สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 36 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีธรรมมา
 
1. นางญาณี  ชัยพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 55 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกรกนก  ศรีบุตตา
 
1. นางญาณี  ชัยพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 47.4 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา  ศรีแสง
 
1. นายประภากร  วังคีรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 25 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวเสาวณีย์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางประเทือง  มิคะมา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 59 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  วงค์พา
 
1. นายประภากร  วังคีรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 51 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายภาณุวัฒน์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางประเทือง  มิคะมา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 55 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  นนทะการ
 
1. นางญาณี  ชัยพันธ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 49 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  จันทะคีรี
 
1. นางสาวศิริพร  ตาริยะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 46 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กหญิงบุริมนาถ  จีนนารักษ์
 
1. นายทองใบ  กุวัง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 46 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวอรวรรณ  สิงห์สถิตย์
 
1. นางสาวพรทิพย์  เชื้อบุญมี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 18 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงสุปราณี  สารมะโน
2. เด็กหญิงอุมากรณ์  ป้องกัน
 
1. นางพัชรี  อุ้ยเลิศ
2. นางสาววราภรณ์  ชาวดร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวนริศรา  อุ่นแก้ว
2. นางสาวยุพา  ราชวัตร
 
1. นางสาวศิริพร  ตาริยะ
2. นางวิลาวรรณ  ตรีวิเศษ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72.01 เงิน 57 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  ศรีชมษร
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวชุติณัฐสมน  ปัญญาใสธนุกล
2. นางขนิษฐา  วงคำโสม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75.49 เงิน 54 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกรวรรณ  เนธิบุตร
 
1. นางสาวชุติณัฐสมน  ปัญญาใสธนุกล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 50 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวพักตร์จิรา  สุขเกษม
 
1. นางสาวสายพิน  สีทาสังข์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 15 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายเมธี  ยิ่งยงวัฒนกิจ
 
1. นางสาวเรืองศิริ  สีหามาตร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 44 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงนลินนิภา  คำแก้ว
2. เด็กหญิงสุชานันท์  มณีศรี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  พรมสุวรรณ
 
1. นางสาวพิชญา  จันทะพล
2. นางศิราภรณ์  สุจิมงคล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 47 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวประภาพร   ษรจันทร์
2. นางสาวปิยพร    วังคีรี
3. นางสาวเมทินี   สุทธิ
 
1. นายเปรมฤทธิ์    ชานนท์เมือง
2. นางสาวพีรดา   บุญเชิด
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 55 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์กวด
2. เด็กหญิงชมพูนุช  โสประดิษฐ์
3. เด็กหญิงรมณียา  น้อยรุณ
 
1. นายปิยะราษฎร์  ดาสมกุล
2. นางสาวกนกขวัญ  เหมสุทธิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 38 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายธีรภัทร   พรมนำ
2. นางสาวอรัญญา   ศรีบุตรตา
3. นางสาวเมธาวรรณ   พุทธสิมมา
 
1. นางสาวพีรดา   บุญเชิด
2. นางสาวอักษรสวรรค์   ศรีธรรมมา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 58 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์   สมศรีแก้ว
2. เด็กหญิงวรนิษฐา   แพงจันทร์
 
1. นายเปรมฤทธิ์   ชานนท์เมือง
2. นางสาวพีรดา   บุญเชิด
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 68 ทองแดง 45 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวนงนภัส   พรหมรักษา
2. นางสาวภัทราวดี   แพงจันทร์
 
1. นายเปรมฤทธิ์    ชานนท์เมือง
2. นางสาวพีรดา   บุญเชิด
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 43 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายปัญจพล   ไชยาน้อย
 
1. นางเนตรญา   พินธิสืบ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 49 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวจารุวรรน  น้ำนวล
 
1. นางสาวสายชล  สายเหมย
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 79.93 เงิน 33 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์   จันทราภัย
2. เด็กชายประกาศิต   สุขคล้า
 
1. นางสาวพีรดา   บุญเชิด
2. นางสาวศิริกัล  บุญไทย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 83.35 ทอง 23 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  วังคีรี
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  พอค้ำ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายภูพิรัฐ   สารมะโน
 
1. นางสาวญาณิศา   เสนานุช
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 38 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวจุไรรัตน์   นนทะโคตร
 
