สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 28 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิระประภา  อันสีเมือง
 
1. นางสาวศศิธร  เกษจ้อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาววิชุดา  ศรีวงษา
 
1. นางพิมล  ภูใบบัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 46.2 เข้าร่วม 19 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวอริสา  คำยอด
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  ปินะเล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวสร้อยทิพย์  ปะกิตานัง
 
1. นางประภาพร  แก้วจันดา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 41 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเกศกนก  บุญเผิ่ง
 
1. นายสายัณห์  ปุยภูงา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายกิจการ  ประสพบัว
 
1. นางสาวนาถชนก  ภูมั่ง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87.2 ทอง 12 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธันยา  โพธิ์สุทธิ์
 
1. นางอจลยา  บุญพา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 7 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวพัชรา  ยวงโป่งแก้ว
 
1. นางสาวศิริวรรณ  คำแสนพันธ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายนันทกร  ศรีน้อย
 
1. นางสุมามาลย์  โสดา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.8 ทอง 19 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายอนุวัฒน์  คอนรัมย์
 
1. นายวิชิต  เสนาราช
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 18 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวกานดา  แว่นจันลา
2. นายวรเมธ  อินไธสง
 
1. นายพรชัย  จันทโสก
2. นางสาวศศิธร  เกษจ้อย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายกิตติภูมิ  กฐินเทศ
2. นางสาวพิชญา  อันศรีเมือง
 
1. นายอรรณพ  อันปัญญา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72.29 เงิน 55 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกชพรรณ  บัณฑิตเสน
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  พลร่ม
 
1. นางสาวศิรินทร์ภรณ์  พูนไธสง
2. นางนภัทร  แช่มไล่
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 74.41 เงิน 56 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกัญญารัตน์  วัฒนบุตร
 
1. นางสาวศิรินทร์ภรณ์  พูนไธสง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายกีรติ  ทาสีแก้ว
 
1. นางวิไลวรรณ  ลุนละวงษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 15 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายกนนท์  เพรชมีแก้ว
 
1. นายเรืองศักดิ์  มัททวีวงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 26 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กชายกิตติกร  ภูคำศักดิ์
2. เด็กหญิงพัสสุดา  ดีเมืองโขง
3. เด็กหญิงมลทิพย์  คุ้มไพทูรย์
 
1. นางอุทัยทิพ  ครองสนั่น
2. นางสาวจิตกมล  โคตรทองหลาง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 45 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกัญฐณา  ปาปะขัง
2. นางสาวชลธิชา  จูมพลา
3. นางสาวแก้วกัลยา  เฮียงเหี่ย
 
1. นางสาวมนัสวี  โนนหนองคู
2. ว่าที่ร้อยเอกประวัติ  หัตถสินธุ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 16 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายนิติพงษ์  สุวรรณขันธ์
2. เด็กหญิงพัชรณิฎา  ปินะถา
3. เด็กชายรชฏ  วันภักดี
 
1. นางสาววราภรณ์  วินทะสมบัติ
2. นายนิติพันธ์  หารศรีภูมิ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 21 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวบุญษณิศา  ไสยลักษณ์
2. นางสาวศิวพร  ครองสาดี
3. นางสาวเบญจมาศ  นวลไธสง
 
1. นางบุปผา  ทิ้งแสน
2. นางอรุณี  ปะนัดถา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86.25 ทอง 13 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วภา
2. เด็กหญิงศิรินญา  วิเศษ
 
1. นางสาวสุรีวรรณ  ปักกังเว
2. นางนวลใจ  พันธุวาสิฏฐ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77 เงิน 23 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกนกพร  ประธิปอาราม
2. นายกิตติ์พิพัฒน์  เรืองสมบัติ
 
1. นางสาวมนัสวี  โนนหนองคู
2. นางสาวภัทรภร  วัฒนราช
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธันชนก  มายเจริญกุล
 
1. นางกัญจน์ณมล  เรืองวิเศษ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวมนัญญา  สาโก
 
1. นางภคมน  ภูมิชูชิต
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68.25 ทองแดง 59 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายกฤตภาส  สีหาบุญนาค
2. เด็กชายกษิด์เดช  ยอดสะเทิน
 
1. นางเมตตา  ติดวงษา
2. นางเกษร  เทวาพิทักษกุล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 86.67 ทอง 16 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวอริสรา  โลหากาศ
 
1. นางธราภรณ์  กันหา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวธนัชพร  บัวรัตน์
 
1. นางนิภาพร  อาจอารี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 34 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวณัฐวดี  ภูมิกระจ่าง
 
1. นางจารีย์ภัค  เรืองสมบัติ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 73.5 เงิน 35 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงรุจิรดา  ปัตตาเนย์
 
1. นางสาวพิชญ์พิมล  สุนทะวงศ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 23 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกานต์ปริยา  โยธราช
2. นางสาวจิรนุช  กองแก้ม
3. นางสาวทิชาพร  ปิดสายะ
 
1. นางลักษมี  ม่วงคลา
2. นางสาวจุรีรัตน์  เทียงคำ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บัวรัตน์
2. นางสาวภทรพรรณ  เกษมราษฎร์
3. นางสาวสุภัทรา  บัวบาน
 
1. นายนพอนันต์  สุนทรพสิษฐ์
2. นายธนัช  ภูมิชูชิต
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 51 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกมลชนก  ปานะสุโต
2. นางสาวบุณณิศา  ปะกิสังข์
3. เด็กหญิงพันธิฌา  นามพิลา
 
1. นางสาวนิโลบล  พูนศิริ
2. นางขวัญใจ  เปลวเฟื่อง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 34 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวศศิวิมล  จิตรสม
2. นางสาวสุธิรา  แซ่จิว
3. นางสาวสุวิมล  อันวิเศษ
 
1. นางลมโชย  หารศรีภูมิ
2. นางอัจฉรา  สุดแก้ว
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกมลชนก  ยางจันทร์
2. นางสาวงามจิต  โกษาทอง
3. นางสาวสุภิสรัตน์  ธรรมโส
 
1. ดร.เดชพล  ใจปันทา
2. นางวันทนีย์  ประจะนัง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 17 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิราภา  ริมสา
2. นางสาวปัณฑิตา   เทียงดี
3. นายปิยะชัช  ทบพวก
 
1. นางสฐาปณีย์  โสภณอดิศัย
2. นางศศิธร  พาบุ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.52 ทอง 26 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกวินธิดา  จันดี
2. เด็กหญิงศศิรา  กรโสภา
3. เด็กชายสิริภูมิ   สุพะกำ
 
1. นางไอลัดดา   ปามุทา
2. นางสาวชมพู  สัจจวาณิชย์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.4 ทอง 7 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวณัฐนันท์  ปามุทา
2. นางสาวธินัดดา  ชาฤทธิ์
3. นางสาวพรนภา  สัตะโส
 
1. นางสาวอุดมลักษณ์  วานิชชัง
2. นางขนิษฐา  เตชะนอก
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายวรัญญู  ศิริมนตรี
2. เด็กชายศุทธวีร์  ยืนสุข
 
1. ว่าที่ร้อยเอกศุภกฤต  เรืองสมบัติ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.8 ทอง 9 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายธนากร  สารีบุตร
2. นายวรพล  ยุสนอง
 
1. นายนิคม  อุ่นใจ
2. นางศรีไพร  อุ่นใจ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 33 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายพฤฒิพงศ์  ประกอบกิจ
2. เด็กชายศุภวุฒิ   บุตรศรี
 
