สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนิศาชล  สีภูธร
 
1. นายวุฒิศักดิ์  กรมทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 58 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  ปานพูล
 
1. นายวิชาญ  ศรีจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 45.6 เข้าร่วม 20 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายภรัณยู  งามศรีธนภาค
 
1. นายวิระพงศ์  คุณประทุม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวพัชฏาภา  คุณฟอง
 
1. นางสาวสุวีรยา  โสศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 54 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงณัจยา  ชุมสูงเนิน
 
1. นางสาวศิราณี  ปราบหลอด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 28 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวยศวดี  แสงจันทร์
 
1. นางสาววิไลวรรณ   ไปนา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 53 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกนันท์  กอบกระโทก
 
1. นางอรทัย  พูนสวัสดิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 33 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวอทิตติญากร  พลหงษ์
 
1. นางสาวศิริพร  วุทธนู
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 30 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์  หงษ์คำ
 
1. นางสายยนต์  คำมงคุณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 26 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  สอนแสง
 
1. นางกิตติยา  สุขปื้อ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไชยแสงการ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ไทยสุวรรณ์
 
1. นายองอาจ  แก้วอ้น
2. นางสาวมาริสา  บาลนาคม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 76 เงิน 25 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวอริสรา  ศรัทธา
2. นายเอกภูมิ  เปานาเรียง
 
1. นางสายยนต์  คำมงคุณ
2. นางอรทัย  พูนสวัสดิ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72.48 เงิน 54 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์   ผางน้ำคำ
2. เด็กหญิงวิไลรัตน์  เจริญครบุรี
 
1. นางสาวสิรินญาพร   การเกษม
2. นางสาวศิราณี  ปราบหลอด
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 83.33 ทอง 40 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุกัญญา  พยัคชาติ
 
1. นางสาวสิรินญาพร   การเกษม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 43 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงพิธฤวรรน  ศรีพารา
 
1. นายวีระยุทธ  อ่อนจันทร์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายนวพล  บุญเสริม
 
1. นางยุวเรศ  พิลาแดง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 23 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยชิน
2. เด็กหญิงศุทธหทัย  พรมดี
3. เด็กชายสุรศักดิ์  พานิชย์
 
1. นายกุลเชษฐ  ศรีพล
2. นางสาววาสนา  ผลาผล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 37 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  แก้วลาด
2. นายภูผา  สมภาร
3. นางสาวศุภธิดา  พรมลุน
 
1. นายมนต์ชัย  เกษทองมา
2. นางสาวธิวาภรณ์  เชื้อกษัตริย์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78 เงิน 46 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  นันตะน้อย
2. เด็กชายดุลยดล  ดวงดี
3. เด็กชายธีร์  พิทักษ์ศฤงคาร
 
1. นางสาวทิวากานต์  ศรีสวัสดิ์
2. นางพัชราพรรณ  สมุทรโคตา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 31 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวกุลวดี  ทามาศ
2. นายคงกะพัน  พลซา
3. นายภูวนารถ  ดาศรี
 
1. นางยุวเรศ  พิลาแดง
2. นายทวีวัฒน์  ริดชัยนาม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 54 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงธนัญชนก  สุกหล้าน
2. เด็กชายรัชชานนท์  ภาษี
 
1. นายวีระยุทธ  อ่อนจันทร์
2. นายณรงศักดิ์  สอนสุภาพ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายกฤษฎาพร  ศรีพรรณ์
2. นายรัฐพล  โสมาศรี
 
1. นายสุรชัย  สุชาดา
2. นายชาตรี  เชื้อบุญมี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนันรัตน์  พนาเกษมรัตน์
 
1. นางสาวสิริยา  ลาสุธรรม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96.5 ทอง 6 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายนิคม  พงเพ็ชร
 
1. นายอานนท์  แสนแก้ว
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68.54 ทองแดง 58 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ซำทองไหล
2. เด็กหญิงเอมิกา   จงกล่อม
 
1. นายทวีวัฒน์  ริดชัยนาม
2. นางสาวเกษราภรณ์  เหตุเกษ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 81.85 ทอง 28 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นายนครินทร์  ดาแหวน
 
1. นายภูวนาถ  เสนานุช
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาววัชรี  สิทธิโห
 
1. นางปนัดดา  จะโนรัตน์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 58 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 1. นางสาวกิตติญาภรณ์  สมอดี
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  เชื้อวังคำ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 54 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงอทิตยา  ซุยสำโรง
 
1. นายกุลเชษฐ  ศรีพล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 56 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หาทอน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สุนันท์
3. เด็กหญิงเขมภัส  รัตนมงคล
 
1. นางจิตราวรรณ  สีหา
2. นางสาวพนมไพร  สารวงษ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 38 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวภาณุมาศ  แสงปาก
2. นางสาววัลย์ลดา  เทสี
3. นายอภิสิทธิ์  สอนสุภาพ
 
1. นางพัชรี  ภูวิเศษ
2. นางวรากร  ศรีดัน
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวจิราภัทร  แซ่สี่ว์
2. นางสาวปราชญ์พิตรา  จักรดุลย์วิภพ
3. นางสาวรวินท์นิภา   วิเศษยา
 
1. นางวรรณิศา  อารยภัทรวงศ์
2. นางนิศาชล  อุทัยนิตย์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 44 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายธนโชติ  บุญสวน
2. นางสาวปนัดดา  บุบภาที
3. นายพงษ์ธณภัทร  ถิ่นคำแบ่ง
 
1. นางชุติกาญจน์  ศักดิ์สิงห์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 29 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงปรียาภัทร  เรืองแรงสกุล
2. เด็กหญิงพรพิมล   บุญเรือง
3. เด็กหญิงเกื้อกูล  อ่อนหวาน
 
1. นางพัชรี   ฤทธิ์โพธิ์
2. นายวีรเทพ  กองมณี
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 5 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 1. นางสาวนภาพร  ขอสูงเนิน
2. นายภานุวัฒน์  บุษบา
3. นายศรีรัตน์  ศรีบุรินทร์
 
1. นายยงยุทธ  กันพนม
2. นายเฉลิมพิพัฒน์  สอนศรี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.72 เงิน 49 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายปกรณ์  คัมภ์บุญยอ
2. เด็กชายวิภู  ไพรยา
3. เด็กชายสิทธินนท์   อาจปาสา
 
1. นางสาวปิยะรัตน์   สิงหาพรม
2. นางสาวรุ่งตะวัน  เสน่ห์ราชกิจ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.6 ทอง 21 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายชนุดม  อุตรพรม
2. นางสาวชมพูนุช  รัตนธรรมธาดา
3. นายเมธัส  ฤดีรุจนวงศ์
 
1. นายเฉลิมพล  บุตรมูล
2. นางสาวอารียา  โสมาบุตร
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 51 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนารัตน์  ทองมี
2. เด็กหญิงภัทราภา  แก้วอุดร
 
1. นางสาวทิพวรรน  มูลสาร
2. นางสาวอารียา  โสมาบุตร
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 39 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวรัญชิดา  ถิ่นเขาชี
2. นายอนุภัทร  พันสนิท
 
1. นายธีรพงษ์  จะโนรัตน์
2. นางสาวอารียา  โสมาบุตร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 82 ทอง 17 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ขวัญจ่า
2. เด็กชายสาคร  ทองศรี
 