1. นางสาวญาณิศา   เสนานุช
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายธนพัฒน์   ฝอยเงิน
 
1. นางสาวเบญจวรรณ   จันจอม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 42 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุธงษา
2. เด็กหญิงมนัสชนก  พิมสาลี
3. เด็กชายอภิรักษ์  คุณนา
 
1. นางดวงพร  พรมน้ำอ่าง
2. นางสาวชญานิษฐ์  สืบผาง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 51 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีพรหม
2. นางสาวพนิดา  ตันตุลา
3. นายวงตะวัน   บูรณวิชิต
 
1. นายอัมพร  วิจิตรปัญญา
2. นางณัฐวดี   พรหมรักษา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วันทองสุข
2. เด็กหญิงญาณิศา  ทิพย์ศรีราช
3. เด็กหญิงอุษณิษา  เขาลาด
 
1. นายธนัญชัย  อาจปาสา
2. นางสาคร  มูลอามาตย์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 60 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา   ยนสำอาง
2. นางสาวพนิดา  ตันตุลา
3. นายวงตะวัน    บูรณวิชิต
 
1. นางสาวพิมลจิต    สิงห์สถิต
2. นางสาวศุภมาศ   ศรีบุตตา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 56 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงจตุพร  อินทะวงศ์
2. เด็กหญิงวนิดา  พรมมาวัน
3. เด็กหญิงสุธาศิณี  วงลุนลา
 
1. นายสกัณฑ์  ทันศึก
2. นายอดิศักดิ์  ศรีบุตรตา
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 50 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวนันทนา  ยอยบุผา
2. นางสาวศิริวิภา  พรหมรักษา
3. นางสาวสุรินพร  เนธิบุตร
 
1. นายสกัณฑ์  ทันศึก
2. นายอดิศักดิ์  ศรีบุตรตา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.88 ทอง 14 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงคริส  บีกอม
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  จันโทภาศ
3. เด็กหญิงหฤทัยชล  อรรคสูรย์
 
1. นายยุทธนา  ลาสิงห์
2. นางสาคร  มูลอามาตย์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 59 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวพนิดา  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวภัคจิรา  พิมพา
3. นางสาวศศิธร  สาระแสน
 
1. นางสาวสันทนี  จอดนอก
2. นางสาวฐิติพร  หาระคุณ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมมาวัน
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ใบเขียว
 
1. นางสุกัญญา   เศษสุวรรณ์
2. นางสาวพรรณนิภา  สามศรี
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 57 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวพัชรินทร์  พรหมมาวัน
2. นางสาวไหมทอง  กุุลใบ
 
1. นายสกัณฑ์  ทันศึก
2. นายอดิศักดิ์  ศรีบุตรตา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 55 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายพิพิชชน  ศรีชมษร
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ยศพิมพ์
 
1. นายชัยทัต  จันโทภาศ
2. นายวิทยพัฒ  สีหา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 60 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายจิรเมธ  การเร็ว
2. เด็กชายธนาวุฒิ  โกษาจันทร์
 
1. นายชัยทัต  จันโทภาศ
2. นายวิทยพัฒ  สีหา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.4 เงิน 61 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   วังคีรี
2. เด็กหญิงกวินธิดา   สายบุญชู
3. เด็กหญิงดลนภา   กลิ่นตัน
4. เด็กหญิงสุรัตนา   รักเจริญ
5. เด็กหญิงสุวรรณี   วังคีรี
 
1. นางสาวศิริขวัญ   มาลาศรี
2. นายพงศ์พิช   คูสูงเนิน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง 61 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวณัฐธยาน์  ยศทะศรี
2. นางสาวปพิชญา  เพียปลัด
3. นางสาวพัชราภรณ์  ราชเพียแก้ว
4. นางสาววิมพ์วิภา  จันทร์รักษา
5. นางสาวอรทัย  จันทะคุณ
 
1. นายวุฒิชัย  พรมใจ
2. นางสาวสุมาลี  กันธุ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 36 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  ฤทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุคงเจริญ
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธรฤทธิ์
4. เด็กหญิงสตรีรัตน์  กุลสิม
5. เด็กหญิงสุนิสา  สาระพันธ์
 
