สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 48 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  วิเศษพงษ์
 
1. นางสาวธิดาเทพ  ลายันต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85.8 ทอง 11 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวแพรวพราว  แสงใส
 
1. นางธีราพรรณ  สุตะพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 35.2 เข้าร่วม 55 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เรืองศรี
 
1. นางนีรนุจ  บริสัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 25 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวอรนภา  บุญอยู่
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 19 โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เป็นมงคล
 
1. นางสาวอมราพร  สุรวิทย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 51 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกนก  กงทับ
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 41 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  จังอินทร์
 
1. นางกนกพร  บัวสอนเจริญเลิศ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 25 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวอรอินทร์  บุญยก
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ชำนิกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง 11 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายธารนรินทร์  ชินบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวสิรินันท์  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวอรรุจี  สอสูงเนิน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80.34 ทอง 29 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงจารุณี  ไชยบำรุง
2. เด็กหญิงสสิวรรณ  อ่อนปั้น
 
1. นางสาววชิรินทรา  ฐาณิศร์อนันต์กุล
2. นางสาวศุภกานต์  ธรรมบุตร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 40 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  จังอินทร์
2. นายสมโชค  สุกใส
 
1. นายกฤติเดช  พลเยี่ยม
2. นางสาวกวินนา  หอมหวล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79.42 เงิน 37 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูพวก
2. เด็กหญิงนภสร  ลือขจร
 
1. นายอานนท์  นามลาด
2. นางสาวเกษริน  ศรีลาวงค์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 99.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายธีระชัย  แท่นนรินทร์
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 48 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายนัฐพล  ศรีลุน
 
1. นางสาวนลินี  พานะรมย์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 53 โรงเรียนกำแพง 1. นายโชคนำชัย  ผู้มีสัตย์
 
1. นางกัลยา  ชนะบุตร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 26 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  เกษกุล
2. เด็กชายสิรวิชญ์  มีบุญ
3. เด็กหญิงอารียา  มารศรี
 
1. นางสาวชนนิกานต์  เชื้อทอง
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ใจเต็ม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 34 โรงเรียนกำแพง 1. นายชยพล  เฉลิม
2. นายณัฐพล  สะมาร์
3. นายวีรพล  หนองยาง
 
1. นางธันยมัย  มลัยไธสง
2. นางปาริสา  อร่ามเรือง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 58 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติภรณ์  บุรุษ
2. เด็กหญิงจิราพัชร  บุญแจ้ง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุขจันทร์
 
1. นางธารารัตน์  แก้วมูล
2. นางสาวพัชรียา  ผาดไธสง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 27 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวจิตวิมล  วิชัย
2. นายภาสวิชญ์  แสงดี
3. นางสาวสุชาดา  ดอนอ่อนเบ้า
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  กันทะมา
2. นายจตุพล  ถาวร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 69 ทองแดง 39 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงสิริวิมล  สาดา
2. เด็กชายเพิ่มศักดิ์  ผู้มีสัตย์
 
1. นางสาวนลินี  พานะรมย์
2. นางสาวประไพรัตน์  บุญไทย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62.75 ทองแดง 56 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวลัดดา  มักโกมินทร์
2. นางสาวสุภาพร  ประเวระไพร
 
1. นางสุดารัตน์  พิมณุวงศ์
2. นางกฤษณา  คุณมาศ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 46 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงอทิตตยา  พันหอม
 
1. นางสาวสมหมาย  ศรีสมพร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 38 โรงเรียนกำแพง 1. นายธนพล  สุภาพ
 
1. นางไพรวัลย์  นิลโชติ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 79.4 เงิน 36 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายชัยโย  ปาณะที
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ศรียงยศ
 
1. นางสาวณฐพร  ศรีบูรณ์
2. นางทิพวรรณ  เกียรติเจริญเสรี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 81.42 ทอง 31 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวสุนิสา  คุชิตา
 
1. นายปรเมศร  พุ่มจันทร์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 55 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 1. เด็กชายกิตติภณ   อมรปิยะฤกษ์
 
1. นางสาวนิตยา  กรไกร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 42 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวณัฏฐนิชา  จินดา
 
1. นางกฤษณา  คุณมาศ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 64 ทองแดง 50 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายคุณวุฒิ  บุญชม
 
1. นายปรเมศร  พุ่มจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 โรงเรียนกำแพง 1. นายธนกร  ศรีละพรม
2. นางสาวรินฤดา  ทองชื่น
3. นายวันเฉลิม  โนนกลาง
 
1. นายนาวิกรี  ศรีนามะ
2. นางปุณยนุช  พิมพานราทร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประกอบสุข
2. เด็กหญิงวันวิสา  พรหมทา
3. เด็กหญิงสิริญากรณ์  แก่นสาร
 
1. นายศกร  พรหมทา
2. นายศราวุฒิ  พิมพ์ชัยศรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.75 เงิน 19 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกรรชฬิกาญจน์  ชินบุตร
2. นางสาวกันยามณี  หงษ์กลาง
3. นางสาวปวริศา  โพธิ์งาม
 
1. นางศิริวรรณ  ดาวเรือง
2. นางสาวดวงนภา  สุพรรณ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายกันต์พจน์  รุ่งสิทธิธรรม
2. เด็กชายสิทธิโชติ  แก้วพิลา
3. เด็กหญิงสุชาดา  เสียงหวาน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริประภา  แฝงเมืองคุก
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 69.4 ทองแดง 55 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวปัทมวรรณ  ขนทรัพย์
2. นายภาสกร  ผลจันทร์
3. นางสาวศศิกานต์  ทาริยะอินทร์
 
1. นายสิทธิชัย  สีราช
2. นางสาวธีราพร  คำโสภา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.98 เงิน 31 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตยา  จังอินทร์
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ยอดสาย
3. เด็กหญิงเกสรา  วงศ์เย็น
 
1. นางรจนีย์  น้อยพรหม
2. นายสรศักดิ์  สามไชย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.6 ทอง 35 โรงเรียนกำแพง 1. นายจักรพันธ์  ลำนัย
2. นางสาวจิราวรรณ  จันดำ
3. นางสาวไพลิน  ศิลธรรม
 
