สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายภาณุพงศ์   ประมวล
 
1. นางวราพร   เจริญยุทธ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87.2 ทอง 7 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายภานุวัฒน์  จันมา
 
1. นายชาญชัย  กุศลคุ้ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 71.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพาณิภัค   พรหมชาติ
 
1. นางสาวปิ่นหล้า  ศิลาบุตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 54 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายรัชชานนท์  โยธี
 
1. นางอาภรณ์  บุญมาก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 19 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายชิติพัทธ์  มีชัย
 
1. นางวณิชยา  รัฐอุบล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 54 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาววชิราพรรณ   คำมุงคุล
 
1. นางจรูญศรี  ศรีสุธรรม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 79 เงิน 20 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เปล่งสุข
 
1. นายกฤษฎา  เขตสกุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75.6 เงิน 15 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวพรพรรณ   บ้านยาง
 
1. นางเมตตา  พูลสวัสดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงลักขณา  สุพรรณ์
 
1. นางวิรารรณ  ยกพล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง 9 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายนิรวิทธ์  บรมสุข
 
1. นายนพพร  ศรปัญญา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 52 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงบุษบาวรรณ    ชนะวงศ์
2. เด็กหญิงเทวิกา   กงแก้ว
 
1. นางจันทร์ทิวา  อบทอง
2. นางวรกมล  เรืองฝาง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวชนัญชิดา  ผาสุข
2. นางสาวณัฐสุดา  นิรันดร์วัฒนะเดชา
 
1. นายไพรยุทธ  สะกีพันธ์
2. นางสุวจี  สังข์แก้ว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85.89 ทอง 19 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เขตนิมิตร
2. เด็กชายภูวิศ  ดวนใหญ่
 
1. นางสาวภารดี  นามวัน
2. นางบุณยรัตน์  สมาน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 1. นายศุภมิตร  ทิพโชติ
 
1. นางเนาวรัตน์  สมพร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายศวัสกร  แซ่อึ้ง
 
1. นายนิธิธานินทร์  ธนเดชน์ธาดากรณ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวอทิตา  อินทรวงษ์โชติ
 
1. นางฉลองขวัญ  สุธรรมมา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายชิษนุพงศ์  วอทอง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุภาพ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สืบเสน
 
1. นายฟ้าคำรณ  กมล
2. นางสาวธนวรรณ  นัยเนตร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 58 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวทิพย์พรรษา  สมบัติวงศ์
2. นางสาวนรมน  เชาว์ศิริกุล
3. นางสาวอภิชญา  เกลี้ยงพร้อม
 
1. นางเทพา  สระแก้ว
2. นางพิสมัย  ทองอาบ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 48 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงดารกาชนก  บุญนำ
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  วงษ์แสวง
3. เด็กชายอัครพนธ์  สมบูรณ์
 
1. นางสุภาวดี  สมบูรณ์
2. นางสาวกิตติยาภรณ์   แน่นดี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายชัยยันต์  ตุลาดิลก
2. นางสาวภทรกมล  อ่อนคำ
3. นางสาววริศรา  สีสด
 
1. นางเมตตา  ปัญญาสิทธิ์
2. นางไสว  ทองเพ็ชร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89.25 ทอง 7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  มีบุญ
2. เด็กชายภูวสิษฏ์  พงศ์ธารินสิริ
 
1. นางพิชามญชุ์  อัครธีรพงศ์
2. นางพรสวรรค์  จรัสรุ่งชัยสกุล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายปุลวัชร  ทัดเทียม
2. นางสาวพิมพ์ชนก  สุภาพ
 
1. นายรังสรรค์  จันธิมา
2. นางรุ่งนภา  ผลเกิด
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายภูรินท์  รังษี
 
1. นางฐานิตา  วัฒนพฤกษชาติ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 97 ทอง 4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายปฏิภาณ  สาระวัน
 
1. นายวิทยา  อินธิมาศ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 88.1 ทอง 13 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนวพรรณ  จรรยาสุทธิวงศ์
2. เด็กชายแสนปิติ  วงค์ละคร
 
1. นางสาวจรุงจิต  วงศ์คำ
2. นายศักดิ์ดา  พายุพัด
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78.22 เงิน 35 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 1. นายฐาปกรณ์  ใบเขียว
 
1. นางจุลกีฬา  อาษาบาล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงธิติมา  โกกะพันธ์
 
1. นางสาวปวีณ์ธิดา  สังวัง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 1. นางสาวอรทัย  นิสัยกล้า
 
1. นางจุลกีฬา  อาษาบาล
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 84.5 ทอง 6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงณิชา  วัฒนพฤกษชาติ
 
1. นางสาวสุวิมล  โคตรสมบัติ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ดาวเรือง
2. เด็กชายนรวีร์  วงค์ละคร
3. เด็กหญิงสวลักษณ์  เชาว์ศิริกุล
 
1. นางสาวศิริพร  นามวงษ์
2. นางนุจรี   ศรีประใหม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายณัฐวัฒน์  มูลวิริยกิจ
2. นางสาวพิมพ์นิภา  เชาว์ศิริกุล
3. นางสาวมทินา  อัศวเมธาพันธ์
 
1. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง
2. นางสาวเนตรนภา  บัวเกษ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงกุลฑีรา​   ทองใบ
2. เด็กหญิงนิติกมล​   รอดช้าง
3. เด็กหญิงออมทรัพย์  จวงพันธ์
 
1. นางพณิฎาร์  ชำนิกุล
2. นางกนกอร  ณิชกุล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวพรพิชชา   นาคโคตร
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีวัง
3. นางสาวโศภิตา  รัตนรัก
 
1. นางสาวพัลยมน  เย็นสมุทร
2. นางสาวธิดารัตน์  คำแพง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐดนัย  ลาประวัติ
2. เด็กชายภัทรพล  มณีนิล
3. เด็กชายวีระพงศ์  ญาณวารี
 
1. นายสิทธิศักดิ์  จินดาวงศ์
2. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 36 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นางสาวชนิดาภรณ์  อุ่นสถิตย์
2. นายพัสกร  เสี้ยวทอง
3. นางสาวศุภวรรณ  พรมเคน
 
1. ว่าที่ร้อยโทประหยัด  หัดโถ
2. นางสาวปฐมาภรณ์  อาทิเวช
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.48 เงิน 37 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงกันณิกา  พงศ์พิละ
2. เด็กชายจักรภัทร  ไชยเพ็ชร
3. เด็กชายศตวรรษ  ศิลา
 
1. นายปิยะนัฐ  เสาเวียง
2. นางสาววิชุดา  หอมหุล
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.2 ทอง 17 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายชนินทร์  โพนทะนา
2. นางสาวณัชชา  สวยสะอาด
3. นางสาววนัสนันท์  พันธ์หนองโพน
 
1. นางบุญฐิตา  ศรีภา
2. นางสาวสอิ้งทิพย์  เทียบคุณ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายธนวัฒน์   วันเรืองโชค
2. เด็กชายวรปรัชญ์  หล้าคำ
 
1. นางปทุมพร  พลศักดิ์
2. นางสาวอรุณีย์  อรจันทร์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐฐาพร  ดวงชัย
2. นางสาวเจียระไน  เครื่องพาที
 
1. นายวิชัย  ลาลุน
2. นายสมศักดิ์   วันสุดล
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิรเดช  จันทร์สุวรรณ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  กิ่งทวยหาญ
 
1. นายชินโชติ  พรหมพิลา
2. นางสาววราภรณ์  แนวน้อย
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน 38 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายชินภัทร  อุทัยทวีทรัพย์
2. เด็กชายธัชนนท์  ศรีภักดี
 
1. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง
2. นางมนัสนันท์  ละเลิศ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 67.25 ทองแดง 31 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายณัฐกิตติ์  ยิ่งสวัสดิ์
2. นายระพีวิชญ์  พันแสน
3. นายอัครนันทร์  จันทร์ถา
 
1. นายสิรกฤษฎิ์  ศรีบุญเรือง
2. นายบรรพชิต  โพธิ์บอน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง 19 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงทอผ้า  ดีบุตร
2. เด็กหญิงพัชริดา  คำวิเศษ
3. เด็กหญิงภัทรมน  สายสมบัติ
4. เด็กหญิงมณีนันท์  ปานพิมพ์ใหญ่
5. เด็กหญิงศิรินภา  จันทร์เพ็ง
 
