สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวภัทรานิษฐ์   ปทุมวัน
 
1. นางสาววราภรณ์  ไวพจน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 24 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนาถยา  สองเมือง
 
1. นางปิยฎายิน  ศรีเนตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 48.4 เข้าร่วม 12 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงมาลินี  ศิริโส
 
1. นางสาวภัคจิรา  สมสะอาด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 41 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายวชิรวิชญ์  หัวดอน
 
1. นางวันลี  หมุนอุดม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวธัญญารัตน์  อะทะยศ
 
1. นางดาราทิพย์  แซวจันทึก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 28 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายอัมรินทร์  ชาญกล้า
 
1. นางจิราพร  บุ้งทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 21 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ระมงคล
 
1. นางอรทัย  พึ่งภพ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นายปิยะพงษ์  ภักดีแพง
 
1. นางสาววราพร  ศรีเสน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 24 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร์   เรืองสันติกุล
 
1. นายประสิทธิ์  ช้อนศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 54 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิดา    เศิกศิริ
 
1. นางลักขณา  พรมสุวรรณ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกอร  เทียมเมฆ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   แสงสว่าง
 
1. นางธนพร  วงศ์กมลาไสย
2. นางสุณีภัสร์  คำมะลุนพัฒนะกูล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 47 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายธวัชชัย  แสวงหา
2. นายเจษฎาภรณ์  หัวดอน
 
1. นายอนุชัย   หัวดอน
2. นางนางบุษยา   บุญยืน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 74.84 เงิน 49 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  มาลัย
2. เด็กหญิงสุธัญญา  มาลัย
 
1. นางธัญวรัตน์  เสนาพรม
2. นางจันทรา  ฤทธิ์แผ่ว
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 76.52 เงิน 52 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวมนัสวรรณ์  ศิริสุมทุม
 
1. นางชรินทร์  เนืองศรี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 23 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายญาณภัทร  ถาวรศิริภัทร
 
1. นายชิษณุชา  พระสว่าง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายนันทรักษ์  สงรักษ์
 
1. นายวิเชียร  ศรีสะอาด
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 44 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พันสาย
2. เด็กหญิงประภาวรินทร์  สมใจ
3. เด็กหญิงรมย์นลิน  ทาณะระ
 
1. นางสุกัญญา  สัมปันโณ
2. นางเกษอาภรณ์  สิงห์ตา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 24 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวรุจิรา   จักษุกรรฐ
2. นายวัชรพล  หลีีหล่อง
3. นางสาวศศิวิมล   ชนะประสพ
 
1. นายศุภวิทย์  จันทร์หอม
2. นางสาววราภรณ์  เสาวะพาน
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 17 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงคันธรส  ศรีบุญมี
2. เด็กหญิงชฎาพร  ดอนดี
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  ทองอร่าม
2. นางจันทร์แรม  แดงท่าขาม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 61 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวริญลณี  สีหานาค
2. นางสาววรินดา  อุปชัย
3. นางสาวอภัสรา  พวงศรี
 
1. นางสาวศุภวิมล  ผลดี
2. นางสาวจุฑารัตน์  อธิมัง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 50 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศรัณย์พัทธ์  พรหมป้อง
2. เด็กหญิงศุกลภัทร  โพธิวรรณา
 
1. นายวิสันต์  กรสวัสดิ์
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีไชย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77.5 เงิน 21 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวปพิชญา  พิสชาติ
2. นายศุภกานต์  มาทะวงษ์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ภาวะชัย
2. นางอรทัย  วันดี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 56 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กชายขจรเดช  ผาพรม
 
1. นางเรืองอุไล  พวงศรี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 38 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวโชติชญาน์  เพียรจริง
 
1. นางสาวอุมาพร  บุญทรัพย์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 88.33 ทอง 12 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายชยทัต  ราษอาษา
2. เด็กชายอดุลวิทย์  คุณะสิทธิ์ศิริ
 
1. นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ
2. นางณัฎฐกานต์  วัฒนานุสิทธิ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 81.6 ทอง 29 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายอัษฎาวุธ  เชิดชู
 
1. นายเอกพันธ์  จันทะริมา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 45 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายธนศักดิ์  แต้ศิริ
 
1. นางวรรณพร  วงศ์ก่อ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวนนทิชา  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวธมลวรรณ  โคตรพันธ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ดารณี  เสงี่ยมวิบูล
 
1. นางวิราวรรณ  หงษ์ทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ตุยาใส
2. เด็กชายภูวดล  บุญทศ
3. เด็กหญิงศศิรัศมิ์  ยศเรืองสา
 
1. นางภิรพา  สุวรรณเพชร
2. นางสาวศุภวรรณ  สุเกียรติชัยสกุล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 49 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐธิดา  มาตขาว
2. นายวีรภาพ  สมชาติ
3. นางสาวเนตร  สุภารี
 
1. นางศิริพร  ไชยมาศ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ว่องไว
2. เด็กหญิงนัทธมน  ญาณบุญ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  นรทีทาน
 
1. นายธงชัย  แซวจันทึก
2. นางอาวาวีน  หลั่งน้ำสังข์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกนกอร  ชาติพหล
2. นางสาวญาดา  อาจอินทร์
3. นางสาวสุดารัตน์  บุญรักษ์
 
1. นายเมธี  หินทอง
2. นางทัศนีย์  เนื่องแนวน้อย
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 29 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตยชญ์  แสงโชติ
2. เด็กชายทวีพงศ์  เหลืองปฐมชัย
3. เด็กชายวศินระพี  วิวรรณพงษ์
 
1. นางสาวปราณี  วงเวียน
2. นางสาวศรัญญา  ศรีเนตร
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 34 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายทศพล  เสนาวงษ์
2. นางสาวปริมประภาพร  พวงศรี
3. นายวัชรพล  กิ่งชา
 
1. นางสาวเกวลิน  บุญทวี
2. นางสาววิมลฉัตร  ภูศรีฐาน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.78 ทอง 4 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  กลักโพธิ์
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  บุญเกิด
3. เด็กชายอมรเทพ  ไชยลา
 
1. นางสาวณัฐนันท์  เฉลียวพงษ์
2. นายวาทิต  แสงจันทร์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.4 ทอง 38 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายกรกฎ  นาถาบำรุง
2. นางสาวกฤติยา  เพิ่มพูล
3. นายอมรเทพ  ไตรยสุทธิ์
 
1. นางสาววรากร  บุญทศ
2. นางสาวอนุรักษ์  สงัด
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 33 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายฐิติพงศ์  ไชยราช
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เกมกลาง
 
1. นายกรบดินทร์  โพธิ์สิงห์
2. นางสาวนวรัตน์  อารมณ์สวะ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 7 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายนนธวัช  สีทา
2. นายศุภสิน  สุวรรณชาติ
 
1. นายสุบัน  พรหมจารีย์
2. นายศุภชัย  อุดรกิจ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 31 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กชายปิยดนัย   ทองอุ่น
2. เด็กชายรังสิมัน  ทินบุตร
 
1. นางนุชนาฎ  โชติสุวรรณ
2. นายเดชมณี  เนาวโรจน์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 33 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กชายวสุ  แสนสุทธิ์
2. เด็กชายเฉลิมราช  สิงห์เชื้อ
 
