สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 28 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  ผันผ่อน
 
1. นางวิจิตรา  เสียงเสนาะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 49 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีหัวแฮ
 
1. นางสาวสาวิณี   แก้วฝ่าย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 6 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงธิมาพร  สูญฤทธิ์
 
1. นางวรรณภา  วัดเข้าหลาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 41 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายอนุภาพ   พ้าดทาบ
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  นาคจิตพิสุทธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  บุทธิจักร
 
1. นางสาวกัลยา   วิเศษศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 20 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวพิชชาภา    เนตรวงค์
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  นาคจิตพิสุทธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 93.4 ทอง 6 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงภัทรจาริน  คำศรีทา
 
1. นางประไพพิศ  อ่อนตาม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 34 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวเบญจวรรณ    สีรูปหมอก
 
1. นางจารุวรรณ  ใจศิริ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 49 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินอ่อน
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.8 ทอง 19 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นายดนัย  ปิตชาติ
 
1. นายทิวากร  บุญใหญ่
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 58 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายฐิติพงศ์   ชัยวงค์ษา
2. เด็กชายวัชริน  อุดมศรี
 
1. นางสาวกัลยา  วิเศษศรี
2. นางสาวน้ำฝน  นาโสก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 72 เงิน 31 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวพรพิชญ์  หวะสุวรรณ
2. นางสาวอรวรา  ทองศรี
 
1. นางเยาวลักษณ์  ศรีภักดี
2. นางสาวพรทิภา  มากมูลดี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82.48 ทอง 26 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงปภาดา  ระแวกโสม
2. เด็กหญิงอภิสรา  ผิวเหลือง
 
1. นางสาวสุชาดา  มะเสนัย
2. นางสาวนลพรรณ  บับพาน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 80.88 ทอง 42 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. นายกฤษณะ   เพชรจำพอน
 
1. นางนฤมล   จันเต็ม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายธนวิชญ์  จันปุ่ม
 
1. นางอัญชลี  คนหมั่น
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายชาญชล  พิทักษ์ชัยดำรงค์
 
1. นางสาวอัจฉรา  วันฤกษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงธนัทธ์ชนัน  ทวีโคตร
2. เด็กชายศิรศักดิ์  เต็มศิริศักดิ์
3. เด็กหญิงไปรยา  พานชัยพิบูล
 
1. นางสาววันวิสา  ประภาศรี
2. นางกลิ่นจันทร์  รามางกูร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 35 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาววรินธีรา  จารุการ
2. นางสาววิภาพร  บัญญัตินพรัตน์
3. นายวุฒิพงษ์  เทพจั้ง
 
1. นางสาวอารยา  ไม่โศก
2. นายกรกฏ  กล้าพร้อม
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 49 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  ภูมาลา
2. เด็กหญิงจารวี  คงอยู่
3. เด็กหญิงสิรินทรา  จิบทอง
 
1. นางสาวสังเวียน  แผนสุพัด
2. นางสาวรัชนี  ประวะกุล
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 15 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายชินวัตร  เทพสุริย์
2. นางสาวณัฐนรี  ศรีประเสริฐ
3. นางสาวนิธิมา  น้อยห้องไล่
 
1. นางสาวสังเวียน  แผนสุพัด
2. นางสาวทานตะวัน  สีดา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82.25 ทอง 20 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายกฤษดา  ลีทหาร
2. เด็กชายพสธร  ธีรพงษกร
 
1. นางรัตนา  สุคำภา
2. นายจิรายุส  สดสุข
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80.75 ทอง 15 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวพชรพร  แทนขุนทด
2. นายพีรพงศ์  จอมจุมพลภา
 
1. นายสิงหะ  เดชฤทธิ์
2. นายเชาวพิชญ์  จันทร์เพ็ง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นายอภิสิทธิ์   สลางสิงห์
 
1. นายมีชัย  เกตจุนา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 31 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวกาญจนา   โคตรพรม
 
1. นางสาวกันตนา  ชมจุมจัง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77.76 เงิน 41 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงภัทรจาริน  อินทร์นาง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เมืองโคตร
 
1. นายธรรมพล   เชื้อคนแข็ง
2. นายขจรศักดิ์  ฝ่ายลี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 86.64 ทอง 17 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. นายกรวิชญ์  ศรีวิชา
 
1. นายสมพงษ์  วิเศษโวหาร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 47 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยา  สลางสิงห์
 
1. นายคำจันทร์  สุขเสมอ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 37 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวนวธิดา  ธนโชติภูสิทธิ์
 
1. นางกิ่งไผ่  สานุกิจ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 71.5 เงิน 38 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงชนันธร  เอกธนกฤตกุล
 
1. นายชินวัตร  ชาวันดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงกชกร  คล่องแคล่ว
2. เด็กหญิงกรเกศ  จิรัปปภา
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สนิทนวล
 
1. นายสุพรม  ปัททุม
2. นางสาวณัฐกชนันท์  ทองคำ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 13 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวรฐา  รักษ์ชุมชน
2. นางสาวสิริกร  พลงาม
3. นางสาวสุดารัตน์  อุ่นลุม
 
1. นายอนุทิน  พยุงวงษ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  วิชาสาร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  กลางประพันธ์
2. นายทักษ์ดนัย  จารุเนตร
3. นางสาวปนัดดา  แสนโสม
 
1. นางสาวปุณยาพร  ผิวขำ
2. นางสาวสวลี  ทาสีเพ็ชร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง 12 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวกัญญาณัฐ  มิ่งทอง
2. นางสาวนภาพรรณ  หงษ์ศรี
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ไกยเดช
 
1. นายธีระวุฒิ  จันทะพันธ์
2. นางมีนารัตน์  วงศ์เสน่ห์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 49 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นายกัษณ  ภูวภรณ์กุล
2. เด็กหญิงตะวัน  รีฮุง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สมหวัง
 
1. นางสาววิทยา  แสนสุข
2. นางสาวตติญา  ชนะเคราะห์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายคุณานนต์  รัตนโกเศศ
2. นายสรชัช  วรสาร
3. นายเมธา  สัตนาโค
 
1. นายธีระวุฒิ  จันทะพันธ์
2. นางมีนารัตน์  วงศ์เสน่ห์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวณัฐรัตน์  เชื้อวังคำ
2. เด็กหญิงวทันยา  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงอารดา  คำลือไชย
 
1. นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด
2. นางสาวมาลัยพร  คำมุงคุณ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.8 ทอง 12 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายธีระพันธุ์  รูปงาม
2. นางสาวรวิสรา  แสงผุย
3. นายวุฒิชัย  ไชยเพชร
 
1. นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด
2. นางสุนันทา  หาคุ้มคลัง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กชายทรงสุนันท์  ไชยเพชร
2. เด็กชายเฉลิมราช  พุกอุบล
 
1. นางสาวมาลัยพร  คำมุงคุณ
2. นางน้ำฝน  แสนทวีสุข
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายธีรพล  บุญทศ
2. นายเอกรัฐภูมิ  พละหาญ
 