1. นางจุรีรัตน์  วรรณวงศ์
2. นางนิตยา  วิเศษสังข์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวณริศราวรรณ  จันทรัตน์
2. นางสาวณัฏฐนันท์  แก้วคำ
3. นายณัฐกิตต์  จำปาจีน
4. นางสาวมัณฑนา  สีนวนจันทร์
5. นายศุภกฤต  เชิงชวรัตน์
 
1. นางพชรมน  วิริยะ
2. นางสาวเพลินจิตร  โพธิ์กระจ่าง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วคำงาม
2. เด็กหญิงจีรนันท์  พรรณา
3. เด็กหญิงยลลดา  คลธา
4. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญศรีภูมิ
5. เด็กหญิงสิริวิมล  ริมสหาย
 
1. นางสาวฐิติยาภรณ์  ดุษฎีกุล
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จิบจันทร์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.25 ทอง 5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวจิราภรณ์  จันทร
2. นางสาวณิชกานต์  สุดเฉลียว
3. นางสาวดรัลพร  สุขประเสริฐ
4. นายธนพล  ทองคนทา
5. นางสาวแก่นนภา  วิชัย
 
1. นางพิสุทธิ์ศรี  ธนทองคำเหลือ
2. นางสาวลลิตา  สายแก้ว
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.4 ทอง 12 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. เด็กชายกฤษนะพงษ์   สายยา
2. เด็กหญิงชยาภรณ์    เผ่าเล็ก
3. เด็กชายสมัชญ์   วงศ์สมบัติ
4. เด็กหญิงอภิสรา    จันทะวงศ์
5. เด็กหญิงอริศรา  ผ่องราษี
 
1. นางสาวมณีรัตน์  จันทร
2. นางสาวนุชกานดา  พิมโคตร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.4 ทอง 21 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. นายจตุภัทร  แก้วพวง
2. นายชัยวัฒน์   แก้วพวง
3. นายธนรัฐ  แก้วพวง
4. นางสาวรวิสรา  บุญโสม
5. นายเฉลิมชัย  ชิณวงค์
 
1. นายวัลลภ   สุราวุธ
2. นายเชน  เพ็งมาตร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกานต์ธิดา  ตันนารัตน์
2. นายคุณานนต์  ธงภักดิ์
3. นางสาวจิตติมา  จันทำ
4. นางสาวจุฑามาศ  หาญเสมอ
5. นางสาวชลลดา  ดวงแก้ว
6. นางสาวณัฐพร  ภูลสวัสดิ์
7. นายตะวัน  สวัสดิมงคล
8. นายธนวันต์  บุญค้ำจุน
9. นางสาวนภาพร  เวียงคำ
10. นางสาวนิภาวรรณ  ประจำ
11. นายปฎิภาณ  สาลพล
12. นายพงศ์ดนัย  ทองทวี
13. นางสาวพรรณิภา  แก้วพวง
14. นางสาวพิมพ์วรีย์  มะณู
15. นายสหรัฐ  สิงห์แก้ว
16. นางสาวสุพรรษา  ปามุทา
17. นางสาวอริยาภรณ์  ยะโส
18. นางสาวอารยา  จำเนียร
19. นางสาวเขมจิรา  บุญพบ
20. นายเจษฎาวุฒิ  สายหล้า
 
1. นางรัตตินันท์  อารยะสิทธินนท์
2. นางณัฐรดา  สาลี
3. นางสาวศิริพร  มีดี
4. นายสถิตย์  ประสาร
5. นางสาวเมธาวี  พาลาเลิศ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86.7 ทอง 10 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวชลดา  ศิลาทอง
2. นางสาวชลธินี  ดวงมาลา
3. นางสาวชลลดา  กุลบุตร
4. นายณรงค์ฤทธิ์  กองพงษ์
5. นางสาวณัฐรดา  น้อยมิ่ง
6. นายณัฐวุฒิ  ธรรมคุณ
7. นายตะวัน  ไทรชมพู
8. เด็กชายธีวสุ  กงแก้ว
9. นายนิรุช  หนองหงอก
10. นางสาวนุศรา  บุญเหลือง
11. นายปกรณ์  โคตรวงศ์
12. เด็กชายปรมัธถ์  ลำพูน
13. นางสาวปรรัตน์  บุญชู
14. นายพงศกร  ภาษี
15. นางสาวพรนภา  ยุบลชิต
16. นายพลกฤษ  สิมนาม
17. เด็กชายพิภู  แฝงเพชร
18. นายภานุวัฒน์  จันมา
19. นายวรพล  ปานขาว
20. นายสุรกาญจน์   แก้วพินึก
 
1. นางสาวญาณา  วาจนสุนทร
2. นายอรรถพล  ศรีเลิศ
3. นายวรพจน์  นาคถมยา
4. นางสาวกตัญญุตา  ริมหนองอ่าง
5. นางบุษกรณ์  พรหมพิลา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงสหกานต์ธีรา  สังข์ขาว
 
1. นางสาวนารินทร์  จันทราภิรมย์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.8 ทอง 4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวนฤมล  เจริญชัย
 
1. นางเยาวลักษณ์  น้อยมิ่ง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงนธัฐชพร  เทพาอภิรักษ์
2. เด็กชายบุณย์ตระกูล  จงเสรีจิตต์
 
1. นางนิธินันท์  ธนะจิตต์สิน
2. นางปัทมา  ชลเทพ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวธัญณิชา  ธนินทรวรกุล
2. นายภาณุวิชญ์  บุนนาค
 
1. นางผัสนี  พานพรหม
2. นางปัทมา  ชลเทพ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงกนกวลัย  จันทะพันธ์
2. เด็กหญิงจันทิมา  แสงอรุณ
3. นางสาวญาณิศา  เนื่องไชยยศ
4. เด็กหญิงฐานิดา  สู่สุข
5. นางสาวธนภรณ์  จันทร์อุดม
6. เด็กหญิงบุษกร  วงค์ละคร
7. เด็กหญิงรัตนตรัย  อ่อนเกษ
8. นางสาวศุภพิชญ์  รุญเจริญ
9. เด็กหญิงศุภัชญา  ทองพระพักตร์
10. เด็กหญิงสกุนตลา  มณีวงษ์
 
1. นางนิธินันท์  ธนะจิตต์สิน
2. นางไพลี  จันทร์นิยม
3. นางสาวณัฐธิดาภรณ์  แหวนเงิน
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93.8 ทอง 8 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกวินธิดา  จอดพิมาย
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ฐานะวัน
3. นางสาวฐิติพร  ใยดี
4. นางสาวดุสิตา  แย้มกลิ่นพุฒ
5. นางสาวปภาดา  เกษา
6. นางสาวปุณยวีร์  เหลาเพียร
7. นางสาววรรณภา  ใจเรือง
8. นางสาววิราพร  เรืองฤทธิ์
9. นางสาวสิรินทรา  วงศ์แจ้ง
10. นางสาวสิริยากร  ส่วงเมา
 
1. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย
2. นางสาวปรีดาพร  รุ่งเรือง
3. นายณรงค์ฤทธิ์  บุญสุภา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83.4 ทอง 20 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  เจโคกกรวด
2. นางสาวปิยวรรณ  จันทร์สมุทร
3. เด็กหญิงพิมพ์วลัญซ์  ดวนใหญ่
4. เด็กหญิงวรดา  ดอกบัว
5. เด็กหญิงศศิวิมน  เฉลิมบุญ
6. เด็กชายศุภกร  ไกรรักษ์
7. เด็กหญิงอภิญญา  วงค์คำจันทร์
8. นางสาวเฉลิมรัตน์  เขียวอ่อ่น
9. เด็กชายเมฆา  รอดอยู่
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นามวงศ์
 
1. นายทรงพล  กะนารักษ์
2. นางสาวปรางทิพย์  ผลบุญ
3. นางสาวจุฑามาศ  คำผง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 83.9 ทอง 13 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อาจสาลี
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุรินทร์
3. เด็กหญิงนานา  รัตนะ
4. เด็กชายนิสิทธิ์  แก้วอุดร
5. เด็กชายปฐิวรา  สาระโท
6. เด็กชายพันธวัสส์  สัตย์สูง
7. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญสนอง
8. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีทาบุตร
9. เด็กหญิงสุชาลินี  โสรส
10. เด็กหญิงสุภิญโญ  เพชรไพร
 