1. นายเดชมณี  เนาวโรจน์
2. นางนุชนาฏ  โชติสุวรรณ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง 5 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 1. นายธนวัฒน์  นพคุณ
2. นายพีรวิชญ์  นพคุณ
3. นายศราวุธ  อาจหาญ
 
1. นางวรางคณา  ทองขาว
2. นายประคอง  ทองขาว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง 9 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวชนาภา  นาระธรรม
2. นางสาวนาริวัฒน์  สีเย็น
3. นางสาวนิจวรีย์  โสธิธรรม
4. นางสาวปราณี  ทวีผล
5. นางสาวศศิกานต์  บุญหล้า
 
1. นายเวียงชัย  สวัสดี
2. นายวีระวุฒิ  จังอินทร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.2 ทอง 13 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวญาณวดี  เมาะราษี
2. นางสาวทิพวรรณ  จันทะชารี
3. นางสาวนริศรา  แก้วทองคำ
4. นางสาววิภาดา  พุฒป่า
5. นางสาวไอลิน  สินสมุทร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมยงค์  มีแก้ว
2. นางอรรัมภา  ธรรมโรเวช
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 23 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  ช่างเหล็ก
2. เด็กชายนรากร  ชูรัตน์
3. เด็กหญิงนัฐนันท์  เผ่าเพ็ง
4. เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทร์เหลือง
5. เด็กหญิงมณฑิชา  ศรีพรหม
 
1. นางสุรีมาศ  สุขทาษ
2. นางสาวนิตยา  รักบุญ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง 32 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  พัฒนาปรีชาพงษ์
2. นางสาวบุญญรักษ์  แซ่ตั้ง
3. นายภูธเนศ  นักผูก
4. นายวีระพล  ช่างไถ
5. นางสาวศศิธร  ภูคำ
 
1. นางสาวอัญชุลี  อุดรกิจ
2. นางสาวกิตติกุล  พรมชาติ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  แก้วกระจาย
2. นางสาวนิลาวรรณ  สายชุมดี
3. เด็กชายอนันตการ  ทานิน
4. นางสาวอรัชญา  บุญตา
5. นางสาวอินทิรา  หาญกล้า
 
1. นายณัฐภูมินทร์  กฤษณา
2. นายเวียงชัย  สวัสดี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.8 ทอง 34 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวชญานิน  สมวงศ์
2. นายธนภัทร  ทากุ
3. นางสาวปิ่นสุดา  แก้ววรรณา
4. นายเจตนิพัทธ์  ภาคะ
5. นางสาวโสภิตนภา  สุภสร
 
1. นางสาวกิตติมา  สาระรักษ์
2. นายพิษณุ  สมจิตร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 75.6 เงิน 32 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวกนกพร  สมจิตร
2. นายกัณตภณ  พูลทวี
3. เด็กหญิงกัณตฺกนิษฐ์  แสนปลื้ม
4. นางสาวจุฬาลักษณ์  หลวงแสง
5. เด็กชายธนวัฒน์  กาหลง
6. เด็กหญิงพรทิพย์  พอกพูล
7. นายพรภวิษย์  สร้อยสุวรรณ
8. เด็กชายพัทธพล  สังหลักทอง
9. นายภานุวัฒน์  ทองเจียว
10. นายภูวดล  สีงาม
11. เด็กชายภูวนารถ  ติ๊บกาศ
12. นางสาวรุ่งทิวา  หล่มชาลี
13. นางสาวศิรินภา  ศรีสุข
14. นางสาวสาวิตรี  จันทร์พวง
15. นางสาวสิริกร  ชาวไทย
16. เด็กหญิงสุทธิมา  นักผูก
17. นายอนุพงษ์  หงษา
18. เด็กหญิงอุ้ม  แซ่ไหล
19. นายเจษฏา  เสาแก้ว
20. นางสาวเพชรรัศม์  ราชมณเทียร
 
1. นางวไลพร  แก่นคูณ
2. นายสมาน  มาตขาว
3. นายพิษณุ  สมจิตร
4. นางอาภาพร  วรรณสุข
5. นางสาวกิตติมา  สาระรักษ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง 14 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาดา   ศรีชมภู
 
1. นางสาววัลลีย์  แสงสว่าง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 25 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวรัตนา  บุตรช่วง
 
1. นางสุภัสสรา  ไชยรักษ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.2 เงิน 37 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิชนันท์  โสสภา
2. เด็กชายภาคิน  ศิลปสว่าง
 
1. นางสุภาพร  อ่อนจินดา
2. นางสาวอนัญพร  สุขเฉลิม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.2 เงิน 46 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นายคชรัตน์   ภิญโยขวัญ
2. นางสาวลัญฉกรณ์   เนตรวงศ์
 
1. นางสาวนิตยา   สาริพันธ์
2. นายพินัย   ปาโส
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.2 ทอง 42 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ลีลาศ
2. เด็กหญิงจิตรลดา  แสนเสนา
3. นางสาวนรินทร์ธร  แสงชัย
4. เด็กหญิงปรียารัตน์  คำสี
5. เด็กหญิงปวีณา  ทองแสง
6. นางสาวศิริกัญญา  มนตรีวัน
7. นางสาวหทัยกาญจน์  เสียงใส
8. เด็กหญิงอัจฉริยา  นินศรี
9. เด็กหญิงอัญชัญ  ทองดี
10. เด็กหญิงแพรไหม  แจ่มใส
 
1. นางณัฐนิภา  ศรีวิเศษ
2. นางสาวภาวดี  สลับศรี
3. นายกมลวัฒน์  มุ่งงาม
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.8 ทอง 20 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณฐา  วชิรชัยนา
2. เด็กหญิงนภธร  ชาระมาลย์
3. เด็กหญิงนิธยภรณ์  นิวงษา
4. เด็กหญิงน้ำฝน  หลงสวนจิก
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  เทพมณี
6. เด็กหญิงพิพัธรินทร์  ตาสาโรจน์
7. เด็กชายยศวรรธน์  มหาจันทร์
8. เด็กหญิงศศิธร  ระภักดี
9. เด็กหญิงศศิวิมล  ณุวงษ์ศรี
10. เด็กหญิงสุจิตรา  วงษ์พานิช
 
1. นางอรอนงค์  บุญกาญจน์
2. นายปราโมษ  สุธีร์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 85.8 ทอง 11 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ยะมุด
2. นางสาวชุติมา  คุ้มบุญ
3. นางสาวฐิติมา  ไกรวิเศษ
4. นายธรรมวัฒน์  แก้วเคน
5. นางสาวพัชรินทร์  โคตรสีสาย
6. นางสาวรสสุคนธ์  ทองพาด
7. นางสาววรัญญา  อินวาริช
8. นายศิริโชค  อาจอาสา
9. นางสาวอาริสา   คูคำ
10. นางสาวเพ็ญธิชา  ชาติภูธร
 
1. นายฎากร  นามแก้ว
2. นายนพสิทธิ์  บุญญลักษณ์
3. นายพีระพล  อุปริมาตร
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 87.2 ทอง 7 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  งอกศรี
2. เด็กหญิงชนาพร   กานะ
3. เด็กหญิงชุตินาฎ  พรมรังษี
4. เด็กหญิงญาณิศา  สุภิมล
5. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  หงษา
6. เด็กหญิงปนัดดา  เสียงใส
7. เด็กหญิงปาริญา​  ศรีสรรณ์
8. เด็กหญิงมุฑิตา  พิจารณ์
9. เด็กหญิงวรนุช  ทองหอม
10. เด็กหญิงอภัชรี  แสงสุรินทร์
 