1. นางวิไลวรรณ  สุทธิพรรณกุล
2. นางสาวสุรางรัตน์  ทองสุข
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.7 ทอง 30 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวชุลีพร  เนธิบุตร
2. นางสาวรัชนีกร  เนธิบุตร
3. นางสาวศิริลักษณ์  คำแปง
4. นางสาวสายวลี  สินไชย์
5. นางสาวอรัญญา  พิมเสน
 
1. นางวิไลวรรณ  สุทธิพรรณกุล
2. นางสาวสุรางรัตน์  ทองสุข
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง 48 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายกษิดิศ  ถาวรชีพ
2. นางสาวฉัตรชฎา  อาสาวัง
3. นางสาวญาดา  เตชาชินรักษ์
4. นายนครินทร์  สินสวัสดิ์
5. นายพีรพัฒน์  ศรีบุรินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบัวหลวง  เบาะแฉะ
2. นางประภาวรรณ  สุขทองสา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 81 ทอง 24 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  ควรศิริ
2. นายจตุรงค์  เนตรแสงศรี
3. นางสาวจิรัชญา  เนตรแสงสี
4. นางสาวฉันท์ชนก  ธัญญารักษ์
5. เด็กหญิงชมภูนุช  ศรีดวงจันทร์
6. นางสาวณัฐธิดา  บุตรพา
7. เด็กชายธนสาร  สารวิจิตร
8. นางสาวนาตยา  บัวระภา
9. นางสาวน้ำผึ้ง  คำปูน
10. นางสาวปริษา  ทาทองสี
11. นางสาวพรชิตา  ประสมทรัพย์
12. เด็กชายพีรวัฒน์  สำคัญ
13. นางสาวมยุรี  สารมโน
14. เด็กชายวรวุฒิ  แก้วแพง
15. นายวรวุฒิ  เนตรแสงศรีี
16. นางสาววารุณี  ศิริวรรณ
17. นางสาวสุภานัน  ศรีแสงรัตน์
18. เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันทร์ภิรมย์
 
1. นางสาวศิริสุดา   คณะศิริวงษ์
2. นางวราวรรณ  ศรีธนะชาติ
3. นายฤทธิชัย  คนไว
4. นางสาวสายชล  พรหมดี
5. นายเศรษฐศักดิ์  บับที
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 57 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  โกษาจันทร์
 
1. นายฐิตินันท์  อุ้ยปะโค
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 59 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวภารุวรรณ  ศรียาบับ
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีอิ่นแก้ว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกฤติมา  พิมสาลี
2. นายนิธิกร  คำบุยา
 
1. นางประภาวรรณ  สุขทองสา
2. นางวิรตา  ไชยหาญ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 52 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ประสมทรัพย์
2. นายอชิตพล  หล้าปวงคำ
 
1. นางประภาวรรณ  สุขทองสา
2. นางวิรตา  ไชยหาญ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.8 ทอง 44 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  สอนบัว
2. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงจินดาหรา  บุตรพรม
4. เด็กหญิงชริญญา  พรหมโสภา
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  สารมะโน
6. เด็กหญิงพิยดา  สุวรรณชัย
7. เด็กหญิงวรัญญา  การด
8. เด็กหญิงวัชราภร  ศรีบุรินทร์
9. เด็กหญิงอรปรียา  สิงห์คำป้อง
10. เด็กหญิงอริสา  สีทาสังข์
 
1. นางประภาวรรณ  สุขทองสา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบัวหลวง  เบาะแฉะ
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 69.4 ทองแดง 55 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวกานดา  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายณรงค์เดช  ปงเมืองแก้ว
3. นางสาวณัชญาพร  พรมโสภา
4. นายธนพัฒน์   บุตุธรรม
5. นายนครินทร์  กันนลาศ
6. นางสาวปณิตา  พรมมาวัน
7. นางสาวพิมพ์ลภัส   วังคีรี
8. เด็กหญิงรัตนากร  ชัยมงคล
9. นายอธิราช  วังคีรี
10. นายไพศาล  กันนะลาศ
 
