สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 48 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ราชดา
 
1. นางเพ็ญพัตรา  ไชยบัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76.6 เงิน 25 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวพีรดา  เริงพร
 
1. นายธนะกูล  ไชยบัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 43.8 เข้าร่วม 27 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  นามโล
 
1. นางนุชนาฎ  นาชัยดูลย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวศิริรัตน์  ทองพรม
 
1. นายประทีป  แสงแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 41 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีละ
 
1. นางสาวเบญจรฎา  เพชรก้อน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 57 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 1. นายอนุชิต  พันธุราศรี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  จันทร์งาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 19 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิรดา  คำภาบุตร
 
1. นางดวงรัตน์  คำหว้าแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 88.8 ทอง 5 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวลลิดา  สารสวัสดิ์
 
1. นายเฉลียว   ดอนกวนเจ้า
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 59 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ห้วยสี
 
1. นางสาวนงคราญ  ซาตัน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 29 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวพัชรพร  มุระดา
 
1. นางมินตรา  กาหลง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงนงนภัส  อุดน้อย
2. เด็กหญิงพิชชาดา  ใจมั่น
 
1. นายธนะกูล  ไชยบัง
2. นางเพ็ญพัตรา  ไชยบัง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาววรารัตน์  สีแก้วนิตย์
2. นางสาววริสรา  กุพะลัง
 
1. นายธนะกูล  ไชยบัง
2. นางเพ็ญพัตรา  ไชยบัง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 66.27 ทองแดง 61 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ดวงไกร
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์  หนูมั่น
 
1. นางสาวเบญจรฎา  เพชรก้อน
2. นายประทีป  แสงแก้ว
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 77.85 เงิน 50 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เที่ยงตา
 
1. นางสาวพัชราวดี  ริโยธา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 44 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวชนิดาภรณ์  จำปี
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ไชยวิมลสิริ
3. นางสาวมัลลิกา  แสงห้าว
 
1. นายสุขสวัส  จันโสดา
2. นางสาวพรทิพย์  พันธุ์ยางน้อย
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 57 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวทิพย์วิมล  อ่อนจันทร์
2. นายวรรนรุต  ไวแสง
3. นางสาวสุธิดา  จินนารักษ์
 
1. นางกัญญภัทร  บิลโพชน์
2. นายวิทยา  โมฬา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน 52 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงจุฬามณี  พิทักษ์วงศ์ศร
2. เด็กชายยุทธพงษ์  กุลมร
3. เด็กหญิงอรัญญา  คุณแสง
 
1. นางอาพร  คำบับภา
2. นางสาวพลอยไพลิน  ใหม่คามิ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 73 เงิน 13 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกพร  เรืองเสนา
2. นางสาวปริมวดี  วงษาลี
3. นางสาวรัชนี  จันทพาน
 
1. นางสาวสุภาวดี  ศรีธรรมศาสน์
2. นางสาววราภรณ์  ปักการะโต
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64.25 ทองแดง 52 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภณ  อภัยแสน
2. เด็กหญิงฐิตวรรณ  เศษสุวรรณ
 
1. นายเทพประทานพร  ขาววิเศษ
2. นางสาวจารุวรรณ  แก้วจันทา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 61 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายชานันท์  เทกอง
2. นายบุริรักษ์  ดรหลักคำ
 
1. นางศิริสุดา  โพธิ์ศรี
2. นายทัตพงศ์  นนยะโส
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนัชชา  รังษา
 
1. นางนภาภรณ์  ปริปุรณะ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 38 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายวรพงศ์  โสภามาตร
 
1. นางหนึ่งฤทัย  เที่ยงภักดิ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 84.92 ทอง 21 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงบุปผา
2. เด็กหญิงลักขณา  ผดาจิตร
 
1. นางศิรินทิพย์  สรรพอาษา
2. นายณรงค์  สรรพอาษา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิรวัลย์  ราชดา
 
1. นายวิทยา  โมฬา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 51 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  สีลาเพ็ง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  แก้วจันทา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนันทิดา  สารสวัสดิ์
 
1. นางมณีลักษ์  ราชดา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 53 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอรปรียา  ภวภูตานนท์
 
1. นางสาวรุจิราภรณ์  บัวคำ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 42 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กชายตุลา  มูลโพธิ์
2. เด็กชายธนทัต  วิริยสถิตย์กุล
3. เด็กชายวศิน  ทะแยง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ศรีอุดร
2. นางเพลินพิศ  นอระศรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 59 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวนภษร  ภูวิชพันธ์
2. นางสาววรรณนิภา   แก้วหล่อน
3. นางสาววิรวรรณ  โอตพล
 
1. นางพิกุลสินธุ์  ภาณวัตร
2. นางสาวทิพวรรณ   ศรีสารคาม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวชญาดา   แสนเห็มทอง
2. นางสาวรุ่งราวรรณ   ศรีภา
3. เด็กหญิงอารีรัตน   สีเทา
 
1. นางปุณฑริกา   น้อยนนท์
2. นายพรสวรรค์  เหล่าดวงดี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 49 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฐวดี   ถิตย์เจือ
2. นางสาวผกาทิพย์   โพธิ์งาม
3. นางสาวมาติการ์   โคคำ
 
