สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ชินบุตร
 
1. นางสุทธินันท์  บุตรดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 54 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวอรพินท์  ไชยคุตร
 
1. นางไพรัตน์  ดงบัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 37.8 เข้าร่วม 51 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงชริดาภรณ์  ริกำแง
 
1. นางอำภา  ศิริขันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 21 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกุลสตรี  มณีจักร์
 
1. นางสุดใจ  สุนทรส
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 31 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวสุภาวดี  หนูดา
 
1. นางนันทนิจ  ศรีรักษา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 72 เงิน 15 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาววริศรา  บานแย้ม
 
1. นางสาววรวรรณ  ราชพิลา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86.4 ทอง 13 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงศศินิภา  ศรีวะโสภา
 
1. นางสาววนัสนันท์  ไตรธิเลน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวภัทรสุดา  พ่อค้าช้าง
 
1. นางสาวรัญชน์ชยารัตน์  เครือหมื่น
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 24 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กหญิงปณิตา  วระสาร
 
1. นางวราภรณ์  ศรีกะรัตน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.4 ทอง 12 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นางสาวณัฐธิชา  แจ่มใส
 
1. นางกนิษฐา  จิตรปรีดา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 18 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัลยาณัฐ  อาจวิชัย
2. เด็กชายวรนิพิฐ  มาตราช
 
1. นางนวลจันทร์  สำนึก
2. นายพุฒิสาร  สุวรรณรงค์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวพรรภษา  ศิหิรัญ
2. นายอนุวัฒน์  โททุมพล
 
1. นางสาวสุภัทตา  พรมลา
2. นางสาวกริกา  งามแสง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85.85 ทอง 20 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เพชรคำ
2. เด็กหญิงอนัญจนา  สังหมื่นเหม้า
 
1. นางสาวประภากร  นีละวงศ์
2. นางสาวชลลดา  จักรุวงษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 86.4 ทอง 28 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวสุวโชค  บุระเนตร
 
1. นางทัศนีย์วรรณ  สามารถ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายณษพนธ์  พิฑูรมานิต
 
1. นายสุรศักดิ์  เมตตาวิมล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวอริศรา  จรูญธรรม
 
1. นายนิรันดร  เพชรคำ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชมพูนุช  มะลิทอง
2. เด็กชายนนทภัทร  ภูเลิศ
3. เด็กหญิงพัทธ์ณัชชา  แก้วปัญญา
 
1. นางวรินฐ์ญา   พิลาวรรณ
2. นายสินธุ์สมุทร  นารี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 8 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกฤชมณ  อันสุข
2. นางสาวกัญจนพร  เบ็ญเจิด
3. นางสาวณัฐชยา  มะเสนัย
 
1. นางรุจิพัชญ์  อรุวีวัฒนานนท์
2. นางอรุณรัตน์  กิ่งโก้
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 35 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายปฏิภาณ  ศรีนามนต์
2. เด็กชายภูมิรพี  ทองพันธ์
3. เด็กหญิงเนตรอัปสร  เบญจคุ้มครอง
 
1. นางวรินฐ์ญา   พิลาวรรณ
2. นางยุภา  วุธรา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 45 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. นางสาวชญาดา  คำสวัสดิ์
2. นางสาวณิชารีย์  ใยวังหน้า
3. นางสาวนัทรินทร์  ทองตุ๋ย
 
1. นางณัฐฌา  พันธุ์สุวรรณ
2. นางเยาวเรศ  ใจอ่อน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 32 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  โชตแสง
2. เด็กหญิงพรนภัส  ต๊ะย่วน
 
1. นางกิตติพร  อาจวิชัย
2. นายสถาพร  เดชโฮม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 76.75 เงิน 24 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวศิริมาศ  สุพร
2. นายสุรศักดิ์  แก้วอ่อน
 
1. นายอัษฎายุท  โพธิ์นอก
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กิ่งนาคม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กชายภูสิทธิ์  แก้วมุกดา
 
1. นายศักดิ์ดา  ราชัย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 46 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายพุฒิพงศ์  ดอกสอน
 
1. นางผุสดี  บุญหงษ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73.58 เงิน 51 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายคณนาถ  จ่ายเจริญ
2. เด็กหญิงปุญญาพร  วงศ์มีแก้ว
 
1. นายธราดล  ภูมิวงษ์
2. นางสุธินี  บุพศิริ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 82.92 ทอง 25 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายภควัฒน์  อ่อนทา
 
1. นายธราดล  ภูมิวงษ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 44 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ศักดิ์ดา
 
1. นายมณี  ทะนุการ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 82 ทอง 14 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นางสาวปิยะมาศ  จูเจ๊ก
 
1. นายชาญวิทย์  อาจวิชัย
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 79.5 เงิน 18 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงวรัญญา  ผึ้งเถื่อน
 
1. นายอลงกรณ์  ดำรงไทย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจอมเกล้า  ภูติยา
2. เด็กชายธนวัฒน์  จิตจักร
3. เด็กชายนพชัย  แก้วฝ่าย
 
1. นางสกลรัตน์  สวัสดิมูล
2. นางมนันยา  คำมุลตรี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.5 เงิน 9 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกิตติยา  เปลี่ยนเอก
2. นางสาวปภาวดี  อภิวันทนกุล
3. นางสาวสุพิชญา  ผาใต้
 
1. นางสาวนิศากร  แก้วกิ่ง
2. นายกรีฑา  ภูผาดแร่
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธงศรี
2. เด็กหญิงชญาดา  แก้วมุกดา
3. เด็กหญิงตรีศยา  งันปัญญา
 
1. นางธิดารัตน์  ศักดิ์สุจริต
2. นางวนิดา  โคตรพิศ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.25 เงิน 25 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวบัณฑิตา  แสงสุรยันต์
2. นางสาวปารวีย์  ประธาน
3. นางสาวพรหมพร  พรหมเมือง
 
1. นายเมฆา  ดีสงคราม
2. นางสาวสุภัสสร  สิงห์โส
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 37 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เติมสุทา
2. นายชัยธวัช  บาลไพร
3. นางสาววนารัตน์  คำชมภู
 
1. นางสิรินทร์ยา  ศิริพงศ์สิน
2. นายสุเมธ  อัคพิน
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 43 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวทิพย์ชนก  เคนสี
2. นางสาวมนฑิตา  มาตราช
3. นางสาวอารียา  มาตราช
 
1. นายณัฐศักดิ์  การุณ
2. นายณัฐกร  นันทะแพง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.84 ทอง 15 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวณิชาพัชร์  ทรายมูล
2. นางสาวรัตนาวดี  อุพันศรี
3. นางสาวสุจิรา  สัตถาผล
 
1. นางรัชนี  วรรณสิริ
2. นางวัชรียา  พรหมพันธ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวชุติกาญจน์  สุริยะศรี
2. นายนทีกานต์  คงเมือง
3. นางสาวแก้วใจ  อุทัยดา
 
1. นายพงศธร  ศรีอาจ
2. นางสาวกัณธิมา  กระเดา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงวีรยา  ชัยโคตร
2. เด็กหญิงอนัญญา  แก้วคำแพง
 
1. นางบุญเต็ม  สุวรรณา
2. นางเนาวรัตน์  รู้บุญ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวชนกนันท์  สมบูรณ์
2. นายไชยวัฒน์  ไชยสุระ
 
1. นายสหชัย  สุวรรณการ
2. นางสาวศุภดา  สว่างโคตร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายภูมิภัทร  ชาไชย
2. เด็กชายเอกลักษณ์  ขันทีท้าว
 
