สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 36 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกเรขา  วิเศษชาติ
 
1. นางคำเพ็ญ  ทีคา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73.2 เงิน 38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1. นางสาวนันธิดา  ไชยสิงห์
 
1. นางสาวปภัสรา  เจริญอาจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 48.8 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พึ่งตน
 
1. นางสาวสุกัญญา  วุฒินิรันดร์กูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวอริสา  หลอยเต้
 
1. นางสาวโศภิษฐ์  สุ่มมาตย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  นามไพร
 
1. นางสุมณฑา  สิงห์ชา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 76 เงิน 12 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวศศิธร  ศิริสอน
 
1. นายสมศักดิ์  ปานเพ็ชร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 41 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวนิภาดา  ญายะนันท์
 
1. นางสาวศุภมาส  โสชัยยันต์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 83.6 ทอง 9 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวบัวชมพู  อุ่นเจริญ
 
1. นางศุภชาดา  ฌานทิพยดำรง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.2 ทอง 5 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงพิราพร  อาทิตย์ตั้ง
 
1. นางวิริยาภรณ์  พวงศรีเคน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 37 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวชลดา  บุญย้อย
 
1. นางนฤมล  เมืองหงษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 54 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายฉัตรชัย  ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายอติชาติ  โสโพธิ์
 
1. นางสนธยา  กีไพบูลย์
2. นายคุณัชญ์กิตตน์   ไชยสงค์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 79 เงิน 20 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวจิณัฐตา  มะอยู่เที่ยง
2. นางสาวปรียาพัชร  แดงแย้ม
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สีหานาม
2. นางสุขุมาลย์  อนุเวช
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81.45 ทอง 30 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายธนายุทธ  สิทธิศาสตร์
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  นิลจักร
 
1. นายบุดดี  สุริโย
2. นางกมลวรรณ  สืบกินร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 92.97 ทอง 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายชนะภัย  ราชวัตร์
 
1. นายบุดดี  สุริโย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงรชยา  ครองศรัทธา
 
1. นางพิชดา  รจนัย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายพงศ์วิชญ์  ศิริรักษ์
 
1. นายดำรงศักดิ์  ปัญญาทิพย์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงณัจฉรียา   ศรีวนค้ำ
2. เด็กหญิงปราณปริยา  พันธุมาตย์
3. เด็กหญิงอนิสา  วิสูงเร
 
1. นางอนงค์  บัวพันธ์
2. นางอำพัน  ศรีวิชัย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 19 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวพรสุดา  ชมเชี่ยวชาญ
2. นางสาววิชชุลดา  จันทะโสม
3. นางสาวสุนิสา  ศรีสุโน
 
1. นางสาวชมพูนุช  ทิพนัส
2. นางอำพัน  ศรีวิชัย
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 53 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  อุไชย
2. เด็กหญิงอริศรา    เพชรศรี
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  จันทร
 
1. นางสาวปทุมวดี  พิมพ์วิชัย
2. นางสมพิศ  มาตย์วิเศษ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 57 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายณัฐพล  ปิ่นนาค
2. นายศุภวิชญ์  ชมภูบุตร
3. นางสาวสกุลตลา  กาละกุล
 
1. นางสาวนันนภัส  คำผา
2. นางหทัยรัตน์  จันทศิลา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง 14 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กชายปฐมพร  สืบสิงห์
2. เด็กชายอัมรินไมเคิล  โค๊ตส์
 
1. นายอาคม  สุทธิประภา
2. นายปรัชญา  รุ่งศรี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73.5 เงิน 33 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวฑิตยา  สายยางห้า
2. นางสาวพิยดา  ราชสีเมือง
 
1. นายสุเมธ  จันทรสมบัติ
2. นางสาวนิภาพร  นาอ่อน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. เด็กชายพัสสน  ศรีโสภาพ
 
1. นางสาวยุวดี  ไชยนิจ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 58 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายปฐวี  จำปาทอง
 
1. นางสาวสุวดี  ศรีนุเสน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73.65 เงิน 50 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธนากร  บุญวิเศษ
2. เด็กชายธนาธิป  แสนวิบูลย์
 
1. นางปิ่นสิริ  ภูบุญเต็ม
2. นางสาวเตือนใจ  ผลจันทร์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75.22 เงิน 47 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาววณิชยา  ตระกูลรัมย์
 
1. นายสุบิน  ขันแข็ง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 35 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภัควลัญน์  ศิริสอน
 
1. นางสุภาวดี  สินทรธรรม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 34 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวจินดารัตน์   พืชสิงห์
 
1. นายณัฐพงศ์  ศรแก้ว
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายปริญญา  ศรีส่อง
 
1. นางสำเนียง  ขันบุตร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายธีระวัฒน์  จุลรัตน์
2. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีใส
3. เด็กหญิงเทียนหอม  ศิลาแยง
 
1. นายวิทยา  ภาวะลี
2. นางอัชรา  ภูดินดาน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวภัทรภรณ์  ถึงแสง
2. นางสาววีร์ลักษิกา  อะโน
3. นางสาวอนัญญา  พุดสีเสน
 
1. นางสาวสิริรักษ์  เขียวละออง
2. นางสมจิต  อินทรชาติ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวณัฐนาถ  สมภักดี
2. นางสาวณิชา  คณาศรี
3. นางสาวนภพรรษภรณ์  วันพฤติ
 
1. นางสุรางค์  ซ้ายสนาม
2. นางสิริการณ์  รุ่งศรี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวณัฐกฤตา  จันทรา
2. นางสาววริศรา  แสนประดิษฐ์
3. นายเอกวิตย์  วาระโก
 
1. นางสาวพรชนก  มีสำโรง
2. นายณรงค์รัตน์  เมธาคุณวุฒิ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายอภิวัฒน์  หารษาวงษ์
2. เด็กชายแผ่นดิน  ศรีพลัง
3. เด็กชายโฆษิต  หล่อศิวาวชิรสุข
 
1. นางชีวารัตน์  ชาระมาตย์
2. นางสาวรัชนีกร  ตุ้ยศักดา
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 34 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. นางสาวธารารัตน์  มัธิพันธ์
2. นายนพรัตน์  ยุทธไกร
3. นายสิงหราช  สีลาเกตุ
 
1. นายศุภชัย  บุญทิพย์
2. นางพันลัย  ปรุงเรณู
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธงธานี 1. เด็กหญิงปิยพัทธ์   นันตะราม
2. เด็กชายพีระจักร   พลายชนะ
3. เด็กหญิงสุภาวดี   กำสมุทร
 
1. นางศิริลักษณ์  เพริดพราว
2. นางสาวเบญญาภา  สุระภักดิ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธงธานี 1. นางสาวกนกพร   หอมลา
2. นายณรงค์เกียรติ  สีกองเสน
3. นายอรรถกร   นุ้ยจุ้ย
 
1. นางศิริลักษณ์  เพริดพราว
2. นายสุบิน  แสงสระคู
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 23 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฉัตรการุณย์  สุทธิประภา
2. เด็กชายปริญ  อินทร์ทอง
 
1. นางวลักษวรรณ  วาเหลา
2. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ  ระวิโรจน์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 24 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวจันทกานต์  ไตรยวงค์
2. นางสาวพวงผกา  ผิวทอง
 
1. นายคมกริช   บุตรอุดม
2. นางสาวฐิติมา  ผ่องแผ้ว
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 91.5 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1. นายรัชต  วินทะไชย
2. นายสิทธิชัย  จำปาบุรี
 
1. นายวีรพันธุ์  จิตรมานะ
2. นายนิคม  จันทะโสม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1. นายนพรุจ  ชิณโคตร
2. นายวันเฉลิม  มะธิปิไข
 
1. นายวีรพันธุ์  จิตรมานะ
2. นายชูชาติ  บุญบรรลุ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 24 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1. นายณัชพล  ผิวงาม
2. นายธีระพงษ์  ละครลำ
3. นายภิวัฒน์   สาไชยันต์
 