1. นายสุรเดช  สิงห์โท
2. นางสาวพันธ์เครือ  เจริญ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กชายนิติกรณ์  เหล็กดีเศษ
2. เด็กชายภานุกร  มติยาภักดิ์
 
1. นางตะวัน  พันธ์ขาว
2. นางสาวนารียา  คงดี
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 45 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวลลิตา  ต่างทอง
2. นายสุทธิภัทร  ทุเรียน
 
1. นายธนาธิป  กระจายศรี
2. นายสมพร  นายน้อย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 89.5 ทอง 9 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  พาหา
2. เด็กชายพงศธร  อ่อนศรีทอง
 
1. นางสาวดวงเดือน  ชนะงาม
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91.5 ทอง 9 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กชายวรวุฒิ  อัปมาเก
2. เด็กชายสิริวัฒน์  ดวงไชย
 
1. นางสาวนันทพร  กตะศิลา
2. นางสาวรำไพ  เข็มทอง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 34 โรงเรียนกำแพง 1. นายนันทวัฒน์  บุษยาตรัส
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  คำทะเนตร์
3. นายเอกภพ  ผาแก้ว
 
1. นายบัญชา  พิมพ์สังกุล
2. นายไพบูลย์  สนเทห์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง 12 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  พิมล
2. เด็กหญิงขวัญพิชชา  สิงห์โต
3. เด็กหญิงดอกฝ้าย  สุทธิสาร
4. เด็กหญิงปรีชญา  ขันติวงษ์
5. เด็กหญิงสุชาดา  พิลัย
 
1. นายชยพล  จันทร์แจ้ง
2. นางสาวจับจิต  พิมพร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.8 ทอง 33 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  ตระกูลศักดิ์
2. นายจักรพงษ์  จันทร์แก้ว
3. นายณัฐนาถ  ดอกประถุม
4. นางสาวพรชิตา  บัวบาล
5. นางสาวยุพาพักตร์  คะเรรัมย์
 
1. นายสุริยะ  อสิพงศ์
2. นางสาวณัฏฐ์วริน  ศัตรูพินาศ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 47 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แคล้วภัย
2. เด็กหญิงธิติกานต์  อุมาลี
3. เด็กหญิงนภัสกร  โมลา
4. เด็กหญิงรวิภา  บุระพา
5. เด็กหญิงสุกัญญา  บัวพร
 
1. นางสาวสังวาลย์  สีดา
2. นางดวงเดือน  สามไชย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 15 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกัลยรัตน์  ธรรมนิยม
2. นางสาวขวัญ  เดชกล้า
3. นางสาวณัฐกานต์  อุดร
4. นางสาวบัวชมพู  บุตรปราบ
5. นางสาวอาริตา  บุญยิ่ง
 
1. นายเดชา  นวลรักษา
2. นางสมพร  นวลรักษา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.4 ทอง 29 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ไกรวิเศษ
2. เด็กชายจิตรภานุ  เหล่าสุวรรณ
3. เด็กชายณัฐนันท์  บุญอินทร์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทพันธ์
5. เด็กหญิงศุภากร  วงศ์วรวิวัฒน์
 
1. นายหงษ์  มีมุข
2. นางสาวคัทรียา  โสมนัสกุล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.8 ทอง 18 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ปลื้มสุด
2. นายชัชชวินทร์  โพธิวัฒน์
3. นางสาวณัฐณิชา  ทิพศร
4. นายธนวรพงษ์  แซ่ลิ้ม
5. นายปัญญวัชร  มูลศิริ
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 71.6 เงิน 43 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงกชพรรณ   ทองมา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศิริจันทร์
3. เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กหญิงชนัญญา  ฮุยอวน
5. เด็กชายชัชวาลย์  บุญยอด
6. เด็กชายณัชนน  หงกัน
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สำเเดงภัย
8. เด็กชายนันทโชค  งามเเสง
9. เด็กชายปยุรนันท์  ผ่านสุข
10. เด็กหญิงปานระพี  กาดนอก
11. เด็กหญิงพรสุดา  อยู่ล่าย
12. เด็กหญิงพัชรพร  เมืองจันทร์
13. เด็กหญิงรพีพรรณ  คำน้อย
14. เด็กชายรัฐภูมิ  กำแพงใหญ่
15. เด็กชายวัชรพล  ทองบุตร
16. เด็กชายวิชิตพงษ์  เหงียบประโคน
17. เด็กชายวิศรุต  ปกป้อง
18. เด็กชายศุภโชค   พุ่มจันทร์
19. เด็กหญิงอรทัย  ชัยเดช
20. เด็กชายเจษฎากร   กำแพงใหญ่
 
1. นางสาวปภัสรา  บ่อทอง
2. นายณรงค์เดช  ศรีผุย
3. นางสาวธันย์ชนก  ธรรมบุตร
4. นางกนกพร  ศรีโพนทอง
5. นางสาวนิตยา  เเพงศรี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง 18 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายชลัมพล  มั่นคง
 
1. นางกนกพร  ศรีโพนทอง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง 52 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวสุดารัตน์  มลัย
 
1. นางปณิตา  นาจำปา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 17 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กองเกิด
2. เด็กชายบัญชา  เสาศิริ
 
1. นางสาววริศรา  พรหมคุณ
2. นายชวัลวิชญ์  ทิพราช
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.2 ทอง 12 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวจันทิมา  ประภาหาญ
2. นายณัชพัฒน์  แสงศรี
 
1. นางสาวบุญญาเนตร  หนองยาง
2. นายศรเทพ  สร้อยสนธ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.2 ทอง 52 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หงษ์กลาง
2. เด็กหญิงกัลยาณี  บุญมาก
3. เด็กหญิงกุลธิดา  เกษีสังข์
4. นางสาวจุฬามณี  พันธ์ศรี
5. นางสาวธาราทิพย์  สุวรรณเวียง
6. เด็กหญิงบุษบา  กองแก้ว
7. เด็กหญิงบุษราคัม  ธรรมบุตร
8. นางสาวสุกาญดา  ทิพย์ศรี
9. เด็กหญิงสุรีรัตน์  กิ่งแก้ว
10. นางสาวอารีรัตน์  นามวงษ์
 
