สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 28 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงประดับพร  นันทะสิงห์
 
1. นางสาวเพชรัตน์  นารี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.4 ทอง 10 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวอารียา  คำเสียง
 
1. นางศรุตา  ชมภูเขา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 34.8 เข้าร่วม 56 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงลินระณี  ศรีจำปา
 
1. นางปาริชาติ  ชาวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 61 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. นายอำนาจ  ศรีรัตน์
 
1. นางสาวรัตนา  ชาบุญเรือง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 38.5 เข้าร่วม 51 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงปลิตรตา  สถานพงษ์
 
1. นางสาวกฤติญา  ดวงเรือง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 61 ทองแดง 41 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวชนิดา  มูละ
 
1. นางสาวพิมศิณี  พุทธชาติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 36 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงปาริยา  เสาะโชค
 
1. นายรัฐกร  คำมา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 40 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวศิรินภา  สิงหะราช
 
1. นางสาวปุญญภัสมณฑ์  เนินทราย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 58 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อุนัยบัน
 
1. นางสาวอรทัย  คงราช
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 26 โรงเรียนละลมวิทยา 1. นายประกายสิทธิ  ดวงเงิน
 
1. นางสาวนุชจุรี  ทองกำ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 50 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงชวิศา  กิ่งรัตน์
2. เด็กชายวาสุเทพ  ธงศรี
 
1. นางสาวธรรญธร  สมบัติ
2. นางชลันดา  สมบัติวงศ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวทิพย์เกษร  จินดาวงษ์
2. นายวุฒิชัย  ใบทอง
 
1. นายเฉลิมพงษ์  จันทรเสน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78.77 เงิน 38 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  เสือณรงค์
2. เด็กหญิงอติกานต์  เทาศิริ
 
1. นางสาวนุชิดา  ใสกระจ่าง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 80.35 ทอง 46 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวกัลยา  ในทอง
 
1. นางสาวนุชิดา  ใสกระจ่าง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 35 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวสุพิชชา  ยืนนาน
 
1. นางสาวดวงตะวัน  งามแสง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 35 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวฐิติมา  ประภาสัย
 
1. นางสาวถนอมนวล  ชูเชื้อ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 44 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาราวลี  บังเอิญ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มักสัน
3. เด็กหญิงเรวดี  กลำเงิน
 
1. นางสาวสุพรรณี  สมเสนา
2. นางสาวศศิธร  สายแก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวมัทนาวดี  แสงมาศ
2. นางสาววิชญาพร  มันทะราช
3. นางสาวอริสรา  มีด้วง
 
1. นางธราธร  บุญเสริม
2. นางศิวาภรณ์  บุญเสริม
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 11 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกนกวรรณ  เล่าเลิศ
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  ผ่านพินิจ
3. เด็กหญิงบุญสิตา  แสงสอน
 
1. นางสาวพัชรี  แสนโสม
2. นางสาวภัทธิชา  เขียนจูม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 35 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกุสุมา  บุดดาวงค์
2. นางสาวชุลีพร  หงส์ศิริ
3. นายบุญญฤทธิ์  บุญเสริม
 
1. นางสาวทองพันธ์  ยงกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีนิธิกร  เที่ยงทัศน์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 43 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กชายอลงกรณ์  เชื้อสร
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ศิริเทศ
 
1. นางสาวเจียมจิตร  วงศ์จอม
2. นางสาวรัตนา  สุมณทา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 79 เงิน 17 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวณัฐณิชา  เศษรักษา
2. นายเมธา   ศรีลาชัย
 
1. นางทัศนีย์   บุษบงค์
2. นางสาวนฤมล  ใจหวัง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 51 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กหญิงศุภาวดี  ดวงสิน
 
1. นางสาวบุรินทร์  รับรอง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 19 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวกัญญา  นามวงษ์
 
1. นางสาวอาภาพร  สีทา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 83.4 ทอง 24 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  วงรักษา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   อุทุม
 
1. นางปนันตญา  ระหาร
2. นางสาวณิชกานต์  แก่นมั่น
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 81.48 ทอง 30 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวชลธิชา  ภมรพงษ์
 
1. นางสาวณัฐยาพร  คำแพง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำแสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิธิกร  เที่ยงทัศน์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 54 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวกัญญาภัค  กรวยทอง
 
1. นางสาวรัตนา  สุมณทา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 71.5 เงิน 38 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ตองอบ
 
1. นายทศพร  มนตรีวงษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 58 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวณภัทร  แซ่คู
2. นางสาวปรัชญาภรณ์  รับรอง
3. นายพิชญุตม์  พรหมดี
 
1. นางศศิธร  แก้วเล็ก
2. นางสาวเกษศิรินทร์  วรรณวงศ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 43 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวชญานิศ  แก้วสุด
2. นางสาวสวรส  แหวนวงษ์
3. นายสุเมธ  วงค์ปลั่ง
 
1. นางสาวศศิธร  กุแก้ว
2. นางสาวพิมพ์ณรดา  จินดาธรานันท์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา   ดวงมณี
2. เด็กหญิงธัญญ์ทิพา   ผาสุข
3. เด็กหญิงพิยดา  โล่ห์คำ
 
1. นางผกาภรณ์  ยืนยงชาติ
2. นางสาวกรองกาญจน์   แก้วนิมิตร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 38 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นางสาวธัญรัตน์  เลิศล้น
2. นางสาวมุกดา  พงษาดำ
3. นางสาววราภรณ์  ห้อยพรมราช
 
1. นายวิเชียร  ไชยโชติ
2. นางสุทิศา  ไชยโชติ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายณัฐภัทร  ประชุมวงษ์
2. นายปภพ  สมนอก
3. นายศักรินทร์  พิมพร
 
1. นายวรวุฒิ  ศรีโพธิ์
2. นางสุภาวัลย์  บุญใส
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 43 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกัลยาณี  บุตรดี
2. นางสาวจารุวรรณ  จันโท
3. นายวินัย  สิงขรณ์
 
1. นางสาวสุพิศ  ศิริบูรณ์
2. นางสาวพรทิพย์  มะณีล้ำ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.02 เงิน 46 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายธานินทร์  อินธนู
2. นายปิยวัฒน์  บุญประกอบ
3. นายวัชรพงษ์  ศรีบริบูรณ์
 
1. นางสาวสาธิมน  พลรักษ์
2. นายภูิริภัทร  ทิพย์รักษา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.2 ทอง 9 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายปฏิภาณ  พันธ์เพ็ชร
2. นายพีรวัฒน์  สิงขรณ์
3. นายวันชัย  ละนิโส
 
1. นายภูิริภัทร  ทิพย์รักษา
2. นางสาวประภาภรณ์   อสิพงษ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวชนิดาภา  ในทอง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  จำปาวะดี
 
1. นายณัฐพล  บำรุงเกตุอุดม
2. นางสาวประศรี  ใจสว่าง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 24 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวชัชชฎาภรณ์  สอาด
2. นางสาวรัตมณี  บุญศิริ
 
1. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน
2. นายธนกฤต  บุตรอ่อน
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 43 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายปิยธรรม  ไทยน้อย
2. เด็กชายพงศ์ธนัช  เจนพิทักษ์คุณ
 
1. นายศราวุธ  จรเดช
2. นายณัฐพงษ์  นาคนวล
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 44 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ศรีระษา
2. เด็กชายธนาเดช  สีดาดิลกกุล
 
1. นายศราวุธ  จรเดช
2. นางธนนันท์  ปัญญา
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 80.5 ทอง 9 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นายนวพล  ดินไธสง
2. นางสาวพัชราภรณ์  คำหอม
3. นายอนุพงศ์  บุญพามา
 