1. นายศุภณัฐ  รัตนแสง
2. นายวิชญะ  ปัญญา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 40 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐพร  นิลวัฒนชัย
2. เด็กหญิงปัณณพร  ศิวิแว่น
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุตนนท์
4. เด็กหญิงยุพมาศ  ผ่องแผ้ว
5. เด็กหญิงวิชญาดา  อินทวงค์
 
1. นางณัฏฐิณี  พื้นชมภู
2. นางประภาพร  จันทร์เสน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.2 ทอง 23 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวณัฐฎ์วดี  สิ้นภัย
2. นางสาวณัฐณิชา  จันทร์ฉาย
3. นางสาวศุกลภัทร  พรมโสภา
4. นางสาวอภิญญา  นันทิพย์
5. นางสาวแจ่มใส  ไข่สังข์
 
1. นางสาวโศรญา  สารบรรณ
2. นางแสงทิพย์  อรรคเศรษฐัง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 15 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงจิตรลดา  กลาง
2. เด็กหญิงชลธิชา  เครือวงษา
3. เด็กหญิงภัคธีมา  ช่างคำ
4. เด็กหญิงสิริปรียา  พิมกินรีย์
5. เด็กหญิงอชิรญา  เอกอุดมชัย
 
1. นางสุปราณี  หอมไกล
2. นางเนตรนภา  อุดมศํกดิ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.9 ทอง 21 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายกานต์ทิวา  สากระจาย
2. นายดาวทอง  วิเลิศบริบูรณ์
3. นางสาวสุภาพร  ทวินันท์
4. นางสาวสุภาพร  สมบัติวิไลเลิศ
5. นางสาวอริศรา  ศรีเกาะ
 
1. นางสิรินุช  สุจริต
2. นางเพียงจันทร์  อะทาโส
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76.8 เงิน 43 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พุทธจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐชา  สุขภิพัฒน์
3. เด็กหญิงปนัดดา  วาทีภักดี
4. เด็กชายภูวเดช  คำบรรจง
5. เด็กหญิงสุธาวดี    ศรีเมือง
 
1. นายสรวิชญ์  บุตรพรม
2. นายเด่นพงษ์  ใจหาญ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.2 ทอง 9 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายกัณภพ  ผลถวิล
2. นายธีรภัทร์  มาสระคู
3. นายนวพรรษ  เอี่ยมสะอาด
4. นายมนัสศักดิ์  สันชุมศรี
5. นายวชิรพล  นกแก้ว
 
1. นายธีรวุฒิ  หอมอินทร์
2. นายเฉลิมพล  อินทวัน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายณภัทร์  มหามาตย์
2. นางสาวธัญญาภรณ์  รัตนพลแสน
3. นางสาวปภาวรินทร์  ชารีผาย
4. นางสาวปรียาภรณ์  เคาศรี
5. นางสาวปวีณา  ปิงหมื่น
6. นางสาวปิลินธ์  นามเขต
7. นางสาวผกายมาศ   แก้วหนอง
8. นางสาวพิยดา  พิลาจันทร์
9. นายพีรพัฒน์  พัฒนประเสริฐ
10. นายยชนา   บุตรทุมพันธ์
11. นางสาววรินทร  วิชัยรัตน์
12. นางสาววีระยา  สิงห์อ้น
13. นางสาวศิริลักษณ์  รัตนอุดม
14. นายสิทธิพล  กันหาโนน
15. นางสาวสิริกร  เพ็งพุฒ
16. นางสาวสุภาภรณ์  นาสุข
17. นายสุรวีร์  กัญญพันธ์
18. นางสาวสโรธิน  จิตราช
19. นางสาวอนันยตา  วงศ์ม่วย
20. นางสาวอรปรียา  สังวิบุตร
 
1. นางสุพัตรา  กิตติโฆษณ์
2. นางบุญชนก  ศรีสารคาม
3. นางสุมาลี  กำเนิดแวงควง
4. นางรัชฎาพร   สู่สุข
5. นางศิริพร  สิงห์เสนา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงชิดชนก  ผ่านจังหาร
 
1. นางสาวชุติสรา  ขยายวงศ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 44 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวกัลยาณี  ศักดิ์สิทธานุภาพ
 
1. นางพรชนก  อุปดี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายธัญลักษณ์  พันธุโพธิ์
2. เด็กหญิงแองจี้  ดินู
 
1. นางสวาท  พิมพิลา
2. นางศิริวรรณ  โลหาวุธ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 16 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายศุภวิชญ์  ลำพาย
2. นางสาวสุพิชญา  น้อยบุดดี
 
1. นางประกาย  แก้วกาหลง
2. นายพิศสวาท  ศรีสะอาด
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.4 ทอง 14 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกมลวรรณ  พรมสูงยาง
2. นางสาวกานต์ธิดา  พันทา
3. เด็กหญิงนริสรา  ปัตถาวงษ์
4. เด็กหญิงปนัดดา  บุญจันทร์
5. เด็กหญิงปานตะวัน  มะหิพันธ์
6. นางสาวปิยนุช  นาเมือง
7. นางสาวมุนินทร์  จำลองเพ็ง
8. เด็กหญิงรุจิรา  ทุมพร
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พาโคกทม
10. เด็กหญิงสุทัตตา   จำปาชุม
 
1. นางเพียรลัดดา  นิลผาย
2. นางรัชนี  จันทรา
3. นางสาวพรพิมล  หลักคำ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 97.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เวียงนนท์
2. เด็กหญิงปานไพลิน  เสริฐศรี
3. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณ
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  เวียงนนท์
5. เด็กชายมานิตย์  สัจเขต
6. นางสาวศิรประภา  เอี่ยมภูงา
7. นางสาวอรพิณ  ศิริเวช
8. นางสาวอาภา  ชูชื่น
9. นายเจษฎา  เวียงนนท์
10. เด็กชายเฉลิมชัย  เจริญยิ่ง
 
1. สิบเอกทักษิณ  ศรสุทธิ์
2. นางจิรภา  สบายดี
3. นางศุภรัตน์  ไชยวงศ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80.8 ทอง 28 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิรงค์
3. นางสาวนันทนา  ดอนมะลา
4. เด็กหญิงพรชิตา  บุญเรือง
5. นางสาวภัทธราวรรณ  พลปฐม
6. เด็กหญิงศรันยน์พร  พัชรินทร์
7. นางสาวศิริพร  ไทยสงคราม
8. นางสาวสุนิสา  บุญสิงห์
9. นางสาวสุระวดี  วรแก่นทราย
10. เด็กหญิงเกตวรา  พินิจการ
 
1. นายมนูญ  ไชยสีดา
2. นางสาวชินวรา  แสงคำไพ
3. นางพิสะชา  มิตรอุดม
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 71.6 เงิน 37 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 1. นายจักรินทร์  ปุ้มไสว
2. นางสาวทิฆัมพร  สมบัติกำไร
3. เด็กหญิงนิพรรณพร  คำมงคล
4. นางสาวปิติพร   กมขุนทด
5. นางสาวภัทรวดี  สมบูรณ์
6. นางสาววรัชยา   ตังสุรัตน์
7. เด็กหญิงศิริยากร   กะมลทลา
8. นายสหริช  โล่คำ
9. นายอนวัตร  นราทร
10. เด็กหญิงแก้วนภา   กองทรัพย์
 
1. นางสาวเกษสุดา  พฤฒามาตย์
2. นายกาญจณพัฒน์  แหล่งสนาม
3. นางศรีสุดา  ใจหาญ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 56 โรงเรียนธงธานี 1. เด็กหญิงปนัสยา  สมเพชร
2. เด็กหญิงอภิสรา  อรกุล
 
1. นายสมาส  เหิรเมฆ
2. นายสหนันท์  จันทร์หยวก
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 53 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. นางสาวธีราพร  จำรองเพ็ง
2. นางสาวสุวนันท์  สุขณะลํ้า
 
1. นายทองยวน  วิเศษวิสัย
2. นายพุฒวิชญ์  เอื้อมสุวรรณ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง 25 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายปวริศ  อนันเต่า
 
1. นายจิรัฐติกร  ศรีชื่น
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93.6 ทอง 9 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวจิตรลดา  ไกยสวน
 
1. นายสุภชัย  เหลืองณัฐรัตน์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72.5 เงิน 51 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายเจษฎา  ศักดามินทร์
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง 48 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวสุพิชฌาย์  ปลั่งกลาง
 
