สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 48 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงปนิดา  การจะนาพัด
 
1. นางสาวกฤษณา  นามแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78.2 เงิน 22 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวศุภลักษณ์  ในจิต
 
1. นางสาวกฤษณา  นามแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 36.2 เข้าร่วม 54 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉรา  จันทมาศ
 
1. นางสาวเปรมกมล  มาศขาว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 58 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาววนัสนันท์  แซ่พ่าน
 
1. นางฉายรัศมี  บุญพา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 32.5 เข้าร่วม 56 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุริยะประภา  ชูรัตน์
 
1. นางสาวยุพาพร  สายรัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวกนกอร  คำแสง
 
1. นายธนกร  พุทธพรหม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 47 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวชนิสรา  จันทร์โส
 
1. นางวิไลวรรณ  ศรีธรรม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 89.8 ทอง 4 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวเจียมใจ  สายรัตน์
 
1. นายจักรพงษ์  ศรีธรรมา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 19 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายปรเมศวร์  สุชะนะชา
 
1. นางสาวอรุชา  สุฉายา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 54 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาววิภาพร  เวฬุวนาธร
 
1. นายศตวรรษ  โยวาศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 22 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กหญิงกษมา  เพ็งบุญโสม
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  ภารุสุข
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มณีล้ำ
2. นางลินจง  เจริญธรรม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวรัฐติยาพร  ธาตุทอง
2. นายศรัณย์  ธรรมปัต
 
1. นางกฤตอร  บุปผามาลา
2. นางบรรจง  พรหมเงิน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88.34 ทอง 11 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวนุชรีย์  ดอกบัว
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  คุณาเลา
 
1. นางศศินันท์  สมประสงค์
2. นางสาวอติกานต์  ช่างทอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90.07 ทอง 20 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวเบญจา  กำลังดี
 
1. นางศศินันท์  สมประสงค์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 28 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงมาริสา  วงศาจารย์
 
1. นางสาวอภิญญา  ศรีรมย์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  สีโย
 
1. นายโยธิน  สิงห์คำ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 26 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ยืนยง
2. เด็กหญิงณัฐนรี  หมุนสุข
3. เด็กหญิงปริชญา  ปริวัตรชกุลแก้ว
 
1. นายกัปตพล  ควรชม
2. นางรจนา  พุ่มจันทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 59 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวพิชญาภา  ยืนยง
2. นางสาวอัจฉรานันท์  พิศวง
3. นางสาวอาริญา  จารุสาร
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  คาถา
2. นางสาวจิราภรณ์  ฝูงใหญ่
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 25 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แสงอ่อน
2. นางสาววรรัตน์  ประมูลพงษ์
3. นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์ใด
 
1. นางทัศนีย์  โกษาแสง
2. นายอดิศักดิ์  จันนี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 56.8 เข้าร่วม 59 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกัญญารัตน์  คณากัน
2. นายกิตตินันท์  อัมพร
3. นางสาวจริณญาพร  มหาชนะวงษ์
 
1. นายเพชร  สะอาดเอี่ยม
2. นางสาวรุ่งทิวา  คาถา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง 47 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  แสวงผล
2. นางสาวยุพารัตน์  บุญทวี
 
1. นางพงศ์ผกา  บัวหอม
2. นายพลวุฒิ  เอ้หวัง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70.75 เงิน 42 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวมลฤดี  แสวงผล
2. นางสาวลินรตา  ไชยศรี
 
1. นายไพรวัล  ดวงตา
2. นางสาวรุ่งระวี  สมชม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 34 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายพัทธดนย์  บุตรจันทร์
 
1. นางสุภัทรา  บุญยิ่ง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 26 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นางสาวธนภรณ์  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวสุรางค์  มีจอม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 79.95 เงิน 32 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงพิญาดา  เนาวนิตย์
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพพาทอง
 
1. นางสุภัทรา  บุญยิ่ง
2. นางสาวสุพัตรา  วงศ์อินตา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77.84 เงิน 39 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวลินลณี  อุทพันธ์
 
1. นางสาววิจิตรา  กลิ่นแก้ว
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 43 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  โคตรพัฒน์
 
1. นางสาวสิรินันท์  สุทธิประภา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 52 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. นายอนวัช  รสจันทร์
 
1. นางทับทิม  เจริญตา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 63 ทองแดง 52 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายธีรภัทร  ตาทอง
 
1. นายกัปตพล  ควรชม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 34 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  พันธ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุฑามาศ  ศรีโย
3. เด็กหญิงอริยธิดา  ยังคง
 
1. นางธนัญญาภัค  อินไช
2. นางสาวปัทมปาณี  แวงวรรณ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 43 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวปรานีนุช    จำปาปรีดา
2. นางสาวปิยะธิดา   ผลจันทร์
3. นายอดุลเดช   มูลสาร
 
1. นางสาวกชพร   จันทร์งาม
2. นางสาวสมปอง   มิคคสิงห์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 51 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติมา  ผิวแดง
2. เด็กหญิงพรวิภา  คำทอง
3. เด็กหญิงเกตุสุดา  บุญทวี
 
1. นางพวงทิพย์  ธิมาชัย
2. นางพัชรีพร  เชื้อเมืองพาน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.5 เงิน 20 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวศิริกรณ์  ไชยสัจ
2. นางสาวสิริกร  ห้องแซง
3. นางสาวสิริวิภา  เงางาม
 
1. นางสาวอัจฉรีรัตน์  ศิริ
2. นางสาวฝนใหม่  ศรีใสคำ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 56 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงณิชา  แสงศรี
2. เด็กหญิงปอกาณฑ์  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงพิชญาภา  พรมตัน
 
1. นางสาวพัศตราภรณ์  สมนึก
2. นางสาวคณิตา  ศรีธานี
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 12 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาวจีรวัลย์  ศรีวะรมย์
2. นางสาวชุติกานต์  อ่อนสีดา
3. นางสาวพุทธรักษา  ละเกษ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทองคำ
2. นางนันทน์ณัฏฐ์  จันทร์เรือง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.1 ทอง 8 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กชายกฏิชฎากร  ราษฎรดี
2. เด็กหญิงกัญธิตา  ทับแสง
3. เด็กชายมงคลชัย  ช่างทำ
 
1. นางทองเลื่อน  สิทธิสาร
2. นายสุรพจน์  บัวเขียว
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.8 ทอง 19 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  ไขบรรเทา
2. นางสาวจุฑาภรณ์  สีชมภู
3. นายอนุชา  ปาละวงศ์
 
1. นางทองเลื่อน  สิทธิสาร
2. นายสุรพจน์  บัวเขียว
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 59 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วงษ์ปัตตา
2. เด็กหญิงอุษณีย์  หวายฤทธิ์
 
1. นายพงษ์เทพ  วงษ์ไกร
2. นางอรพร  วงษ์ไกร
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 57 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายจิรวัฒน์  โยธาภักดี
2. นายทรงพล  คูพรรคสกุล
 