1. นายรัฐศาสตร์  ปัดสาพันธ์
2. นายชัยยุทธ  ธะนะ
3. นายภาณุวัฒน์  ศรีบุรินทร์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 41 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สุทธิ
2. เด็กหญิงจรรยพร  สุทธิ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เนาวราช
4. เด็กหญิงณัฐวิภา  สอนบุญทอง
5. เด็กชายธนภูมิ  ระดมพล
6. เด็กหญิงภัทรชานันท์  เชื้อบุญมี
7. เด็กหญิงรวิปรียา  โคทะนา
8. เด็กหญิงวรรณภา  ไชยโยทา
9. เด็กหญิงวิภาวดี  โกษาจันทร์
10. เด็กชายเมธัส  พิมเสน
 
1. นายสุภวิศร์  บุญรักษา
2. นายวีรชาติ  สมอุปฮาด
3. นายเอกลักษณ์  ราชพรหมมา
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 22 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพริสริสา  สีทาสังข์
2. เด็กหญิงพิกุล  อุ่นแก้ว
 
1. นายวีรชาติ  สมอุปฮาด
2. นายสุภวิศร์  บุญรักษา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 17 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวพรรธษา  สิงห์สถิตย์
2. นางสาวสกุลกาญจน์  วลัยศรี
 
1. นายเอกลักษณ์  ราชพรหมมา
2. นางสาวสุวนันท์  ป้องปัดชา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 53 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายวีรพงศ์  พรหมวงศ์
 
1. นางขวัญ​หทัย  อินมา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77.6 เงิน 57 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวอธิชา  อินทร์กลาง
 
1. นางทิพ​สุคนธ์​  มอญ​ขันธ์​
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71.2 เงิน 56 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวชมภูนุช  ศรีดวงจันทร์
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง 43 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวสุภลักษณ์  พรหมดี
 
1. นางเสาวรี  เที่ยงตรง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 60 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกฤติมา  ศรีพรหม
 
1. นางเสาวรี  เที่ยงตรง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 52 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวสุภานัน  ศรีแสงรัตน์
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 53 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงภัทริยา  ทองแบบ
2. เด็กหญิงรัชริกา  สิงห์ทองลา
 
1. นางสิริมา  มหาฤทธิ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 38 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงอรปรียา  ยศคำแหง
 
1. นางสาวภัทรวดี  มีคำ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 60 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวนาตยา  บัวระภา
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 54 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวทิพธัญญา  อินทัง
2. นางสาวธันยพร  สิงห์รักษ์
3. นางสาวพิยดา  สิงห์รักษ์
 
1. นางทิพสุคนธ์  มอญขันธ์
2. นางสาวภัทรวดี  มีคำ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง 54 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กชายนัฐนนท์  ชมภู
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เพลงปาน
3. เด็กชายวาคิม  โคตรมหา
4. เด็กชายวีรภัทร  โสดา
5. เด็กชายสิรภัทร  พรหมรักษา
6. เด็กชายสิริวัฒน์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสิริมา  มหาฤทธิ์
2. นายปิยะราช  ขวัญคุ้ม
3. นายธนะพัฒน์  ทองภูบาล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.8 เงิน 55 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  จันทะคุณ
 
1. นายจักรภพ  สังคีตศิลป์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.2 ทอง 45 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงสุชานาถ  อัมพร
 
1. นางเขมวิกา  สลาพิพม์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  บุตรพา
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.88 เงิน 45 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายภูริภัทร  ขาวเขียว
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.33 เงิน 59 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  แสนประสิทธิ์
 
1. นายจิตติศักดิ์  กาญจนะ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 21 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สอนบุญ
 
1. นายสุเมธ  แก้วแย้ม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 18 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวอารยา  ศรีสันงาม
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.4 เงิน 57 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายวัชรากร  สิงห์รักษ์
 
1. นางสาวสิริยากร  สุภาผล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.34 ทอง 46 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายพานุพงษ์  พิมสารี
 
1. นายธนะพัฒน์  ทองภูบาล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.75 ทองแดง 59 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  สาระพันธ์
 
1. นายธนะพัฒน์  ทองภูบาล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.75 เงิน 57 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวชิดชนก  เนตรอนงค์
 
1. นายจักรภพ  สังคีตศิลป์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.75 เงิน 49 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กชายฉัตรมงคล  มีบัง
 
1. นายธนะพัฒน์  ทองภูบาล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายธนากรณ์  พรหมรักษา
 