1. นายสมดิจ  ถวิลมาตย์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง 10 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงวิพัตตรา  นันสูงเนิน
 
1. นางจิตสุดา  อาวรณ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 28 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  หงส์สิงห์
 
1. นางสาวกุลปริยา  เพ็งพลา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 28 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงพรรณทิพย์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางจิตสุดา  อาวรณ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 56 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวอทิตยา  อำโพธิ์
 
1. นายสมดิจ  ถวิลมาตย์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 27 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  นนทะภา
2. เด็กหญิงศิริประภา  บุตรช่วง
 
1. นางรัชณีย์  ธนสีลังกูร
2. นายสุทธิศักดิ์   คุณทรัพย์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 38 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายเอกพล  เอกศิริ
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวสลิลทิพย์  เหมือนเพชร์
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 27 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกาญจนาวดี  ซาหว้า
2. เด็กชายพงษ์บดินษ์  วรรนสินธ์
3. เด็กหญิงพรรณิภา  เนาวะจี
 
1. นายสมดิจ  ถวิลมาตย์
2. นางพิศมัย  ข่าทิพย์พาที
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 43 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. นายสุธรรม  อาศูรย์
2. นายสุริยา  สังขร
3. นายเมคินทร์  มูลมณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุภาพ  ศรีวงค์แก้ว
2. นางอรพิน  ศรีวงค์แก้ว
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.5 ทอง 19 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายคีตวิชญ์  ใจเมือง
2. เด็กชายปฏิญญา   วรนาม
3. เด็กชายพัฒนพนธ์  เฉลยพจน์
4. เด็กชายพีรณัฐ  ไชยช่วย
5. เด็กชายรัชพล  พรมสูงยาง
6. เด็กชายอนุวัฒน์  วิชาพล
 
1. นายวชิระ  ชัยหงส์ษา
2. นายวรวิชย์  จันทร์เพ็ง
3. นายชยากร  ติสองเมือง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.2 ทอง 28 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายณัฐวัตร์   นัลศรี
2. นายธนายุทธ  เหล่ายนขาม
3. นายพงศธร  จอมคำสิงห์
4. นายภาณุวัฒน์  ปิยมาตย์
5. นายศรัณย์   ประภากรพิไล
6. นายเฟรม   พิชัย
 
1. นายวชิระ  ชัยหงส์ษา
2. นายวรวิชย์  จันทร์เพ็ง
3. นายสุเทพ  สายโสภา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกนกอร   แสงงาม
2. เด็กหญิงกิตติยาพร   กุลกิจ
3. นางสาวขนิษฐา   สู่สุข
4. เด็กชายขัตติยะเมธี  จ่าน้ำเที่ยง
5. นางสาวจงกลพรรณ    สวัสดิ์เอื้อ
6. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จำปาอ่อน
7. นางสาวจิราพร  พนมเขต
8. นางสาวชลธิดา   เพียงตา
9. เด็กหญิงชลัลยา  สัตยรักษ์
10. นางสาวฐิติญาดา  นันทวงศ์
11. เด็กหญิงฐิติรัตน์   รัตนมาสถิตย์
12. นางสาวธนิดา   เสี่ยงสาย
13. เด็กหญิงธิดาภรณ์    ถึกจรูญ
14. นางสาวธิดารัตน์   มนตรีวัน
15. เด็กหญิงนันทกานต์  ประสาร
16. นางสาวนิรมล  เจริญเขต
17. นางสาวนิรุชา   นวลนุกูล
18. นางสาวนิลเนตร  อินพรหมมา
19. นางสาวนิศารัตน์   ศรีบุญเรือง
20. นางสาวปรัชมน  ภักดีล้น
21. นางสาวปัทมาวดี   นิลผาย
22. นางสาวปิยะพร  จรรย์นัย
23. นางสาวพัชจิมาพร  เพ็งนาม
24. เด็กหญิงพิชชาภา   ทองแจ่ม
25. นางสาวพิมกนก   ทักเทียมหัด
26. เด็กชายภาคิณ  อินทวรรณ์
27. นายภาณุสร   เศษวงศ์
28. เด็กหญิงรุ่งนรี   ปุรณะ
29. เด็กหญิงสิริวิมล  อันทะไชย
30. นายสุทธิพร   แดงอินทวัฒน์
31. นางสาวสุรภา  ทิณรัตน์
32. นางสาวสุรางคนา   กัลยา
33. เด็กหญิงอธิษรา    สีเเสง
34. นายอภิวัฒน์   ชาลีผาย
35. เด็กหญิงเกษวรรณกาญจน์    สุระชัย
36. นางสาวเบญจญาณีย์   จันทรโฮม
 
1. นายอดิเทพ   บุรีมาตร์
2. นายศราวุธ   อำนาเรือง
3. นางวชิราภรณ์   เฉลิมแสน
4. ดร.นพดล   เทียมเมืองแพน
5. นายนราวิชญ์   เพชรวิชิต
6. นายพัสกร   บัณฑิตย์
7. นายกิตติพัฒน์   ปรินทอง
8. นายอนุรักษ์   ใจสมัครรัก
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.8 ทอง 16 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. นายกฤษณะพงศ์  อนุมณฑล
2. นายกัมปนาท  มูลสูตร์
3. นางสาวจุฑามาศ  น้อยวิบล
4. นางสาวชลลดา  วิรัญมาตย์
5. เด็กชายชัยมงคล  จันธรรม
6. นางสาวชุติกาญจน์  แสนยะมาตย์
7. นางสาวฐิตินันท์  ตรีกุล
8. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ครูสำโรง
9. เด็กชายณัฐชัย  มหามาตย์
10. นางสาวณัฐนันท์  คุณพาที
11. นายณัฐพล  จันทร์โฮม
12. เด็กชายธนิเทพ  สังสีโห
13. นายธวัชชัย  สาไชยยันต์
14. นายธีรทัศน์  อารีรัมย์
15. นางสาวบัญจรัตน์  วรอนุ
16. เด็กหญิงพิชญาดา  ตำสีสุข
17. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  น้อยใย
18. เด็กชายพิสิทฐ์  มาพัฒน์
19. เด็กชายพีรพัฒน์  ยานสาร
20. เด็กหญิงพุทธิดา  สอนกนิธฐ์
21. เด็กชายภัทรวุฒิ  ยุทธไกร
22. นายภานุ  ดวงประทุม
23. เด็กชายภูมิพฤทธิ์  พรมเกตุ
24. นายรัชชานนท์  รัตนลัย
25. นายวิทยา  สารสุข
26. นายวีรภัทร  สวัสดิ์ผล
27. นางสาวศดานันท์  ไชยมงคล
28. เด็กชายศรายุธ  ทุมอนันต์
29. เด็กชายศิรชัช  ดารา
30. เด็กหญิงศิรภัสสร  เกตุมาตย์
31. เด็กหญิงสุจิตรา  โสติพันธ์
32. เด็กหญิงสุพรรษา  ปั้นนอก
33. นายสุรศักดิ์  คุ้มแวง
34. นายสุริยา  ปิดสายสังข์
35. นายอนุชิต  จันทร์ศรีระมี
36. นางสาวอภัสรา  มั่นนิยม
37. นางสาวอรัญญา  วัฒนสาร
38. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ใหม่คามิ
39. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทวีสาร
40. นายโชคทวี  บุญสิทธิ์
 
1. นายยืนยง  จันทนาม
2. นางสาวลำพันธ์  สุนันท์ทิพย์
3. นายชลวิทย์  ไปบน
4. นายสุพจน์  แสงจันทร์คุ้ม
5. นางสาวทินพร  มุลิตา
6. นางสาวธัญธิตา  พันโภคา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 36 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายรัชชานนท์  โยธาสุภาพ
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.8 ทอง 38 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายณัฐวุฒิ  กุมผัน
 
1. นายหนูคาร  เวียงสมุทร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.8 ทอง 10 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงปารัชญ์  จันทะคาม
 
1. นางวชิราภรณ์  เฉลิมแสน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.4 ทอง 29 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 1. นางสาวอารียา  ถินคำเชิด
 