1. นางสาวภัทรวรรณ   ไวสาหลง
2. นางสิวินีย์  เททะสังข์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจินตนา  ดีจันทร์
2. นางสาวธาราทิพย์  ครุทยัง
3. เด็กชายภานุวัฒน์  อบเชย
 
1. นางสาววัลภา  ดวงชาทม
2. นายปรเมธ  นนท์อามาตย์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. นายธารินทร์  เรียนบุรี
2. นายอัครวิทย์  ศรีบุตรราช
3. นายเทวราช  แสนสีมน
 
1. นายอภิภพ  จันทะเดช
2. นายสมาน  นาทันใจ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.4 เงิน 55 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หารสุริย์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทหาญ
3. เด็กหญิงมนสิการ  สมตั้ง
 
1. นางสาวกิตติมา  ยี่ยวน
2. นางสาวพิศมัย  สีพลแสน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.8 ทอง 57 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวปภาวรินทร์  ปัญญาวิบูลย์
2. นางสาวสุดารัตน์  แสนคำภา
3. นางสาวโสภิตนภา  ภูดินทราย
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  หนูห่วง
2. นางภัทรานิษฐ์  วรรณเสริฐ
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 51 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 1. นายธนพงษ์  ศรีน้อยพรม
2. นางสาวอัญชลี  ศิริสุรักษ์
 
1. นายศิริพงษ์  ศาลาผาย
2. นางสาวปรียาภรณ์  แสงปัญญา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 23 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  บุญเพ็ง
2. นางสาวอมรรัตน์  ลิละคร
 
1. นายหฤษฎ์  มะเสมา
2. นางพชรชล  ทาดทา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 48 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กชายกฤษฎา  เมืองสีดา
2. เด็กชายกฤษณพงษ์  สงครามสงค์
 
1. นายศักดา  ปานะโปย
2. นายเพชรอนันต์  อินธิแสง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 54 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กชายพิชิตพงษ์  สุทธิขันธ์
2. เด็กชายสหบพิตร  ชุมพล
 
1. นายศักดา  ปานะโปย
2. นายเพชรอนันต์   อินธิแสง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 35 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายฐิติพงษ์  ภูปลัด
2. นายพงศ์ภรณ์  ทันพรม
3. นายสิทธิโชค  แปชน
 
1. นายหฤษฎ์  มะเสมา
2. นางพชรชล  ทาดทา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 43 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงกิตติกา   ทาบง
2. เด็กหญิงปราณปรียา   พุกวาน
3. เด็กหญิงปาริชาติ   โพธิ์โน
4. เด็กหญิงภัชราภา   สาชิต
5. นางสาวอวิสา   พรรณา
 
1. นางขวัญตา  มาพะเนาว์
2. นางสาววันวิสาข์  ราชมูล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง 27 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวภัทราวดี   รักษาธรรม
2. นางสาวมณฑิตา   โททุโย
3. นางสาวลินดา    เนื้อมี
4. นางสาวสิริรัตน์   ดวงวันทอง
5. นางสาวเจตสิก   ทิพวรี
 
1. นางขวัญตา  มาพะเนาว์
2. นางสาววันวิสาข์  ราชมูล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา  ภูลายยาว
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนคำ
3. เด็กหญิงจิรารัตน์  แสงนาค
4. เด็กชายทัตธน  แสนสุภา
5. เด็กหญิงวรรณิภา  พลเสนา
 
1. นางเกศสรินทร์  ตรีเดช
2. นางกมลเนตร  เพ็ชรพูล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 44 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวกชกร  ศรีคามเม
2. นางสาวจันทิมา  คำภูมี
3. นางสาวจิราภรณ์  อายุยืน
4. นางสาวประวีณา  ศิริชา
5. นางสาวเครือฟ้า  ไทยอ่อน
 
1. นายวิชวิทย์  แสงห้าว
2. นางบรรยง  สิมหาบุตร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แหวนเงิน
2. เด็กชายญาณาธร  พลขวา
3. เด็กหญิงณัฑพร  ดีอันกอง
4. เด็กหญิงบุษบา  ดรลิเคน
5. เด็กชายภูริพัฒน์  ศิริสม
 
1. นางปริตรา  การสร้าง
2. นางสาวนิตยา  หาวิเชียร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.3 ทอง 53 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจารุวรรณ   ไชยทะเศรษฐ์
2. นางสาวนริศรา  โตศรี
3. นางสาวพรรณนัฎฎา  เขียนปัญญา
4. นางสาวพิมลรัตน์   สิงห์เทพ
5. นางสาวอมิตรา  ศิริแวว
 
1. นายสุวิทย์  การะน้อย
2. นายวรเทพ  บุณยวิวัฒน์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง 27 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ขุ่มด้วง
 
1. นายประสงค์  สิทธิสุรินทร์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.8 ทอง 49 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกรกนก  ดวงมุลลี
 
1. นางสาวปราณี  พันธุ์ยางน้อย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.2 ทอง 10 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนิษฐา  รังษา
2. เด็กชายธัลดล  เชาวน์วนากุล
 