1. นายอัศวิน  ชูเชิด
2. นายจักรินทร์  สมศรี
3. นายณธนกร  สมรัตน์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 83.8 ทอง 13 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกนกพร  กลมเกลียว
2. นางสาวณัฐริกา   โพนทัน
3. นางสาวนงนภัส  โขงรัมย์
4. นางสาวนภาภรณ์  แซ่เตียว
5. นางสาวปริฉัตร  ศรสูงเนิน
6. นางสาวรุ่งทิพย์  เหล็กกล้า
7. นางสาวลาวัณย์  จันดาหาร
8. นางสาววัลย์ริญา  ศรีระบุตร
9. นางสาวสุภัทรา  มีสำราญ
10. นางสาวอุษา   ระหุ่ง
 
1. นายณธนกร  สมรัตน์
2. นายอัศวิน  ชูเชิด
3. นายกฤษณะ   บุญทศ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 44 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปริยกร  ภูกองชนะ
2. เด็กชายอภิชาติ  จันทะพา
 
1. นายพีระพล  อุปริมาตร
2. นายนพสิทธิ์  บุญญลักษณ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 53 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  ปวงชาติ
2. นางสาวอรพิน  คำอ้วน
 
1. นางชื่นกรุณา  ผ่องใสศรี
2. นายวุฒิศักดิ์  เครือแสง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 53 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ทองก้านเหลือง
 
1. นายวายุระ  สู้ณรงค์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82.4 ทอง 45 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายสุทธิพงค์  คามทิตย์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายกวินทรา  ไขสาร
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99.3 ทอง 6 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายวีรพัชร  วรรณวงค์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 25 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายสุชาครี  มุ่งหมาย
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวดรุณี  เสากลาง
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 23 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กชายสุเมธา  ป้องเขตต์
 
1. นายวรวุฒิ  เสนคราม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 50 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวญาดา  แก้วทองคำ
 
1. นางสาวนิศากร  กาแก้ว
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐฐิกา  ทองหิน
2. เด็กหญิงเมธิณี  หลักบ้าน
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
2. นางสาวอัญญารัตน์  สิทธิดา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 38 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กชายธนภัทร  เขินไพร
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายพิชัยยุทธ  เจริญสุข
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 12 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายกีรติ  โสมะตะนัย
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  อาชญาทา
3. เด็กชายอภิชัย  อารีรักษ์
 
1. นางวนิสา  อุตรา
2. นายชัชวาล  ยุบลศรี
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 17 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายธีรศักดิ์   กองแก้ว
2. นายยอดทอง  สุนทรรัตนวงศ์
3. นายอภิชาติ  กลมเกลียว
 
1. นายศักรินทร์  หวังปรุงกลาง
2. นายคุณากร  สมสาย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง 22 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษดา  โพธิ์จันทร์
2. เด็กหญิงพิมตะวัน  ศรีวะโสภา
3. นายศุภโชค  ดีสงคราม
4. นายสุรเชษฐ   แก้วหนองแสง
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  นามโคตร
6. เด็กชายอัจฉริยะ  ทิพย์ประเสริฐ
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
2. นายอลงกรณ์  ศรศิลป์
3. นายพงษ์เผด็จ  คำลือ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.75 ทอง 36 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายณัฐกิตต์  อุทุมพันธ์
2. นายภาณุวัฒน์  สายสมบัติ
3. นายยุทธภูมิ  คำนึง
4. นายศศลักษณ์  การมิ่ง
5. นายสงกรานต์ชัย  วิ่งเดช
6. นายสถิตย์  บุญมาตย์
 
1. นายคมสัน   เสาหงษ์
2. นางทัศนีย์  เสาหงษ์
3. นายชวลิต  ตะกรุดเงิน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง 24 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ทุมณี
2. นายจิรเมธ  เยาวะขันธ์
3. เด็กหญิงจีรวรรณ  บุญยะราช
4. นางสาวชลธิชา  ปัญญาใส
5. นางสาวญาดา  ซิวประโคน
6. เด็กหญิงญาดาวดี  อินทรเนตรสุทธิ์
7. นายณัฐกิตต์  อุทุมพันธ์
8. นายธนากร  ดวงมาลา
9. นางสาวธนาภา  ทองภู
10. นางสาวปิยธิดา  เห็มทอง
11. นางสาวพรพิมล  โกกะพันธ์
12. เด็กหญิงพรพิมล  เทวา
13. นางสาวพรรณพษา  มานะธรรม
14. เด็กหญิงพัชริดา  ทิมา
15. นายภาณุวัฒน์  สายสมบัติ
16. นายภูวดล  ดวงมาลา
17. นายยุทธภูมิ  คำนึง
18. นางสาวรัญระวี  เสี้ยวทอง
19. นางสาวรุ่งเจริญ  ศรีเสมอ
20. นายวิทวัส  เสาหงษ์
21. นายศศธร  ลุผล
22. นายศศลักษณ์  การมิ่ง
23. นางสาวศศิดานันท์   กันหาพันธ์
24. เด็กหญิงศศิตา  ตูมทอง
25. นางสาวศศิพร  ลีลา
26. นายศุภฤกษ์  ทินวัน
27. นายสงกรานต์ชัย  วิ่งเดช
28. นายสถิตย์  บุญมาตย์
29. นายสหรัถ  ศรีเกษตร
30. นางสาวสุภาพร  มาศสกุล
31. นายสุริชยา  สมบัติวงศ์
32. เด็กหญิงสโรชา  ธวัชชัยเจริญยิ่ง
33. นายอนันท์ธชัย  เนื้อทอง
34. นายอนุชิต  ลุนผง
35. นางสาวอรปรีญา  ใจทา
36. นางสาวอรยา  แก้วเกิด
37. นางสาวอะนัดตรา  จันทรมาศ
38. นางสาวอุไรพร  สุทธโส
39. นางสาวเกษสุดาภรณ์  แสงมาศ
40. นางสาวเบญจณีย์  เบญจขันธ์
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
2. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
3. นางทัศนีย์  เสาหงษ์
4. นายกู้เกียรติ  เศรษฐีแสง
5. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
6. นางสาวประเทือง  ประจวบสุข
7. นายชวลิต  ตะกรุดเงิน
8. นายวัฒนะ  ชนะศรี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.6 ทอง 9 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 1. เด็กชายพรพนา  พรมบุตร
 
1. นางอรจิตร  แซ่เจีย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.68 ทอง 49 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายนิสิต  ศิริโสม
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.2 ทอง 24 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวเพรชรัช  ใจทน
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.6 ทอง 36 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ดอกบัว
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.25 ทอง 43 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กชายธนายุต  พัดชา
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.17 ทอง 45 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายสมชาย  อยู่คง
 
1. นายอลงกรณ์  ศรศิลป์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.8 ทอง 38 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หลงทอน
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 38 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสโรชา  เวชกามา
 
1. นางนพวรรณ  จำนงค์ศรี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.94 ทอง 45 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แสนภูวา
 
1. นางสาวพิยดา   วงค์สว่างจิตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.52 ทอง 13 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายณภัทร  คำแก้ว
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวฐิตาพร  สิงยะเมือง
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  เกวียนเล
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง 33 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กชายสุเมธา  ป้องเขตต์
 
