สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 28 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพรทิพา   ศรีกกพธิ์
 
1. นายสุพรชัย  วิลัยหอม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82.8 ทอง 16 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอนุสรา  สายโสภา
 
1. นางจุฬาภรณ์  สินธิทา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 40.2 เข้าร่วม 45 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กหญิงประทุมทิพย์  ดีจรัส
 
1. นางสายละเอียด  กลางท่าไคร้
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 47 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวจิรนันท์  คำอ้วน
 
1. นางรุ่งรัตน์  สุขแสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 27 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงสโรชา  พรมชาติ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คันสินธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 44 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  สีบุตตะ
 
1. นางสาวนันทวรรณ  คุณมี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 46 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชยากรณ์  ดุจจานุทัศน์
 
1. นางทรงศรี  ภักดีวุฒิ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 73.2 เงิน 20 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวฉัตรวดี  โพธิ์ศรี
 
1. นางกัลยาณี  แก้วพิกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.8 ทอง 18 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณวศา  พิมพ์แสง
 
1. นางทฤฒมน  บุญล้อม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77 เงิน 39 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายพลพรรธณ์  ผลาพฤกษ์
 
1. นางเทวัญ  มณีฉาย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงปางลีลา  พฤกษชาติ
2. เด็กหญิงอนามิกา  ชูเถื่อน
 
1. นางอินทราภรณ์  สุนทรวัฒน์
2. นางกัลยาณี  แก้วพิกุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 52 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายชัชนันท์  เสาสมภพ
2. นายธนภัทร  เจียมทรัพย์
 
1. นายชาญณรงค์  เมืองฮาม
2. นางอุทัย  วิลัยหอม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 66.92 ทองแดง 59 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทำนา
2. เด็กหญิงชนานันท์   ชมชัย
 
1. นายชาญณรงค์  เมืองฮาม
2. นางสาววรรณิศา  ท่าสะอาด
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 93.03 ทอง 12 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวฐานิดา   โคสาสุ
 
1. นายชาญณรงค์  เมืองฮาม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 28 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายวีรโรจ  บูระวงษ์
 
1. นางศรัยฉัตร  โพธิาช
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวอาทิตยา  จันทรา
 
1. นางสาวปิยะทิพย์   ดอนลาดลี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 20 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัดทมาลี  บุตรพรม
2. เด็กชายภูมิภัทร  ราญมีชัย
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  พิทักษ์
 
1. นางสาวศรัณยา  วงศ์ชัย
2. นางสาวธารินี  อุดมรัตน์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 48 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายปุริณสิริ   คชมิตร
2. นางสาวมลทิพย์ภรณ์   พลเยี่ยม
3. นางสาวศศิธร   แก่นสุวรรณ์
 
1. นางรุ่งนภา   ทศภานนท์
2. นางพจมาน   พิเดช
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 50 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  นามดวงศรี
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  โสภะบุญ
3. เด็กหญิงเมริสา  ทาพรมมา
 
1. นางสาวทัศนีย์  สนั่นเอื้อ
2. นางสาวพีริยา  พันทะสาร
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 29 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจิตต์อารีย์   บุตรษา
2. นายจิระศักดิ์   ปากวิเศษ
3. นางสาวณิชกานต์   กระจับนาค
 
1. นางกิตติยา   ทองจำรูญ
2. นางสาวณัฐวรรณ   วิมลพล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71.25 เงิน 35 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติมา   ชายสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนิรมิตรา   เพชรไพฑูรย์
 
1. นางสุมาลา   แวงวรรณ
2. นายชัยยันต์  คำนันท์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64 ทองแดง 52 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายพลธกร   พลเยี่ยม
2. นายศิริโชค   สาไชยยันต์
 
1. นางเกศสุมณฑ์   โนราช
2. นางสาวเพ็ญชรีย์   แสนศักดิ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 46 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายสรวิชญ  หลิมกุล
 
1. นางสุพรรณี  อาวรณ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 26 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. นายวุฒิพงษ์  สอนคำมี
 
1. นางสาวอรอุมา  จิตวุธ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77.29 เงิน 44 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายจิรพัฒน์   สารบรรณ
2. เด็กชายปรัชญา   สุวรรณเขต
 
1. นายมงคล   วรรณพัฒน์
2. นางจารุภา   สิริรัตนากุล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77.96 เงิน 38 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1. นางสาวจริยาภรณ์  สิงห์เชื้อ
 
1. นายสงกรานต์  โประวะ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายกฤษณธร   สีหนาท
 
1. นางสาวบุณยนุช   พรมบุตร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวธัญพิชชา  เร็วรุด
 
1. นางสาวยุพเรศ  นรโภค
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัสสร  คำสุวรรณ์
 
1. นายปัญญา  สีหาบุญมาก
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 30 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ภักดีแก้ว
2. นางสาวลักษนพร  จ้ำสีชา
3. นายสหฤทธิ์  สายเนตร
 
1. นางสาวธนัชชา  ธวัชชัยดำรง
2. นางสาวพัชรา  พลเยี่ยม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 18 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายธรรณธรณ์  กอมะณี
2. นางสาวปภาวรินทร์  เมาะราษี
3. นางสาวสุดารัตน์  แม้นศิริ
 
1. นางเตือนใจ  งามดี
2. นางสาวใบเงิน  ศรีชะตา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นางสาวจินลดา  กะมุทรา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำศรีเมือง
3. นางสาวรัชนีกร  มัสเจริญ
 
1. นายชัยพิชิต  วาระสิทธิ์
2. นางสาวจิราภรณ์  ทรายทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.5 เงิน 28 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาววรัญญา  บาคาล
2. นางสาวสิริยากร  สร้างการนอก
3. นางสาวอมลรดา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางศิริพร   แสนศักดิ์
2. นางศศินันท์  แก้วพวง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  นิลารัตน์
2. เด็กหญิงรุ้งทิวา  ภูกองไชย
3. เด็กหญิงวรรณิษา  แก้วดี
 
1. นางพัชรี  ศิลแสน
2. นายชัยวัฒน์  ประทุมอ่อน
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 23 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวชนกนันท์  การเกษ
2. นายธีรภัทร์  ธรรมวิฐาน
3. นางสาวปราญชลี  ไพสาระ
 
1. นายพรชัย  กำหอม
2. นางสมฤทัย  กำหอม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.12 ทอง 24 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญพร  ทองโชติ
2. เด็กหญิงสุจิตรา  โถชาลี
3. เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์นำ้คำ
 
1. นางณัฐมล  กุลสุวรรณ
2. นางอัมรินทร์  คเชนทร์ชาติ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง 10 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวชนากานต์  อ่างยาน
2. นายธีรภัทร  ศรีสุลัย
3. นางสาวพันธิตรา  วงค์ราชพรม
 
1. นางสาวสุกันญา   สงเคราะห์
2. นางสาวอัจฉราพร  ไวยเวช
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 51 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. เด็กชายธนพล  สารพัฒน์
2. เด็กชายศาสตราวุธ  เหมือนทอง
 
1. นายอนุชิต  คำหอม
2. นางสาวิตรี  สังเฉวก
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 11 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายสรัล  รัตนวงค์
2. นายเอกนาวิน  อยู่ศิลป์
 
1. นายสุริยดล  เพลงอินทร์
2. นายรัฐพงษ์  มะพันธ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 55 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายธนาพงศ์  พลเยี่ยม
2. เด็กชายปิลันท์  คงแถลง
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  รัตนพันธุ์
2. นางสาวจาจุรี  เมืองแทน
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 46 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมพ์บูลย์
2. เด็กชายเอกพงษ์  พันธ์ศรี
 
