สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  สังคะสี
 
1. นางนวพร  ทองนาเมือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 31 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวเอราวรรณ  แก้วฮ่องคำ
 
1. นางสมพร  ศรีสนไชย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 48.8 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงแพรพร  ปาปะไพ
 
1. นางอรัญยายี  กลางคาร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 31 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายวรันพงศ์  อาจเดช
 
1. นางสาววินิดา  คามจังหาร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  โพโสลี
 
1. นางสาวสุมาลี  ศรีจันทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวพิมพ์วลัญช์  หัวหนองหาญ
 
1. นางสาววินิดา  คามจังหาร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 94.4 ทอง 5 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงวิริญา  หงษ์ศรี
 
1. นางพิลัยรมย์  นามเพ็ง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 74.8 เงิน 17 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวมินทา  สูงหนองนก
 
1. นางสาวดอกไม้  ธรศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.2 ทอง 10 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงพัทธริตา  โพธิ์ศรี
 
1. นางณัฎฐณิชา  แก้วศรีเมือง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง 25 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวปวีณา  วรวงษ์
 
1. นางณัฎฐณิชา  แก้วศรีเมือง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 42 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา  บุญศร
2. เด็กชายพิชชาทร  ปึ่งพรม
 
1. นางสาวสุมาลี  ศรีจันทร์
2. นางสาวจันทิมา  ธนะโคตร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายชลสวัสดิ์  นุเสน
2. นางสาวปศุตา  พาราศรี
 
1. นางรองรัตน์  จันทรสนาม
2. นางสาวขวัญวิไล  บุตรภักดี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82.83 ทอง 24 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวรรณภา  ทรงนวล
2. เด็กหญิงสานิกา  ไวสุภี
 
1. นางสาวนวพร  ชุมวัน
2. นางสาวภารดี  ชลธี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 86.69 ทอง 26 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวมณีรินทร์  พรมฤทธิ์
 
1. นางสุวลี  ใยคำโพด
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 39 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เศรษโฐ
 
1. นางสาวนิภาพร  ทีน้ำคำ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 47 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวสุคนธา  คำชมภู
 
1. นางรัตนา  ศรีสุมิ่ง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 44 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายชินบุตร  ชัยอาวุธ
2. เด็กหญิงปพิชญา  ธงศรี
3. เด็กหญิงปัณณธร  จันทะริมา
 
1. นางขวัญสุดา  รัญระนา
2. นางลักขณา  ไพรพาลี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 20 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวปรางทิพย์  สาระคู
2. นางสาวอมิตดา  กลิ่นฟุ้ง
3. นางสาวเพชรา  กัญญาคำ
 
1. นางสาววรนิพิฎ  พันธ์หนองหว้า
2. นางสาวจิราพร  นามคำ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 25 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธันยพร  อังคนิช
2. เด็กชายพีรภัทร  ชื่นเฉลา
3. เด็กหญิงวาสิตา  ภาสองชั้น
 
1. นายศรีรัตน์  สนสี
2. นางจิราพร  จันทร์หนองสรวง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 57.8 เข้าร่วม 51 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาววรรณตรี  บริบูรณ์ความดี
2. นางสาวสุชาดา  จันทะภา
3. นางสาวอารยา  ล้ำเหลือ
 
1. นางมณฑณ์ญภัฏ  อรรคฮาด
2. นายสายธาร  มากงลาศ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กชายคมธัช  สุนทรบุญ
2. เด็กชายศุภพิชญ์  อุดม
 
1. นางจิราพร  จันทร์หนองสรวง
2. นายอำนวย  หกพันนา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 44 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นางสาวอพัชชา  สีลาโล้
2. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  แสงอ่อนตา
 
1. นางสาวพุธนาฏ  คำมณี
2. นางพัชรี  มูลมิรัตน์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงทิพากร  ซ้อนเพชร
 
1. นางเนตรฤทัย  วงศ์หนองหว้า
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 19 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวชลธิชา  ภาระจ่า
 
1. นางทิฐากานต์  ฉิมบ้านไร่
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 91.24 ทอง 6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก่นกระโทก
2. เด็กหญิงชญาณี  มีพล
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  คำภักดี
2. นายพงษ์พันธ์  จันทร์หนองสรวง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 88.59 ทอง 12 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. นายระพีพัฒน์  วงศ์จำปา
 
1. นางสาวนวพร  ชุมวัน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวนฤมล  สีเคลือบ
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ยอดดี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายสัญญา  ศรีธรรม
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ยอดดี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 65 ทองแดง 49 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ปะตังพะลัง
 
1. นางปรียานุช  จันทรักษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 26 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนากร  วรวิเศษ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  จ่าภา
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แก้วมงคล
 
1. นางคมคาย  สุขเกษม
2. นางภัคจิรา  สุภศร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 13 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายธนพล  โทบุดดี
2. นายภัทรพล  ดำพลงาม
3. นางสาวสุคนทิพย์  ผาชา
 
1. นายสนั่น   จันทะริมา
2. นางวีณา  จันทะริมา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 51 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   บุญกันยา
2. เด็กชายธนพล  อินทร์สำโรง
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์   สารพัฒน์
 
1. นางนิตินุช  เสนาวงศ์
2. นางกัญณิชา  หินทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 56 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายนนทการณ์  ขาลหัวโทน
2. นายรัชชานนท์  ศรีประสาน
3. นางสาววรัญญา  ดวงเกตุ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  งาสาร
2. นางจินตนา  จิตจำนงค์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 51 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกษมาวดี  เหวห้วย
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  ทะวะลี
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  เสี่ยวชอบ
 
1. นายสมัย  นามชารี
2. นายสุธินันท์  อุธรตัน
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 28 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวภัทรมน  แป่มจำนัก
2. นางสาวสิรินทรา  สอนสูญ
3. นางสาวสุจิรา  หอมไกล
 
1. นายไสว  วีระพันธ์
2. นายเพิ่มพูน  พลศิริ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.54 เงิน 35 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  กาญจนศร
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ปทักขีนัง
3. เด็กหญิงอินทิรา  คุ้มสุวรรณ
 
1. นางสุพรรณี  สุขุมพันธ์
2. นางสาวภานุมาส  เจตินัย
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง 10 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายก้องนิรุจน์   สีดาว
2. นางสาวยุวธิดา  แสนคำ
3. นางสาวรุจิกานต์  ใจเมือง
 
1. นางศุภกาญจน์  บุญพา
2. นางสาวยุพิณ  พาราศรี
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 20 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายรัฐศาสตร์  ตรีศร
2. นายวุฒิพงษ์  สู่สุข
 
1. นายวิรัตน์  ใจเสือ
2. นายอนุกรณ์  ประสงค์สุข
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 6 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. นางสาวธันยาภรณ์  คำภาหล้า
2. นางสาวอรัชพร  สุระมณี
 
1. นายทองคำ  เพ็ชรหงษ์
2. นางพณมวัลย์  นาวารี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 72.5 เงิน 25 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. เด็กชายพีระพล  ทองพันธ์
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  พันชารี
 
1. นายสุพัฒน์  กองวงษา
2. นางสาวศิรลักษณ์เบญญา  มาแสวง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 43 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ละออ
2. เด็กชายสมภพ  พันแก้ว
 
1. นายสุนทร  สาระพล
2. นายสุเมธ  ศรีวิไล
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 76.5 เงิน 13 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นายศักรินทร์  หล้าหัวหนอง
2. นายสุระเสก  พันแก้ว
3. นายไกรศิษฏ์  จักรไกรฤทัย
 
1. นายสุเมธ  ศรีวิไล
2. นายเธียรไท  ไชยา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 43 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนาวดี  กุมภาษี
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เลาะหนะ
3. เด็กหญิงประภาสิริ  พิศเพ็ง
4. เด็กหญิงภัทรวดี  มีแยบ
5. เด็กหญิงอมินตรา  เหมกุล
 