1. นายอุดร  ปิยะวงษ์
2. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
3. นางสาวพิสุทธินี  สรสิทธิ์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.84 ทอง 7 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกนกพิชญ์   จันทร์มาลี
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพ็งแจ่ม
4. เด็กชายทวีศักดิ์  กาแก้ว
5. นายธีระพัชร  จันทำ
6. นายนพณัฐ  พันธพัฒน์
7. นางสาวศิริลักษณ์  มงคลศิริ
8. นางสาวอรทัย  คล่องใจ
9. นางสาวอรปรียา   จันทำ
10. นางสาวอาริสา  ศรีวิลัย
 
1. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
2. นางดวงเพ็ญ  มีบุญ
3. นายภาณุภัทร์  ศรีสมัย
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกนกพิชญ์   จันทร์มาลี
2. นายจักรกฤษณ์  พันธพัฒน์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพ็งแจ่ม
4. เด็กชายทวีศักดิ์  กาแก้ว
5. นายธีระพัชร  จันทำ
6. นายนพณัฐ  พันธพัฒน์
7. นางสาวศิริลักษณ์  มงคลศิริ
8. นางสาวอรทัย  คล่องใจ
9. นางสาวอรปรียา  จันทำ
10. นางสาวอาริสา  ศรีวิลัย
 
1. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
2. นายจรัส  ศิริเลิศ
3. นายวัฒนา  ศรีจักร์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิศ  เกษพอง
2. เด็กชายชาคริต  มณีทอง
3. เด็กหญิงฐิตาพร  แพทย์มด
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ดวงดี
5. เด็กหญิงปารวีย์  หาญเสมอ
6. เด็กหญิงพรรณิภา  ไชยพันธ์
7. เด็กหญิงพัชรพร  พรมไชยวงค์
8. เด็กชายสุทธิพัฒน์  นวลศิริ
9. เด็กหญิงเจนจิรา  สมบัติวงศ์
10. เด็กชายเนติภพ  ใสกระจ่าง
 
1. นางสาวณัฐรดา  ศิลาชัย
2. นายวิรัตน์  ศรีพลกรัง
3. ว่าที่ร้อยตรีบดินทร์  วงศ์เลิศ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 83.96 ทอง 12 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายกิติภพ  พอใจ
2. นายจักรกฤษ  นำชัย
3. นายธนากร  กรุมรัม
4. นายธรรมนูญ  เงาศรี
5. นางสาวปารียา  บัวจูม
6. นางสาววทันยา  จุลพันธ์
7. นายสมชาติ  สุกใส
8. นางสาวอภิชญา  ดีพันธ์
9. นายอุดมพงษ์  สุขเกษม
10. นางสาวเลิศอนงค์  หงส์สุขเจริญ
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุรณะ
2. นางสาวอัญชลี  โทนันต์
3. นางสาวยุพาเรศ  พละศักดิ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อุตรพันธ์
2. เด็กหญิงวันดี  สุทธสน
 
1. นายวิทูล  จันทร์เพ็ญ
2. นายธนพงษ์  พลเสน
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 53 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวทิพติยา  แก้วจันทร์
2. นางสาวอรวรรยา  แซ่โซ่ง
 
1. นางสาวยอดกัลยาณี  ลับแล
2. นางสาวปนัดดา  ศรีเสริม
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 53 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายภานุพงศ์    จิตรเที่ยง
 
1. นายธงชัย  ใจมนต์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89.6 ทอง 20 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายธวัฒน์ชัย    สีสด
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73.5 เงิน 49 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. เด็กหญิงธนาภา  รอดมั่น
 
1. นายสมัคร  มนตรี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96.7 ทอง 23 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวอุทุมพร  ภิยาชัย
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 53 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    โสศรีสุข
 
1. นายธงชัย  ใจมนต์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 34 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวธารา  อ้นบำรุง
 
1. นางสาวรัตติกาล  วิรุณพันธ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 56 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายวัชรัศนิ์  ศรีลุน
 
1. นายวุฒิพงษ์  น้อยพรหม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 50 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวณิชาภัทร  ภูโว้
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 27 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงวิญาดา  เผือกบุญ
2. เด็กหญิงศิริวัฒนา  พูนทอง
 
1. นายเอกราช  ต้อนรับ
2. นางสาวประภัสสร  กลไกล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 38 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายภัทรกฤต    ใยอิ้ม
 
1. นายธงชัย  ใจมนต์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 19 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาววิภาวี  การะเกษ
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 53 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงจันทร์ญารัตน์  สิบโท
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีบาง
3. เด็กหญิงพัทภัทรมณฑ์  เจริญทรัพย์
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
2. นางปวีณา  สุวรรณศรี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 17 โรงเรียนกำแพง 1. นายปุณณวิช  ทองแย้ม
2. นายอานนท์  วงค์ละคร
3. นายอุดมศักดิ์  สุนันต๊ะ
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
2. นางปวีณา  สุวรรณศรี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง 22 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายชัยพิพัฒน์   สมจิตร
2. เด็กชายปฐมพงษ์   กาญจรัส
3. เด็กชายพัชทรนันท์   ผามณี
4. เด็กชายภัชทรนนท์   ผามณี
5. เด็กหญิงวริศรา  ประกอบกิจ
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
2. นายศาสตรา  คำชมภู
3. นายเลิศณรงค์   ธรรมเที่ยง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 71 เงิน 60 โรงเรียนกำแพง 1. นายชัยณรงค์   อินตะนัย
2. นายนฤเบศร์   สอนพินิจ
3. นางสาวพัทธวรรณ  พึ่งพัก
4. นายอดิศวร   ธรรมรัตน์
5. นายอภิวัฒน์    กาญจรัส
6. นายอานนท์   บุญลือ
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
2. นายศาสตรา  คำชมภู
3. นายมณวัฒน์  มีสิทธิ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.8 ทอง 52 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายวรวุฒิ  คุณสาร
 
1. นางสาวบุปผา  วิสุทธิมโน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 24 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม 1. นายอภิชาติ  กรมพันธ์
 
1. นายเดโช  ขนันดูล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.2 ทอง 24 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐธิมา  เจริญสุข
 
1. นายเศรษฐ์  บุญข่าย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.6 ทอง 14 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.88 ทอง 10 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายวชิรวิทย์  คงเจริญ
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.83 ทอง 48 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 1. นายอภินันท์  เครือแสง
 