1. นายมังกร  ถามูลเลศ
2. นายไกรพจน์  พนาลิกุล
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 52 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายชนพัฒน์  บุพผากอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เปาทัน
 
1. นางสาวอรุณรัศมี  จันทพรม
2. นางสาวเพ็ญนภา  ขันไสว
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 32 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายขจรยศ  วานิชชัง
2. นายชนาธิป  มณีทัพ
3. นายศุภกิตติ์  ทาสีแก้ว
 
1. นางสุคนธา  โคตรโสภา
2. นางสาวอัมวิกา  ทวยจันทร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกัลยาณี  แสงโทโพธิ์
2. นางสาวจิรัตติยา  บาริศรี
3. นางสาวชลลดา  ประกิระสา
4. เด็กหญิงดาวเด่น  แซ่เปีย
5. นางสาวพินยดา  ทิพพิชัย
 
1. นายนพพล  โสโท
2. นางสาวเสมอแข  จันทะไชย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง 19 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวคัทลียา  แพนลิ้นฟ้า
2. นางสาวจารุวรรณ  พุ่มสงวน
3. นางสาวพรนิรัน  ช่วยโนน
4. นางสาวรัตมณี  หินชัยศรี
5. นางสาววิภารัตน์  แดงกุลา
 
1. นางสาวดฤมณฑ์  สนองบุญ
2. นายวิโรจน์  จันทร์พุดซา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 36 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีระภา  หนูพร
2. เด็กหญิงบงกช  จอดนอก
3. เด็กหญิงปรวีร์  คำภา
4. นางสาวพู่กลิ่น  หมื่นเจริญ
5. เด็กหญิงอรปรียา  มติกรกุล
 
1. นางสาววรรณิภา  ดีแก่นทราย
2. นายสุรภพ  นาคนชม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 51 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา   กำลา
2. นางสาวพิณฆมาศ  รินทะราช
3. นายภัควรรษ  แพงพันตอง
4. นายรัชพล  ฉลองคุณ
5. นางสาวอรจิรา  จันทนันต์
 
1. นางสาววรรณิภา  ดีแก่นทราย
2. นายสุรภพ  นาคนชม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.6 ทอง 21 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปาณิศา  ประเมทะโก
2. เด็กชายวนชัย  สีสุมัง
3. เด็กชายศิริภัทร  ไชยอินศูนย์
4. เด็กหญิงสุภัทศร  ชัยฤทธิ์
5. เด็กชายอิทธิพล  หงษ์บุดศรี
 
1. นายเศรษฐบุตร  ยอดสะเทิน
2. นายภานุพงษ์  วังหนองเสียว
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.4 ทอง 21 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามาศ  ทาดวงศรี
2. นางสาวณัฐวรรณ  ทัศนา
3. นางสาวศิญาดา  โยทัยเคลื่อน
4. นายสัตยา  สุวรรณกาโล
5. นางสาวอริสรา  ปัตติลาพัง
 
1. นายเจมจิต  บริสุทธิ์
2. นายเติมพงศ์  พุทธิเสน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.76 ทอง 16 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวชลดา  อันทะรินทร์
2. นายณัฐนิชา  ไทยทูล
3. นายณัฐพล  คุ้มครอง
4. นายณัฐภัทร  ปะนามโก
5. นายณัฐภูมิ  เทียมพยุหา
6. นายธนพงษ์  พรมลี
7. นายธนพล  โตทะเล
8. นายธิติกร  ปักกาเวสา
9. นายปวรปรัชญ์  คุ้มสุวรรณ
10. นางสาวปัจฉิมาภรณ์  บุญลอยสง
11. นางสาวปิยนุช  กองจันทร์
12. นางสาวพรทิวา  อาษากิจ
13. นายมินรพัทธ์  สุดสะอาด
14. นายยอดชัยสวัสดิ์  ยวงมะณี
15. นายวุฒิไกร  สาระบัว
16. นางสาวศิริรัตน์  สิงห์เทศ
17. นายสายชล  ตุ่นสาจันทร์
18. นางสาวสุพิชญา  สพานหล้า
19. นายอภิวัฒน์  พงษ์สมศักดิ์
20. นายเจตพล  พั่วนะคุณมี
 
1. นายเอกวิทย์  คุ้มสุวรรณ
2. นายบรรจบ  จันทร์แรม
3. นายประดิษฐ์  มูลตรีประถม
4. นายประครอง  สระหนองห้าง
5. นางภิกันศณิชฐ์  ภูซ้ายศรี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง 25 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวกัลยรัตน์  มูลต้น
2. นายคมสัน  เจิดพงศ์พิสัย
3. นางสาวณัฏฐิชา  ปะวะเค
4. นางสาวณัฐณิชา  เขียวอุตสา
5. นายทักษิณ  น้อยบุดดี
6. นายธนกฤต  ครอบครองวงษ์
7. นายธนารัตน์  รัตนวราหะ
8. นายธารินทร์  ดีด่านค้อ
9. นางสาวนรินทร์ทิพย์  ผลไธสง
10. นายนฤเบศน์  พันซ้าย
11. เด็กชายปุณยวัจน์  นาสิงห์ขันธ์
12. นายพงษ์ตะวัน  ธิตาแสง
13. นายพิจักษณ์  นาสิงห์ขันธ์
14. นางสาวภรณ์คิณี  คำดี
15. นางสาวมณีรัตน์  ฟดสูงเนิน
16. นางสาวมินตรา  วันเฮียง
17. นางสาวศุภนิตา  พิลาพันธ์
18. นางสาวสุนันทา  ภูมิภักดิ์
19. นางสาวสุพิชชา  แคนอินทร์
20. นางสาวไพลิน  บาคาล
 
1. นายศักรินทร์  จัตุชัย
2. นายตนุภัทร  รังมาตย์
3. นางสุขณิชชา  ปินะถา
4. นางนิพาพร  บัวคำ
5. นางสาวณัฎฐนันท์  ศิลสัตย์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 53 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวสริญญา  พันทองหล่อ
 
1. นายวิโรจน์  จันทร์พูดซา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.4 ทอง 36 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวปิยดา  พุดลา
 
1. นางเบญญาภา  ไชยเกตุ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายธนกฤต  มาลาหอม
2. เด็กหญิงธีราพร  พันธุ์ยุรา
 
1. นายวัลลภ  ปุยสุวรรณ์
2. นายศักดิ์ดนัย  สวัสดิ์ผล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.8 ทอง 5 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายจิรเดช  แสงตา
2. นางสาวอารยา  กะตะศิลา
 
1. นายวัลลภ  ปุยสุวรรณ์
2. นายศักดิ์ดนัย  สวัสดิ์ผล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.6 ทอง 22 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  ทูลนอก
2. นางสาวชลธิชา  ม้วนทอง
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  จันทร์เหลือง
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุตรโคตร
5. เด็กหญิงภัทรพร  ทุมมาลา
6. เด็กหญิงภาวิณี  กองแก้ม
7. นางสาวมิลลดา  ม้วนทอง
8. นางสาวลักษิกา  อาษากิจ
9. นางสาววิลัยพร  ทองแช่ม
10. เด็กหญิงสุภัสรา  เขมะรัง
 
1. นางเอื้อมพร  นิตยารส
2. นางประคอง  กิ่งแก่นแก้ว
3. นางสุบรร  พรหนองแสน
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.2 ทอง 46 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ตาลดง
2. เด็กหญิงจิราพร  ปินะกาโน
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   ทุมมี
4. เด็กหญิงธัญยพร  แคนอินทร์
5. นางสาวบุษยา  ลายนอก
6. เด็กหญิงปภาดา  หมั่นคูณ
7. เด็กชายพิษณุ  โพธิ์ผา
8. เด็กหญิงสุภาพิชย์  ภูมิกาศ
9. เด็กหญิงอติพร  จันทวิภาค
10. เด็กหญิงเยาวภา  โสภากุล
 