1. นางพัชนี  ถวิลไพร
2. นางสาวปองขวัญ  บินขุนทด
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง 49 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวพรสวรรค์  มูลสุวรรณ
2. นางสาวพิสมัย  แผงอ่อน
3. นางสาวสาลิศา  ธรรมเสนา
4. นางสาวอาภัสรา  สีเทา
5. นางสาวเสาวลักษณ์  สาสนาม
 
1. นายปิยะวัฒน์  นาเมือง
2. นายศรีภูมิ  วงศ์หนองหว้า
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 39 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  คำพันธ์
2. เด็กหญิงภาวิณี  ชัยฤทธิ์
3. เด็กหญิงวริศรา  สามไชย
4. เด็กหญิงสยามล  พร้อมสุข
5. เด็กหญิงสุนิสา  ทองทิพย์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สังมาตร
2. นางสาวจุฑามาศ  ศรีปัตเนตร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.1 ทอง 13 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  ธูปน้ำคำ
2. นางสาวนันท์ทิญาธร  ยุงกลาง
3. นางสาวบังอร  ลาภภิญโญ
4. นางสาวพรพิมล  สงครินทร์
5. นางสาวอภิญญา  เวียงใต้
 
1. นายธีรวัชร  เข็มแก้ว
2. นายมิตรชัย  แก้วอินตา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. นายณัฐพล  ศรีสุวรรณ์
2. เด็กชายนครินทร์  อินทะมาตย์
3. นางสาวสิรินภา  พงษ์สุวรรณ
4. นางสาวแสงอรุณ  อันไฮ
5. เด็กชายโทมัส  ศรีแก่นจันทร์
 
1. นายศรายุทธ  ขาวสวย
2. นายเสถียร  นามชารี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.2 ทอง 9 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวคุณิตา  นนทะชาติ
2. นางสาวพิมพ์ลดา  เฟื่องพวง
3. นายศิวกร  ผ่านภูวงษ์
4. นางสาวสมฤดี  โรมพันธ์
5. นายสันติราช  สุทธิธรรม
 
1. นางสาวสราลี  สุขประเสริฐ
2. นายเรืองกิตต์  เอราวรรณ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง 6 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงศจิษฐา  เชียงศรี
 
1. นางนันทนาตรี  เผ่าศิริ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง 19 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวพิมผกา  โคตุทา
 
1. นายเรืองเดช  เกิ้นโนนกอก
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.2 ทอง 14 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กชายรฐนนท์   ตันหง่าย
2. เด็กหญิงวรรวนิชย์   โปยทอง
 
1. นายจักรกฤษณ์   ทุมแสน
2. นางสาวพิกุลรัตน์  ผลชม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 39 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายกิตติศักดิ์  โทขันธ์
2. นางสาวพีร์ภาดา  พนมเขต
 
1. นางยุพาพิน  พวงศรี
2. นางนันทิยาพร  ขันธวงศ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.8 ทอง 20 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงนิสาชล  เผ่าชัย
2. เด็กหญิงบุรัญญา   วงษ์เพ็ชร์
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  ภูลี
4. เด็กหญิงพรพิมล   พลขันธ์
5. เด็กหญิงภัทรลภา  ภาวัง
6. นางสาวรัตนา  สำโรงแสง
7. นางสาวรุ่งฤดี  สอนอาษา
8. นางสาวสุธิมา  พาเจริญ
9. นางสาวหงษ์ธิดา  สองสงค์
10. เด็กหญิงอาทิตยา  หมื่นไธสง
 
1. นางสาวพรรณี  สามขา
2. นายณรงค์ศักดิ์  สังมาตร
3. นางสาวจุฑามาศ  ศรีปัตเนตร
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89.6 ทอง 24 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตร์  ศรีตะวัน
2. เด็กหญิงนันทนา  เสนน้ำเที่ยง
3. เด็กหญิงปวีธิดา  นามดา
4. นางสาวมุกดา  วิลาจันทร์
5. นางสาววาสนา  สุขภูงา
6. เด็กหญิงศรันยา  เวฬุวนารักษ์
7. เด็กหญิงสุจินธรา  กิ่งก้อน
8. นางสาวหทัยกานต์  จิรบุษยกุล
9. เด็กหญิงอริสรา  นวลศรี
10. นางสาวอาภัสฌา  เพียรเสมอ
 
1. นายสมัย  สมภูงา
2. นางปาริชาต  สาลี
3. นางวิภารัตน์  ธรรมบุตร
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 77.6 เงิน 42 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายคำภีร์  ปูพบุญ
2. นายจุลานนท์  ตราสิงห์
3. นายณัฐพล  อุปมา
4. เด็กชายดนัยภัทร  ศูนย์ธรรมลา
5. นายทวีศักดิ์  จันทะเกิด
6. นายธัญปกรณ์  สิงคะนอง
7. เด็กชายภัทธากร  สิทธิเนตร
8. นายศิรพัชร  ตรีสนิท
9. นายสุริยะ  กำลังเลิศ
10. นายสุริยา  ศรีหนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิจิตรา  นามวงษา
2. นายธนากร  พลหนองหลวง
3. นายไพโรจน์  สุภศร
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 77 เงิน 34 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กชายกฤตนัย  พิมพ์สารี
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  พาที
3. เด็กชายจิรายุ  หลอดทอง
4. เด็กชายทวีชัย  ผาตากแดด
5. เด็กชายทวีชัย  สีสาวแห
6. เด็กชายธนกฤต  โทประพัฒ
7. เด็กชายธนวัฒน์  ช่างปัด
8. เด็กชายวันชนะ  มาลำโกน
9. เด็กชายวิทยา  ยางงาม
10. เด็กชายเจษฎา  รอบรู้
 
1. นายธิติธรณ์  รัตนสมัย
2. นายจิรเดช  หาสูง
3. นายฤทธิิชัย  สุภารี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 75.4 เงิน 32 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  วงค์สาหร่าย
2. นายชวนากร  ประเสริฐสังข์
3. นายชำนาญ  จันทร์หา
4. นายทินภัทร  คำชัย
5. นายนพราช  เกษหอม
6. นายบัณฑิต  นิยมโภค
7. นายปฏิภาณ  เนื้อขาว
8. นายปรีชา  ชนะไพร
9. นายวีรชาติ  โมพิมพ์
10. นายสุทธิ์รักษ์  แสนโคตร
 
1. นายพิทยากร  พรมมา
2. นายพันธวัช  พันไผ่
3. นายณัฐนันท์  เติมสุข
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 53 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โล้กูลประกิจ
2. เด็กชายวิทวัส  อุ่นเพ็ง
 
1. นางพนิตนันท์  บุตรหินกอง
2. นายไกรพล  เพ็ญทองดี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 53 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  ชาระมาลย์
2. นางสาวกมลลักษณ์  ใจกล้า
 
1. นายอิสระพงศ์  เนตรวงศ์
2. นางปรกช  จันทรักษ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กชายวสุพล  ดำเกลี้ยง
 
1. นางสาวธนินทรา  สิงห์เขาภู
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 29 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายนรวิทย์  ทวีสาร
 
1. นายสุริยา  วิไลลักษณ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80.55 ทอง 36 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงทิพย์ธนัญญา  พรมธิดา
 
1. นายสรรเสริญ  สรุวาทศิลป์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98.1 ทอง 14 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวปิยะวรรณ  หานชัย
 
1. นายเฉลิมชัย  ชินพร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงนัทธิดา  สุจริต
 
1. นายสุริยา  วิไลลักษณ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง 11 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายวันชัย  จรลี
 
1. นายเฉลิมชัย  ชินพร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 38 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อะรัญ
 
1. นางสาวธนินทรา  สิงห์เขาภู
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 36 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายวัชรพงษ์  สีเที่ยง
 
1. นายทศนาฏ  ยอดเสนา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วพรมภักดี
2. เด็กหญิงสุนิสา  วิสัชนาม
 
1. นายวีระพงษ์  ศิลปักษา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง 6 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายกรวิิชญ์  สิทธิโส
 
1. นายเฉลิมชัย  ชินพร
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 7 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นายภาณุพงษ์  จันทอง
 