1. นายจรัส  สุขตะ
2. ว่าที่ร้อยเอกไพรัตน์  ทองละมุล
3. นางสาวจารุวรรณ  บุญช่วย
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 21 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 1. นางสาวชนิตา  เกตุฐิน
2. นางสาวชนิศร  มณีโชติ
3. นางสาวช่อทิพ  โสภาพ
4. นางสาวบุษบา  โพธิสาร
5. นางสาวพัชรี  เกิดดี
6. นางสาววิรดี  บุญสมศรี
7. นางสาวศศิธร  พิมสมบูรณ์
8. นางสาวศิริพร  สีสมาน
9. นางสาวหนึ่งฤทัย  คำโต
10. นางสาวโสลดา  กระโพธิ์
 
1. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวสินทวี  บุญสมศรี
3. นางสาววารินทร์  อ่อมแก้ว
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายอภิศักดิ์  ทิพย์รักษ์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญมาปัด
 
1. นายคำสิงห์  บูรณะศรี
2. นางมุสิกมาศ  อาษาศรี
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 17 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยา  ชำนิกุล
2. นายสิรภัทร  ทองทวี
 
1. นายประกอบ  คำขาว
2. นางสาวราตรี  โพธิเงิน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงนันทิยา  หนองม่วง
 
1. นายธีระเดช   ทองอินทร์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95.2 ทอง 4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายณัฐวุฒิ  อนันตศิลป์
 
1. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงเขมิสรา  เพียการุณ
 
1. นายเฉลียว  ศิริดล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายพิชนุพันธ์  โทนุบล
 
1. นางสาวชลดา  สิงหกุล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 20 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายนิรวิทธ์  ชิณวงค์
 
1. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 49 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. นายชวัลวิทย์  ดีดวงพันธ์
 
1. นายไสว  มีสติ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 33 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฏริกา  คล้ายมั่ง
 
1. นายดนัย  แสงสิงห์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 12 โรงเรียนละทายวิทยา 1. นายธนพล  ชื่นชม
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  ศรีพอง
2. เด็กหญิงวรรชรินทร์   ทองมันปู
 
1. นางปองกมล  แก้วคูณ
2. นางสมปอง  ดอนภิรมย์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 7 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิยดา  สิงห์เสน
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 7 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์  สารีอาจ
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 32 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กชายธนกฤต  บุญขาว
2. เด็กชายปฏิภาณ  ทองสุ
3. เด็กชายวรวัฒน์  แสนสวนจิต
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
2. นายชิณวัฒน์   สมภาค
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 17 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายธนาพล  ทองเหมือน
2. นายธีรภัทร  แก้วรักษา
3. นายวิทวัส  ไวยหงษ์
 
1. นายอดุลย์  แก้วภักดี
2. นายธีระยุทธ  วิเศษสังข์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95.5 ทอง 4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายจักรกริช  จันสีดา
2. เด็กชายพรพิพัฒณ์  ตลาดขวัญ
3. นางสาวพิชญภา  แสนสุข
4. เด็กชายศิริศักดิ์  เทนสุนา
5. เด็กชายสรกฤช  สาลี
 
1. นายสุทธิกุล  กอกหวาน
2. นายธนากร  คงสมมนต์
3. นายสันติราษฎร์  ไพรป่า
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.75 ทอง 11 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกรกนก  ละม่อมพร้อม
2. นายจิรัฏฐ์  นิรัตนบัลลังก์
3. นางสาวฐิติญาดา  สุตะพันธ์
4. นายทรงพล  รัตนา
5. นายภวิศ  บุญมา
6. นางสาววิภาดา  สงวนหงษ์
 
1. นายปิยะวุฒิ  พวงแก้ว
2. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.8 ทอง 12 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายจักรกริช  จันสีดา
2. นางสาวจิตติมา   ถนอมทรัพย์
3. เด็กชายจิรภัทร  ศิวะรัตน์
4. นางสาวฉัตราพรมณี  ศรีกุล
5. นายชนะโชค  ขันสิงหา
6. นางสาวชัชฎาภรณ์  มูลทา
7. นายชาญนรินทร์  ดอกแก้ว
8. นางสาวณีรนุช  อินทร์ธรรม
9. นางสาวดลาวัลย์  จวงจันทร์
10. นางสาวดวงใจ  สิงจานุสงค์
11. นางสาวธัญรดา  คูณมี
12. นางสาวธิดารัตน์  เหง้าพันธ์
13. นางสาวธิติมา   ลุนพงษ์
14. เด็กหญิงนิจพร  พลขันธ์
15. นายนิธิวงศ์  ขันสิงหา
16. นางสาวน้องพลอย  นาพังคะบุตร
17. นายประดิษฐ์  ปัญญาสูง
18. นางสาวปราณปรียา  ส่งเสริม
19. เด็กชายปัญณธร  คงคูณ
20. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทองเพ็ชร
21. นายพงศ์พสิน  ศรีเพ็ชร
22. เด็กชายพรพิพัฒณ์  ตลาดขวัญ
23. นายพลพล  คงปรัชญา
24. นางสาวพัชรินทร์  สุคะตะ
25. นางสาวพัชรี   ผิวทวี
26. นางสาวพิชญภา  แสนสุข
27. นายภูวกฤต  ศรีเพ็ญ
28. นางสาวรวีวรรณ  พุฒวันดี
29. นายวรวิทย์  จันทะเสน
30. นายวรวุฒิ  เพ็ชรนาม
31. เด็กชายศิริศักดิ์  เทนสุนา
32. เด็กชายสรกฤช  สาลี
33. เด็กชายสิรวิชญ์  สายวิเศษ
34. นางสาวสุกัญญา  ลาเลิศ
35. นายสุทธิภัทร  ดอกจือ
36. นางสาวอภิญญา  โนนสูง
37. เด็กหญิงอัญชลิกา  ทบด้าน
38. นางสาวเขมจิรา  โคตรบุดดี
39. นางสาวเยาวลักษณ์  วงศ์ละคร
40. นางสาวเอวิตรา  สุขส่ง
 
1. นายธนากร  คงสมมนต์
2. นายสุทธิกุล  กอกหวาน
3. นายจิระพงษ์  พุ่มงาม
4. นายเอกรัตน์  ลับโกษา
5. นางสาวปวีณ์  พันธสีมา
6. นางสาวธานีรัตน์  ไกรรักษ์
7. นายสันติราษฏร์  ไพรป่า
8. นางสาววทันยา  ภาษาพรม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.2 ทอง 8 โรงเรียนละทายวิทยา 1. เด็กชายอิทธิ  จันทราภรณ์
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.5 ทอง 17 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายรุจิภาส  ขันทอง
 
1. นายจิระพงษ์  พุ่มงาม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.8 ทอง 14 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชิงชัย
 
1. นายชิณวัฒน์  สมภาค
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.4 ทอง 29 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  ราชบุบผา
 
1. นางสาวภรณ์ทิวา  รสสุนทร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.88 ทอง 28 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 1. เด็กชายยุรนันท์  จันเสน
 
1. นายศิลา  มีสุข
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.83 ทอง 48 โรงเรียนน้ำคำวิทยา 1. นายจิตรกร  ทองสาย
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.4 ทอง 23 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏวีร์  วิชัยวงค์
 
1. นายอาทร  สกุลมา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.25 ทอง 9 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวภัทราพร  พิมพ์จันทร์
 
1. นายจิระพงษ์  พุ่มงาม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. เด็กชายโชคภูชิต  ไชยสิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.58 ทอง 25 โรงเรียนน้ำคำวิทยา 1. นายพิญาดา  เกษตะระ
 
1. นางสาวนัฐกานต์  ขอเจริญ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 21 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงภคภร  สมภาวะ
 
1. นายสุทธิกุล  กอกหวาน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 35 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวนัทธ์ชนัน  พลศักดิ์
 
1. นางสาวสิริญาพร  โยธี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.75 ทอง 4 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. เด็กชายโชคภูชิต  ไชยสิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.6 ทอง 48 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายเรืองวิทย์  ภูทิพย์
 
1. นายสันติราษฎร์  ไพรป่า
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 40 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงภคภร  สมภาวะ
 
1. นายธนากร  คงสมมนต์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.6 ทอง 4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวจิราวดี   บำรุงวัตร์
 
1. นายสุทธิกุล  กอกหวาน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90.6 ทอง 6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายจิโรจ  จันทร
2. เด็กชายณชนก  มิ่งบุญ
3. เด็กชายณัชวัชร์  แป้นพยอม
4. เด็กหญิงปภาดา  พิมพ์จันทร์
5. เด็กชายประดลภัทร  นามวงค์
6. เด็กชายปุนณสิทธิ์  แก้วภักดี
7. เด็กชายภูเบศ  สุขสำอางค์
8. เด็กชายวัชสัณห์  จันทะเสน
9. เด็กชายศกุนิชญ์  ศุภสุข
10. เด็กชายศิริวัฒน์  สัมฤทธิ์
11. เด็กชายสิรภพ  อยู่ยงสินธ์
12. เด็กชายอภิชัย  ทองใบศรี
 
1. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
2. นายปิยะวุฒิ  พวงแก้ว
3. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 86.2 ทอง 5 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกฤติมา  ลายันต์
2. นายจรัสพงศ์  คงผาสุข
3. นางสาวจิราพัชร  เย็นอนงค์
4. นายชินวัตร  จันทร์เทพ
5. นายฐิติกร  ใยคำ
6. นายฐิติพงศ์  แสงงาม
7. นายธนากร  ศิลามุข
8. นางสาวน้ำทิพย์  งามแสง
9. นางสาวปัทมา  บุญภามา
10. นายพงศธร  ษรจันทร์ศรี
11. นางสาวพลอยชมพู  ผิวเรือง
12. นางสาววิภาดา  สงวนหงษ์
 
1. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
2. นายปกาศิต  ศรแก้ว
3. นายปิยะวุฒิ  พวงแก้ว
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สารภาพ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  เทพนม
3. เด็กชายกฤษฎา  หมื่นกล้า
4. เด็กหญิงกัฑภฉา  โพชัยพัช
5. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  อ่ำกลาง
6. เด็กชายจตุรวิทย์  นันทบุตร
7. เด็กชายจิรบูรณ์  บุญภา
8. เด็กชายจิโรจ  จันทร
9. เด็กหญิงชนิกา  บุตรไชย
10. เด็กหญิงฐปิตา  สุขโนนจารย์
11. เด็กชายธนกฤต  สติมั่น
12. เด็กชายธนาธิป  สำคร
13. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ช่วยสุข
14. เด็กชายธีระพงศ์  ปราบภัย
15. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุษบา
16. เด็กชายนิติธร  สระโสม
17. เด็กหญิงบุษราลักษณ์    โพธิ์ภัคดี
18. เด็กหญิงปนรรฐพร​  บุญเกิด
19. เด็กชายปวรุตม์  สมคณะ
20. เด็กชายปัณณวิชญ์  เยรบุตร
21. เด็กหญิงปาณิกดา   นาคสินธุ์
22. เด็กชายปุญญพัฒน์  สกุลไทย
23. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  การะเกษ
24. เด็กชายพีรณัฐ  นกแก้ว
25. เด็กชายภาสกร  ใจเรือง
26. เด็กชายภีระภัทร  แว่นระเว
27. เด็กชายภูมิระพี  ภูมิวงศ์
28. เด็กชายรัชชานนท์  สายพันธ์
29. เด็กชายวชิรวิทญ์  มัฆวิมาลย์
30. เด็กชายวชิรวิทย์  นาใจนึก
31. เด็กหญิงวราศิณี  วสุพิมพ์สกุล
32. เด็กชายวสุ  พัฒนพันธุ์
33. เด็กหญิงศรุตา  ตั้งปัญญาเวชสกุล
34. เด็กหญิงสรัญญา  ดงสิงห์
35. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่เตียว
36. เด็กหญิงสุชาวดี  แซ่เตียว
37. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีบุญเรือง
38. เด็กหญิงสุภาพร  หมายสุข
39. เด็กหญิงเชิญขวัญ  วุฒิธรรมสาร
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นางศลัญญา  ขันทอง
3. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย
4. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
5. นางเณศทิชาภา  สวัสดี
6. นางสาวชิลาพัชร์  นีลธัญนันท์
7. นายศราวุธ  ทิพย์รักษา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกรกนก  ละม่อนพร้อม
2. นางสาวกฤติยากรณ์  สุทาวัน
3. นายกฤษณพงษ์  สิมศรี
4. นายกวีรพัชร์  เบ็ญจรูญ
5. นายกันต์พงษ์  พลเยี่ยม
6. นายจรัสพงศ์  คงผาสุข
7. นายจิรทีปต์  ผาสุข
8. นางสาวญาณินี  อ่อนเกษ
9. นางสาวฐิติญาดา  สุตะพันธ์
10. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณวงค์
11. นายตริมีซี  รัมภูษา
12. นายถิรายุทธ์  คำเสียง
13. นางสาวทวินันท์  ใบงาม
14. นางสาวธัญมน  บุญมา
15. นางสาวธันยนันท์  วุฒิวรเศรษฐ์
16. นางสาวประกายดารา  พันธ์คำ
17. นายประดิษฐ์  จันทูล
18. นายปราบชัย  ศรีผกาแก้ว
19. นางสาวปาระมี  ปริสัจจนันท์
20. นายพชร  เจริญชัย
21. นายพลพรรธน์  สีลาลาด
22. นายพิเชษฐ์  มันตา
23. นายภัณฑไชญพัสฒ์  จิวตระกูล
24. นางสาวภัทรมน  ทะนงค์
25. นางสาวภูริชญา  สายสิญจน์
26. นางสาวภูวรรณ  ผลบุญ
27. นางสาวรัตนาภรณ์  สีหะวงษ์
28. นางสาวราชรัตน์  สีหบุตร
29. นางสาววรรณพร  พูลแก้ว
30. นางสาวศุภศร  สมบัวคู
31. นายศุภษร  แก้ววงษา
32. นางสาวอารียา  ยางงาม
33. นางสาวฮานีล มาฮามุด  ดีบาน
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง
3. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง
4. นายวีระชัย  สายโส
5. นายปิยวุฒิ  พวงแก้ว
6. นายศตวรรษ  ไชยพัฒน์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายปวีณ  จิตรโภคา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.67 ทอง 12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายชลสิทธิ์  สีหบัณฑ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83.33 ทอง 14 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวอภิญญา  โนนสูง
 
1. นายจิระพงษ์  พุ่มงาม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายนภนนทิ์  มณฑาทิพย์
 
1. นายสิทธิเกียรติ  ชาวไทย
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวศรัยฉัตร  ฉัตรรัตนพงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเขมจิรา  หนองหว้า
 
1. นายสิทธิเกียรติ  ชาวไทย
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวศรัยฉัตร  ฉัตรรัตนพงศ์
 
1. นายสิทธิเกียรติ  ชาวไทย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  ไฝ่จิตร
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายวชิระ  พัวจรัสรุ่งสกุล
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83.66 ทอง 12 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวเเพรวไหม  สาโสธร
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 52.3 เข้าร่วม 20 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายชนสิษฎ์  สุทธวงศ์
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายทัตธน  นวลสังข์
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชัญญชิตา  โรจนจำรัส
 