1. นางเรืองอุไล  พวงศรี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.2 ทอง 15 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายสงกรานต์ชัย  วิ่งเดช
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.83 ทอง 37 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หลงทอน
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 53 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวจิดาพา  รุณวงศ์
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 79 เงิน 34 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกันยารัตน์  โตคืน
2. นายจักรพรรดิ  นามวาท
3. นางสาวนันทพร  เปรี่ยมนอง
4. นางสาวปรางทอง   ปัดภัย
5. นางสาวปิยะณัฐชา  น้ำทอง
6. นางสาวพรนภา   กุดเป่ง
7. นายวิระวัฒน์  สัมปันโน
8. นายศิวกร  โกษาผล
9. นายศุภชณกฤติ  นามแก้ว
10. นางสาวอภิสรา  สุขกวี
11. นางสาวอินธิรา   พร้อมจิตร
12. นายโชคอนัน  มุธุขัน
 
1. นายพงษ์เผด็จ   คำลือ
2. นายปุถุชน  มีชัย
3. นางพรฤดี  มีชัย
4. นายอลงกรณ์  ศรศิลป์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวกมลมาส  แผ่นสิลา
2. นางสาวกัญญารัฐ  ศิลากิจ
3. นางสาวกุลธิดา   บุญไกร
4. นางสาวจิราพรรณ  คำศรี
5. นางสาวจิรารัตน์  ทีฆะสุข
6. นายฐิติศักดิ์   บุตรจรรยาพจน์
7. นายธนพัฒน์  คำบุญ
8. นายธฤต  นามสมดี
9. นางสาวธัญสุดา  ยอดจันดา
10. นายนายคณาธิป  แผ่นสิลา
11. นางสาวนุชจรี  คัชกรณ์
12. นายปัญญพนต์  แสงผาด
13. นายปัญญา  เวียงนนท์
14. นางสาวพาทินธิดา  เจนกระบวน
15. นางสาวพิชญา  พิมพา
16. นางสาวพีรดา  ศรีพุฒ
17. นางสาวรัฏฐนิช  อำพล
18. นายรัฐวุฒิ  พิลาวัน
19. นายลัทธิชัย  แสนโคตร
20. นางสาวศษิกานต์  ศรีษะคำ
21. นางสาวศิรินภา  คิดสม
22. นางสาวสรันย์  อักรพัฒน์
23. นางสาวสาวิตรี  เพ็งศรี
24. นางสาวสาวิตรี  ศรีลารักษ์
25. นายสิทธิการย์  สีชัง
26. นายสิทธิพงษ์  นามวงษ์
27. นางสาวสิราวรรณ  ชาติดร
28. นางสาวสุทธินันท์  วงศ์งาม
29. นางสาวสุริมน  สมชาติ
30. นางสาวอารีรัตน์  ไวไธสง
31. นายเกรียงศักดิ์  ห่วงเพชร
32. นายเรื่องศักดิื  ชูเนตร
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
2. นายวีระศักดิ์   พันธ์เพียร
3. นายนพรัฐ  ปรุงหอม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กชายอนุสรณ์  กลับใจ
 
1. นายสาธิต  ไทยเครือวัลย์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาวจิรัชยา  สาธิวัน
 
1. นายสาธิต  ไทยเครือวัลย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 76.66 เงิน 18 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายธนบดี  พุฒพันธ์
 
1. นายทวีวัฒน์  เวฬุวนารักษ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 50.6 เข้าร่วม 22 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริยากร  ยงยิ่ง
 
1. นายทวีวัฒน์  เวฬุวนารักษ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 18 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายญาณกร  แสงชาติ
 
1. นายทวีวัฒน์  เวฬุวนารักษ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.66 ทอง 4 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กชายอนุสรณ์  กลับใจ
 
1. นายสาธิต  ไทยเครือวัลย์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.75 ทอง 15 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  เยี่ยมสันเทียะ
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81.75 ทอง 22 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวพิมพกานต์  พืชผล
 
1. นางนพวรรณ  จำนงค์ศรี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 70.1 เงิน 27 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  สมหนองหาร
2. นายกฤษดากร  จันต๊ะวงค์
3. นายชนกานต์  ยาวะโนภาส
4. เด็กชายญาณกร  แสงชาติ
5. เด็กชายธนบดี  พุฒพันธ์
6. เด็กชายธนิสร  บุญปก
7. นายนทีธร  ศรีระวัฒน์
8. เด็กชายปานนรา  สุรขันธ์
9. นางสาวพินวรา  เวียงแก้ว
10. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีเนตร
11. เด็กหญิงสิริยากร  ยงยิ่ง
12. เด็กหญิงสุชาดา  อุตอามาตย์
13. นางสาวสุภิสรา  สมพงศ์พันธ์
14. เด็กชายอานัส  ธาตุทอง
15. นายเอกสิทธิ์  หอมสนิท
 
1. นายทวีวัฒน์  เวฬุวนารักษ์
2. นายรัฐมนตรี  แจ่มจันทร์
3. นายชยณัฐ  โคตรสมบัติ
4. นางสาวอุไรวรรณ  วงษ์คำจันทร์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 76.2 เงิน 14 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกชกร  กิจเกียรติ
2. เด็กชายกรวิชญ์  สมหนองหาร
3. นายกฤษดากร  จันต๊ะวงค์
4. นางสาวกัญญารัตน์  มีสุข
5. นายชนกานต์  ยาวะโนภาส
6. เด็กชายธนบดี  พุฒพันธ์
7. นางสาวธนวรรณ  เจริญชัย
8. เด็กชายธนิสร  บุญปก
9. นายธีรภัทร  หวายลี
10. นายนทีธร  ศรีระวัฒน์
11. นางสาวปวีณา  เข็มทอง
12. เด็กชายปานนรา  สุรขันธ์
13. นางสาวพฤฒิยาพรรณุ์  แสนจันทร์
14. นางสาวพินวรา  เวียงแก้ว
15. นางสาวรัชฎา  ดวงตา
16. นางสาววิชุดา  นาริวงค์
17. นายศิฬิพงษ์  จันทร์เพ็ญ
18. นางสาวสุทธิดา  แก้วโกฎ
19. นางสาวสุภิสรา  สมพงศ์พันธ์
20. เด็กชายอานัส  ธาตุทอง
21. นายเอกสิทธิ์  หอมสนิท
 
1. นายทวีวัฒน์  เวฬุวนารักษ์
2. นายวาทิต  แสงจันทร์
3. นายชยณัฐ  โคตรสมบัติ
4. นางกองทอง  จันธิมา
5. นางสาวอุไรวรรณ  วงษ์คำจันทร์
6. นายนรินนทร์  อุดมนิวิ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 58 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   อ่อนสุด
2. เด็กหญิงธนโชค  ชาวเนื้อดี
3. เด็กชายนราธร  อาจสิงห์
4. เด็กชายปวีร์กร  รู้คุณ
5. เด็กหญิงปาลินี  พันเดช
6. เด็กหญิงปิยธิดา  มาลัย
7. เด็กชายวันเฉลิม  เชื้อวงค์
8. เด็กหญิงอภิชญา  ขวานทอง
9. เด็กชายอัคคเดช  วันเที่ยง
 