1. นายศุภชัย  ทองเข็ม
2. นายกิตติศักดิ์  อินไช
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 33 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. เด็กชายวรวุฒิ  สิงหนสาย
2. เด็กชายสิทธิพร  สิทธิพรม
 
1. นายวัชระ  หมื่นแสน
2. นายพิสิฐ  พรมโสภา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93.5 ทอง 5 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. เด็กชายยศศิลา  อ่อนแก้ว
2. เด็กชายสหรัฐ  โพธิ์สาพิมพ์
 
1. นายพงษ์เทพ  ทองจันทร์
2. นายวัชระ  หมื่นแสน
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายธีรเมธ  มีชัย
2. นายนครินทร์  พวงจำปา
3. นายนภัสรพี  ผิวคำสิงห์
 
1. นายธีรวัฒน์  ดวงสิน
2. นางอรุณี  แก้วใส
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง 16 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีมันตะ
2. นางสาวชุติมา  ภูจีวร
3. เด็กหญิงปุญญิศา  ไชยแสง
4. เด็กหญิงลาวัณย์  จันดา
5. เด็กหญิงโยษิตา  กังวลงาน
 
1. นางสาวยุวลี  บุญสร้อย
2. นางสาววาสนา  โมคาพันธ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง 42 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวปิ่นแก้ว  พรมบุญทา
2. นางสาวลลิตา   สีสัมฤทธิ์
3. นางสาววรินทร  จัตวาภักดี
4. นางสาวอภิสรา  บุญทวี
5. นางสาวแพรวพัตรา  ยอดสิงห์
 
1. นางสาวยุวลี  บุญสร้อย
2. นางสิริลักษณ์  วายโสกา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 23 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  ไชยสัจ
2. เด็กหญิงธนัชพร  กาลจักร์
3. นางสาวปวิชญา  ไปใกล้
4. เด็กหญิงสุภิตรา  สารารัตน์
5. เด็กหญิงสุรภา  บุญจันทร์สุนีย์
 
1. นางสาวประภา  พวกพ้อง
2. นางวริษรา  หยุดยั้ง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.3 ทอง 27 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกนกวรรณ  ใหมคำ
2. นางสาวกมลลักษณ์  จารุมี
3. นางสาวนิตรยากร  อ่อนมิ่ง
4. นางสาวรุจิรา  ตาสา
5. นางสาวไปรยา  มูลสา
 
1. นางสาวอโนมา  เกษแก้ว
2. นายจตุพร  ชมภูพื้น
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.75 ทอง 16 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสนจันทร์
2. เด็กชายธรรมรัตน์  สุขนา
3. เด็กชายธีระภักดิ์  ขันทีท้าว
4. เด็กหญิงน้ำฝน  อองตัน
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  สีนวน
 
1. นายทินกร  จักษุทิพย์
2. นายสุรพจน์  บัวเขียว
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง 16 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวจณิตา  จันลาชัย
2. นายณัฐพล  คำใบ
3. นายนัฐวุฒิ  แก้วกัญญา
4. นายภูวฤทธิ์  บุญบรรลุ
5. นางสาวสุพรรณิการ์  นวพัฒน์ธานี
 
1. นายอภิชาติ  แสนสี
2. นางอมรรัตน์  คำจันทร์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 33 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  วิลาจันทร์
 
1. นางสาวจุไรวรรณ  แสนโท
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง 19 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นางสาวมนศิลา  นางาม
 
1. นายศุภชัย  ชูรัตน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.4 เงิน 53 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงจิตอนงค์  เวชกามา
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  หลาบคำ
 
1. นางศิริพร  ทุมจันทร์
2. นางสายขวัญ  จึงจิรโรจน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79.1 เงิน 43 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นายกฤษดา  พงษ์วิจิตร
2. นางสาวรัตติยากร  วันศุกร์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ทองบ่อ
2. นางนิภาภรณ์  บุญทวี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.8 ทอง 44 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกิดาการ  ทุมเสน
2. นางสาวจริยา  สุขสบาย
3. เด็กหญิงณัฐวิกร  ทิทา
4. เด็กหญิงทัตพิชา  นาโสก
5. เด็กหญิงทิพย์กมล  แสงภักดี
6. เด็กหญิงปิยพร  เรืองสุข
7. เด็กหญิงมลชญาทิพย์  แสงภักดี
8. เด็กหญิงศิริลักษ์  มุกธวัตร
9. นางสาวสุจารีย์  ศรีอุบล
10. นางสาวอาริยา  แก้วประดับ
 
1. นายชรินทร์  ยาตะลี
2. นายกิติภรณ์  ทันกิ่ง
3. นางสาวศิริกานต์  โคตรพันธ์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.4 ทอง 12 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายกมลชัย  ไชยแสง
2. นายคนาธิป  บุทธนา
3. นายชัยชนะ  แดงอาจ
4. นายณิชภญ  พร้อมสุข
5. นายทัตพงศ์  รักษ์บุญ
6. นางสาวธัญญามาศ  ไชยกมล
7. นางสาวธัญญารัตน์  ชัชวาลจิรโรจน์
8. นายนันทวิทย์  ศรีไชย
9. นางสาวสิริมา  คำมั่น
10. นางสาวสุชัญญา   คุ้มบุญ
 
1. นายชัยชนะ  ศรีอุบล
2. นายคำแสน  กุลบุตร
3. นายศราวุธ  เพ็งวัน
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84.4 ทอง 13 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายกรกฎ  เที่ยงเจริญ
2. นายจักรพงษ์  ตรีเนตร
3. นายชาคริต  ลีแวง
4. นายธนโชติ  สุขชัย
5. นายพรประเสริฐ  กัลยา
6. นายพรหมพิริยะ  วงค์จันทา
7. นายพิชิตพงษ์  อาจเอี่ยม
8. นายพีรพงศ์  บุปผาดา
9. นายอัครพงค์  โคชขึง
10. นายเถลิงศักดิ์  วงษ์ชัยยา
 
1. นางสาวสุรางค์รัตน์  ศรีพุทธรินทร์
2. นายพิเชฐ  ลำดวน
3. นายธันฐกรณ์  ศิวประสิทธิ์กุล
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 77.3 เงิน 31 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กชายกิตติภพ  ทองศิริ
2. เด็กชายจิรยุทธ  ผาผง
3. เด็กชายณัฐกร   แสงส่อง
4. เด็กชายณัฐพงศ์  ขันชะลี
5. เด็กชายณัฐพล  เข็มเพชร
6. เด็กหญิงพรทิพย์  สีคำ
7. เด็กชายพูลทรัพย์  เยาวบุตร
8. เด็กหญิงยลรดี  เขียวสุดตา
9. เด็กชายวีระภัทร  สุวรรณเพชร
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  แพงกันญา
 