1. นายบุตรดา  จันทเสน
2. นางราตรี  จันทเสน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง 23 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงจินดามณี  นาเมืองรักษ์
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  อ่อนคำ
3. เด็กหญิงภัทรพร  กอกหวาน
4. เด็กหญิงสิริสุดา  ศิลปชัย
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เสพสุข
 
1. นางสาวพนิดา  ไชยปัญญา
2. นางเมฑาวี  วันดีรัตน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.75 ทอง 34 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกมนปภา  พุทธรักษ์
2. นางสาวจตุรพร  จันภักดี
3. นางสาวญานันท์  บุดดาห์
4. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญตา
5. นางสาวรัตนา  มูลจัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิรัชรา  บรรลัง
2. นางรัตนา  สร้อยรอด
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกนกพร  หงส์ศิริ
2. เด็กหญิงชลธิชา  มีรัตน์
3. เด็กหญิงธีรธาร  แสนละเอียด
4. เด็กชายรัฐศาสตร์  พรรณกนกศักดิ์
5. เด็กหญิงลัคนา  ปิ่นทอง
 
1. นายปราโมทย์  แหวนเงิน
2. นายไพศาล  หวนคนึง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.3 ทอง 9 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกชนันท์  ภูติยา
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  พิกุล
3. นางสาวจุฑาขวัญ  การะทอน
4. นางสาวประภัสสร  รักพุทรา
5. นางสาวรุ่งทิวา  สำราญสุข
 
1. นายจำรูญ  ใจนวน
2. นางนุชนาท  อารีย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 77 เงิน 42 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงพนาวรรณ  คำศรี
2. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  จันฑคาต
3. เด็กหญิงสุทราสินี  คำศรี
4. เด็กหญิงสุธิตา  ธรรมนิยม
5. เด็กหญิงอติชา  สุมังคะ
 
1. นายวิโรจน์  บรรลือทรัพย์
2. นายพูลศักดิ์  เผื่อแผ่
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89 ทอง 32 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นายพรหมพิทักษ์  มะปราง
2. นางสาวพัทธมล  ใจมนต์
3. นางสาววิจิตรา  สมพงษ์
4. นายศุภชัย  จันทอง
5. นายสมเกียรติ  ประจญ
 
1. นางมณีวรรณ  ใจนวน
2. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวชนัญชิดา  คำพินิจ
2. นางสาวชลพินทุ์  บำเพ็ญเพียร
3. นางสาวฐิติรัตน์  บัวกอ
4. นายณัฐพล  สายพงษ์
5. นางสาวนารีรักษ์  เลิศล้ำ
6. นางสาวปฐมาวดี  ดวงสีดา
7. นางสาวปนิตา   สมาธิ
8. นางสาวพรพิมล  เหมือนสวรรค์
9. นางสาวมาริษา  นนทะพันธ์
10. นางสาวรัชฎาภรณ์  พรหมโวหาร
11. นางสาววิลัยพร  วงษ์นิล
12. นางสาวศศิประภา  น้ำหวาน
13. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์อุดม
14. นางสาวอนิตศรา  ศรีพิพัฒน์
15. นางสาวอภิญญา  ดาราโพธิ์
16. นายอภิวัฒน์  นาติชาติ
17. นางสาวอรุณี  พลแก้ว
18. นางสาวอารยา  อุตะมะ
19. นางสาวอุไรวรรณ   จ่าแท่นทะรัง
20. นายเนติกร  ภักดิ์ใจ
 
1. นายธีรโชติ  ชาติดำดี
2. นางสาวพิไลพร  อ่อนคำ
3. นางศลิษา  ลาหนองแคน
4. นายสันติ  เพ็งแจ่ม
5. นางนุชนาท  อารีย์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 81.5 ทอง 22 โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. นายกฤษนัย  นรดี
2. นางสาวกันยากร  คำเสียง
3. นางสาวจิราภรณ์  จันทะคุณ
4. นางสาวชลธิชา  อวยชัย
5. นายธีรนัย  ทองคำ
6. นายธีรภัทร  ต่อต้น
7. นางสาวนัฐนันท์  แสงจันทร์
8. นายนัฐพงษ์  คำเสียง
9. นางสาวนิตยา  มาลาศรี
10. นายมงคล  คำเสียง
11. นายมนตรี  พลนารี
12. เด็กหญิงวรกานต์  เตชะ
13. นางสาววารุณี  ทัศน์จันดา
14. นายศุภสันห์  สมเพ็ชร
15. นายสิทธิกัณฑ์  มุ่งก่ายกลาง
16. นางสาวสุทธิลักษณ์  ศรีจันทร์
17. นางสาวสุนิษา  ทองสุมาตร
18. นางสาวอาภัสรา  บุญทัน
19. นายไกรวิชญ์  จันทะคุณ
20. นางสาวไพริน  ชัยรัมย์
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
2. นายกวีวัฒน์  แหวนเงิน
3. นางธัญลักษญ์  ทองเปลว
4. นางสาวบุณยานุช  บุญเลิศ
5. นางสาวชนิดา  บุญเฉลิม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงศิริธิดา  ไพศาลสุวรรณ
 
1. นางวงศ์ดี  คุณมาศ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง 21 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวสุภาวดี  เรืองคำ
 
1. นางสาวลักขณา  วิเศษสังข์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 33 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายณัฏชัย  โคษา
2. เด็กหญิงธัญมน  ก้อนฝ้าย
 
1. นางกรชุลี  ศรีสุข
2. นางวิไลลักษณ์  เหล็กเอี้ยง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.9 ทอง 15 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายปิยะพันธ์  เพ็งแจ่ม
2. นางสาวพนิตตา  สมนึก
 
1. นางกรชุลี  ศรีสุข
2. นางสาวณปภา  วิเศษหมื่น
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80 ทอง 61 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกุลนันทน์  ม่วงอ่อน
2. เด็กหญิงนาราภัทร  แสนสุริย์
3. นางสาวพัฒนาวดี  คำมา
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  เข็มทอง
5. นางสาวมัลลิการ์  จันทร์เทศ
6. นางสาววิภาพร  พงษ์ธนู
7. นางสาวสิตานันท์  สร้อยจิตร
8. เด็กหญิงสิราวรรณ  คำเสียง
9. เด็กหญิงอรทัย  แก้วนิมิตร
10. นางสาวอลิศรา  นันทะสิงห์
 
1. นางสาวปราณปรียา  พรมสิทธิ์
2. นางนิรันดร์  สุภาทิพย์
3. ส.ต.ต.รณเดช  ไสว
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93.7 ทอง 9 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงชนากานต์  คำศิริ
3. นางสาวญาณิศา  ใจงาม
4. นางสาวปิยภัทร  อุดร
5. นางสาวพจน์จนา  ศรีวิชา
6. นางสาวมนันยา  วันสุดล
7. นายศิริโรจน์  อินภูมี
8. นายสิทธิชัย  ดวงใจ
9. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเย็น
10. นางสาวเบ็ญจมิน  เรือนรส
 
1. นายนำพล  จุมพิศ
2. นายธนัท  รัตนพันธ์
3. นายศุภกิจ  พิมศร
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88.2 ทอง 4 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 1. นางสาวขวัญจิรา  อุดมชัย
2. นายจิรายุส  พิมูลชาติ
3. เด็กหญิงญาณพัฒน์  หอมจิตร
4. นางสาวธนภรณ์  นันทะสิงห์
5. นางสาวธิดาพร  อินทะพงษ์
6. เด็กหญิงธิดารัตน์   ทองเกิด
7. นางสาวนิศาลักษณ์  ไชยมงคล
8. เด็กชายสิรภพ  คำพินิจ
9. นางสาวหทัยรัตน์   คำสอาด
10. เด็กชายอนุชา  ศรีจำปา
 