1. นายธนบัตร  กองแก้ว
2. นางสาวขนิษฐา  ปิตฝ่าย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 72 เงิน 26 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร์  ทองน้อย
2. เด็กชายพรเทพ  แสงสว่าง
 
1. นายกิตติศักดิ์  ม่อมพะเนาว์
2. นางสาวพัฒนาวดี  ใกล้ฝน
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 30 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายวัชรา  การินทอง
 
1. นายกิตติศักดิ์  ม่อมพะเนาว์
2. นางสาวพัฒนาวดี  ใกล้ฝน
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 72 เงิน 22 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายธนภัทร  มอนน้อย
2. นายพงศธร  ระนา
3. นายวศิน  สาระไชย
 
1. นายถนอม  น้อยทรง
2. นางเจษศรินทร์  เสียงล้ำ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง 12 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีลาศักดิ์
2. เด็กหญิงชุติมา  อุระ
3. เด็กหญิงฐิติกา  กำธรบริบูรณ์กูล
4. เด็กหญิงปณิดา  จูมแพง
5. เด็กหญิงพิชชาพร  แสงสว่าง
 
1. นางพยอม  แสงจันทร์
2. นายสิทธิธรรม  ผิวทอง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง 27 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวกรกนก  ซาเสน
2. นางสาวจิราภรณ์  จิตการ
3. นางสาวชลลัดดา  ทองกาล
4. นางสาวณัฎฐกมล  นาโสก
5. นางสาวอริสยา  ทองทา
 
1. นางสาวภัทรพร   สุริยาชัยวัฒน์
2. นายวัชระ  กิณเรศ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 20 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายชาญพิชัย  จันปุ่ม
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  อุ่นอารีย์กุล
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวบุญ
4. เด็กหญิงนิธิพร  ก่อวงศ์
5. เด็กหญิงพนิดา  ทองโบราณ
 
1. นางสาวสุปาณี  เรียงรัตน์
2. นางสาวปรียานุช  จวงจันทร์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.7 ทอง 43 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกัลยากร  นารีนุช
2. นางสาวจรรยพร  มุละชีวะ
3. นางสาวญาดาวดี  อุคำ
4. นางสาวพัชรินทร์  ฤทธิทิศ
5. นางสาวเบญญาภา  ต้นคำ
 
1. นางสาวจินตนา  ดีดวงพันธ์
2. นางสาวใหม่  ทุมสี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.6 ทอง 9 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายชนะชัย  แสงศรี
2. เด็กชายณัฐชา   จันทะไทย
3. เด็กชายฟาร์โรห์   รัตนสถิตกูล
4. เด็กชายสุรัมภา   ศรีลาศักดิ์
5. เด็กชายอภิวัต  พิชญธาดานนท์
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
2. นายเจนวิทย์   สุวรรณศรี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.2 ทอง 39 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวชุติมา  บุญเรืองนาม
2. นางสาวพัชรินทร์  กอทอง
3. นางสาววรรนิดา  เสน่ห์พูด
4. นางสาววิราภรณ์  สุวรรณไตรย์
5. นางสาวสุภาพรรณ  ดำขำ
 
1. นางสาวใหม่  ทุมสี
2. นายศักดิ์นิรันดร์  วงษ์ศรีแก้ว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 33 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กชายวัชธิพงษ์  ปิดตังระพา
 
1. นางสมร  จรลี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 25 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวชฎาพร  วิริโชติ
 
1. นางรัชนี  ชุไชย์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงวนัชพร  ทะเสนฮด
2. เด็กชายศุภณัฐ  วังคะฮาต
 
1. นางสาวจตุพร   เตียตระกูล
2. นางสาวลภัสรดา  เสียงล้ำ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวจินปตี  อุปัญญ์
2. นายวีรภัทร  อุ่นรัตนะ
 
1. นายปิยะบุตร  จิตรช่วย
2. นางสาวจิรภัชญา  คำหาร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80.8 ทอง 57 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มงคลสุภา
2. นางสาวกุลจิรา  มีสิทธิ์
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  กลิ่นบัว
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไวว่อง
5. นางสาวมินธิทรา  ประกอบทรัพย์
6. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  สุพร
7. เด็กหญิงศิริฟ้าใส  สุพร
8. นางสาวสิริพร  สุพร
9. เด็กหญิงสุนิสา  ชัยสงค์
10. นางสาวสุรีรัตน์  เสียงใหญ่
 
1. นายชุติภาส  ยืนยั่ง
2. นางปริศนา  รอบคอบ
3. นายวิสัย  สมประสงค์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.8 ทอง 42 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ปัตถาทุม
2. นางสาวฐานิดา  น้อยทรง
3. นางสาวณัฏฐ์นรี  โพธิ์ใต้
4. นางสาวณัฐิยา  ปัททุม
5. นางสาวปาริชาติ  ไชยภักดี
6. นางสาวรัชนิดา  แสนโคตร
7. นางสาววรจิรา  อาจวิชัย
8. นางสาวศิรดา  อาจวิชัย
9. นางสาวอรสุรางค์  ผ่องแผ้ว
10. เด็กหญิงอารียา  ใจงาม
 
1. นายควรคิด  สินสวัสดิ์
2. นางนภามาศ  แสนโคตร
3. นางสุธีรา  คันศร
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ไชยทอง
2. นางสาวจีรนุช  คนซื่อ
3. นางสาวพรธิตา  สุวรรณไตรย์
4. นางสาวพรวิมล  ไชยขันธุ์
5. นางสาวพัณธสา  ปัททุม
6. นางสาวพัณธิพา  ปัททุม
7. นางสาวภัทรดา  อุคำพันธ์
8. นางสาวอุบลรัตน์  บุษราคัม
 
1. นางนภามาศ  แสนโคตร
2. นายควรคิด  สินสวัสดิ์
3. นายไพรวรรณ์  บุษบงค์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 21 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  สีดา
2. เด็กหญิงญาณีนาถ  จำรักษา
3. เด็กหญิงตรีสรา  พิกุลศรี
4. เด็กชายนันทวัฒน์  สุจริต
5. เด็กหญิงพรชิตา  พิลาหลง
6. เด็กชายภัครวัตร  ดีดวงพันธ์
7. เด็กชายภัทราวุธ  เสนาพรม
8. เด็กชายภูธเนศ  ชาญสร
9. เด็กชายศรสินชัย  รุ่งโรจน์
10. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศิริโสม
 
1. นายธวัชชัย  รุ่งโรจน์
2. นางสาวสิวลี  ภูผาลัย
3. นางพัดศรี   แสนโสม
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78.5 เงิน 8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  ลาโกน
2. เด็กชายภาณุวัตร  บุรีรัตน์
 
1. นายกิตติกร  พันธ์สุวรรณ
2. นายกิตตินันท์   ดวงรุ่ง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายสหวรรธก์   ปัตลา
2. นายอนุชา   รัตนวงค์
 
1. นายกิตติกร  พันธ์สุวรรณ
2. นางสาวจุฑาภรณ์   ไปนาน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กชายทัชทิว  แสนศรี
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 14 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นายวัชระ  แสนศรี
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  สุพรรณโมกข์
 