1. นางสาวอรนุช  วิไชยภูมิ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 26 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงระดาวรรณ  ศรีบัว
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.25 ทอง 52 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.2 ทอง 25 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายสุระนันท์  นามบุตร
 
1. นางสาวเพ็ญภัค พันจันดา  พันจันดา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.48 ทอง 8 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นายปัญญากร  เสมอใจ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุวะพัฒน์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 47 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อสิพงษ์
 
1. นางสุดาวรรณ  โคตรเนตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.5 เงิน 52 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวเสาวณี  สร้อยสิงห์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุวะพัฒน์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง 33 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร์  ราชชาลี
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.8 ทอง 25 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายบัญชา  พรมเมือง
 
1. นายเศรษฐ์  บุญข่าย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 33 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงระดาวรรณ  ศรีบัว
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 19 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 76.8 เงิน 38 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายดนัสวิน  ธรรมชาติ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีเกิดวงษ์
3. นายนนทวัฒน์  สระทอง
4. นายนิติศาสตร์  โคตพันธ์
5. นายวิชัยรัตน์  สันทาลุนัย
6. นายศุภคิณห์  ตรีสอน
7. นายเทพทัต  จังอินทร์
8. นายไทคูน  ชารีงาม
 
1. นายนิกร  จันทะสาร
2. นายถวิล  บุญศรี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92.55 ทอง 5 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวกรองกาญจน์   ชูกำแพง
2. นายกอบชัย  ดวงนิล
3. นางสาวกัญญาลักษณ์   สิงห์สกล
4. นายจักรกฤษ  อินทร์หอม
5. นางสาวจิราวรรณ  พรมลา
6. นายดนัสวิน  ธรรมชาติ
7. นางสาวธัญญา  พรหมจันทร์
8. นายนนทวัฒน์  สระทอง
9. นางสาวนพัสร  หวังสุข
10. นายนิติศาสตร์  โคตพันธ์
11. นางสาวบุญยานุช  ยิ่งมีดี
12. นายปติพัฒน์  ตรีแก้ว
13. นายปิ่นเพชร  บุตรดี
14. นายปุญญพัฒน์  สีหวงษ์
15. นางสาวพรชิตา  สุขจันทร์
16. นางสาวพิชญา  ยอดกุล
17. นางสาววรรณิกา  โคตพันธ์
18. นางสาววสุนธรา  ถาวร
19. นายวัชรพล  อภัยศรี
20. นายวิชัยรัตน์  สันทาลุนัย
21. นายศิวนันท์  ศรียันต์
22. นางสาวศุภกานต์  ธรรมนาม
23. นายศุภคิณห์  ตรีสอน
24. นางสาวสุภาพร  สระทอง
25. นางสาวสุภารา  บุญเติม
26. นางสาวสุภาวิณีย์   ศรียันต์
27. นางสาวสุมาลี  ทาสา
28. นางสาวอรปรียา  แพงชาลี
29. นางสาวอรุณกมล  เวหล
30. นางสาวอินธุอร   ศรีสุข
31. นางสาวอุไรวรรณ  มั่งมี
32. นายเทพทัต  จังอินทร์
33. นางสาวแพรพรรณ  เหง้าน้อย
34. นายไทคูน  ชารีงาม
 
1. นายนิกร  จันทะสาร
2. นายสมหมาย  เวียงสิมา
3. นายถวิล  บุญศรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74.67 เงิน 20 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 1. เด็กชายธนชิต  รัตนะวัน
 
1. นางสาวบราลี  อินทศรี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84.33 ทอง 13 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวปภัสสร  ไขแสง
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 76.33 เงิน 20 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงทิวากร  ปรางสุข
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงจุฑามณี  สุขมี
 
1. นางธันยมัย  มลัยไธสง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 77 เงิน 17 โรงเรียนกำแพง 1. นายทศพร  ใจดี
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงเรืองริน  ศรีเทศ
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 81 ทอง 19 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวรัตนภรณ์  ปางสุข
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวปทิตตา  บุดดาวงศ์
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 31 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  รัตนวัน
 
1. นางสาวบราลี  อินทศรี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.25 ทอง 28 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายอภิรักษ์  โพธิวัฒน์
 
1. นางสาวอรอุมา  พรหมศรี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 26 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายอานนท์  แสงสืบ
 
1. นางสาวอรอุมา  พรหมศรี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงจุฑามณี  สุขมี
2. นางสาวชนกภัทร์  ไชยปัญญา
3. นายชินวัฒน์  อรัญทม
4. นายทศพร  ใจดี
5. เด็กหญิงทิวากร  ปรางสุข
6. นางสาวปทิตตา  บุดดาวงศ์
7. นางสาวปภัสสร  ไขแสง
8. นางสาวปภัสสร  ไชอุดม
9. นางสาวปานไพลิน  บุญเกิด
10. นางสาวรัตนภรณ์  ปางสุข
11. นายศักรินทร์  วิเศษวงศ์สกุล
12. นายสิทธินนท์  คงบัว
13. นางสาวสุมินทรา  สุขโจ้
14. นางสาวเพชรดา  พิลาแดง
15. เด็กหญิงเรืองริน  ศรีเทศ
 
1. นางธันยมัย  มลัยไธสง
2. นายยศสรัล  มลัยไธสง
3. นายเลิศณรงค์  ธรรมเที่ยง
4. นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.4 เงิน 46 โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงจริยา  หล้าศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  ชาดง
3. นางสาวปนัดดา  บึงไกร
4. นายปราเมษฐ์  ชะบา
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  กตะศิลา
6. เด็กชายรัฐภูมิ  โคตรเจริญ
7. เด็กชายสิทธิการ  วงค์คำชัย
8. เด็กหญิงสุชาวดี  พรมตื้อ
9. เด็กหญิงสุภนิดา  สังข์เครือ
10. เด็กชายสุรชัย  ติละบาล
 