1. นายธงชัย  จันทวงศ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.63 ทอง 19 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายเทพประสิทธิ์  แก้วเสน่ห์ใน
 
1. นางสหัทยา  สงฆ์สังวรณ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายฐากูร  ปัสสาคร
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ  อุปฮาด
 
1. นายลิขิต  สืบสำราญ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.25 ทอง 52 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวอนัตตา  โพธิสาร
 
1. นางสาวกมลณัฐ  สร้อยสีดำ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายกิติพงษ์  แต่งประกอบ
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.08 ทอง 29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1. นายณัฐวุฒิ  บุญสาร
 
1. นางกัญญาวีร์  พานกุล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจิราภา  ชรารัตน์
 
1. นางสาวกมลณัฐ  สร้อยสีดำ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.5 ทอง 16 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวสกาวใจ  คัชเขียว
 
1. นางสาวกมลณัฐ  สร้อยสีดำ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.25 ทอง 23 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายชวกร  ไชยมีสุข
 
1. นายสุเทพ  สายโสภา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.4 ทอง 30 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายกฤษฎา  มะหิเดช
 
1. นายวรวิชย์  จันทร์เพ็ง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 18 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวชนกนันท์  โฉมกระโทก
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  รักการ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 56 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 1. นางสาวอริสา   ภูสังข์
 
1. นางสาวอนัญญา   โคตรสุวรรณ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87.2 ทอง 11 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. เด็กชายชัยมงคล  จันธรรม
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ครูสำโรง
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  พั่วพันศรี
4. เด็กชายธนพัฒน์  วิเศษวิสัย
5. เด็กชายธนิเทพ  สังสีโห
6. เด็กชายบุญฤทธิ์  มัทริพันธ์
7. เด็กชายพีรพัฒน์  ยานสาร
8. เด็กชายภูมิพฤทธิ์  พรมเกตุ
9. เด็กชายรัฐภูมิ  สุทธิประภา
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  สีลาเกตุ
11. เด็กหญิงอัญอร  สังสีโห
12. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ใหม่คามิ
 
1. นายยืนยง  จันทนาม
2. นายสุพจน์  แสงจันทร์คุ้ม
3. นางสาวลำพันธ์  สุนันท์ทิพย์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 10 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายชาญวิทย์  แก่นนาคำ
2. นายณัฐกฤต  นรสิงห์
3. นายตุลยวัต  ราชมูล
4. นายธนวัตร  สาระโวหาร
5. นายนพพงค์   หงส์วิลัย
6. นางสาวพิมลรัตน์  อินอุ่นโชติ
7. นายพีรวรรษน์  สระแก้ว
8. นายรหัท  ทองมาเมือง
9. นายวัชรพล  มงคลศรี
10. นายเกษมศักดิ์  ปากวิเศษ
11. นายเฟรม   พิชัย
12. นายเมฆินทร์  สังฆะวัน
 
1. นายวรวิชย์  จันทร์เพ็ง
2. นายวชิระ  ชัยหงส์ษา
3. นายสุเทพ  สายโสภา
4. นายชยากร  ติสองเมือง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81.6 ทอง 11 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกนกศักดิ์  ศรีทอง
2. นายกฤตยชญ์  วรรณโชติ
3. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  รัตนตระกูล
4. เด็กหญิงกัญจนา  สมสีดา
5. เด็กชายกิตติชัย  เที่ยงพดุง
6. นายจักรพงษ์  นงนวล
7. เด็กหญิงจิตวรรณ  ลานตวน
8. นายจีรวัฒน์  ขำคมเขตต์
9. เด็กหญิงชมพูนุช  พลหาญ
10. เด็กชายชรินทร์  ปะกิระคัง
11. เด็กหญิงชลธิชา  เวียงหลวง
12. เด็กหญิงชลธิชา  ดวงพระเพ็ง
13. เด็กหญิงชวิษา  นาวัลย์
14. เด็กหญิงช่ออินทนิล  ศรีแก้ว
15. นายณัฐวุฒิ  สินสม
16. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  อ้อคำ
17. เด็กหญิงธัญภัทร  วรรณโชติ
18. เด็กชายธีรภัทร์   อ้อคำ
19. นายนทีธร  สดใส
20. เด็กหญิงนันทชพร  แสนยะบุตร
21. นายปิฎก  คำจันทร์
22. เด็กหญิงปิยะธิดา  จันทะเรศ
23. เด็กหญิงพัชชาภรณ์  พลหาญ
24. เด็กชายพิทยา  สุไชยสงค์
25. นายรติกร  ศรดี
26. เด็กชายวิสิต  นาเมืองรักษ์
27. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  จอมคำสิงห์
28. เด็กชายศิลาวุฒิ  ศรีทอง
29. เด็กชายอนวัตร  ศรีเลาะบุญ
30. เด็กหญิงอนุสรา  ณ ร้อยเอ็ด
31. เด็กชายอภิชาติ  ชนุดรัมย์
32. เด็กหญิงอรัชพร  งามสมเนตร
33. เด็กหญิงอาภาศิริ  จันทะราช
34. เด็กหญิงอารยา  สินทร
35. เด็กหญิงอิสราพร  พิมพ์วัน
36. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตะราษี
37. เด็กชายเอกชัย  นิตุธร
38. นายเอกราข  สุ่มมาต์
39. เด็กหญิงไพลิน   อบภิรมย์
40. นายไอเดีย  ตรีเพ็ชร์
 
1. นายอานนท์  ใคร่นุ่นหลาย
2. นางกรรณิการ์  ขุนทอง
3. นายปกรณ์  สีดาพาลี
4. นายวิคิด  ทินบุตร
5. นายเลอศักดิ์  ไชยวงศ์วัฒน์
6. นายเจษฎากร  เมฆวี
7. นายปิยะ  บุญวิเศษ
8. นางสาวชนิกานต์  หาญณรงค์ฤทธิ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 77.93 เงิน 25 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีพรม
2. นางสาวขวัญสิริ  เปลือยหนองแข้
3. นายจักนรินทร์  หาญพรม
4. นายจุลจักร  กุดเสนา
5. นางสาวชลธิชา  สาสุนันท์
6. นายณัฐพงษ์  ฉลาดเอื้อ
7. นายณัฐิวุฒิ  สมโพธิ์
8. นายทศทิศ  ทองการ
9. นางสาวทันสุดา  พลธิแสง
10. นายธงไชย  ดอนพล
11. นางสาวธัญญาลักษณ์  สุภารี
12. นางสาวธิดา  เปลือยหนองแข้
13. นางสาวธีรนุช  เวียงนนท์
14. นางสาวนภาพร  ฤทธิแผลง
15. นางสาวนัยนา  มนตรีวัน
16. นางสาวปรียานุช  ใช้เทียมวงษ์
17. นางสาวปวีณา  เศรษฐพรมรินทร์
18. นางสาวปิ่นมณี  วรนาม
19. นางสาวพรชิตา  พุทธิสน
20. นายพีระพัฒน์   นนทะภา
21. นายพุทธิพงศ์  ปัญญาทรงรุจิ
22. นางสาวภัสดาพร  ยศเต่า
23. นายภีร​ภัทร  สนามมิตร​
24. นายภูธเนศ   สารพล
25. นางสาวมลธิชา  ศรีทอง
26. นางสาวรชณัฐ   นุริตมนต์
27. นางสาวรุ่งทิพย์  ฤทธิแผลง
28. นางสาววนารี  เกตุอุดม
29. นางสาววรินทร  คำภักดี
30. นางสาววริสา  เจริญเขต
31. นางสาววิยะดา  สำโรงแสง
32. นายศราวุฒิ  ตะราษี
33. นายศุภชัย  เวียงวิเศษ
34. นางสาวสิริกัญญา  นนทะภา
35. นางสาวสุชาดา  เวียงนนท์
36. นางสาวอริชา  ดอนชะเอม
37. นางสาวอริษา  ตรีเหรา
38. นางสาวอรไพลิน  พลหาญ
39. นางสาวอัจฉราภรณ์  ทิ้งโคตร
40. นางสาวเสาวลักษณ์  สุรพินิจ
 