1. นางสุจิตรา  แสนโคตร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99.4 ทอง 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวกุศลสิริ  โทนุการ
 
1. นายมานะชัย  วงษ์ประชา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 15 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงศศินา  สกุลไทย
 
1. นางสาวสุพิชญา  สุวรรณศรี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง 11 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นายปฏิพัทธ์  หงษ์เจือ
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงฐิดาภา  ซุยใจทัด
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาววาสนา  บันตะบอน
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์   โคตรพรม
2. เด็กหญิงอภิชญา   ทองกาล
 
1. นายคมสันต์  ต้นสวรรค์
2. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง 31 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายโกสิทชภัฏ  สิงห์ไชย
 
1. นายมานะชัย  วงษ์ประชา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวรักษิณา  น้อยทรง
 
1. นางสุจิตรา  แสนโคตร
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายจักรพงษ์  หนองแคน
2. นายทัศนพงษ์  คำนนท์
3. นายธรรมศาสตร์  พนมภูมิ
 
1. นายนพดล  สายจันทร์
2. นายชัย  จันทุลาง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 47 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวพิมพิกา  อุสุพันธ์
2. นางสาวสุดารัตน์   วงศ์ไชยา
3. นายเทพาธิป   พันหลา
 
1. นายพุฒิพัฒน์   อาจวิชัย
2. นายกิตติชัย  กินานิกร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง 47 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณะ  เศษสุวรรณ์
2. เด็กชายจิรภัทร  มงคลสุภา
3. เด็กชายชินวัตร  มะลิวัลย์
4. เด็กชายพีระยุทธ  แก่นจันทร์
5. เด็กชายภัคจิรา  บุตรพา
6. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  กลิ่นประทุมทิพย์
 
1. นายอาชา  เกื้อหนองขุ่น
2. นายใจเพชร  จันทรสาขา
3. นายลิขิต  ภูมิลา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 76.2 เงิน 52 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นายจีรยุทธ  เมืองโคตร
2. นายธนพล  สายคำวงค์
3. นางสาวธัญชนก  เมืองโคตร
4. นางสาวศรีจารวี  มนต์นามอญ
5. นายศิขรินทร์  การงาน
6. นายศิริวัฒน์   หลงมีวงค์
 
1. นางชวันรัตน์  สุริยพงษ์
2. นายสุรชัย  วังทะพันธ์
3. นางสาวพัชรา  หงษ์สมดี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.2 ทอง 6 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวกฤตฐิญา   กลางประพันธ์
2. นายกษมา  สิงห์วงษา
3. นางสาวจิตรลดา   ศรีลาศักดิ์
4. นางสาวจิตรวรรณ  สอนสั่ง
5. นางสาวณภัทร  เสนาน้อย
6. นายณัฐพัฒน์    เขียวอาสะวะ
7. นางสาวณิชกมล   เหลืองอร่าม
8. เด็กชายธนกฤต  ใจสุข
9. เด็กชายธนพงษ์   บุญคำ
10. เด็กหญิงธัญวรรณ   สุพรธนวัฒน์
11. นายธีรภัทธ์   ทองจันทร์
12. นายธีรภัทร   เที่ยงโยธา
13. นายธีระพันธ์  อ่อนมณี
14. นายนันทิพัฒน์   เอกอารีพงศ์
15. นายนิธิวัฒน์   พลธิราช
16. เด็กหญิงปณิตา   ไวว่อง
17. นางสาวปาริตา   ไวว่อง
18. นางสาวปิยะรัตน์   ศรีวะอุไร
19. นางสาวพัชราภรณ์   คนขยัน
20. นางสาวฟาติมา   สมบัติหอม
21. นางสาวภัททิยา   ราชิวงศ์
22. นางสาวรติยาภรณ์  วาลุกา
23. นายระพีพัฒน์   ราชิวงศ์
24. เด็กหญิงรุจิรดา  ตาลเอี่ยม
25. นายลัทธพล   ศรีประทุมภรณ์
26. นายวรพล   นนท์นาภา
27. นางสาววรัญญา   บุญทศ
28. เด็กหญิงวิมลณัฐ   ขวานคร
29. นางสาวศิรินุช   สุทธิประภา
30. นายสหภัทร    เชาว์เชี่ยวชาญ
31. เด็กหญิงสายสลิล  ประสุนิงค์
32. นางสาวสุชาดา   หารจิต
33. นางสาวอภัสนันท์   จันทรโคตร
34. นางสาวอลีนา  ดอกไม้เพ็ง
35. นายอัครพล   โทนแก้ว
36. นางสาวเการา  บุตรศรี
37. นายเต็มบุญ   บรรพชาติ
38. นางสาวเพลงพร  เวียงแก้ว
39. นางสาวเพ็ญนภา   คงรอด
40. นางสาวเมธาวี  หลักทอง
 
1. นายปรีดี   ศรีประเสริฐ
2. นายวัชระ  กิณเรศ
3. นายนพดล  ขันแข็ง
4. นางนลินี  ไวว่อง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สมตน
 
1. นายพิเชษฐ์   วงค์จันทร์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 59 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นายสัจจะเพชร  อุทาวงศ์
 
1. นายนพดล  นนท์ขุดทด
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 53 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  โคสาสุ
 
1. นายนพดล  ขันแข็ง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.8 ทอง 35 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นางสาวผกามาศ  เย็นสุข
 
1. นายเฉลิมชัย  ชาญเฉลิม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 49 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายพุทธพงษ์  สุดาบุตร
 
1. นายพิเชษฐ์  วงค์จันทร์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 36 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นายสวิตต์  ไตรยวงค์
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 26 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปาล์มธนพร  รูปเรี่ยม
 
1. นายพิเชษฐ์   วงค์จันทร์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นางสาวนลินทิพย์  เสียงหวาน
 
1. นางประไพ  เบญมาตย์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.7 ทอง 30 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กลางประพันธ์
 
1. นายพิเชษฐ์  วงค์จันทร์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.92 ทอง 12 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายภูวิชญ์  สมคะเนย์
 
1. นายนพดล  ขันแข็ง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 60.75 ทองแดง 60 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวพงษ์พรรณี  ไตรยวงค์
 
1. นางเกษศิรินทร  ภิรมย์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.5 เงิน 42 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวศุภลักษณ์  พนมพรรณ
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง 33 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. เด็กชายภานุมาส  เบญมาตย์
 
1. นางประไพ  เบญมาตย์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.2 ทอง 43 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นายสวิตต์  ไตรยวงค์
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง 30 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปนิตตา  สมตน
 
1. นางประไพ  เบญมาตย์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.9 ทอง 50 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนิลาวัลย์  สระนาม
 