1. นางสาวจำปี  ไชยเมืองคูณ
2. นางชุติมา  นระศาสตร์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 78.5 เงิน 11 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายจตุรพงศ์  เพ็งสกุล
2. นายปฏิภาณ  สีหาบุตร
3. นายศุภกฤต  นุ่นนาแซง
 
1. นางสมสวย  วิชามุข
2. นางสาวพรพรรณ  พลเยี่ยม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 24 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แก้วกล้า
2. เด็กหญิงชลิตา  พุ่มจันทร์
3. เด็กหญิงปิยะลักษณ์  สอนสะอาด
4. เด็กหญิงปิ่นมณี  ไชยกุดฉิม
5. เด็กหญิงสิริอักษร  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวเกศฎาภรณ์  สัมฤทธิ์สกุลชัย
2. นางสาวชลธิชา  จันท่าม่วง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 32 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวชนิตา  เนินภู
2. นางสาวชนิตา  ประหา
3. นางสาวธาราทิพย์  สารบรรณ
4. นายธีรภัทร์  ตรีเมฆ
5. นางสาวอรปรียา  ไพรโสภา
 
1. นางสาวจริยา  โคตะ
2. นางสาวทิวาพร  พลเยี่ยม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 55 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีชื่น
2. เด็กหญิงธันยพร  หนองขุ่นสาร
3. เด็กหญิงธิติพร  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงนงลักษณ์  ประดากรณ์
5. เด็กหญิงปิยธิดา  ทับทิมทอง
 
1. นางชมัยพร  บัวขาว
2. นายยอดรัก  ศรีบุญเรือง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง 32 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกิติพงษ์  วรรณพัฒ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  แสงกระจาย
3. นางสาวธันยมัย  พลเยี่ยม
4. นางสาวศรินดา  ทิพกันหา
5. นายเจษฎากร  วงสุโท
 
1. นางสาวจริยา  โคตะ
2. นางลัดดา  สีนางกุ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.4 ทอง 19 โรงเรียนจารุณีศึกษา 1. เด็กชายกิตติภพ  จำปาใด
2. เด็กหญิงนันทิชา  พาพันทาง
3. เด็กหญิงปรียาพร  บับพาน
4. เด็กชายวีรภัทร  เศษโถ
5. เด็กชายอัจฉริยะ  พระสว่าง
 
1. นายอานนต์  หงษ์ทอง
2. นางสาวมัญชรีย์  กรมบุญ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.8 ทอง 6 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นายกฤษฎา  ผาดาบรรณ์
2. นายกิตติพงศ์  พรรณแสง
3. นางสาวรัชดา  สุทธิประภา
4. นางสาววชิราภรณ์  ศรีละคร
5. นายอัษฎาวุฒิ  นามน้าวแสง
 
1. นายประภาส  ยศปิยะโชติ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  เฉลิมแสน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกรรสุดา  วันทอง
2. นางสาวจิราพัชร  จันทคัต
3. นายธีรภัทร์  พันธ์ภูงา
4. นายพงศธร  บุญพินิจ
5. นายพลพล  อินตอง
6. นายพลโท  ลาพวง
7. นายรพี  เพิ่มสุข
8. นายวธัญญู  ธรรมโท
9. นางสาววรรณวิสา  ศิลปชัย
10. นางสาววิราวรรณ  ทองดี
11. นางสาวสุดารัตน์  ไชยคิรินทร์
12. นายอนันต์  มูลรัตน์
13. นางสาวอาภรณ์  มุขรักษ์
14. นางสาวเจตนา  อินทะพันธ์
15. นางสาวเจนจิรา  ปากวิเศษ
16. นายเฉลิมฉัตร  อักษรพันธุ์
17. นายเทวราช  แวงอุ้ย
18. นางสาวเสาวลักษณ์  วิเศษศรี
19. นายเอกสิทธิ์  ประทุมชาติ
20. นางสาวแสงเทียน  แสนพรม
 
1. นางจงเพียร  ศักดิ์สีเท่า
2. นายอนุสิทธิ์  ศรีฤาชา
3. นางสาวประภากร  กระภูชัย
4. นางชณุตพร  ศิริวารินทร์
5. นางเบญจมาศ  จรบุรมณ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง 18 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวอรปรียา  พลเยี่ยม
 
1. นายอนุสิทธิ์  ศรีฤาชา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง 52 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวอารียา  สารศิริ
 
1. นางจงเพียร  ศักดิ์สีเท่า
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.6 เงิน 30 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายธนโชติ  น่าบัณฑิต
2. นางสาวศิริวรรณ  คำรัง
 
1. นางสิรภัทร  ขจรสมบัติ
2. นางสาวอัมรา  พรรณนาสุระ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.3 ทอง 11 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายพงษ์อำนาถ  แก้วปัญญา
2. นางสาวพิมพ์มาดา  มาขุมเหล็ก
 
1. นางพิชญาภรณ์  กิ่งเมือง
2. นางจิตนิภา  บิญมาตร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.8 ทอง 31 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฒิฌา  กันยา
2. นางสาวดารากร  วรวงค์
3. เด็กหญิงนภัสสร  จดจำ
4. เด็กหญิงผอบทอง  จันละบุตร
5. เด็กหญิงพยะดา  อินทหอม
6. นางสาวภัทรสุดา  จันทะม่วง
7. นางสาววิรัลพัชร   สุขเสมอ
8. นางสาวศศิธร  วรรณดี
9. เด็กหญิงสุพิชญา  ตุลากัน
10. เด็กหญิงอัญชิสา  วงศ์จิรนันท์
 
1. นางสุดใจ  ดวงผุยทอง
2. นางสาวสุพัตรา  ฉลาดเอื้อ
3. นางพิราวรรณ  น่าบัณฑิต
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.34 ทอง 17 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  ภูปาง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โยชะนา
3. เด็กหญิงดาวประกาย  รูปเหลี่ยม
4. เด็กหญิงนันทวิภา  มะรีรัตน์
5. เด็กหญิงปัตถวัลย์  เวียงสมุทร
6. นางสาวพัชริน  เบ็ญจมาต
7. นางสาวภัณฑิรา  ฮุ่งหวล
8. เด็กชายภูสิทธิ  ลาหล้าเลิศ
9. เด็กหญิงอรรัมภา  เมฆชัยภักดิ์
10. เด็กชายไกรศร  ทองศรี
 
1. นายกมลเพชร  กลางประพันธ์
2. นางสาวอัมพร  กมลเลิศ
3. นางวันนา  ศรีกุล
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80.4 ทอง 30 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงคริสต์มาส   ชอบบุญ
2. เด็กหญิงชนัญญา   รังโคตร
3. เด็กหญิงธรา  จูมพิลา
4. เด็กหญิงธิดา  เมฆกกตาล
5. เด็กหญิงนิรชา  แก่นนาคำ
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมจิตร
7. นางสาวพิลัยพร  พุกรอด
8. นางสาวสุภนิดา  แสนสำโรง
9. เด็กหญิงสโรชา  ปราณีจิตร
 
1. นายวรพจน์  ชนะวงค์
2. นายอรรถชัย  สินโสภา
3. นางศรีสุดา  พูลเจริญ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 83.9 ทอง 13 โรงเรียนจารุณีศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงญาณิศา  อรศรี
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สังฆะมณี
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองทัก
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์อามาตย์
6. เด็กหญิงดารินทร์  บุญคุณ
7. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  รัตนวิชัย
8. เด็กหญิงพลอยชมพู  โฮมวงค์
9. เด็กหญิงพัชราภา  พิมพ์เสนา
10. เด็กหญิงพิชญาพร  สีกา
 