1. นางนิศากร  ศรีบัว
2. นางสมทรง  ลาหนองแคน
3. นายกิตติพงษ์  สุระภา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 82.6 ทอง 22 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายจักรพงษ์  ปัจจัย
2. นายจุลจักร  ปองตี
3. นายทวีวัฒน์  คำโคกกลาง
4. นายธนกร  นามพุทธา
5. นายวัฒนา  ปักกะสาตัง
6. นายอติชาต  คัดทะจันทร์
7. นายอติชาต  ปิดสาโย
8. นายอนุวัฒน์  พลนวน
9. นายอนุศร  รัดพรม
10. นายเดชฤทธิ์  จิตฤทธิ์
 
1. นายพิชัย  สำราญสุข
2. นางจารุภา  มะธุเสน
3. นางจิตติพร  ประทุมมาศ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 79.4 เงิน 27 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวจันทิมา  หร่ายพิมาย
2. เด็กหญิงชยิสรา  ปุนบุดดา
3. เด็กหญิงดลพร  จันโทสุทธิ์
4. เด็กหญิงนภัสสร  คำกองเเก้ว
5. เด็กหญิงวริศรา  รินกระโทก
6. เด็กหญิงสิทธิสินี  แก้วจันทร์
7. เด็กหญิงสุวิมล  สิงห์คะนอง
8. เด็กหญิงอารยา  เอกศิริ
9. เด็กหญิงอุไรพร  แสนวัง
10. นางสาวเจนจิรา  จันโทสุทธิ์
 
1. นายพิชัย  สำราญสุข
2. นางจารุภา  มะธุเสน
3. นางจิตติพร  ประทุมมาศ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 74.6 เงิน 33 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นายกลยุทธ์   พานิชศิริ
2. นายธนกร  เสนาโนฤทธิ์
3. นายนันธวัฒน์  ปุริมาตา
4. นายปรเมษ  นุสายรัมย์
5. นางสาวพรพิมล  กรไธสง
6. นางสาวภัทรชลีพร  ปริตวา
7. นางสาวภานิดา  ดงใจ
8. นายฤทธิชัย  ปัดตานัง
9. นายอภิวัฒน์  บุญทา
10. นางสาวอาริสา  แสนหว้า
 
1. นายมนต์สวรรค์  วันระหัส
2. นางสมทรง  ลาหนองแคน
3. นางกิตติพงษ์  สุระภา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73.5 เงิน 16 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  ปินะถา
2. นางสาววรนุช  คำนบ
 
1. นางสาวจริญา  น้อยประชา
2. นายสุจิตต์  สิงห์วารี
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายชนะภูมิ  ประชายูร
2. นางสาวเบญจวรรณ  ยางนอก
 
1. นางปุณญาภา  โพธิ์สิทธิ์สถิตย์
2. นายสุวภีร์  ห่านคำวงษ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 49 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรรณิภา  สุทธิสน
 
1. นางสาวธิภาพร  จรรยาศิริ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 29 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายอาทิตย์   สาโสภา
 
1. นายอดิศร  จันทะค้อม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80.75 ทอง 32 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอมรลักษณ์  สมสงวน
 
1. นายอภิศักดิ์  ลาคำภา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง 27 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 1. นางสาววรัญญา  รินทอง
 
1. นางราตรี  รถเพ็ชร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง 30 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงวริศรา  ทองเอี่ยม
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จำเริญรักษ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 40 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นายกิตติพันธ์  นันตะสง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จำเริญรักษ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวธีรนันท์  แน่นชารี
 
1. นายอดิศร  จันทะค้อม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 20 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายกิตติภพ   ศรีสมศักดิ์
 
1. นายอดิศร  จันทะค้อม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงพิยดา   เชี่ยงฉิน
2. เด็กหญิงรวิวรรณ   วงษา
 
1. นางณัฐวดี  อุปนันท์
2. นางสาวบุษบา  สืบสิงห์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 38 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. เด็กชายอานันทวีป  ยุทธโกศา
 
1. นายภัทรพงศ์  เเผนคำ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 19 โรงเรียนนาภูพิทยาคม 1. นางสาวอรนุช  ทุริดไธสง
 
1. นายเอกภพ  อุทปา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จารุวงศ์
2. นางสาวศุภกาญจน์  วานิชชัง
3. เด็กชายสุกฤต  ประจุดทะศรี
 
1. นางสาวจีรภรณ์  ศรีมุงคุณ
2. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายพงษ์เจริญ  ดอกแขมกลาง
2. นายศราวุฒิ  สีทาป
3. นางสาวสิริธิดา  คำสะไมล์
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
2. นางสาวจีรภรณ์  ศรีมุงคุณ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง 16 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายจีรภัทร  ธุระสิทธิ์
2. เด็กชายพีวิชญ์  ปรีฉันท์
3. เด็กชายยศพนธ์  แกมจินดา
4. เด็กชายสรวิชญ์  ใจดี
5. เด็กชายสุปวีร์  มะธุเสน
6. เด็กชายอติรัณณ์  ศรีชาดา
 
1. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
2. นายสราวุธ  สระมูล
3. นายพิษณุย์  ดาทอง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.6 ทอง 19 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายชินวัตร  บุญโลก
2. นายนพกฤต  ทอนเสาร์
3. นายนิติพงษ์  สุ่มมาตย์
4. นายปฏิภัทธ์  พุทธาวัง
5. นายพิสิษฐ์  ปทุมวัน
6. นายวัทธิกร  มะธุเสน
 
1. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
2. นายพิษณุย์  ดาทอง
3. นายสราวุธ  สระมูล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.2 ทอง 13 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัณฐ์ฑิมา  พพิทักษ์
2. นายกิตติ  สอนวงษ์แก้ว
3. เด็กชายกิตติพศ  วิจารย์
4. เด็กหญิงชลธิชา  ชายทวีป
5. เด็กหญิงญาณัจฉรา  รัตนสมบัติ
6. นายฐิตินันท์  โสภาพร
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  มาดี
8. นายตันติกร  ขอภักดี
9. นายทวีศิลป์  สีหาโบราณ
10. นายธนพล  ดาทอง
11. นางสาวธนัชชา  ปะโพทะกัง
12. เด็กชายธนากร  อุปัชฌาย์
13. นายธนโชติ  สีหาโบราณ
14. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สีหาบุดโต
15. เด็กหญิงธันยพร  เลขนอก
16. นางสาวธิตินันท์  ขจัดโรคา
17. นายธีรภัทร  ปักการะโถ
18. เด็กชายนันทภพ  หมอกโพธิ์
19. นายบัณฑิต  มุระมาต
20. นายปฏิภัทร  บุญมาก
21. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พลหนองคู
22. นางสาวพิมพ์ลดา  ปัจจัยโคถา
23. นางสาวภาวิดา  วงวังจันทร์
24. นายมหัคฆพันธ์  สังเสวี
25. นางสาวยุพารัตน์  เกษกุมษี
26. เด็กหญิงรวินันท์  พิลาพันธ์
27. เด็กหญิงวนิดา  สงทะลา
28. นางสาววรรณวิษา  ลีปอพาน
29. นางสาววริศรา  วิไลวรรณ
30. นายศรุตศาสตร์  แก้วจุมพล
31. เด็กหญิงศิริยากร  แสนตรี
32. นายศุภากร  สืบพวงคำ
33. นางสาวสุจิตรดา  อินทมา
34. เด็กหญิงสุพรรณษา  จันโอ
35. นายอนุชิต  บุบผามาลา
36. นางสาวอรทัย  บุตรดีคง
37. นายอรรถพล  พันธ์จันทร์
38. เด็กหญิงอรินท์  ชาสุดทะศรี
39. นางสาวเกวลิน  กัณหาเรียง
40. นางสาวแพรวา  แพงสาย
 