1. นายอานนท์  ใคร่นุ่นหลาย
2. นางกรรณิการ์  ขุนทอง
3. นายปกรณ์  สีดาพาลี
4. นายวิคิด  ทินบุตร
5. นางสาวจริยา  ศรีชนะ
6. นางสาวลัดดาวัลย์  โคตรพิมพ์
7. นางสาวนัชชา  อินอุ่นโชติ
8. นายพงค์พัฒน์  ยอดดี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. เด็กหญิงขวัญกมล  นามราช
 
1. นายชัชวาฬ  เถาน้อย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวชลดา  บุญย้อย
 
1. นายอนุรักษ์  ใจสมัครรัก
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74.33 เงิน 21 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. เด็กชายเชิดศักดิ์  ทิณรัตน์
 
1. นายชัชวาฬ  เถาน้อย
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 22 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายวินทกร  ออทอลาน
 
1. นางพิศมัย  หลวงสนาม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธนิตย์  คำแสนเดช
 
1. นางพิศมัย  หลวงสนาม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงโชนรังสี  โพธิกะ
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  รักการ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 26 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวสุภลักษณ์  สุริย์ทำนา
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  รักการ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายชนาธิป  จิณารักษ์
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87.83 ทอง 6 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 1. นายสถาพัฒน์  สาวิวัตร
 
1. นายธงชัย  จันทวงศ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 17 โรงเรียนธงธานี 1. เด็กชายสุขะโณ   ธาราธร
 
1. นางสาวชยุตรา   เหล่าชัย
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 23 โรงเรียนธงธานี 1. นางสาวธันวาพร   ดวงวงษา
 
1. นางสาวชยุตรา   เหล่าชัย
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปานระพี  วิลาศ
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 27 โรงเรียนธงธานี 1. นางสาวดรุณี   จันทะศูนย์
 
1. นางสาวชยุตรา   เหล่าชัย
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 16 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โลเกตุ
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวพรพิมล  รักษ์พงษ์
 
1. นายอนุรักษ์  ใจสมัครรัก
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 77.25 เงิน 43 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. เด็กหญิงนีรชา  อุดมพร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์   โคตะโน
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 64.2 ทองแดง 27 โรงเรียนธงธานี 1. นางสาวดรุณี   จันทะศูนย์
2. นางสาวธันวาพร   ดวงวงษา
3. นายธีระพล   จันทะสูนย์
4. เด็กหญิงปิ่นอนงค์   กรดแก้ว
5. นางสาวพรรวษา   เหมียดมาลา
6. นางสาวรวิสรา   สาระดี
7. เด็กหญิงอรพรรณ   พันภักดี
8. เด็กหญิงเนตรชนก   นิสกุล
 
1. นางสาวชยุตรา   เหล่าชัย
2. นายสมชัย   สายเชื้อ
3. นางปริญดา   สายเชื้อ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.4 ทอง 33 โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กหญิงชลดา  ผาแดง
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงธิดาลักษณ์  สุทธิรักษณ์
4. เด็กชายปฏิพัทธ์  สีลาเกตุ
5. เด็กชายปิยบุญฤทธิ์  พูลชัยนาท
6. เด็กชายพัชรพล  อินทร์จอหอ
7. เด็กหญิงพิริษา  นามไพร
8. เด็กชายรุ่งโรจน์  เวียงสุมทร
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หรบรรณ์
10. เด็กหญิงสุพรรษา  คำระไว
 
1. นางทัศนี  อาวรณ์
2. นางสาวอรอนงค์  สรแสง
3. นางสาวเมธินี  อินทมนต์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 79.2 เงิน 35 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายจิรายุ  ไม้แก้ว
2. นางสาวภัืทราวรินทร์  ผาดาบรรณ์
3. นางสาวยศวดี   โคตรทิพย์
4. นางสาววราภรณ์  บตรสอน
5. นางสาววิไลวรรณ  โนริน
6. นางสาวสุกัญญา  ข่าขันมะลี
 
1. นายอรรถการ  ยามโสภา
2. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 24 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตระกูลศรี
2. เด็กหญิงกวินธิดา  เวียงกมล
3. เด็กหญิงจิราพร  ตรินเจริญ
4. เด็กหญิงทัศรินทร์  ยานะสาร
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บูระพันธ์
6. เด็กหญิงปพิชญา   เคหาบาล
7. เด็กหญิงพัชรพร  ชินไข
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปักษา
9. เด็กหญิงวรรณิดา  สุขหนองโป่ง
10. เด็กหญิงศศิวรรณ  ธนเชฏฐา
 
1. นางสุภาพร  ไชยโย
2. นางอัญชัน  ศรีกรินทร์
3. นางสาวสุริญาณี  สามกำปัง
4. นางสาวนิชกานต์  ทักษนนท์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 45 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศักดิ์สิทธานุภาพ
2. นายจิรายุ  ไม้แก้ว
3. นางสาวชนิตา  แสงหัวช้าง
4. นางสาวนภาพร  บุตรสอน
5. นางสาวนฤพร  ใสงาม
6. นางสาวพิมพ์ชนก  ลาวัลย์
7. นางสาวภัทรวรินทร์  ผาดาบรรณ์
8. นางสาวยศวดี  โคตรทิพย์
9. นางสาววรรณภา  กันยาลัง
10. นางสาววิไลวรรณ  โนรินทร์
11. นางสาวอุษา  เนตรวงศ์
12. นางสาวไอรดา  แสงหัวช้าง
 
1. นายอรรถการ  ยามโสภา
2. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70.25 เงิน 35 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  รักษานาม
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  กมลสินธุ์
3. เด็กหญิงจณิสตา  ชูศรีทอง
4. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  นาคแย้ม
5. เด็กชายจิติพันธ์  บรรดาศักดิ์
6. เด็กชายณัฐธิกานต์  คงมา
7. เด็กชายถวัลยวัฒน์  มะโนดี
8. เด็กชายทศพร  ชมเชี่ยวชาญ
9. เด็กชายธนวิทย์  น้อยอามาตย์
10. เด็กหญิงพัชรินทร์  วรวงค์
11. เด็กหญิงภัทรมน  พิมพาไชย
12. เด็กหญิงภัทราพร  ลาพัง
13. เด็กหญิงศิริรัตน์  สนิทพจน์
14. เด็กชายสงกราณ์  เนตรวงค์
15. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีโพน
16. เด็กหญิงเกตน์สิรี  จันทะคัด
 
1. นายวัฒนา  น้อยวิบล
2. นายมงคล  นาวัลย์
3. นางกมลวรรณ  สืบกินร
4. นางฉวี  สุ่มมาตย์
5. นายกัลยา  วรวงค์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 36 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายชินวัตร  ผันอากาศ
2. นางสาวทิพาภรณ์  เหล่าลาภะ
3. นายธีรภัทร  สุรมณี
4. นายนันทพงษ์  วงค์จำปา
5. นายภูวดล  บุตรพรม
6. นางสาวมนธากาญจน์  ใกล้ชิด
7. นางสาววรัญญา  ทัศนศรี
8. นางสาววิชุดา  ประเทพา
9. นายวิเศษ  มาตย์วิเศษ
10. นายวุฒินันท์  คำเนตร
11. นางสาวสุภัทธา  ระดาบุตร
12. นางสาวอนงค์นาฏ  ผ่องสันเทียะ
13. นางสาวอนัญญา  ชนะมูล
14. นางสาวเกวลิน  โฮมจูมจัง
15. นายเจษฎา  ศรีจันทร์
16. เด็กชายโชคชัย  หาชื่น
 
1. นางกมลวรรณ  สืบกินร
2. นายมงคล  นาวัลย์
3. นายวัฒนา  น้อยวิบล
4. นางฉวี  นาวัลย์
5. นาย นายเกษมธนิศพันธ์ุ  โพธิ์เงิน
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.2 ทอง 11 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  สุวรรณศรี
2. เด็กชายธรรมรักษ์  โพธิ์วัง
3. นายปณวัตร  ธานีวรรณ
4. นายอธิเชษฐ์  วิชาชัย
5. นายอนุชา  บำรุงเอื้อ
 