1. นายชาญชัย  บุษบา
2. นายธงศักดิ์  มาศรี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83 ทอง 20 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 1. เด็กชายนวพล    ปกพันธ์
2. เด็กชายอนวัช   ภูพรรณาแสง
 
1. นายสุวิทย์  สารีแก้ว
2. นางสาวจารุวรรณ  กางแก้ว
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 70.5 เงิน 23 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายชาญชัย  ชาลีเครือ
2. นายสุรเสกข์  แย้มพยุง
3. นายเขษมศักดิ์  ไพคำนาม
 
1. นายบุญหลาย  รอนศึก
2. นางนงค์เยาว์  รอนศึก
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 55 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวณัฐวิกา  ไชยหานิตย์​
2. นางสาวธราธิป  กองกลิ่น
3. เด็กหญิงธันยพร  โคตร​ชนะ
4. นางสาวผกามาศ  ขันตี
5. เด็กหญิงพรนภา​  ชัยสระ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  แสงสว่าง
2. นางสาวนารีรัตน์  เต็มบุญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.8 ทอง 51 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  บุญเพ็ง
2. นางสาววรรณภา  ทองอ้ม
3. นางสาววาสนา  รักษาวงษ์
4. นางสาวศศิวิมล  จงชิดกลาง
5. นางสาวสุภาภรณ์  เศษวิสัย
 
1. นางสุบิน  ประชุมวรรณ
2. นายประจวบ  ดานา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 21 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  เรืองศิลป์
2. เด็กหญิงณัฐสุฎา  บุดดาซุย
3. เด็กหญิงวรลักษณ์  นววงศานันต์
4. เด็กหญิงวิภากร  ไชยชาติ
5. นายศุภณัฐ  ถาแก้วศรี
 
1. นางสาวชนัดดา  ประกิ่ง
2. นางสาวรัชนีกรณ์  ธนันท์ไชยสิน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.2 ทอง 47 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวนาริษา  สิมสวัสดิ์
2. นางสาวภัคจิรา  จิตรซ้าย
3. นางสาวอริสา  คำมุงคุณ
4. นางสาวอินทิรา  เดชนอก
5. นางสาวเดือนฉาย  ล้านเที่ยง
 
1. นางสุกัลยา  ดานา
2. ว่าที่ร้อยโทมณฑล  ซ้ายขวา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.8 ทอง 24 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  ปองดี
2. เด็กชายธีรธาดา  สุขบัว
3. เด็กชายนนท์ปวิธ  ศักดิ์เรืองฤทธิ์
4. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  วัฒนาวนากุล
5. เด็กชายศิรวัฒน์  บุญรักษา
 
1. นางสาวรัชนีกรณ์  ธนันท์ไชยสิน
2. นางสาวชนัดดา  ประกิ่ง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.4 ทอง 46 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์  คนเพียร
2. นายนันทยศ  คำมุงคุณ
3. นางสาวภัทราพร  ทองปั้น
4. นายวาธิต  ภูพาดหิน
5. นางสาวสุทธิดา  พรหมพักต์
 
1. นางศุภิศา  มาลาแสง
2. นายไกร  มาลาแสง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 75.6 เงิน 32 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวกัญญาภัทร  ศรีแดน
2. นางสาวณัฐชนัน  โยธาจันทร์​
3. นายณัฐศพัฒน์  พิม​ใจ
4. นางสาวตรีญาณภัทร  แถลงกัณฑ์
5. นายธีรกร  มากคช
6. นายปิยะศักดิ์  มาระวัง
7. นายพงษ์สิทธิ์  แม่นปืน
8. นางสาวพลอยชมพู  ศิริภาพ
9. นางสาวพานทอง  มาขัน
10. นายพีรพล  พุทธกุล
11. นายพุฒิภัทร  วิสิทธิ​พงศ์​
12. นายภัทรพงษ์​  ศรีหงษา
13. นางสาวมนัชญา  กลางราช
14. นายยศกร  บุบภาที
15. นางสาววรรณิภา  วรรณไชย
16. นางสาววรัญญา  บุญไสยัง
17. นางสาวสุพรรัตน์  พลเยี่ยม
18. นางสาวอารี​รัตน์​  เหตุเกษ
19. นางสาวอิสราภรณ์​  สอนเต็ม​
20. นางสาวแพรพลอย  ต้นแก้ว
 
1. นางรัชนีกร  แก้วเขียว
2. นางปาลิดา  สุวรรณ​ผู
3. นางสาวโสรญา  ลบบำรุง
4. นางสาวปิยะทิพย์  บุญหนัก
5. นางสาววิรากร  เจริญเชื้อ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 60 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กหญิงวรรณิภา  ลีบาง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ไขแสงจันทร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 29 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวปิยะวดี  ชาวหนอง
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร  แก่นจันทร์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.2 เงิน 27 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญ์ชริยา  วิศิษฏ์กิจการ
2. เด็กชายภานุ  ยุติธรรม
 
1. นางณัฐฏ์เณรี  สุรดีวิราพันธ์
2. นางกัญญา  คำไล้
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.1 เงิน 50 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวศรินธร  หมั่นบุญ
2. นายศุภเกียรติ  ธัญญะประกอบ
 
1. นางมัลลิกา  แก้วกุลบุตร
2. นางวาสนา  กำกูด
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.4 ทอง 49 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชำนาญมิ่ง
2. เด็กหญิงชุติมา  สีกะชา
3. เด็กหญิงณัฐธินันท์  จันดา
4. นางสาวณัฐมล  ปั้นฉลวย
5. นางสาวพรภิมล  แก้วศิริ
6. เด็กหญิงภัทราวดี  รุ่งเรืองยั่งยืน
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คุณพรรษา
8. เด็กหญิงรัตนาวดี  สุขเนตร
9. นางสาวศกลวรรณ  พรทิพย์
10. เด็กหญิงอุทุมพร  สีลาโคตร
 
1. นางสาวรัชนีกรณ์  ธนันท์ไชยสิน
2. นางพัชรี  ดวงศรี
3. นางสิริยากร  จำปาสิม
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.3 ทอง 13 โรงเรียนเซไลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันต์กมล   พฤฒะมาตย์
2. เด็กหญิงกิตติญา  บงแก้ว
3. เด็กหญิงกุลธิดา  บุตรเต
4. เด็กหญิงชลธิชา   สิทธิจันทร์
5. เด็กหญิงนฤมล  บงแก้ว
6. เด็กหญิงพัชริญา  ศิลเขียว
7. เด็กหญิงพีชญา  เที่ยงกล้า
8. เด็กหญิงสุจิรา  วันนา
9. เด็กหญิงอรอุมา  ยิ่งยังแมน
10. เด็กหญิงอัมรา  ศรีโนนยาง
 
1. นางฌารินี  ทองมี
2. นายภณัฐพงศ์  พลมุข
3. นางสาวกัญญพัชร  คูณแก้ว
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 79.8 เงิน 33 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  ไชยชาติ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   ประเสริฐนู
3. นางสาวปริยาภัทร   โตเปี่ยม
4. เด็กหญิงศลิษา   สุโกสิ
5. นางสาวสัจจาพร   ยางยุทธ์
6. นางสาวเจนจิรา   เพ็งสีดา
7. นางสาวเบญจมาพร   สังข์ทอง
8. นางสาวเมขลา  สมใจ
9. เด็กหญิงเมษิณี  โสภักดี
10. นางสาวเสาวลักษณ์  พานพิม
 