1. นางนันทนา  นนท์ตา
2. นางสาวสิริวรัญญา  อินพานิชชยุตม์
3. นางสาวมนัสวี  สุระบุตร
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.6 ทอง 47 โรงเรียนราษีไศล 1. นางสาวกรรณิการ์  พะวร
2. นายกรวิชญ์  สมอาสา
3. นายกฤษฎา  ศรีสมบัติ
4. นายนพนนท์  นาคไธสง
5. นางสาวปราณปรียา  โพธิบุตร
6. นายวชิระ  ชะบา
7. นางสาววัลวิสา  พรรษา
8. นางสาววิวาภรณ์  อุปชัย
9. นายสุริยันต์  ดงแดง
10. นางสาวเจนจิรา  นิลศิริ
 
1. นางนันทนา  นนท์ตา
2. นางสาวสิริวรัญญา  อินพานิชชยุตม์
3. นางสาวมนัสวี  สุระบุตร
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 79.2 เงิน 35 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวชัชฎาภรณ์  สีสัน
2. นางสาวดารา  เจียงวงค์
3. นายประวิทย์  จังอินทร์
4. นางสาวปัญจนุช  ทัดสุคน์
5. นางสาวพิกุลทอง  ชินธุวงศ์
6. นายสัภยา  สงคราม
7. นางสาวสิริวรรณ  เสาศิริ
8. นายอนุชา  สมอ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พิเลิศ
2. นายกิตติศักดิ์  บวรรัตนกุล
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 52 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  งาตา
2. เด็กหญิงนิรัตศรา  ศรีจรูญ
3. เด็กหญิงพนิดา  บัวไข
4. เด็กหญิงมณธิดา  บุญสุข
5. เด็กหญิงวิลาวัณย์  พรมรัตน์
6. เด็กหญิงศศิวิมล  มีม้วน
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประสานศรี
8. เด็กหญิงเกวรินทร์  ภิญโญ
 
1. นายภัทรียานาฎ  วรโชติโชคอนันต์
2. นางสาวนัดดา  นรดิษฐ์
3. นางพรรณปพร  จำปาศรี
4. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง 15 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. นายธีรพัฒน์  ทองสุทธิ์
2. นายนัฐวัฒน์  เขิบสูงเนิน
3. เด็กชายวิชากร  แพไชสง
4. นายไชยยงค์  สุนา
5. นายไชยยา  เถื่อนสุภา
 
1. นางมะยุรี  ศรีนวล
2. นางสุพิศ  บุตรดา
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 37 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์วัฒน์
 
1. นางสาวพิสุทธินี  สรสิทธิ์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 76 เงิน 34 โรงเรียนราษีไศล 1. นายเจษฎา  พิมศร
 
1. นางนันท์นภัส   ชะบา
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.2 ทอง 20 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 1. เด็กชายพงษ์ศักดา   มะลิงาม
 
1. Mrs.Richel    Fernadez
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 40 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาววชิราพร  สายยืด
 
1. นางดวงเพ็ญ  มีบุญ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 33 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงชนันนัทธ์  อินทรีย์
2. เด็กหญิงปตัญชลี  หนองหงอก
3. เด็กหญิงพาขวัญ  มีชัย
4. เด็กหญิงภรณ์ภัทร  กรรเชียง
5. เด็กชายศุภกิตติ์  นาครินทร์
 
1. นางดวงเพ็ญ  มีบุญ
2. นางณัฏฐ์ฑิกานต์   เศรษฐสิริโชติ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.2 ทอง 30 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายชัยพร  จังอินทร์
2. นางสาวลักษิกา  ยอดอาจ
3. นางสาววสุนธรา  ถาวร
4. นางสาวศศิกานต์  บุญเภา
5. นางสาวเวธกา  สายแก้ว
 
1. นายบุญนิสา  ผักไหม
2. MissCarrissa Marie   Garcia Ortega
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 53 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงพรภิรมย์  แสงมาศ
2. เด็กหญิงวรรณสิริ  ศรีลากลาง
 
1. นางสาวธนิดา  จวงพันธ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 51 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวศศิกาญจน์   จันทร์จำรัส
 
1. นางนาตยา  แสงใสย์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายพีรภัทร  บริสุทธิ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  โยงรัมย์
 
1. Mrs.Liu   hong ying
2. Mrs.Zhang  yi hua
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.27 ทอง 14 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวรัตนาภรณ์  หาญห้าว
2. นางสาวอริสา  ลาลุน
 
1. นางสาวพรรษ์นลัท  กาญจนาภา
2. นางสาวฉวี  ธรรมธร
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 39 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวจันทิมา  ศรศรี
2. นางสาววีรวรรณ  สมัครสมาน
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  วรินทร์อินทร์
2. นางเพชรี  โสดา
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 41.33 เข้าร่วม 50 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  คำเอี่ยม
2. นายธนกฤต  ศรีบริบูรณ์
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  เพิ่มทรัพย์
2. นางสาวอรวรรณ  ศรีระษา
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 32 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวปณิดา  นิลทัย
2. นางสาวอริษา  เมืองจันทร์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  วรินทร์อินทร์
2. นางสาวจันทร์จิรา  รินทร
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง 44 โรงเรียนราษีไศล 1. นางสาวณัฐริการ์  ครูเกษตร
2. นายธราธร  พรรษา
3. นางสาวปนัดดา  ทวีธนวาณิชย์
4. นายศราวุฒิ  แสนชมภู
5. นางสาวเขมิสรา  กุงไธสง
 
1. นางสาวปรัศศรินทร์ญา  ติละบาลศรีศิริ
2. นางปุณยวีย์  จิระวิริยพงษ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.67 ทอง 34 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวชินานันท์  มะเค็ง
2. นางสาวพรทิพย์  หอมวัน
3. นางสาววิภาดา  ไกรยา
4. นางสาวสุธิดา  นามบุตร
5. นางสาวอรอุมา  บุญเนตร
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  วรินทร์อินทร์
2. นางสาวพิมพิไล  ฤกษ์ใหญ่
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 53 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 1. นางสาวศศิวิมล  บุญอินทร์
 
1. นางสาวปิยะดา  พิมพา
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.3 เงิน 47 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. เด็กชายกฤษฏาบัณฑิต  มินธร
2. เด็กชายชิตวัน  สมบัติวงค์
3. เด็กชายต้องวิทย์  สง่างาม
4. เด็กชายนพรัตน์  กะการดี
5. เด็กชายพีรพัฒน์  ผักไหม
6. เด็กชายภูวดล  วงศ์ละคร
7. เด็กชายวิชิต  โพธิ์สังข์
8. เด็กชายศุภกร  ไชยบุตร
 