1. นางเขมวิกา  สลาพิพม์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง 23 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวมนัสวีร์  ดวงอุปะ
 
1. นายจักรภพ  สังคีตศิลป์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.2 ทอง 45 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวทิพรดา  น้ำกระจาย
 
1. นายจักรภพ  สังคีตศิลป์
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  สมศักดิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญไทย
3. เด็กหญิงนุชวรา  วังคีรี
4. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  คำยี่
5. เด็กหญิงยุวภา  ปัญญาแก่น
6. เด็กชายสิทธิพงษ์  สารมโน
7. นางสาวสุภาวดี  จันจักษ์
8. เด็กชายอนวรรษ  เชื้อบุญมี
9. เด็กชายอรุณอัมรินทร์  โสประดิษฐ
10. เด็กชายอัศวิน  มาตา
 
1. นายพีระพงษ์  กองสิงห์
2. นางเสาวรี  เที่ยงตรง
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง 19 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายธนภัทร  นมัสการ
2. นายธิฌากรณ์  แก่นจันทร์
3. นางสาวนันทรัตน์  จันทศร
4. นายวชิรวิทย์  บุญชัย
5. นางสาววราพร  ชัยสถาน
6. นางสาววิมลรัตน์  มีแย้มภักดิ์
7. นางสาวศรลดา  ไชยโยธา
8. นายสรยุทธ  ทองเผือก
9. นายสัตตยา  บูรณวิชิต
10. นางสาวอลิสา  ชายคำ
 
1. นายพีระพงษ์  กองสิงห์
2. นางเสาวรี  เที่ยงตรง
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 75.2 เงิน 33 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  จันศรี
2. เด็กชายธีรตรี  ศรีพรหม
3. นายธีรภัทร  ทิพโสต
4. นางสาวนรินธร  บัวชาบาล
5. เด็กหญิงศศิวิมล  พรมดี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จำปาศักดิ์
2. นางสาวจารุวรรณ  สิงห์สถิตย์
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 46 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศรีพรหม
 
1. นางเดือนเพ็ญ  คุ้มภัย
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85.6 ทอง 15 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวดัชนียา  รัตนศิริ
 
1. นายธนะพัฒน์  ทองภูบาล
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.2 ทอง 20 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงวริยา  โทศรี
 
1. นางพัชรา   พิทักษ์สฤษดิ์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 70.6 เงิน 61 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวชาลิสา  สุวรรณสี
 
1. นางชิณีนินท์  อินปาน
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ตรงเพ็ชร
2. เด็กหญิงมีสุข  พรมเวียง
3. เด็กหญิงวิรัชญา  โม้หิน
4. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์บ้านคลอง
5. เด็กหญิงสุวรรณี  เนตรผง
 
1. Mr.Patrick Hilario Gonzales  Embalzado
2. นายนิตินัย  คนเพียร
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  ผดุงโกเม็ด
2. นางสาวธีริศรา  หาคูณ
3. นางสาวปวีณา  ผดุงโกเม็ด
4. นางสาวอรปรียา  วังคำ
5. นางสาวอรพรรณ  กัณหา
 
1. นางอัญชลีพร  พฤฒิสาธิกรณ์
2. MissMaricar  Soliguen Aliste
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 57 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญตา
2. เด็กหญิงอันนา  สิงห์สถิตย์
 
1. MissKate Manalo  Garcia
2. นางเดือนเพ็ญ  คุ้มภัย
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 52 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายพานุพงษ์  พิมสารี
 
1. นางวิไลวรรณ  สุทธิพรรณกุล
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  กองวัด
2. เด็กหญิงพรธีรา  สุวรรณชาติ
 
1. นางสาววรรณปวี  มณียศ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 76.93 เงิน 34 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวนริศรา  อุ่นแก้ว
2. นางสาวสิริรัตน์  มีสุข
 
1. นางสาวปนัสยา  เพ็งแจ่ม
2. นางสาวธัญญานันต์  ข่มอาวุธ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 53 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวทิวาพร  เขตสูงเนิน
2. นางสาวมะลิตา  ยศปัญญา
 