1. นายอาณัติ  สระแก้ว
2. นางสาวปรัชญากร  โพธิ์ทอง
3. นายสมบัติ  พรหมชนะ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 74.9 เงิน 37 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงชนิดา  แสงเพรช
2. เด็กหญิงณิชนันทร์  สมพงษ์
3. เด็กหญิงธีวาพร  บานศิริ
4. เด็กหญิงบุญยนุช  แก้วกันหา
5. เด็กหญิงพัชรพร  พวงไพวัลย์
6. เด็กหญิงวาลิศรา  กิ่งเพชร
7. เด็กหญิงสุภาพร  ต้นคำ
8. เด็กหญิงหยาดนภา  เรียนยศ
9. เด็กหญิงเสาวนิตย์  วงแก้ว
10. เด็กหญิงเอมิกา  เรียนยศ
 
1. นางสาวกัลยาภัทร  สุวรรณพันธ์
2. นายธราภพ  วีระประทีป
3. นางสาวสุกัญญา  จำรูญศิริ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 26 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  พงษาธิกร
2. นางสาวกิ่งนภา  คิริชี
3. นางสาวจันทกานติ์  วิจิตรปัญญา
4. นางสาวประภาพร  วังคีรี
5. นางสาวมณฑาทิพย์  ต้นพนม
6. นางสาวมาญาดา  จันทรเสนา
7. นางสาวรัชนีกร  สุทธิสอน
8. นางสาวศศินา  บุตรศรี
9. นางสาวสายวลี  จันทร์แสงศรี
10. นางสาวสุธิดา  ศรีบุรินทร์
 
1. นายสุภัทร  จันทุม
2. นายนัฐวุฒิ   มูลทากรม
3. นายยงยุทธ  กันพนม
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 54 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  ปัญญาวงศ์
2. เด็กชายศุภชัย  สามพันเย็น
 
1. นางหทัยทิพย์  นิลโชติ
2. นายอิศราวุธ  ศรีคูณ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 41 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาววิญาดา   รัตนทิพย์
2. นางสาวอมรธิดา   อินทร์เจริญ
 
1. นางสาวธัญญาพัฒน์   คำสีหา
2. นางเตือนใจ  เคนโยธา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 37 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  ทองจันทร์
 
1. นายสุพัฒน์  ไพบูลย์บรรพต
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 50 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวภัทรวรรณ  พลซา
 
1. นางลภัสนันท์  เจ้าทรัพย์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87.5 ทอง 11 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงเบญจทิพย์   ทาสมบูรณ์
 
1. นายสิทธิชัย  กรรณลา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99.2 ทอง 7 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวพรนภา  หารโงน
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 57 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กชายภูมินทร์  พรมดี
 
1. นายจิรติ  พุฒพันธ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 34 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายธนกร  ชัยเสน
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วโวหาร
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 45 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงเกวลิน  หวดสันเทียะ
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  นามกันยา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  แพงแซง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วโวหาร
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง 20 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตะพานบุญ
2. เด็กหญิงธาริตา  บุษบา
 
1. นางจิราลักษณ์  ตะพานบุญ
2. นางศิริเนตร  แสนทรัพย์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 7 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาน  คำภูธร
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วโวหาร
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 7 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวพิชชากร  สลางสิงห์
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 25 โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิยดา  ป้อสากล
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทินแท่น
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดีพรม
 
1. นายยอดรัก  คำหาญพล
2. นางรัชฎาภรณ์  คำหาญพล
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  วงษ์หาจักร์
2. นายธนวัฒน์  ทิจันทุง
3. นายนลธวัช  แสนบุตร
 
1. นายจิรติ  พุฒพันธ์
2. นางสาวชุติพันธุ์  เรืองใสส่อง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 44 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนนท์   ป้องสิงห์
2. เด็กชายธนาวุฒิ   สาริยา
3. เด็กชายธวัชชัย  แหล้ป้อง
4. เด็กชายธวัชชัย  แหล้ป้อง
5. เด็กชายเจษฎา   คำยอด
6. เด็กหญิงเนตรนรินทร์   อ่ำศรี
 
1. นายณัฐวัฒน์   พลซา
2. นายธนวัฒน์   คำควร
3. นายอนุพงษ์   ฝอยกลาง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.8 ทอง 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นายกฤษฎา  ศรีหอม
2. นายชัยมงคล  จันทร์มา
3. นายปรียพงษ์  อุ่นเที่ยว
4. นางสาววิไลวรรณ  บุญสิมมา
5. นายสิทธิพงษ์  พานิล
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
2. นายทยากร  จันทะบุตร
3. นายธนพงษ์  มณีโชติ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง 11 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายกนกพล   นานอก
2. นายกิตติศักดิ์   เฟื่องวงษ์
3. นางสาวจารุวรรณ   ขุนสอน
4. นางสาวจิรประภา   กันแสน
5. เด็กหญิงชญานิศ   คำมงคุณ
6. นางสาวชมพูนุท   มาใส
7. เด็กหญิงชลธิชา  นิจพิทักษ์
8. นางสาวญาณิศา   สุขบัว
9. นางสาวฑิตยา  ดีสง่า
10. เด็กหญิงณัฐชยา   ขจรมณี
11. นางสาวทิพรัตน์   บงแก้ว
12. นางสาวนงนภัส   ก้อมมะณี
13. นายนวพล   ตวงกระสินธุ์
14. นายนายภูริณัฐ   ถือศักดิ์
15. นางสาวปนัดดา   ธรรมกุล
16. นางสาวปรารถนา   พิมมะทอง
17. เด็กชายพงษ์พรหม   พิมเมือง
18. นางสาวพรกนก   อนุอินทร์
19. นางสาวพรชิตา   คล้ายประยูร
20. นายพัสกร   หนองทุ่ม
21. นายพีรพัฒน์   คำขันธ์
22. นายภควัต   ดามัง
23. นางสาวภัทธิพร  เเพงวงษ์
24. เด็กหญิงมนัสนันท์   แซนโม
25. นางสาววันนิสา   มะลิสิงห์
26. นางสาววาสนา   ไตยนำ
27. นายวุฒิศักดิ์  อุปรีที
28. นางสาวสุธิดา   อบมา
29. นางสาวสุภิญญา   ริตำแหง
30. นายอภินันท์  ลาวัลย์
31. นายอภิวัฒน์   น้อยสง่า
32. นางสาวอรณิช  สิทธิวงศ์
33. นางสาวอิสริยา  แก้วยม
34. นายเกียรติศักดิ์  พรหมเพชร
35. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   แถวบุญตา
36. นายเอกพล   คนหมั่น
37. เด็กหญิงโสภิตนภา   คำวงศ์
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
2. นายกุน  พลซา
3. นายวิทยา  ศรีภูธร
4. นางปพร  จันทร์ภูมิ
5. นางพัชรี  ภูวิเศษ
6. นางสาวสุพรรษา  ล้วนโสม
7. นางรับขวัญ  ดอกไม้
8. นายวีรเทพ  กองมรี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.4 ทอง 15 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. เด็กชายกล้าณรงค์   มัครรินทร์
 