1. นายสันติสุข  แก้วศิริ
2. นายพรพิชิต  หงษ์คำ
3. นายวุฒิไกร  เก็จโกวิท
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.1 ทอง 16 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นายกัปตัน  รันทร
2. นายทัศติพงษ์  บัวพันธ์
3. นายศักดิ์สิทธิ์  ป้องสีดา
4. นายศุภวัฒน์  มะโนรัตน์
5. นายอนุรักษ์  พูลวงษา
6. นายเฉลิมชัย  เมืองโคตร
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
2. นายวิทูล  จันทร์เพ็ญ
3. นางพรรณปพร  จำปาศรี
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 60.5 ทองแดง 52 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกัลช์ฎาภรณ์  ตีระพงษ์
2. นางสาวฑิตยาพร  รัชกุล
3. นายธนกาล  ใยอุ่น
4. นางสาวธีรนันท์  จันทร์อบ
5. นางสาวปิยวรรณ  สายสุด
6. นางสาวพลอยพรรณ  เท้าสิงห์
7. นางสาวอาฑิตยา  บุดดาวงศ์
8. นางสาวอุมาพร  อาจสาลี
9. นางสาวอโนทัย  ใยเบ้า
10. นางสาวเพ็ญนภา  ไชยโยธา
 
1. นายวิทธิพงษ์  วันทา
2. นายสมคิด  แสงอรุณ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงชนมน  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  ชนะวงศ์
3. เด็กหญิงอรไพลิน  ยางงาม
4. เด็กหญิงเบญจรัตน์  จิตคติ
5. เด็กหญิงเปมิกา  จันทะศิลา
 
1. นายฉัตรดนัย  พูลเจริญพาณิชย์
2. นางสาวพจนีย์  โนนกอง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89.37 ทอง 6 โรงเรียนราษีไศล 1. นายกฤษตยชญ์  คำแสน
2. นางสาวนารีรัตน์  จันทร์โท
3. นางสาวพรรณศิริ  วิบูลอัด
4. นางสาวศิรินทิพย์  พาหา
5. นางสาวเพ็ญพิศ  จิรานันท์สิริ
 
1. นายฉัตรดนัย  พูลเจริญพาณิชย์
2. นางสาวพจนีย์  โนนกอง
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงธนวันต์  พิมพา
2. เด็กหญิงนันทิพร  ไชยศรีทา
3. เด็กชายรัธพงษ์  ดอกแก้ว
 
1. นางสมพร  กสิพันธ์
2. นางสมพร  นวลรักษา
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวดารณี  วงษา
2. นางสาวนฤมล  เมืองจันทร์
3. นางสาวสุพัตรา  เมืองจันทร์
 
1. นางสมพร  นวลรักษา
2. นางสมพร  กสิพันธ์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79 เงิน 27 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ดวงอาจ
2. เด็กหญิงมัสธุมาส  ทองแสน
3. เด็กหญิงสิริญากรณ์  พันสคาม
 
1. นางพัชนิภา  เหลื่อมอุไร
2. นางสาวนิตยา  กองทรัพย์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.6 ทอง 15 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวธัญลักษณ์   ทุมแก้ว
2. นางสาวนิกข์นิภา  บุญยิ่ง
3. นางสาวพรระพี  ศิริจันทร์
 
1. นางสาวสุวรรณี  แก้วบัวเคน
2. นางสาวณัตฐา  สมพร
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 76 เงิน 19 โรงเรียนกำแพง 1. นายรชานนท์  ระยับศรี
2. นายสิงหราช  บุญพิม
 
1. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
2. นางศุภานัน  บำรุงธนรัชต์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนกำแพง 1. นายวีรยศ  ศรีลุน
2. นายสุรชา  หาญธงชัย
 
1. นายราเชนทร์  พะวงษ์
2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 25 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชาวมูล
2. เด็กหญิงประภัสรา  ด่านกลาง
3. เด็กหญิงปรารถนา  ไม่ปรากฎ
 
1. นายเชษฐา  อาษาราช
2. นางพวงเพชร  อาษาราช
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75.25 เงิน 16 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. นายธวัชชัย  สุขส่ง
2. นางสาวระพีพรรณ  ศิริเทศ
3. นางสาวสิรินภา  ศรีบัวบาน
 
1. นายเชษฐา  อาษาราช
2. นางพวงเพชร  อาษาราช
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 16 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวชนันธิดา  ตรีหลาบ
2. นางสาวปัทมา  สืบสำราญ
 
1. นายกาลอธิบ  จิตต์ตานุภาพ
2. นางสาวจารุพร   พิมพา
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 78 เงิน 21 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาพร  เกตุสินรังสรรค์
2. เด็กหญิงสกุลไทย  วิเศษชาติ
 
1. นางสุกานดา  ธานี
2. นางสาวจิราณี  เมืองจันทร์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1. เด็กชายธนาพนธ์  แต้มมาก
2. เด็กชายนาวี  กล้าตลุมบอล
 
1. นายณัฏฐเอก  กระจ่าง
2. นายศราวุฒิ  พรหมพิลา
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71.4 เงิน 46 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   พาพิมพ์
2. เด็กชายณัฐภัทร   เดชาเลิศ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล
2. นางสาวจิณณณัชณ์  ปุณภาพงศ์ภัค
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 30 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวปิยาภรณ์  จันทร์เทศ
2. นางสาวสุภาวรรณ  ขันติวงค์
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 52 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายชคัทธาดา  จันทร์อาภาส
2. เด็กชายณพุทธา  แจ่มจรัสเชื้อสกุล
 
1. นายราเชนทร์  พะวงษ์
2. นางกนิษฐา  โนนสูง
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 50 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายชวัลลักษณ์  พรรณโรจน์
2. นายชุติศรณ์  สุตะพันธ์
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 70 เงิน 44 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวยศวดี  หอมระรื่น
2. นางสาวยศวดี  ปัญจวิวัฒน์
 
1. นางสุกานดา  ธานี
2. นางสาวจิราณี  เมืองจันทร์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85.25 ทอง 15 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ศรปัญญา
2. เด็กชายเอกรัฐภูมิ  เพ็งแจ่ม
 