1. นางอังคณา   ดลสุข
2. นางโคตรเพชร  มีโพธิ์
3. นายอัครพล  ศรแม้น
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.2 ทอง 42 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐศักดิ์  แสงงาม
2. นางสาวทัตพิชา  บุญไสว
3. นายนรบดี  เหล็กกล้า
4. นางสาวพิมลพรรณ  พุทธานุ
5. นางสาวระวีวรรณ  ไกยพันธ์
6. นางสาวรัตน์ลดา  พิมพ์ทอง
7. นายสิทธิพร  ศรียะวงษ์
8. นายเกียรติศักดิ์  ทาศรีทอง
9. นายเจษฎา  ยอดดี
 
1. นางอังคณา   ดลสุข
2. นางโคตรเพชร  มีโพธิ์
3. นายอัครพล  ศรแม้น
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง 21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวกิตติมา    ไชยมี
2. นางสาวจงจิตร   พลไชย
3. นางสาวธนันทิชา   เวฬุวนารักษ์
4. นางสาวสุภาวินี   สมจิตร
5. นางสาวอาทิตยา   ละครลำ
6. นางสาวเรวิกา  สุฤทธิ์
 
1. นายกัณวริณศ์   นามแก้ว
2. นางสาวดาวนภา    นาคพันธ์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อยู่คง
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วรรณประเสริฐ
3. เด็กหญิงกัลยา  จันทร์เหลือง
4. เด็กหญิงจิตรลดา  ตันจัน
5. เด็กหญิงจิระดา  ป้องกัน
6. เด็กหญิงดานา  ปายทาน
7. เด็กหญิงลลิตา  คูณผล
8. เด็กหญิงอุษณีย์  บุญทศ
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตามวัน
 
1. นางสาววราพร  แก้วใส
2. นางสาวสิรินยา  โพธิ์ผาง
3. นางสาวเจนจิรา  พุทธาสมศรี
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 10 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกิตติยากร  พรหมชาติ
2. นางสาวกุลชญา  มหาคำ
3. นางสาวชลชญา  ชลาชัย
4. นางสาวชีวาพร  เวฬุวนารักษ์
5. นางสาวศิริพรรษา  นะราราช
6. นางสาวสุมินตรา  ไกรศรี
7. นางสาวอมลดา  หูตาชัย
8. นางสาวอาทิตยา  ไชยศรี
9. นางสาวเจนจิรา  กุมภาษี
 
1. นางสาววราพร  แก้วใส
2. นางสาวสิรินยา  โพธิ์ผาง
3. นายเจนจิรา  พุทธาสมศรี
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  วงศ์คำชัย
2. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีพุฒ
3. เด็กชายจีรวัฒน์  ประสมศรี
4. เด็กหญิงธนภัทร์  กลางคำ
5. เด็กชายธนวัฒน์  หาขุนทด
6. นางสาวธนัญญา  ถวนนอก
7. เด็กหญิงภาฤดี  ศักดิวงศ์
8. เด็กหญิงยอดขวัญ  เฉลิมศรี
9. เด็กหญิงรัตนาวลี  โคตสีสาย
10. นางสาวสุกัญญา  แสงจันทร์
11. เด็กหญิงหงส์ฟ้า  หล้าอำพันธ์
12. นายอนุวัตร  กล่อมเสียง
13. นายอภินันท์  ศิลาธร
14. เด็กชายอภิรัตน์  สมสืบ
15. เด็กหญิงอารียา  รอซีดี
 
1. นายวัชรินทร์  พรามสี
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 70.8 เงิน 45 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นายคธายุทธ  กิจโกศล
2. นายจตุจักร  มีศิลป์
3. นางสาวชลธิชา  กอแก้ว
4. นางสาวฐิติกานต์  อินทร์งาม
5. นางสาวณกัญญา  สมช่วง
6. นายณภัทร  กอแก้ว
7. นายณัฐพล  ขันธุรา
8. นางสาวธิดาวัลย์  ใจตรง
9. นายธีระยุทธ  บุญเสริม
10. นางสาวนฤมล  สมสัตย์
11. นางสาวนันทนา  มุจรินทร์
12. นางสาวประพันธ์ทิพย์  มิ่งศูนย์
13. นางสาวพรรณพฤกษา  ผิวเงิน
14. นางสาวศิรประภา  ทองเจียว
15. นางสาวอภิญญา  ดวงตา
16. นางสาวอรพิมพ์  ทองจันทร์
 
1. ดร.เชษฐา  ค้าคล่อง
2. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
3. นางจุฑามาศ  พลโยธา
4. นางนฤมล  ร้อนกลิ่น
5. นางวิไลรัตน์  มาตขาว
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 71 เงิน 47 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายจตุพร  สีสวรรค์
2. เด็กชายพงศกร  พร้อมจิตร
3. เด็กชายภาสกร  จำปาแดง
4. เด็กชายสุริยะ  พิมพ์งาม
5. เด็กชายเฉลิมชัย  แสงสว่าง
 
1. นางโคตรเพชร  มีโพธิ์
2. นายกฤษณะ  บุญทศ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89.2 ทอง 4 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์พร  ทอดชัยภูมิ
2. นางสาวหนูกูล  บุญเต็ม
 
1. นายรักเสมอ  ไชยมาโย
2. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89 ทอง 16 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พราวศรี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ทองสอน
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 52 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายณพงศ์  บุญเจริญ
 
1. นายจีระศักดิ์  หมื่นแสน
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 28 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงรสธร  ศักดิ์ศิริโสภณ
 
1. นางวันวิสาข์  จตุรภัทรพงศ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74.4 เงิน 55 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  เตาให
 
1. นางสาวเสาวณีย์  บุญศรี
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง 27 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ครอบบัวบาน
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ทนทาน
3. เด็กชายณันสพัทธ์  เติมทรัพย์
4. เด็กหญิงรวินท์นิภา  ใหญ่ล้ำ
5. นางสาวโยษิตา  ทองโสม
 
1. นางพินทุสร  ไชยธงรัตน์
2. นายพศิน  พิจารณ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 52 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  จำปานิล
2. นางสาวขวัญสิริ  นามมนตรี
3. นายปิยวัชร  หงษ์คำ
4. นางสาววริศรา  ไชยสัจ
5. นายแทนไท  สุขศรีนวล
 
1. นางนันทนา  บุญโสภา
2. นางสาวสิริรัตน์  งามสาย
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74.5 เงิน 41 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกอร   พิมพ์ผง
2. เด็กชายเตชณัฐ  จำปาแดง
 
1. นางมนัสธัญญ์ชนก  ไชยช่วย
2. นางสาวสุดาพร  ชารีรักษ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 76 เงิน 38 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวทานตะวัน  จิตสาร
 
1. นายสุพจน์   พงษ์สถิตย์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.5 ทอง 21 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงภันทิลา  มีไชยา
2. เด็กหญิงสรินรัตน์  ตั้งสิริมงคลกุล
 
1. นางสาวชิดชนก  สระสงคราม
2. นายวัฒนะ  กันทาทรัพย์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 76.1 เงิน 37 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  หลาบโพธิ์
2. นางสาวมณฑิรา   ดีล้วน
 
1. นางสาวศิริมรกต  ศรีมงคล
2. นายวัฒนะ  กันทาทรัพย์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 79.33 เงิน 22 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายจักรินทร์  กระจงกลาง
2. เด็กหญิงรมิตา  เพ็งอินทร์
 