1. นางดวงตา  ดวงศรี
2. นางสาววรรณิศา  ภูมิชัยสิทธิ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.5 ทอง 24 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิราภรณ์  สีขันตี
2. นายพลพล  อุทรส
 
1. นางนงเยาว์  สีใส
2. นางวาสนา  สำราญรมย์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.8 ทอง 12 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. นางสาวกฤติยาพร  ศรีภานุกุล
2. นางสาวชลิดา  ชูชื่น
3. นางสาวฐิดาพร  ศรีโคตร
4. นางสาวนฤมล  อุปถัมภ์
5. นางสาวภัทรวดี  ผาอินทร์
6. นางสาววรนาถ  กินพล
7. นางสาวศิริพร  อุดพรม
8. นางสาวสุณิษา  ทนาชัย
9. เด็กหญิงเบญญาภา  โกเสนตอ
10. นางสาวเพชรัตน์  สีคุณฮาต
 
1. นายชลพต  เดชบุรัมย์
2. นางเพ็ญศรี  ปุริศรี
3. นายพิบูล  สาคร
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 76.8 เงิน 44 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. นางสาวจินตนา  แสนสุวรรณ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  พิลาด
3. นางสาวจีรนัล  พลดร
4. เด็กหญิงชไมพร  ดวงศิลป์
5. นางสาวดวงใจ  อ่อนลี
6. นายนพรัตน์  โคตรทิพย์
7. นางสาวภัทราวดี  พลรักษา
8. นางสาวศศิธร  ดวงศิลป์
9. นางสาวสายธาร   ถามูลแสน
10. นางสาวอมาวศรี  ไร่ขาม
 
1. นายรภัทร  ขูรูรักษ์
2. นายทรงวุฒิ  วิลาจันทร์
3. นางลัดดาวัลย์  ไชยคิรินทร์
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 47 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงนภัส  วงษ์เบาะ
2. เด็กหญิงนภัสสร  ธนลัทธ์วิมล
 
1. นายชวลิต  ปฐพีเลิศสุุวรรณ
2. นางสาวสุจิตรา  สีคาม
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 32 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวณัฐกานต์  ศิริสม
2. นางสาววิลาวรรณ  ชมภูเทพ
 
1. นายมโน  มาพะเนาว์
2. นางสังวาลย์  ราชมุลตรี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 53 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนัญญา  วิชัยวงษ์
 
1. นางสาวพรพรรณ  จันทร์เขียว
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82.4 ทอง 45 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายธีรภัทร  อุปรัง
 
1. นายสุรพัฒน์  กันหามอม
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 60 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอภิญญา  ดรมิ่งคุณ
 
1. นางสาวพรพรรณ  จันทร์เขียว
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง 42 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวรุจิรา  ภูกองไชย
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 44 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงอลิศรา  พลล้ำ
 
1. นางสาวจิรญา  วิดี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 40 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายพิพัฒนชัย  สีโสดา
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 52 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทกานต์  นนทะศิริ
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 40 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายอครพล  พรมภักดิ์
 
1. นางสาวพรพรรณ  จันทร์เขียว
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 27 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. นางสาวอรพิน  บุตกง
2. นางสาวเบญจวรรณ  บุตรนนท์
 
1. นางพัฒนา  สืบเมืองซ้าย
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 59 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายสถาพร  แสนเมือง
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาณัฐ  วิชาทา
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายจักริน  จันทเขต
2. นายพีระวัฒน์  ศิริวัง
3. เด็กชายวณัฐพงศ์  กุลเสนชัย
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 17 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายกัมปนาท  ละเอียดออง
2. นายสราวุธ  จันทร์เสนา
3. นายเจนธรรม  ถาริวงค์
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง 42 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  หงษ์ทัพ
2. นางสาวดลพร  เกษมราษฎร์
3. เด็กหญิงนงนภัส  หงษ์คำเมือง
4. เด็กชายปลวัชร  แก้วลา
5. เด็กชายพุทธิพงษ์  บุตรวงษ์
6. นายภูชิชย์  ตรุณพิณย์
 
1. นายวิทยา  กมลเลิศ
2. นายทวีโชค  โคคำ
3. นางทรงศรี  ศรีคุณแก้ว
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 39 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายจันดี  สิงห์สดมถ์
2. นายธีรภัทร  แท่งทอง
3. นายประสิทธิ์  โสไกสี
4. นายภานุกร  กลางจันทา
5. นายมงคล  จาระซอน
6. นางสาวศิริกัญญา  แสงโนลาด
 
