สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงศรีเพ็ญ  ชินพันธ์
 
1. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 48 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวธินันทา  แก่นลา
 
1. นางสุภรัตน์  ยิ่งดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 58 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  ศรีวรรณะ
 
1. นางคำนวน  ไชยะเดชะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 25 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นายเจษฎา  วันทะวงษ์
 
1. นางสาวบาสิกา  สมรักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สายทอง
 
1. นางสาวณัฏฐากุลยา  จันทร์เปรียง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 78 เงิน 9 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวธัญธร   ตะบองทอง
 
1. นางสุรัชนา  โพธินาแค
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 70 เงิน 31 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงเกวลิน  สังสัมฤทธิ์
 
1. นางสุวคนธ์  พลลพ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 40 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวดวงเดือน  ทองเฟื่อง
 
1. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 44 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาด  นวมบางขวัญ
 
1. นายไพศาล  พุฒพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 43 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวปริชาติ  กันตรง
 
1. นางสาวรพีพรรณ  บุญเย็น
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 41 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงฑิตยาพร   สมจันทร์
2. เด็กหญิงลักษ์คนากร   คำแสนหมื่น
 
1. นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสิมมา
2. นางสาวเนตรนภา  ไชยสิทธิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาววรนุช  กำลังดี
2. นางสาวสันทราย    ทาตะวัตร
 
1. นางเนติมน  มีศิริ
2. นางขวัญชีวา  ศิริมา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 87.49 ทอง 15 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพาทินธิดา   ชัยศรี
2. เด็กหญิงหญิงชณัญญา   สร้อยพาบ
 
1. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
2. นางอรนุช  นามเขียว
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 94.04 ทอง 10 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาววารุณี   ศรีบุรี
 
1. นางสาวปาจรีย์  นามวงศ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 50 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายชนวีร์   ประจันทร์
 
1. นางสาวจิตร์สิริ   ไกรรักษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายเป๊ปซี่  อธิโคตร
 
1. นางสาวอลิชา  สมบูรณ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์   กลมพันธ์
2. นางสาวปานตะวัน    พลเสนา
3. เด็กหญิงอารียา   วันเจริญ
 
1. นางกุนทินี  อรจันทร์
2. นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 7 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวภัสราวรรณ  สันทานุลัย
2. นางสาวเบญจวรรณ  ครุธชาติ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ครองเมือง
 
1. ดร.พิชยาศิริ  พิมพ์ทราย
2. นางสาวสุธางศ์รัตน์  โพธิ์งาม
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 53 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   รุ่งเรือง
2. เด็กชายจักรพงศ์   สีดาโคตร
3. เด็กหญิงพัชราภา   บุญเกิด
 
1. นางสุภารัตน์  หอมหวล
2. นางสาวรัชนีพร   บุตรกูล
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 44 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  อุปสุก
2. นางสาวปวีณา  อุตมะ
3. นางสาวเทียนทอง  วอนสุข
 
1. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
2. นางรัชณีกรณ์  เทียมจิตต์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 42 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงชีวาพร  ขันทอง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริจันทร์
 
1. นางสาวรักษมล  รักพรม
2. นางพิศมัย  บุดดี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 67 ทองแดง 46 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวพิมพ์ปฏิภาณ  พิมพ์น้อย
2. นางสาวภัทรพร  กอไธสง
 
1. นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง
2. นางสาวมัณฑนา  องอาจ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 53 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายอดิเทพ  ประสงค์
 
1. นายทวีพงษ์  ประพันธ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 97 ทอง 4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายนราธิป  เกตุพงษ์
 
1. นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78.48 เงิน 39 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายชยณัฐ   จูมสิมมา
2. เด็กชายธนาธิป   ช่างเจรจา
 
1. นางธนพร    สำลี
2. นางสาวดวงเดือน   ดวงดี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 83.03 ทอง 24 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายณัฐธร    กันทอง
 
1. นางธนพร    สำลี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 55 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงธิดาเทพ  ยวนพันธ์
 
1. นางจินห์จุุฑา  มิ่งมิตรวิบูลย์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 61 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นางสาวสุนิสา  พิทักษ์
 
1. นางสาวนันทนา  เกษมณี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 70 เงิน 42 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายโกเมศ   ประกอบผล
 
1. นางธนพร  สำลี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 23 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจุฑากานต์  ผิวทน
2. นางสาวปิยปราณ  วงษ์แสวง
3. เด็กหญิงสุวิชญา  ชินตะวัน
 
1. นางสาวแก้วตา  พรมบุตร
2. นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 48 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจิรัชฏาพร  ไชยนิล
2. นางสาวศศิกานต์  ทองเหลือ
3. นางสาวศศิธร  เลื่อนฤทธิ์
 
1. นายสมาน  เรืองศรีตระกูล
2. นางสุทธาอร  โคตรมิตร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  จารึกธรรม
2. เด็กหญิงณรรฎฐกมล  แก้วคำสอน
3. เด็กหญิงสุวิมล  นวลดั้ว
 
1. นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 61 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นางสาวฉัตรสุดา  สินศิริ
2. นางสาวนัฐธิดา  เสนใส
3. นางสาวมิ่งขวัญ  พละวัตร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เกียรติจรุงพันธ์
2. นางบัณฑิตา  ปิ่นหอม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 56 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายกิตติภพ   ดาวไสย์
2. เด็กหญิงวนัฐชนันท์   คุพันธ์
3. เด็กชายสุกนต์ธี   เสนใส
 
1. นางยุพวรรณ  ตรีรัตน์วิชชา
2. นางสาววัชรีภรณ์  จำปา
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 11 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวทักษพร  เรณู
2. นางสาวสุธาสินี   ธิปประโคน
3. นางสาวอภิชญา  เวชทัพ
 
1. นางมลิวัลย์  เลาหสูต
2. นางสาวเสาวลักษณ์   หล้าสิงห์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงดลพร  แก้วปุม
2. เด็กหญิงศศิรารัตน์  พรมเกษ
3. เด็กหญิงสาริศา  ใจเครือ
 
1. นางวรรณกร   คำอุดม
2. นางลัดดาวัลย์  บัวเพ็ญ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกนกอร    คำปลิว
2. นางสาวนวรัตน์   บุญสิทธิ์
3. นางสาวสิรินทิพย์   บุญตา
 
1. นายธัชกร  สุริยวงศ์
2. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายธนภูมิ  ตองอบ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  สูงสุด
 
1. นางจิตติมา  ใจเครือ
2. นายกิตติ  กาสา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 48 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวณัชญาภรณ์  ทองพูน
2. นายธีรศักดิ์  ปัญญา
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
2. นางนิภาพร  ยุพา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายปัตพงศ์  กิ่งจันมน
2. เด็กชายสิทธิโชค  สุขภูวงค์
 
1. นางสุพรรณณี  จันทเขต
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90.5 ทอง 11 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  มะโนชาติ
2. เด็กชายศุภมงคล  สิงห์ทอง
 
1. นางสุพรรณณี  จันทเขต
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายจิตรภาณุ  สำลี
2. นายณัฐวุฒิ  ติงสะ
3. นายภูมิพิพัฒน์  ยงเพชร
 
1. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง 7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญจณัฐ  นาคสังข์
2. เด็กหญิงจงกล  วงศ์ใหญ่
3. เด็กหญิงชลิตา  ด้วงทอง
4. เด็กหญิงนภัสร  พรรษาวนัส
5. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวอัณศา  เขียวดี
2. นางทัศนี  ศิลบุตร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง 21 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายจิรายุ  บึงไกร
2. นางสาวณัชชา  สุริวงค์
3. นางสาวปภาดา  เสนาภักดิ์
4. นายวิทยา  คงสิม
5. นายอมรเทพ  อ่อนผิว
 
1. นางพัทธยา  ชุมสงคราม
2. นางสาวเมธิญา  วรรณจู
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง 44 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลวัลย์   การะเกษ
2. เด็กหญิงชนกวนัน  ทองทิพย์
3. เด็กหญิงนรินทิพย์   อิสระภาพ
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  วงษเกษ
5. เด็กหญิงอุษณีษ์  เลิศวรสิริกุล
 
1. นางสาวไอรดา  วงวาน
2. นางสาวลลิดา  โสดามุข
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.8 ทอง 17 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวพรนภา  เตรียมชัย
2. นางสาวพิยะดา  พงษ์วัน
3. นายพีระพงษ์  วอทอง
4. นางสาวศิรประภา  คำเเก้ว
5. นายเชิดชูตระกูล  ภูมลี
 
1. นายเกษมสันต์   แพงมา
2. นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78.6 เงิน 38 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายคงกระพัน   คงกลาง
2. เด็กชายธีรภัทร   ประสิทธิ์
3. เด็กชายบวรนันต์  ตะบองทอง
4. เด็กชายพัทธดนย์  โคตสีสา
5. เด็กชายรวินท์  ประทีปทอง
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน
2. นางอรวรรณ  หลอมทอง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.4 ทอง 52 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายกรภูมิ  วงศ์สุธา
2. นางสาวกิตติวรรณ  กาหลง
3. นางสาวปวิมล  ทนธรรม
4. นายพงศกร  จันหอม
5. นางสาวศรารัตน์  ลาพรหมมา
 
1. นายชนะพล  เนตรแก้ว
2. นายยศพันธ์  สุขกาย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 74.5 เงิน 40 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกนกวลัย  แสนแวด
2. นายกิตติศักดิ์  ชาลีกุล
3. นายจักรวรรดิ  บุสบัน
4. นายชิษณุชา  อำไพ
5. นางสาวชุติณีษ์  กองมี
6. นายธนวัฒน์  ดอกมะเดื่อ
7. นายธิติวัฒน์  ทารมย์
8. นายธีรภัทร  ยอมพันธ์
9. นายนันทพงค์  มณีพงษ์
10. นายประภากร  บุญร่วม
11. นางสาววิจิตรา  ดวงศรี
12. นายอนวัช  แสงสว่าง
13. นางสาวอรัญญา  เนียมมูล
14. นายเจษฎา  บุดสีนนท์
15. นางสาวเพียงพอ  ศรีราตรี
 
1. นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด
2. นายปกรณ์พล  พวงพันธ์
3. นางสาวพวงผกา  วันศรี
4. นางสาวจันทร์นภา  สายทอง
5. นางสาวจิตสุภา  เถาว์คำ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 36 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงผกายมาศ  สารภาพ
 
1. นางสวภัทร  หอมหวล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง 52 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายธีรศักดิ์  ละมูล
 
1. นางสิรินุช  สุขกาย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.4 เงิน 53 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายนวดล  ร่วมทรัพย์
2. เด็กหญิงวันนิสา  วังทอง
 
1. นางวรัญญา  คำภาบุตร
2. นางสาวณัฐยาภรณ์   ติละบาล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.1 ทอง 35 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  แก้วงามสอง
2. นายเขตโสภณ  สืบวงศ์
 
1. นางกัญจนา  ฝักแต้
2. นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.2 ทอง 42 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงฉัทชนัน  ทองบ่อ
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญชาลี
3. เด็กหญิงณัชชานิษฐ์  สุวรรณศิลป์
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดวงแก้ว
5. เด็กหญิงบัณณิตา  สีหะบุตร
6. เด็กหญิงบุณยลดา  จูมสิมมา
7. เด็กหญิงพรนัชชา  บุญเลี้ยง
8. เด็กหญิงลดาวัลย์  กิ่งแสง
9. เด็กหญิงศศินา  ดวงศรี
10. เด็กหญิงเอวิตรา  บุดดา
 
1. นายคำภา  ดำพะธิก
2. นางชลัญธร  ดำพะธิก
3. นางสาวปนัดดา  ทองวิลัย
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83.8 ทอง 38 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  ไชยขันตรี
3. เด็กหญิงขนิษฐา  ตันตะยอด
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุวรรณสิงห์
5. เด็กหญิงทิพย์วารี  พากเพียร
6. เด็กหญิงรุ้งนภา  ไชยขันตรี
7. นางสาวศศิปรียา  แก้วคำรอด
8. เด็กหญิงอริสา  สานเสนา
9. นางสาวอำพรรัตนา  กาวัน
10. เด็กหญิงโสภิตา  จันทราศักดิ์
 
1. นางสาวสุวภรณ์   ชื่นจำปา
2. นางสาวทารุณีย์  แก้วดี
3. นางสาววิไลลักษณ์  ดวงแก้ว
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81.2 ทอง 26 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  แก้วเมือง
2. เด็กชายธัญนพ  ศรีแก้ว
3. เด็กชายธีร์ธวัช  คานทรัพย์
4. เด็กหญิงประกายสิริ  ดวงแก้ว
5. นายพงศกร  มวลพรหม
6. เด็กชายฤทธิพงษ์  ศุภนิกร
7. นายวัชรากร  นวลคำ
8. นางสาวศิศปรียา  พรมวงศ์
9. เด็กหญิงสุธาริดา  อุทา
10. เด็กชายอชิตพล  บุญขันธ์
 
1. นายยธีรวุฒิ  จูมพันธ
2. นางสาวสาวนันทนา  เกษมณี
3. นายวฤหัส  รุ่งเรือง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 83.3 ทอง 17 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายจุฑาภัทร  รักถิ่นไทย
2. เด็กหญิงชนัดดา  กุดรังนอก
3. เด็กชายณัฐพนธ์  จวงจันทร์
4. เด็กชายธนวัฒน์  เสนาภักดิ์
5. เด็กหญิงนภสร  ลายสันเทียะ
6. เด็กชายภูลิภัฒน์  ปลั่งกลาง
7. เด็กหญิงวรัญญา  จันแก้ว
8. เด็กชายสุรพัฒน์  วงษ์แก้ว
9. เด็กหญิงอรวรรณ  เกษร
10. เด็กชายเสกสรร  หินลาด
 
1. นายอานุภาพ  เรืองศรี
2. นายวรวัช  วิลานันท์
3. นายเอกบดินทร์  ศรีสันต์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 87.14 ทอง 7 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวชฎาพร  แก้วแดง
2. นายณพภาดล  พิลา
3. นายทินกร  นะวัน
4. นายธนากร  อัดจันทึก
5. นางสาวนริศรา  ผูกพันธ์
6. นายนันทวัฒน์  กงล้อม
7. นายปรเมษฐ์  ทองหลาง
8. นายพงศกร  วงษ์แก้ว
9. นายอดิศร  ทองสลับ
10. นายเดชติพงษ์  จิตโชติ
 