1. นายอิสระพงษ์   ทาฤทธิ์
2. นางสาวกนิษฐา  เครือชารี
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 65 ทองแดง 38 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวธันยา  สายแก้ว
2. นางสาวนิธินาฎ   สุพร
 
1. นางสาวชนิดา  โกมลเมธชัย
2. นางสาวเปรมฤดี  แก้วเกาะสบ้า
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวชุติมณฑ์  ศรศิลป์
2. นางสาววิจิตรานุช  โพธิ์คำ
 
1. นายวิเศษ  น้อยพึ่ง
2. นายศิวนันท์  นานาค
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 71.67 เงิน 25 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกนกรดา  กงเงิน
2. นางสาวปภาวรินทร์  กองศรีมา
 
1. นายวัฒนะ  กันทาทรัพย์
2. นางสาวชิดชนก   สระสงคราม
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 32 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาววันรุ่ง  ภูมลา
2. นางสาวอาทิมา  วงษ์ชม
 
1. นายอิสระพงษ์   ทาฤทธิ์
2. นางสาวกนิษฐา  เครือชารี
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวปิยะรัตน์  ไชยรักษ์
2. นางสาวอาริษา  คันสร
 
1. นายวิเศษ  น้อยพึ่ง
2. นางสาวจิราพร  กาลจักร์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง 38 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร  ศรีอักษร
2. นางสาวชาลิสา  ทองสถิตย์
3. นายพิธภัณฑ์พร  แสนวงษ์
4. นางสาวลักษณาวดี  ธนาคุณ
5. นางสาวไปรยา  สารพัฒน์
 
1. นางสาวศิริมรกต  ศรีมงคล
2. นายวัฒนะ  กันทาทรัพย์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.67 ทอง 17 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายกิตติภูมิ  สัตนันท์
2. นายธนากร  สีขวา
3. นายมุ่งมั่น  ค่ำโพธิ์
4. นางสาววรณัน   ศิริโสม
5. นางสาวศิริรัตน์  เวชกามา
 
1. นายอิสระพงษ์   ทาฤทธิ์
2. นางสาวกนิษฐา  เครือชารี
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวน้ำทิพย์  ลีทหาร
2. นายพัชรกฤษฏิ์  สดใส
3. นางสาวพิมประภา  เวียงแก้ว
4. นางสาววิชชุลดา  สิงห์กำพล
5. นางสาวโรสรินร์  อินต๊ะรัตน์
 
1. นายวิเศษ  น้อยพึ่ง
2. นางพินทุสร  ไชยธงรัตน์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 77.67 เงิน 11 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวภัทรลดา  พุกบุญมี
 
1. นางสาวศิริมรกต  ศรีมงคล
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60.67 ทองแดง 16 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายภากร  ฆ้องดี
 
1. นางสาวกนิษฐา  เครือชารี
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.7 ทอง 34 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายฐิติพงษ์  พันธ์สุรีย์
2. เด็กชายปิยะดนัย  กตะสิลา
3. เด็กชายพุฒพงศ์  มิลา
4. เด็กชายวิทยา  พาหา
5. เด็กชายสุธี  บุญลา
6. เด็กชายสุวิจักษณ์  ศรีสอน
7. เด็กชายอภิชาติ  เจริญศรี
8. เด็กชายอมรฤทธิ์  ทองเฟื้อง
 
1. นายชาญศักดิ์  มาตรคำจันทร์
2. นายสำเนียง  บุญทรัพย์
3. นายเชี่ยวชาญ  เทือกเทพ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81 ทอง 55 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  กุลบุตร
2. นายดนุพล  ชูชื่น
3. นายดุสิต  ศรีสอน
4. นายภัทรพล  ทองสมบัติ
5. นายวิเชียร  ค่ำคูณ
6. นายเอกบดี  ผ่าโผน
 
1. นายสุพิษ  จอมหงษ์
2. นายชาญชิต   เชื้อจำพร
3. นายปฏิภาณ   วงศ์พรหมศรี
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 72.75 เงิน 26 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวชลทิพย์  ศิลธรรม
2. นางสาวชุติกาญจน์  ชูรัตน์
3. นายณัฐภัทร  อุ่นศิริวงศ์
4. นายนครินทร์  อินทร์สว่าง
5. นายนัฐกรณ์  ศรีมันตะ
6. นายภพพล  วงศ์เรือง
7. นางสาววิชญา  สีตาบุตร
8. นายวีระชัย   โคตรสมบัติ
9. นางสาวสขิลา  เมืองคง
10. นางสาวเสาวลักษณ์  วงคณิต
 
1. นายธีระวุฒิ  ภูมิแสน
2. นายฆนรุจ  คำคุณนา
3. นายวาทิต  แสงจันทร์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90.88 ทอง 4 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลมาศ  หลักทอง
2. เด็กหญิงปริณดาพร  วรรณอ่อน
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กิมะพงศ์
4. เด็กหญิงรมย์ชลี  ศรีวะรมย์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ฝ่ายดี
 
1. นางวัฒนา  วงศ์พานิชย์
2. นางสรินยา  จันทจร
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.83 ทอง 20 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวคณิสตรา  สมจิตร
2. นางสาวณัฐนิชา  สีเทา
3. นางสาวสุชัญญา  จันโอ
4. นางสาวสุชาดา  สมหวัง
5. นางสาวอริสา  อินอ่อน
 
1. นางจินตนา   พราวศรี
2. นางสาวนงเยาว์  พิญญศักดิ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 41 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงผุสดี  เกตะสิทธิ์
2. เด็กหญิงวรรณหงษ์  แสงกล้า
3. เด็กชายอธิภัทร  โลสันเทียะ
 
1. นายชวลิต  ตะกรุดเงิน
2. นางสาวจีระภา  มีหวายหลึม
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82.5 ทอง 18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวจิราพัชร    สีมันตะ
2. นางสาวปฐมาวดี    ศรีคำ
3. นางสาวศิลปกร  สู้ณรงค์
 
1. นายมนตรี   นิลศรี
2. นางกชกร   สุ่มมาตย์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74.8 เงิน 47 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรวิสา  หาญสัตย์
2. เด็กหญิงภคนันท์  ไวยกรรณ์
3. เด็กหญิงวริษา  บุดดาเพ็ง
 
1. นางจิราวรรณ  ขันเงิน
2. นางสาววราพร  ศรีเสน
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.2 ทอง 22 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวพรทิพย์  นิวัติ
2. นางสาวศศิมาภรณ์  ม่วงทอง
3. นางสาวอรกมล  จิตอาคะ
 
1. นางจิราวรรณ  ขันเงิน
2. นางวันเพ็ญ  กาศักดิ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 50 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวธัญมัย  ใฝ่ฝัน
2. นางสาวเครือวัลย์  เยื่อใย
 
1. นายชัชชา  บุญสะอาด
2. นายยุทธชัย  โกลิยวงศ์สกุล
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายพีรพล  กัลยารัตน์
2. นายเอกชัย  ฉลองบุญ
 
1. นางงามจิต  แก้วพรม
2. นางสาวปิยะพร  พุ่มจันทร์
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 7 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรชนก  เรืองวัณณภา
2. เด็กหญิงพร้อมสุข  ศรีสุวรรณ
3. เด็กชายภัคพล  ไพบูลย์
 