1. นายวิทยา  กมลเลิศ
2. นางทรงศรี  ศรีคุณแก้ว
3. นายวัชรินทร์  แสนโคตร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง 32 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายกิตติศักดิ์  แสนเมือง
2. เด็กชายคุณากร  ดวงตา
3. นายจักรินทร์  ลาสิทธิ์
4. นางสาวจันจิรา  หาบุตร
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีคุณแก้ว
6. นางสาวจุฬารัตน์  บางวิเศษ
7. นายชัยนรินทร์  อันหนองกุง
8. นายณรงค์ฤทธิ์  สารพิมพ์
9. นายณัฏฐกิตติ์  คาดหมาย
10. เด็กหญิงดวงพร  อันแสน
11. นางสาวทัศมารินทร์  ธรรมภิบาล
12. นายธนธรณ์  วิชัยวงษ์
13. เด็กชายธนพนธ์  ผาบเขวา
14. เด็กชายธนพล  พลลาภ
15. เด็กหญิงธิดาพร  ผาเจริญ
16. เด็กหญิงนฤมล  นันตะมาตร
17. เด็กชายปกรณ์  อารดร
18. เด็กหญิงปรารถนา  สีกงพลี
19. นายปริญญา  อันสังหาร
20. เด็กชายปวิตร  โพธิ์ขี
21. เด็กหญิงปิยมาศ  อันทะเคน
22. นายพชรดนัย  คำจุลลา
23. นางสาวพรชนัน  ศิรินาค
24. นายพันธการณ์  ทับทิมใส
25. เด็กชายพิชาภพ  นิตยาสิทธิ์
26. นางสาวพิมพ์พิศา  วงค์พล
27. เด็กชายภูวนาจ  โม่นอก
28. นางสาววราภรณ์  สมคำ
29. นายวิชญ์พล  พิมชัย
30. นางสาวศิริลักษณ์  ทันแสน
31. เด็กหญิงสิรินดา  ทบเทิบ
32. เด็กหญิงสุมิตตา  สกุลวงศ์
33. เด็กหญิงสุมิตรา  อันหนองกุง
34. เด็กชายอภิชัย  พรมภักดี
35. เด็กหญิงอรญาณี  จันทวงษ์
36. นางสาวอลิชา  โสนิลาด
37. เด็กหญิงอุมาพร  โสภามาตร
38. นายเอกอานนท์  สุปันทม
39. เด็กชายโชติรส  ชากัน
40. เด็กชายโยธิน  สาหับ
 
1. นายพีรนนท์  เหล่าสมบัติ
2. นางเยาวภา  ดำเนตร
3. นายก้องสุริยา  สารพิมพ์
4. นางสาวจารุวรรณ  โทษา
5. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
6. นายสุชาติ  ศรีบุรี
7. นางปนัดดา  สิทธิขวา
8. นายพัฒนัย  สุตนา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 26 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กชายคชรัตน์  ถานกางสุ่ย
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.2 ทอง 55 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายภานุ  ดาจิม
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง 34 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอาริศา  นามวงษา
 
1. นายทิวา  เถื่อนนาดี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวภูษิตา  นามศักดิ์
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 57 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายภานุ  ดาจิม
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง 12 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอาริศา  นามวงษา
 
1. นายทิวา  เถื่อนนาดี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวภูษิตา  นามศักดิ์
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.75 เงิน 44 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  อนุพล
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 32 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวเพชรลดา  ริตุ
 
1. นายจักรพงศ์  ไชยสงเมือง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.2 ทอง 32 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายภานุ  ดาจิม
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.17 ทอง 55 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงพนิดา  โสดา
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวภูษิตา  นามศักดิ์
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 27 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 1. เด็กชายศุภชัย  สารยศ
 
1. นางเนตรนภา  เชื้อโชติ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 23 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 1. เด็กชายธีรเดช  เพสารี
 
1. นายวราวุธ  ทักษิมา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 20 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายสืบสกุล  พันธะไชย
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83.25 ทอง 23 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงเอมิกา  เพิ่งจันดา
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.2 เงิน 48 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรนภา  แก้วศรีจันทร์
2. เด็กหญิงณิชา  ภูสีน้ำ
3. เด็กชายทิวากร  เกตุอยู่
4. เด็กชายธนากร  พุทธกันยา
5. เด็กหญิงปนัดฐา  เนื่องอาชา
6. เด็กหญิงยุพากร  หงษีทอง
7. เด็กชายรพีภัทร  ชัยสมคุณ
8. เด็กชายสิรวุฒิ  แสงนาค
9. เด็กชายอนุชิต  ชิตบุตร
10. เด็กหญิงอารียา  นามนารถ
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
3. นายไพรฑูรย์  แสนกรุง
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.8 ทอง 44 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นายดนุพร  ซาตัน
2. นางสาวดมิกา  ดาแก้ว
3. นายธนากร  เลพล
4. นายธนาคม  คำดี
5. เด็กหญิงธัญย์ชนก  พวงผะกา
6. นางสาวปาริชาติ  แสงทวี
7. นางสาวพัชรนันท์  โพละ
8. นางสาววาสนา  พันดูล
9. เด็กชายศุภรักษ์  รัตรองใต้
10. นายสมภพ  พานิชานุรักษ์
 
1. นางสาวอธิติยา  สังคำพันธ์
2. นางอุมาพร  สิทธิสุรินทร์
3. นางสาวปิ่นปินัทธ์  ปิดตาทะสา
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 56 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงธนพร  ศิริมา
2. เด็กหญิงปริยากร  ศรีหัวแฮ
3. เด็กหญิงปลิสรา  ลอมโฮม
4. เด็กหญิงพีรดา  ไชยมหา
5. เด็กหญิงภัทราภา  ดีภูเขียว
6. เด็กหญิงมุกมณี  แสงใส
7. เด็กหญิงวิลาวรรณ  แต้มงาม
8. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  สุทธิทักษ์
 
