาวอรุโณทัย  หนูอินทร์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.4 ทอง 13 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  คำจันสา
2. นางสาวประภาพร  จุลฬา
3. นางสาววนิชนันท์  จันทะลุน
 
1. นางอนงค์รักษ์  โตปิตะ
2. นางสาวพรพิมล  ลักษณะศรี
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77.4 เงิน 33 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  บัวพันธ์
2. เด็กหญิงนิติชา  ธุไชยศรี
3. นางสาวปรางวลัย  ทองสวัสดิ์
 
1. นายเอกกรานต์  อินทร์ตาแสง
2. นายเดชศรี  ใครบุตร
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.4 ทอง 33 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายธนกฤติ  ช่างไข
2. นางสาวสิริทรา  ภูมิภักดิ์
3. นางสาวเนตรสกาว  อาชีวะ
 
1. นางประริยะกุญ  อินทรสิทธิ์
2. นางสาวจิตรพิสุทธิ์  พิณพิมาย
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 50 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายฏิณฑวัชร  ตรีละพรรณ
2. นางสาวปิยะดา  แก้วพิลา
 
1. นายสุระชัย  แสนเสิก
2. นางยุพาภรณ์  ศรีสถาน
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 38 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. นายทักขพล   สีจูมพล
2. นางสาวมลิษา  บาลนาคม
 
1. นายธรรมรัตน์  บับพาน
2. นายวุฒิพงษ์  ชื่นบุญชู
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 38 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงชญานี  วรรณวัฒน
2. นายณัฐกร  ดอนสิงห์
3. เด็กหญิงศิริวิภา  วงค์บุญจันทร์
 
1. นายวุฒิพงษ์  ชื่อบุญชู
2. นางสาวธัญลักษณ์  ศรีระวรรณ
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75.25 เงิน 16 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวจิรัชญา  บุตรละคร
2. นางสาวธนกานต์  วงษ์เที่ยง
3. นางสาววิภารัตน์  พรมสาร
 
1. นายพีระวัฒน์  ศรีธรรมมา
2. นายชัยชนม์  หลักทอง
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาวคชาภรณ์  อภัยศรี
2. นางสาวสุดารัตน์  สุพร
 
1. นายนครินทร์  นิ่มมา
2. นางสาวปาณิสรา  จันทร์สุข
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา  สกุลเยี่ยม
2. เด็กหญิงอภิสรา  ผงชานันท์
 
1. นางสาววราภรณ์  ปัญเศษ
2. นายพีระวัฒน์  ศรีธรรมมา
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ธาตุทอง
2. เด็กหญิงรัชประภา  สุวรรณกูฎ
 
1. นางสาวฉัตรวิตรา  ภูทองสุข
2. นายอรมรัตน์  ศรีพรงาม
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 53 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กหญิงธีร์สุดา  ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองเฟื้อง
 
1. นายภัทรวุฒิ  โคตรสี
2. นางสาวอภัสรา  หล้าพรม
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.75 ทอง 23 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. นายธนูศักดิ์  อุ่นจันทา
2. นายสรยุทธ  กองแก้ว
 
1. นายธรรมรัตน์  บับพาน
2. นายวุฒิพงษ์  ชื่นบุญชู
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71.2 เงิน 54 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายพณษิณ  อ่อนละมุล
2. เด็กชายวีรภัทร  สุริยะ
 
1. นางรุ่งทิวา  ศรีพรหม
2. นายพงษ์ขจร  บุญพงษ์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายชินวัตร  งามปลอด
2. นายสมการ  ตรงดี
 
1. นายอรรถพล  ศุภรรัตน์
2. นายอภิสิทธิ์  เจริญชัย
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกัญญาณัฐ   พรมวัง
2. นางสาวจิรกานต์   นาสพัส
 
1. นายอรรถพล  ศุภรรัตน์
2. นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง 14 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายกายวัฒน์  จางวาง
2. เด็กชายปราชญ์นิติ  จันทรคา
 
1. นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์
2. นายอรรถพล  ศุภรรัตน์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงร่มโพธิ์ร่มไทร  ราชสินธุ์
2. เด็กหญิงศลิษา  มาตรด้วง
 
1. นายพงษ์ขจร  บุญพงษ์
2. นางรุ่งทิวา  ศรีพรหม
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายนันทิพัฒน์  สุขรี
2. เด็กชายสิทธนนท์  แสนอุบล
3. นายสิทธิชาติ  คำพันธ์
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นางพิไลพร  สวัสดิ์
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายธนากร  วิ่งเดช
2. นางสาวพิธพร  เสนารักษ์
3. นายวรเชษฐ์  พรมบุตร
 