1. นายพิเชษฐ์  วงค์จันทร์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83.65 ทอง 16 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายกฤษเรศ  เพชรนนท์
2. นางสาวขวัญฤทัย  พันทะ
3. นางสาวคีตภัทร  นามสี
4. นางสาวจิดาภา  แข็งแรง
5. นางสาวจิระประภา  อรบุตร
6. นางสาวชุติมณฑน์  ศรีสุข
7. นางสาวชุลีพร  โคตรสขึง
8. นางสาวณัฐทิชา   พุ่มเสือ
9. นางสาวณิชาภัทร  ศรีวะวงค์
10. นางสาวทิวาภรณ์  เดชาสิทธิ์
11. นางสาวธิญาดา  สะแกวงค์
12. นางสาวนครียา  พลเยี่ยม
13. นางสาวนิษฐา  ศรีคำ
14. นางสาวปฏิมาพร  เคนโยธา
15. นางสาวปริญาภรณ์  สอนเม่น
16. นางสาวปรียากร  พิกุลศรี
17. นางสาวปวีณา  ศรีโยหะ
18. นางสาวพรไพลิน  ศรีพรหมมุนี
19. นางสาวพัชรพร  ยืนยง
20. นางสาวพิยดา  ดีดวงพันธ์
21. นางสาวพิยดา  นาโสก
22. นายพิษณุ  หลวงโป้
23. นายภาณุพงศ์  โพธิ์ไทรย์
24. นายมนัสวิน  จันทร์คำ
25. นางสาวมิ่งกมล  มุกดาพิพัฒน์กุล
26. นางสาวมุตธิตา  จันดาวงค์
27. นายยุทธนา  พาทุม
28. นายระพีพัฒน์  ศิริบูรณ์
29. นางสาวรัชฎา   นพแก้ว
30. นางสาววรรณวลี  เที่ยงทำ
31. นางสาววริญดา  ทองขัน
32. นางสาวสิริกาญจน์  วาปี
33. นางสาวสิริมุกดา  ช่อวงศ์
34. นางสาวสุภัคพรรณ  พันโกฏิ์
35. นางสาวสุภัทรสา  ขันแข็ง
36. นางสาวสโรชา  บุตรกาล
37. นางสาวหทัยชนก  รุ่งโรจน์
38. นางสาวหัทยา  ชาธิพา
39. นางสาวอรกนก  ไวว่อง
40. นางสาวอริศรา  ทองออน
 
1. นางกลิ่นจันทร์  รามางกูร
2. นางสาวสุขุมมาลย์  แสงกล้า
3. นายนภัทรพี  จันทนะมุนินทร์
4. นายปรีดี  ศรีประสงค์
5. นายนพดล  ขันแข็ง
6. นายวัชระ  กิณเรศ
7. นายปฎิภัทร  ขันแข็ง
8. นางสาวสิริพร  ลีนาราช
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. นายฤทธิเดช  อุปรา
 
1. นายนราธร  ยืนยั่ง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 74.33 เงิน 22 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายพันลภ  น้อยชิน
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. นายฤทธิเดช  อุปรา
 
1. นายนราธร  ยืนยั่ง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. นายพงษ์พิพัฒน์  โพธิบุตร
 
1. นางสุรีย์พร  เขียวขำ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวภัทร์นรี  บุตรดีวงศ์
 
1. นายอชิรวิชญ์  ผิวละมูล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 72.33 เงิน 24 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมนรดา  บุตดีวงศ์
 
1. นางพิมลวรรณ์  กานารักษ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. นายพงษ์พิพัฒน์  โพธิบุตร
 
1. นางอิสรีย์รักข์  อภิอารยาวงศ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวธัญยภัทร  ราชอุดม
 
1. นายนพดล  ขันแข็ง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. เด็กชายอานนท์  เสียงล้ำ
 
1. นายนราธร  ยืนยั่ง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.25 ทอง 5 โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิยา  คตภูธร
 
1. นางพัชรินทร์  จันทร์ดาประดิษฐ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 74.25 เงิน 35 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นายพชร  สุนทะรส
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90.4 ทอง 6 โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  อาษาดี
2. เด็กชายธนวัฒน์  มงคลสุภา
3. เด็กชายธรภัทร  วงศ์คำพา
4. เด็กหญิงนันทิยา  คตภูธร
5. เด็กชายประทานพร  คำบ่อ
6. นายพงษ์พิพัฒน์  โพธิบุตร
7. เด็กชายภูวเดช  ส่งเสริมสิริ
8. เด็กหญิงรัตนพร  สอเพชรบัณฑิต
9. นายฤทธิเดช  อุปรา
10. เด็กชายศุภณัฏฐ์  สุวรรณคำ
11. เด็กชายอานนท์  เสียงล้ำ
 
1. นางสุรีย์พร  เขียวขำ
2. นางอิสรีย์รักข์  อภิอารยาวงศ์
3. นางพัชรินทร์  จันทร์ดาประดิษฐ์
4. นายนราธร  ยืนยั่ง
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 35 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทองบพิตร
2. เด็กหญิงนรภัทร  พละหงษ์
3. เด็กหญิงปิยดา  จะรดรัมย์
4. เด็กชายพงษ์สุภา  ศรีเมืองล้ำ
5. เด็กชายพรหมเพชร  ปราบพาล
6. เด็กชายพิชิต  บัวสด
7. เด็กชายพินิจ  บัวสด
8. เด็กหญิงวิลาวัลย์  หมวดชาลี
9. เด็กหญิงสุรัสวดี  ไชยสงค์
10. เด็กหญิงอารีย์ญา  กุลสุวรรณ
 
1. นางชญาภา  พลราชม
2. นายยุทธนา  วงศ์กาฬสินธุ์
3. นางอรุณสุดา  แก้วศรีนวม
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 77.6 เงิน 57 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นายนที  เสน่ห์พูด
2. นายนนทดา  วงก่อ
3. นางสาวพรพรรณ  พรหมไทย
4. นางสาวพิมพ์นภา  ปรือทอง
5. นายภรันยู  บุญนันท์
6. นางสาวภัทรวดี   ศาสตราชัย
7. นายภูวนาท  คุณารักษ์
8. นายศรัณย์  สาระคำ
9. นางสาวแพรว  แจ้งกิจจา
10. นางสาวไปรยา  แก้วเรือง
 
1. นายณัฏฐ์ฑกฤษณ์  ไชยจินดา
2. นางสาวเนตรนภา  พิลารัตน์
3. นางดวงใจ  นะดาบุตร
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.8 ทอง 12 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีบุรมย์
2. เด็กหญิงธนาวัลย์  ตรงดี
3. เด็กหญิงนริศา  คนหมั่น
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อาจวิชัย
5. เด็กหญิงปาริชาต  กาญจันดา
6. เด็กหญิงมธุรส  พันนุมา
7. เด็กหญิงสิลิกร  ชัยมงคล
8. เด็กหญิงหทัยทิพย์  สิ่วสำแดง
9. เด็กหญิงอนันตญา  จันทรวิภาค
10. เด็กหญิงเกศรา  ณ ลำปาง
 
