สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 20 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัตรา  ทองพรม
 
1. นางสาวสถิตย์พร  ปัญจะขันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92.2 ทอง 4 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นางสาวศศิธร  ไชยจงมี
 
1. นายพีรภัทร  สะเดา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 42.8 เข้าร่วม 32 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ภักดีมี
 
1. นางสาวมาลีวรรณ  มินดาทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 54 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นางสาวเปรมฤทัย  ชำนาญ
 
1. นายอาทิตย์กมล  แสนใจวุฒิ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 49 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ดวงปา
 
1. นางศวัสพร  ปานกลาง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 59 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวปริยากร  ตาลไธสง
 
1. นางสาวสมจิตร  ทิพรส
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 50 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปินะกาโน
 
1. นางสาวโสภา  กุลากุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 61.4 ทองแดง 55 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ธุระคม
 
1. นางสาวนุสรา  ช่วยสนิท
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 27 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  วังคีรี
 
1. นายพีรภัทร  สะเดา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 40 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. นางสาวมินตรา  เทียนชัย
 
1. นางสาววันวิสา  จันทะบับภาศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 86.8 ทอง 11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงปนัดดา   เจริญผล
2. เด็กหญิงภูริชญา  พืชขุนทด
 
1. นางกมลชน  กรวยทอง
2. นางสาวหทัยทิพย์  สุกใส
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 50 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวพิชญานันท์  ศรีราคำ
2. นางสาวมนัสนันท์  ชูตินันท์
 
1. นายคุ้มครอง  บุญช่วย
2. นางสาวอรุณี  เขาราช
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 67.89 ทองแดง 58 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  โคตรชัย
2. เด็กหญิงสุพิชา   สิมสวัสดิ์
 
1. นางสาวรติพร  ดรอินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิเบศร์  รักษางาม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 86.07 ทอง 30 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นายภูริกุลกฤษณะ  มาสาลีทวีโชติ
 
1. นางสาวขนิษฐา  มีมะจำ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  เทพแพงตา
 
1. นางนาถนรินทร์  บุญธิมา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายชนะตน  ทันมา
 
1. นายศิวัชญ์  ราชพัฒน์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงตวงพร  เคหาบาล
2. เด็กหญิงพัชรพร  ดวงหล้า
3. เด็กหญิงอุ่นรัก  ครุนันท์
 
1. นางสาวปภัสรา  แถลงกัณฑ์
2. นางอรุณรัตน์  ชมวงศ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 38 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวกมลวรรณ  ชมชัยรัตน์
2. นางสาวศศิธร  วิจิตรปัญญา
3. นายสุระวีร์  ใคร่ครวญ
 
1. นางสาวสุมาลี  ไกลเมือง
2. นางพัชราภรณ์  จันปัดถา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 11 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ศรีเชื้อ
2. เด็กหญิงวราทิมา  ศรีสันต์
3. เด็กหญิงวารุณี  อิ่มเอิบ
 
1. นายเจษฎา  อินพินิจ
2. นายองอาจ  เกตะวันดี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวณัฐนันท์  พุทธสอน
2. นายณัฐิวุฒิ  วิเศษศรี
3. นายปฏิภาณ  นิลพันธ์ุ
 
1. นางพัชราภรณ์  จันปัดถา
2. นางสาวสุมาลี  ไกลเมือง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91.25 ทอง 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายกลย์ธัช   ดุษฎีกุลชัย
2. เด็กชายณพัสกร   คำอู
 
1. นางอรุณรัตน์  ชมวงศ์
2. นายปรัชญากร  ฮดมาลี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวฉัตรพร  หินโน
2. นางสาวนันทิกานต์  มาระมิ่ง
 
1. นางสาวสุมาลี  ไกลเมือง
2. นางพัชราภรณ์  จันปัดถา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 51 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายชนกันต์  พุทไธสง
 
1. นางสาวขวัญเรือน  วังคีรี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 31 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  ลุนธิระวงค์
 
1. นางสาวทัศนีย์  พุทซาคำ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรนันท์   กอยชัยภูมิ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีสิน
 
1. นางปิยะนุช  ฉิมพา
2. นางสาวทัศนีย์  พุทซาคำ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 85.87 ทอง 19 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. นายสุทธิเกียรติ  จันทอง
 
1. นางสาวสุพินยา  ปะระกา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 60 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  คำบูชา
 
1. นางสุนันท์  ปัสสา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 74 เงิน 27 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวชนิดาภา  นามศรีเรือง
 
1. นางสาวอนุพร  วิชามล
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สวนมาลี
 
1. นางพัชรี  มูลเมือง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ปาระ
2. เด็กหญิงชันม์ชุดา  อาจแก้ว
3. เด็กหญิงนพจุฑา  เทียนสว่าง
 
1. นางจิภาดา  ดวงท้าวเศษ
2. นายพิชญากรณ์  เหล่าอรรคะ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 13 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวคชาภรณ์  เมฆขยาย
2. นางสาวชลากร  แตงโสภา
3. นายณัฐพล  ตะลี
 
1. นายเจษฎา  กาญจนาจินดานันต์
2. นางวลัยพรรณ  สุวรรณชาติธนดี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา   ดีสุทธิ
2. เด็กหญิงภัทรวดี   ชมมณี
3. เด็กหญิงสุธินี   จันทร์คามคำ
 
1. นายศุภชัย  โพธิ์ล้อม
2. นางสาวปรียาดา   เพชรเวียง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวทัศวรรณ   ละลอกน้ำ
2. นางสาวปณิดา  รัตนบุตร
3. นางสาววิชุดา  มโนรินทร์
 
1. นางน้ำทิพย์  ศรีแก้ว
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยพร  สีมาส่งเสริม
2. เด็กหญิงพิมพ์รพี  ผลสลัด
3. เด็กชายอดิศร  เวศมะโน
 
1. นายภูมิรินทร์  แสนติยะ
2. นายสุพิชา  คำเครือ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวดารารัตน์  พรมดี
2. นายธนกร  ใหญ่เลิศ
3. นางสาวยลรดี  ทิพย์โชติ
 
1. นายสงกรานต์  บุตตะวงค์
2. นายณรงค์ศักดิ์  แสงขาว
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.74 เงิน 54 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงวริสา  สิงห์มณี
2. เด็กหญิงอธิชา  วิไลลักษณ์
3. เด็กหญิงอารดา  ฟอลเล็ต
 
1. นางสาวพรวดี  พรมเดช
2. นางจารุวรรณ  โพธิ์ชัย
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.8 ทอง 26 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวบุษกร  ทองเพ็ชร
2. นางสาวภิราภรณ์  คำประมวล
3. นางสาวอุมาวดี  เพลียวิเศษ
 
1. นางสาวอุไร  พรมมาวัน
2. นายสันติชัย  ปีทาลาด
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 30 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  จันทร์นาม
2. เด็กชายศักดิ์สกุล  เจียระพงษ์
 
1. นางสาวอัจฉราพร  กันหาอาจ
2. นางสุพัตรา   ไชยจันหอม
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวจิรารัตน์  งานรุ่งเรือง
2. นางสาวสิริยากร  เทพรัตน์
 
1. นางน้ำทิพย์  ศรีแก้ว
2. นายสุรศักดิ์  บุญธิมา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 38 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  เขาลาด
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชัยชะนะ
 
1. นางสาวธารดา  ศรีสอาด
2. นายเสฐียรพงษ์  ยาใจ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 51 โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. เด็กชายภูมิปัญญา  บุญมา
2. เด็กชายวัชรพล  ใหม่วงศ์
 
1. นายทนงศักดิ์  นันทกร
2. นางสาวญาณิศา  ศักดา
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 43 โรงเรียนเชียงคาน 1. นายปรมัตถ์  สินชัย
2. นายพัลลภ  ทองสุข
3. นายอภิวุฒิ  ขวัญเมืองคูณ
 
1. นายปฏิณญา  โคตรวงศ์
2. นายชยพล  พรมมาปี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 39 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงกุลธิดา   สมาขันธ์
2. เด็กหญิงนัชชา    ทิพย์สันเทียะ
3. เด็กหญิงพิชญาภา   แก้วสมบัติ
4. เด็กหญิงเขมจิรา   อุ่นวิเศษ
5. เด็กหญิงไรวินท์   เหล่าสุวรรณ์
 