1. นางนารี  จันทะจร
2. นายวีระพันธ์  จันทะจร
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน 34 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. เด็กชายนวพล  อิงเอนุ
2. เด็กชายพัฒนกร  บุญจันทึก
 
1. นายอนุชา  มีภูคำ
2. นางสาวกฤตยา  ชื่นนิรันดร์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 76 เงิน 14 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวขวัญหทัย  แสงกล้า
2. นายชิษณุพงศ์  กุลด้วง
3. นายณฐากูร  ไชยนิลวรรณ
 
1. นายกฤษฎา  ด้วงติลี
2. นางสาวชลฤชา  คะสาราช
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงญาณิศา  อาจทุมมา
2. เด็กหญิงปทุมมาศ  แพงดวงแก้ว
3. เด็กหญิงพรรณภัค  ยะภักดี
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เกตุสิงห์
5. เด็กหญิงวริศริยา  บัวประชา
 
1. นางสาวอาจรีย์  ฤทธิวงศ์
2. นายทศพล  สิงห์คำมา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง 27 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวธิดารัตน์  คำเอื้อ
2. นายวัทธิกร  งามสิทธิ์
3. นางสาวศุภรัตน์  ไชยรบ
4. นางสาวสุธาศินี  ต้นเงิน
5. นางสาวอัญลดา  สอนวงษา
 
1. นางเกษมณี  เรืองเพชร
2. นางเตือนตา  ศรีอัจฉริยะกุล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 12 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ห่อหุ้มดี
2. เด็กหญิงพรรษดา  ศรีทะชิต
3. เด็กหญิงมธุรดา  พรหมจันทร์
4. เด็กหญิงรักษิณา  เพชรไชย
5. เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์นามวงค์
 
1. นายสายฝน  กุละนาม
2. นางชุติมา  รายณะสุข
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.1 ทอง 13 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวจินดามณี  มีพรหม
2. นางสาวประทานพร  บุญลี
3. นางสาวพนิตนันท์  แก้วคำแจ้ง
4. นางสาวศศินิภา  ช่วยรักษา
5. นางสาวเมธานันท์  อัคราช
 
1. นายสายฝน  กุละนาม
2. นางชุติมา  รายณะสุข
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76.2 เงิน 46 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายดนัย  พนาพรสกุล
2. เด็กชายทิวา  บัวลอย
3. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  คำผาเยือง
4. เด็กหญิงปริตา  เขียดนิน
5. เด็กชายอภิวัฒน์  มาตราช
 
1. นางพิณนะรัตน์  ภักดีไทย
2. นางสาวอรุณจิต  บัตจัตุรัส
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.6 ทอง 49 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายก่อฤทธิ์   กิตติธรรม
2. นายชาคริช   ผาเชาว์
3. นายภูธเนศ  วงศ์เตชะ
4. นายรัตนากร   บุตรแสง
5. นายอนันตวัฒน์   รถหานาม
 
1. นางวาสนา   ตันมูล
2. นางสาวจิตรลดา   ยุงไธสง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.2 ทอง 8 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวกนกพร  ทอนฮามแก้ว
2. เด็กหญิงกนกวรรณ   ไก่สระแก้ว
3. เด็กหญิงชฎาพร  คนหาญ
4. นางสาวชนกนันท์  ศรีสาวรรณ
5. นางสาวฐิติพรรณ   โคตรผาย
6. เด็กชายธนกร  ชมภูบุตร
7. นายธนาวุฒิ  ผันกลาง
8. นางสาวธิดารัตน์   กุลสอนนาน
9. นางสาวปารีณาร์  อุปชาคำ
10. เด็กหญิงพรนิภา   ตอนสุข
11. นางสาวพรรณวษา   แสนแพง
12. นายรัชชานนท์  ศรีเพียชัย
13. นางสาววรธิดา  ธุรพันธ์
14. นายศิริชัย   มูลชมภู
15. นายศิวกร  ชานันโท
16. นายสรศักดิ์   ฤทธาพรม
17. นายสุรเกียรติ   เพชรสังหาร
18. นางสาวอนุสรา  พรมจักร์
19. นางสาวอรวรรณ   นันแพง
20. นางสาวอารียา   กิตติธรรม
 
1. นางประภากร   พรหมโสภา
2. นางสาวณัฐธิยา   ลุณจักร
3. นางลักขณา  ศรีมามาศ
4. นายธราดล   พิลาพรม
5. นางสิริลักษณ์  แว่นเรืองรอง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง 15 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ราชคำ
 
1. นางสาวอาภรณ์รัตน์  แสนภูวา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.4 ทอง 12 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวพัชราภรณ์  ทับทิม
 
1. นางสาวศตพร  ทอนฮามแก้ว
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.2 เงิน 37 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกนกพร  มังศรี
2. เด็กชายยศกร  กรโสภา
 
1. นางลัดดาวรรณ์  ใจกลาง
2. นางญาจิตต์  เมตุลา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.1 ทอง 35 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายกรอินทร์  สุขวิพัฒน์
2. นางสาวภัทรวดี  บุณรังศรี
 
1. นางสาวปรียา  ถาวีวร
2. นางสาวสุพัตรา  ภักดีสวัสดิ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวณัชชา  สอนสมนึก
2. นางสาวณัฐวลัย  กออุดม
3. เด็กหญิงปภาวรินท์  นรสาร
4. นางสาวปวีณา  สอนสมนึก
5. เด็กหญิงพัชราภา  พลเหตุ
6. นางสาวภาณุมาศ  วรดี
7. นางสาวมาระดี  บัวระบัติ
8. เด็กหญิงศิโรรัตน์  นิวงษา
9. นางสาวออมสิน  ทุ่มโมง
10. นางสาวเขมิกา  หนองกุ่ม
 
1. นางเพ็ญศรี  จิ่มอาษา
2. นางวาศนา  อัคราช
3. นางสาวชมพูนุท  สมบัติศรี
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83.1 ทอง 41 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นางสาวกมลวรรณ  เสนาลา
2. นางสาวกัญญากร   วงศ์เตชะ
3. นางสาวจันณิกา  โคตรเสนา
4. เด็กชายธรณินทร์  โลภตะคุ
5. เด็กชายยศพงษ์  เกษสาคร
6. เด็กหญิงวิภาดา  อุปพงษ์
7. นางสาวศิริพร  ราชรองชัย
8. นางสาวสาวิตรี  นามสว่าง
9. นางสาวอัจฉรา  โตมา
10. นางสาวเพชรลดา  จิตรัตนดาพร
 
1. นายคงเดช  ทิพวัน
2. นายโกวิท  พลราชม
3. นางสาวศิรินภา  ตราทิพย์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนร่มไทรวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เฟื่องฟู
2. เด็กชายธนกร  นิลพฤกษ์
3. เด็กชายธนภัทร  ภูศรีฤทธิ์
4. เด็กชายธนาดูน  ผิวเหลือง
5. เด็กหญิงปานระพี  ประกิ่ง
6. เด็กชายพงศกร  ปัญญา
7. เด็กหญิงพรรณวษา  เหล่าสีคู
8. เด็กชายสุรพงษ์  ไชยพรม
9. เด็กชายอดิศักดิ์  กุลสุทธิ์
10. เด็กชายเขตแดน  ไสยะวงศ์
 
1. นางจารุวรรณ  คำพรมมา
2. นายนิพนธ์  ฝ่ายทะแสง
3. นางจันทร์สุดารัตน์  จุลณีย์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75.5 เงิน 14 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปุณยธร   พลราชม
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา  ศรีคำดอน
 