1. นายธิตทิวา  หาลวย
2. นายณัฐพล  แก้วอาสา
3. นายพัชระ  วงค์เจริญ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พละศักดิ์
2. เด็กชายพรหมพิริยะ  บุญมา
 
1. นางสุวภัทร  ศรีนวล
2. นางอาภาภรณ์  ถิตย์รัศมี
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายณัฐกมล  คำสุข
2. นายบารมี  สายพันธ์
 
1. นางสาวสาคร  คุมมินทร์
2. นางวิภาษณีย์  เกิดนอก
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวพรชิตา  โพธิ์ขาว
 
1. นายพชรพล  ทินบุตร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95.2 ทอง 4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวณัฐพร  วงศ์ไชยา
 
1. นายพชรพล  ทินบุตร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80.8 ทอง 31 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กหญิงนิษิตา  เขียวอ่อน
 
1. นายสมชาติ  ทะนันชัย
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94.5 ทอง 33 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1. นางสาววรรณิสา  ศิรินู
 
1. นางวารุณี  ทำนา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 44 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงสมปรารถนา  ทองสงฆ์
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง 11 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวสุวิมล  คำเหลือ
 
1. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 33 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงเมธาวี  ชูมี
 
1. นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 16 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายพันธ์รวิชญ์  พันธ์โบ
 
1. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง 44 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกฤตพร  ทองลือ
2. เด็กหญิงอภิญญา  พงศ์พนาพิพัฒน์
 
1. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
2. นายพชรพล  ทินบุตร
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายสิรดนัย  เวชสุวรรณกิจ
 
1. นายวิเชียร  สืบวงศ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายพีระพัฒน์  หาระไชย
 
1. นายวิเชียร  สืบวงศ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 22 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายชัยพัฒน์  พิมพ์โพธิ์
2. เด็กชายธิติ  ชาลีหอม
3. เด็กชายอดิศักดิ์  กุนหอม
 
1. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
2. นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 41 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวกนกอร  สมภาวะ
2. นางสาวสุพัตรา  สุพล
3. นายเทพพิทักษ์  สติปัญ
 
1. นายธวัชชัย  ดวงมณี
2. นายธนาวิท  แสนสุขใส
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.5 ทอง 37 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  คงบำรุง
2. เด็กชายธนวัต  บุสะวะ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเรือง
4. เด็กชายพรชัย  ขุขันธ์เขต
5. เด็กชายสะราวุฒิ  มาดำ
6. เด็กชายอภิชัย  ยิ่งกำแหง
 
1. นายณัฐพล   ธรรมสัตย์
2. นายสมเกียรติ  ประสมศรี
3. นายปฏิภาณพงศ์  ยอดสิงห์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.25 ทอง 4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายณพนัสชัย  อุ่นทรัพย์
2. นายนนทวัตร์  นนทะบุตร
3. นายบุญสม  ทุ่มโมง
4. นายพงศภัค  ลำเจียก
5. นายสรวิศ  อารีพงศ์
6. นายสิริชัย  ฑีฆะ
 
1. นายณัฐพล   ธรรมสัตย์
2. นายสมเกียรติ  ประสมศรี
3. นายวัชรินทร์   หอมคำ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายอัมรินทร์  สมพงษ์
 
1. นางสาวอาริตา  วงศ์บา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.4 ทอง 19 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายณัฐิวุติ  กิ่งเกษ
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 56 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 1. เด็กหญิงสุทัตตา  จันทอง
 
1. นางสาววราพร  สอนยศ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.6 ทอง 8 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวปาริฉัตร  มะลัยไทยสงค์
 
1. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายอัมรินทร์  สมพงษ์
 
1. นางสาวอาริตา  วงศ์บา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 41 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายเกียรติศักดิ์  ชื่นจำปา
 
1. นางพัทธยา  ชุมสงคราม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.2 ทอง 43 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงนภาพร  โพธิ์พุ่ม
 
1. นางอาทิตยาภา  ชาบุญเรือง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  พร้าวงษ์
 
1. นายสิทธิพร  สมจิตร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.06 ทอง 44 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1. เด็กชายอภินันท์  กันวิเศษ
 
1. นางปภาวรินท์  พรมทา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง 17 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายนฤนาท  สิงหาชัย
 
1. นางสาวประสบพร  ไชยสาร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.66 เงิน 57 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  แก้วมูล
 
1. นายณรัช  มีผล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.75 เงิน 49 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 1. นางสาวศศิธร  จิตรมั่น
 
1. นางสาวณัฐธภา  สมพงษ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง 6 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายอัมรินทร์  สมพงษ์
 
1. นางสาวอาริตา  วงศ์บา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.75 ทอง 4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายชำนาญ  หรีดจีน
 
1. นายวิทยา  นามพันธ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 47 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงศิรัญญา  วันศรี
 
1. นางสุทิศา  คงวิภาค
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 40 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาววิไลวรรณ   บุญจันทร์
 
1. นางภัชรีพร  วงศ์บา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87.2 ทอง 11 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายคณากร  ขุขันธ์เขต
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  พงศ์ชาติ
3. เด็กชายชยุตม์  ศรีลา
4. เด็กชายธนบัตร  วันศรี
5. เด็กชายธนภัทร  กล้าวาจา
6. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยศรีษะ
7. เด็กชายธนากร  ประจญ
8. เด็กชายธีรศักดิ์  เลิศวิไล
9. เด็กชายนิรวิทธ์  อุดด้วง
10. เด็กชายภูเบศ  ศิริโชติสกล
11. เด็กชายสิรวิชญ์  ธรรมสัตย์
12. เด็กชายอภิรักษ์  ทองพูล
 
1. นายวัชรินทร์   หอมคำ
2. นายณัฐพล   ธรรมสัตย์
3. นายปฏิภาณพงศ์  ยอดสิงห์
4. นายธนกร  ทิพย์มณี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 18 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  ศรีษะมุข
2. นายคชภัณฑ์   ปรึกษาดี
3. นายจิรวัฒน์  รักษาพล
4. นายนนทวัตร์  นนทะบุตร
5. นายนพเก้า  อุตสังข์
6. นายบุญญวัตต์  อ่ำประเสริฐ
7. นางสาวปาริฉัตต์  วรรณทวี
8. นายพชร  หิรัญเรือง
9. นายยสินทร  ชินทอง
10. นายสรวิศ  อารีพงศ์
11. นายสิริชัย  ฑีฆะ
12. นายเทพชัย  พรหมนิ่ม
 