1. นางสาวสุพิชญา  นาคเสน
2. นางสาวเบญจมาศ  แจ่มทุ่ง
3. นางสาวณภัฏฬฎา  กองกมล
4. นางสุมาลัย  ผิวขำ
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.4 ทอง 31 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวขัตติยา  แก้วศรีนวม
2. นางสาวนิรชา  จันปุ่ม
3. นางสาวปฏิพร  วันรหัส
4. นางสาวปิยาภัสร์  แสนสุข
5. นางสาวลดาวัลย์  ศรีสะเนตร
6. นางสาววริศรา  น้อยทรง
7. นางสาววาลิกา  แสนสุข
8. นางสาวสายชล  คำปาน
 
1. นางทิพย์ศิริ  นันทศิริ
2. นางทินกร  สืบสิงห์
3. นายไพรวรรณ์  บุษบงค์
4. นายเวียงสวรรค์  ปัตลา
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 46 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ฤคดี
2. เด็กหญิงตฤณ   อังคุณากรณ์
3. นางสาวปริยากร  สุขบัติ
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีพลอย
5. เด็กหญิงปาริชาติ  เทพสุรีย์
6. เด็กหญิงพรชนก   ศรีแรง
7. เด็กหญิงสวิตตา  วรสิทธิ์
8. เด็กหญิงอรปรียา  บุญยืน
 
1. นางสาววริษา  ไขขุนทด
2. นางสาวทิพย์จิรา  ภูสีเงิน
3. นางสาวเมธินี  สารสินธ์ุ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84 ทอง 29 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีชมชื่น
2. นางสาวณัฐชยา  ตั้งตระกูล
3. นางสาวภัทรวดี  วังคะฮาต
4. นางสาวศศิกานต์  แข็งแรง
5. นางสาวษิตานน  คงทน
6. นางสาวสิริกร  ชินรัตน์
7. นางสาวเพลงพร  เวียงแก้ว
 
1. นางสาววริษา  ไขขุนทด
2. นางสาวทิพย์จิรา  ภูสีเงิน
3. นางสาวเมธินี  สารสินธ์ุ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.75 ทอง 15 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. เด็กหญิงกัญจน์ณิชา   โพธิ์ไทรย์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   โคตสะขึง
3. เด็กหญิงจันธิมา   ใจตรง
4. เด็กหญิงชลินทรา    พรสวัสดิ์
5. เด็กหญิงฐิตินันท์   แข็งแรง
6. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ควรสุข
7. นายดาราศักดิ์  อุระ
8. เด็กชายธีรภัทร   โคชขึง
9. เด็กหญิงประดับดาว   ดีดวงพันธ์
10. เด็กหญิงพิมพิกา    ซาเสน
11. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    จิตตมาศ
12. เด็กหญิงสิริวรรณ    หมั่นดี
13. เด็กหญิงสุนิสา    โคตรสขึง
14. เด็กหญิงอภิสมัย   พะเวียดรัมย์
15. เด็กชายเมธัส   คนยืน
 
1. นางสาวอาริด   สระบุรี
2. นางสาวอาทิตยา   โสภิพันธ์
3. นายอนุชิต  พันธ์กง
4. นางสาวกชมน  ถานัน
5. นายปฏิวัติ  ผิวทอง
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 31 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวกรกมล  ประดับพันธ์
2. นางสาวกัญญารัตน์  พุ่มนิล
3. นางสาวจิราพัชร  วิสุเวส
4. นายชัชพิสิฐ  ทาคำห่อ
5. นางสาวณัฎฐธิดา   ตรงดี
6. นายณัฐชัย  คนเพียร
7. นายณัฐพล  สุขรี่
8. นางสาวนภัส  ทองเฟื่อง
9. นางสาวนารีรัตน์  คนเพียร
10. นางสาวมัลลิกา  อยู่สุข
11. นางสาวลลนา  ฉายพิมาย
12. นางสาววนิสา  ใจมั่น
13. นางสาวษุธิตา  ลาสุขัง
14. นางสาวเนตรชนก  เหนือพันธ์
 
1. นางสาวณภัฏฬฎา  กองกมล
2. นางสาวเบญจมาศ  แจ่มทุ่ง
3. นางสาวสุพิชญา  นาคเสน
4. นางสาวสุภาภรณ์  อินทวงศ์
5. นางสาวฟ้าภวิกา  ขอบเขต
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 73 เงิน 41 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นางสาวนราทิพย์  พรมอวน
2. นายนลธวัตร  คำลือไชย
3. นางสาวรัตนพร  ทองพั้ว
4. นายสิงห์สำราญ  คำมุงคุณ
5. นางสาวเนตรชนก  โพธิ์ธารินทร์
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
2. นางสาวอตินิภา  จิตมาตย์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.4 ทอง 16 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวรวงข้าว  คำมุง​คุณ​
2. นางสาวศิริขวัญ​  อุปัชฌาย์​
 
1. นางปุณย​นุช​  สุวรรณ​ไต​รย์​
2. นางสาวมาลัยพร  คำมุง​คุณ​
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายพลภัทร  องอาจ
 
1. ดร.สุวิวัชร  สมมาตย์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวนภัส  สุยะ
 
1. ดร.สุวิวัชร  สมมาตย์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. เด็กหญิงคิมเบอร์รี่  เชฟเฟิร์ด
 
1. นางธนันพัฒนร์  วโรตม์ธนันดร
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.6 ทอง 9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวบงกช   ทำทอง
 
1. นายศุภโชค   โทนแก้ว
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87 ทอง 23 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายณัฐภณ  วรโชติไพศาล
2. เด็กหญิงทัชชกร   รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงปาลิดา   ลีลาอาภากูร
4. เด็กหญิงอชิรญา  ภิรมย์กิจ
5. เด็กหญิงแพรวพรรณ   ไชยมาตย์
 
1. นายอชิรวิชญ์  ผิวละมุล
2. Mr.Christopher  Rudd
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.75 ทอง 48 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  ผางพันธ์
2. นางสาวณัฐวินันท์  ผิวเหลือง
3. นางสาวธีรนาฏ  บันตะบอน
4. นางสาวพราวนิราศ  ชินช่งจู
5. นางสาวมัชรีพร  จันทร์หา
 
1. Mr.Dindo  Bartolome
2. นางสาวนภาวรรณ  โสพวัน
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93 ทอง 8 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  วาณิชศรุต
2. เด็กหญิงนฤมล  ศรีโยหะ
 
1. Mr.Christopher  Rudd
2. นางบรรจบ  โนนพิลา
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายกีรติพัทธ์   สุขอุดมจิรัฐ
 
1. Mr.Christopher  Rudd
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.83 ทอง 19 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงชนกนันท์  เจริญวุฒิมากร
2. เด็กหญิงวรัญญา  ศิริวลัยกร
 
1. MissZheng  Jinjin
2. นางสาวปรียาฉัตร   ไชยสุข
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 79.93 เงิน 25 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวปาณิสรา   ว่องไว
2. นางสาวภัทรนันท์   พันธ์คูณ
 
1. Miss๋Jiao  Xin
2. นางกิ่งแก้ว  มิตรวิจารณ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 79 เงิน 24 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงวลัยพร  สมนึก
2. เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  ใจสุข
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  เกิดสนอง
2. MissMaruyama  Shiori
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวทัศนีย์  วัลลา
2. นายภาสกร  แก้วกล้า
 