1. นายบัญชา  อรัญหล้า
2. นางสาวชมพู่  แสงมูล
3. นายวิทวัส  สารจูม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 75.94 เงิน 30 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. นายธีระศักดิ์   พิมพ์ภาเรือ
2. นายผดุงเดช   ตะราษี
3. นายรัชชานนท์  พละหาญ
4. นายรัฐนันท์  บุตรพรม
5. นายวีระพงษ์   พลอยวิเลิศ
6. นางสาวศศิณี  บุตรพรม
7. นางสาวสุกัญญา  พรมจันทร์
8. นายสุชัยวัช  บุญศิริ
9. นายสุโชติ  ประทุม
10. นายอิทธิ   บุตรพรม
 
1. นางฐาปนี   โสภาระ
2. นายกฤษดา   บุตรพรหม
3. นายทิวากร  หนองภักดี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 59 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ตาลทรัพย์
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  อินทรา
 
1. นายปิยมิตร  หงษ์อุดร
2. นายเดชชาติ  งามจิตร
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 53 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวศรัญญา  เดชจร
2. นางสาวสุมินตรา  ประดับเพชร
 
1. นายภานุวัฒน์  สุวรรณธาดา
2. นายนพพล  จันทรวารี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายอภินันท์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายธนวัฒน์  ธนาไสย์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89.6 ทอง 20 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวลลิตรา  อินมาลา
 
1. นางสาวนัฐตยาพร  นรชาญ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80.85 ทอง 30 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงปนัสยา  สุขคง
 
1. นางสาวจิราภา   ภูมิพันธ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95.3 ทอง 30 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุทธิดา  ผลาโชติ
 
1. นายทองพูน  สุขรัตน์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวพรกนก  ศรีเมือง
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายชลสิทธิ์  ยุบลชิต
 
1. นางสาวจิราภา   ภูมิพันธ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงศศิพร  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 54 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวนิภาวรรณ  แก้วศรีโท
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีหนองพอก
2. เด็กหญิงพิยาดา  โคตรชมภู
 
1. นางปิยพร  เวฬุวนารักษ์
2. นายวัชรพงษ์  คำแสน
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 51 โรงเรียนจารุณีศึกษา 1. เด็กหญิงอภิสรา   มหาพรม
 
1. นายวันชัย  อัตตะวิชา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายอรรถพล  ภักดีแก้ว
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 12 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กชายกฤษกร  นาแพงรัตน์
2. เด็กชายณัฐพร  นามสิน
3. เด็กชายสุรพล  อนุชน
 
1. นายพนพิพัฒน์  สมพงพัด
2. นางสาวยุพยงค์   พัฒนิบูลย์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายทักษิณ  แวงวรรณ
2. นายธีรภัทร  พิมพ์ทอง
3. นายสุกฤษฎิ์  อังคะลา
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
2. นายรัฐพงษ์  ฐานไชยยิ่ง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายชนาธิป   จงสำราญ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  พัตตาสิงห์
3. เด็กชายญาณพล   พลเยี่ยม
4. เด็กชายพชรดนัย   พลซื่อ
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิเชียรดี
6. เด็กชายวิศวะ  พลเยี่ยม
 
1. นาย ธนวรรธก์  แสนศักดิ์
2. นายโกมล   วรามิตร
3. นายภิเษกพล  พลเยี่ยม
4. นายมนัส  โพธิจักร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.8 ทอง 37 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นายธนพล  คำศรีนวล
2. นายธาริต  บุตรนาแพง
3. นายวีรพล  นพคุณ
4. นายสิปปกร  พลเยี่ยม
5. นายสุพิชัย  อ่อนสี
6. นายไชยวัฒน์  โคตุเคน
 
1. นายธนะพนธ์  โคตรพัฒน์
2. นายศุภชัย  วุฒิสาร
3. นางสาวยุพยงค์   พัฒนิบูลย์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.6 ทอง 13 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ละอองศรี
2. นายกลมฉัตร  อ่อนพุทธา
3. เด็กหญิงกานต์รวี  สาวิชัย
4. นางสาวกิตตินันท์  อุประไมย์
5. เด็กชายกิตติพงษ์  แสงหัวช้า
6. นางสาวจันทร์จิรา  สังเกตชน
7. นางสาวจิดาภา  พลยุทธ
8. นางสาวณัฏฐ์ชญา  จันเรียง
9. นายณัฐวุฒิ  กุสุริ
10. นายทิวากร  วรรณชา
11. เด็กชายธนภัสร์  ระกิติ
12. นายธนากร  กลางพรม
13. นายธราพงษ์  เวชกามา
14. นายธีระเดช  ทองศรี
15. นายนรบดี  เสนานิภรณ์
16. นางสาวนัยน์ปพร  กลางวิชัย
17. นายบุญฤทธิ์  ศรีโสภา
18. เด็กหญิงปภาวดี  ช้างดี
19. เด็กชายปรีดา  จัตวาภักดี
20. นายพงษ์สกร  ศิริโสม
21. นางสาวพรชิตา  กุสุมาลย์
22. นางสาววณิตศรา  จอกทอง
23. เด็กชายวิชยุตม์  สุกพันธ์ดี
24. นายวิศรุต  มัธนัง
25. เด็กหญิงศรัณภัสร์  ประทุมทิพย์
26. นางสาวศรินพร  สอนสวัสดิ์
27. เด็กชายสหรัฐ  ภูมิประสาท
28. เด็กชายสืบสกุล  ชื่นมณี
29. นางสาวสุพรรณวดี  ไชยมัง
30. นางสาวสุภาพร  บุญภิละ
31. นายสุริยะ  กลางพรม
32. นายอณุวัฒน์  ประทาน
33. เด็กชายอนุสรณ์  อาทิตย์ตั้ง
34. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปัญจรักษ์
35. นายอัครวิทย์  อรรคนิมาตร์
36. นางสาวอาราดา  จินดารักษ์
37. นางสาวเก็จมณี  นุ่นนาแซง
38. นางสาวเจนจิรา  สุธาวา
39. เด็กชายเจษฎา  วงค์สุโท
40. เด็กชายเดชอนันต์  จันชราช
 
1. นายประภาส  โพธิสาขา
2. นายพิษณุ  โนนแก้ว
3. นายชนะภัย  แก่นวิชา
4. นายกฤษณ์บดินทร์  วรวงค์
5. นายหฤษฎ์  พฤษกรรม
6. นางบุญศรี  ข่าขันมะลี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง 15 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. นายกิตติศักดิ์  อาสาพ่อ
2. นางสาวกิ่งกาญ  รองแก้ว
3. นางสาวจุฑาภรณ์  ทรัพย์สำราญ
4. นายชัชวาล  มะอาจเลิศ
5. นายชัชวาลย์  โพธิหะนาม
6. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ผลอบรม
7. นายธนากร  ประเสริฐสังข์
8. เด็กชายธนาวุฒิ  สิงหาทิพย์
9. นางสาวธิติมา  คำจันลาด
10. นายธีรศักดิ์  ไชยนามล
11. นายปณิธาน  มังสุไร
12. นายพงศพณิช  โพธิกมล
13. นายพชร  ประชาชิตร
14. นางสาวพรนัชชา  ชูศรีทอง
15. เด็กชายพีรพงษ์  รุ่งสว่าง
16. นายพุฒิชัย  เวียงฆ้อง
17. นางสาวภัทราพร  แข็งแรง
18. เด็กชายภูริภัทร  บุญแสงส่ง
19. นางสาววรรวิษา  โล่งกระโทก
20. นายวรัญชิต  นวมทอง
21. นางสาววริดา  แดนขนบ
22. นายวศิน  วิชัย
23. เด็กหญิงวันวิสา  ผลอบรม
24. นางสาวศวรรยา  แดนกาไสย
25. นางสาวศศิวิมล  วุทธศรี
26. นางสาวศิราณี  อินทรสาลี
27. นางสาวสาวิตรี  สีดาชะมา
28. นางสาวสุทธิดา  ราชสมบัติ
29. นางสาวสุนิสา  ธรรมมิตร
30. เด็กชายอนุชา  โพธิ์ชัยแสน
31. นางสาวอนุชิตา  สายโสภา
32. นายอนุวัฒน์  ราคาแพง
33. นางสาวอนุสรา  มะอาจเลิศ
34. เด็กหญิงอรนุช  จำปาสิงห์
35. นางสาวอริสา  คำโพนรัตน์
36. นายอัษฎาวุฒิ  สุวรรณศรี
37. เด็กชายเขมชาติ  บรรจงเลิศศิริ
38. นางสาวเจนจิรา  ถินคำเชิด
39. นางสาวเมธาวี  พลเยี่ยม
40. นายเหมวัต  หงษ์สิบสอง
 