1. นายขวัญชัย  วิชพล
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 25 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายกัมพล  เกตุชมพู
2. เด็กชายธิเบศน์  ชาชำนาญ
3. เด็กชายเบญจรงค์  วงค์จำปา
 
1. นายเฉลิมชัย  ชินพร
2. นายสันติ  กลีบบัว
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 15 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายครรชิตพล  ทนงค์ยิ่ง
2. นายธนวัฒน์  วิเศษศรี
3. นายมินทะดา  ดวงมาลา
 
1. นายเฉลิมชัย  ชินพร
2. นายสันติ  กลีบบัว
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 44 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์   สีระวงษ์
2. เด็กชายพงศกร  มุกดา
3. เด็กชายภูเบศน์  ชนะดี
4. เด็กชายมินทร์ธาดา  สระน้ำอ้อม
5. เด็กหญิงรุจิรา  นันตลาด
6. เด็กหญิงอาริษา  คำมี
 
1. นายณัฐพงษ์   ใจดี
2. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
3. นายพิทักษ์  ทุมพร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.2 ทอง 16 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายกันตพงศ์  บุตรหินกอง
2. นายชินภัทร   หลวงสนาม
3. นายนัฐพล   เชิงโกรย
4. นายภูมิไทย   หฤทัยถาวร
5. นายสรายุทธ   สบู่รัมย์
6. นางสาวสุพัตรา   ทาลุมพุก
 
1. นายนรินทร์   ถนัดค้า
2. นายทินกร   สุดชารี
3. นายโอภาส   จันทรี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 83.8 ทอง 20 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวกชกร   จักรแก้ว
2. นางสาวกชพร   สีเมฆ
3. นายกนก  โฉมหน้า
4. นางสาวกศิกานต์  เพ็งภูงา
5. นายกันตพงศ์  บุตรหินกอง
6. นางสาวกุลสตรี  เหนือโท
7. นางสาวชนนิกานต์   สุวรรณวงษ์
8. นางสาวชนัญชิตา  กัญญาคำ
9. นายชินภัทร   หลวงสนาม
10. นางสาวณัฐณิชา  อ่ำศรี
11. นายธณาวุฒิ  สีขุมเหล็ก
12. นายธนภูมิ  อารณะโรจน์
13. เด็กหญิงธนัญญา   นามพิชัย
14. นางสาวธัญญชนก   ภูกองไชย
15. นางสาวธิดาวรรณ   ไตรโสม
16. นายนัฐพล  เชิงโกรย
17. นายนเรศ  บ่อคุ้ม
18. นายปรีชา  แสงเนตร
19. นายปิยพัฒน์  ลาพันธ์
20. นางสาวพรชนก   ลีแวง
21. นางสาวพรรณิภา   ช้อยชด
22. เด็กชายพิสิษฐ์   พิณพงษ์
23. นางสาวมธุรดา   สุดหล้า
24. เด็กชายมนัสวี   พลสุวรรณ
25. เด็กชายรัฐภูมิ  วิเชียรศรี
26. นางสาวรุ่งตะวัน  เหล่าจันทร์
27. เด็กชายวรชิต   เอี่ยมศรี
28. นางสาววลัยลักษณ์  บุญถม
29. นางสาววันเพ็ญ   เสนาพรหงษ์
30. เด็กชายวิสิษฐศักดิ์  โพธิ์วัด
31. เด็กหญิงศรุดา   แก่นจันทร์
32. เด็กชายศุภกิจ   สุดชารี
33. นายสรายุทธ   สบู่รัมย์
34. นางสาวอชิรญา   พิพัฒนมงคล
35. เด็กชายอมรเทพ  จันทร์ภูมิ
36. นางสาวเกษกนกวรรณ  ดงเย็น
37. นายเจนณรงค์  นามโน
38. เด็กหญิงโชติภา   ใจน้อย
39. นายโยเซะ  คาวากึจิ
40. นายไชยสิรินทร์   ไชยรัตน์
 
1. นายนรินทร์   ถนัดค้า
2. นายวีระชัย  สายเชื้อ
3. นายเฉลิมชัย  มาตรหลุบเลา
4. นายธนกฤต   เดชสองชั้น
5. นายโอภาส   จันทรี
6. นายประชารัฐ   เดชสองชั้น
7. นายคุณาวุฒิ   เฉลาชัย
8. นางสาวรุ่งกาล  บุตรบุญชู
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.4 ทอง 17 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวจิรัชญา   เบิกบาน
2. นางสาวจิราพร   สีกาขาว
3. นายจิรายุ   ลาพานิช
4. นางสาวจุฑามาศ   พงษ์พูน
5. นางสาวชลดา   เกิดบุญชุม
6. นางสาวชลลิดา   หาสุข
7. เด็กชายธนดล   พลโคกก่อง
8. นางสาวธนพร   ภูษี
9. นางสาวนันทภรณ์   ปิดตาระพา
10. นางสาวปรียาดา   ผันผาย
11. นางสาวผกาวดี    ศรีอ้น
12. เด็กชายพงค์อมร   พืชผักหวาน
13. นายพงศ์ธร   จันทพาล
14. นางสาวพีรยา   ใจเมือง
15. เด็กชายภูรินทร์    เหลืองอ่อน
16. นางสาวมุกดา   สำเภา
17. นายรังสิมันตุ์   สมชัย
18. นายรัชชัย   จำปายศ
19. นางสาวรัตติญาภรณ์   แสนโคตร
20. นายวีรศักดิ์   ระโยธี
21. นางสาวศิริวิมล    สุทาดา
22. นายสงกรานต์   เต็มใจ
23. นางสาวสุภาพร   บุตรเคน
24. นายสุรเชษฐ์   ศรีพลัง
25. นายอนันทวรรษ   ไชยสิงห์
26. นางสาวอรอนงค์    ศรีฉายา
27. เด็กชายเกียรติประวุฒิกร   เสาร์โมกข์
28. นายเกียรติศักดิ์   ปีขาล
29. นายเจษฎา  ทองดี
30. นายเจษฎาภรณ์   เหลืองทองคำ
31. นายเจษฏา  ทองดี
32. นายเจษฏาภรณ์   พิศวงปราการ
33. นางสาวเพชรรัตน์   ศรีสุพล
34. เด็กชายเอกพงศ์   ใจงาม
 
1. นายเอนก  อุดมวงค์
2. นายวะรัฐ  ทุมลา
3. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
4. นายมรกต  หันตุลา
5. นางพัชรินทร์  สังสนา
6. ว่าที่ร้อยตรีเสมา  ใจกล้า
7. นายเรศ  แสงทอง
8. นายจักราวุธ  อุดมวงค์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 13 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. เด็กชายกิตติชัย  ทิพย์มาตร
 
1. นายมนตรี  เกษีสังข์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.1 ทอง 36 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายอานนท์  งามดังนาค
 
1. นายสุรพงษ์  ไขแสง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง 31 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  สุวรรณ
 
1. นายชัยณรงค์  วงศ์ขุมเงิน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.8 ทอง 43 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวลัคณา  ปุริสาน
 
1. นายบรรชา  ใจกล้า
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.75 ทอง 25 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. เด็กชายอนุชา   วรรณโสภา
 
1. นางนิศานาถ  โกฏแสน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.67 ทอง 27 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  ไชยกา
 
1. นายประดิษฐ์  โพธิ์แสง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์   สีระวงษ์
 
1. นายณัฐพงษ์   ใจดี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  คำจันทร์
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.2 ทอง 38 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. เด็กชายรัฐภูมิ  พิมพะสุทธิ์
 
1. นางจารุณี  ทัศนภักดิ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.56 ทอง 43 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายธนบดี  สายโรจน์
 
1. นายวิเชียร  กำลา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ทองภูเหวด
 
1. นางสาววนิดา  ไผ่โสภา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.25 ทอง 34 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวพิมพ์มาดา  บุตรดี
 
1. นางมะณีวรรณ์  เสมียนพิมพ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง 29 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. เด็กชายอนุชา   วรรณโสภา
 
1. นางนิศานาถ  โกฎแสน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.8 ทอง 47 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นายณัฐกิจ  วิระษร
 