1. นางสาวปนัสยา  เพ็งแจ่ม
2. MissZhang  Tianye
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 70 เงิน 59 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกัญญาวีร์  พรหมรักษา
2. นางสาวชนัดดา  นนทะโคตร
3. นางสาวปาริชาต  ประเสริฐโฉม
4. นางสาวศิริรัตน์   สารมโน
5. นางสาวอพิศธิญา  จันทะพินิจ
 
1. นางสาวปนัสยา  เพ็งแจ่ม
2. นางสาวธัญญานันต์  ข่มอาวุธ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 64 ทองแดง 38 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวปรียานัส  อินปลัด
 
1. นางสาวปนัสยา  เพ็งแจ่ม
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 45 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายธนพร  ยันฉิมพลี
2. นายนพกร  แก้วเหลี่ยม
3. นายปาณวัฎ  ธาระสาร
4. นายวุฒิชัย  วังคีรี
5. นายศุภกิจ  ฤทธิศักดิ์
6. นายสมยศ  พรหมโสภา
 
1. นางสาวพรรณนิภา  สามศรี
2. นางศิราภรณ์  สุจิมงคล
3. นายชัยยุทธ  ธะนะ
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 25.9 เข้าร่วม 58 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวชลธิชา   มูลชาติ
2. นางสาวทิพย์เกสร   ซ้อนจันดี
3. นางสาวธิติมา   เสวิสิทธิ์
4. นายธีรภัทร   บัวงาม
5. นางสาวนงนภัส   นนทะโคตร
6. นางสาวพันพัสสา  ขุนราช
7. นางสาวภัทรธิราภรณ์   เสนานุช
8. นางสาววรรณภา   สุขสะอาด
9. นางสาวอภิญญา   วังคีรี
10. นายเอกภพ   นวลจันทร์
 
1. นางจุฬาลักษณ์   บุญพรหม
2. นายวีรชาติ  สมอุปฮาด
3. นาย เอกลักษณ์  ราชพรหมมา
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 50 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงณิชมน  ศิริ
2. เด็กหญิงปณิดา  ยืนสุข
3. เด็กหญิงวิชุรดา  มิ่งแก้ว
4. เด็กหญิงสุภาฤดี  สุวรรณชัย
5. เด็กหญิงอริสา  เชื้อบุญจันทร์
 
1. นางสาวนันทนา  แก้วนาค
2. นางเสริมจิต  ศรีวารี
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 56 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  ทรงพุฒิ
2. เด็กหญิงชลันธร  จันธุ
3. เด็กหญิงพราววดี  แสงฉวี
 
1. นางสาวรจนา  เนตรแสงศรี
2. นางสาวพัชรี  คำดี
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวนริศรา  ใจบุญ
2. นางสาวพรปวีณฺ์  พิมสารี
3. นางสาวลัคณา  วงค์คำโสม
 
1. นางพัชรี  อุ้ยเลิศ
2. นางฐิติมา  หล้าหิบ
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 71.8 เงิน 53 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  แสนประสิทธิ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เมฆสงค์
3. เด็กหญิงชนาพร  อรรคสูรย์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชินฮาต
2. นางอาภรณ์จิต   รัตนไตรศรี
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวฐิติกานต์  ศรีพรหม
2. นางสาวนันทิชา  วังคีรี
3. นายรณกฤต  หะริตา
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชินฮาต
2. นางอาภรณ์จิต   รัตนไตรศรี
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 50 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวณัฐวรา  โคพานิชย์
2. นางสาวธิดารัตน์  สารมโน
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 40 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกมลนัทธ์  วังคำ
2. นางสาวณัฐฌา  สารมะโน
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
108 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73.75 เงิน 21 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวอริสา   สิทธิฤกษ์
2. นางสาวอรุณรัตน์  จันทะคุณ
3. นางสาวอัญชิสา  ถิ่นที่
 
1. นายทยุต   วงศ์โสภา
2. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธิ์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 46 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายนภัส  บุญเกิด
2. นายอธิวโร  สารมะโน
 
1. นางดาวใจ  ทำทิพย์
2. นายวีรวัฒน์  บุตรดา
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวพรชนิตว์ตา  บาระมี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  แต่งเอี่ยม
 