1. นางจำปา  บุญมาก
2. นายสมัคร  ทองเลิศ
3. นางสาวสนุกภรณ์ชนก  ชูชัยโตธนพัฒน์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 24 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวกนกอร  นักธรรม
2. นางสาวธัญชนก  สัตย์ซื่อ
3. นางสาวนัสศลา  คะสาร
4. นางสาวพรพิมล  กันภัย
5. นางสาววิไลวรรณ  บุญสำเร็จ
6. นางสาวศศิภา  พิณดิษฐ
7. นางสาวสุขพรรษา  ศรีสุข
8. นางสาวสุนิสา  ปิ่นคำ
9. นางสาวสุพรรณิกา  ปัสสาพันธ์
10. นางสาวแพรพลอย  ฤทธิ์ม่วง
 
1. นางจำปา  บุญมาก
2. นายสมัคร  ทองเลิศ
3. นางสาวสนุกภรณ์ชนก  ชูชัยโตธนพัฒน์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 41 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  รีสิงห์
2. เด็กชายอภิวิชญ์  แสงเพชร
 
1. นายณัฐวัตร  สีสัน
2. นายอภิสิทธิ์  เสษฐะ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 26 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวจินต์จุฑา  สิงคิบุตร
2. นางสาวศศิชา  จันชุม
 
1. นางปิติพร  ทองไชย
2. นายวีระศักดิ์  คำแก่น
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 37 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายกฤษณัฐ  วงษ์ศรีชา
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 29 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายอรรถพันธ์  อ่างแก้ว
 
1. นายปิยะพงษ์  ตรังเจริญพาณิชย์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 44 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงนิชากร  เพชรมา
 
1. นายชัชชัย  บุญมาศ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94.3 ทอง 34 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  คำมั่น
 
1. นายปรเมศวร์  เสืออุดม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 44 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นายสุรพงษ์  โสมาบุตร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 53 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาวปณิตา  สุขวาสนะ
 
1. นายพนา  บุญทวี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 54 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายณัฐพล  ชินนะแสง
 
1. นายชัชชัย  บุญมาศ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 56 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายธนภัทร  คณาชอบ
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 27 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  อินอ่อน
2. เด็กหญิงพิไลวัลย์  ขันเงิน
 
1. นายพงศ์พยนต์  ไชยยงค์
2. นายสุริยา  วุ่นชีลอง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 51 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ดอกบัว
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นายวุฒินันท์  บรรลือทรัพย์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 53 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. นางสาวนรินรัตน์  สมฤทธิ์
2. นางสาวรุ่งลาวัณย์  แสงวงศ์
3. นางสาวสุพรรณษา   พันศร
 
1. นายยุทธนา  ผาเวช
2. นางจริยาวดี  คุณสุทธิ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 32 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฐฐินันท์  ดอกบัว
2. นายณัฐวุฒิ  ธรรมสูตร
3. นางสาวแคทลียา  กุมารสิทธิ์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง 22 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายกมลภพ  ดวงภาค
2. นายชินภัทร  แสงสุข
3. เด็กชายนพคุณ  คำใช้
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  สงวนศิล
5. นายอภิรักษ์  คลังอาจ
6. เด็กชายเตชิน  พรหมภักดี
 
1. นางสาวอรุชา  สุฉายา
2. นายคมสันต์  พิมพ์แพทย์
3. นายชิราวุฒิ  สีหามาตย์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75.25 เงิน 55 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นายธยานวัติ  หลวงสนาม
2. นางสาวธิติมา  ลาดทา
3. นายนุติตะวัน  สิงห์แข็งแรง
4. นายวาคิม  แก้วจันทร์
5. นายศุภกิจ  สนธิลา
6. นายอภิรักษ์  บุตรรักษา
 
1. นายอนันต์  ประมวล
2. นายพนา  บุญทวี
3. นายทินกร  จักษุทิพย์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.6 ทอง 8 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายกฤชพล  เวียงลอ
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วจังหาร
3. เด็กชายกิตติพงศ์  พยุงวงษ์
4. เด็กชายจักรพงศ์สิณ  ทองเฟื่อง
5. นางสาวจันทรวิมล  ศรีชนะ
6. นางสาวจิรวรรณ  สงวนรักษ์
7. นายชลันธร  ทองบ่อ
8. นางสาวชไมพร  พรหมจันทร์
9. นางสาวณัฐกานต์  เวฬุวนารักษ์
10. เด็กหญิงณัฐนนท์  คำแสง
11. นายทักษ์ดนัย  มูลสาร
12. นางสาวทิพย์นารี  ทองโสม
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  มูลพานิชย์
14. เด็กหญิงนฤตปรียา  วงษ์จันทร์
15. นายนันทวุฒิ  สิงห์หำแห
16. นายพงศ์พัฒน์  ดีเสมอ
17. เด็กหญิงพรทิพา  ขันคำ
18. เด็กหญิงพรรณิภา  จันทร์สว่าง
19. นางสาวพิมพร  กล้าหาญ
20. เด็กชายพูนภัทร  บุญทวี
21. นายราชัน  พันธ์เพชร
22. เด็กชายรุ่งรดิศ  แสวงหา
23. นางสาววรินดา  ภาคแก้ว
24. นางสาววริสรา  มหิศยา
25. เด็กหญิงวิลาสินี  ภาคแก้ว
26. นายวิศวะ  อุปพันธ์
27. เด็กหญิงศุภรัตน์  บุญปก
28. นายสันติชัย  สิทธิณรงค์
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินทรี
30. นางสาวสุพรรษา  แก้วใส
31. เด็กหญิงหทัยชนก  ทองเฟื่อง
32. นายอติชาติ  โพธิ์ด้าม
33. นายอภิวัฒน์  วงศ์คำจันทร์
34. นายอิศรา  ศรีมันตะ
35. นายเกรียงไกร  จันทร์งาม
36. นายเด่นดนัย  ทองเฟื่อง
37. นางสาวเนตรดาว  ไชยแสง
38. เด็กหญิงเพชรลดา  ชายทวีป
39. นายเอกราช  พยุงวงษ์
40. เด็กชายไพโรจน์  กล้าหาญ
 