1. นายรัฐศาสตร์  สวัสดิ์มูล
2. นางนันทิยา   จุลพงษ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวทิพอักษร  ไชยกว้าง
2. นางสาวไปรยา   สิงห์เสนา
 
1. นายจิโรจน์  อณาชัย
2. นายอุระ  ศรีอิสาณ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 43 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวอมรรัตน์  ชวนาพิทักษ์
 
1. นางเสาวนีย์  วงศ์วิชิต
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93.6 ทอง 9 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นายกิตติพงษ์  จันทร์ทอง
 
1. นายอำพล  พิลาตัน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกุลจิรา  รสานนท์
 
1. นางเสาวนีย์  วงศ์วิชิต
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 59 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นายธนาธิป  ภูแพง
 
1. นายอำพล  พิลาตัน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง 10 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวศิริวรรณ  กั้วจำนงค์
 
1. นางเสาวนีย์  วงศ์วิชิต
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 49 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวธัญญารัตน์    พิมพ์มีลาย
 
1. นางสาวอมรรัตน์   พจนา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มุงคุณ
 
1. นายบัณฑิต  มุงคุณ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 40 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายกิติธัช  สุวรรณเจริญ
 
1. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง 20 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 1. นางสาวลัฐิกา  วระโงน
2. เด็กหญิงอัปสรสุดา  ระแสนพรหม
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  จันทมาศ
2. นางสาวเจตสุดา  แร่ถ่าย
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวฐิติพร  พิทักษ์ศฤงคาร
 
1. นางจิราภรณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 19 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นางสาวกฤติยา  กิ้วลาดแยง
 
1. นายรัตนพล  คำเพชร
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 38 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ดีวงษ์
2. เด็กชายรัชชานนท์  อุ่มสาพล
3. เด็กชายวิวรรธน์  ศรีจันทร์
 
1. นายไพฑูรย์  สุริยะศรี
2. นายทรงวุฒิ  ยลถนอม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 43 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กชายกรัณย์ชัย  อิ่มบุญสุ
2. นายลัทธพล  อุปคำ
3. นายวรวุฒิ  ชัยทะ
 
1. นายเข็มเพชร  ศรีทอง
2. นางเสาวรัตน์  ไชยต้นเทือก
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.5 ทอง 14 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงชลธิชา   ปัญญาวัน
2. เด็กชายธวัชชัย   จรกรณ์
3. เด็กชายศิวัฒน์   จันทรังษี
4. เด็กชายสรยุทธ   ลีลาไชย
5. เด็กชายอภิเดช   นวลตา
6. เด็กหญิงเมธิกา   จิตรเจริญวรกิจ
 
1. นายเจษฎา   งอยจันทร์ศรี
2. นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี
3. นายบดินทร์  นารถโคษา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายณัฐพงศ์   ยาสาชัย
2. นายตุลกุล  ชารีพร
3. นายตุลธร   ชารีพร
4. นางสาวรัตฐิยา   โคตรวงศ์
5. นางสาวรัตนา   ถิถา
6. นายสุริยันต์   ขันธรรม
 
1. นายเจษฎา   งอยจันทร์ศรี
2. นายบดินทร์  นารถโคษา
3. นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกรณิศ  เทือกเพีย
2. นางสาวกัญญาพัชร  สิทธิ
3. นางสาวกัญญ์วรา  โกษาแสง
4. นางสาวกานต์ชนก  งอธิราช
5. เด็กชายกิตติณัฏฐ์  คำแสนพันธ์
6. นางสาวกุลธิดา  หลานเศรษฐา
7. นางสาวจุฑามาศ  เหง้าน้อย
8. นางสาวฉัตรลดา  เหนือกลาง
9. นายชวัลวิทย์  ศิลาขันธ์
10. นางสาวชุติมา  พยัคฆ์
11. เด็กหญิงญาณิศา  สระพิน
12. เด็กหญิงญารินทร์  สมิงแก้ว
13. นางสาวฐานิดา  วะชุม
14. นายฐิติวัฒน์  ฮ่มป่า
15. เด็กหญิงณัฐชา  โฮมวงศ์
16. นายณัฐวุฒิ  พุ่มโพธิ์ทอง
17. นางสาวณัฐสุดา  หลักชัย
18. เด็กชายธนภัทร  นิธิสรรพสิทธิ
19. นางสาวธัญญาเรศ   บุตราช
20. นายธัญพิสิษฐ์  สุจริต
21. นางสาวธิชา  ฮวดพรหม
22. นางสาวนภสร  พงษ์ชลนิฤมล
23. เด็กหญิงนวนันท์  กางทอง
24. เด็กชายปฏิภาณ  บุญคุ้ม
25. นายปัณณวิทย์  จันทเสนา
26. นางสาวปิยรัตน์  ครุธตำคำ
27. นายพรเทพ  บุญทอง
28. เด็กชายภานุพงศ์  สายสมบัติ
29. นายภูรินทร์  แก้วดี
30. นายรณกฤต  ตันติวิไล
31. เด็กชายรณฤทธิ์  ถาบุตร
32. นางสาวรุจิรดา  แสงสีดา
33. เด็กหญิงวิภาดา  อินทะยศ
34. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มีสูงเนิน
35. นางสาวหทัยกาญจน์  สินสุขเจริญ
36. เด็กชายอนาวิล  ศิวพงษ์พร
37. เด็กชายอภิชัย  โพธิ์นัย
38. นางสาวอิสริยา  ท้าวกลาง
39. นางสาวเกศกนก  พวงทอง
40. นางสาวเอมธิฌา  บัวชุม
 
1. นายประจักษ์  อุ่นใจ
2. นางวิลัยภรณ์  บุณโยทยาน
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  คำจุมพล
4. นางทัตพิชา  ป้องเรือ
5. นายกิตติ  นันตะสุข
6. นายกฤษณะ  แก้วเสถียร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.4 ทอง 39 โรงเรียนร่มไทรวิทยา 1. เด็กชายสุรพัศ  ระเบียบ
 
1. นายวิรัตน์  ประโพทัง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นายอัดธนนท์  กุดวงค์แก้ว
 
1. นายทองพูล  พันธ์เลิศ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.8 ทอง 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวจุฑามาศ  เหง้าน้อย
 
1. นางวิลัยภรณ์  บุณโยทยาน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.2 ทอง 11 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวสุพรรณิการ์  สุสวดโม้
 
1. นายประเสริฐ  แสงสิริวิชโย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 1. เด็กชายปฏิภัทร   หงษ์สิงห์
 
1. นางคุณัญญา  พาชอบ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.5 ทอง 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 1. นายโยธิน  ภาวะนิช
 
1. นางคุณัญญา  พาชอบ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.2 ทอง 16 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสุรดา  ท่องพิมาย
 
1. นางอรัญญา  แสงสิริวิชโย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 18 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวสุพรรณิการ์  สุสวดโม้
 
1. นายประเสริฐ  แสงสิริวิชโย
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.58 ทอง 8 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายธนาทิพย์  แสนคำ
 
1. นางทองม้วน  พันธ์เลิศ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.5 ทอง 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายภราดล  สมผล
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  คำจุมพล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวฟาตูมาตา  เนเบ้
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  คำจุมพล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 35 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวภนิตา  ยืนยง
 
1. นายมนตรี  ว่องไว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 1. เด็กชายปฏิภัทร   หงษ์สิงห์
 
1. นางคุณัญญา  พาชอบ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 44 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นายวริทธินันท์  อินทวรรณ
 
1. นายพัลลภ  รักษาพล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. เด็กหญิงรมิดา  แก้วเสถียร
 