1. นางดาวใจ  ทำทิพย์
2. นายวีรวัฒน์  บุตรดา
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 37 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกนกพร  เชื้อบุญมี
2. นางสาวนันท์นภัส  มงคล
 
1. นางสาวเด่นนภา  ยอยบุปผา
2. นางสาวพนมพร  แสงขาว
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายนิติพงษ์  จันทศร
2. เด็กชายสุธาศิน  พรหมดี
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 44 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวณัฏฐณิชา   โปรณะ
2. นางสาวณัฐณิชา   ตาชูชาติ
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 46 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวมลพิลา  น้ำนวล
2. นายอนุสรณ์  โสดวิลัย
 
1. นายทัตพงศ์  พานทองคำ
2. นางสาวพรนรินทร์  คำบุญเกิด
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 56 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวฐิติรัตน์  จันทคุณ
2. นางสาววสิตา  ทองโสม
 
1. นายทัตพงศ์  พานทองคำ
2. นางสาวพรนรินทร์  คำบุญเกิด
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวพละพร  แสงรัตน์
2. นางสาวสุธีมนต์  วงษ์จันทร์
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายเฉลิมรักษ์  ยศปัญญา
2. เด็กหญิงเปมิกา  พรหมจักร
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐมล  สารมะโน
2. เด็กชายธีรวัฒน์   ไตรสี
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
119 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 57 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายกนกพล  ลำใย
2. นายทัตพงศ์  จันโทมา
3. นายปองภพ    พรหมรักษา
 
1. นายวรณัฐ  นามปัญญา
2. นายชัยวัฒน์  ราชกรม
 
120 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 96.5 ทอง 11 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์   เสนานุช
2. เด็กชายปิยะชัย  แสนศักดิ์
3. เด็กชายอานนท์    ฉิมาภาคย์
 
1. นายวรณัฐ  นามปัญญา
2. นางสาวเด่นนภา   ยอยบุปผา
 
121 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 76.8 เงิน 39 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายกิตติพัฒน์   สังปัสสา
2. นายพีระพล   อินทร์ตะ
3. นายภควัต   ต้นกันยา
 
1. นายวรณัฐ  นามปัญญา
2. นางสาวเด่นนภา   ยอยบุปผา
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.4 ทอง 20 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายณัฐวัฒน์  วังคีรี
2. นายศราวุศ  สิงห์เดชะ
3. นายอนันต์  บุญเนตร
 
1. นายสมบูรณ์  คนยั้ง
2. นายชัยวัฒน์  สมบัติ
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.3 ทอง 43 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายณัฐกานต์  ฤกษ์งาม
2. นายปัณณวัฒน์  พันธุ์ไพโรจน์
3. นายอนุวิท  มะนิยม
 
1. นายปริญญา  วงษ์นอก
2. นางสาวจารุวรรณ  จำปารัตน์
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.5 ทอง 17 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กหญิงชัญญานุช   จันทร์ภิรมย์
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันทร์ภิรมย์
3. เด็กหญิงเฉลิมลักษ์  เนตรแสงศรี
 
1. นายฤทธิชัย   คนไว
2. นายเศรษฐศักดิ์  บับที
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 37 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  เนตรแสงศรี
2. นางสาวศศิกานต์   เนตรแสงศรี
3. นางสาวอมรา  เนตรแสงศรี
 
1. นายคเชนทร์  นาคสุวรรณ
2. นายเพชรสยาม  แพงจันทร์
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   จันทะคุณ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทะคุณ
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พุทธรักษ์
4. เด็กหญิงธีราพร  โคตรมหา
5. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ทรงวุฒิ
6. เด็กหญิงศุภวดี  อินทัง
 
1. นางขวัญหทัย  อินมา
2. นางธัญญารัตน์  อุ่นแก้ว
3. นางทิพสุคนธ์  มอญขันธ์
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 75 เงิน 33 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวธนธรณ์  จันทะคุณ
2. นางสาวประภัสสร   จันอุตสาห์
3. นางสาวรัถยา  อิ่มถาวร
4. นางสาววรากร  ศรีคำ
5. นางสาวศศิธร  เพชรมั่ง
6. นางสาวสิรินยา  จันทะคุณ
 