1. นางสาวปิยะพร   พุ่มจันทร์
2. นายวัฒน์ชัย  กาญจนศิริรัตน์
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 11 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายธนโชติ  สุนทรา
2. นายศรกฤษณ์  วรรณวงศ์
3. นางสาวสิรินดา  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวศุภวิมล  ผลดี
2. นายวัฒน์ชัย  กาญจนศิริรัตน์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 61 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายอดุลยวัฒน์  ใยดี
2. นางสาวอริสา  คำตา
 
1. นายวุฒิชัย  สุภาพ
2. นายอิสระ  นันทจักร์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 75 เงิน 32 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ฝุ่นทอง
2. เด็กชายวัชรพล  บุญรอด
 
1. นายฐานันดร  มูลสาร
2. นายครุฑ   มาลัย
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 43 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรประภา  โยธานันท์
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญเกลี้ยง
 
1. นางสาวปิยะพร  พุ่มจันทร์
2. นางงามจิต  แก้วพรม
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 56 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  คำวัง
2. เด็กชายเมธา  ประชุมพันธ์
 
1. นายภูริช  รอดวินิจ
2. นางสาวฤดี  แผ่นศิลา
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70.75 เงิน 60 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวนวรัตน์  สมวงค์
2. นางสาวบัณฑิตา  บุญศักดิ์
 
1. นายศราวุธ  โชติสุวรรณ
2. นางสาวปวัณรัตน์  ม่วงอ่อน
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 9 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายจิระศักดิ์  คนมาก
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  อรรคจันทร์
 
1. นางสาวรุจิรา  ทองวุฒิ
2. นางฐิติรัตน์  ลีลาเอกนิติ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 56 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นายกิตติกวิน   กุลกฤตโรจน์
2. นางสาวณัฐรัตน์   ประสมสู่
 
1. นายฉลาดพงษ์   ละเลิศ
2. นายพงศกร  สุตะคาน
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 78 เงิน 24 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพรรณิภา  ประกิ่ง
2. นางสาวมนัสชา   ศรีสง่า
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เครือชาลี
2. นางสาวสุธาภรณ์  ศรีทอง
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 75.25 เงิน 31 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรตริยาภรณ์   ภักดียุทธ
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  สุดชาฎา
 
1. นางวนิดา  ผุดผ่อง
2. นางจุฬาลักษณ์  พิทยารัตน์ตระกูล
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายกีรติ  จำปางาม
2. เด็กชายอภินันท์  อยู่สนิท
 
1. นางสาวนัฏทญา  จันใด
2. นางฐิติรัตน์  ลีลาเอกนิติ
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธรรมรักษ์  ทวยทน
2. เด็กชายพิสิษฐ์  เชิงหอม
3. เด็กชายสมใจ  ชัยสรรค์
 
1. นายประหยัด  กาศักดิ์
2. นางสาววิมลฉัตร  ภูศรีฐาน
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 73 เงิน 37 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายยรรยงค์  บุ้งทอง
2. นายศิริโรจน์  สารี
3. นายเกียรติศักดิ์  นักผูก
 
1. นายประหยัด  กาศักดิ์
2. นางสาววิมลฉัตร  ภูศรีฐาน
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 49 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายจิราธิวัฒน์  แซ่หวัง
2. เด็กชายประจักษ์  คำตา
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  หลักทอง
 
1. นายเมธี  หินทอง
2. นายฐาปนัท  เทียบสี
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 56 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายกิชติธัช  เพียรทำ
2. นายยนตระชัย  กล้าหาญ
3. นางสาวหิรัญญา  แจ่มใส
 
1. นายเมธี  หินทอง
2. นายฐาปนัท  เทียบสี
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 37 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คำสากล
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   หอมหวล
3. เด็กชายเซฟ  นักผูก
 
1. นายชานล  นนทกุลพงศ์
2. นายกิตติพงษ์  บุญสาร
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 74.2 เงิน 38 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นายกฤษณะ  ทางาม
2. นายกฤษดา  ไทยสีลา
3. นายเกริกเกียรติ  ไชยช่วย
 
1. นายชานล  นนทกุลพงศ์
2. นายกิตติพงษ์  บุญสาร
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.8 ทอง 33 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กชายอนุสรณ์  เจริญย่ิง
2. เด็กชายอภิรักษ์  จันละบุตร
3. เด็กชายอัษฎายุทธ  น้อยผาง
 
1. นายสุนทร  พยัคฆ์
2. นางพรธิดา  โสมาบุตร
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.2 ทอง 45 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นายชลชาติ    วันทาสุข
2. นายนพรัตน์  สุนทรา
3. นายประธีป   มะลิวัลย์
 
1. นายวิชัย   สมอหมอบ
2. นายยศพัฒน์    วัชรรัตนโสธร
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 31 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  สุนทรารักษ์
2. นางสาวนัทสุปรางค์  ธนาคุณ
3. นายวัชรากรณ์  เผ่าเพ็ง
 
1. นางดวงจันทร์  เสนาพรหม
2. นายอธิพงศ์  สาระวัน
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 13 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวกนกรัตน์  ลือเรื่อง
2. นางสาวกมลรัตน์  ธนาคุณ
3. นางสาวนัทมณ  เล็กอ่อน
 
1. นางดวงจันทร์  เสนาพรหม
2. นายอธิพงศ์  สาระวัน
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงจุรีพร  หลักทอง
2. นางสาวชนิกานต์  สัตย์ธรรม
3. นางสาวนพมาศ  บังเอิญ
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  เรืองศรี
5. เด็กชายอนันตสิน  กีบกลาง
6. เด็กหญิงเมษา  ปัถพี
 
1. นางสาวยุภาพร  สิทธิมาตย์
2. ว่าที่ร้อยโทประสาน  ทองยอด
3. นายอดิศักดิ์  คำมะหรี่
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 77 เงิน 30 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นายณรงค์ชัย   ปกป้อง
2. นายทนงศักดิ์  บุญจันทร์
3. นางสาวพิมพกานต์  สายงาม
4. นายสุทัศน์  โพธิ์ทอง
5. นางสาวสุธิรา  กลับใจ
6. นายอัษฎาวุธ  สว่างแสง
 
1. นางสาวยุภาพร  สิทธิมาตย์
2. นางสุพรรณี   นามบุตร
3. นางเบญจมาศ  จันทะมาลา
 
170 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงพิมพ์นภัส   เชื้อขาวพิมพ์
2. เด็กหญิงศศิภา   ป้อมหิน
3. เด็กชายโกมินทร์    ธิดามาตย์
 
1. นางสาวอุษากาญจน   พานิชการ
2. นายสุวิช  แหวนหล่อ
 
171 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.2 ทอง 51 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นายคชรัตน์   ภิญโญขวัญ
2. นายพงษ์พันธ์    ศรีวงค์ษา
3. นางสาวเพชรลดา  หมื่นจิตร
 
1. นายวิชัย    สมอหมอบ
2. นางเกศรา   อุทยานวิชา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง 13 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  ทองปาน
2. เด็กชายปราชญ์วิรุฬห์  ประสานสืบ
3. เด็กชายวราวุธ  เลิศพรประสิทธิ์
 