1. นางสาวกานต์รวี  บัวแก้ว
2. นางสาวขนิษฐา  ปัญญา
3. นายบรรพต  ยาวะโนภาส
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 81.3 ทอง 22 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกชกร  เบิกบาล
2. เด็กหญิงกุลนิดา  จันทร์แจ่มฟ้า
3. เด็กหญิงชัชรีย์   ดีประเสริฐธนากร
4. เด็กหญิงณวิภา  จันเปรียง
5. เด็กหญิงปราณี  พิชัยการ
6. เด็กหญิงภัทรวดี  ซอมแก้ว
7. เด็กหญิงวราภรณ์  นารากร
8. เด็กหญิงศิรภัสสร  เมืองจันทร์
9. เด็กหญิงสุจินดา  วิจิตร
10. เด็กหญิงอรสา  ประภาสา
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ท้าวด่อน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัลย์  จันทะมั่น
3. นายกิตติศักดิ์   คำศิริ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 86.74 ทอง 8 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายธวัชชัย  อินทร์สุระ
2. นายนายชัยวัฒน์  มิตยะสิทธิ์
3. นายบารมี  สามารถ
4. เด็กหญิงปริญศรา  พงษ์สุระ
5. นางสาวปรียาวัฒน์  เข็มทอง
6. เด็กหญิงพรทิพา  ดอนเหลือม
7. นางสาวสุชัญญา  บุระคร
8. นางสาวอธิชา  มาลาศรี
9. นายเชาววัตน์  ไพพุฒ
10. นางสาวแก้วกัลยา  แสนแก้ว
 
1. นางสาวอุทัย  ผมทอง
2. นายศักธิพร  ศรีดาชาติ
3. นายบรรพต  วรรณวงษ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 32 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันครา
2. เด็กหญิงรัตติยากร  บุญชั้น
 
1. นายณัฐวุฒิ  บางกระ
2. นายธีรวัฒน์  โพธิวัฒน์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นายธนภัทร  ดวงธนู
2. นางสาวนิภาพร  พาลี
 
1. นายณัฐวุฒิ  บางกระ
2. นายชาติชัย  ธานี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 43 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงชุติมา  พาลี
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89.6 ทอง 20 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวอัจฉราภรณ์  แก้วบริบัติ
 
1. นางณัชชา  อ่อนหวาน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงดากานดา  ธรรมบันเทิง
 
1. นางสาวอรอุมา  วิสัย
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 56 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นายณัฐกุล  บุญโย
 
1. นายรณชัย  ชัยสิทธิ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงปาริตา  เกตุแก้ว
 
1. นางกรรณิการ์   จันทะดวง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง 22 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายทศพล  คณิต
 
1. นายวิฑูรย์  ปาเส
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัทราวลี  สิทธิศร
 
1. นายรณชัย  ชัยสิทธิ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 16 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายปภาวริณ   มะปราง
 
1. นายวิฑูรย์  ปาเส
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 1. เด็กชายก้องกิดากร  ศรีมาศ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พุทธานุ
 
1. นางสาวกฤษณวรรณ  วงศิริ
2. นางสาวดวงสุดา  ชูลำภู
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง 21 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  พันธ์จี
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายอนันต์  พิมพะ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  พวกเมืองพล
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 12 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กชายฉัตรชัย  ในทอง
2. เด็กชายพีรวิชญ์  จั่นขุนทด
3. เด็กชายสิทธิชัย  เทาศิริ
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
2. นายธีรพงศ์  ช่างสลัก
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 38 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นายตะวัน  ศรีมะณี
2. นางสาวพัชรินดา  ศรีพูล
3. นางสาวศิริกานต์  ปัญญา
 
1. นายสมโภช   พิมสอน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.5 ทอง 25 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมหาว
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ธรรมชาติ
3. เด็กชายวริชภูมิ  พ่วงพี
4. เด็กชายสมพร  ตะเคียนเกลี้ยง
5. เด็กชายสุวิชา  พลแก้ว
6. เด็กชายอภิชาติ  ศรีสิงห์
 
1. นายกรวิชญ์  เพิ่มดี
2. นางณัชชา  อ่อนหวาน
3. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.75 ทอง 30 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายตะวัน  วิลา
2. นายทักษิณ   จันทบาล
3. นายรพีพัฒน์   พวงจำปา
4. นางสาววัชรีพร  ชื่นจิตร
5. นายศักดิ์ชัย   บัวงาม
6. นายศาสตรา  สามัญแก้ว
 
1. นายอุดมกานต์  แพงอก
2. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
3. นายรณกร  สุวรรณ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกนกพรรณ   วิชิต
2. นายกรณ์ธนัช    บุญนะรา
3. นางสาวกฤติยาณี   บริบูรณ์
4. นางสาวกัลยณัฐ   รศพล
5. นางสาวกานต์ธืดา  พูลทอง
6. เด็กหญิงกานต์พิชชา  พละศักดิ์
7. เด็กหญิงกานต์สิริรัตน์  สุดสังข์
8. นางสาวขนิษฐา   ดีใจ
9. นางสาวจิตรตรา   โพธิ์อุดม
10. เด็กหญิงชญานุตน์   เรือนรส
11. นายชัยวัฒน์   ทาระ
12. นายณรงค์ฤทธิ์   พันธุ์ชาติ
13. นางสาวณัฐชยา  วงษ์วัง
14. นางสาวณัฐญาพร   แสนแสง
15. เด็กชายณัฐพงศ์   โพธิ์มูล
16. นายณัฐพล    เพียรอุสาหะ
17. นายตะวัน  วิลา
18. เด็กหญิงถาวรีย์  นิยม
19. เด็กชายธนโชติ  กิ้นบูราณ
20. เด็กหญิงนันทิกานต์  นิลเพ็ชร
21. นายปภาวริณ  มะปราง
22. เด็กหญิงปัญฑิตา  วงศ์ทอง
23. นางสาวปิยากร   ศรีบุญเรือง
24. นายปิยเวช    สาดา
25. นายป้อมเพชร   น้ำหวาน
26. เด็กหญิงพรรัตนา  แพงบุญ
27. เด็กชายพัชรพล  บุญขาว
28. เด็กชายภณฐกร    สุวรรณ์
29. เด็กชายภูมิภัทร   โสระชาติ
30. เด็กชายยศวัฒน์  ศุภโชคธนาทรัพย์
31. นายรพีพัฒน์   พวงจำปา
32. เด็กชายวีรวัฒน์   สิมมา
33. นายศตวัฒน์   ในทอง
34. เด็กชายศรุต  จารุกุลธนดล
35. นางสาวสมัญญา   นลินประดิษฐ์
36. เด็กหญิงสิรินภา  โสดาพรม
37. นายสุวิชัย   สาดา
38. เด็กชายอนุกูล  พลคำ
39. นางสาวอารรีรัตน์   ดิษฐ์ประสพ
40. เด็กหญิงอารีรัตน์  สารพล
 
1. นายรณกร  สุวรรณ์
2. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
3. นายอุดมกานต์  แพงอก
4. นายสุรวุฒิ  อายุวงศ์
5. นางสาวชนัญชิดา  นันทา
6. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
7. นายไกรลาศ  ผุดผา
8. นางยุพยงค์  บำรุง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. นายวรวุฒิ  สุมนทา
 
1. นายทิวากร  จีนเกา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.4 ทอง 7 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ทองน้อย
 
1. นายอัครวินทร์  ทวีชาติ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.7 ทอง 7 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวอภิญญา  พงษ์ธนู
 