1. นายณัฐวัฒน์   พลซา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายธนากร  กำเนิดหล่ม
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.6 ทอง 17 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทราวดี   จันนา
 
1. นายอภิวัฒน์   กาญจนากาจ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาววรรณวิภา  ถาโคตร
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง 15 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 1. นายคฑากร  แก้วบุตดา
 
1. นายสกลวัฒน์  สีนวล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.5 ทอง 6 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายธนากร  กำเนิดหล่ม
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.2 ทอง 8 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  ดวงศรี
 
1. นายอภิชาติ  สอนสุภาพ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.75 ทอง 30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นางสาววิไลวรรณ  บุญสิมมา
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.1 ทอง 33 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. เด็กชายกล้าณรงค์   มัครรินทร์
 
1. นายธนวัฒน์   คำควร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กชายสถาพร   ศรีมหาพรม
 
1. นางสาวปาริชาติ  อะระตา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 11 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงเนตรนรินทร์   อ่ำศรี
 
1. นายธนวัฒน์   คำควร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นางสาววิไลวรรณ  บุญสิมมา
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.75 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 1. นายคฑากร  แก้วบุตดา
 
1. นายสกลวัฒน์  สีนวล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 35 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นายโชคชัย  นามพิมล
 
1. นายฤทธิศร  อุตรัศมี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงเนตรนรินทร์   อ่ำศรี
 
1. นายณัฐวัฒน์   พลซา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.1 ทอง 36 โรงเรียนวรราชวิทยา 1. นางสาวพรทิพย์  หัวดอน
 
1. นางสาวปาริชาติ  อะวะตา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85 ทอง 17 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  ชมจันทร์
2. เด็กชายกฤษบดินทร์  ไทยเรือง
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ครุจิต
4. เด็กหญิงช่อลัดดา  ผิวทอง
5. เด็กชายปวริศ  สีบุญมี
6. เด็กหญิงพรนภัส  แสนนาม
7. เด็กหญิงพิชญา  หารป้อ
8. เด็กหญิงพินธิตา  ยวดดี
9. เด็กชายยุทธนา  จันดีสา
10. เด็กชายวงศกร  ผินนอก
11. เด็กหญิงอนันตยา  เทียนเทศ
12. เด็กหญิงเพชรพลอย  แสงกระจาย
 
1. นายจิตติ  ผดุงกิจ
2. นายพิทักษ์  เปรมฤทธิ์
3. นายวรวัฒน์  สมวงษา
4. นางสาวจุฑามาศ  ผิวกลม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 75.8 เงิน 42 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายณัฐชนน  เรืองเดชา
2. นายนวพล   ตวงกระสินธุ์
3. นายพีรพัฒน์   คำขันธ์
4. นายภควัต   ดามัง
5. นายภูริณัฐ   ถือศักดิ์
6. นายอภินันท์  ลาวัลย์
7. นายอภิวัฒน์   น้อยสง่า
8. นายเกียรติศักดิ์  พรหมเพชร
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
2. นายวิทยา  ศรีภูธร
3. นายกุน  พลซา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82.18 ทอง 19 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกุลปริยา  เพชรราชา
2. นางสาวจารุวรรณ  สุทธิคาน
3. นางสาวจิราพร  กัณหา
4. นางสาวจีรไนย  วรรณชัย
5. นางสาวจุฑามาศ  บุญประคม
6. นางสาวชลธิชา  จำปาม่วง
7. นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสาร
8. นางสาวดวงดาว  โฮ้หนู
9. นายธนากร  นามบรรดา
10. นางสาวธิดาภรณ์  ทวีทรัพย์
11. นายธีรวุฒิ  ยกย่อง
12. นายธีระพัฒน์  ภูมิสัตย์
13. นายธีระพัฒน์  พรมหล้า
14. นายนวพล  ทองคำ
15. นายนวมินทร์  อินทร์ชัยศรี
16. นายปราโมทย์  นามศิริ
17. นางสาวปวันรัตน์  ชัยวิเศษ
18. นางสาวพรปวีณ์  คำมูลมณีโรจน์
19. นางสาวพรพิดา  ไชยเบ้า
20. นางสาวพรไพลิน  ศรีเจริญไพบูลย์
21. นายพีรพัฒน์  โคตรยอด
22. นางสาวมณีรัตน์  สาตุ่น
23. นางสาวมะลิสา  สังขพล
24. นางสาวรวิพร  แสงเลิศล้ำ
25. นายรัฐธรรมนูญ  จุลละนันทน์
26. นางสาววชิราภรณ์   ขันลุย
27. นายวัชรากร  นันตา
28. นางสาววาสิฎฐี  ยามี
29. นางสาววิรัลยา  จอดนอก
30. นางสาวสมฤดี  กองเกิด
31. นางสาวสุกัญญา  บัวกด
32. นางสาวสุธิกานต์  ถีเศษ
33. นางสาวสุนิษา  นิลยอง
34. นายอนุวัตร  สีลาไชสงค์
35. นางสาวอริสา  พุทธาวันดี
36. นางสาวอลิสา  พรมมาตย์
37. นางสาวอัจฉราภรณ์  สอนสุภาพ
38. นางสาวอัฉรียา  โสดาดง
39. นางสาวอัญชลี  สีสงนาง
 
1. นายวุฒิศักดิ์  กรมทอง
2. นายรณกร  อนุพันธ์
3. นางรัชนี  จุลวิถี
4. นางสาววิไลรัตน์  แก้วคำ
5. นางสาวธิดารัตน์  วงศ์เวียน
6. นายวิทยา  ทุมจันดา
7. นางสาวสุวรรณา  คำมา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายธนากร  กำเนิดหล่ม
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 21 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายพศวัต   ก้านลำภู
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 53.3 เข้าร่วม 19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ทรัพย์ประทุม
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายเอกรัตน์  เดชป้องหา
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 71.67 เงิน 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นางสาวสิรินดา  แซ่ย่าง
 
1. นายณัฐวุฒิ  น้อยอาษา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาววรรณวิภา  ถาโคตร
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 78.1 เงิน 19 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวดุจไพลิน  แจ่มใส
2. นายต่อตระกูล  บุตรทะนุ
3. นายธนธรณ์  ขวัญงอน
4. นายธนากร  กำเนิดหล่ม
5. นายประเวศ  สิงห์อาจ
6. นางสาวพรวินี  รินทร์อุด
7. นายพศวัต   ก้านลำภู
8. นายพีระภัทร  มีสะอาด
9. นางสาวภาคินี  แสงป้อง
10. นางสาวมนัสชนก  เติมสวัสดิ์
11. นางสาววรรณวิภา  ถาโคตร
12. นายวุฒิพงษ์  แสงศรีแก้ว
13. นางสาวศศินิภา  สุบุญมา
14. นายสิทธิโชค  ม่วงสุราษฏ์
15. นายสุธิศักดิ์  ชัยสงค์
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
2. นางสาวจันทร์จิรา  สุขันธ์
3. นายวรวัฒน์  สมวงษา
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.4 ทอง 4 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เงินพุ่ม
2. เด็กชายทวีโชค  สุดสีดา
3. เด็กหญิงนรีกานต์  มีโม
4. เด็กหญิงบัณฑิตา   ศรีนวนจันทร์
5. เด็กหญิงปนัดดา  สาริยา
6. เด็กชายปรเมศวร์  บุญหลาย
7. เด็กชายวีรภัทร  บุญปัน
8. เด็กชายสิทธิชัย  รบชนะ
9. เด็กหญิงอรวลา  ศักบุตร
10. เด็กหญิงอริศรา  ตระพรม
 