1. นายสิทธิเกียรติ  ชาวไทย
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85.67 ทอง 7 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวสวรรยา  พละชาติ
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.66 ทอง 8 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายกนก  แสงจันทร์
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 20 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายทวิวัฒน์  ศรีชนะ
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์
2. นายทัตธน  นวลสังข์
3. นายธีรภัทร์  กิ่งคำ
4. นางสาวพรวลัย  พรมประดิษฐ์
5. นางสาวพิรญาณ์  ศรภักดี
6. เด็กหญิงลักษณ์ฉัตร  บำรุงกิจ
7. นายวชิระ  พัวจรัสรุ่งสกุล
8. นางสาวอทิติญาภรณ์  ศรีสุนนท์
9. นายไววิทย์  อัศดร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
2. นายสิทธิเกียรติ  ชาวไทย
3. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 83.45 ทอง 11 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายทวิวัฒน์  ศรีชนะ
2. เด็กหญิงทานตะวัน  สีส่วน
3. เด็กหญิงพรพิมล  นนทา
4. นายพัฒนวัฒน์  สาประวัติ
5. นางสาวพิชญาภา  ปักโคทะกัง
6. นายภาคภูมิ  ศิริบูรณ์
7. เด็กหญิงวีรภัทรา  บุญรินทร์
8. นางสาวสวรรยา  พละชาติ
9. เด็กหญิงสิวพร  บุญสงค์
10. นางสาวสุดาภา  บัวพันธ์
11. นางสาวสุวิชาดา  ศาลา
12. นายหาญไชย  หอชัย
13. นางสาวอรอนงค์  สิมณี
14. นายอานุภาพ  บุญศักดิ์
15. นางสาวเเพรวไหม  สาโสธร
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
2. นางสาวพีรดา  บุษบงค์
3. นางสาวจุรีรัตน์   วงษ์แสวง
4. นางสาวสิริญาพร  โยธี
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายกนก  แสงจันทร์
2. เด็กชายชลสิทธิ์  สีหบัณฑ์
3. นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์
4. นางสาวณัฎฐาภรณ์  วงศรี
5. เด็กชายธนาพันธ์  นิยม
6. เด็กชายปวีณ  จิตรโภคา
7. นางสาวพรวลัย  พรมประดิษฐ์
8. เด็กหญิงพีรณัฐ  โมทะจิตร์
9. นางสาวศรัยฉัตร  ฉัตรรัตนพงศ์
10. นางสาวอทิติญาภรณ์  ศรีสุนนท์
11. นายเดชชาย  วหาวิศาล
12. นายไววิทย์  อัศดร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
2. นายสิทธิเกียรติ  ชาวไทย
3. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
4. นางกนกอร  มูลสาร
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 76.6 เงิน 13 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. เด็กชายกรวีร์  ยาระศรี
2. นางสาวกฤตติกา   แก่นโพธิ์
3. นายจีรวัฒน์   เอกศิริ
4. เด็กหญิงชนินาถ   ไกรสีทุม
5. นางสาวญาณิศา   วันทะวงค์
6. เด็กชายธนชัย   เวียงคำ
7. นางสาวบีมัลลิกา  ศรีโสดา
8. เด็กหญิงปราณปรียา  ชารี
9. เด็กชายพิสิทธิ์   วราพุฒ
10. เด็กชายภูวเนตร   จันทรัตน์
11. นายมงคล  วรบุตร
12. นายรัตนากร  แก้วคำ
13. นางสาวลลิตภัทร  ราชรินทร์
14. นางสาววริษา   แก่นโพธิ์
15. เด็กหญิงศรัญญา   ชารีวงศ์
16. นายศุภกร  ศิริปี
17. นางสาวอารยา  ชาลี
18. นายเกริกเกียรติ  ศรีสุธรรม
19. นางสาวเกศแก้ว  ชาลี
20. นายเฉลิมพล   อินธิเดช
 
1. นางสาวอำนวย  ไกรสีทุม
2. นางพัชรินทร์   สดมพฤกษ์
3. นางพิชญา  โพธิวัฒน์
4. นางบังอร  แสนทวีสุข
5. นายสุจินต์   สมหมาย
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.8 เงิน 42 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายคมกฤษ  ภักดี
2. เด็กหญิงชาลิสา  หมู่ทอง
3. เด็กชายนิธิพัฒน์  สันตะวงค์
4. เด็กหญิงนิภาวรรณ  แก้วปุ่ม
5. เด็กชายปัญญา  บุญเย็น
6. เด็กหญิงวิชญาพร  ทีน้ำคำ
7. เด็กชายศตวรรษ  คงวิเชียร
8. เด็กชายสิปปกร  รัตนวงศ์
9. เด็กหญิงเทพธิดา  แก้วสง่า
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ใสดี
 
1. นางระวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล
2. นางรัชฎาพร  พงศ์พฤฒิชัย
3. นางยุพิน  จันทร์ศรี
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.4 ทอง 23 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. นางสาวจิมาภรณ์  ชาลี
2. นางสาวพัชรียา  ชาลี
3. นายภูมิพงษ์  นามวงษ์
4. นายรัตนชัย  ฤทธิทิศ
5. นายวรากร  สีหะวงษ์
6. นายวิษณุ  สีหะวงษ์
7. นางสาวสุชาวดี  หึกขุนทด
8. นางสาวสุพัตรา  ทองอินทร์
9. นางสาวสุพิชญาภา  แสงปิมปา
10. นายอภินันท์  ศรีนาคา
 
1. นางสาวมินตรา  ใยสะอาด
2. นางสาวนฤมล  ธรรมบรรเทิง
3. นางสาวจิตราพร  บุษบงก์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกฤตพร  บุญส่ง
2. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ภูชื่นแสง
3. เด็กหญิงชาลิณี  ไกรยบุตร
4. เด็กหญิงธนพร  จันทะแจ่ม
5. เด็กหญิงธาริณี  ชวนกระโทก
6. เด็กหญิงนุชศรา  ศรีมะณี
7. เด็กหญิงปณิศรา  รัศมี
8. เด็กหญิงวรัชยา  อินตะนัย
9. เด็กหญิงอภิสรา  สมาฤกษ์
10. เด็กหญิงอริสรา  นนท์ตา
11. เด็กหญิงอาฒยา  จันทะศิลา
12. เด็กหญิงเพียงลดา   ศรีหะบุตร
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายเจษฎา  พันธ์คูณ
3. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
4. นางกนกอร  มูลสาร
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐธิดา  ด่านประสิทธิ์ผล
2. นางสาวณิชากร  พรมธร
3. นางสาวนภนภางค์  บุษบงก์
4. นางสาวปรินท์  หินตะ
5. นางสาวผกายแก้ว  มะลิทอง
6. นางสาวพรรณณัฐฎา  บูรณะ
7. นางสาววิภาดา  จันทร์งาม
8. นายวีรวัฒน์  บัวจันทร์
9. นายอภิชาติ  พวงพั่ว
10. นางสาวอาทิตยา  ศิละวงษ์
11. นางสาวอาภัสรา  ทองฤทธิ์
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายเจษฎา  พันธ์คูณ
3. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
4. นางกนกอร  มูลสาร
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง 12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ภูชื่นแสง
2. เด็กหญิงจิราวดี  สิทธิโชค
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  กันทะพันธ์
4. เด็กหญิงธาริณี  ชวนกระโทก
5. เด็กหญิงนุชศรา  ศรีมะณี
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หลักทองคำ
7. เด็กหญิงรสิตา  ปัญญาไวย์
8. เด็กหญิงวรัชยา  อินตะนัย
9. เด็กหญิงศุภมาส  สรรพศรี
10. เด็กหญิงอริสรา  นนท์ตา
11. เด็กหญิงอาฒยา  จันทะศิลา
12. เด็กหญิงเมธาวดี  นรชัย
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายเจษฎา  พันธ์คูณ
3. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
4. นางกนกอร  มูลสาร
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 19 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวดวงฤทัย  ปัญญาไวย
2. นางสาวธิดาพร  คุณสุวรรณบุตร
3. นางสาวนภาลัย  สุขสงวน
4. นางสาวภัทรวดี  ระยับศรี
5. นางสาวมุฑิตา  นิทัศนกุล
6. นางสาวลลิตา  ปักการะโถ
7. นางสาววิภาดา  จันทร์งาม
8. นางสาวสริญญาพร  ธิเดช
9. นางสาวสิริจรรยา  ธาตุสุวรรณ
10. นางสาวอาทิตยา  ศิละวงษ์
11. นางสาวอาภัสรา  ทองฤทธิ์
12. นางสาวอารยา  แก้วใส
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายเจษฎา  พันธ์คูณ
3. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
4. นางกนกอร  มูลสาร
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง 20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  สะโสดา
2. เด็กชายชาคริต  วงษ์ทา
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  สองเมือง
4. เด็กหญิงธนพร  ไทยปิยะ
5. เด็กชายธนวัฒน์  สุริโย
6. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดอกอินทรื
7. เด็กหญิงปิยธิดา  ดิษฐประสพ
8. เด็กชายพีรติ  ศิริพุ่มพา
9. เด็กชายภูวรินทร์  ลุนคำ
10. เด็กหญิงลักษณารีย์  จองบุญวัฒนา
11. เด็กหญิงสิริยากร  ศรีสุภา
12. เด็กหญิงสุปะวีร์  วงษ์นาลอย
13. เด็กหญิงอภิญญา  แก้มมูล
14. เด็กหญิงอรุถณี  วรจักร์
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
2. นายศุภชัย  พิมปะทัง
3. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
4. นายจักรพงศ์  เจริญกิจพานิช
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 25 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีคำมุล
2. เด็กหญิงขวัญอนงค์  ติระ
3. นายชิตพล  อนุพันธ์
4. เด็กหญิงฐิติมา  เฉลิมบุญ
5. เด็กหญิงทิพย์นราพร  งามวิลัย
6. นางสาวธัญญาธรณ์  สุขจันทร์
7. นายนทีธร  หลักด่าน
8. เด็กหญิงนันธิณา   จันทรีมา
9. นายพงศ์สรรค์  วันทะวงษ์
10. นางสาวรัตติกาล  ใยแจ่ม
11. นายวรสิทธิ์  แก้วศรีนนท์
12. นายศตวรรษ  คำนึก
13. นางสาวศุภวดี  น้อยมิ่ง
14. นางสาวสุดารัตน์  จินดาศรี
15. นายเนติพงษ์  มะณูธรรม
 