1. นายภิรเดช  แก้วมงคล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 13 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวรัตนา   ถิถา
 
1. นายเจษฎา   งอยจันทร์ศรี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85.8 ทอง 14 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนสุข
2. นางสาวญาดา  สุวรรณา
3. นายฐานวัฒน์  จันทวงค์
4. เด็กชายธนากร  ใต้สำโรง
5. เด็กหญิงธันยรัตน์  เพชรชัย
6. เด็กชายธีธัช  อุดมเดชาเวทย์
7. นายปวริศร  โคตรวงษ์
8. นางสาวรุ่งทิวา  ปานบุญเกิด
9. เด็กหญิงวาสนา  ด้างถ่างคำ
10. เด็กชายศรัญยศ  จันทร์มาลา
11. นายสิปปกร  ยิ่งธงชัย
12. เด็กชายอภินันท์  ม่วงน้อยเจริญ
 
1. นายวิทยา  บุตรดาวงษ์
2. นายภุชงค์  วงค์กัณหา
3. นางสาวจันพิจิต  โคตรพรม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85.7 ทอง 6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายจุลวัฒน์  วันทอง
2. นายณัฐพงศ์   ยาสาชัย
3. นายตุลกูล  ชารีพร
4. นายตุลธร   ชารีพร
5. นายนวพล   นนท์ไพรวัลย์
6. นายพัชรพล   เสาว์มนตรี
7. นายพัทธพล   รอดอุตม์
8. นางสาวพิมสุดา   เสื้อก่อนคำ
9. นางสาวรัตนภา   ชาแสน
10. นายวาสุกรี   ทุมมาเกิด
11. นายศิรศักดิ์    บัวระบัติ
12. นายอนุวัฒน์   ออวิสัย
 
1. นายเจษฎา   งอยจันทร์ศรี
2. นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี
3. นายบดินทร์  นารถโคษา
4. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกีรติกาญจน์  กรพันธ์
 
1. นางทัตพิชา  ป้องเรือ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกรกนก  คึ้มยะราช
 
1. นางทัตพิชา  ป้องเรือ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายอตินันธ์   พันลำภักดิ์
 
1. นางวิภารัตน์    คู่คิด
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายจักรพงษ์  เทศงามถ้วน
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธิชานันท์  วงศ์เครือศร
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาววิสุทธิ์ธิดา  ผาใต้
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86.66 ทอง 6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายณภัทร   แก้วสมโรง
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 76.67 เงิน 18 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวพิมพ์ประกาย  วงค์วรรศรี
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง 14 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายณภัทร  ร่วมสุข
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85.83 ทอง 8 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายณัฐพล  หล่อนสิ่ว
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 18 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นายจตุพร  เงาศรี
 
1. นายภูวดล  ทองบัวบาน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 15 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายนันทวุฒิ   ตันมูล
 
1. นางวิภารัตน์   คู่คิด
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90.33 ทอง 5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายอตินันธ์   พันลำภักดิ์
 
1. นางวิภารัตน์   คู่คิด
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 26 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวเพ็ญนภา   พังแสงสุ
 
1. นางวิภารัตน์   คู่คิด
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 18 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายณภัทร   แก้วสมโรง
 
1. นางวิภารัตน์   คู่คิด
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86.33 ทอง 6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายสมภพ   วงศ์เตชะ
 
1. นางวิภารัตน์   คู่คิด
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81.75 ทอง 31 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงเอกนุตตรีย์   กุลสอนนาน
 
1. นางวิภารัตน์   คู่คิด
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 16 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวเพ็ญนภา   พังแสงสุ
 
1. นางวิภารัตน์   คู่คิด
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 73.4 เงิน 23 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวกฤติมา  โค้วสุวรรณ์
2. เด็กชายจตุภูมิ  ยะไชยศรี
3. นายจักรพงษ์  เทศงามถ้วน
4. นายณภัทร  ร่วมสุข
5. เด็กชายณัฐนนท์  พลราชม
6. นายณัฐพล  หล่อนสิ่ว
7. เด็กชายทศพล  พิมพ์แพง
8. เด็กชายพรศักดิ์  ผาด่านแก้ว
9. เด็กชายพีระยุทธ  แก้วมะ
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
2. นางนันทนา  มิตรสุภาพ
3. นางสาวเรไร  ผางทัยสง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 79.4 เงิน 15 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวกฤติมา  โค้วสุวรรณ์
2. นายจักรพงษ์  เทศงามถ้วน
3. นายชานุวัทน์  วงคะสุ่ม
4. เด็กหญิงญาณัฐสรา  พลราชม
5. นายณภัทร  ร่วมสุข
6. นายณัฐพล  หล่อนสิ่ว
7. นายทศพล  พิมพ์แพง
8. เด็กชายธิชานันท์  วงศ์เครือศร
9. เด็กชายปรวีร์  ชาไชย
10. เด็กชายพบลาภ  สมศรีแพง
11. เด็กชายพรศักดิ์  ผาด่านแก้ว
12. นางสาวพิมพ์ประกาย  วงค์วรรณศรี
13. เด็กชายพีระยุทธ  แก้วมะ
14. เด็กชายภาคภูมิ  นรินทร์นอก
15. เด็กชายรุ่งอรุณ  แก้วมะ
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
2. นางพรสินี  ศรีคำมุล
3. นางสุดารัตน์  สารวัน
4. นางนงค์รักษ์  เคนไชยวงศ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 75.6 เงิน 19 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายจักรพงษ์  เทศงามถ้วน
2. เด็กชายจิรายุทธ  เทือกตาหลอย
3. นายณภัทร  ร่วมสุข
4. นายณัฐพล  หล่อนสิ่ว
5. นายทศพล  พิมพ์แพง
6. เด็กชายธิชานันท์  วงศ์เครือศร
7. เด็กชายปรวีร์  ชาไชย
8. เด็กชายพบลาภ  สมศรีแพง
9. เด็กชายพีระยุทธ  แก้วมะ
10. นายระวี  ศรีคำมุล
11. เด็กชายรุ่งอรุณ  แก้วมะ
12. นางสาววรรณนิภา  ลินโพธิ์สาน
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
2. นางพรสินี  ศรีคำมุล
3. นางสาวเรไร  ผางทัยสง
4. นางนันทนา  มิตรสุภาพ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.4 ทอง 18 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญพัชร  ข่าลา
2. เด็กชายจิรทีปต์  ทิพย์บุผา
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  หลงทอน
4. เด็กหญิงณัฐริกา  คำมีมิตร
5. เด็กชายนพพร  ธิวะโต
6. เด็กชายปัญญาวุฒิ  วงษาเนาว์
7. เด็กหญิงผกาวรรณ  มนศิลป์
8. เด็กชายภัทรพี  พลไชย
9. เด็กชายระพีพัฒน์  ทิพสุวรรณ
10. เด็กหญิงศิริญญา  อัครศักดิ์ศรี
 
1. นายวีระพงษ์  มนต์อินทร์
2. นางสาวพิมจันทร์  อุ่นทะยา
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง 25 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายก้องกาจ  สุตนา
2. นางสาวชลธิชา  มนศิลป์
3. นางสาวปรียาภรณ์  อุตรทุม
4. นางสาววิภาวี  พิทักษ์กุล
5. นายวิษณุพงษ์  เหลาแตว
6. นางสาวสุภาวดี  ชวาลา
7. นางสาวสุมณฑา  ไขประพาย
8. นายอนุกูล  สอนสมนึก
9. นายอุกกฤษฎ์  คำพรมมา
10. นายโกวิท  จันทร์เหลา
 