1. นางรับขวัญ  ดอกไม้
2. นางสาวสุพรรษา  ล้วนโสม
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.4 ทอง 9 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวณัชณิชา  ศิริหล้า
2. นายธนกฤต  ชินแสน
3. นายธนธร  บึงเจริญ
4. นายธีระพล  ประทุมชาติ
5. นางสาวพนิดา  วันนา
6. นางสาวพิชญา  ชินอ่อน
7. นายวัชรพล  คำรัง
8. นายวิศวกร  ภาษี
9. นางสาวศิวารักษ์  สามิดี
10. นางสาวอารียา  นครโสภา
 
1. นางรับขวัญ  ดอกไม้
2. นางสาวสุพรรษา  ล้วนโสม
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวนันท์  ผิวดำ
2. เด็กหญิงทิพย์ทิวา  อุวอง
3. เด็กหญิงปวริศา  ประจวบสุข
4. เด็กหญิงพัชราภา  นิพัฒน์
5. เด็กหญิงมนธิชา  ชัยนาม
6. เด็กหญิงอณัชชา  สมทัต
 
1. นายดิเรก  ศรีโยธา
2. นางสาวศิริลักษณ์  กันยา
3. นางสาวละมัย  สุมังเกษตร
4. นางสาวสุกัญญา  วันณา
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.4 ทอง 19 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรกมล  กองลาแซ
2. นางสาวชนิกา  บุญทจันทร์
3. นางสาวช่อชมภู  ครสิงห์
4. นางสาวทิพเนตร  ชาวนาแปน
5. นางสาวพรพิรุณ  นพเกตุ
6. นางสาวรัตติกาล  เลิกนอก
7. นางสาวศุภรัตน์  บริจันทร์
8. นางสาวสุพพัตรา  แก้วบุญเรือง
9. นางสาวเพ็ญนภา  ราชโคตร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ผิวกลม
2. นางสาวรัชฎา  อำภาคำ
3. นางสาวขวัญนภา  เพ็งคุ่ย
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกัญญา  อุทธบูรณ์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  จันแดง
3. เด็กหญิงนฤสรณ์  มารอด
4. เด็กหญิงมลณภา  ทิพแสง
5. เด็กหญิงรชนีกร  แสนประเสริฐ
6. เด็กหญิงรัตยาพร  รักษาชนม์
7. เด็กหญิงวรรณภา  คำชัย
8. เด็กหญิงวรรณวิษา   ศรีเมือง
9. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีหาเบ้า
10. เด็กหญิงเพิ่มสุข  เกษทองมา
11. เด็กหญิงแพรนารายณ์  เข็มทอง
 
1. นางรับขวัญ  ดอกไม้
2. นางสาวสุพรรษา  ล้วนโสม
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 33 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวชนาพร  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวชนิกา  บุญทจันทร์
3. นางสาวช่อชมภู  ครสิงห์
4. นางสาวทิพเนตร  ชาวนาแปน
5. นางสาวพรพิรุณ  นพเกตุ
6. นางสาวพิราอร  ศรีอุจันทร์
7. นางสาวรมณี  ไสยันต์
8. นางสาวรัตติกาล  เลิกนอก
9. นางสาวสุพพัตรา  แก้วบุญเรือง
10. นางสาวสุภัสสร  บุญครอบ
11. นางสาวอังคณา  พันธ์สนิท
12. นางสาวเพ็ญนภา  ราชโคตร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ผิวกลม
2. นางสาวรัชฎา  อำภาคำ
3. นางสาวขวัญนภา  เพ็งคุ่ย
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กหญิงชัญญา  ช่วยศิริ
2. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่กือ
3. เด็กหญิงฐิติมา  เทอนสากด
4. เด็กชายณัฐภูมิ  สุพรมอินทร์
5. เด็กหญิงดวงนภา  เทพรักษ์
6. เด็กหญิงธัญทิพย์  วรวิเศษ
7. เด็กหญิงพรทิพย์ษา  สุวรรณรุ่งไพศาล
8. เด็กหญิงวราภรณ์​  ลักษณะพรมราช
9. เด็กหญิงวารี  สุดน้อย
10. เด็กชายศุภวิชญ์  ธงยศ
11. เด็กหญิงสุดาลักษณ์  หงรักษา
12. เด็กชายอภิรุณ  ตะพานบุญ
13. เด็กหญิงอวิณา  พิมพ์วงศ์
14. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  สังคะวิบุตร
15. เด็กหญิงเมนิสา  จันทเสนา
16. เด็กหญิงไชยรัตน์  คำมณีจันทร์
 
1. นายศรีทอง  พิมทอง
2. นายพลอยภัทร์ชา  สวัสดิ์
3. นางสาวสุภารัตน์  บุญป้อง
4. นางสาวสุภาพร  ธุระพันธ์
5. นายธนบูลย์  แฝงจันดา
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 71.2 เงิน 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นางสาวกนกพร  คัดทะจันทร์
2. นางสาวกัญญารัตน์  แซ่หลอ
3. นายกิตติโชค  ผลสุวรรณ​
4. นางสาวจรินทร์ญา  จันทเสนา
5. นางสาวธิติมา  แก้ววงศ์ษา
6. นายธีรโชติ  บำรุงราษ
7. นางสาวพนิดา  สมศรีจันทร์​
8. นายมินทฎา  สิมาชัย
9. นางสาววานิดา  สีลา
10. นางสาววิมลศิริ  สมคะเณย์
11. นางสาวศิดา  แซ่เถา
12. นางสาวศิรินดา  ทรงอุดมลักษณ์
13. นางสาวสุวรรณา  หงษ์ชุมแพร
14. นางสาวเจตสุภา  เกตทองมา
15. นางสาวเจนจิรา  วงศ์สามารถ​
 
1. นายศรีทอง  พิมทอง
2. นายพลอยภัทร์ชา  สวัสดิ์
3. นางสาวสุภารัตน์  บุญป้อง
4. นางสาวสุภาพร  ธุระพันธ์
5. นายธนบูลย์  แฝงจันดา
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 71.8 เงิน 44 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. นายณรงค์ศักดิ์  วิริยา
2. นายมินทดา  ละลี
3. นายวิทวัส  เครือแก้ว
4. นายสุรพล  จำปาตา
5. นายอภิวัฒน์  ชูชา
 
1. นายองอาจ  แก้วอ้น
2. นางสุดใจ  แก้วอ้น
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.8 ทอง 32 โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  มะดาศรี
 
1. นายพลศิวะ  วงศ์โสภา
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 18 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวฟ้าอรุณ  วันนา
 
1. นางจิตนิภา  ภูคำตา
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 55 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงปฐมพร  พลซา
 