1. นายเอกราช   บัวหอม
2. นายอนุภาพ  ชูรัตน์
3. นายวุฒินันท์  บุญพา
4. นายเพชรินทร์  วาดสีดา
5. นายเอกอุดม  แฟสันเทียะ
6. นางพงศ์ผกา  บัวหอม
7. นายธนกร  พุทธพรหม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง 20 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พงศ์พันธ์ุ
2. นางสาวจตุพร  รุ่งเรือง
3. นางสาวจิรัญญา  อินอ่อน
4. นายชยานันต์  รุ่งเรือง
5. นางสาวชลมาศ  วิเศษเนตร
6. นายชุติพนธ์  สิงหา
7. นายณัฐนัย  พึ่งภักดิ์
8. นายณัฐวุฒิ  เขียวคราม
9. นางสาวทรายแก้ว  สุขสะอาด
10. เด็กหญิงทิพอัปสร  เมืองคง
11. นายธวัชชัย  ราชาดี
12. นายธัญกร  แสงอ่อน
13. นายนครินทร์  บุญเติม
14. นางสาวบุญรัตน์  ล้วนสี
15. นายพงษ์นรา  งิ้วลาย
16. เด็กชายพรหมรังสี  พลันลัดโพธ์
17. นายภานุพงษ์  รายทองคำ
18. นายภูมิภัทร  พิศดาร
19. นางสาวมัทนา  พรมดี
20. นางสาววรรวิษา  จำเริญ
21. เด็กหญิงวริศรา  บุญเกิด
22. นางสาววิชุลดา  หอมหวล
23. เด็กหญิงวิภาพร  พลลือ
24. นายวีระวัฒน์  ศรีสวัสดี
25. นางสาวศศิประภา  เมืองคง
26. นายศิวะ  บุญทวี
27. เด็กหญิงสงกรานต์  โกมลหิรัญ
28. นางสาวสติมา  สิงคำ
29. เด็กชายสมสตาร์  กระบวนศรี
30. นางสาวสุดปรารถนา  ช่างเหล็ก
31. นางสาวสุทธิดา  ทองบ่อ
32. นางสาวสุพิชชา  พึ่งวงษ์
33. เด็กชายสุรบดี  วงษ์รัตน์
34. นายสุวิจักษณ์  สีสิงห์
35. นายหัสดินทร์  ทองรักษ์
36. นายอดิศร  อุดรพันธ์
37. เด็กชายอธิศ  สอนเชียง
38. เด็กชายอภิรักษ์  เข็มเพชร
39. นายเกริกฤทธิ์  พันดวง
40. นางสาวเยาวมาลย์  มังฉกรรณ์
 
1. นายพงศ์พยนต์  ไชยยงค์
2. นายสุริยา  วุ่นชีลอง
3. นายธีรชาติ  อุดมญาติ
4. นางสุภวรรณ์  ไชยยงค์
5. นางกรองทิพย์  คำจีนศรี
6. นางจำปา  บุญมาก
7. นายนันทวุฒิ  ติยะโคตร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.4 ทอง 15 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายกรณิศ  ภูทองทิพย์
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง 43 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายพีรวัส   คงบุญวาส
 
1. นายวิรุฬ  แก่นบุบผา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.8 ทอง 5 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงนราพร  บุตรสาร
 
1. นายวินัย  ฆ้องณรงค์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.2 ทอง 19 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาววิภาพร  เวฬุวนาธร
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.38 ทอง 38 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายอภิรักษ์  คลังอาจ
 
1. นายปิยะพงษ์  ชายทวีป
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายธีรภัทร์  โนรินทร์
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 54 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงพัชรารัตน์  สุขน่วม
 
1. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.75 ทอง 42 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาววิภาพร  เวฬุวนาธร
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายกรณิศ  ภูทองทิพย์
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.98 ทอง 22 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายกิตติศักดิ์  จันทะวัตร์
 
1. นางชุติมาภรณ์  ฝนกระโทก
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 29 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีมันตะ
 
1. นายเอกราช   บัวหอม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง 23 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. นางสาวปุุษยา  ไชยนา
 
1. นางสุมาลี  ลุนาบุตร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กชายเจษฏากร  ไขบรรเทา
 
1. นายอนันต์  ประมวล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 35 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายวุฒิไกร  ใจทัด
 
1. นายเกรียงไกร  รินทร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 46 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กหญิงญานิกา  สอนมณี
 
1. นายอนันต์  ประมวล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.6 ทอง 30 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวภัทรมน  ประทุมชาติ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ศมน  น้อยคำพวง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 35 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายจักรกริช  นาเวียง
2. นายชยานนท์  เหมือนเพ็ชร์
3. นายชานนท์  ศรีชัย
4. นายณัฐวุธ  ศาลารมย์
5. นายพชร  ลุสุข
6. นายภาณุพงศ์  ประสมรักษ์
7. นางสาวอนันตยา  ศิริ
8. นายอภิชัย  หาริชัย
9. นายเจริญวิวัฒน์  เจริญตา
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
2. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
3. นายชิราวุฒิ  สีหามาตย์
4. นายชวลิต  วงศ์ไชยา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 76.42 เงิน 27 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวกมลทิพย์  โพธิ์สาพิมพ์
2. นางสาวกัญญาวัชร  กาเมือง
3. นางสาวกันยารัตน์  สมนึก
4. นางสาวกุลธิดา  สายยืน
5. นางสาวขวัญฤทัย  ไคร่บุตร
6. นายจิรายุ  แสงจันทร์
7. นางสาวดาริกา  แจ่มจิตร
8. นางสาวดาริณี  ศรีสว่าง
9. นางสาวดาวฤดี  พวงภู่
10. นางสาวทักษอร  ทองโกฏิ
11. นายธนพงษ์  โฮงทอง
12. นายนันทวุฒิ  เมืองจันทร์
13. นางสาวประภาศรี  บุพชาติ
14. นายพชรวัฒน์  ไชยบัวรินทร์
15. นางสาวพรรณิภา  ใบบ้ง
16. นางสาวพัชริฎา  ปัญญาไว
17. นางสาวพัลลภา  ดอกบัว
18. นายพิทวัช  พันทะศรี
19. นางสาวภัทรมน  ประทุมชาติ
20. นางสาวรัชนีกร  บุตตะวงค์
21. นางสาววชิราภรณ์  อุนาพันธ์
22. นางสาววรรณพร  สมหมาย
23. นางสาววริศรา  ทุมมา
24. นางสาววิชชุดา  ไชยวรรณ์
25. นายวุฒิไกร  ใจทัด
26. นายศตวรรษ  สมสวย
27. นายศรายุธ  ศุภพินิ
28. นางสาวศิริยากรณ์  เปรยะรัตน์
29. นายศิษฏิคม  ทำทอง
30. นายศุภชัย  ไชยวรรณ
31. นางสาวสินใจ  ไชยจักร์
32. นางสาวสุกัญญา  วงศ์พันธ์
33. นางสาวสุกัญญา  วิชานนท์
34. นางสาวสุนิสา  ส่องแก้ว
35. นางสาวสุพัชรพร  วงสมัคร
36. นางสาวสุภาวดี  หอมจำปา
37. นางสาวอริสรา  ยืนยง
38. นางสาวแสงบุหลัน  แสนสุข
39. นายไกรลาศ  ดอกจันทร์
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
2. นายกณวรรธน์  บุญหล้า
3. นางสาวปริศนา  กระสังข์
4. นางสาวอัจฉรา  ทุมจันทร์
5. นางสาวทัศนีย์  สีดามา
6. นางณัฐชยา  ศรีโยธา
7. นางร้อยรัตน์  แก้วพิพัฒน์ธำรง
8. นางสาวจันทรา  บุญขาว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 75 เงิน 15 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายภาณุพงศ์  ประสมรักษ์
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 70 เงิน 24 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายณัฐวุธ  ศาลารมย์
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายธนากร  มลิวัน
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88.16 ทอง 5 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายธนากร  มลิวัน
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 79 เงิน 14 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายจักรกริช  นาเวียง
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 18 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายธนากร  มลิวัน
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 73 เงิน 56 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงจินตนา   จันทิบุตร
2. เด็กหญิงญาราภรณ์  สารีโท
3. เด็กชายทัศน์พล  ปิ่นรัตน์
4. เด็กชายปฏิพล  แก้วหาญ
5. เด็กหญิงพรกมล  ศรีดี
6. เด็กหญิงพรพิมล  เมืองพิล
7. เด็กชายพิชิตชัย  บุญน้อย
8. เด็กชายสรสิช  ดอกบัว
9. เด็กหญิงอรปรียา  นาคสุนทรเวทิน
10. เด็กชายเฉลิมชัย  สุวรรณะ
 