1. นายสิทธิชัย  เทียมไธสงค์
2. นางสาวพัชราภรณ์    น้อยจันทร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.2 ทอง 23 โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เรียนรู้
2. นางสาวชลดา  เสนายอด
3. นางสาววชิราภรณ์  ทุมสงคราม
4. นางสาวศรุตา  แสงขาว
5. นางสาวสุภาภรณ์  แสงขาว
 
1. นายปรีชา  นามนนท์
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  กรมทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 55 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ปิตุโส
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  บุญปราณีต
3. เด็กหญิงญาวรรธนานนท์  เสริฐศรี
4. เด็กหญิงปานตะวัน  วรินทรา
5. เด็กหญิงโยษิตา  ก้อมณี
 
1. นางกรรณิกา  สุทธิแพทย์
2. นางสาวช่อกนก  อาจศัตรู
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.7 ทอง 6 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวจิรภา  สาตร์สมบุญ
2. นางสาวชุติกาญจน์  สว่างแสง
3. นางสาวชุตินันท์  สีทาสังข์
4. นางสาววณัชชา  บุตตะพรม
5. นางสาวศิรภัสสร  เกษทองมา
 
1. นายทองม้วน  ลีกอก
2. นางศิริลักษณ์  แสนใจวุฒิ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76 เงิน 48 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาภา  มุลมาตร์
2. เด็กชายชัยณรงค์  แก้วแสนทิพย์
3. เด็กหญิงชุุติกาญจน์  บงแก้ว
4. เด็กชายปรเมศวร์  พุทธทองศรี
5. เด็กหญิงรัตน์วิรุณ  ลุนวิรัตน์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ศรีจันทวงษ์
2. นางการะเกษ  คงขุนทด
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวจิตตกานต์  เนืองชัยยศ
2. นางสาวชนาภรณ์  ฮวดสี
3. นางสาวธีรตา  ถาวร
4. นางสาวพิมพ์นิภา  ลอยลม
5. นางสาวสุภาพร  ทะสุนทร
 
1. นายอุไทย  โกยชัย
2. นายนพัตธร  กรวยทอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 74.6 เงิน 39 โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวกุลธิดา  ภูจาด
2. นางสาวจรรยาพร  อินทะศรี
3. นายณัฐดนัย  กุลวงษ์
4. นางสาวณัฐพร  จันทร์สมบัติ
5. นายตะวัน  จันมา
6. นายธนบดี  แสงขาว
7. นางสาวธิญาดา  ซ้อนจันดี
8. นายธิดารัตน์  พันธ์ุมีสุข
9. นางสาวพรรณวษา  ยะคันทะ
10. นายพิษณุ  ลาสม
11. นายรพีพัตร  นกจันทร์
12. นายศิริพล  บุญเรือง
13. นางสาวสาริกา  ธรรมลังกา
14. นายสุขุมพันธ์  พลกลาง
15. นายอภิรักษ์  อ้วนสิมมา
16. นางสาวอรจิรา  สืบสาย
 
1. นางสาวทิพเนตร  น่วมหมวด
2. นายนวกาญจน์  ประทุมวัน
3. นายมนตรี  ผ่านสุข
4. นางรจนา  โพธิสมพร
5. นายวรพิพัฒน์  จันทสาร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 58 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงเวฬุริยาวดี  ยศสูงเนิน
 
1. นางสาวสุนทรี  ศิริสวัสดิ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 14 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นางสาวพิมลพรรณ  หิรัญโท
 
1. นางสาวพักตร์สุดา  วงศ์ชมภู
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.6 เงิน 20 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ตัณฑะกูล
2. เด็กชายธนพล  จันทร์สวัสดิ์
 
1. นางระมัด  ไขหินตั้ง
2. นางสาวขวัญฤทัย  ทองอินทร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.1 เงิน 47 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายนวพล  ชิลอำพร
2. นางสาวอภิญญา  น้อยบัวทอง
 
1. นายธนกฤต  จันทร์อ้วน
2. นางศุภมาส  ไชยปะ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.2 ทอง 17 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกษมา   ผุยขันธ์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ขะพินิจ
3. นางสาวจิดาภา  สุขปื้อ
4. นางสาวจิตตินาถ  ครองตรี
5. นางสาวจุฑามาศ  สุภาสุ
6. นางสาวธิรดา  วงศ์ลา
7. เด็กหญิงบุษยามาศ  บุตรธนู
8. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิจิตปัญญา
9. เด็กหญิงมนปริยา  ปิ่นโสภณ
10. เด็กหญิงศศิรัศมี  ธรรมเป็นจิตต์
 
1. นางกฤศนรัตน์  พุทธเสน
2. นายทวีวัฒน์  พิมพ์พัฒน์
3. นางสาววิภารัตน์  ตาเป้ง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.4 ทอง 15 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นางสาวกรพินธุ์  โปรณะ
2. นางสาวกุลณัฐ  สอนสุภาพ
3. นางสาวกุลทราพัชญ์  แก้วโบราณ
4. นายธเนศ  ผาอินทร์
5. นางสาวปิยภรณ์  ไชยสิทธิ์
6. นายปุณยวัจน์  ชนะงาม
7. นางสาวพนิตนันท์  ชัยชนะ
8. นางสาววรรณวิภา  บุญหนัก
9. เด็กชายสุรศักดิ์  ฮดลือชา
10. นางสาวอารัญญา  รังแก้ว
 
1. นายเศรษฐ์  คุณทาบุตร
2. นางสุดารัตน์  คุณทาบุตร
3. นางสาวชไมพร  ธนะกิจ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 73.2 เงิน 53 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นายชัยธวัช  สำราญล้ำ
2. นายณรงค์ฤทธิ์  บุตรบาล
3. นายณัฐวุฒิ  กองมะณี
4. นางสาวปภัสสร  สีดานา
5. นางสาวพรไพรินทร์  ไพศูนย์
6. นายพิทยา  ภารสุวรรณ
7. นางสาวพิมลรัตน์  สอนจันทร์
8. นายพีรวัส  แซ่เติน
9. นายวิชิตศักดิ์  สำสีลี
10. นางสาวสุพัตรา  จันทะนา
 
1. นายทิราชัน  ดีแป้น
2. นายเจษฎา  นาสินส่ง
3. นายเศรษฐ์  คุณทาบุตร
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 40 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกดารินทร์  รัตนมงคล
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  นนภูเขียว
3. เด็กชายธีระวัฒน์  สมบัติ
4. นางสาวปรัชญาภรณ์  ขาวสูง
5. เด็กชายภิรวัฒน์  ตาขัน
6. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีบุรินทร์
7. เด็กชายสุทธิ  อุกาสวัสดิ์
8. เด็กหญิงสุนิษา  ทองวัน
9. เด็กชายเทวัณ  โทปัญญา
10. เด็กชายโอบนิธิ  วงศ์สุรินทร์
 
1. นายทิราชัน  ดีแป้น
2. นางสาวศิริรัตน์  ยอดช่าง
3. นายเจษฎา  นาสินส่ง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 83 ทอง 15 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นายจักราวุธ  สุวรรณชาติ
2. นายชินวัฒน์  คนอยู่
3. นายปรัชญา  คณาดา
4. นายปิยวัฒน์  แป้นสกุล
5. นายภานุวัฒน์  มณีศรี
6. นายยุทธภัทร  ป้องปา
7. นายวิทวัส  ปันชะนะ
8. นายสุรพัศ  หวานคำ
9. นายอธิปัตย์  ธรรมรังษี
10. นายอมรเทพ  กรมทอง
 
1. นายทิราชัน  ดีแป้น
2. นางสาวศิริรัตน์  ยอดช่าง
3. นายเศรษฐ์  คุณทาบุตร
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 42 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. เด็กหญิงศุภสุดา  ปุรันต์
2. เด็กหญิงเจษฎากร  ยามา
 
1. นายจักรกฤษณ์  มีศิลป์
2. นายศรุติกุล  ภูมาศ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 41 โรงเรียนคอนสาวิทยา 1. นางสาวนันฐิกา  ชาวทอง
2. นางสาววธิดา  สิขาระภา
 