1. นางพิไลพร  สวัสดิ์
2. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายจักรกฤษณ์  บุตตพักตร์
2. นายวราโชติ  อินคุณ
3. เด็กชายสรวิชญ์  วันเสน
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นางพิไลพร  สวัสดิ์
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 78.6 เงิน 30 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายธนกฤต  พักตะไชย
2. เด็กชายอธิปัธ  เรืองนิคม
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นายสุทธิชัย  สร้างช้าง
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 76 เงิน 15 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายกรชนก  รัตนกร
2. เด็กชายศาสตรา  อุปฌาใต้
3. เด็กชายสิทธนนท์  แสนอุบล
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นายสุทธิชัย  สร้างช้าง
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 73.6 เงิน 41 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  บุตตพักตร์
2. เด็กชายเอกกวินทร์  พลรัตน์
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นายสุทธิชัย  สร้างช้าง
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายกฤษณะ  วิลามาตร
2. เด็กชายพีรพล  ศรีแดน
3. เด็กชายวราโชติ  อินคุณ
4. เด็กชายสรวิชย์  ฤทธิธรรม
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นายอภิชัย  แก้วกาวี
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายจักรกฤษณ์  บุตตพักตร์
2. นายธนากร  วื่งเดช
3. นางสาวพิธพร  เสนารักษ์
4. นายวรเชษฐ์  พรมบุตร
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นายอภิชัย  แก้วกาวี
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 42 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายธนกร  แสนสามารถ
2. นายภูริพัฒน์  ผายเงิน
3. นายสิรภพ  อินธิสิทธิ์
 
1. นายชัยธวัฒน์  พรทวีกานต์
2. นายสุนทร  บุพศิริ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.9 ทอง 18 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายพีรภัทร  กลิ่นพยอม
2. นายศิริโชค  สุชัยสิทธิ์
3. นายไกรยุทธ์  อินทลพ
 
1. นายเดชา  ศิริดล
2. นายกัญหา  สุมังคะ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79.25 เงิน 55 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐพร  อาจหาญ
2. เด็กหญิงพัสนี  รำไพพักตร์
3. เด็กชายอชิรวิชญ์  โสภา
 
1. นายภาณุพันธ์  ศรีลำไพ
2. นายอดิศร  พรมสุริย์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 20 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวภัทรา  อินทรสิทธิ์
2. นางสาวมณีรัตน์  เป้าบิด
3. นางสาวสบันงา  เรืองศิลป์
 
1. นายสถิตย์  เฮียงราช
2. นายวิทวัส  แง่พรหม
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ยะคำสี
2. เด็กชายธนาพงษ์  ไชยตะวงค์
3. เด็กชายพิริยะ  คุณบุราณ
4. เด็กชายอรรถพล  บุตรสุวรรณ
5. เด็กหญิงอริส  ไชยดวง
6. เด็กหญิงเกตมณี  ไชยปากดี
 
1. นางนิภา  ไฝทาคำ
2. นางสุภาวดี  ช่วยรักษา
3. นางสาวภิญยา  มุงธิราช
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 75 เงิน 33 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายจารุวิด  แก้วฝ่าย
2. นางสาวจุฑาธิป  ไตรวงค์ย้อย
3. นางสาวณัฐนิชา  จันทสิทธิ์
4. นางสาวนลินธร  อินตา
5. นางสาวนิติพร  ปล้องขัน
6. นายวิรพงศ์  ยันนี
 
1. นางศรีวิไล  ปังอุทา
2. นายวัชรพงษ์  บุตรสุวรรณ์
3. นางศิริพร  งาสิทธิ์
 
172 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงพิมพิสา  โพธิ์ดาเพชร
2. เด็กหญิงมนต์ทกานต์  ศรีอ่อน
3. เด็กหญิงมัลลิกา  อินทะพุฒ
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ชมชัยภูมิ
2. นางสาวอรอนงค์  เหง้าพรมนิล
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง 25 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวณิชาภัทร  พุทธสาร
2. นางสาวรัตติกาล  เหลาแตว
3. นางสาวศิริลักษณ์  สุวรรณภา
 
1. นางดอกไม้  เจริญชัย
2. นางสาวปริศนา  แพงอ่อน
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 30 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงดากานดา  ม่องโพธิ์
2. เด็กหญิงปภาดา  เป้ยศรี
3. เด็กหญิงศศิประภา  ศรีสุราช
 