1. นางนาฏจารีย์  วงษ์สิรภัค
2. นางสาวสุพิชฌาย์  สุฉายา
3. นางสาวกนกวรรณ  จินนะคำ
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 77.8 เงิน 56 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวคริสมาสต์   มูลสาร
2. นางสาวจุฑาทิพย์   โสมาบุตร
3. นางสาวตะวันฉาย  ภูมิพันธ์พงษ์
4. นางสาวนภัสสร   มุละสิวะ
5. นางสาวนันพัฒน์   คำประวัติ
6. นายรัชชานนท์   วงษ์ศรีแก้ว
7. นายวศิน   ไชยมี
8. นายวิศิษฐ์   มูละสิวะ
9. นายศุภชัย   น้ำใจดี
10. นายสิทธิพงษ์   ชิณสิทธิ์
 
1. นางสุเนตร  ศรีวสุทธิ์
2. นางสมสวาท  โพธิ์กฎ
3. นางกัญญา  สีดี
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 41 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สอนการ
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  คุณสุทธิิ์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไวยะพันธ์
4. เด็กหญิงนงลักษณ์  พินิจดำ
5. เด็กหญิงนฤภร  ตฤณดา
6. เด็กหญิงพัชรพร  มาสิงห์
7. เด็กหญิงภัคจิรา  บุญกิจ
8. เด็กหญิงภัททิยา  แสนทำพล
9. เด็กหญิงศศิกานต์  บัมเรล
10. เด็กหญิงสิริปรียา  เมฆขยาย
 
1. นางนาฏจารีย์  วงษ์สิรภัค
2. นายเจษฎา  ชื่นตา
3. นางสาวกนกวรรณ  จินนะคำ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 45 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา   ไตรยสุทธิ์
2. นางสาวนาตาลี   บุญยอ
3. นางสาวปิยดา    อินทนาม
4. นางสาวพรพิมล   สุวรรณเพชร
5. นางสาวศิริรัตน์   หงษ์คำ
6. นางสาวสุชาวดี   มาตขาว
7. นางสาวอาทิญา   ตาสว่าง
 
1. นางสเนตร  ศรีวสุทธิ์
2. นางสาวพิมชนก  โมกขรัตน์
3. นางสมสวาท  โพธิ์กฎ
4. นางกัญญา  สีดี
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.75 ทอง 9 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกรรณิกาณ์  ทับแสง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำหงษา
3. เด็กชายจตุรงค์  สิทธิหา
4. เด็กชายจีระศักดิ์  มีชัย
5. เด็กหญิงชรินรัตน์  คุณสุทธิิ์
6. เด็กหญิงธาริดา  วรสาร
7. เด็กชายธีระวัสส์  โพธิ์ศรีน้อย
8. เด็กชายนันทะวัฒน์  สุริยะวงค์
9. เด็กชายปริวัตร  ทับแสง
10. เด็กหญิงปุณยนุช  คุณสาร
11. เด็กหญิงพรทิพย์  อินทร์ลี
12. เด็กหญิงวนิดา  พิลาดี
13. เด็กชายวิสันต์  ดีล้วน
14. เด็กหญิงศิรินันท์  สุวรรณลา
15. เด็กหญิงศุภิสรา  สุทธิจันทร์
16. เด็กชายอาทิตย์  สุมานิตย์
 
1. นางนาฏจารีย์  วงษ์สิรภัค
2. นางสาวญาดา  กระแสร์วล
3. นายเจษฎา  ชื่นตา
4. นางสาวกนกวรรณ  จินนะคำ
5. นายศราวุธ  เพ็งวัน
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกรรณิการ์  ทับแสง
2. นายคมสัน  ดวงคำ
3. นายจิรวัฒน์  วงหาญ
4. นายจีรยุทธ  เพชราชัย
5. นายต้นน้ำ  สมคะเณย์
6. นายทศพร  บุตรพรม
7. นางสาวธัญวรัตม์  ยาษาภา
8. นายนันทชัย  ภูตีกา
9. นางสาวพรปวีณ์  จันทร์เต็ม
10. นางสาวพีรพิมล  สุ่นสา
11. นางสาวรัตนาปราณี  สร้อยแก้ว
12. นางสาววนัชพร  อภัยภักดิ์
13. นายวัชรพล  พระคุณเลิศ
14. นางสาวสุภชา  ทับศรีรักษ์
15. นางสาวอรทัย  ในจิตร
16. นางสาวอาภาพร  ปัสสาพันธ์
 
1. นางนาฏจารีย์  วงษ์สิรภัค
2. นางสาวเทพี  มณีกุล
3. นางวิทิตา  นามมนตรี
4. นางสาวกนกวรรณ  จินนะคำ
5. นายเจษฎา  ชื่นตา
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 75 เงิน 34 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายชิษณุชา  วิระติกุล
2. เด็กหญิงนพวรรณ  สีนวน
3. เด็กชายปริวัตร  ทับแสง
4. เด็กชายปิยวัฒน์  มัฆวิมาลย์
5. เด็กชายภาคิน  จารุสินธุ์
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
2. นายศราวุธ  เพ็งวัน
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.4 ทอง 16 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาวชนันทกานต์  น้อยพิทักษ์
2. นางสาวพิทยาภรณ์  มูลสาร
 
1. นางสุภาวดี  จำรูญ
2. นางปรียาวดี  วิเวก
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85.6 ทอง 26 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกมลชนก  นาสุนทร
 
1. นางสาวศมัชญา  ทองกันยา
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 56 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายสิปปกร  เพิ่มผล
 
1. นางมะลิวัลย์  ดำริห์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 34 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายเจษฎา  งามทอง
 
1. นางสุมณฑา  จันทร์จรูญ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.4 เงิน 38 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายภาสกร  ศิลปกิจสกุล
 
1. นางศิริพร  พันธ์ละออ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 30 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายชวัลกร  บัวระพันธ์
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  บุญช่วย
3. เด็กหญิงฐานิตา  โพธิ์สาจันทร์
4. เด็กชายสหสริน  ชัยนคร
5. เด็กหญิงอรจิรา  บุราญรัตน์
 