1. นายวัชรินทร์   หอมคำ
2. นายณัฐพล   ธรรมสัตย์
3. นายปฏิภาณพงศ์  ยอดสิงห์
4. นายธนกร  ทิพย์มณี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 71.4 เงิน 26 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกฤติญดา  จันทาทอง
2. เด็กหญิงกฤติมา  ล่ามสมบัติ
3. เด็กชายกฤษฎิ์  ชื่นสงวน
4. เด็กชายกันตินันท์  ทินวงศ์
5. เด็กชายฉัตรพิชัย  แซ่เตีย
6. เด็กชายชาโลมอน  คันธประทีป
7. เด็กหญิงชิดชนก  จันทรสนิท
8. เด็กหญิงชุติมา  พันธ์วิไล
9. เด็กหญิงญาณิศา  วันศุกร์
10. เด็กชายณภัทร  ฐิติสมบูรณ์
11. เด็กชายณัฐกิตติ์  เสริฐศรี
12. เด็กหญิงณัฐญดา  นามวงศ์
13. เด็กหญิงณัฐฐาศิริ  อินทะพันธ์
14. เด็กหญิงณิชาภัทร  งามแสง
15. เด็กหญิงธนัชพร  แดงดี
16. เด็กชายธีธัญญ์  พลพวก
17. เด็กหญิงนลิน  โกศล
18. เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทะพันธ์
19. เด็กหญิงปทิตตา  เรืองสิทธิ์
20. เด็กหญิงประภาสินี  นามโคตร
21. เด็กหญิงปวิขญา  แก้วพิกุล
22. เด็กชายปัณภพ  มาสู่
23. เด็กชายพชฎ  มหาแก้ว
24. เด็กหญิงพชธกร  คำศรี
25. เด็กหญิงพัทธวรรณ  จันทร์ทิพย์
26. เด็กชายภานุเดช  มงคลแก้ว
27. เด็กชายรัชชานนท์  ไชยพร
28. เด็กชายรัชพล  วิทจิตร
29. เด็กชายรัชพล  วิทจิตร
30. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก่นวงศ์คำ
31. เด็กชายลัทธพล  ภักดีล้น
32. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พันธ์ห่อ
33. เด็กชายวิชชากร  ชัยปัญญา
34. เด็กหญิงวิภาวนี  บุญมา
35. เด็กชายสนธิ  นะรุน
36. เด็กหญิงสุธารัตน์  สิงคะ
37. เด็กชายอภิศักดิ์  ศรีโพนทอง
38. เด็กหญิงอริชา  วิลามาศ
39. เด็กหญิงอริสา  วิลามาศ
40. เด็กหญิงอรุณทิพา  วิวาสุขุ
 
1. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง
2. นางสาวฐาปนี  ฤกษ์ดี
3. นายณัฐพล   ธรรมสัตย์
4. นายธนกร  ทิพย์มณี
5. นางสาวเมษา  เพ็งชัย
6. นางสาวลดาวัลย์  สัตยาพันธุ์
7. นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
8. นางกุนทินี  อรจันทร์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81.92 ทอง 20 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกรกนก  บุญเล็ก
2. นางสาวกรรทิมา  อร่ามเรือง
3. นายชัยธวัช  พรหมแก้ว
4. นางสาวฐิตินันท์  กาลพัฒน์
5. นางสาวฐิติวรดา  ไชยพล
6. นางสาวณชาภัทร  ทาวงษ์
7. นางสาวดวงยิหวา   จำปารัตน์
8. นายธนภาค  ขัติยะ
9. นางสาวนภสร  พรมแดง
10. นางสาวนัฐธิดา  วารี
11. นางสาวนิติลักษณ์  สะอาด
12. นายประกาศิต  เป้ทุ่ง
13. นางสาวปราณจิตราเทพ  ตั้งพิทักษ์ไกร
14. นางสาวปวีณรัตน์  สะอาด
15. นางสาวปิยวรรณ  จันทร์จิตร
16. นายพันสธร  ยอดสิงห์
17. นายพีรภัทร  ตะริวงค์
18. นางสาวภริตา  ใจเครือ
19. นายภัทรพล  หนองเหล็ก
20. นางสาวรัตติกาล  สัตพันธ์
21. นางสาววริศรา  คำแสนราช
22. นางสาววัชรินทร์  ประสิทธิ์
23. นายวิศิษฎ์  หอมคำ
24. นายศุภวิชญ์   ดุษฎีกุล
25. นางสาวสุทธิณี  สิทธิพันธ์
26. นางสาวสุปรียา  แก้วสาลี
27. นางสาวสุภลักษณ์  โคตรชัย
28. นางสาวสุภลักษ์   โพธิเศษ
29. นางสาวอุ่นไอรัก  อินทร์ชื่น
30. นายเกียรติศักดิ์  พันนา
31. นายเจษฎาภรณ์  บอกประโคน
32. นางสาวเณติยากร  โพธิ์วัง
33. นางสาวเสาวลักษ์  เนตรสาร
 
1. นายวัชรินทร์   หอมคำ
2. นายธนกร  ทิพย์มณี
3. นายปฏิภาณพงศ์  ยอดสิงห์
4. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง
5. นายณัฐพล   ธรรมสัตย์
6. นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์
7. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา
8. นางสาวบุษยภัค  ธรรมสัตย์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายธนาธิป  หอมเกษ
 
1. นายกวี  ชุยทอง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายเรืองศักดิ์  โชคดี
 
1. นายกวี  ชุยทอง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  หนูเส็ง
 
1. นายกวี  ชุยทอง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81 ทอง 18 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวธัญชนก  เกี่ยวศรีกุล
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายณฐพงศกร  พลชา
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายเกืยรติภูมิ  ปะนามะทัง
 
1. นายปฏิภาณพงศ์  ยอดสิงห์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายณฐพงศกร  พลชา
 
1. นายปฏิภาณพงศ์  ยอดสิงห์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80.67 ทอง 15 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวอรดา  ฝาใต้
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายอดิศักดิ์  คณานับ
 
1. นายอภิสิทธิ์  หลวงเดช
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 61 ทองแดง 27 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายกฤติกานต์  มีใจ
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 58.33 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายสิรภัทร  กินรา
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 82.66 ทอง 17 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายเพชรายุธ  สีนวน
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 51.6 เข้าร่วม 21 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทุมมานาม
 
1. นายศรายุทธ  ประสานศรี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 74 เงิน 22 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายทศพร  คำเพชร
 
1. นายกฤษดา  ทิพยเนตร์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงสุปาญญ์  สุขศิริ
 
1. นางสาวเมษา  เพ็งชัย
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83.67 ทอง 13 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายวุฒิชัย  ละชินลา
 
1. นายกวี  ซุยทอง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 71.66 เงิน 23 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายโชคทวี  โคตรสมบัติ
 
1. นายอภิสิทธิ์  หลวงเดช
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 24 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายเกียรติภูมิ  อุ่นจิตร
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75.75 เงิน 45 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญโกฏิ
 