1. นายณัฏฐเอก  กระจ่าง
2. นายวิชัย  สีสัน
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81.9 ทอง 11 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงศิรประภา  ยะภา
2. เด็กหญิงอาริยา  เมืองจันทร์
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 1. เด็กชายดนุวัศ  สิงห์ดง
2. เด็กชายธนภูมิ  ชุมจันทร์
3. เด็กชายวงศธร  รัตนวัน
 
1. นายหงษ์  มีมุข
2. นางสาวสุทธิดา  ศิริกุล
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นายทนพล  มีภาพ
2. นายธนดล  สายศิลป์
3. นายเอกอานนท์  วงค์ราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 45 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 1. เด็กชายชวลิต   นันทะสาร
2. เด็กชายวรฤทธิ์   สังคะพันธ์
3. เด็กชายศุภกร   การัมย์
 
1. นายสถิตย์  บุญตา
2. นายสุวัฒน์  ใยธรรมมา
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 63.9 ทองแดง 57 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 1. นายภานุวัฒน์  ศรีสุวงค์
2. นายยอดอนันต์  นามแสง
3. นายสมโภชน์  เดชศรี
 
1. นายสถิตย์  บุญตา
2. นายสุวิชชา  อุทธสิงห์
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 37 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. เด็กชายจักรินทร์  นามสุวอ
2. เด็กชายธีรยุทธ  เผดิมวงศ์
3. เด็กชายพงษ์พล  คำแพง
 
1. นายกฤตชนะ  ฤาชา
2. นายกฤษดา  เจริญมาก
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 77.8 เงิน 20 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวดารินทร์  อินเสาร์
2. นางสาวพิชชาภา  บุณกันหา
3. นายยุคนธร  พรหมทา
 
1. นายวีระยุทธ  กิ่งวิชิต
2. นางสาวดาราณี  ห้วยจันทร์
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 74.5 เงิน 20 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรรวี  วรรณศรีเมือง
2. เด็กชายคุณาวุธ  ศรีจักร
3. เด็กชายธนายุทธ  ทองปัญญา
4. เด็กหญิงศิลาพร  ภูนุพา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นายคัฑวุธฒ์  วงษ์ขันธ์
2. นางสาวธิฆัมพร  บุญวงศ์
3. นายพรพิพัฒน์  ลายน้ำเงิน
4. นายอุดมศักดิ์  ไชโย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางเมธาวี  สายสิน
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.4 ทอง 38 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายกฤษฎากร  ปัตตะ
2. นางสาวปณิดา  วันดี
3. นางสาวพิรัญดา  รักกิจ
 
1. นางสาวศรัณยาพร  อิ่มเพ็ชร
2. นางสาวประยงค์  ใจสว่าง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.1 ทอง 48 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  ดวงนิล
2. นายภาคิณ  พรหมคุณ
3. นายวีรภัทร  สาคำไฮ
 
1. นายวัฒนา  จันทา
2. นายเรวัตร  เกิดนอก
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.25 ทอง 15 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์  ประถม
2. เด็กหญิงปัชธิตา   ชุมจันทร์
3. เด็กหญิงหทัยรัตณ์  แก้วศรีจันทร์
 
1. นายณัฐพงศ์  เจตินัย
2. นายโกสิทธิ์  ทองคำเจริญ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 34 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวกษมา  บาศรี
2. นายณิชกานต์  สวัสดี
3. นายธีรภัทร  กิ่งกุล
 
1. นางสาวศรัณยาพร  อิ่มเพ็ชร
2. นางสาวสรณี  ศิรินัย
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏิ์ทวัส   ยางงาม
2. เด็กชายกฤษณะ  วงศ์ยืน
3. เด็กหญิงจิรนันท์  พิลา
4. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์หนู
5. เด็กชายธนวัฒน์  บุญมานัส
6. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  อรรคบุตร
 
1. นายวรฤทธิ์  รัตนพันธ์
2. นางสาวไพรวรรณ  สาใจ
3. นางอำไพ  สาระบุตร
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ใจมา
2. นายจิตติศักดิ์  คันศร
3. นางสาวจีรภิญญา  บุญมาก
4. นายชินวัตร  ศรีไสย
5. นางสาวปนัดดา  กัปมีผล
6. นางสาววปุณดา  บริบาล
 
1. นางสุภาวดี  ไชยช่วย
2. นางศิริวรรณ  ดาวเรือง
3. นายณัฐพงศ์  เจตินัย
 
163 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 33 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สงคราม
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  มานุสนธ์
3. เด็กหญิงภัทรพร  กฤษวี
 
1. นางสมคิด  ศิลาโชติ
2. นางอำพัน  ทองพีระ
 
164 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.4 ทอง 21 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  นามจำปา
2. นางสาวชลธิชา  อินทร์แก้ว
3. นางสาวทอฝัน  ศรีทอง
 
1. นางสมคิด  ศิลาโชติ
2. นางอำพัน  ทองพีระ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 50 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงนันทิตา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  มะโนรัตน์
3. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  หมวดทอง
 
1. นายตรีญรัตน์  สิมมา
2. นายปรัชญากร  อินทร์วัน
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 43 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวธัญญาภรณ์  ทัดแก้ว
2. นางสาววรญา  สิงห์ยอง
3. นางสาวอทิตยา  พาพิมพ์
 
1. นายบัญชา  พิมพ์สังกุล
2. นายปรัชญากร  อินทร์วัน
 
167 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.6 ทอง 36 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงประกายนันท์  ประจันพล
2. เด็กหญิงลักษิกา  พันธนาม
3. เด็กหญิงสินีนาฏ  โปร่งจิต
 
1. นายวุฒิศักดิ์  สุภิษะ
2. นางนิตยา  กองทรัพย์
 
168 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวจุฬารัตน์  ประครองศรี
2. นางสาวรมย์รวินท์  ราชชมภู
3. นางสาววีรยา  สิงห์แก้ว
 
1. นายนนทวัฒน์  ชนะบุตร
2. นางกษมณฑ์  แสงสิทธิกุลชัย
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 53 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โสตินัย
2. เด็กหญิงนิติยา  สิงห์โท
3. เด็กหญิงไพลิน  ยืนยาว
 