1. นายสถิตย์พงศ์  แพนลิ้นฟ้า
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.88 เงิน 54 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พุทธพันธ์
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.83 ทอง 31 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 1. นายกิตติวัฒน์  ระวัน
 
1. นางสาวมณฑกานต์  สิงห์สวัสดิ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.6 เงิน 59 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พันไหล
 
1. นายอัครวินทร์  ทวีชาติ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 55 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวอรอนงค์  วงษ์ภูธร
 
1. นางศิวาภรณ์  บุญเสริม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.3 ทอง 12 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จาตูม
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.24 ทอง 28 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายวีรภัทร  ไพรวรรณ
 
1. นายวรากร  นรดี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.75 เงิน 41 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนิฌาดา  อินแพง
 
1. นางสาวปวีณา  กระสังข์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 35 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวสุพัตรา  ลิ้นลา
 
1. นางณัชชา  อ่อนหวาน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 50 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีนิล
 
1. นางสาวปารดา  จรรยากรณ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง 28 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 1. นายกิตติวัฒน์  ระวัน
 
1. นางจินดา  มีฤทธิ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 56 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงสุชาดา  นามมาหาวงษ์
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง 43 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. นางสาวจิราพร  หลวงรักษ์
 
1. นายปัณณวิชย์  ธนกรไพโรจน์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 22 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  จิตบุตร
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เผื่อนกลาง
3. เด็กหญิงณัฏชยา  ศรีดาพิมพ์
4. เด็กชายประวันวิทย์  จันทร์สนิท
5. เด็กหญิงพัชรีญา  พลตรี
6. เด็กชายภณฐกร  สุวรรณ์
7. เด็กหญิงภัทธิวา  ทองมนต์
8. เด็กชายวิชัย  ศรีนาค
9. เด็กชายวีรวัฒน์  สิมมา
10. เด็กชายศรุต  จารุกุลธนดล
11. นายสุรวิทย์  วิทยา
12. เด็กชายเจตน์ดิลก  แก้วสน
 
1. นายอุดมการณ์  แพงอก
2. นายรณกร  สุวรรณ์
3. นายจีระศักดิ์  ธนะเกียรติไพศาล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายกรณ์ธนัช  บุญนะรา
2. นางสาวชรินรัตน์  ศรีสุวรรณ์
3. นางสาวช่อผกา  ปัดทุม
4. นางสาวฐิตินันท์  ปรือปรัง
5. นายตะวัน  วิลา
6. นายทักษิณ  จันทบาล
7. นางสาวนรากร  หลวงสนิท
8. นางสาวปิยากร  ศรีบุญเรือง
9. นางสาวรจนา  อินสุระ
10. นายอดิศักดิ์  พลลี
11. นางสาวอารีรัตน์  ดิษฐ์ประสพ
 
1. นายอุดมกานต์  แพงอก
2. นายรณกรณ์   สุวรรณ์
3. นายจีระศักดิ์  ธนะเกียรติไพศาล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 30 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงจารุนันท์  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำขาว
3. เด็กหญิงจิณณพัต  จันดำ
4. เด็กชายจีระฉัตร  จิตรสุภาพ
5. เด็กชายจีระศักดิ์  ไชยโพธิ์
6. เด็กชายชาญณรงค์  มิถุนดี
7. เด็กชายณัฐกิตติ์  คิ้วสุวรรณ
8. เด็กหญิงณัฐชา  ปานโพธิ์ศรี
9. เด็กหญิงณิชานันท์  จันครา
10. เด็กชายถิรวุฒื  จาตูม
11. เด็กชายธนบดี  ผ่านพินิจ
12. เด็กชายธนวัฒน์  สุระมาศ
13. เด็กชายธีรนัย  จารุนัย
14. เด็กหญิงปานชีวา  สถานพงษ์
15. เด็กหญิงปานระพี  รมยาคม
16. เด็กหญิงปาริชาติ  รัตนพันธ์
17. เด็กหญิงปิยะดา  กูลแก้ว
18. เด็กชายพงศกร  กองทรัพย์
19. เด็กหญิงพรนภา  พลคำ
20. เด็กหญิงพรสวรรค์  กระดานพล
21. นางสาวพลอยไพริน   บุญยอด
22. เด็กชายพัชรพล  แสงแดง
23. เด็กชายพีรยุทธ  หอมชวน
24. นางสาวภัทรีสา  โปดูวาล
25. เด็กชายยุทธนา  บุญพูล
26. เด็กหญิงวาสนา  ระยับศรี
27. เด็กชายวิศรุต  ยาหม้อ
28. เด็กหญิงสิตานัน  สุรววณสุข
29. เด็กหญิงสุจีวรรณ  อายุวงษ์
30. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีระษา
31. เด็กชายสุรเดช  นัดรัมย์
32. เด็กหญิงอติมา  ใจรัก
33. เด็กชายอภิชาติ  อินธิเดช
34. เด็กหญิงอรปรียา  ทองมนต์
35. เด็กหญิงอัญญาดา  บุดดาห์
36. เด็กชายเฉลิมพงษ์  สุนสาย
37. เด็กหญิงเพียงขวัญ  วงษ์ปลั่ง
38. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สมรัตน์
39. เด็กหญิงเสาวภาคย์  หงษ์โสภา
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รักชวน
 
1. นายดิลก  หิปะนัด
2. นางสาวสุภารัตน์  จันทรา
3. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.1 ทอง 10 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายกฤษดา   มหาสุนทร
2. นางสาวขวัญฤดี   พงษ์เมือง
3. นายคฑาวุธ  สีลา
4. นายจิรานุวัฒน์   บังเอิญ
5. นางสาวชลิตา   ศรีลาชัย
6. นายชัยนรินทร์  ศรีมงคล
7. นายชานุโรจน์   คำพระสอน
8. นางสาวฐานิกา   แก้วสน
9. นางสาวณัฎฐธิดา   ไชยแสนสวด
10. นางสาวณัฐกานต์   ทองมนต์
11. นางสาวณิชาภัทร  ปัญหา
12. นางสาวดุษฎี   ทองมนต์
13. นางสาวทิพยเนตร   พันธ์แก่น
14. เด็กชายธนพัฒน์  มูลจัด
15. นายธนรัชต์   จันภักดี
16. นางสาวธนาภร   ยุทธเลิศ
17. เด็กชายธีรภัทร์  บุญเพ็ชร
18. นายประกาศิต   เสาตรง
19. นางสาวปัญฑิตา  วงค์ทอง
20. นางสาวปานรพี  ประนอม
21. นางสาวปาริชาติ   แน่นอุดร
22. นางสาวภัคธิดา   เถาว์ชาลี
23. นายภัทรพงษ์  บุญพามา
24. นางสาวภัทรมน   อนุสรณ์
25. นายภานุ  ใจมนต์
26. เด็กชายภานุเดช  ใจมนต์
27. นางสาวยอฉัตร   ฉิมพินิจ
28. นางสาวลักษมณ  วงษ์พินิจ
29. นางสาววังนภา  กุลนาม
30. นายศตวัฒน์  ในทอง
31. นางสาวศิริกร   พันทอง
32. นางสาวศิริขวัญ   วิเศษพงษ์
33. นางสาวสมฤทัย   แก้วนิมิตร
34. นายสิทธิชัย  งามวงค์
35. นางสาวสุนิสา   สุกระวัน
36. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีแก้ว
37. นางสาวอัสมา   ปาทาน
38. นางสาวอารียา   เกษหอม
39. นางสาวอารีรัตน์   โพธิ์มูล
40. นางสาวเอมอร   บุตะเคียน
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
2. นายรณกร  สุวรรณ์
3. นายอุดมกานต์  แพงอก
4. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
5. นางสาวชนัญชิดา  นันทา
6. นายไกรลาศ  ผุดผา
7. นางยุพยงค์  บำรุง
8. นางสาวอารี  ไทยเครือวัลย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายชัยธวัช  พันธ์ทอง
 