1. นายกำจร  นุชมา
2. นางสาวอรัญญา  วงละคร
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดา  ดวงไพชุม
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  ภูธรศรี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 29 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นางสาวมนัสนันท์  สอนแก้ว
 
1. นางสาวปิยพร  สารมโน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 1. เด็กหญิงลุด  ไชสำแดง
 
1. นายศรชัย  ลาภบุญ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87.5 ทอง 50 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายนันท์นภัส  คุยกลาง
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  ภูธรศรี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 15 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 1. เด็กหญิงธิดาดอย   แซ่สง
 
1. นายศรชัย  ลาภบุญ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง 19 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวปิยดา  รัตนมงคล
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  ภูธรศรี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนพรดา  สวัสดิ์ธรรม
 
1. นายกิตติศักดิ์  โกสูงเนิน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายพุทธิพงษ์  เหตุเกษ
 
1. นายกิตติศักดิ์  โกสูงเนิน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. เด็กหญิงพิชติมา  วรรณชัย
2. เด็กหญิงอลิชา   แสนสี
 
1. นางสุุุภูษณี  พรมกัลยา
2. นางนิตยา  บริบูรณ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร  หล่มเหลา
 
1. นายสถิต  วิเศษสัตย์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 7 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายรัฐชานันท์  ยศปัญญา
 
1. นายสถิต  วิเศษสัตย์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 27 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายนริศชภาคย์  พิมพศรี
2. เด็กหญิงสุรางค์พิมล  ดานะ
3. เด็กหญิงอรประพิณ  บุตรดา
 
1. นางสาวแก้วกานดา  สุขจ้อย
2. นายกิตติศักดิ์  โกสูงเนิน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 41 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ 1. นายจีรวัฒน์  ทันหา
2. นายธวัชชัย  ไชยคีนี
3. นายสุขสวัสดิ์  อาจทอง
 
1. นายจุมพล  แก้วมณีวัฒน์
2. นางน้ำทิพย์  นามกอง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กชายกริชเพชร  จาดนอก
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีหาบุตร
3. เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมรังษี
4. เด็กชายธีรเมธ  บุญหมอน
5. เด็กชายนราธิป  พงษ์พา
6. เด็กหญิงลีลาวดี  จาดนอก
 
1. นายสุนันท์  รอดประทับ
2. นางสาวปรีดาวรรณ  รอดประทับ
3. นางพชระมน  ดวงดาวพารัมย์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.6 เงิน 45 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  การถ
2. นายธนทัต  ภูจำปา
3. นายวรพล  พรหมวงค์
4. นายวุฒิพงษ์  วันทองสุข
5. นายสนธยา  โสมาศรี
6. นางสาวเพชรลดา  นิลนามมะ
 
1. นายสุนันท์  รอดประทับ
2. นางสาวปรีดาวรรณ  รอดประทับ
3. นางสาวพัชราภรณ์  ลีเบาะ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.2 ทอง 4 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นางสาวกนกพร  ไชยวงษ์
2. เด็กชายกริชเพชร  จาดนอก
3. เด็กชายกฤษฎา  อุทธคำ
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินนุชิต
5. นางสาวกัลยา  แสนสายเนตร
6. นางสาวกานต์ธิดา  พรหมเมือง
7. นางสาวจิรัชญา  วังคีรี
8. นางสาวชนม์ชนก  ศรีบุรินทร์
9. เด็กหญิงณญาดา  พุทธมาตย์
10. นางสาวณัฐชนิดา  ปัดแก่ง
11. เด็กหญิงณัฐริดา  สุราษฎร์
12. เด็กหญิงดวงกมล  ไชยแสง
13. นายธนทัต  ภูจำปา
14. เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมรังษี
15. เด็กชายธีรเมธ  บุญหมอน
16. เด็กชายนราธิป  พงษ์พา
17. นางสาวนันทพร  กิจดี
18. เด็กหญิงนารีนาฏ  บัวบังใบ
19. นางสาวน้ำทิพย์  บุญประเสริฐ
20. เด็กหญิงปวันรัตน์  ตัญญาภักดิ์
21. นายพงษกร  การิกาญจน์
22. นายพงษ์พณิช  วังคีรี
23. เด็กหญิงพรพิมล  วังคีรี
24. นางสาวพีรยา  แก้วดวงดี
25. เด็กชายมนัญชัย  แก้วยาศรี
26. นางสาวมุกธิดา  ศรีบัวรินทร์
27. เด็กหญิงยุวันดา  มีวันคำ
28. เด็กชายรัชตะ  อ่อนนาเมือง
29. นายวรพล  พรหมวงค์
30. นางสาววราภรณ์  ไชยสิทธิ์
31. นายวุฒิพงษ์  วันทองสุข
32. นายศุภกิตติ์  วันทองสุข
33. นายสนธยา  โสมาศรี
34. นางสาวสุกัญญา  บุษบา
35. นางสาวสุดารัตน์  ฮาดนิล
36. นางสาวสุภาวดี  คำสมบัติ
37. เด็กหญิงอนุชจิรา  ศรีวิชา
38. นางสาวเพชรลดา  นิลนามมะ
39. เด็กหญิงเมษยา  กำบัง
 
1. นายสุนันท์  รอดประทับ
2. นายพรชัย  เหลาเป
3. นางสาวปรีดาวรรณ  รอดประทับ
4. นายศิริชัย  น้อยโสภา
5. นางพชระมน  ดวงดาวพารัมย์
6. นางสาวพัชราภรณ์  ลีเบาะ
7. นางสาวปิยพร  สารมโน
8. นายวีระยุทธ  เหมือนนึก
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.4 ทอง 47 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายธราเทพ  ขุนศรี
 
1. นายวิชิต  สีมี่
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.7 ทอง 56 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นายสมคิด  คนขำ
 
1. นางสาวปรีดาวรรณ  รอดประทับ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.2 ทอง 45 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงมีนา   อ้วนศิริ
 
1. นายณัฐพงษ์   เกรียงไกรวงษ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.6 ทอง 8 โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวนิภาศิริ  บูรณจินดา
 
1. นายสินศักดา  ภูธนภัทร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง 20 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายพิสิษฐ์  คำแหงพล
 
1. นายวิชิต  สีมี่
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.83 ทอง 39 โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. นายณัฐวัตร  พลถาวร
 
1. นายเฉลิมพล  แก้วลี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.4 ทอง 23 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กหญิงลีลาวดี  จาดนอก
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ลีเบาะ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 58 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวจารุภา   มาเจริญ
 
1. นายณัฐพงษ์   เกรียงไกรวงษ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.64 ทอง 17 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายเมธาเกียรติ  ศิริวาลย์
 
1. นายวิชิต  สีมี่
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.98 ทอง 53 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายภูพิทักษ์​พงค์​   สังฆะวงศ์​
 
1. นายณัฐพงษ์   เกรียงไกรวงษ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 29 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรามาศ   งอสอน
 
1. นายณัฐพงษ์   เกรียงไกรวงษ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.75 ทอง 24 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวพิชาวรรณ   คำไล้
 
1. นายณัฐพงษ์   เกรียงไกรวงษ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.75 ทอง 22 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายเมธาเกียรติ  ศิริวาลย์
 
1. นายวิชิต  สีมี่
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.4 ทอง 50 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นายสมคิด  คนขำ
 
1. นางสาวปรีดาวรรณ  รอดประทับ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 40 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีหาบุตร
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ลีเบาะ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.6 ทอง 8 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นางสาวเพชรลดา  นิลนามมะ
 
1. นางสาวปรีดาวรรณ  รอดประทับ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86.6 ทอง 13 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงกชกร  ฤทธิ์จรูญ
2. เด็กชายกฤตพรต  อ้นคง
3. เด็กหญิงกฤติกาญจน์  พรมศรีจันทร์
4. เด็กหญิงกิตติญาพร  จิเรืองโรจน์
5. เด็กชายธีรัตน์  ดำรงค์กูลสมบัติ
6. เด็กชายนัฏฐากิตติคุณ  สายศิลป์
7. เด็กชายปิยังกูล  แก้วมะณี
8. เด็กชายยศภัทร  บุญไล
9. เด็กชายวัชรพงศ์  ศรีอรรคพรหม
 