1. นายดุสิต  ดลปัดชา
2. นายสุบรรณ  บุญเพิ่ม
3. นางสาวมยุรา  ภูมิบุญชู
4. นายภานุพงษ์  จันทร์เขียว
5. นางสุวิชชา  จรบุรมณ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.8 ทอง 14 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พรมชัย
 
1. นายนพดล  จิตรเหิม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.6 ทอง 5 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายอภิชัย  โพธิ์ศรีแก้ว
 
1. นายนพดล  จิตรเหิม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. นางสาวณัฐชา  คำแดงไสย์
 
1. นายพินิจ  สุพรรณโน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.7 ทอง 4 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1. นางสาววิวาศิณี  คำรัง
 
1. นางสาวถกลรัฐ  หรพร้อม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.13 ทอง 39 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กชายพรหมมินทร์  ศรีโชคนพชัย
 
1. นางวรางคณา  หลิ่มจ่าง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง 32 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. นายนฤเบศ  แสงน้อย
 
1. นางวงเดือน  สารพัฒน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 26 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปทิตตา  ชมศรีฉันท์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  สิทธิศักดิ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง 35 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวชาลิสา  พลเยี่ยม
 
1. นายนพดล  จิตรเหิม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.6 ทอง 23 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายชยางกูร  แสงภักดี
 
1. นายนพดล  จิตรเหิม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.4 ทอง 44 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. นายอนุชา  นุวงค์ศรี
 
1. นายพินิจ  สุพรรณโน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.25 ทอง 17 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มัดหา
 
1. นางสาวนิศากร  กองอุดม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.75 ทอง 15 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1. นางสาวทิพกัญญา  บูรณะกิติ
 
1. นางสาวถกลรัฐ  หรพร้อม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 52 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  พรมวันดี
 
1. นายณัฐพล  พลเวียงพล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.8 ทอง 38 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. นายอภินันท์  ชัยศรี
 
1. นางชณิตา  พันทิวา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 16 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 1. นางสาววิลาวรรณ  สุมังคเศษ
 
1. นางสาวอุทุมพร  อุทุมภา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.9 ทอง 23 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1. นางสาวสุภาภรณ์  ไชยสุระ
 
1. นางสาวถกลรัฐ  หรพร้อม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84 ทอง 23 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายชาคริต  ตระกูลนำโชคชัย
2. เด็กชายธนภูมิ   ขุนโย
3. เด็กชายปิติภัทร   ปุนรา
4. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วัฒน์เดชาพงศ์
5. เด็กชายรัฐนันท์  พลเยี่ยม
6. เด็กหญิงศศิกานต์   วรรยุมา
7. เด็กหญิงศิริพรรณ  ดุลยา
8. เด็กชายศิวกร  เสียงใส
9. เด็กชายสหรัก  กรามเมส
10. เด็กหญิงเปรมพร   ปิตฝ่าย
 
1. นายธนวรรธก์  แสนศักดิ์
2. นายโกมล  วรามิตร
3. นายภิเษกพล  พลเยี่ยม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 80.8 ทอง 26 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกมลลักษณ์  สงครามพล
2. นางสาวจิราพร  พรมตีด
3. นายชัชวาล  โคสมบูรณ์
4. นายชัยอนันต์  คำโคตร
5. นายชิษณุพงศ์  พินิจ
6. นายนันธวัฒน์  พันธ์เพชร
7. นายปริญญา  ปิ่นประไมย์
8. นางสาวพรชิตา  อ่อนพันธ์
9. นางสาวภัทรภา  ฐานะบำรุง
10. นางสาวหทัยชนก  อวยชัย
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  สิทธิศักดิ์
2. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
3. นายวุฒิพร  ชาววัง
4. นางสาวกัญญาณัฐ  ประทุมสินธุ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 9 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติพร   สีระหัส
2. เด็กชายชัชเจริญ  ช่อจันทร์
3. เด็กหญิงธีมาพร  อาจญาทา
4. เด็กชายนคร  บูรณะกิติ
5. เด็กชายนันทกร  ชนะวงค์
6. เด็กหญิงนิพาดา  รูปเหลี่ยม
7. เด็กหญิงนิพาพร  สุทธิเมฆ
8. เด็กหญิงปนัดดา  ทองเฟื้อง
9. เด็กหญิงปาริฉัตร   ประทุมสินธุ์
10. เด็กชายพลาธิป  เจาะจง
11. เด็กชายพีรพัฒน์  มับสันเทียะ
12. เด็กชายพีรพัฒน์  บ้างตำรวจ
13. เด็กชายภูรินทร์   ศรีวะรมย์
14. เด็กชายภูริพัฒน์  กิตติลาภ
15. เด็กชายรพีภัทร  โพธิ์สิทธิ์
16. เด็กหญิงรัตนาวดี  สดหอม
17. เด็กหญิงวรัมพร   การสุวรรณ
18. เด็กหญิงวริศรา   ประทุมสินธุ์
19. เด็กชายวรเทพ  ประทุมชัย
20. เด็กหญิงวิชุดา  พวงบุญชู
21. เด็กชายศราวุฒิ  แสงงาม
22. เด็กชายศิริชัย  หนองบัว
23. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีเรือง
24. เด็กชายศิวัฒน์  มุงธิราช
25. เด็กหญิงสรินทิพย์  อุดเลิศ
26. เด็กชายสหรัฐ   อุ่นเจริญ
27. เด็กชายสิทธิชัย  โนรี
28. เด็กหญิงสิรินภา  สว่างศรี
29. เด็กหญิงสุธิมล  คงนุช
30. เด็กหญิงสุริวิภา  สิงห์สุขุม
31. เด็กหญิงสโรชา  อุดเลิศ
32. เด็กหญิงอริสา  ขันติยู
33. เด็กชายอัษฎาวุธ  โคสมบูรณ์
34. เด็กชายอิทธิพงษ์  สมบูรณ์ศรี
35. เด็กหญิงเพชรลดา  สาทะวงค์
 
1. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
2. นางสุภารัตน์  เหมือนทอง
3. นางสาวพัชรากร  ผลาไสย
4. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
5. นางสาวรุ่งอรุณ  สิทธิศักดิ์
6. นายวุฒิพร  ชาววัง
7. นางสาวกัญญาณัฐ  ประทุมสินธุ์
8. นายจิระพันธ์  เสนาจันทร์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81.15 ทอง 21 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาว นภัสสร  การสุวรรณ
2. นางสาว ศศิธร  สุนทรา
3. นางสาวกมลทิพย์  ผ่องแผ้ว
4. นางสาวกมลรัตน์  ผ่องแผ้ว
5. นางสาวกมลลักษณ์  สงครามพล
6. นางสาวกวิสรา  สถาพร
7. นางสาวจิราพร  พรมตีด
8. นางสาวชลิตา  ไชยศรี
9. นายชัชวาล  โคสมบูรณ์
10. นายชัยอนันต์  คำโคตร
11. นายชิษณุพงศ์  พินิจ
12. เด็กหญิงณัฐวิภา  สมเพชร
13. นายณัฐวุฒิ  แสงรื่น
14. นางสาวธนัชพร  บุญย่อ
15. นายธนโชติ  ป้องศรี
16. เด็กชายธิติวุฒิ   นันทวัตร
17. นายนันธวัฒน์  พันธ์เพชร
18. นายบัณฑัต  มะณีกัญย์
19. นายปริญญา   ปิ่นประไมย์
20. นางสาวปสุตา  ราชรี
21. นางสาวพรชิตา  อ่อนพันธ์
22. นางสาวพลอยไพลิน  พิมพ์อินทร์
23. นางสาวพิมพ์นิภา  แสงภักดี
24. นายพีรภัทร  วิเศษอุด
25. นางสาวภรธิดา  นีระพงษ์
26. นายภัครพล   คนยัง
27. นางสาวภัทรภา  ฐานะบำรุง
28. นางสาวภัทรวดี  สีไชย
29. นางสาวมนต์นภา  โพธิ์สีลา
30. นางสาวลลิตา  ทองเขียว
31. นายวรวุฒิ  บุรวัฒน์
32. นายวรันธร  มงคลช่วง
33. นางสาววิภาดา  พลเยี่ยม
34. นายศุภากร  จันทะปัญญา
35. นางสาวหทัยชนก  อวยชัย
36. นายอิทธิพัทธ์  แม่นสถิตย์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  สิทธิศักดิ์
2. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
3. นางสาวกัญญาณัฐ  ประทุมสินธุ์
4. นายวุฒิพร  ชาววัง
5. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
6. นางสาวคำแสน  ธรรมสอน
7. นางสาวอรุณศรี  โทรเลข
8. นางสาวกัญญาณัฐ  ลาภา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81.33 ทอง 17 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวน้ำฟ้า  มานิตยกุล
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวพิชญ์นาฏ  ศรีจุลฮาด
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวศิรัญธร  ศรีจุลฮาด
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ปลื้มใจ
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายจิรภัทร  พลศักดิ์
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 1. เด็กหญิงกรแก้ว  รสสุนทร
 
1. นางสาวสุชาวดี  ติวสูงเนิน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.75 ทอง 26 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กำแก้ว
 
1. นายอานันท์  นิ่มวัฒนกุล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายศศิวงษ์  ทองพูล
 
1. นายอานันท์  นิ่มวัฒนกุล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82.85 ทอง 12 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกมลลดา  หอมเนียม
2. นางสาวกฤษติยา  หาญบัวแก้ว
3. นายจิรภัทร  พลศักดิ์
4. นางสาวจิรภัทร์  วงค์ตลาด
5. นางสาวชลธิชา  บุตรพรม
6. นายณัทพงศ์  รัตนถาวร
7. นางสาวน้ำฟ้า  มานิตยกุล
8. เด็กชายประเสริฐ  วรชินา
9. เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  ศรีจุลฮาด
10. เด็กชายพีรพล  ยุบล
11. นายภูมินทร์  จินดา
12. เด็กชายรัฐภูมิ  ปลื้มใจ
13. นายศราวุธ  ภูมิแสนโคตร
14. เด็กหญิงศิรัญธร  ศรีจุลฮาด
15. เด็กหญิงอัญชิสา  ตลอดแก้ว
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
2. นายอุทัย  ไชยธงรัตน์
3. นางสุดารัตน์  จันทะบาล
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.2 ทอง 24 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกตชกร   ผงทอง
2. เด็กชายกนกพล   ภูมิเขตร
3. นางสาวกัญญาวีร์   ยุบลมูล
4. นายจักริน  มณีเนตร
5. เด็กหญิงชลดา   เจริญเขตร์
6. เด็กชายนธีภัทร   พลเยี่ยม
7. เด็กชายพีรทัศน์   อ่อนสีไพร
8. เด็กหญิงวิชญาดา  ภูยืด
9. เด็กชายศราวุฒิ​   สร้อยเสนา
10. นางสาวสุดใจ   บุตรพรม
 
1. นางเรืองชัย  ประทุมอ่อน
2. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
3. นางดวงเดือน  พิศพาร
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.2 ทอง 11 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกฤษณะ   ปฐมทอง
2. นายกิตตินนท์   ญาณสิทธิ์
3. นางสาวณัฐวรรณ   สุริพล
4. นายทนงศักดิ์   อะนันตพัฒร
5. นายธีรัตน์เทพ   เยาวภรณ์
6. นางสาวปรียาภรณ์   พลเยี่ยม
7. นางสาวพิมพ์ชนก   บัวลี
8. นายสหชัย   นามพบ
9. นางสาวอัจฉรา   อ่อนสี
10. นางสาวอาทิตยา   ทานินนท์
 
1. นางเรืองชัย  ประทุมอ่อน
2. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
3. นางดวงเดือน  พิศพาร
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 73.4 เงิน 26 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฎฐา  ปาแดง
2. เด็กหญิงทัชชรี  ทองยศ
3. เด็กหญิงธัญสรณ์  ไชยกันยา
4. เด็กชายนธีธร  ผูกพันธุ์
5. เด็กหญิงนภสร  เนินแสง
6. เด็กหญิงสุชานุช  บุตรลุน
7. เด็กหญิงอริศรา  สีสุข
8. เด็กชายอรุณฤทธิ์  เครือบุดดี
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางสุภาพร  อุลมาร
3. นางวีระวรรณ  แก้วสุวรรณ์
4. นางสาววิลาวัลณ์  วันทอง
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 78.8 เงิน 38 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายกฤษดา  ประชุมรักษ์
2. นางสาวจิรภิญญา  พลเยี่ยม
3. นางสาวชนิษฐา  เสนาไทย
4. นางสาวชลิตา  ไชยศรี
5. นายณัฐพนธ์  ครุวรรณ์
6. นายภาณุพงศ์  ทรัพย์อรัญ
7. นางสาววรารัตน์  เศษสุวรรณ
8. นางสาวอภัสรา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นายวันที  บุญพรม
3. นางรัตนา  กุลธนพัฒน์
4. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 47 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปุณทิกาจน์  เพียจันทร์
2. เด็กหญิงวริศรา  ไชยดำ
3. เด็กหญิงวิมลณัฐ  จรัสแผ้ว
4. เด็กหญิงสาธิกา  ปัญญาดิลก
5. เด็กหญิงสุภิชญา  กาฬภักดี
6. เด็กหญิงอณัฐตยา  บุตรพรม
7. เด็กหญิงอัญชลี  นามคำมี
8. เด็กหญิงเอวิกา  ศิลายศ
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางรุ่งนภา  เพลงอินทร์
3. นางอัจฉรา  สายเชื้อ
4. นายวัชรพงษ์  คำแสน
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 79.6 เงิน 50 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิรพัชร  ศรีนามล
2. นางสาวฑิตยา  โพธฺ์กุดศรี
3. นางสาวทิญาดา  ก้านอินทร์
4. นางสาวปาริชาติ  เสาสูง
5. นางสาวปิยะนันท์  ไสนามล
6. นางสาวมณีรัตน์  แสงอ่อน
7. นางสาววรกมล  มารสว่าง
8. นางสาวสุกัญญา  วรรณทวี
9. นางสาวสุดารัตน์  กมลชิตร
10. นางสาวอนันตญา  ชูศรีเมือง
11. นางสาวอริสา  คำโพนรัตน์
 