1. นางสาวอารี  ไทยเครือวัลย์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงปานตะวัน  บุญขาว
 
1. นางสาวอารี  ไทยเครือวัลย์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายอนุชา  เกตศักดิ์
 
1. นางสาวอารี  ไทยเครือวัลย์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 23 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  จันทิพย์
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84.66 ทอง 10 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงนภาทิพย์  สัยชาญ
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายกนก  แก้วอำไพ
 
1. นางสาวอารี  ไทยเครือวัลย์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุรีรัตน์  เหล่าเลิศ
 
1. นายศรายุธ  สมนาค
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83.5 ทอง 22 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญเพ็ง
 
1. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮด
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85.25 ทอง 11 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายธีรศักดิ์  สารทอง
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 73.6 เงิน 21 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายกมลเทพ  ยมภักดี
2. นางสาวชาคริยา  เทียนขาว
3. นางสาวฐานัฐพ์  สุภสร
4. นายธนากร  แสงมาศ
5. นายนรพัชร  สุกใส
6. นางสาวปนัดดา  คุ้มสุวรรณ์
7. นางสาวรัตนา  แดงงาม
8. นายวุฒิชัย  อะมะมูล
 
1. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮด
2. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
3. นายสุทธิศักดิ์   โพธิ์ศรีชัย
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 70.5 เงิน 26 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญเพ็ง
2. นางสาวกาญจนา  มาสูงเนิน
3. นางสาวจันทิมา  บุญเริ่ม
4. นางสาวชาคริยา  เทียนขาว
5. นางสาวณัฏฐ์วดี  เทียนขาว
6. นายธนากร  แสงมาศ
7. นางสาวธารารัตน์  จันทอง
8. นายปรัชญา  ทองหล่อ
9. นางสาวพิกุลทอง  แสงมาศ
10. นางสาวรัตนา  แดงงาม
11. นางสาววราภรณ์  มีสัตย์ธรรม
12. นายวุฒิชัย  อะมะมูล
13. นางสาวอลีนา  จันทอง
14. นางสาวเบญญาภรณ์  เอี้ยงประสิทธิ์
15. นางสาวเบญญาภา  เอี้ยงประสิทธิ์
 
1. นางสาววิยะดา  นามวัฒน์
2. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮด
3. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
4. นายสุทธิศักดิ์  โพธิ์ศรีชัย
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 75.6 เงิน 19 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวณัฏฐ์วดี  เทียนขาว
2. นายนรพัชร  สุกใส
3. นางสาวปนัดดา  คุ้มสุวรรณ
4. นายปรัชญา  ทองหล่อ
5. นายพัชรพล  นาคนวล
6. นายภานุเดช  โชคชัย
7. นางสาวรัตนา  แดงงาม
8. นายวุฒิชัย  อะมะมูล
9. นายศิลาชัย   แสงมาศ
10. นายสราวุธ  ทวีชาติ
11. นายอาชาไนย์  แสงมาศ
 
1. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮด
2. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
3. นายสุทธิศักดิ์   โพธิ์ศรีชัย
4. นายอภิเดช  กิริยะ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 73.8 เงิน 54 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกรองทอง  มูลจัด
2. เด็กหญิงกานต์สิรีรัตน์  สุดสังข์
3. เด็กหญิงชญานุตน์  เรือนรส
4. เด็กชายณฐภัทร  สุขกาย
5. เด็กหญิงนันทิกานต์  นิลเพ็ชร
6. เด็กชายพรชัย  แก้วชัยศรี
7. เด็กชายวราธร  ทูขุนทด
8. เด็กชายอนันดา  กิจเกษร
9. เด็กชายอนุกูล  พลคำ
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  ไชยโกฏ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  นันทา
2. นางสาวเปรมชิตา  สุวะพัฒน์
3. นางสาวปทิตตา  ภูริรัชตะภักดี
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 78.8 เงิน 54 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายกิจจา  ศิลารัตน์
2. นายจรัส  ปรือปรัง
3. นางสาวณัฐณิชา  บุตรงาม
4. นางสาวนัฐกานต์  สว่างภพ
5. นายภานุวัฒน์  สุกวัน
6. นางสาวมินตรา  สถานพงษ์
7. นางสาวอนันตญา  สว่างภพ
8. นายเจษฎา  ปลื้มใจ
 
1. นางมัณฑนา  สาระไทย
2. นางสาวเมริยา  มนทอง
3. นางสาวมุฐิตา  ทองทิพธี
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 34 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีสิงห์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ภิปราย
3. เด็กหญิงนัทธมน  เจนประโคน
4. เด็กหญิงปาริสา  สุภาพ
5. เด็กหญิงมลนภา  ทองอินทร์
6. เด็กหญิงวรรณภา  ทองอินทร์
7. เด็กหญิงสุตราภัทร์  จันทร์เพ็ง
8. เด็กหญิงอาทิตยา  บุ้งทอง
 
1. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
2. นางวรัญช์ธิตา  จันครา
3. นางศิวิมล  ทองมนต์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.2 ทอง 32 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. นางสาวจุฑามาศ  กอเซ็ม
2. นางสาวทิพย์เกษร  สุพรรณ์
3. นางสาวนันทรัตน์  อินดา
4. นางสาวปานัดดา  สายเมือง
5. นางสาวสิริยากรณ์  ประประโคน
6. นายสุทัชชัย  ศรีสะวัน
7. นางสาวสุนันทา  ถิ่นนิคม
8. นายอนุชิต  โสริยาต
 
1. นางสาวอังสนา  สูนย์กลาง
2. นางชนุษพร  อุดรพันธ์
3. นางสาวปภาวรินทร์  ทองสุข
4. นางสาวนันทนา  ตุ้มวงษา
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 26 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เทาศิริ
2. เด็กหญิงชไมพร  ศรีดาพัน
3. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ทองเกิด
4. เด็กหญิงนวลนภา  หมุนดี
5. เด็กหญิงปภาวรินท์  ประชุม
6. เด็กหญิงพรสวรรค์  เทาศิริ
7. เด็กหญิงพิชญาวีร์  ศรุตรัตน์วรากุล
8. เด็กหญิงพิมผกา  ณรัมย์
9. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  บุุญจูม
10. เด็กหญิงศินีนาฏ  บัวจันทร์
11. เด็กหญิงอภิชญา  ทองดี
12. เด็กหญิงอาภัสรา  สมเพชร
 
1. นายธนานันต์  ศรีประภาพงศ์
2. นางสาวกัลยา  อุตะมะ
3. นางสาวเบญจมาศ  ส่วยโสภา
4. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 40 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวกัลยา  ในทอง
2. นางสาวชฎา  สุดสังข์
3. นางสาวชนาธิป  เปลี่ยนขุนทด
4. นางสาวปิ่นมุก  คล่องแคล่ว
5. นางสาวพจมาน  แสงเงิน
6. นางสาวพิมผกา  เทาศิริ
7. นางสาวรัชประภา  ในทอง
8. นางสาวสุภาวดี  เรืองคำ
9. นางสาวอริสรา  สมบัติ
10. นางสาวเกศราภรณ์  พงษ์วัน
11. นางสาวโสรชา  จารัตน์
12. นางสาวไพรวัลย์  สุดสังข์
 