1. นางสาวเสาวรีย์   วงชารี
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 20 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวทัชชกร  พวงพันธ์
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวขวัญจิรา  ปัทมจิรายุวัฒน์
2. เด็กชายณฐพงศกร  พลชา
3. นางสาวทัชชกร  พวงพันธ์
4. นางสาวธัญชนก  เกี่ยวศรีกุล
5. นายนิติภณ  พรรษาวนัส
6. เด็กชายพิชฌากร  สาอุด
7. เด็กชายองอาจ  ฝาใต้
8. นางสาวอรดา  ฝาใต้
9. เด็กชายอลงค์กฏ  พชพสิทธิ์
10. นายอโนชา  การะเกษ
11. นายเกียรติภูมิ  ปะนามะทัง
12. นายเพชรายุธ  สีนวน
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
2. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
3. นายปฏิภาณพงศ์  ยอดสิงห์
4. นางสาวเมษา  เพ็งชัย
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 62.2 ทองแดง 17 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายคงเดช  ตันตะยอด
2. เด็กชายจารุวิทย์  สมหลง
3. เด็กชายจิรวัฒน์  บัวแก้ว
4. เด็กหญิงจิวนันท์  วรรณทวี
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภูพันธ์รัตน์
6. เด็กชายชัยวัฒน์  หนูเส็ง
7. เด็กชายธนพร  นะวัน
8. เด็กชายธนาธิป  หอมเกษ
9. เด็กหญิงธันยาพร  อ่อนอินทร์
10. เด็กชายธีรโชติ  วงษ์แก้ว
11. เด็กชายบัญชา  บุญมาทน
12. เด็กหญิงบัญฑิตา  มะริยา
13. เด็กหญิงปณิดา  ยาเคน
14. เด็กชายพุฒเมธ  จิบจันทร์
15. เด็กชายภูมรินทร์  เอกทัน
16. เด็กชายภูมิศักดิ์  พวงพิมพ์
17. เด็กชายสกุล  ยศศิริ
18. เด็กหญิงสุฏาพร  พิมพะนิล
19. เด็กหญิงอนุสรา  เข็มทอง
20. นายเรืองศักดิ์  โชคดี
21. เด็กหญิงเสาวลักษ์  อาโต๋
 
1. นายกวี  ชุยทอง
2. นางสาวสุวภรณ์   ชื่นจำปา
3. นายศรายุทธ  ประสานศรี
4. นายกฤษดากร  นิลเกษ
5. นางปริชาติ   วงค์เจริญ
6. นางสาวอินทร์ธุอร   นิกพิมพ์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน 51 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายณภัทร  เหลืองงาม
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ถ่อสูงเนิน
3. เด็กหญิงบุณยอร  พิมาทัย
4. เด็กชายภิรมย์  จำพันธ์
5. เด็กหญิงสุภาพร  เปรียบเทียบ
6. เด็กชายสุรพัศ  ศรีปัญญา
7. เด็กหญิงหทัยภัทร์  คณะเมือง
8. เด็กชายอนุชา  กุลบุตร
9. เด็กหญิงอรนันท์  ครองใจ
10. เด็กชายเจษฎา  รอบโลก
 
1. นางราตรี  ชาติดร
2. นางปุณยนุช   ประเสริฐสิทธิ์
3. นางสาวชนิดาภา  พิทักษ์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.4 ทอง 15 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 1. นายจิณณวัตร  วิลา
2. นายธนัชพร  รุ่งคำ
3. นางสาวนันทกานต์  โพธิสาร
4. นายรัฐศาสตร์  แก้วคะตา
5. นางสาวรุ่งนภา  ทองมนต์
6. นายสิทธิพร  เกาะแก้ว
7. นางสาวสิริรัตน์  คำนนท์
8. นางสาวหทัยชนก  วิลัย
 
1. นางสาวสุนันทา  ถูกพันธ์
2. นายณคร  ชูกลิ่น
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 37 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงนุชวรา  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เขียวอ่อน
3. เด็กหญิงพิยะดา  กันหารินทร์
4. เด็กหญิงยศวดี  เครือบุตร
5. เด็กหญิงสิริภากร  ทันใจ
6. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ชาภัคดี
 
1. นางสาวอินทร์ธุอร  นิกพิมพ์
2. นางสาวฉัตรวดี  อ่ำวงษ์
3. นายไพศาล  พุฒพันธ์
4. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 76.4 เงิน 40 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวกัญญาวีร์  ประสานวงค์
2. นางสาวจันทนิภา  ปัญญาใส
3. นางสาวชรินรัตน์  สายสมบัติ
4. นางสาวภาสุรีย์  วงษ์แก้ว
5. นางสาวอรุนีย์  สิมณี
6. นางสาวอาทิตยา  สนผล
 
1. นางสาวอินทร์ธุอร  นิกพิมพ์
2. นางสาวฉัตรวดี  อ่ำวงษ์
3. นางสาวประสบพร  ไชยสาร
4. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 57 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงเดือน   ไทยอ่อน
2. เด็กหญิงธารทิพย์   เกษกุล
3. เด็กหญิงภัคนันท์  สิทธินาม
4. เด็กหญิงมณฑิตา  คำแพงจีน
5. เด็กหญิงอรจิรา  แพงมา
6. เด็กหญิงเบญญาภา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวมาลีวัลย์  สมใจ
2. นายเสกสรร  สายเสน
3. นางอันชลี  แก้ววรรณา
4. นางสาวสาวิตรี  แก้วพวง
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 49 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  อภัยศิลา
2. นางสาวนภา  อุสาหะ
3. นางสาวนันทนา  คุณสิม
4. นางสาวพิมชนก  ส่วงเมา
5. นางสาวศิริพร  ศรีลาวงค์
6. นางสาวสิริวิภา  จันทะคุณ
7. นางสาวอริยา  แซ่เล้า
8. นางสาวไพรวรรณ  แก้วใส
 
1. นางภัทรา  ดวงสีดา
2. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
3. นายวิิทยา  นามพันธ์
4. นายกฤษดา  ทิพยเนตร
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง 20 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุญเลี้ยง
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  สายงาม
3. เด็กหญิงณัฐวรา  แทนเครือ
4. นางสาวดวงนภา  พิมพ์พัฒน์
5. นางสาวธิดารัตน์  พิทักษ์
6. เด็กหญิงนภารัตน์  สินชู
7. นางสาวนิศมา  หินลาด
8. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีวะรมณ์
9. เด็กหญิงพรนภัส  วงษ์อนันต์
10. นางสาวพรพิชญา  ชาลี
11. นางสาวภัณฑิรา  ถิระโคตร
12. นางสาวศศิธร  วงษ์อนันต์
13. เด็กหญิงศิริวิภา  สุขอินทร์
14. เด็กหญิงสุพัตรา  เฟื่องบุญ
15. เด็กหญิงอภิญญาวรรณ  พงษ์พันธ์
16. เด็กหญิงอรวิมล  คืนผล
 
1. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
2. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
3. นางรัชกร  ชะนะนิล
4. นายวิทยา  คำพันธ์
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 19 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจันจิรา  ธานี
2. นางสาวจีรนันท์  บุญโสภณ
3. นางสาวฐาปณีย์  ยุบลรัตน์
4. นางสาวณัชรินทร์   บริสุทธิ์
5. นางสาวธนัญญา  เครือบุตร
6. นางสาวธนาพร  ธนะนู
7. นางสาวพัชรินทร์  บุญเติม
8. นางสาวพิชชาพร   พรอุไร
9. นางสาวมณีญา  จามะรีย์
10. นางสาวรัตติกาล  โคตรวงค์
11. นางสาวรุ่งอรุณรัตน์  เชื้อวงศ์
12. นางสาววรินดา  หาวรรณ์
13. นางสาววิจิตรา  สร้อยสน
14. นางสาวศิโรรัตน์  สุนทรประยูร
15. นางสาวสุทัตตา  แก้วเปี้ย
16. นางสาวไอรดา  พิมพ์รัตน์
 