1. นายสินศักดา  ภูธนภัทร
2. นางสาวคนางค์  เชื้อบุญมี
3. นายมนตรี  ประกอบกุล
4. นายอลงกรณ์  ระวังชัยสงค์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 84.6 ทอง 9 โรงเรียนเชียงคาน 1. นายกฤษฎา  อ่อนดี
2. นายธวัชชัย  สอนสี
3. นายนิธิกร  จริมา
4. นางสาวปนัสรา  วงศ์อนุ
5. นายพัฒนชัย  สนทา
6. นางสาวพิยะดา  ไชยาฟอง
7. นางสาวลลิตา  คำสอน
8. นายวายุ  บุญใหญ่
9. นายศุภศิลป์  หล้าพันธ์
10. นางสาวอลิชา  นวลอนงค์
11. นายเฉลิมเกียรติ  วนสันเทียะ
12. นายเสฏฐวุฒิ  ผาทองที
 
1. นายสินศักดา  ภูธนภัทร
2. นางสาวคนางค์  เชื้อบญมี
3. นายมนตรี  ประกอบกุล
4. นายอลงกรณ์  ระวังชัยสงค์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายกมลวรรธน์  ตุลยวัฒน์
2. เด็กชายกฤษฏา  วงษ์ป้อง
3. เด็กหญิงกษมา  ผุยขันธ์
4. เด็กหญิงกัญญ์วรา  กลางประพันธ์
5. เด็กชายคณิศร  ทาเเก้ว
6. เด็กหญิงจิราพัชร  ดีอุดมจันทร์
7. เด็กหญิงชนิสรา  ธีระนันท์
8. เด็กชายชัยวัฒน์  สันดุษิต
9. เด็กหญิงชาลิสา  บำรุงจิตร
10. เด็กหญิงฐิติชญา  มีตราสิทธิ์
11. เด็กชายณัฐกิตติ์  สีอ้วน
12. เด็กหญิงณัฐชยา  สุชาดา
13. เด็กหญิงณัฐวดี  สุวรรณเกษม
14. เด็กหญิงดรุณี  กล้าหาญ
15. เด็กชายธรรมธาดา   ศรียะ
16. เด็กหญิงธันยา  ธรรมมิยะ
17. เด็กชายนพวิทย์   วิริยะเลิศพล
18. เด็กหญิงนภสร  ศรีกระบุตร
19. เด็กหญิงนริสา  คลังกลาง
20. เด็กหญิงปริยากร   สุริยะ
21. เด็กหญิงปารมี  ภาโส
22. เด็กหญิงพชรอาภา  ศรีแก้ว
23. เด็กหญิงพัชรดา  ทองดี
24. เด็กหญิงพัชราภา  ภูมิโคกรักษ์
25. เด็กหญิงพิมลทิยา  เจริญเเสน
26. เด็กหญิงภัทรามาศ  งอสอน
27. เด็กหญิงมีนา   อ้วนศิริ
28. เด็กหญิงรัญชิดา  แซ่ลิ้ม
29. เด็กหญิงรัศมีดาว  เดชบุรมย์
30. เด็กหญิงวนัชพร   สีโต
31. เด็กชายวิษณุ  วุฒิจักร์
32. เด็กหญิงสรนันท์  บุสดี
33. เด็กชายอดิเทพ  ดาสมกุล
34. เด็กหญิงอนุรดี  อยู่ศิริ
35. เด็กหญิงเมธาพร  ศิริกันรัตน์
36. เด็กชายเอกพัฒน์  เศวตะพุกกะ
37. เด็กหญิงเเพรวา  บุตรดีศักดิ์
38. เด็กหญิงโศภิสรา  ศาลางาม
 
1. นายประวิตร  บุญประคอง
2. นางขวัญชนก  บุญประคอง
3. นางอภิญญา  บุญโท
4. นายสันติภาพ  ชมภูเวียง
5. นายภานุพงษ์  นามรุ้ง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92.07 ทอง 6 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกีรติยา   ระยัน
2. นางสาวจารุภา   มาเจริญ
3. นายชนบดี  เทพวันดี
4. นายชนะโชค  บุตรชายงาม
5. นางสาวชุติปภา  พรหมเสนา
6. นางสาวฐิตาพร  สรรพการ
7. นายณัฐศาสตร์  อาจเสนา
8. นายธนพล   ภาคภูมิ
9. นายธนวัฒน์  แพงพุย
10. นายธนาธิป  ละธาดา
11. นางสาวธัญลักษณ์   ภักดีลุน
12. นางสาวธันยพร  วรรณกาล
13. นางสาวธิดารัตน์   มีตา
14. นายธีรธร  ราชแก้ว
15. นางสาวปทุมมา   แก้วยาศรี
16. นายปิยชนน์  จันทร์สว่าง
17. นางสาวปิยพร  พรมพิลาด
18. นางสาวพรรณธิตา   สุวรรณอาสา
19. นางสาวพรรณปพร  นราศรี
20. นายพระรักษ์   พงศ์พันธุ์พัชระ
21. นางสาวพฤกษา  พลอยสุข
22. นายภูพิทักษ์พงค์  สังฆะวงศ์
23. นางสาวมัญฑิตา   สุทธิประภา
24. นายวรพัฒน์  ดีมาก
25. นางสาววิมลสิริ   ลัดเหลา
26. นายวิรากร  ชมภูน้อย
27. นางสาวสิรินภา  สีขาว
28. นางสาวสุทธินันท์  จันทมล
29. นางสาวสุพรรษา   นาสอ้าน
30. นางสาวสุวิดา   แป้นเขียว
31. นางสาวอรวรรณ  กฤตลักษณ์
32. นางสาวอารียา   ต่อชีวี
33. นางสาวเเก้วกาญจน์  ศิริอารมย์
 
1. นายประวิตร  บุญประคอง
2. นางขวัญชนก  บุญประคอง
3. นางอภิญญา  บุญโท
4. นายสันติภาพ  ชมภูเวียง
5. นายภานุพงษ์  นามรุ้ง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายเอกรินทร์  อินทบุญศรี
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 74.67 เงิน 21 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายธนบดี  ปานสุวรรณ
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายเอกรินทร์  อินทบุญศรี
 
1. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวณัฐภัทร  สว่างพิทักษ์
 
1. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายเอกรินทร์  อินทบุญศรี
 
1. นางเบญญาภา  จันทร์สว่าง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  วีระจิตสกุลงาม
2. นายคีตศิลป์  เกิดไชยะ
3. นายฉกรรจ์ชัย  คำสุวรรณ
4. นางสาวณัฐภัทร  สว่างพิทักษ์
5. นางสาวธนัญศิริ  หารคำแพง
6. นางสาวพันธกานต์  กำลังดี
7. นางสาวพิชญาพร  อุ้ยเลิศ
8. เด็กหญิงมัธุลดา  คำไล้
9. นายเอกรินทร์  อินทบุญศรี
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
2. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
3. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีวิชา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80.65 ทอง 13 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายคีตศินป์  เกิดไชยะ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เคนดา
3. นางสาวณัฐภัทร  สว่างพิทักษ์
4. นางสาวดลพร  ไสยวิจีณ
5. นายธนบดี  ปานสุวรรณ
6. นายธนาธินาตย์  ปานสุวรรณ
7. เด็กหญิงนิภาธร  วีระจิตสกุลงาม
8. เด็กหญิงพัชรภรณ์  ตาแป้ง
9. นางสาวพิชญาพร  อุ้ยเลิศ
10. นายภพธร  ชูชาติไทย
11. เด็กหญิงมัธุลดา  คำไล้
12. นายอิทธิกร  วอแพง
13. เด็กหญิงเมธาพร  รอบรู้
14. นายเอกรินทร์  อินทบุญศรี
15. เด็กหญิงแพรชมพู  เกตะวันดี
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
2. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
3. นายสถิต  วิเศษสัตย์
4. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88.2 ทอง 5 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัตติกมาส  คละสกุล
2. นางสาวกุลนิดา  โสภาวัฒน์
3. นางสาวชญาดา  กล่องชู
4. นางสาวณัฎฐชา  อุดแก้ว
5. นางสาวณิชานันท์  นวรัตน์ ณ อยุธยา
6. นายธนบดี  ปานสุวรรณ
7. นายธนาธินาตย์  ปานสุวรรณ
8. นางสาวธัญลักษณ์  หวานขม
9. นางสาวธารวิมล  สารคำแปง
10. นางสาวนริศรา  ตรีเศียร
11. นางสาวปริยาภัทร  มาลา
12. นางสาวปวีณา  สีสมพร
13. นางสาวปิ่นปรากรม  ทับทิม
14. เด็กหญิงพนิตพร  แก้วแสนเมือง
15. นางสาวพัทธนันท์  นาราศรี
16. นางสาวพิชชาภา  พุทธมาตย์
17. เด็กชายลภัสล์ธร  วราเสฏฐานนน์
18. เด็กหญิงลัทธพรรณ  สุวรรณมาโจ
19. นางสาวเบญญาภา  วงค์จันทร์สุข
20. เด็กหญิงแพรชมพู  เกตะวันดี
21. นางสาวแพ็ททรียา  เจียมสันต์
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
2. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
3. นายธีรพล  พรหล่อ
4. นายประวิตร  บุญประคอง
5. นางสาววริศนันท์  อุปไมยอธิไชย
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.6 ทอง 8 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงกนกพร   สุริโย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   หงษ์สิงห์
3. เด็กชายธนกร   ศรีรักษ์
4. เด็กหญิงนาถินี   เหล่าสมบัติ
5. เด็กหญิงนิตยาภรณ์   ศรีคำ
6. เด็กชายบารเมษฐ์   สิงห์เสนา
7. เด็กหญิงปวีณา   กันอิน
8. เด็กหญิงปาริฉัตร   ตางาม
9. เด็กชายรัฐภูมิ   จันทะนา
10. เด็กชายเชาวนนท์    ผากอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา  ทองยา
2. นางสาวคนางค์  เชื้อบุญมี
3. นายวาสนา  บุดดาเหลา
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.6 ทอง 29 โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวจีรนันท์   สุริยะ
2. นายธนบูล   เพียงจันทร์
3. นายธนันชัย   ภูริศรี
4. นางสาวธารินี   ไชยคีนี
5. นางสาวธิดาพร   สงคราม
6. นายประพันธ์   พิมพานุ
7. นางสาววรรณพร   ลุนพงษ์
8. นายสงกรานต์   มาผิว
9. นางสาวอภิชญา  หงษ์สง่า
10. นายอรรณพ  เพียงคำป้อง
 
1. นายวาสนา  บุดดาเหลา
2. นางสาวคนางค์  เชื้อบุญมี
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา  ทองยา
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.8 ทอง 16 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นพรม
2. เด็กหญิงฐิติอารดา  บัวบาน
3. เด็กหญิงณัฏฐธิฌา  สุขบุญวิวัฒน์
4. เด็กหญิงนฤมล  สุพรหม
5. เด็กหญิงปิย์วรา  ต้นภักดี
6. เด็กหญิงพรชิตา  สวัสดิ์ภักดี
7. เด็กหญิงพิชชาภา  ราศรี
8. เด็กหญิงมลฤดี  ถวายชัย
9. เด็กหญิงรัชนีกร  พรมสุปัส
10. เด็กหญิงศุภามาศ  แสนบุ่งค้อ
11. เด็กหญิงสุมิตา  เสนานุช
12. เด็กหญิงอัศราพร  อุ่นพรม
 
1. นายฤทธิพร  สอดโสม
2. นางวราภรณ์  แสนกลาง
3. นางสาววราลักษณ์  ศรีมาจันทร์
4. นายกิจติภูมิ  พลตื้อ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกระษัตรี  แก้วยาศรี
2. นางสาวชบาไพร  เนธิบุตร
3. นางสาวชุติกานต์  แสนเสนา
4. นางสาวณัฐดาพร  คำไพเลื่อน
5. นางสาวนธพร  สีมี
6. นางสาวเพ็ญพิชชา  อรอ่อน
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีวิชา
2. นางสาววริศนันท์  อุปไมยอธิชัย
3. นายยุทธิไกร  วิลัยปาน
4. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง 14 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชพรรณ  นันทะเสนา
2. เด็กหญิงกชวัณณ์  โคตรมหา
3. เด็กหญิงชนันธร  ลีกระจ่าง
4. เด็กหญิงนภสร  ศรีกระบุตร
5. เด็กหญิงนรินทิพย์  แก้วแก่นคูณ
6. เด็กหญิงรัญชิดา  แซ่ลิ้ม
7. เด็กหญิงอนัญญา  พรมแสวง
8. เด็กหญิงเกวลี  เรืองกิตติโกศล
 
1. นางสาววริศนันท์  อุปไมยอธิชัย
2. นางสาวสุพัตรา  ดีศิลป์
3. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
4. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีวิชา
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 25 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นางสาวกรกนก  ลาอ่อน
2. นางสาวกัญญาวีร์  เอกนพพระ
3. นางสาวจุฑามาศ  เนียมหอม
4. นางสาวชีวาพร  พวงทอง
5. นางสาวธัญญลักษณ์  ปิ่นคำ
6. นางสาวธิดารัตน์  สุพรมอินทร์
7. นางสาวนภัสวรรณ  มูลวัตร
8. นางสาวนัฐธิดา  พรมเงิน
9. นางสาวบัณฑิตา  ดีบ้ง
10. นางสาวรัษฎา  ประพงษ์
11. นางสาวเจนจิรา  โคตรมงคล
12. นางสาวแพรวพรรณ  จันทะวงค์
 
1. นายฤทธิพร  สอดโสม
2. นางวราภรณ์  แสนกลาง
3. นางสาววราลักษณ์  ศรีมาจันทร์
4. นายกิจติภูมิ  พลตื้อ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 24 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. เด็กชายฆนพัต  ระเบียบแหวน
2. เด็กหญิงฐิติอารดา  บัวบาน
3. เด็กหญิงณัฏฐธิฌา  สุขบุญวิวัฒน์
4. เด็กหญิงนฤมล  สุพรหม
5. เด็กชายปธานิน  มาทวงค์
6. เด็กหญิงปิย์วรา  ต้นภักดี
7. เด็กหญิงพรชิตา  สวัสดิ์ภักดี
8. เด็กหญิงพิชชาภา  ราศรี
9. เด็กหญิงมลฤดี  ถวายชัย
10. เด็กชายรัชชานนท์  รัตนประเสริฐ
11. เด็กหญิงรัชนีกร  พรมสุปัส
12. เด็กหญิงศุภามาศ  แสนบุ่งค้อ
13. เด็กชายสิทธิกร  ดวงศรี
14. เด็กหญิงสุมิตา  เสนานุช
15. เด็กหญิงอัศราพร  อุ่นพรม
16. เด็กชายไชยอนันต์  ไชยปราบ
 
1. นายฤทธิพร  สอดโสม
2. นางวราภรณ์  แสนกลาง
3. นางสาววราลักษณ์  ศรีมาจันทร์
4. นายกิจติภูมิ  พลตื้อ
5. นายเฉลิมชัย  สวัสดิ์ธรรม
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 38 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  พันธ์เดช
2. นายฉัตรมงคล  กันสี
3. นายธนากร  ทองบุ
4. นายธีรพันธ์  นุขัน
5. นางสาวนงนภัส  รวยสันเทียะ
6. นางสาวพรชิตา  บุตรวงค์
7. นางสาวพิศนภา  เสมอการ
8. นางสาววสุนา  เนธิบุตร
9. นายศรราม  ศรีชมศร
10. นายศศิธร  วาระวะ
11. นายสมภพ  สิงห์ทอง
12. นายสิทธิชัย  สุวรรณมงคล
13. นางสาวสุดารัตน์  เกษสน
14. นายอามรรัตน์  ประเสริฐหล้า
15. นางสาวอิสริยา  แก้วทา
16. นางสาวเพชรี  ขำอ่อน
 