1. นายธนานันต์  ศรีประภาพงศ์
2. นางสาวกัลยา  อุตะมะ
3. นางสาวเบญจมาศ  ส่วยโสภา
4. นายวุฒิไกร  โพธิ์งาม
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 44 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงมาริสา  แก้วละมุล
 
1. นางณกานดา  สมรัตน์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง 22 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายศรุต  จารุกุลธนดล
 
1. นางสุนิษา  ใจนวน
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.2 ทอง 5 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกมลชนก  ชาญพินิจ
 
1. นางพิมพ์พิสา  ถุงจันทร์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.6 ทอง 9 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายกฤตพลษ์  ศรีมาศ
2. เด็กหญิงกัญภร   วงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงญดา  วงษ์ขันธ์
4. เด็กชายนิติพล  บุ้งทอง
5. เด็กชายราเชนทร์   บุญตา
 
1. นางยิหวา ผุดผา  พิฉินทธารี
2. นายเอกวัชร  ทองศรี
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.6 ทอง 5 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายจิระพงศ์  พิมาทัย
2. นางสาวจุฬารัตน์   จุลนาค
3. นายณิธิกร  นาคญวน
4. นายพิชัย  นามคุณ
5. นายเจนณรงค์   สุระ
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  จันทร์อินทร์
2. นางสาวสาริกา  บัวงาม
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 87.5 ทอง 15 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงพริริสา  จันคะนา
2. นายสมโภช  กรรณิกา
 
1. นางสาวชลณัฐ  บุปผาชาติ
2. นางสาวนุชนาฏ  รชตธำมรงค์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75 เงิน 40 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. นางสาวจิรัฐติกาล  บุญตา
 
1. นางรุ่งทิวา  สว่างภพ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.33 ทอง 15 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงวรากร   จันทอง
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์   แก้วปลั่ง
 
1. นางสาวศุภมาศ   ชูชี
2. นางสาวสุวรรณา   กระโพธิ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง 23 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวปิยกานต์  นันทสิงห์
2. นางสาววนิดา  สารชาติ
 
1. นางสาวกรณ์ภัสสรณ์  วงษ์เศษ
2. นางสาวพัชราภรณ์  พิลากุล
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงมาศ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ทองก่ำ
 
1. นางสาวสุพัตรา  สุวรรณเพชร
2. Mr.masataka  SASAKI
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 40 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวจณิสตา  หงษ์โสภา
2. นางสาวนุสรา  กระแสโสม
 
1. นางสาวลักษิกา  วอขวา
2. นางสาวศิราภรณ์  แสนพงศ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 93.33 ทอง 4 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวธันย์ชนก  พงษ์วัน
2. นางสาวอรุณศรี  ดวงธนู
 
1. นางสาวนรีพร  เลิศนาลัย
2. MissKim  Yura
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง 16 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวพัชรินทร์  คนหมั่น
2. นางสาวสุกัญญา  กันยาวงค์
 
1. นางสาวนราภรณ์  ต้นพุดซา
2. นางสาววราภรณ์  ไชยสนาม
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60 ทองแดง 27 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายวุฒิศักดิ์  จันโท
2. นายสุธิราช  สมโภชน์
 
1. นางสาวประภัสสร  อสิพงษ์
2. นางสาวสุพัตรา  สุวรรณเพชร
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวลลิตตา  พลภักดี
2. นางสาวศศิกานต์  สุโทษา
 
1. นางสาวนรีพร  เลิศนาลัย
2. MissKim  Yura
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 76.33 เงิน 52 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวช่อผกา  ปัดทุม
2. นางสาวพัชราภา  อสิพงษ์
3. นางสาววรนุช  เครือปาน
4. นางสาวสุนันธา  วันดี
5. นายไกรศักดิ์  สาระพงษ์
 
1. นางสาวสุวรรณา   กระโพธิ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  พิลากุล
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.67 เงิน 37 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวบุษบา   บุญช่วย
2. นางสาววรีพร  อินทร์วิเชียร
3. นางสาวสุจิตรา  จันทร์สมุทร
4. นางสาวสุธิมา  สุขเติม
5. นายอิทธิฤทธิ์  สันดร
 
1. Mr.masataka  SASAKI
2. นางสาวประภัสสร  อสิพงษ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 78.66 เงิน 10 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายชวรินทร์  สำเภา
2. นางสาวพรรณวษา  เตียนสิงห์
3. นางสาวพัชริตา  ไตรพรม
4. นางสาววริศรา  โคตพันธ์
5. นางสาวสุธาสินี  ระวิวรรณ์
 
1. นางสาวอารยา  สุทธิเชื้อ
2. นางสาวพิมพ์วิภา  เหมือนตา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 42 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวนงลักษณ์  สีตะวัน
 
1. นางสาวนราภรณ์  ต้นพุดซา
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 17 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายพิตตินันท์  ระยับศรี
 
1. นางสาวสุพัตรา  สุวรรณเพชร
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 54.33 เข้าร่วม 6 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวเมขลา  เสดา
 
1. นางสาวนรีพร  เลิศนาลัย
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายฑีรทัศน์  คำภิคนนท์
2. เด็กชายณัฐภุมิ  บุญขาว
3. เด็กชายบารมี  เพชรล้วน
4. เด็กชายปกรณ์ลัมย์  สมคณะ
5. เด็กชายพงษ์ศิริ  ประวัติพงษ์
6. เด็กชายพชรพล  ศรีภักดี
7. เด็กชายภัสมัญช์  คำขาว
8. เด็กชายไกรศร  แก้วคำ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ท้าวด่อน
2. นายบุญเย็น  สาระชาติ
3. นายอัศวยุช  พลสิทธิ์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.4 ทอง 25 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายกรกช  นรดี
2. นายชัยภัทร  คำมา
3. นายธราเทพ  แหวนเงิน
4. นายยุทธนา  แก้วละมุล
5. นายศักดา  โทแก้ว
6. นายศุภากร  สมบัติวงศ์
 
1. นายอ๊อด  ไชยสุวรรณ์
2. นายณัฐพงษ์  นาคนวล
3. นายพงษ์เทพ  บุญแผ้ว
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกชกัญญษร  แสงธนหิรัญ
2. นางสาวกนกวรรณ  อินทร์สุระ
3. นางสาวฐิตินันท์  พลแก้ว
4. นายธีรภัทร  ธงชัย
5. นางสาวนภาพรรณ  ปราบอภัย
6. นายนิรัตน์  สมสนิท
7. นางสาวภัทรชญา  ศรีกุล
8. นายวีระวัฒน์  จำปาขีด
9. นางสาวศิริญาดา  จิลบุตร
10. นางสาวอรปรีญา   ศรสันติ์
 
1. นายทศพร  มนตรีวงษ์
2. นางสาวจารุวรรณ  ธนวาที
3. นางสาวพิไลพร  อ่อนคำ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87.13 ทอง 12 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวธนิดา  ใจศรี
2. เด็กชายปฏิภาณ  สีเทา
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วมาลา
4. เด็กหญิงวริศรา  บุญขาว
5. นางสาวสนาน  ใจมนต์
 
1. นางสาวชนากานต์  นุริตานนท์
2. นางสาวดวงตะวัน  พันธเสน
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.33 ทอง 44 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวปนิดา  ปุริโส
2. นางสาวพรกนก  สิงห์คำ
3. นางสาวพันภษา  ระยับศรี
4. นางสาวสุดาภรณ์  แสงมาศ
5. นางสาวอัจฉรา  เกษี
 