1. นางสาวบุศรินทร์  สุพรรณกลาง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 56 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  กลีบบัว
 
1. นางสาวบุศรินทร์  สุพรรณกลาง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.2 ทอง 45 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวจุฑามาศ   จันทร์มี
 
1. นางยุวดี  โกสุมาลย์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88.8 ทอง 8 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงธนัญญา   นามพิชัย
2. เด็กชายพิสิษฐ์   พิณพงษ์
3. เด็กชายมนัสวี   พลสุวรรณ
4. เด็กชายรัฐภูมิ   วิเชียรศรี
5. นายวรชิต   เอี่ยมศรี
6. เด็กชายวิสิษฐศักดิ์   โพธิ์วัด
7. นายศุภกิจ   สุดชารี
8. เด็กหญิงสุวิมล   ขุนภักดี
9. เด็กหญิงอธิชา  ผลาผล
10. เด็กชายอมรเทพ   จันทร์ภูมิ
11. เด็กหญิงโชติภา   ใจน้อย
12. เด็กชายไชยสิรินทร์   ไชยรัตน์
 
1. นายนรินทร์   ถนัดค้า
2. นายเฉลิมชัย  มาตรหลุบเลา
3. นางสาวพิสดา  อำภาพันธ์
4. นางสาวนุชรัช  เพชรดี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 43 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายกันตพงศ์   บุตรหินกอง
2. เด็กหญิงธนัญญา   นามพิชัย
3. นายนเรศ   บ่อคุ้ม
4. เด็กชายพิสิษฐ์   พิณพงษ์
5. นายมนัสวี   พลสุวรรณ
6. เด็กชายรัฐภูมิ   วิเชียรศรี
7. นายวรชิต   เอี่ยมศรี
8. เด็กชายวิสิษฐศักดิ์   โพธิ์วัด
9. เด็กชายศุภกิจ   สุดชารี
10. เด็กชายอมรเทพ   จันทร์ภูมิ
11. เด็กหญิงโชติภา   ใจน้อย
12. นายไชยสิรินทร์   ไชยรัตน์
 
1. นายนรินทร์   ถนัดค้า
2. นายทินกร   สุดชารี
3. นายธนกฤต   เดชสองชั้น
4. นางสาวพิสดา  อำภาพันธ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 79.2 เงิน 12 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  เดชโคตร
2. เด็กหญิงขณิษฐา  เวชกามา
3. เด็กหญิงคณิตา  ศรีจำปา
4. เด็กหญิงจันทิมา  จันทร์ทอน
5. เด็กหญิงจิดาภา  ไชยมาตย์
6. เด็กหญิงจิรัซญา  สารวรรณ
7. เด็กหญิงจุฑาธิป  ขันเงิน
8. เด็กหญิงชินพร  คำสอง
9. เด็กหญิงชุติมา  ศรีบูรพา
10. เด็กชายณัฐกมล  มหาวงษ์
11. เด็กหญิงณัฐริกา  ยามโสภา
12. เด็กหญิงธนาภา  สืบศรี
13. เด็กชายธีรภัทร  ยศกลาง
14. เด็กหญิงนภาพร  ล่ำสัน
15. เด็กหญิงนฤวรรณ  ช่างถม
16. เด็กหญิงน้ำอิง  ข่องแรง
17. เด็กหญิงปนัดดา  ใจสาหัส
18. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  คำดำ
19. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แสนสนาม
20. เด็กชายพีระพงศ์  บุญลาด
21. เด็กหญิงวรรวณิชย์  วรรณศิริ
22. เด็กหญิงวริศรา  มนต์แว่น
23. เด็กหญิงศิรารัตน์  บางวิเศษ
24. เด็กชายศุภชัย  เค็มมาก
25. เด็กหญิงสิริยากร  ทะชา
26. เด็กหญิงสิริรัตยา  ศุภรังสรรค์
27. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำจันทร
28. เด็กหญิงสุธาทินี  ศรีจำปา
29. เด็กหญิงสุพัชตรา  ลาลาด
30. เด็กหญิงสุภาวดี  สีโคต
31. เด็กหญิงสุภาวิณี  ลาดศิลา
32. เด็กหญิงหทัยชนก  โพละลัย
33. เด็กหญิงอนุธิดา  เต็งหนัก
34. เด็กชายอภิรัตน์  ใจภักดี
35. เด็กหญิงอรวรรณ  ชัยนารี
36. เด็กชายอัสมา  ศรีประเสริฐ
37. เด็กหญิงอาทิตยา  สุุุวิชา
38. เด็กหญิงอาริษา  ฐานะ
39. เด็กชายเฉลิมราช  วงค์ก้อม
40. เด็กชายเชรษมังกร  สินธุ์พรม
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
2. นายณัฐพงษ์  ใจดี
3. นายพิทักษ์  ทุมพร
4. นายสรรเสริญ  สุรวาทศิลป์
5. นางสมพร  ศรีสนไชย
6. นายรชต  โสภณพัฒนบัณฑิต
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 79.3 เงิน 22 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายกฤษฎา  สีระวงศ์
2. นายกฤษดา  ชาวงษ์
3. นายกฤษนัย  ไชยอุดม
4. นางสาวกัลยา  ศรีแพ่ง
5. นางสาวกุสุมาวดี  สระน้ำอ้อม
6. นางสาวจิราภรณ์  จันทร์แก้ว
7. นายจิรายุทธ  จันทร์ยาง
8. นางสาวจุรีรัตน์  ราชพลแสน
9. นางสาวชัญญานุช  เทพมหาชัย
10. นายณภัทร  ไพรโสภา
11. นางสาวณัฐติกานต์  จักษุมา
12. นายณัฐพงษ์  ธรรมวงษ์
13. นายธนพล  สิทธิศรี
14. นางสาวธัญณัฐ  นริทร์
15. นางสาวธัญวรัตน์  ตามกลาง
16. นายนทีกานต์  ทับมะโรง
17. นายนราธร  เวียงใต้
18. นายปรมัตถ์  สุขจันทา
19. นางสาวปลิตา  อุทาหรณ์
20. นางสาวปิยดา  จันทร์จำนงค์
21. นางสาวพิมพ์ลภัส  สมัยรัฐ
22. นายพีระพงษ์  อุไชย
23. นางสาวภัทรสุดา  ไชยบัวแดง
24. นายภูเบศน์  ชนะดี
25. นางสาวมะลิวัลย์  ทองเขียว
26. นายยศพร  อามาตโพลี
27. นางสาวลลิตา  บางวิเศษ
28. นางสาววชิราภรณ์  ชารีผาบ
29. นางสาววายุลี  หาญชัย
30. นางสาววิชุดา  รั่งจันทึก
31. นายวิศว  สระกลาง
32. นางสาวศิริกัลยา  ยอดคีรี
33. นางสาวศิริลักษณ์  ธรรมิภักดิ์
34. นางสาวอติพร  ศรีเจียม
35. นางสาวอนุธิดา  แสงคุณ
36. นายอลงกรณ์  สอนเต็ม
37. นายเจนติพัทธ์  พะโส
38. นายเจษฎา  ฤทธิบาล
39. นายเศรษฐกิจ  คำโสม
40. นางสาวไพรินทร์  อุปชิต
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
2. นายณัฐพงษ์  ใจดี
3. นายนายพิทักษ์  ทุมพร
4. นายสรรเสริญ  สุรวาทศิลป์
5. นางน้ำฝน  ศรีวรรณะ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายวุฒิพงค์  วโรรส
 
1. นายรัฐธรรมนูญ  ดาราภูมิ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 21 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวสิริพัชชาภัณท์  นะตะวัน
 
1. นายศรายุทธ  ชุมภู
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91.3 ทอง 9 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายนันทวัฒน์  อินทร์โฮง
 
1. นายปกรณ์  ปกาสิทธิ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  โวหาร
 
1. นายศรายุทธ  ชุมภู
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 73.33 เงิน 23 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายวีรวัฒน์  เวชกามา
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.33 ทอง 6 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายอรรศฎา  ด่านป้อม
 