1. นายเชตวัน  สุวรรณศรี
2. นายพงษ์พัฒน์  อนันต์เอื้อ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 38 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  พลซื่อ
 
1. นางจรรยาพร  ดอว์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92.8 ทอง 5 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวอติกานต์  กองสอน
 
1. นายภูมิ  ยิ่งกำแหง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.3 ทอง 27 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนาวรรณ  ยวงสุวรรณ์
 
1. นางสาวสลินดา  โคตรภักดี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76.2 เงิน 46 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 1. นางสาวไอรดา  ติริบาล
 
1. นางกาญจนา  ฉวีจันทร์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กชายญาณพัฒน์  บุภักดี
2. เด็กหญิงนฤภัทร์  วิเศษสุด
3. เด็กชายวิศณุ  ทองกุล
4. เด็กหญิงสุวีรยา  แสงท้าว
5. เด็กหญิงอารียา  โรด้า
 
1. นายจารุตม์  หาญอาษา
2. นางสาวพรณภา  คิดกล้า
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.4 ทอง 11 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายจักรทิพย์กุญชร  ขันธ์แก้ว
2. นายทิมมี่  เบเคอร์
3. นางสาวปณิตา​  บุญวิเศษ​
4. นางสาวปาลิตา  รัตนสวนจิก
5. นางสาวสุภนิดา  คิง​
 
1. นายวิชาญ  น้อยเมืองเปลือย
2. นางสาวสลินดา  โครตภักดี
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75 เงิน 40 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  สมนึก
2. เด็กหญิงสุชานาฎ  มหาหิงส์
 
1. นางเพ็ชรัตน์  ลูกอินทร์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 77.5 เงิน 35 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. นางสาวชนัญชิดา  ญาติเจริญ
 
1. นายอุดม  การะพัตร
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.67 ทอง 8 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฌานิกา  ชาติบัญชากร
2. เด็กหญิงมณชนก  สุทธิประภา
 
1. นางสาวอรอุมา  ปาสาใน
2. นางสาวภัทรลดา  ปิ่นเจริญ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 69.17 ทองแดง 48 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. นายคณวัฒน์  สว่างศรี
2. นางสาวณัฐพร  คำแสงดี
 
1. นางสาวศราณี  ศรีสำโรง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 77.67 เงิน 31 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจารวี  ศรีมงคล
2. เด็กหญิงปัญญาดา  ปิยะนารถ
 
1. นางสาวฉัตรสุดา   บุญเสริม
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62.17 ทองแดง 42 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวบัณฑิตา  ฉ่ำมะณี
2. นางสาวภูริชญา  สารคาญ
 
1. นางสาวนวรัตน์  ปาลา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.67 ทอง 6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวปฐมาภรณ์  ซอนจำปา
2. นางสาวแพรวา  เอ็นดู
 
1. Mr.Kiwan  Kil
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 77.17 เงิน 7 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกมลลักษณ์  ศรียัง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สิมวิเศษ
 
1. นางวลิดา  จันทรสมบัติ
2. นางสาวสามาวดี  ตรีกุล
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวชนาภา  พรมดาว
2. นายศุภกร  สามารถกุล
 
1. นางสาวภัทรลดา  ปิ่นเจริญ
2. MissShen  Meng wei
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 71.33 เงิน 7 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เสนาศูนย์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  สมสงวน
 
1. นางสาวสามาวดี  ตรีกุล
2. นางวลิดา  จันทรสมบัติ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.67 ทอง 7 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวฉัตรดาว  โพธิ์คำ
2. นางสาวณัชชา  แสงอรุณ
3. นางสาวพิมพ์ชนก  คำภักดี
4. นางสาววิภาดา  มาตชะรา
5. นางสาวอริศรา  กุชโร
 
1. นางสาวณิชากานต์  ชนิดกุล
2. นางสาวกาญจนา  บุญทวี
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71.67 เงิน 46 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1. นายณัฐพล  ลีโคกกลาง
2. นายนิติภูมิ  เหล่าคะเนย์
3. นางสาวพรพิมล  จันละคร
4. นางสาวสุนัทดา  โยวบุตร
5. นางสาวอิศราภรณ์  โนรี
 
1. นางสาวปภัสสร  นาสุริยวงษ์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70.33 เงิน 7 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายจิรภาส  ลาวัลย์
2. นางสาวญาตาวี  โคตา
3. นางสาวทัดดาว  ศรีตะวัน
4. นางสาวปณิตา  เจริญคุณ
5. นางสาวศิริสุคนธ์  ทวยไธสง
 
1. นางวลิดา  จันทรสมบัติ
2. นางสาวสามาวดี  ตรีกุล
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 77.33 เงิน 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1. นางสาวพรชิตา  นุชชาติ
2. นางสาววริศรา  โสภาอุทก
3. นางสาวสุกัญญา  แก้วแสนไชย
4. นางสาวสุดารัตน์  อนุไพรพฤกษ์
5. นางสาวเสาวภา  ธรรมเริง
 
1. นางสาวรัติยา  ดาโสภา
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 68 ทองแดง 29 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาววิภา  หมายรอดดี
 
1. นายประเสริฐ  บุญสม
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.1 เงิน 49 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกิตติทัศน์   ปุ้มบุดศรี
2. เด็กชายธนพล  ผิวเกลี้ยง
3. เด็กชายพัชรพล  สังสีราช
4. เด็กชายพัฒนศักดิ์   บุญมาวงษา
5. เด็กชายอชิรวัตร   เหล่ามงคล
6. เด็กชายอวิรุทธิ์   บุตรทุมพันธ์
7. เด็กชายอัครชัย   อุ่นเจริญ
8. เด็กชายเฉลิมชัย  ศรีลาอ่อน
 
1. นายพรรคพงศ์  โสมาเกตุ
2. นายธีรเทพ  มีอำนาจ
3. นายบุญชนะ  บริสุทธิ์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.1 ทอง 21 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายธันวา  พรมมี
2. นายนพดล  สันสุข
3. นายปริญญา  มาตรา
4. นายภาณุพงษ์  วงค์สนธิ์
5. นายสิทธิพงษ์  ชมภูศรี
6. นายออมทรัพย์  ผ่านสำแดง
 
1. นางสมร  ต้องโพนทอง
2. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
3. นายคมกริช  บุตรอุดม
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 60.1 ทองแดง 56 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 1. นายกิตติ  ไชยทิพย์
2. นางสาวจารุวรรณ  คำพันธ์
3. นางสาวรพีพรรณ  จันทะอุ่มเม่า
4. นายรพีภัทร  หงษ์สิงห์
5. นายวัฒนา  เรืองศักดิ์
6. นายศตวรรษ  หงส์สิงห์
7. นางสาวสุจิตรา  วิเชียรศรี
8. นายสุรศักดิ์  ชูตา
9. นางสาวอนุสรา  มหาคร
10. นางสาวอริสา  แสงแก้ว
 
1. นางมิ่งขวัญ  หนองขุ่นสาร
2. นายธงศักดิ์  จันทร์เสน
3. นางสาวนุชรินทร์  แย้มสรวล
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 22 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   วรรณราชู
2. เด็กหญิงธัญชนก   ศรีโคตา
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์   พิมพิรัตน์
4. เด็กหญิงปฐมาวดี   บัวศรี
5. เด็กชายวรภพ  เจริญนนท์
 
1. นางเอื้องฟ้า  สุขประเสริฐ
2. นางสาวพัชรภรณ์   นะเวรัมย์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.2 ทอง 45 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 1. นางสาวกุลณัฐ  ครุฑสุวรรณ
2. นางสาวธิดาภรณ์  คำมณีจันทร์
3. นางสาวมิ่งขวัญ  เกียนนอก
4. นางสาวรัชนีกร  ธุระกิจ
5. นางสาวรัตนา  นามชนะ
 
1. นายธงศักดิ์  จันทร์เสน
2. นางมิ่งขวัญ  หนองขุ่นสาร
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรานุช  ปัญจะการ
2. เด็กหญิงสุนิสา  พละหงส์
3. เด็กชายเทพเทวัญ  สุพร
 