1. นางพัชรนันท์  วงศ์สิริภัทร์
2. นางรุจิเรข  เวชคงกิตติกร
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89 ทอง 37 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาวจิรารักษ์  มูลสาร
2. นายบริพัตร  มูลสาร
3. นายบุญญฤทธิ์  มิ่งขวัญ
4. นายวัฒน์ธนภัทร  กุ่มงาม
5. นางสาวสิริรัตน์  พลมาตย์
 
1. นางสาวภัทรสุดา  แก้วสีขาว
2. นายสุรพจน์  บัวเขียว
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 56 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมพ์ภาค
2. เด็กหญิงสิริภา  จันทะชำนิ
 
1. นางจิราพร  ใยวัน
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 71.5 เงิน 47 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวกุลวดี  มีคุณ
 
1. นางเอ็มไพร  วิเศษพงษ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77.83 เงิน 36 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  ตะโคดม
2. เด็กหญิงอพัชชา  นามคำ
 
1. นางสาวไพลิน  มาคิน
2. นางสาววิภา  จินนะงาม
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกฤติกา  สราญรมย์
2. นางสาวรุ่งนภาพร  สุวรรณโซ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทุมจันทร์
2. นางสาวพัชรพร  เมืองจันทร์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวชลธิชา  คำพิมพ์
2. นายทิวทัศน์  ทวีพันธ์
 
1. นางสาวณัฐชญา  อมรฤทธิ์
2. นางสาวไพลิน  มาคิน
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.67 ทอง 26 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกนุชณภิศ  แก้วปัน
2. นางสาวญาณภัทร  ปากหวาน
3. นายณัฐพงษ์  ทาริวงศ์
4. นายณัฐพล  โคตนู
5. นางสาวพรรณวดี  คุณสุทธิ์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทุมจันทร์
2. นางสาวณัฐชญา  อมรฤทธิ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 39 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวปนัดดา  มูลจันทร์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทุมจันทร์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78.8 เงิน 52 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. เด็กชายคุณากร  มีสิทธิ์
2. เด็กชายจักรินทร์  แก่นสาร
3. เด็กชายชินกฤต  ทองเกลี้ยง
4. เด็กชายธนภัทร  บางดี
5. เด็กชายธรรม์  แซ่ตั้ง
6. เด็กชายปริญญา  หลอมทอง
7. เด็กชายภควัฒน์  สังวรจิต
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แก้วเก่า
 
1. นายสุพิศ  ครองบุญ
2. นายวัชระ  หมื่นแสน
3. นางสาวสุภาวดี  พลขันธ์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 24 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายกิตติชัย  ผลจันทร์
2. นายชัยวัฒน์  เวฬุวนารักษ์
3. นายธนภัทร  แสนจันทร์
4. นายพิทยา  ทองไชย
5. นายวีระวัฒน์  สายรัตน์
6. นายสุรศักดิ์  ไชยรักษ์
 
1. นายพงษ์เทพ  วงษ์ไกร
2. นายเจตน์  สิงห์ตา
3. นายชัชวาล  ประสารศรี
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 70.5 เงิน 35 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกุลกานดา  ประสารศรี
2. นางสาวจารุกิตติ์  ผิวทอง
3. นายชยพล  เปรี้ยวหวาน
4. นางสาวนัฐธฌา  อุทพันธ์
5. นางสาวบุศรินทร์  แสนศรี
6. นางสาวพรทิพย์  วรรณโคตร
7. นางสาวรติกานต์  ทาสีเพชร
8. นายวิทวัส  ทองน้อย
9. นางสาวอุภัยภัทร  แสนสิ่ง
10. นายเตชินท์  ศรีจันทร์
 
1. นายศราวุธ  เพ็งวัน
2. นายรุจน์  กลางคาร
3. นายโชคทวี  บุญจันทร์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 88.5 ทอง 8 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายพิรุณเทพ  แก้วพิลึก
2. เด็กชายวรกร  ทุมจันทร์
3. เด็กชายวฤทธิ์  สีลา
4. เด็กหญิงอรรถพร  อรรถวณิช
5. นางสาวเกวรินทร์  รูปไข่
 
1. นางธัญญนันต์  เตียวเจริญกุล
2. นางสาวฝนใหม่  ศรีใสคำ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88.17 ทอง 10 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกัลยากร  สาวะพันธ์
2. นางสาวญาศุมินทร์  แสงภักดี
3. นายภูริพัฒน์  อินทะปัดสูง
4. นางสาวศศิตา  สุดวิเศษ
5. นางสาวเจนขวัญ  สุธรรมวงศ์
 
1. นางกฤตอร  บุบผามาลา
2. นางสาวฝนใหม่  ศรีใสคำ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 48 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงปธีมาพร  มัสยามาศ
2. เด็กหญิงภัทรลดา  ทองเฟื่อง
3. เด็กหญิงสุรีพร  ศรีไชย
 
1. นางมลัยศรี  โพธิวรรณา
2. นางสาวสุนันทา  สิ้นโศรก
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70.5 เงิน 55 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวบุบผาชาติ  ท้องที่
2. นางสาวสิราวรรณ  ศรีธรรมมา
3. นายอานนท์  บุญศรี
 
1. นางสาวธิชญา  อายุยืน
2. นางสาวกาญจนา  พื้นพรหม
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.2 ทอง 7 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายกนกพล  พากเพียร
2. เด็กหญิงชุติมา  สุรารัตน์
3. นางสาวศศินา  วงศ์ทา
 
1. นางเนตรดาว  ศิวประสิทธิ์กุล
2. นางสาวชลธิชา  จันทร์ขาว
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.4 ทอง 10 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายปริญญา  ไพรสารี
2. นายศุภกิจ  ธรรมปัต
3. นางสาวเยาวลักษณ์  สุรำไพ
 
1. นางวิราภรณ์  บำรุงภักดี
2. นางญาณัฎฉราณี  เฮนซ์เนอร์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 50 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายจักรพันธ์  แสงพรม
2. นายปรมรรษ  เพชรสถาพร
 
1. นายชาตรี  สมคะเณย์
2. นางจิตติมา  พูลเพิ่ม
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 40 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายศักดา  โยคะวัตร
2. นายเขมทัต  อริยะนนทกร
 
1. นายศักดิ์ศรี  กัญยะ
2. นายอนุพงศ์  กิ่งมิ่งแฮ
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 32 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติบดินทร์   กองไทย
2. เด็กหญิงภัทราพร   แดงกลาง
3. เด็กหญิงอธิชา  กิ่งจันทร์
 
1. นางวีรณา   หลายวิวัฒน์
2. นางสาวศิริพร   รูปทอง
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 70.25 เงิน 39 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวคณิตา  เจริญตา
2. นางสาวภาวิดา  ชุมจันทร์
3. นายวรัญธร  จารุมาลัย
 
1. นายกิตติศักดิ์  อินไช
2. นางสาวเกษร  โสมณวัตร
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 46 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายจิรายุ  ทองโสม
2. นางสาวสิริยากร  ลายเมฆ
 