1. นายวุฒิชัย  สีสมพาน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง 14 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวเบญญาภา  กลางเมือง
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75.75 เงิน 45 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอัยลดา   คึกสันเทียะ
 
1. นางนวนจิต  ชินหงษ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 75.65 เงิน 22 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกิตติมา  หาพันธุ์
2. เด็กหญิงกิตติยา  ธิทา
3. เด็กชายฑัฐณาวิน  ชุมมา
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  มุมกลาง
5. เด็กหญิงธีรดา  อันชำนาญ
6. นายนันทวัฒน์  อินทร์โฮง
7. นายบัณฑิต  ชำนิพันธ์
8. นายปรมัตถ์  สุขจันทา
9. เด็กชายพงศกร  ประจวบสุข
10. นางสาวพรพรรณ  เหิมหอม
11. นางสาวพลอยไพลิน  อุ่นคำ
12. เด็กหญิงวรางคนาง  นราทร
13. เด็กหญิงสุชัญญ์ญา   พะโส
14. เด็กหญิงอรอนงค์  ลายโถ
15. เด็กหญิงอินทิรา  ลุนภูงา
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
2. นายปกรณ์  ปกาสิทธิ์
3. นางสาวชลิตา  นิเกตุ
4. นายชุมศักดิ์  ศรีส่อง
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.2 เงิน 48 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กชายจักริน  ศรีตะวัน
2. เด็กชายทรงพล  มะริมาตย์
3. เด็กชายนัฐวัฒน์  มุลสุมาลย์
4. เด็กหญิงวนัชพร  สนิทพจน์
5. เด็กหญิงวริศรา  ยางนอก
6. เด็กหญิงวิชุดา  สมัญญา
7. นางสาวอัยรินทร์ญากรณ์  สมใจ
8. เด็กชายแทนไท  วรรณสุทธฺ์
 
1. นางสาวปนัดดา  แสนสิงห์
2. นางพินนะรัตน์   อ่อนสองชั้น
3. นายจิรวัฒน์   พรหมพิทักษ์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.4 ทอง 18 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายกิตติโชติ   กุลสุวรรณ
2. นางสาวคุณัญญา  เกษรา
3. นางสาวชฎารัตน์   อุระเพ็ญ
4. นายดนุศิลป   บุญคำ
5. นายต้นตระกูล   ประทิน
6. นายปิยวัฒน์  นาเมือง
7. นางสาวรัสรากรณ์   บุญตือ
8. นางสาวศุภรัตน์   หารสำโรง
9. นายอลงกรณ์   เสริมราษฎร์
10. นางสาวอาทิตยาพร   ศรีบุตรดี
 
1. นางสาวมณเฑียร   ศรีสนาม
2. นางจันจิรา  ทุมแสน
3. นางจารุวรรณ  ฝางเสน
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.8 เงิน 23 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงวิชดา  ศรีอ่ำ
2. เด็กหญิงสิริมณี  มีสนาม
3. เด็กหญิงสุประวีณ์  สิทธิศรีจันทร์
4. เด็กหญิงสุภัชชา  เขียวฉะอ้อน
5. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  อินพรม
6. เด็กหญิงอภิชญา  สอนสิลา
7. เด็กหญิงอภิษฎา  พรมภูงา
 
1. นายจตุรภัสณินท์  ชวนัสสิมาโชติ
2. นางฉัตรดาว  ทาสระคู
3. นางบุสรินทร์  พาระแพน
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 75.4 เงิน 43 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นางสาวกฤตยา  แก่นคำ
2. นางสาวธนเนตร  ชนะสงคราม
3. นางสาวปียานุช  รอบรู้
4. นายสราวุธ  มาตทอง
5. นางสาวสุกัญญา  บุดดา
6. นางสาวสุมินตรา   อุดไทย
 
1. นางจารุวรรณ  ฝางเสน
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง 9 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  มาลาวรรณ
2. เด็กหญิงจริยา  ชัยสุนทร
3. เด็กหญิงจิรนันท์  บุญแจด
4. เด็กหญิงญานภา  สิทธิสาร
5. เด็กหญิงปฐมพร  นาแซง
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  โยธาจันทร์
7. เด็กหญิงวันวิสา  พันธุ์พานิชย์
8. เด็กหญิงวันวิสา  ปรีพร
9. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  โพธิ์ขาว
10. เด็กหญิงสุพัตรา  สุริยนต์
11. เด็กหญิงสุริยากร  สุริยะ
12. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ผงษา
 
1. นายปัญจพล  ธิดา
2. นางสาวนิภา  ศรีหนา
3. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง 14 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายจักรินทร์  อุปชิต
2. นางสาวบุษยา  ตาไธสง
3. นายพงศกร  นะราวัง
4. นางสาวภัทรภรณ์  นาแซง
5. นายสุริโย  มังศรี
6. นายอรรถพร  ดอนเกิด
7. นางสาวอัญญดา  ปาเส
8. นางสาวอารียา  คณะหาญ
9. นางสาวเดือนนภา  หงทะนี
 
1. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
2. นางสาวนิภา  ศรีหนา
3. นายปัญจพล  ธิดา
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.25 ทอง 16 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินทรา  แก้วธานี
2. เด็กหญิงชลธิชา  สารผล
3. เด็กชายชินวัตร  มูลพาที
4. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  หมั่นบุญ
5. เด็กหญิงพักตร์พิมล   ราหา
6. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  แสนรัมย์
7. เด็กหญิงลัชชา  สมินชัย
8. เด็กหญิงวราภรณ์  เวียงใต้
9. เด็กหญิงวิไลวรรณ  อินธิจันทร์
10. เด็กหญิงศิริรัตน์  ธงงาม
11. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ทาหาวงษ์
12. เด็กหญิงสิราภรณ์  ปะโยทะกา
13. เด็กหญิงสุนิสา  พลสีหา
14. เด็กชายสุประวัติ  ใจกระสัน
15. เด็กหญิงสุรารักษ์  ทองหลง
16. เด็กหญิงแวววรรณ  เลิศสูงเนิน
 
1. นางสาวทัศนวรรณ  ดีจานเหนือ
2. นางรัชตพร  จารย์รัตน์
3. นางบุญญาพร  สีลา
4. นางสาวสุปัณฑิตา  พวงศรี
5. นางจินตนา  วงศ์จำปา
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 29 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก  โบงูเหลือม
2. นางสาวกรกนก  พาราพันธ์
3. นางสาวขนิษฐา  อินทะยศ
4. นางสาวฐาปนี  พิลาจันทร์
5. นางสาวถิรมน  สิงหาภักดี
6. นางสาวธิญาดา  ระแหง
7. นางสาวนัฐนันท์  จันคำ
8. นายพุฒิชัย  เทียมคำ
9. นายยุทธการ  อานุการ
10. นางสาวรุ่งทรัพย์  พนมทิพย์
11. นางสาวสุวดี  รักษา
12. นายอนุรักษ์  อนุมาตย์
13. นางสาวอารียา  วงษ์มะณี
14. นายเด่นดนัย  มูลภักดี
15. นางสาวเบญจวรรณ  ขันแข็ง
16. นางสาวเพ็ญศิริ  โทพิลา
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
2. นางปรกช  จันทรักษ์
3. นายจักราวุธ  อุดมวงค์
4. นางพัชรินทร์  สังสนา
5. นายเรศ  แสงทอง
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 74.8 เงิน 35 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายจิรายุ  ลาพานิช
2. นางสาวชญานิศ  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงชุติญา  จันทะนันท์
4. นายภัทรเชชฐ  สังสนา
5. นายอิทธิพัฒน์  ศิละมัย
 
1. นายธีรพัฒน์  เสมัง
2. นายสุรเชษฐ์  สังสนา
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83 ทอง 25 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายวัชรายุทธ  พลละคร
2. เด็กหญิงวิมลณัฐชา  ศรีหริ่ง
 
1. นายบัญชา  วงค์เสนา
2. นายมิตรชัย  แก้วอินตา
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70 เงิน 59 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ใจกล้า
 