1. นางสาวธานีรัตน์  ไกรรักษ์
2. นายอุทัย  จึงสมาน
3. นายจิระพงษ์  พุ่มงาม
4. นายสันติราษฎร์  ไพรป่า
5. นางสาวปวีณ์  พันธสีมา
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.4 ทอง 9 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายนที  อัมภรัตน์
2. นายพัฒนาการ  แสวงพันธ์
3. นายรัชชานนท์  แก้วมณี
4. นายวิชชากร  นวลศิริ
5. นายสุทธิชาติ  เผื่อแผ่
 
1. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา
2. นางสาวไอยเรศ  โดดชัย
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84 ทอง 21 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นายชัยวัฒน์  คำเสียง
2. นางสาวณัฐริกา  ชนะมี
 
1. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์
2. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90.2 ทอง 12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ประกอบเสียง
 
1. นางสิรินาท  พันธ์รัมย์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 74.6 เงิน 38 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวภิรฎา  ปี่แก้ว
 
1. นางพรสริญ  ศุภภาภิญโญ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.8 ทอง 13 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจินดาชยานันต์  ปุลพรนันท์
 
1. นางจีระพร  ชองรัมย์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.2 ทอง 7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวพิมพ์มาดา  ทองสุข
 
1. นางจุฑาภรณ์  พิมาร
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 46 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กชายณัฐนนท์  นนท์ศิลา
2. เด็กหญิงนิชากร  ชิตวัน
3. เด็กหญิงวิภาดา  พิชัยศิริ
4. เด็กหญิงศิรินทร  จันทพันธ์
5. เด็กหญิงเบญจภรณ์   ภางาม
 
1. Mr.Kevin  Navarro
2. นางสาวดวงสมร  กาบมาลี
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.8 ทอง 14 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกัญญนันทน์  ธีระธนิตโรจน์
2. นางสาวชนภา  สระสิงห์
3. นางสาวอุบลวรรณ  โยลัย
4. นางสาวเขมจิรา  ไสว
5. นางสาวเบญจมาศ  โสรถาวร
 
1. นางสาวชนกพร  สติภาบุญโสดากร
2. นายพงศ์วิทย์  มะโรณีย์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายธีรภัทร  นาคนาคา
2. เด็กชายบวร  แก้วหล่อ
 
1. นายภูวดล  วนขุนทด
2. นางสุกัญญา  แก้วเกาะ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 74.5 เงิน 41 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายพงศกร  นำสุวัฒน์
 
1. นางรัชนี  นวลศิริ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.33 ทอง 9 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงณธีรมาศค์  มะลิพันธุ์
2. เด็กหญิงดลยา   พวงจำปา
 
1. นางสาวนาฎสินิ  โพธิสาร
2. นายธีรศักดิ์  ชูแก้ว
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.83 ทอง 9 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวจิรดา  บุญมาก
2. นางสาวบุญฑวรรณ   นัยนิตย์
 
1. นางสาวเกศินี   บรรจง
2. นางสาวชลล์ลฤลล์   เนียมจิตร
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปริมฐิตา  สมัย
2. เด็กชายอัฏฐวัฒน์  หงษ์สมบัติ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  อมรเดชากุล
2. MissChifuyu  SHINGAKI
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวดรุณี   พันธ์ศิริ
2. นางสาวแพรนิยม  ทองมวล
 
1. นางสาวสุภาพร  หอมเนียม
2. นายสำเริง  บุญตา
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81.67 ทอง 21 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายณัฐนนท์   พรหมคุณ
2. นางสาวลักษณพร   สายแก้ว
 
1. นางสาววีรันทร์ศิตา  มีหนองหว้า
2. นางสาวเพ็ญนภา  เคนกุล
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 62.53 ทองแดง 17 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวชวิศา  พิมกรณ์
2. นางสาวภิญญดา  วิชาชัย
 
1. นางสาวจิรภาภรณ์  ผดุงกิจ
2. นางนริศรา  พลตรี
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง 4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวฐิติมา   ไกรษี
2. นายพีรพงศ์  ศรีบุญ
 
1. นางปิยลดา   หารไชย
2. MissKai Kang  Li
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวพัชราภรณ์  พึ่งใจ
2. นางสาวพัชรี  บุญยง
 
1. นางสาวสุภาพร  หอมเนียม
2. นายศักรินทร์  สุทารส
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 60.66 ทองแดง 12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกุลธิดา  หล่าธรรม
2. นางสาวทิพญาภรณ์  ไชยพิมพ์
 
1. นางสาววีรันทร์ศิตา  มีหนองหว้า
2. นางสาวเพ็ญนภา  เคนกุล
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวธันวาพร   สำโรงแสง
2. นางสาวนันทิกานต์   ญาติปลื้ม
3. นายรชต   ศรีชัย
4. นายวีรภัทร   พุทธสวัสดิ์
5. นางสาวอินทุอร   ฤกษ์ใหญ่
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   ไชยปัญญา
2. MissYan xi  He
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายกายสิทธิ์  ชูเชื้อ
2. นางสาวจิรัชญา  ศรีโนนลาน
3. นายชัยนรินทร์  รุ่งแสงนิธิวัฒน์
4. นางสาวศรัญญา  สมดอกแก้ว
5. นางสาวศุภรัตน์  จงวัฒนารักษ์
 
1. นายอำนาจ  เส้นคราม
2. MissChifuyu  SHINGAKI
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 57.67 เข้าร่วม 14 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวชญาภรณ์  ลาลุน
2. นางสาวปวิณากร  แป้นโสม
3. นางสาวปาณรวี  นิรันดร์วัฒนะเดชา
4. นายสุวนิต  ธรรมบุตร
5. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์   คำลอย
 
1. นางสาวจิรภาภรณ์  ผดุงกิจ
2. นางนริศรา  พลตรี
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 78.66 เงิน 10 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกาญจน์ณชา  สมานมิตร
2. นายก้องสกุล  เสนคราม
3. นายจตุรภุช  จาระนัย
4. นางสาวปภาวี  สัมนา
5. นางสาวอัญตรา  ครัวกลาง
 
1. นางสาววีรันทร์ศิตา  มีหนองหว้า
2. นางสาวจิตนภา  ประกิ่ง
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวพิมพ์อร   ห่อทรัพย์
 
1. นางภัคศรัณญ์   กัลปพฤกษ์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวจิดาภา  จารกัณหา
 
1. นายสำเริง  บุญตา
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 40.66 เข้าร่วม 12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวรักษิตา  ไพรบึง
 
1. นางสาววีรันทร์ศิตา  มีหนองหว้า
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง 17 โรงเรียนละทายวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีสำอางค์
2. เด็กชายดลพร  ศรีสำอางค์
3. เด็กชายนัทธพงศ์  จัตกุล
4. เด็กชายบุณยทรรศน์  วงศ์เจริญ
5. เด็กชายวิวรรธ  อุ่นอ่อน
6. เด็กชายอณุวัตน์  พละศักดิ์
7. เด็กชายอนุรักษ์  สุวรรณดี
8. เด็กชายเดชศักดา  ทาไร
 
1. นายสุดใจ  แท่นศิลา
2. นายสุกรี  ศรีวงษา
3. นายณัฐพงษ์  สายธนู
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.7 ทอง 7 โรงเรียนละทายวิทยา 1. นายนพรัตน์  บุญรินทร์
2. นายพงษ์สิทธิ์  โคตรวงศ์
3. นายพรประสงค์  โประวะ
4. นายพลธร  กล่อมจิต
5. นายศราวุฒิ  สุสาระโพธิ์
6. นายเจริญ  คำศรี
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสุภาพ  บุญรมย์
3. นางกนิษฐา  คำมี
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 66 ทองแดง 41 โรงเรียนละทายวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ผูกมั่น
2. นางสาวปิยะดา  บุญประเคน
3. นางสาวศิริประภา  อินทร์โสม
4. นางสาวศิริภาพร  จันทร์ละออ
5. นางสาวศิริรัตน์  พละศักดิ์
6. นางสาวสุกัญญา  ทองลือ
7. นางสาวหนึ่งธิดา  สุภาพงษ์
8. นายอภิสิทธิ์  สีแสด
9. นายเอกรินทร์  บุญรินทร์
10. นางสาวเอวิกา  สุรวิทย์
 