1. นายศักดิ์ศรี  กัญยะ
2. นายอนุพงศ์  กิ่งมิ่งแฮ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 75 เงิน 32 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายอรรถพล  พักพล
2. เด็กหญิงแทนย่า  โสมณวัฒน์
 
1. นางสาวอินทิรา  ธิมาชัย
2. นางสาวสุนันทา  สิ้นโศรก
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กชายพงศ์อมร  ทองไชย
2. เด็กชายเจตพล  เชี่ยวชาญ
 
1. นายศักดิ์ศรี  กัญยะ
2. นายอนุพงศ์  กิ่งมิ่งแฮ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 60 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ   ราชรี
2. เด็กหญิงจินตนาพร   แวงบุญ
 
1. นางสาวศิริพร   รูปทอง
2. นางวีรณา   หลายวิวัฒน์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 30 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายจรณินท์  วรรณโส
2. นายจิรวัฒน์  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวอินทิรา  ธิมาชัย
2. นางสาวอมรรัตน์  อินทร์โสม
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงพีรชญา  ช่างไชย
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  แว่นรัมย์
 
1. นายธวัฒชัย  รัตนะวัน
2. นางสาวดุจลดา  กองพันธ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 50 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวพรพิมล  แสงศรี
2. นางสาวสุดารัตน์  ขุนนรา
 
1. นายธวัฒชัย  รัตนะวัน
2. นางสาวอรธิมา  สมคะเณย์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวธนพร  ชัยจักร์
2. นางสาวปารวี  บุญเพลิง
 
1. นางสาวสุพิชชา  ตั้งตระกูล
2. นายสมพงษ์  ศรีมันตะ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 38 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายนวพล  พึ่งเพ็ง
2. เด็กชายภูมิพีรวิชญ์   กำลังหาญ
 
1. นางจิตติมา  พูลเพิ่ม
2. นายชาตรี  สมคะเณย์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายณัธวุฒิ  บุตตะเขียว
2. นายนครินทร์  ไชยรักษ์
 
1. นางสาวสุพิชชา  ตั้งตระกูล
2. นายสมพงษ์  ศรีมันตะ
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กชายคณิต  บุญบรรลุ
2. เด็กชายพีรยุทธ  บุญทวี
3. เด็กชายสุชาติ  มูลสาร
 
1. นายผดุงศักดิ์  มาสขาว
2. นายพุทธิศักดิ์  โพธิ์กฎ
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายนพรัตน์  บุญทวี
2. นายพีรณัฐ  สุนทรา
3. นายสุธิพล  คำโตนด
 
1. นายผดุงศักดิ์  มาสขาว
2. นายพุทธิศักดิ์  โพธิ์กฎ
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 45 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายราเมศวร์  อัสดาธร
 
1. นายทศพล  ชัยวิวัฒน์ตระกูล
2. นางสาวสุภาพร  แก้วหลวง
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65.1 ทองแดง 53 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายปณิธิ  ศรีธรรม
2. นายพัฒนกิจ  เชื้อเจ็ดตน
3. นายวสุ  ทะวันทา
 
1. นายทศพล  ชัยวิวัฒน์ตระกูล
2. นางสาวสุภาพร  แก้วหลวง
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 37 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายราเมศวร์  อัสดาธร
 
1. นางสาวสุภาพร  แก้วหลวง
2. นายทศพล  ชัยวิวัฒน์ตระกูล
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 76.6 เงิน 26 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายปณิธิ  ศรีธรรม
2. นายพัฒนกิจ  เชื้อเจ็ดตน
3. นายวสุ  ทะวันทา
 
1. นายคมกริช  วชิรัตนพงษ์เมธี
2. นางกัญทิมา  วชิรัตนพงษ์เมธี
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 29 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นายธราธร  อรอินทร์
2. นายสุรเดช  แซ่หว่อง
3. นายอรรถนนท์  จันเหลือง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ผิวคำ
2. นางปิยกาญจน์  บุญทศ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.5 ทอง 41 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นายณัฐกานต์  จัันใด
2. นายบูรพา  หอมหวล
3. นายวัชรพล  จันเหลือง
 
1. นายโกศล  ทวยทน
2. นายกิจเมธี  บุญมา
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 59 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ไชยแสง
2. เด็กหญิงอรปรียา  สามารถ
3. เด็กหญิงเมธาวี  บุรมย์
 
1. นางบังอร  คูเมือง
2. นางสาวเกษร  โสมณวัตร
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 30 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวกิตติภรณ์  จันทร์งาม
2. นางสาววาสนา  คำแสง
3. นายอนุวัฒน์  ผ่องใส
 
1. นางวัชรี  มูลสาร
2. นางสุพัตรา  สามาอาพัฒน์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกันต์กนก  พันเพ็ชร
2. เด็กหญิงนันทนา  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงพรมณี  บุญศรี
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  คำแสน
5. เด็กหญิงศิริการณ์  ทองลือ
6. เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  ผลจันทร์
 
1. นางพัทธนันท์  ทานะเวช
2. นายอนุพงษ์  ไพบูลย์
3. นางสาวสุภัทรา  แสงจันดา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 75 เงิน 33 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. นายจีรวัฒน์  ศิริโท
2. นางสาวนุสรา  พันธ์เพ็ชร
3. นายปัญพงษ์  ศักดิ์อาจ
4. นางสาววารินทิพย์  แจ้งสว่าง
5. นางสาววิลัยลักษณ์  ศรีจันทร์
6. นางสาวอรัญญา  จันทร์สว่าง
 
1. นางพัทธนันท์  ทานะเวช
2. นางสาวสุภัทรา  แสงจันดา
3. นายอนุพงษ์  ไพบูลย์
 
157 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 13 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  หุ่นทอง
2. เด็กหญิงอรนุช  สีดี
3. เด็กหญิงอารยา  ทองพันธ์
 
1. นางสุภาวดี  จำรูญ
2. นางปรียาวดี  วิเวก
 
158 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94.6 ทอง 5 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายธนากร  เนตรวงศ์
2. นายพลิศ   ชินมาตย์
3. นายวรปกรณ์  ประกอบแก้ว
 
1. นางชฎาพร  หมอกจันทึก
2. นายศราวุธ  เพ็งวัน
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกมลชนก  เวชกามา
2. เด็กชายคมสัน  ซอสูงเนิน
3. เด็กหญิงพัชรากร  กัมมันตะคุณ
 
1. นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์
2. นางชฎาพร  หมอกจันทึก
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 43 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายพงษ์ศิริ  พันธุ์คูณ
2. นายวัชรพล  สุรวงค์
3. นางสาวเพชรรินทร์  แสงแก้ว
 
1. นางชฎาพร  หมอกจันทึก
2. นางวัชรีกร  อินทร์หา
 
161 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 67 ทองแดง 49 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นางสาวชนาภา  ป้องกัน
2. นางสาวศศิธร  เรืองฤทธิ์
3. นางสาวแพรไหม  ขะลีรัมย์
 