1. นางสาวมยุรา​  ภูมิ​บุญ​ชู​
2. นางสาวสุวิชชา  จรบุรมณ์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กุลสุวรรณ
2. เด็กหญิงจิรสุตา  มณีอนันต์
3. เด็กหญิงจิลพร  มงคล
4. เด็กหญิงชาลิตา  ฝางแก้ว
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญพร
6. เด็กหญิงธัญรดา  หอมบานเย็น
7. เด็กหญิงพรชิตา  นาเมืองรักษ์
8. เด็กหญิงพรพรหม  ซิงห์
9. เด็กหญิงภัทรพร  กล้าดี
10. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ทุมกองแก้ว
11. เด็กหญิงสุภนิดา  กอหาญ
12. เด็กหญิงอรัญยพร  หมุนลี
13. เด็กหญิงเบญญาภา  สิงหาเทพ
 
1. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
2. นายกีรติญา  ธุลี
3. นางสาวสุวรรณิกา  พุ่มจันทร์
4. นางสาวจันทิมา  ภูสนาม
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.8 เงิน 17 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  ปราณี
2. นางสาวจิดาภา  อนุวาร
3. นางสาวชวันรัตน์  นาเมืองรักษ์
4. นางสาวธารีรัตน์  สุทธิจันทร์
5. นางสาวปรียาภรณ์  ชมวงษ์
6. นางสาวปิยาภรณ์  ถวิลไพร
7. นางสาววรัตนาภรณ์  โพธิ์ใต้
8. นางสาววีรดา  แสนสิมมา
9. นางสาวศลิษา  แสงนาค
10. นางสาวสิริยากร  ปองไป
11. นางสาวอาทิตา  ไชยช่วย
12. นางสาวเนตรชนก  พลมนตรี
 
1. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
2. นายกีรติญา  ธุลี
3. นางสาวสุวรรณิกา  พุ่มจันทร์
4. นางสาวจันทิมา  ภูสนาม
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 74.8 เงิน 35 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นายกฤษฏา  โคตรโยธา
2. นายพฤฒินันท์  มณีแผง
3. นายรัฐวุฒิ  เมาะราษี
4. นายสุรชัย  ไพเราะ
 
1. นายธนากร  เดชทะสร
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80.6 ทอง 29 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  ไชยศักดิ์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ฝากาบน
 
1. นางดวงมะณี  ลาคำ
2. นายธนวัฒน์  ลาคำ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 35 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พรมชาติ
 
1. นางสาวปุณยนุช  ทูลธรรม
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 33 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวเทพารักษ์  ทิพเจริญ
 
1. นางสาวภัททิยา  อิโน
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.2 ทอง 15 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงปุณยพร  นิชกุล
 
1. นางสาวนริศรา  พลนาคู
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72.8 เงิน 56 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 1. นางสาววิจิตรา  สุปัณณานนท์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ประเสริฐสังข์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 47 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายถิรวัฒน์  วิกล
2. นางสาวนภัสพร  แนบชิตร์
3. เด็กชายอินทรัตน์  เกียรติวิชากูล
4. เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  โสภาพล
5. นายเทพประทาน  ประทาพันธ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  เกียรติวิชากูล
2. นางอุดมลักษณ์  ทองภู
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.2 ทอง 22 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายชานน  ศิริแสง
2. นางสาวปิยวิทย์  เวลาวุธ
3. นายพิชิตชัย  พินแก้ว
4. นางสาวสิริกร  ติยะสุวรรณ
5. นายอาคม  แสนโพธิ์
 
1. นางสาวสุมารี  นนท์นภา
2. นางสาวจันทร์จิรา  มีทรัพย์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73 เงิน 44 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปิยณัฐ  เฉยพันธ์
2. เด็กหญิงวีรยา   พืชหมอ
 
1. นางวัลภา  บุตรพรม
2. นางสุวารี  ชมภูพฤกษ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 53 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  สารบรรณ
 
1. นางนิกร  ดวงวงษา
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77.83 เงิน 36 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ยังเรือง
2. เด็กหญิงลออรัตน์  เพ็งศรีโคตร
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  โกวิทจินดาชัย
2. นางสาววรินทร์พร  ฉลองกิตติศักดิ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 70.83 เงิน 45 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวจรัญญา  ดีสงคราม
2. นางสาวรัตติยา  แก้วจุลศรี
 
1. นางสาวศิรติกาน  สุ่มมาตร
2. นางสาวอธิพร  ฝางเสน
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 42 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายฉัตรชัย  ผลิปัญญา
2. เด็กหญิงดารินทร์   สุขย้อย
 
1. นางสาวจิณทนุช  ศรีสว่าง
2. นายอภิเดช  พลเยี่ยม
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 36 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  แสนสนอง
2. นางสาวเกษมณี  ปะนาทัง
 
1. นายพิทยุทธ  วงศ์คำมา
2. นางสาวอัมรา  ภูกาบ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 59.67 เข้าร่วม 43 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวสุธารัตน์  สุขโข
2. นางสาวอรญา  ไชยคำ
 
1. นางสาววรินทร์พร  ฉลองกิตติศักดิ์
2. นางสาวณัฐวรรณ  โกวิทจินดาชัย
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 54.33 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  แก้วมั่น
2. นายวัชรพล  สุริพล
 
1. นายพิทยุทธ  วงศ์คำมา
2. นางสาวอัมรา  ภูกาบ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.67 ทอง 34 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวชลิดา  สุท้าว
2. นายณัฐวุฒิ  กุสุมาลย์
3. นางสาวรัตนากร  แสงอินตา
4. นางสาวอริญา  ป้องคำ
5. นางสาวเจนจิรา  นามบุญลือ
 
1. นางสาวศิรติกาน  สุ่มมาตร
2. นางสาวอธิพร  ฝางเสน
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวฉัตรทอง  ไสยรส
2. นางสาวนิชนันท์  จันทคะมุด
3. นางสาวศศิธร  สายรัตน์
4. นายศุภวัฒน์  กรวยทอง
5. นางสาวเพียงออ  ธงศรี
 
1. นางสาวจินทนุช  ศรีสว่าง
2. นายอภิเดช  พลเยี่ยม
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวทนุวรรณ  ผ่านทอง
 
1. นางสาวอารยา  คนไว
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 24 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. นางสาวมนัสวี  ฟักวงศ์
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  พลเยี่ยม
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.3 ทอง 29 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายจิตตรีวุธ  นาเมืองรักษ์
2. เด็กชายจิรภัทร  สารวาท
3. เด็กชายธนโชติ  ศรีเดช
4. เด็กชายพชร  พลเยี่ยม
5. เด็กชายภูมิวิทย์  คำสาสินธิ์
6. เด็กชายภูวดล  ส่องโสม
7. เด็กชายระพีภัณ  พฤกษชาติ
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  พวงเกตุ
 
1. นางทฤฒมน  บุญล้อม
2. นายถาวร  คมพยัคฆ์
3. นายพีระศักดิ์  มณีฉาย
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.7 ทอง 14 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกิตติภณ  สังขวัฒน์
2. นายปฎิญญา  จันทรา
3. นายวชิราวุต  วุตรอง
4. นายสุนทร  ทิวาพัฒน์
5. นายอาชัญ  พาลารัตน์
6. นายเกษมชัย  มาโยธา
 
1. นายสุรชัย  เงินมีศรี
2. นายอิสระพงษ์  ไพรจินดา
3. นายใด  จันทบาล
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 60.7 ทองแดง 51 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวจตุพร  นามจุมจัง
2. นางสาวจิระพัด  องคะศาสตร์
3. นายณัฐวัช  บุญรอด
4. นายธีรภัทร  ศรีวาส
5. นางสาวนิรัตศัย  โฮมแพน
6. นายปริญญา  แซ่แต้
7. นางสาวรัตนาพร  ผลาโชติ
8. นางสาววรัญญา  พัฒนโชติ
9. นายศราวุฒิ  ประชาโชติ
10. นายเทพพิทักษ์  รักพึ่ง
 