1. นางสาวกนกกาญณ์  สุรันนา
2. นางสาวกลีบกุหลาบ  เครือวัลย์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.33 ทอง 11 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวชนนี  หวานอ่อน
2. นางสาววนิดา  ไชยพันธ์
 
1. นางกิ่งแก้ว  มิตรวิจารณ์
2. นางสาวปรียาฉัตร   ไชยสุข
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.66 เงิน 21 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวศศิยาภรณ์  สาระพงษ์
2. นางสาวเพ็ญนภา  คำนนท์
 
1. นางสาวชุติมา  ชัยนา
2. นางสาวอภิญญา  สิมสาร
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.66 ทอง 16 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายธนวัต   ไวว่อง
2. นางสาวพนิดา   นครกลาง
3. นางสาวศิริญญา  พันธ์คูณ
4. นายสวัตดิ์   อินตะนน
5. นางสาวอารยา  บุญพงษ์
 
1. นางสาวปรียาฉัตร   ไชยสุข
2. MissZheng  Jinjin
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.33 ทอง 9 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายกฤษณะ  โสมาบุตร
2. นายธนากร  บุพชาติ
3. นางสาวธัญรดา  สินเทวะ
4. นางสาวสิริโสภา  สุดวิเศษ
5. นางสาวอัปสร  อังคะเพชร
 
1. นางสาวกนกกาญณ์  สุรันนา
2. นางสาวกลีบกุหลาบ  เครือวัลย์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 31 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายพีรพัฒน์  ธนะรุ่งเจริญ
 
1. MissJiao  Xin
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวสิริยากร  ศรีประสงค์
 
1. นางสาวชุติมา  ชัยนา
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.7 เงิน 45 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กชายกฤตนัย  วงศ์ศรียา
2. เด็กชายกฤษฎา  คำมุงคุณ
3. เด็กชายชุติพงค์  ห้วยกระเจา
4. เด็กชายนราวิชญ์  พิมนรัมย์
5. เด็กชายยุทธภูมิ  คำมุงคุณ
6. เด็กชายวรปรัชญ์  วงค์ชมภู
7. เด็กชายวัชรพล  สายมณี
8. เด็กชายวีรภัทร  คำปาน
 
1. นายสุทธี  เรืองศรี
2. นายสมพร  สุกรรณ์
3. นายอภิกร  สมร
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.3 ทอง 36 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายชัชวาลย์  แก้วกัญญา
2. นายธนาคาร  ศรีสุข
3. นายธีรภัทร  สายโรจน์
4. นายนรา  ศุภหัตถี
5. นายพศิน  ชำนิสาร
6. นายภาดล  ทองภู
 
1. นายชัย  จันทุลาง
2. นายเพิ่มพงศ์  นาชัยเวียง
3. นายอรรถพล  โนเรศ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.7 ทอง 7 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายก้องเกียรติ  มูลมั่ง
2. นางสาวนภาภรณ์  เสียงเสนาะ
3. นางสาวนุชจิรา  แก้วดี
4. นางสาวปณิดา  สีวะสุทธิ์
5. นางสาวมุทิตา  คนหาญ
6. นายรัฐธรรมนูญ  โมลาแสง
7. นางสาววันวิษา  แขสว่าง
8. นางสาวสนธิญา  ไทยทวี
9. นางสาวสุชาดา  ทองสอาด
10. นางสาวเพ็ญนภา  บับพาน
 
1. นายศาศวัต  คุณชื่น
2. นายขวัญชัย  แสนขาว
3. นางวไลลักษณ์  กุลวงศ์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 75 เงิน 41 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ตรงเที่ยง
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  ทวีโคตร
3. เด็กหญิงพรธิดา  อุตสาหะ
4. เด็กหญิงพุฒิตา  คำจันทร์
5. เด็กหญิงสิริกัลยา  พันธ์คูณ
 
1. นางนงคราญ  สิทธิยา
2. นางณัชชาภัทร  ศรีลาศักดิ์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86.8 ทอง 15 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวณัฐริการ์  ทรงศรี
2. นางสาวประภัสสร  จันทะแจ่ม
3. นางสาวภัทราภรณ์  นนทะแก้ว
4. นางสาวมลธิดา  รัตนะ
5. นางสาวอาธิติยา  การดี
 
1. นางสาวอนัญญา  บุญสูง
2. นางพุทธชาติ  ราชิวงศ์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวณัจธิดา  มงคลสุภา
2. นางสาวปนัดดา  มูลศรีสุข
3. นางสาววนัสนันท์  กันยะดอย
 
1. นางวิภารันตน์  สินพูน
2. นางดวงนภา  ผางพันธ์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 20 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวนัฐนิชา  คนดี
2. นางสาวสุทธิดา  สายทากุล
3. นางสาวอินทิรา  สุพร
 
1. นางขวัญใจ  อุทัยสาร์
2. นางลัดดา  สิริพัฒน์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74.2 เงิน 48 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงจรรยพร  ตันตีบ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศิริวงษ์ชัย
3. เด็กหญิงพรประเสริฐ  สุริวงศ์
 
1. นางประภาพรรณ  พั่วแพง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.6 ทอง 42 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวชนัญชิดา  ศรีวิเชียร
2. นายชินวัตร  จิบทอง
3. นางสาวธนัญชนก  สุวรรณไตรย์
 
1. นางประภาพรรณ  พั่วแพง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง 14 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายศตวรรษ  ปาณะวงค์
2. นายอาทิตย์  ทวีบท
 
1. นายอดิศักดิ์  หาญจริง
2. นายวุฒิศาสตร์  แสนโคตร
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายวัชรพล  ตรีสัตยกุล
2. นางสาววิลาสินี  ใจภักดี
 
1. นายพิทักษ์  ภูมิดอนมิ่ง
2. นางสาวเบญจพร  จันทรโคตร
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 38 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายชนะภัย  อุคำ
2. เด็กชายวชิรสังวาล  ไชยคำ
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  บรรดาศักดิ์
 
1. นางสาวจารวี  เครือวัลย์
2. นายวุฒิศาสตร์  แสนโคตร
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 11 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายกันต์ดนัย  ถวิลไพร
2. นายยศภัทร  ทองบพิตร
3. นางสาวสุชัญญา  ผายพันธ์
 
1. นางจรรย​ว​ร​รธน์​  พฤกษา​สิทธิ์​
2. นายอภิชาติ​  ธรรมสวาสดิ์​
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 36 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวชรันธร  แก้วไพฑูรย์
2. นางสาวหนูกานต์  ราชวงศ์
 
1. นางสาวพิไลลักษณ์  ถิ่นวัน
2. นายอวกา  ชาชมราษฎร์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 71 เงิน 44 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กหญิงกรกนก  แสนโสม
2. เด็กหญิงนิตยา  มูลพรม
 
1. นางร่มพร  บุญสุข
2. นายยุทธนา  วงศ์กาฬสินธุ์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิธินาถ  อาจหาญ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ทุมคำแก้ว
 