1. นางพัชรินทร์  กองสินแก้ว
2. นางสะไบแพร  เศษสุวรรณ
 
162 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นายนาธาน  สายคำวงษ์
2. นางสาวพรรษมน  เวฬุวนารักษ์
3. นางสาวไพรินทร์   วงค์วรรณา
 
1. นางสาวกมลรัตน์  นักพรรษา
2. นายวัชรพล  เผ่าภูรี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 51 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชยา  พรมลิ
2. เด็กหญิงดวงจันทร์  จันทร์น้อย
3. เด็กหญิงอุทุมพร  สารศรี
 
1. นางสาวรัตติยา  โฉมเฉลา
2. นายสายันต์  ชำนาญสิงห์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.2 ทอง 45 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวกุลจิรา  คำศรี
2. นางสาวจุฑาทิพย์  วงษ์ศรีแก้ว
3. นางสาวพัชรินทร์  นาถาบำรุง
 
1. นางสาวรัตติยา  โฉมเฉลา
2. นายสายันต์  ชำนาญสิงห์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 28 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิปุณรัตน์  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงประภาสิริ  ทองน้อย
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  สมหวัง
 
1. นางสาวรัตติยา  โฉมเฉลา
2. นายสายันต์  ชำนาญสิงห์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92.3 ทอง 8 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวณัฐธิดา  คุ้มบุญ
2. นางสาวดวงกมล  กองหิน
3. นางสาวนิภาพร  กุมารสิทธิ์
 
1. นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์
2. นางชฎาพร  หมอกจันทึก
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง 47 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงจันทิมา  บุญเนตร
2. เด็กชายธนวัฒน์  บุญเนตร
3. เด็กหญิงปาริชาด  สุดาพรม
 
1. นางสิรินารี  ยังคง
2. นางบังอร  คูเมือง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง 37 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวชลธิชา  บุตรอำคา
2. นางสาวสุพิชญา  สีหามาตย์
3. นางสาวสไบทิพย์  อารัตผล
 
1. นางสิรินารี  ยังคง
2. นางบังอร  คูเมือง
 
169 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กชายอิศวะ  ทาทอง
 
1. นางสาวกาญจนา  สุกุล
 
170 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.2 ทอง 6 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกนกพร  ทากุ
 
1. นางสาวดวงโชติกาล  วงศ์ทอง
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 15 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เหลืองอ่อน
 
1. นายจตุพร  กุลบุตร
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 35 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายธนกร  จันทะมาลี
 
1. นายจตุพร  กุลบุตร
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 18 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายปัญญา  ยินดี
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  คนเพียร
3. เด็กชายอภิรักษ์  ภาวะนิจ
 
1. นางสาวดวงโชติกาล  วงศ์ทอง
2. นางบรรจง  พรหมเงิน
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 22 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นายกฤติพงษ์  เวนุอาธร
2. นางสาวบุญยวีร์  คำแก้ว
3. นายพิทยาพล   ธนารักษ์
 
1. นางปิ่นอนงค์  หอมหวล
2. นางสาวอัมพัน  วิเศษสม
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กชายทศพล  สืบสุวรรณ์
 
1. นางสาววรางคณา  ไชยรักษ์
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง 17 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ยาสาภา
 
1. นางฐิติมญชุ์  โสดก
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 17 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์  ลุณบุตร
 
1. นางสาววลารัตน์  ทาสีเพชร
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88.2 ทอง 6 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นายรุ่งรดิศ  แสงเพชร
 
1. นายศุภชัย  ชูรัตน์
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82.66 ทอง 9 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. เด็กชายภูมิกร  วันฤกษ์
 
1. นางอภิรักษ์  ทีฆะ
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 6 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กชายรัศชภูมิ  พลมาตย์
 
1. นางนงลักษณ์  โสภารัตน์
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 88.67 ทอง 8 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นางสาวกิติญาดา  ศิริโชติ
 
1. นางนันทิมา  ทองน้อย
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 77.66 เงิน 33 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายเอกชัย  คำแสง
 
1. นางรัดดาวรรณ์  มาปะโท
 
183 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.2 ทอง 37 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  มูลสุวรรณ
2. เด็กชายชาญณรงค์  แนวจำปา
 
1. นางบรรจง  พรหมเงิน
2. นางสาวดวงโชติกาล  วงศ์ทอง
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 89.5 ทอง 11 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายเจษฎา  จารุสาร
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
 
185 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 85.8 ทอง 23 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายนิลมังกร  ศรีหล้า
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
 
186 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85.6 ทอง 22 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กชายชนิทร   โสมาบุตร
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 86.6 ทอง 34 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายนิลมังกร  ศรีหล้า
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 30 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กชายสุรพร  ปากหวาน
 
1. นายวราวุฒิ  ปังอิน
 
189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 91.1 ทอง 4 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายธนากร  รักสะอาด
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
 
190 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 82.32 ทอง 34 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กชายปารเมศ  สมบัติหล้า
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
191 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 85.7 ทอง 19 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายนิติกร  ละคร
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
 
192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 96.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกรรณิการ์  ทับแสง
2. นายคมสัน  ดวงคำ
3. นายจิรวัฒน์  วงหาญ
4. นายจีรยุทธ  เพชราชัย
5. นางสาวชญานิศ  ราษฎร์ชิต
6. เด็กหญิงชรินรัตน์  คุณสุทธิ์
7. นายชัยวัฒน์  จันทิบุตร
8. นายต้นน้ำ  สมคะเณย์
9. นายทศพร  บุตรพรม
10. นายธนากร  รักสะอาด
11. นางสาวธัญวรัตม์  ยาษาภา
12. เด็กหญิงธาริดา  วรสาร
13. เด็กหญิงนพวรรณ  สีนวน
14. นายนันทชัย  ภูตีกา
15. นายนิติกร  ละคร
16. นายนิลมังกร  ศรีหล้า
17. นางสาวพรปวีณ์  จันทร์เต็ม
18. นางสาวพีรพิมล  สุ่นสา
19. นางสาวรัตนาปราณี  สร้อยแก้ว
20. เด็กชายวชิรพงษ์  ศิริโสม
21. นางสาววนัชพร  อภัยภักดิ์
22. นายวัชรพล  พระคุณเลิศ
23. นางสาวสุภชา  ทับศรีรักษ์
24. นายสุรชาติ  คณาวัน
25. นายอดิศร  ส่องใส
26. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุวรรณไตรย์
27. นางสาวอรทัย  ในจิตร
28. นางสาวอาภาพร  ปัสสาพันธ์
29. นายเจษฎา  จารุสาร
30. เด็กชายไทโย  แสนโท
 
1. นางนาฏจารีย์  วงษ์สิรภัค
2. นางสาวเทพี  มณีกุล
3. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
4. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
5. นายศราวุธ  เพ็งวัน
6. นายเจษฎา  ชื่นตา
7. นางสาวกนกวรรณ  จินนะคำ