1. นางขวัญหทัย  อินมา
2. นางธัญญารัตน์  อุ่นแก้ว
3. นางสาวเรนุตา  วัฒนะ
 
128 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์   สิงห์สถิตย์
2. นายชานนท์  จุลวิถี
3. นางสาวอริญญา  อุ่นแก้ว
 
1. นายอภิรัตน์  พรหมรักษา
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ชินฮาต
 
129 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.4 ทอง 15 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวมลธิรา  วงษ์แก้ว
2. นายศุภกร  ชินชล
3. นางสาวสุภลักษณ์  พรหมดี
 
1. นายจักรชัย  แก้วพิภพ
2. นายอภิรัตน์  พรหมรักษา
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 41 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กชายธีระภัทร  สารมะโน
2. เด็กชายศรัณยู  นันทกร
3. เด็กชายเจษฎากร  เนตรแสงศรี
 
1. นายนรเศรษฐ์  แสนประสิทธิ์
2. นายเพชรสยาม  แพงจันทร์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 43 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายฐิตินันท์  วันทองสุข
2. นายวาคิม  เนตรแสงศรี
3. นายวิชชากร  สารมะโน
 
1. นายนรเศรษฐ์  แสนประสิทธิ์
2. นายเพชรสยาม  แพงจันทร์
 
132 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 48 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  ศรีบุตรตา
2. เด็กหญิงณภัทร  บุญรอด
3. เด็กหญิงสุธิดา  พรามพิลา
 
1. นายนิตินัย  คนเพียร
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ชินฮาต
 
133 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวธิติพร  จันทะคุณ
2. นางสาวมัณฑนา  จันทะคุณ
3. นางสาวอรไพลิน  สิงห์รักษ์
 
1. นางขวัญหทัย  อินมา
2. นางสาวภัทรวดี  มีคำ
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง 41 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวนันทิชา  กันบุญธรรม
2. เด็กหญิงพิไลลักษณ์  อาจมังกร
3. เด็กหญิงวิชญาพร  อินทรพานิชย์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สิงห์สถิตย์
2. นางสาวพชรพร  ศรีษะนาราช
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.4 ทอง 58 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายนันทวัฒน์  บุญอภัย
2. นายรัชชานนท์  สาธร
3. นายวีรพงษ์  ยศปัญญา
 
1. นายเพชรสยาม  แพงจันทร์
2. นายนรเศรษฐ์  แสนประสิทธิ์
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 34 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวปรียณัฐ  ศิริ
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  โสประดิษฐ์
3. เด็กหญิงภิมลมาศ  มีแย้มภักดิ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สิงห์สถิตย์
2. นางกฤติมา  แรมลี
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.28 ทอง 43 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกัญญาพัชร  ต้นวังหิน
2. นางสาวชลธิชา  ศรีบุญ
3. นางสาวนวพรรษ  ศรีพิชัย
 
1. นายนิตินัย  คนเพียร
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ชินฮาต
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง 43 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กชายธาดาพันธ์  ตันตุลา
2. เด็กหญิงพัชราภา  วันทองสุข
3. เด็กหญิงพิไลลักษณ์  สอนสิทธิ์
 
1. นางศุลีพร  พรหมรักษา
2. นายณัฐศักดิ์  กล้าหาญ
 
139 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 45 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนมน  สีทาสังข์
 
1. นางสาวสุพิศ  ทองมา
 
140 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 19 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์พา  ชานุวัตน์
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สีหะวงค์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญแต่ง
 
1. นางอัมพร  สีหะวงษ์
2. นางสาววีรวรรณ  จันอักษร
 
141 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.6 ทอง 21 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุบรรเทิง
2. เด็กชายธีราวุฒิ  สมเจริญ
 
1. นางสาวพรรณนิภา   สามศรี
2. นางสาวกฤษณา  สุดใจ
 
142 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  พรหมรักษา
 
1. นายพีระพงษ์  กองสิงห์
 
143 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 89.8 ทอง 18 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายพชรพล  เหมือนอินทร์
 
1. นายพีระพงษ์  กองสิงห์
 
144 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 88.4 ทอง 12 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายพุฒิพงษ์  หอมวุฒิวงศ์
 
1. นายพีระพงษ์  กองสิงห์
 
145 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 83.64 ทอง 25 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมรักษา
 
1. นายพีระพงษ์  กองสิงห์