1. นางสาวญาณิศา  ผิวฝาด
2. นายสุรพงษ์  นาสมปอง
3. นายสมหวัง  นาไชยเวศน์
4. นายวีรชน  สอนเฒ่า
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง 15 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายคงกฤช  ยุบลมาตย์
2. นายจิรวัฑฒ์  ปัททุม
3. นายพุทธรักษ์   คัชภูทัศน์
4. นางสาววันวิสา  โยธะคง
5. นายอโนชา  แสงโพธิ์
 
1. นางสาวจิรัชญา  วังตะพันธ์
2. นางสาวพิวา  อนุศรี
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84 ทอง 21 โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงดาราวัลย์  บุญไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงอริษา  แก้วยาศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโยธี   ไชยคีนี
2. นางสาวพิชชานันท์  ยาคง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.2 ทอง 7 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษยมาส  นนทจันทร์
 
1. Mr.Ralph   Decapia
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91 ทอง 8 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวภิศสิรี  เพ็งมีศรี
 
1. นางสาวชลิดา  ศิริพงศ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  สหายา
 
1. MissJocelyn P.  Decapia
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76 เงิน 48 โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวกฤติยาณี  ภูมี
 
1. นางกรรณิการ์  นามนนท์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.8 ทอง 5 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกษพร  สอนสุภาพ
2. เด็กชายญาณวุฒิ  พรมลา
3. เด็กหญิงญาณิศา  ชัยจันทร์
4. เด็กชายภาคิน  อุตสาหะชัย
5. เด็กหญิงรัชชประภา  อภิสิทธิ์พงศ์
 
1. นางสาวพรสุดา  มูลเพ็ญ
2. Mr.Benjo  M. Murillo
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.8 ทอง 14 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายกฤตภาส   บุดดา
2. นางสาวปารมี   สีหะวงษ์
3. นางสาวภัสสุตา  ไพบูลย์ธนกิจ
4. นายอมรเชษฐ์  ภูวเดชธันยกานต์
5. นายเชาวน์  แก้วสมบัติ
 
1. นางศศิธร  เดชไทย
2. นางสาวดวงสุดา  สุปมา
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 81 ทอง 28 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. เด็กชายธไนศวรรย์  วินากร
2. เด็กชายรชฏ  แก้วสิงทอง
 
1. นางเพียงกาญจน์  พรามนิล
2. นางสาวปราญชรี  นนตรี
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 84 ทอง 22 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวกัญญาภัค  บุญญะรัตนะ
 
1. นางเรณู  นวลคำ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77.67 เงิน 38 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงธีรกานต์   จันทศร
2. เด็กหญิงประภาศิริ   คงโพธิ์น้อย
 
1. นางพนิดา  กุลเทียนประดิษฐ์
2. นางสาวสุกัญญา  ราชเจริญ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.83 ทอง 16 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายวิศวภัทร์   วิจิตรจันทร์
2. นางสาวสโรชินี   สุนทราวิรัตน์
 
1. นางสาวกรรณิการ์   สีแดง
2. นางสาวปริศนา   บุญประสพ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายกรฤต  ด้วงบุดศรี
2. เด็กหญิงฐาปนีย์  ปิตรัมย์
 
1. นางสาวกชพร  พวงชมภู
2. นางสาวพวงเพ็ชร  สีสม
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.17 เงิน 15 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวกุลนิดา  พันธศรี
2. นางสาวจิตติภา  ประยูรทอง
 
1. นางสาวกชพร  พวงชมภู
2. นางสาวพวงเพ็ชร  สีสม
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวพัชรนันท์   ตันวรรณรักษ์
2. นางสาวสุภาวดี   หมื่นลูกท้าว
 
1. นางสาวชมพูนุท   อมรรัตนพงศ์
2. นางสาวปริศนา   บุญประสพ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.33 เงิน 22 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวจิตรกร  ภูคำสอน
2. นางสาวภาพิมล  ประสมศรี
 
1. นางสาวพวงเพ็ชร  สีสม
2. Mr.Rikuki  shikano
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84.67 ทอง 31 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวจณิสตา  แสงบุราณ
2. นางสาวจิราภรณ์  นันทกร
3. นางสาวผกายมาศ  สัตนันท์
4. นายพชร  มกราเจริญกุล
5. นางสาววริศรา  โพธิ์สว่าง
 
1. MissSong  Shuangge
2. นางสาวพัชรี  นันทะคำ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.67 เงิน 37 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวธิดารัตน์  อ้วนอินทร์
2. นางสาวนราวัลย์  วิจิตรปัญญา
3. นางสาวมัณทนา  บุญทวีไพศาล
4. นางสาววรัชยา  ลาดมะโรง
5. นายวิศวะ  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวพวงเพ็ชร  สีสม
2. นางสาวกชพร  พวงชมภู
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 55.67 เข้าร่วม 49 โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวกฤตพร  อ้นคง
 
1. นางจุรณี  อ้นคง
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวปิยวรรณ  ยามช่วง
 
1. Mr.rikuki  Shikano
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.1 ทอง 25 โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. นายจรัญ   ประทุมชาติ
2. นายจุลจักร  พิมสาลี
3. เด็กชายนนทวัฒน์  กองพอด
4. นายพงศกร  อินอุ
5. นายสุรธัช  นาจำรัส
6. นางสาวอารยา  สำนวนเลิศ
7. นายเสกสรรค์   ศรีรักษาพล
8. นายเอกภพ  ฤทธิชัย
 
1. นายสมศักดิ์  งามสวัสดิ์
2. นางพูลสิน  คัมภ์บุญยอ
3. นางสาวสุวิมล  ศรียงค์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.3 ทอง 20 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นายชัยชนะ  สงคราม
2. นายณรงค์ศักดิ์  อ่อนตาม
3. นายนัดพกร  สุภาษิ
4. นายมงคล  เภาศรี
5. นายศุภกฤษณ์  วิจิตรปัญญา
6. นายอดิศักดิ์  สุพรหมอินทร์
 
1. นายศักดา  พรมกุล
2. นางณฐพร  จันทร์แจ่ม
3. นางสาวอุบล  ภักดีนวน
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 71.7 เงิน 29 โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวกรรณิกา   โยลัย
2. นางสาวกษมา   สอนดงบัง
3. นางสาวคนึงนิตย์   คันทีท้าว
4. นางสาวจุฑามาศ   แก้วยาศรี
5. นางสาวปัทมา  คล้ายแสง
6. นางสาวภัทราภรณ์   อิ่มเสถียร
7. นางสาวสิริรักษ์   แสนแอ
8. นางสาวสุทธิดา  วันนา
9. นางสาวสุปิณญา   เดชวุฒิ
10. นายอรรคเดช   สายจันทร์
 
1. นายวสันต์   เทียนคำ
2. นายปรีชา  นามนนท์
3. นายอัธยา  วิชาเป็ง
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 43 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายกฤติพงศ์  สุวรรณชัย
2. เด็กหญิงกุลญาดา  มาตราคิด
3. เด็กหญิงนริศรา  ผดุงรัตน์
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ออมกลิ่น
5. เด็กชายพันธุ์พิสุทธิ์  ภูเม็ด
 
1. นายชาติชาย  พิมพ์ศรี
2. นางสาวบัวบูชา  คุณารัตนศิริกุล
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนปากชมวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  บุดดีป้อง
2. นางสาวณัฐริกา  ทรงภัยเดช
3. นางสาวผกาทิพย์  แสนรินทร์
4. นางสาวพิมพ์นภา  ทนภรา
5. นางสาวอรปรียา  รัตนพันธ์
 
1. นายทวีป  วิชาราช
2. นางสาวเกวิกา  ภูมิดี
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 53 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนภัทสร  สมเพ็ชร
2. เด็กหญิงวริศรา  บุดดา
3. เด็กหญิงสุธิมา  สำนักแก้ว
 
1. นางมิตธิดา  ปางชาติ
2. นางโชติกา  แก้วนิสสัย
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 46 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. นางสาวกัลยาลักษณ์  วันหากิจ
2. นางสาวธีราพร  ชาวน้ำปาด
3. นางสาวมิรันตี  ไชยเลิศ
 