1. นายวีระพงษ์  มนต์อินทร์
2. นางสาวพิมจันทร์  อุ่นทะยา
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.2 ทอง 15 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวขวัญชนก  เครือบุตรดี
2. เด็กหญิงณัฐมน  กิขุนทด
3. เด็กหญิงธีริศรา  อุปรีย์
4. เด็กหญิงนิชากร  จำเริญพูล
5. เด็กหญิงปทิตตา  เงินลุนปา
6. เด็กหญิงปรีชวัลย์  พรหมคำ
7. เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยกว้าง
8. เด็กหญิงศศิธร  วัดแพนลำ
 
1. นางสาวพิมจันทร์  อุ่นทะยา
2. นายวีระพงษ์  มนต์อินทร์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.2 ทอง 27 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริเวช
2. นายจักรินทร์  นันสุนี
3. นายชาญชัย  อุตวงค์ษา
4. นางสาวชาลิษา  ฮองต้น
5. นางสาวพิชชานันท์  สกุลทอง
6. นางสาวมินตรา  วะชุม
7. นายสุรสีห์  สังโวรี
8. นางสาวสุวิมล  พลไชย
 
1. นายวีระพงษ์  มนต์อินทร์
2. นางสาวพิมจันทร์  อุ่นทะยา
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 45 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีบุรมย์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปัญญาศรี
3. เด็กหญิงธิภาวรรณ  ยตะโคตร
4. เด็กหญิงนิพาดา  ทาระแก้ว
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชีด้าม
6. เด็กหญิงอนุธิดา  ไชยแสน
7. เด็กหญิงโสพิศณภา  แสงสิทธิ์
 
1. นายพัลลภ  รักษาพล
2. นางทองม้วน  พันธ์เลิศ
3. นางสาววิมลสิริ  เครือคำ
4. นางสาวอุไรวรรณ  ทนุจันทร์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 56 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวจุฐามาศ  ศรีคราม
2. นางสาวนันธิดา  นิครหล่อน
3. นางสาวบุษยา  พุทธวงษ์
4. นางสาวประวัณณา  โพธิ์บุญเรือง
5. นางสาวสานิตา  ยอจำปา
6. นางสาวสิขรินทร์  จันทพันธ์
7. นายอดิศักดิ์  ภูวงศ์ษา
8. นางสาวอธิตา  พรหมโคตร
9. นางสาวอริสา  หาญชัยศรี
10. นางสาวอัญชลีพร  หาญมนตรี
11. นายเจตนากร  ศิริมาศ
 
1. นางสาววันวิสา  กุลลินพล
2. นางสาวอมรรัตน์   พจนา
3. นางวิภารัตน์  คู่คิด
4. นายพงศ์พันธุ์  เกษมสิน
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 30 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  ฮามศรีพรหม
2. เด็กหญิงณัฏฐา  เชื้อเวียง
3. เด็กหญิงทองสุข  อินทโมรา
4. เด็กหญิงธนภรณ์  แดงสนาม
5. เด็กหญิงนิธยาภรณ์  ไทยจันทึก
6. เด็กหญิงพนิดา  วระกัน
7. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บุตรลักษ์
8. เด็กหญิงรัชนีกร  ฮาดทักษ์วงศ์
9. เด็กหญิงอภิญา  มอญปาก
10. เด็กหญิงอรทัย  มะอินทร์
 
1. นางพิราวรรณ  แก้วมะ
2. นางสายทอง  สิงจานุสงค์
3. นางสาวณัฐวรรณ  ลาสิทธิ์
4. นางสาวอัจฉราภรณ์  จันทมาศ
5. นายสุจิร  สอนสกุล
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.8 เงิน 22 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวกุสุมา  สกุลลี
2. นางสาวจุฑารัตน์  สุพร
3. นางสาวนริศรา  แสงสิทธิ์
4. นางสาวนุชนาถ  ไชยแสง
5. นางสาวปนัดดา  ประสงค์สุข
6. นางสาวปานระพี  พรมรัตน์
7. นางสาววิมลวรรณ  นิติยาโรจน์
8. นางสาวสศิมา  ทะวิลา
9. นางสาวสุพิชญา  พองพรหม
10. นางสาวสุภัสสรา  บุญพา
11. นางสาวอาทิตยา  โยธายศ
12. นางสาวอาทิติยา  ไพคำนาม
 
1. นายพัลลภ  รักษาพล
2. นางทองม้วน  พันธ์เลิศ
3. นางสาวอุไรวรรณ  ทนุจันทร์
4. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์  แสนดวง
5. นางสาวสุกัญญา  โยธายุทธ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 77.4 เงิน 26 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาวจิตรกัญญา  งอยภูธร
2. นายธาราพล  เดชศิริ
3. นายวรรลภย์  สีจันทึก
4. เด็กชายศราวุฒิ  ดวงปากดี
5. เด็กชายสิทธินนท์  นาคชมสา
 
1. นายมนตรี  ล้ำเลิศ
2. นางสาวกนกอร  บุษปะฤกษ์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89.2 ทอง 4 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1. นางสาวชลธิชา  เกาะกัณหา
2. นายปฏิพันธ์  หลาบคำ
 
1. นายอาภันตรา  แสงวงศ์
2. นางรุ่งอรุณ  ถำวาปี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.4 ทอง 18 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายรุ่งคุณ  รังสินารา
 
1. นายชัชพงศ์  ไพยเสน
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88.8 ทอง 10 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวสกาวรัตน์  ทองขัน
 
1. นายกฤษฎากร  เกริกกานต์กุล
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 47 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 1. นางสาวธัญวรัตน์  อุตศาสตร์
 
1. นางนฤมล  เตชสุนทรกุล
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76.2 เงิน 46 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวเขมนิภาส์   ธีระเกษมสันต์
 
1. นางสาวจินตนา  นาลงพรม
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.2 ทอง 18 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   สีโพนทัน
2. เด็กชายจิราวัฒน์   โถหินัง
3. เด็กชายภูริภัทร์   พานาดา
4. เด็กหญิงอรยา   สาขามุละ
5. เด็กหญิงอัญชิษฐา   รักกระโทก
 
1. นางสาววันวิสา  ประสพดี
2. นายกฤษฏากร  เกริกกานต์กุล
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.8 ทอง 21 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายคัมภัรภาพ  คำจำปา
2. นางสาวจิราพัชร  อินทรรักษ์
3. นางสาวณัฏฐปัณชญา  ทุมรินทร์
4. นายทิว  สุขพิมพ์ใจ
5. นางสาวภิญญาพัชญ์  ปลื้มกมล
 
1. นายพงษ์เทพ  สารนอก
2. Mrs.Rhoda Mae  Realda
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 82 ทอง 26 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงจิราภา  โชติเจริญพนิช
2. นายเทพนรินทร์  ทานาลาด
 
1. นางสาวประจิม  มนต์อินทร์
2. นางสาวธัญญารัตน์  จูมแพง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 92 ทอง 9 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายคณิน  เสนจันตะ
 
1. นางสาวประจิม  มนต์อินทร์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85.5 ทอง 10 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนิรชา  ศรีจูมลาย
2. นางสาวนิโลบล  ลีทนทา
 
1. นางสาววารุณี  จำปาเรือง
2. MissHu  Tingting
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.33 ทอง 7 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกัญจนพร  พลอาษา
2. นายวิศวะ  ทนทา
 
1. นางสาวพัสตาภรณ์  สวรรค์พร
2. นางสาวปิยวรรณ  ชโลธร
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  ตุพิลา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   อุปรีย์
 