1. นางสุมาลี  คำขูรู
2. นางสาวอรอุมา  กุลพิพิธ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86.5 ทอง 7 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวจินดาพร  วนวาที
2. นางสาวณัฐชยา  บัวนิล
3. นางสาวศิริญาภา  อ้นศรีวงศ์
 
1. นางสลักจิต  วิไลลักษณ์
2. นายปฏิภาณ  กันหาชัย
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงขจารินทร์  บุญยวุฒิ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นองนุช
3. เด็กหญิงพิราอร  บุตรพรหม
 
1. นายพรชัย  ธรรมโร
2. นางสุนทรี  ศรีเลณวัติ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 55.6 เข้าร่วม 58 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวจักษณา  จันทร์ทุ่ง
2. นางสาวสุธีรา  ศรีสุนา
3. นางสาวอริศรา  อินทร์ไชย
 
1. นางขนิษฐา  สิทธิศักดิ์
2. นางสาวอภิชญา  สารทวงศ์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 76 เงิน 19 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. นางสาวพัทธนันท์  ปิยนารถ
2. นางสาววิไลลักษณ์  มูลศรี
 
1. นายคำสัน  แน่นอุดร
2. นางสุระณีย์   ติสองเมือง
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายนพวิทย์  ชำนาญเอื้อ
2. นายปุณยเกียรติ  ถนอมทรัพย์
 
1. นายเจตวัตร  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นายอัศวิน  สุวรรณกูฏ
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงทิตติยา  แก้วบุญเรือง
2. เด็กหญิงอรยา  สงคราม
3. เด็กหญิงอารญา  แสงปลาด
 
1. นายสิทธิชัย  ทิพย์สิงห์
2. นายวิชยะ  บุญยะโพธิ์
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 67.75 ทองแดง 53 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวดรุณภรณ์  จอมคำสิงห์
2. นางสาวธิดารัตน์  ศิวิแว่น
3. นางสาวนภสร  บัวผัน
 
1. นายเอกรินทร์  ศรีผ่อง
2. นายไชยรัตน์  เอี่ยมแบน
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายณัฐนันท์  ทองชุมภู
2. นายมนัสศักดิ์  สันชุมศรี
 
1. นายเจตวัตร  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นายวีระพงศ์  พันธุวงศ์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฏณิชา  หินซุย
2. เด็กหญิงอาจรีย์  ธนะแพสย์
 
1. นายอติราช  เกษาหอม
2. นางสาวพรพินิจ  นิจสุข
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 1. นางสาวกชกร  บุตรแสน
2. นางสาวชมพูนุช  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นางสาววิรัลพัชร  นารี
2. นางสาวทิพาพร  บุญพา
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 16 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติภาค  ทรทึก
2. เด็กชายพิเชษฐ์ไชย  ไชยโย
 
1. นายนรากร  สมภักดี
2. นางสาวจันทรารัตน์  แจ่มเพชรรัตน์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง 6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวปัญญทิพย์  ประเสริฐสังข์
2. นายปัณณกร  แก้วมา
 
1. นายนรากร  สมภักดี
2. นางสาวจันทรารัตน์  แจ่มเพชรรัตน์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 38 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายพงศกร  บุตรพรม
2. เด็กชายสุพสิทธิ์  ดีสมบัติ
 
1. นางกัญตรพักตร์  ศรีคะเณย์
2. นายอรรถชัย  ประชานันท์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 1. นายพงศ์ทอง  วังหอม
2. นายมัชพล  ม้าวทอง
 
1. นายนราวุธ  ซื่อความซื่อ
2. นางสาววิรัลพัชร  นารี
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 78 เงิน 24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 1. นางสาวชุตาภา  สว่างวงศ์
2. นางสาวพรทิพย์  บูรณะกิตติ
 
1. นางสาววิรัลพัชร  นารี
2. นายนราวุธ  ซื่อความซื่อ
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90.5 ทอง 9 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รอบรู้ดี
2. เด็กหญิงฑิกุลพร  คำพิทูล
 
1. นางสาวชลธิชา  ก้านจักร
2. นางสุภร  ภูบุญเต็ม
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 27 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญมาวงษา
2. นางสาวธิติรัตน์  แสงสิกรณ์
 
1. นางสาววิรัลพัชร  นารี
2. นางสาวทิพาพร  บุญพา
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์รุ่ง
2. เด็กชายภูมินทร์  ใจดี
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สีทน
 
1. นางสาววิรัลพัชร  นารี
2. นายนราวุธ  ซื่อความซื่อ
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 76.3 เงิน 26 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายชินกฤต  ศรีนุกูล
2. นายพงศปณต  ตันทอง
3. นายศรัญย์  สารจันทร์
 
1. นายไพทูลย์  แสนเสนา
2. นางสาวอรวรรยา  เย็นวัฒนา
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85.5 ทอง 14 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายนคร  สุทธิประภา
2. เด็กชายภูริ  จันหัวนา
3. เด็กชายอชิตพล  จันทร์เฮียง
 
1. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
2. นายกิตติศักดิ์  โพธิโชติ
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายพีรวัฒน์  สันหนัง
2. นายวิทยากร  ลุนสูงยาง
3. นายอนพัทย์  พยัฆกุล
 
1. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
2. นายจันทรารัตน์  แจ่มเพชรรัตน์
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 44 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. เด็กชายธนากร  กดสาพรมมา
2. เด็กชายวรธน  ผุยปุโรย
3. เด็กชายอดิศักดิ์  สีลาโส
 
1. นายเด่นศักดิ์  สุทธิบาก
2. นายยืนยง  จันทนาม
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง 6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายปุญญวัต  ศรีชุติโยทัย
2. นายเจนพิพัทธ์  สิงหรัฐนนทร์
3. นายเจษฎา  นุริตมนต์
 
1. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
2. นายไกรเวทย์  อินธิสาร
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายนภัทร์  ทองขาว
2. เด็กชายวัชราวุต  จอมคำสิงห์
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศรีวิเศษ
4. เด็กชายโฆษิต  หล่อศิวาวชิรสุข
 
1. นายเจตวัตร  สัสดิ์พาณิชย์
2. นายไพทูลย์  แสนเสนา
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 77 เงิน 12 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 1. นายชาคริต  แสงสว่าง
2. นายปฎิพล  วิสูงเร
3. นายวีระภาพ  ประวันเนา
 
1. นางสุขศรี  พลหาญ
2. นายไชยวัฒน์  วิเชียรไชย
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงทิพย์ธารา  สวัสดิ์ผล
2. เด็กหญิงปุญญวีย์  ศรีชุติโยทัย
3. เด็กหญิงพิชญาภัค  แซงกระโทก
 
1. นางวชิราภรณ์  ศรีพงษ์
2. นางสุปราณี  อินทพิบูลย์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.5 ทอง 28 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายกฤตพล  ทองบุรี
2. นายดัสกร  มะรังษี
3. นายเด่นชัย  เพียรทำดี
 
1. นางสุภาวดี  ศรีอาจ
2. นายจตุวิทย์  ตะริโน
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 35 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ระถาวนิตย์
2. เด็กหญิงพวงชมพู  ชัยทองสี
3. เด็กหญิงมลฤดี  อินทะมนต์
 
1. นางอรัญญา  ตะคอนรัมย์
2. นางสาวนิตยา  ศิริวารินทร์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง 50 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. นางสาวศิรินรัตน์  จันทร์ศิริ
2. นางสาวศุภิสรา  วงศ์สาชุม
3. นางสาวสุชาดา  ปิยวนะ
 
1. นางสุมาลัย  ศุภดล
2. นางอรัญญา  ตะคอนรัมย์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกฤติยา  แก่นจำปา
2. เด็กหญิงจิรนุช  มณีน้อย
3. เด็กหญิงฐิติณัชชา  ลาดแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จิตแสง
5. เด็กชายวายุ  ลุนนากัน
6. เด็กชายอรรถพร  อยู่ลือ
 
1. นางสุภาวดี  ศรีอาจ
2. นางสาวธัญญลักษณ์  คุ้มบุดดี
3. นายจรัลพงศ์  เสนบุญมี
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง 19 โรงเรียนธงธานี 1. นางสาวนิภาพร   วิศาสตร์
2. นายบุรัสกร   ฤทธิ์มนตรี
3. นางสาววราพร   บุญแสน
4. นายวาสุเทพ   ศกุนะสิงห์
5. นางสาวศศิวิมล   พลคาม
6. นางสาวเกศรินทร์   สิทธิเดช
 