1. นางฤทธิ์ติยา  ธรรมสวาสดิ์
2. นายณัฐวัฒน์  อาจหาญ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 22 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กชายกฤษบดินทร์  ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายชานน  สิงห์ศร
 
1. นางร่มพร  บุญสุข
2. นายยุทธนา  วงศ์กาฬสินธุ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง 12 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. นายจุลจักร  ยศการี
2. นายสิทธิเดช  โคชขึง
 
1. นางสาวสุชาวดี  พิกุลศรี
2. นางสาวจิราพรรณ  ก้อนวัน
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 7 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กชายตั้งปณิธาน  วัฒนนท์
2. เด็กชายเวสภูมิ  แก้วธิดา
 
1. นางสาวจิรัชยาพร  ทองลือ
2. นางพิธพร  วงษ์วิรัติ
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 40 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวนัทมน  ยืนยั่ง
2. นางสาวสุพรรษา  เลิงเพ็ญ
 
1. นายณัฐวัฒน์  อาจหาญ
2. นางฤทธิ์ติยา  ธรรมสวาสดิ์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวช่อผกา  เนาคำแพง
2. นางสาวสุมนา   โนรี
 
1. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณไตรย์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80.5 ทอง 21 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กลางประพันธ์
2. เด็กชายบุรพล  เสนา
 
1. นางสาวพิไลลักษณ์  ถิ่นวัน
2. นางสาวสนธยา  คนหาญ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79.6 เงิน 12 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจริญจิตร์
2. เด็กหญิงจิรัสยาภา  เขมะปัญญา
 
1. นายอภิรัฐ  พรมลี
2. นายอุดมทรัพย์  สายสา
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายกฤตณัฐ  เข็มกำเหนิด
2. เด็กชายภิรวัฒน์  สุวะศรี
3. เด็กชายศุภกร  ผ่องโอภาส
 
1. นายคมกริช  ศรีชัย
2. นายกิติกร  ชุติมันตานนท์
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง 6 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นายณัฐสิทธิ์  มุขอาสา
2. นายธนพัตร  สุพร
3. นายวิทวัส  สุพร
 
1. นายเจษบดินทร  อินทสงค์
2. นายสิริวัฒน์  นาโสก
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายกันต์ธีร์   พระเขียนทอง
2. เด็กชายพงศธร  สุพร
3. เด็กชายภัทรพงศ์  ดิษฐบรรจง
 
1. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
2. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. นายนภสินธุ์  บุญมาลี
2. นายวสุรัตน์  ดาวัลย์
 
1. นายศรีเพชร  แพงศรี
2. นายจักรกฤช  ดิษฐบรรจง
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 72 เงิน 26 โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. เด็กชายดิเรก  ผุยคำสิงห์
2. เด็กชายภูบดินทร์  ถานผดุง
3. เด็กชายอัครพนธ์  วังคะฮาต
 
1. นายประยุทธ  สุภาคาร
2. นางวิยะดา  สีทา
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง 11 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายปัญจพล  สุภาคาร
2. นายภารดร  ไชยสัจ
3. นางสาวมินตรา  น้อยน๊อต
 
1. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
2. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 77.5 เงิน 14 โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. เด็กชายฐิติภัทร  เชี่ยวชาญ
2. เด็กชายธนากร  รงค์ทอง
3. เด็กหญิงพรศิริ  ท้าวมา
4. เด็กชายวุฒิพงษ์  หอมสะอาด
 
1. นายประยุทธ  สุภาคาร
2. นายศรีเพชร  แพงศรี
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 67 ทองแดง 30 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวนุชนารถ  วิเชียรกันทา
2. นายพรเทวา  ไชยเดข
3. นางสาวอาคิรดา  ปัททุม
4. นางสาวเนตรชนก  สมตน
 
1. นายคมกริช  ศรีชัย
2. นางสาวศิราณี  กลางประพันธ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.6 ทอง 46 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. นายพรชัย  โคตรสขึง
2. เด็กชายพูลทรัพย์  สอนพงษ์
3. เด็กชายศักรินทร์  วงศ์คำ
 
1. นายอัครพงศ์  สุจริต
2. นายอุทิศ  พันนุมา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.9 ทอง 36 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นายณัฐวัฒน์  วรรณพันธ์
2. นายธณากร  สร้อยแก้ว
3. นายวีรพล  สมฤทธิ์
 
1. นายภูศิษฏ์พงษ์  โจนลายดา
2. นายพิทักษ์  สัตรูพ่าย
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78.25 เงิน 58 โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ชาวดง
2. เด็กชายอธิป  อนันตะบุตร
3. เด็กชายเอกภพ  ยืนยั่ง
 
1. นางสาวนิชกานต์  ศรีหาพล
2. นางสาวมัณฑนา  นนทการ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 23 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นางสาวนันท์นภัส  ไชยปัญญา
2. นางสาวรชนีกร  หลักโสม
3. นางสาวสุนิษา  วรโยธา
 
1. นายสุรพร  ปากวิเศษ
2. นายอุบลชัย  สมยงค์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวกรมณี  ราชกุดกอก
2. นางสาวจุฑาลักษณ์  คำมุงคุณ
3. นายณัฐพงศ์  พุกอุบล
4. นางสาววริศรา  เหง้าโอสา
5. นางสาวอรนิภา  เหง้าโอสา
6. นางสาวอาทิตยา  สุพร
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  วงค์กระโซ่
2. นางสาวอรอุมา  อ่อนสา
3. นางสาวพัณนิดา  สุดชารี
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 38 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวกานต์สุดา  พรมสุรินทร์
2. นางสาวชลิตา  ไชยายงค์
3. นายทรงเกียรติ  แพงพุทธ
4. นางสาวนิศาชล  อนันต์
5. นางสาววารี  โคตรพรม
6. นางสาวสุนิสา  ชาธิราช
 
1. นายอรรฆเดช  อาจวิชัย
2. นายวิชาญ  วาปี
3. นางขวัญใจ  ศรีประสงค์
 
169 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 25 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายณัฏฐกร  อินปาว
2. เด็กชายรัชพล  สุพร
3. เด็กชายเทพฤทธิ์  แสนวิเศษ
 
1. นายธีรพงศ์  แสนยศ
2. นายพิทยา  บุญโสม
 
170 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 57 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นางสาวณิชานันท์  เมืองโคตร
2. นางสาวนันต์ธิดา  เมืองโคตร
3. นางสาวปิยธิดา  พุทธดี
 
1. นางสาวสุมาลี  จันทร์หาร
2. นายหัสวิชัย  เมืองโคตร
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 50 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ชุมปัญญา
2. เด็กชายอิทธิกร  สุคำภา
3. เด็กชายเดชาวัต  พาลึก
 
1. นางสาวพรฟ้า  ทองโสม
2. นางสาวกิตติกานต์  ปัสสา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.6 ทอง 12 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นายธีรพล  คำมุงคุณ
2. นายนิรุตม์  สุพร
3. นายวีระยุทธ  โคตรคำตา
 