1. นางสาวภาวิณี  บุตรดี
2. นายทศพร  วรสาร
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.17 ทอง 5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายภาณุเดช   ศิริดลธนเกษม
2. นายอภิสิทธิ์   หุนวงษ์
 
1. นายทศพร   วรสาร
2. นางสาวภาวิณี  บุตรดี
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง 9 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวณัฐสุดา  สกลพิทักษ์
2. นางสาวเนตรชนก  งอยจันทร์ศรี
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เปี่ยมหน้าไม้
2. นางสาวจินฮี  จอง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 74.83 เงิน 8 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกชพรรณ  ชาติมนตรี
2. นางสาวจิราภา  กัลยาณลาภ
 
1. นางสาวอภิญญา  นามแสง
2. นางสาวณัฎฐ์นารี  ปิยะสมบูรณ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.33 ทอง 11 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวขวัญชนก  วันวาน
2. นางสาวพิไลพร   งิ้วไชยราช
 
1. นางสาวลลิดา  งิ้วสุภา
2. นางปุณยพัทธ์  โถชาลี
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.66 ทอง 4 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกุลสตรี  ภูไชยยัง
2. นายศิวากร   ศิริธรรม
 
1. นางสาวณิชชา  คีรีวรรณ์
2. นายทศพร  วรสาร
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81.33 ทอง 5 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกานดา  วงค์ษา
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  อินทร์ศรี
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เปี่ยมหน้าไม้
2. นางสาวจินฮี  จอง
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70.33 เงิน 8 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวธิติสุดา  พลราชม
2. นายพลังธรรม  นาคมะณี
 
1. นางสาวอภิญญา  นามแสง
2. นางสาวณัฎฐ์นารี  ปิยะสมบูรณ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.33 ทอง 36 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวธัชพร   โพธิ์ชัย
2. นางสาวพิมลพร   บุรีแสง
3. นางสาวศิวนาถ  ศรีลาราช
4. นางสาวเปมิตา   ณะธิไทย
5. นางสาวเรณุกา   อุสาพรหม
 
1. นางสาวลลิดา  งิ้วสุภา
2. นางปุณยพัทธ์  โถชาลี
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.33 ทอง 9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวบัณฑิตา   พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นางสาวพลอยไพลิน  นิตุทร
3. นางสาวภรณ์พนม   ศรีบุญ
4. นางสาวสุกฤตยา   วงค์ผาบุตร
5. นางสาวอลิษา  ผาชา
 
1. นางสาวภาวิณี  บุตรดี
2. นางสาวณิชชา   คีรีวรรณ์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวนิชาภา   ดวงมูลดี
2. นายภูมิรพี   สีหมอก
3. นางสาวมินท์มันตา   พันธวีร์ภูวนาท
4. นางสาวศรีกัญญา   เหลาแหลม
5. นางสาวสุดารัตน์  ไกรษรวงค์
 
1. นางสาวชิดชนก  ป้องกัน
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกลชณก  นาคพันธ์
 
1. นางสาวพัสตาภรณ์  สวรรค์พร
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.33 เงิน 4 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายจิรภัทร   เฉิดเจิม
 
1. นายทศพร  วรสาร
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวชลิตา  น้อยธิ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เปี่ยมหน้าไม้
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.3 ทอง 42 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายณัฐกิตติ์   ทองส่งโสม
2. นายธนิศ   บับพาน
3. นายประพล  สมบัติพล
4. เด็กชายพีรพงศ์  หนูหล้า
5. นายพีรพัฒน์   สิงห์ใหญ่
6. นายภาณุพงษ์  สินธุกุม
7. นายรัชชานนท์   ถาบุตร
8. นายรัชพล  กันโฮมภู
 
1. นายสถาพร  เดชโฮม
2. นายนัฐพล   นามวงค์เนาว์
3. นางพรพิศ   ผิวหอม
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายชลทิต  วรพงษ์
2. นายธีรภัทร์  มุศิริ
3. นายปิยวุฒิ  ลาพันธ์
4. นายวัชระ  วิลาศรี
5. นายสุรชาติ  เจริญสุข
6. นายเกียรติศักดิ์  ภาอาษา
 
1. นายสุชาติ  ธุระพระ
2. นายนิกร  โสรินทร์
3. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.1 ทอง 11 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกัญญาวีร์  วงค์บาตร
2. นางสาวกัลยาณัฐ   ผายเงิน
3. นางสาวชญาดา   โน๊ตสุภา
4. นางสาวชลันธร   วดีศิริศักดิ์
5. นายนันทกานต์   ขันทะชา
6. นางสาวปรีดานุช   ราชเล
7. นางสาวปาริชาติ   ผ่านสิริมงคล
8. นางสาวพัทธนันท์  โรจนพีราภัสร์
9. นางสาวพิชญา  จันทร์งาม
10. นายวรเทพ   หล้าพรหม
 
1. นายปิยะพงษ์   ธรรมรักษ์
2. ว่าที่พันตรีธงชัย  ประวีณานนท์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 77.3 เงิน 36 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงชมพูเนกข์  ฐานะสุ
2. นางสาวธนาภรณ์  โถแก้วเขียว
3. นางสาวภัทรวดี  สลักคำ
4. นางสาวมานิตา  งามสิทธิ์
5. เด็กหญิงศุภดา  ศรีมุกดา
 
1. นายปรีดา  มองเพชร
2. นายกฤษฏ์หิรัญ  ธนนันทน์นฤดน
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 50 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวชลธิชา  ทิพย์คำมี
2. นางสาวนิรชา  ข่วงทิพย์
3. นางสาวประภัสสร  กาญจนเกตุ
4. นางสาวศศิมาภรณ์  ถาปันแก้ว
5. นางสาวสิริภาพร  กันยา
 
1. นายกงวิทย์  ศิริขันธ์
2. นางอำภา  ศิริขันธ์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 27 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงยลดา  ทองหลาง
2. เด็กหญิงรัชนีภรณ์   เพียสา
3. เด็กหญิงลดา  นนท์คำวงค์
 
1. นางสาวพรรณพิลาศ  สมมาตย์
2. นางสาวปพิชญา  โกมินทรชาติ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายนิธิ  พรหมเทศ
2. นางสาวลลิตา  ศรีมาบุตร
3. นางสาววรินทร  คนซื่อ
 
1. นางคันที  โสมชัย
2. นางพวงผกา  ภาวะบุตร
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ก้อนดินจี่
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  พรมรัศมี
3. เด็กหญิงวิสสุตา  วรสาร
 
1. นางสาวทรรศนันทน์  พรมประศรี
2. นางสาวจุรารัตน์  อัครพิน
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.4 ทอง 27 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวจิรานันท์  ศรีสกลวงศ์
2. นางสาวชลันธรี  รัตนวิชัย
3. นางสาวชิดชนก  สุขสง่าเจริญ
 
1. นางพวงผกา  ภาวะบุตร
2. นางสาวอรยา  เขียวรัตน์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 63 ทองแดง 39 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นางสาวชุติมา  สีแสง
2. นางสาวอุษามณี  ขันธ์แก้ว
 
1. นายนราชัย  อสุรินทร์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาววรุณทิพย์   แก่นสุวรรณ
2. นายวิพุธ   ซ้ายสุพรรณ
 
1. นายสุวัช   มูลเมืองแสน
2. นางสาวเสาวลักษณ์   สุวรรณรงค์
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงญาณาธิป  รัชตะวิไล
2. เด็กหญิงญาตาวี  พูนเม็ง
3. เด็กชายพงศกร  ศรีวิชา
 