1. นางนัทธมน  คีรีมังคละ
2. นางสาวสลิตา  ไพศาลธรรม
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 71.6 เงิน 54 โรงเรียนปากชมวิทยา 1. เด็กชายดำรงฤทธิ์.   ไชยศรีฮาด
2. เด็กหญิงพันทิวา  เจียงวงศ์
3. เด็กหญิงพิริสา  ไตรยะถา
 
1. นางสาวชญาพร  คำวงษ์พูล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสกุลรัตน์  คะอังกุ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.8 ทอง 31 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวพีรดา  ราษี
2. นางสาวศิโรมณี  เจริญชัย
3. นางสาวสุภัสสร  ศรีหาบุตร
 
1. นางสาวจิรัชญา  วังตะพันธ์
2. นางสาวพิวา  อนุศรี
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกัณฑิมา   ฤทธิ์วิเศษ
2. นายทักษ์ดนัย   สีภา
 
1. นางสาวณัฐพร   สิงห์มณี
2. นางมัลลิกา   ทุมจันดา
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 35 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. นายพิเชษฐ์  ธัญญารักษ์
2. นายศุภเศรษฐ์  สังขพันธ์
 
1. นางสาวสุชัญญา  ประภาวิชา
2. นางสาวบุปผา  แสนพันธุ์ศิริ
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 33 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้ววงษา
2. เด็กชายนภัสสร  เจริญใจ
3. เด็กชายปาริชาติ  อินทะวงษ์
 
1. นางสาวชวัลนุช  พรมภักดิ์
2. นายสุวิจักขณ์  วอหา
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78.75 เงิน 10 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายกิตติภณ  จิตเจริญ
2. นายธนพนธ์  มงคลวัจน์
3. นายสหรัฐ  วุฒิประชารัฐ
 
1. นายองอาจ  เกตะวันดี
2. นายจุลดิศ  คำหว่าน
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนเชียงคาน 1. นายธีรเทพ  ป้องที
2. นายอิงควัฒน์  คงใจมั่น
 
1. นายอุทัย  ไชยโชค
2. นายวรวัฒน์  คำหวาน
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงเด็กหญิงพิยดา  สอนพรหม
2. เด็กหญิงโสภิตนภา  โสภาพันธ์
 
1. นางสาวพิชชานันท์  ยาคง
2. ว่าที่ร้อยตรีสิงหา  วิชัย
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 37 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายจิณวรรธ  มัดถาปะตัง
2. เด็กชายธีรวัตน์  สายจันทร์
 
1. นายอุทัย  ไชยโชค
2. นางสาวชวัลนุช  พรมภักดิ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 21 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายธีรภัทร  ไชยาฟอง
2. เด็กชายอรรถพล  สีเวียงสาย
 
1. นายนิมิตร  บัวระภา
2. นายสุวิจักขณ์  วอหา
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง 15 โรงเรียนเชียงคาน 1. นายชินวุฒิ  เดชทัน
2. นายถนอม  ชัชวาลย์
 
1. นายอุทัย  ไชยโชค
2. นายสุวิจักขณ์  วอหา
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายธนพนธ์  คุณทาบุตร
2. เด็กชายพารินธร  สุดใจ
 
1. นางสาวชวัลนุช  พรมภักดิ์
2. นายนิมิตร  บัวระภา
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 56 โรงเรียนเชียงคาน 1. นายชยพล  ทายตะตุ
2. นายนภัสกร  เลิศวินิจนันท์
 
1. นายอุทัย  ไชยโชค
2. นางสาวชวัลนุช  พรมภักดิ์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 78 เงิน 24 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายกิตติทัต  สิงห์หล้า
2. นางสาวภูริชญาดา  สนิทชน
 
1. นางสาวปูริตา  จั่นทอง
2. นางมัลลิกา   ทุมจันดา
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 69.38 ทองแดง 47 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายปิยังกูร   จงใจ
2. เด็กหญิงอัจฉราพร   หล้าพันธ์
 
1. นายพิทยา  พรหมปัญญา
2. นางพรพิศ   อิ่มเอิบ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76.7 เงิน 17 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ชินเขว้า
2. เด็กชายหินดินเพชร  อโศกตระกูล
 
1. นายทวิวัฒน์  น้อยบุดดี
2. นางสาวณัฐชนก  ชัยศรี
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายกฤติภาส  กุดจอมศรี
2. เด็กชายกอบกู้  ปิยกะโพธิ์
 
1. นายเทพนฤทธิ์  สุเภาเเสน
2. นายศุภชัย  ดวงคำน้อย
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 71.8 เงิน 41 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายฐิติพันธ์  เชยกรีวงษ์
2. นายวันชนะชนม์  ทวนวิเศษกุล
3. นายวายุพัฒน์  สังสีมา
 
1. นายเทพนฤทธิ์  สุเภาเเสน
2. นายศุภชัย  ดวงคำน้อย
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ถาวร
2. เด็กหญิงจิรัชญา  กัญญะพิลา
3. เด็กหญิงเบญจะ  ภัทรเจริญโสภณ
 
1. นายธวัชชัย  จันทร์บุตรสา
2. นายทนงเกียรติ  พลไชยา
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 93.2 ทอง 24 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายชนพัฒน์   แก้วไชยะ
2. นายธนภัทร์  แก้วไชยะ
3. นายอภิชัย   ทัพภูตา
 
1. นายกีรติ  มูลเมือง
2. นายจุลดิศ   คำหว่าน
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 32 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายณภัทร   ผ่องแผ้ว
2. เด็กชายประณัฐพงษ์   จิตรประเสริฐ
3. เด็กชายอมรเทพ   เกษนาค
 
1. นายกีรติ   มูลเมือง
2. นายองอาจ   เกตะวันดี
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 75.8 เงิน 30 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายกฤตานนท์   เริ่มบริรักษ์
2. นายเดชพนต์   พันธุ์พัฒน์
 
1. นายกีรติ  มูลเมือง
2. นายจุลดิศ   คำหว่าน
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายนรสิงห์  บารชน
2. เด็กชายปวงศ์ถวัตน์  วิจิตพจน์
3. เด็กชายภาสกร  ผิวเหลือง
 
1. นายเทพนฤทธิ์  สุเภาเเสน
2. นายศุภชัย  ดวงคำน้อย
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 37 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวภัทรนันท์  วรรณพิมพ์
2. นายศุภวิชญ์  เหล่าหอม
3. นายอิณฑัช  วิทูรสกุล
4. นายโชติทิวัตถ์  จิตต์ประสงค์
 
1. นายธวัชชัย  จันทร์บุตรสา
2. นายศุภชัย  ดวงคำน้อย
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 29 โรงเรียนปากชมวิทยา 1. เด็กชายดีโด้   นวนข่า
2. เด็กชายธนกฤต   พรมคง
3. เด็กชายอนุสรณ์   ชอบมะลิ
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์   เพชรพิชัย
2. นายกิตติสุข  บุบผาดา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.8 ทอง 25 โรงเรียนปากชมวิทยา 1. นายนันทวัฒน์   บัณดิษฐ์
2. นายนันทวัฒน์  พันจัน
3. นายสหรัฐ  ยาแพง
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์    เพชรพิชัย
2. นายปฐมพงศ์   ราชโส
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 26 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงทิพนาถ  ศรีวิชา
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ยามดี
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  บุบผาดา
 
1. นายนิรุต  เลพล
2. นางพรทิพย์   อามาตมุลตรี
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 23 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ 1. นายกลวัชร์  กองอินทร์
2. นายกิตติพงษ์  ยศพิมพา
3. นายธีรพัฒน์  มูลถวิล
 
1. นายนิรุต  เลพล
2. นางพรทิพย์  อามาตมุลตรี
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  นันท์คำ
2. เด็กหญิงจันทิมา  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงรุจิภาศ  ชุ่มสะอาด
4. เด็กหญิงวรัญญา  อดทน
5. เด็กหญิงวิมล  ทุมสวัสดิ์
6. เด็กหญิงศุภมาส  ทรวงกำเนิด
 