1. นางวรนุช  หน่างเกษม
2. นางมาลินี  งามแสง
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   บุตรงาม
2. เด็กหญิงภัทรวดี  สาริโก
3. เด็กหญิงสุพิญญา  สมพอง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตาดม่วง
2. นางสาวเพ็ญศิริ  สุภารัตน์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 35 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. นางสาววรรณณิษา  ระหาร
2. นางสาววรรณนิดา  ใสสาร
3. นางสาวอารียา  บุดดางาม
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  สุภารัตน์
2. นางสาวอมรรัตน์  ตาดม่วง
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76.4 เงิน 37 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงรุ้งทิวา  สิงขร
2. เด็กหญิงอรยา  ทวีชาติ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรหมลิ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพ็งพา
2. นางสาวสุกัญญา  ไชยศรีษะ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวกุลปริยา  สุดสังข์
2. นางสาวนุชจรินทร์  บุญตา
3. นางสาวอุษณา  เทาศิริ
 
1. นายคำดี   ภักพวง
2. นายยศธนา  คำศรี
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายปรินทร์  ครอบเพชร
2. นายอัศราวุธ  สานทอง
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นายเจนศักดิ์  ดวงมณี
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 47 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นายนภัทร  มนทอง
2. นางสาวพิชชาภา  สายจันทร์
 
1. นายธนกฤต  บุตรอ่อน
2. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 7 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  กากแก้ว
2. นายณภัทร  ศรีดาชาติ
3. นางสาวพัชรพร   แต้มงาม
 
1. นายสังเวียน  ไสว
2. นางสาวสาวิณี   สตารัตน์
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 71.5 เงิน 36 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวนัทมล  ทองอินทร์
2. นายวันเจริญ  อุปมัย
3. นางสาวศรีสุดา  ตองอบ
 
1. นางสาวธัณกนก  คิ้วสุวรรณ
2. นางราตรี  สถานพงษ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 32 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายวรวุฒิ  พรหมลิ
2. นายเอกรินทร์  แก้วละมุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. นางปนิดา  ทวีชาติ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงตวงทอง  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวสาวิณี   สตารัตน์
2. นายสังเวียน  ไสว
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นิลชัย
2. เด็กชายธนากร  อ่อนคำ
 
1. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
2. นางกรรณิการ์   อสิพงษ์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายธนลภย์  ปรือปรัง
2. เด็กชายปาณัท  เวียนโคกสูง
 
1. นายประพาฬพงษ์  คำศรี
2. นายอาณากร  บุญศิลป์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 53 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายจิตรายุส์  พรหมลิ
2. นายอนุวัทย์  จาวชัชวาลวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. นางปนิดา  ทวีชาติ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 60 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายทศพร  สีสัน
2. เด็กชายพิชชากร  จันทอง
 
1. นางอภิญญาพร  วรแสน
2. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 52 โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. นายธนากร  แสนศรี
2. นายอนุวัฒน์  อินทร์ตา
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
2. นางสาวบุณยานุช  บุญเลิศ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 62 ทองแดง 60 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวฐิตินันท์  หวังผล
2. นายศุภกร  คุ้มเมือง
 
1. นางปนิดา  ทวีชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86.88 ทอง 13 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงรัชนีกร   จันทร
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เทพอรัญ
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นายเจนศักดิ์  ดวงมณี
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทพันธ์
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  ยืนนาน
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นายเจนศักดิ์  ดวงมณี
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายกีรติ  แก้วกันเนตร์
2. เด็กชายศิรวัฒน์  นรดี
3. เด็กชายเจษฎา  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายกฤดากร  สมบัติกำไร
2. นางสาววสมน  ชอินทรวงศ์
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 75.1 เงิน 30 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. นายธราดล  โพธิ์ศรี
2. นายนิเวศน์  ใสสาร
3. นายสุธีร์  ตุ้มทอง
 
1. นางสาวไอยเรศ  เวชกามา
2. นางสาวสรุณี  พงษ์สุระ
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 97 ทอง 8 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์  นาโสก
2. เด็กหญิงปภัสสร  รัตนวัน
3. เด็กชายวาสุเทพ  ธงศรี
 
1. นายกฤดากร  สมบัติกำไร
2. นางสาวธันย์เทวิกา  ส่งสุข
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 94.1 ทอง 15 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายชัยวัฒน์  คำมา
2. นางสาวปรีญารัตน์  จันดา
3. นางสาวรัตติยากรณ์  นามวิชา
 
1. นายณัฐสิทธิ์  กองรักษา
2. นายเสถียร  คำชมภู
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  สุระ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยศรีษะ
3. เด็กชายภูรี  หนองขุ่นสาร
 
1. นายมงคล  สีเหลือง
2. นายกิติศักดิ์  บุญจูง
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 75.2 เงิน 33 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวนลินทิพย์  ยามใสย
2. นางสาวพรชนก  พรมลิ
3. นางสาวพรทิพย์  ศรีบริบูรณ์
 
1. นายณัฐสิทธิ์  กองรักษา
2. นายเสถียร  คำชมภู
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 71 เงิน 26 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายธนพงษ์   บุดดาวงค์
2. เด็กชายบรรณวิชญ์  ธีระบุตร
3. เด็กชายสรศักดิ์  จันทร์สมุทร
4. นายเลปกร  ไชยสิทธิ์
 
1. นายกฤดากร  สมบัติกำไร
2. นางสาวธันย์เทวิกา  ส่งสุข
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 33 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวณัฐกานต์  บึงไกร
2. นางสาวศิริพรรณ  คำเสียง
3. นายอนุสิทธิ์  ศรีบริบูรณ์
4. นางสาวอรทัย  หงษ์จันทร์
 
1. นายณัฐสิทธิ์  กองรักษา
2. นายเสถียร  คำชมภู
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 42 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายปวิทธ์  เหมือนชอบ
2. เด็กชายวัชรพงษ์  แหวนวงษ์
3. เด็กชายอนุชา  ทวีชาติ
 
1. นายมาลา   ดวงทอง
2. นายติยพัฒน์  เสนาน้อย
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.4 ทอง 42 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นายกัมปนาท  ศรีสมบัติ
2. นายธนารัตน์  สว่างภพ
3. นายรักชาติ  จันครา
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นายมนตรี  คำแสน
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 35 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนุชนารถ  วิชิต
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  หล้าล้ำ
3. เด็กหญิงสิดาพร  แสงมาศ
 
1. นายมาลา  ดวงมอง
2. นางจารุวรรณ  พิมพ์มาศ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 7 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายนพดล  บุญปลอก
2. นางสาวสายชล  นาคนวน
3. นางสาวอินทิราลัย  จันทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. นายวิษณุกร  แก้วละมุล
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณพร  คำดำ
2. เด็กหญิงวิชญาดา   เงาใส
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์  อายุวงค์
4. เด็กหญิงสุพิชยา  หอมจิตร์
5. เด็กหญิงสุภัสสร  ยานะบุตร
6. เด็กหญิงอัมพร   อุตพันธ์
 
1. นางมาริสา  พงษ์ธนะพิสิษ
2. นางสาวกาญจนา  จิตใจกล้า
3. นางกันต์กมล  อุปมัย
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นายกฤตนัย  ช่างเหล็ก
2. นางสาวจิราพร  ภูมิพัฒน์
3. นายนพรัตน์  บุญร่วม
4. นายภานุพงศ์  อายุวงค์
5. นางสาววิไลวรรณ  ปรางมาศ
6. นางสาวสุวิชชา  พงษ์ชาติ
 
1. นางสาวจินตนา  คงเสนะ
2. นางเสาวภา  พรหมทา
3. นางสาวจันจิรา  จงรักษ์
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนละลมวิทยา 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เครือพยัคฆ์
2. เด็กชายอภินันท์  มียศเรืองรอง
3. เด็กหญิงเรณู  ไกรสุข
 