1. นายประสิทธิ์  ชาญศิริ
2. นางสุดารัตน์ บัวบุญ  จ้ำมา
3. นางสาวศุภวรรณ  บัวบุญ
4. นายพรมมา  ประทังวา
5. นางสาวศุภลักษมี  พลเสนา
6. นายรักศักดิ์  ไสยลักษณ์
7. นางสาววิภาภรณ์  อินง้อง
8. นางสาวสุธิดา  สีลาโคตร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 18 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายศุกลวิชญ์  ประโคทัง
 
1. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.12 ทอง 45 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 1. นายชัยปัญญา  ปะมาคะมา
 
1. นายประพันธ์ศักดิ์  เลนคำมี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 29 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงวันวิสา  สีพิซิ
 
1. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.2 ทอง 47 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวอัญชลีพร  พาแก้ว
 
1. นายสำเร็จ  เทียงดีฤทธิ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 49 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายวายุกรณ์  มัดถาปะกา
 
1. นายอภิวัช  มะสาทานัง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 46 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายกฤตภพ  ศรีประย่า
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐณิฌา   บุราณรมย์
 
1. นายสุทัศน์  ก้อมไธสง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 38 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. นางสาวธัญชิดา  โพธิ์พยัคฆ์
 
1. นายไมตรี  ปะวะเสนะ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 53 โรงเรียนนาภูพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  แปลงไทยสงค์
 
1. นายศรีวิกร  จำปามูล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.18 ทอง 36 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายสหรัฐ  จันทวารีย์
 
1. นางธิดารัตน์  คำเพชร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.75 เงิน 53 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนาภา  แพงมา
 
1. นางธิดารัตน์  คำเพชร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.25 เงิน 46 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวนรรณพร  ขาวภา
 
1. นางสุดารัตน์ บัวบุญ  จ้ำมา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. นายจิรภัทร  น้อยคำแพง
 
1. นายบอล  ดาษดื่น
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายสันติ  ปาปะสา
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 12 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวทิฆัมพร  แคนมี
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 48 โรงเรียนประชาพัฒนา 1. นางสาวสุดารัตน์   อาสายศ
 
1. นางจารุวรรณ์  ชนะพันธ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 35 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายจิระวัฒน์   จำนงค์
2. เด็กชายฌัฐพนธ์   เชื่อมรัมย์
3. เด็กหญิงณัฐ​ธิดา​   กัตโร
4. เด็กชายบุญญฤทธิ์   ไกรงาม
5. เด็กชายภูเบศวร์  พานา
6. เด็กหญิงวรัญญา   ทรภีสิงห์
7. เด็กหญิงวิยะดา   วีระบุรุษ
8. เด็กหญิงอรปรียา   วงษ์ลา
9. เด็กหญิงอักขราวรรณ   จิณารักษ์
10. เด็กชายอำพล   อรรถโยโค
11. เด็กหญิงเนตรนรินทร   ปักกาโส
12. เด็กหญิงโชติมณี  แก่นพรม
 
1. นายสุทัศน์  ก้อมไธสง
2. นางฐานิตา   พงษ์ธนู
3. นายอดิศร  จันทะค้อม
4. นางสาวกมลชนก  ยามสุข
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 35 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นางสาว กฐิน   ลมไธสง
2. นางสาวชลธิชา   โยตะคง
3. นางสาวนิธิพร  ปักการะถัง
4. นางสาวบัณฑิตา  การิยา
5. เด็กหญิงปริยฉัตร   แก้วราญ
6. นางสาววิภาดา    อินลา
7. นายวีระวัฒน์    ไชยเสนา
8. นางสาวศศิธร   มาลาศรี
9. นางสาวศิริยาภร   ศรีมาธิรัตน์
10. นางสาวสุดารัตน์  คำวงษา
11. นางสาวสโรชา   โทอุดทา
12. นางสาวอรนุช   เสนนานุช
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ยอดแก้ว
2. นายจักริน  เทียงดาห์
3. นายภาคิน  บุตรศรีภูมิ
4. นายนพดล  ดาราเฉลิมกุล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โพธิ์ไทร
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อุปมัย
3. เด็กชายจีรภัทร  ธุระสิทธิ์
4. เด็กหญิงชนม์ชนก  มงคล
5. เด็กหญิงชนาพร  ท้วมแก้ว
6. เด็กหญิงชนิสรา  หิตายะโส
7. เด็กชายชัยมงคล  วังสาร
8. เด็กชายชัยวัฒน์  สุจชารี
9. เด็กหญิงณิชารีย์  แสงพิมพ์
10. เด็กหญิงดวงใจ  ปัดทุม
11. เด็กหญิงดาวฤทัย  สุภาดี
12. นางสาวทิฆัมพร  แคนมี
13. นางสาวธนิดา   ประจิมทิศ
14. เด็กชายธนเดช  วาตรีบุญเรือง
15. เด็กชายธวัชชัย  ลาวัลย์
16. เด็กชายธีรภัทร  ใจซื่อ
17. เด็กหญิงนวพร  ดรรักษา
18. เด็กหญิงนิทรากร  กองแก้ว
19. นางสาวบุษมาส  วันบัวเเดง
20. นายปราโมทย์  มุ่งร่วมกลาง
21. เด็กชายปวริศ  สุภนัก
22. เด็กหญิงปิยะพร  ยะถา
23. เด็กชายพงศกร  ปะรินทร์
24. เด็กหญิงพัสสรีพร  ประกายสี
25. เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมกันหาชัย
26. เด็กชายภูรินินทร์  อ้นแสน
27. เด็กชายยศวัจน์  เกตุเสนา
28. เด็กชายวุฒิชัย  พาโคกทม
29. เด็กหญิงศิริพร  ปักเหนือ
30. เด็กหญิงศิริพร  เชื่อนิจ
31. เด็กชายศุภกร  ช่างปัน
32. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนบุดดา
33. เด็กชายสุปวีร์  มะธุเสน
34. เด็กชายอนุชา  ปุเรโต
35. เด็กหญิงเกศราวรินทร์  มัชปะโม
36. เด็กหญิงเพ็ญณภัทร  พรรณาภพ
37. เด็กชายเศรษฐพงศ์  เหล่าสิทธิ์
38. เด็กชายไพโรจน์  บุญโรจน์
 