1. นายวิชิต  แทบท้าว
2. นางสาววาสนา  ศรีกะชา
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นายธนพนธ์   จำเริญบุญ
2. นายนนทกร   ศรีบาล
3. นายวาสนา   สุมาลุ
 
1. นายสุวิช  แหวนหล่อ
2. นางเกศรา   อุทยานวิชา
 
174 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.6 ทอง 24 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวกัลยกร  นันทบุตร
2. นางสาวลลิตา  จอกเงิน
3. เด็กหญิงอาลิษา  ประการแก้ว
 
1. นายชานล  นนทกุลพงศ์
2. นางสาคร  ทองเทพ
 
175 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฐวรรณ  นนทะภา
2. นางสาวนวพร  ลัดดาวัลย์
3. นายมารุตพงศ์  ขวัญทอง
 
1. นางสาวมยุรี  มีแก้ว
2. นางกาญจนา  โทขันธ์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง 24 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ไพรินทร์
2. เด็กหญิงนลพรรณ  ชมภูโกฎ
3. เด็กหญิงศศิธร  เวชกามา
 
1. นางพูลทรัพย์  จั่นเนตร
2. นางนงลักษณ์  มิระสิงห์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.6 ทอง 48 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัชชา  อุณหรัตน์
2. นางสาวรินญาภัทร์  ธัญรุ่งนิธิธรณ์
3. นางสาวศิริประภา  จันทรา
 
1. นางสุพิศ  โพธิ์ศรี
2. นางรัชยา  ไวนิยมพงศ์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงพรชนัน  กาหาวงค์
2. เด็กหญิงอรจิรา   เศรษฐสิงห์
3. เด็กหญิงอัษฎาภร  วงเวียน
 
1. นางนภัสชญา   บัพพระครุช
2. นางสาวอุษากาญจน   พานิชการ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.2 ทอง 24 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวมลฤดี  พลดาหาญ
2. นางสาวรุ่งทิวา  ศตะกูรมะ
3. นางสาวศศินา   สินธ์ภักดี
 
1. นางอรพิน  สว่างวงษ์
2. นางสาวสุพิชญา  สว่างวงษ์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง 47 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงมาริษา  พูลเมือง
2. เด็กหญิงสิริกาญดา  อ้นจันหอม
3. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีมะลัย
 
1. นายรักเสมอ  ไชยมาโย
2. นางสาวกนกกร  ทองทับ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง 37 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวชัญญานุช  ชำนาญรบ
2. นางสาวทัศนีย์วรรณ  อุตอามาตย์
3. นางสาวอรวรรณ  องอาจ
 
1. นางวัฒนา  บุญเรือง
2. นางสาวเสาวณีย์  จันทะคุบ
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กชายพงศ์พล  นาถนอม
 
1. นายบัณฑิตย์   สิทธิคุณ
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กชายกมลวร   ชะตารัมย์
2. นางสาวธนิดา   สิทธิเดช
3. เด็กชายธีรวัฒน์   จันทร์เหลือง
 
1. นางสาวไพศาล   สุนทรา
2. นางสาวฉัตรวิไล   ชิตชม
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวณัฐพร    รัตนพล
2. นางสาวนฤมล  สืบเชื้อ
3. นางสาวนิภาพร    ผ่านเมือง
 
1. นางณัฐชนันท์พร   ศรีมะโรงนาม
2. นางสาวรื่นฤดี   ผันผาย
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กชายสุทิน  ปรีชา
 
1. นายคงคา  แจ้งพรมมา
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงเบบีร่า เมธาวี   ฟอน โลซแบร์ก
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา   หลักหาญ
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 24 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กชายยุทธชัย  ขวานทอง
 
1. นายธัญกร  อรัญโสติ
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87.8 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวพิมพ์พกานต์   ทะกะเนนะ
 
1. นางสาวรื่นฤดี   ผันผาย
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90.33 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นายวันชัย   นักร้อง
 
1. นางกชกร   สุ่มมาตย์
 
190 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.7 ทอง 8 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นายบัญพล  กอแก้ว
2. นายศิริเจริญ  วงชาลี
 
1. นายชานล  นนทกุลพงศ์
2. นางสาวปวัณรัตน์  ม่วงอ่อน
 
191 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 19 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กชายภาคิน   ศรีสง่า
2. เด็กชายอภิวรรณ   ส่องแสง
 
1. นายธัญกร  อรัญโสติ
2. นางอรอนงค์   ศรีเสมอ
 
192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กชายชิษนุพงษ์  คำนวน
 
1. นายวีระศักดิ์   พันธ์เพียร
 
193 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 86.75 ทอง 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นายนิติศาสตร์    เสียงหวาน
 
1. นายศรายุทธ  พาโนมัย
 
194 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายศุภพล  จันทมาลา
 
1. นายทวีวัฒน์  เวฬุวนารักษ์
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 84 ทอง 42 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นายชนะศักดิ์  อุปชัย
 
1. นายเดชากุล  ใจหาญ
 
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กชายกฤษฎา   มหาพจน์
 
1. นายศรายุทธ  พาโนมัย
 
197 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 89.4 ทอง 7 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  คัชกรณ์
 
1. นายวีระศักดิ์   พันธ์เพียร
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 83.68 ทอง 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นายพรชดนัย   นกดำ
 
1. นายศรายุทธ  พาโนมัย
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 83.3 ทอง 24 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายชินกร  แสงปาก
 
1. นายวีระศักดิ์   พันธ์เพียร
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 91.43 ทอง 11 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  วงศ์คำชัย
2. นายกิตติพงษ์  บุญช่วย
3. นายชาญณรงค์  คัชกรณ์
4. เด็กชายชินกร  แสงปาก
5. นายชิษณุพงศ์  คำนวน
6. นายณรงค์วิทย์  ธรรมรักษ์
7. นายณัฐฌานนต์  ยอดทอง
8. นายณัฐพล  มนขัง
9. นายธนธรณ์  ลีลาตระการกุล
10. เด็กหญิงธนภัทร์  กลางคำ
11. นางสาวธนัญญา  ถวนนอก
12. นายธนาโชค  บุญศรี
13. นางสาวนภัสรา  ฉวีคำ
14. นางสาวภาฤดี  ศักดิ์วงศ์
15. นายภูตะวัน  ยอดทอง
16. นางสาวมณฑกาน  พรมนิกร
17. เด็กหญิงยอดขวัญ  เฉลิมศรี
18. นางสาววนิดา  ชนะการ
19. นายศักดิ์สิทธิ์  สุราโพธิ์
20. นายศิริชัย  พันธ์เสาร์
21. เด็กชายสหรัฐ  รูปสวย
22. เด็กหญิงหงส์ฟ้า  หล้าอำพันธ์
23. นายอธิพงษ์  มณีวงษ์
24. นายอธิวัฒน์  อินแก้ว
25. นายอนุวัตร  กล่อมเสียง
26. เด็กชายอภินันท์  ศิลาธร
27. เด็กชายอภิรัตน์  สมสืบ
28. นางสาวอัญชลี  ตรีเทพ
29. เด็กหญิงอารียา  รอซีดี
30. นายเอนกพงศ์  ไชยสิงห์
 
1. นายวีระศักด์  พันธ์เพียร
2. นายวัชรินทร์  พรามสี
3. นางสาวสุธันยานาติย์  ลายเมฆ
4. นายสนธยา  ไชยวิชิต
5. นายนพรัฐ  ปรุงหอม