1. นางวนัชภรณ์  ปึ่งพรม
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 19 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวปัณฑิตา  สุขขารมย์
 
1. นายชวลิต  พาระแพน
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 44 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายนิติภูมิ   โสดา
 
1. นางวราภรณ์  ทับพิลา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวรุ่งอรุณ  พรรณรัตน์
 
1. นางอรอินทร์  ชคัตตรัย
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.2 ทอง 25 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนัญญา   ค่ำคูณ
2. เด็กหญิงชลธิดา  โอฆะพนม
3. เด็กหญิงพุทธธิดา  เพชรพลังพล
4. เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยะสุนทร
5. เด็กชายอติกร  อุลาพนม
 
1. นางสาวศรัญญา   จิตตะยโสธร
2. นางสาวศรสลัก  โสสุด
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.6 ทอง 9 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามาศ  ฉลองคุณ
2. นายชนะศักดิ์  ยิ่งทุนดี
3. นางสาวศิริญญา  ตลาศาสตร์
4. นางสาวสไบทอง  หันตุลา
5. นายอรรถพล  กมลเลิศ
 
1. นายศิริศักดิ์  พระศรี
2. นางสาวพชรกาญจน์   เพชรขาว
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88.5 ทอง 13 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญยาณี  อะทาโส
2. เด็กหญิงอิสริยา  บัวแสน
 
1. นางพุทธชาด  วิเศษวิสัย
2. นางสาวนวพร  ชุมวัน
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 87.5 ทอง 15 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. นางสาวสุภารัตน์  พลภูงา
 
1. นางพุทธชาด  วิเศษวิสัย
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.83 ทอง 24 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มะลัด
2. เด็กหญิงเวทิศา  จำปาทอง
 
1. MissWang   Jingjing
2. นางสาวสุพรรษา  โลหา
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 77.17 เงิน 33 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวอนงค์นาถ  แพงจันทร์
2. นางสาวเนตรดาว  จำปาทอง
 
1. MissYao  Wan Yan
2. นางสาวไพลิน  ขันธวุธ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายปิยภัทร  มาลำโกน
2. เด็กหญิงอลิศรา  ผาคำ
 
1. นางสาวเนตรนภา  ศรีเทศ
2. MissAyaka  MIWA
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.5 ทอง 7 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวผริตา   ลาโนนงิ้ว
2. นางสาวพลอยชมพู   คำสอน
 
1. นางสาววิลาวัลย์   จันทริมา
2. MissAyaka  MIWA
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 63.7 ทองแดง 14 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวธนพร  ดีพลงาม
2. นางสาวสุนันทา  ถือมาลา
 
1. นายสันติชา มานูเอล  เลโอนาร์ด
2. นางสาววิชชุดา  มณีกัณ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 80.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวกฤตพร  ศรีสนาม
2. นางสาวกิติญา  ด่านโอภาส
 
1. นางสาวพรพิชชา  หลักคำ
2. นางศุภาพิชญ์  หลักคำ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 61 ทองแดง 41 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวดวงใจ  สิทธิศรี
2. นางสาวนฤวรรณ  คำพรม
 
1. นางสาวปิ่นมณี  พันหนองแสน
2. MissZhao  Xinyu
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายกฤต   ร่านบ้านแพ้ว
2. นางสาวภัทรา   อินทะเสย์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  จันทริมา
2. นางสาวเกษศิริน  สากระจาย
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวศิริประภา  แพงคํารักษ์
2. นางสาวเบญญทิพย์  พิศเพ็ง
 
1. นางสาวศิวาพร  สิงห์นันท์
2. นางปณิตา  สุขประเสริฐ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง 11 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวจีรนาฎ  ธงงาม
2. นางสาวญนันทนิยา  สงดำ
3. นายธนโชติ  ลุยตัน
4. นางสาวนภัสวรรณ  โยตำแย
5. นางสาวโชติมณี  พิมพา
 
1. นางกมลพรรณ  สามาลา
2. นางสาววงค์เดือน  สีลำเนาว์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.33 ทอง 9 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวกนิษฐา  ศิริจงเพียร
2. นายประกาศชัย  คำลอย
3. นายวิศรุต  วลัยศรี
4. นางสาวอรอนงค์  หลอดหลง
5. นายเกริกชัย  คำสอน
 
1. นางสาวเนตรนภา  ศรีเทศ
2. นางสาววิลาวัลย์  จันทริมา
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวมาริษา  วงศ์เสนา
2. นางสาวหทัยภัทร  คำสวาสดิ์
3. นางสาวอนันตญา  มะกอกนา
4. นางสาวเพ็ญศิริ  จำเนียรพืช
5. นางสาวเรือนขวัญ  จันทร์ศิริ
 
1. นายสันติชา มานูเอล  เลโอนาร์ด
2. นางผุสดี  สิงห์ทอง
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 71.33 เงิน 19 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายสิทธิศักดิ์  อักษร
 
1. นางสาวปิ่นมณี  พันหนองแสน
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 52.67 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายลัทธพล   คงสิริ
 
1. นางสาววิลาวัลย์   จันทริมา
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 36.66 เข้าร่วม 14 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวณีรชา  เมรัตน์
 
1. นางสาวศิวาพร  สิงห์นันท์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.3 ทอง 36 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายญาโนไท  โยตะพงษ์
2. เด็กชายตะวัน  นามโสม
3. เด็กชายธีรศักดิ์  เพิ่มพูน
4. เด็กชายปกรณ์  กุหลาบ
5. เด็กชายปิยวัฒน์  เทียมปาก
6. เด็กชายภัทรพล  มะลานิน
7. เด็กชายศิโรจน์  สุริวัต
8. เด็กชายสมพงษ์  ชมสา
 
1. นายนิพนธ์  จันทร์เพ็ง
2. นายวิศรุต  สุ่มมาตย์
3. นายสมพงษ์  ยุบลนิตย์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.3 ทอง 12 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. นายกิตติ  องอาจ
2. นายจิรายุส  ศรีประสาร
3. นายทินกร  เจริญชัย
4. นายรัฐธรรมนูญ  สุดสังข์
5. นายสมชาย  โสภาสี
6. นายเจตพล  นาคศรี
 
1. นายวุฑฒิพงษ์   หมื่นหาวงค์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 61.1 ทองแดง 48 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นางสาวกุลนิภา  พุธมี
2. นางสาวขวัญนภา  ทาลุมพุก
3. นายจักจิตร  พาหา
4. นายธวัชชัย   ธรรมรักษ์
5. นายปฏิภาณ  สามขา
6. นางสาวพัชรา  ชูคะรัมย์
7. นางสาวภิมลธา  บูระพิน
8. นายยุทธศักดิ์  สีโสดา
9. นางสาวอรัญญา  มีพร
10. นางสาวอารียา   สีเสาร์
 
1. นางยุภาพร  รัตนศรี
2. นายศิริพงษ์  ศรีมีเทียน
3. นายวรวุฒิ  แสงดอกไม้
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.1 ทอง 35 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ดอกบัว
2. เด็กหญิงชิดชนก  ศิลาจารย์
3. เด็กหญิงนัฐพร  มรกตอัมพรกุล
4. เด็กหญิงนิรภาดา  ขัตติยะ
5. เด็กหญิงอรทัย   อุปถัมภ์
 
1. นางเด่นนภา  บุตรหินกอง
2. นางสาวธีราอร  วงษ์ไกร
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86.4 ทอง 16 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายภาณุวัฒน์  ตุรุไชย์
2. นางสาววิลาสินี  คำสิงห์
3. นางสาวศณัฐชา  พิศเพ็ง
4. นางสาวสุนิตา  เหล็กกล้า
5. นางสาวสุภาวดี  เหลือล้ำ
 
1. นายภูมิพิชาติ  หินไชยศรี
2. นางพัชรา  ศักดิ์แสง
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงรัญชิดา  คณาวงค์
2. เด็กหญิงศศินิภา  ผลอ้อ
3. เด็กหญิงแคทรียา  สังซา
 