1. นายเอกบุรุษ  สุคันธรังษี
2. นายสราวุธ  สระมูล
3. นายพิษณุย์  ดาทอง
4. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายกฤตภพ  ศรีประย่า
2. นายกิตติพงษ์  เถาลุน
3. นายจิรวัฒน์  ชินอาด
4. นายจิระพัฒน์  ชาลาด
5. นายจีรพงษ์  ปิ่นประยูร
6. นางสาวชุตินันท์  ช่างปัน
7. นางสาวณัฏฐา  มูลพงษ์
8. นางสาวณัฐวรรณ  จันทวงศ์
9. นายธนพล  จันทิชัย
10. นายธนพัฒน์  แก้ววิเศษ
11. นางสาวนิศารัตน์  แวงดงบัง
12. นางสาวบัณฑิตา  พรมลี
13. นางสาวปิยฉัตร  ประทุม
14. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
15. นางสาวพิยะดา  มาตราช
16. นางสาวภัทราวดี  สีสมเตรียม
17. นางสาวภาณินี  มูละสิวะ
18. นายมงคล  ปองไป
19. นายมงคล  อามาตร
20. นางสาววราพร  พันธากูล
21. นายวัชราดล  ทองภูธร
22. นายวัทธิกร  มะธุเสน
23. นางสาววิภาดา  สุวรรณวงศ์
24. นางสาวศศิกานต์  ปักกาเต
25. นางสาวศศิธร  หนันดี
26. นางสาวศิริรัตน์  ไทยโส
27. นายศิวกร  อำพินธ์
28. นางสาวศุภกานต์  พันธุวาปี
29. นายศุภโชค  วรรณปโพธิ์
30. นายสันติ  ปาปะสา
31. นางสาวสิริยากร  สังเจิด
32. นายสุริโย  ปทุมทอง
33. นางสาวเกตุแก้ว  ดอนขันธ์
34. นางสาวเยาวลักษณ์  ไปป่า
35. นางสาวแพรวา  แก้วสีขาว
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
2. นายพิษณุย์  ดาทอง
3. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
4. นายเอกบุรุษ  สุคันธรังษี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายสุริยา  แก้วสียา
 
1. นางวีระญา  บ้านเหล่า
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายอภิสิทธิ์  ไกรงาม
 
1. นางโสมฤดี  เพียงวงค์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายทนาย  หลี่
 
1. นางนภาพร  จันทร์แรม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81.67 ทอง 15 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายวิศวะ  ภาษีชา
 
1. นายเอกพล  ศิริมนตรี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 73 เงิน 14 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายมานิตย์  เสี่ยงโชค
 
1. นางสาวกมลชนก  ยามสุข
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 75 เงิน 18 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนฤมล  สิงห์แก้ว
 
1. นายอภิวัช  มะสาทานัง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 73.66 เงิน 22 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายยุทธชัย  ฝ่ายเทศ
 
1. สิบเอกฐิติพงษ์  ช่วยไธลง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 78 เงิน 23 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายนนท์พันธ์  ชะรานรัมย์
 
1. นางเพียร  ประจันศรี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายยศนันท์  ปิยะวงศ์
 
1. นางสุภาพร  ชาบุญมี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายฐาปกรณ์  เเก่นพรม
 
1. นางสาวกมลชนก  ยามสุข
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายสุริยา  แก้วสียา
 
1. นางปลิวทอง  ทิมาสาร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวชลดา  ภักดีการ
 
1. นางสาวนุชรีย์   ยืนยงค์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81.75 ทอง 22 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญจิรา   กาญจนศร
 
1. นางสุภาพร  ชาบุญมี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 81 ทอง 13 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายฐาปกรณ์  แก่นพรม
2. นายณัฐพล  ศรีโพทา
3. นายนนทพันธ์  ชะรานรัมย์
4. นายมานิตย์  เสี่ยงโชค
5. เด็กชายยศนันท์  ปิยะวงศ์
6. เด็กชายระพีพัฒน์  หาญคำวงค์
7. นายวิศวะ  ภาษีชา
8. นายเสฏฐวุฒิ   อันทรินทร์
 
1. นายกุลเชษฐ  แพงสาย
2. นางสาวดฤมณฑ์  สนองบุญ
3. นางสาวกมลชนก  ยามสุข
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 79.7 เงิน 14 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายฐาปกรณ์  เเก่นพรม
2. นายทนาย  หลี่
3. เด็กชายทวีสิน  คันภูเขียว
4. เด็กชายธนบดี   จันทร์พิพัฒน์
5. เด็กชายธนพงศ์  หนักแน่น
6. นายนนทพันธ์  ชะรานรัมย์
7. นายนิตินันท์   บุตรดีคง
8. เด็กชายพีระพัฒน์  หาญคำวงค์
9. นายมานิตย์  เสี่ยงโชค
10. เด็กชายยศนันท์  ปิยะวงศ์
11. นายยุทธชัย  ฝ่ายเทศ
12. นายรัฐภูมิ  แป่่มจำนัก
13. นายวิศวะ  ภาษีชา
14. เด็กชายวีรวัฒน์  สวัสดิผล
15. นายอภิสิทธิ์  ไกรงาม
 
1. นายนัฐพงษ์  วงชารี
2. นางโสมฤดี  เพียวงค์
3. นางสาวกมลชนก  ยามสุข
4. นายอาทิตย์  นาสิงห์ขันธ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญจิรา   กาญจนศร
2. นายณัฐพล  ศรีโพทา
3. นายทนาย  หลี่
4. เด็กชายทวีสิน  คันภูเขียว
5. เด็กชายระพี่พัฒน์  หาญคำวงค์
6. นายรัฐภูมิ  แป่มจำนัก
7. เด็กชายวีระวัฒน์  สวัสดิผล
8. นายสุริยา  แก้วสียา
9. นายอภิสิทธิ์  ไกรงาม
10. เด็กชายอมรเทพ  ชุมจันทร์
11. นายเสฏฐวุฒิ   อันทรินทร๋
 
1. นางวีระญา  บ้านเหล่า
2. สิบเอกฐิติพงษ์  ช่วยไธลง
3. นางสาวกมลชนก  ยามสุข
4. นางสาวโสภาลักษณ์  ศรีจันทร์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.6 ทอง 30 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติทัต  พูนมณี
2. เด็กหญิงถิรพร  สุวรรณวิจิตร
3. เด็กชายธนภัทร  ปาประโน
4. เด็กชายธีระวัฒน์  ทบภักดิ์
5. เด็กหญิงพรรณษา  อุทัยรัตน์
6. เด็กหญิงพิยดา  สุทธิสา
7. เด็กชายภูธเนศ  พูนพุทธ
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันปุย
9. เด็กหญิงสิริกัญญา  ทำการสม
10. เด็กชายเพชรน้ำหนึ่ง  ศรีชุม
 
1. นายเอกสิทธิ์  แดงนา
2. นางสาวสุภาภรณ์  ภิบาลจอมมี
3. นางสาวสุภัชรี  โพธิ์คำ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.6 ทอง 41 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายกฤตชยา  เอ๊ะรัมย์
2. นางสาวขวัญฤทัย  ศิริแพทย์
3. นายธีรยุทธ  พรมวัน
4. นางสาวภัทราวดี  ลิขิตธรรมวงศ์
5. นายวิรัชพงษ์  พละชัย
6. นายสุทธิโชคชัย  บุครสุคนธ์
7. นางสาวสุภาพร  ปัดตาเทสัง
8. นายอรรถโกวิทย์  อินทิกูด
9. นางสาวอารียา  ทุมปัด
10. นางสาวไพรสน  วาปีเส
 