1. นางสาวกิตติกานต์  ปัสสา
2. นางจีรพร  ไชยบัน
 
173 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.2 ทอง 39 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แก้วดี
2. เด็กหญิงยุพาวรรณ  เการัมย์
3. เด็กชายเจษฎากร  แก้วดี
 
1. นางจารุณี  ฤทธิ์วงศ์
2. นายพีรวิชญ์  สุดเสน่ห์
 
174 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. นางสาวกัญญาภัค  อินอ่อน
2. นางสาวจิราภรณ์  ใคร่ครวญ
3. นางสาวภัทรินทร์  สุพร
 
1. นางจารุณี  ฤทธิ์วงศ์
2. นางสาวอัญชุลี  วรุยาน
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  คนไว
2. นางสาวกนกพร  โพธิ์ไทรย์
3. เด็กหญิงจันทนิภา  อินสองใจ
 
1. นางปราณี  สุขรี
2. นางสาวชุติมา  พ่อชมภู
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง 40 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชาลือ
2. นายดาวรุ่ง  รูปสอาด
3. นางสาวพัชรินทร์  เดชมะเริง
 
1. นายพงษ์ดนัย  โคตรภักดี
2. นางนิภาพร  ไชยเพชร
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 25 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงมรกต  ทองคำ
2. เด็กชายวุฒิชัย  มูลพรม
3. เด็กหญิงเกษวดี  หงษามารถ
 
1. นางเทียนทิพย์  วรรณพันธ์
2. นางสาวธัญญรัตน์  แสนคำ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.64 ทอง 28 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  ศรีลาฤทธิ์
2. นางสาวบุษบา  สาธุชาติ
3. นายศุภณัฐ  โคตรพรม
 
1. นางนภัสกร  สุพรธนวัฒน์
2. นางสาวระเบียบ  ภาคภูมิ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 33 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ยะจ่อ
2. เด็กหญิงนภิสา  บุญจันดา
3. เด็กหญิงนฤมล  สุวรรณ์เจริญ
 
1. นางสาวรัตนา  คนไว
2. นายเกียรติศักดิ์  ภาคภูมิ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง 17 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวกนกพร   เชื้อคำฮด
2. นางสาววิภา  พุทธจักร์
3. นายสุรเดช  คนหาญ
 
1. นายวัชรศักดิ์  สุวรรณไตรย์
2. นางสาวจิรพรรณทิพย์  โทนุวงศ์
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 27 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงสิริกาญจน์  สุดาบุตร
 
1. นางสาวยุภาพร  ใจกล้า
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 34 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายวรภพ  น้อยทรง
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  พันสีหะ
3. เด็กชายเศรษฐพงษ์   พันวอ
 
1. นางพนิดา  พิพัฒน์ยานนท์
2. นายไชยวรรธน์  พิพัฒน์ยานนท์
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 8 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิณจุฑา  กลางประพันธ์
2. นางสาวปิยธิดา  เจริญบุตร
3. นายวีรพล  บุญมา
 
1. นางสาวบุญยาพร  ทองดี
2. นางสาวจุฑารัตน์  จงกนกพล
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายสัมฤทธิ์  บุญศิริ
 
1. นางสาวจินตนา  น้อยทรง
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กชายบุญยัง  ใจสุข
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กชายกฤตภัค  โคตรนาแก
 
1. นางสาวทัศนีย์  จันทรเนตร
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 32 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. เด็กชายทินกร  นารีนุช
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ไชยศล
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คนยืน
 
1. นางสาวภวรรณตรี  พิกุลศรี
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 26 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายทัศไนย  ขำคม
 
1. นายฤทธิชัย  วังวงศ์
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 84.83 ทอง 13 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นายเดชมงคล  พุทธพันธ์
 
1. นางสาวปุณยาพร  ผิวขำ
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง 31 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นายใหม่  ไชยปัญญา
 
1. นางสาวจรัญญา  ไชยพันธ์
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.2 ทอง 11 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวกัลย์สุดา  ซาเสน
2. เด็กหญิงณิชกานต์  วิลาชัย
 
1. นายปรียา  พ้นภัย
2. นางสมรักษ์  พ้นภัย
 
193 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.2 ทอง 17 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นายธีรศักดิ์  อุคำ
2. นายวิชากร  คำนนท์
 
1. นายเอกรินทร์  ไชยแสง
2. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
 
194 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 83.69 ทอง 38 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีลาศักดิ์
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 82.5 ทอง 42 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นายปณิธาน  บุรัตน์
 
1. นายวรวุฒิ  ปุณขันธ์
 
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 83.2 ทอง 32 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ไกรเพ็ชร
 
1. นายแสนทวี  แก้วศรีนวม
 
197 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 84.6 ทอง 40 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายวัชระ  สุคำภา
 
1. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 46 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐเกศ  กลางประพันธ์
 
1. นายวรวุฒิ  ปุณขันธ์
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 81 ทอง 46 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นายภูตะวัน   คนไว
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 82.5 ทอง 31 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กชายนาถวัฒน์  ทองมหา
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 81.56 ทอง 33 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นายพัสกร   โนรี
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 83.57 ทอง 45 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นายจักรพล   ศรีลาศักดิ์
2. นางสาวณัฐนันท์  บุปผา
3. เด็กชายธีรภัทร์  พรมงาม
4. นางสาวนวีนดา  ผะอบ
5. เด็กชายนาถวัฒน์  ทองมหา
6. นางสาวนิชานาถ  พรหมเสนา
7. นางสาวน้ำฝน  คนไว
8. นายปาณสาร  มูลมั่ง
9. เด็กหญิงปาราวี  บุษมงคล
10. นางสาวปิยะพร  จันทร์จิตราพร
11. นายพงศ์วิศิษฏ์  ใจทัด
12. เด็กชายพงษ์นรินทร์  จันทะกล
13. นายพลเชษฐ์   ปริปุรณะ
14. นางสาวพัชนิชา  เวียงจันทร์
15. นางสาวพัชราภรณ์  โคชขึง
16. นายพัสกร   โนรี
17. นางสาวพิชญานันท์  โยธา
18. นายพีรพัฒน์   จันทพันธ์
19. เด็กชายภัทรพล  พรหมเสนา
20. นายภูตะวัน   คนไว
21. นางสาวรินรดา  เทพรัง
22. นางสาววราพรรณ  จันทากูต
23. นางสาวศรีรัชมาศ  พลกล้า
24. นางสาวศิราพร  บุญจงรักษ์
25. นางสาวศุภธิดา  เทพรัง
26. เด็กหญิงสิริวรรณ  ทับแสง
27. นางสาวสุชาดา  คนยืน
28. เด็กหญิงอินทิรา  สมสร้าง
29. นางสาวเขมิสรา  ซุยใจทัด
30. นายเจตน์สฤษฎิ์  ซอนพา
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
2. นายอรรถพล  ศรีผุย
3. นางกอบกาญจน์   คำพันธ์
4. นายพีระมิตร  อาจวิชัย
5. นางเกศริน   จันทรสาขา
6. นางสาววัชฎาทิพย์   โคชขึง
7. นางสาวดารารัตน์  เกื้ออนันต์