1. นางสาวปิ่นปินัทธ์  ปิดตาทะสา
2. นายปุริมปรัชญ์  ปิดตาทะสา
3. นางสุทธิลักษณ์  หนูปัทยา
4. นายพงศกร  เค้าแคน
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 52 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวกิ่งดาว  นามสมบัติ
2. นางสาวภัคจิรา  วัฒนมงคล
3. นางสาวรชรินทร์  จันทะลือ
4. นางสาวศรัญญา  ดอกทองหอม
5. นางสาวสลิลทิพย์  ศิริขันแสง
6. นางสาวสุภาพร  ช่างเรือง
7. นางสาวหฤทัย  พะเลียง
8. นางสาวแพรวพรรณ  เกษดา
 
1. นางสาวจริยา  อันเบ้า
2. นายไวพจน์  ภักดี
3. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
4. นางสาวจิรญา  วิดี
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70.75 เงิน 33 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายจันทราลักษณ์  จุ้ยอ่วม
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เวียงนนท์
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รจนาโสม
4. เด็กชายชิณวัฒน์  อดทน
5. เด็กหญิงฐานิดา  รัตน์สีวอ
6. เด็กชายณัฐภูมิ  พันเทศ
7. เด็กชายธนารัตน์  ธรรมบุญ
8. เด็กชายธีรวัฒน์  แสนโฮม
9. เด็กหญิงรัฐภูมิ  จันสีดา
10. เด็กชายวัชรพงษ์  ราชพิทัก
11. เด็กหญิงวิภาพร  แดงน้อย
12. เด็กชายสมศักดิ์  สุมา
13. เด็กหญิงสุภาศินี  เนื่องแก้ว
14. เด็กชายสุริยา  รัตนทิพย์
15. เด็กหญิงอรัญญา  เนื่องกันยา
16. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองจันทร์
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
3. นายภาณุวัฒน์  เหล่าพิลัย
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 27 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวกมลทิพย์  พิลุน
2. นายณัฐกิตติ์  ทองหมื่น
3. นายณัฐวุฒิ  พึ่งพันธุ์
4. นางสาวทิพย์ภาพร  แสนพล
5. นายธนวัฒน์  แก้ววันทา
6. นางสาวปรางทิพย์  คุณแสง
7. นายพัชรพล  อิ่มกระจ่าง
8. นายภูธเนศ  สีจันคำ
9. นางสาวรัชฎาภร  สุ่ยหา
10. นางสาวรัชนี  ดอนคำเหล็ก
11. นางสาวลอร์ล่าอเล็กซานเดรีย  มิค
12. นายวชิรวิทย์  มูลละออง
13. นางสาววราภรณ์  วงศ์เชียงยืน
14. นายวัชภูมิ  สารคู
15. นางสาววิภาดา  สุวรรณหงษ์
16. นายเอกลักษณ์   ศรีโสภา
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.8 ทอง 7 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายธิติ  อันทปัญญา
2. นายนัทธพงษ์  ภารสำราญ
3. นายศราวุธ  สุขวิชัย
4. นายเจษฎา  มูลเกตุ
5. นายโฆษิต  สีบุรมย์
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 79.4 เงิน 32 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 1. นางสาวกนกวรรณ  กองศรี
2. นางสาวสุภาภรณ์  ดวงจำปา
 
1. นางสดชื่น  ดวงคำน้อย
2. นางพรพิสมัย  ดรหลักคำ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 36 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรนภัส  กันทะปวน
 
1. นางสาวดลนภา  วิบูลย์คำ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 53 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวพาขวัญ  หมูนสี
 
1. นางผกามาศ  ถนอมวัฒนา
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76 เงิน 60 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สังขทิพย์
 
1. นางไตรรัตน์  นานอก
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 42 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายอรรถนนท์  ศรีไชยทอง
 
1. นางสาวเทพธิดา  อภัยโส
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 57 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ธรรมวงศ์
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มณีจันทร์
3. เด็กหญิงปุณยพร  ศรีกระแจะ
4. เด็กหญิงพิลาวัลย์  อันทะนิล
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  จันทนาม
 
1. นายสุพจน์  ยะประพันธ์
2. นางยุภารัตน์  พลตื้อ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 52 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายนพวิชญ์  พิเภก
2. นางสาวปนัดดา  แข็งฤทธิ์
3. นางสาวพจนีย์  ดวงมั่น
4. นางสาวพิชญนันท์  หาญกล้า
5. นายศราวุธ  บุตวงค์
 
1. นายกชพรรณ  แสนสุวรรณ
2. นางสาวกานต์รวี  นูวบุตร
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85.5 ทอง 19 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชวิศา  แสงมาลา
2. เด็กหญิงพรรี  ขานดาบ
 
1. นางมณีวรรณ  แก้วก่ำ
2. นางสาวปานรดา  รักษาภักดี
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 74 เงิน 42 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาววิยดา  ขวัญประเสริฐ
 
1. นางกนกวรรณ  พงสุพันธ์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78 เงิน 35 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนวพร  ปฐมบิตุรงค์กุล
2. เด็กหญิงปภาวี  ดวงโทโคตร
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ปัดไธสง
2. นางสาววาสนา  ชะศรี
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.67 ทอง 12 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวปนัดดา  มาดี
2. นางสาวภัทรวรรณ  สีดาวัตร
 