1. นางกาญจนา  วิชาชัย
2. นางสาวสุดารัตน์  หัสคำ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.4 ทอง 50 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. นางสาวญาดา  ค้ำคูณ
2. นางสาวพิชชาพร  จันสุพรม
3. นางสาวรุ่งทิวา  สุโพธิ์
 
1. นางกาญจนา  วิชาชัย
2. นางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 50 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. เด็กชายรุ่งอรุณ  สีคำ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พลแสน
3. เด็กหญิงเมยาวดี  สุโพธิ์
 
1. นางกาญจนา  วิชาชัย
2. นายธวัชชัย  โคตรพันธ์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.62 ทอง 40 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวนีรกานต์  เปี้ยมั่น
2. นางสาวพรวลัย  ทวีฤทธิ์
3. นางสาวพิชากร  ยอดสีมา
 
1. นางสาวสรณี  ศิรินัย
2. นางสาวศรัณยาพร  อิ่มเพ็ชร
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง 43 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงพลอยนภัส  สีขาว
2. เด็กหญิงสร้อยสุดา  บุตรบุราณ
3. เด็กหญิงสุณีวรรณ  ศรีวงราช
 
1. นางสาวบุปผา  วิสุทธิมโน
2. นางสาวสุมาลี  สมใจ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง 17 โรงเรียนกำแพง 1. นายธนากร  ใยดี
2. นางสาวพัชราภา  บรรลังก์
3. นางสาวสุทธิดา  บรรลังก์
 
1. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
2. นางศุภานัน  บำรุงธนรัชต์
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำพลอย  ยาบำรุง
 
1. นางสาวประพิณ  ไกรยา
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 23 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายวรชัย  สายเนี่ยม
 
1. นายเอกราช  ต้อนรับ
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  คำเอี่ยม
2. นางสาวสุพิฌชา  อินทิรักษ์
3. เด็กหญิงไอรดา  สมพา
 
1. นางสาวดวงนภา  สุพรรณ์
2. นายอธิวัฒน์   อัตตโน
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เรืองมณีนพ
 
1. นางสาวปัทมน  สิงห์ชฎา
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายพิพัฒน์  บุญมาก
 
1. นายเอกราช  ต้อนรับ
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 24 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธนสาส์น  สมวงศ์
 
1. นายเอกราช  ต้อนรับ
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.2 ทอง 10 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิศุดา  ค่ำคูณ
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 7 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. เด็กหญิงอลิษา  กรีพัฒน์
 
1. นางกาญจนา  วิชาชัย
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 91.4 ทอง 5 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายจักรณรินทร์  สติภา
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวเพ็ญศิริ  จันทำ
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 23 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. นางสาวมัณทรีพร  กุมะละ
 
1. นางสาวนิฤมล  พัทธเสมา
 
186 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.2 ทอง 7 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. นางสาวกรรณิการ์  นาครินทร์
2. เด็กชายวรินทร  จันทาทอง
 
1. นางรัตติยา  สุริยะ
2. นางสาวกนกกาญจน์  สมบัติวงค์
 
187 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  สุระ
2. นายพีรพักตร์  บุญยัง
 
1. นายเพ็ง  แซ่กัง
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 75.67 เงิน 53 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐกฤต  ยงธนาสารสมบัติ
 
1. นางเสาวลี  ัขันนาเลา
 
189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 79.4 เงิน 44 โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กชายไทธนา  ชาลือ
 
1. นางสาวอมลวรรณ  คุณมาศ
 
190 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 82.4 ทอง 45 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล
 
191 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 38 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายพิมุก  ลาภูตะมะ
 
1. นายบุญยิ่ง  ชราศรี
 
192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 41 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล
 
193 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 78.72 เงิน 41 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กชายอนุวัฒน์  สิงห์ทอง
 
1. นางเสาวลี  ัขันนาเลา
 
194 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 79.6 เงิน 43 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. นายอัศนี  วันยุมา
 
1. นางสาวณัฏฐิษา  นิ่มนวล
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 91.64 ทอง 9 โรงเรียนราษีไศล 1. นางสาวกมลชนก  ทองด้วง
2. เด็กชายกฤษณะ  เหมือนตา
3. นางสาวกันติมา  แก้วไสย
4. เด็กชายจักรพันธ์  พิมพ์สุวรรณ
5. เด็กหญิงจันจิรา  ใจมน
6. นายจิระศักดิ์  คำมูล
7. เด็กชายจีรวัฒน์  จีนเมฆ
8. เด็กชายชาลิดา  แดงชาติ
9. เด็กหญิงชุติมา  ทองสุทธิ์
10. เด็กหญิงญาดา  ธีรนันทสาร
11. เด็กชายณัฐพร  สีเสน
12. เด็กชายธนกฤต  มากทอง
13. เด็กชายธนบดี  สีดา
14. เด็กชายธนพัฒน์  พรมศรี
15. เด็กชายธนวัฒน์  ชาดง
16. เด็กชายธวัชชัย  เดียงสา
17. นางสาวธัญชนก  พยอม
18. นางสาวนำ้ทิพย์  สีเสน
19. เด็กหญิงปัญญดา  สีเสน
20. นางสาวพรรณวษา  ศรีเทศ
21. เด็กหญิงพรวดี  อบมาพันธ์
22. เด็กชายพัชรพล  ภักดีล้น
23. เด็กหญิงภัทรวดี  ถิระสานนท์
24. นายมนตรี  พันธ์เพชร
25. เด็กหญิงวิมลสิริ  ไกรวิเศษ
26. นางสาวศศิกานต์  สมสุข
27. เด็กชายองอาจ  จันทร์เพ็ญ
28. เด็กชายอนันต์  ชาลือ
29. เด็กชายอัสนี  ชาลีกุล
30. เด็กชายไทธนา  ชาลือ
 
1. นายปรีดา  ศิลาโชตฺ
2. นายรังสรรค์  พลอาจ
3. นางธัณย์ประภา  ดวงกุลวรเสฏฐ์
4. นางอมลวรรณ  คุณมาศ
5. นายดุริยศิลป์  วรรณา
6. นางสาวณันทิยาพร   ธัญยาธีรพงษ์
7. นายตรีภพ  สีดา