1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
2. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
3. นางรัชกร  ชะนะนิล
4. นายวิทยา  คำพันธ์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 67 ทองแดง 56 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายณรงค์เดช  แสนเวียง
2. นายพลวัต  กลุ่มยา
3. นายศราวุธ  แสนทวีสุข
4. นางสาวสุวรัตน์  ตู้ฉกาจ
5. นายโสภณวิชญ์  สะใบ
 
1. นางภัทรา  ดวงสีดา
2. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 79.2 เงิน 33 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์  ประจญมอญ
2. นายปรพล  ชาภูวงษ์
 
1. นางสาวกันลยาณี  พิมพ์วัน
2. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 40 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ละมูล
 
1. นางศศธร  ผาทอง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 28 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวอิสราลี   ปิยะพันธ์
 
1. นายจิระวัฒน์  ศรีสุข
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง 16 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงวิลาสินี  สิทธิพร
 
1. นางอาทิตยาภา  ชาบุญเรือง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72.6 เงิน 58 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. นางสาวธนภรณ์  แสงชาวนา
 
1. นางสาวชนัญชิดา  นารี
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายณัฐพล  สมบัติ
2. เด็กชายทรรศนกร   ตรองจิต
3. เด็กหญิงนภาวรรณ  เตชาดิศัย
4. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทรกรณ์
5. นายเลิศอนันต์  สัพพวิญญูชน
 
1. นางสาวลดาวัลย์  สัตยาพันธุ์
2. นายธวัชชัย  พานแก้ว
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.4 ทอง 33 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายคฑาวุธ  นามสุข
2. นางสาวชนัญธิดา  พันธ์สว่าง
3. นางสาวธนภรณ์  แผ่นงา
4. นายพุฒพงศ์  อ้วนศิลา
5. นางสาวอภิสรา  สถิตพิพัฒน์
 
1. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
2. Mr.Eddie  Meriz Dy
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 51 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงศุภาดา  คำกิ่ง
2. เด็กหญิงอุบลทิพย์  แก้วคำรอด
 
1. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ
2. นางสาวนิตยาพร  ธรรมวงศ์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกฤษณา  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  แถบทอง
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 70 เงิน 57 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  มาแสวง
2. เด็กหญิงพัชราพร  เพ็ชรินทร์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ศาลารัตน์
2. นางสาวมะณี  ศรีสันต์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 47 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวณัทธิดา  ตองอบ
2. นางสาวสุธิดา  เขินคำ
 
1. นางสาวธันยพร  แสวงผล
2. นางสาววันทนีย์  จันทร์หอม
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 78.67 เงิน 27 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงสุวดี  มะณีจันทร์
2. เด็กหญิงไหมทอง  ปรางทอง
 
1. นางสาวเมธาวี   สกุลวรวิทย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 61.83 ทองแดง 43 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  โมคทิพย์
2. นางสาวสุฑากานต์  อุทธา
 
1. นางสาวเมธาวี  สกุลวรวิทย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 73.33 เงิน 24 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวบุญนุช  สาระบูรณ์
2. นางสาววาสนา  คำเรืองบุญ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ศาลารัตน์
2. นางสาวมะณี  ศรีสันต์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.66 เงิน 18 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นางสาวพวงพร  ศรีสุรักษ์
2. นางสาววรกานต์  เกษศิริโยธิน
 
1. นางสาวจริญญา  ศรแก้ว
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 70 เงิน 59 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวทิพย์ภาพร  บานชื่น
2. นางสาวธิดารัตน์  พิลากุล
3. นางสาวปพิชญา  นะวัน
4. นางสาววัลลภา  สารบูรณ์
5. นางสาวสุณิสา  สายกันยา
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ศาลารัตน์
2. นางสาวมะณี  ศรีสันต์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.33 ทอง 31 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เจือกโว้น
2. นางสาวชนนิกานต์  ศรีสุข
3. นายธนาวุฒิ  แวงวรรณ์
4. นางสาวนันทิยา  คำโสภา
5. นายอนุเทพ  สุกุล
 
1. นางสาวเมธาวี  สกุลวรวิทย์
2. นางสาวนัยนา  บุญกัณฑ์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 40.33 เข้าร่วม 56 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวนวพร  บุญเหลือ
 
1. นางสาวมะณี  ศรีสันต์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76 เงิน 57 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ขันทอง
2. เด็กชายธีรศักดิ์  คำหอม
3. เด็กชายนภัทร  สิงห์ทอง
4. เด็กชายน้ำเงิน  สีกะชา
5. เด็กชายน้ำแก้ว  สีกะชา
6. เด็กชายภาณุวัฒน์  เที่ยงธรรม
7. เด็กชายวรายุทธ  นีระมนต์
8. เด็กชายอติกานต์  สิงห์ทอง
 
1. นายภูมิลักษณ์  ใจเรือง
2. นางนิตยาภรณ์  ใจเรือง
3. นายเทพ  จันทคาศ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.7 ทอง 50 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายกิตติชัย  อภัยสีลา
2. นายก้องภพ  เกษทองมา
3. นายณรงศักดิ์  วิชระโภชน์
4. นายปรวัฒน์  สะอาด
5. นายสุรเกียรติ  อินทรปัญญา
6. นายแดนสวรรค์  สุวรรณคำ
 
1. นายธนาวิท  แสนสุขใส
2. นายสุจิน  คูณเมือง
3. นายพัชระ  วงค์เจริญ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 76.5 เงิน 19 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายกฤตภาส  ลินลาดแก้วพวง
2. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีคำภา
3. นางสาวจุฑามณี  บุญสถิตย์
4. นายชญานนท์  ยะประโคน
5. นางสาวณัฐฐินันท์  กาประสิทธิ์
6. นางสาวพนิชยนาฎ  ยุวบุตร
7. นางสาวพัชรินทร์  โมระอรรถ
8. นางสาวพิชญ์สุดา  แสงหิรัญ
9. นางสาวภัทธิญาภรณ์  แก่นจันทร์
10. นางสาวโสภิตา  จำปาทิพย์
 
1. นายวิทยา  คำพันธ์
2. นางจารุวรรณ  น้อยพลาย
3. นางสาวชนิดาภา  สุทธิทักษ์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84.38 ทอง 19 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐมน  ชมชื่นดี
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  คูณพงษ์
3. เด็กหญิงปภัสรา  แหวนหล่อ
4. เด็กหญิงเมธิรารัตน์  ดวงแก้ว
5. เด็กหญิงไพลิน  แพงไทย
 
1. นางสาวมาลินี   แก้วยงค์
2. นางสาวบุษราคัม  แก้วพวง
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82.17 ทอง 35 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวจิรัฐติกาล  ใสนาม
2. นางสาวจิราภรณ์   คุณสิม
3. นางสาวปนัดดา   ปานศรี
4. นางสาวผ่องผุณี   ประเสริฐชาติ
5. นางสาวศุภรัตน์   พรมภักดิ์
 