1. นางเนตรชนก  แสนทิพย์
2. นายวรนนท์  ทันอินทร์อาจ
 
160 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 70.25 เงิน 39 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายณภัทร   ศักดิ์ศรีบุญดี
2. นางสาวธนพร   เจริญกิจวิบูรณ์
3. นายศุภกร   ปราโมทย์จิตร
 
1. นายวันเฉลิม   โสตะวงค์
2. นายสุวัช   มูลเมืองแสน
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 46 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวชลลดา  คิดค้า
2. นายภูมินทร์  มาตจินดา
 
1. นายพรชัย  สิทธิศักดิ์
2. นางสาวสุภาวดี  ศรีสุชาติ
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 49 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธนาลักษณ์  ยะวงษ์ศรี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เรืองวงค์
 
1. นางสาวประภัสศร   เวฬุวะนารักษ์
2. นางปิยนาถ  ปาละรีย์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงปฏิพร  ศรีนัครินทร์
2. นางสาววนิดา  วงศ์เตชะ
 
1. นางสาวประภัสศร   เวฬุวะนารักษ์
2. นางปิยนาถ  ปาละรีย์
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 20 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายฌัชพนธ์  ชุมอักษร
2. เด็กชายปกป้อง  สิทธิศักดิ์
 
1. นางสาวจารุณี  เรืองสวัสดิ์
2. นายพรชัย  สิทธิศักดิ์
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 59 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายอนาวิล  แก้วมะ
2. นางสาวเนตรนภา  ครุฑธะกะ
 
1. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
2. นายนิกร  โสรินทร์
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 59 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีนารัตน์
2. เด็กชายนรุตม์ชัย  สิงห์คำ
 
1. นางขนิษฐา  สุวรรณะ
2. นางสาวปณยา  มณีเนตร
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 46 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวอัณศยา  สุวรรณแสง
2. นายเจษฎาพร  ทองขันธ์
 
1. นางขนิษฐา  สุวรรณะ
2. นางสาวปณยา  มณีเนตร
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 82 ทอง 22 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวกุลธิดา  ปัญญาวัน
2. นางสาวจิรวดี  นารินรักษ์
 
1. นางขนิษฐา  สุวรรณะ
2. นางสาวปณยา  มณีเนตร
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80.5 ทอง 21 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายณัฐพัชร์  แก้วมณีชัย
2. เด็กหญิงพิชยา   สิงห์คาม
 
1. นางสาวณัฐริกา   ทองสมนึก
2. นายชุติพงศ์   พันธุ์สมบัติ
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. เด็กชายชลทิต  อินทิสาร
2. เด็กชายชินกฤต  เนตรจันทร์
 
1. นางสาวภาวิณี  เพ็งธรรม
2. นายธนาวัฒน์  ประพันธ์
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99.96 ทอง 5 โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายจิณณวัตร   แสงวงค์
2. นายนัฐวุฒิ   อุปคิ
3. นายศักดิ์ชลสิทธิ์   มั่นสกุล
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นายจักรกฤช  จันทรวีระกุล
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง 10 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นายชนม์สวัสดิ์  ฮาดนารี
2. นายสมชาย  แสนปากดี
3. นายสุขเกษม  ฮาดนารี
 
1. นายยุทธพล  ฤาชา
2. นายสมศักดิ์  งอยแพง
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 78 เงิน 21 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีมุกดา
2. เด็กชายศิริราช  กางทอง
3. เด็กชายอธิปัตย์  นิลทะราช
 
1. นายเดชอุดม  ไชยวงศ์คต
2. นางศิรินาถ  ลุนจักร
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 50 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายจิรพงศ์  จันทรังษี
2. นายณัฐพงศ์  วงศ์เตชะ
3. นายอภินันท์  เทเสนา
 
1. สิบเอกอุทัย  มุ่งกั้นกลาง
2. นางสาวประภัสศร  เวฬุวะนารักษ์
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายจตุรงค์  ราชิวงค์
2. เด็กชายศุภกฤษณ์   โรจนวัชร์
3. เด็กชายสุภธิษณ์  ศรีชาติ
 
1. นายเดชอุดม  ไชยวงศ์คต
2. นายรอบรู้  ด่างเกษี
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 74.8 เงิน 35 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายทวิภพ  สาสีทา
2. นายธนไชย  โมละดา
3. นายพันแสง  แสนดวง
 
1. สิบเอกอุทัย  มุ่งกั้นกลาง
2. นางปิยนาถ  ปาละรีย์
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายกิตติภพ  โสภา
2. เด็กชายชนาธิป    งอยกุดจิก
3. เด็กชายพชร  เจริญกิจกุล
4. เด็กชายภูริทัติ  รอดภัย
 
1. นางสาวเนตรชนก  แสนทิพย์
2. นายอดิศักดิ์  แสนทิพย์
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นางสาวพัชรีญา   อดทน
2. นายสราวุธ   เครือตาแก้ว
3. นางสาวหงษ์ลัดดา   อำภาวงศ์
4. นายอภิสิทธิ์   อุปติ
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นางรุ่งสว่าง  จันทรวีระกุล
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.8 ทอง 54 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โคตรวงค์
2. เด็กหญิงปลายลัดดา  คำมี
3. เด็กหญิงสโรชา  สอนเสนา
 
1. นายสุคนธ์  ภูชำนิ
2. นางสาววารุณี  มาตรสงคราม
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.7 ทอง 37 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาวจิตลดา  สายแสง
2. นายวิระชัย  นาถมทอง
3. นายสถาพร  นนนาท
 
1. นายสุคนธ์  ภูชำนิ
2. นายภาณุพงษ์  ทิพย์สุวรรณ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายนิพพิชฌน์  แก้วดี
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ดาบสีพาย
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สพานกลาง
 
1. นางเยาวลักษณ์  ชัยทัด
2. นางสาวณัฐริกา   คำเกาะ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 37 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวชลิตา  แสนสุภา
2. นางสาวปารณีย์  คำทะเนตร
3. นางสาวพิมพรรณ  แสงวงค์
 
1. นางนุพิศ  อัคพิน
2. นางบุษบา  แสงวงค์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงจิรภา  บัวอ่อน
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  ฐิตญาณ
3. เด็กชายณัฐนันท์  สีสด
4. เด็กชายธนวัฒน์  คำตั้งหน้า
5. เด็กหญิงธิดาพร  บุญอยู่
6. เด็กชายธีรภัทร  นนท์คำวงค์
 
1. นางทิพย์วิมล  นันตสุข
2. นางสาวสมฤทัย  อิ้มพัฒน์
3. นายวีระพงศ์  พลราชม
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวบุษยา  บุตรชาติ
2. นางสาวสุกานดา  บุตรชาติ
3. นางสาวสุจิรา  มีลาดคำ
4. นางสาวอรศิริ  แก้วมะ
5. นายเกียรติศักดิ์  ภูสีนาค
6. นายเบญจพล  เรียงลาด
 
1. นางทิพย์วิมล  นันตสุข
2. นางสาวสมฤทัย  อิ้มพัฒน์
3. นายวีระพงศ์  พลราชม
 
185 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนิรชา  คุณปัญญา
2. เด็กหญิงพรนภา  ไขลายหงษ์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทรังษี
 
1. นางปัญจพร  แสนภูวา
 
186 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นางสาวกิตติญา  คำงาม
2. นางสาวชลธิชา  เม็ดอำมาตย์
3. นางสาวสุพัตรา  ลิ้นแก้ว
 
1. นางปิยวดี  สิงห์ทองไชย
2. นางสาวจิราภรณ์  พลราชม
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กหญิงวนิดา  วิระศรี
2. เด็กชายศักดิ์ดา  ศรีประไหม
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  ชาดี
 