1. นายประวิทย์  ชมภูพฤกษ์
2. นางอัจฉรา  กลมเกลียว
3. นายอนันต์  งอยภูธรณ์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.2 ทอง 41 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวณัฐลดา  จันทะคัด
2. นางสาวนลัท  จันปาน
3. นางสาววาทิินี  รักการ
4. นางสาวศิริวรรณ  ธะนาไสย์
5. นางสาวอรอนงค์  วุทธศรี
 
1. นายประวิทย์  ชมภูพฤกษ์
2. นางอัจฉรา  กลมเกลียว
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 46 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชา  ทุมรินทร์
2. เด็กหญิงวรัญญา  รังโคตร
3. เด็กชายอานุภาพ  ไชยจิตร
 
1. นางสาวตรองปัญญ์  ทรายทอง
2. นางสาวชญานิศ  ทิพยชาติ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 57 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายชวนากร  ไชยดำ
2. นางสาวธนภรณ์  วิเศษสินธ์
3. นางสาวบุษดี  ยุทธิ์สนอง
 
1. นางอุทัย  วิลัยหอม
2. นางสาววรรณิศา  ท่าสะอาด
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.2 ทอง 17 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกิติกานต์  พันธ์สีมา
2. เด็กหญิงพิชญา  ศรีวะรมย์
3. เด็กหญิงวรรณิดา  ดวงมาลา
 
1. นางสาวตรองปัญฐ์  ทรายทอง
2. นางเยาวลักษณ์  วรรณโส
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.4 เงิน 48 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สุริเย
2. นางสาวภัทรดา   ดุจนาคี
3. นางสาวศศิพินท์    แดงวิบูลย์
 
1. นายวีระพงษ์   ดอกรักกลาง
2. นางทรงศรี  ภักดีวุฒิ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 69 ทองแดง 28 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวจุฬามณี  แสงอินตา
2. นายชลธร  ทองเลิศ
 
1. นายอภิสิทธิ์   ฉัตรเฉลิม
2. นายเทพรักษ์  บริบูรณ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกฤติชัย  เตโช
2. นายตรีเพชร  ตรีจันทร์
 
1. นางพิทยาภรณ์  คูธนพิทักษ์กุล
2. นายจตุรภัทร  ประทุม
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 26 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐนิช  ทิพโชติ
2. เด็กชายธีรภัทร์   พัฒนะโชติ
3. เด็กหญิงนันธิดา   เบ็ญจรูญ
 
1. นายพยงค์  นาก้อนทอง
2. นายวุฒิไกร  สุดาชม
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง 46 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวธัญวรัตน์  ทาปลัด
2. นางสาวมลฤดี  ยุระชัย
3. นางสาวฤชุดา  สาขามุละ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สาขามุละ
2. นายธนาคร  ศรีแนน
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 46 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจีรนันท์  รัตนสงคราม
2. นางสาวชนิภรณ์  สายพิมพ์
 
1. นายปิยะพงษ์  พันธ์สุภา
2. นางสาวพิมพร  บุญถ่าน
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิภาพร  พิมพ์สุ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สังข์วิเศษ
 
1. นางณปภัช  ชัยสุขจินดา
2. นายทองพูน  สุขรัตน์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงประภาศิริ  สารัญ
 
1. นางสาวชลดา  ตะกะศิลา
2. นายอุทัย  ศิลแสน
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 39 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายพัชรพล  ชินราช
2. เด็กชายเขตสยาม  สมนาเมือง
 
1. นายสุนทร  โวหารลึก
2. นายเกีรยติศักดิ์  ศรีเรือง
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 17 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  วรรณพฤกษ์
2. นายภูริภูมิ  บัญชรสุวรรณ
 
1. นายสุนทร  โวหารลึก
2. นายเกียรติศักดิ์  ศรีเรือง
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 55 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายชัยทัศน  มาหา
2. เด็กชายภควัต  ศรีสุวอ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ศรีเรือง
2. นายสุนทร  โวหารลึก
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวพิชชาภา  ปักเกโล
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชะรินทร์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ศรีเรือง
2. นายสุนทร  โวหารลึก
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  สีดาเลิศ
2. นางสาวศุภาพิชญ์  ดีชัย
 
1. นายปิยะพงษ์  พันธ์สุภา
2. นางสาวชลดา  ตะกะศิลา
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89.25 ทอง 12 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูบุญลาภ
2. เด็กชายภูมิบดินทร์  จินดา
 
1. นางสาวกฤติยา  พลหาญ
2. นางสาวจิราภรณ์  พ้องเสียง
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78.4 เงิน 14 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  สีดาเลิศ
 
1. นายปิยะพงษ์  พันธ์สุภา
2. นายวรายุทธ  พลเยี่ยม
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. เด็กชายธีระศักดิ์  มีชัย
2. เด็กชายนพรัตน์  แวงแสน
3. เด็กชายบุญยาธร  แก้วลี
 
1. นายอุบล  ไกรยบุตร
2. นายเถลิงศักดิ์   วรรณจรูญ
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายถิรวัฒน์  ศิริเวช
2. นายนพรัตน์  กัญญพันธ์
3. นายอนุชา  เกลียวทอง
 
1. นายอภิสิทธิ์  ฉัตรเฉลิม
2. นางสาวกฤติยา  พลหาญ
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายณัฐกิตติ์  นามชู
2. นายพุฒิเมธ  โพธิ์สาขา
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ผ่องสนาม
 
1. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
2. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 93.8 ทอง 18 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวระตินันท์  สืบศรี
2. นางสาววรัชมน  ประเสริฐสังข์
3. นายอติกานต์  โพธิ์ศรี
 
1. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
2. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 46 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายชินวัตร  ไชยโส
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  พลเยี่ยม
3. เด็กชายศุภชัย  พละหาญ
 
1. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
2. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 48 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายพงษ์สุวรรณ  โป๊ะประนม
2. นายภานุเดช  บุตรพรม
3. นายอัษฎา  ปรีชาเจริญกิจ
 
1. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
2. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 29 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กชายจีรวุฒิ  บุบผาเทพ
2. เด็กชายชญานินทร์  พัฒนะโชติ
3. เด็กชายประธาน  ทุมประเสริฐ
 
1. นายเกษม  ฉายวิไชย
2. นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.7 ทอง 37 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นายนพรัตน์  ศิริมนตรี
2. นายสาคร  พิมพิลา
3. นายสุริยา  ชินคำ
 
1. นายสำรวน  แสงไสย
2. นายประวัติ  บุตรภักดี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.25 ทอง 39 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  พรมวงศ์
2. นายณัฐพล  วงศ์อนุ
3. นายพงษ์พัฒน์  กาษรเส
 
1. นางเต็มดวง  ปากวิเศษ
2. นางสาวรัตนา  วงศ์ภูงา
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 34 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  ศรีสวรรค์
2. นางสาวพัชราวรรณ  พุทธแสง
3. นางสาวมธุรดา  เภสัชชะ
 
1. นางเต็มดวง  ปากวิเศษ
2. นางสาววิจิตรา  อัศวภูมิ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  พลเยี่ยม
2. นางสาวนริศรา   พลเยี่ยม
3. เด็กชายปฏิภัทร  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  สายสร้อยจีน
5. นางสาวรุ่งนภา  หาสุข
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พลเยี่ยม
 
1. นางรุ่งนภา  ศักดิ์ศรี
2. นางสาวเบญจมาส  สิงหาทิพ
3. นางสาวจิตสุดา  โบราณประสิทธิ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 57 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายณัชพล  หนองขุ่นสาร
2. นายธนบูรณ์  มานัด
3. นางสาวนิธิพร  แสงสว่าง
4. นางสาวพิมประภา  นาไชย
5. นายยศพนธ์  พลเยี่ยม
6. นางสาวศยามล  พลเยี่ยม
 