1. นางสาวคณิตา  พรหมสุพรรณ
2. นายไตรวิท  มงคล
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.4 ทอง 7 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวมยุรี  เจริญสุข
2. นางสาวลักษณ์สุดา  อิ่มบุญสุ
3. นางสาวเบญญาภา  สกุลซ่ง
 
1. นางกัญชลิกา  กัลยา
2. นางสาวนิภาวรรณ  บรรดาศักดิ์
 
176 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.2 ทอง 10 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นามวิจิตร
2. นางสาวณิศวรา  ชัยบุญมา
3. เด็กหญิงธัญสินี  นาสูต
 
1. นางสาวยิ้มแย้ม   เดชทองทิพย์
2. นางกนิษฐา  สุชัยสิทธิ์
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาวกฤติยา   โพธิ์ทัน
2. นางสาวปฏิพร   วงษาคร
3. นางสาวสุดาวัลย์  จันทร์ชา
 
1. นางสาวยิ้มแย้ม   เดชทองทิพย์
2. นางกนิษฐา  สุชัยสิทธิ์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 33 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุท  นนท์นอก
2. เด็กหญิงชุติมา  ขันทะปัญญา
3. เด็กชายธนวัฒน์  ยำยวน
 
1. นางภัทรทิรา  ไชยนา
2. นางสาวอัญชนา  อินทรกำแหง
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.7 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายจิรเดช  วงค์สมศรี
2. นายสหชัย  จานคำพันธ์
3. นายอภิรัตน์  เมืองสูน
 
1. นางณัฐยา  ศรีบุญเรือง
2. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายทวีชัย  มายอด
2. เด็กชายประดิพัทธ์  โพธิ์ชัย
3. เด็กหญิงสิริวิมล   อุดมญาติ
 
1. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
2. นางอรวรรณ  แสงรุ่ง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91.88 ทอง 10 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวจิดาภา  จันพวง
2. นางสาวจิรพัฒน์  บัวชัยสิทธิ์
3. นางสาวอริษา  ประดิษฐ์แท่น
 
1. นางอรวรรณ  แสงรุ่ง
2. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ไชยต้นเชื้อ
2. เด็กหญิงรัตติกานต์   วิชาสาร
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปัดทุม
 
1. นางวิวัลยา  ปัญเศษ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  เมืองมุงคุณ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง 17 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวภัคจิรา  ชานันโท
2. นางสาวสายป่าน  คะพรมมา
3. นางสาวสุนิสา  โคตะพัฒน์
 
1. นางวิวัลยา  ปัญเศษ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  เมืองมุงคุณ
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กหญิงวริศรา  คิดโสดา
 
1. นางสาวนิตยา  คิดโสดา
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 1. นายเศรษฐศิริ  อุปทุม
 
1. นางสาวมัทธนา  นนจันทร์
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง 19 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กหญิงอารญา  วงค์แปลก
 
1. นางสาวปริญ  ไชยศรี
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 43 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายภูวไนย  วรพจน์
 
1. นางพิศมัย  อัตรสาร
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 12 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. เด็กชายศรนรินทร์  โลสิงห์
 
1. นายปัญญา  กองแก้ว
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวจินตนาภรณ์  โกสิงห์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  พรมวัง
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.2 ทอง 5 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายนนทชัย  วิมประภาพรกุล
 
1. นายสุทธิพงษ์  เนื่องบุรีรัมย์
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 82.67 ทอง 14 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวนุษบา  ค้ายกับคำ
 
1. นางนงเยาว์  พรมวัง
 
192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 89.55 ทอง 10 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายวิทวัส  ศรีประทุมวงค์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชัยเพ็ชร
 
193 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 89.59 ทอง 9 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  คุณกร
 
1. นายนวพล  อะโน
 
194 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 88.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายสิริภาส  ภูกระเดา
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชัยเพ็ชร
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 91.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายศุภโชค  สีลาฤทธิ์
 
1. นายนวพล  อะโน
 
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 24 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายนภัสกร  ชรินทร์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชัยเพ็ชร
 
197 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 89.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายชินวัตร์  ดวงสีทอง
 
1. นายนวพล  อะโน
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 84.38 ทอง 18 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายกุลภัสสร์  ทามะณี
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชัยเพ็ชร
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 91 ทอง 14 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายศิวนาท  มาศรี
 
1. นายนวพล  อะโน