1. นายเฉลิมชัย  ศรีชัย
2. นางวิภาพร  แก้วรักษา
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 52 โรงเรียนละลมวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  อยู่นาค
2. นางสาวพัชญา  แก้วปรัง
3. นางสาวศศิธร  สายทอง
 
1. นายเฉลิมชัย  ศรีชัย
2. นางชลลัดดา  มากนวล
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. เด็กหญิงตรีชฎา  มีสัตย์
2. เด็กชายสนธยา  อินตา
3. เด็กหญิงสุภัทตรา  เจริญยิ่ง
 
1. นางกรรญดา  ไชยสิทธิ์
2. นางรุ่งทิวา   โสดา
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวธิตา  วงศ์นิล
2. นางสาวพิมพ์ชนก  สินทรมย์
3. นางสาวสุพัตรา  มาลัย
 
1. นายบันลือ  สิทธิศร
2. นางสาวสิริวรรณ  ศรีสุวรรณ
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 44 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อินตา
2. เด็กหญิงวรรณณา  ชฎาทอง
3. เด็กหญิงศศิกานต์  พันธมาศ
 
1. นายอภิเดช  กิริยะ
2. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮด
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวพิยะดา  สาสุข
2. นางสาววารุณี  ศรีสุวรรณ
3. นางสาวสุปราณี  พรมชื่น
 
1. นางสาวภัคภร  รัตนพันธ์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์   อ่อนทรวง
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง 17 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยพร  โพธิสาร
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุดสังข์
3. เด็กหญิงมนต์นภา  ลมเชย
 
1. นายปฏิภาณ  ศรีมาศ
2. นางสาวขัตติยา  สุวรรณ์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.8 ทอง 33 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวกานดารัตน์  เรืองคำ
2. นางสาวสุภัสสร  ไชยสุริยงค์
3. นางสาวอริศรา  เรืองคำ
 
1. นางสาวขัตติยา  สุวรรณ์
2. นายวิษณุ  หนองม่วง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 45 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงมัลลิกา  สมพงษ์
2. เด็กหญิงวรดา  ทองสุข
3. เด็กชายเอกระวี  ทองนาค
 
1. นางกาญจนา  สันทาสุนัย
2. นางราตรี  จันทเสน
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 84.76 ทอง 56 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  ใจมนต์
2. นายคฑาวุธ  ดวงธนู
3. นางสาวสุริตา  บำรุงแคว้น
 
1. นางกาญจนา  สันทาสุนัย
2. นางราตรี  จันทเสน
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง 15 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันธ์ทอง
2. เด็กหญิงปิยะดา   กูลแก้ว
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์   ใจสว่าง
 
1. นางสาวสำฤทธิ์  ศรีมงคล
2. นางสาวนาถฏิญา  สารีพวง
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 26 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกาญจนา  ระหาร
2. นางสาวกุลธิดา  คำแพง
3. นางสาวฐิติพร  ศรีระษา
 
1. นางสาวสำฤทธิ์  ศรีมงคล
2. นางสาวราตรี  เนียมมูล
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นหยก  หนูจิ๋ว
 
1. นางสาวสุที   คำลือชา
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.5 ทอง 12 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กชายปริญญา  มะโน
2. เด็กชายวิษณุ  ทองสุข
3. เด็กหญิงสุประวีณ์  มะโน
 
1. นางกฤติมา  จันครา
2. นางนันธิยา  จันทศิลา
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85.8 ทอง 5 โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. นางสาวจีรภิญญา  งามนัก
2. นางสาวศุภานัน  พุฒหอม
3. นายเพชรอนันต์  พันธมาศ
 
1. นางสาวยุภาภรณ์  ทรงกลด
2. นางสาวอารีรัตน์  พันธมาศ
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง 9 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  บุญเยี่ยม
 
1. นางสุนีย์  แหวนเพ็ชร
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 20 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงเรืองอำไพ  อ่างรำ
 
1. นายทัณฑธร  แสงมาศ
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 1. นายวรวุฒิ  บุญตา
 
1. นางสาวมณฑกานต์  สิงห์สวัสดิ์
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 74.67 เงิน 18 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 1. นายวรวุฒิ  บุญตา
 
1. นางสาวมณฑกานต์  สิงห์สวัสดิ์
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90.33 ทอง 7 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวอรุณรัตน์  ตินทอง
 
1. นางสาวศิริพร  พันธ์เพ็ชร
 
193 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. นางสาวสิริพรรณ  ปุญญา
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชิดน้อย
 
1. นายสิทธิชัย  ยอดมาลี
2. นางสาวสุที   คำลือชา
 
194 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายธณภัทร   เฉลิมรัตน์
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 86.43 ทอง 20 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายพิพัฒน์  ดวงอินทร์
 
1. นายคุณาพจน์   คลธา
 
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87.8 ทอง 14 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายภูมิภัทร  โสระชาติ
 
1. นายกิตษฎา  วันนา
 
197 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 83.8 ทอง 44 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายศตวัฒน์  ในทอง
 
1. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 43 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายจิรายุ  ใจกล้า
 
1. นายคุณาพจน์   คลธา
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 41 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายชัยวัฒน์  ทาระ
 
1. นายไกรลาศ  ผุดผา
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 82.36 ทอง 32 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายจตุมงคล  มั่งคั่ง
 
1. นายคุณาพจน์   คลธา
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 81 ทอง 37 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายปติภัทร  ทองสังข์
 
1. นายคุณาพจน์   คลธา
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 86.93 ทอง 37 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ถาวร
2. นางสาวกัญญาวีร์  เอกอำไพ
3. เด็กชายกิตติพล  อัมภรัตน์
4. เด็กหญิงจนิตา  เศรษโฐ
5. เด็กหญิงจันทกานต์  มะตูม
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีแก้ว
7. นางสาวณัฐมน  ยาศรี
8. เด็กหญิงทิฐินันท์  เพชรงาม
9. นายธนภัทร  ประกอบกิจ
10. เด็กชายธราเทพ  โยธี
11. เด็กหญิงนัฐณิชา  บุญร่วม
12. เด็กหญิงนันทิชา  วงศ์พินิจ
13. นายนิรันดร์รัตน์  จิตรัก
14. เด็กหญิงปราณี  บุญตา
15. นายปรีชา  สารพงษ์
16. นายปารเมศ  โคตรนายูง
17. นางสาวผนิตา  แก้วลอย
18. นายพงษ์พัทธ์  สุภาพ
19. เด็กหญิงพรณิภา  แก้วลอย
20. เด็กหญิงพิมพ์นารา  จันทร์พลงาม
21. เด็กชายภูรินทร์  เกษอินทร์
22. เด็กชายภูเบศ  จรเด็จ
23. เด็กชายยศกรณ์  วงษ์มณี
24. เด็กหญิงวิราณี  พันมะลี
25. นายวีระชัย  โสดา
26. นางสาวสาธิตา  คู่กระสังข์
27. นายสุทธิพงษ์  พงษ์วัน
28. เด็กหญิงสุพัตรา  จรเด็จ
29. เด็กหญิงเปรมสิณี  พันมะลี
30. เด็กหญิงเอมิกา  ทองผล
 
1. นายรณชัย  ชัยสิทธิ์
2. นางอำพร  สะดวก
3. นางสาวแสงเดือน  ธรรมวิเศษ
4. นางสาวทัศนีพร  แสนสุข
5. นางสาวรจเรศ  สิทธิไชยากุล
6. นางสาวธันยพร  สังข์แก้ว