1. นางปิยะมาศ  ค้าโค
2. นางศิวภรณ์  พันธุ์เพ็ง
3. นายสุพรรณ  ค้าโค
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85.88 ทอง 16 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยโชค
2. เด็กหญิงธนพร  หงษ์ศิลา
3. เด็กชายธนากร  ศรกุพันธ์
4. เด็กหญิงปราณี  พิมาน
5. เด็กหญิงวิลาสินี  ตุลาดิลก
 
1. นางวิไล  กุยแก้ว
2. นางสาวทิพยรัตน์  กาประสิทธิ์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.5 ทอง 12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายณฐกร  จำนงค์
2. นางสาวบงกชกร  สารชาติ
3. นางสาวรัตสิมาภรณ์  สิทธิพันธ์
4. นางสาวสิรินทิพย์  ทองทับ
5. นางสาวอรญา  สุทธปัญญา
 
1. นางแครทรียา  วสุกาญจนานนท์
2. นางสาวพรลภัส  เมฆไชยภักดิ์
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 33 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงลลิตา  สังวร
2. เด็กหญิงวริศรา  จันทร์เกษ
3. เด็กหญิงอินทิรา  บรรจงจิตร
 
1. นางอิศราวรรณ  ใจแจ้ง
2. นายชัยกฤต  อินทะโส
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. นายชวัลวิทย์  บุญช่วย
2. นายทวีรัตน์  พรมตา
3. นางสาวศศิธร  โพธิราช
 
1. นางภัสนันท์  เขียวอ่อน
2. นางไพเราะ  ชินวงค์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงศศิธรธีรา  เมตตามนุษย์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  จูมทอง
 
1. นางสุนันทา  บุญเอนก
2. นางอาภรณ์  บุญมาก
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวสุวิมล  เริงรมย์
2. นางสาวอารียา  บุญสงค์
3. นางสาวเมทิกา  มูลเสนา
 
1. นางสาวบุญล้อม  กันตรง
2. นางยุพิน  จันทร์ศรี
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 66 ทองแดง 34 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวขวัญฤดี  สีสัน
2. นางสาวศิริวรรณ  โยธี
 
1. นายภูเบศ  เศรษฐบุตร
2. นางสาววิรากานต์  ห่วงทิม
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. นายมัทราวุธ  เมียดมอ
2. นายสุริศักดิ์  ผลบุญ
 
1. นายปรีชา  อสิพงษ์
2. นางสาวฝนทิพย์  สุขส่ง
 
164 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 21 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจินต์ศุจี  กองสะดี
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วคำ
3. เด็กชายตะวัน  สุรนารถ
 
1. นางสาวสมบูรณ์  ดวงพล
2. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์
 
165 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.75 ทอง 4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายธีรศักดิ์  อินทร์งาม
2. นางสาวนาวินี  แสงใส
3. นางสาววรัญญา  ไตรศรี
 
1. นางสาวสุภัทรา  ชูสาย
2. นางสาวปัทมาพร  ทิศลี
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายปรัชญา  อบอุ่น
2. นายอะตอม  เชีย
 
1. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์
2. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงนริศรา  จันต๊ะมูล
2. เด็กหญิงสิรภัทร  วงศ์ราษฎร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์   โกศลศิรศักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรพรรณกรณ์   ก้อนคำ
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงปวริศา  ผิวงาม
2. เด็กหญิงพินทุสร  ศรีระษา
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
2. นางสาวพรธิดา   ศาลางาม
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง 8 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กชายฐนกร  ทองสา
2. เด็กชายอรรถพล  รอดคำทุย
 
1. นางศิริลักษณ์  พงษ์สุระ
2. นายประหยัด  แถลงสุข
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง 5 โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. นางสาวธิดาวรรณ  มาลาสาย
2. นางสาววาสนา  ไข่สีดา
 
1. นางสุธารินี  อสิพงษ์
2. นางศศิพัชร์  พงศ์ธีรวุฒิ
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 34 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ไชยปัญญา
2. เด็กชายวัชรเกียรติ  พิทักษา
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
2. นางสาวพรธิดา   ศาลางาม
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 27 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายคมสันต์  ศรีโวหะ
2. นางสาวทิพย์กมล  ทิพย์สมบัติ
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
2. นายไพรนคร  ชิณะแขว
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 75 เงิน 31 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวนันทิกานต์  ไชยบรรณ์
2. นางสาวอภิชญา  ทองอินทร์
 
1. นายไพรนคร  ชิณะแขว
2. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 49 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  พละหงษ์
2. เด็กหญิงปารีรัตน์  สายทะวงค์
 
1. นางสาวสุภาพัช  สระโสม
2. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74.6 เงิน 21 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติพงษ์   ทานกวีวงศ์
2. เด็กชายภัทรากร    บุญคง
 
1. นายศักดิ์ชาย   วรรณวงศ์
2. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายพุทธชาติ  เขาอิน
2. เด็กชายสิรวิชญ์  เขียวอ่อน
3. เด็กชายอนุพงษ์  มีสติ
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นางนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล  นายทิว พจนา
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 74.8 เงิน 31 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวจันจิรา  ชื่นอารมณ์
2. นายยุทธิวงศ์  เลื่อนฤทธิ์
3. นายเรืองชัย  บุญบำเรอ
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นางจงกล  บัวสิงห์
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  ไวยุกรณ์สุกุล
2. เด็กชายณฎฐพล  ทองคำ
3. เด็กชายสาริน  อาจสาลี
 
1. นายภูเบศ  เศรษฐบุตร
2. นางสาวอัจฉราพันธ์  ไชยเทพา
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 97 ทอง 4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายคุณานนท์  บุญมา
2. นางสาวรัตนา  เพ็งพุฒ
3. นางสาววรัญญา  ตอนสี
 
1. นายทองพูน  แพงมา
2. นายสำราญ  ฤกษ์อุโฆษ์
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 27 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายธีรวุฒ  จำปาเรือง
2. เด็กชายรัชชานนท์  ชิณวงษ์
3. เด็กชายไตรภพ   เพชรลือชา
 
1. นายจิราวัฒน์  นางาม
2. นายวุฒิชัย  คำเสมอ
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 78.8 เงิน 15 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวนลินนิภา  ก่ายแก้ว
2. นายรัฐธรรมนูญ   สีหาบุตร
3. นายอนุวัฒน์  เสียงหวาน
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นายศักดนับ  สืบเสน
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายธรรมนูญ  กล่อมปัญญา
2. เด็กชายรัชวิทย์  รัตนภักดิ์
3. เด็กชายศุภวิชญ์   นาจำปา
4. เด็กชายไชยวัฒน์  ชัยสุวรรณโชติ
 
1. นายไพรนคร  ชิณะแขว
2. นางสาวอัจฉราพันธ์  ไชยเทพา
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 72 เงิน 22 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายชญานิน  นาเพีย
2. นายชัชพิสิฐ  เกษร
3. นายวชิรวิชญ์  แดงพิบูลย์สกุล
4. นายอัษฎา  พละศักดิ์
 
1. นายไพรนคร  ชิณะแขว
2. นางสาวอัจฉราพันธ์  ไชยเทพา
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กชายธีรเดช  แกล้วกล้า
2. เด็กชายวัชเรนทร์  ทองเหลื่อม
3. เด็กชายสรรค์ติชัย  ศรีหาวงศ์
 
1. นายวิจักษณ์  ทองเพชร
2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.2 ทอง 45 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 1. นายก้องเกียรติ  สุปัตติ
2. นายณภควัช  โพธิ์งาม
3. นายมงคล  พันธุ์ดี
 
1. นางธนภรณ์  คำสุมาลี
2. นางสุมิตตา  เกษร
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.75 ทอง 50 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. เด็กชายทิวากร  อินธิเดช
2. เด็กชายอรรถพร  โยแก้ว
3. เด็กชายโชควัชรพล  โยธาพล
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
2. นายกฤษฎา  เขตสกุล
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกชกร  ไกรวิเศษ
2. นางสาวศริณภรณ์  โพธิ์ภักดี
3. นายเกียรติศักดิ์  ศรีนารักษ์
 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นางสุภาภรณ์  มนิระพงศ์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายชนาธิป  ทองอินทร์
2. เด็กชายชินวร  แสนคำ
3. เด็กหญิงณัฐยมล  พึ่งสังวาลย์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชมภูธร
5. เด็กชายธีรศักดิ์  ทองสุข
6. เด็กชายนธี  เชิดสะภู
 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นางศิรินนภา  จวงพลงาม
3. นางสาวภิภาพร  ศรีขัดเค้า
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายกรรชัย  เพชรมงคลเจริญ
2. นางสาวจิราภรณ์  อ่อนอก
3. นางสาวจุทามาส  บุญรักษา
4. นายปิยะพงษ์  วงษ์พินิจ
5. นายศรัณย์  มรรคสันต์
6. นายโมไนย  บุญมี
 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นางกัญญา  ปิยกรศาสตร์
3. นางพิมลรัตน์  บุญงาม
 