1. นายสมบูรณ์  พรมภักดิ์
2. นางสาวนงค์ใย  จันทาชนะ
3. นางเพียงกาญจน์  พรามนิล
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 59 โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวฉัตรสุดา  อารยะศิลปธร
2. นายชินวัตร  สั้นจันดา
3. นายณัฐวุฒิ  สืบสาย
4. นายธนา  คำสถิตย์
5. นางสาวลักษณา  ป้องนาลา
6. นายเจษฎา  ยาที
 
1. นางวรัชยา  ไปแดน
2. นายพิษณุวัตร  หงษา
3. นางหยาดฟ้า  วิชาพร
 
170 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 33 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีทอง
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  สมบัติ
3. เด็กหญิงวันวิสา  นนทะการ
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีกุลวงษ์
2. นางพิกุล  พุทธมาตย์
 
171 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.8 ทอง 33 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นางสาวมุกทิตา  สุวรรณชัย
2. นางสาวลลิลทิพย์  ภูลำต้น
3. นางสาวสิริทรัพย์  บรรพตธนากร
 
1. นางสาวครองขวัญ  เคยชัยภูมิ
2. นางสาวนิชารี  ผิวจันทร์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง 13 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมวัน
2. เด็กชายพันกร  มุกอาสา
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สินโพธิ์
 
1. นายพีรภัทร  สะเดา
2. นางสาวปิยะธิดา  ศรีบุรินทร์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 25 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นางสาวศศินา  นามมี
2. นางสาวสุภาวิณี  จำปานิล
3. นางสาวเพชรลดา  อาธรรมระชะ
 
1. นางสาวปิยะธิดา  ศรีบุรินทร์
2. นายพีรภัทร  สะเดา
 
174 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.2 ทอง 39 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาพร  แสนอินทร์
2. เด็กหญิงปนัดดา  กาอ้วน
3. เด็กหญิงพรพิมล  เครือคำ
 
1. นายบุญชัย  จันทนา
2. นางสาวกนกวรรณ  อ่อนสงไกร
 
175 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นางสาวจุฬารัตน์  พันโสรี
2. นางสาวภัทราพร  โสประดิษฐ์
3. นางสาวอรรยา  สุโขยะชัย
 
1. นายบุญชัย  จันทนา
2. นายศิริชัย  น้อยโสภา
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง 21 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วล้อม
2. เด็กหญิงภาวิดา  ทองดี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  จำปาอ่อน
 
1. นายบุญชัย  จันทนา
2. นางสาววรลักษม์  จันทเมือง
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.4 ทอง 24 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นายชาคริต  ม่วงเนียม
2. นายนพกิจ  วรรณชัย
3. นายภานุวัฒน์  พาคำ
 
1. นายบุญชัย  จันทนา
2. นางสาววรลักษม์  จันทเมือง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 36 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงพรชิตา  ทาป้อง
2. เด็กหญิงพิชชากร  ไชยคีนี
3. เด็กหญิงพีรภัทร  บู้ทองรัตน์
 
1. นางประภารัตน์  สิงห์สถิตย์
2. นางหยาดฟ้า  วิชาพร
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 59 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายสุรัตน์  สุภาโส
2. นายอุดมศักดิ์  หงษ์สระแก้ว
3. นายไชยวุฒิ  จันทร์โนนแซง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแก้วกัลยา  มาตรา
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 26 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นางสาวพรไพลิน  บุดดา
2. นางสาวยุภาวดี  รัตนมงคล
3. นางสาวลักษิกา  ไชยะวรรณ
 
1. นายวัชระ  บุญมี
2. นางอังคณาร์  ลีกอก
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.8 ทอง 11 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายธีรเดช  สุขะ
 
1. นางซึ้งฤดี  นวลประเสริฐ
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 47 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายวรวิทย์  ด่านชนะ
 
1. นางสาวพิไลพร  กาญจนโกมล
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  บุญธรรม
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 13 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายปรเมศ  วงประดิษฐ์
2. เด็กชายวิชิต  ชัยพิมพ์
3. เด็กชายเบญจพล  ผงอ้วน
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
2. นางทิชากร  เห็มทอง
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายชัยนาท   ทาสุคนธ์
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง 12 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กชายอดิเทพ  แผ่นสุวรรณ
 
1. นางสาวปิยพร  สารมโน
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 49 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายธีรภัทร  คำใส
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  บุญธรรม
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายญาณเทพ  แพงขวา
 
1. นางสาวโสภาพรรณ  โพธิ์ทอง
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89.66 ทอง 5 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กชายอดิเทพ  แผ่นสุวรรณ
 
1. นางสาวปิยพร  สารมโน
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 46 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แสงขาว
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  ติยะวงศ์
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 77.8 เงิน 5 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. เด็กชายกอบลาภ  มีบุญ
 
1. นางสาวจตุพร  ยตะโคตร
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเชียงคาน 1. นายชินวัตร  สั้นจันดา
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 71.8 เงิน 10 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นายอภิวัฒน์  ทีปภูเขียว
 
1. นางสาวจตุพร  ยตะโคตร
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายญาณเทพ  แพงขวา
2. เด็กชายธีรเดช  สุขะ
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
2. นางสาวรัตติมา  ไมตรีสวัสดิ์
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.2 เงิน 45 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงสุดาลักษณ์  สีทาดา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  อำคาบัว
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
2. นางสาวรัตติมา  ไมตรีสวัสดิ์
 
197 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 86.28 ทอง 24 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายภูริภัทร  ภูสถาน
 
1. นางอสาวดี   วิเศษสัตย์
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 81.2 ทอง 38 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวิชา  ยามา
 
1. นางสาวภัทรนันท์  บุญราโส
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 85.8 ทอง 35 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายพุฒิภัทร  คำบุรี
 
1. นางอสาวดี   วิเศษสัตย์
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91.7 ทอง 6 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายนิชคุณ  สิงห์สถิตย์
 
1. นางอสาวดี   วิเศษสัตย์
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 82.8 ทอง 43 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ปริสัตตะ
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 84.15 ทอง 20 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายภัคภูมิ  ศิริหล้า
 
1. นายสถิต  วิเศษสัตย์
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 87.64 ทอง 32 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  คำแก้ว
2. นางสาวกัลย์สุดา  จันทนา
3. เด็กชายกิตติคุณ  ศรีดาแหลม
4. เด็กหญิงกุลนันท์  ฟองนวล
5. นางสาวชลธิชา  ปริสัตตะ
6. นางสาวณัฐวดี  จันทนา
7. นางสาวทิพรัตน์  พิลาทอน
8. นางสาวธิติยา  ศรีปูณะ
9. นายธีระวุฒิ  วงษ์กิ่ง
10. นางสาวนันทัชพร  พันธสุมา
11. นายนายศุภชัย  ลาดนอก
12. เด็กชายนารถนที  จิตมั่น
13. เด็กชายนิชคุณ  สิงห์สถิตย์
14. เด็กชายปณิธิพงศ์  พรมทา
15. เด็กชายปรัชญา  ไทยสา
16. เด็กชายพีรพัฒน์  พิมพ์พัฒน์
17. นายพุฒิภัทร  คำบุรี
18. เด็กชายภัคภูมิ  ศิริหล้า
19. เด็กชายภูริภัทร  ภูสถาน
20. นางสาวรมย์ธีรา  จันทนา
21. นางสาววัชรีภรณ์   ปงคำลือ
22. นางสาววันวิสา  แซ่โง้ว
23. นางสาวศศิกานต์  โสระสิงห์
24. นายศุภกร  โพธิ์ทอง
25. นายศุภกร   ชาศรีราช
26. นางสาวสุดารัตน์  ทิพย์นาง
27. นางสาวอภิญญา  สากองสี
28. นางสาวอารยา  นาสมตรึก
29. นางสาวอินทิราภรณ์  บัวระภา
30. เด็กชายอเล็กซ์ซันเดอร์  ไรยะเซน
 
1. นางอสาวดี   วิเศษสัตย์
2. นางสาวอาภาภรณ์   ศรีวิชา
3. นางสาววริศนันท์  อุปไมยอธิชัย
4. นางสาวภัทรนันท์  บุญราโส
5. นางสาวสุพัตรา  ดีศิลป์
6. นายยุทธิไกร  วิลัยปาน
7. นายสถิต  วิเศษสัตย์