1. นายเอกสิทธิ์  แดงนา
2. นางสาวมนทกานต์  คำยา
3. นางสาวปาริฉัตร  พาคาม
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.6 ทอง 17 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายจิรวัฒน์  ชาวเกวียน
2. นางสาวชัชชญาภา  ปัจจัย
3. นางสาวประภัสรา  จันดาเรือง
4. นางสาวปริตรา  พรมป้อง
5. นางสาวปวิตรา  พรมป้อง
6. นางสาวศศิมณฑา  ปุรินัน
7. นางสาวเกวลิน  คำทอง
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
2. นางละเอียด  มูลวิไล
3. นายวัชรินทร์  อะมะมูล
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.8 ทอง 17 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกมลพรรณ  จิตโรภาส
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  ประสิระเตนัง
3. นางสาวพรรภษา  ประทุมแสง
4. นางสาวภิญญดา  ปักกังเวสัง
5. นางสาวสิริยากร  พันชาด
6. นางสาวอุมาพร  วังทอง
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
2. นางละเอียด  มูลวิไล
3. นางสาวสุปราณี  นราทร
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 47 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร  อันลีลา
2. เด็กหญิงจิริยา  แพงสร้อยน้อย
3. เด็กหญิงณัฐณิฌา  บุราณรมย์
4. เด็กหญิงดรุณี  นะราวงษ์
5. เด็กหญิงนาติตา  พูนศิริ
6. เด็กหญิงพรไพลิน  ไกรงาม
7. เด็กหญิงภาพิมล  ไขยสงคราม
8. เด็กหญิงวนัฐชา  คำมุลตรี
9. เด็กหญิงวรากรณ์  จันทรินทร์
10. เด็กหญิงวิรินทร์   อุทปา
11. เด็กหญิงสิริเนตร  บุญใหญ่
12. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทุมลี
 
1. นางฐานิตา  พงษ์ธนู
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  ศรีพิมาย
3. นางสาวธิภาพร  จรรยาศิริ
4. นางเสาวณีย์  หาวิเชียร
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 30 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวกชพร  มูลทองเนียม
2. นางสาวจุฑาทิพย์  วิจารจิตต์
3. นางสาวดาเนียล  เกิดไพบูลย์
4. นางสาวปุณยาพร  ปักกาเวสา
5. นางสาวภิรัญญา  ปินะภา
6. นางสาววาสนา  น้อยอาษา
7. นางสาวศรารัตน์  ศรีสว่างจิตร
8. นางสาวศศิกานต์  ใจเร็ว
9. นางสาวสุวิมล   เสริฐวาสนา
10. นางสาวโชษิตา  จันทร์เทพ
 
1. นางฐานิตา  พงษ์ธนู
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  ศรีพิมาย
3. นางสาวธิภาพร  จรรยาศิริ
4. นายสุทัศน์  ก้อมไธสง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80.4 ทอง 17 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  รัตนนท์
2. นายชุติชัย  ปะกิระคะ
3. นายวัชระ  ชะชำ
4. นายวุฒิพงศ์  ปะมาถา
5. นายสิทธิชัย  ปิดสายะ
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
2. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวฑิตฐิตา  คำนา
2. นายพัฒนพงศ์  ปิดสายะ
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
2. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงธีร์สุดา  ภิบาลจอมมี
 
1. นางสาวกุลธิดา  มูลตรีแก้ว
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 79.6 เงิน 24 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวสุปรียา  ศรีวะรมย์
 
1. นายชนะชัย  พรดอนก่อ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 44 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชาลิสา  คูคำ
 
1. นางอินทิรา  ศรีสว่าง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 12 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวปัทมาพร  ยางจันทร์
 
1. นางสาวขนิษฐา  อิ่มสำอางค์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง 40 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปัดตังโข
2. เด็กชายณัฎฐชัย  ทองสุทธิ
3. เด็กหญิงพรชนก  ชนะมาร
4. เด็กหญิงพิมญาดา  กินากุล
5. เด็กชายเกียรติภูมิ  ภูมิพันธ์
 
1. นางอฤชร  ปทุมพร
2. นางสาวประภาพร  แก้วกัลยา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.2 ทอง 22 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายจิรายุส  มาศมุททิก
2. นางสาวชุติกาญจน์  วันละ
3. นายธนวิชญ์  จันทร์จ่าย
4. นายรติพงษ์  ราชพันแสน
5. นายอติคุณ  ปิตสาโย
 
1. นางสาวจิราภรณ์  บุญลาด
2. นางสาวณัฐชนาพร  ฤทธิมนตรี
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 92 ทอง 9 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายชนะชล  ภูตเขต
2. เด็กชายปิยวัฒน์  สุวรรณะ
 
1. นายจารุวัฒน์  ปัตตานัง
2. นางสาวศกุนิชญ์  ตรีประทุม
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 97 ทอง 4 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายวีรภัทร  เตชะ
 
1. นายมนูญ  มูลบุญ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ปะสังติโย
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  พุทธลา
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ขันขวา
2. นางทัศนีย์  ลามี
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.83 ทอง 5 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวรัฐกาญน์  หลินภู
2. นางสาวแพรวา  ทองชนะ
 
1. นางสาวสุธิดา  สีลาโคตร
2. นางสาวนารีรัตน์  ประพาศพงษ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.17 เงิน 28 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายธนพล  นะทะศิริ
2. นางสาววรัชญา  จัตุชัย
 
1. นางสาวจรรญาลักษณ์  สาตื้อ
2. นางสาวกฤติกา  กลั่นโคกสูง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 49 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวหทัยรัตน์   ปัดคำ
2. นางสาวอินทิรา  โพเทพา
 
1. นายธวัชชัย   บัวหอม
2. นางสาวหฤทัย  พุดดี
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 46 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายบัณฑิต  คงทรง
2. นายพงศภัค  วันเพ็ญ
3. นางสาวพรนภัสร  กลิ่นรอด
4. นางสาวสุนิตา  ตรีวิเศษ
5. นางสาวเพ็ญนภา   มหานาม
 
1. นางสาวยลรดา  กระแสโสม
2. นางสุกัญญา  วชิรปัญญาวัฒน์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.67 ทอง 21 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวชรินรัตน์  ตรีวิเศษ
2. นางสาวฐิติพร  คงสามหมอ
3. นางสาวทาริกา  พงษ์สมศักดิ์
4. นางสาวรักษิณา  ใจจริงดี
5. นางสาวเจนจิรา  จินตนา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กิจจตุรพรชัย
2. นางสาววิภารัตน์  ปาธิสัตย์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 62 ทองแดง 43 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวอนุสรณ์  เทียบมัง
 
1. นายธวัชชัย  บัวหอม
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.3 ทอง 19 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายจักรพรรณ  สีลาเลิศ
2. เด็กชายจักรภัทร  บุญเลิศ
3. เด็กชายชัยชนะ  วาลมูลตรี
4. เด็กชายธนภัทธ์  คำน้อย
5. เด็กชายพีรภัทร  หลักคำพันธ์
6. เด็กชายรัฐภูมิ  นาคทั่ง
7. เด็กชายวัฒนากร  เรืองบุญ
8. เด็กชายวิทวัส  ศิริสำราญ
 
1. นายทองใบ  ปะวะเส
2. นายชัยมงคล  โทวิชา
3. นายบัณฑิต  มัชปะโม
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.8 ทอง 22 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายกฤษดาพร  ทองมี
2. นายจิรภัทร์  พุทธมา
3. นายมนตรี  ณะธิไทย
4. นายศิวกรณ์  โพธิ์นาแค
5. นายสุจิรุฬห์  วาไชยะ
6. นายอัครพล  แอกประโคน
 
1. นายทองใบ  ปะวะเส
2. นายชัยมงคล  โทวิชา
3. นายบัณฑิต  มัชปะโม
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวฉัตรสุดา  ทิพชรา
2. นายธนรัฐ  ดีชื่น
3. นายธนาทร  ปินะพัง
4. นางสาวนฤมล  ราชสีหา
5. นางสาวปนัดดา  เทือกมูล
6. นางสาวพรธิภา  ปุยละเทิม
7. นายศุภากร  ปิดตาทะสา
8. นางสาวสิรีธร  พิมพา
9. นางสาวเจนนิสา  พันสมบัติ
10. นางสาวโศรญา  บุบผาเต
 
1. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย
2. นายจักราวุธ  สาตารม
3. นางสาวสุพัตรา  ปิดจะยัง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82.75 ทอง 21 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงประวีณา  บุญกันหา
2. เด็กหญิงพิริสา  บุตรวิชา
3. เด็กหญิงวริศรา  แก้วกุ่ม
4. เด็กหญิงสิริญากร  สุพัฒน์มงคล
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สอนจันทร์
 
1. นายดำรงค์  จอมศรีกระยอม
2. นางสาวนุชราภรณ์  พาเสน่ห์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 24 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกาญจนา  ดวงเเก้ว
2. นายธนวัฒน์  เพียงเเก้ว
3. นางสาวปรินดา  กัณหา
4. นางสาวพิมพกา  อัตเนย์
5. นางสาวรัชฎาพร  อุปมา
 
1. นางสาววัชรี  ชารีชื่น
2. นางลภัสลดา  บุบผโชติ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวประภาพร  ยิ้มเสมอ
2. นายวรเมธ  พันเนียมวงษ์
3. นางสาวศศิพิมพ์  แฝงฤทธิ์
 
1. นางสาวธัญพร  วาเสนัง
2. นางสมปอง  จันทะมาตย์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐสุดา  อุทาหรณ์
2. นางสาวสุพิชชา  สุขเสริม
3. นางสาวเพ็ญศิริ  ยอดวิชา
 
1. นางสาวธัญพร  วาเสนัง
2. นางสมปอง  จันทะมาตย์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 72.2 เงิน 52 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงลวิดา  พรมดอนกลอย
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  วิเศษสิงห์
3. เด็กหญิงโชติมา  อรัญชัย
 
1. นายจักรพงษ์  แทบทาม
2. นางนิรพร  จันทรเสนา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.2 ทอง 44 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสาวิณิตย์  ปิดตาทะโน
2. นายอนิรุตน์  แก้วลาด
3. นางสาวอภิญญา  จำปาสอน
 
1. นายจักรพงษ์  แทบทาม
2. นางนิรพร  จันทรเสนา
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง 12 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ปัตตานัง
2. นางสาวกัญญาณัฐ  สัตตรัตนำพร
 
1. นายชัยยศ  จระเทศ
2. นายอนันต์  ปัดคำ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 35 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายวิศวะ  ไชยรักษ์
2. นายสุรเกียรติ  ภิบาลจอมมี
 
1. นายชัยยศ  จระเทศ
2. นางสาวสุทธิยา  รัตนคุณศาสน์
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 44 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัชชา   ตะทาดวง
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยินดี
3. เด็กหญิงสุวพิชญ์   ทบภักดิ์
 
1. นายธวัชชัย  ฝ่ายพลแสน
2. นางปิยนาถ  ภิบาลจอมมี
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 8 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายวชิรปรินทร์  ปาสาบุตร
2. นางสาวสุรางค์  คำเรือง
3. นางสาวอทิติยา  ยะถีโล
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี
2. นายชัยยศ  จระเทศ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 16 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายธนวัฒน์  เพชรแสนค่า
2. นางสาวนวดี  แสนกงพลี
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พนาลิกุล
2. นางสาวเกศวิมล  พลโสดา
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 72 เงิน 40 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายนพัตธร  วงศ์ภูธร
2. เด็กชายฟ้าชาติ  อัปมะโน
 
1. นางโอบบุญ  โสรัจจ์
2. นางสาวสุทธิยา  รัตนคุณศาสน์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายกฤษณ์  คำผา
2. เด็กชายอชิรวิทย์  พลชา
 
1. นางโอบบุญ  โสรัจจ์
2. นางสาวสุพัตรา  จันสีน้อย
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 18 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายกฤษณ์จินต์  ศรีสารคาม
2. เด็กชายปัณณทัต  ชัยธานี
 
1. นายอนันต์  ปัดคำ
2. นางสาวสุพัตรา  จันสีน้อย
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.5 ทอง 19 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. นายทรงยศ   ยศกล้า
2. นางสาวศิริลักษณ์  งามสะพรั่ง
 
1. นายสมพร  เหล่าทองสาร
2. นางสาวประภาพรรณ  ฝ่ายเทศ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 28 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายทรงภพ  ปัตตานัง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  สังฆบุรินทร์
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี
2. นายอนันต์  ปัดคำ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวกันตยา  ทุมลี
2. นางสาวธิติยา  ผดาวัน
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พนาลิกุล
2. นายสมปอง  สระหนองห้าง
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายยศพร  บุญเลี้ยง
2. นางสาวอังควิภา  สืบเทพ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พนาลิกุล
2. นางสราลี  พวงทอง
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 56 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายชลภังกร  บัวบังใบ
2. เด็กชายสหรัฐ  ภูศรี
 
1. นายวีระพล  ประทัด
2. นางสาวสุทธิยา  รัตนคุณศาสน์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 32 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลปรียา  แก้วกองนอก
2. เด็กหญิงธนพร  แก้วประเสริฐ
 
1. นายชนะวงศ์  มุ่งชู
2. นายนิยม  ปะสาวะนัง
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายธนภัทร  เตชะนอก
2. เด็กชายธนภัทร  ไชยสุระ
3. นายพชรพล  อันทะลัย
 
1. นางไอลัดดา   ปามุทา
2. นางขนิษฐา  เตชะนอก
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 78.7 เงิน 18 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายภูมินทร์   ปาปะแพ
2. นายวัชรินทร์  ศรีมาศ
3. นายอภิรักษ์  ศรีชะนะ
 
1. นางไอลัดดา   ปามุทา
2. นางขนิษฐา  เตชะนอก
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  เสนาโนฤทธิ์
2. เด็กชายนพพร  บุตรนันท์
3. เด็กชายพรชัย  นามพร
 
1. นางสาววิจิตราภรณ์  กมลเลิศ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศรา  ภูนิคม
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 94 ทอง 16 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายจักรพันธ์  อินธิแสง
2. นายพัสกร  นียากร
3. นายอภิสิทธิ์  มิมาชา
 
1. นางไอลัดดา   ปามุทา
2. นางขนิษฐา  เตชะนอก
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 49 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธนพล   ปินะถา
2. เด็กชายธนาธิป  ทิพย์บำหลาบ
3. เด็กชายศุภณัฐ    ชูพันธ์
 
1. นายธวัชชัย  ฝ่ายพลแสน
2. นางปิยนาถ  ภิบาลจอมมี
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 73.8 เงิน 40 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายกิตติพันธุ์   แสงดารากุล
2. นายกิตภาส   ญาติไธสง
3. นายปิติชัย   ทบสน
 
1. นายธวัชชัย  ฝ่ายพลแสน
2. นางสาวไผ่ล้อม  บุษมงคล
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 74 เงิน 18 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นายนราธิป  ปินะสา
2. นายวุฒิชัย  ธุรไชย์
3. นายสราวุธ  ศาลางาม
4. นายเจษฎาภร  คงแสนคำ
 
1. นางอำมร  จัตุชัย
2. นางสาวกาญจนาพร  นามน้อย
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.4 ทอง 38 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายถิรวุฒิ  ภูวงค์
2. เด็กชายธนดล  แทนหลาบ
3. เด็กชายโชคชัย  สิทธิสาตร
 
1. นายชรินทร์  สืบเพ็ง
2. นายวิฑูรย์  สิงห์จันทร์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.8 ทอง 25 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายชัชชนม์  หลงสอน
2. นายธนทัต  มลิลา
3. นายภานุพงศ์  ศิริวงษ์
 