1. นายธวัชชัย  อินทเสวก
2. นางรุ่งนภา  ศักดิ์ศรี
3. นางสาวจิตสุดา  โบราณประสิทธิ์
 
169 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 25 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุตรพรม
2. เด็กหญิงพิริสา  สุทธิประภา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แก่นจำปา
 
1. นางประยงค์  สารบรรณ
2. นางสาวนาตยา  โยธาศิริ
 
170 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.2 ทอง 36 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นางสาวภัททิยา  นามบุญลา
2. นายศักดิ์ดา   ชมโพสอน
3. นายไพบูลย์  จันทศรี
 
1. นายสุรินทร์   ดาหลวงมาตร
2. นางสาวจินตภาส์  ทีอุทิศ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง 21 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์ศรีขาม
2. เด็กหญิงพัชรพร  ผกาหวน
3. เด็กหญิงสุนิสา  เพ็งสว่าง
 
1. นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ
2. นางจีรนันท์  บุญสา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 43 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. นายณัฐพงศ์  ชินหงส์
2. นางสาวสายป่าน  มะลา
3. นางสาวโสรยา  สนิทคำ
 
1. นายเอนก  วรศิริ
2. นางสาวศุพัชรียา  เสนารัตน์
 
173 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.2 ทอง 34 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กชายพงศธร  แสงอาจ
2. นางสาววริทธิ์นันท์  ลับพเสถียร
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์   พลสวัสดิ์
 
1. นางวรัญญา  เมืองแวง
2. นางสาวสุรดา  พุฒิกุลพัฒนา
 
174 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวนฤมล  บารมี
2. นางสาวรจนา  อ่อนคำ
3. นางสาวลักขณา  ไสยรส
 
1. นางสาวบุญล้อม  บรรจมาตย์
2. นางบังอร  สุนทรพงศ์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง 41 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงนันธกาจญน์  ภูแดนแก่ง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุพรรณโมก
3. เด็กหญิงวิรัชฎา  โนรีรัตน์
 
1. นางกมลพร  เฉลียว
2. นางสาวอรไท  ห้วยทราย
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.1 ทอง 27 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. นางสาวจันทราทิพย์  สูแพง
2. นางสาวจีรนันท์  สิงห์โนนทัน
3. นางสาวพัณณิตา  ธรรมลา
 
1. นางสาวเอื้องไพร  กมล
2. นางสาวพรรษชล  บุญมี
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.4 ทอง 10 โรงเรียนจารุณีศึกษา 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  นีละพันธ์
2. เด็กหญิงปภาวดี  ธิมาชัย
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ช่อจันทร์
 
1. นางรัชฎาพร  วารินทร์
2. นางสาวขวัญศิริ  แขวงเมือง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.16 ทอง 45 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทิปิสาร
2. นางสาวรัชฏา  สายวงษ์
3. นางสาวสุนิสา  พัฒนะโชติ
 
1. นายอรรถพร  สุนทรพงศ์
2. นางบังอร  สุนทรพงศ์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 39 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ฝ่ายสาฤทธิ์
2. เด็กหญิงนิยดา  สินหาชัย
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ฤทธิมนตรี
 
1. นางวรางคณา  หลิ่มจ่าง
2. นางสาวปิยะดา  สมพร
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  จำนงค์ภักดี
2. นางสาวณัฐรินทร์  จงใจงาม
3. นายอรรถพงษ์  ผ่องใส
 
1. นางอุรพงษ์  โงชาฤทธิ์
2. นายคำนึง  ศิริสาร
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 1. เด็กชายธีรภัทร  สิงขจรอาจ
 
1. นายอุบล  อาทิตย์ตั้ง
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เมฆครี
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สุ่มมาตย์
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.5 ทอง 8 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงดารินทร์   ศรีวะรมย์
2. เด็กหญิงวรนุช  ชิณวงค์
3. เด็กหญิงศุภาสินี  ลาดหนองขุ่น
 
1. นางสุมิตรา  สุวรรณกูฏ
2. นางฉันทนา  คำหอม
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. เด็กหญิงวัทน์สิริ   ผาโคต
 
1. นางเพชรมณีย์  ศรีจันทร์
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 43 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กชายชนากานต์  สารโท
 
1. นางอุไรวรรณ  ร่มเย็น
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  มาลัยกอง
 
1. นางสาวแพวรวีร์  ศรีโอษฐ์
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 6 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพร  แข็งแรง
 
1. นางสุรีย์พร  บุญสินชัย
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรพนา  หานนท์
 
1. นางสุมิตรา  สุวรรณกูฏ
 
189 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.8 ทอง 31 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา   พลเยี่ยม
2. เด็กชายกฤษฎี   พลเยี่ยม
 
1. นางสาวพัชรินทร์   อินประจง
2. นางเพชรมณีย์  ศรีจันทร์
 
190 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 84.14 ทอง 35 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายภัทรวิชญ์  วงหาจักร์
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
191 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 85.28 ทอง 28 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายศุภกิจ  ศิริโท
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 82.2 ทอง 33 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. เด็กชายวุฒิภัทร   สมฤทธิ์
 
1. นายอาทิตย์  เจริญตา
 
193 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 87.2 ทอง 30 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายพงษ์พิพัฒน์  มัชหา
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
194 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 34 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประนมศรี
 
1. นายอรรถพล  โคตรสินธุ์
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 91.1 ทอง 4 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายพิพัฒน์  ดรนาม
 
1. นายอานันท์  นิ่มวัฒนกุล
 
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 78 เงิน 44 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายอิทธิกร  ศักดิ์วงษ์
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
197 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายภราดร  ตรางา
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 91.36 ทอง 12 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  ปราณี
2. นายกิตติชัย  สิงหาวุธ
3. นางสาวจิดาภา  อนุวาร
4. นางสาวชวันรัตน์  นาเมืองรักษ์
5. นายชินกฤต  เพชรโรจน์
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญพร
7. นายณัฐวุฒิ  คงเสือ
8. นางสาวธารีรัตน์  สุทธิจันทร์
9. เด็กชายธีรพงษ์   ขัติยนนท์
10. นายนพรัตน์  วงษ์สินธ์
11. นายนพรัตน์  อุตมะชะ
12. นางสาวนันทิกานต์  บูรณะกิติ
13. นางสาวปรียาภรณ์  ชมวงษ์
14. นายปิยะเชษฐ์  รินไชย
15. นางสาวปิยาภรณ์  ถวิลไพร
16. นายพงศ์พิพัฒน์  มัชหา
17. เด็กหญิงพรชิตา  สุทธิประภา
18. นายภราดร  ตรางา
19. เด็กชายภัทรวิชญ์  วงหาจักร
20. นางสาวมณีรัตน์  ศิริโท
21. นางสาวรัตนาภรณ์  โพธิ์ใต้
22. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ทุมกองแก้ว
23. นางสาวศลิษา  แสงนาค
24. เด็กชายศิริวุฒิ  ระวัง
25. นายศุภกิจ  ศิริโท
26. นายสรายุทธ  ทิศเนตร
27. นางสาวสิริยากร  ปองไป
28. เด็กหญิงอรัญยพร  หมุนลี
29. นางสาวอาทิตา  ไชยช่วย
30. นางสาวเนตรชนก  พลมนตรี
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
2. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
3. นางบุญศรี  ข่าขันมะลี
4. นางสาวสุวรรณิกา  พุ่มจันทร์
5. นายเกียรติศักดิ์  เดชโยธิน
6. นายชาญชัย  มะลาขันธ์
7. นางสาวจันทิมา  ภูสนาม