1. นายวัฒนชัย  พิมพ์เภา
2. นางสาวทิติญา  สมควรการ
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.6 ทอง 12 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 1. นางสาวนิภา  มุลเมืองแสน
2. นางสาวศิวพร  ไชยวงศ์คต
3. นางสาวอาทิตยา  อาป้อง
 
1. นางสาวถนอม  ถิ่นตองโขบ
2. นางวราภรณ์  พลราชม
 
189 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.8 ทอง 13 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชลิดา  ผิวยะเมือง
2. เด็กหญิงนันธ์หทัย  ปิยจิตรไพรัช
3. เด็กหญิงศิวนาถ  ทันอินทรอาจ
 
1. นายอุดมชัย  จันทพรหม
2. นายจตุรวิทย์  ซ้ายสุพรรณ
 
190 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นางสาวกมลฉัตร  วงค์สิงห์
2. นางสาวพัชรีญา  อ่อนหลง
3. นางสาวสุปรียา  วงศ์เจริญ
 
1. นางสาวสะคราญนิตย์  นามละคร
2. นางสาวนวพร  ชำนาญเวช
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 33 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายคณิศร  หนังไทยสงค์
2. เด็กชายนภกานต์  นาคพันธ์
3. เด็กหญิงภัทรมน  บุญชาญ
 
1. นายอุดมชัย  จันทพรหม
2. นางสาวจันทร์จิรา  พารา
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.9 ทอง 30 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวดวงพร  มีผล
2. นางสาวปริชาติ  สงดี
3. นายพชร  นามวงศ์ชัย
 
1. นางเพ็ญศิริ  วงศ์นรา
2. นายวีระพล  นะโพธิ์
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   เหลาแตว
2. เด็กหญิงจิรนันท์   เนื้อนา
3. เด็กหญิงพีรดา   เหลาแหลม
 
1. นางสมัย  คำเกษ
2. นางสาวสุวิชา   จันทร์โคตร
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.82 ทอง 27 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นางสาวจิราภรณ์  แสนโบราณ
2. นายฐิติพงศ์  รักภูเสน
3. นางสาวอรทัย  รักภูเสน
 
1. นายนิคม  ศรีหนองแสง
2. นางพวงชมภู  สิงหศิริ
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกานติมา  สุคำภา
2. เด็กหญิงฐิติพรรณ  แสนบุญมี
3. เด็กหญิงสุชานันท์  นามี
 
1. นางสาวพิกุลแก้ว  ยะไชยศรี
2. นายเลิศศักดิ์  คู่สูงเนิน
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 1. นางสาวภัทรลดา  วงษาคร
2. นางสาวรัตติญา  ่ผาด่านแก้ว
3. นางสาวหนึ่งนภา  ลือแก้วมา
 
1. นางเนตรนภา  อินธิแสน
2. นางรุ่งทิพย์  วิเศษ
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  อิ่มบุญสุ
 
1. นางสาวณัฐริกา  อุปพงษ์
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.2 ทอง 9 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธวัชชัย  ทรงเล็กสิงห์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  พ่อเสือ
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงชมม์นิภา  สุพรหมอินทร์
 
1. นางสุภารัตน์  ขอกรดสำโรง
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 16 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายจอมพล  พลราชม
2. นางสาวศุธิดา  มุลเมืองแสน
3. นางสาวอพิชญา  อุทัยวัฒน์
 
1. นางสาวรัชณีย์  เครือคำ
2. นางสาวสมจิตร  จันทาสี
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายพีรวิชญ์  สอดศรี
 
1. นางเบ็ญจวัลย์  คำภูษา
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายสุภนัย  งอยผาลา
 
1. นายอนุพงษ์  ยุรชัย
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  อุ่มสาพล
 
1. นางสาวณัฐริกา  อุปพงษ์
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 39 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายศิริโชค  ฮ่มป่า
 
1. นางเบ็ญจวัลย์  คำภูษา
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84.8 ทอง 6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวนุชธิดา  พรหมแก้ว
 
1. นางคันที  โสมชัย
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80.66 ทอง 28 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สิงห์คำมา
 
1. นางสาวรัตนพันธ์  คณะเมือง
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 84.8 ทอง 5 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายกนิษฐภาดา  มาตราช
 
1. นางสาวแสงเทียน  นามละคร
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.6 ทอง 6 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กชายณรงค์เดช  โพนสวนทีป
2. เด็กชายประจักษ์  อุ่มภูธร
 
1. นายโรจนศักดิ์  อินทนน
2. นางสาวภัควลัญชญ์  ศรีประภา
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายพัชรพล  งอยผาลา
2. เด็กชายศักดิ์ดา  ดวงกุลสา
 
1. นายโรจนวุฑฒิ  เถิงนำมา
2. นางสาวทัศณีย์  ตองตาสี
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 87.14 ทอง 20 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายภาคภูมิ  นรินทร์นอก
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 83.35 ทอง 37 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 1. นางสาวนภัสรา  ขานเพราะ
 
1. นางสาวโฉมวลี  กุตระแสง
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 84.2 ทอง 26 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธิบดี  โทมุลา
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 84.2 ทอง 41 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายธนารักษ์  ถึงคำภู
 
1. นายทองคำ  วรสาร
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 37 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายอัฏฐวัช  รถหานาม
 
1. นายชานุ  สิงหกันต์
 
215 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 30 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายยุทธนา  สามารถกุล
 
1. นายไกรวุฒิ  วงศ์ชารี
 
216 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 81.6 ทอง 38 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายพรศักดิ์  ผาด่านแก้ว
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 83.5 ทอง 22 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายกันทรากร  พิมพ์สิงห์
 
1. นายชานุ  สิงหกันต์
 
218 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 89.29 ทอง 23 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริเวช
2. นายขจรศักดิ์  แถวไธสง
3. เด็กหญิงขวัญชนก  เครือบุตรดี
4. นายจักรินทร์  นันสุนี
5. นางสาวชลธิชา  มนศิลป์
6. นางสาวชาลิษา  ฮองต้น
7. เด็กชายณัฐนันท์  นนทะโชติ
8. เด็กหญิงณัฐริกา  คำมีมิตร
9. นายณัฐวุฒิ  สุภรณ์
10. เด็กหญิงธีริศรา  อุปรีย์
11. เด็กหญิงนิชากร  จำเริญพูล
12. นางสาวปทิตตา  เงินลุนปา
13. นางสาวพิชชนันท์  สกุลทอง
14. เด็กชายภาณุพงษ์  สังวรดี
15. นายภาดล  วภักดิ์เพชร
16. เด็กชายภานุเทพ  พุ่งสิน
17. นางสาวมินตรา  วะชุม
18. นางสาววิภาวี  พิทักษ์กุล
19. นายศิริชัย  เกตวงษา
20. นายสันติกานต์  บุระวงค์
21. นางสาวสุภาวดี  ชวาลา
22. นางสาวสุมณฑา  ไขประพาย
23. นายสุรสีร์  สังโวร์
24. นางสาวสุวิมล  พลไชย
25. นายอนุกูล  สอนสมนึก
26. นายอริญชย์  พิมพา
27. นายอาทิตย์  ลามเพ็ญ
28. นายอุกกฤษฏ์  คำพรมมา
29. นายโกวิท  จันทร์เหลา
30. นายโจนธารย์  นาโควงค์
 
1. นางสาวพิมจันทร์  อุ่นทะยา
2. นายวีระพงษ์  มนอินทร์
3. นายมนตรี  ไชยบุบผา