1. นางรัตติมา  วระวาท
2. นางลู่  หลิว
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 70.33 เงิน 58 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวกุลสตรี  ร่มเย็น
2. นางสาวณัฐรุจา  ไชยรักษา
3. นายธนรัฐ  ฤทธิ์เรืองไกร
4. นางสาวบุณยานุช  ศรีนันนะ
5. นางสาววนิดา  หีบแก้ว
 
1. นางสาวอรอนงค์  จะเรียมพันธ์
2. นางสาวสุภาวดี  น้อยหา
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 76 เงิน 14 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวบัวชมพู  มาตรแก้ว
 
1. นางรัตติมา  วระวาท
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77.8 เงิน 53 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายกรวิทย์  ไชยเพ็ชร
2. เด็กชายคงสิน  สุดพังยาง
3. เด็กชายธีรภัทร์  เนื่องแก้ว
4. เด็กชายภูริพัฒน์  แสนวัง
5. เด็กชายวาสุเทพ  ดวงแพงมาตร
6. เด็กชายสราวุฒิ  พลกลาง
7. เด็กชายอัครชัย  เหล่าอัน
8. เด็กชายไตรมิตร  อุตรี
 
1. นายณัฐวุฒิ  นาสินพร้อม
2. นายสุชาติ  ใจดี
3. นางสาวทับทิม  วงศ์หนองแวง
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.6 ทอง 19 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายชัยวัฒน์  ไชยมูล
2. นายทรเทพ  ทองปลิว
3. นายธนกฤต  งามพรม
4. นายปาณชัย  สีแก้ว
5. นายพงศกร  คุณแสง
6. นายพงศธร  ศิริธรรมจักร์
 
1. นายกฤษณ์  สืบเมืองซ้าย
2. นางสาวจันทร์ศรี  ตั้นภูมี
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 67.6 ทองแดง 39 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายกฤษฎา  ปัสสี
2. นางสาวจิราพร  สงวนรัตน์
3. นางสาวชณิตา  ศิริกันยา
4. นางสาวฐณิชา  บุญชำนาญ
5. นางสาวปวีณา  สารสังข์
6. นางสาวปิยะธิดา  เดชพลมาตย์
7. นางสาววิจิตรา  ศรีเคนขันธ์
8. นางสาวเปรมฤดี  ดรละคร
9. นางสาวเมธาพร  เรืองเดช
10. นายโชคชัย  สาโสก
 
1. นายสุนทร  ถานอาดนา
2. นางเอมอร  นิติโสภาสกุล
3. นางศิริสุดา  โพธิ์ศรี
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 73.75 เงิน 45 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปริณดา  สินธุบัว
2. เด็กหญิงวิชชุดา  มุลเสนา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นามเชียงเครือ
4. นางสาวสุภาวดี  บุรีนอก
5. เด็กหญิงอาทิตยา  พระเทพ
 
1. นางสาววัลภา  ดวงชาทม
2. นางสาวธัญญ์วรัตน์  อินธนูจิตร
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.1 ทอง 46 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายชินวัตร  พิเมย
2. นางสาวธมลวรรณ  สีนวนแสง
3. นางสาวหทัยชนก  สังสิมมา
4. นางสาวหนึ่งหฤทัย  อนุสัย
5. นางสาวอภิญญา  สีหานัด
 
1. นางสาวสรรสยา  ขันวิเศษ
2. นางสาวจันทร์ศรี  ตั้นภูมี
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 41 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกุลณัฎดา  กลมเกลียว
2. เด็กหญิงดวงกมล  ใจแก้ว
3. เด็กหญิงศศิธร   ฟั่นบ้านไร่
 
1. นางสาวนงคราญ  ซาตัน
2. นางทัศนีย์  รัตรองใต้
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 35 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจริญญา  หนูจิตร
2. นางสาวปรัชญา  หินกอง
3. นางสาวพลอยชมพู  บัวเงิน
 
1. นางสาวนงคราญ  ซาตัน
2. นางทัศนีย์  รัตรองใต้
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 70.4 เงิน 56 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงประภัสสร  ขุนทองนุ่ม
2. เด็กหญิงพรนภา  สีเหลี่ยมงาม
3. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ชูพรม
 
1. นางกฤษณา  มุลมาตย์
2. นางศศิกานต์  อาจวงษา
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง 46 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวปรารถนา  ชาวสวน
2. นางสาวสุนิดา  แพงนอก
3. นายเกื้อกูล  คำหงษา
 
1. นางศศิกานต์  อาจวงษา
2. นางกฤษณา  มุลมาตย์
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 68 ทองแดง 30 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทิพย์นัส
2. นายกิตินันท์  กุณโฮง
 
1. นายวีระพงศ์  ตะโกนอก
2. นางสาวภัครดา  จ้ายสอน
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 47 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายธนพล  สีหาทัพ
2. นายภูริภัทร  สุ่นสุข
 
1. นายณัฐวุฒิ  นาสินพร้อม
2. นางสาวทับทิม  วงศ์หนองแวง
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 46 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวธัญลักษณ์  ศรีพล
2. นางสาวนรินทร์พร  จำปาทอง
 