1. นางสาวชวนพิศ  มะโนมัย
2. นายสุบิน  แสงสระคู
3. นายฤทธิเกียรติ  ไชยรัตน์
 
179 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 31 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แก้วอ่วม
2. เด็กชายชลชาติ  ภูคำตา
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์แดง
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  คุ้มบุดดี
2. นายจรัลพงศ์  เสนบุญมี
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 55 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 1. นายชัยพร  ปัญจเนตร
2. นางสาวพัชราภรณ์  ชาญชรา
3. นางสาวอัจฉรา  โสดอินตา
 
1. นางสาวเกษสุดา  พฤฒามาตย์
2. นายกาญจณพัฒน์  แหล่งสนาม
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง 21 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกาญจน์พัทธิ  เลิศลำหวาน
2. เด็กหญิงจริสตา  ภาวินันท์
3. เด็กหญิงวลาภรณ์  มีทอง
 
1. นายชัยวัฒน์  แก้วตั้งขึ้น
2. นายเทพวุฒิ  วิทยาวุธ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 25 โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นางสาวพรปวี  แฟนลิ้นฟ้า
2. นางสาวอรัญญา  เรืองสวัสดิ์
3. นางสาวอารีรัตน์  รักสุทธี
 
1. นางอรวรรณ  รุ่งวิสัย
2. นางครีภัทร  นัวร์ฌอง
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.8 ทอง 33 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ยวนใจ
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  ดวงจันทร์ทิพย์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ภูมิราศรี
 
1. นางวรานิษฐ์  ภูริธนาสินศักดิ์
2. นางนวลจันทร์  เนตรวงษ์
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชารีวรรณ
2. นางสาวจงกลณี  จันทะล่าม
3. นางสาวเกศชนก  มังสุลัย
 
1. นางจิราภรณ์  มุริกา
2. นางสาวรุ่งระวี  พุดสีเสน
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง 29 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุนทร
2. เด็กชายธนพล  ศรีชะอุ่ม
3. เด็กหญิงวนัชพร  ไชยมูล
 
1. นายยงค์  ป้องเขตต์
2. นางสาวรุ้งราวรรณ  สว่างวงษ์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.3 ทอง 16 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 1. นางสาวปาริษา  พุทธจันทร์
2. นางสาวมนต์ธิดา  ชินหงษ์
3. นางสาวสุพรรษา  นิลปะกะ
 
1. นายยงค์  ป้องเขตต์
2. นางสาวรุ้งราวรรณ  สว่างวงษ์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กหญิงปฏิมาพร  แมนสถิตย์
2. เด็กหญิงวรรณิษา  ปัญจะทุม
3. เด็กหญิงสุธารัตน์  สารจันทร์
 
1. นางจรี  พลคำ
2. นางทิวาพร  ลือโน
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.56 ทอง 41 โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นางสาวชลิตา  สีดาคุณ
2. นางสาวบุษกร  บุ่งหวาย
3. นางสาวศศิวิมล  ผดุงเวียง
 
1. นางสาวจุฑามณี  นิลผาย
2. นางสาวชมพูนุท  จันทร์เทพย์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง 26 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีสารคาม
2. เด็กหญิงพรวดี  สุรัส
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  นาคศรี
 
1. นางสุกัญญา  บุณยทัต
2. นางพิศมัย  อามัสสา
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 1. นางสาวกัลยากร  สิทธิการ
2. นางสาวสิรินันท์  รักธัญการ
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  จันทร์โท
 
1. นางปราณี  เจริญเขต
2. นางนันทพร  ประเสริฐสังข์
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราวดี  ธรรมสมบัติ
 
1. นางสาวจิราพร  ผุยผง
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 21 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณประกาย  ทุลธรรม
2. เด็กหญิงสุมินตรา  สังฆทิพย์
3. เด็กหญิงอาภาพร  หาญพรหม
 
1. นางสาวจิราพร  ผุยผง
2. นางสาวพรทิพย์  สอนแสง
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 21 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีทอง
 
1. นางสาวยุพเรศ  ผันอากาศ
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายวศิน  คงประเสริฐ
 
1. นางชนกนันท์  แสงกุดเรือ
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กชายภานรินทร์  แดงน้อย
 
1. นางตุ้มทอง  กล้าหาญ
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 43 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิชัยศรี
 
1. นางตรีชฎา  แดนขนบ
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายอภิรักษ์  ใจกว้าง
 
1. นายสมชาย  วงศเพชรศรี
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 1. นางสาวปรางสุดา  บุญแสน
 
1. นายกาญจณพัฒน์  แหล่งสนาม
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 29 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายวรชัย   พิมพ์เดช
2. เด็กชายอัครเดช  ปราสาร
 
1. นางสาวนิรัชพร  ดาวเรือง
2. นางสงวน  มูลศรีแก้ว
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85.5 ทอง 29 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายสมคิด  ศรีแสนตอ
 
1. นายมงคล  นาวัลย์
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 84.66 ทอง 33 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวมนัญชรัตน์  เพชรวิสัย
 
1. นางสาวมัทนา  วิไลลักษณ์
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89.2 ทอง 9 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กชายชัชติยะ  สินธุธรรม
 
1. นางสาวมัทนา  วิไลลักษณ์
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 88.8 ทอง 21 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. นายอรรถวิทย์  จิตไทย
 
1. นายโชคชัย  สาระรัตน์
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 88.9 ทอง 16 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กชายธนกร  ข่าขันมะลี
 
1. นายหนูคาร  เวียงสมุทร
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 88.7 ทอง 9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายธนพร  โพธิจักร
 
1. นายมงคล  นาวัลย์
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 83.42 ทอง 26 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายปฏิญญา   วรนาม
 
1. นายชยากร  ติสองเมือง
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 91.8 ทอง 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายวิเศษ  มาตย์วิเศษ
 
1. นายมงคล  นาวัลย์
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 85 ทอง 40 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  กมลสินธุ์
2. เด็กหญิงจณิสตา  ชูศรีทอง
3. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  นาคแย้ม
4. นายจิติพันธ์  บรรดาศักดิ์
5. นายชินวัตร  ผันอากาศ
6. นายฐากูร  ไกรพินิจ
7. นางสาวทิพาภรณ์  เหล่าลาภะ
8. นายธนพร  โพธิจักร
9. เด็กชายธนวิทย์  น้อยอามาตย์
10. เด็กชายปฐมกร  มังธานี
11. นางสาวพัชรินทร์  วรวงค์
12. นางสาวภัทรมน  พิมพาไชย
13. นางสาวภัทราพร  ลาพัง
14. นางสาวมนธากาญจน์  ใกล้ชิด
15. นางสาววรัญญา  ทัศนศรี
16. นางสาววิชุดา  ประเทพา
17. นายวิเศษ  มาตย์วิเศษ
18. นายวุฒินันท์  คำเนตร
19. เด็กหญิงศิริรัตน์  สนิทพจน์
20. เด็กชายสงกราณ์  เนตรวงค์
21. นายสมคิด  ศรีแสนตอ
22. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีโพน
23. นางสาวสุภัทธา  ระดาบุตร
24. นางสาวอนงค์นาฏ  ผ่องสันเทียะ
25. นางสาวอนัญญา  ชนะมูล
26. เด็กหญิงเกตน์สิรี  จันทะคัด
27. นางสาวเกวลิน  โฮมจูมจัง
28. นายเจษฎา  ศรีจันทร์
29. นายเสถียรอาจ  สุ่มมาตย์
30. นายไวยวิทย์  กองคำ
 
1. นายวัฒนา  น้อยวิบล
2. นายมงคล  นาวัลย์
3. นางกมลวรรณ  สืบกินร
4. นางฉวี  สุ่มมาตย์
5. นาย นายเกษมธนิศพันธ์ุ  โพธิ์เงิน
6. นางสาวกัลยา  วรวงค์
7. นายยม  ดำรงเชื้อ