1. นางสาวดลฤดี  มยุรา
2. นายพรชัย  น่าบัณฑิต
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82.5 ทอง 18 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวจิราพร  คำด่าน
2. นางสาวสุชานันท์  ทองหนองบัว
3. นางสาวอริศรา  ธรรมวิเศษ
 
1. นางอรัญยายี  กลางคาร
2. นางสาวปภัสราภรณ์  ดีพลงาม
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.4 เงิน 51 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  ขันธ์ใกล้
2. เด็กหญิงมิ่งกมล  เกียรติดำเนินงาม
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชานาม
 
1. นางดวงพร  สำโรงแสง
2. นางสาวเสาวคนธ์  เคนพันค้อ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78 เงิน 51 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวกติกา  วงศ์มาศ
2. นางสาวณัฐณิชา  แสนชมภู
3. นางสาวอรัญญา  ศรีหานาม
 
1. นางพรรณี  โยธาขันธ์
2. นางดวงพร  สุดชารี
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง 12 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายศุภกิจ  จันแดง
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  นันท์ไสย์
 
1. นางกัลยา  สุเมตร
2. นายอุทัย  สุเมตร
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวณิชาภัทร  ศิริบุตร
2. นางสาวพรรณพษา  คูณศรี
 
1. นางสาวกรวิกา  พูลลาภ
2. นายรัฐธรรมนูญ  น้อยวงศ์
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 15 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  เกตุตากแดด
2. เด็กหญิงอาทิตญา  ฤทธิ์ทอง
3. เด็กหญิงเรมิกา  สุปันริ
 
1. นางสาวศศิธร  เดชภูมี
2. นางสาวปทิตตา  มะโนรา
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 55 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายทินกร  หัตรัตไชย
2. นางสาวศศลักษณ์  บุบผาจีน
3. นายอัครเดช  ธุระพันธ์
 
1. นางสุกัญญา  สัมฤทธิ์
2. นายจักรภัทร  กุดทองดี
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นายพชรพล  ลาดศิลา
2. นายพลวัฒน์   ภาระบาล
 
1. นางสาวสุภาพร   ก้านจักร
2. นางนวนจิต  ชินหงษ์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองดี
2. เด็กชายภาสกร  ชายศรี
 
1. นางสาวสุภิญญา  พันธุ์ยางน้อย
2. นางสมพร  อ่อนสองชั้น
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน 34 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพุธิตา  ศรีสัมพันธ์
2. เด็กหญิงสุนิษา  นามพิลา
 
1. นายนรินทร์  บุญศักดิ์
2. นางสาวอุมาพร  สมนึก
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 4 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ศรีสนาม
2. เด็กหญิงเกตุนิญา  ลุนพิจิตร
 
1. นางกิจติพร  นาทาม
2. นางประวิณา  ทองวิเศษ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 17 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายปิยวัฒน์  จันปัดถา
2. นายศุภฤกษ์  ประสงใด
 
1. นางกมลศรี  ศุภตรัยวรพงศ์
2. นางสาวอุมาพร  สมนึก
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กชายนภัสกร  ดีสองชั้น
2. เด็กชายสรยุทธ  ทองทิพย์
 
1. นางอมรรัตน์  ผดุงรัฐ
2. นางกรรณิการ์  พงษ์โสภณ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายธราดล  พลภูงา
2. นายศุภกฤต  บุตรสีมาตย์
 
1. นายนิมิตต์  การะดี
2. นายวิระ  โกสุมาลย์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 70 เงิน 44 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวนิราภร  ถือมาลา
2. นางสาวพรไพลิน  ชัยภูมิ
 
1. นายเรืองกิตต์  เอราวรรณ
2. นายวราพงศ์  มะโนมัย
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 78.5 เงิน 24 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐดนัย  ฮุยเสนา
2. เด็กหญิงวาสนา    ฉิมมา
 
1. นายกิตติ  ทวยสอน
2. นางรัตนา  ทวยสอน
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78.2 เงิน 15 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงปานรพี  แสงแสน
2. เด็กหญิงเยาวภา  เปนนาม
 
1. นายภูมิพัฒน์  นามศักดิ์
2. นายพีรยุทธ  แสงฟ้า
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภณ  ทับธานี
2. เด็กชายกิตติโชติ  ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายชาญยุทธ  หักทะเล
 
1. นายกันตพงศ์  แสงบึง
2. นายจิรพิพัฒน์  ลินทอง
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 76.9 เงิน 24 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. นายชนาธิป  โชคแสน
2. นางสาวปาณิสรา  คุณมาศ
3. นายศิริศักดิ์  พุ่มพูล
 
1. นายไกรวิน  แสงสระคู
2. นายภูรินทร์  รัตนศรี
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 78 เงิน 21 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1. เด็กชายอนุรักษ์  ตีระศรี
2. เด็กชายอภิรักษ์  ธรรมิภักดิ์
3. เด็กชายเจษฎาพร  เพียรทอง
 
1. นายจำนงค์  กรุพิมาย
2. นายไพรสนธิ์  แพงทิพย์
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 94.3 ทอง 13 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นายวีระชน  บุตรมาลา
2. นายอภิสิทธิ์  แก้วสิมมา
3. นายอาทิตย์  วิลาจันทร์
 
1. นายภิญโญ  หอมไกล
2. นายชูชาติ  โสมีศรี
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรัชยา  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงชาลิสา  ผลจันทร์งาม
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  พุงไธสง
 
1. นายรัฐธรรมนูญ  น้อยวงศ์
2. นางยุภารัตน์  พลเยี่ยม
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 73.2 เงิน 43 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  เต็กมงคล
2. นายภูวดล  ภูถวิล
3. นายภูวรินทร์  บันหันไทยสงค์
 
1. นายจิรพิพัฒน์  ลินทอง
2. นางสาวชุติมา  พาโคกทม
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 70 เงิน 27 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายจีรเดช  เนตรวงษ์
2. เด็กชายชิษณุชา  มีผล
3. เด็กชายธีระพล   สารภีย์
4. เด็กชายอัครพนธ์  เส็งนา
 
1. นายรัฐธรรมนูญ  น้อยวงศ์
2. นายวรวิทย์  พลเยี่ยม
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 75.5 เงิน 15 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นายตะวัน  ศรีจันทร์
2. นายธีรวงศ์  สีหานาม
3. นายพิชิตชัย  บำรุงเอื้อ
4. นายอิศวะ  สาลี
 
1. นางสาวพุธนาฏ  คำมณี
2. นายอนุวัฒน์  ยอดน้ำคำ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.8 ทอง 33 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายธนกร  โชติปัญญา
2. เด็กชายธนภัทร  มังศรี
3. เด็กชายเมธาพร  กองขวัญ
 
1. นายอนุชิต  ธรรมราษฎร์
2. นายอรรคพล  บุญชำ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายนิติศาสตร์  สีมารัตน์
2. นายศุภกิจ  พิมพ์ไกรดี
3. นายเกรียงศักดิ์  ศิลาเณร
 
1. นายประยงค์  คมขำ
2. นายสุรพล  พุทธคู
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.5 ทอง 12 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หนองหว้า
2. เด็กชายวิธิต  สุภษร
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  แรกชื่น
 
1. นางลำปรางค์  พรมสำโรง
2. นางนิตยา  ผลสุข
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 59.2 เข้าร่วม 52 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นางสาวปริชญา  ชัยดี
2. นายยอดเจริญ  พาลาด
3. นางสาวอารีรัตน์  ลือโสภา
 
1. นางวรพันธุ์  บุตรนาแพง
2. นายปรมัตถ์  บุญโพธิ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกัลย์สุดา  วิจารย์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เนตรวงค์
3. นายจิตรเทพ  โสสีสุข
4. นางสาวฐิติพร  นามมนตรี
5. นายธนกฤต  มุณีชัย
6. นายสิทธิพร  กุมภาษี
 
1. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
2. นางสาวพวงชมภู  สาระโภค
3. นางพรพิมพ์  กิริยะ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวนางสาวแคทรียา  วรรณมหินทร์
2. นางสาวปนิดา  เอ็นสุข
3. นายพงศ์พิพัฒน์  ศรีโพธิ์งาม
4. นางสาวรัชฎาภร  สิทธิศรีจันทร์
5. นางสาววิภาวรรณ  บุญยอม
6. นายเจษฎา   หลู่ดอนบม
 
1. นางปราณี  เมืองหนองหว้า
2. นางสุวรรณ  ถาพร
3. นางสาวอรวรรณ  ดวงเกตุ
 
176 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 37 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  สุทธสาร
2. เด็กชายพันธกานต์  สุตะนนท์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หนองเรือง
 
1. นางสาววิภาพร  ศรีสุลัย
2. นางสาวนิตยา  ไชยมหา
 
177 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.8 ทอง 46 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวกัลยกร  จันทร์งาม
2. นางสาวกิริยา  เพ็งน้ำคำ
3. นางสาวสุตาภัทร  ถวิล
 
1. นางจรีรัตน์  หลักคำ
2. นางจันทร์สิริ  แก้ววกัญญา
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนิดา  พลเยี่ยม
2. นายธีรวัฒน์  ไปพรม
3. เด็กหญิงศศิกานต์  เขียวโคตร
 
1. นายสมพร  มาตย์คำจันทร์
2. นายพงศกร  โสรถาวร
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 25 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นางสาวทิตยา  แสงทวี
2. นางสาวสไบทิพย์  บรรยงค์
3. นางสาวอภิรดี  โสภา
 
1. นายประจงศักดิ์  ภาสว่าง
2. นางสาวร่วมจิตร  ศรีวงศ์
 
180 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.6 ทอง 28 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะนุช  อินทนา
2. เด็กหญิงวนัทปรียา  สิมงาม
3. เด็กหญิงหงส์เหม  ลาดหนองขุ่น
 
1. นางกชพรรณ  แขวงภูเขียว
2. นางสาวนิตยา  ไชยมหา
 
181 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวฟาริดา  แก้วกันยา
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  สังสนา
3. นางสาวเบญจมาศ  คินันติ
 
1. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
2. นางสาวพวงชมภู  สาระโภค
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 53 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กชายปกร  คำดอกไม้
2. เด็กชายปุญญาภรณ์  โคหนองบึง
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เขียนภักดี
 
1. นายปรมัตถ์  บุญโพธิ์
2. นายพยุงศักดิ์  นามเสนาะ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นางสาวนิรมล  สีพันธ์
2. นางสาวอัจฉรา  คณะเขต
3. นางสาวแพรวา  ไชยบุญมี
 
1. นายปรมัตถ์  บุญโพธิ์
2. นางวรพันธุ์  บุตรนาแพง
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.2 ทอง 12 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงบุษราคัม  ปานทอง
2. เด็กหญิงพัชรวลัย  อึ่งชื่น
3. เด็กหญิงวารุณี  ลีเลิศ
 
1. นายปรมัตถ์  บุญโพธิ์
2. นางวรพันธุ์  บุตรนาแพง
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86.84 ทอง 48 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวฐิติรัตน์  วันสูง
2. นางสาวปิยธิดา  โคตะมะ
3. นางสาวอาภัสสรา  ชนะพันธ์
 
1. นางสาวพิชญาภา  ยมรัตน์
2. นางบัวเรียน  สุดาปัน
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เสาะสมบูรณ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สายสั้น
3. เด็กหญิงชฎาพร  สอนจำปา
 
1. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
2. นายสุรพล  พุทธคู
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติญาดา  ชิมชม
2. นางสาวนภสร  พนมศร
3. นางสาวภัทรวดี  นามมนตรี
 
1. นายสุรพล  พุทธคู
2. นางสุปราณี   พลพันธ์งาม
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.8 ทอง 10 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. เด็กหญิงอริยา  สีหานาม
 
1. นางณัฏฐิกา  สิทธิจันทร์
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.6 ทอง 6 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นายรพีภัทร  ชามะกรม
 
1. นายพรชัย  น่าบัณฑิต
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.67 ทอง 13 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงเมษณี  หาญชุก
 
1. นางสาวณภัทร  โมฆรัตน์
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงจินตพร  วงค์ท้าว
2. เด็กหญิงชมพูนุท  ขวัญเนิน
3. เด็กหญิงนรินธร  แสนกาษา
 
1. นางสาวดลฤดี  มยุรา
2. นางสาวณภัทร  โมฆรัตน์
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โสภาภาค
 
1. นายเอกสิทธิ์  มาบอบุตร
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กชายปราณรวุฒิ  ลุณลี
 
1. นางสาวพรทิพย์  จันทร์บางสพาน
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวิภา  บังผาจาน
 
1. นายประดิษฐ์  โพธิ์แสง
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 32 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. เด็กชายกัญญาณัฐ   สิทธิศรีจันทร์
 
1. นายศิริพงษ์   ศรีมีเทียน
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88.33 ทอง 14 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นายอดิศร  สมอาษา
 
1. นางสาวณภัทร  โมฆรัตน์
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 16 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาดอนดู่
2. เด็กหญิงบุภาวรรณ  ประสม
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  โพธิ์ภักดี
2. นายวินัย  วิลัยพิษ
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.8 ทอง 10 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นายกฤษฎา  คำอ่อนสา
2. นายนัฐวุฒิ  พาสิงห์
 
1. นายพรชัย  น่าบัณฑิต
2. นางจันทร์เพ็ญ  ภูแย้ม
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85.96 ทอง 25 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิโชค  ขอสุข
 
1. นายวุฒิชัย  สีสมพาน
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 82.4 ทอง 43 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวรุ่งทิวา  คำนาก่วม
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 84.6 ทอง 24 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายภูสนะ  อรุญศรี
 
1. นายพิทักษ์   ทุมพร
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายกฤตภาส  ปัตลา
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90.4 ทอง 10 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวจิตติมา  คำนาก่วม
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 93.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวรุ่งทิวา  คำนาก่วม
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 81.92 ทอง 35 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์   พุทธรา
 
1. นายวุฒิชัย    สีสมพาน
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 93.6 ทอง 9 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายธีรภัทร  รณขันธ์
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 92.43 ทอง 5 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก  โบงูเหลือม
2. นางสาวกรกนก  ทาระพันธ์
3. นายกฤตภาส  ปัตลา
4. นายจักรพันธ์  ศรคูณ
5. นายจิรายุ  ลาพานิช
6. นายชวรัตน์  เนตแสง
7. นางสาวณัฐนันท์  จันคำ
8. นางสาวถิรมน  สิงหาภักดิ์
9. เด็กชายธนวัฒน์  บุญศรีสุข
10. นายธนากร  ศิลาวัตร
11. นางสาวธิญาดา  ระแหง
12. นายธีรภัทร  รนขันธ์
13. นายธีรภัทร  สิงห์ที
14. นายนฤดล  สร้างพล
15. เด็กชายพรพิพัฒน์  โยคะสิงห์
16. นายพิบูลย์  สะผาย
17. นายพุฒิชัย  เทียมคำ
18. นายภัทรเชษฐ  สังสนา
19. นายยุทธการ  อานุการ
20. นางสาวรัตติญาภรณ์  แสนโคตร
21. นางสาวรุ่งทรัพย์  พนมทิพย์
22. นางสาวรุ่งทิวา  คำนาก่วม
23. นางสาวสุวดี  รักษา
24. นายอนุรักษ์  อนุมาตย์
25. นางสาวอารียา  วงษ์มะณี
26. นายเด่นดนัย  มูลภักดี
27. นางสาวเบญจพร  เนตแสง
28. นางสาวเบญจวรรณ  ขันแข็ง
29. นางสาวเพ็ญศิริ  โทพิลา
30. เด็กชายเวชพิสิฐ  อาคะเน
 
1. นายเอนก  อุดมวงค์
2. นายจำรัส  แสนศรี
3. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
4. นางพัชรินทร์  สังสนา
5. นายมรกต  หันตุลา
6. นางนวิยา  พวงพี่
7. นายรัฐธรรมนูญ  ดาราภูมิ