1. นางรพีพร  นามมุลตรี
2. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 72 เงิน 40 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวศศิภรณ์  วงค์ประพันธ์
2. เด็กหญิงอริสา  เครือศรี
 
1. นางฐิติมา  สุ่ยหา
2. ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส  ไชยโชค
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชลิดา  ราชมะโรง
2. เด็กหญิงณัฐจิรา  มูลณี
 
1. นางรพีพร  นามมุลตรี
2. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 15 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  พรมดวงสี
2. เด็กชายมงคลนันท์  ขันทอง
 
1. นางสาวนิภาพร  แสงทวี
2. นางสุภาวดี  ศรีทำบุญ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.25 ทอง 20 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวพรรณภา  เพชรกอง
2. นางสาวอลิศรา  รักษาบุญ
 
1. นางรพีพร  นามมุลตรี
2. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 38 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายชาญชล  ทวิลา
2. เด็กชายยุทธเกียรติ  ถามุลตรี
 
1. นางอัมพร  พลเรือง
2. นายสันติภาพ  โกฏิรัตน์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นายวัชรินทร์  ปัดทุม
2. นางสาวอาทิตยา  ไชยณรงค์
 
1. นางรพีพร  นามมุลตรี
2. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 78 เงิน 24 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายชัยนันท์  สีหานาม
2. นายภานุพงษ์  เครือศรี
 
1. นายณัฐวุฒิ  นาสินพร้อม
2. นางสาวทับทิม  วงศ์หนองแวง
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 34 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงกานต์ชนิตา  แสงทามาตย์
2. เด็กหญิงยุวดี  แสนศรี
 
1. นายกฤษกร  แสงปัญญา
2. นางอาทิตยา  แสงปัญญา
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงตวิษา  ถากาง
2. เด็กหญิงปาทิตา  พลแสน
 
1. นายกฤษกร  แสงปัญญา
2. นางอาทิตยา  แสงปัญญา
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายชยานันต์  ศรีคำ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  คชสาร
3. เด็กชายแทนคุณ  ทบเทิบ
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
2. นางสาวนิภาพร  แสงทวี
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง 12 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายกฤษดา  คาดหมาย
2. นายอภิรัตน์  ขวัญกลาง
3. นายอัครัช  อิ่มบุญสุ
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
2. นางสาวนิภาพร  แสงทวี
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 1. เด็กชายรัฐภูมิ  เก้งทน
2. เด็กชายวัชระ  สารพันธ์
3. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  เนื่องชมภู
 
1. นายวราวุธ  ทักษิมา
2. นางสาวทัศนีย์  รัตนทิพย์
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 93 ทอง 26 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 1. นายจรูญ  โพธิรัตน์
2. นายประภัสพงษ์  สาธรพันธ์
3. นายอภิวัฒน์  โทนะบุตร
 
1. นางเนตรนภา  เชื้อโชติ
2. นางสาวนงลักษณ์  มีแก้ว
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 36 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แสงพระอาทิตย์
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  รักพวก
3. นายวรเวช  เหล่าวงษา
 
1. นางพิมพ์วรา  กางวันเวส
2. นายกู้  อิศรางกูร
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80.8 ทอง 60 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  เนื่องชมภู
2. นางสาวศิริวรรณ  เหลาเพ็ง
3. นางสาวสรัญญา  ต้นสีนนท์
 
1. นางประไพ  ศรีทวี
2. นางสุพัฒตรา  หีบแก้ว
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 41 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 1. นายธนกฤต  แสนหานะ
2. นายลิขิตนาม  พลทิพย์
3. นายเทวา  เกตุเสนา
 
1. นายศิริพงษ์  ศาลาผาย
2. นางสาวปรียาภรณ์  แสงปัญญา
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวธิดารัตน์  อันหนองกุง
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  จันทร์หม่อง
3. นางสาวพัชรพร  ชูปาน
4. นางสาวรัตติยากรณ์  ดวงช้อนโป๊ะ
5. เด็กชายวุฒิพงษ์  โพธิรุกข์
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พลดร
 
1. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
2. นางยี่สุ่น  แสนโสภาวัน
3. นางสุภาวดี  ศรีทำบุญ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง 19 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกฤติยาณี  ศิริแก้วเลิศ
2. นายพีระนันท์  สีผิวจันทร์
3. นายศรายุทธ  โคตรวงษ์ทอง
4. นางสาวศศิตาภรณ์  อ่อนปุย
5. นายอรรถโกวิท  สุสะดี
6. นางสาวอัญชลีกร  แพนไธสง
 
1. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
2. นางยี่สุ่น  แสนโสภาวัน
3. นายพัฒนพงษ์  บุตรภักดี
 
137 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 54 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิกา  คำศิริ
2. เด็กหญิงณัฐปภา  จอมทอง
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ไพรัตน์
 
1. นางทิวาลักษณ์  เหล่าวงษา
2. นางสาวจิรายุ  เหล่าอัน
 
138 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.6 ทอง 40 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 1. นางสาวปิยะดา  ดวงสุฤทธิ์
2. นางสาวสุภาพร  สมรัตน์
3. นายอนุกร  พลตื้อ
 