190 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 45 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ศรีนนท์
2. เด็กหญิงปราณปริยา  ฉิมพาลี
3. เด็กหญิงสินีนาถ  ทองแท้
 
1. นางอุไรวรรณ  เพื้อก่ำ
2. นายวิโรจน์  วรรณชัย
 
191 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 49 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกชพรรณ  วรรณทวี
2. นางสาววชิราภรณ์  อ่อนโส
3. นางสาววิลาสินี  นามวงษ์
 
1. นางอุไรวรรณ  เพื้อก่ำ
2. นายวิโรจน์  วรรณชัย
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ภูษา
2. เด็กหญิงสุภัทรา  พละศักดิ์
3. เด็กหญิงอัมมิการ์  ไชยพารา
 
1. นางกาญจนา  ยอดมาลี
2. นางสุมาลี  บุญเฮ้า
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.8 ทอง 6 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ศาลา
2. นางสาวรุจิรา  รุจิโภชน์
3. นางสาวอภิสรา  หล่อดี
 
1. นางกาญจนา  ยอดมาลี
2. นางสุมาลี  บุญเฮ้า
 
194 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.4 ทอง 9 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ลักษวุธ
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  เจริญพันธ์
3. เด็กหญิงปัณณ์   โยธิคาร์
 
1. นางสาวชมภู  คำโท
2. นางสาวสถิดาภรณ์  ขันคำ
 
195 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. นางสาวดวงกมล  ขำศรี
2. นางสาวปวันรัตน์  จุทสิงห์
3. นายภานุเดช  บุษบงค์
 
1. นางสาวนิภาพร   จันทภักดิ์
2. นางจันทร์อรุณ  ไกรวัฒนกรณ์
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 51 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิญาภา  จันโท
2. เด็กหญิงวริศรา  ทิพย์รักษา
3. เด็กหญิงเกษมณี  อุ่นเรือน
 
1. นายประจักษ์  ติมรัมย์
2. นางสาวสมคิด  ศรีบูระ
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. นางสาวจุฬาภัทร  ศรีเสริม
2. นายชาติชาย  สำราญ
3. นางสาวดารณีพร  คำบาล
 
1. นายประจักษ์  ติมรัมย์
2. นางอมรวรรณ  ศรีนา
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.6 ทอง 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงผลาหนุน  กุลมี
2. เด็กหญิงภัทราพร  สายสิงห์
3. เด็กหญิงโยชณา  น้อยวรรณะ
 
1. นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์
2. นางเกศรา  จันทร์แสง
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.4 ทอง 32 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นายธนพล  พลหาญ
2. นายภานุพงศ์  พะวงค์
3. นายอัษฏายุธ  คำเสียง
 
1. นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์
2. นางเกศรา  จันทร์แสง
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง 26 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  ภูห้องเพชร
2. เด็กหญิงทศพร  ศรีด้วง
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  พงษ์บรรเทา
 
1. นางนาตยา  จันทรักษ์
2. นางสาวหัสยา  บัวแก้ว
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวนภัสร  อุ้ยเจริญ
2. นางสาววัชราภรณ์  พืชศรี
3. นางสาวเจนจิรา  ประสานสุข
 
1. นางสมใจ  คำศรี
2. นางวรรณภา  แสนทวีสุข
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  อรอินทร์
 
1. นางสาวปริญญา   ถิลา
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายเกริกพล  แก้วพวง
 
1. นางธนิดา  แก้วพวง
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธีรดา  ยินดี
 
1. นางสาวจันทรรัตน์  โพธิพันธ์
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สายบุญสา
2. เด็กหญิงคุนัญญา  พื้นผา
3. เด็กชายฐิติกร  ธุระพันธ์
 
1. นางไพเราะ  ชินวงค์
2. นางสาวจันทรรัตน์  โพธิพันธ์
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. เด็กชายประกาศิต  อยู่เย็น
 
1. นายไชยวัติศิลป์  พิมพัก
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 23 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ 1. เด็กหญิงจิรสุตา   แก้วไสย์
 
1. นางสาวกิตติยา   เหล่าหู้พงษ์พันธ์
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.4 ทอง 4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิชญวี  ทิพย์รักษา
 
1. นายศุภชัย  เมตตามนุษย์
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายโสภณวิชญ์  ปฏิเหตุ
 
1. นางสาวศศิธร  ดัชถุยาวัตร
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 20 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงยุวดี  ศรีหนาท
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 74.4 เงิน 14 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายก้องภัค  ศรีอำนาจ
 
1. นางสาววราภรณ์  มะโรณีย์
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85.33 ทอง 10 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวสุทธิกานต์  สายตา
 
1. นางสาวอุทัย  สิงหาภู
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง 19 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. นางสาวอารีรัตน์  องคศาสตร์
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.6 ทอง 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 1. นายอดิพงษ์  พลเมือง
2. นายอภิชาติ   ยอดแสง
 
1. นางสาวกุญชญานี  ณ นิมิตร
2. นางสาวนุชชะรี  คมศรี
 
215 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 88.9 ทอง 13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กชายภูบดี   ศรีโสดา
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
 
216 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 81.95 ทอง 44 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวจันทร์จิรา  ภารุนัย
 
1. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 84.6 ทอง 24 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายศุภกฤษณ์  สารีบุตร
 
1. นายสุธิพงษ์  สมศรี
 
218 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 87.8 ทอง 28 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายธีรภัทร  พยัคฆกุล
 
1. นายอุทัย  จึงสมาน
 
219 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 93.8 ทอง 4 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายวราวุฒิ  บัวแย้ม
 
1. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา
 
220 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 25 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายพิชญะ  ทองแสน
 
1. นายสุธิพงษ์  สมศรี
 
221 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายพลภัทร  ทองลือ
 
1. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา
 
222 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 83.84 ทอง 20 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายอรรถพล  นามวิชา
 
1. นายอุทัย  จึงสมาน
 
223 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 91.71 ทอง 8 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกนกวรรณ   ศรีคำมุล
2. เด็กหญิงขวัญอนงค์   ติระ
3. นายจิรายุ   อ่อนสี
4. นายฉัชนันท์   ทองศรี
5. นายชิตพล  อนุพันธ์
6. เด็กหญิงฐิติมา   เฉลิมบุญ
7. เด็กหญิงทิพย์นราพร   งามวิลัย
8. นางสาวธัญญาธรณ์   สุขจันทร์
9. นางสาวธิติยากร   ไชยรักษ์
10. นายธีรภัทร   พยัคฆกูล
11. นายนทีธร   หลักด่าน
12. เด็กหญิงนันธิณา   จันทริมา
13. นางสาวปรีดาวรรณ   ขวัญอ่อน
14. นายพงศ์สรรค์   วันทะวงษ์
15. นายภัทรพล   กำจร
16. นายภูวนาถ   สารพัฒน์
17. เด็กชายภูวเนศวร์   ธรรมคุณ
18. นางสาวรัตติกาล   ใยแจ่ม
19. นายวชิรวิทย์   ลาอำ
20. นายวรสิทธิ์   แก้วศรีนนท์
21. นายวสิษฐ์พล   พันธสีมา
22. นายวีระพงศ์   จันทร์ดี
23. นายศตวรรษ  คำนึก
24. นางสาวศุภวดี   น้อยมิ่ง
25. นางสาวสุกัญญา   กิ่งนอก
26. นางสาวสุดารัตน์   จินดาศรี
27. นายอรรถพล   นามวิชา
28. นายเกรียงไกร   ฤทธินันท์
29. นายเจตพัฒน์   เพ็งชัย
30. นายเนติพงษ์   มะณูธรรม
 
1. นายอุทัย  จึงสมาน
2. นายจิระพงษ์  พุ่มงาม
3. นางสาวธานีรัตน์  ไกรรักษ์
4. นายเทพปทาน  สีแก้ว
5. นายนิธิศ   สายเชื้อ
6. นางสาวปวีณ์  พันธสีมา
7. นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์