1. นางสาวอารยา  สิมมา
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.6 ทอง 11 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวเกวลิน  ศรีแก้ว
 
1. Mr.Gilian Gamboa  Gonzaga
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 33 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงญาฐิกานต์  เยาวะพันธ์
2. เด็กชายปฏิพล  ทองอ่อน
3. เด็กหญิงปัญญาพร  โคตรหนองปิง
4. เด็กชายภูผา  สุทธิโสกเชือก
5. เด็กหญิงรสิตา  กันน้อม
 
1. นางสาวนันธิญา  ขันทสิทธิ์
2. MissRenabelle  Balandra Felices
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87 ทอง 47 โรงเรียนวรราชวิทยา 1. นางสาวจักรีภรณ์  ชินพระวอ
2. นางสาวณัฐวดี  บงแก้ว
3. นางสาวนคปภา  ตันสร้าง
4. นายพงษ์เพชร  มุทาพร
5. นายภัทริยาภรณ์  อินแถลง
 
1. นางสาวขนิษฐา  กล้าถิ่นภู
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 52 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กชายทวีทรัพย์  คนทาทอง
2. เด็กชายมารุต  โชคบัณฑิต
 
1. นางอินทิรา  แถลงกัณฑ์
2. นางสาวนริศรา  จันทร์แก้ว
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 54 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวนงลักษณ์  ศรีดงยาง
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  กองณรงค์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 73.83 เงิน 49 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานติมา  สุธงษา
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  กิ่งเกษม
 
1. นายภาณุวิชญ์  แก้วบุญรอด
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 77.83 เงิน 30 โรงเรียนวรราชวิทยา 1. นางสาวชลิดา  ไพรพฤกษ์
2. นายสุธี  คัฒมารศรี
 
1. MissFeng  Anqi
2. MissLyu  Qian
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 41 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 1. นางสาวชัญญา  ลานนท์
2. นางสาวณัฐธิชา  เพ็งวงษา
 
1. นางสาวจิรนุช  คิริชี
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 32 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวนันท์นภัส  บัวระภา
2. นางสาวอรอนงค์   สิงห์ทองลา
 
1. นายปราโมทย์  กออัศวโกวิท
2. นางวารุณี  มูลกองศรี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 32 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายวุฒิชัย  เนตรวงศ์อินทร์
2. นายสิรธีร์  ลุนระวงศ์
 
1. นายปราโมทย์  กออัศวโกวิท
2. นางวารุณี  มูลกองศรี
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.67 ทอง 15 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวจิรนันท์  กั้วพิจิตร
2. นายธันวา  รอดภัย
3. นางสาวปนัดดา  สุขบัว
4. นางสาวอุตรานุช  คำแก้ว
5. นายเกษมสันต์  คูณสาร
 
1. นางสาวทวีพร  พูลจิตร
2. นางสาวขวัญเรือน  ประจวบมอญ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 64 ทองแดง 49 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นายกรรตพัฒน์  สระแก้ว
2. นายกฤติธี  กองหล้า
3. นางสาวจุฑารัตน์  สิทธิโห
4. นางสาวธิรดา  หงเวียงจันทร์
5. นางสาววริษา  พรมดี
 
1. นางสาวณัฐติยา  ศรีรักษา
2. นางอุบล  ศุภบวรรัตน์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 59.67 เข้าร่วม 45 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวเพชรา  สิทธิโห
 
1. นางสาวพรทิพย์  พรหมมาศ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 34 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวไปรดา  ภักมี
 
1. นางวารุณี  มูลกองศรี
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 20 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ภูถาดลาย
2. เด็กชายธีรภัทร   ส้านสิงห์
3. เด็กชายนาวิน  พลซา
4. เด็กชายปณิธาน  พลซา
5. เด็กชายภาคภูมิ  พรมทา
6. เด็กชายภูวดล  จำปา
7. เด็กชายวิริยะ  พลซา
8. เด็กชายวิวัฒน์  แก้ววาฤทธิ์
 
1. นายชลพรรธน์  จีระพรพันธ์
2. นางสาวรุ่งตะวัน  เสน่ห์ราชกิจ
3. นางสาวปิยะรัตน์  สิงหาพรหม
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.1 ทอง 46 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 1. นายจรัสกร  จัดตุเรศ
2. นายณัฐวุฒิ  ชิดกลาง
3. นายนันทวัฒน์   จันทิหล้า
4. นายภาคิน  บุญอุ่น
5. นายอนุชา  จันทร์ผ่อง
6. นายเอกรัตน์  หงษ์นาง
 
1. นายสมควร  คำมะณีจันทร์
2. นางธนภรณ์  ภูดีทิพย์
3. นายวินัย  อ่อนอาจ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 62.6 ทองแดง 47 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  หาโพธิ์ทัน
2. นางสาวณัฐวีกานต์  ศรีบุญเรือง
3. นางสาวธัญญารัตน์  คำเลิศ
4. นางสาวปภาวดี  ศรีหาภูธร
5. นายระพีพัฒน์  คำมา
6. นางสาววริศรา  คำตื้อ
7. นายศุภลักษณ์  โสดามา
8. นางสาวสายชล  ญาติปราโมทย์
9. เด็กชายสุรศักดิ์  ฤทธิ์ศิริ
10. นายเจษฎา  เย็นใจ
 
1. นายชลธวัฒน์  มีดี
2. นายกิตติพัฒน์  พิมพ์เขต
3. นางสาวรัชนีกรณ์  ธนันท์ไชยสิน
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85.3 ทอง 18 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงจิตภินันท์  ทันชม
2. เด็กหญิงฐิติพร  ขันคำ
3. เด็กชายธรรมนูญ  รบชนะ
4. เด็กหญิงอธิตยา  สีดามาต
5. เด็กชายอภินัทธ์  จันทร์เขียว
 
1. นางสาวจรีพร  อนุศรี
2. นางสายชล  ศรีนาค
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88.75 ทอง 8 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายธรรมรักษ์  บุญหนัก
2. นางสาวนลินนิภา  แสงดานุช
3. นางสาวปฐมาวดี  ดวงบุตร
4. นายยศกร  คำเเจง
5. นางสาวอารียา  อินทรตระกูล
 
1. นางประทุมวัน  มาศรี
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 56 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงปณิดา  ผองแก้ว
2. เด็กหญิงปาริชาติ  โชคเหมาะ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  กองศรี
 
1. นางกรรณิการ์  สิงห์สถิตย์
2. นายจะเด็ด  สิงห์สถิตย์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 48 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นางสาวชนาภา  โพธิ์ปลัด
2. นายวรวัฒน์  บุญกอบ
3. นางสาวสุธิชา  บุญจันทร์
 
1. นางลดาวัลย์  จำศักดิ์
2. นายสายันต์  ศรีสะอาด
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79.6 เงิน 22 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภูมิเพ็ง
2. เด็กหญิงปทิตตา  วิเศษภักดี
3. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ศรี
2. นางสาวอิสริยารักษ์  ยศสุภาพ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.6 ทอง 20 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายทัตพล  มูลบุรี
2. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์อ่อน
3. นายไชยวัฒน์  เอกปัจชา
 
1. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ศรี
2. นางสาวอิสริยารักษ์  ยศสุภาพ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาววชิรญาณ์  พลซา
2. นางสาววรนุช  ตะบอง
 
1. นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
2. นางสาวณัฐมน  คำขัน
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 23 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายนนท์ปวิธ  บัวผุย
2. นายภัทรพงษ์  สังข์แคลนพรม
 
1. นายวรวุฒิ  โง๊ะบุดดา
2. นายวีรเทพ  กองมณี
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 17 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  สุวรรณะ
2. เด็กชายนทีเทพ  โคตรทองทิพย์
3. เด็กหญิงพรพิมล  สารวงษ์
 
1. นางสาวณัฐมน  คำขัน
2. นางสุธาสินี  ดาวเรือง
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 58 โรงเรียนภูหลวงวิทยา 1. นายต้นตการณ์  กาศไธสง
2. นางสาววรกมล  อาจหาญ
3. นายสุรเดช  สุคงเจริญ
 
1. นายประสิทธิ์  ซิวสารี
2. นายสุธาทร  เมฆทวี
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 41 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวขวัญนภา  ชื่นอารมณ์
2. นางสาวชนิฎาภรณ์  บุญเชิด
 
1. นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
2. นางสาวนิออน  พันยา
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  เวียงสมุทร
2. เด็กหญิงอมรรัตน  แก้วศิริ
 
1. นางสาวณัฐมน  คำขัน
2. นางสาวนิออน  พันยา
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน 34 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายธัชพล  อินทร์เจริญ
2. เด็กชายศิริวัฒน์  บางประอินทร์
 
1. นางสาวณัฐมน  คำขัน
2. นางสุธาสินี  ดาวเรือง
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนวังทรายขาววิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  เกิดสวรรค์
2. เด็กหญิงประไพรักษ์  คุณฟอง
 
1. นายเดชา  ศิริกุลวิริยะ
2. นางสาวสุมาลี  สมบัติวัฒนกูล
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.5 เงิน 56 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 1. นายพรเทพ  พรมศรี
2. นายอภิชาติ  ขุนทิพย์
 
1. นายภูเบศ  เพ็งธรรม
2. นายวัฒนา  เพ็ชรสังหาร
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 51 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายวุฒวัส  คำมูล
2. เด็กชายอาทิตย์  บุญเจียง
 
1. นางสาวนรีรัตน์   สารไพร
2. นายอรรถพล  วิรัตน์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวอัจจิมา  มีมาตร
2. นางสาวอัจจิมา   รังศรี
 
1. นายธีรวัฒน์   ศรีบัวรินทร์
2. นายองค์  บุตรวิลัย
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 62 ทองแดง 60 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายพงศธร  มาราช
2. นางสาวเพียงเพียร  เพียปลัด
 
1. นางสาวณัฐมน  คำขัน
2. นางสาวนิออน  พันยา
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 34 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กชายจารุเดช  คำพิมูล
2. เด็กหญิงวารีรัตน์  สีหานาถ
 
1. นางวนิดา  สิมาชัย
2. นางสาวกัญณภัทร  ใจเพียร
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนภูหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงจามรี   ศรีภูมิพรม
2. เด็กหญิงวรัชญา   ทีฆะสุข
 
1. นายปริวัตร  มะดาศรี
2. นายประสิทธิ์  ซิวสารี
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  แดงนา
2. เด็กชายวาทิต  มีทาษี
3. เด็กหญิงอริสรา  แก้วมงคล
 
1. นางสุมาลี  แกนภูเขียว
2. นางสาวฐิติมา   รัตโนทัย
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 56 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 1. นายคฑาวุธ   แสนเมือง
2. นายนิพนธ์  สนธิมูล
3. นายภานุวัฒน์   ลิจันทร์
 
1. นางปรียากร   รัตนา
2. นางสาวฐิติมา   รัตโนทัย
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงภัสราภรณ์  อดทน
2. เด็กหญิงอนุธิดา  นักผูก
3. เด็กหญิงอารียา  เหลืองทอง
 
1. นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
2. นางสุธาสินี  ดาวเรือง
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 94.4 ทอง 12 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สอนมาลา
2. นางสาวสุดาพร  พันเงิน
3. นายสุทธิพงศ์  แสนสมบัติ
 
1. นายธงศักดิ์  มาศรี
2. นางสาวสุธาสินี  ไชยแสน
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 73 เงิน 24 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายธีรดลย์  มาศรี
2. เด็กชายนัฏชานนท์  หล้าเพชร
3. เด็กชายภัทรพงษ์  อินเจริญ
 
1. นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
2. นางสาวณัฐมน  คำขัน
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 76.4 เงิน 27 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายชนวัธน์   คำภาพล
2. นายชลสิทธิ์  สุขเกษม
3. นายมกรธวัช  จันปุ่ม
 
1. นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
2. นางสาวนิออน  พันยา
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 28 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 1. เด็กหญิงชลดา  นิกรสุข
2. เด็กชายธนาวุฒิ   ฝอยทอง
3. เด็กชายธีระศักดิ์  ทองวรรณ
4. เด็กชายนพรัตน์  ป้องกัน
 
1. นางสุมาลี  แกนภูเขียว
2. นางสาวฐิติมา   รัตโนทัย
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 71 เงิน 24 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายทฤษฎี  จิรลักษณวงษ์
2. นายธีรภัทร  ทองลา
3. นายธเนศพล  นาศพัฒน์
4. นายเอกบดินทร์  ธงพรรษา
 
1. นายธีรภัทร์  ปุญญา
2. นายชาญชัย  นันทะผา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.4 ทอง 20 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  ตินนัง
2. เด็กชายเขตต์ตะวัน  อินทนาม
3. เด็กชายเอกรัตน์  หนูตอ
 
1. นายมานัส  สวัสดิ์ธรรม
2. นางเอี่ยมศิริ  สวัสดิ์ธรรม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.9 ทอง 18 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 1. นายนวพล  บุญกระจ่าง
2. นายเกียรติศักดิ์  บุญกระจ่าง
3. นายเฉลิมเกียรติ  จันทะบาล
 
1. นายสมควร  คำมะณีจันทร์
2. นายวินัย  อ่อนอาจ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. เด็กหญิงรณิษฐา  วงษา
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  เฉวียงวาศน์
3. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  คงเสมา
 
1. นางกิติราภรณ์  จันทะวัน
2. นางกิ่งแก้ว  ศรีบุตร
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 25 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. นางสาวนัฐพร  โสภากุล
2. นางสาวปวีณา  สีหานารินทร์
3. นางสาวมุนินทร์  บุญล้อม
 
1. นางเมธาวี  พามี
2. นายอนุรักษ์  พันธุ์กวี
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชุดา  หล้าดี
2. เด็กหญิงธิดาพร  พรมตู้
3. เด็กชายพงษ์ดนัย  มะลัยคำ
4. นายวชิรากร  หารประชุม
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  เสนาะเสียง
6. เด็กหญิงแก้วกาญจน์  นิ่งประโคน
 
1. นางสาวนรีรัตน์  สารไพร
2. นายปิ่นเพชร  ไชยสุทธิ์
3. นางสาวสมจิตร  ใจเอื้อ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง 21 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นายณัฐวุฒิ  ศรียะ
2. นางสาวธาริณี  กาญจนกัญโห
3. นายนรมันติ์  กรรณลา
4. นางสาวศรัณยพร  คำโคตร์
5. นายศรัณยู  กรรณลา
6. นางสาวศศิยาพร  พรมพลเมือง
 