1. นางฐิตารีย์  นันทสำอางค์
2. นายปรมินทร์  อัตตะเนย์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 41 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา  แข็งฤทธิ์
2. นางสาวภัทราภรณ์  ดวงดี
3. นางสาวสุนิตย์สา  แสงจันทร์
 
1. นายจำนงค์  โสมา
2. นางมะลิ  ชีวาจร
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 43 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. นางสาวขวัญฤดี  ลุนสืบ
2. นางสาวศุภาพรณ์  จันทร์เสน
3. นางสาวสุจิตรา  นันทิจาร
 
1. นางบุญส่ง  แสนภักดี
2. นางสาวณัฏฐ์ณิชชา  ผาจันทร์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 39 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สายเหลา
2. เด็กหญิงบุญสิตา  ทองหมื่น
3. เด็กหญิงปนัดดา  ภูมิเงิน
 
1. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
2. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง 37 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายทักษิณ  อาสาชนา
2. นางสาวธิษาชล  ไชยหงษ์
3. นางสาวมนัสนันท์  แก้วสะอาด
 
1. นางมะลิ  ชีวาจร
2. นายจำนงค์  โสมา
 
143 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวัฒ  กลัดนวม
 
1. นางเพ็ญนภา   ศรีโพธิ์วัง
 
144 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 12 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. นางสาวจำรูญ  มันจะกาเภท
2. นายทัชชัย  นาคเครือ
3. นายทินกร  โคกแหล้
 
1. นายปัณณธร  กุลาศรี
2. นายสมาน  นาทันใจ
 
145 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 28 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุวิมล  อันทะปัญญา
 
1. นางสาวบังอร  โสมาบุตร
 
146 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 36 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอนงค์  เหล่าลาพะ
 
1. นางสาวบังอร  โสมาบุตร
 
147 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายภีรวิทย์  ศรีชัยปัญหา
 
1. นายเฉลียว  ดอนกวนเจ้า
 
148 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.2 เงิน 51 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. เด็กชายธนธัส  ศรีพรมใต้
2. เด็กชายโชคชัย  นาคเครือ
 
1. นายสมาน  นาทันใจ
2. นางสาวศิวะรักษ์  ศรีละ
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 83.93 ทอง 37 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายโยธิน  ปัตพี
 
1. นายปุริมปรัชญ์  ปิดตาทะสา
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 82.63 ทอง 40 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายจักรรินทร์  สุขบรรเทิง
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 83.4 ทอง 30 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายอภิรักษ์  สุวรรณวงค์
 
1. นายลิขิต  รัตนเพชร
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายโยธิน  วิชัยวงษ์
 
1. นางสาวบัวรีย์  นนทะเนตร
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 21 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. นายธันวา  แสงห้าว
 
1. นายสมรัตน์  อามาตร์
 
154 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87.3 ทอง 21 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. นายภูริภัทร  ทิพย์เณร
 
1. นายกิตติพันธ์  สีลาดหา
 
155 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 81.7 ทอง 31 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายนรบดี  นามมุงคุณ
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
156 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 85 ทอง 40 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุญพิคำ
2. เด็กหญิงกรณภา  สีนัดยก
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ดาพาโย
4. เด็กชายจารุวัฒน์  น้อยบุญมา
5. นางสาวจิตรัตฎา  สังขะทิพย์
6. นางสาวชลดา  มาทอ
7. เด็กหญิงชุติมา  วงษาลี
8. เด็กชายณัฐพัชร  กัณยาวงค์
9. เด็กชายธรรมวัฒน์  ดวงทอนหลาย
10. เด็กชายนรินทร์  พูลแสวงทรัพย์
11. นายประกาสิทธิ์  สังสิมมา
12. เด็กหญิงปิยะรัตน์  โยธาภักดี
13. นางสาวพิน  ปัดทุม
14. เด็กหญิงรุจิรดา  ไพบูลย์สุข
15. นายวฑัญญู  ดวงจันทร์คำ
16. นายวันมงคล  ดวงทองมา
17. นายศราวุฒิ  ชินสุทธิ
18. นางสาวศิริวรรณ  ตรุษเกตุ
19. เด็กชายศิวกร  สีนอยขาว
20. นายศิวะดล  สุพรรณฝ่าย
21. นายศุภโชค  นาห้วยทราย
22. เด็กหญิงสุพรรษา  นันสูงเนิน
23. นางสาวสุพัฒตรา  จันทราณี
24. นางสาวหนึ่งฤทัย  อ้มสมเสพย์
25. เด็กหญิงอภัสรา  มะณีสา
26. นางสาวอภิสรา  ศรียะนัย
27. นายอรรถพงศ์  สมศรี
28. เด็กชายอรรถพล  แดนลาดแก้ว
29. เด็กหญิงเมธิตรา  สาระไชย
30. นายไชยวัฒน์  วงศ์ไชยรัตนกุล
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
2. นายพัฒนัย  สุตนา
3. นายพีรนนท์  เหล่าสมบัติ
4. นางเยาวภา  ดำเนตร
5. นางสาวจารุวรรณ  โทษา
6. นางกิ่งดาว  วิกยานนท์
7. นางนภสร  เสนาพร