1. นางสาววลีรัตน์  คนหาญ
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์  ศิรินัย
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่ตั้น
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   บุญช่วย
3. เด็กหญิงมานิตา  สะเทือน
 
1. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
2. นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสิมมา
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวธนวรรณ   บรรพตาธิ
2. นางสาวฟ้าใส  วงษาบุตร
3. นางสาวสายชล  เคารพ
 
1. นางอรนุช  นามเขียว
2. นางสาวปาจรีย์  นามวงศ์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาภา  พารา
2. เด็กหญิงฐิติยา   สมพงษ์
3. เด็กหญิงเฉลิมพร   โยคะสัย
 
1. นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์
2. นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจุฬารัตน์   พิทักษ์
2. นางสาวพิชชานันท์   อาจชัยธร
3. นางสาวพิชญ์ฌานันท์   อ่อนพั้ว
 
1. นายเชิดศักดิ์  บุญยัง
2. นางสาวลำไพ  ยางงาม
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 74 เงิน 22 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  เสนสุข
2. นางสาวเบญญทิพย์  เบิกบาน
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นางสาวณภาย์  ทนงค์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 47 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  มีแก้ว
2. นายอรรถณพ  ศรศรี
 
1. นายฉัตรประชา  ทันนา
2. นายทองคำ  บุญล้อม
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 79.4 เงิน 20 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายคเณศวร  ละมูล
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ผาสุข
3. เด็กชายรพีภูมิ  จันทร์แดง
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
 
157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72.25 เงิน 31 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกานต์ชนก  เขมรทอง
2. นายธนกร  ศุภกุลธนันท์
3. นางสาวรัชนี  ยอดสิงห์
 
1. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
2. นางสาวปาลิตา  หลอมทอง
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 57 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายตรีภัทร  กล้าวาจา
2. นายวิชยุตน์  วิจิตรธำรงศักดิ์
 
1. นางสาวปาริตา  ดวงงาม
2. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายพิชิตพล  คำหอมกุล
2. เด็กหญิงภัทรวดี  น้อยพลาย
 
1. นางมณีกานต์  บุญเสริม
2. นางสาวศิริรัตน์  แก่แสง
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 45 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายพีระะพัฒน์  แตะต้อง
2. เด็กหญิงลิชานันท์  คำแก้ว
 
1. นางสาวภคอร  อำนวย
2. นางสาวนิตติยา  ประมูล
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 43 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายกิตติวรา  กองทอง
2. เด็กหญิงนัทธมน  สีคำ
 
1. นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
2. นางสาธิดา  ดวงศรี
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 30 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายปิติภัทร  คำดี
2. นายพูลสวัสดิ์   ทัดเทียม
 
1. นางสาธิดา  ดวงศรี
2. นางลินดา  แก้วพิกุล
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 16 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงมานิตา  มีกำปัง
2. เด็กหญิงศุภิสรา  จันทะไข่สร
 
1. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
2. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 12 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวศศิกานต์  บุญโต
2. นางสาวสิริยากร  แสงส่อง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง
2. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายภาคภูมิ  สุขชาติ
2. นางสาววริยา  รังสิปิยกุล
 
1. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
2. นางสาวปาริตา  ดวงงาม
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 75.13 เงิน 32 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายเด็กชายธนพล   มรรคสันต์
2. เด็กชายเด็กชายนราวิชญ์    สระแก้ว
 
1. นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
2. นางสาวกาญจนา   ชัยชาญ
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.1 เงิน 22 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงประภัสสร  จันทะสน
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  อุปสุข
 
1. นางสาวพิจิตรา  วิจารณกุล
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 98.5 ทอง 4 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายภูธนภัทร  เมฆคลี
2. เด็กชายวัชรินทร์  แสงน้อย
3. เด็กชายศิรสิทธิ์  ปัตโต
 
1. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
2. นายธัญญลักษณ์  พรหมคุณ
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 93.5 ทอง 21 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 1. นายวิทยา  โพธิ์กระสังข์
2. นายสุวิช  สุดสังข์
3. นายอนุศิษฏ์  คำผง
 
1. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
2. นายพริษฐ์  ม่วงมิตร
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 27 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายปวริศ  วัดรจันทร์
2. เด็กชายพงษ์ปกร  พุทธภา
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  แก้วลอย
 
1. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
2. นางธัญญลักษณ์  พรหมคุณ
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 79 เงิน 14 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวปริศนา  อิมพิมพ์
2. นายภิรมย์พร  สุริพล
3. นางสาวศิริลักษ์  วงค์เสน
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นางมลิวัลย์  เลาหสูต
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1. เด็กชายธัชชัย  หาสุข
2. เด็กชายธีรพงศ์  ดิษฐประสพ
3. เด็กชายภูตะวัน  โกรัตน์
 
1. นายสันติ  แสงสีดา
2. นายบุญช่วย  ดวงเพ็ง
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 31 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 1. นางสาวจิตติมา  สาระณา
2. นายพงศกร  ไตรสี
3. นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วบุปผา
4. นายอธิวัตร  อุปสุข
 
1. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
2. นายพริษฐ์  ม่วงมิตร
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.2 ทอง 26 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายธีระพล  ศิริจันทร์
2. เด็กชายวิษณุกรณ์  บัวจันทร์
3. เด็กชายเจนธรรม  สงโสด
 
1. นายทศพล  แก้วอาษา
2. นายจักรกฤษณ์  โพธิวัฒน์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84.6 ทอง 55 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายกฤษกรณ์  เพชรดี
2. นายนครินทร์   เฮงยู
3. นายอนุชา  สร้อยผาบ
 
1. นายจรูญศักดิ์   สมสุข
2. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.5 ทอง 8 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  มะเดือ
2. เด็กหญิงพฤกษา  พิมศร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ไทรยรัตน์
 
1. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
2. นายพรทิพย์  นามทองใบ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 44 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายชวรัตน์  สร้อยรอด
2. นายธีระวัฒน์   โกศล
3. นายสัณห์พิชญ์  ตำหนง
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นายวรวุฒิ  อินทรา
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโดนอาว 1. เด็กหญิงกรนิภา   แก้วไพรวัลย์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วคำ
3. เด็กหญิงจันธิดา  หวลคนึง
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  วันเฉลิม
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรสัมฤทธิ์
6. เด็กหญิงอัจฉรา  กาญจนะชาติ
 
1. นางสุกานดา  ใจแข็ง
2. นางสาวดารุณี  ดวงดี
3. นางมานิดา  ชิดดี
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวปรีชญา  นิลเพชร
2. นางสาวพรรณภัสษา  เทาศิริ
3. นางสาวพัชราพร  ลาวเมือง
4. นางสาวยุภาวดี  เบ็ญมาศ
5. นายรัฐพงศ์  เบ้าทอง
6. นายเจตริน  ทองเพ็ชร
 
1. นางสาวทิวารัตน์  ชาลี
2. นายบุญเลิศ  พลชลี
3. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 37 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  ศิริผลา
2. เด็กชายอดิเรก  ประสงค์
3. เด็กชายอภิศักดิ์  คำประเสริฐ
 
1. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
2. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.8 ทอง 33 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายกิตติพงศ์  นะวะคำ
2. นายชัชรินทร์  รักเกียรติ์
3. นายนัชพล  สุภิวงค์
 
1. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
2. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 30 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงนงนภัส  หาญชัย
2. เด็กหญิงพรนภา  นวนแย้ม
3. เด็กหญิงศศินิภา  เพ็งกระจ่าง
 
1. นางรวงทอง  คุณสวัสดิ์
2. นางณญาตา  โสพัฒน์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 43 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. นางสาวจิณพัทธ์  กันทอง
2. นางสาวจิราพรรณ  หอมคำ
3. นางสาวฐนันภรณ์  ครองเชื้อ
 
1. นายบัณฑิตย์  คมใส
2. นายทองคำ  บุญล้อม
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.4 ทอง 20 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญา  ศรไชยญาติ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ครองชัย
3. เด็กหญิงสุดา  กิ่งก้าน
 
1. นางรัชนี  ต้นโพธิ์
2. นางธิดา  เคนวัน
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 78 เงิน 32 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวพรทิพย์   แกชวดดง
2. นางสาวสุทธิดา   ประทุมวงษ์
3. นางสาวสุนันทา  รจนัย
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางวรุณธิดา  ศรีโสดา
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง 17 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  เขตนิมิตร
2. เด็กหญิงธนารีย์  นางวงษ์
3. เด็กหญิงปพิชญา  ภูยาดวง
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นายวรรณะ   คุณนาม
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.4 ทอง 14 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์   อาการ
2. นายนันทวัฒน์  อัฐแป
3. นายภูนพัฒน์  สมุติรัมย์
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางสาววิไลรัตน์   แต้มทอง
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 36 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  ชาญชำนิ
2. เด็กชายธนากร  อ่อนขาว
3. เด็กชายสุพี  ใจเรือง
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางวรุณธิดา  ศรีโสดา
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.5 ทอง 31 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวพิศมัย  สุภาพ
2. นายอรรถพล  ศรีภิรมย์
3. นายเจษฎา  จันทา
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางวรุณธิดา  ศรีโสดา
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญยาณี  สาลี
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ไชยศรีษะ
3. เด็กหญิงปนัดดา  ผาสุข
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  ลาพันธ์
2. นางสาวผ่องพิลา  ศิลาคำ
3. นางสาวศรินยา  ศรแก้ว
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87.7 ทอง 4 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายฐิติพงศ์  รัตพันธ์
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.6 ทอง 5 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  แพงคำแดง
 
1. นางบุณิกา  สุริยะลังกา
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายทินกร  หิงทอง
 
1. นางนงลักษณ์  สุวรรณเทน
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพนสำโรง
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง 11 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงมนต์นภา  กุลหอม
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  สุขเสริม
3. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ทองออน
 
1. นางสาวสาวิตรี  แก้วพวง
2. นางศศิวิมล  พุุทธวงค์
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86.4 ทอง 4 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญจริง
2. นางสาวฐิดาพร  โพธิ์ชัย
3. นางสาวอาสยา  ขุนโทนิล
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นางสาวศิริญญา   สุตันตั้งใจ
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายปรัตถกร  เจียมสกุล
 
1. นางมยุรี  เหง้าโพธิ์
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง 14 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชุลีกรณ์  แซ่ใหล
 
1. นางนงลักษณ์  สุวรรณเทน
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณรัศมี  สุพล
 
1. นายธนาวิท  แสนสุขใส
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายกฤษฎา  เสนคำสอน
 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86.6 ทอง 7 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงภัทริกา  แพงดี
 
1. นางอภิชญา  อ้วนคำภา
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.2 ทอง 9 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  แพงคำแดง
 
1. นางฐิติพร   โพธิ์ทิพย์
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 28 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นายพรพุทธา  สาลี
 
1. นางสาวณิชาภา  นารินรักษ์
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง 12 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวเพ็ญฤดี  สีเหลือง
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง 12 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวสุวรรณี  บุญเล็ก
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายนัฐพงษ์  พื้นผา
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.8 ทอง 13 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายดนุพร  เรืองยงค์
2. เด็กชายศรายุทธ  ขุนภักนา
 
1. นางอภิชญา  อ้วนคำภา
2. นางสาวนิตติยา  ประมูล
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.4 ทอง 6 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นายธนบดี  จันเพ็ง
2. เด็กชายธีรพงษ์  อิ่มอ้วน
 
1. นางสาวดวงรัตน์  ปัญญาวัน
2. นายจรัญ  ศิริชนะ
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 83.03 ทอง 42 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายภูวิศา  กุลเกษ
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 84.58 ทอง 34 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นายกลยุทธ์  วายลม
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 86.2 ทอง 20 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายนิรุจ  สีขาว
 
1. นายทองพูน  ทุุมโยมา
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 85.8 ทอง 35 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นายชัยวัฒน์  วงษ์พินิจ
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 83 ทอง 41 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายมนัญชัย  เสนปอภาร
 
1. นายอนุชา  บุญเย็น
 
215 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 36 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นายธนกฤต  แก้วศรี
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
216 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  โพธิ์ศรี
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 90.3 ทอง 15 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายอนุสรณ์  อาจหอม
 
1. นายวิทยา  นามพันธ์
 
218 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 88.57 ทอง 25 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นายกลยุทธ์  วายลม
2. เด็กหญิงจารวี  หลวงขัน
3. นางสาวจิราภรณ์  มะปราง
4. นายชญานนท์  จอมหงษ์
5. นายชัชวาล  พิมศร
6. นายชัยวัฒน์  วงษ์พินิจ
7. เด็กหญิงชาลิสา  ทองละมุล
8. นายธนกฤต  แก้วศรี
9. นายธีรวัฒน์  สุวรรณมาโจ
10. เด็กหญิงธีร์วรา  สาลีกุล
11. นายนัฐชนน  รุ่งคำ
12. นางสาวบุญนิศา  หรรษา
13. นายประกายรัตน์  โพธิสาร
14. เด็กหญิงปวีณนุช  รักษาศิริ
15. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปัจฉิมบุตร
16. นายปิยวัฒน์  ไชยสุวรรณ
17. เด็กหญิงพิมพิศา  โพธิสาร
18. เด็กชายภูวิศา  กุลเกษ
19. นายลัทธพล  บุญยงค์
20. นางสาววิจิตรา  คำลอย
21. นางสาวศิริวรรณ  เชื้อหอม
22. เด็กชายศุภชัย  คำลอย
23. เด็กชายศุภโชค  แก้วละออ
24. เด็กชายอดิศักดิ์  โพธิ์ศรี
25. เด็กหญิงอรอุมา  ศรีภักดิ์
26. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  อุ่นแก้ว
27. เด็กหญิงเที่ยงตะวัน  นันทะสิงห์
28. นางสาวเบญญาภา  คำนึก
29. นางสาวโสภิตนภา  พงษ์เสน่ห์
30. นายไพศาล  มีวงษ์
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
2. นายสิทธิชัย  สุวรรณโชติ
3. นางบังอร  นิลดำ
4. นายภาคิน  โนนสูง
5. นางสาวผกามาศ  ไชยสวาสดิ์
6. นายธวัชชัย  บุญหนัก
7. นายณรงค์ฤิทธิ์  ดาวงษ์