1. นายกุลเชษฐ  แพงสาย
2. นายอภิชาติ  ทดราช
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.25 ทอง 39 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวญาณี  อามาตร
2. นางสาวณัฏฐธิดา  พรมฤทธิ์
3. นางสาวมลฤดี  ศรีโคตร
 
1. นางสุชานันท์  เวียงคำ
2. นายอภิชาติ  ทดราช
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายกรรภิรมย์  ทบหลง
2. นายปิยะพงษ์  เทียงแก้ว
3. นายสุรบถ  ปะกิลาพัง
 
1. นายยศกร  ชัยอินทร์
2. นายศตวรรษ  สัตถาผล
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  บัวรัตน์
2. เด็กหญิงฑิตยา  สนไธสง
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  จันวงษา
4. เด็กหญิงอารญา  พุดตาเต
5. เด็กหญิงเขมิกา  ปินะโต
6. เด็กชายเจษฎา  ประทุมทา
 
1. นางศุภวรรณ  นียากร
2. นางบังอร  นนท์ตา
3. นางกานต์พิชญา  สินเธาว์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 56 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายณัฐพงศ์  ชาวบ้านใน
2. นายธีระภัทร  ลาดตะกั่ว
3. นางสาวปนัดดา  โพธิลเดา
4. นายภัทรพล  สายแก้ว
5. นางสาวรามาตรี  ทองผุย
6. นางสาวอนุตตรีย์  เจญวิถี
 
1. นางนิจภารัตน์  คอนหาว
2. นางสุธาสินี  บุญมา
3. นางสาวเกศรินทร์  ประทุมเทา
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ช่างดำ
2. นางสาวลลิตา  ปาปะไพ
3. นางสาวอรกัญญา  จันโท
 
1. นายสมพงษ์  บุญญะ
2. นางพรพิศมัย  บุญญะ
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.4 ทอง 43 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวจิตราวรรณ  อุไรรัมย์
2. นางสาวปาณิสรา  ชาฤทธิ์
3. นางสาวเอมิกา  ขามชู
 
1. นายสมพงษ์  บุญญะ
2. นางพรพิศมัย  บุญญะ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง 13 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวนพวรรณ  การค้า
2. เด็กหญิงนริศรา  ดงประการ
3. เด็กหญิงนันท์ทนัช  พิกุลสวัสดิ์
 
1. นางประภาศรี  ทิพย์พิลา
2. นางปิยะนุช  พิกุลสวัสดิ์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 25 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวจิรัฐติกาล  ปทุมเพชร
2. นายอนุวัฒน์  อรรถวรวินิจ
 
1. นางประภาศรี  ทิพย์พิลา
2. นางปิยะนุช  พิกุลสวัสดิ์
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐวดี  แสงแก้ว
2. นางสาวดารุณี  มูลจันทร์
3. นางสาวรินลณี  คุ้มสุวรรณ
 
1. นายสมพงษ์  บุญญะ
2. นางพรพิศมัย  บุญญะ
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายกาลัญญู  เวียงคำ
2. นายภานุพงษ์  ยิ่งยง
3. นายอภิวันท์  มาตเริง
 
1. นางสุชานันท์  เวียงคำ
2. นางสาวโสภาลักษณ์  ศรีจันทร์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง 9 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ปองไป
2. เด็กหญิงฐิดาพร  ประกอบเสริม
3. เด็กหญิงเมธาวี  ผุยเตชะ
 
1. นายพูนศักดิ์  อารพล
2. นายพงศธร  สมภักดี
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 59 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายธนากร  ศรีวานิช
2. นางสาวเสาวลักษณ์  อุทิศ
3. นายไตรพัฒน์  พอใจ
 
1. นายพูนศักดิ์  อารพล
2. นายพงศธร  สมภักดี
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง 13 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพีรยา ปะนามะสา  ปะนามะสา
2. เด็กหญิงสุขุมา   คุ้มสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุจิรา   ศรีเคน
 
1. นางสาวสาวิตรี   ฉลูทอง
2. นายกิติคุณ  บุรี
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93.8 ทอง 4 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวปาณิสรา  คำสีทา
2. นายวทัญญู  ทิพยะบูลย์
3. นายวัชรินทร์  พิมสอน
 
1. นายพูนศักดิ์  อารพล
2. นางอภิรดา  กองบุตร
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ตรีวิเศษ
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  พะวิขุณี
3. เด็กหญิงสุชาวดี  เทียงผดุง
 
1. นางสุภาพ  สุทธะพินธุ
2. นางอำนวย  สมบัติชัยแสง
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง 43 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวปรางค์ทอง  ชาวพงษ์
2. นางสาวสุปราณี  ชุมสิงห์
3. นายเทวราช  มาตคำมี
 
1. นางอภิรดา  กองบุตร
2. นายพูนศักดิ์  อารพล
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายเฉลิมเกียรติ  ศรีจำนงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง
 
186 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60.6 ทองแดง 52 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. เด็กชายธนพล  สุขสกล
2. เด็กชายภูวดล  พันธ์เดช
 
1. นายพงศธร  ผ่านสำแดง
2. นางสาวธนาพร  ทมเจริญ
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 86.75 ทอง 22 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นายทวีศิลป์  สีหาโบราณ
 
1. นางสุดารัตน์ บัวบุญ  จ้ำมา
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 81.8 ทอง 46 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายวัฒนชัย  เที่ยงดีฤทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง
 
189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายเฉลิมเกียรติ  ศรีจำนงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง
 
190 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 34 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายศตวรรษ  พลพิทักษ์
 
1. นางละเอียด  มูลวิไล
 
191 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87.2 ทอง 22 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายภานุวัฒน์  สีชุม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง
 
192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 97.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายภานุวัฒน์  สีชุม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง
 
193 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 88 ทอง 29 โรงเรียนนาภูพิทยาคม 1. นายกฤษณพงศ์  จันทะวงษ์
2. เด็กหญิงกัลญา  ช่างปลูก
3. นางสาวฉัตรสุดา  ดงใจ
4. นายชญานนท์  จำปาฤทธิ์
5. นางสาวชฎาพร  คุณไธสง
6. นางสาวณริสสา  บุญโจม
7. เด็กหญิงณัฐพร  พรหมไพร
8. นายทรงฤทธิ์  เชิดรัมย์
9. นายธิชานนท์  ปุริมาโน
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  น้อยมุลตรี
11. นายธีรเดช  พรมภาโส
12. เด็กหญิงนิตยา  ยังจันทร์
13. นายบารมี  สุทธิประภา
14. นายปรัชญา  พั่วคูขาม
15. นายปิยะ  สุรินทะราช
16. นางสาวพิมณชฎา  ปิ่นกร
17. เด็กหญิงพิมมณี  พิกุลเงิน
18. นายพีรธัช  แก้วไธสง
19. นายยุทธภูมิ  จำเริญ
20. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุบผาทาโน
21. นายวรพล  แนนไธสง
22. เด็กหญิงวรรณภา  ไชยโกฏ
23. เด็กหญิงศุวิสา  ชมภูราช
24. นายสุนันท์  ทวีเกิด
25. เด็กหญิงอรทัย  ใจสูงเนิน
26. เด็กหญิงเกวลิน  พิมเหล่าหนาด
27. นายเกียรติศักดิ์  ปินะถา
28. เด็กหญิงเบญจวรรณ์  กรมกระโทก
29. นางสาวแก้วกมล  มาแสวง
30. เด็กหญิงแพรวพราว  พงสะเดา
 
1. นายทินกร  รังรส
2. นายสุวิทย์  จันทร์สว่าง
3. นายวิทยา  แก้วพะเนาว์