1. นางสาวสมจิตร  ใจเอื้อ
2. นายสุพิน  พระสุนี
3. นายอาทิตย์อุทัย  ศีรแคน
 
166 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนันญา  คำมี
2. นางสาวพรไพรินทร์  พรมหาคำ
3. เด็กหญิงสาวินี  หมื่นสา
 
1. นางพิมพกานต์  สัตตาคม
2. นางสิริมา  ขันทะสิทธิ์
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.8 ทอง 6 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. นางสาวภาวดี  เจ็ดกระโทก
2. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีจันทะ
3. นายเกียรติศักดิ์  โสประดิษฐ์
 
1. นางกิ่งแก้ว  ศรีบุตร
2. นางกิติราภรณ์  จันทะวัน
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง 21 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 1. นายธนกฤต  นามโคตร
2. นายพรชัย  ประจิตร
3. นายอนุสรณ์  ธนูศิลป์
 
1. นายอนันตพูล  บุญแก้ว
2. นายอาทิตย์  เอกทัศน์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นางสาวจุทามาศ  คำจันทร์
2. นางสาวธนารีย์  เขียวกลม
3. นายภัทรพล  พรมใจ
 
1. นายภูษิต  สากองสี
2. นางสาวธันยนันท์  สุกแก้ว
 
170 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.6 ทอง 36 โรงเรียนเซไลวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติภา  แก่นทอง
2. เด็กหญิงนิตยา  วงษ์ศร
3. เด็กหญิงวราภรณ์  เหลืองทอง
 
1. นางอมรรัตน์  ขัตติสอน
2. นายพลกฤต  บุญอินทร์
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 14 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. นางสาวกองทอง  ทุมไข
2. นางสาววริศรา  วรรณไชย
3. นางสาวศศิธร  ศรีบุญเรือง
 
1. นางกิติราภรณ์  จันทะวัน
2. นางกิ่งแก้ว  ศรีบุตร
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรชกร  แก้ววงษา
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  โนนทิง
3. เด็กหญิงสาธิดา  โสมาเกตุ
 
1. นางกมลลักษณ์  ศุภอมรเรืองศรี
2. นางสุพรรณี  อ้อไธสง
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายบวรทัต  ติดวงษา
2. นางสาวพัชราภรณ์   ตรีสาท
3. นางสาวอรรยา  สาริมา
 
1. นางกมลลักษณ์  ศุภอมรเรืองศรี
2. นางสุพรรณี  อ้อไธสง
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 36 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทองนิล
2. เด็กหญิงธดากรณ์  แสนคำราง
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์   สว่างดี
 
1. นางสาวนรารัตน์  แสงจันทร์
2. นายเอกชัย  ไชยรัตน์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85.86 ทอง 51 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายธีระพงษ์   บุญหล้า
2. นางสาวสุชาดา   ภูป้อง
3. นางสาวอมรรัตน์  พรมอินทร์
 
1. นางสาวนรารัตน์  แสงจันทร์
2. นายบุญถม  ดูดี
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เห็มทอง
2. เด็กหญิงนุชจรีย์  สีละลวย
3. เด็กหญิงวรรณิษา  ชานาง
 
1. นางเจษฎาวัลย์  จันทร์ศิริ
2. นายดนัย  นวนสี
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง 17 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  แพงวิเศษ
2. นางสาววาริญา  ศรีธรรมมา
3. นายวีรวัต  ต้นจันทร์
 
1. นางเมธาวี  พามี
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนเซไลวิทยาคม 1. เด็กหญิงพจนีย์  ชัยชะนะ
 
1. นางสาวศตพร  จงแต่งกลาง
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 35 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. เด็กชายวรพงษ์  อ่อนบ้านแดง
 
1. นางกิติยา  คำมะณีจันทร์
 
180 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.6 ทอง 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กชายกมลภพ   บุญวิวัตน์
2. นางสาวมาริสา  เพียฤทธิ์
 
1. นางณัฐพัชร์  เจริญรัตน์
2. นางนันธิกา  สรสนธิ์
 
181 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 84.08 ทอง 36 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายพงศภัค  พันสนิท
 
1. นางสุพรรษา  ล้วนโสม
 
182 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 83.55 ทอง 35 โรงเรียนวรราชวิทยา 1. นายปฏิภาณ  ทองดวง
 
1. นางสาวปาริชาติ  อะวะตา
 
183 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 83.6 ทอง 29 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายวัชรพล  พุทจง
 
1. นางสาวสุพรรษา  ล้วนโสม
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 81.8 ทอง 47 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวอำไพ  วงเลิง
 
1. นายศุภกฤต  สุขะลี
 
185 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กชายศิริชัย  ชมชิด
 
1. นายอภิศักดิ์  บุบพิ
 
186 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90.9 ทอง 6 โรงเรียนวรราชวิทยา 1. นายณัฐพล  ดีสง่า
 
1. นางสาวปาริชาติ  อะวะตา
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 83.22 ทอง 28 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายนครรินทร์กิ่งศักดิ์  จำปามี
 
1. นายฤทธิศร  อุตรัศมี
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 94.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  วิพายา
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  กิติศรีวรพันธุ์
3. เด็กหญิงกัลยกร  วิพายา
4. นางสาวชวัลลักษณ์  แพงเกษ
5. นางสาวฐิติยา  พิมสุข
6. เด็กชายณัฐพล  ประทุมชาติ
7. เด็กหญิงณัฐริกา  ปานพูล
8. เด็กหญิงทักษพร  สิงห์สถิตย์
9. นายธนบดี  จันดาผล
10. นายธนาทร  คำไล้
11. นางสาวธนาภรณ์  สนองเดช
12. เด็กชายธนาภูมิ  สนองเดช
13. เด็กชายธีรพัฒน์  ดวงดี
14. เด็กชายธีรวัฒน์  ป้องกัน
15. นางสาวนรินรัตน์  ปานพลู
16. นางสาวนันทนา  พาโฮม
17. นายปฏิภาณ  ทองดวง
18. นางสาวปณิชสา  จันทวรรณ์
19. นางสาวพรทิพย์  หัวดอน
20. เด็กหญิงมยุรี  ราคาแพง
21. นายรัชชานนท์  โพธิฟันเรือ
22. เด็กชายวีรชัย  ศรีแก้ว
23. เด็กชายศรีรัตน์  สารวงษ์
24. นายศักดิ์ดา  ชัยสงค์
25. เด็กชายศิริชัย  ชมชิด
26. นางสาวสิรินทิพย์  ปานกรด
27. นายสุธี  คัฒมารศรี
28. นางสาวอารีรัตน์  สารวงษ์
29. นางสาวเจนจิรา  พลนิกร
30. นายเจษฎาภรณ์  แสงขาน
 
1. นางสาวศรีสุดา  บุญมาศ
2. นางสาวปาริชาติ  อะวะตา
3. นายธรรมนูญ  วิระพันธ์
4. นางสาวปริณดา  ศรีนามหวด
5. นางสาวชุติมา  ผิวสวัสดิ์
6. นายอภิศักดิ์  บุบพิ